Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakládání s autovraky. Pavel Bureš"

Transkript

1 Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009

2

3

4 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností, autovraky.to jsou v posledních letech velmi asto frekventované termíny.automobily pedstavují jeden z fenomen moderní spolenosti. Jejich poet celosvtov trvale roste, jsou jedním z používaných kritérií ekonomické úrovn jednotlivc i celé spolenosti. Krom kladných vliv na život svých majitel se nežádoucím zpsobem podílejí na zneištování životního prostedí, a to jak v prbhu svého provozu, tak po jeho ukonení. Klíová slova: autovrak, zpracování autovrak, odpad, druhotné materiálové využití ABSTRACT The goal of my thesis was map the issue of disposal of vehicles. Cars, used cars, end-of life vehicles, autovraky.to in recent years, often frequented terms. Cars are one of modern society phenomena. Their number is growing continuously worldwide, is one of the criteria used by the economic level of individuals and of society as a whole. In addition to positive effects on the lives of its owners are adversely contribute to environmental pollution, both during their operation and after its completion. Keywords:car wreck, processing vehicles, waste, secondary material recovary

5 Podkování: Na tomto míst bych rád vyjádil podkování panu Ing. Vratislavu Bednaíkovi, Ph.D. vedoucímu mé bakaláské práce,za odborné rady,cenné pipomínky a as,který mi vnoval pi jejím zpracování. Prohlášení: Prohlašuji,že jsem na bakaláské práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval.v pípad publikace výsledk, je-li to uvedeno na základ licenní smlouvy, budu uveden jako spoluautor. Ve Zlín podpis

6 OBSAH ÚVOD AUTOVRAKY A NEVYEŠENÉ OTÁZKY KOLEM VÝVOJ POTU AUTOMOBIL V R FÁZE ŽIVOTA AUTOMUBILU FÁZE VÝROBY AUTOMOBILU FÁZE POUŽÍVÁNÍ / PROVOZU AUTOMOBILU FÁZE ODSTRANNÍ AUTOMOBILU PO UKONENÍ ŽIVOTNOSTI, TJ. NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY PÍINY SNÍŽENÍ ŽIVOTNOSTI VOZIDEL ZÁKLADNÍ POJMY EKOLOGIZACE PROCESU POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAK DOPORUENÝ ZPSOB VYUŽITÍ NEBO ODSTRANNÍ AUTOVRAKU POPIS VLASTNOSTÍ AUTOVRAKU ODPAD JAKO ZDROJ SUROVIN A ENERGIE ODPADY PLAST Z AUTOVRAK A JEJICH VYUŽITÍ DRUHOTNÉ PLASTY A JEJICH UPLATNNÍ ŠROTOVNÉ ŠROTOVNÉ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE ŠROTOVNÉ VE SVT ŠROTOVNÉ V ESKÉ REPUBLICE ŠROTOVNÉ PÍLIŠ NEPOMOHLO POVINNOSTI VÝROBC A DOVOZC POVINNOSTI POSLEDNÍCH VLASTNÍK POVINNOSTI OBCE POVINNOSTI ZPRACOVATEL AUTOVRAK DOKLAD O LIKVIDACI PEHLED ZPRACOVATEL ZÁVR...36 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...37 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...38 SEZNAM OBRÁZK...39 SEZNAM TABULEK...40

7 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 7 ÚVOD Pojem autovrak neboli vozidlo s ukonenou životností se stává v poslední dob velmi frekventovaným pedevším v souvislosti se sjednocením legislativy eské republiky a Evropské unie v této oblasti. Pestože má likvidace vysloužilých automobil u nás dlouhou tradici, ješt ped nkolika lety bylo nakládání s tímto druhem odpadu spojeno pouze se získáváním železného šrotu. Dle zákona je autovrak odpad, a proto je nutné se ped jeho likvidací nejdíve pokusit o recyklaci. Ekologické aspekty této innosti stály dlouhou dobu v pozadí, ale vstup eské republiky do Evropské unie nutí naše zákonodárství a všechny zainteresované strany k vtší zodpovdnosti za životní prostedí. V rámci Evropské unie se ídí nakládání s autovraky devt let starou smrnicí 2000/53/EU, jež spojuje odpovídající legislativu jednotlivých stát EU. V eské republice pak existuje zákon o odpadech 185/2001 Sb. (v posledních letech nkolikrát novelizován) spolen s provádcí vyhláškou Ministerstva životního prostedí R. 352/2008 Sb

