E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA"

Transkript

1 E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané téma vypracoval samostatn a uvedl jsem veškeré použité prameny. V Hradci Králové dne 15. listopadu 2002

3 Podkování Chci podkovat lektorm etické výchovy, kteí nám pedávali cenné informace a uili nás osvojit si potebné prosociální dovednosti. Dkuji zvlášt Mgr. Pavlu Motykovi za pomoc pi vzniku této práce. Jsem rád, že jsem touto cestou poznal spoustu skvlých lidí, kteí jsou ochotni upímn ze všech svých sil realizovat projekt etické výchovy v terénu. Jií Pešek 3

4 Obsah Úvod Seznámení s etickou výchovou Historie projektu Etická výchova v našich zemích Výchovný cíl etické výchovy Složky etické výchovy Výchovný program Výchovný styl Metody Vyuovací proces Osobnost pedagoga Charakteristika cílové skupiny Fyzická rovina Psychická rovina Sociální rovina Tematický plán pedmtu etická výchova Situace ve škole Jaké máme podmínky pro realizaci tohoto pedmtu Jednoletý tematický plán pedmtu etická výchova Úvodní hodiny Komunikace Sebeúcta Pozitivní hodnocení druhých Tvoivost a iniciativa Vyjádení a komunikace cit Empatie (vcítní) Asertivita a uvolnní agresivity Reálné a zobrazené vzory Spolupráce, pomoc, darování, dlení se Komplexní prosociálnost

5 3.4. Rozbor nkolika konkrétních aktivit Aktivita: Vycpávky v ei Aktivita: Mafie Aktivita: Kdo má pežít katastrofu? Aktivita: Colour máz Aktivita: Hledání zázraného šému Závr Použitá literatura

6 Úvod Od nepamti se lidé zamýšleli na tím, jak uchovat výdobytky své doby, jak je dále rozvíjet a vylepšovat. Dosplí se snaží pedat dtem své životní zkušenosti, aby na n mohli navázat. Dochází k pedávání bohatství materiálního i duchovního, jednotlivcm i spoleenství. Avšak ne všechno, co jako vlastníme a umíme, užíváme k dobru našemu i celé spolenosti. Pro dokreslení závažnosti tohoto tvrzení staí shlédnout jedny televizní noviny. Aby mohlo lidstvo pežít a dále se vyvíjet, je nezbytné rozvíjet ve výchovném procesu nastupujících generací nejen inteligenci rozumu, ale též inteligenci srdce. Již dávno nestaí lovka pouze informovat, nýbrž je teba ho také formovat, aby mohl co nejplnji rozvinout své lidství, které je zárove darem i úkolem. O mén je kvalitní a komplexní formaci schopna zajistit dnešní rodina, o to více tento úkol spoívá na škole a jejích uitelích, kteí by mli být zárove vychovately. Proto práv zde je nutné podporovat spíše ducha spolupráce než pouze ducha soutživosti, ve výuce upednostnit hledání ešení problém ped pouhou reprodukcí znalostí, vytvoit prostor pro tvoivý a prosociální rozvoj dtí, které se zde mají nauit mj. prakticky aplikovat nauené principy na reálné životní situace. V hledání ešení této problematiky nám jako jedna z nadjných inspirací pichází vstíc projekt etické výchovy, kterému je vnována tato práce. Nejprve tedy strun pedstavím pvodní projekt etické výchovy a charakterizuji cílovou skupinu a prostedí, kde jej aplikuji. Poté vysvtlím tematický plán, který jsem podle projektu pipravil, a práci uzavu ilustrativním vysvtlením nkolika použitých aktivit a shrnutím svých zkušeností. V této chvíli Vám, vážený tenái, peji zajímavou etbu, ale pedevším též inspirace a nové nápady pro to, co práv dláte a o usilujete. 6

