Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakládání s autovraky. Pavel Bureš"

Transkript

1 Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009

2

3

4 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností, autovraky.to jsou v posledních letech velmi asto frekventované termíny.automobily pedstavují jeden z fenomen moderní spolenosti. Jejich poet celosvtov trvale roste, jsou jedním z používaných kritérií ekonomické úrovn jednotlivc i celé spolenosti. Krom kladných vliv na život svých majitel se nežádoucím zpsobem podílejí na zneištování životního prostedí, a to jak v prbhu svého provozu, tak po jeho ukonení. Klíová slova: autovrak, zpracování autovrak, odpad, druhotné materiálové využití ABSTRACT The goal of my thesis was map the issue of disposal of vehicles. Cars, used cars, end-of life vehicles, autovraky.to in recent years, often frequented terms. Cars are one of modern society phenomena. Their number is growing continuously worldwide, is one of the criteria used by the economic level of individuals and of society as a whole. In addition to positive effects on the lives of its owners are adversely contribute to environmental pollution, both during their operation and after its completion. Keywords:car wreck, processing vehicles, waste, secondary material recovary

5 Podkování: Na tomto míst bych rád vyjádil podkování panu Ing. Vratislavu Bednaíkovi, Ph.D. vedoucímu mé bakaláské práce,za odborné rady,cenné pipomínky a as,který mi vnoval pi jejím zpracování. Prohlášení: Prohlašuji,že jsem na bakaláské práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval.v pípad publikace výsledk, je-li to uvedeno na základ licenní smlouvy, budu uveden jako spoluautor. Ve Zlín podpis

6 OBSAH ÚVOD AUTOVRAKY A NEVYEŠENÉ OTÁZKY KOLEM VÝVOJ POTU AUTOMOBIL V R FÁZE ŽIVOTA AUTOMUBILU FÁZE VÝROBY AUTOMOBILU FÁZE POUŽÍVÁNÍ / PROVOZU AUTOMOBILU FÁZE ODSTRANNÍ AUTOMOBILU PO UKONENÍ ŽIVOTNOSTI, TJ. NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY PÍINY SNÍŽENÍ ŽIVOTNOSTI VOZIDEL ZÁKLADNÍ POJMY EKOLOGIZACE PROCESU POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAK DOPORUENÝ ZPSOB VYUŽITÍ NEBO ODSTRANNÍ AUTOVRAKU POPIS VLASTNOSTÍ AUTOVRAKU ODPAD JAKO ZDROJ SUROVIN A ENERGIE ODPADY PLAST Z AUTOVRAK A JEJICH VYUŽITÍ DRUHOTNÉ PLASTY A JEJICH UPLATNNÍ ŠROTOVNÉ ŠROTOVNÉ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE ŠROTOVNÉ VE SVT ŠROTOVNÉ V ESKÉ REPUBLICE ŠROTOVNÉ PÍLIŠ NEPOMOHLO POVINNOSTI VÝROBC A DOVOZC POVINNOSTI POSLEDNÍCH VLASTNÍK POVINNOSTI OBCE POVINNOSTI ZPRACOVATEL AUTOVRAK DOKLAD O LIKVIDACI PEHLED ZPRACOVATEL ZÁVR...36 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...37 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...38 SEZNAM OBRÁZK...39 SEZNAM TABULEK...40

7 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 7 ÚVOD Pojem autovrak neboli vozidlo s ukonenou životností se stává v poslední dob velmi frekventovaným pedevším v souvislosti se sjednocením legislativy eské republiky a Evropské unie v této oblasti. Pestože má likvidace vysloužilých automobil u nás dlouhou tradici, ješt ped nkolika lety bylo nakládání s tímto druhem odpadu spojeno pouze se získáváním železného šrotu. Dle zákona je autovrak odpad, a proto je nutné se ped jeho likvidací nejdíve pokusit o recyklaci. Ekologické aspekty této innosti stály dlouhou dobu v pozadí, ale vstup eské republiky do Evropské unie nutí naše zákonodárství a všechny zainteresované strany k vtší zodpovdnosti za životní prostedí. V rámci Evropské unie se ídí nakládání s autovraky devt let starou smrnicí 2000/53/EU, jež spojuje odpovídající legislativu jednotlivých stát EU. V eské republice pak existuje zákon o odpadech 185/2001 Sb. (v posledních letech nkolikrát novelizován) spolen s provádcí vyhláškou Ministerstva životního prostedí R. 352/2008 Sb

