ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne na návrh z téhž dne, jehž účastníky jsu zadavatel statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, navrhvatel MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín - Štípa, ve věci přezkumání úknů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , rzhdl takt: I. Zadavatel statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín neddržel při zadávání veřejné zakázky Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , pstup stanvený v ust. 59 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, a zásadu transparentnsti zaktvenu v ust. 6 dst. 1 cit. zákna, když vylučil navrhvatele MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín - Štípa z další účasti v zadávacím řízení z důvdu nesplnění technických kvalifikačních předpkladů pdle ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb.,

2 veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, nebť navrhvatel nepředlžil v seznamu významných zakázek takvé zakázky, jež by byly dle zdůvdnění zadavatele zejména realizvány v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi, nebť důvdy uvedené v rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení ze dne nereflektují pžadavky zadavatele na prkázání technických kvalifikačních předpkladů vymezené v bdě zadávací dkumentace spčívající v předlžení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací bdbnéh charakteru jak je předmětná veřejná zakázka, pdle kterých se za stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka pvažuje reknstrukce chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, a t v hdntě minimálně Kč bez DPH, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a dsud nedšl k uzavření smluvy. II. Jak patření k nápravě nezáknnéh pstupu zadavatele uvedenéh ve výrku I. tht rzhdnutí Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle ust. 118 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ruší úkny zadavatele statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín učiněné při zadávání veřejné zakázky Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , v suvislsti s psuzením kvalifikace navrhvatele MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín-Štípa a všechny následné úkny zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení včetně: rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín - Štípa z další účasti v zadávacím řízení ze dne , a známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky uchazeče EUROVIA CS, a.s., IČO , se sídlem Nárdní 138/10, Nvé Měst, Praha 1, Odštěpný závd blast Mrava, závd Zlín ze dne III. Pdle ust. 119 dst. 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v návaznsti na ust. 1 dst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách, se zadavateli statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín ukládá: uhradit náklady řízení ve výši ,- Kč (třicet tisíc krun českých). Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. 2

3 I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel statutární měst Zlín, IČO , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) dne desláním známení zahájení zadávacíh řízení k uveřejnění tevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p. 2353, jehž známení byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne (dále jen veřejná zakázka ). Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. 2 dst. 2 písm. c) zákna, nebť statutární měst Zlín je územním samsprávným celkem pdle zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů. 2. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v bdu 2.1 zadávací dkumentace mj. následvně: Předmětem tét veřejné zakázky je uzavření smluvy díl na zhtvitele stavby ˏReknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č.p. 2353ˋ. Stavba řeší reknstrukci části místní kmunikace v ulicích Slvenská a Lesní čtvrť I. Začátek řešenéh úseku je situván za křižvatku ul. Slvenské s ul. Pd Vrškem. Knec úpravy je v křižvatce ul. Lesní čtvrť I s ul. Příkru, v místě, kde pvrch z žulvých kstek přechází v živičný pvrch. Celkvá délka řešenéh úseku je 284 m. Stávající šířka kmunikace 6 m bude vzhledem ke stísněným pměrům v zástavbě zachvána. V rámci stavby je pčítán se stavební úpravu stávajících chdníků. Jejich šířka je v sučasné dbě cca 1200 až 1500 mm - šířky zůstanu zachvány. Pvrch bude z betnvé zámkvé dlažby. Odvdnění vzvky bude zajištěn sestavu nvých prefabrikvaných dešťvých vpustí, které budu přípjkami napjeny d stávající kanalizace. V rámci zajištění stability vzvky bude prvedena v ul. Lesní čtvrť I piltvá stěna se ztužujícím železbetnvým prahem dl. 50 m a v křižvatce u RD č piltvá stěna dl. 17,50 m. Prjekt se člení na tyt stavby: 1. stavba - Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I 2. stavba - Zlín, ulice Lesní čtvrť I pěrná stěna u RD č.p Členění stavebních bjektů SO 101 Místní kmunikace ulice Slvenská SO 102 Místní kmunikace ulice Lesní čtvrť I SO 103 Chdníky, sjezdy, napjení MK SO 104 Dpravní značení SO 201 Opěrná stěna SO 202 Opěrná stěna OS 2 SO 000 Vedlejší a statní náklady 3. Z prtklu psuzení kvalifikace uchazečů ze dne Úřad zjistil, že p 1. jednání kmise knaném dne byl uchazeč MANAX s.r.., IČO , se sídlem Pd Břím 480, Zlín Štípa (dále jen navrhvatel ) vyzván výzvu ze dne k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace. Z citvanéh 3

4 prtklu psuzení kvalifikace Úřad dále zjistil, že na 2. jednání kmise knaném dne kmise dspěla k závěru, že navrhvatel neprkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů v pžadvaném rzsahu. Kmise prt rzhdla vyřazení nabídky navrhvatele s dkazem na ust. 60 dst. 1 zákna a dpručila zadavateli vylučit navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení. 4. Dne byl navrhvateli dručen rzhdnutí jeh vylučení z další účasti v zadávacím řízení ze dne Dne deslal navrhvatel námitky prti rzhdnutí svém vylučení ze zadávacíh řízení. Zadavatel námitkám nevyhvěl rzhdnutím ze dne , které byl navrhvateli dručen dne Dne zadavatel rzhdl výběru nejvhdnější nabídky, když Rada města Zlína schválila usnesením č. 66/12R/2015 výběr nabídky uchazeče EUROVIA CS, a.s., IČO , se sídlem Nárdní 138/10, Nvé Měst, Praha 1, Odštěpný závd blast Mrava, závd Zlín (dále jen vybraný uchazeč ). Zadavatel známil výběr nejvhdnější nabídky známením ze dne Vzhledem k tmu, že navrhvatel nesuhlasil s důvdy uvedenými v rzhdnutí zadavatele námitkách, pdal dne u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) návrh na zahájení správníh řízení přezkumání úknů zadavatele (dále jen návrh ) a návrh na vydání předběžnéh patření. II. OBSAH NÁVRHU 8. Navrhvatel v návrhu ze dne uvádí, že důvdnění rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení spčíval v prstém knstatvání zadavatele, že navrhvatel nesplnil kvalifikační předpklady dle bdu zadávací dkumentace, nebť navrhvatelem uvedené zakázky nelze pvažvat za referenční. Rzhdnutí zadavatele byl dle názru navrhvatele velmi stručné, bez dstatečnéh důvdnění a absentval v něm řádné pučení mžnsti pdat v záknné lhůtě námitky prti tmut rzhdnutí. 9. Navrhvatel uvádí, že pdal v suladu s ust. 110 dst. 4 zákna v záknné lhůtě námitky prti rzhdnutí vylučení z další účasti v zadávacím řízení, a t z důvdu zjevně nesprávnéh pstupu zadavatele při psuzvání splnění technických kvalifikačních předpkladů. Navrhvatel v námitkách uvedl, že veškeré technické kvalifikační předpklady stanvené v zadávací dkumentaci řádně a včas splnil, když předlžil pdrbný přehled prvedených stavebních prací za psledních 5 let a svědčení bjednatelů řádném plnění nejvýznamnějších z těcht stavebních prací, přičemž se jednal stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru, jak je veřejná zakázka v hdntě každé jedntlivé zakázky min ,- Kč bez DPH. 10. Navrhvatel dále namítá, že argumentace zadavatele bsažená v rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení, spčívající v tm, že za referenční zakázky je v rámci zadávacíh řízení mžn pvažvat takvé zakázky, jejichž předmětem jsu činnsti spčívající v plnění bdbném předmětu zadávané veřejné zakázky, tzn. zejména reknstrukce či vybudvání nvé pzemní kmunikace, a s tím suvisející reknstrukce či vybudvání nvých chdníků v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení 4

