Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakládání s autovraky. Pavel Bureš"

Transkript

1 Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009

2

3

4 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností, autovraky.to jsou v posledních letech velmi asto frekventované termíny.automobily pedstavují jeden z fenomen moderní spolenosti. Jejich poet celosvtov trvale roste, jsou jedním z používaných kritérií ekonomické úrovn jednotlivc i celé spolenosti. Krom kladných vliv na život svých majitel se nežádoucím zpsobem podílejí na zneištování životního prostedí, a to jak v prbhu svého provozu, tak po jeho ukonení. Klíová slova: autovrak, zpracování autovrak, odpad, druhotné materiálové využití ABSTRACT The goal of my thesis was map the issue of disposal of vehicles. Cars, used cars, end-of life vehicles, autovraky.to in recent years, often frequented terms. Cars are one of modern society phenomena. Their number is growing continuously worldwide, is one of the criteria used by the economic level of individuals and of society as a whole. In addition to positive effects on the lives of its owners are adversely contribute to environmental pollution, both during their operation and after its completion. Keywords:car wreck, processing vehicles, waste, secondary material recovary

5 Podkování: Na tomto míst bych rád vyjádil podkování panu Ing. Vratislavu Bednaíkovi, Ph.D. vedoucímu mé bakaláské práce,za odborné rady,cenné pipomínky a as,který mi vnoval pi jejím zpracování. Prohlášení: Prohlašuji,že jsem na bakaláské práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval.v pípad publikace výsledk, je-li to uvedeno na základ licenní smlouvy, budu uveden jako spoluautor. Ve Zlín podpis

6 OBSAH ÚVOD AUTOVRAKY A NEVYEŠENÉ OTÁZKY KOLEM VÝVOJ POTU AUTOMOBIL V R FÁZE ŽIVOTA AUTOMUBILU FÁZE VÝROBY AUTOMOBILU FÁZE POUŽÍVÁNÍ / PROVOZU AUTOMOBILU FÁZE ODSTRANNÍ AUTOMOBILU PO UKONENÍ ŽIVOTNOSTI, TJ. NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY PÍINY SNÍŽENÍ ŽIVOTNOSTI VOZIDEL ZÁKLADNÍ POJMY EKOLOGIZACE PROCESU POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAK DOPORUENÝ ZPSOB VYUŽITÍ NEBO ODSTRANNÍ AUTOVRAKU POPIS VLASTNOSTÍ AUTOVRAKU ODPAD JAKO ZDROJ SUROVIN A ENERGIE ODPADY PLAST Z AUTOVRAK A JEJICH VYUŽITÍ DRUHOTNÉ PLASTY A JEJICH UPLATNNÍ ŠROTOVNÉ ŠROTOVNÉ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE ŠROTOVNÉ VE SVT ŠROTOVNÉ V ESKÉ REPUBLICE ŠROTOVNÉ PÍLIŠ NEPOMOHLO POVINNOSTI VÝROBC A DOVOZC POVINNOSTI POSLEDNÍCH VLASTNÍK POVINNOSTI OBCE POVINNOSTI ZPRACOVATEL AUTOVRAK DOKLAD O LIKVIDACI PEHLED ZPRACOVATEL ZÁVR...36 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...37 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...38 SEZNAM OBRÁZK...39 SEZNAM TABULEK...40

7 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 7 ÚVOD Pojem autovrak neboli vozidlo s ukonenou životností se stává v poslední dob velmi frekventovaným pedevším v souvislosti se sjednocením legislativy eské republiky a Evropské unie v této oblasti. Pestože má likvidace vysloužilých automobil u nás dlouhou tradici, ješt ped nkolika lety bylo nakládání s tímto druhem odpadu spojeno pouze se získáváním železného šrotu. Dle zákona je autovrak odpad, a proto je nutné se ped jeho likvidací nejdíve pokusit o recyklaci. Ekologické aspekty této innosti stály dlouhou dobu v pozadí, ale vstup eské republiky do Evropské unie nutí naše zákonodárství a všechny zainteresované strany k vtší zodpovdnosti za životní prostedí. V rámci Evropské unie se ídí nakládání s autovraky devt let starou smrnicí 2000/53/EU, jež spojuje odpovídající legislativu jednotlivých stát EU. V eské republice pak existuje zákon o odpadech 185/2001 Sb. (v posledních letech nkolikrát novelizován) spolen s provádcí vyhláškou Ministerstva životního prostedí R. 352/2008 Sb

