ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012"

Transkript

1 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne z mci úřední, jehž účastníkem je zadavatel České dráhy, a.s., IČO , se sídlem Nábřeží L. Svbdy 1222, Praha 1, zastupená na základě plné mci ze dne JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advkátem, čísl registrace u ČAK 8185, WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.. advkátní kancelář, se sídlem Křížvnické nám. 193/2, Praha 1, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zadavatelem při zadávání veřejné zakázky Ddávka 4 ks dvuvzvých dvusystémvých elektrických jedntek zadávané frmu tevřenéh nadlimitníh řízení, jejíž známení byl v Infrmačním systému veřejných zakázkách uveřejněn dne pd evidenčním číslem zakázky , na kteru byla dne uzavřena kupní smluva č. 4/EMU160/ /2011 s vybraným uchazečem ŠKODA VAGONKA a.s., IČO , se sídlem 1. máje 3176/102, Ostrava, rzhdl takt: Správní řízení se pdle ustanvení 117a písm. d) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zastavuje, nebť nebyly zjištěny důvdy pr ulžení sankce pdle 120 citvanéh zákna.

2 ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), který je pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), příslušný k dhledu nad ddržváním tht zákna, bdržel dne pdnět týkající se pstupu zadavatele České dráhy, a.s., IČO , se sídlem Nábřeží L. Svbdy 1222, Praha 1, zastupená na základě plné mci ze dne JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advkátem, čísl registrace u ČAK 8185, WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.. advkátní kancelář, se sídlem Křížvnické nám. 193/2, Praha 1 (dále jen zadavatel ) při zadávání veřejné zakázky Ddávka 4 ks dvuvzvých dvusystémvých elektrických jedntek (dále jen veřejná zakázka ), zadávané frmu tevřenéh nadlimitníh řízení, jejíž známení byl v Infrmačním systému veřejných zakázkách uveřejněn dne pd evidenčním číslem zakázky V pdnětu byl napadán pstup zadavatele v uvedeném zadávacím řízení při stanvení technických pdmínek, a t knkrétně pžadavku zadavatele na světlst předsuvných dveří min mm. 3. V rámci řízení pdnětu si Úřad vyžádal pd č. j. ÚOHS-P635/2012/VZ /2012/940/MKd dne d zadavatele dkumentaci předmětné veřejné zakázce a vyjádření zadavatele k bsahu pdnětu, přičemž z bdržené dkumentace a vyjádření zadavatele zjistil následující skutečnsti. 4. Zadavatel v bdě 8.1 v části Pčet vstupních dveří pr cestující přílhy č. 3 Technické zadání dvusystémvé elektrické jedntky EMU 160 návrhu kupní smluvy, která byla přílhu č. 1 zadávací dkumentace, pžadval 4 ks dvukřídlých předsuvných dveří se světlstí min mm na každé straně jedntky. 5. Zadávací dkumentaci si vyžádal 6 ddavatelů. Z prtklu tevírání bálek s nabídkami ze dne vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pr pdání nabídek bdržela puze nabídku uchazeče ŠKODA VAGONKA a.s., IČO , se sídlem 1. Máje 3176/102, Ostrava (dále jen vybraný uchazeč ), kteru kmise pr tevírání bálek shledala jak úplnu ve smyslu 71 dst. 8 zákna. 6. Ve zprávě psuzení a hdncení nabídek ze dne je mim jiné uveden, že hdntící kmise dspěla k závěru, že vybraný uchazeč prkázal splnění kvalifikace v plném rzsahu, nabídka vybranéh uchazeče splňuje jak záknné pžadavky, tak pžadavky stanvené zadavatelem a není nabídku nepřijatelnu ve smyslu ustanvení 22 dst. 1 písm. d) zákna. Hdntící kmise neshledala výši nabídkvé ceny vybranéh uchazeče za mimřádně nízku. Hdntící kmise s hledem na výsledek prvedenéh psuzení nabídky dpručila zadavateli nabídku vybranéh uchazeče jak nejvhdnější. 7. Zadavatel dne uzavřel s vybraným uchazečem kupní smluvu č. 4/EMU160/ /2011 (dále jen kupní smluva ), přičemž výše peněžitéh závazku ze smluvy činila ,-Kč bez DPH. 8. Na základě výše uvedených skutečnstí získal Úřad pchybnsti tm, zda při stanvení technických pdmínek výše specifikvané veřejné zakázky nedšl ze strany zadavatele 2

