Tematický výchovno - vzdelávací plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno - vzdelávací plán"

Transkript

1 Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Predmet: Hudobná výchova Školský rok: 2015/2016 Trieda: I.A,B Spracovala: Mgr. Ivona Hamiová Učebný materiál: Kopinová, Ľ. a kol.: Hudobná výchova pre 1.ročník základných škôl Časová dotácia: 33 hodín ročne, týždenne 1 hodina 1

2 M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard Výstup na hodnotenie: Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: IX/I Hlasová činnosť Zlatá brána použiť hlas na dosiahnutie špecifického hudobného cieľa, žiak ovláda spoločný spev, vie vyjadriť pulzáciu štvrťových hodnôt slovné, názorné, hud. hra OSRvýznam kamarátstva, spoločné hry s.4 IX/II Inštrumentálne Hodiny hrať na elementárnych hudobných nástrojoch, hrať na tele žiak správne vyslovuje a tlieska správne sedí a dýcha pri speve. vie rozlíšiť zvuk a tón, vie zaspievať danú pieseň, dramatizácia piesne OŽZ Denný režim a jeho význam pre zdravie s.6 IX/III IX/IV Hudobnovizuálne Percepčné Húsky biele, húsky Kuriatko a slon vizuálne zobraziť zvukové vnemy žiak vie sluchom rozlíšiť štvrťovú a osminovú notu správne zaspievať pieseň aktívne počúvať hudobnú skladbu vyjadriť pocity z počúvanej hudby verbálne, pohybom a inými umeleckými prostriedkami identifikovať hudobno vyjadrovacie prostriedky, praktické slovné, názorné, praktické analýza hud. diela priama skúsenosť so znejúcou hudbou riadené objavovanie hudby ENV význam vody pre rastliny a živočíchy OSR súrodenecké vzťahy OSR súrodenecké vzťahy s. 8 s.10 2

3 X/I Hudobnopohybové Zajačik do lesa v kontrastoch, rozlíšiť niektoré hudobné nástroje v počúvaných skladbách, dokáže vystihnúť náladu počutej skladby a reaguje na ňu jednoduchým pohybom pohybom adekvátne vyjadriť hudobno výrazové prostriedky, žiak správne vyslovuje a tlieska vedieť zaintonovať rad stúpajúcich a klesajúcich tónov, aj pohybom rúk., dramatizácia, imitačná a kombinovaná metóda pohybová hra ENV vzťah k zvieratám s.12 X/II Hudobnodramatické Pôjdeme my do lesíka vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv príbehu rytmickými a melodickými nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku dramatizácia,imitačná a kombinovaná metóda DOV cestovanie v dopravných prostriedkoch s.14 X/III Hlasové Bola babka použiť hlas na dosiahnutie špecifického hudobného cieľa správne spievať pieseň žiak ovláda spoločný spev, vie vyjadriť pulzáciu štvrťových hodnôt, hud. hra, dramatizácia TPPZ prezentácia babkiných receptov s.16 X/IV Hudobnopohybové Pieseň na dvoch tónoch dokázať intonačne správne ENV ochrana vtáctva, s.18 3

4 zaspievať pieseň osvojiť si pieseň, ktorá je východiskom na upevnenie intonačných vzťahov. Získavať skúsenosti so spevom výškového vzťahu tónov somi. tancom a spevom vyjadriť pieseň zaspievať pieseň podľa fonogestiky intonačná s použitím relatívnej solmizácie, hudobnopohybová hra starostlivosť o vtáky XI/I Hudobnodramatické Kováč kuje, mechy duje Žiak dokáže intonovať podľa grafického záznamu alebo solmizácie v intervale somi správne spievať pieseň vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv príbehu slovné, názorné imitačná, intonačná, dramatizácia OSR Viesť žiakov k pracovitosti s.20 XI/II Hlasové Pieseň o najkrajších menách Žiak dokáže zaspievať pieseň intonačne čisto pomocou hry rozpoznať štvrťovú pomlčku žiak vie správne zaspievať pieseň slovné,názorné hudobná hra OSR Rodičovská láska a jej význam s.22 XI/III Percepčné Skáče žaba po blate Bocian na prechádzke A. Sarauer Žiak dokáže vypočuť si skladbičku, rozprávať dokázať dramatizovať, popr. i výtvarne spracovať skladbu. určiť a rozpoznať melodické a rytmické modely rozpoznať štvrťovú pomlčku dramatizácia skladby rytmická hra ENV ochrana prírody s.24 4

