pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1

2 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/ Praha 1 Telefnní ústředna: Tent dkument bsahuje infrmace důvěrnéh charakteru a infrmace v něm bsažené jsu vlastnictvím Ministerstva dpravy ČR. Žádná část dkumentu nesmí být kpírvána, uchvávána v dkumentvém systému neb přenášena jakýmkliv způsbem včetně elektrnickéh, mechanickéh, ftgrafickéh či jinéh záznamu a uveřejněna či pskytnuta další straně bez předchzí dhdy a písemnéh suhlasu vlastníka. Některé názvy pužité v tmt dkumentu mhu být registrvanými chrannými známkami neb bchdními značkami, které jsu majetkem svých vlastníků. 2

3 OBSAH LICENČNÍ UJEDNÁNÍ...2 REFERENČNÍ POPIS APLIKACE...3 CHARAKTERISTIKA APLIKACE...3 POUŽÍVANÉ TYPY PÍSMA...4 Ikny pr upzrnění, pznámku, tip a příklad...4 POUŽITÁ TERMINOLOGIE...5 PRÁCE S APLIKACÍ SUP...6 Vyhledání uživatele...6 Seznam uživatelů...8 Detail uživatele...9 Nastavit hesl...11 Editace uživatele...12 Nvá žádst...14 Vyhledání žádsti...17 Seznam žádstí...19 Detail žádsti...19 Editace žádsti...22 Zamítnutí žádsti...24 Strn žádsti...24 Seznam známení...25 Nvé známení...26 Editace známení...27 Číselník útvarů...29 Detail útvaru...29 Zalžení nvéh útvaru...30 Přejmenvání útvaru...31 Vyhledání změn...32 Auditní přehled...33 Archiv změn...34 Záznam v archivu změn...35 PRACOVNÍ POSTUPY (SCÉNÁŘE) PŘI PROVÁDĚNÍ SPRÁVY UŽIVATELŮ...36 Zřízení nvéh uživatelskéh účtu...36 Přidělení, změna, debrání...36 Jak pstupvat při incidentu...36 Referenční ppis aplikace Charakteristika aplikace Aplikace je určena správcům uživatelů Evidence řidičů (Správcům uživatelů na ORP). Aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů služí především k udržvání údajů uživatelích a definici uživatelských přístupů k funkcinalitě Evidence řidičů. Vede vlastní evidenci všech uživatelů, a t zejména jejich základních atributů, jejich přístupvých práv, příslušnst k právněnému subjektu, správcvských práv (pkud nějaká mají) a vazbu na teritriální půsbnst. 3

4 Pužívané typy písma V tét elektrnické příručce je pr dlišení a zvýraznění infrmace pužíván něklik typů písma. Význam jedntlivých typů písma je následující: Nrmální text Zvýrazněný text Upravit OK, Zpět Text psaný tučnu kurzívu Text psaný kurzívu Enter,Esc,Mezerník, Ctrl+Q Typ písma pužívaný běžně v textech dstavců. Tučný text písma zvýrazňuje pdstatnu infrmaci bsaženu v textu dstavce neb ppisu brázku. Zvýrazněnéh textu (většinu v kmbinaci s hypertextvým dkazem) bývá pužit též v případě dkazu na dpvídající kapitlu. Texty napsané tučným písmem dkazují též na pvel zadávaný z nabídky; v tmt případě jde pvel Upravit. Odkaz na dpvídající pvelvé tlačítk na frmuláři neb dialgu. Tučnu kurzívu psaný text bvykle dkazuje na název (titulek) kna frmuláře neb dialgu, kterém se v dalším textu pjednává. Kurzívu se píší dkazy na dpvídající plžku frmuláře neb dialgu (jinu než pvelvé tlačítk). Texty napsané tímt typem písma dkazují na stisk naznačené klávesy, resp. kmbinace kláves na klávesnici. Ikny pr upzrnění, pznámku, tip a příklad Upzrnění Následující text upzrnění je d statníh textu dlišen červenu barvu. Pznámka Následující text pznámky(-ek) je d statníh textu dlišen šedu barvu. Tip Následující text tipu(ů) je d statníh textu dlišen šedu barvu. Příklad Následující text příkladu(ů) je d statníh textu dlišen šedu barvu. 4