3 ke spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, tím, že zadavatel v rzpru s ustanvením 45 dst. 3 a 6 zákna pžadval světlu šířku dveří min mm na každé straně jedntky, nebť stanvením tht technickéh pžadavku mhla být určitým ddavatelům zaručena knkurenční výhda a vytvřeny nedůvdněné překážky hspdářské sutěže. Z tht důvdu Úřad zahájil správní řízení z mci úřední vedené pd sp. zn. S473/2012/VZ ve věci přezkumání úknů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce. I. Řízení před správním rgánem 9. Účastníkem správníh řízení je pdle 116 zákna zadavatel. 10. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníku řízení pd č. j. ÚOHS-S473/2012/VZ /2012/710/JZm dne , ve kterém účastníka řízení seznámil se zjištěnými skutečnstmi, které budu pdkladem pr rzhdnutí. Sučasně Úřad účastníku řízení usnesením č. j. ÚOHS-S473/2012/VZ-14984/2012/710/JZm z téhž dne stanvil lhůtu, v níž mhl navrhvat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 11. Dne , kdy byl známení zahájení správníh řízení dručen zadavateli, byl pdle 113 zákna zahájen správní řízení. 12. Dne bdržel Úřad d zadavatele žádst nahlédnutí d správníh spisu z téhž dne. Dne byl zadavateli umžněn nahlédnut d spisu správníh řízení. 13. Dne pžádal Úřad ddavatele Stadler Praha s.r.., IČO , se sídlem Kutvirtva 339/5, Praha 5 Radlice (dále jen Stadler Praha s.r.. ), Bmbardier Transprtatin Czech Republic a.s., IČO , se sídlem Svatpluka Čecha 1205, Česká Lípa (dále jen Bmbardier Transprtatin Czech Republic a.s. ), Siemens, s.r.., IČO , se sídlem Siemensva 1, Praha 13 (dále jen Siemens, s.r.. ), ŽOS Vrútky a.s., IČO , se sídlem Dielenská Kružná 2, Vrútky, Slvenská republika (dále jen ŽOS Vrútky a.s. ), FTD Fahrzeugtechnik Dessau GmbH CTF, HRB 18405, Am Waggnbau 11, Dessau-Rsslau, Německ, kteří si u zadavatele vyžádali zadávací dkumentaci, avšak nepdali nabídku, sdělení důvdu, pr který nabídku v rámci předmětnéh zadávacíh řízení nepdali. Úřad rvněž pžádal ddavatele sdělení infrmace, zda by byli schpni splnit technicku pdmínku 4 kusů dvukřídlích předsuvných dveří s minimální světlu šířku 1500 mm na každé straně jedntky stanvenu zadavatelem. 3

4 14. Dne bdržel Úřad žádst zadavatele z téhž dne prdlužení lhůt stanvených Úřadem v usnesení č. j. ÚOHS-S473/2012/VZ-14984/2012/710/JZm ze dne , a t z důvdu vypracvání detailní technické analýzy. 15. Dne bdržel Úřad vyjádření splečnsti Stadler Praha s.r.. z téhž dne, v němž je mim jiné uveden, že nabídka nebyla splečnstí Stadler Praha s.r.. pdána pr zadavatelem pevně definvaný pčet vzů supravy splu s její pžadvanu celkvu kapacitu a faktr šířky dveří, nebť standardní světlá šířka dveří u elektrických jedntek Stadler je 1300 mm. 16. Dne bdržel Úřad vyjádření splečnsti Bmbardier Transprtatin Czech Republic a.s. z téhž dne, v němž je mim jiné uveden, že důvdem pr nepdání nabídky byl pžadavek zadavatele na rzpjitelnst vzů a na nestandardní šířku dveří. Prdukt definvaný těmit pžadavky zadavatele nemá splečnst Bmbardier Transprtatin Czech Republic a.s. ve svém prtfliu a vývj nvéh prduktu se zadavatelem pžadvanu šířku dveří a daným typem pdvzku by si vyžádal takvý čas a ddatečné náklady, že by nebyl mžn splnit pdmínky zadávací dkumentace. 17. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S473/2012/VZ-18117/2012/710/JZm ze dne prdlužil lhůtu, v níž mhli navrhvat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 18. Dne bdržel Úřad vyjádření splečnsti Siemens, s.r.. ze dne , v němž splečnst Siemens, s.r.. uvádí, že z termínvých a kapacitních důvdů nebyla schpna pžadavkům zadavatele uvedených v zadávací dkumentaci vyhvět. K pžadavku zadavatele na 4 ks dvukřídlých předsuvných dveří s minimální světlstí 1500 mm na každé straně jedntky splečnst Siemens, s.r.. uvádí, že by byla schpna tent pžadavek splnit. 19. Dne bdržel Úřad d zadavatele žádst nahlédnutí d správníh spisu z téhž dne. Dne byl zadavateli umžněn nahlédnut d spisu správníh řízení. II. Vyjádření zadavatele ze dne Dne bdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhž dne, v němž zadavatel uvádí, že pžadavek na minimální světlu šířku dveří je v suladu se základními zásadami zadávacíh řízení uvedenými v 6 zákna a nezaručval tak žádným ddavatelům nedůvdněnu knkurenční výhdu, ani nevytvářel nedůvdněné překážky hspdářské sutěže. Zadavatel pvažuje správní řízení za nedůvdněné a pchybnsti Úřadu uvedené v známení zahájení správníh řízení za nedůvdné, nebť prti předmětnému pžadavku zadavatele nebyly v předmětném zadávacím řízení vzneseny žádné námitky ze strany ddavatelů, ani jiné bdbné výhrady. Zadavatel uvádí, že správní spis nebsahuje žádný hdnvěrný důkaz, na kterém by byl mžné zalžit závěr, že se zadavatel dpustil při zadání veřejné zakázky prušení zákna. 21. Zadavatel zastává názr, že tvrba zadávací dkumentace a s tím suvisející nastavení technických pdmínek pr realizaci veřejné zakázky jsu v kmpetenci zadavatele veřejné zakázky, nebť puze ten zná skutečně své ptřeby a dle nich následně utváří pžadavky na zakázku, níž se budu ucházet ddavatelé v rvné sutěži. Jediným 4