5 XI/IV Hlasové Mikuláš Žiak dokáže intonačne správne zaspievať pieseň melodizovať so mi. slovné, názorné imitačná a kombinovaná metóda OSR pestovať u žiakov kladné charakterové vlastnosti s.26 XII/I Hudobnovizuálne Varila myšička kašičku správne vyjadriť rytmus i melódiu vypočuť a rozprávať sa vie sa vyjadriť kresbou slovné, názorné, hudobnodramatická hra MUV zvyky a tradície MEV uviesť nový recept na kašu s.28 XII/II Hlasové Už je zima, už je tu vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať pieseň žiak sa vie orientovať v rade tónov sola, somi pieseň vie zaspievať a intonovať podľa solmizačných slabík a fonogestiky vie melodizovať slovné spojenia hudobná hra intonačná s použitím relatívnej solmizácie OŽZ výchova k bezpečnému správaniu sa s.32 XII/III Hudobnodramatické Povedzte nám, pastuškovia vedieť vymenovať vianočné zvyky a spievať vianočné koledy koledy sprevádzať jednoduchým hud. sprievodom vie pohybom znázorniť grafický pohyb melódie didaktická hra, dramatizácia MUV precítiť krásu ľudovej koledy s.30 I/I Inštrumentálne Bude zima, bude mráz správne používať rytmus v piesni hrať na elementárnych hudobných nástrojoch, hrať na riadené objavovanie hudby MEV reklama na zimné športy s.34 5

6 tele žiak správne vyslovuje a tlieska I/II Percepčné Spi, dieťatko, spiže Haju, haju, hajušky vypočuť si skladbičku, rozprávať dramatizovať zaspievať pieseň v správnej dynamike (stredne silno a slabo) slovné, názorné, dramatizácia OSR chápať potrebu starostlivosti matky o dieťa. s.36 I/III Percepčné Zem spí vypočuť si skladbičku, rozprávať žiak vie pohybom vyjadriť prežívanú náladu z počutej piesne, identifikovať hudobno vyjadrovacie prostriedky v kontrastoch priama skúsenosť so znejúcou hudbou riadené objavovanie hudby ENV ochrana životného prostredia s.38 II/I Hudobnopohybové Mám ručníček mám žiak správne vyslovuje a tlieska uplatniť vhodný pohyb v hudobno pohybových hrách so spevom žiak vie zaspievať pieseň pomocou grafického záznamu. má zvládnuté rytmizovanie intonačná s použitím relatívnej solmizácie MUV ľudové obyčaje a tradície s.40 6

7 osminových a štvrťových nôt pomocou rytmických slabík žiak vie rozoznať dokončenú a nedokončenú melódiu II/II Vokálnointonačné Išla sova na tanec vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať pieseň tvoriť k piesni tanečné variácie vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv príbehu rytmickými a melodickými nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku žiak sa vie orientovať v rade tónov sola, somi slovné, názorné, dramatizácia MUV spoločenské zvyklosti s.42 II/III Percepčné Akvárium vypočuť si skladbičku, rozprávať žiak vie pohybom prežívanú náladu z počutej piesne, identifikovať hudobno vyjadrovacie prostriedky v kontrastoch, dramatizácia ENV ochrana zvierat s.44 III/I Vokálnointonačné Prosil líšku vĺčik osvojiť si pieseň žiak vie čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenskú ľudovú pieseň rozhovor, intonačná, dramatizácia, hud. hra MUV spoločenské zvyklosti OZZ ochrana chrupu s.46 III/II Vokálnointonačné Fialôčka, fiala sledovať pohyb melódie žiak vie spievať podľa pohybu melódie, dramatizácia ENV ochrana rastlín s.48 7