5 klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi", je nemístná, nebť jím uvedené prvedené práce představují relevantní referenční zakázky pr zadávací řízení. Jedná se zejm. prvedení bdbných stavebních prací spčívajících ve vybudvání nvých kmunikací, vzvek, chdníků a parkvacích plch, cž typvě dpvídá veřejné zakázce. Navrhvatel se dále bránil také prti argumentaci zadavatele spčívající v mžných těžkstech spjených s pracemi v hustě zastavěném území, a t tak, že tt nelze pvažvat za relevantní důvd k vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení, jelikž v referenčních zakázkách uvedených navrhvatelem se rvněž jednal prvádění stavebních prací za plnéh prvzu v zastavěném území s veškerými s tím spjenými klnstmi. Mžné prblematické pdmínky uváděné zadavatelem v rzhdnutí představují spíše běžné vedlejší průvdní jevy, se kterými se stavební splečnsti standardně ptýkají. Krmě již uvedenéh navrhvatel v námitkách uvedl také t, že finanční pžadavky na referenční zakázky byly navrhvatelem jednznačně splněny. Navrhvatel dále upzrnil i na t, že pkud by pdmínky zadávacíh řízení v jeh průběhu byly rzšířeny další pžadavky na ddavatele, jak byly uvedeny v důvdnění rzhdnutí, jednal by se nepřípustnu mdifikaci. S hledem na výše uvedené měl navrhvatel za t, že předmětné rzhdnutí nebyl dstatečně důvdněn, cž jej činí nepřezkumatelným a nepřijatelným. 11. Navrhvatel k rzhdnutí zadavatele nevyhvění námitkám uvádí, že se zadavatel mezil na puhé knstatvání, že trvá na svém rzhdnutí, že navrhvatel předlženými infrmacemi a dklady neprkázal, že splňuje technické kvalifikační předpklady dle ust. 56 zákna v suladu s pžadavky zadavatele v zadávací dkumentaci. Dle navrhvatele zadavatel zcela ignrval pměrně rzsáhlu věcnu a právní argumentaci navrhvatele a s námitkami se dstatečně nevypřádal, rzhdnutí zadavatele fakticky nebsahuje žádné důvdnění a jak takvé představuje pět rzhdnutí nepřezkumatelné, nebť zadavatel nesplnil pdmínky dle ust. 111 dst. 1 zákna, když námitky navrhvatele nepřezkumal v plném rzsahu a neuvedl řádný důvd jejich nevyhvění. 12. Ve svém návrhu dále navrhvatel uvádí, že dle zadávací dkumentace k veřejné zakázce byl pžadván, mim jiné, splnění následujících pdmínek ze strany ddavatele - předlžení seznamu stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let, který bude bsahvat alespň 3 nejvýznamnější stavební práce spčívající v pravách, či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši ,- Kč bez DPH, předlžení svědčení bjednatelů řádném splnění nejvýznamnějších stavebních prací (svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce prvedeny řádně a dbrně). Navrhvatel má za t, že veškeré výše uvedené pdklady pžadvané v zadávací dkumentaci řádně a včas dlžil, když předlžil přehled relevantních prací za psledních pět let včetně svědčení bjednatelů v pžadvaném rzsahu; knkrétně se jednal následující stavební práce: Rezidence GlO Napajedla Reknstrukce Zámku Napajedla Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé Parkviště Hrnbach Praha - Černý Mst 5

6 Kanalizace Brdek u Přerva. 13. Navrhvatel dále uvádí, že byl přítmen tevírání bálek s nabídkami k veřejné zakázce, prt je mu na základě dkumentace k předmětnému řízení znám, že jeh nabídkvá cena k veřejné zakázce byla mezi uchazeči veřejnu zakázku nejnižší. Na základě výše uvedenéh měla být s navrhvatelem v suladu se záknem a zadávací dkumentací uzavřena příslušná smluva díl. Namíst th byl navrhvatel následně vyrzuměn tm, že byl z řízení veřejné zakázce vylučen. 14. Navrhvatel je th názru, že se zadavatel při jeh vylučení ze zadávacíh řízení dpustil pchybení, když jej vylučil, aniž by uvedl jakékliv relevantní důvdy. Navrhvatel dále ppisuje, že na argumentaci uvedenu v námitkách se zadavatel rzhdl nereagvat, a tím pminul mžnst napravit svůj dsavadní nezáknný pstup. Při pstupu zadavatele byly prušeny becné záknné pdmínky pr zadávací řízení předpkládané jak v ust. 6 dst. 1 zákna, tak příslušnu judikaturu Evrpskéh sudníh dvra, tedy knkrétně zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. Prušení zákna ze strany zadavatele spatřuje navrhvatel v tm, že ačkliv splnil veškeré předpklady uvedené v zadávací dkumentaci, přest byl ze zadávacíh řízení vylučen, aniž by byl ze strany zadavatele uveden, jaké důvdy h k tmu vedly. Navrhvatel ve svém návrhu dkazuje na referenční zakázku Parkviště Hrnbach Praha - Černý Mst, kdy tat byla pdle něh prváděna za mnhem btížnějších pdmínek, vyplývajících mim jiné i z lkace tét práce, a za plnéh prvzu. Navrhvatel k návrhu jak důkaz přilžil mim jiné dkument Vyhdncení nárčnsti zakázek Reknstrukce Hrnbach Černý Mst Praha a Reknstrukce MK - ulice Slvenská a Lesní čtvrť I a výstavba pěrné stěny u RD č. p ze dne (dále jen Vyhdncení nárčnsti zakázek ), který pukazuje na nárčnst a bdbnst zakázky Reknstrukce Hrnbach Černý Mst Praha ve vztahu k šetřené veřejné zakázce. 15. Navrhvatel má za t, že jeh vyřazení, nelze chápat jinak, než jak jednání ze strany zadavatele účelvé a v rzpru se zásadami zadávání veřejných zakázek. Jestliže však rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení spčíval v tm, že ddatečně pdmínky zadávacíh řízení změnil, knal zadavatel v rzpru s platným právem a knstantní judikaturu Nejvyššíh správníh sudu. 16. S hledem na vše výše uvedené navrhvatel navrhuje, aby Úřad ulžil nápravné patření dle ust. 118 dst. 1 zákna spčívající ve zrušení napadanéh rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení, a dále aby vydal předběžné patření dle ust. 117 dst. 1 písm. a) zákna. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 17. Dne , kdy Úřad návrh navrhvatele bdržel, byl pdle ust. 113 zákna ve spjení s ust. 44 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele, vedené pd sp. zn. S0350/2015/VZ. 18. Účastníky správníh řízení pdle ust. 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel. 6