5 mezením je pdle zadavatele nutnst, aby jím frmulvané technické pdmínky vyhvvaly zásadám rvnsti, transparentnsti a zákazu diskriminace v zadávacím řízení a nepskytvaly určitým ddavatelům knkurenční výhdu neb nevytvářely nedůvdněné překážky hspdářské sutěže. Zadavatel se dmnívá, že není jeh pvinnstí, aby technické pdmínky frmulval s hledem na aktuální mžnsti ptenciálních ddavatelů, a není pvinen prvádět průzkum trhu a v návaznsti na něj stanvit pdmínky, které by snad vyhvěly c největšímu pčtu ddavatelů. V suvislsti s uvedeným dkazuje zadavatel na rzhdnutí Úřadu č. j. S237/ /2006/510-če ze dne , rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. R130/2006/ /2006/300-Šp ze dne a rzhdnutí předsedy Úřadu R158/2008/ /2008/310-Ku ze dne Zadavatel se dmnívá, že i kdyby stanvil v zadávací dkumentaci velmi specifické technické pdmínky, které by byl schpen splnit jen mezený kruh ptenciálních ddavatelů, nebude se bez dalšíh jednat rzpr s právní úpravu veřejných zakázek, přičemž dkazuje na rzhdnutí Sudníh dvra C-159/99, Cncrdia Bus Finland ze dne Zadavatel uvádí, že pžadavek na šířku dveří min mm se přím vztahuje k předmětu veřejné zakázky, je pžadavkem standardním, nijak nevybčujícím z pžadavků na běžně prvzvané elektrické jedntky. Zadavatel rvněž pznamenává, že žádný z ddavatelů netvrdil, že by tent pžadavek byl diskriminační neb že by jej byl schpen splnit puze jediný ddavatel, cž dle zadavatele prkazuje znalecký psudek Dpravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, který je sučástí vyjádření zadavatele. 23. Ke skutečnsti, že pžadavek na šířku dveří vytváří nedůvdněné překážky hspdářské sutěže, zadavatel uvádí, že pjem vytváření nedůvdněných překážek hspdářské sutěže nesmí být vykládán příliš širce, a dkazuje na výklad v dbrné literatuře, dle které je nepřípustné stanvení takvých technických pdmínek, kdy se jedná bezdůvdně přísně stanvené technické pdmínky, které nejsu pr danu zakázku zaptřebí, a zárveň musí být prkázán, že takt nastavené pdmínky bezdůvdně znevýhdňují některé ddavatele. K uvedenému zadavatel knstatuje, že v šetřeném případě nebyl prkázán znevýhdnění jakéhkliv ddavatele v důsledku stanvení šířky dveří a skutečnst, že byla pdána puze jedna nabídka, nemůže být důkazem pr závěr, že statní uchazeči byli diskriminváni. 24. Pdle zadavatele nelze pvažvat stanvení minimální šířky dveří za přísně stanvenu technicku pdmínku. Zadavatel uvádí, že pkud by stanvil knkrétní šířku dveří, kteru by ddavatelé museli ddržet bez mžnsti se dchýlit byť jeden milimetr, byl by mžné diskutvat, zda je t pr účely prvzu daných vzů nezbytné, avšak zadavatel stanvil tent pžadavek jak minimální a nabídku tak mhli pdat i ddavatelé, kteří nabízí jedntky s větší šířku dveří než je 1500 mm. 25. Zadavatel pznamenává, že výrba elektrických jedntek nepředstavuje sérivu výrbu již htvých výrbků, jejichž parametry jsu dpředu dány seznamem určitých mdelů, výrbci elektrických jedntek napak upravují jimi nabízenu vzrvu řadu jedntek na základě knkrétních pžadavků zadavatele. Zadavatel je th názru, že takt jsu výrbci schpni upravit rvněž šířku dveří, cž má ptvrzvat zadavatelem dručený znalecký psudek. Zadavatel cituje úryvky z internetvé prezentace výrbce PESA, 5

