Argument, humor, nadsázka, story a další formáty v reklamní strategii, jejich využití v propaganím sdlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Argument, humor, nadsázka, story a další formáty v reklamní strategii, jejich využití v propaganím sdlení"

Transkript

1 Argument, humor, nadsázka, story a další formáty v reklamní strategii, jejich využití v propaganím sdlení reklamní strategie informaní, emocionální apely, erotické aspekty humor, velý pístup, apely na strach propaganí sdlení výhody a nevýhody Reklamní strategie = jsou nositeli reklamního sdlení, je vyvíjena snaha vytvoit co nejlevnjší a nejefektivnjší mediální strategii, která by co nejlépe oslovila zvolenou cílovou skupinu. FAKTA vs. NÁZORY Prohlášení, ve kterých názory mají vypadat jako fakta. p.: reklama na Perwoll Na zaátku spotu se objevuje žena v dlouhých jasn ervených šatech. Sestupuje ze schod. Sleduje ji žena stojící s mužem v sále. Žena prohlásí: Ten tvj nový objev vypadá skvle, zvláš v tch nových šatech. Muž jí na to odvtí: Ale ty nejsou nové, ty si je pece musíš pamatovat. Žena si myslí, že to není možné, šaty jsou tak krásné a záivé, proto musí být nové. Muž ekne, že nejsou nové, ale vyprané v Perwolu a z nenadání vytáhne láhev s Perwollem. V závru ásti spotu je ukázáno, jak prostedek oživuje zašlé barvy. DOBROZDÁNÍ Dležitá osoba (asto celebrita) dosvduje, že výrobek používá. Když ho používá tato osoba, musí být dobrý. P.: Reklama na Coregu Starší hereka Valentina Thielová doporuuje fixaní krém Coregu. Tvrdí, že díve nemohla jíst kupavý chléb, erstvé rohlíky nebo teba oíšky. Pak objevila fixaní krém Coregu. Od té doby si zase mže dopát všechno, co má ráda. Na závr jako dkaz toho, že je to pravda, se zakousne do jablka. Spot koní sloganem Corega. Nic nedrží lépe.

2 HNUTÍ Používá se zde jazyka, který naznauje, že každý to dlá nebo tvrdí, že každý to používá. Kupující nechce zstat stranou. P.: Reklama na Shaumu Ve stánku prodávají dv atraktivní ženy. Jedna z nich si stžuje na své suché vlasy, zeptá se své kamarádky, jak to dlá, že její vlasy vypadají tak zdrav. Na to ji odpoví sloganem firmy To ne já, to moje Shauma. Dále se ve spotu objeví piblížení nového výrobku, pro který je reklama urena. Všechno zakonuje první dívka slovy Tak proto stojí všichni muži ve tvé front. Má to navázat pocit, že pokud dívka zane používat daný šampón, zvýší se její zájem u muž. OBECNÁ POZLÁTKOVÁ TVRZENÍ Reklama využívá výraz jako nejlepší a skvlý. Kupující je bombardován pozitivními výrazy. P.: Reklamní spot Nissan Qashqai [kaškaj] Spot, ve kterém se objevuje automobil znaky Nissan. Projíždí ulicemi msta a pitom se vyhýbá nadmrným paintballovým stelám. Samozejm úspšn, auto zstává nezasaženo. Nakonec stylov zaparkuje mezi ostatní auta (ta byla všechna zasažena a jsou celá od barvy). Celý snímek podkresluje hudební doprovod. V závru spotu zazní mužský hlas, který vysloví ona obecná pozlátková tvrzení: Vytrvalejší a stylovjší. Nový Nissan Qashqai. Mstu odolný. Dokonale. STATISTIKA Jde o to, aby udlala na kupujícího co možná nejlepší dojem. Píklady, které se asto objevují v reklamách: - 90% lidí používá daný výrobek - 9 z 10 žen potvrdilo (jar umyje více) - vydrží až o 30% déle než jiný konkurenní výrobek - náš výrobek je až o 20% levnjší