8 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 8 1 AUTOVRAKY A NEVYEŠENÉ OTÁZKY KOLEM Nevyešených otázek je v této oblasti velmi mnoho.vedle nejednotnosti nahlížení na autovraky jako na nebezpený odpad a nejasném adekvátním postupu pi jejich likvidaci jde pedevším o problematiku zapojení velkého množství navzájem propojených a spolupracujících subjekt, jež by dokázaly autovraky využít ke spokojenosti všech. Poátkem devadesátých let byla v souvislosti s autovraky spojena velká oekávání ve vzniku zcela nového oboru podnikání.v souasné dob však ekonomika likvidace není jasná a spolehnutí na pípadné dotace nebo finanní spoluúast výrobc a dovozc je prakticky vyloueno, chybí reálné systémové ešení tohoto problému. 1.1 Vývoj potu automobil v R Vozový park v eské republice v posledních deseti letech doznal významných zmn. Nejde však o prmrné stáí automobil, ale pedevším o výrazný nárst jejich potu. Zatímco v roce 1990 bylo v celé eské republice registrováno 2,3 milionu vozidel, na konci roku 2004 to již bylo tém 3,8 milionu vozidel. Prmrné stáí aut se pohybuje okolo 13,5 roku, podíl automobil straších 15 let tvoí více než 35 procent z celkového stavu registrovaných voz. Poet obyvatel na jeden automobil V eské republice iní 2,6. V posledním období každoron dochází k vyazení zhruba automobil z evidence motorových vozidel, ekologická likvidace probíhá pouze u 15% z nich. Obecn platí, že cílem všech zákonných opatení je vybudovat systém a zlepšit dosavadní zpsob nakládání s autovraky. V krátkodobém výhledu jde o zlepšení ochrany životního prostedí pi zpracování autovrak a zajištní recyklace nekovových ástí autovraku (tj. optovné použití, materiálové a energetické využití). Týká se tedy pedevším zaízení pro zpracování autovrak a návazn výrobc. V dlouhodobém výhledu se jedná o zvýšení efektivity pi používání automobilu, integraci sít pro nakládání s autovraky, a takovou zmnu designu a materiál, aby nová vozidla mla vyšší potenciál pro prevenci, optovné použití, materiálové a energetické využití. Dostáváme se tak od odpadového hospodáství k výrob a rozšíené odpovdnosti výrobc za výrobek.

9 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 9 2 FÁZE ŽIVOTA AUTOMUBILU Na zatžování životního prostedí automobilem je poteba pohlížet všech fázích jeho životního cyklu : 2.1 Fáze výroby automobilu Na 1 t vyrobeného automobilu ped jeho prvním použitím pipadá 25 t odpad, vtšinou spojených se získáváním surovin a výrobou polotovar. Tyto odpady zstávají v zemích, kde se suroviny tží a zpracovávají. Omezování množství a nebezpenosti výrobních odpad je v této fázi v zájmu výrobce jako pvodce odpad. Má za cíl efektivnjší využívání surovin a energií, vylouení toxických a nebezpených materiál a odstranní/omezení zdroje zneištní, tj. zamuje se na hledání preventivních opatení, vycházejících ze znalosti: principu vzniku odpadu (nap. popsaného technologií, chemickými reakcemi) konstrukce a technického provedení výrobního zaízení ízení procesu podle pijatých norem návrhu, realizace a kontroly prbhu procesu z hlediska vzniku odpad (dodržování norem) vlastností odpadu a procesu, které umožní vytvoit uzavený tok materiálu (zhodnocení odpadu na míst). 2.2 Fáze používání / provozu automobilu Pi podrobné analýze dopad automobilu na životní prostedí bylo zjištno, že k nejvtší zátži životního prostedí dochází pi používání automobilu. Provoz automobilu zpsobuje nap.: - emise CO, CO 2, uhlovodík, NOx, prachu, ástic kov a jiných materiál, poškozování životního prostedí a hluk. Do pohonných hmot se pidává ada písad, jako jsou inhibitory pro ochranu povrch, antioxidanty, inhibitory proti korozi. V ad pípad se jedná o