6 Bmbardier Transprtatin Czech Republic a.s. a Siemens, s.r.., které se vztahují k mžnsti úpravy elektrických jedntek. V suvislsti s uvedeným zadavatel uvádí, že Úřad v známení zahájení správníh řízení uvádí, že vybraný uchazeč vyvinul pr zadavatele nvý typ, přičemž stejně mhli pdle zadavatele pstupvat i statní ddavatelé. Zadavatel knstatuje, že všichni ddavatelé tak měli stejnu mžnst nabídnut v rámci zadávacíh řízení již existující typ elektrické jedntky, ppřípadě tent typ upravit dle ptřeb zadavatele či vyvinut nvý typ elektrické jedntky. 26. Zadavatel pvažuje pžadavek na min. šířku dveří za zcela standardní, cž důvdňuje tím, že v Evrpě se lze běžně setkat s vlakvými jedntkami bdbnými těm, které pptává a které dispnují světlu šířku dveří minimálně 1500 mm. Zadavatel dále uvádí seznam elektrických jedntek, které mají světlu šířku dveří min mm. Na základě bsahu tht seznamu pak zadavatel shrnuje, že pžadavek na světlu šířku dveří minimálně 1500 mm není v Evrpě nebvyklý a nemůže se tak jednat excesivní, nepřiměřenu neb snad diskriminační technicku pdmínku, cž dle zadavatele ptvrzuje i jím dlžený znalecký psudek. 27. Zadavatel rvněž pdtýká, že měl pr vlbu předmětnéh technickéh pžadavku zcela legitimní důvdy vycházející z jeh ptřeb zhledňujících buducí nasazení daných jedntek, nebť cílem veřejné zakázky byl mim jiné umžnění snadné přepravy imbilních cestujících, jízdních kl, dětských kčárků či rzměrných zavazadel. Zadavatel uvádí, že většina v sučasné dbě vyráběných elektrických jedntek s šířku dveří 1300 mm je přizvána pr tratě kmpletně vybavené nástupišti s výšku 550 mm nad temenem klejnice, umžňujícími plynulý nástup a výstup cestujících bez nutnsti překnávání schdů, cž je dle názru zadavatele nutnu pdmínku pr zachvání kmfrtu dvu nástupních prudů při tét šířce dveří. V případě nevyhvujících nástupišť klade nutnst překnání výškvéh rzdílu větší nárky na ptřebu bčníh prstru cestujících, přičemž větší šířka dveří tyt nárky kmpenzuje a umžňuje kmfrtní výměnu cestujících i v případě s nižší výšku nástupní hrany nad temenem klejnice. 28. Zadavatel knstatuje, že pžadavky na zatraktivnění železniční dpravy generují neustálé zkracvání cestvní dby, které lze mim zvýšení traťvé rychlsti dcílit i zkracváním pbytu v zastávkách, a t až na úrveň 0,5 minuty. Dle zadavatele je prt nezbytné vytvřit předpklady pr sučasný nástup a výstup cestujících, cž dveře šířce 1500 mm pdle zkušenstí s vzidly v rámci příměstské dpravy umžňují. Zadavatel rvněž garantuje přepravu kčárků ve všech vlacích. Šířka dveří 1500 mm umžňuje rychlu, phdlnu a bezpečnu manipulaci se všemi typy dětských kčárků. Šířka dveří 1500 mm rvněž umžňuje bezpečnu nakládku a vykládku všech typů mechanických a elektrických vzíků pr přepravu imbilních sb. Rzhdnutí vlbě šířky nástupních dveří min mm byl bchdním rzhdnutím zadavatele reflektujícím tyt skutečnsti. Zadavatel uvádí, že jeh rzhdnutí týkající se minimální šířky dveří vycházel rvněž ze zkušenstí s prvzem jedntek řady 471 také z prvzních zkušenstí s vzy z řady Bdmtee, u kterých ani při šířce nástupních dveří 1400 mm není za všech klnstí zajištěn dstatečný bční prstr pr dva prudy cestujících. Cílem zvlenéh řešení s větší šířku dveří je zabezpečení maximálníh kmfrtu pr nástup a výstup cestujících. Cílem zvlenéh řešení s větší šířku dveří je 6