5 Pužitá terminlgie Správce uživatelů na ORP Uživatel aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů evidence řidičů. Aplikace Evidence řidičů Aplikace Evidence řidičů (též Centrální registr řidičů, též Eliška) služí k evidenci veškeré agendy spjené s evidencí řidičů a přestupků v suladu se záknem, zejména se zákny č. 361/2000 Sb., č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů, a č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. Hvězdičkvá knvence Tat knvence se pužívá v případě vyplňvání některých plžek, ke kterým se vztahují číselníky se seznamem mžnstí vlžení (např. teritrium). D textvéh ple vyplňvané plžky vlží uživatel puze pčáteční část vyhledávanéh slva (např. první písmen teritria) a za tut část vlží hvězdičku (*), pak stiskne tlačítk Vyhledat a aplikace mu nabídne seznam všech plžek (teritrií) začínajících zadaným písmenem. Z tht seznamu uživatel vybere pžadvanu plžku. Operace Mnžina úknů realizvatelných v rámci Evidence řidičů je pevně stanvena a zakmpnvána d lgiky aplikací Evidence řidičů. Jedntlivé perace mají unikátní identifikátr v pdbě kódvéh značení. Oprávněný subjekt Mnžina subjektů (úřadů), ke kterým je mžné uživatele přiřadit. Každéh uživatele je mžné přiřadit k právě jednmu subjektu. Seznam právněných subjektů je dán číselníkem. Každá sba v Evidenci řidičů má nastaveny atributy, určující, kterým subjektům smějí být data sbě vydávána. Oprávněný subjekt, ke kterému je uživatel přiřazen, určuje v kmbinaci s těmit atributy, zda-li má uživatel k dané sbě přístup či nikliv. Rle Správa přístupu umžňuje vytvářet a aktualizvat rle v systému. Rle představují skupinu perací, kteru je mžn přidělvat jedntlivým uživatelům. Uživateli může být přidělen něklik pvlených rlí. Sada pvlených rlí určuje, které rle může uživatel mít. Pvlené rle mhu být značeny jak aktivní či neaktivní. Mnžina aktivních rlí přiřazených uživateli určuje jeh přístupvá práva. Teritrium Uživatelé mhu svji činnst vyknávat v určitém teritriu. Tat teritriální příslušnst (typicky k bci s rzšířenu pravmcí - ORP, ale např. též k celé ČR) je dalším z atributů uživatele. Uživateli je přiřazen puze jedn teritrium. Unikátním identifikátrem aktivníh záznamu teritria je identifikátr úřadu ORP. Uživatel Správa přístupu umžňuje vytváření a mazání uživatelů, stejně tak i mdifikaci těcht uživatelů resp. jejich atributů. Jedntlivým uživatelům budu přiřazvány rle, definující jejich právnění v systému Evidence řidičů. Krmě jinéh je v rámci správy uživatelů rvněž specifikvána jejich teritriální půsbnst. Další charakteristiku uživatele je jeh přiřazení k právě jednmu právněnému subjektu (rganizaci). Unikátním identifikátrem aktivníh záznamu uživatele je jeh lgin. 5

6 Práce s aplikací SUP Upzrnění: Tat uživatelská příručka je určena pr aplikaci Administrace evidence řidičů verze Náhled na úvdní brazvku Aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů služí především k udržvání údajů uživatelích a definici uživatelských přístupů k funkcinalitě Evidence řidičů. Vede vlastní evidenci všech uživatelů a t zejména jejich základních atributů, jejich přístupvých práv, příslušnst k právněnému subjektu, správcvských práv (pkud nějaká mají) a vazbu na teritriální půsbnst. Úvdní brazvka nabízí základní vládací menu, pmcí jedntlivých plžek v tmt menu se spuští jedntlivé stránky aplikace, tyt stránky jsu pdrbně ppsány v samstatných kapitlách. V vládacím menu jsu tyt základní vlby: Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb v hlavním menu závisí na právněních, která má správce přidělena. Uživatelé pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání uživatele. Žádsti pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání žádsti. Oznámení pmcí tét vlby se spuští stránka Seznam známení. Číselník útvarů pmcí tét vlby se spuští stránka Číselník útvarů. Vyhledání změn - pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání změn. Změnit hesl - pmcí tét vlby se spuští stránka Změna hesla. Upzrnění: Kliknutím na text Administrace evidence řidičů lze z kterékliv části aplikace přejít na úvdní stránku aplikace Administrace evidence řidičů. Vyhledání uživatele Ze stránky Vyhledání uživatele lze tevřít stránku: Seznam uživatelů Na stránku Vyhledání uživatele se dstanete pmcí vlby Uživatelé v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Vyhledání uživatele 6