8 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 8 1 AUTOVRAKY A NEVYEŠENÉ OTÁZKY KOLEM Nevyešených otázek je v této oblasti velmi mnoho.vedle nejednotnosti nahlížení na autovraky jako na nebezpený odpad a nejasném adekvátním postupu pi jejich likvidaci jde pedevším o problematiku zapojení velkého množství navzájem propojených a spolupracujících subjekt, jež by dokázaly autovraky využít ke spokojenosti všech. Poátkem devadesátých let byla v souvislosti s autovraky spojena velká oekávání ve vzniku zcela nového oboru podnikání.v souasné dob však ekonomika likvidace není jasná a spolehnutí na pípadné dotace nebo finanní spoluúast výrobc a dovozc je prakticky vyloueno, chybí reálné systémové ešení tohoto problému. 1.1 Vývoj potu automobil v R Vozový park v eské republice v posledních deseti letech doznal významných zmn. Nejde však o prmrné stáí automobil, ale pedevším o výrazný nárst jejich potu. Zatímco v roce 1990 bylo v celé eské republice registrováno 2,3 milionu vozidel, na konci roku 2004 to již bylo tém 3,8 milionu vozidel. Prmrné stáí aut se pohybuje okolo 13,5 roku, podíl automobil straších 15 let tvoí více než 35 procent z celkového stavu registrovaných voz. Poet obyvatel na jeden automobil V eské republice iní 2,6. V posledním období každoron dochází k vyazení zhruba automobil z evidence motorových vozidel, ekologická likvidace probíhá pouze u 15% z nich. Obecn platí, že cílem všech zákonných opatení je vybudovat systém a zlepšit dosavadní zpsob nakládání s autovraky. V krátkodobém výhledu jde o zlepšení ochrany životního prostedí pi zpracování autovrak a zajištní recyklace nekovových ástí autovraku (tj. optovné použití, materiálové a energetické využití). Týká se tedy pedevším zaízení pro zpracování autovrak a návazn výrobc. V dlouhodobém výhledu se jedná o zvýšení efektivity pi používání automobilu, integraci sít pro nakládání s autovraky, a takovou zmnu designu a materiál, aby nová vozidla mla vyšší potenciál pro prevenci, optovné použití, materiálové a energetické využití. Dostáváme se tak od odpadového hospodáství k výrob a rozšíené odpovdnosti výrobc za výrobek.

9 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 9 2 FÁZE ŽIVOTA AUTOMUBILU Na zatžování životního prostedí automobilem je poteba pohlížet všech fázích jeho životního cyklu : 2.1 Fáze výroby automobilu Na 1 t vyrobeného automobilu ped jeho prvním použitím pipadá 25 t odpad, vtšinou spojených se získáváním surovin a výrobou polotovar. Tyto odpady zstávají v zemích, kde se suroviny tží a zpracovávají. Omezování množství a nebezpenosti výrobních odpad je v této fázi v zájmu výrobce jako pvodce odpad. Má za cíl efektivnjší využívání surovin a energií, vylouení toxických a nebezpených materiál a odstranní/omezení zdroje zneištní, tj. zamuje se na hledání preventivních opatení, vycházejících ze znalosti: principu vzniku odpadu (nap. popsaného technologií, chemickými reakcemi) konstrukce a technického provedení výrobního zaízení ízení procesu podle pijatých norem návrhu, realizace a kontroly prbhu procesu z hlediska vzniku odpad (dodržování norem) vlastností odpadu a procesu, které umožní vytvoit uzavený tok materiálu (zhodnocení odpadu na míst). 2.2 Fáze používání / provozu automobilu Pi podrobné analýze dopad automobilu na životní prostedí bylo zjištno, že k nejvtší zátži životního prostedí dochází pi používání automobilu. Provoz automobilu zpsobuje nap.: - emise CO, CO 2, uhlovodík, NOx, prachu, ástic kov a jiných materiál, poškozování životního prostedí a hluk. Do pohonných hmot se pidává ada písad, jako jsou inhibitory pro ochranu povrch, antioxidanty, inhibitory proti korozi. V ad pípad se jedná o

