PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015"

Transkript

1 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne , dručeném Úřadu pr chranu hspdářské sutěže dne , jenž pdal zadavatel Městská část Praha 8, IČO , se sídlem Zenklva 1/35, Praha 8, ve správním řízení zastupený na základě plné mci ze dne splečnstí ROWAN LEGAL, advkátní kancelář s.r.., IČO , se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4, prti rzhdnutí Úřadu pr chranu hspdářské sutěže č. j. ÚOHS-S235/2013/VZ /2014/523/OPi ze dne , vydanému ve správním řízení zahájeném z mci úřední ve věci mžnéh spáchání správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, při zadávání nadlimitní veřejné zakázky Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb prstřednictvím sutěžníh dialgu, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2010/S , a ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů při uzavření smluv: ze dne se splečnstí ROWAN LEGAL, advkátní kancelář s.r.., IČO , se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4 (dále jen ROWAN LEGAL ), jejímž předmětem je pskytnutí právní služby v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich

2 následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne se splečnstí ROWAN LEGAL, jejímž předmětem je pskytnutí služeb suvisejících se zadáním veřejné zakázky v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne se splečnstí ROWAN LEGAL, jejímž předmětem je pskytnutí služeb suvisejících se zadáním veřejné zakázky v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne s JUDr. Kateřinu Leštinvu (nyní JUDr. Kateřina Petrželkvá), IČO , se sídlem Jiráskva 308, Jinčany (nyní se sídlem Hřelické náměstí 1264/3, Rudná), jejímž předmětem je pskytnutí právníh pradenství ve věci stanvení dalšíh pstupu p vyřazení uchazeče v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne se splečnstí NEWTON Business Develpment, a.s., IČO , se sídlem Plitických vězňů 912/10, Praha 1, jejímž předmětem je dbrná pdpra se zadáním veřejné zakázky v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne se splečnstí Cushman & Wakefield, s.r.., IČO , se sídlem Na Příkpě 1, Praha 1, jejímž předmětem je dbrná knzultace v zadávacím řízení na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, jsem pdle 152 dst. 5 písm. a) zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, ve spjení s 90 dst. 1 písm. b) téhž zákna, na základě návrhu rzkladvé kmise, jmenvané pdle 152 dst. 3 téhž zákna rzhdl takt: Rzhdnutí Úřadu pr chranu hspdářské sutěže č. j. ÚOHS-S235/2013/VZ /2014/523/OPi ze dne r u š í m a věc v r a c í m Úřadu pr chranu hspdářské sutěže k nvému prjednání. 2

3 I. Zadávací řízení ODŮVODNĚNÍ 1. Dne zadavatel Městská část Praha 8, IČO , se sídlem Zenklva 1/35, Praha 8, ve správním řízení zastupený na základě plné mci ze dne splečnstí ROWAN LEGAL, advkátní kancelář s.r.., IČO , se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4 (dále jen zadavatel ) zahájil zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb prstřednictvím sutěžníh dialgu uveřejněním známení v infrmačním systému veřejných zakázkách pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne , a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2010/S (dále jen veřejná zakázka ). 2. V bdu 2.2 zadávací dkumentace zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky tak, že se jedná vypracvání knceptu budvy, vypracvání všech částí prjektvé dkumentace, zajištění výstavby, zajištění správy budvy spčívající zejména v řízení celé budvy, technickém zajištění prvzu budvy, marketingvé presentaci budvy, zprstředkvání a administraci nájemních vztahů, přípravě a dzru nad prváděním prvzních služeb, zajištění účetnictví a správy daní ve vztahu k budvě. 3. Z části 1.2 písm. d) kvalifikační dkumentace veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel v rámci pžadavků na prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů pžadval předlžení prfesníh živtpisu prjektvéh manažera, který má zkušensti na pzici prjektvéh manažera v psledních deseti letech alespň se třemi prjekty výstavby víceúčelvé budvy pr kmerční využití, nákupníh centra neb kancelářských prstr, z nichž alespň jeden bsahval prpjení výstavby s městsku infrastrukturu včetně napjení na stanici metra, přičemž alespň jeden prjekt musí mít finanční hdntu alespň ,- Kč a statní alespň ,- Kč. 4. Z části 1.2 písm. d) kvalifikační dkumentace veřejné zakázky dále vyplývá, že zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpkladů pžadval předlžení akreditvanéh certifikátu systému splečenské dpvědnsti SA 8000, vydanéh pdle českých technických nrem akreditvanu sbu, neb předlžení certifikátu rvncennéh certifikátu vydanému pdle českých technických nrem akreditvanu sbu v členském státě Evrpské unie. 5. V bdu 3.3 zadávací dkumentace zadavatel stanvil předpkládanu hdntu veřejné zakázky ve výši Kč bez DPH. 6. Zadavatel jak základní hdntící kritérium pr zadání veřejné zakázky v čl. IV. 2. 1) Oznámení zakázce stanvil eknmicku výhdnst nabídky. Knkrétně v bdu 9. zadávací dkumentace zadavatel stanvil způsb hdncení nabídek pmcí následujících kritérií: a) Nabídkvá cena bez DPH (váha 40 %) Celkvá cena za Kncept, Prjektvu dkumentaci a za Výstavbu bez DPH (váha 90 %) Odměna za Správu Prstr radnice p dbu dvaceti (20) let de Dne tevření bez DPH (váha 10 %) 3

4 b) Obchdní řešení Centra Palmvka (váha 20 %) c) Technické řešení Centra Palmvka (váha 30 %) Celkvé technické řešení Centra Palmvka (váha 70 %) Způsb řešení vlnčasvých aktivit (váha 30 %) d) Přísliby nájmů (váha 10 %) 7. Zadavatel v bdu 9 zadávací dkumentace dále uvedl, že v rámci subkritéria celkvé technické řešení Centra Palmvka bude zadavatel hdntit celkvé technické řešení Centra Palmvka, bsažené v jím předlženém Návrhu Budvy, zpracvaném ve smyslu dst. 0 tét zadávací dkumentace. Jak výhdnější bude zadavatel hdntit takvý uchazečem předlžený Návrh Budvy, který zejména (prti Návrhům Budvy předlženým statními uchazeči): bude c mžná nejpraktičtější s hledem na chd tak velké rganizace, jaku je úřad Městské části; bude lépe prezentvat úřad Městské části jak přátelsku a tevřenu rganizaci; bude zejména ve vztahu k úřadu Městské části c nejméně prvzně nárčný, a t jak p stránce rganizačně-technické, tak p stránce eknmické; bude pčítat s c mžná nejvyšší míru variability vnitřníh prstru Budvy, a t zejména úřadu Městské části, s mžnstí ddělitelnsti jedntlivých funkčních celků a sektrů (např. p patrech či částech jedntlivých pdlaží); nabídne takvé řešení či bude d Budvy pčítat s pužitím takvých Výrbků, které budu pskytvat vyšší standard neb vyšší užitnu hdntu Budvy; nabídne takvé řešení, které bude zaměstnancům úřadu Městské části nabízet větší kmfrt c d ddělensti prstr využívaných úřadem Městské části d zbylých částí Budvy a c d přístupu na jejich pracviště; bude bezezbytku vyhvvat standardům sučasné architektury, které nabídne nejlepší funkční řešení Budvy, které bude architektnicky a designvě nejlépe reagvat na lkalitu umístění Budvy, které bude městtvrné a bude živým rganismem zasazeným d stávající skladby lkality, a které bude svým architektnickým rázem v c nejvyšší mžné míře bez negativníh vlivu na klní stavby; bude skýtat vyšší úrveň architektnickéh, urbanistickéh a estetickéh řešení Budvy; bude ve vztahu k celé Budvě a zejména ve vztahu k hypermarketu pskytvat c nejvyšší kmfrt pr nakupující a bude pčítat s c nejvyšším pčtem míst pr vyžití dětí a rdin s dětmi; bude v Budvě pčítat s kmfrtnějším sciálním zázemím, jejichž pčet a umístění bude reflektvat účel a strukturu Budvy a bude zajišťvat větší phdlí uživatelů Budvy. 4

