ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne na návrh z téhž dne, jehž účastníky jsu zadavatel statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, navrhvatel MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín - Štípa, ve věci přezkumání úknů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , rzhdl takt: I. Zadavatel statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín neddržel při zadávání veřejné zakázky Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , pstup stanvený v ust. 59 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, a zásadu transparentnsti zaktvenu v ust. 6 dst. 1 cit. zákna, když vylučil navrhvatele MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín - Štípa z další účasti v zadávacím řízení z důvdu nesplnění technických kvalifikačních předpkladů pdle ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb.,

2 veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, nebť navrhvatel nepředlžil v seznamu významných zakázek takvé zakázky, jež by byly dle zdůvdnění zadavatele zejména realizvány v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi, nebť důvdy uvedené v rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení ze dne nereflektují pžadavky zadavatele na prkázání technických kvalifikačních předpkladů vymezené v bdě zadávací dkumentace spčívající v předlžení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací bdbnéh charakteru jak je předmětná veřejná zakázka, pdle kterých se za stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka pvažuje reknstrukce chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, a t v hdntě minimálně Kč bez DPH, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a dsud nedšl k uzavření smluvy. II. Jak patření k nápravě nezáknnéh pstupu zadavatele uvedenéh ve výrku I. tht rzhdnutí Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle ust. 118 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ruší úkny zadavatele statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín učiněné při zadávání veřejné zakázky Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , v suvislsti s psuzením kvalifikace navrhvatele MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín-Štípa a všechny následné úkny zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení včetně: rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín - Štípa z další účasti v zadávacím řízení ze dne , a známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky uchazeče EUROVIA CS, a.s., IČO , se sídlem Nárdní 138/10, Nvé Měst, Praha 1, Odštěpný závd blast Mrava, závd Zlín ze dne III. Pdle ust. 119 dst. 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v návaznsti na ust. 1 dst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách, se zadavateli statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín ukládá: uhradit náklady řízení ve výši ,- Kč (třicet tisíc krun českých). Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. 2

3 I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) dne desláním známení zahájení zadávacíh řízení k uveřejnění tevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p. 2353, jehž známení byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne (dále jen veřejná zakázka ). Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. 2 dst. 2 písm. c) zákna, nebť statutární měst Zlín je územním samsprávným celkem pdle zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů. 2. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v bdu 2.1 zadávací dkumentace mj. následvně: Předmětem tét veřejné zakázky je uzavření smluvy díl na zhtvitele stavby ˏReknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č.p. 2353ˋ. Stavba řeší reknstrukci části místní kmunikace v ulicích Slvenská a Lesní čtvrť I. Začátek řešenéh úseku je situván za křižvatku ul. Slvenské s ul. Pd Vrškem. Knec úpravy je v křižvatce ul. Lesní čtvrť I s ul. Příkru, v místě, kde pvrch z žulvých kstek přechází v živičný pvrch. Celkvá délka řešenéh úseku je 284 m. Stávající šířka kmunikace 6 m bude vzhledem ke stísněným pměrům v zástavbě zachvána. V rámci stavby je pčítán se stavební úpravu stávajících chdníků. Jejich šířka je v sučasné dbě cca 1200 až 1500 mm - šířky zůstanu zachvány. Pvrch bude z betnvé zámkvé dlažby. Odvdnění vzvky bude zajištěn sestavu nvých prefabrikvaných dešťvých vpustí, které budu přípjkami napjeny d stávající kanalizace. V rámci zajištění stability vzvky bude prvedena v ul. Lesní čtvrť I piltvá stěna se ztužujícím železbetnvým prahem dl. 50 m a v křižvatce u RD č piltvá stěna dl. 17,50 m. Prjekt se člení na tyt stavby: 1. stavba - Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I 2. stavba - Zlín, ulice Lesní čtvrť I pěrná stěna u RD č.p Členění stavebních bjektů SO 101 Místní kmunikace ulice Slvenská SO 102 Místní kmunikace ulice Lesní čtvrť I SO 103 Chdníky, sjezdy, napjení MK SO 104 Dpravní značení SO 201 Opěrná stěna SO 202 Opěrná stěna OS 2 SO 000 Vedlejší a statní náklady 3. Z prtklu psuzení kvalifikace uchazečů ze dne Úřad zjistil, že p 1. jednání kmise knaném dne byl uchazeč MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín Štípa (dále jen navrhvatel ) vyzván výzvu ze dne k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace. Z citvanéh 3

4 prtklu psuzení kvalifikace Úřad dále zjistil, že na 2. jednání kmise knaném dne kmise dspěla k závěru, že navrhvatel neprkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů v pžadvaném rzsahu. Kmise prt rzhdla vyřazení nabídky navrhvatele s dkazem na ust. 60 dst. 1 zákna a dpručila zadavateli vylučit navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení. 4. Dne byl navrhvateli dručen rzhdnutí jeh vylučení z další účasti v zadávacím řízení ze dne Dne deslal navrhvatel námitky prti rzhdnutí svém vylučení ze zadávacíh řízení. Zadavatel námitkám nevyhvěl rzhdnutím ze dne , které byl navrhvateli dručen dne Dne zadavatel rzhdl výběru nejvhdnější nabídky, když Rada města Zlína schválila usnesením č. 66/12R/2015 výběr nabídky uchazeče EUROVIA CS, a.s., IČO , se sídlem Nárdní 138/10, Nvé Měst, Praha 1, Odštěpný závd blast Mrava, závd Zlín (dále jen vybraný uchazeč ). Zadavatel známil výběr nejvhdnější nabídky známením ze dne Vzhledem k tmu, že navrhvatel nesuhlasil s důvdy uvedenými v rzhdnutí zadavatele námitkách, pdal dne u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) návrh na zahájení správníh řízení přezkumání úknů zadavatele (dále jen návrh ) a návrh na vydání předběžnéh patření. II. OBSAH NÁVRHU 8. Navrhvatel v návrhu ze dne uvádí, že důvdnění rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení spčíval v prstém knstatvání zadavatele, že navrhvatel nesplnil kvalifikační předpklady dle bdu zadávací dkumentace, nebť navrhvatelem uvedené zakázky nelze pvažvat za referenční. Rzhdnutí zadavatele byl dle názru navrhvatele velmi stručné, bez dstatečnéh důvdnění a absentval v něm řádné pučení mžnsti pdat v záknné lhůtě námitky prti tmut rzhdnutí. 9. Navrhvatel uvádí, že pdal v suladu s ust. 110 dst. 4 zákna v záknné lhůtě námitky prti rzhdnutí vylučení z další účasti v zadávacím řízení, a t z důvdu zjevně nesprávnéh pstupu zadavatele při psuzvání splnění technických kvalifikačních předpkladů. Navrhvatel v námitkách uvedl, že veškeré technické kvalifikační předpklady stanvené v zadávací dkumentaci řádně a včas splnil, když předlžil pdrbný přehled prvedených stavebních prací za psledních 5 let a svědčení bjednatelů řádném plnění nejvýznamnějších z těcht stavebních prací, přičemž se jednal stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru, jak je veřejná zakázka v hdntě každé jedntlivé zakázky min ,- Kč bez DPH. 10. Navrhvatel dále namítá, že argumentace zadavatele bsažená v rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení, spčívající v tm, že za referenční zakázky je v rámci zadávacíh řízení mžn pvažvat takvé zakázky, jejichž předmětem jsu činnsti spčívající v plnění bdbném předmětu zadávané veřejné zakázky, tzn. zejména reknstrukce či vybudvání nvé pzemní kmunikace, a s tím suvisející reknstrukce či vybudvání nvých chdníků v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení 4