10 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 10 sloueniny obsahující fosfor a dusík, z kterých pi spalování vznikají zdraví škodlivé organické látky, - vznik odpadu z obrus pneumatik. Tento odpad obsahuje kauuk, oxid zinku, saze, síru a další písady pidávané do pneumatik, které mohou být rakovinotvorné. Obrusy mají formu prachu a nerozpustných ástic, které se ukládají na krajnicích a pi ištní silnic jsou splachovány do istíren odpadních vod. Je pravdpodobné, že se z pneumatik uvol ují toxické organické sloueniny. Proto má smysl trend snižovat hmotnost vozidla, minimalizovat spotebu pohonných hmot u spalovacích motor nebo hledat jiný zpsob pohonu automobilu. Preventivními opateními pi provozu automobilu je nap.: pechod na bezolovnatý benzin, tj. snížení emisí olova, které je v práškové a rozpustné form siln jedovaté povinnost vybavit nové vozidlo ízeným katalysátorem; je preventivním opatením pokud jde o odstranní škodlivých složek ze spalin; na druhé stran - pi provozu katalysátoru mže docházet k uvol ování jemných ástic platiny (platinový prášek je škodlivý zdraví, mže vést k alergickým reakcím) opatení charakteru neinvestiních opatení (dobré hospodaení, tj. sledování stavu vozidla, seízení motoru, optimální spalování pohonné látky, zabránní úniku provozních kapalin atd.), zpsob jízdy (má vliv na spotebu pohonných a provozních kapalin, hladinu hluku, spotebu vzduchu atd.) a krátkodobých investiních opatení (výmna a oprava souástek v rámci údržby). Hluk je zátží, které zatím nebyla vnována dostatená pozornost z pohledu prevence, za opatení prevence nemžeme považovat protihlukové valy u dálnic. V širším smyslu spoívá prevence v hledání a hodnocení všech možností, které mohou zajistit potebu pepravy bez nutnosti vlastnit automobil (tj. kombinace pepravních prostedk, využívání veejné dopravy atd.).

11 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Fáze odstranní automobilu po ukonení životnosti, tj. nakládání s autovraky Souasný stav, kdy se na skládky ukládá pibližn 25% hmotnosti vozidla, je již v krátkodobém výhledu nepípustný. Úprava autovraku, resp. technologie recyklace, je postavena na úrove výrobního procesu: odpad/autovrak je vstupní surovina, výrobkem je druhotná surovina, urená k materiálovému, resp. energetickému využití 2.4 Píiny snížení životnosti vozidel Na snížení životnosti vozidel má vliv ada faktor, které negativn ovliv ují stáí vozidel. Jedním z hlavních píin stárnutí vozidel je opotebení mechanických souástí a stálost materiál, ze kterých jsou tyto souásti vyrobeny. Hlavní nosná ást vozidla, tedy karosérie je vyrobena pevážn ze železa. Tento základní díl automobilu má rozhodující vliv na životnost celého vozidla, je to díl, který nelze jednoduše vymnit. Tedy chceme-li zvýšit životnost, mly bychom zvýšit odolnost proti korozi. Koroze železa psobí ve všech odvtvích velké ekonomické ztráty. Je to elektrochemický dj, který vyžaduje ke svému prbhu pítomnost kyslíku a vody (pesnji elektrolytu). V suchém vzduchu a v isté vod prosté kyslíku koroze prakticky neprobíhá. Podmínky, ve kterých se bžn pohybují automobily, jsou pro korozi píznivé. Okludovaná vrstva vlhkosti obsahuje rozpuštný atmosférický CO 2, který samotný staí ke zvýšení koncentrace H + iont. Mimo jiné musíme v prmyslových oblastech poítat s SO 2 a NO x, které zpsobují kyselé dešt. Velmi píznivé podmínky pro korozi vytváí také solení silnic v zimním období.

12 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 12 3 ZÁKLADNÍ POJMY Autovrakem rozumíme každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo ureno k provozu na pozemních komunikacích pro pepravu osob, zvíat nebo vcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle 3 (pojem dle zákona.185/2001 Sb., O odpadech ve znní platných pedpis) Vybraným autovrakem rozumíme každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním pedpisem31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tíkolové motorové vozidlo31b) s výjimkou motorové tíkolky31b) (dále jen "vybrané vozidlo"), které se stalo odpadem podle 3 (pojem dle zákona.185/2001 Sb., O odpadech ve znní platných pedpis) kategorií vozidla rozumíme skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené provádcím právním pedpisem. Rozdlení vozidel do kategorií je uvedeno níže (pojem dle zákona.56/2001sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znní platných pedpis) Základní kategorie vozidel Kategorie L - motorová vozidla zpravidla s mén než tymi koly Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejmén tyi kola a používají se pro dopravu osob Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejmén tyi kola a používají se pro dopravu náklad Kategorie O - pípojná vozidla Kategorie T - traktory zemdlské nebo lesnické Kategorie S - pracovní stroje Kategorie R - ostatní vozidla, která nelze zaadit do výše uvedených kategorií