5 8. V rámci subkritéria způsb řešení vlnčasvých aktivit zadavatel uvedl, že bude hdntit způsb uchazečem navrženéh řešení vlnčasvých aktivit v rámci jím předkládanéh Návrhu Budvy, zpracvanéh ve smyslu dst. 0 tét zadávací dkumentace. Jak výhdnější bude zadavatel hdntit takvý uchazečem předlžený Návrh Budvy, který (prti Návrhům Budvy předlženým statními uchazeči): bude nabízet prstry k takvým vlnčasvým aktivitám, které nejsu v sučasné dbě v lkalitě, kde má být vybudván Centrum Palmvka, dstupné, a které by měl zadavatel z titulu svjí rle jak veřejné instituce jak městská část zajišťvat; nabídne c mžná nejširší a nejpestřejší spektrum vlnčasvých aktivit pr c mžná nejširší spektrum (rzuměn např. věkvé) bčanské veřejnsti. 9. V čl návrhu smluvy výstavbě a pskytvání služeb (dále jen návrh smluvy ), jež je přílhu č. 3 zadávací dkumentace, zadavatel uvedl: Pskytvatel se zavazuje de Dne tevření Budvy d Dne uknčení pskytvat Objednateli za úplatu dle čl. 28 tét Smluvy Správu, která bude představvat manažerské, administrativní a rganizační činnsti suvisející s vlastním výknem řízení Budvy a spčívající zejména v zajištění: řízení Budvy, kntrly a reprtingu; technické zajištění prvzu Budvy; marketingvá prezentace Budvy; zprstředkvání a administrace Nájemních vztahů; příprava a dzr nad prváděním Prvzních služeb; vedení účetnictví. 10. V čl návrhu smluvy zadavatel uvedl, že Objednatel se zavazuje de Dne tevření pravidelně hradit Pskytvateli měsíční dměnu za Správu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slvy: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč) bez DPH. 11. V čl návrhu smluvy pak zadavatel uvedl následující: Pr vylučení pchybnstí smluvní strany uvádějí, že Odměna za správu ve vztahu ke Kmerčním prstrám bude v rzsahu: a) řízení Budvy, kntrly a reprtingu; b) technické zajištění prvzu Budvy; c) marketingvá presentace Budvy; d) příprava a dzr nad prváděním Prvzních služeb; e) vedení účetnictví. Hrazena Nájemci na základě Nájemních smluv pměrně dle výměry Kmerčníh prstru užívanéh nájemcem ( ). 12. Zadavatel určil lhůtu pr pdání žádstí účast a prkázání kvalifikace d :00 hdin. 5

6 13. Z prtklu tevírání bálek s žádstmi účast v sutěžním dialgu a prkázání kvalifikace ze dne vyplývá, že v řádném termínu pr přijetí žádstí účast byl dručen 5 žádstí účast v sutěžním dialgu a prkázání kvalifikace, přičemž zadavatel vyzval k jednání v sutěžním dialgu všechny zájemce. Zadavatel rvněž vyzval všechny zájemce k pdání nabídky. 14. Z prtklu jednání kmise pr tevírání bálek ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel celkem 3 nabídky. 15. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek vyplývá, že žádná nabídka nebyla ze zadávacíh řízení vyřazena a jak nejvhdnější byla hdncena nabídka splečnsti Metrstav Develpment a.s., IČO , se sídlem Zenklva 2245/29, Praha 8 (dále jen vybraný uchazeč ). 16. Zadavatel rzhdl dne výběru nejvhdnější nabídky vybranéh uchazeče. 17. Dne byla na základě předmětnéh zadávacíh řízení uzavřena smluva výstavbě a pskytvání služeb s vybraným uchazečem. II. Pstup zadavatele při uzavírání smluv na pradenské služby 18. Dne , dne a dne zadavatel uzavřel se splečnstí ROWAN LEGAL smluvy, jejichž předmětem je pskytnutí právní služby v rámci sutěžníh dialgu (veřejné zakázky), a jejich celkvá sjednaná úplata činí Kč bez DPH. 19. Dne zadavatel uzavřel s JUDr. Kateřinu Leštinvu (nyní JUDr. Kateřina Petrželkvá), IČO , se sídlem Jiráskva 308, Jinčany (nyní se sídlem Hřelické náměstí 1264/3, Rudná), smluvu, jejímž předmětem je pskytnutí právníh pradenství ve věci stanvení dalšíh pstupu p vyřazení uchazeče v sutěžním dialgu (veřejné zakázky), a celkvá sjednaná úplata činí Kč bez DPH 20. Dne zadavatel uzavřel smluvu se splečnstí NEWTON Business Develpment, a.s., IČO , se sídlem Plitických vězňů 912/10, Praha 1, jejímž předmětem je dbrná pdpra v zadávacím řízení na veřejnu zakázku, a celkvá sjednaná úplata činí Kč bez DPH. 21. Dne zadavatel uzavřel smluvu se splečnstí Cushman & Wakefield, s.r.., IČO , se sídlem Na Příkpě 1, Praha 1, jejímž předmětem je dbrná knzultace v zadávacím řízení na veřejnu zakázku, a celkvá sjednaná úplata činí Kč bez DPH. III. Správní řízení vedené Úřadem pr chranu hspdářské sutěže 22. Na základě pdnětu si Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) vyžádal dkumentaci veřejné zakázce a smluvy na pradenské služby a p jejich psuzení získal pchybnsti, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a při uzavírání smluv na pradenské služby pstupval v suladu se záknem. 23. Dne Úřad dručil zadavateli známení zahájení správníh řízení. Tímt dnem byl zahájen správní řízení ve věci mžnéh spáchání správních deliktů zadavatelem. 6

7 IV. Napadené rzhdnutí 24. Dne vydal Úřad rzhdnutí č. j. ÚOHS-S235/2013/VZ-12364/2014/523/OPi (dále jen napadené rzhdnutí ), v jehž výrku I. rzhdl tak, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 56 dst. 7 písm. c) zákna, když v rámci pžadavků na prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů pžadval v části 1.2 písm. d) kvalifikační dkumentace veřejné zakázky předlžení prfesníh živtpisu prjektvéh manažera, který má mj. zkušensti na pzici prjektvéh manažera v psledních deseti letech alespň se třemi prjekty výstavby víceúčelvé budvy pr kmerční využití, nákupníh centra neb kancelářských prstr, z nichž alespň jeden bsahval prpjení výstavby s městsku infrastrukturu včetně napjení na stanici metra, přičemž takt vymezená minimální úrveň technickéh kvalifikačníh předpkladu nedpvídá druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky, a tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne smluvu na veřejnu zakázku. 25. Ve výrku II. napadenéh rzhdnutí Úřad rzhdl tak, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 56 dst. 6 zákna, když v rámci pžadavků na prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů v části 1.2 písm. d) kvalifikační dkumentace veřejné zakázky pžadval předlžení akreditvanéh certifikátu systému splečenské dpvědnsti SA 8000, vydanéh pdle českých technických nrem akreditvanu sbu, neb předlžení certifikátu rvncennéh certifikátu vydanému pdle českých technických nrem akreditvanu sbu v členském státě Evrpské unie, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne smluvu na veřejnu zakázku. 26. Ve výrku III. napadenéh rzhdnutí Úřad rzhdl tak, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 78 dst. 4 zákna, když dílčí hdntící kritérium nabídkvá cena bez DPH stanvil v zadávací dkumentaci veřejné zakázky tak, že předmětem hdncení nabídek pdle tht kritéria, v návaznsti na bdy a návrhu smluvy bsaženém v zadávací dkumentaci veřejné zakázky, není cena za činnst zprstředkvání a administrace Nájemních vztahů, přestže tat činnst je sučástí předmětu veřejné zakázky (a zadavatel se zavázal k úhradě za tut činnst), v důsledku čehž nabídkvá cena, která je předmětem hdncení nabídek pdle dílčíh hdntícíh kritéria nabídkvá cena bez DPH, nevyjadřuje celkvu nabídkvu cenu za plnění veřejné zakázky, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne smluvu na veřejnu zakázku. 27. Ve výrku IV. napadenéh rzhdnutí Úřad rzhdl tak, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 44 dst. 3 písm. f) zákna v návaznsti na 6 zákna tím, že nejednznačně, a tedy netransparentně stanvil způsb hdncení nabídek v rámci dílčíh hdntícíh kritéria technické řešení Centra Palmvka, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne smluvu na veřejnu zakázku. 7