5 klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi", je nemístná, nebť jím uvedené prvedené práce představují relevantní referenční zakázky pr zadávací řízení. Jedná se zejm. prvedení bdbných stavebních prací spčívajících ve vybudvání nvých kmunikací, vzvek, chdníků a parkvacích plch, cž typvě dpvídá veřejné zakázce. Navrhvatel se dále bránil také prti argumentaci zadavatele spčívající v mžných těžkstech spjených s pracemi v hustě zastavěném území, a t tak, že tt nelze pvažvat za relevantní důvd k vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení, jelikž v referenčních zakázkách uvedených navrhvatelem se rvněž jednal prvádění stavebních prací za plnéh prvzu v zastavěném území s veškerými s tím spjenými klnstmi. Mžné prblematické pdmínky uváděné zadavatelem v rzhdnutí představují spíše běžné vedlejší průvdní jevy, se kterými se stavební splečnsti standardně ptýkají. Krmě již uvedenéh navrhvatel v námitkách uvedl také t, že finanční pžadavky na referenční zakázky byly navrhvatelem jednznačně splněny. Navrhvatel dále upzrnil i na t, že pkud by pdmínky zadávacíh řízení v jeh průběhu byly rzšířeny další pžadavky na ddavatele, jak byly uvedeny v důvdnění rzhdnutí, jednal by se nepřípustnu mdifikaci. S hledem na výše uvedené měl navrhvatel za t, že předmětné rzhdnutí nebyl dstatečně důvdněn, cž jej činí nepřezkumatelným a nepřijatelným. 11. Navrhvatel k rzhdnutí zadavatele nevyhvění námitkám uvádí, že se zadavatel mezil na puhé knstatvání, že trvá na svém rzhdnutí, že navrhvatel předlženými infrmacemi a dklady neprkázal, že splňuje technické kvalifikační předpklady dle ust. 56 zákna v suladu s pžadavky zadavatele v zadávací dkumentaci. Dle navrhvatele zadavatel zcela ignrval pměrně rzsáhlu věcnu a právní argumentaci navrhvatele a s námitkami se dstatečně nevypřádal, rzhdnutí zadavatele fakticky nebsahuje žádné důvdnění a jak takvé představuje pět rzhdnutí nepřezkumatelné, nebť zadavatel nesplnil pdmínky dle ust. 111 dst. 1 zákna, když námitky navrhvatele nepřezkumal v plném rzsahu a neuvedl řádný důvd jejich nevyhvění. 12. Ve svém návrhu dále navrhvatel uvádí, že dle zadávací dkumentace k veřejné zakázce byl pžadván, mim jiné, splnění následujících pdmínek ze strany ddavatele - předlžení seznamu stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let, který bude bsahvat alespň 3 nejvýznamnější stavební práce spčívající v pravách, či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši ,- Kč bez DPH, předlžení svědčení bjednatelů řádném splnění nejvýznamnějších stavebních prací (svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce prvedeny řádně a dbrně). Navrhvatel má za t, že veškeré výše uvedené pdklady pžadvané v zadávací dkumentaci řádně a včas dlžil, když předlžil přehled relevantních prací za psledních pět let včetně svědčení bjednatelů v pžadvaném rzsahu; knkrétně se jednal následující stavební práce: Rezidence GlO Napajedla Reknstrukce Zámku Napajedla Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé Parkviště Hrnbach Praha - Černý Mst 5

6 Kanalizace Brdek u Přerva. 13. Navrhvatel dále uvádí, že byl přítmen tevírání bálek s nabídkami k veřejné zakázce, prt je mu na základě dkumentace k předmětnému řízení znám, že jeh nabídkvá cena k veřejné zakázce byla mezi uchazeči veřejnu zakázku nejnižší. Na základě výše uvedenéh měla být s navrhvatelem v suladu se záknem a zadávací dkumentací uzavřena příslušná smluva díl. Namíst th byl navrhvatel následně vyrzuměn tm, že byl z řízení veřejné zakázce vylučen. 14. Navrhvatel je th názru, že se zadavatel při jeh vylučení ze zadávacíh řízení dpustil pchybení, když jej vylučil, aniž by uvedl jakékliv relevantní důvdy. Navrhvatel dále ppisuje, že na argumentaci uvedenu v námitkách se zadavatel rzhdl nereagvat, a tím pminul mžnst napravit svůj dsavadní nezáknný pstup. Při pstupu zadavatele byly prušeny becné záknné pdmínky pr zadávací řízení předpkládané jak v ust. 6 dst. 1 zákna, tak příslušnu judikaturu Evrpskéh sudníh dvra, tedy knkrétně zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. Prušení zákna ze strany zadavatele spatřuje navrhvatel v tm, že ačkliv splnil veškeré předpklady uvedené v zadávací dkumentaci, přest byl ze zadávacíh řízení vylučen, aniž by byl ze strany zadavatele uveden, jaké důvdy h k tmu vedly. Navrhvatel ve svém návrhu dkazuje na referenční zakázku Parkviště Hrnbach Praha - Černý Mst, kdy tat byla pdle něh prváděna za mnhem btížnějších pdmínek, vyplývajících mim jiné i z lkace tét práce, a za plnéh prvzu. Navrhvatel k návrhu jak důkaz přilžil mim jiné dkument Vyhdncení nárčnsti zakázek Reknstrukce Hrnbach Černý Mst Praha a Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p ze dne (dále jen Vyhdncení nárčnsti zakázek ), který pukazuje na nárčnst a bdbnst zakázky Reknstrukce Hrnbach Černý Mst Praha ve vztahu k šetřené veřejné zakázce. 15. Navrhvatel má za t, že jeh vyřazení, nelze chápat jinak, než jak jednání ze strany zadavatele účelvé a v rzpru se zásadami zadávání veřejných zakázek. Jestliže však rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení spčíval v tm, že ddatečně pdmínky zadávacíh řízení změnil, knal zadavatel v rzpru s platným právem a knstantní judikaturu Nejvyššíh správníh sudu. 16. S hledem na vše výše uvedené navrhvatel navrhuje, aby Úřad ulžil nápravné patření dle ust. 118 dst. 1 zákna spčívající ve zrušení napadanéh rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení, a dále aby vydal předběžné patření dle ust. 117 dst. 1 písm. a) zákna. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 17. Dne , kdy Úřad návrh navrhvatele bdržel, byl pdle ust. 113 zákna ve spjení s ust. 44 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele, vedené pd sp. zn. S0350/2015/VZ. 18. Účastníky správníh řízení pdle ust. 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel. 6