8 III/III Časová rezerva III/IV IV/I IV/II IV/III Hudobnopohybové Hudobnopohybové Inštrumentálne Časová rezerva Pieseň o trúbke Vŕšok, dolina Prší, prší správne vyslovuje a tlieska uplatniť vhodný pohyb v hudobno pohybových hrách so spevom pohybové stvárnenie pochodu osvojiť si tanec k piesni žiak správne vyslovuje a tlieska správne používať rytmus v piesni hrať na elementárnych hudobných nástrojoch, hrať na tele žiak správne vyslovuje a tlieska rozhovor, intonačná, dramatizácia, hud. hra, dramatizácia, dramatizácia OSR vhodný výber povolania MUV ľudové kroje, piesne a tance MEV reklama na počasie s.52 s.54 s.56 V/I Percepčné Vlak Vlak sa rozbieha vypočuť si skladbičku, rozprávať žiak vie pohybom prežívanú ná, dramatizácia DOV bezpečnosť pri cestovaní s.58 8

9 identifikovať hudobno vyjadrovacie prostriedky v kontrastoch ladu z počutej piesne, V/II Hlasové Zrelá fazuľa sledovať pohyb melódie žiak vie spievať podľa pohybu melódie (gef) správne vyjadriť rytmus i melódiu intonačná s použitím relatívnej solmizácie ENV ochrana rastlín s.60 V/III Hudobnovizuálne V kvetinovom bufete Žiak dokáže vypočuť a rozprávať sa vie sa vyjadriť kresbou ENV ochrana rastlín s.62 V/IV Percepčné Maličká som vypočuť si skladbičku, rozprávať žiak vie pohybom prežívanú náladu z počutej piesne OSR význam rodiny, láska rodičov k deťom, úcta k rodičom MEV vedieť sa prezentovať na verejnosti s.64 VI/I VI/II Hlasové Hudobnopohybové Na dvore býva sliepočka naša Káčer na doline vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať pieseň žiak vie spievať podľa notového záznamu osvojiť si tanec k piesni žiak správne vyslovuje a tlieska intonačná s použitím relatívnej solmizácie ENV starostlivosť o domáce zvieratá ENV znečisťovanie vodných tokov s.66 s.67 9

10 VI/III VI/IV Percepčné Časová rezerva Hymna SR Svieť, slniečko oboznámiť sa s hymnou vypočuť si skladbičku, rozprávať intonačná OSR naučiť sa pri hymne pozorne počúvať a vzorne sa správať s.70 OSR Osobnostný a sociálny rozvoj ENV Environmentálna výchova MEV Mediálna výchova MUV Multikultúrna výchova DOV Dopravná výchova OŽZ Ochrana života a zdravia 10

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Predmet: Hudobná výchova Školský

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Predmet: Hudobná výchova Školský rok: 2017/2018 Trieda: III.A,B Vyučujúci: Mgr.

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Informatika

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb Predmet: Telesná a športová výchova Školský rok: 2017/2018

Více

ŠkVP. Hudobná výchova. 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Hudobná výchova. 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Hudobná výchova (oblasť Umenie a kultúra) Prvý SVP

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 - primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť Predmet: PRVOUKA Školský

Více

UČEBNÉ OSNOVY. 1 hod. týždenne 33vyučovacích hodín ročne. 1 hod. týždenne 33vyučovacích hodín ročne 1 hod. týždenne 33vyučovacích hodín ročne

UČEBNÉ OSNOVY. 1 hod. týždenne 33vyučovacích hodín ročne. 1 hod. týždenne 33vyučovacích hodín ročne 1 hod. týždenne 33vyučovacích hodín ročne UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu: Hudobná výchova Ročník: prvý druhý tretí štvrtý Časový rozsah výučby: a) daný štátnym vzdelávacím programom b) voliteľný školou Stupeň vzdelania: Forma štúdia: Vyučovací jazyk.