8 28. Ve výrku V. napadenéh rzhdnutí Úřad rzhdl tak, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že při uzavření smluv ze dne se splečnstí ROWAN LEGAL, jejímž předmětem je pskytnutí právní služby v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne se splečnstí ROWAN LEGAL, jejímž předmětem je pskytnutí služeb suvisejících se zadáním veřejné zakázky v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne se splečnstí ROWAN LEGAL, jejímž předmětem je pskytnutí služeb suvisejících se zadáním veřejné zakázky v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne s JUDr. Kateřinu Leštinvu, IČO , se sídlem Jiráskva 308, Jinčany, jejímž předmětem je pskytnutí právníh pradenství ve věci stanvení dalšíh pstupu p vyřazení uchazeče v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne se splečnstí NEWTON Business Develpment, a.s., IČO , se sídlem Plitických vězňů 912/10, Praha 1, jejímž předmětem je dbrná pdpra se zadáním veřejné zakázky v rámci sutěžníh dialgu na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, ze dne se splečnstí Cushman & Wakefield, s.r.., IČO , se sídlem Na Příkpě 1, Praha 1, jejímž předmětem je dbrná knzultace v zadávacím řízení na veřejnu zakázku Centrum Palmvka Výstavba budvy s kancelářskými a kmerčními prstry a jejich následná správa s pskytváním suvisejících služeb, přičemž ve smluvě sjednaná úplata činí Kč bez DPH, neddržel pstup stanvený v 13 dst. 3 zákna, když rzdělil předmět veřejné zakázky na služby, jež jsu bsahem výše citvaných smluv a jež spčívají v pskytnutí pradenských služeb bezprstředně suvisejících se zadáváním veřejné zakázky, čímž dšl ke snížení předpkládané hdnty veřejné zakázky (na služby) pd finanční limity stanvené v 12 dst. 3 zákna, a nepužil pr zadání veřejné zakázky některý z v úvahu připadajících druhů zadávacíh řízení dle 21 zákna, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 8

9 29. Ve výrku VI. napadenéh rzhdnutí Úřad za spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích I. až V. napadenéh rzhdnutí ulžil zadavateli pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna pkutu ve výši Kč. 30. V důvdnění výrku I. napadenéh rzhdnutí Úřad uvedl, že zadavatelem vymezená minimální úrveň předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu nedpvídá druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. Úřad na tmtéž místě zastává názr, že zadavatelem vymezená minimální úrveň technickéh kvalifikačníh předpkladu byla stanvena příliš restriktivně, jelikž ani sám zadavatel nevěděl, zda skutečně djde k napjení na stanici metra. Dle názru Úřadu by tedy byl mžné pvažvat za adekvátní vymezení minimální úrvně technickéh kvalifikačníh předpkladu takvé vymezení, kdy by zadavatel pžadval předlžení prfesníh živtpisu prjektvéh manažera, který má zkušensti na pzici prjektvéh manažera v psledních deseti letech alespň se třemi prjekty výstavby víceúčelvé budvy pr kmerční využití, nákupníh centra neb kancelářských prstr, z nichž alespň jeden bsahval prpjení výstavby s městsku infrastrukturu v chranném pásmu metra, nikliv přím s napjením na stanici metra. 31. Ohledně výrku II. napadenéh rzhdnutí Úřad v důvdnění dkázal na předchzí rzhdvací praxi, kde se uvádí, že nrma SA 8000 specifikuje pžadavky na sciální dpvědnst splečnsti. Ohledně pžadavku na předmětný certifikát Úřad dspěl k závěru, že tat nrma není certifikátem, který by mhl zadavatel pžadvat pdle 56 dst. 4 a 5 zákna, a ani ji nelze pdřadit pd jiné mžné pžadavky. 32. Při důvdnění výrku III. napadenéh rzhdnutí Úřad vycházel zejména ze zadávací dkumentace a z návrhu smluvy a dspěl k závěru, že činnst zprstředkvání a administrace Nájemních vztahů uvedená v čl smluvy není (nebude) hrazena nájemci, nýbrž zadavatelem, a zadavatel tak pstupval v rzpru se záknem, když stanvil dílčí hdntící kritérium nabídkvá cena bez DPH v zadávací dkumentaci tak, že předmětem hdncení nabídek pdle tht kritéria, v návaznsti na bdy a návrhu smluvy bsaženém v zadávací dkumentaci, není cena za činnst zprstředkvání a administrace Nájemních vztahů, přestže tat činnst je sučástí předmětu veřejné zakázky (a zadavatel se zavázal k úhradě za tut činnst), v důsledku čehž nabídkvá cena, která byla předmětem hdncení nabídek pdle dílčíh hdntícíh kritéria Nabídkvá cena bez DPH, nevyjadřuje celkvu nabídkvu cenu za plnění veřejné zakázky. V důsledku pstupu zadavatele pdle Úřadu byl hdncení nabídkvých cen uchazečů zásadním způsbem zatížen vadu, jelikž byly hdnceny nabídkvé ceny, v nichž nebyla zahrnuta část zprstředkvání a administrace Nájemních vztahů. 33. Ohledně výrku IV. napadenéh rzhdnutí, knkrétně psuzení dílčíh hdntícíh kritéria technické řešení Centra Palmvka, Úřad dspěl k závěru, že takt stanvená kritéria jsu velice becná, neurčitá a pr uchazeče nesrzumitelná, jelikž ti nemhli získat přesnu představu tm, jakým způsbem budu jejich nabídky hdnceny, c vlastně bude hdncen a jaké jsu knkrétní preference zadavatele. Úřad tedy knstatval, že zadavatel netransparentně stanvil způsb hdncení nabídek v rámci předmětnéh dílčíh hdntícíh kritéria. 34. C se týká smluv uzavřených v suvislsti s pskytnutím pradenských služeb (výrk V. napadenéh rzhdnutí), psuzval Úřad věcnu, místní a časvu suvislst. Úřadu byl 9

10 zcela zřejmé, že předměty plnění uvedených smluv splu věcně suvisí, nebť se všechny vztahují k pskytvání pradenství v rámci zadávacíh řízení veřejné zakázky. Místní suvislst předmětných smluv Úřad s hledem na pskytvaný předmět psudil jak vztahující se k území České republiky. K časvé suvislsti Úřad uvedl, že smluvy byly uzavřeny v rzmezí ledna až srpna 2010 a že u nich spatřuje vzájemnu časvu suvislst. Na základě th Úřad knstatval, že uzavřením předmětných smluv byl prušen zákn, jelikž zadavatel rzdělil předmět veřejné zakázky v rzpru s 13 dst. 3 zákna, čímž dšl ke snížení předpkládané hdnty předmětné veřejné zakázky (pradenské služby) pd finanční limit, kteru byl zadavatel pvinen zadat v některém z druhů zadávacích řízení. 35. K ulžení sankce Úřad uvedl v důvdnění napadenéh rzhdnutí následující. Pdle zásady absrpce Úřad přistupil k ulžení pkuty za spáchání správníh deliktu spčívajícíh v pstupu zadavatele, kdy v rámci veřejné zakázky pžadval v rámci pžadavků na prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů v části 1.2 písm. d) kvalifikační dkumentace veřejné zakázky předlžení akreditvanéh certifikátu systému splečenské dpvědnsti SA Úřad přistupil k ulžení pkuty za spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku II. napadenéh rzhdnutí, jelikž k prušení zákna dšl již ve fázi stanvení pžadavků zadavatele na kvalifikaci ddavatelů, tedy již na pčátku předmětnéh zadávacíh řízení. Dále Úřad psudil spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích I., III., IV. a V. jak přitěžující klnsti pdle 121 dst. 2 zákna. Úřad při stanvení výše pkuty rvněž přihlédl i k eknmické situaci dpvědnéh subjektu, když zhlednil rzpčet zadavatele pr rk 2013, resp. příjmy zadavatele ve výši Kč, a knstatval, že stanvenu výši pkuty nelze pvažvat za likvidační. V. Námitky rzkladu zadavatele 36. Dne bdržel Úřad rzklad zadavatele prti napadenému rzhdnutí. Ze správníh spisu vyplývá, že napadené rzhdnutí byl zadavateli dručen dne Rzklad byl tedy pdán v záknné lhůtě. 37. Pdle zadavatele je napadené rzhdnutí nesprávné a nezáknné, a t z něklika důvdů. Zadavatel v rzkladu vymezuje 3 hlavní důvdy: Zahájení a vedení správníh řízení prušuje zásadu ne bis in idem. Úřad dspěl k závěru spáchání správních deliktů na základě nesprávně a nedstatečně zjištěnéh skutkvéh stavu, který následně vedl k nesprávnému právnímu hdncení zjištěných skutečnstí. Úřad pstupval v rzpru se zásadu absrpce při suběhu správních deliktů. 38. Ohledně prušení zásady ne bis in idem zadavatel namítá, že správní řízení včetně napadenéh rzhdnutí je nezáknné, nebť byl veden navzdry překážce rei judicatae, která byla zalžena přípisem Výsledek šetření pdnětu č. j. ÚOHS-P340/2011/VZ /2011/940/PZa ze dne , který je rzhdnutím jak sám sbě, tak i s přihlédnutím k tmu, že fakticky nahrazuje pravmcné rzhdnutí dle 117a písm. d) zákna. Zadavatel dále namítá, že Úřad nebyl právněn zahájit správní řízení již z důvdu, že nebyla naplněna pdmínka Úřadu vyslvená v předmětném přípise, že správní řízení bude případně zahájen, vyjdu-li najev nvé skutečnsti. 10