13 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 13 4 EKOLOGIZACE PROCESU Zajištní kontrolovatelného procesu ekologizace pi sbru, peprav i zpracování vybraných autovrak je rozhodujícím atributem celého systému. Zaízení ke sbru musí mít pro skladování autovrak ped zpracováním plochy s nepropustným povrchem pro píslušné oblasti vybavené zaízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a isticími a odmašovacími prostedky, zaízení pro ištní vody, vetn dešové vody, které spl uje pedpisy pro ochranu zdraví a životního prostedí Zaízení pro zpracování musí mít plochy s nepropustným povrchem pro píslušné oblasti vybavené zaízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a isticími a odmašovacími prostedky, vhodné skladovací prostory na demontované díly vetn nepropustných sklad pro díly zneištné olejem vhodné kontejnery na skladování baterií (s elektrolytickou neutralizací na míst i jinde), filtry a kondenzátory obsahujících PCB/PCT, vhodné nádrže pro oddlené skladování kapalin z vybraných autovrak: palivo, motorový olej, olej z pevodové skín, pevodový olej, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí sms, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, kapaliny klimatizaního systému a jakékoli další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, zaízení pro ištní vody vetn dešové vody, které spl ují pedpisy pro ochranu zdraví a životního prostedí vhodné skladovací prostory pro použité pneumatiky, které spl ují podmínky prevence požáru a nadmrného hromadní Dležitou souástí ekologizace je oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak Jedná se o pohonné látky, o provozní kapaliny (brzdové, pevodové, chladící (nemrznoucí) kapaliny, kapaliny do vstikova), o oleje (motorové, pevodové, hydraulické, z náprav, z posilovae ízení) a o kompaktní celky jako jsou baterie, olejové filtry i katalyzátory. Samostatnou složkou jsou airbagy, které mají odlišné nebezpené vlastnosti (výbušnost).

14 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 14 Provozní kapaliny patí pod rzné tídy nebezpenosti a holavosti. Proto se musí jednotlivé nápln skladovat oddlen a také s nimi samostatn nakládat. oleje: K odstranní dochází odvedením olej z píslušné nádoby po otevení zátky. Pro úinnjší vyprázdnní oleje se nádoba v pípad nutnosti perforuje. Pokud je vozidlo vybaveno posilovaem ízení, vyprázdní se píslušná nádoba s olejem. Trubkový systém z válce posilovae se pedem odmontuje. Olej z tlumi se odstra uje pomocí navrtání jejich tla a následným odsáním. Pokud je vozidlo vybaveno olejovým chlazením, odmontují se spojovací hadice, aby došlo k ádnému vyprázdnní oleje. Pokud je vozidlo vybaveno hydraulickým systémem, k úinnému vyprázdnní oleje mže dojít po odmontování nádob na olej. Hadice se dkladn vyprázdní vhánním vzduchu nebo odsátím. Odstranné oleje se uchovávají ve vhodných nádobách. brzdové a pevodové kapaliny: Tyto tekutiny se odstra ují po otevení ventil. Pokud nedojde k úinnému odstranní, použije se zaízení pro vhánní vzduchu i odsávání. Po odstranní tekutin se ventily uzavou. Odstranné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách chladicí kapaliny: (nemrznoucí): se odstraní po otevení ventil na topení a motoru. Poté se odmontuje spodní potrubí radiátoru s využitím trychtý a trubiek, aby se zabránilo rozlití. Odstranné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách. kapaliny do ostikova: odstra ují se odsátím nebo obdobnou úinnou metodou. Odstranné kapaliny z ostikova se uchovávají ve vhodných nádobách chlorfluorkarbony (freony) ke chlazení: Freony se pepravují v uzavených systémech do speciálních zaízení, kde se uzavírají do tlakových nádob benzín a nafta: Palivové nádrže se úinn vyprázdní odsátím z hrdla nádrží pi prodravné nádrži. Pokud nelze takto nádrž vyprázdnit, je teba ji demontovat. Po odstranní paliva se otvory v nádrži uzavou. Palivo lze v zaízení optovn použít. Odstranná paliva se pemístí do skladovacích cisteren nebo nádob k tomuto úelu urených. olejové filtry: se rozmontují, nálevka se uzave a filtry jsou uchovávány ve vhodných uzavených nádobách olovné akumulátory: se demontují a uchovávají v obalech odolných vi kyselinám