Více

ŠkVP. Hudobná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Hudobná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Hudobná výchova /Umenie a kultúra / Ročník štvrtý Rozsah SVP 1

Více

HUDOBNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu Ciele predmetu

HUDOBNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu Ciele predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde sa na báze hudobných činností žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED2 Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Predmet: Hudobná výchova Školský rok: 2015/2016 Trieda:

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Umenie a kultúra Výchova umením

Více

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Dĺžka štúdia

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Dĺžka štúdia Učebné osnovy Názov predmetu Hudobná výchova Stupeň vzdelania ISCED 1- nižšie primárne Ročník 1.- 4. Časový rozsah vyučovania 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Dĺžka štúdia 4 roky Poznámka Povinný predmet

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Umenie a kultúra Výchova umením

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Hudobná výchova

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Hudobná výchova Tematický výchovno-vzdelávací plán Hudobná 4. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta 2012 Šk. rok 2012/2013

Více

Charakteristika predmetu hudobná výchova

Charakteristika predmetu hudobná výchova Charakteristika predmetu hudobná výchova Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza

Více

4. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA

4. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 4. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA Vypracovala : Mgr. Z. Gajdošová Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Vzdelávacia oblasť : Umenie a kultúra Názov predmetu : Hudobná výchova Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník : prvý Škola : Základná

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb Predmet: Telesná a športová výchova Školský rok: 2016/2017

Více

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín Učebné osnovy Názov predmetu SVET PRÁCE Ročník siedmy Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 6 vyučovacích hodín Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Škola Základná škola Školská 840, Lehnice

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BEETHOVENOVA 11, NITRA INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Hudobná výchova. 5.ročník. Učebné osnovy PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BEETHOVENOVA 11, NITRA INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Hudobná výchova. 5.ročník. Učebné osnovy PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BEETHOVENOVA 11, NITRA INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Hudobná výchova 5.ročník Učebné osnovy PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY ISCED 2 NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE Nitra, september 2015

Více

HUDOBNÁ VÝCHOVA ISCED 1

HUDOBNÁ VÝCHOVA ISCED 1 HUDOBNÁ VÝCHOVA ISCED 1 Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu: Ročník: Škola: Časová dotácia: Vyučovací jazyk: ISCED 1 primárne vzdelávanie Umenie a kultúra HUDOBNÁ VÝCHOVA Prvý, druhý tretí,

Více

ŠkVP. Hudobná výchova druhý ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Hudobná výchova druhý ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Predmet Hudobná /Umenie a kultúra / Ročník druhý Rozsah SVP 1hodina/týždeň;

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 6. ročník ZŠ

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 6. ročník ZŠ TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 6. ročník ZŠ stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VYV) časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne 33 hodín ročne

Více

Zaspievajme si hudobná zložka. Mgr. Marta Bedriová

Zaspievajme si hudobná zložka. Mgr. Marta Bedriová Zaspievajme si hudobná zložka Mgr. Marta Bedriová Silný výraz, energia, spontaneita príznaky rómskej hudby Ciele projektu Podporiť záujem o záujmovú činnosť, ktorá napomáha rozvíjať hudobný talent a uvedomovať

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Predmet: Vlastiveda Školský rok: 2017/2018 Trieda: III.A,B Vyučujúci: Mgr. Ivona Hamiová Učebný materiál:

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Hudobná výchova. Umenie a kultúra

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Hudobná výchova. Umenie a kultúra Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Predmet Hudobná výchova Umenie a kultúra Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED1 Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Predmet: Výtvarná výchova Školský rok: 2016/2017 Trieda:

Více

Hudobná výchova Charakteristika predmetu

Hudobná výchova Charakteristika predmetu Hudobná výchova Charakteristika predmetu Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza

Více

Hudobná výchova. Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Školský rok: 2015/2016 ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin

Hudobná výchova. Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Školský rok: 2015/2016 ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin Školský vzdelávací program Učebné osnovy Hudobná výchova Stupeň vzdelania: ISCED 1- primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Školský rok: 2015/2016 Škola:: ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: septima Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický

Více

Učebné osnovy: Hudobná výchova. Ročník: 3., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Hudobná výchova. Ročník: 3., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Hudobná výchova Ročník: 3., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň Základná

Více

Hudobná výchova. Časová dotácia ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. ŠVP Disponibilné Spolu Základná škola Sirk

Hudobná výchova. Časová dotácia ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. ŠVP Disponibilné Spolu Základná škola Sirk Hudobná výchova Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Názov predmetu Hudobná výchova Časová dotácia ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. ŠVP 1 1 1 1 Disponibilné - - - - Spolu 1 1 1 1 Škola Základná škola