7 19. Zahájení správníh řízení známil Úřad jeh účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0350/2015/VZ /2015/523/LSt ze dne Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0350/2015/VZ-14399/2015/523/LKa ze dne stanvil zadavateli lhůtu k pdání infrmace Úřadu dalších úknech, které zadavatel prvede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správníh řízení, a zaslání příslušné dkumentace veřejné zakázce pdle ust. 17 písm. v) zákna, přízené v suvislsti s prvedenými úkny. 21. Dne Úřad bdržel vyjádření zadavatele z téhž dne k návrhu navrhvatele na zahájení správníh řízení a dále část dkumentace veřejné zakázce. 22. Dne Úřad bdržel pdání zadavatele ze dne , jehž bsahem byl dplněné vyjádření k návrhu. 23. Dne Úřad bdržel d zadavatele CD nsič bsahující dkumentaci veřejné zakázce. 24. Rzhdnutím č. j. ÚOHS-S0350/2015/VZ-15731/2015/523/LKa ze dne nařídil Úřad zadavateli na návrh navrhvatele předběžné patření spčívající v ulžení zákazu uzavřít smluvu na veřejnu zakázku. 25. Dne stanvil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0350/2015/VZ-16062/2015/523/LKa z téhž dne účastníkům řízení lhůtu, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 26. Dne bdržel Úřad žádst navrhvatele nahlédnutí d spisu. 27. Dne byl Úřadu dručen pdání zadavatele, kterým zadavatel infrmval Úřad námitkách navrhvatele prti výběru nejvhdnější nabídky ze dne a dále rzhdnutí zadavatele nevyhvění námitkám ze dne a známení uchazečům pdaných námitkách a rzhdnutí zadavatele nich z téhž dne. 28. Dne umžnil Úřad nahlédnut d spisu jednateli navrhvatele panu Oldřichu Karalvi. 29. V průběhu lhůty určené Úřadem účastníkům řízení k vyjádření se k pdkladům rzhdnutí se žádný z účastníků dále nevyjádřil. Vyjádření zadavatele ze dne a Zadavatel úvdem svéh vyjádření zejm. uvádí, že schpnst realizvat veřejnu zakázku lze dvdit ze zkušenstí ddavatele s realizací zakázek bdbnéh charakteru, jak je předmět veřejné zakázky, a t prstřednictvím referenčních zakázek. Okruh technických kvalifikačních pžadavků je taxativně stanven záknem a zadavatel jej tedy nemůže své vůli rzšiřvat. Na druhu stranu je zcela na úvaze zadavatele, zda a jaké technické kvalifikační předpklady bude pžadvat, a jaký způsb prkázání technické způsbilsti zvlí. 31. V bdě zadávací dkumentace zadavatel vymezil pžadavky na technické kvalifikační předpklady. K tmu zadavatel uvádí, že technické kvalifikační předpklady nestanvil bezdůvdně, nýbrž jimi chce dsáhnut výběru takvéh uchazeče, který bude mít dstatečné zkušensti s realizací stavby, jež je předmětem veřejné zakázky, a t vzhledem ke slžitsti a nárčnsti předmětných stavebních prací. Vzhledem ke skutečnsti, že je předmět veřejné zakázky tvřen kmplexním subrem stavebních činnstí suvisejících 7

8 s realizací předmětu veřejné zakázky, zvlil zadavatel příkladný výčet stavebních prací, kterými je mžné splnění technických kvalifikačních předpkladů prkazvat. S hledem na základní zásady stanvené v ust. 6 dst. 1 zákna (zejména zákaz diskriminace) se zadavatel snažil vyhnut příliš knkrétnímu a úzkému vymezení předmětu referenčních zakázek, přičemž raději zvlil dkaz na bdbnst stavebních prací vůči předmětu veřejné zakázky. 32. K vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení zadavatel uvádí, že navrhvatel předlžil ve své nabídce seznam nejvýznamnějších stavebních prací ( Rezidence GIO Napajedla, Reknstrukce Zámku Napajedla a Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé ) a suvisející a svědčení bjednatelů. 33. Zadavatel knstatval, že z předlžených dkladů nevyplývá, zda je naplněn pžadavek uvedený v zadávací dkumentaci v bdě 2 předmět veřejné zakázky a v bdě technické kvalifikační předpklady, ve spjení s ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna. Dle zadavatele tedy navrhvatel neprkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů. Zadavatel však navrhvateli zaslal výzvu k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace ze dne , kde dle svých slv pdrbně ppsal mžnsti, kterými může navrhvatel dplnit infrmace či dklady ke splnění technických kvalifikačních předpkladů. Ve výzvě k dplnění infrmací zadavatel uvedl, že k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů má navrhvatel také mžnst předlžit ke stávajícím referenčním zakázkám nvá svědčení bjednatelů. 34. K výše uvedenému zadavatel dále uvádí, že navrhvatel k referenčním zakázkám Rezidence GIO Napajedla a Reknstrukce Zámku Napajedla pžadvané infrmace či dklady nedlžil, tudíž těmit referencemi technické kvalifikační předpklady neprkázal. Zadavatel dále psuzval, zda navrhvatel prkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů prstřednictvím referenčních zakázek Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé, Parkviště Hrnbach Praha Černý Mst a Kanalizace, Brdek u Přerva stka A Zadavatel uvádí, že psuzval předlžené dklady v celém rzsahu a dspěl k závěru, že předlženými dklady navrhvatel splnění technických kvalifikačních předpkladů neprkázal. 36. Zadavatel dále v zásadě pakuje a místy rzvádí důvdy, které jej vedly k vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení, které suvisejí zejména s bdbným charakterem a nárčnstí referenčních zakázek vzhledem ke specifikům veřejné zakázky a s tím spjené nárčnsti tét zakázky. 37. Dle názru zadavatele je nárčnst stavebních prací dpravníh charakteru dána především klními vlivy, tzn. specifiky dané lkality, ve které stavební práce prbíhají. Tyt infrmace je mžné zjistit z prjektvé dkumentace, která byla přílhu zadávacích pdmínek a se kteru se všichni ddavatelé jak dbrně způsbilé subjekty měly mžnst před pdáním nabídek seznámit. V případě, že by zadavatel připustil referenční zakázky, které by spčívaly ve stavebních pracích dpravníh charakteru, ačkliv svu pdstatu (ve vztahu k klním vlivům) by byly realizvány za méně slžitých klnstí, nedšl by k naplnění účelu technických kvalifikačních předpkladů, a tedy k věření schpnsti ddavatele realizvat veřejnu zakázku. Oklní vlivy půsbící v rámci realizace veřejné zakázky tvří významný pdíl na její slžitsti a zadavatel spatřuje zásadní rzdíl v případě, 8