3 P.: Reklamní spot na Somat Perfekt V reklamním spotu se objevuje výrobek Somat Perfekt, který byl vyhodnocen v nezávislém asopisu Test jako jeden nejlepší a nejúinnjší. Díky své multi enzyme technology odstraní i ty nejodolnjší skvrny a stává se tak nepekonateln perfektním. PENOS Výrobek prodává dobe vypadající, pátelská, atraktivní a skvle obleená osoba. Kupující si dává výrobek do souvislosti s touto osobou a pedstavuje si, že se bude této osob podobat, když bude dotyný výrobek používat. P.: Reklama na Palette Ve spotu vystupuje žena, která sedí na lavice a vidí kolem sebe procházet blondýnku s nádhernými vlasy, které vypadají zdrav a pirozen. Následn doporuuje odborník výrobek Palette Natural Colors a vysvtluje jeho dvojitou péi o vlasy. V závru spotu se znovu objevuje žena, které na zaátku sedla na lavice. Její vlasy jsou nádherné a plné lesku, íká: A te ji mám i já. OBYEJNÝ LOVK Tato reklama ukazuje názory, které mají vypadat jako fakta prmrného lovka, jak doporuuje výrobek. Kupující se s tímto lovkem ztotožuje. P.: Reklama na Syoss Ve spotu vystupuje žena, která sedí u kadeníka. Žena vysloví prosbu, že by každý den chtla mít tak krásné vlasy jako od kadeníka, ale pípravky kadeník jsou pro ni píliš drahé. Objevuje se odkaz na výrobek Syoss. Syoss je používaný kadeníky a dodá vlasm vzhled jako ze salónu. Nejdležitjší je, že je dostupný v obchodech, a to za neuvitelnou cenu. Tím íká, že výrobek si mže koupit i obyejný lovk a mít tak krásné vlasy. MÍT SE DOBE U reklamní strategie mít se dobe vystupují lidé, kteí se mají dobe díky tomu, že používají daný výrobek. Reklama tak naznauje, že když budeme i my tento výrobek používat, povede se nám taky dobe.

4 P.: Reklama na Head & Shoulders Ve spotu vystupuje kluk, který je pedstaven jménem Saša. Saša používá jako svou tajnou zbra své vlasy, které udržuje vždy bez lup. Jeho tajemství spoívá v šamponu Head & Shoulders. Saša je díky nmu stoprocentn pipraven zaujmout. BUDEME MÍT COKOLIV, EHO SE NÁM ZACHCE Tento druh reklamy ukazuje lidi, kteí jsou úspšní v nejrznjších typech situací pi používání dotyného výrobku. Tento druh reklamy se snaží donutit kupujícího k myšlence, že díky tomuto výrobku bude také úspšný. P.: Reklama na London Playboy Ve spotu vystupuje pitažlivý muž, který ostatním mužm radí, jak dostat ženu. Nejdíve se ukáže jako džentlmen, poté ji nechá v nejistot a než se nadje je žena jeho. V závru se ukáže, že za to mže vlastn sám výrobek - vn. NEVYLOŽENÍ VŠECH KARET Reklamy uvádí pouze jednostranné vylíení výrobku. Jsou zde ukázány jen klady, aby si ho lidé kupovali a mysleli si, že je naprosto dokonalý. P.: Reklama na povinné ruení Direct Muž chodí bílou místností a íká, jestli si dovedeme pedstavit, jak by byl život jednoduchý, kdyby nebyly pekážky nebo kdybychom nemuseli nikdy ekat. Kdybychom vdli, která je ta pravá. Kdybychom platili za to, co pravdu využíváme. Kdyby si všichni na celém svt rozumli. U každé vty se objeví lidé, kteí danou situaci pedstavují. Muž se posadí se na židli a poradí nám, a si zjednodušíme život s pojišovnou Direct a sjednáme si nejvýhodnjší povinné ruení po telefonu. V závru zvoní telefon a naskoí logo a telefonní íslo. HUMOR Lidé mají tendenci zapamatovat si reklamu, která je rozesmála. p.: Reklama na Kofolu