7 19. Zahájení správníh řízení známil Úřad jeh účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0350/2015/VZ /2015/523/LSt ze dne Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0350/2015/VZ-14399/2015/523/LKa ze dne stanvil zadavateli lhůtu k pdání infrmace Úřadu dalších úknech, které zadavatel prvede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správníh řízení, a zaslání příslušné dkumentace veřejné zakázce pdle ust. 17 písm. v) zákna, přízené v suvislsti s prvedenými úkny. 21. Dne Úřad bdržel vyjádření zadavatele z téhž dne k návrhu navrhvatele na zahájení správníh řízení a dále část dkumentace veřejné zakázce. 22. Dne Úřad bdržel pdání zadavatele ze dne , jehž bsahem byl dplněné vyjádření k návrhu. 23. Dne Úřad bdržel d zadavatele CD nsič bsahující dkumentaci veřejné zakázce. 24. Rzhdnutím č. j. ÚOHS-S0350/2015/VZ-15731/2015/523/LKa ze dne nařídil Úřad zadavateli na návrh navrhvatele předběžné patření spčívající v ulžení zákazu uzavřít smluvu na veřejnu zakázku. 25. Dne stanvil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0350/2015/VZ-16062/2015/523/LKa z téhž dne účastníkům řízení lhůtu, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 26. Dne bdržel Úřad žádst navrhvatele nahlédnutí d spisu. 27. Dne byl Úřadu dručen pdání zadavatele, kterým zadavatel infrmval Úřad námitkách navrhvatele prti výběru nejvhdnější nabídky ze dne a dále rzhdnutí zadavatele nevyhvění námitkám ze dne a známení uchazečům pdaných námitkách a rzhdnutí zadavatele nich z téhž dne. 28. Dne umžnil Úřad nahlédnut d spisu jednateli navrhvatele panu Oldřichu Karalvi. 29. V průběhu lhůty určené Úřadem účastníkům řízení k vyjádření se k pdkladům rzhdnutí se žádný z účastníků dále nevyjádřil. Vyjádření zadavatele ze dne a Zadavatel úvdem svéh vyjádření zejm. uvádí, že schpnst realizvat veřejnu zakázku lze dvdit ze zkušenstí ddavatele s realizací zakázek bdbnéh charakteru, jak je předmět veřejné zakázky, a t prstřednictvím referenčních zakázek. Okruh technických kvalifikačních pžadavků je taxativně stanven záknem a zadavatel jej tedy nemůže své vůli rzšiřvat. Na druhu stranu je zcela na úvaze zadavatele, zda a jaké technické kvalifikační předpklady bude pžadvat, a jaký způsb prkázání technické způsbilsti zvlí. 31. V bdě zadávací dkumentace zadavatel vymezil pžadavky na technické kvalifikační předpklady. K tmu zadavatel uvádí, že technické kvalifikační předpklady nestanvil bezdůvdně, nýbrž jimi chce dsáhnut výběru takvéh uchazeče, který bude mít dstatečné zkušensti s realizací stavby, jež je předmětem veřejné zakázky, a t vzhledem ke slžitsti a nárčnsti předmětných stavebních prací. Vzhledem ke skutečnsti, že je předmět veřejné zakázky tvřen kmplexním subrem stavebních činnstí suvisejících 7

8 s realizací předmětu veřejné zakázky, zvlil zadavatel příkladný výčet stavebních prací, kterými je mžné splnění technických kvalifikačních předpkladů prkazvat. S hledem na základní zásady stanvené v ust. 6 dst. 1 zákna (zejména zákaz diskriminace) se zadavatel snažil vyhnut příliš knkrétnímu a úzkému vymezení předmětu referenčních zakázek, přičemž raději zvlil dkaz na bdbnst stavebních prací vůči předmětu veřejné zakázky. 32. K vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení zadavatel uvádí, že navrhvatel předlžil ve své nabídce seznam nejvýznamnějších stavebních prací ( Rezidence GIO Napajedla, Reknstrukce Zámku Napajedla a Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé ) a suvisející a svědčení bjednatelů. 33. Zadavatel knstatval, že z předlžených dkladů nevyplývá, zda je naplněn pžadavek uvedený v zadávací dkumentaci v bdě 2 předmět veřejné zakázky a v bdě technické kvalifikační předpklady, ve spjení s ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna. Dle zadavatele tedy navrhvatel neprkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů. Zadavatel však navrhvateli zaslal výzvu k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace ze dne , kde dle svých slv pdrbně ppsal mžnsti, kterými může navrhvatel dplnit infrmace či dklady ke splnění technických kvalifikačních předpkladů. Ve výzvě k dplnění infrmací zadavatel uvedl, že k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů má navrhvatel také mžnst předlžit ke stávajícím referenčním zakázkám nvá svědčení bjednatelů. 34. K výše uvedenému zadavatel dále uvádí, že navrhvatel k referenčním zakázkám Rezidence GIO Napajedla a Reknstrukce Zámku Napajedla pžadvané infrmace či dklady nedlžil, tudíž těmit referencemi technické kvalifikační předpklady neprkázal. Zadavatel dále psuzval, zda navrhvatel prkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů prstřednictvím referenčních zakázek Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé, Parkviště Hrnbach Praha Černý Mst a Kanalizace, Brdek u Přerva stka A Zadavatel uvádí, že psuzval předlžené dklady v celém rzsahu a dspěl k závěru, že předlženými dklady navrhvatel splnění technických kvalifikačních předpkladů neprkázal. 36. Zadavatel dále v zásadě pakuje a místy rzvádí důvdy, které jej vedly k vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení, které suvisejí zejména s bdbným charakterem a nárčnstí referenčních zakázek vzhledem ke specifikům veřejné zakázky a s tím spjené nárčnsti tét zakázky. 37. Dle názru zadavatele je nárčnst stavebních prací dpravníh charakteru dána především klními vlivy, tzn. specifiky dané lkality, ve které stavební práce prbíhají. Tyt infrmace je mžné zjistit z prjektvé dkumentace, která byla přílhu zadávacích pdmínek a se kteru se všichni ddavatelé jak dbrně způsbilé subjekty měly mžnst před pdáním nabídek seznámit. V případě, že by zadavatel připustil referenční zakázky, které by spčívaly ve stavebních pracích dpravníh charakteru, ačkliv svu pdstatu (ve vztahu k klním vlivům) by byly realizvány za méně slžitých klnstí, nedšl by k naplnění účelu technických kvalifikačních předpkladů, a tedy k věření schpnsti ddavatele realizvat veřejnu zakázku. Oklní vlivy půsbící v rámci realizace veřejné zakázky tvří významný pdíl na její slžitsti a zadavatel spatřuje zásadní rzdíl v případě, 8