7 pdle zadavatele zabezpečení maximálníh kmfrtu pr nástup a výstup cestujících a tím zlepšení kultury a bezpečnsti cestvání. Zvlená šířka dveří umžní pdle zadavatele plynulejší, rychlejší, phdlnější a bezpečnější nástup a výstup cestujících s mezenu schpnstí phybu včetně cestujících na invalidním vzíku, cestujících s jízdními kly a kčárky a tím zkrácení času strávenéh ve stanici, a t v situaci, kdy dba pbytu na zastávkách má zcela zásadní význam pr stabilitu jízdníh řádu. 29. Zadavatel dále uvádí, že nesuhlasí s úvahami Úřadu srvnávajícími parametry tramvají a metra jezdících v Praze s parametry elektrických jedntek přizvaných v rámci veřejné zakázky. Jak příklad uvádí zadavatel tramvaj Tatra KT8D5, která má sice šířku dveří menší než 1500 mm pžadvaných zadavatelem, zat má ale 5 dveří a je knstruvaná pr menší pčet cestujících. 30. Zadavatel rvněž nesuhlasí s Úřadem, že čas strávený v zastávkách nemá vliv na prvz jedntky, nebť čas, který musí jedntka strávit v zastávkách, je jedním z faktrů vlivňujících eknmiku prvzvání linky. Zadavatel uvádí, že čím delší je dba čekání v zastávkách, tím dražší je prvzvání dpravy a snížení kmfrtu cestujících. Zadavatel ddává, že v sučasných pdmínkách je vystaven sílící knkurenci jiných dpravců, musí tak nabízet nejen svým bjednatelům dpravy, ale i svým cestujícím mderní, rychlý, ale přitm vysce kmfrtní způsb dpravy. 31. Zadavatel závěrem navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil pdle 117a písm. d) zákna. Přílhu vyjádření zadavatele byl rvněž znalecký psudek zpracvaný Dpravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice. 32. Dne bdržel Úřad žádst vybranéh uchazeče ze dne účastenství ve správním řízení, v níž vybraný uchazeč uvádí, že dne byl na internetvých stránkách publikván článek Nákup panterů v hledáčku antimnplníh úřadu autra Jana Sůry, v němž je mim jiné uveden, že Úřad zahájil se zadavatelem správní řízení z mci úřední, které se týká mžnéh prušení zákna při zadávání předmětné veřejné zakázky. Dle vybranéh uchazeče v případě řízení přezkumání úknů zadavatele vedeném Úřadem pdle 113 zákna je v suladu s 116 zákna účastníkem řízení také vybraný uchazeč, je-li předmětem řízení přezkumání rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky, přičemž v suvislsti s uvedeným upzrnil vybraný uchazeč na rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. R088/2008/ /2008/310-AS ze dne Vybraný uchazeč s dkazem na uvedené skutečnsti pžádal Úřad, aby s ním byl jednán jak s účastníkem řízení a aby mu byl umžněn řádný výkn všech prcesních práv účastníka řízení, včetně práva nahlédnut d správníh spisu a vyjádřit v řízení své stanvisk. 33. Dne bdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhž dne, v němž zadavatel dkazuje na své vyjádření ze dne a v němž si zadavatel vyhrazuje práv ddatečně se vyjádřit ke správnímu řízení v případě, že by d správníh spisu byly zalženy ddatečné pdklady. 34. Dne bdržel Úřad vyjádření splečnsti ŽOS Vrútky a.s. ze dne , v němž splečnst ŽOS Vrútky a.s. uvádí, že nabídku nepdala, nebť svu účast v předmětné veřejné zakázce vyhdntila jak neefektivní. K pžadavku ddavatele 7

8 na min. světlst dveří 1500 mm splečnst ŽOS Vrútky a.s. uvedla, že tut technicku pdmínku nesplňuje. 35. Dne bdržel Úřad d zadavatele žádst nahlédnutí d správníh spisu z téhž dne. Dne byl zadavateli umžněn nahlédnut d spisu správníh řízení. 36. Dne vydal Úřad pdle 28 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, usnesení č. j. ÚOHS-S473/2012/VZ-20409/2012/530/RNi, v němž knstatval, že vybraný uchazeč není pdle 116 zákna účastníkem předmětnéh správníh řízení, nebť rzhdnutím nemůže být přím dtčen ve svých právech a pvinnstech. III. Vyjádření zadavatele ze dne Dne bdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhž dne, v němž zadavatel mim jiné uvádí, že vyjádření splečnsti ŽOS Vrútky a.s. je zavádějící, nebť tat vůbec nevyrábí jedntky, které by alespň v základních parametrech dpvídaly pžadavkům zadavatele, a t bez hledu na t, zda by byla minimální světlá šířka dveří stanvena na 1500 mm či méně. Zadavatel knstatuje, že splečnst ŽOS Vrútky a.s. je d svéh zalžení především pravcem železničních klejvých vzidel a nvvýrba klejvých vzidel tvří ve srvnání s peridickými pravami a mdernizacemi železničních klejvých vzidel menší část prdukce. Z hnacích vzidel byly splečnstí ŽOS Vrútky a.s. za psledních 20 let vyráběny puze 3 typy vzidel, přičemž dva z nich představvaly mtrvé a nikliv elektrické jedntky. Z uvedených skutečnstí dle zadavatele mim jiné vyplývá, že splečnst ŽOS Vrútky a.s. dsud nikdy nevyrbila ani jednu elektricku jedntku pr reginální dpravu na tratích nrmálníh rzchdu. 38. Pdle názru zadavatele je tázka minimální šířky dveří z hlediska psuzení schpnstí splečnsti ŽOS Vrútky a.s. ddat elektrické jedntky pžadvané v rámci zakázky zcela pdružná, nebť nelze rzhdně tvrdit, že by příslušný technický pžadavek splečnst ŽOS Vrútky a.s. jakkliv mezval či diskriminval, jelikž stejně tak by ptm byl mžn tvrdit, že splečnst ŽOS Vrútky a.s. byla v mžnsti pdání nabídky mezena i tím, že zadavatel pžadval jedntky s elektrickým phnem, jedntky na tratě nrmálníh rzchdu či jedntky příslušném pčtu sedadel. S hledem na uvedené, zadavatel setrvává na návrhu, aby Úřad správní řízení zastavil dle 117a písm. d) zákna. Přílhu vyjádření zadavatele byla specifikace elektrické jedntky splečnsti ŽOS Vrútky a.s. 39. Dne bdržel Úřad rzklad vybranéh uchazeče prti usnesení č. j. ÚOHS- S473/2012/VZ-20409/2012/530/RNi ze dne , jímž nebyl vyhvěn žádsti vybranéh uchazeče přiznání práv účastníka řízení. IV. Závěry Úřadu 40. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, a p zhdncení všech pdkladů, zejména zadávací dkumentace veřejné zakázce, nabídky vybranéh uchazeče, vyjádření předlžených zadavatelem a na základě vlastníh zjištění rzhdl zastavení řízení tak, jak je uveden ve výrku tht rzhdnutí. 8