10 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 10 sloueniny obsahující fosfor a dusík, z kterých pi spalování vznikají zdraví škodlivé organické látky, - vznik odpadu z obrus pneumatik. Tento odpad obsahuje kauuk, oxid zinku, saze, síru a další písady pidávané do pneumatik, které mohou být rakovinotvorné. Obrusy mají formu prachu a nerozpustných ástic, které se ukládají na krajnicích a pi ištní silnic jsou splachovány do istíren odpadních vod. Je pravdpodobné, že se z pneumatik uvol ují toxické organické sloueniny. Proto má smysl trend snižovat hmotnost vozidla, minimalizovat spotebu pohonných hmot u spalovacích motor nebo hledat jiný zpsob pohonu automobilu. Preventivními opateními pi provozu automobilu je nap.: pechod na bezolovnatý benzin, tj. snížení emisí olova, které je v práškové a rozpustné form siln jedovaté povinnost vybavit nové vozidlo ízeným katalysátorem; je preventivním opatením pokud jde o odstranní škodlivých složek ze spalin; na druhé stran - pi provozu katalysátoru mže docházet k uvol ování jemných ástic platiny (platinový prášek je škodlivý zdraví, mže vést k alergickým reakcím) opatení charakteru neinvestiních opatení (dobré hospodaení, tj. sledování stavu vozidla, seízení motoru, optimální spalování pohonné látky, zabránní úniku provozních kapalin atd.), zpsob jízdy (má vliv na spotebu pohonných a provozních kapalin, hladinu hluku, spotebu vzduchu atd.) a krátkodobých investiních opatení (výmna a oprava souástek v rámci údržby). Hluk je zátží, které zatím nebyla vnována dostatená pozornost z pohledu prevence, za opatení prevence nemžeme považovat protihlukové valy u dálnic. V širším smyslu spoívá prevence v hledání a hodnocení všech možností, které mohou zajistit potebu pepravy bez nutnosti vlastnit automobil (tj. kombinace pepravních prostedk, využívání veejné dopravy atd.).

11 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Fáze odstranní automobilu po ukonení životnosti, tj. nakládání s autovraky Souasný stav, kdy se na skládky ukládá pibližn 25% hmotnosti vozidla, je již v krátkodobém výhledu nepípustný. Úprava autovraku, resp. technologie recyklace, je postavena na úrove výrobního procesu: odpad/autovrak je vstupní surovina, výrobkem je druhotná surovina, urená k materiálovému, resp. energetickému využití 2.4 Píiny snížení životnosti vozidel Na snížení životnosti vozidel má vliv ada faktor, které negativn ovliv ují stáí vozidel. Jedním z hlavních píin stárnutí vozidel je opotebení mechanických souástí a stálost materiál, ze kterých jsou tyto souásti vyrobeny. Hlavní nosná ást vozidla, tedy karosérie je vyrobena pevážn ze železa. Tento základní díl automobilu má rozhodující vliv na životnost celého vozidla, je to díl, který nelze jednoduše vymnit. Tedy chceme-li zvýšit životnost, mly bychom zvýšit odolnost proti korozi. Koroze železa psobí ve všech odvtvích velké ekonomické ztráty. Je to elektrochemický dj, který vyžaduje ke svému prbhu pítomnost kyslíku a vody (pesnji elektrolytu). V suchém vzduchu a v isté vod prosté kyslíku koroze prakticky neprobíhá. Podmínky, ve kterých se bžn pohybují automobily, jsou pro korozi píznivé. Okludovaná vrstva vlhkosti obsahuje rozpuštný atmosférický CO 2, který samotný staí ke zvýšení koncentrace H + iont. Mimo jiné musíme v prmyslových oblastech poítat s SO 2 a NO x, které zpsobují kyselé dešt. Velmi píznivé podmínky pro korozi vytváí také solení silnic v zimním období.