9 kdy je stavba realizvána v hustě zastavěném území (rezidenční čtvrť), kde je nutné vypřádat se mj. s prvzem MHD a zvýšeným phybem sb (byvatel přilehlých dmů) v místě stavby a případem, kdy je stavba realizvána v kmerční zóně, jak je tmu v případě referenční zakázky Parkviště Hrnbach Praha Černý mst či Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé. Zásadní rzdíl v charakteru území zadavatel usuzuje již z puhéh srvnání mapvých pdkladů. Dále je dle zadavatele mžné rzprvat, zda předlžené referenční zakázky jsu vůbec zakázkami bdbnéh charakteru, jak je veřejná zakázka. Předmětem veřejné zakázky je reknstrukce stávajících pzemních kmunikací, s tím suvisejících stávajících chdníků a vybudvání piltvých stěn. Primárně se tedy jedná reknstrukci stávající pzemní kmunikace v ulicích Slvenská a Lesní čtvrť a výstavba pěrné stěny. Kdežt předlžené referenční zakázky prkazují realizaci zpevněných plch, zejména parkvišť a s tím suvisejících chdníků zejména v nákupních zónách, tzn. na vlné plše zcela knkrétně vymezené části danéh území. 38. Zadavatel se dále vyjádřil k důkazu Vyhdncení nárčnsti zakázek, který předlžil navrhvatel a který zadavatel pvažuje za naprst irelevantní, účelvý a zavádějící, nebť se nejedná nezávislý, bjektivní, dbrný psudek, ale vyjádření hlavníh stavbyveducíh, tedy pravděpdbně zaměstnance, případně subddavatele navrhvatele. Zadavatel prt pžaduje, aby Úřad k tmut důkazu nepřihlížel. 39. K tvrzení navrhvatele, že v rzhdnutí vylučení absentval pučení mžnsti pdat námitky, zadavatel uvádí, že nemá pučvací pvinnst tm, že je mžné prti jeh jedntlivým úknům pdat námitky. 40. Zadavatel se dmnívá, že pstupval v suladu se záknem, a prt navrhuje, aby Úřad návrh zamítl. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 41. Úřad přezkumal na základě ustanvení 112 a násl. zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, a p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce, stanvisek účastníků řízení, a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepstupval v suladu se záknem. Ke svému rzhdnutí Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. Relevantní ustanvení zákna 42. Pdle ust. 6 dst. 1 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 43. Pdle ust. 50 dst. 2 zákna pžadavky na prkázání splnění kvalifikace stanví veřejný zadavatel v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 44. Pdle ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pr plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel pžadvat seznam stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let a svědčení bjednatelů řádném plnění nejvýznamnějších z těcht stavebních prací; tat svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce prvedeny řádně a dbrně. 9

10 45. Pdle ust. 59 dst. 1 zákna veřejný zadavatel psudí prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem, ale také pdle pžadavků veřejnéh zadavatele, které si veřejný zadavatel stanveným způsbem vymínil. Skutečnsti zjištěné z dkumentace veřejné zakázce 46. Jak základní hdntící kritérium pr hdncení nabídek uvedl zadavatel v bdu 14.1 zadávací dkumentace nejnižší nabídkvu cenu. Předpkládanu hdntu veřejné zakázky stanvil zadavatel v bdu 4. zadávací dkumentace ve výši ,- Kč bez DPH. 47. Z prtklu jednání kmise pr tevírání bálek s nabídkami ze dne vyplývá, že byl pdán celkem 9 nabídek. Všechny bdržené nabídky byly pstupeny k psuzení a hdncení. 48. Z prtklu jednání kmise pr tevírání bálek s nabídkami ze dne a z k němu přilženéh evidenčníh archu pdaných nabídek dále vyplývá, že výše nabídkvé ceny navrhvatele činí ,- Kč bez DPH. Druhá nejnižší nabídkvá cena, a t cena vybranéh uchazeče, činí ,- Kč bez DPH. 49. V známení zahájení zadávacíh řízení, které byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne (dále jen známení zakázce ), v bdě III.2.3 Technická způsbilst, a shdně s tím v bdě zadávací dkumentace Technické kvalifikační předpklady, stanvil zadavatel pžadavek na prkázání technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 3 písm. a) zákna následvně: Splnění předpkladu dle 56 dst. 3 písm. a) prkáže ddavatel předlžením seznamu stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let a svědčení bjednatelů řádném plnění nejvýznamnějších z těcht stavebních prací; tat svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce prvedeny řádně a dbrně. Za nejvýznamnější stavební práce se pr účely splnění tht kvalifikačníh předpkladu pvažují stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, které spčívají v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH (pzn. jedná se cenu sjednanu ve smluvě s bjednatelem). Ddavatel splňuje technický kvalifikační předpklad dle 56 dst. 3 písm. a) zákna, pkud předlží: - seznam stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let, který bude bsahvat alespň 3 nejvýznamnější stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH, 10