11 39. K výrku I. napadenéh rzhdnutí zadavatel namítá, že vytýkaný technický kvalifikační předpklad ve stávající pdbě plně dpvídá předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel zdůrazňuje, že předmětný kvalifikační předpklad zcela kpíruje předmět plnění veřejné zakázky a zadávací pdmínky, přičemž dkazuje na Přílhu č. 2 závaznéh vzru Smluvy přílhy č. 3. zadávací dkumentace, kde se výslvně mluví přímém napjení na metr. K tmu zadavatel ddává, že se v tmt případě jedná nárčný prjekt ve výši 1,2 mld. a dle jeh názru by charakter, nárčnst a rzsah předmětnéh prjektu důvdnily i pdstatně přísnější kvalifikační pžadavky. Zadavatel ddává, že nemhl vylučit slžitější stavebně-technické perace (přímé napjení na vestibul metra), a prt byl zcela právněné, že pžadavek na zkušenst s těmit slžitými peracemi začlenil d kvalifikačních pžadavků. Závěrem k výrku I. napadenéh rzhdnutí zadavatel pukazuje na skutečnst, že zkušenst prjektvéh manažera mhla být za psledních 10 let, tedy ve dvjnásbné prti dbě předpkládané záknem na prkazvání významných stavebních zakázek, a že sučasně předmětná zkušenst měla být puze jedna. 40. Stěžejní námitku zadavatele týkající se výrku II. napadenéh rzhdnutí je ta, že pkud je zadavateli vytýkán pžadavek na certifikát SA 8000 s důvdněním, že tent pžadavek se nepdřadí pd žádné ustanvení zákna, pak byl Úřad dle zadavatele pvinen přihlédnut k argumentaci zadavatele, která prkazuje, že v jiných případech Úřad připustil pžadavky na certifikáty, které rvněž nelze pdřadit pd žádné ustanvení zákna. S hledem na uvedené má zadavatel napadené rzhdnutí za nepřezkumatelné, nebť se Úřad nevypřádal s předmětným argumentem zadavatele. K výrku II. napadenéh rzhdnutí, knkrétně k dkazu Úřadu na rzhdvací praxi ze dne , resp , zadavatel ddává, že pkud pžadavek na předlžení certifikátu SA 8000 byl zpchybněn až rzhdnutím Úřadu z rku 2011, nelze tt zpchybnění aplikvat na pstup zadavatele v rce 2010, nebť by se Úřad dpuštěl nepřípustné retraktivity rzhdvací praxe. Zadavatel k tét části uzavírá, že i kdyby byl pžadavek v rzpru s 56 zákna, či by byl nadbytečný, pak ani v takvém případě by nebyl mžn knstatvat spáchání správníh deliktu, prtže pžadavek zjevně neměl vliv na výběr nejvhdnější nabídky, jelikž by zadavatel musel přijmut i zájemce bez certifikátu SA C se týká výrku III. napadenéh rzhdnutí zadavatel k argumentaci Úřadu nejprve pdtýká, že čl smluvy, který zprstředkvání a administraci nájemních vztahů mezi činnsti Správy řadí, však v žádném případě nestanví pravidla dměňvání za tyt činnsti. Zadavatel pukazuje na čl. 28 smluvy, ze kteréh je patrné, že dměna za zprstředkvání nájemních vztahů stjí mim strukturu dměny za správu. Zadavatel pak namítá, že dměnu za zprstředkvání nájemních vztahů záměrně ddělil d dílčíh hdntícíh kritéria Nabídkvá cena bez DPH a v čl smluvy ji stanvil frmu pevnéh prcentníh pdílu z výnsu z prvzu budvy nad rámec garantvanéh výnsu z prvzu budvy. V suvislsti s uvedeným zadavatel namítá, že pevný prcentní pdíl byl pr všechny zájemce shdný, a prt jeh případné hdncení neměl a ani nemhl mít vliv na výběr nejvhdnější nabídky. Vzhledem ke skutečnsti, že zadavatel nemhl v suvislsti s předmětným nájmem znát veličiny rzhdující jeh abslutní výši (zadavatel uvádí např. přesná plcha nájemních prstr, jaký výns z prvzu zajistí) neměl bjektivní mžnst učinit tut slžku dměny za plnění veřejné zakázky sučástí předmětnéh dílčíh hdntícíh kritéria, nebť v pačném případě by hrzil vzájemnu prvnatelnst nabídek. Závěrem k tét části zadavatel zdůrazňuje, že Odměna za výns z prvzu Budvy 11

12 je bezprstředně závislá a dvzená d úhrad prvedených nájemci, a prt se dle zadavatele nejedná plnění z veřejných prstředků a nelze jej pčítat mezi úplatu za plnění veřejné zakázky ve smyslu 7 dst. 1 zákna. 42. Zadavatel dále namítá nepřezkumatelnst výrku IV. napadenéh rzhdnutí týkajícíh se vymezení dílčíh hdntícíh kritéria technické řešení Centra Palmvka. Pdle zadavatele Úřad nedstatečně přesně důvdnil, v čem spčívá nejednznačnst či nejasnst dílčích hdntících kritérií. Zadavatel má za t, že vymezení subjektivníh hdntícíh kritéria byl zcela přiměřené 44 dst. 5 zákna a charakteru sutěžníh dialgu, přitm ale byl srzumitelné i becné lgice, a že Úřad aplikval na zadavatele zcela extenzivní výklad, který není dstatečně důvdněn, a sučasně je v rzpru s jinými rzhdnutími Úřadu. 43. K výrku V. napadenéh rzhdnutí zadavatel namítá, že se Úřad blíže nezabýval věcným charakterem pradenských služeb a suvisejícím dpadem na kruh ptenciálních ddavatelů. Pdle zadavatele je napadené rzhdnutí ve výrku V. nezáknné také z důvdu, že z něj není zjevné, že suvislst předmětných veřejných zakázek s týmž prjektem zadávacíh řízení veřejné zakázky představvala jedinu klnst, jíž Úřad svůj výrk důvdnil, cž pírá judikaturu Krajskéh sudu v Brně. Zadavatel dále zdůrazňuje, že Úřad nepsudil, zda předmět plnění jedntlivých veřejných zakázek (pradenské služby) je svým charakterem shdný či bdbný, přičemž zadavatel pukazuje, že z hlediska závěrů věcné suvislsti je pdstatná věcná náplň služeb. Na základě uvedenéh má zadavatel za t, že není dána věcná suvislst předmětných pradenských služeb ve smyslu, v jakém je tent pjem vykládán shra zadavatelem citvanu judikaturu v tét části rzkladu. K časvé suvislsti zadavatel namítá, že neexistvala bjektivní předvídatelnst jedntlivých plnění vzhledem ke slžitsti sutěžníh dialgu. Zadavatel závěrem namítá, že byl právněn veřejné zakázky značené ve výrku V. napadenéh rzhdnutí zadat zcela samstatně, aniž by se tím mhl dpustit účelvéh dělení veřejné zakázky ve smyslu 13 dst. 3 zákna. 44. V bdu g) rzkladu zadavatel namítá, že Úřad u žádnéh z knstatvaných správních deliktů neprkázal naplnění definičních znaků. Zejména jde skutečnst, že Úřad v napadeném rzhdnutí neprkázal ani ptenciální mžnst pdstatnéh vlivnění výběru nejvhdnější nabídky. 45. V bdu h) rzkladu zadavatel dále namítá, že Úřad pstupval v rzpru se zásadu absrpce, když ulžil pkutu za všechny správní delikty, když měl ulžit puze za delikt nejzávažnější. Závěr rzkladu zadavatele 46. Zadavatel s hledem na výše uvedené navrhuje zrušit napadené rzhdnutí a věc vrátit Úřadu k nvému prjednání, případně správní řízení zastavit. VI. Řízení rzkladu 47. Úřad p dručení rzkladu neshledal pdmínky pr pstup pdle 87 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ) a pdle 88 dst. 1 správníh řádu předal spis se svým stanviskem předsedvi Úřadu k rzhdnutí rzkladu. 12

