pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1

2 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/ Praha 1 Telefnní ústředna: Tent dkument bsahuje infrmace důvěrnéh charakteru a infrmace v něm bsažené jsu vlastnictvím Ministerstva dpravy ČR. Žádná část dkumentu nesmí být kpírvána, uchvávána v dkumentvém systému neb přenášena jakýmkliv způsbem včetně elektrnickéh, mechanickéh, ftgrafickéh či jinéh záznamu a uveřejněna či pskytnuta další straně bez předchzí dhdy a písemnéh suhlasu vlastníka. Některé názvy pužité v tmt dkumentu mhu být registrvanými chrannými známkami neb bchdními značkami, které jsu majetkem svých vlastníků. 2

3 OBSAH LICENČNÍ UJEDNÁNÍ...2 REFERENČNÍ POPIS APLIKACE...3 CHARAKTERISTIKA APLIKACE...3 POUŽÍVANÉ TYPY PÍSMA...4 Ikny pr upzrnění, pznámku, tip a příklad...4 POUŽITÁ TERMINOLOGIE...5 PRÁCE S APLIKACÍ SUP...6 Vyhledání uživatele...6 Seznam uživatelů...8 Detail uživatele...9 Nastavit hesl...11 Editace uživatele...12 Nvá žádst...14 Vyhledání žádsti...17 Seznam žádstí...19 Detail žádsti...19 Editace žádsti...22 Zamítnutí žádsti...24 Strn žádsti...24 Seznam známení...25 Nvé známení...26 Editace známení...27 Číselník útvarů...29 Detail útvaru...29 Zalžení nvéh útvaru...30 Přejmenvání útvaru...31 Vyhledání změn...32 Auditní přehled...33 Archiv změn...34 Záznam v archivu změn...35 PRACOVNÍ POSTUPY (SCÉNÁŘE) PŘI PROVÁDĚNÍ SPRÁVY UŽIVATELŮ...36 Zřízení nvéh uživatelskéh účtu...36 Přidělení, změna, debrání...36 Jak pstupvat při incidentu...36 Referenční ppis aplikace Charakteristika aplikace Aplikace je určena správcům uživatelů Evidence řidičů (Správcům uživatelů na ORP). Aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů služí především k udržvání údajů uživatelích a definici uživatelských přístupů k funkcinalitě Evidence řidičů. Vede vlastní evidenci všech uživatelů, a t zejména jejich základních atributů, jejich přístupvých práv, příslušnst k právněnému subjektu, správcvských práv (pkud nějaká mají) a vazbu na teritriální půsbnst. 3

4 Pužívané typy písma V tét elektrnické příručce je pr dlišení a zvýraznění infrmace pužíván něklik typů písma. Význam jedntlivých typů písma je následující: Nrmální text Zvýrazněný text Upravit OK, Zpět Text psaný tučnu kurzívu Text psaný kurzívu Enter,Esc,Mezerník, Ctrl+Q Typ písma pužívaný běžně v textech dstavců. Tučný text písma zvýrazňuje pdstatnu infrmaci bsaženu v textu dstavce neb ppisu brázku. Zvýrazněnéh textu (většinu v kmbinaci s hypertextvým dkazem) bývá pužit též v případě dkazu na dpvídající kapitlu. Texty napsané tučným písmem dkazují též na pvel zadávaný z nabídky; v tmt případě jde pvel Upravit. Odkaz na dpvídající pvelvé tlačítk na frmuláři neb dialgu. Tučnu kurzívu psaný text bvykle dkazuje na název (titulek) kna frmuláře neb dialgu, kterém se v dalším textu pjednává. Kurzívu se píší dkazy na dpvídající plžku frmuláře neb dialgu (jinu než pvelvé tlačítk). Texty napsané tímt typem písma dkazují na stisk naznačené klávesy, resp. kmbinace kláves na klávesnici. Ikny pr upzrnění, pznámku, tip a příklad Upzrnění Následující text upzrnění je d statníh textu dlišen červenu barvu. Pznámka Následující text pznámky(-ek) je d statníh textu dlišen šedu barvu. Tip Následující text tipu(ů) je d statníh textu dlišen šedu barvu. Příklad Následující text příkladu(ů) je d statníh textu dlišen šedu barvu. 4