12 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 12 3 ZÁKLADNÍ POJMY Autovrakem rozumíme každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo ureno k provozu na pozemních komunikacích pro pepravu osob, zvíat nebo vcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle 3 (pojem dle zákona.185/2001 Sb., O odpadech ve znní platných pedpis) Vybraným autovrakem rozumíme každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním pedpisem31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tíkolové motorové vozidlo31b) s výjimkou motorové tíkolky31b) (dále jen "vybrané vozidlo"), které se stalo odpadem podle 3 (pojem dle zákona.185/2001 Sb., O odpadech ve znní platných pedpis) kategorií vozidla rozumíme skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené provádcím právním pedpisem. Rozdlení vozidel do kategorií je uvedeno níže (pojem dle zákona.56/2001sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znní platných pedpis) Základní kategorie vozidel Kategorie L - motorová vozidla zpravidla s mén než tymi koly Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejmén tyi kola a používají se pro dopravu osob Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejmén tyi kola a používají se pro dopravu náklad Kategorie O - pípojná vozidla Kategorie T - traktory zemdlské nebo lesnické Kategorie S - pracovní stroje Kategorie R - ostatní vozidla, která nelze zaadit do výše uvedených kategorií

13 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 13 4 EKOLOGIZACE PROCESU Zajištní kontrolovatelného procesu ekologizace pi sbru, peprav i zpracování vybraných autovrak je rozhodujícím atributem celého systému. Zaízení ke sbru musí mít pro skladování autovrak ped zpracováním plochy s nepropustným povrchem pro píslušné oblasti vybavené zaízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a isticími a odmašovacími prostedky, zaízení pro ištní vody, vetn dešové vody, které spl uje pedpisy pro ochranu zdraví a životního prostedí Zaízení pro zpracování musí mít plochy s nepropustným povrchem pro píslušné oblasti vybavené zaízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a isticími a odmašovacími prostedky, vhodné skladovací prostory na demontované díly vetn nepropustných sklad pro díly zneištné olejem vhodné kontejnery na skladování baterií (s elektrolytickou neutralizací na míst i jinde), filtry a kondenzátory obsahujících PCB/PCT, vhodné nádrže pro oddlené skladování kapalin z vybraných autovrak: palivo, motorový olej, olej z pevodové skín, pevodový olej, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí sms, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, kapaliny klimatizaního systému a jakékoli další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, zaízení pro ištní vody vetn dešové vody, které spl ují pedpisy pro ochranu zdraví a životního prostedí vhodné skladovací prostory pro použité pneumatiky, které spl ují podmínky prevence požáru a nadmrného hromadní Dležitou souástí ekologizace je oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak Jedná se o pohonné látky, o provozní kapaliny (brzdové, pevodové, chladící (nemrznoucí) kapaliny, kapaliny do vstikova), o oleje (motorové, pevodové, hydraulické, z náprav, z posilovae ízení) a o kompaktní celky jako jsou baterie, olejové filtry i katalyzátory. Samostatnou složkou jsou airbagy, které mají odlišné nebezpené vlastnosti (výbušnost).

14 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 14 Provozní kapaliny patí pod rzné tídy nebezpenosti a holavosti. Proto se musí jednotlivé nápln skladovat oddlen a také s nimi samostatn nakládat. oleje: K odstranní dochází odvedením olej z píslušné nádoby po otevení zátky. Pro úinnjší vyprázdnní oleje se nádoba v pípad nutnosti perforuje. Pokud je vozidlo vybaveno posilovaem ízení, vyprázdní se píslušná nádoba s olejem. Trubkový systém z válce posilovae se pedem odmontuje. Olej z tlumi se odstra uje pomocí navrtání jejich tla a následným odsáním. Pokud je vozidlo vybaveno olejovým chlazením, odmontují se spojovací hadice, aby došlo k ádnému vyprázdnní oleje. Pokud je vozidlo vybaveno hydraulickým systémem, k úinnému vyprázdnní oleje mže dojít po odmontování nádob na olej. Hadice se dkladn vyprázdní vhánním vzduchu nebo odsátím. Odstranné oleje se uchovávají ve vhodných nádobách. brzdové a pevodové kapaliny: Tyto tekutiny se odstra ují po otevení ventil. Pokud nedojde k úinnému odstranní, použije se zaízení pro vhánní vzduchu i odsávání. Po odstranní tekutin se ventily uzavou. Odstranné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách chladicí kapaliny: (nemrznoucí): se odstraní po otevení ventil na topení a motoru. Poté se odmontuje spodní potrubí radiátoru s využitím trychtý a trubiek, aby se zabránilo rozlití. Odstranné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách. kapaliny do ostikova: odstra ují se odsátím nebo obdobnou úinnou metodou. Odstranné kapaliny z ostikova se uchovávají ve vhodných nádobách chlorfluorkarbony (freony) ke chlazení: Freony se pepravují v uzavených systémech do speciálních zaízení, kde se uzavírají do tlakových nádob benzín a nafta: Palivové nádrže se úinn vyprázdní odsátím z hrdla nádrží pi prodravné nádrži. Pokud nelze takto nádrž vyprázdnit, je teba ji demontovat. Po odstranní paliva se otvory v nádrži uzavou. Palivo lze v zaízení optovn použít. Odstranná paliva se pemístí do skladovacích cisteren nebo nádob k tomuto úelu urených. olejové filtry: se rozmontují, nálevka se uzave a filtry jsou uchovávány ve vhodných uzavených nádobách olovné akumulátory: se demontují a uchovávají v obalech odolných vi kyselinám