7 Pr vyhledání uživatele je mžné vyplnit následující vyhledávací kritéria v části Jména: Lgin - lgin vyhledávanéh uživatele. Upzrnění: Na tét stránce se lgin zadává ve frmě Dména\lgin (např.crr\354801ab). Příjmení - příjmení vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Jmén - jmén vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. V části Organizační struktura je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Aktivní rle - aktivní rle uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Pvlené rle - pvlené rle uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Teritrium - teritrium uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Upzrnění: Je-li teritrium správce knkrétní bec (ORP), je tent údaj předvyplněn a není mžné h měnit. Útvar - název útvaru dle číselníku, lze zadávat až p vyplnění teritria, dle kteréh je seznam útvarů filtrván. V části Hesla je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Dnů d expirace max. - zbrazí jen uživatele s heslem expirujícím nejpzději za x dnů neb s expirvaným heslem. V části Šklení je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Bez šklení CRŘ - zbrazí jen uživatele, kteří neabslvvali šklení CRŘ. Bez šklení ZOZ - zbrazí jen uživatele, kteří neabslvvali šklení ZOZ. 7

8 V části Výsledky je mžné zvlit některá dplňující kritéria pr pdbu zbrazených údajů p vyhledání: Řazení záznamů - z tht rzbalvacíh seznamu lze vybrat jakým způsbem budu řazeny údaje vyhledaných uživatelích: Příjmení, jmén Uživatelské jmén Pslední přihlášení, jmén Zbrazit i blkvané účty - pkud značíte tt zaškrtávací plíčk, budu v seznamu vyhledaných sb zbrazeny i sby, jejichž účty byly zablkvány. Zbrazit i smazané účty - pkud značíte tt zaškrtávací plíčk, budu v seznamu vyhledaných sb zbrazeny i sby, jejichž účty byly smazány (tedy sby, které již nemají přístup d aplikace Evidence řidičů). K dispzici jsu tlačítka: Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Vyhledat - pmcí tht tlačítka jsu vyhledány všechny sby, které splňují zadaná kritéria a patří d teritria správce, správce je přesměrván na stránku Seznam uživatelů, tat stránka je zbrazena i v případě, že dle zadaných kritérií nebyly nalezeny žádné sby. Výsledný seznam není limitván maximálním pčtem záznamů (Max. pčet řádků). Pkud správce uživatelů nevyplní žádné výběrvé kritérium, zbrazí se mu seznam všech jím spravvaných uživatelů, cž se může hdit. Seznam uživatelů Ze stránky Seznam uživatelů je mžné tevřít stránku: Detail uživatele Na stránku Seznam uživatelů se dstanete pmcí tlačítka Vyhledat na stránce Vyhledání uživatele. Náhled na stránku Seznam uživatelů Na základě zadaných vyhledávacích kritérií je zbrazen seznam uživatelů vyhvujících pdmínce vyhledávání a patřících d teritria správce. Ze seznamu je mžná vybrat uživatele (kliknutím na záznam) a přejít na brazvku Detail uživatele. Seznam je řazen pdle plžky Řazení záznamů zvlené na brazvce Vyhledání uživatele. Seznam není limitván maximálním pčtem záznamů v seznamu (Max. pčet řádků). 8