8 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 8 1 AUTOVRAKY A NEVYEŠENÉ OTÁZKY KOLEM Nevyešených otázek je v této oblasti velmi mnoho.vedle nejednotnosti nahlížení na autovraky jako na nebezpený odpad a nejasném adekvátním postupu pi jejich likvidaci jde pedevším o problematiku zapojení velkého množství navzájem propojených a spolupracujících subjekt, jež by dokázaly autovraky využít ke spokojenosti všech. Poátkem devadesátých let byla v souvislosti s autovraky spojena velká oekávání ve vzniku zcela nového oboru podnikání.v souasné dob však ekonomika likvidace není jasná a spolehnutí na pípadné dotace nebo finanní spoluúast výrobc a dovozc je prakticky vyloueno, chybí reálné systémové ešení tohoto problému. 1.1 Vývoj potu automobil v R Vozový park v eské republice v posledních deseti letech doznal významných zmn. Nejde však o prmrné stáí automobil, ale pedevším o výrazný nárst jejich potu. Zatímco v roce 1990 bylo v celé eské republice registrováno 2,3 milionu vozidel, na konci roku 2004 to již bylo tém 3,8 milionu vozidel. Prmrné stáí aut se pohybuje okolo 13,5 roku, podíl automobil straších 15 let tvoí více než 35 procent z celkového stavu registrovaných voz. Poet obyvatel na jeden automobil V eské republice iní 2,6. V posledním období každoron dochází k vyazení zhruba automobil z evidence motorových vozidel, ekologická likvidace probíhá pouze u 15% z nich. Obecn platí, že cílem všech zákonných opatení je vybudovat systém a zlepšit dosavadní zpsob nakládání s autovraky. V krátkodobém výhledu jde o zlepšení ochrany životního prostedí pi zpracování autovrak a zajištní recyklace nekovových ástí autovraku (tj. optovné použití, materiálové a energetické využití). Týká se tedy pedevším zaízení pro zpracování autovrak a návazn výrobc. V dlouhodobém výhledu se jedná o zvýšení efektivity pi používání automobilu, integraci sít pro nakládání s autovraky, a takovou zmnu designu a materiál, aby nová vozidla mla vyšší potenciál pro prevenci, optovné použití, materiálové a energetické využití. Dostáváme se tak od odpadového hospodáství k výrob a rozšíené odpovdnosti výrobc za výrobek.

9 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 9 2 FÁZE ŽIVOTA AUTOMUBILU Na zatžování životního prostedí automobilem je poteba pohlížet všech fázích jeho životního cyklu : 2.1 Fáze výroby automobilu Na 1 t vyrobeného automobilu ped jeho prvním použitím pipadá 25 t odpad, vtšinou spojených se získáváním surovin a výrobou polotovar. Tyto odpady zstávají v zemích, kde se suroviny tží a zpracovávají. Omezování množství a nebezpenosti výrobních odpad je v této fázi v zájmu výrobce jako pvodce odpad. Má za cíl efektivnjší využívání surovin a energií, vylouení toxických a nebezpených materiál a odstranní/omezení zdroje zneištní, tj. zamuje se na hledání preventivních opatení, vycházejících ze znalosti: principu vzniku odpadu (nap. popsaného technologií, chemickými reakcemi) konstrukce a technického provedení výrobního zaízení ízení procesu podle pijatých norem návrhu, realizace a kontroly prbhu procesu z hlediska vzniku odpad (dodržování norem) vlastností odpadu a procesu, které umožní vytvoit uzavený tok materiálu (zhodnocení odpadu na míst). 2.2 Fáze používání / provozu automobilu Pi podrobné analýze dopad automobilu na životní prostedí bylo zjištno, že k nejvtší zátži životního prostedí dochází pi používání automobilu. Provoz automobilu zpsobuje nap.: - emise CO, CO 2, uhlovodík, NOx, prachu, ástic kov a jiných materiál, poškozování životního prostedí a hluk. Do pohonných hmot se pidává ada písad, jako jsou inhibitory pro ochranu povrch, antioxidanty, inhibitory proti korozi. V ad pípad se jedná o