5 Jedná se o vánoní reklamu, kdy tatínek s holikou jdou v lese pro stromek. Tatínek se své dcei snaží vysvtlit, že když vydrží až do veera nepapat, tak uvidí zlaté prasátko. Poté je zábr na otce, který eže stromeek a dcera se ho pitom ptá: A tati, bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?. Otec odpovídá: Musíš vydržet a budou i zuby. Dcera má však jasno a odpovídá, že nemusí, že už ho vidí. Oba utíkají z lesa a za nimi se žene divoák. Závr spotu zaujímá výrobek Kofola, který peje vtou a také sloganem: Užijte si ty pravé eské Vánoce se vším všudy, když je milujete, není co ešit. P SOBENÍ NA SMYSLY Obrázky nebo zvuky jsou použity tak, aby zapsobily na smysly. Kupující má tak pocit, jako by výrobek mohl ochutnat. P.: Reklama na Fidorku Venku je sychravo a prší, žena si oddechne, že je doma, osprchuje se, podívá se oknem ven a poté na krabici Fidorek. Jednu vezme, zane jíst, vychutnává si ji. Zabalí se do deky, která se promní v okoládu. Zábr na krabici Fidorek a vta: Jenom moje. Fidorka. STAROST O VEEJNÉ BLAHO Reklamy, které tvrdí, že mají starost o sociální nebo ekologické problémy. P.: Reklama na tídní odpadu Dít si hraje v byt a dece, pijde k nmu maminka, zjistí, že se pokakalo a zvolá na tatínka. Ten pibhne a ekne dítti, že je šikulka. Poté je zábr na ulici, tatínek vynáší odpadky, nco hodí do žluté, nco do modré popelnice. Pijde k nmu stará paní a ekne mu: Šikulka. V závru se ukazuje logo EKOKOM a hlas íká: Dv tetiny z vás už tídí, má to smysl, tite odpad. Apel = veejná výzva k uritému žádoucímu chování. Cílem je pipoutat pozornost cílové skupiny k produktu, reklamnímu sdlení. Reklamní apely se obecn dlí na 2 typy: informaní apely a emocionální apely. Informaní apely reklama mže obsahovat jeden nebo více informaních apel. Informace zahrnuty v reklam mají rozhodující vliv na její ohodnocení, nap. produkty urené k dlouhodobé spoteb (bunda, auto, lyže, ) obsahují více informací a narážek než výrobky

6 krátkodobé spoteby. U produkt urených k dlouhodobé spoteb se získávají zákazníci složitji, protože si tyto produkty nekupujeme každý den a jsou podstatn dražší než produkty krátkodobé spoteby; také je nutné podat více informací, které jsou nutné pro jejich správné fungování, pro odlišení od konkurence, dležité je vyzdvihnout co nejvíce hlavních pedností, záleží také na výbru vhodných médií pro prezentaci výrobk. Nejpoužívanjší informaní apely: výkon, dostupnost, cena, kvalita, speciální nabídka, chu, výživná hodnota, balení, záruky, bezpenost, nezávislý výzkum, firemní výzkum a nové nápady. Reklama ve více rozvinutých zemích (USA, Kanada, Z a J Evropa, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland) je více informativní než v zemích mén rozvinutých (ína, Tchajwan, Indie), dvody spoívají v kulturních rozdílech. Emocionální apely pocity jsou to, co má v lovku vyvolat tzv. emocionální reklama. pocity = subjektivní hodnocení uritých událostí, které vedou k preferencím uritých podnt Emocionální apely se snaží vyvolat pozitivní a nkdy také negativní emoce, nap. strach, radost apod. Pocity vyvolané reklamou mohou mít silnjší vliv na úinnost komunikace než nálada. Úelem je podvdom vybízet a podncovat potenciální zákazníky ke koupi inzerovaného výrobku. Jedním ze zpsob, jak vyvolat emocionální proces je pimt zákazníka k píjemným vzpomínkám na minulost, nap. reklama zobrazující novorozené dít, svatbu, známé osobnosti, oblíbená zvíata apod. Hlavním prostedkem komunikace jsou neverbální prvky a stimuly, které vyvolají pedstavivost a dávají prchod fantazii. Jedinec, který si zboží kupuje, tímto zpsobem vlastn odstrauje problémy, které ho njakým zpsobem zatžují. Jde o psychickou terapii, která sice trvá omezenou dobu, ale mže se opakovat (vtšinou se opakuje). K nejznámjším a nepoužívanjším apelm v reklamách patí erotika, humor, velost, strach Výhody: psobí na city, které lidi pi rozhodování velmi ovlivují Nevýhody: nevyvolá pocity u všech lidí Erotické aspekty za erotické lze považovat propaganí sdlení, kde je pedvedeno polonahé nebo nahé lidské tlo, sexy nebo provokativn obleené osoby, tlesný kontakt mezi dosplými, smyslný výraz ve tvái, jednoznaná mluva, sexuáln ladná hudba. V pípad