9 Stránka Seznam uživatelů pskytuje následující infrmace vyhledaných uživatelích: Lgin - lgin uživatele. Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. Teritrium - název teritria dle číselníku. Expirace hesla za (dní) - pčet dní d expirace hesla neb Hesl expirval. Pr uživatelské účty s vypnutu expirací je prázdné. Blkván - An, pkud má uživatel zablkvaný účet, jinak nevyplněn. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - návrat na předchzí stránku. Exprt - pmcí tht tlačítka lze vyexprtvat seznam uživatelů d excelu. Náhled na excelvý subr Detail uživatele Ze stránky Detail uživatele je mžné tevřít stránky (v závislsti na přidělených právněních): Nastavit hesl Editace uživatele Na stránku Detail uživatele se dstanete klepnutím na řádek zvlenéh uživatele z brazvky Seznam uživatelů. Náhled na stránku Detail uživatele 9

10 K dispzici jsu následující infrmace uživateli: Dména\lgin uživatele. Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. V části Kntaktní údaje jsu k dispzici následující infrmace: Tel - telefnní čísl uživatele. - uživatele. V části Organizační struktura jsu k dispzici následující plžky: Nadřízený - jmén nadřízenéh. Teritrium - teritrium uživatele dle číselníku. Útvar útvar uživatele v rámci teritria, pkud existuje. V části Šklení jsu k dispzici následující plžky: Šklení CRŘ - datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - datum abslvvání šklení ZOZ. V části Pznámky jsu k dispzici infrmace v plžce Pznámky. V případě, že žádné pznámky neexistují je tat plžka prázdná. Část Systémvé infrmace pskytuje následující infrmace: Datum vytvření - datum vytvření uživatele. 10

11 Datum změny - datum pslední změny prvedené na uživateli. Datum smazání - datum smazání uživatele. Max. pčet řádků - maximální pčet zbrazitelných řádků ve všech číselnících a seznamech v Evidenci řidičů, u kterých není uveden jinak. Expirace hesla - pčet dnů d expirace hesla. V části Rle je k dispzici seznam rlí, každé rli jsu k dispzici následující infrmace: Rle - název pvlené rle. Aktivní - infrmace tm, zde je rle aktivní či ne, text An/Ne. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se může správce vrátit zpět na předchzí brazvku. Nastavit hesl - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nastavit hesl. Nvá žádst pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nvá žádst rzšíření právnění. Zablkvat - pmcí tht tlačítka lze zablkvat uživatele, zablkvaný uživatel nebude mít přístup d aplikace Evidence řidičů. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze v případě, že uživatel není zablkván. Odblkvat - pmcí tht tlačítka lze dblkvat zablkvanéh uživatele. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze v případě, že uživatel je zablkván. Opravit - p stisknutí tht tlačítka bude zbrazena stránka Editace uživatele, zde je mžné pravit některé údaje uživateli. Smazat - pmcí tht tlačítka bude uživatel smazán. Uživatele může smazat puze správce, který má příslušné právnění. Nastavit hesl Upzrnění: Uživatel je smazán z phledu přístupu k aplikaci Evidence řidičů (nemá přístup d aplikace), v Administraci evidence řidičů jsu data smazaném uživateli uchvána, není však mžné je měnit. Při vyhledání uživatele lze smazané uživatele vyhledat, pkud je značena příslušná vlba (viz Vyhledání uživatele). Na stránku Nastavit hesl se dstanete pmcí tlačítka Nastavit hesl na stránce Detail uživatele. Náhled na stránku Nastavit hesl 11

12 Tat stránka služí k nastavení hesla uživatele Evidence řidičů, např. pkud uživatel své hesl zapmene. Upzrnění: Hesl může změnit puze správce, který má příslušné právnění. Pznámka: Syntaktické pdmínky, minimální dba pr změnu hesla, maximální dba platnsti hesla, minimální pčet histrie hesel a pčet chybných pkusů při zadání hesla pr blkaci účtu jsu definvány centrálně. V hlavičce stránky Nastavit hesl je infrmace uživateli ve tvaru Dména\lgin. Pr změnu hesla je nutné vyplnit následující plžky: Nvé hesl* - nvé hesl, které se má nastavit. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Nvé hesl (znvu)* - nvé hesl napsané znvu, pr kntrlu. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Nastavit hesl - pmcí tht tlačítka je uživateli nastaven nvé hesl. Správce je přesměrván na brazvku Detail uživatele. Editace uživatele Na stránku Editace uživatele se dstanete pmcí tlačítka Opravit na stránce Detail uživatele. Náhled na stránku Editace uživatele 12