9 kdy je stavba realizvána v hustě zastavěném území (rezidenční čtvrť), kde je nutné vypřádat se mj. s prvzem MHD a zvýšeným phybem sb (byvatel přilehlých dmů) v místě stavby a případem, kdy je stavba realizvána v kmerční zóně, jak je tmu v případě referenční zakázky Parkviště Hrnbach Praha Černý mst či Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé. Zásadní rzdíl v charakteru území zadavatel usuzuje již z puhéh srvnání mapvých pdkladů. Dále je dle zadavatele mžné rzprvat, zda předlžené referenční zakázky jsu vůbec zakázkami bdbnéh charakteru, jak je veřejná zakázka. Předmětem veřejné zakázky je reknstrukce stávajících pzemních kmunikací, s tím suvisejících stávajících chdníků a vybudvání piltvých stěn. Primárně se tedy jedná reknstrukci stávající pzemní kmunikace v ulicích Slvenská a Lesní čtvrť a výstavba pěrné stěny. Kdežt předlžené referenční zakázky prkazují realizaci zpevněných plch, zejména parkvišť a s tím suvisejících chdníků zejména v nákupních zónách, tzn. na vlné plše zcela knkrétně vymezené části danéh území. 38. Zadavatel se dále vyjádřil k důkazu Vyhdncení nárčnsti zakázek, který předlžil navrhvatel a který zadavatel pvažuje za naprst irelevantní, účelvý a zavádějící, nebť se nejedná nezávislý, bjektivní, dbrný psudek, ale vyjádření hlavníh stavbyveducíh, tedy pravděpdbně zaměstnance, případně subddavatele navrhvatele. Zadavatel prt pžaduje, aby Úřad k tmut důkazu nepřihlížel. 39. K tvrzení navrhvatele, že v rzhdnutí vylučení absentval pučení mžnsti pdat námitky, zadavatel uvádí, že nemá pučvací pvinnst tm, že je mžné prti jeh jedntlivým úknům pdat námitky. 40. Zadavatel se dmnívá, že pstupval v suladu se záknem, a prt navrhuje, aby Úřad návrh zamítl. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 41. Úřad přezkumal na základě ustanvení 112 a násl. zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, a p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce, stanvisek účastníků řízení, a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepstupval v suladu se záknem. Ke svému rzhdnutí Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. Relevantní ustanvení zákna 42. Pdle ust. 6 dst. 1 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 43. Pdle ust. 50 dst. 2 zákna pžadavky na prkázání splnění kvalifikace stanví veřejný zadavatel v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 44. Pdle ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pr plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel pžadvat seznam stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let a svědčení bjednatelů řádném plnění nejvýznamnějších z těcht stavebních prací; tat svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce prvedeny řádně a dbrně. 9

10 45. Pdle ust. 59 dst. 1 zákna veřejný zadavatel psudí prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem, ale také pdle pžadavků veřejnéh zadavatele, které si veřejný zadavatel stanveným způsbem vymínil. Skutečnsti zjištěné z dkumentace veřejné zakázce 46. Jak základní hdntící kritérium pr hdncení nabídek uvedl zadavatel v bdu 14.1 zadávací dkumentace nejnižší nabídkvu cenu. Předpkládanu hdntu veřejné zakázky stanvil zadavatel v bdu 4. zadávací dkumentace ve výši ,- Kč bez DPH. 47. Z prtklu jednání kmise pr tevírání bálek s nabídkami ze dne vyplývá, že byl pdán celkem 9 nabídek. Všechny bdržené nabídky byly pstupeny k psuzení a hdncení. 48. Z prtklu jednání kmise pr tevírání bálek s nabídkami ze dne a z k němu přilženéh evidenčníh archu pdaných nabídek dále vyplývá, že výše nabídkvé ceny navrhvatele činí ,- Kč bez DPH. Druhá nejnižší nabídkvá cena, a t cena vybranéh uchazeče, činí ,- Kč bez DPH. 49. V známení zahájení zadávacíh řízení, které byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne (dále jen známení zakázce ), v bdě III.2.3 Technická způsbilst, a shdně s tím v bdě zadávací dkumentace Technické kvalifikační předpklady, stanvil zadavatel pžadavek na prkázání technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 3 písm. a) zákna následvně: Splnění předpkladu dle 56 dst. 3 písm. a) prkáže ddavatel předlžením seznamu stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let a svědčení bjednatelů řádném plnění nejvýznamnějších z těcht stavebních prací; tat svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce prvedeny řádně a dbrně. Za nejvýznamnější stavební práce se pr účely splnění tht kvalifikačníh předpkladu pvažují stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, které spčívají v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH (pzn. jedná se cenu sjednanu ve smluvě s bjednatelem). Ddavatel splňuje technický kvalifikační předpklad dle 56 dst. 3 písm. a) zákna, pkud předlží: - seznam stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let, který bude bsahvat alespň 3 nejvýznamnější stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH, 10