7 tištného propaganího sdlení jsou to slova, která jednoznan odrážejí popis aktu o erotice lze íci, že pitahuje pozornost, ale nedá se íci, zda se tato pozornost váže k propaganímu sdlení nebo také ke znace. Erotické apely mají úinnost jen tehdy, pokud mají spojitost s výrobky, nap. erotická sdlení, která propagují parfémy, spodní prádlo, kosmetiku, alkoholické nápoje; platí zde pravidlo: ím silnjší erotický apel ve vztahu k produktu, tím pozitivnjší odezva, jiné je to u propagace neho, co s tlem úzce nesouvisí (devné parkety, lyže, finanní spolenost). Na erotické apely lépe reagují ženy. Reklamy urené ženám mají asto eroticko-romantický podtext, sexualita nebývá zvýraznná v reklamách pro muže smuje symbolika ženy k uspokojení mužova vkusu, sexualita hraje dležitou roli jak z hlediska významu reklamy, tak ve zpsobu zobrazení ženského tla. V reklamách bývá erotickým objektem pevážn žena, v seriózních médiích bývá erotický apel asto zakázán. Upíí efekt = pozornost diváka se soustedí na erotické zobrazení, reklamu si mnohdy pamatuje ale výrobek i znaku, o kterou v reklam šlo, si nevybaví. Výhody: pitahují pozornost Nevýhody: upíí efekt, firma zadávající reklamu mže získat u veejnosti negativní obraz Hnutí za práva žen poádá letos, již tvrtým rokem, soutž Sexistické prasáteko. Soutž má za cíl vybrat nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se mžeme setkat v eské republice. Zámrem soutže není jejich zhotovitele i zhotovitelky odsoudit, ale upozornit je na to, že jejich reklamy mohou nkoho urážet, což si ada firem asto vbec neuvdomuje. Humor patí k nejastji používaným emocionálním technikám. Vtipné sdlení pitahuje pozornost a zájem navozuje uritý citový stav píjemné pocity, dobrou náladu. Dležitý je vtip, originalita, nápaditost Humor leníme: poznávací - nco nesmyslného, co si zákazník následn musí sám vysvtlit, aby se v reklam zorientoval; sentimentální - využívá rzná roztomilá zvíátka ; satirický - znamená zábavu, ale zárove napadení nkoho i neho jiného;

8 sexuální - bavíme na úkor sexu nkoho jiného. Nkterý druh humoru mže psobit agresivn ml by být používán s citem (satirický a sexuální humor). Humor není vhodné používat u produkt informaního a vážného rázu (nap. pojištní nebo bankovní služby); na druhou stranu je-li užit jemný humor, pak je reakce zákazník píznivjší než v pípad neutrální reklamy, která nevyvolá žádné emoce. Humor má vtší odezvu u již zavedených znaek, než u tch, které na trh teprve vstupují. Vtipné sdlení upoutá pozornost samo k sob, ale vytlaí informaci o znace. Humor v rzných zemích je pijímám rozdílným zpsobem, proto by se na to ml brát zetel (vtipnou reklamu pijmou lépe ve Velké Británii než v USA i ve Francii, nemístný humor je asto využíván v Nmecku, Japonci a Angliané preferují erný humor, ) Výhody: pitáhne pozornost, mže podpoit jméno znaky a zvýšit zájem, udrží se v pamti Nevýhody: nepodporuje pesvdování, mže obecn poškodit znaku, je nevhodný pro spojení s citlivým zbožím nebo službami, pro vážné a informaní produkty, upíí efekt. Velý pístup evokuje píjemné a pozitivní pocity láska, pátelství, spolenost píjemných lidí, empatie. Dokáže nasmrovat píjemce sdlení k pozitivním citovým reakcím, lepšímu vnímání znaky a podporuje i nákupní aktivitu. Na velost v reklam reagují pozitivn spíše ženy a empatití lidé (ti, kteí mají silnji vyvinut smysl pro vcítní se do pocitu ostatních) Výhody: vyvolá pozitivní emoce Nevýhody: neosloví všechny Apely na strach používají se k upozornní na nco, co je pro lovka rizikové, upozorují na problémy, které mohou vyvstat, když si zákazník nepoídí nabízený produkt i službu, nap. pojištní vozu nebo domácnosti. Lze upozornit na problémy kosmetické, hygienické, sociální, spoleenské. Rizika, na která mže tento apel upozornit: fyzická rizika riziko ublížení na tle, nap. v reklam na zubní pasty; spoleenská rizika riziko vyazení ze spolenosti, nap. u výrobk jako šampon proti lupm, ústní voda apod.;