15 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 15 airbagy: jsou bu vy aty nebo odstranny podle schválených pravidel. Je s nimi nakládáno podle platných pravidel pro nakládání s tmito odpady, s ohledem na jejich specifické nebezpené vlastnosti. 4.1 Postup pro zpracování autovrak Oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak Oderpání provozních kapalin a odntí dalších nebezpených ástí autovrak spoívá v oddleném shromažování všech kapalin a náplní a dále zneišujících nebo škodlivých ástí, pokud ásti, ve kterých jsou obsaženy, nelze optovn použít. Chladicí prostedky klimatizace se vypouští pomocí uzaveného systému. Pi vypouštní kapalin ze všech systém autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává Obr. 1 Schématické znázornní oderpání kapalin z automobilu Demontáž vybraného autovraku ásti a materiály vybraných autovrak obsahující škodliviny, které musí být z vybraných autovrak odstranny: baterie a nádrže na zkapalnný plyn nebo stlaený plyn potencionáln výbušné souásti (nap. airbagy) palivo a motorový a pevodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí smsi, brzdové kapaliny, nápln klimatizaního

16 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 16 systému a jakýchkoliv kapalin obsažených ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro optovné použití píslušných ástí všechny ásti obsahující rtu (je-li to technicky proveditelné) Obr. 2 Schématické znázornní vyjmutí baterie z automobilu Demontáž pro podporu materiálového využití vybraných autovrak katalyzátory pneumatiky a velké ásti z plastu, jako nap. nárazníky, kryty kol a mížky chladie, pístrojová deska, nádrže na kapaliny atd., jestliže jejich materiály není možno oddlit pi drcení, a úinn využít jako materiály kovové ásti obsahující m, hliník a hoík, jestliže uvedené materiály není možno oddlit pi drcení sklo Obr. 3 Schématické znázornní demontáže pneumatik

17 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 17 Drcení a lisování zbytku autovraku Po demontáži všech využitelných kapalin a uvedených ástí mohou být zbytky autovrak za úelem zmenšení objemu drceny nebo slisovány v zaízení tomu urenému (nap. paketovací lis, šrotovací nžky, šrédr). [1] 4.2 Doporuený zpsob využití nebo odstranní autovraku innost v jednotlivých místech pro nakládání s autovraky mžeme zjednodušen znázornit následujícím schématem: Obr. 4 Schéma doporueného zpsobu využití a odstranní autovraku