5 Pužitá terminlgie Správce uživatelů na ORP Uživatel aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů evidence řidičů. Aplikace Evidence řidičů Aplikace Evidence řidičů (též Centrální registr řidičů, též Eliška) služí k evidenci veškeré agendy spjené s evidencí řidičů a přestupků v suladu se záknem, zejména se zákny č. 361/2000 Sb., č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů, a č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. Hvězdičkvá knvence Tat knvence se pužívá v případě vyplňvání některých plžek, ke kterým se vztahují číselníky se seznamem mžnstí vlžení (např. teritrium). D textvéh ple vyplňvané plžky vlží uživatel puze pčáteční část vyhledávanéh slva (např. první písmen teritria) a za tut část vlží hvězdičku (*), pak stiskne tlačítk Vyhledat a aplikace mu nabídne seznam všech plžek (teritrií) začínajících zadaným písmenem. Z tht seznamu uživatel vybere pžadvanu plžku. Operace Mnžina úknů realizvatelných v rámci Evidence řidičů je pevně stanvena a zakmpnvána d lgiky aplikací Evidence řidičů. Jedntlivé perace mají unikátní identifikátr v pdbě kódvéh značení. Oprávněný subjekt Mnžina subjektů (úřadů), ke kterým je mžné uživatele přiřadit. Každéh uživatele je mžné přiřadit k právě jednmu subjektu. Seznam právněných subjektů je dán číselníkem. Každá sba v Evidenci řidičů má nastaveny atributy, určující, kterým subjektům smějí být data sbě vydávána. Oprávněný subjekt, ke kterému je uživatel přiřazen, určuje v kmbinaci s těmit atributy, zda-li má uživatel k dané sbě přístup či nikliv. Rle Správa přístupu umžňuje vytvářet a aktualizvat rle v systému. Rle představují skupinu perací, kteru je mžn přidělvat jedntlivým uživatelům. Uživateli může být přidělen něklik pvlených rlí. Sada pvlených rlí určuje, které rle může uživatel mít. Pvlené rle mhu být značeny jak aktivní či neaktivní. Mnžina aktivních rlí přiřazených uživateli určuje jeh přístupvá práva. Teritrium Uživatelé mhu svji činnst vyknávat v určitém teritriu. Tat teritriální příslušnst (typicky k bci s rzšířenu pravmcí - ORP, ale např. též k celé ČR) je dalším z atributů uživatele. Uživateli je přiřazen puze jedn teritrium. Unikátním identifikátrem aktivníh záznamu teritria je identifikátr úřadu ORP. Uživatel Správa přístupu umžňuje vytváření a mazání uživatelů, stejně tak i mdifikaci těcht uživatelů resp. jejich atributů. Jedntlivým uživatelům budu přiřazvány rle, definující jejich právnění v systému Evidence řidičů. Krmě jinéh je v rámci správy uživatelů rvněž specifikvána jejich teritriální půsbnst. Další charakteristiku uživatele je jeh přiřazení k právě jednmu právněnému subjektu (rganizaci). Unikátním identifikátrem aktivníh záznamu uživatele je jeh lgin. 5

6 Práce s aplikací SUP Upzrnění: Tat uživatelská příručka je určena pr aplikaci Administrace evidence řidičů verze Náhled na úvdní brazvku Aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů služí především k udržvání údajů uživatelích a definici uživatelských přístupů k funkcinalitě Evidence řidičů. Vede vlastní evidenci všech uživatelů a t zejména jejich základních atributů, jejich přístupvých práv, příslušnst k právněnému subjektu, správcvských práv (pkud nějaká mají) a vazbu na teritriální půsbnst. Úvdní brazvka nabízí základní vládací menu, pmcí jedntlivých plžek v tmt menu se spuští jedntlivé stránky aplikace, tyt stránky jsu pdrbně ppsány v samstatných kapitlách. V vládacím menu jsu tyt základní vlby: Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb v hlavním menu závisí na právněních, která má správce přidělena. Uživatelé pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání uživatele. Žádsti pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání žádsti. Oznámení pmcí tét vlby se spuští stránka Seznam známení. Číselník útvarů pmcí tét vlby se spuští stránka Číselník útvarů. Vyhledání změn - pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání změn. Změnit hesl - pmcí tét vlby se spuští stránka Změna hesla. Upzrnění: Kliknutím na text Administrace evidence řidičů lze z kterékliv části aplikace přejít na úvdní stránku aplikace Administrace evidence řidičů. Vyhledání uživatele Ze stránky Vyhledání uživatele lze tevřít stránku: Seznam uživatelů Na stránku Vyhledání uživatele se dstanete pmcí vlby Uživatelé v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Vyhledání uživatele 6