13 Na tét stránce je mžné pravit některé údaje uživateli. V části Jmén lze pravit: Příjmení* - příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén* - jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. V části Kntaktní údaje je mžné pravit následující plžky: Tel - telefnní čísl zakládanéh uživatele. - uživatele. V části Organizační struktura lze pravit následující plžky: Nadřízený - jmén nadřízenéh. Teritrium* - teritrium uživatele, je mžné využít nabídky číselníku, pr lepší vyhledávání lze užít hvězdičkvu knvenci. Upzrnění: Je-li teritrium správce knkrétní bec (OPR), není mžné tent údaj měnit. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar útvar uživatele v rámci teritria, pkud existuje. V části Šklení lze upravit následující plžky: Šklení CRŘ - datum abslvvání šklení pr CRŘ. 13

14 Šklení ZOZ - datum abslvvání šklení ZOZ. V části Pznámky lze d textvéh ple Pznámky napsat libvlný text pznámky k uživateli. V části Systémvé infrmace lze pravit Maximální pčet zbrazitelných řádků, týká se t všech číselníků a seznamů v Evidenci řidičů, u kterých není uveden jinak. V části Rle je mžné pravit následující infrmace přidělených rlích: Rle - název rle. Aktivní - zaškrtávací plíčk. Označením plíčka je aktivvána příslušná rle. Puze rle, které jsu značené jak aktivní, určují jaká má uživatel práva. Pkud plíčk zaškrtnuté není, je rle puze pvlená, ale není aktivní. Upzrnění: Zaškrtávací plíčka jsu pvlena puze v případě, že má správce příslušné právnění. V případě, že je uživateli přiřazena alespň jedna rle, má správce k dispzici tlačítka: Zaškrtnut: Vše - pmcí tht tlačítka lze značit zaškrtávací plíčk Aktivní u všech přidělených rlí. Nic - pmcí tht tlačítka lze dznačit zaškrtávací plíčk Aktivní u všech přidělených aktivních rlí. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Aktivvat aktivvány pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Aktivvat - pmcí tht tlačítka budu aktivvány pvlené rle makra. Na stránce Editace uživatele jsu k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se správce vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka jsu ulženy zadané údaje. P ulžení zadaných údajů se dstanete zpět na stránku Detail uživatele. Nvá žádst Na stránku Nvá žádst se dstanete pmcí tlačítka Nvá žádst na stránce Detail uživatele neb Vyhledání žádsti. Náhled na stránku Nvá žádst typu Rzšíření právnění 14

15 Náhled na stránku Nvá žádst typu Zalžení uživatele 15

16 Tat stránka služí k zalžení žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Upzrnění: Žádst může zalžit puze správce, který má příslušné právnění. Stránka Nvá žádst bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Stránka dále bsahuje následující plžky, které lze zadat v závislsti na typu žádsti: Osbní údaje: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Příjmení - Příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén - Jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Organizační struktura: 16

17 Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Šklení: Pznámky: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Upzrnění: Schválené rle není mžné měnit na tét stránce. Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Nvé rle lze přidat prstřednictvím tlačítka Přidat rle, neb výběrem makra z menu Makr a následně stisknutím tlačítka Pvlit. Upzrnění: Vyplnění alespň jedné plžky je pvinné. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Pvlit zařazeny d seznamu neschválených rlí pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Pvlit - pmcí tht tlačítka budu pvleny rle z vybranéh makra, seznam pvlených rlí bude vypsán v části Rle. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst ulžena. Vyhledání žádsti Ze stránky Vyhledání žádsti lze tevřít stránku: Seznam žádstí Na stránku Vyhledání žádsti se dstanete pmcí vlby Žádsti v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Vyhledání žádsti 17