10 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 10 sloueniny obsahující fosfor a dusík, z kterých pi spalování vznikají zdraví škodlivé organické látky, - vznik odpadu z obrus pneumatik. Tento odpad obsahuje kauuk, oxid zinku, saze, síru a další písady pidávané do pneumatik, které mohou být rakovinotvorné. Obrusy mají formu prachu a nerozpustných ástic, které se ukládají na krajnicích a pi ištní silnic jsou splachovány do istíren odpadních vod. Je pravdpodobné, že se z pneumatik uvol ují toxické organické sloueniny. Proto má smysl trend snižovat hmotnost vozidla, minimalizovat spotebu pohonných hmot u spalovacích motor nebo hledat jiný zpsob pohonu automobilu. Preventivními opateními pi provozu automobilu je nap.: pechod na bezolovnatý benzin, tj. snížení emisí olova, které je v práškové a rozpustné form siln jedovaté povinnost vybavit nové vozidlo ízeným katalysátorem; je preventivním opatením pokud jde o odstranní škodlivých složek ze spalin; na druhé stran - pi provozu katalysátoru mže docházet k uvol ování jemných ástic platiny (platinový prášek je škodlivý zdraví, mže vést k alergickým reakcím) opatení charakteru neinvestiních opatení (dobré hospodaení, tj. sledování stavu vozidla, seízení motoru, optimální spalování pohonné látky, zabránní úniku provozních kapalin atd.), zpsob jízdy (má vliv na spotebu pohonných a provozních kapalin, hladinu hluku, spotebu vzduchu atd.) a krátkodobých investiních opatení (výmna a oprava souástek v rámci údržby). Hluk je zátží, které zatím nebyla vnována dostatená pozornost z pohledu prevence, za opatení prevence nemžeme považovat protihlukové valy u dálnic. V širším smyslu spoívá prevence v hledání a hodnocení všech možností, které mohou zajistit potebu pepravy bez nutnosti vlastnit automobil (tj. kombinace pepravních prostedk, využívání veejné dopravy atd.).

11 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Fáze odstranní automobilu po ukonení životnosti, tj. nakládání s autovraky Souasný stav, kdy se na skládky ukládá pibližn 25% hmotnosti vozidla, je již v krátkodobém výhledu nepípustný. Úprava autovraku, resp. technologie recyklace, je postavena na úrove výrobního procesu: odpad/autovrak je vstupní surovina, výrobkem je druhotná surovina, urená k materiálovému, resp. energetickému využití 2.4 Píiny snížení životnosti vozidel Na snížení životnosti vozidel má vliv ada faktor, které negativn ovliv ují stáí vozidel. Jedním z hlavních píin stárnutí vozidel je opotebení mechanických souástí a stálost materiál, ze kterých jsou tyto souásti vyrobeny. Hlavní nosná ást vozidla, tedy karosérie je vyrobena pevážn ze železa. Tento základní díl automobilu má rozhodující vliv na životnost celého vozidla, je to díl, který nelze jednoduše vymnit. Tedy chceme-li zvýšit životnost, mly bychom zvýšit odolnost proti korozi. Koroze železa psobí ve všech odvtvích velké ekonomické ztráty. Je to elektrochemický dj, který vyžaduje ke svému prbhu pítomnost kyslíku a vody (pesnji elektrolytu). V suchém vzduchu a v isté vod prosté kyslíku koroze prakticky neprobíhá. Podmínky, ve kterých se bžn pohybují automobily, jsou pro korozi píznivé. Okludovaná vrstva vlhkosti obsahuje rozpuštný atmosférický CO 2, který samotný staí ke zvýšení koncentrace H + iont. Mimo jiné musíme v prmyslových oblastech poítat s SO 2 a NO x, které zpsobují kyselé dešt. Velmi píznivé podmínky pro korozi vytváí také solení silnic v zimním období.