7 Pr vyhledání uživatele je mžné vyplnit následující vyhledávací kritéria v části Jména: Lgin - lgin vyhledávanéh uživatele. Upzrnění: Na tét stránce se lgin zadává ve frmě Dména\lgin (např.crr\354801ab). Příjmení - příjmení vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Jmén - jmén vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. V části Organizační struktura je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Aktivní rle - aktivní rle uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Pvlené rle - pvlené rle uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Teritrium - teritrium uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Upzrnění: Je-li teritrium správce knkrétní bec (ORP), je tent údaj předvyplněn a není mžné h měnit. Útvar - název útvaru dle číselníku, lze zadávat až p vyplnění teritria, dle kteréh je seznam útvarů filtrván. V části Hesla je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Dnů d expirace max. - zbrazí jen uživatele s heslem expirujícím nejpzději za x dnů neb s expirvaným heslem. V části Šklení je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Bez šklení CRŘ - zbrazí jen uživatele, kteří neabslvvali šklení CRŘ. Bez šklení ZOZ - zbrazí jen uživatele, kteří neabslvvali šklení ZOZ. 7

8 V části Výsledky je mžné zvlit některá dplňující kritéria pr pdbu zbrazených údajů p vyhledání: Řazení záznamů - z tht rzbalvacíh seznamu lze vybrat jakým způsbem budu řazeny údaje vyhledaných uživatelích: Příjmení, jmén Uživatelské jmén Pslední přihlášení, jmén Zbrazit i blkvané účty - pkud značíte tt zaškrtávací plíčk, budu v seznamu vyhledaných sb zbrazeny i sby, jejichž účty byly zablkvány. Zbrazit i smazané účty - pkud značíte tt zaškrtávací plíčk, budu v seznamu vyhledaných sb zbrazeny i sby, jejichž účty byly smazány (tedy sby, které již nemají přístup d aplikace Evidence řidičů). K dispzici jsu tlačítka: Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Vyhledat - pmcí tht tlačítka jsu vyhledány všechny sby, které splňují zadaná kritéria a patří d teritria správce, správce je přesměrván na stránku Seznam uživatelů, tat stránka je zbrazena i v případě, že dle zadaných kritérií nebyly nalezeny žádné sby. Výsledný seznam není limitván maximálním pčtem záznamů (Max. pčet řádků). Pkud správce uživatelů nevyplní žádné výběrvé kritérium, zbrazí se mu seznam všech jím spravvaných uživatelů, cž se může hdit. Seznam uživatelů Ze stránky Seznam uživatelů je mžné tevřít stránku: Detail uživatele Na stránku Seznam uživatelů se dstanete pmcí tlačítka Vyhledat na stránce Vyhledání uživatele. Náhled na stránku Seznam uživatelů Na základě zadaných vyhledávacích kritérií je zbrazen seznam uživatelů vyhvujících pdmínce vyhledávání a patřících d teritria správce. Ze seznamu je mžná vybrat uživatele (kliknutím na záznam) a přejít na brazvku Detail uživatele. Seznam je řazen pdle plžky Řazení záznamů zvlené na brazvce Vyhledání uživatele. Seznam není limitván maximálním pčtem záznamů v seznamu (Max. pčet řádků). 8

9 Stránka Seznam uživatelů pskytuje následující infrmace vyhledaných uživatelích: Lgin - lgin uživatele. Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. Teritrium - název teritria dle číselníku. Expirace hesla za (dní) - pčet dní d expirace hesla neb Hesl expirval. Pr uživatelské účty s vypnutu expirací je prázdné. Blkván - An, pkud má uživatel zablkvaný účet, jinak nevyplněn. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - návrat na předchzí stránku. Exprt - pmcí tht tlačítka lze vyexprtvat seznam uživatelů d excelu. Náhled na excelvý subr Detail uživatele Ze stránky Detail uživatele je mžné tevřít stránky (v závislsti na přidělených právněních): Nastavit hesl Editace uživatele Na stránku Detail uživatele se dstanete klepnutím na řádek zvlenéh uživatele z brazvky Seznam uživatelů. Náhled na stránku Detail uživatele 9