18 Pr vyhledání žádsti je mžné vyplnit následující vyhledávací kritéria v části Žádst: Typ - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Teritrium žadatele - Teritrium půsbnsti žadatele. Lgin - Lgin vyhledávanéh uživatele. Příjmení - Příjmení vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Jmén - Jmén vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Datum Rzmezí d d data vytvření hledané žádsti. Stav - Aktuální stav žádsti. V části Výsledky je mžné zvlit dplňující kritéria pr pdbu zbrazených údajů p vyhledání: Řazení záznamů - z tht rzbalvacíh seznamu lze vybrat jakým způsbem budu řazeny údaje vyhledaných uživatelích: Příjmení, jmén Uživatelské jmén Obec, jmén K dispzici jsu tlačítka: Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Nvá žádst pmcí tht tlačítka je uživatel přesměrván na brazvku Nvá žádst s mžnstí ulžit žádst zalžení uživatele. Vyhledat - pmcí tht tlačítka jsu vyhledány všechny žádsti, které splňují zadaná kritéria a patří d teritria správce, správce je přesměrván na stránku Seznam žádstí, tat stránka je zbrazena i v případě, že dle zadaných kritérií nebyly nalezeny žádné žádsti. Výsledný seznam není limitván maximálním pčtem záznamů (Max. pčet řádků). 18

19 Pkud správce uživatelů nevyplní žádné výběrvé kritérium, zbrazí se mu seznam všech jím spravvaných žádstí. Seznam žádstí Ze stránky Seznam žádstí je mžné tevřít stránku: Detail žádsti Na stránku Seznam žádstí se dstanete pmcí tlačítka Vyhledat na stránce Vyhledání žádsti. Náhled na stránku Seznam žádstí Na základě zadaných vyhledávacích kritérií je zbrazen seznam žádstí vyhvujících pdmínce vyhledávání a patřících d teritria správce. Ze seznamu je mžná vybrat žádst (kliknutím na záznam) a přejít na brazvku Detail žádsti. Seznam je řazen pdle plžky Řazení záznamů zvlené na brazvce Vyhledání žádsti. Seznam není limitván maximálním pčtem záznamů v seznamu (Max. pčet řádků). Stránka Seznam žádstí pskytuje následující infrmace vyhledaných žádstech: Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. Lgin - lgin uživatele. ORP - název ORP (teritria) půsbnsti žadatele dle číselníku. Datum vytvření - Datum vytvření žádsti. Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti - Aktuální stav žádsti. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - návrat na předchzí stránku. Detail žádsti Na stránku Detail žádsti se dstanete kliknutím na aktivní plžku na brazvce Seznam žádstí. Náhled na stránku Detail žádsti 19

20 Tat stránka služí k zbrazení detailu žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Stránka Detail žádsti bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Osbní údaje: Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Organizační struktura: Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. 20

21 Šklení: Pznámky: Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Datum zalžení žádsti. Uživatel, který žádst zalžil. Datum schválení neb zamítnutí žádsti. Uživatel, který žádst schválil neb zamítnul. Důvd zamítnutí žádsti. Datum zpracvání žádsti. Uživatel, který žádst zpracval. Datum strna žádsti. Uživatel, který žádst strnval. Důvd strna žádsti. Pznámka: Jsu zbrazeny puze relevantní systémvé infrmace, které jsu aktuálně k dispzici. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb závisí na právněních, která má správce přidělena a na aktuálním stavu žádsti. Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Opravit pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Editace žádsti. Smazat pmcí tht tlačítka uživatel smaže žádst. Schválit pmcí tht tlačítka uživatel žádst schválí. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Nvá žádst. Zamítnut pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Zamítnutí žádsti. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Nvá žádst. Strn pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Strn žádsti. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Schválená žádst a Zamítnutá žádst. 21