18 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 18 5 POPIS VLASTNOSTÍ AUTOVRAKU Autovraky mohou posloužit jako model pro zviditelnní všech problém, spojených s amortizaním odpadem. Uvádí se, že automobil v prmru obsahuje asi 50 rzných materiál a souástek. Staí si pipomenout, že automobil bžn používaný na konci tohoto století vtšinou má ást karosérie vyrobenou z pozinkovaného ocelového plechu, krom toho mže na úkor oceli obsahovat zvýšený podíl neoznaených souástek z plast, blend a kompozit na bázi plast, a také neoddlitelné kombinace materiál a elektronické systémy, piemž nkteré ze zmínných frakcí obsahují nebezpené látky (tžké kovy, PCB atd.). Zhodnocení/zneškodnní autovraku tedy nespoívá jen v diskusi o jakosti získaného šrotu, ale ve vytváení uzavených materiálových a finanních tok pro plasty, pryž, sklo, použité oleje a další materiály a komponenty. Hlavní konstrukní prvky automobilu jsou vyrobeny z ocelí a litin. Jedná se o bžné konstrukní oceli, vysocepevné nízkolegované oceli (konené požadované vlastnosti získávají až pi povrchové úprav plech karosérie), vanadové oceli, oceli vysocelegované i ocelové souástky vyrobené postupy práškové metalurgie. Podíl ocelí na hmotnosti automobilu v posledních dvaceti letech klesal, v souasné dob se pohybuje kolem 60%, v souasné dob se snižuje. Ocel jako konstrukní materiál bývá nahrazována hliníkem a jeho slitinami, které mají nižší hmotnost a dobrou svaitelnost, využívány jsou i slévárenské slitiny hliníku (blok motoru, hlavy válc). Jako levnjší materiál s dobrou vodivostí hliník nahrazuje m (chladie). Výhledov se pro konstrukní díly poítá s kompozity na bázi hliníku. Podíl hliníku v automobilu se má zvýšit bhem posledních dvaceti let asi o 7%. Automobil obsahuje adu dalších kov a slitin. M se nachází pedevším v elektroinstalaci a elektromotorech a je základem slitin, nap. mosazí pro chladie a topný systém nebo beryliových bronz, používaných v nkterých typech automobil pro pružiny, konektory a spínae. V akumulátoru je obsaženo olovo a antimon. Nanesená vrstva zinku chrání ocelové plechy ped korozí, ale pevážná ást z 5 kg zinku v automobilu je obsažena v souástkách vyrobených pesným litím. S elektronikou se do automobilu dostávají krom mdi, hliníku, zinku, niklu, kobaltu a molybdenu také drahé kovy (zlato, stíbro, platina paladium) a polovodie. Katalyzátory s keramickým nosiem nebo nosiem z korozivzdorné oceli rovnž obsahují drahé kovy - platinu a rhodium.

19 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 19 Výhledov se pedpokládá vzrst podílu hoíku v automobilu, asi o 20% na necelých 7 kg, vzhledem k výhodnému pomru pevnosti a hustoty tohoto kovu a možnosti vyrábt tlakovým litím tenkostnné konstrukní prvky. Urité omezení užití souvisí s potebou chránit tyto prvky vi plošné a kontaktní korozi, a rovnž s požadavky na jejich recyklaci. Titan má sice vynikající mechanické vlastnosti, pro bžné automobily je však píliš drahý. K novým materiálm, které by mohly najít uplatnní, patí slitiny s tvarovou pamtí, vhodné nap. pro automatické pevodovky a pérování. Plasty byly po r považovány za materiál, který výrazn omezí podíl kov a bude init až 40% hmotnosti automobilu. Problematická recyklace a požadavky na bezpenost pi kolizi automobilu tento trend zbrzdily a v souasné dob se jejich podíl pohybuje mezi 8-20% hmotnosti automobilu. Materiálov se jedná pedevším o termoplasty (polykarbonáty, modifikované polyfenolenoxidy, polyetylensulfidy, termoplastické elastomery a polyestery aj.), asto vyztužené sklennými, uhlíkovými nebo aramidovými vlákny. Je z nich vyrobena celá ada díl v interiéru automobilu, pibližn tvrtina plast z celkového množství je souástí karosérie. Ve starších typech automobil nebývají oznaeny smluvenými kódy, jejich tídní, separovaný sbr a recyklace tím jsou ztíženy. Pedpokládá se, že podíl plast v automobilech dále poroste. Hlavní podíl pryže v automobilech pipadá na pneumatiky, tj. na kombinace pryže s textilem, ocelí nebo obma složkami. Z technické pryže jsou vyrobeny hadice, tsnní, podlážky, klínové emeny a další díly. Na elní skla automobil se používají speciální tvrzená nebo lepená skla, na dvení okna skla tvrzená. Složení skel reflektor a žárovek je obdobné jako u jiné osvtlovací techniky. Z ostatních materiál se mohou vyskytovat v automobilech devo, kže, papír a lepenka, keramika. Závažným zdrojem PCB u starých automobil mohou být nátry. Je nutno zmínit se o provozních kapalinách (pohonné hmoty, oleje, mazací tuky, brzdová kapalina, chladicí kapalina aj.), jsou významné zejména z pohledu takového nakládání s autovrakem, které by nezatžovalo životní prostedí. Pibližn v polovin osmdesátých let byl zaveden postup, který preferoval získávání kov z autovraku. Zamil se na mechanické oddlení obtížn demontovatelných souástí z rzných materiál pi snížení podílu drahé manuální práce. Postup zahrnuje odstranní provozních kapalin a jednoduchou demontáž vybraných díl a souástek, které je možno použít jako náhradní díly nebo jejichž recyklace je rutinní záležitostí (nap. olovné akumulátory, nárazníky z plast, reflektory). Karoserie s nedemontovanými souástmi se