10 K dispzici jsu následující infrmace uživateli: Dména\lgin uživatele. Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. V části Kntaktní údaje jsu k dispzici následující infrmace: Tel - telefnní čísl uživatele. - uživatele. V části Organizační struktura jsu k dispzici následující plžky: Nadřízený - jmén nadřízenéh. Teritrium - teritrium uživatele dle číselníku. Útvar útvar uživatele v rámci teritria, pkud existuje. V části Šklení jsu k dispzici následující plžky: Šklení CRŘ - datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - datum abslvvání šklení ZOZ. V části Pznámky jsu k dispzici infrmace v plžce Pznámky. V případě, že žádné pznámky neexistují je tat plžka prázdná. Část Systémvé infrmace pskytuje následující infrmace: Datum vytvření - datum vytvření uživatele. 10

11 Datum změny - datum pslední změny prvedené na uživateli. Datum smazání - datum smazání uživatele. Max. pčet řádků - maximální pčet zbrazitelných řádků ve všech číselnících a seznamech v Evidenci řidičů, u kterých není uveden jinak. Expirace hesla - pčet dnů d expirace hesla. V části Rle je k dispzici seznam rlí, každé rli jsu k dispzici následující infrmace: Rle - název pvlené rle. Aktivní - infrmace tm, zde je rle aktivní či ne, text An/Ne. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se může správce vrátit zpět na předchzí brazvku. Nastavit hesl - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nastavit hesl. Nvá žádst pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nvá žádst rzšíření právnění. Zablkvat - pmcí tht tlačítka lze zablkvat uživatele, zablkvaný uživatel nebude mít přístup d aplikace Evidence řidičů. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze v případě, že uživatel není zablkván. Odblkvat - pmcí tht tlačítka lze dblkvat zablkvanéh uživatele. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze v případě, že uživatel je zablkván. Opravit - p stisknutí tht tlačítka bude zbrazena stránka Editace uživatele, zde je mžné pravit některé údaje uživateli. Smazat - pmcí tht tlačítka bude uživatel smazán. Uživatele může smazat puze správce, který má příslušné právnění. Nastavit hesl Upzrnění: Uživatel je smazán z phledu přístupu k aplikaci Evidence řidičů (nemá přístup d aplikace), v Administraci evidence řidičů jsu data smazaném uživateli uchvána, není však mžné je měnit. Při vyhledání uživatele lze smazané uživatele vyhledat, pkud je značena příslušná vlba (viz Vyhledání uživatele). Na stránku Nastavit hesl se dstanete pmcí tlačítka Nastavit hesl na stránce Detail uživatele. Náhled na stránku Nastavit hesl 11

12 Tat stránka služí k nastavení hesla uživatele Evidence řidičů, např. pkud uživatel své hesl zapmene. Upzrnění: Hesl může změnit puze správce, který má příslušné právnění. Pznámka: Syntaktické pdmínky, minimální dba pr změnu hesla, maximální dba platnsti hesla, minimální pčet histrie hesel a pčet chybných pkusů při zadání hesla pr blkaci účtu jsu definvány centrálně. V hlavičce stránky Nastavit hesl je infrmace uživateli ve tvaru Dména\lgin. Pr změnu hesla je nutné vyplnit následující plžky: Nvé hesl* - nvé hesl, které se má nastavit. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Nvé hesl (znvu)* - nvé hesl napsané znvu, pr kntrlu. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Nastavit hesl - pmcí tht tlačítka je uživateli nastaven nvé hesl. Správce je přesměrván na brazvku Detail uživatele. Editace uživatele Na stránku Editace uživatele se dstanete pmcí tlačítka Opravit na stránce Detail uživatele. Náhled na stránku Editace uživatele 12

13 Na tét stránce je mžné pravit některé údaje uživateli. V části Jmén lze pravit: Příjmení* - příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén* - jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. V části Kntaktní údaje je mžné pravit následující plžky: Tel - telefnní čísl zakládanéh uživatele. - uživatele. V části Organizační struktura lze pravit následující plžky: Nadřízený - jmén nadřízenéh. Teritrium* - teritrium uživatele, je mžné využít nabídky číselníku, pr lepší vyhledávání lze užít hvězdičkvu knvenci. Upzrnění: Je-li teritrium správce knkrétní bec (OPR), není mžné tent údaj měnit. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar útvar uživatele v rámci teritria, pkud existuje. V části Šklení lze upravit následující plžky: Šklení CRŘ - datum abslvvání šklení pr CRŘ. 13