11 - svědčení bjednatelů řádném splnění nejvýznamnějších stavebních prací (svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce prvedeny řádně a dbrně). Seznam předlží ddavatel v pdbě čestnéh prhlášení pdepsanéh sbu právněnu jednat za uchazeče. Splnění všech pžadavků na nejvýznamnější stavební práce vymezených zadavatelem musí ze seznamu jednznačně vyplývat. 50. Zadavatel dále v bdě 6.3 zadávací dkumentace mj. stanvil, že kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který nepskytl údaje a infrmace kvalifikaci v rzsahu stanveném zadavatelem. 51. Z výzvy zadavatele k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace ze dne plyne, že zadavatel p navrhvateli ve vztahu k nejvýznamnějším stavebním pracím předlženým v nabídce pžadval předlžení nvých svědčení bjednatelů řádném splnění těcht prací, z nichž by byl patrné, v jaké výši (Kč bez DPH) byly prvedeny stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, neb předlžení rekapitulace stavebních nákladů či rzpčtů k předlženým referenčním zakázkám, z nichž bude vyplývat, v jaké výši (Kč bez DPH) byly prvedeny stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, případně předlžení jiných dkladů, z nichž by splnění technických kvalifikačních předpkladů nepchybně vyplýval. Zadavatel důvdnil citvanu výzvu tím, že ze seznamu významných zakázek předlženéh v nabídce nevyplývá, zda je naplněn pžadavek na předlžení nejvýznamnější stavební práce dle bdu zadávací dkumentace, nebť mj. z uvedenéh seznamu není zřejmé, zda stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru dsahují minimálně hdnty Kč bez DPH v každém jedntlivém případě. K tmu zadavatel ve výzvě dále uvedl, že za nejvýznam[n]ější stavební práce se pvažují stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, které spčívají v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH. 52. Ze seznamu významných zakázek ze dne , jehž přílhu jsu jedntlivá svědčení, která navrhvatel předlžil zadavateli na základě výše citvané výzvy, plyne, že navrhvatel realizval následující práce s uvedeným finančním vyčíslením bjemu prací: Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé dlážděné a asfaltvé kmunikace, parkvací plchy, chdníky, pzemní práce a přelžky ( ,- Kč bez DPH) Parkviště Hrnbach Praha Černý Mst dlážděné kmunikace, parkvací plchy, chdníky, pzemní práce a přelžky ( ,- Kč bez DPH) Kanalizace, Brdek u Přerva stka A1 dstranění a prvedení nvých pvrchů vzvek, chdníků a zpevněných plch při výměně kanalizace ( ,- Kč bez DPH) 53. Jak vyplývá z rzhdnutí vylučení uchazeče ze dne , zadavatel vylučil navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení s dkazem na ust. 60 dst. 1 zákna 11

12 pr nesplnění technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. [3] písm. a) zákna a pžadavků zadavatele stanvených v bdu zadávací dkumentace. Pdle zadavatele navrhvatel neprkázal dstatečné zkušensti s realizací zakázek bdbnéh charakteru jak je předmět veřejné zakázky, nebť z navrhvatelem předlžených dkladů jednznačně nevyplývá splnění pžadavku zadavatele na předlžení dkladů prkazujících splnění technických kvalifikačních předpkladů nejvýznamnějších stavebních prací dpravníh charakteru jak je předmětná veřejná zakázka. 54. Zadavatel v důvdnění výše uvedenéh rzhdnutí vylučení uchazeče (navrhvatele) dále uvedl zejména následující skutečnsti: Zadavatel stanvil pžadavky na prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 3 písm. a) zákna a bdu Zadávací dkumentace (pžadavky na technické kvalifikační předpklady), kdy za nejvýznamnější stavební práce jsu pvažvány stavební práce bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, minimálně ve výši Kč bez DPH, přičemž dále je uveden příklad[n]ý výčet stavebních prací, které je mžné jak referenční předlžit. Účelem stanvení technických kvalifikačních předpkladů je zajištění, aby veřejná zakázka byla pdle klnstí plněna těmi ddavateli, kteří k tmu mají technicku způsbilst, resp. mají k takvému plnění dbrné předpklady. Zadavatel tedy tímt způsbem věřuje ddavatelvu schpnst kvalitně realizvat předmět veřejné zakázky. Tut schpnst pak lze dvdit ze zkušenstí ddavatele s realizací zakázek bdbnéh charakteru, jak je předmět veřejné zakázky, a t prstřednictvím referenčních zakázek. Za veřejnu zakázku bdbnéh charakteru (referenční zakázku) je v tmt případě mžné pvažvat takvu zakázku, jejímž předmětem jsu činnsti spčívající v plnění bdbném předmětu zadávané veřejné zakázky, tzn. zejména reknstrukce či vybudvání nvé pzemní kmunikace, a s tím suvisející reknstrukce či vybudvání nvých chdníků v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi. Za referenční zakázku, kteru je mžné prkázat splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pžadvanéh zadavatelem, pak nelze pvažvat takvu zakázku, u které je hlavním předmětem plnění vybudvání pzemní stavby a s tím suvisejících bslužných zpevněných plch, (tak, jak byl uveden u referenční zakázky Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé, Parkviště Hrnbach Praha Černý mst ). Z ppisu předmětu dlžených referencí ( Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé, Parkviště Hrnbach Praha Černý mst ) a dlženéh výkazu výměr vyplývá, že se jedná stavby realizvané za mnhem méně nárčných pdmínek, než které jsu bvyklé u staveb v zastavěném území. Reknstrukce pzemních kmunikací a chdníků v zastavěném území mají svá technlgická specifika spjená mj. s tím, že realizace prbíhá za plnéh, případně mezenéh prvzu, je dtčena síť MHD. 12