12 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 12 3 ZÁKLADNÍ POJMY Autovrakem rozumíme každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo ureno k provozu na pozemních komunikacích pro pepravu osob, zvíat nebo vcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle 3 (pojem dle zákona.185/2001 Sb., O odpadech ve znní platných pedpis) Vybraným autovrakem rozumíme každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním pedpisem31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tíkolové motorové vozidlo31b) s výjimkou motorové tíkolky31b) (dále jen "vybrané vozidlo"), které se stalo odpadem podle 3 (pojem dle zákona.185/2001 Sb., O odpadech ve znní platných pedpis) kategorií vozidla rozumíme skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené provádcím právním pedpisem. Rozdlení vozidel do kategorií je uvedeno níže (pojem dle zákona.56/2001sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znní platných pedpis) Základní kategorie vozidel Kategorie L - motorová vozidla zpravidla s mén než tymi koly Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejmén tyi kola a používají se pro dopravu osob Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejmén tyi kola a používají se pro dopravu náklad Kategorie O - pípojná vozidla Kategorie T - traktory zemdlské nebo lesnické Kategorie S - pracovní stroje Kategorie R - ostatní vozidla, která nelze zaadit do výše uvedených kategorií

13 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 13 4 EKOLOGIZACE PROCESU Zajištní kontrolovatelného procesu ekologizace pi sbru, peprav i zpracování vybraných autovrak je rozhodujícím atributem celého systému. Zaízení ke sbru musí mít pro skladování autovrak ped zpracováním plochy s nepropustným povrchem pro píslušné oblasti vybavené zaízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a isticími a odmašovacími prostedky, zaízení pro ištní vody, vetn dešové vody, které spl uje pedpisy pro ochranu zdraví a životního prostedí Zaízení pro zpracování musí mít plochy s nepropustným povrchem pro píslušné oblasti vybavené zaízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a isticími a odmašovacími prostedky, vhodné skladovací prostory na demontované díly vetn nepropustných sklad pro díly zneištné olejem vhodné kontejnery na skladování baterií (s elektrolytickou neutralizací na míst i jinde), filtry a kondenzátory obsahujících PCB/PCT, vhodné nádrže pro oddlené skladování kapalin z vybraných autovrak: palivo, motorový olej, olej z pevodové skín, pevodový olej, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí sms, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, kapaliny klimatizaního systému a jakékoli další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, zaízení pro ištní vody vetn dešové vody, které spl ují pedpisy pro ochranu zdraví a životního prostedí vhodné skladovací prostory pro použité pneumatiky, které spl ují podmínky prevence požáru a nadmrného hromadní Dležitou souástí ekologizace je oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak Jedná se o pohonné látky, o provozní kapaliny (brzdové, pevodové, chladící (nemrznoucí) kapaliny, kapaliny do vstikova), o oleje (motorové, pevodové, hydraulické, z náprav, z posilovae ízení) a o kompaktní celky jako jsou baterie, olejové filtry i katalyzátory. Samostatnou složkou jsou airbagy, které mají odlišné nebezpené vlastnosti (výbušnost).

14 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 14 Provozní kapaliny patí pod rzné tídy nebezpenosti a holavosti. Proto se musí jednotlivé nápln skladovat oddlen a také s nimi samostatn nakládat. oleje: K odstranní dochází odvedením olej z píslušné nádoby po otevení zátky. Pro úinnjší vyprázdnní oleje se nádoba v pípad nutnosti perforuje. Pokud je vozidlo vybaveno posilovaem ízení, vyprázdní se píslušná nádoba s olejem. Trubkový systém z válce posilovae se pedem odmontuje. Olej z tlumi se odstra uje pomocí navrtání jejich tla a následným odsáním. Pokud je vozidlo vybaveno olejovým chlazením, odmontují se spojovací hadice, aby došlo k ádnému vyprázdnní oleje. Pokud je vozidlo vybaveno hydraulickým systémem, k úinnému vyprázdnní oleje mže dojít po odmontování nádob na olej. Hadice se dkladn vyprázdní vhánním vzduchu nebo odsátím. Odstranné oleje se uchovávají ve vhodných nádobách. brzdové a pevodové kapaliny: Tyto tekutiny se odstra ují po otevení ventil. Pokud nedojde k úinnému odstranní, použije se zaízení pro vhánní vzduchu i odsávání. Po odstranní tekutin se ventily uzavou. Odstranné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách chladicí kapaliny: (nemrznoucí): se odstraní po otevení ventil na topení a motoru. Poté se odmontuje spodní potrubí radiátoru s využitím trychtý a trubiek, aby se zabránilo rozlití. Odstranné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách. kapaliny do ostikova: odstra ují se odsátím nebo obdobnou úinnou metodou. Odstranné kapaliny z ostikova se uchovávají ve vhodných nádobách chlorfluorkarbony (freony) ke chlazení: Freony se pepravují v uzavených systémech do speciálních zaízení, kde se uzavírají do tlakových nádob benzín a nafta: Palivové nádrže se úinn vyprázdní odsátím z hrdla nádrží pi prodravné nádrži. Pokud nelze takto nádrž vyprázdnit, je teba ji demontovat. Po odstranní paliva se otvory v nádrži uzavou. Palivo lze v zaízení optovn použít. Odstranná paliva se pemístí do skladovacích cisteren nebo nádob k tomuto úelu urených. olejové filtry: se rozmontují, nálevka se uzave a filtry jsou uchovávány ve vhodných uzavených nádobách olovné akumulátory: se demontují a uchovávají v obalech odolných vi kyselinám