14 Šklení ZOZ - datum abslvvání šklení ZOZ. V části Pznámky lze d textvéh ple Pznámky napsat libvlný text pznámky k uživateli. V části Systémvé infrmace lze pravit Maximální pčet zbrazitelných řádků, týká se t všech číselníků a seznamů v Evidenci řidičů, u kterých není uveden jinak. V části Rle je mžné pravit následující infrmace přidělených rlích: Rle - název rle. Aktivní - zaškrtávací plíčk. Označením plíčka je aktivvána příslušná rle. Puze rle, které jsu značené jak aktivní, určují jaká má uživatel práva. Pkud plíčk zaškrtnuté není, je rle puze pvlená, ale není aktivní. Upzrnění: Zaškrtávací plíčka jsu pvlena puze v případě, že má správce příslušné právnění. V případě, že je uživateli přiřazena alespň jedna rle, má správce k dispzici tlačítka: Zaškrtnut: Vše - pmcí tht tlačítka lze značit zaškrtávací plíčk Aktivní u všech přidělených rlí. Nic - pmcí tht tlačítka lze dznačit zaškrtávací plíčk Aktivní u všech přidělených aktivních rlí. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Aktivvat aktivvány pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Aktivvat - pmcí tht tlačítka budu aktivvány pvlené rle makra. Na stránce Editace uživatele jsu k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se správce vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka jsu ulženy zadané údaje. P ulžení zadaných údajů se dstanete zpět na stránku Detail uživatele. Nvá žádst Na stránku Nvá žádst se dstanete pmcí tlačítka Nvá žádst na stránce Detail uživatele neb Vyhledání žádsti. Náhled na stránku Nvá žádst typu Rzšíření právnění 14

15 Náhled na stránku Nvá žádst typu Zalžení uživatele 15

16 Tat stránka služí k zalžení žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Upzrnění: Žádst může zalžit puze správce, který má příslušné právnění. Stránka Nvá žádst bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Stránka dále bsahuje následující plžky, které lze zadat v závislsti na typu žádsti: Osbní údaje: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Příjmení - Příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén - Jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Organizační struktura: 16

17 Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Šklení: Pznámky: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Upzrnění: Schválené rle není mžné měnit na tét stránce. Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Nvé rle lze přidat prstřednictvím tlačítka Přidat rle, neb výběrem makra z menu Makr a následně stisknutím tlačítka Pvlit. Upzrnění: Vyplnění alespň jedné plžky je pvinné. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Pvlit zařazeny d seznamu neschválených rlí pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Pvlit - pmcí tht tlačítka budu pvleny rle z vybranéh makra, seznam pvlených rlí bude vypsán v části Rle. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst ulžena. Vyhledání žádsti Ze stránky Vyhledání žádsti lze tevřít stránku: Seznam žádstí Na stránku Vyhledání žádsti se dstanete pmcí vlby Žádsti v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Vyhledání žádsti 17

18 Pr vyhledání žádsti je mžné vyplnit následující vyhledávací kritéria v části Žádst: Typ - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Teritrium žadatele - Teritrium půsbnsti žadatele. Lgin - Lgin vyhledávanéh uživatele. Příjmení - Příjmení vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Jmén - Jmén vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Datum Rzmezí d d data vytvření hledané žádsti. Stav - Aktuální stav žádsti. V části Výsledky je mžné zvlit dplňující kritéria pr pdbu zbrazených údajů p vyhledání: Řazení záznamů - z tht rzbalvacíh seznamu lze vybrat jakým způsbem budu řazeny údaje vyhledaných uživatelích: Příjmení, jmén Uživatelské jmén Obec, jmén K dispzici jsu tlačítka: Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Nvá žádst pmcí tht tlačítka je uživatel přesměrván na brazvku Nvá žádst s mžnstí ulžit žádst zalžení uživatele. Vyhledat - pmcí tht tlačítka jsu vyhledány všechny žádsti, které splňují zadaná kritéria a patří d teritria správce, správce je přesměrván na stránku Seznam žádstí, tat stránka je zbrazena i v případě, že dle zadaných kritérií nebyly nalezeny žádné žádsti. Výsledný seznam není limitván maximálním pčtem záznamů (Max. pčet řádků). 18