15 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 15 airbagy: jsou bu vy aty nebo odstranny podle schválených pravidel. Je s nimi nakládáno podle platných pravidel pro nakládání s tmito odpady, s ohledem na jejich specifické nebezpené vlastnosti. 4.1 Postup pro zpracování autovrak Oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak Oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak spoívá v oddleném shromažování všech kapalin a náplní a dále zneišujících nebo škodlivých ástí, pokud ásti, ve kterých jsou obsaženy, nelze optovn použít. Chladicí prostedky klimatizace se vypouští pomocí uzaveného systému. Pi vypouštní kapalin ze všech systém autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává Obr. 1 Schématické znázornní oderpání kapalin z automobilu Demontáž vybraného autovraku ásti a materiály vybraných autovrak obsahující škodliviny, které musí být z vybraných autovrak odstranny: baterie a nádrže na zkapalnný plyn nebo stlaený plyn potencionáln výbušné souásti (nap. airbagy) palivo a motorový a pevodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí smsi, brzdové kapaliny, nápln klimatizaního

16 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 16 systému a jakýchkoliv kapalin obsažených ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro optovné použití píslušných ástí všechny ásti obsahující rtu (je-li to technicky proveditelné) Obr. 2 Schématické znázornní vyjmutí baterie z automobilu Demontáž pro podporu materiálového využití vybraných autovrak katalyzátory pneumatiky a velké ásti z plastu, jako nap. nárazníky, kryty kol a mížky chladie, pístrojová deska, nádrže na kapaliny atd., jestliže jejich materiály není možno oddlit pi drcení, a úinn využít jako materiály kovové ásti obsahující m, hliník a hoík, jestliže uvedené materiály není možno oddlit pi drcení sklo Obr. 3 Schématické znázornní demontáže pneumatik

17 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 17 Drcení a lisování zbytku autovraku Po demontáži všech využitelných kapalin a uvedených ástí mohou být zbytky autovrak za úelem zmenšení objemu drceny nebo slisovány v zaízení tomu urenému (nap. paketovací lis, šrotovací nžky, šrédr). [1] 4.2 Doporuený zpsob využití nebo odstranní autovraku innost v jednotlivých místech pro nakládání s autovraky mžeme zjednodušen znázornit následujícím schématem: Obr. 4 Schéma doporueného zpsobu využití a odstranní autovraku

18 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 18 5 POPIS VLASTNOSTÍ AUTOVRAKU Autovraky mohou posloužit jako model pro zviditelnní všech problém, spojených s amortizaním odpadem. Uvádí se, že automobil v prmru obsahuje asi 50 rzných materiál a souástek. Staí si pipomenout, že automobil bžn používaný na konci tohoto století vtšinou má ást karosérie vyrobenou z pozinkovaného ocelového plechu, krom toho mže na úkor oceli obsahovat zvýšený podíl neoznaených souástek z plast, blend a kompozit na bázi plast, a také neoddlitelné kombinace materiál a elektronické systémy, piemž nkteré ze zmínných frakcí obsahují nebezpené látky (tžké kovy, PCB atd.). Zhodnocení/zneškodnní autovraku tedy nespoívá jen v diskusi o jakosti získaného šrotu, ale ve vytváení uzavených materiálových a finanních tok pro plasty, pryž, sklo, použité oleje a další materiály a komponenty. Hlavní konstrukní prvky automobilu jsou vyrobeny z ocelí a litin. Jedná se o bžné konstrukní oceli, vysocepevné nízkolegované oceli (konené požadované vlastnosti získávají až pi povrchové úprav plech karosérie), vanadové oceli, oceli vysocelegované i ocelové souástky vyrobené postupy práškové metalurgie. Podíl ocelí na hmotnosti automobilu v posledních dvaceti letech klesal, v souasné dob se pohybuje kolem 60%, v souasné dob se snižuje. Ocel jako konstrukní materiál bývá nahrazována hliníkem a jeho slitinami, které mají nižší hmotnost a dobrou svaitelnost, využívány jsou i slévárenské slitiny hliníku (blok motoru, hlavy válc). Jako levnjší materiál s dobrou vodivostí hliník nahrazuje m (chladie). Výhledov se pro konstrukní díly poítá s kompozity na bázi hliníku. Podíl hliníku v automobilu se má zvýšit bhem posledních dvaceti let asi o 7%. Automobil obsahuje adu dalších kov a slitin. M se nachází pedevším v elektroinstalaci a elektromotorech a je základem slitin, nap. mosazí pro chladie a topný systém nebo beryliových bronz, používaných v nkterých typech automobil pro pružiny, konektory a spínae. V akumulátoru je obsaženo olovo a antimon. Nanesená vrstva zinku chrání ocelové plechy ped korozí, ale pevážná ást z 5 kg zinku v automobilu je obsažena v souástkách vyrobených pesným litím. S elektronikou se do automobilu dostávají krom mdi, hliníku, zinku, niklu, kobaltu a molybdenu také drahé kovy (zlato, stíbro, platina paladium) a polovodie. Katalyzátory s keramickým nosiem nebo nosiem z korozivzdorné oceli rovnž obsahují drahé kovy - platinu a rhodium.