13 Právní psuzení 55. Úřad předesílá, že se při psuzení záknnsti pstupu zadavatele při vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení zabýval tím, zda zadavatel pstupval při psuzení prkázání splnění kvalifikace navrhvatele v suladu se záknem a pžadavky, které stanvil v zadávacích pdmínkách veřejné zakázky, nikli tím, zda navrhvatel v šetřeném případě prkázal splnění kvalifikace v pžadvaném rzsahu. Úřad psudil pstup zadavatele při psuzení kvalifikace navrhvatele z hlediska pžadavků zadavatele na prkázání technických kvalifikačních předpkladů pdle ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna, knkrétně pžadavku na předlžení seznamu stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let. 56. Úřad knstatuje, že důvdy vylučení navrhvatele uvedené v rzhdnutí jeh vylučení nepvažuje za právněné, nebť nemají pru v zadávacích pdmínkách veřejné zakázky. K tmu Úřad uvádí následující. 57. Zadavatel neuznal některé z nejvýznamnějších stavebních prací předlžených navrhvatelem ( Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé a Parkviště Hrnbach Praha Černý mst ) a zalžil důvdnění na závěru, že citvané nejvýznamnější stavební práce nelze pvažvat za stavební práce bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, nebť hlavním předmětem plnění u citvaných stavebních prací byl vybudvání pzemní stavby a s tím suvisejících bslužných zpevněných plch, kdy se tedy jednal stavby realizvané za mnhem méně nárčných pdmínek, než které jsu bvyklé u staveb v zastavěném území. Jak plyne dále z důvdnění rzhdnutí zadavatele, za veřejnu zakázku bdbnéh charakteru zadavatel pvažval takvu zakázku, jejímž předmětem jsu činnsti spčívající v plnění bdbnéh předmětu veřejné zakázky, přičemž za takvé pvažval zejména reknstrukce či vybudvání nvé pzemní kmunikace, a s tím suvisející reknstrukce či vybudvání nvých chdníků v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi (viz bd 54. důvdnění tht rzhdnutí). 58. V tét suvislsti Úřad pvažval za stěžejní věřit, jaké pžadavky zadavatel stanvil na bsah předmětnéh seznamu stavebních prací, resp. na stavební práce, jimiž měl navrhvatel prkazvat splnění kvalifikace. 59. Z známení zakázce a shdně ze zadávací dkumentace je zřejmé, že zadavatel pžadval, aby seznam bsahval 3 nejvýznamnější stavební práce, které měly spčívat v reknstrukci chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH, když pužil při stanvení tht pžadavku frmulaci nejvýznamnější stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch [ ]. (viz bd 49. důvdnění tht rzhdnutí). 60. Zadavatel sučasně stanvil, že za nejvýznamnější stavební práce se pvažují stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, které spčívají v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH, a dplnil, že splnění všech pžadavků na nejvýznamnější stavební práce vymezených zadavatelem musí ze seznamu jednznačně vyplývat. Krmě 13

14 zmínky v citvaném pžadavku zadavatel plnění bdbnéh charakteru blíže nedefinval. S hledem na výše uvedené má Úřad za t, že pžadavek zadavatele nelze vykládat jinak, než že nejvýznamnějšími stavebními pracemi pžadvanými pr předmětný seznam jsu stavební práce, jejichž bdbný charakter ve vztahu k veřejné zakázce je dán tím, že spčívají v knkrétních stavebních pracích, které zadavatel zahrnul d výčtu uvedenéh jak v samtné definici nejvýznamnějších stavebních prací, tak v pžadavku na bsah předmětnéh seznamu stavebních prací. O uvedeném závěru Úřadu svědčí i samtná praxe zadavatele v průběhu zadávacíh řízení, kdy si zadavatel ve výzvě k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace, d navrhvatele vyžádal pdklady, ze kterých by byly patrné určité skutečnsti (finanční bjem) týkající se stavebních prací, které ppsal jak stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka (pravy či reknstrukce chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru) (viz bd 51. důvdnění tht rzhdnutí). 61. Úřad se nezttžňuje s názrem zadavatele vyjádřeným v rzhdnutí vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení a zpakvaným ve vyjádření zadavatele k návrhu, že výčet knkrétních stavebních prací v definici nejvýznamnějších stavebních prací a v pžadavku na bsah pžadvanéh seznamu stavebních prací, je puze příkladným výčtem (viz bd 31. a 54. důvdnění tht rzhdnutí). Z dkumentace veřejné zakázce nevyplývá, z čeh zadavatel demnstrativní pvahu výčtu dvzuje. Úřad je th názru, že z jazykvéh vyjádření, při absenci skutečnstí nasvědčujících něčemu jinému, je zřejmé, že se demnstrativní výčet nejedná. O pvaze tht pžadavku navíc svědčí i bsah výzvy navrhvateli k dplnění infrmací, ppř. dkladů prkazujících splnění kvalifikace (viz bd 51. důvdnění tht rzhdnutí), kde zadavatel stejným způsbem zpakval, c se rzumí nejvýznamnějšími stavebními pracemi, přičemž výčet knkrétních stavebních prací, bez náznaku jeh demnstrativnsti, navíc zdůraznil tučným písmem. 62. Vzhledem k výše uvedenému Úřad knstatuje, že jak kritérium pr splnění technických kvalifikačních předpkladů zadavatel uvedl, že seznam stavebních prací předkládaných ddavateli musí zahrnvat stavební práce, jejichž předmětem byl plnění bdbnéh charakteru, jak je veřejná zakázka. Zadavatel přitm, jak Úřad rzebral výše, jednznačným způsbem specifikval, které stavební práce bude pr splnění danéh technickéh kvalifikačníh předpkladu pžadvat. Jinými slvy zadavatel v zadávacích pdmínkách vymezil, které zakázky bude pvažvat za zakázky bdbnéh charakteru, a tudíž výhradně jen těmit zakázkami bude mžn kvalifikaci ddavatelů prkazvat. Knkrétně zadavatel uvedl, že bdbnými zakázkami jsu puze takvé, jež spčívají v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru. 63. Navrhvatel byl zadavatelem z další účasti v zadávacím řízení vylučen s dkazem na nesplnění technických kvalifikačních předpkladů v pžadvaném rzsahu (viz bdy 53. A 54. důvdnění tht rzhdnutí). Vzhledem k tmu, že pžadavek na plnění spčívající zejména v reknstrukci či vybudvání chdníků, parkvišť či zpevněných plch v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi nebyl v zadávací dkumentaci stanven, nelze důvdy pr vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení pvažvat za právněné. Pžadavek 14