20 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 20 podle poteby upraví lisováním, stíháním a rozdrtí se na speciálních drtiích typu šrédr nebo zerdirátor. Následuje tídní, pi kterém se oddlí neželezné kovy a získá se drcený ocelový šrot ve form sbalk, který odebírají a zpracovávají hut. Nevýhodou tohoto postupu je skutenost, že 25-30% hmotnosti autovraku koní na skládkách jako tzv. lehká frakce ze šrédru, zaazená mezi nebezpené odpady. Na druhé stran, náklady spojené s tímto postupem ješt mohou být uhrazeny z prodeje získaného šrotu. Snaha zvýšit stupe zhodnocení autovraku a omezit podíl nebezpeného odpadu ukládaného na skládce, vedla k modifikaci tohoto postupu. Základem je postupná demontáž autovraku tak, aby byly separovan získány jednotlivé složky, které lze samostatn lépe zhodnotit. Krom toho je možné oddlit od ostatního odpadu složky, obsahující nebezpené látky, a snížit tak celkové množství nebezpeného odpadu. Drcením samotné karosérie lze získat ocelový šrot vysoké istoty, pípadn tento krok nahradit investin i provozn mén nároným stíháním a lisováním. Dsledné tídní je pedpokladem pro vyšší úrove hutního zpracování souástek z neželezných kov, výhledov zejména souástek na bázi hoíku. Totéž platí pro zpracování plast, které jako jednodruhový odpad mohou najít materiálové zhodnocení. Pro bezpenou demontáž autovraku byla vyvinuta rzná zaízení a demontážní linky, jednotlivé kroky mohou být sledovány pomocí poíta. [2] 5.1 Odpad jako zdroj surovin a energie Nejvtší podíl hmotnosti autovrak tvoí kovy, okolo 70-75%, z toho potom pevážnou ást odpady na bázi železa - ocel a litina. Menší ást - 3% - tvoí odpady hliníku, a to ve form slitin (odlitky v motorech a pevodovkách, v nkterých pípadech chladie). Odpady isté Cu jsou obsaženy pevážn ve vodiích, drobných elektromotorech, cívkách; slitiny Cu jsou v zanedbatelném množství obsaženy v ložiskových pánvích, v nkterých pípadech jsou z nich vyrobeny chladie. V palivovém systému je použito slitin Zn zhruba v množství 0,50% hmotnosti autovraku. Odpad Pb je v akumulátorech v množství do 1%.

21 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 21 Z nekov a ostatních materiál je možno recyklovat: nápln chlad. systému a ostikova olejové nápln motor, pevodovek, tlumi a servoízení, a to na polotovary pro výrobu mazacích a pedevším topných olej pneumatiky - drcením na granulát pro stavebnictví, strojírenství, dopravu a sport a volný as nebo jako zdroj energie, zejména v cementárnách plasty z nárazník i interiéru vozidla, zejména u novjších voz, kde již jsou plasty znaeny sklo, krom nkterých druh upravených folií pryž, tsnní katalyzátory u spec. firem k recyklaci platiny, rhodia a paladia Nkteré ásti lze využít jako zdroje energie, nap. alounní. Podíl recyklovatelných surovin je dán zpsobem zpracování autovrak. Demontážní stediska vykazují využitelnost vtší než 90% hmotnosti autovraku. Jedná se pevážn o runí práce, kterými jsou získávány jednotlivé frakce. Pi zpracování autovrak spoívajícím v drcení ásten demontovaného vozidla na drtících linkách (šrédrech), se podíl recyklovaných materiálu pohybuje okolo 75%. Zstatky po drcení jsou vtšinou ukládány na skládky, i když jsou inny pokusy využít je jako zdroj energie (nap. ve form briket, jejichž pojivem jsou odpadní obalové plasty). Ocelový šrot z drtících linek je veden v SN jako ocelové sbalky s ojedinlými jen ásten sbalenými kusy bez mechanicky pimísených neželezných kov a nekovových materiál. Obr. 5 Píklad materiálového složení vozu Škoda Octavia