19 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 19 Výhledov se pedpokládá vzrst podílu hoíku v automobilu, asi o 20% na necelých 7 kg, vzhledem k výhodnému pomru pevnosti a hustoty tohoto kovu a možnosti vyrábt tlakovým litím tenkostnné konstrukní prvky. Urité omezení užití souvisí s potebou chránit tyto prvky vi plošné a kontaktní korozi, a rovnž s požadavky na jejich recyklaci. Titan má sice vynikající mechanické vlastnosti, pro bžné automobily je však píliš drahý. K novým materiálm, které by mohly najít uplatnní, patí slitiny s tvarovou pamtí, vhodné nap. pro automatické pevodovky a pérování. Plasty byly po r považovány za materiál, který výrazn omezí podíl kov a bude init až 40% hmotnosti automobilu. Problematická recyklace a požadavky na bezpenost pi kolizi automobilu tento trend zbrzdily a v souasné dob se jejich podíl pohybuje mezi 8-20% hmotnosti automobilu. Materiálov se jedná pedevším o termoplasty (polykarbonáty, modifikované polyfenolenoxidy, polyetylensulfidy, termoplastické elastomery a polyestery aj.), asto vyztužené sklennými, uhlíkovými nebo aramidovými vlákny. Je z nich vyrobena celá ada díl v interiéru automobilu, pibližn tvrtina plast z celkového množství je souástí karosérie. Ve starších typech automobil nebývají oznaeny smluvenými kódy, jejich tídní, separovaný sbr a recyklace tím jsou ztíženy. Pedpokládá se, že podíl plast v automobilech dále poroste. Hlavní podíl pryže v automobilech pipadá na pneumatiky, tj. na kombinace pryže s textilem, ocelí nebo obma složkami. Z technické pryže jsou vyrobeny hadice, tsnní, podlážky, klínové emeny a další díly. Na elní skla automobil se používají speciální tvrzená nebo lepená skla, na dvení okna skla tvrzená. Složení skel reflektor a žárovek je obdobné jako u jiné osvtlovací techniky. Z ostatních materiál se mohou vyskytovat v automobilech devo, kže, papír a lepenka, keramika. Závažným zdrojem PCB u starých automobil mohou být nátry. Je nutno zmínit se o provozních kapalinách (pohonné hmoty, oleje, mazací tuky, brzdová kapalina, chladicí kapalina aj.), jsou významné zejména z pohledu takového nakládání s autovrakem, které by nezatžovalo životní prostedí. Pibližn v polovin osmdesátých let byl zaveden postup, který preferoval získávání kov z autovraku. Zamil se na mechanické oddlení obtížn demontovatelných souástí z rzných materiál pi snížení podílu drahé manuální práce. Postup zahrnuje odstranní provozních kapalin a jednoduchou demontáž vybraných díl a souástek, které je možno použít jako náhradní díly nebo jejichž recyklace je rutinní záležitostí (nap. olovné akumulátory, nárazníky z plast, reflektory). Karoserie s nedemontovanými souástmi se

20 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 20 podle poteby upraví lisováním, stíháním a rozdrtí se na speciálních drtiích typu šrédr nebo zerdirátor. Následuje tídní, pi kterém se oddlí neželezné kovy a získá se drcený ocelový šrot ve form sbalk, který odebírají a zpracovávají hut. Nevýhodou tohoto postupu je skutenost, že 25-30% hmotnosti autovraku koní na skládkách jako tzv. lehká frakce ze šrédru, zaazená mezi nebezpené odpady. Na druhé stran, náklady spojené s tímto postupem ješt mohou být uhrazeny z prodeje získaného šrotu. Snaha zvýšit stupe zhodnocení autovraku a omezit podíl nebezpeného odpadu ukládaného na skládce, vedla k modifikaci tohoto postupu. Základem je postupná demontáž autovraku tak, aby byly separovan získány jednotlivé složky, které lze samostatn lépe zhodnotit. Krom toho je možné oddlit od ostatního odpadu složky, obsahující nebezpené látky, a snížit tak celkové množství nebezpeného odpadu. Drcením samotné karosérie lze získat ocelový šrot vysoké istoty, pípadn tento krok nahradit investin i provozn mén nároným stíháním a lisováním. Dsledné tídní je pedpokladem pro vyšší úrove hutního zpracování souástek z neželezných kov, výhledov zejména souástek na bázi hoíku. Totéž platí pro zpracování plast, které jako jednodruhový odpad mohou najít materiálové zhodnocení. Pro bezpenou demontáž autovraku byla vyvinuta rzná zaízení a demontážní linky, jednotlivé kroky mohou být sledovány pomocí poíta. [2] 5.1 Odpad jako zdroj surovin a energie Nejvtší podíl hmotnosti autovrak tvoí kovy, okolo 70-75%, z toho potom pevážnou ást odpady na bázi železa - ocel a litina. Menší ást - 3% - tvoí odpady hliníku, a to ve form slitin (odlitky v motorech a pevodovkách, v nkterých pípadech chladie). Odpady isté Cu jsou obsaženy pevážn ve vodiích, drobných elektromotorech, cívkách; slitiny Cu jsou v zanedbatelném množství obsaženy v ložiskových pánvích, v nkterých pípadech jsou z nich vyrobeny chladie. V palivovém systému je použito slitin Zn zhruba v množství 0,50% hmotnosti autovraku. Odpad Pb je v akumulátorech v množství do 1%.