22 Zpracvat pmcí tht tlačítka uživatel schválenu žádst zpracuje, tzn. djde k zalžení nvéh účtu neb k rzšíření rlí uživatele. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Schválená žádst. Editace žádsti Na stránku Editace žádsti se dstanete pmcí tlačítka Opravit na stránce Detail žádsti. Náhled na stránku Editace žádsti Tat stránka služí k upravení údajů na žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Upzrnění: Upravvat je mžné puze žádst ve stavu Nvá žádst. Stránka Editace žádsti bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Pdle typu žádsti lze měnit následující plžky: 22

23 Osbní údaje: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Příjmení - Příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén - Jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Organizační struktura: Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Šklení: Pznámky: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Upzrnění: Schválené rle není mžné měnit na tét stránce. Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Nvé rle lze přidat prstřednictvím tlačítka Přidat rle, neb výběrem makra z menu Makr a následně stisknutím tlačítka Pvlit. Upzrnění: Vyplnění alespň jedné plžky je pvinné. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Pvlit zařazeny d seznamu neschválených rlí pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Pvlit - pmcí tht tlačítka budu pvleny rle z vybranéh makra, seznam pvlených rlí bude vypsán v části Rle. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: 23

24 Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb závisí na právněních, která má správce přidělena a na aktuálním stavu žádsti. Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka jsu změny na žádsti ulženy. Zamítnutí žádsti Na stránku Zamítnutí žádsti se dstanete pmcí tlačítka Zamítnut na stránce Detail žádsti. Upzrnění: Přístupnst stránky je závislá na právněních uživatele. Náhled na stránku Zamítnutí žádsti Tat stránka služí k zamítnutí žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Na stránce Zamítnutí žádsti jsu zbrazeny následující infrmace: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Pr zamítnutí žádsti je nutné vyplnit následující plžky: Důvd* - Důvd zamítnutí žádsti. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst zamítnuta. Správce je přesměrván na brazvku Detail žádsti. Strn žádsti Na stránku Strn žádsti se dstanete pmcí tlačítka Strn na stránce Detail žádsti. Upzrnění: Přístupnst stránky je závislá na právněních uživatele. 24

25 Náhled na stránku Strn žádsti Tat stránka služí ke strnvání žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Na stránce Strn žádsti jsu zbrazeny následující infrmace: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Pr zamítnutí žádsti je nutné vyplnit následující plžky: Důvd strna* - Důvd strna žádsti. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst strnvána. Správce je přesměrván na brazvku Detail žádsti. Seznam známení Na stránku Seznam známení se dstanete pmcí vlby Oznámení v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Seznam známení 25

26 Tat stránka služí k zbrazení seznamu všech známení pr uživatele. Jsu zbrazeny následující infrmace: Platnst d - Začátek platnsti známení. Platnst d - Knec platnsti známení. Text - Text známení. Závažnst - Typ známení (stupeň závažnsti Oznámení, Varvání, Závažné). Teritrium - Teritrium, pr které bude známení zbrazván. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Opravit - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Editace známení. Smazat - pmcí tht tlačítka má správce mžnst známení smazat. Nvé známení - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nvé známení. Nvé známení Na stránku Nvé známení se dstanete pmcí tlačítka Nvé známení na stránce Seznam známení. Náhled na stránku Nvé známení 26

27 Tat stránka služí k vytvření nvéh známení, které bude zbrazván uživatelům aplikace. Je nutné vyplnit následující plžky: Závažnst* - Typ známení, výběr z těcht stupňů závažnsti: Oznámení, Varvání, Závažné. Předvyplněn typ Oznámení. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Teritrium* - Teritrium, pr které bude známení zbrazván. Omezen dle teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Musí dpvídat hdntě z číselníku. Platnst d* - Datum a čas začátku platnsti známení. Předvyplněn aktuální datum a čas. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Platnst d* - Datum a čas uknčení platnsti známení. Předvyplněn knec aktuálníh dne. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Text* - Text známení. Pd textvu blastí je zbrazen pčítadl znaků, zbývajících d maximální délky. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Text známení musí bsahvat alespň 10 znaků, které nejsu tzv. bílé znaky. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Ulžit - pmcí tht tlačítka je deslán frmulář pr vytvření známení. Správce je přesměrván na brazvku Seznam známení. Editace známení 27

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více