7 1. Seznámení s etickou výchovou 1.1. Historie projektu Bylo to v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy se mnozí psychologové shodli na tom, že nestaí lovku dát pouze vzdlání, ale je poteba ho vychovávat. Své bádání od té doby zamují na zkoumání faktor, které urují rozvoj charakteru, a hledají zpsoby, jak své poznatky aplikovat do výchovných projekt. Vzniká nap. projekt Child Development Program psycholog D. Solomona, D. Watsona a V. Battistiche. Na nj navazuje španlský profesor Roberto Roche Olivar z Nezávislé university v Barcelon projektem Výchova k prosociálnosti (in: Psychologia y Education de la Prosocialidad, Barcelona 1990). Pan profesor zde vytipoval asi 30 faktor souvisejících s tzv. prosociálním chováním a na základ výzkumu mezi žáky vytvoil teoretický model, který zahrnuje 15 bod týkajících se žáka a vychovatele. Pokud by si dít osvojilo prosociální chování, je velká pravdpodobnost, že vyroste v charakterního lovka. Pojem prosociálnost a zpsobilosti potebné k jeho dosažení budou vysvtleny dále Etická výchova v našich zemích Na Ministerstvu školství a tlovýchovy Slovenské republiky se od roku 1990 zabývá skupina expert etickou výchovou. Rámcové osnovy a cíl pedmtu podporují altruismus a harmonické vztahy v rodin a v rzných spoleenských skupinách. Zahájeno je též experimentální vyuování na dvaceti školách, teoretický výzkum, píprava uitel a metodických materiál. 7

8 Za dalším rozpracováním materiál stojí pedevším jméno pana Ladislava Lencze a jeho spolupracovník, kteí se seznamují se zmínným projektem psychologa Roberta Rocheho Olivara. Vstícnost tohoto autora velmi podobného projektu a první úspchy v rámci dobrovolných pedmt ve školách vedly k tomu, že etická výchova byla na Slovensku od školního roku 1991/1992 zavedena jako nepovinný pedmt a o dva roky pozdji jako pedmt povinný. S podporou Metodického centra Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy Slovenské republiky probhl první kurs lektor etické výchovy v echách již roku 1991, bylo to v Rožnov pod Radhoštm. Další akreditaní kursy probíhají od roku 1996 v Brn pod hlavikou Školského úadu i Pedagogického centra. Garantem všech kurs byla paní Bohuslava Podolská. Jí jsme vdni i my, absolventi posledního kursu, který probhl v Hradci Králové (2001/2002) s podporou Katechetického stediska místního ímskokatolického biskupství Výchovný cíl etické výchovy Cílem je pozitivní ovlivování postoj a chování dítte. Nejedná se, jak by se nkdo mohl veden názvem myln domnívat, o výuku souboru morálních zákaz a píkaz. Náš projekt se nezajímá jen o to, co je správné, ale i o to, jak vytvoit pedpoklady k etickému jednání. Ideálem této výchovy je klíový pojem prosociálnost, což je zkrátka nezištné chování zamené na pomoc nebo ve prospch druhých. Toto chování ve prospch druhého nevychází ze služební povinnosti, neoekává protislužbu i vnjší odmnu, nenaruší identitu subjektu a podporuje reciprocitu (tj. podobné chování u druhého). Prosociálnost je pesn definovaný a mitelný vdecký pojem, který v podstat odpovídá tomu, co bžn nazýváme nezištnou láskou. 8

9 1.4. Složky etické výchovy Etická výchova stojí na tyech základních složkách: Výchovný program Výchovný styl Osobité metody Rozvoj prosociálnosti Výchovný program Výchovný program se skládá z deseti bod, jejichž obsah i poadí má opodstatnnou logiku. Podrobnjší vysvtlení jednotlivých témat tohoto základního programu uvádím až v kapitole Komplexní prosociálnost 9. Pomoc, pátelství a spolupráce 8. Reálné a zobrazené vzory 7. Asertivita 6. Empatie (vcítní) 5. Vzájemné vyjádení cit 4. Tvoivost a iniciativa 3. Pozitivní hodnocení druhých 2. Dstojnost lidské osoby 1. Komunikace 9

10 Na výchovný program navazují tzv. aplikaní témata. Ta jsou jakýmsi druhým stupnm, který navazuje na získané prosociální dovednosti a eší postoje k následujícím tématm: rodina, ve které žijeme etika a hodnotový systém duchovní rozmr spolenosti (náboženství a sekty) ochrana pírody a životního prostedí ekonomické hodnoty výchova k sexuálnímu zdraví a k rodinnému životu Výchovný styl Výchovný styl je postup, kterým vychovávající ovlivuje rozvoj etického chování vychovávaných. V našem pípad jej lze shrnout do tchto zásad: a) Vytváíme z tídy výchovné spoleenství Toto je základ pro ostatní výchovné zásady a zárove i cíl, ke kterému ostatní výchovné innosti smují. V této pedagogice se rozšiuje jednostranné pojetí výchovného vztahu uitel = subjekt (výluný nositel moudrosti), žák = objekt (více mén pasivní). Zamíme-li se nejprve na vzájemné vztahy žák, vytvoí se výchovné spoleenství, v nmž všichni pracují efektivn a pomáhají sob navzájem i vyuujícímu. Je proto dležité hovoit se žáky jako se sob rovnými, zapojit je na zaátku školního roku do vytvoení pravidel chování ve tíd, být otevený vi jejich potebám, názorm a návrhm, svovat jim pimenou zodpovdnost, pamatovat na n v den jejich narozenin i svátku, apod. Na místo výhradní motivace soutživostí, která asto podporuje spíše egoismus, závist a pípadn rezignaci, se upednostuje spolupráce vyúsující v radost a prosociálnost. Proto více hodnotíme spolupráci, než objektivn dosažené osobní výsledky, dbáme na dodržování pravidel fairplay, vytváíme podmínky, aby každý ml zážitek úspchu, vedeme nadanjší žáky, aby pomáhali slabším, atd. 10