21 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 21 Z nekov a ostatních materiál je možno recyklovat: nápln chlad. systému a ostikova olejové nápln motor, pevodovek, tlumi a servoízení, a to na polotovary pro výrobu mazacích a pedevším topných olej pneumatiky - drcením na granulát pro stavebnictví, strojírenství, dopravu a sport a volný as nebo jako zdroj energie, zejména v cementárnách plasty z nárazník i interiéru vozidla, zejména u novjších voz, kde již jsou plasty znaeny sklo, krom nkterých druh upravených folií pryž, tsnní katalyzátory u spec. firem k recyklaci platiny, rhodia a paladia Nkteré ásti lze využít jako zdroje energie, nap. alounní. Podíl recyklovatelných surovin je dán zpsobem zpracování autovrak. Demontážní stediska vykazují využitelnost vtší než 90% hmotnosti autovraku. Jedná se pevážn o runí práce, kterými jsou získávány jednotlivé frakce. Pi zpracování autovrak spoívajícím v drcení ásten demontovaného vozidla na drtících linkách (šrédrech), se podíl recyklovaných materiálu pohybuje okolo 75%. Zstatky po drcení jsou vtšinou ukládány na skládky, i když jsou inny pokusy využít je jako zdroj energie (nap. ve form briket, jejichž pojivem jsou odpadní obalové plasty). Ocelový šrot z drtících linek je veden v SN jako ocelové sbalky s ojedinlými jen ásten sbalenými kusy bez mechanicky pimísených neželezných kov a nekovových materiál. Obr. 5 Píklad materiálového složení vozu Škoda Octavia

22 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Odpady plast z autovrak a jejich využití Podle jednoho z celé ady šetení byla v roce 2000 prmrná hmotnost evropského osobního vozidla 1142 kg, z toho v prmru pipadá na: Tabulka 1 Zastoupení plast v autovraku Ve vozidle bylo 178 díl vyrobených z polymer. Z toho 120 kg díl na bázi plast a 58 kg na bázi elastomer. Pedstavu o druhovém zastoupení plast poskytuje následující graf: Obr. 6 Druhové zastoupení plast v automobilu Praktické zkoušky, zamené na zvýšení materiálového využití podle požadavk zákon, potvrdily nutnost demontovat polymerní díly (plasty a pryže) z autovrak ped slisováním nebo drcením karoserie. Celý objem plast a pryží však nebude možno získat demontáží, znaná ást polymerních materiál pejde do lehké frakce z drcení. Je nereálné uvažovat o materiálové recyklaci celého objemu plast, respektive pryže z lehké frakce. Zatím pibližn 1/10 polymerních materiál z lehké frakce bude využitelná pro materiálové využití. Polymerní materiály z lehké frakce pedstavují sms polymer a písad navzájem nekompatibilních. Možnost jejich separace je omezená, na výtžnost použité technologie mají vliv rozdíly ve složení autovrak, kterým se technologie separace nedokáže prbžn pizpsobovat.