11 - svědčení bjednatelů řádném splnění nejvýznamnějších stavebních prací (svědčení musí zahrnvat cenu, dbu a míst prvádění stavebních prací a musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt stavební práce prvedeny řádně a dbrně). Seznam předlží ddavatel v pdbě čestnéh prhlášení pdepsanéh sbu právněnu jednat za uchazeče. Splnění všech pžadavků na nejvýznamnější stavební práce vymezených zadavatelem musí ze seznamu jednznačně vyplývat. 50. Zadavatel dále v bdě 6.3 zadávací dkumentace mj. stanvil, že kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který nepskytl údaje a infrmace kvalifikaci v rzsahu stanveném zadavatelem. 51. Z výzvy zadavatele k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace ze dne plyne, že zadavatel p navrhvateli ve vztahu k nejvýznamnějším stavebním pracím předlženým v nabídce pžadval předlžení nvých svědčení bjednatelů řádném splnění těcht prací, z nichž by byl patrné, v jaké výši (Kč bez DPH) byly prvedeny stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, neb předlžení rekapitulace stavebních nákladů či rzpčtů k předlženým referenčním zakázkám, z nichž bude vyplývat, v jaké výši (Kč bez DPH) byly prvedeny stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, případně předlžení jiných dkladů, z nichž by splnění technických kvalifikačních předpkladů nepchybně vyplýval. Zadavatel důvdnil citvanu výzvu tím, že ze seznamu významných zakázek předlženéh v nabídce nevyplývá, zda je naplněn pžadavek na předlžení nejvýznamnější stavební práce dle bdu zadávací dkumentace, nebť mj. z uvedenéh seznamu není zřejmé, zda stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru dsahují minimálně hdnty Kč bez DPH v každém jedntlivém případě. K tmu zadavatel ve výzvě dále uvedl, že za nejvýznam[n]ější stavební práce se pvažují stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, které spčívají v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH. 52. Ze seznamu významných zakázek ze dne , jehž přílhu jsu jedntlivá svědčení, která navrhvatel předlžil zadavateli na základě výše citvané výzvy, plyne, že navrhvatel realizval následující práce s uvedeným finančním vyčíslením bjemu prací: Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé dlážděné a asfaltvé kmunikace, parkvací plchy, chdníky, pzemní práce a přelžky ( ,- Kč bez DPH) Parkviště Hrnbach Praha Černý Mst dlážděné kmunikace, parkvací plchy, chdníky, pzemní práce a přelžky ( ,- Kč bez DPH) Kanalizace, Brdek u Přerva stka A1 dstranění a prvedení nvých pvrchů vzvek, chdníků a zpevněných plch při výměně kanalizace ( ,- Kč bez DPH) 53. Jak vyplývá z rzhdnutí vylučení uchazeče ze dne , zadavatel vylučil navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení s dkazem na ust. 60 dst. 1 zákna 11

12 pr nesplnění technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. [3] písm. a) zákna a pžadavků zadavatele stanvených v bdu zadávací dkumentace. Pdle zadavatele navrhvatel neprkázal dstatečné zkušensti s realizací zakázek bdbnéh charakteru jak je předmět veřejné zakázky, nebť z navrhvatelem předlžených dkladů jednznačně nevyplývá splnění pžadavku zadavatele na předlžení dkladů prkazujících splnění technických kvalifikačních předpkladů nejvýznamnějších stavebních prací dpravníh charakteru jak je předmětná veřejná zakázka. 54. Zadavatel v důvdnění výše uvedenéh rzhdnutí vylučení uchazeče (navrhvatele) dále uvedl zejména následující skutečnsti: Zadavatel stanvil pžadavky na prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 3 písm. a) zákna a bdu Zadávací dkumentace (pžadavky na technické kvalifikační předpklady), kdy za nejvýznamnější stavební práce jsu pvažvány stavební práce bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, minimálně ve výši Kč bez DPH, přičemž dále je uveden příklad[n]ý výčet stavebních prací, které je mžné jak referenční předlžit. Účelem stanvení technických kvalifikačních předpkladů je zajištění, aby veřejná zakázka byla pdle klnstí plněna těmi ddavateli, kteří k tmu mají technicku způsbilst, resp. mají k takvému plnění dbrné předpklady. Zadavatel tedy tímt způsbem věřuje ddavatelvu schpnst kvalitně realizvat předmět veřejné zakázky. Tut schpnst pak lze dvdit ze zkušenstí ddavatele s realizací zakázek bdbnéh charakteru, jak je předmět veřejné zakázky, a t prstřednictvím referenčních zakázek. Za veřejnu zakázku bdbnéh charakteru (referenční zakázku) je v tmt případě mžné pvažvat takvu zakázku, jejímž předmětem jsu činnsti spčívající v plnění bdbném předmětu zadávané veřejné zakázky, tzn. zejména reknstrukce či vybudvání nvé pzemní kmunikace, a s tím suvisející reknstrukce či vybudvání nvých chdníků v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi. Za referenční zakázku, kteru je mžné prkázat splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pžadvanéh zadavatelem, pak nelze pvažvat takvu zakázku, u které je hlavním předmětem plnění vybudvání pzemní stavby a s tím suvisejících bslužných zpevněných plch, (tak, jak byl uveden u referenční zakázky Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé, Parkviště Hrnbach Praha Černý mst ). Z ppisu předmětu dlžených referencí ( Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé, Parkviště Hrnbach Praha Černý mst ) a dlženéh výkazu výměr vyplývá, že se jedná stavby realizvané za mnhem méně nárčných pdmínek, než které jsu bvyklé u staveb v zastavěném území. Reknstrukce pzemních kmunikací a chdníků v zastavěném území mají svá technlgická specifika spjená mj. s tím, že realizace prbíhá za plnéh, případně mezenéh prvzu, je dtčena síť MHD. 12