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU VÝCHOVA UMENÍM PRE 8. ROČNÍK ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU VÝCHOVA UMENÍM PRE 8. ROČNÍK ZŠ Základná škola Branč, Nitrianska ulica 98, Branč UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU VÝCHOVA UMENÍM PRE 8. ROČNÍK ZŠ Vzdelávanie je schopnosť porozumieť iným Vypracované podľa ISCED 2 Časová dotácia predmetu: 0,5

Více

ANGLICKÝ JAZYK, variant A

ANGLICKÝ JAZYK, variant A ANGLICKÝ JAZYK, variant A Učebné plány 5.ročník hodiny týždenne, 99 hodín za rok Tematický okruh, téma Počet hodín Rodina a spoločnosť Osobné údaje Rodina- príbuzenské vzťahy Opis členov rodiny Domov a

Více

Školský vzdelávací program Ţivá škola. Obsah vzdelávania 1.ročník Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard

Školský vzdelávací program Ţivá škola. Obsah vzdelávania 1.ročník Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Obsah vzdelávania 1.ročník Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Detské hry, detské Rytmické a melodické hry, Ovláda slová piesní, piesne, rečňovanky spieva piesne odlišného charakteru, správne

Více

Základná škola,školská 3, Čierna nad Tisou. Tematický výchovno-vzdelávací plán VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Základná škola,školská 3, Čierna nad Tisou. Tematický výchovno-vzdelávací plán VÝTVARNÁ VÝCHOVA Základná škola,školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno-vzdelávací plán VÝTVARNÁ VÝCHOVA Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Predmet: Výtvarná

Více

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Názov predmetu: Umenie a kultúra Časový rozsah: 1 hodina týždenne Ročník: 3. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Obsahové zameranie 3. ročníka: Vnímanie umenia

Více

PREDMET : HUDOBNÁ VÝCHOVA 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

PREDMET : HUDOBNÁ VÝCHOVA 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Umenie a kultúra Hudobná výchova Ročník prvý, druhý, tretí, štvrtý Škola ZŠ Dunajská Lužná Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Hudobná výchova. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 1

Hudobná výchova. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Umenie a kultúra Hudobná výchova Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Eva Mazúrová 1 Časová dotácia: Hudobná výchova

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z prírodovedy pre 2. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok: 2016/2017 Trieda:

Více

Inovovaný ŠkVP pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UO HUV 3. Učebné osnovy

Inovovaný ŠkVP pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UO HUV 3. Učebné osnovy Názov predmetu Učebné osnovy Hudobná výchova Časový rozsah výučby podľa i-švp + i-škvp 1 + 0 hod týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník 3.ročník Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 840,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z hudobnej výchovy pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z hudobnej výchovy pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z hudobnej výchovy pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Hudobná výchova Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 2. ročník ZŠ v predmete Hudobná výchova v Školskom vzdelávacom programe,,pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 2. ročník ZŠ v predmete Hudobná výchova v Školskom vzdelávacom programe,,pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 2. ročník ZŠ v predmete Hudobná výchova v Školskom vzdelávacom programe,,pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracovali: Mgr. Silvia Ševčíková,

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Informatika

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci. Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci. Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Človek a technika ( 5 hod.) TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci Rozsah: hodina týždenne, 33 hodín ročne Mes/ Hod. IX. Tem. celok Obsahový štandard Výkonový štandard METÓDY

Více

UČEBNÉ OSNOVY HUDOBNÁ VÝCHOVA. 1 hodina týždenne 33 vyuč. hodín ročne. 1 hodina týždenne 33 vyuč. hodín ročne 1 hodina týždenne 33 vyuč.

UČEBNÉ OSNOVY HUDOBNÁ VÝCHOVA. 1 hodina týždenne 33 vyuč. hodín ročne. 1 hodina týždenne 33 vyuč. hodín ročne 1 hodina týždenne 33 vyuč. UČEBNÉ OSNOVY HUDOBNÁ VÝCHOVA Názov Hudobná výchova predmetu: Ročník: piaty šiesty siedmy ôsmy deviaty Časový rozsah výučby: a) daný štátnym vzdelávacím programom b) voliteľný školou Stupeň vzdelania:

Více

1.r. HV ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD. Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka. Tématický okruh. Pěvecký a mluvní projev hlasová.