11 b) Pijímáme žáky takové, jací jsou a projevujeme jim sympatie Každé dít je nesmírná hodnota a úkolem uitele je tuto hodnotu objevit a rozvinout. To je možné jen s bezvýhradným pijetím, všemožnými vstícnými kroky, i když se hned nedostaví pimená odezva. Takovýto postoj vychovávajícího vzbuzuje ve vychovávaném dvru, je ulehením a osvobozením od starostí a pízniv ovlivuje celkovou úinnost výchovy. Víme pece z djin, že práv dti, které mají doma i ve škole problémy i jinak vyboují z ady, nezídka vyrostou v tvoivé a aktivní osobnosti. c) Pipisujeme dtem pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost Mnohé zkušenosti z novodobé pedagogické praxe potvrzují princip, že se dti stávají takovými, za jaké je považujeme. V lovku totiž existuje tendence pijmout názor, který na nj mají druzí, zvlášt pokud se jedná o uznávané autority. Z toho vyplývá pro výchovu zásada, že je teba pipisovat dtem vlastnosti, které v nich chceme rozvíjet. Jedná se o jeden z nejsilnjších výchovných prostedk, který však pedpokládá pozitivní vztah mezi uitelem a žákem. d) Formulujeme jasná pravidla hry Pro lovka všech dob a míst platí nejobecnjší, takka vrozená zásada vyhýbat se zlu a konat dobro. Ostatní pravidla si každý vytváí za pomoci spolenosti v prbhu svého života. Dítti mžeme ublížit jak píliš tvrdou, tak píliš uvolnnou disciplínou ve výchovném procesu. Vychovatel má dítti pomoci v poznávání a osvojování si (interiorizaci) uritých etických pravidel, která jsou nevyhnutná pro smysluplný život. Dít, které se nenauí pijímat zodpovdnost a zachovávat uritá pravidla hry, žije chaoticky, neumí se orientovat ve svt a mezi lidmi. Jako píklad lze uvést pt celoživotních pravidel formulovaných americkou psycholožkou Susan Kovalik, iniciátorkou pedagogického programu Integrated Thematic Instruction: vytváet dvru být pravdivý 11

12 aktivn naslouchat nikým nepohrdat dávat maximum Každý, kdo chce dosáhnout pi rozvoji svého charakteru urité prosociálnosti, musí vždy poítat s jistým sebeomezením a sebeovládáním. e) Na negativní jevy reagujeme klidným poukázáním na jejich dsledky (tzv. induktivní disciplína) Používání tvrdých technik usmrování, fyzické agrese i dokonce zesmšování nevede k trvalému výsledku, ale naopak rozvíjí v dtech agresivitu a vzbuzuje opanou reakci po pominutí hrozby trestu. Je-li však vychovatel schopen vysvtlit dítti následky jeho nesprávného chování, zane dít více vnímat tyto dsledky vzhledem k druhým lidem. Tak se v nm podporuje empatie a prosociálnost a také interiorizovanjší sebekontrola. Pi takovémto rozboru dsledk bychom se mli vyhnout globáním soudm a uit dti ešit konflikty neagresivním zpsobem i vlastním píkladem. f) Vybízíme k prosociálnosti Nejjednodušší a za uritých podmínek i velmi úinný zpsob výchovy je íkat dtem, co mají dlat. Nabádání slabé intenzity prakticky chování dítte neovlivní, velmi intenzívní a ustaviné nabádání by vzbuzovalo odpor a spíše opaný úinek. Je to práv nabádání stední intenzity spojené s vhodnými argumenty, které je vysoce úinné pro zvyšování prosociálnosti. Ve škole lze použít nap. formu hesla týdne, formulace jedné zásady, kterou si dti zapamatují a snaží se ji bhem týdne realizovat. g) Odmny a tresty používáme opatrn 12