9 41. Pdle 6 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 42. Pdle 44 dst. 1 zákna je zadávací dkumentace subr dkumentů, údajů, pžadavků a technických pdmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Za správnst a úplnst zadávací dkumentace dpvídá zadavatel. 43. Pdle 44 dst. 3 písm. b) zákna musí zadávací dkumentace bsahvat alespň technické pdmínky, je-li t důvdněn předmětem veřejné zakázky. 44. Pdle 45 dst. 1 zákna se technickými pdmínkami v případě veřejných zakázek na ddávky neb služby rzumí vymezení charakteristik a pžadavků na ddávky neb služby stanvené bjektivně a jednznačně způsbem vyjadřujícím účel využití pžadvanéh plnění zamýšlený zadavatelem. 45. Pdle 45 dst. 3 zákna nesmí být technické pdmínky stanveny tak, aby určitým ddavatelům zaručvaly knkurenční výhdu neb vytvářely nedůvdněné překážky hspdářské sutěže. Odůvdňuje-li t předmět veřejné zakázky, zhlední zadavatel při stanvení technických pdmínek pžadavky přípustnsti sb se zdravtním pstižením neb dstupnsti pr všechny uživatele. 46. Ze zadávací dkumentace z bdu 8.1 v části Pčet vstupních dveří pr cestující přílhy č. 3 Technické zadání dvusystémvé elektrické jedntky EMU 160 návrhu kupní smluvy, která byla přílhu č. 1 zadávací dkumentace, vyplývá, že zadavatel pžadval, aby jím pžadvaná elektrnická jedntka dispnvala 4 ks dvukřídlých předsuvných dveří se světlstí min mm na každé straně jedntky. 47. Úřad v tét věci knstatuje, že při psuzvání stanvených technických pdmínek z hlediska ddržení pžadavků 45 dst. 3 zákna není rzhdující jejich přílišná pdrbnst či detailnst vymezených pžadavků. Rzhdující skutečnstí je, zda určitým způsbem stanvené technické pdmínky jsu definvány diskriminačním způsbem, tj. zda zaručují určitým ddavatelům knkurenční výhdu neb nedůvdněně brání hspdářské sutěži. Naplnění tét charakteristiky musí být vždy psuzván z hlediska pvahy knkrétníh výrbku. Identická technická pdmínka může znamenat u určitéh druhu výrbku diskriminační způsb jejich stanvení, u jinéh tmu tak být nemusí. 48. Sučástí vyjádření zadavatele ze dne byl rvněž znalecký psudek zpracvaný Dpravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice (dále jen znalecký psudek ), jehž cílem byla dpvěď na následující tázky: Psuzení mžnsti úpravy elektrických jedntek bvykle dstupných na trhu v kntextu s pžadavkem zadavatele v předmětné veřejné zakázce, jenž se týká šířky dveří. Byl v mžnstech i jiných ddavatelů elektrických jedntek než vybranéh uchazeče ve vymezeném čase upravit či vyvinut jedntky tak, aby dpvídaly definvanému pžadavku vztahujícímu se k šířce dveří? Je pžadavek na stanvený technický parametr jedntek upravující šířku dveří bvyklý, a dpvídá stávajícím trendům v dpravě? 9