1.r. HV ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD. Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka. Tématický okruh. Pěvecký a mluvní projev hlasová. Měsíc ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD Tématický okruh Vokální Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka Poslechové Vokální Poslechové Vokální Kvalita tónu délka, síla, barva, výška Rozlišuje tóny Kvalita tónu délka,

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Umenie a kultúra HUDOBNÁ VÝCHOVA štvrtý 1hodina/ týţdeň, 33 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Hudobná výchova je predmetom

Více

INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- HUDOBNÁ VÝCHOVA

INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- HUDOBNÁ VÝCHOVA INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- HUDOBNÁ VÝCHOVA NÁZOV PREDMETU HUDOBNÁ VÝCHOVA VZDELÁVACIA OBLASŤ Umenie a kultúra STUPEŇ VZDELANIA ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK slovenský FORMA ŠTÚDIA denná ROČNÍK 1.-4. roč. ZŠ POZNÁMKA

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED2 Umenie a kultúra Hudobná Školský rok: 2016/2017 Trieda: Spracovala:

Více

Telesná a športová výchova

Telesná a športová výchova Oblasť vzdelávania: ISCED 2 Zdravie a pohyb Charakteristika učebného predmetu: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98 03 Lučenec Školský vzdelávací program pre predmet Telesná a športová výchova

Více

INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- HUDOBNÁ VÝCHOVA

INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- HUDOBNÁ VÝCHOVA INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- HUDOBNÁ VÝCHOVA NÁZOV PREDMETU HUDOBNÁ VÝCHOVA VZDELÁVACIA OBLASŤ Umenie a kultúra STUPEŇ VZDELANIA ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK slovenský FORMA ŠTÚDIA denná ROČNÍK 1.-4. roč. ZŠ POZNÁMKA

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ H U D O B N Á V Ý CH O V A 1. Charakteristika predmetu Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie predprimárnej

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta týždenne:4 Spolu za rok:132 Záleţí to od toho ako to vidíš Človek a Škola Človek a Platenie Rodina a Druhý a tretí kondicionál Wish a if only

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

Vyučovanie vlastivedy podľa išvp

Vyučovanie vlastivedy podľa išvp Vyučovanie vlastivedy podľa išvp Otázky môžete klásť priebežne. Čo vieme o Vlastivede išvp (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť ISCED 1, 2015) stanovuje výkony a obsah vyučovacieho predmetu Vlastiveda.

Více

ŠkVP. Hudobná výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Hudobná výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Hudobná výchova /oblasť Umenie a kultúra/ Tretí

Více

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Školský vzdelávací program pre predmet. Športové hry

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Školský vzdelávací program pre predmet. Športové hry Oblasť vzdelávania: ISCED 2 Zdravie a pohyb ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Školský vzdelávací program pre predmet Športové hry Charakteristika učebného predmetu: TSV poskytuje

Více

Hudobná výchova. ISCED I I. stupeň. Hrubšová

Hudobná výchova. ISCED I I. stupeň. Hrubšová Hudobná výchova ISCED I I. stupeň Hrubšová HUDOBNÁ VÝCHOVA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných

Více

Název předmětu : Hudební výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura. Ročník: 1.

Název předmětu : Hudební výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura. Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení hudební

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Základná škola s materskou školou, Cadrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cadrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 5. ročník ZŠ v predmete Hudobná výchova v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 - sekundárne vzdelávanie Vypracovala : Mgr.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

H U D O B N Á V Ý CH O V A

H U D O B N Á V Ý CH O V A H U D O B N Á V Ý CH O V A 1. Charakteristika predmetu Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie predprimárnej hudobnej výchovy. Hudobná v základnej škole

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Výkonový štandard. štandard

Výkonový štandard. štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z čítania a literárnej výchovy (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

VII. Umenie a kultúra

VII. Umenie a kultúra išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P Spolu Spolu Spolu Spolu VII. Umenie a kultúra Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote človeka a spoločnosti.

Více

Základná škola s materskou školou, Cadrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cadrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 6. ročník ZŠ v predmete Hudobná výchova v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 - sekundárne vzdelávanie Vypracovala : Mgr.

Více