15 na předlžení seznamu stavebních prací určité případně vyšší nárčnsti dané specifikami hustě zastavěnéh území, tak jak jej zadavatel uvedl v důvdnění rzhdnutí vylučení navrhvatele (viz bd 54. důvdnění tht rzhdnutí), zadavatel neučinil sučástí svých pžadavků na prkázání splnění kvalifikace jeh zahrnutím d zadávacích pdmínek veřejné zakázky, jak vyžaduje ust. 50 dst. 2 zákna, a tudíž nebyl právněn psuzvat kvalifikaci navrhvatele z hlediska splnění zmíněnéh pžadavku a za jeh nesplnění navrhvatele vylučit ze zadávacíh řízení. V suladu s ust. 59 dst. 1 zákna byl zadavatel pvinen psudit kvalifikaci navrhvatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu se záknem, tedy i v suladu s pravidlem bsaženým v ust. 50 dst. 2 zákna. Jelikž však zadavatel v šetřeném případě takt nepstupval, prušil ust. 59 dst. 1 zákna a sučasně zásadu transparentnsti vyjádřenu v ust. 6 dst. 1 zákna, jak bude rzebrán níže. 64. K argumentu zadavatele, že v případě šetřené veřejné zakázky se primárně jedná reknstrukci pzemní kmunikace, zatímc navrhvatelem předlžené stavební práce prkazují zkušenst navrhvatele s činnstmi na vlné plše knkrétně vymezené části danéh území (viz bd 37. důvdnění tht rzhdnutí), Úřad uvádí, že zadavatel v zadávacích pdmínkách pr účely psuzení kvalifikace nestanvil tmu dpvídající pžadavek na předkládané stavební práce, případně dpvídající mezení, které by tent argument pdstatňval. 65. Obdbně je nutné přistupit k argumentu zadavatele, dle něhž by měli být ddavatelé schpni se seznámit se specifiky dané lkality zjistitelnými z prjektvé dkumentace, kterými především je dána nárčnst stavebních prací bdbnéh (dpravníh) charakteru, a přizpůsbit tmu předkládané stavební práce (viz bd 37. důvdnění tht rzhdnutí). Úřad k tmu uvádí, že zadavatel v zadávacích pdmínkách určitým způsbem stanvil pžadavky na referenční zakázky, a t i c d jejich bdbnéh charakteru ve vztahu k veřejné zakázce (viz bdy 49., 59. a 60. důvdnění tht rzhdnutí). Mezi těmit pžadavky však neuvedl pžadavek ve smyslu, že by se ddavatelé měli pr účely prkazvání splnění kvalifikace seznámit s prjektvu dkumentací a z jejíh bsahu dvdit případně další znaky, které by měly předkládané referenční zakázky vykazvat, aby je byl mžné pvažvat za zakázky spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka.. Zadavatel nemůže při psuzvání kvalifikace dplňvat či jinak měnit již stanvené pžadavky. 66. C se týče jednak dkazu zadavatele na účel technických kvalifikačních předpkladů bsaženéh v rzhdnutí vylučení navrhvatele (viz bd 54. důvdnění tht rzhdnutí) a jednak argumentu zadavatele bsaženéh ve vyjádření zadavatele k návrhu, že by uznáním předlžených stavebních prací dpravníh charakteru, které by byly ve vztahu ke specifikům dané lkality realizvány za méně nárčných pdmínek, nedšl k naplnění účelu zmíněnéh institutu (viz bd 37. důvdnění tht rzhdnutí), Úřad uvádí, že s nimi lze v becné rvině suhlasit, nicméně že právě v případě, kdy zadavatel psudí kvalifikaci ddavatele z hlediska pžadavku, který v zadávacích pdmínkách nestanvil, hrzí tím naplnění účelů sledvanéh daným institutem a becně i právní úpravu zadávání veřejných zakázek, jež jsu sledvány stanvenými zásadami i knkrétními záknnými pravidly pr pstup zadavatele. Případné nedknale stanvené pžadavky zadavatele v zadávacích pdmínkách (jejichž důsledkem je pak rizik nenaplnění jejich účelu) je nepřípustné překlenut pstupem zadavatele, který by dprval záknu. 15

16 67. O skutečnsti, že zadavatel nestanvil, že by předkládané stavební práce měly spčívat primárně v reknstrukci pzemní kmunikace, či napak, že se nemá jednat zakázky, jejichž hlavním předmětem plnění byl vybudvání pzemní stavby a s tím suvisejících bslužných zpevněných plch, jak u dvu neuznaných stavebních prací navrhvatele, a dále že zadavatel nestanvil ani pžadavek na nárčnst pdmínek, za kterých byly předkládané stavební práce prvedeny, svědčí i bsah výzvy navrhvateli k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace (viz bd 51. důvdnění tht rzhdnutí). Vycházeje z pžadavků a důvdnění uvedených v citvané výzvě zadavatel ttiž k tét výzvě nepřistupil z důvdu pchybnstí tm, zda lze pvažvat předlžené stavební práce (referenční zakázky) za nejvýznamnější stavební práce bdbnéh charakteru, neb tm zda tyt práce spčívají primárně v určité stavební práci, neb zda byly vyknány za pdmínek určité nárčnsti, nýbrž z pchybnstí tm, zda knkrétní stavební práce, jejichž výčtem zadavatel definval nejvýznamnější stavební práce (bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka), splňují pžadavek zadavatele na jejich minimální hdntu ( Kč bez DPH). Z pžadavku na určitu minimální hdntu knkrétních stavebních prací v rámci překládané stavební práce (referenční zakázky) však z pvahy věci nelze dvzvat pžadavek, aby tyt práce představvaly její hlavní předmět plnění. 68. Úřad shrnuje, že zadavatel v zadávací dkumentaci k šetřené veřejné zakázce uvedl, c bude předmětem plnění veřejné zakázky a stanvil pžadavky pr splnění technických kvalifikačních předpkladů, avšak kvalifikaci navrhvatele psudil z hlediska splnění jiných než stanvených pžadavků, a následně prt navrhvatele vylučil z další účasti v zadávacím řízení z důvdů, které se neshdují s pžadavky stanvenými v zadávacích pdmínkách v známení zakázce v bdě III.2.3 Technická způsbilst a v zadávací dkumentaci v bdu Technická způsbilst (viz bd 49. důvdnění tht rzhdnutí). 69. Zadavatel tedy nebyl právněn, s dkazem na v rzhdnutí vylučení uvedené důvdy, navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení vylučit. Pkud důvdy pr vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení nereflektují pžadavky zadávací dkumentace (jež si stanvuje sám zadavatel), nemůže takvé rzhdnutí vylučení bstát. Zadavatel je při psuzvání splnění kvalifikace vždy vázán svými pžadavky a právními předpisy, a pkud nepžadval k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací, definvaných tak, že se jedná stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru, jak je veřejná zakázka, které byly realizvány v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi, nemhl s dkazem na nesplnění tak vymezenéh pžadavku navrhvatele ze zadávacíh řízení vylučit. 70. Jak již byl uveden výše v důvdnění tht rzhdnutí, zadavatel tím, že navrhvatele vylučil s dkazem na důvdy, jež nebyly stanveny v pžadavcích na prkázání technických kvalifikačních předpkladů, pstupval rvněž netransparentně. Pkud jde vymezení pjmu transparentnsti v zadávacím řízení, Úřad dkazuje na rzsudek Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 31 Ca 166/2005 ze dne , kde sud uvedl, že pžadavek transparentnsti není splněn tehdy, pkud jsu v zadavatelvě pstupu shledány takvé prvky, jež by zadávací řízení činily nekntrlvatelným, hůře kntrlvatelným, nečitelným 16