13 Význam tradin pojatých odmn a trest nelze peceovat. Silná stimulace pomocí odmny mže vést k její devalvaci, zvlášt když se chování dítte zamuje výhradn na ni a ne na vnitní hodnotu innosti. Rozdílný je pípad sociální stimulace, tj. vyslovení pochvaly, vyslovení sympatie a souhlasu, které pro dít znamená asto více než jakási slibovaná odmna. Zajímavou úinnou technikou je autostimulace. Lidé se mohou nauit modifikovat své chování tím, že vytvoí píjemné dsledky pro typy chování, které chtjí u sebe podpoit, a nepíjemné podmínky tm, které chtjí omezit. h) Do výchovného procesu zapojujeme i rodie Vzhledem k tomu, že poslání rodiny a školy je ve výchovném procesu dtí podobné, je teba, aby škola navázala s rodii dobré vztahy vzájemné podpory a spolupráce. Do kontaktu s rodii je možné vstupovat pímo (nap. na rodiovských schzkách) nebo prostednictvím žák, kteí v rámci etické výchovy dostávají vhodné úkoly, v jejichž realizaci se poítá i s rodii (nap. besedovat s rodii na urité téma a pak poznatky písemn zpracovat). i) Jsme nositeli radosti Radost patí k pirozeným lidským reakcím na vnímání a prožívání vnjšího i vnitního svta. Projevuje se pedevším v období dtství a mládí, ale je také vyjádením dvry, jistoty a nové nadje. Protože radost a veselost souvisí s hravostí, dynamikou a touhou po pohod, má z ní vychovatel vycházet. Projevy dtské radosti není teba eliminovat, ale nelze podporovat divokou a neízenou rozpustilost. Pebujelé veselí je teba vhodn usmrovat, což pak pomáhá též kultivovat nitro dítte. Uitel sám má vytváet radostnou atmosféru se špetkou decentního humoru, nebo ta je optimálním výchovným východiskem. Bez radosti je tžké získat si srdce žák a vychovávat je ke zpsobilostem v mezilidských vztazích, vzájemné lásce a porozumní. 13

14 Metody Projekt etické výchovy nepoítá s njakou jednou vlastní psychologickou metodou, ale vybírá ze všech úinných metod. Kritériem výbru metody je, aby poskytovala dítti uritou zkušenost nebo mu umožnila vytvoit si vlastní úsudek. Vlastní prožívání a zážitky pak ovlivují jeho postoje a chování. Zatímco uitel zstává v pozadí a hraje roli jakéhosi moderátora, dti se vychovávají samy svým uvažováním, diskusemi, experimentováním a získáváním nových zkušeností. a) Výchova prožitkem skrze hru Jádrem této metody je silný osobní prožitek a s ním spojené emoce a zkušenosti získané v prbhu hry. Prostednictvím promyšlené aktivity je možné svobodn si vyzkoušet tém cokoliv, nebo jde pouze o hru. Dobe pipravená, zaazená a vedená hra má vyústit v citliv vedenou reflexi prožitku jednotlivých úastník. Úastníci si pak mají uvdomit možný transfer zkušeností do reality a spojit tak prožitky ze hry s každodenním životem. b) Uení podle modelu Mladý lovk má tendenci napodobovat své vzory. Impuls ke zmn jeho postoj a chování asto vychází z pozorování modelové osoby, a to jak v negativním, tak v pozitivním smyslu. Modelová osoba, která dlá na druhé dojem svým prosociálním chováním, vzbuzuje sympatie, vážnost a úctu. Vychovatel mže být modelem, pokud usiluje o spravedlivá ešení konflikt, porozumní a pomoc, pokud oteven (avšak nikoliv okázale) hovoí o své ušlechtilé motivaci a je-li zárove realistou, který vidí i své tžkosti a nebojí se k nim piznat. c) Uení posilováním druhou osobou Posilováním rozumíme vnjší zásah, který zpsobuje, že se urité jednání nebo citová reakce opakuje a udržuje, pípadn se uritý postoj 14