15 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 15 airbagy: jsou bu vy aty nebo odstranny podle schválených pravidel. Je s nimi nakládáno podle platných pravidel pro nakládání s tmito odpady, s ohledem na jejich specifické nebezpené vlastnosti. 4.1 Postup pro zpracování autovrak Oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak Oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak spoívá v oddleném shromažování všech kapalin a náplní a dále zneišujících nebo škodlivých ástí, pokud ásti, ve kterých jsou obsaženy, nelze optovn použít. Chladicí prostedky klimatizace se vypouští pomocí uzaveného systému. Pi vypouštní kapalin ze všech systém autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává Obr. 1 Schématické znázornní oderpání kapalin z automobilu Demontáž vybraného autovraku ásti a materiály vybraných autovrak obsahující škodliviny, které musí být z vybraných autovrak odstranny: baterie a nádrže na zkapalnný plyn nebo stlaený plyn potencionáln výbušné souásti (nap. airbagy) palivo a motorový a pevodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí smsi, brzdové kapaliny, nápln klimatizaního

16 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 16 systému a jakýchkoliv kapalin obsažených ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro optovné použití píslušných ástí všechny ásti obsahující rtu (je-li to technicky proveditelné) Obr. 2 Schématické znázornní vyjmutí baterie z automobilu Demontáž pro podporu materiálového využití vybraných autovrak katalyzátory pneumatiky a velké ásti z plastu, jako nap. nárazníky, kryty kol a mížky chladie, pístrojová deska, nádrže na kapaliny atd., jestliže jejich materiály není možno oddlit pi drcení, a úinn využít jako materiály kovové ásti obsahující m, hliník a hoík, jestliže uvedené materiály není možno oddlit pi drcení sklo Obr. 3 Schématické znázornní demontáže pneumatik

17 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 17 Drcení a lisování zbytku autovraku Po demontáži všech využitelných kapalin a uvedených ástí mohou být zbytky autovrak za úelem zmenšení objemu drceny nebo slisovány v zaízení tomu urenému (nap. paketovací lis, šrotovací nžky, šrédr). [1] 4.2 Doporuený zpsob využití nebo odstranní autovraku innost v jednotlivých místech pro nakládání s autovraky mžeme zjednodušen znázornit následujícím schématem: Obr. 4 Schéma doporueného zpsobu využití a odstranní autovraku