19 Pkud správce uživatelů nevyplní žádné výběrvé kritérium, zbrazí se mu seznam všech jím spravvaných žádstí. Seznam žádstí Ze stránky Seznam žádstí je mžné tevřít stránku: Detail žádsti Na stránku Seznam žádstí se dstanete pmcí tlačítka Vyhledat na stránce Vyhledání žádsti. Náhled na stránku Seznam žádstí Na základě zadaných vyhledávacích kritérií je zbrazen seznam žádstí vyhvujících pdmínce vyhledávání a patřících d teritria správce. Ze seznamu je mžná vybrat žádst (kliknutím na záznam) a přejít na brazvku Detail žádsti. Seznam je řazen pdle plžky Řazení záznamů zvlené na brazvce Vyhledání žádsti. Seznam není limitván maximálním pčtem záznamů v seznamu (Max. pčet řádků). Stránka Seznam žádstí pskytuje následující infrmace vyhledaných žádstech: Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. Lgin - lgin uživatele. ORP - název ORP (teritria) půsbnsti žadatele dle číselníku. Datum vytvření - Datum vytvření žádsti. Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti - Aktuální stav žádsti. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - návrat na předchzí stránku. Detail žádsti Na stránku Detail žádsti se dstanete kliknutím na aktivní plžku na brazvce Seznam žádstí. Náhled na stránku Detail žádsti 19

20 Tat stránka služí k zbrazení detailu žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Stránka Detail žádsti bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Osbní údaje: Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Organizační struktura: Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. 20

21 Šklení: Pznámky: Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Datum zalžení žádsti. Uživatel, který žádst zalžil. Datum schválení neb zamítnutí žádsti. Uživatel, který žádst schválil neb zamítnul. Důvd zamítnutí žádsti. Datum zpracvání žádsti. Uživatel, který žádst zpracval. Datum strna žádsti. Uživatel, který žádst strnval. Důvd strna žádsti. Pznámka: Jsu zbrazeny puze relevantní systémvé infrmace, které jsu aktuálně k dispzici. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb závisí na právněních, která má správce přidělena a na aktuálním stavu žádsti. Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Opravit pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Editace žádsti. Smazat pmcí tht tlačítka uživatel smaže žádst. Schválit pmcí tht tlačítka uživatel žádst schválí. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Nvá žádst. Zamítnut pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Zamítnutí žádsti. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Nvá žádst. Strn pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Strn žádsti. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Schválená žádst a Zamítnutá žádst. 21

22 Zpracvat pmcí tht tlačítka uživatel schválenu žádst zpracuje, tzn. djde k zalžení nvéh účtu neb k rzšíření rlí uživatele. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Schválená žádst. Editace žádsti Na stránku Editace žádsti se dstanete pmcí tlačítka Opravit na stránce Detail žádsti. Náhled na stránku Editace žádsti Tat stránka služí k upravení údajů na žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Upzrnění: Upravvat je mžné puze žádst ve stavu Nvá žádst. Stránka Editace žádsti bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Pdle typu žádsti lze měnit následující plžky: 22

23 Osbní údaje: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Příjmení - Příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén - Jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Organizační struktura: Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Šklení: Pznámky: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Upzrnění: Schválené rle není mžné měnit na tét stránce. Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Nvé rle lze přidat prstřednictvím tlačítka Přidat rle, neb výběrem makra z menu Makr a následně stisknutím tlačítka Pvlit. Upzrnění: Vyplnění alespň jedné plžky je pvinné. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Pvlit zařazeny d seznamu neschválených rlí pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Pvlit - pmcí tht tlačítka budu pvleny rle z vybranéh makra, seznam pvlených rlí bude vypsán v části Rle. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: 23

24 Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb závisí na právněních, která má správce přidělena a na aktuálním stavu žádsti. Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka jsu změny na žádsti ulženy. Zamítnutí žádsti Na stránku Zamítnutí žádsti se dstanete pmcí tlačítka Zamítnut na stránce Detail žádsti. Upzrnění: Přístupnst stránky je závislá na právněních uživatele. Náhled na stránku Zamítnutí žádsti Tat stránka služí k zamítnutí žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Na stránce Zamítnutí žádsti jsu zbrazeny následující infrmace: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Pr zamítnutí žádsti je nutné vyplnit následující plžky: Důvd* - Důvd zamítnutí žádsti. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst zamítnuta. Správce je přesměrván na brazvku Detail žádsti. Strn žádsti Na stránku Strn žádsti se dstanete pmcí tlačítka Strn na stránce Detail žádsti. Upzrnění: Přístupnst stránky je závislá na právněních uživatele. 24