13 Stanvisk předsedy Úřadu 48. P prjednání rzkladu a veškeréh spisvéh materiálu rzkladvu kmisí, jmenvanu pdle 152 dst. 3 správníh řádu, a p psuzení případu ve všech jeh vzájemných suvislstech jsem pdle 89 dst. 2 správníh řádu přezkumal sulad napadenéh rzhdnutí a řízení, které mu předcházel, s právními předpisy a s přihlédnutím k návrhu rzkladvé kmise jsem dspěl k následujícímu závěru. 49. Úřad tím, že napadeným rzhdl tak, jak je uveden v kapitle IV. důvdnění tht rzhdnutí, nerzhdl správně a v suladu se záknem. 50. V další části důvdnění tht rzhdnutí budu v pdrbnstech rzvedeny důvdy, prč jsem přistupil ke zrušení napadenéh rzhdnutí a vrácení věci Úřadu k nvému prjednání pstupem pdle 152 dst. 5 písm. a) ve spjení s 90 dst. 1 písm. b) správníh řádu. VII. K důvdům zrušení napadenéh rzhdnutí 51. Pdle 89 dst. 2 správníh řádu přezkumává dvlací správní rgán sulad napadenéh rzhdnutí a řízení, které vydání rzhdnutí předcházel, s právními předpisy. Správnst napadenéh rzhdnutí přezkumává v rzsahu námitek uvedených v dvlání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li t veřejný zájem. K vadám řízení, nichž nelze mít důvdně za t, že mhly mít vliv na sulad napadenéh rzhdnutí s právními předpisy, ppřípadě na jeh správnst, se nepřihlíží; tímt ustanvením není dtčen práv na náhradu škdy způsbené nesprávným úředním pstupem. 52. Pdle 152 dst. 4 správníh řádu platí pr řízení rzkladu ustanvení dvlání, nevylučuje-li t pvaha věci. 53. V řízení rzkladu je dvlacímu správnímu rgánu ulžen přezkumávat sulad napadenéh rzhdnutí a řízení, které vydání rzhdnutí předcházel, s právními předpisy ex lege. Tent přezkum záknnsti je pvinnstí plynucí přím ze zákna a není přitm nijak vázán na rzsah námitek uvedených v rzkladu. 54. Dle 68 dst. 3 správníh řádu se v důvdnění uvedu důvdy výrku neb výrků rzhdnutí, pdklady pr jeh vydání, úvahy, kterými se správní rgán řídil při jejich hdncení a při výkladu právních předpisů, a infrmace tm, jak se správní rgán vypřádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k pdkladům rzhdnutí. 55. Za rzhdnutí nepřezkumatelné pr nesrzumitelnst lze pvažvat zejména rzhdnutí pstrádající základní záknné náležitsti, rzhdnutí, z něhž nelze seznat, jaké věci byl rzhdván či jak byl věci rzhdnut atd. O nepřezkumatelné rzhdnutí se dále jedná tehdy, když je jeh výrk v rzpru s důvdněním neb rzhdnutí vůbec nebsahuje právní závěry vyplývající z rzhdných skutkvých klnstí neb jeh důvdy nejsu ve vztahu k výrku jednznačné (viz přiměřeně rzsudek Nejvyššíh správníh sudu ze dne , č. j. 2 Azs 47/ ; viz též rzsudek Nejvyššíh správníh sudu ze dne , č. j. 2 Ads 33/ ). Rvněž t je případ rzhdnutí, jehž důvdnění nedává smysl, nejde tedy rzhdnutí, z něhž by vyplývaly skutkvé a právní důvdy, které vedly správní rgán k vydání rzhdnutí (viz rzsudek Nejvyššíh správníh sudu ze dne , č. j. 7 A 547/ ). Rzhdující je, zda rzpry ve výrku či mezi výrkem 13

14 a důvdněním mhu být dstraněny výkladem (viz rzsudek Nejvyššíh správníh sudu ze dne , č. j. 1 Afs 38/ ), a t ve vazbě na další části výrku a důvdnění rzhdnutí či kntext dané věci. Nepřezkumatelnst výrku I. napadenéh rzhdnutí 56. Z rzkladu pdanéh zadavatelem vyplývá, že zadavatel hledně výrku I. napadenéh rzhdnutí zejména namítá, že vytýkaný technický kvalifikační předpklad ve stávající pdbě plně dpvídal předmětu plnění veřejné zakázky. 57. Pr psuzení správnsti a záknnsti výrku I. napadenéh rzhdnutí je tedy stěžejní tázku, zda na základě zjištěnéh skutkvéh stavu Úřad ve vztahu k zadavatelem v zadávací dkumentaci vymezenému předmětu veřejné zakázky a technickému kvalifikačnímu předpkladu správně a v suladu se záknem aplikval 56 dst. 7 písm. c) zákna. 58. Z části důvdnění výrku I. napadenéh rzhdnutí (bdy důvdnění napadenéh rzhdnutí) vyplývá, že Úřad ke svým závěrům dspěl zejména na základě psuzení právní úpravy ( 56 dst. 3 písm. c) a 56 dst. 7 písm. c) zákna), vyjádření zadavatele, zadávací dkumentace veřejné zakázky bez bližší specifikace a rvněž zhlednil zákn č. 266/1994 Sb., dráhách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn drahách ). 59. Úřad v bdu 74. důvdnění napadenéh rzhdnutí následně uvedl, že [Ú]řad je th názru, že zadavatelem vymezená minimální úrveň předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu, kdy zadavatel pžadval předlžení prfesníh živtpisu prjektvéh manažera, který má mj. zkušensti na pzici prjektvéh manažera v psledních deseti letech alespň se třemi prjekty výstavby víceúčelvé budvy pr kmerční využití, nákupníh centra neb kancelářských prstr, z nichž alespň jeden bsahval prpjení výstavby s městsku infrastrukturu včetně napjení na stanici metra, nedpvídá druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. 60. Tent závěr Úřad důvdnil v bdu 75. důvdnění napadenéh rzhdnutí, kde uvedl, že [J]elikž je sutěžní dialg specifickým druhem zadávacíh řízení, při jehž zadávání se technické, právní či finanční pdmínky vyjasňují až p prkázání kvalifikace uchazečů veřejnu zakázku a při následném jednání s uchazeči, je Úřad th názru, že zadavatelem vymezená minimální úrveň technickéh kvalifikačníh předpkladu byla stanvena příliš restriktivně, jelikž ani sám zadavatel nevěděl (jak sám zadavatel uvádí), zda skutečně djde k napjení na stanici metra, a tedy hrzil, že djde k nedůvdnému mezení sutěžníh prstředí (a Úřad je tht názru, že k jeh mezení skutečně dšl), v jehž důsledku zadavatel bdržel méně žádstí účast v sutěžním dialgu, než v případě, kdyby se minimální úrveň předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu vztahvala puze k chrannému pásma metra. 61. K tmu uvádím, že pkud 56 dst. 7 písm. c) zákna ve vztahu k technickým kvalifikačním předpkladům stanví, že je veřejný zadavatel pvinen v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení vymezit minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů, dpvídající druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky, je pr psuzení tázky, zda byly předmětné technické kvalifikační předpklady stanveny v suladu se záknem, rvněž nezbytné psudit a zhdntit samtný předmět veřejné zakázky. Úřad byl tedy 14