18 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 18 5 POPIS VLASTNOSTÍ AUTOVRAKU Autovraky mohou posloužit jako model pro zviditelnní všech problém, spojených s amortizaním odpadem. Uvádí se, že automobil v prmru obsahuje asi 50 rzných materiál a souástek. Staí si pipomenout, že automobil bžn používaný na konci tohoto století vtšinou má ást karosérie vyrobenou z pozinkovaného ocelového plechu, krom toho mže na úkor oceli obsahovat zvýšený podíl neoznaených souástek z plast, blend a kompozit na bázi plast, a také neoddlitelné kombinace materiál a elektronické systémy, piemž nkteré ze zmínných frakcí obsahují nebezpené látky (tžké kovy, PCB atd.). Zhodnocení/zneškodnní autovraku tedy nespoívá jen v diskusi o jakosti získaného šrotu, ale ve vytváení uzavených materiálových a finanních tok pro plasty, pryž, sklo, použité oleje a další materiály a komponenty. Hlavní konstrukní prvky automobilu jsou vyrobeny z ocelí a litin. Jedná se o bžné konstrukní oceli, vysocepevné nízkolegované oceli (konené požadované vlastnosti získávají až pi povrchové úprav plech karosérie), vanadové oceli, oceli vysocelegované i ocelové souástky vyrobené postupy práškové metalurgie. Podíl ocelí na hmotnosti automobilu v posledních dvaceti letech klesal, v souasné dob se pohybuje kolem 60%, v souasné dob se snižuje. Ocel jako konstrukní materiál bývá nahrazována hliníkem a jeho slitinami, které mají nižší hmotnost a dobrou svaitelnost, využívány jsou i slévárenské slitiny hliníku (blok motoru, hlavy válc). Jako levnjší materiál s dobrou vodivostí hliník nahrazuje m (chladie). Výhledov se pro konstrukní díly poítá s kompozity na bázi hliníku. Podíl hliníku v automobilu se má zvýšit bhem posledních dvaceti let asi o 7%. Automobil obsahuje adu dalších kov a slitin. M se nachází pedevším v elektroinstalaci a elektromotorech a je základem slitin, nap. mosazí pro chladie a topný systém nebo beryliových bronz, používaných v nkterých typech automobil pro pružiny, konektory a spínae. V akumulátoru je obsaženo olovo a antimon. Nanesená vrstva zinku chrání ocelové plechy ped korozí, ale pevážná ást z 5 kg zinku v automobilu je obsažena v souástkách vyrobených pesným litím. S elektronikou se do automobilu dostávají krom mdi, hliníku, zinku, niklu, kobaltu a molybdenu také drahé kovy (zlato, stíbro, platina paladium) a polovodie. Katalyzátory s keramickým nosiem nebo nosiem z korozivzdorné oceli rovnž obsahují drahé kovy - platinu a rhodium.

19 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 19 Výhledov se pedpokládá vzrst podílu hoíku v automobilu, asi o 20% na necelých 7 kg, vzhledem k výhodnému pomru pevnosti a hustoty tohoto kovu a možnosti vyrábt tlakovým litím tenkostnné konstrukní prvky. Urité omezení užití souvisí s potebou chránit tyto prvky vi plošné a kontaktní korozi, a rovnž s požadavky na jejich recyklaci. Titan má sice vynikající mechanické vlastnosti, pro bžné automobily je však píliš drahý. K novým materiálm, které by mohly najít uplatnní, patí slitiny s tvarovou pamtí, vhodné nap. pro automatické pevodovky a pérování. Plasty byly po r považovány za materiál, který výrazn omezí podíl kov a bude init až 40% hmotnosti automobilu. Problematická recyklace a požadavky na bezpenost pi kolizi automobilu tento trend zbrzdily a v souasné dob se jejich podíl pohybuje mezi 8-20% hmotnosti automobilu. Materiálov se jedná pedevším o termoplasty (polykarbonáty, modifikované polyfenolenoxidy, polyetylensulfidy, termoplastické elastomery a polyestery aj.), asto vyztužené sklennými, uhlíkovými nebo aramidovými vlákny. Je z nich vyrobena celá ada díl v interiéru automobilu, pibližn tvrtina plast z celkového množství je souástí karosérie. Ve starších typech automobil nebývají oznaeny smluvenými kódy, jejich tídní, separovaný sbr a recyklace tím jsou ztíženy. Pedpokládá se, že podíl plast v automobilech dále poroste. Hlavní podíl pryže v automobilech pipadá na pneumatiky, tj. na kombinace pryže s textilem, ocelí nebo obma složkami. Z technické pryže jsou vyrobeny hadice, tsnní, podlážky, klínové emeny a další díly. Na elní skla automobil se používají speciální tvrzená nebo lepená skla, na dvení okna skla tvrzená. Složení skel reflektor a žárovek je obdobné jako u jiné osvtlovací techniky. Z ostatních materiál se mohou vyskytovat v automobilech devo, kže, papír a lepenka, keramika. Závažným zdrojem PCB u starých automobil mohou být nátry. Je nutno zmínit se o provozních kapalinách (pohonné hmoty, oleje, mazací tuky, brzdová kapalina, chladicí kapalina aj.), jsou významné zejména z pohledu takového nakládání s autovrakem, které by nezatžovalo životní prostedí. Pibližn v polovin osmdesátých let byl zaveden postup, který preferoval získávání kov z autovraku. Zamil se na mechanické oddlení obtížn demontovatelných souástí z rzných materiál pi snížení podílu drahé manuální práce. Postup zahrnuje odstranní provozních kapalin a jednoduchou demontáž vybraných díl a souástek, které je možno použít jako náhradní díly nebo jejichž recyklace je rutinní záležitostí (nap. olovné akumulátory, nárazníky z plast, reflektory). Karoserie s nedemontovanými souástmi se