25 Náhled na stránku Strn žádsti Tat stránka služí ke strnvání žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Na stránce Strn žádsti jsu zbrazeny následující infrmace: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Pr zamítnutí žádsti je nutné vyplnit následující plžky: Důvd strna* - Důvd strna žádsti. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst strnvána. Správce je přesměrván na brazvku Detail žádsti. Seznam známení Na stránku Seznam známení se dstanete pmcí vlby Oznámení v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Seznam známení 25

26 Tat stránka služí k zbrazení seznamu všech známení pr uživatele. Jsu zbrazeny následující infrmace: Platnst d - Začátek platnsti známení. Platnst d - Knec platnsti známení. Text - Text známení. Závažnst - Typ známení (stupeň závažnsti Oznámení, Varvání, Závažné). Teritrium - Teritrium, pr které bude známení zbrazván. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Opravit - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Editace známení. Smazat - pmcí tht tlačítka má správce mžnst známení smazat. Nvé známení - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nvé známení. Nvé známení Na stránku Nvé známení se dstanete pmcí tlačítka Nvé známení na stránce Seznam známení. Náhled na stránku Nvé známení 26

27 Tat stránka služí k vytvření nvéh známení, které bude zbrazván uživatelům aplikace. Je nutné vyplnit následující plžky: Závažnst* - Typ známení, výběr z těcht stupňů závažnsti: Oznámení, Varvání, Závažné. Předvyplněn typ Oznámení. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Teritrium* - Teritrium, pr které bude známení zbrazván. Omezen dle teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Musí dpvídat hdntě z číselníku. Platnst d* - Datum a čas začátku platnsti známení. Předvyplněn aktuální datum a čas. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Platnst d* - Datum a čas uknčení platnsti známení. Předvyplněn knec aktuálníh dne. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Text* - Text známení. Pd textvu blastí je zbrazen pčítadl znaků, zbývajících d maximální délky. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Text známení musí bsahvat alespň 10 znaků, které nejsu tzv. bílé znaky. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Ulžit - pmcí tht tlačítka je deslán frmulář pr vytvření známení. Správce je přesměrván na brazvku Seznam známení. Editace známení 27

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Upmínky a kntrly E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Upmínky... 3 Evidence a tisk upmínek (1.3.3.1)... 3 Kntrla phledávek a psílání

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Roční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Roční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Rční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 10) Ppis... 3 Průběh rční uzávěrky... 3 Rční uzávěrka (1.1.1.8)... 3 Kntrly před uzávěrku...

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.26

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.26 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.26 9.04.2015 1. Obsah 2. Přihlášení přes ActiveDirectry... 3 3. Pčet záznamů na stránce... 4 4. Externí subjekty... 6 4.1. Zbrazení plžek Obec a PSČ...

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.35.0 Release ntes Vydání: 07/2018 v 2.35.0 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov Jak pužívat frmulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařv - Musíte mít jakékli zařízení, které se umí připjit k internetu pčítač, mbil, tablet - Otevřete si jakýkli prhlížeč internetu. - D adresníh řádku

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ReDat experience Release notes ATC-ATM

ReDat experience Release notes ATC-ATM ReDat experience 2.35.1 Release ntes ATC-ATM Vydání: 11/2018 v 2.35.1 rev. 1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu 0 Dtaz typu Cmmn Inf v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL TUTORIÁLU...2 2 PRÁCE S TUTORIÁLEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS TUTORIÁLU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl tutriálu V tmt tutriálu

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz Infrmace pr deklarantsku veřejnst nvých funkcích v aplikaci e-vývz Dne 27. června 2017 bude distribuvána a nasazena nvá verze aplikace NCTS/ECS klient (dále jen aplikace ), ve které budu zapracvány některé

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.30 15.05.2017 Ddatek k manuálu verze 1.30 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Pdrbný ppis na příjmu zásilky... 4 4. Elektrnická pdatelna... 5 4.1 Autmatické

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.34.2 Release ntes Vydání: 02/2018 v 2.34.2 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>:

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU Zadání k výrbě internetvéh bchdu - design, struktura, bsah Základní příprava Tent dkument řeší zadání ve smyslu hlavních pžadavků na funkčnst a vzhled PHP5, MySQL5 Snadná

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více