13 Právní psuzení 55. Úřad předesílá, že se při psuzení záknnsti pstupu zadavatele při vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení zabýval tím, zda zadavatel pstupval při psuzení prkázání splnění kvalifikace navrhvatele v suladu se záknem a pžadavky, které stanvil v zadávacích pdmínkách veřejné zakázky, nikli tím, zda navrhvatel v šetřeném případě prkázal splnění kvalifikace v pžadvaném rzsahu. Úřad psudil pstup zadavatele při psuzení kvalifikace navrhvatele z hlediska pžadavků zadavatele na prkázání technických kvalifikačních předpkladů pdle ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna, knkrétně pžadavku na předlžení seznamu stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let. 56. Úřad knstatuje, že důvdy vylučení navrhvatele uvedené v rzhdnutí jeh vylučení nepvažuje za právněné, nebť nemají pru v zadávacích pdmínkách veřejné zakázky. K tmu Úřad uvádí následující. 57. Zadavatel neuznal některé z nejvýznamnějších stavebních prací předlžených navrhvatelem ( Půjčvna nářadí Bels Hradec Králvé a Parkviště Hrnbach Praha Černý mst ) a zalžil důvdnění na závěru, že citvané nejvýznamnější stavební práce nelze pvažvat za stavební práce bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, nebť hlavním předmětem plnění u citvaných stavebních prací byl vybudvání pzemní stavby a s tím suvisejících bslužných zpevněných plch, kdy se tedy jednal stavby realizvané za mnhem méně nárčných pdmínek, než které jsu bvyklé u staveb v zastavěném území. Jak plyne dále z důvdnění rzhdnutí zadavatele, za veřejnu zakázku bdbnéh charakteru zadavatel pvažval takvu zakázku, jejímž předmětem jsu činnsti spčívající v plnění bdbnéh předmětu veřejné zakázky, přičemž za takvé pvažval zejména reknstrukce či vybudvání nvé pzemní kmunikace, a s tím suvisející reknstrukce či vybudvání nvých chdníků v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi (viz bd 54. důvdnění tht rzhdnutí). 58. V tét suvislsti Úřad pvažval za stěžejní věřit, jaké pžadavky zadavatel stanvil na bsah předmětnéh seznamu stavebních prací, resp. na stavební práce, jimiž měl navrhvatel prkazvat splnění kvalifikace. 59. Z známení zakázce a shdně ze zadávací dkumentace je zřejmé, že zadavatel pžadval, aby seznam bsahval 3 nejvýznamnější stavební práce, které měly spčívat v reknstrukci chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH, když pužil při stanvení tht pžadavku frmulaci nejvýznamnější stavební práce spčívající v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch [ ]. (viz bd 49. důvdnění tht rzhdnutí). 60. Zadavatel sučasně stanvil, že za nejvýznamnější stavební práce se pvažují stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, které spčívají v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, v hdntě každé jedntlivé zakázky min. ve výši Kč bez DPH, a dplnil, že splnění všech pžadavků na nejvýznamnější stavební práce vymezených zadavatelem musí ze seznamu jednznačně vyplývat. Krmě 13

14 zmínky v citvaném pžadavku zadavatel plnění bdbnéh charakteru blíže nedefinval. S hledem na výše uvedené má Úřad za t, že pžadavek zadavatele nelze vykládat jinak, než že nejvýznamnějšími stavebními pracemi pžadvanými pr předmětný seznam jsu stavební práce, jejichž bdbný charakter ve vztahu k veřejné zakázce je dán tím, že spčívají v knkrétních stavebních pracích, které zadavatel zahrnul d výčtu uvedenéh jak v samtné definici nejvýznamnějších stavebních prací, tak v pžadavku na bsah předmětnéh seznamu stavebních prací. O uvedeném závěru Úřadu svědčí i samtná praxe zadavatele v průběhu zadávacíh řízení, kdy si zadavatel ve výzvě k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace, d navrhvatele vyžádal pdklady, ze kterých by byly patrné určité skutečnsti (finanční bjem) týkající se stavebních prací, které ppsal jak stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka (pravy či reknstrukce chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru) (viz bd 51. důvdnění tht rzhdnutí). 61. Úřad se nezttžňuje s názrem zadavatele vyjádřeným v rzhdnutí vylučení navrhvatele ze zadávacíh řízení a zpakvaným ve vyjádření zadavatele k návrhu, že výčet knkrétních stavebních prací v definici nejvýznamnějších stavebních prací a v pžadavku na bsah pžadvanéh seznamu stavebních prací, je puze příkladným výčtem (viz bd 31. a 54. důvdnění tht rzhdnutí). Z dkumentace veřejné zakázce nevyplývá, z čeh zadavatel demnstrativní pvahu výčtu dvzuje. Úřad je th názru, že z jazykvéh vyjádření, při absenci skutečnstí nasvědčujících něčemu jinému, je zřejmé, že se demnstrativní výčet nejedná. O pvaze tht pžadavku navíc svědčí i bsah výzvy navrhvateli k dplnění infrmací, ppř. dkladů prkazujících splnění kvalifikace (viz bd 51. důvdnění tht rzhdnutí), kde zadavatel stejným způsbem zpakval, c se rzumí nejvýznamnějšími stavebními pracemi, přičemž výčet knkrétních stavebních prací, bez náznaku jeh demnstrativnsti, navíc zdůraznil tučným písmem. 62. Vzhledem k výše uvedenému Úřad knstatuje, že jak kritérium pr splnění technických kvalifikačních předpkladů zadavatel uvedl, že seznam stavebních prací předkládaných ddavateli musí zahrnvat stavební práce, jejichž předmětem byl plnění bdbnéh charakteru, jak je veřejná zakázka. Zadavatel přitm, jak Úřad rzebral výše, jednznačným způsbem specifikval, které stavební práce bude pr splnění danéh technickéh kvalifikačníh předpkladu pžadvat. Jinými slvy zadavatel v zadávacích pdmínkách vymezil, které zakázky bude pvažvat za zakázky bdbnéh charakteru, a tudíž výhradně jen těmit zakázkami bude mžn kvalifikaci ddavatelů prkazvat. Knkrétně zadavatel uvedl, že bdbnými zakázkami jsu puze takvé, jež spčívají v pravách či reknstrukcích chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru. 63. Navrhvatel byl zadavatelem z další účasti v zadávacím řízení vylučen s dkazem na nesplnění technických kvalifikačních předpkladů v pžadvaném rzsahu (viz bdy 53. A 54. důvdnění tht rzhdnutí). Vzhledem k tmu, že pžadavek na plnění spčívající zejména v reknstrukci či vybudvání chdníků, parkvišť či zpevněných plch v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi nebyl v zadávací dkumentaci stanven, nelze důvdy pr vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení pvažvat za právněné. Pžadavek 14