20 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 20 podle poteby upraví lisováním, stíháním a rozdrtí se na speciálních drtiích typu šrédr nebo zerdirátor. Následuje tídní, pi kterém se oddlí neželezné kovy a získá se drcený ocelový šrot ve form sbalk, který odebírají a zpracovávají hut. Nevýhodou tohoto postupu je skutenost, že 25-30% hmotnosti autovraku koní na skládkách jako tzv. lehká frakce ze šrédru, zaazená mezi nebezpené odpady. Na druhé stran, náklady spojené s tímto postupem ješt mohou být uhrazeny z prodeje získaného šrotu. Snaha zvýšit stupe zhodnocení autovraku a omezit podíl nebezpeného odpadu ukládaného na skládce, vedla k modifikaci tohoto postupu. Základem je postupná demontáž autovraku tak, aby byly separovan získány jednotlivé složky, které lze samostatn lépe zhodnotit. Krom toho je možné oddlit od ostatního odpadu složky, obsahující nebezpené látky, a snížit tak celkové množství nebezpeného odpadu. Drcením samotné karosérie lze získat ocelový šrot vysoké istoty, pípadn tento krok nahradit investin i provozn mén nároným stíháním a lisováním. Dsledné tídní je pedpokladem pro vyšší úrove hutního zpracování souástek z neželezných kov, výhledov zejména souástek na bázi hoíku. Totéž platí pro zpracování plast, které jako jednodruhový odpad mohou najít materiálové zhodnocení. Pro bezpenou demontáž autovraku byla vyvinuta rzná zaízení a demontážní linky, jednotlivé kroky mohou být sledovány pomocí poíta. [2] 5.1 Odpad jako zdroj surovin a energie Nejvtší podíl hmotnosti autovrak tvoí kovy, okolo 70-75%, z toho potom pevážnou ást odpady na bázi železa - ocel a litina. Menší ást - 3% - tvoí odpady hliníku, a to ve form slitin (odlitky v motorech a pevodovkách, v nkterých pípadech chladie). Odpady isté Cu jsou obsaženy pevážn ve vodiích, drobných elektromotorech, cívkách; slitiny Cu jsou v zanedbatelném množství obsaženy v ložiskových pánvích, v nkterých pípadech jsou z nich vyrobeny chladie. V palivovém systému je použito slitin Zn zhruba v množství 0,50% hmotnosti autovraku. Odpad Pb je v akumulátorech v množství do 1%.

21 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 21 Z nekov a ostatních materiál je možno recyklovat: nápln chlad. systému a ostikova olejové nápln motor, pevodovek, tlumi a servoízení, a to na polotovary pro výrobu mazacích a pedevším topných olej pneumatiky - drcením na granulát pro stavebnictví, strojírenství, dopravu a sport a volný as nebo jako zdroj energie, zejména v cementárnách plasty z nárazník i interiéru vozidla, zejména u novjších voz, kde již jsou plasty znaeny sklo, krom nkterých druh upravených folií pryž, tsnní katalyzátory u spec. firem k recyklaci platiny, rhodia a paladia Nkteré ásti lze využít jako zdroje energie, nap. alounní. Podíl recyklovatelných surovin je dán zpsobem zpracování autovrak. Demontážní stediska vykazují využitelnost vtší než 90% hmotnosti autovraku. Jedná se pevážn o runí práce, kterými jsou získávány jednotlivé frakce. Pi zpracování autovrak spoívajícím v drcení ásten demontovaného vozidla na drtících linkách (šrédrech), se podíl recyklovaných materiálu pohybuje okolo 75%. Zstatky po drcení jsou vtšinou ukládány na skládky, i když jsou inny pokusy využít je jako zdroj energie (nap. ve form briket, jejichž pojivem jsou odpadní obalové plasty). Ocelový šrot z drtících linek je veden v SN jako ocelové sbalky s ojedinlými jen ásten sbalenými kusy bez mechanicky pimísených neželezných kov a nekovových materiál. Obr. 5 Píklad materiálového složení vozu Škoda Octavia