10 Psuzení šířky dveří jedntek bdbných technických parametrů (zejména kapacita sb, pčet dveří, pčet vzů, parametry nástupišť) užívaných dpravci pr bdbné účely v zahraničí. 49. K tázce, zda byl v mžnstech i jiných ddavatelů než vybranéh uchazeče v zadavatelem vymezeném čase upravit či vyvinut předmět plnění tak, aby vyhvval pžadavkům zadavatele, zejména pak pžadavku na šířku dveří, je ve znaleckém psudku mim jiné uveden, že byl v mžnstech ddavatelů ve vymezené dbě upravit či pzměnit elektrické jedntky tak, aby dpvídaly pžadavku zadavatele na světlu šířku dveří, nebť elektrické jedntky jsu bvykle knstruvány jak mdulární, kdy jsu dílčí celky upravitelné z hlediska pžadavků zákazníků. Výrbci jsu tak schpni reagvat na individuální ptřeby a dle zadání upravit drážní, elektrické či mtrvé jedntky dle specifik dběratelů. Pkud je tedy drážní vzidl hmlgván v bdbném prvedení, úprava příslušných knstrukčních částí, nepředstavuje změnu, která by vyžadvala nvu kmplexní hmlgaci. V přílze 1. a 2. znaleckéh psudku jsu uvedeny následující příklady drážních vzidel určených pr bdbný charakter prvzníh využití, u kterých je užita šířka dveří se světlstí phybující se klem 1500 mm Schmalspur Panrama Triebzug SPATZ splečnsti Stadler Bussnang AG s šířku dveří 1600 mm, Dcklands Light Railway (DLR) splečnsti Bmbardier Transprtatin s šířku dveří 1500 mm, Niederflur-Panrama-Züge splečnsti Stadler Bussnang AG s šířku dveří 1600 mm, Niederflur-Panramazug BDSeh 4/8 splečnsti Stadler Bussnang AG s šířku dveří 1600 mm, Niederflur-Panramatriebzug KOMET ABDeh 4/10 splečnsti Stadler Bussnang AG s šířku dveří 1600 mm, Serie 4300 Metr splečnsti Vsslh Espaňa, S.A. s šířku dveří 1560 mm, FLIRT splečnsti Stadler Bussnang AG s šířku dveří 1300 mm, GTW DMU 2/6 a GTW 2/8 splečnsti Stadler Bussnang AG s šířku dveří 1300 mm, RABe 526 splečnsti Stadler Bussnang AG s šířku dveří 1350 mm, KISS splečnsti Stadler Bussnang AG s šířku dveří 1400 mm, Cntessa splečnsti Bmbardier Transprtatin s šířku dveří 1600 mm, Mallrca electric train splečnsti Cnstruccines y Auxiliar de Ferrcarriles s šířku dveří 1900 mm, Desir City splečnsti Siemens AG s šířku dveří 1500 mm, SPACIUM splečnsti Bmbardier Transprtatin, NCTD SPRINTER Rail Vehicle splečnsti Siemens AG s šířku dveří 1650 mm. 10