15 na předlžení seznamu stavebních prací určité případně vyšší nárčnsti dané specifikami hustě zastavěnéh území, tak jak jej zadavatel uvedl v důvdnění rzhdnutí vylučení navrhvatele (viz bd 54. důvdnění tht rzhdnutí), zadavatel neučinil sučástí svých pžadavků na prkázání splnění kvalifikace jeh zahrnutím d zadávacích pdmínek veřejné zakázky, jak vyžaduje ust. 50 dst. 2 zákna, a tudíž nebyl právněn psuzvat kvalifikaci navrhvatele z hlediska splnění zmíněnéh pžadavku a za jeh nesplnění navrhvatele vylučit ze zadávacíh řízení. V suladu s ust. 59 dst. 1 zákna byl zadavatel pvinen psudit kvalifikaci navrhvatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu se záknem, tedy i v suladu s pravidlem bsaženým v ust. 50 dst. 2 zákna. Jelikž však zadavatel v šetřeném případě takt nepstupval, prušil ust. 59 dst. 1 zákna a sučasně zásadu transparentnsti vyjádřenu v ust. 6 dst. 1 zákna, jak bude rzebrán níže. 64. K argumentu zadavatele, že v případě šetřené veřejné zakázky se primárně jedná reknstrukci pzemní kmunikace, zatímc navrhvatelem předlžené stavební práce prkazují zkušenst navrhvatele s činnstmi na vlné plše knkrétně vymezené části danéh území (viz bd 37. důvdnění tht rzhdnutí), Úřad uvádí, že zadavatel v zadávacích pdmínkách pr účely psuzení kvalifikace nestanvil tmu dpvídající pžadavek na předkládané stavební práce, případně dpvídající mezení, které by tent argument pdstatňval. 65. Obdbně je nutné přistupit k argumentu zadavatele, dle něhž by měli být ddavatelé schpni se seznámit se specifiky dané lkality zjistitelnými z prjektvé dkumentace, kterými především je dána nárčnst stavebních prací bdbnéh (dpravníh) charakteru, a přizpůsbit tmu předkládané stavební práce (viz bd 37. důvdnění tht rzhdnutí). Úřad k tmu uvádí, že zadavatel v zadávacích pdmínkách určitým způsbem stanvil pžadavky na referenční zakázky, a t i c d jejich bdbnéh charakteru ve vztahu k veřejné zakázce (viz bdy 49., 59. a 60. důvdnění tht rzhdnutí). Mezi těmit pžadavky však neuvedl pžadavek ve smyslu, že by se ddavatelé měli pr účely prkazvání splnění kvalifikace seznámit s prjektvu dkumentací a z jejíh bsahu dvdit případně další znaky, které by měly předkládané referenční zakázky vykazvat, aby je byl mžné pvažvat za zakázky spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka.. Zadavatel nemůže při psuzvání kvalifikace dplňvat či jinak měnit již stanvené pžadavky. 66. C se týče jednak dkazu zadavatele na účel technických kvalifikačních předpkladů bsaženéh v rzhdnutí vylučení navrhvatele (viz bd 54. důvdnění tht rzhdnutí) a jednak argumentu zadavatele bsaženéh ve vyjádření zadavatele k návrhu, že by uznáním předlžených stavebních prací dpravníh charakteru, které by byly ve vztahu ke specifikům dané lkality realizvány za méně nárčných pdmínek, nedšl k naplnění účelu zmíněnéh institutu (viz bd 37. důvdnění tht rzhdnutí), Úřad uvádí, že s nimi lze v becné rvině suhlasit, nicméně že právě v případě, kdy zadavatel psudí kvalifikaci ddavatele z hlediska pžadavku, který v zadávacích pdmínkách nestanvil, hrzí tím naplnění účelů sledvanéh daným institutem a becně i právní úpravu zadávání veřejných zakázek, jež jsu sledvány stanvenými zásadami i knkrétními záknnými pravidly pr pstup zadavatele. Případné nedknale stanvené pžadavky zadavatele v zadávacích pdmínkách (jejichž důsledkem je pak rizik nenaplnění jejich účelu) je nepřípustné překlenut pstupem zadavatele, který by dprval záknu. 15

16 67. O skutečnsti, že zadavatel nestanvil, že by předkládané stavební práce měly spčívat primárně v reknstrukci pzemní kmunikace, či napak, že se nemá jednat zakázky, jejichž hlavním předmětem plnění byl vybudvání pzemní stavby a s tím suvisejících bslužných zpevněných plch, jak u dvu neuznaných stavebních prací navrhvatele, a dále že zadavatel nestanvil ani pžadavek na nárčnst pdmínek, za kterých byly předkládané stavební práce prvedeny, svědčí i bsah výzvy navrhvateli k dplnění infrmací, ppř. dkladů, prkazujících splnění kvalifikace (viz bd 51. důvdnění tht rzhdnutí). Vycházeje z pžadavků a důvdnění uvedených v citvané výzvě zadavatel ttiž k tét výzvě nepřistupil z důvdu pchybnstí tm, zda lze pvažvat předlžené stavební práce (referenční zakázky) za nejvýznamnější stavební práce bdbnéh charakteru, neb tm zda tyt práce spčívají primárně v určité stavební práci, neb zda byly vyknány za pdmínek určité nárčnsti, nýbrž z pchybnstí tm, zda knkrétní stavební práce, jejichž výčtem zadavatel definval nejvýznamnější stavební práce (bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka), splňují pžadavek zadavatele na jejich minimální hdntu ( Kč bez DPH). Z pžadavku na určitu minimální hdntu knkrétních stavebních prací v rámci překládané stavební práce (referenční zakázky) však z pvahy věci nelze dvzvat pžadavek, aby tyt práce představvaly její hlavní předmět plnění. 68. Úřad shrnuje, že zadavatel v zadávací dkumentaci k šetřené veřejné zakázce uvedl, c bude předmětem plnění veřejné zakázky a stanvil pžadavky pr splnění technických kvalifikačních předpkladů, avšak kvalifikaci navrhvatele psudil z hlediska splnění jiných než stanvených pžadavků, a následně prt navrhvatele vylučil z další účasti v zadávacím řízení z důvdů, které se neshdují s pžadavky stanvenými v zadávacích pdmínkách v známení zakázce v bdě III.2.3 Technická způsbilst a v zadávací dkumentaci v bdu Technická způsbilst (viz bd 49. důvdnění tht rzhdnutí). 69. Zadavatel tedy nebyl právněn, s dkazem na v rzhdnutí vylučení uvedené důvdy, navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení vylučit. Pkud důvdy pr vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení nereflektují pžadavky zadávací dkumentace (jež si stanvuje sám zadavatel), nemůže takvé rzhdnutí vylučení bstát. Zadavatel je při psuzvání splnění kvalifikace vždy vázán svými pžadavky a právními předpisy, a pkud nepžadval k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací, definvaných tak, že se jedná stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru, jak je veřejná zakázka, které byly realizvány v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi, nemhl s dkazem na nesplnění tak vymezenéh pžadavku navrhvatele ze zadávacíh řízení vylučit. 70. Jak již byl uveden výše v důvdnění tht rzhdnutí, zadavatel tím, že navrhvatele vylučil s dkazem na důvdy, jež nebyly stanveny v pžadavcích na prkázání technických kvalifikačních předpkladů, pstupval rvněž netransparentně. Pkud jde vymezení pjmu transparentnsti v zadávacím řízení, Úřad dkazuje na rzsudek Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 31 Ca 166/2005 ze dne , kde sud uvedl, že pžadavek transparentnsti není splněn tehdy, pkud jsu v zadavatelvě pstupu shledány takvé prvky, jež by zadávací řízení činily nekntrlvatelným, hůře kntrlvatelným, nečitelným 16