9 asové riziko rizikem je zbyten vyplýtvaný as, který bychom mohli využít lépe pi používání produktu z reklamy, nap. u výrobk na mytí nádobí; finanní rizika riziko finanní ztráty, nap. reklamy na pojištní; riziko ztráty urit píležitosti reklama avizuje riziko ztráty urité píležitosti, pokud se nebude zákazník chovat požadovaným zpsobem, nap. asov omezené výhodné nabídky apod.; riziko snížené výkonnosti konkurenní znaka neposkytuje takový výkon, nap. u elektroniky. V mnoha pípadech se rizika užívají spolen. Je dležité si uvdomit, jestli chceme prodat produkt, vyburcovat píjemce ke zmn chování nebo názoru na uritý problém. V produktové reklam bývá vtšinou riziko jen naznaeno a je na píjemci, jestli si riziko uvdomí nebo ne. U sociální reklamy se strach používá výraznji, protože má vyvolat oekávanou reakci, pedkládané riziko je zetelné a snadno identifikovatelné (bezpenost silniního provozu). Strach je více akceptován v sociální než v produktové reklam, spoleenská reklama upozoruje na mezilidské vztahy a jejich problematiku (násilí, promiskuita, chudoba) i na celospoleenské otázky, na jejichž ešení se mžeme podílet všichni (ochrana zvíat, pírody) Výhody: lidé se vtšinou bojí, proto si náš produkt pjdou koupit Nevýhody: neosloví všechny Emocionální vliv na zákazníka má také hudba. Hlavní snahou je zvýšit pozornost, vyvolat píjemnou náladu, pocit uvolnní a píjemnosti, což mže posílit hodnocení produktu, podpoit pijetí sdlení, vytvoit specifický prodejní prvek, vytvoit osobnost znaky. Nkteré druhy hudby mají pozitivní, jiné negativní nebo žádný efekt. Rychlá a hlasitá hudba je pitažlivjší k získání pozornosti a efektivnjší, než hudba tlumená a pomalá. Propaganí sdlení smyslem propagace je informovat zákazníka o produktech a jeho vlastnostech. Propaganí sdlení se šíí propaganími prostedky (média), jako je nap. televize, tištná média, rozhlas, venkovní reklama, internet.

10 Náklady rozumíme v cenách za tisíc kontakt, kterými dostaneme propaganí sdlení k cílovým skupinám, viz 5M (Money) Dležité je správné rozvržení obrazu a textu, záleží na tom, o em a kde naše sdlení je. Text: rzné typy písma psobí rzn na psychiku lovka, dležitá je itelnost, umístní, velikost, barva. Obraz: musí být struný a na první pohled vyjadovat textovou podobu, zprostedkuje více informací v kratším ase. PÍLOHA Odkazy na televizní spoty na reklamní strategie: FAKTA vs. NÁZORYhttp:// DOBROZDÁNÍ HNUTÍ OBECNÁ POZLÁTKOVÁ TVRZENÍ STATISTIKA P ENOS OBYEJNÝ LOVK MÍT SE DOB E

11 BUDEME MÍT COKOLIV, EHO SE NÁM ZACHCE NEVYLOŽENÍ VŠECH KARET HUMOR PSOBENÍ NA SMYSLY STAROST O VE EJNÉ BLAHO

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více