15 v napadeném rzhdnutí pvinen právně psudit, zda pžadavek na předlžení prfesníh živtpisu prjektvéh manažera, v rzsahu uvedeném výše, byl stanven s hledem na druh, rzsah a slžitst předmětu veřejné zakázky. 62. Za tímt účelem byl Úřad předně pvinen zjistit, jak byl zadavatelem vymezen předmět veřejné zakázky, a t z relevantních částí zadávací dkumentace, a následně psudit, zda by již na základě tét definice předmětu veřejné zakázky nebyl mžné učinit závěr hledně přiměřensti předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu. Úřad se však v části důvdnění napadenéh rzhdnutí vztahující se k výrku I. předmětem veřejné zakázky vůbec nezabýval a přiměřenst psuzval puze s hledem na vyjádření zadavatele ve správním řízení, ve kterém tent uvedl, že půvdně nevěděl, zda skutečně djde k napjení na stanici metra, a dále s hledem na zákn drahách. Úřad tak zcela pmněl pr psuzení th, zda zadavatel vymezil minimální úrveň předmětnéh kvalifikačníh předpkladu s hledem na druh, rzsah a slžitst předmětu veřejné zakázky, zjistit, jak byl zadavatelem vymezen předmět veřejné zakázky. Úřad tedy nezjistil skutečnst rzhdnu pr mžné psuzení, zda předmětný technický kvalifikační předpklad dpvídal, druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. Přitm pminutí zjištění tét skutečnsti nemůže být spravedlněn tím, že v psuzvaném případě byla veřejná zakázka zadávána v sutěžním dialgu, který je specifickým druhem zadávacíh řízení, jak uvedl Úřad v důvdnění napadenéh rzhdnutí. 63. S hledem na výše uvedené je nutné knstatvat, že takvým pstupem Úřad nezjistil skutkvý stav, kterém nejsu důvdné pchybnsti, jak mu ukládá 3 správníh řádu, nebť Úřad nevěřil způsbem nevzbuzujícím pchybnsti tm, zda předmětný technický kvalifikační předpklad dpvídal druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. Úřad tak učinil svůj závěr, aniž by zjistil, c byl předmětem veřejné zakázky. 64. Při nvém prjednání věci Úřad zjistí, jak byl zadavatelem vymezen předmět veřejné zakázky, a na základě takt zjištěnéh skutkvéh stavu psudí, zda byl předmětný technický kvalifikační předpklad stanven s hledem na druh, rzsah a slžitst předmětu veřejné zakázky. Přitm je Úřad právněn zhlednit i vyjádření zadavatele ve správním řízení či další relevantní skutečnsti. T však ničeh nemění na závěru, že rzhdnými skutečnstmi, na základě nichž je mžné učinit závěr, zda zadavatel pstupval v suladu s 56 dst. 7 písm. c) zákna, je t, jak zadavatel stanvil minimální úrveň technických kvalifikačních předpkladů a jak vymezil předmět veřejné zakázky. Nepřezkumatelnst výrku II. napadenéh rzhdnutí 65. Úřad ve výrku II. napadenéh rzhdnutí rzhdl tak, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 56 dst. 6 zákna, když v rámci pžadavků na prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů v části 1.2 písm. d) kvalifikační dkumentace pžadval předlžení akreditvanéh certifikátu systému splečenské dpvědnsti SA 8000, vydanéh pdle českých technických nrem akreditvanu sbu, neb předlžení certifikátu rvncennéh certifikátu vydanému pdle českých technických nrem akreditvanu sbu v členském státě Evrpské unie, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne smluvu na veřejnu zakázku. 15

16 66. V důvdnění napadenéh rzhdnutí vztahující se k výrku II, knkrétně v bdě 89. důvdnění napadenéh rzhdnutí, Úřad s dkazem na svji předchzí rzhdvací praxi uvedl, c nrma SA 8000 zahrnuje. Tt pak v následujícím bdě důvdnění napadenéh rzhdnutí shrnul tak, že certifikace dle nrmy SA 8000 by měla primárně zaručvat, že daná splečnst ddržuje práva svých zaměstnanců, pskytuje jim vhdné pracvní pdmínky a zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví zaměstnanců při práci. 67. Tyt skutečnsti pak Úřad právně psudil v bdě 91. důvdnění napadenéh rzhdnutí, kde knstatval, že Certifikát SA 8000 tedy není certifikátem, který by zadavatel mhl pžadvat s dkazem na výše citvané ust. 56 dst. 4 neb 5 zákna, nejedná se certifikát systému řízení jaksti vydaný pdle českých technických nrem akreditvanu sbu ani dklad registraci v systému řízení a auditu z hlediska chrany živtníh prstředí (EMAS) neb certifikát řízení z hlediska chrany živtníh prstředí vydaný pdle českých technických nrem akreditvanu sbu. Úřad dále uvedl, že se v případě pžadavku na předlžení certifikátu SA 8000 nejedná ani jiný pžadavek na technicku kvalifikaci ddavatele, který by byl zadavatel při zadávání veřejné zakázky na stavební práce právněn pžadvat. 68. Pdle 56 dst. 4 zákna, je-li t důvdněn předmětem veřejné zakázky, může veřejný zadavatel v rámci prkázání technických kvalifikačních předpkladů pžadvat předlžení certifikátu systému řízení jaksti vydanéh pdle českých technických nrem 50) akreditvanu sbu 51). Veřejný zadavatel uzná rvncenné dklady vydané v členském státě Evrpské unie. Veřejný zadavatel uzná rvněž jiné dklady rvncenných patřeních k zajištění jaksti. Pznámka pd čaru indexvaná pd číslem 50) uvádí dkaz na České technické nrmy řady ČSN EN ISO 9000 a pznámka pd čaru indexvaná pd číslem 51) dkaz na 16 zákna č. 22/1997 Sb., ve znění zákna č. 71/2000 Sb. 69. Z citvanéh ustanvení vyplývá, že veřejný zadavatel může k prkázání technických kvalifikačních předpkladů pžadvat předlžení určitéh druhu certifikátu, a t tehdy, jedná-li se a) certifikát systému řízení jaksti, b) tent certifikát systému řízení jaksti je vydaný pdle českých technických nrem, a t c) akreditvanu sbu, a d) tent pžadavek zadavatele je důvdněn předmětem veřejné zakázky. Jak přitm vyplývá z dikce předmětnéh ustanvení zákna, všechny tyt pdmínky musí být splněny kumulativně. Sučasně je mžné, aby veřejný zadavatel jak náhradní způsb prkázání tht technickéh kvalifikačníh předpkladu uznal i jiné rvncenné dklady vydané v členském státě Evrpské unie a rvněž jiné dklady rvncenných patřeních k zajištění jaksti. 70. Úřad tedy byl pvinen zkumat, zda pžadavek zadavatele na předlžení akreditvanéh certifikátu systému splečenské dpvědnsti SA 8000, vydanéh pdle český technických nrem akreditvanu sbu, neb předlžení certifikátu rvncennéh certifikátu vydanému pdle českých technických nrem akreditvanu sbu v členském státě Evrpské unie, stanvený v části 1.2 písm. d) kvalifikační dkumentace, splňval výše uvedené pdmínky vyplývající z 56 dst. 4 zákna. Pkud Úřad shledal, že uvedený pžadavek zadavatele některu z těcht pdmínek nesplňval, byl pvinen knkrétně uvést, která z pdmínek splněna nebyla a svůj závěr přezkumatelným způsbem důvdnit. 71. T však Úřad v důvdnění napadenéh rzhdnutí neučinil. Úřad p shrnutí charakteristik certifikátu SA 8000 (bdy 89. a 90. důvdnění napadenéh rzhdnutí) dspěl k závěru, 16