15 upevuje a prohlubuje. Ovlivuje jednání, které už existuje. Jedná se jednoduše o ocenní konkrétního dobrého skutku i zejmého dobrého úmyslu. Odmna mže být materiální - njaké obdarování, ale vtší úinnost i prosociální hodnotu má odmna sociální - pochvala, projev náklonnosti a uznání. Sociální odmna totiž pináší vtší uspokojení a radost, pokud má ovšem oceovaný pozitivní vztah k osob, která mu toto ocenní vyjaduje. d) Uení disciplinováním Disciplinování jsou zásahy jako kárání i trestání, které psobí omezujícn a negativn, a proto mohou brzdit anebo odstranit nežádoucí asociální chování. Pravdpodobn bychom si nevystaili pouze s výše uvedenými metodami. Ponechání úplné svobody dítti mívá za následek asociální jednání, zatímco výchova v rozumné disciplín podporuje osvojení svobodného sebeovládání. Tato metoda vede k omezování pudových žádostí, které smují ke škod druhých, k úsilí o dobro vlastní i tch druhých a k sebekritickému pozorování, což jsou všechno mj. pedpoklady prosociálního cítní. Cílem výchovy - nevyhnutelného vnjšího nátlaku vychovatele - je pak samozejm to, že ho již asem nebude poteba, nebo ho nahradí vnitní nátlak pramenící z osobního pesvdení jedince. Avšak i pílišná disciplína pináší znaná rizika: mže vést k morálce pizpsobení, k motivaci pouhým strachem z trestu, k doasnému násilnému potlaení pirozených pudových reakcí, ke strachu ze všech citových projev a dokonce až k neschopnosti navazovat osobní kontakty. V jakékoliv metod nesmí nikdy chybt prvek základní - láska k dtem. Doporuit pak lze jen moudrou kombinaci všech pijatelných metod. 15

16 Vyuovací proces Optimální uspoádání hodiny etické výchovy obsahuje tyto tyi fáze: a) Senzibilizace Prostednictvím pozorování, didaktické hry, píbhu i prezentace pozitivních vzor pochopit uritou skutenost, o které se hovoí. Zahrnuje kognitivní a emocionální senzibilizaci, tedy pochopení a emocionální ztotožnní se s pedstavovanou hodnotou. b) Hodnotová reflexe Navazuje na senzibilizaci prostednictvím dialogu, hodnocení nebo chvíle ticha. Žáci jsou vedeni k pochopení dané skutenosti a jejích motiv a ke zdvodnní i k zevšeobecnní. c) Nácvik ve tíd Jedná se o experimentování s uritým druhem chování, vyzkoušení a nácvik zpsobilostí, hraní rolí, scénky, interwiev, apod. Vychovatel dává v této fázi žákovi zptnou vazbu. Pokrok je teba vyzdvihovat a posilovat, na nesprávné provedení je vhodné upozorovat pouze nepímo. d) Reálná zkušenost Pozornost žáka je zamena na aplikaci osvojené látky v reálném život. Využít lze pozorování chování lidí, vedení deníku o zkušenostech, výstižky z asopis a novin, rozhovory v rodin na dané téma, nástnku, apod. Hodinu lze ukonit meditativním shrnutím hlavní myšlenky hodiny. 16

17 1.5. Osobnost pedagoga O osobnosti pedagoga by bylo možné popsat mnoho stránek, pro úely této práce se však omezuji pouze na nkolik nejdležitjších charakteristik, které zdrazuje náš projekt: sám musí žít to, co chce pedat dležitjší než zvládnutí technik je pátelská atmosféra, kterou pináší nebojí se pistoupit k vytváení výchovného spoleenství dává šanci nenapravitelným a pomáhá všem zažít úspch je ochotný se stále uit novému stylu výchovy (viz ) psobí i na ostatní vyuující na škole, aby se stávali prosociálními 17

18 2. Charakteristika cílové skupiny Žáci 3. roníku vyššího gymnázia, na které je tato aplikace projektu etické výchovy zamena, jsou ve vku let. Tento vk spadá do období adolescence, která trvá pibližn od 15 do 20 let a je po pubert druhou fází asového úseku dospívání. Následující poznámky se týkají celého období adolescence a jsou rozlenny do tech rovin fyzické, psychické a sociální Fyzická rovina Tlo je dležitou souástí identity adolescenta. Mladý lovk vstupuje do adolescence prakticky již pohlavn zralý (v tomto období je asto lokalizován první pohlavní styk). Pomocí zevnjšku dosahuje potebné sociální pozice. Napodobuje urité vzory krásy, což hranií s tendencí k uniformit. Pro adolescenta mže být velmi dležitá fyzická zdatnost, výška postavy a síla, což se odráží v míe sebevdomí jedince Psychická rovina Pro uvažování adolescenta je typická flexibilita a nezkušenost, která mže ústit do píliš radikálních soud. Nicmén již automaticky neodmítají všechny hodnoty a normy, které jim dosplí prezentují, jako v pubert, ale uvažují o nich a zaujímají k nim vlastní postoj. Výchova ze strany zkušenjších tak postupn pechází v sebevýchovu. Co se týká motivace, jsou schopni se nadchnout a pracovat, když jim na nem velmi záleží. Za dležitou však zpravidla nepovažují školu, kterou studují, a tak jim asto chybí motivace k lepšímu výkonu. Završuje se rozvoj identity dospívajícího, rozvíjí se mužská a ženská role. Dosplost však v této fázi není píliš atraktivní, nebo je spojena se zodpovdností a mnoha omezeními, takže se objevuje poteba ji oddálit. 18