22 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Odpady plast z autovrak a jejich využití Podle jednoho z celé ady šetení byla v roce 2000 prmrná hmotnost evropského osobního vozidla 1142 kg, z toho v prmru pipadá na: Tabulka 1 Zastoupení plast v autovraku Ve vozidle bylo 178 díl vyrobených z polymer. Z toho 120 kg díl na bázi plast a 58 kg na bázi elastomer. Pedstavu o druhovém zastoupení plast poskytuje následující graf: Obr. 6 Druhové zastoupení plast v automobilu Praktické zkoušky, zamené na zvýšení materiálového využití podle požadavk zákon, potvrdily nutnost demontovat polymerní díly (plasty a pryže) z autovrak ped slisováním nebo drcením karoserie. Celý objem plast a pryží však nebude možno získat demontáží, znaná ást polymerních materiál pejde do lehké frakce z drcení. Je nereálné uvažovat o materiálové recyklaci celého objemu plast, respektive pryže z lehké frakce. Zatím pibližn 1/10 polymerních materiál z lehké frakce bude využitelná pro materiálové využití. Polymerní materiály z lehké frakce pedstavují sms polymer a písad navzájem nekompatibilních. Možnost jejich separace je omezená, na výtžnost použité technologie mají vliv rozdíly ve složení autovrak, kterým se technologie separace nedokáže prbžn pizpsobovat.

23 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 23 Rozhodování, jakým technologickým postupem má být získaný materiál zpracován, by mlo vycházet z bilance spoteby zdroj. Finanní nákladové kalkulace nemohou být objektivní nebo existující ekonomické prostedí není dosud pizpsobeno potebám existence prmyslu odpad. Jeho postupné zavádní vyžaduje modifikaci ekonomického prostedí tak aby prmysl výrobk a prmysl odpad se navzájem dopl ovaly a podporovaly. Možnost plastikáského zpracování smsných plastových odpad závisí na složkách a jejich zastoupení v druhotné surovin. Jen nkterá kombinace složek je zpracovatelná pímo.vtšina smsných plastových odpad a tedy i odpady separované z lehké frakce vyžadují pídavek kompatibilizaních písad, umož ujících zpracování vtšinou na robustní mén nároné výrobky alternativní k výrobkm z jiných materiál. V tchto pípadech je vhodné provit, zda spoteba zdroj pro užití smsné druhotné plastové suroviny není vtší než pi upotebení jiného materiálu. V každém pípad je teba vzít v úvahu, že požitím smsné druhotné suroviny na výrobek dochází k sousteování odpad plast pro energetické využití v budoucnu. Pi hodnocení rzných variant nakládání s polymerními odpady je teba zahrnout do erpaných zdroj nejen energii spotebovanou v celém procesu nakládání s odpady (technologickou a transportní), ale i potebnou pracovní sílu a energii zhmotnlou do technických prostedk a pomocných materiál nezbytných pro nakládání s odpady. Požadavek ES na využití 95% hmotnosti autovrak a materiálovou recyklaci 85% hmotnosti autovraku do roku 2015 je ve svtle pedpokládaných zmn v konstrukci automobil nereálný, pokud na jeho dosažení nemá být spotebováváno více zdroj než se recyklací ušetí. Energetické a materiálové využití by proto mlo být postaveno na stejnou úrove. 5.3 Druhotné plasty a jejich uplatnní Písné požadavky na bezpenost a spolehlivost automobil neumož uje, aby plasty získané z autovrak byly použity pouze v nových vozidlech. Bude nutno hledat jiné aplikace pro znanou ást získaného recyklátu. Recyklovány bývají jednodruhové plasty nebo kompatibilní druhy plast o hmotnosti vtší než 100 g. Obecn platí, že základními kriterii pro uskutenní recyklace jsou: dostatené množství pro opakované zpracování v recyklaních závodech.

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více