17 že Certifikát SA 8000 tedy není certifikátem, který by zadavatel mhl pžadvat s dkazem na výše citvané ust. 56 dst. 4 neb 5 zákna ( ), aniž by uvedl, z jakých důvdů se nejedná certifikát ve smyslu 56 dst. 4 a 5 zákna. Zde dále uvádím, že v případě, že Úřad k tmut závěru dspěl na základě th, že certifikát SA 8000 není certifikátem systému řízení jaksti, cž však z napadenéh rzhdnutí jednznačně nevyplývá, nebť Úřad svůj závěr vyslvený v bdě 91. důvdnění napadenéh rzhdnutí nikterak blíže nedůvdnil, byl by tent závěr v rzpru s bdem 89. důvdnění napadenéh rzhdnutí, kde Úřad v pslední větě uvedl, že Část nrmy, která je věnvána systému řízení, d značné míry kpíruje management kvality pdle ISO 9001:2008. Úřad tedy v důvdnění napadenéh rzhdnutí připustil, že alespň část certifikátu SA 8000 je věnvána systému řízení jaksti, resp. management kvality. 72. S hledem na výše uvedené jsem shledal výrk II. napadenéh rzhdnutí nepřezkumatelným. 73. Při nvém prjednání věci Úřad psudí, zda se v případě certifikátu SA 8000 pžadvaným zadavatelem v části 1.2 písm. d) kvalifikační dkumentace jednal ve smyslu 56 dst. 4 zákna a) certifikát systému řízení jaksti, b) tent certifikát systému řízení jaksti byl vydaný pdle českých technických nrem, a t c) akreditvanu sbu, a d) tent pžadavek zadavatele byl důvdněn předmětem veřejné zakázky. Úřad tedy psudí, zda certifikát SA 8000 splňuje všechny pdmínky stanvené v 56 dst. 4 zákna či některé z nich nesplňuje, přičemž svje závěry řádně důvdní. 74. Se závěrem Úřadu, že pžadavek zadavatele na certifikát SA 8000 nelze pdřadit pd 56 dst. 5 zákna, pdle kteréh může veřejný zadavatel, je-li t důvdněn předmětem veřejné zakázky, pžadvat certifikát řízení z hlediska chrany živtníh prstředí vydanéh pdle českých technických nrem akreditvanu sbu či rvncenný dklad, se zttžňuji, nebť s hledem na rzsah certifikátu SA 8000, jak jej Úřad vymezil v bdech 89. a 90. důvdnění napadenéh rzhdnutí, je zjevné, že certifikát SA 8000 nezahrnuje řízení z hlediska chrany živtníh prstředí. 75. Pr úplnst knečně uvádím, že pznámky pd čaru, na něž dkazuje i 56 dst. 4 zákna, nejsu závaznu sučástí právníh předpisu (shdně nález Ústavníh sudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 485/98). Dle Krajskéh sudu v Brně pak pznámku pd čaru nelze vnímat jak jednznačné mezení rzsahu právních pjmů užitých v textu záknnéh ustanvení, nebť má puze infrmativní význam a ve vztahu k rzsahu právních pjmů užitých v textu právní nrmy ji lze chápat jak příklad (rzsudek Krajskéh sudu v Brně č. j. 31 Af 30/ ze dne ). Nepřezkumatelnst výrku III. napadenéh rzhdnutí 76. Jak již byl uveden výše, nepřezkumatelné rzhdnutí se jedná tehdy, když je jeh výrk v rzpru s důvdněním neb rzhdnutí vůbec nebsahuje právní závěry vyplývající z rzhdných skutkvých klnstí neb jeh důvdy nejsu ve vztahu k výrku jednznačné. 77. Předem uvádím, že jsem přezkumal výrk III. napadenéh rzhdnutí ve smyslu 89 správníh řádu, a dspěl jsem k závěru, že tent výrk, resp. jeh důvdnění je nepřezkumatelné z th důvdu, že Úřad při psuzení tázky, zda má být činnst 17

18 zprstředkvání a administrace Nájemních vztahu uvedená v čl návrhu smluvy, jakžt jedna ze sučástí Pskytvání Správy, hrazena nájemci či zadavatelem a zda je mžné ji vůbec v nabídce uchazečů přesně stanvit, vycházel puze z čl a návrhu smluvy, přičemž zcela pminul Vymezení pjmů uvedené v čl. 1.1 návrhu smluvy a dále čl návrhu smluvy nazvaný Odměna za Výns z prvzu budvy (abslutní). 78. Dle čl. 1.1 návrhu smluvy Správa znamená závazky pskytvatele uvedené v čl. 27 tét Smluvy. Návrh smluvy pak knkrétně v čl uvádí výčet činnstí, jež jsu předmětem Správy, a kde je též zahrnut zprstředkvání a administrace Nájemních vztahu. Tyt činnsti měly být pskytvány za úplatu dle čl. 28 návrhu smluvy. 79. Dle čl. 1.1 návrhu smluvy Odměna za Správu znamená úplatu, kteru Objednatel bude platit Pskytvateli za pskytvání Správy dle tét Smluvy. V čl návrhu smluvy je uveden, že Objednatel se zavazuje de Dne tevření pravidelně hradit Pskytvateli měsíční dměnu za Správu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slvy: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč) bez DPH. V čl pak návrh smluvy stanvil rzsah Správy, u nějž měla být dměna za Správu hrazena nájemci na základě nájemních smluv, přičemž zprstředkvání a administrace Nájemních vztahu v tmt výčtu uvedeny nebyly. 80. Na základě těcht skutečnstí Úřad knstatval, že je tedy zřejmé, že činnsti zprstředkvání a administrace Nájemních vztahů ( ) není (nebude) hrazena nájemci, nýbrž zadavatelem, a zadavatel tak pstupval v rzpru se záknem, když stanvil dílčí hdntící kritérium nabídkvá cena bez DPH v zadávací dkumentaci tak, že předmětem hdncení pdle tht kritéria ( ) není cena za činnsti zprstředkvání a administrace Nájemních vztahu, přestže tat činnst je sučástí předmětu veřejné zakázky (a zadavatel se zavázal k úhradě za tut činnst). 81. V tét suvislsti je třeba dát za pravdu námitkám rzkladu zadavatele, pdle nichž Úřad zcela pmněl zjistit a psudit všechny slžky ceny za předmět plnění, jak byla vymezena v čl. 28 návrhu smluvy. Pdle čl. 1.1 návrhu smluvy Odměna za Výns z prvzu Budvy znamená úplatu, kteru Objednatel bude platit Pskytvateli za zprstředkvání Nájemních vztahů dle tét Smluvy. Pdle čl návrhu smluvy nazvaném Odměna za Výns z prvzu Budvy (abslutní), resp. pdle čl se Objednatel ( ) zavazuje de Dne tevření pravidelně hradit Pskytvateli Odměnu za Výns z prvzu Budvy (abslutní), která byla smluvními stranami dhdnuta ve výši dpvídající 40 % ( ) výnsu z prvzu Budvy za předchzí kalendářní rk, přesahující Výns z prvzu Budvy, jehž dsažení Pskytvatel garantuje dle dst tét Smluvy. 82. Úřad tak při psuzení pstupu zadavatele v rzpru se záknem, když tent d nabídkvé ceny nezahrnul činnst, která je sučástí předmětu veřejné zakázky, vycházel puze z čl návrhu smluvy, aniž by zjistil a psudil, že návrh smluvy upravuje i Odměnu za Výns z prvzu Budvy, kteru je třeba ve smyslu ustanvení návrhu smluvy vykládat jak úplatu za zprstředkvání nájemních vztahů a která dle čl návrhu smluvy byla stanvena pevným prcentním pdílem. Úřad tak nezjistil stav věci, němž nejsu důvdné pchybnsti. 83. V nvém prjednání tedy Úřad přihlédne ke všem relevantním ustanvením návrhu smluvy a psudí, zda dměna za činnst zprstředkvání a administrace Nájemních vztahu není upravena v čl návrhu smluvy nazvaném Odměna za Výns z prvzu Budvy 18