19 2.3. Sociální rovina Sociálními mezníky, které ohraniují období adolescence, je ukonení povinné školní docházky a dovršení pípravného profesního období. Naši žáci jsou tedy práv uprosted tchto mezník a nezadržiteln smují ke konci tohoto období, k dosplosti. Souástí jejich identity jsou vztahy k jiným lidem, nebo sami sebe definují také tím, ke komu patí. Mají potebu mít stabilního pítele, který svými podobnými hodnotami a zájmy pedstavuje uritou emoní jistotu. Dležité jsou i partnerské vztahy, které se však po urité dob zpravidla rozpadají, protože adolescent ješt není pro trvalejší vztah dostaten zralý. Vztahy s dosplými pro nj nejsou tak dležité, jako k jeho vrstevníkm, avšak i ve vztahu k rodim a uitelm dochází k promn ve smyslu dozrávání. Místo neúprosných kritik rodi se objevuje apatie a dochází zpravidla k dokonení separace od rodiny. Adolescenti však asto hledají jiného dosplého, který by jim imponoval, pedstavoval pirozenou autoritu a bral je vážn, což pedstavuje šanci pro každého uitele a vychovatele. 19

20 3. Tematický plán pedmtu etická výchova 3.1. Situace ve škole Škola, ve které uím a zastávám roli spirituála, se jmenuje Jazykové gymnázium Václava Jana Tomáška ve Skuti. Byla založena ímskokatolickou církví v roce S píchodem nových roník roste poet žák i uitel, kteí jsou vtšinou mladí a nadšení pro vc. Takíkajíc za pochodu se zde všichni snažíme zlepšovat stávající podmínky a programy výuky. Naši žáci mají mj. možnost vybrat si mezi pedmtem náboženství (pro žáky z katolických rodin) a religionistika (pro ostatní). V rámci pedmtu religionistika se ukázalo jako velmi vhodné a užitené zaadit do tetího roku studia na vyšším gymnáziu náš projekt etické výchovy, a to od školního roku 2002/2003. Uvedené ešení se ukázalo jako providenciální, jelikož jsem osobn pvodn uvažoval pouze o dobrovoln volitelném seminái oteveném pro všechny žáky vyššího gymnázia. Ten by se totiž pravdpodobn nesetkal s velkým reálným ohlasem, a to pedevším kvli asovému problému a znané celkové zátži žák, kdy si z dobrovolných seminá volí pouze ty aktuáln nejpotebnjší Jaké máme podmínky pro realizaci tohoto pedmtu Schválená hodinová dotace pedmtu religionistika iní ve 3. roce vyššího gymnázia dv hodiny týdn. To se mi jeví jako dostatené pro realizaci alespo toho nejzákladnjšího z deseti bod výchovného programu etické výchovy. Tyto roníky máme dva, v každé tíd tém dvacet žák. S jednou tídou se setkávám dvakrát týdn po obd, se druhou jednou týdn ve dvouhodinovém bloku ped obdem. K dispozici máme útuln upravenou místnost cca 4 x 5 m, v níž je na zemi i na dolní ásti stn koberec a navíc polštáe, na kterých mžeme pohodln sedt. 20

21 Tyto podmínky nejen podtrhují zvláštní charakter našich hodin, ale také napomáhají novému a netradinímu pístupu žák i uitele. Je-li teba, mžeme využít video v sousední klubovn internátu nebo napíklad ozdobit stny naší místnosti vlastními výtvory, nebo je k dispozici prakticky jen pro nás. Nikdo nás zde neruší, a tak mžeme v klidu pracovat tak, jak chceme a potebujeme Jednoletý tematický plán pedmtu etická výchova Pro školní rok 2002/2003 jsem vypracoval následující tematický plán: hodiny datum tematický celek Seznámení se s projektem Etické výchovy a Neverbální komunikace b Verbální komunikace Dstojnost lovka, sebeúcta a sebeocenní Pozitivní hodnocení druhých Tvoivost a iniciativa Vyjádení a komunikace cit Empatie Asertivita a uvolnní agresivity Reálné a zobrazené vzory Spolupráce, pomoc, darování, dlení se Komplexní prosociálnost Shrnutí a opakování Jak je vidt, pi tvorb plánu jsem se striktn pidržel obsahu i poadí stup programu etické výchovy, jak jej vymyslel a propracoval Prof. 21