23 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 23 Rozhodování, jakým technologickým postupem má být získaný materiál zpracován, by mlo vycházet z bilance spoteby zdroj. Finanní nákladové kalkulace nemohou být objektivní nebo existující ekonomické prostedí není dosud pizpsobeno potebám existence prmyslu odpad. Jeho postupné zavádní vyžaduje modifikaci ekonomického prostedí tak aby prmysl výrobk a prmysl odpad se navzájem dopl ovaly a podporovaly. Možnost plastikáského zpracování smsných plastových odpad závisí na složkách a jejich zastoupení v druhotné surovin. Jen nkterá kombinace složek je zpracovatelná pímo.vtšina smsných plastových odpad a tedy i odpady separované z lehké frakce vyžadují pídavek kompatibilizaních písad, umož ujících zpracování vtšinou na robustní mén nároné výrobky alternativní k výrobkm z jiných materiál. V tchto pípadech je vhodné provit, zda spoteba zdroj pro užití smsné druhotné plastové suroviny není vtší než pi upotebení jiného materiálu. V každém pípad je teba vzít v úvahu, že požitím smsné druhotné suroviny na výrobek dochází k sousteování odpad plast pro energetické využití v budoucnu. Pi hodnocení rzných variant nakládání s polymerními odpady je teba zahrnout do erpaných zdroj nejen energii spotebovanou v celém procesu nakládání s odpady (technologickou a transportní), ale i potebnou pracovní sílu a energii zhmotnlou do technických prostedk a pomocných materiál nezbytných pro nakládání s odpady. Požadavek ES na využití 95% hmotnosti autovrak a materiálovou recyklaci 85% hmotnosti autovraku do roku 2015 je ve svtle pedpokládaných zmn v konstrukci automobil nereálný, pokud na jeho dosažení nemá být spotebováváno více zdroj než se recyklací ušetí. Energetické a materiálové využití by proto mlo být postaveno na stejnou úrove. 5.3 Druhotné plasty a jejich uplatnní Písné požadavky na bezpenost a spolehlivost automobil neumož uje, aby plasty získané z autovrak byly použity pouze v nových vozidlech. Bude nutno hledat jiné aplikace pro znanou ást získaného recyklátu. Recyklovány bývají jednodruhové plasty nebo kompatibilní druhy plast o hmotnosti vtší než 100 g. Obecn platí, že základními kriterii pro uskutenní recyklace jsou: dostatené množství pro opakované zpracování v recyklaních závodech.

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zákony o odpadech (likvidaceautomobilu.cz)

Zákony o odpadech (likvidaceautomobilu.cz) Zákony o odpadech (likvidaceautomobilu.cz) V tomto dokumentu najdete výňatek Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Čtvrtá část zákona, ze které je zde uveden výňatek, se

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Msto Jirkov. ást první Obecná ustanovení

Msto Jirkov. ást první Obecná ustanovení Msto Jirkov Obecn závazná vyhláška msta Jirkova. 2/06, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, využívání a odstraování komunálních odpad a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK o stanovení systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bestek Zastupitelstvo

Více

Pokud se pak procházíte ve ve erních hodinách v obci, asto poznáte, kde a kdo taková paliva spaluje.

Pokud se pak procházíte ve ve erních hodinách v obci, asto poznáte, kde a kdo taková paliva spaluje. Dýchání je nezbytnou podmínkou života lidí, živoich i rostlin. lovk vydrží bez jídla nkolik týdn, bez vody nkolik dn, ale bez kyslíku z ovzduší by nepežil víc než nkolik minut. Pesto lovk v civilizovaném

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 listopad 2011 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikaní údaje Objednatel Název : Krajský úad Královéhradeckého

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Hierarchie nakládání s odpady jako obecné pravidlo:

Hierarchie nakládání s odpady jako obecné pravidlo: Návrhová ást v této aktualizované verzi Strategie je koncipována jako popis celorepublikového integrovaného systému nakládání s odpady v obcích. Obsahuje návrhy opatení a nástroj pro vytvoení dlouhodob

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 18.3.2008 Datum revize: 23.10.2008 Revize.

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 18.3.2008 Datum revize: 23.10.2008 Revize. 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace pípravku: íslo CAS: Neuvádí se - pípravek. íslo ES (EINECS): Neuvádí se - pípravek. Další názvy látky: 1.2 Použití pípravku:

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK EN 362 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky spojky Pro zjednodušení terminologie budeme v tomto textu používat pouze termín

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ STEDOESKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ STEDOESKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ STEDOESKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 ÍJEN 2010 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikaní údaje Objednatel Název : Stedoeský kraj Statutární zástupce

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 20. 2. 2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Cementotískové

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 05.01.2005 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Extender T ( Stelmitell T ) Další názvy látky: 1.2

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016 Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016 1) Obecné informace Novela vyhlášky Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) připravilo novelu vyhlášky

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

þÿ N á v r h m e t o d z p r a c o v á n í a u t o v r

þÿ N á v r h m e t o d z p r a c o v á n í a u t o v r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2008 þÿ N á v r h m e t o

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru, výkupu, skladování, úprav, tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více