19 (abslutní) a zda s hledem na knstrukci tét dměny, která je určena prcentním pdílem z výnsu z prvzu budvy za předchzí kalendářní rk, a bude tedy prměnná, lze vůbec pžadvat její stanvení v nabídkách uchazečů a následně ji hdntit. 84. V suvislsti s mžným knstatváním spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna zadavatelem ve výrku III. napadenéh rzhdnutí, knkrétně k závěru Úřadu mžnsti vlivnění výběru nejvhdnější nabídky, dále uvádím následující. 85. Z ustanvení 68 dst. 3 správníh řádu vyplývá, že v důvdnění rzhdnutí se uvedu také pdklady pr jeh vydání a úvahy, kterými se správní rgán řídil při jejich hdncení. Z ustanvení 50 dst. 1 správníh řádu pak vyplývá, že pdkladem pr vydání rzhdnutí jsu mim jiné důkazy. 86. Dkazvání, jak je dsud upraven v ustanvení 51 a násl. správníh řádu, služí ke zjištění relevantníh skutkvéh stavu. Skutkvý stav ve správním řízení před Úřadem představují zjištěné klnsti, které se staly v minulsti ve vnějším světě. Tyt se zjišťují pmcí důkazních prstředků (listinu, svědecku výpvědí atd.). Oklnst, že mhl být vlivněn výběr nejvhdnější nabídky, neznamená, že v minulsti byl skutečně vlivněn výběr, ale že k tmu djít mhl. Žádný důkazní prstředek nemůže svědčit, že mhl djít k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky, prtže závěr mžnsti je výsledek myšlenkvéh psuzení zjištěnéh stavu věci, tj. lgické úvahy správníh rgánu. Zákn sankcinuje již samtné nebezpečí th, že by mhl být vlivněn výběr nejvhdnější nabídky t je pdstata tzv. hržvacích deliktů. K dpvědnsti za správní delikt dle zákna pstačí tedy puhá mžnst vlivnění výběru nejvhdnější nabídky v důsledku prušení zadavatele, kteru z pvahy věci nelze dkázat žádným důkazním prstředkem, nebť je a musí být výsledkem psuzení na základě zjištěnéh stavu věci. 87. Samtné hdncení pkladů upravuje ustanvení 50 dst. 4 správníh řádu, dle kteréh hdntí správní rgán pdklady, zejména důkazy, pdle své úvahy; přitm pečlivě přihlíží ke všemu, c vyšl v řízení najev, včetně th, c uvedli účastníci. Z uvedenéh vyplývá, že přezkumatelné rzhdnutí by měl vždy bsahvat prvedené důkazy, c z nich vyšl najev (tedy skutkvá zjištění z těcht důkazů vyvzená), a úvahy, kterými se správní rgán řídil při jejich hdncení, a t i v případě, kdy takvé důkazy nebudu předmětem následujícíh právníh psuzení věci. 88. Jestliže se tedy Úřad hledně výrku III. napadenéh rzhdnutí rzhdl, že ve správním řízení prvede důkaz listinu knkrétně zadávací dkumentací a předmětným návrhem smluvy, pak ve smyslu ustanvení 50 dst. 4 správníh řádu byl pvinen nejen uvést bsah těcht důkazů, a c z nich vyšl najev, ale také úvahy, kterými se řídil při jejich hdncení; následně tyt úvahy uvést v důvdnění napadenéh rzhdnutí dle ustanvení 68 dst. 3 správníh řádu. Úvahy tm, jak Úřad na základě psuzení článku 9 zadávací dkumentace a předmětných článků návrhu smluvy (27.1, resp , dále a ) dspěl k závěru, že pstupem zadavatele mhl djít k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky, však Úřad v napadeném rzhdnutí neuvedl. 89. Z napadenéh rzhdnutí tak není zřejmé, na základě jakých úvah Úřad dspěl k závěru, že pstupem zadavatele mhl djít k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky. Úřad dspěl k závěru, že zadavatel neddržel pstup stanvený v 78 dst. 4 zákna, když d dílčíh hdntícíh kritéria nabídkvá cena bez DPH nezahrnul činnst zprstředkvání 19

20 a administrace Nájemních vztahů, v důsledku čehž nabídkvá cena nevyjadřuje celkvu nabídkvu cenu za plnění veřejné zakázky, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. K důvdnění mžnsti pdstatnéh vlivnění výběru nejvhdnější nabídky Úřad v bdu 110. důvdnění napadenéh rzhdnutí uvedl závěr, že pstup zadavatele mhl mít pdstatný vliv na výběr nejvhdnější nabídky, jelikž tím, že nabídkvé ceny uchazečů veřejnu zakázku nebsahují celkvu nabídkvu cenu, nelze najist pstavit, že při hdncení jejich nabídek byla vybrána eknmicky nejvýhdnější nabídka. 90. Takvé důvdnění se jeví jak nedstatečné, nebť s hledem na skutečnst, že dměna za činnst zprstředkvání a administrace Nájemních vztahů vymezená v článku 27, resp návrhu smluvy měla být pdle bdu 9 zadávací dkumentace zadavatelem hdncena v subkritériu Odměna za Správu Prstr radnice p dbu dvaceti (20) let de Dne tevření bez DPH (váha 10%) dílčíh hdntícíh kritéria nabídkvá cena bez DPH, přičemž uvedenému subkritériu byla stanvena váha 10 % a celému dílčímu hdntícímu kritériu pak váha 40 %, vyvstává pchybnst, zda takt marginální část celéh hdncení, mhla mít vliv na výběr nejvhdnější nabídky. K tét tázce však Úřad neuvedl žádné úvahy a puze hypteticky knstatval, jak je uveden výše, že pstup zadavatele mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 91. S hledem na zanedbatelný pdíl činnsti zprstředkvání a administrace Nájemních vztahů, jež byly sučástí subkritéria (váha 10 %) dílčíh hdntícíh kritéria (váha 40 %), se měl Úřad před tím než knstatval, že nelze najist pstavit, že při hdncení jejich nabídek byla vybrána eknmicky nejvýhdnější nabídka zabývat přadím a pčtem přidělených bdů nabídkám jedntlivých uchazečům a dále mžnstí, zda by se přadí nabídek mhl změnit i za krajní situace, tj. například v případě, že by nabídka uchazeče, který se umístil jak druhý v přadí, bdržela v uvedeném subkritériu maximální pčet bdů, zatímc nabídka vybranéh uchazeče 0 bdů. 92. Uvedené rzhdnutí tak i z tht důvdu trpí nepřezkumatelnstí (rzsudek Nejvyššíh správníh sudu č. j. 6 Ads 87/ ze dne ), kteru je mžn zhjit v nvém prjednání tím, že Úřad všechny prvedené důkazy bude hdntit dle ustanvení 50 dst. 4 správníh řádu, a úvahy, jimiž se při jejich hdncení bude řídit, uvede v důvdnění rzhdnutí dle ustanvení 68 dst. 3 správníh řádu. 93. Ddávám, že žádný důkaz sám sbě nesvědčuje t, že existuje příčinný vztah (suvislst) mezi prušením zákna zadavatelem a mžným vlivem na výběr nejvhdnější nabídky. Nalezení příčinnéh vztahu je lgicku úvahu, myšlenkvým psuzením skutkvéh stavu správníh rgánu. Psuzení pstupu zadavatele jak příčiny a mžné vlivnění výběru nevhdnější nabídky jak následku takvéh pstupu zadavatele je nutn dvdit lgicku úvahu ze zjištěnéh stavu věci. 94. Závěr tm, že nezáknný pstup zadavatele mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky je tedy výsledkem psuzení řádně zjištěnéh stavu věci, přičemž tyt úvahy v důvdnění rzhdnutí Úřadu musí samzřejmě být srzumitelné a přezkumatelné. 95. Při nvém prjednání věci tedy Úřad prvede dkazvání (i s hledem na právní názr vyslvený v bdech 82. a 83. důvdnění tht rzhdnutí), na základě kteréh uvede své úvahy tm, zda pstupem zadavatele mhl či nemhl djít k vlivnění výběru 20

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více