22 Roche Olivar. Rzným zpsobem jsem však rozdlil hodinovou dotaci jednotlivých témat v závislosti na náronosti a dležitosti konkrétních obsah jednotlivých témat. Své dvody a zámry chci vysvtlit v následujících odstavcích Úvodní hodiny Na úvod nám staí dv hodiny, žáci se mezi sebou již dlouho znají jmény a mají mezi sebou vytvoeny celou sple vzájemných vztah. Jedním cílem této hodiny je poznat se a vytvoit pozitivní vztah mezi uitelem a žáky a veselou a pátelskou atmosféru ve tíd. Dalším cílem je pedstavit projekt etické výchovy, vysvtlit jeho smysluplnost a užitenost; stanoví se též základní zásady týkající se disciplíny v našich netradiních hodinách. V neposlední ad mají žáci prostednictvím konkrétních aktivit prožít potebu na sob i na svém kolektivu pracovat a také chu se do této práce osobn zapojit, i když stojí vlastn ped novou a dosud nepoznanou materií Komunikace Tématu komunikace vnuji celých 10 vyuovacích hodin, nebo je to téma základní a velmi široké; jeho zvládnutí je dležitým pedpokladem pro další stupn výchovného programu. V tchto hodinách si také žáci mají možnost si zvyknout na nový výchovný styl a zaujmout k nmu osobní postoj. Cviení jsou lehká a zábavná, takže mají šanci zaujmout a dodat chu k práci. V podstat jde o teoreticko-praktickou revizi vlastního užívání prostedk nejprve neverbální a pozdji i verbální komunikace, s cílem dobrat se optimálních výraz komunikace a jejich nácviku: a) význam zrakového kontaktu b) mimika, zvl. úsmv c) gesta, pohyby hlavou a další pohyby tla d) vzdálenost a zaujímání prostorových pozic 22

23 e) komplexní vypovídací možnost neverbální komunikace f) pozdrav a pedstavení se g) podkování, omluva, prosba, otázka h) dialog a umní naslouchat i) další typy komunikace: prostednictvím in a ticha j) dležitost pravdivosti komunikace Vyerpáním uvedených krok však práce na optimalizaci komunikace nekoní, bude nás bezdn provázet i ve všech následujících tématech Sebeúcta To základní, co potebuje lovk ke zdravé sebeúct (self-respect), lze obsáhnout ve tyech hodinách: a) vysvtlení dležitosti úcty k lovku (obecn) a k sob (konkrétn), otázka lidských práv b) sebepoznání (self-concept) kdo jsem a co m v život ovlivnilo c) sebehodnocení (self-esteem) jak sám sebe hodnotím v krizi a pro d) sebeovládání (self-control) eho jsem dosáhl a co vlastn chci Ve všech hodinách se snažíme uvažovat o sob a poznané vci vyjádit nap. kresbou s popisem. Poté si uvdomíme své rezervy a uvažujeme o možnostech jejich zmny. Tento rozmr lovka zdravé sebeocenní se bude moci rozvíjet i v prbhu dalších tematických krok Pozitivní hodnocení druhých Pozitivní hodnocení druhých zabere o nco více asu navrhuji 6 hodin. Vycházíme z toho, co jsme si v pedcházejícím tématu snažili osvojit vi sob: a) pozitivn se nauit hodnotit druhé v bžném život (pochvala) b) totéž zkoušet ve ztížených podmínkách (odpuštní, otevená komunikace a kritika) c) pozitivní aspekty nepíjemných situací a událostí 23