17 a nepřehledným neb jež by vzbuzvaly pchybnsti pravých důvdech jedntlivých krků zadavatele. 71. Jestliže zadavatel v bdě zadávací dkumentace nepžadval k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací, tedy stavebních prací spčívajících v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka, které byly realizvány v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi, avšak přest s dkazem na tyt důvdy vylučil navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení, nelze takvé jednání ze strany zadavatele pvažvat za transparentní a suladné s ust. 6 dst. 1 zákna, nebť jednání zadavatele je nečitelné a rvněž vzbuzuje pchybnsti pravých důvdech tht krku zadavatele. 72. K námitce navrhvatele, že rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení nebsahuje řádné pučení mžnsti pdat v záknné lhůtě námitky prti tmut rzhdnutí (viz bd 8. důvdnění tht rzhdnutí), Úřad uvádí, že zadavatel nepchybil, nebť zákn mu takvu pvinnst neukládá. 73. K listině Vyhdncení nárčnsti zakázek předlžené navrhvatelem (viz bdy 14. a 38. důvdnění tht rzhdnutí) Úřad uvádí, že se nejedná důkaz ptřebný pr zjištění stavu věci, nebť Úřad v předmětném správním řízení psuzuje (ne)právněnst vylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení, nikliv nárčnst navrhvatelem předlžených referenčních zakázek, a prt není pdkladem pr rzhdnutí. 74. Výše uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nabídkvá cena navrhvatele byla mezi uchazeči veřejnu zakázku nejnižší a není vylučen, že v případě nvéh psuzení kvalifikace navrhvatele by jeh nabídka mhla být vybrána jak nejvhdnější. 75. V návaznsti na výše uvedené skutečnsti Úřad uvádí, že zadavatel neddržel při zadávání veřejné zakázky pstup stanvený v ust. 59 dst. 1 zákna a zásadu transparentnsti zaktvenu v ust. 6 dst. 1 zákna, když vylučil navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení z důvdu nesplnění technických kvalifikačních předpkladů pdle ust. 56 dst. 3 písm. a) zákna, nebť navrhvatel nepředlžil v seznamu významných zakázek takvé zakázky, jež by byly dle zdůvdnění zadavatele zejména realizvány v hustě zastavěném území, kde je třeba řešit napjení klních nemvitstí, vliv a mezení prvzu MHD, phyb byvatel, zajištění svzu dpadu v místě stavby a suběh stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi, nebť důvdy uvedené v rzhdnutí vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení ze dne nereflektují pžadavky zadavatele na prkázání technických kvalifikačních předpkladů vymezené v bdě zadávací dkumentace spčívající v předlžení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací bdbnéh charakteru jak je předmětná veřejná zakázka, pdle kterých se za stavební práce spčívající v plnění bdbnéh charakteru jak je veřejná zakázka pvažuje reknstrukce chdníků, kmunikací, parkvišť, zpevněných plch či vybudvání nvých akcí tht dpravníh charakteru, a t v hdntě minimálně Kč bez DPH, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a dsud nedšl k uzavření smluvy. 17

18 K ulžení nápravnéh patření 76. Pdle ust. 118 dst. 1 zákna, neddrží-li zadavatel pstup stanvený pr zadání veřejné zakázky neb sutěž návrh, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky neb návrhu, a dsud nedšl k uzavření smluvy, Úřad zruší zadávací řízení neb sutěž návrh neb jen jedntlivý úkn zadavatele. 77. Při rzhdvání pdle ust. 118 dst. 1 zákna je Úřad pvinen na základě zjištěných skutečnstí uvážit, jaké nápravné patření má zvlit k dsažení nápravy prtiprávníh stavu. 78. Úřad má za t, že pstup zadavatele mhl ve smyslu 118 dst. 1 zákna vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nelze vylučit, že v případě nevylučení navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení, by mhla být nabídka navrhvatele vyhdncena jak nabídka s nejnižší nabídkvu cenu a zadavatel by následně rzhdl výběru nabídky navrhvatele cby nejvhdnější nabídky. O uvedeném svědčí skutečnst, že výše nabídkvé ceny navrhvatele je z nabídkvých cen nejnižší, a tedy i nižší než nabídkvá cena vybranéh uchazeče. 79. Vzhledem k tmu, že zadavatel neddržel pstup stanvený pr zadání veřejné zakázky, když vylučil navrhvatele z další účasti v zadávacím řízení z důvdů, které neměly pru v zadávacích pdmínkách, a prušil tak sučasně zásadu transparentnsti, přičemž tent pstup mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a smluva na veřejnu zakázku dpsud nebyla uzavřena, rzhdl Úřad zrušení úknů zadavatele učiněných v suvislsti s psuzením kvalifikace navrhvatele a všech následných úknů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení včetně rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele ze dne a známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky vybranéh uchazeče ze dne Z těcht důvdů rzhdl Úřad tak, jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí. K nákladům řízení 80. Pdle ust. 119 dst. 2 zákna je sučástí rzhdnutí Úřadu pdle ust. 118 zákna též rzhdnutí pvinnsti zadavatele uhradit náklady správníh řízení. Náklady řízení se platí paušální částku, kteru stanví prváděcí předpis. Prváděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách (dále jen vyhláška ), stanví v ust. 1 dst. 1, že paušální částku nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele, je zadavatel pvinen uhradit v případě, že Úřad rzhdl pdle ust. 118 zákna zrušení zadání veřejné zakázky neb jen jedntlivéh úknu zadavatele, a t ve výši ,- Kč. 81. Vzhledem k tmu, že ve výrku II. tht rzhdnutí uvedené úkny zadavatele Úřad tímt rzhdnutím zrušil, rzhdl Úřad ulžení pvinnsti uhradit náklady řízení, jak je uveden ve výrku III. tht rzhdnutí. 82. Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Úřadu pr chranu hspdářské sutěže zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl

19 POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jarše 1926/7, Černá Ple, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Pdle 117c dst. 1 písm. b) zákna se rzklad a další pdání účastníků učiněná v řízení rzkladu činí v elektrnické pdbě pdepsané uznávaným elektrnickým pdpisem. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží 1. statutární měst Zlín, náměstí Míru 12, Zlín 2. MANAX s.r.., Pd Břím 480, Zlín - Štípa Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 19

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více