22 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Odpady plast z autovrak a jejich využití Podle jednoho z celé ady šetení byla v roce 2000 prmrná hmotnost evropského osobního vozidla 1142 kg, z toho v prmru pipadá na: Tabulka 1 Zastoupení plast v autovraku Ve vozidle bylo 178 díl vyrobených z polymer. Z toho 120 kg díl na bázi plast a 58 kg na bázi elastomer. Pedstavu o druhovém zastoupení plast poskytuje následující graf: Obr. 6 Druhové zastoupení plast v automobilu Praktické zkoušky, zamené na zvýšení materiálového využití podle požadavk zákon, potvrdily nutnost demontovat polymerní díly (plasty a pryže) z autovrak ped slisováním nebo drcením karoserie. Celý objem plast a pryží však nebude možno získat demontáží, znaná ást polymerních materiál pejde do lehké frakce z drcení. Je nereálné uvažovat o materiálové recyklaci celého objemu plast, respektive pryže z lehké frakce. Zatím pibližn 1/10 polymerních materiál z lehké frakce bude využitelná pro materiálové využití. Polymerní materiály z lehké frakce pedstavují sms polymer a písad navzájem nekompatibilních. Možnost jejich separace je omezená, na výtžnost použité technologie mají vliv rozdíly ve složení autovrak, kterým se technologie separace nedokáže prbžn pizpsobovat.

23 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 23 Rozhodování, jakým technologickým postupem má být získaný materiál zpracován, by mlo vycházet z bilance spoteby zdroj. Finanní nákladové kalkulace nemohou být objektivní nebo existující ekonomické prostedí není dosud pizpsobeno potebám existence prmyslu odpad. Jeho postupné zavádní vyžaduje modifikaci ekonomického prostedí tak aby prmysl výrobk a prmysl odpad se navzájem dopl ovaly a podporovaly. Možnost plastikáského zpracování smsných plastových odpad závisí na složkách a jejich zastoupení v druhotné surovin. Jen nkterá kombinace složek je zpracovatelná pímo.vtšina smsných plastových odpad a tedy i odpady separované z lehké frakce vyžadují pídavek kompatibilizaních písad, umož ujících zpracování vtšinou na robustní mén nároné výrobky alternativní k výrobkm z jiných materiál. V tchto pípadech je vhodné provit, zda spoteba zdroj pro užití smsné druhotné plastové suroviny není vtší než pi upotebení jiného materiálu. V každém pípad je teba vzít v úvahu, že požitím smsné druhotné suroviny na výrobek dochází k sousteování odpad plast pro energetické využití v budoucnu. Pi hodnocení rzných variant nakládání s polymerními odpady je teba zahrnout do erpaných zdroj nejen energii spotebovanou v celém procesu nakládání s odpady (technologickou a transportní), ale i potebnou pracovní sílu a energii zhmotnlou do technických prostedk a pomocných materiál nezbytných pro nakládání s odpady. Požadavek ES na využití 95% hmotnosti autovrak a materiálovou recyklaci 85% hmotnosti autovraku do roku 2015 je ve svtle pedpokládaných zmn v konstrukci automobil nereálný, pokud na jeho dosažení nemá být spotebováváno více zdroj než se recyklací ušetí. Energetické a materiálové využití by proto mlo být postaveno na stejnou úrove. 5.3 Druhotné plasty a jejich uplatnní Písné požadavky na bezpenost a spolehlivost automobil neumož uje, aby plasty získané z autovrak byly použity pouze v nových vozidlech. Bude nutno hledat jiné aplikace pro znanou ást získaného recyklátu. Recyklovány bývají jednodruhové plasty nebo kompatibilní druhy plast o hmotnosti vtší než 100 g. Obecn platí, že základními kriterii pro uskutenní recyklace jsou: dostatené množství pro opakované zpracování v recyklaních závodech.

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více