24 Tvoivost a iniciativa Jelikož je tvoivost a logické myšlení v praktickém život mnohem dležitjší než vcné znalosti, na které se zamuje vtšina školních pedmt, nabízí náš projekt celou sérii tvoivých úloh. Cílem je a) podnítit tvoivé myšlení žák (verbální tvoivost, obrazotvornost, apod.) b) uplatovat tvoivost v oblasti mezilidských vztah (nap. v pomoci druhému) c) tvoivost ve zpsobech ešení problém (tzv. brainstorming, renatalizace i peformulování problému). Pi hodnocení úloh si všímáme pedevším potu navržených ešení, potu kvalitativn rzných typ ešení, neobvyklých a neoekávaných ešení, ale také citlivosti k problémm (schopnosti pedvídat, jaké problémy se pi ešení dané úlohy mohou vyskytnout). asová dotace je 4 hodiny. Poítám však s tím, že nkteré drobné tvoivé úlohy je možné zadávat i v rámci hodin zamených na jiná témata Vyjádení a komunikace cit Schopnost vyjádit city je dležitým pedpokladem empatie a komunikace. Pro rozvoj charakteru je velmi dležité: a) nauit se identifikovat a vyjadovat city b) nauit se nenásilným zpsobem zvládnout prudké emoce c) pesvdit se o úloze vyšších cit v rozvoji charakteru Poítám se tymi vyuovacími hodinami Empatie (vcítní) Mezi prosociálním chováním a empatií existuje velká souvislost, nebo bez schopnosti vcítit se by mohly nkteré projevy prosociálnosti mít negativní úinek. Ve tyech plánovaných hodinách zaínáme opt 24

25 aktivitami mén náronými a postupujeme ke složitjším s následujícími cíly: a) osvojení si základních zruností emocionální a kognitivní empatie b) vžívání se do celkové situace druhých lidí c) uplatnní empatie v každodenním život Asertivita a uvolnní agresivity lovk mže v rzných zátžových situacích reagovat bu agresivn nebo pasivn. Ob tato krajní ešení však zpsobují osobní i mezilidské problémy a deformace. Optimální reakcí by bylo tzv. asertivní chování, které umožuje jedinci, aby zstal sám sebou, trval na svých legitimních právech a nárocích, ale pitom se choval prosociáln a bral ohled i na legitimní práva druhého. a) Úvodní jsou zamené na kognitivní senzibilizaci k pochopení významu asertivity. b) Další aktivity jsou vnované na asertivní techniky v rzných situacích. c) Asertivní chování v soutživých situacích. d) Uplatnní asertivity pi diskusi. Jelikož je nácvik asertivních technik pomrn nároný, rozhodl jsem se tomuto tématu vnovat celých 8 hodin. Je teba stídat typy jednotlivých úloh, aby hodiny nebyly stereotypní. Dále je dležité dbát na opravdu dobré pochopení asertivity. Kdyby totiž nebyla postavena do služeb prosociálnosti, mohla by být zneužita k rafinované manipulaci druhých Reálné a zobrazené vzory Spontánn se lovk od nejútlejšího vku uí chovat podle vzoru lidí, se kterými se setkává ve svém okolí. U dtí, které pozorují prosociální chování, je pravdpodobné, že se bude zvyšovat velkorysost nebo schopnost pomáhat a rozdlit se, doasn a mnohdy i dlouhodob. Naopak i negativní vzory z reálného života i z televize jsou dtmi napodobovány, což se nakonec negativn podepisuje na samotném dítti 25

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace ETICKÁ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2016.

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace ETICKÁ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2016. ETICKÁ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2016. Schválila rada školy A. de Saint-Exupery: Chceš-li stavět loď, nemusíš nutit muže, aby připravili dřevo, nemusíš jim rozdělit

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

ETICKÁ VÝCHOVA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ. 1. období. Žák

ETICKÁ VÝCHOVA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ. 1. období. Žák ETICKÁ VÝCHOVA UČIVO OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ PŘEDMĚTY POZNÁMKY ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Komunikace při vytváření výchovného kolektivu -představení se, vytvoření základních komunikačních pravidel

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

Vypracoval: Mgr. Pavel Motyčka, Mgr. Zdislava Vyvozilová Garant: PaedDr. Olga Križová ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Vypracoval: Mgr. Pavel Motyčka, Mgr. Zdislava Vyvozilová Garant: PaedDr. Olga Križová ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Vypracoval: Mgr. Pavel Motyčka, Mgr. Zdislava Vyvozilová Garant: PaedDr. Olga Križová 5.5.3 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

PRVKY ETICKEJ VÝCHOVY V PRÁCI S MLÁDEŽOU ELEMENTS OF ETHICAL EDUCATION IN WORK WITH YOUNG PEOPLE. Vladislav Brokeš

PRVKY ETICKEJ VÝCHOVY V PRÁCI S MLÁDEŽOU ELEMENTS OF ETHICAL EDUCATION IN WORK WITH YOUNG PEOPLE. Vladislav Brokeš PRVKY ETICKEJ VÝCHOVY V PRÁCI S MLÁDEŽOU ELEMENTS OF ETHICAL EDUCATION IN WORK WITH YOUNG PEOPLE Abstrakt Vladislav Brokeš Veľkou výzvou pedagogických pracovníkov v súčasnej spoločnosti je formovanie detí

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více