11 50. K tázce, zda je pžadavek zadavatele upravující šířku dveří bvyklý a dpvídá stávajícím trendům v dpravě, je ve znaleckém psudku uveden, že tent pžadavek je s hledem na prvzní pdmínky a nasazení drážníh vzidla nutn pvažvat za bvyklý, tedy za takvý, který se nevymyká běžně pžadvaným a ddávaným parametrům dveří. Tamtéž je rvněž uveden, že přestže nelze generalizvat pžadavek na nástupní šířku dveří 1500 mm jak všebecný trend, vzidla s bdbnu šířku dveří jsu běžně užívána některými dpravci zajišťujícími hrmadnu sbní dpravu. V přílze č. 3 znaleckéh psudku je uvedena tabulka bsahující výčet příkladů jedntek, jejichž šířka dveří je větší než 1500 mm, a výčet příkladů metra a bdbných městských drah s jedntkami, jejichž šířka dveří je větší než 1300 mm. 51. C se týká psuzení šířky dveří jedntek bdbných parametrů užívaných dpravci pr bdbné účely v zahraničí, je ve znaleckém psudku uveden, že k bdbnému účelu, tedy k zajišťvání hrmadné sbní drážní dpravy, jejichž šířka dveří je 1500 mm a více, jsu v zahraničí užívány vzidla například výrbců Stadler, Alstm, Bmbardier, CAF, Siemens a dalších. 52. V návaznsti na bsah znaleckéh psudku Úřad knstatuje, že ze znaleckéh psudku jasně vyplývá, že šířka dveří 1500 mm není nebvyklým ani natlik specifickým technickým pžadavkem zadavatele, který by mezval hspdářsku sutěž či vedl k upřednstnění jednh ddavatele, který by byl jak jediný schpen tent pžadavek zadavatele splnit, nebť prkazatelně existují ddavatelé, kteří mají ve svém prtfliu jedntky určené pr bdbný charakter prvzníh využití, u nichž je užita šířka dveří se světlstí min mm (viz bd 50 důvdnění tht rzhdnutí). Lze tak mít za t, že zadavatelem pžadvanu světlu šířku dveří je mžn pvažvat za standardní pžadavek, který nesplňuje puze mezený kruh ddavatelů. 53. Při psuzení tázky, zda mhl stanvením pžadavku na minimální šířku dveří 1500 mm djít k zaručení knkurenční výhdy určitému ddavateli neb vytvření nedůvdněné překážky hspdářské sutěže, je nutn vzít v úvahu rvněž fakt, že elektrické jedntky jsu bvykle knstruvány jak mdulární, kdy jsu dílčí celky upravitelné z hlediska pžadavků dběratele tak, aby byly ddavatelé schpni reagvat na individuální pžadavky zadavatele a dle těcht pžadavků následně mdifikvat výslednu pdbu pžadvanéh předmětu plnění. Uvedené lze dvdit z ficiálních internetvých stránek splečnstí PESA Bydgszcz SA ( Bmbardier Transprtatin ( a Siemens AG ( nebť Splečnst PESA Bydgszcz SA na ficiálních internetvých stránkách mim jiné uvádí, že mdulární systém dává dběrateli svbdnu ruku ve výběru uspřádání interiéru, velikst vzidel a jejich technické parametry pak mhu být přizpůsbeny pžadavkům dběratele. Na ficiálních internetvých stránkách splečnsti Bmbardier Transprtatin je pak uveden, že základní variantu mdelu je mžn upravit dle individuální pptávky dběratele, přičemž v závislsti na prvzních mezeních, která se v průběhu času mění, mhu být jedntlivé kmpnenty, jak dveře či talety, měněny či dstraněny. Splečnst Siemens AG na ficiálních internetvých stránkách k mžnsti prmítnutí individuálních pžadavků zadavatele d finální pdby žádanéh výrbku mim jiné uvádí, že je schpna adaptvat vzidla (autmatizvané jedntky, elektrické jedntky, lkmtivy, 11

12 tramvaje, metr, reginální či vyskrychlstní vlaky) dle individuálních pžadavků dběratele. 54. Úřad rvněž pznamenává, že se zttžňuje s tvrzením zadavatele, že tvrba zadávací dkumentace a s tím suvisející nastavení technických pdmínek pr realizaci veřejné zakázky jsu plně v kmpetenci zadavatele, nebť puze ten je schpen psudit své ptřeby a na jejich základě nastavit parametry tak, aby mu c mžná nejlépe vyhvvaly. Tt práv na stanvení technických pdmínek nelze zadavateli upírat, a rvněž mu nelze určvat, jaké technické řešení pr něj bude nejvýhdnější. Úřad však ddává, že je pvinnstí Úřadu zabývat se tázku, zda zadavatelem takt stanvené technické pdmínky nevedly ke knkurenční výhdě pr určitéh ddavatele či ke vzniku překážky hspdářské sutěže, tedy zda zadavatelem upřednstňvané řešení šířky dveří není prjevem diskriminace a zda není v rzpru s pravidlem bsaženým v 45 dst. 3 zákna. 55. S hledem na uvedené skutečnsti tak lze mít v tmt knkrétním případě za t, že stanvením technické pdmínky, kdy zadavatel pžadval, aby světlá šířka dveří byla min mm na každé straně jedntky, se zadavatel nedpustil prušení 45 dst. 3 zákna, nebť stanvením tht technickéh pžadavku nezaručil určitým ddavatelům knkurenční výhdu a nevytvřil nedůvdněné překážky hspdářské sutěže. 56. Pdle 117a písm. d) zákna Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže v řízení zahájeném z mci úřední nebyly zjištěny důvdy pr ulžení nápravnéh patření dle 118 neb pr ulžení sankce pdle 120 neb 120a zákna. 57. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 58. Úřad vzhledem ke shra uvedenému knstatuje, že zadavatel se svým pstupem při zadávání předmětné veřejné zakázky nedpustil spáchání správníh deliktu a Úřad prt neshledal důvdy pr ulžení sankce pdle 120 zákna. Správní řízení tak byl Úřadem pdle 117a písm. d) zákna zastaven, jak je uveden ve výrku tht rzhdnutí. 12

13 POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně tisk úředníh razítka Obdrží: JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advkát, WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.. advkátní kancelář, Křížvnické nám. 193/2, Praha 1 Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 13

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Záruka Opel Basic Economy

Záruka Opel Basic Economy Vydán 03/2013 Záruka Opel Basic Ecnmy Pkrytí prdluženu záruku Basic Ecnmy je d 6-ti let stáří vzu neb d 100 000 km nájezdu. Kryté jsu kmpnenty mtru, převdvky a rzvdvky. Detailní rzsah kmpnentů je sučástí

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více