17 a nepřehledným neb jež by vzbuzvaly pchybnsti pravých důvdech jedntlivých krků zadavatele. 71. Jestliže zadavatel v bdě zadávací dkumentace nepžadval k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací, tedy stavebních prací spčívajících v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, které byly realizvány v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi, avšak přest s dkazem na tyt důvdy vylučil navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení, nelze takvé jednání ze strany zadavatele pvažvat za transparentní a suladné s ust. 6 dst. 1 zákna, nebť jednání zadavatele je nečitelné a rvněž vzbuzuje pchybnsti pravých důvdech tht krku zadavatele. 72. K námitce navrhvatele, že rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení nebsahuje řádné pučení mžnsti pdat v záknné lhůtě námitky prti tmut rzhdnutí (viz bd 8. důvdnění tht rzhdnutí), Úřad uvádí, že zadavatel nepchybil, nebť zákn mu takvu pvinnst neukládá. 73. K listině Vyhdncení nárčnsti zakázek předlžené navrhvatelem (viz bdy 14. a 38. důvdnění tht rzhdnutí) Úřad uvádí, že se nejedná důkaz ptřebný pr zjištění stavu věci, nebť Úřad v předmětném správním řízení psuzuje (ne)právněnst vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení, nikliv nárčnst navrhvatelem předlžených referenčních zakázek, a prt není pdkladem pr rzhdnutí. 74. Výše uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nabídkvá cena navrhvatele byla mezi uchazeči veřejnu zakázku nejnižší a není vylučen, že v případě nvéh psuzení kvalifikace navrhvatele by jeh nabídka mhla být vybrána jak nejvhdnější. 75. V návaznsti na výše uvedené skutečnsti Úřad uvádí, že zadavatel neddržel při zadávání veřejné zakázky pstup stanvený v ust. 59 dst. 1 zákna a zásadu transparentnsti zaktvenu v ust. 6 dst. 1 zákna, když vylučil navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení z důvdu nesplnění technických kvalifikačních předpkladů pdle ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna, nebť navrhvatel nepředlžil v seznamu významných zakázek takvé zakázky, jež by byly dle zdůvdnění zadavatele zejména realizvány v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi, nebť důvdy uvedené v rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení ze dne nereflektují pžadavky zadavatele na prkázání technických kvalifikačních předpkladů vymezené v bdě zadávací dkumentace spčívající v předlžení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací bdbnéh charakteru jak je předmětná veřejná zakázka, pdle kterých se za stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka pvažuje reknstrukce chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, a t v hdntě minimálně Kč bez DPH, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a dsud nedšl k uzavření smluvy. 17

18 K ulžení nápravnéh patření 76. Pdle ust. 118 dst. 1 zákna, neddrží-li zadavatel pstup stanvený pr zadání veřejné zakázky neb sutěž návrh, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky neb návrhu, a dsud nedšl k uzavření smluvy, Úřad zruší zadávací řízení neb sutěž návrh neb jen jedntlivý úkn zadavatele. 77. Při rzhdvání pdle ust. 118 dst. 1 zákna je Úřad pvinen na základě zjištěných skutečnstí uvážit, jaké nápravné patření má zvlit k dsažení nápravy prtiprávníh stavu. 78. Úřad má za t, že pstup zadavatele mhl ve smyslu 118 dst. 1 zákna vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nelze vylučit, že v případě nevylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení, by mhla být nabídka navrhvatele vyhdncena jak nabídka s nejnižší nabídkvu cenu a zadavatel by následně rzhdl výběru nabídky navrhvatele cby nejvhdnější nabídky. O uvedeném svědčí skutečnst, že výše nabídkvé ceny navrhvatele je z nabídkvých cen nejnižší, a tedy i nižší než nabídkvá cena vybranéh uchazeče. 79. Vzhledem k tmu, že zadavatel neddržel pstup stanvený pr zadání veřejné zakázky, když vylučil navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení z důvdů, které neměly pru v zadávacích pdmínkách, a prušil tak sučasně zásadu transparentnsti, přičemž tent pstup mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a smluva na veřejnu zakázku dpsud nebyla uzavřena, rzhdl Úřad zrušení úknů zadavatele učiněných v suvislsti s psuzením kvalifikace navrhvatele a všech následných úknů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení včetně rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele ze dne a známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky vybranéh uchazeče ze dne Z těcht důvdů rzhdl Úřad tak, jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí. K nákladům řízení 80. Pdle ust. 119 dst. 2 zákna je sučástí rzhdnutí Úřadu pdle ust. 118 zákna též rzhdnutí pvinnsti zadavatele uhradit náklady správníh řízení. Náklady řízení se platí paušální částku, kteru stanví prváděcí předpis. Prváděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách (dále jen vyhláška ), stanví v ust. 1 dst. 1, že paušální částku nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele, je zadavatel pvinen uhradit v případě, že Úřad rzhdl pdle ust. 118 zákna zrušení zadání veřejné zakázky neb jen jedntlivéh úknu zadavatele, a t ve výši ,- Kč. 81. Vzhledem k tmu, že ve výrku II. tht rzhdnutí uvedené úkny zadavatele Úřad tímt rzhdnutím zrušil, rzhdl Úřad ulžení pvinnsti uhradit náklady řízení, jak je uveden ve výrku III. tht rzhdnutí. 82. Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Úřadu pr chranu hspdářské sutěže zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl

19 POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jarše 1926/7, Černá Ple, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Pdle 117c dst. 1 písm. b) zákna se rzklad a další pdání účastníků učiněná v řízení rzkladu činí v elektrnické pdbě pdepsané uznávaným elektrnickým pdpisem. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží 1. statutární měst Zlín, náměstí Míru 12, Zlín 2. MANAX s.r.., Pd Břím 480, Zlín - Štípa Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 19

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UQEJ* UOHSX005UQEJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S786/2013/VZ-9090/2014/522/JCh Brn 28. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0072D5H* UOHSX0072D5H ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S178/2015/VZ-12172/2015/542/JP Brn 21. května 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0054FMY* UOHSX0054FMY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S696,731/2012/VZ-15167/2013/511/MGr Brn 12. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: 3. 8. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014 *UOHSX00697LD* UOHSX00697LD PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brn 5. září 2014 Ve správním řízení rzkladu ze dne 1. 10. 2013, dručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015 *UOHSX007PKW2* UOHSX007PKW2 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brn 16. listpadu 2015 V řízení rzkladu ze dne 30. 10. 2014, dručeném Úřadu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059NML* UOHSX0059NML ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-15372/2013/511/MFl Brn 14. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007J3MX* UOHSX007J3MX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0576/2015/VZ-26449/2015/511/JNv Brn: 4. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059DW5* UOHSX0059DW5 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S270/2013/VZ-18654/2013/512/JHl Brn 30. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více