Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Litoměřice"

Transkript

1 Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební Ústí nad Labem

2 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice Definice strategickéh plánvání a strategickéh plánu Strategické plánvání je systematický způsb, jak rganizvat změny a vytvářet v celé místní splečnsti širký knsensus na splečné vizi pr lepší, a t nejen eknmicku buducnst. Je t také subr pstupných a zcela knkrétních krků, které pvedu ke zlepšení sciálně eknmickéh prstředí v řešeném území. Jde také krdinaci rzvje bce jak splečensk-plitickéh rganizmu. Strategické plánvání kmbinuje: Územní limity; Pliticku vůli; Finanční zdrje; Nefinanční (zejména) lidské zdrje. Výstupem strategickéh plánvání je rzvjvá strategie, strategický plán, plán rzvje reginu, prgramy rzvje apd. Strategický plán jak rzvjvý dkument by měly být kncipván jak dkument střednědbé až dluhdbé krdinace veřejných a sukrmých aktivit eknmickéh, sciálníh, kulturníh a eklgické charakteru na území municipality (reginu). Ve své výsledné pdbě představuje vnitřně knzistentní názr na mžnsti a předpklady rzvje municipality. V tmt smyslu existenci strategickéh plánu chápeme jak jednu ze základních pdmínek reálnéh řízení a krdinace rzvje území municipality (bcí a měst). Úklem strategickéh plánu jakžt základníh rzvjvéh dkumentu města je: definvat splečné zájmy města, jejich byvatel a pdnikatelských subjektů; definvat místní předpklady realizace těcht splečných zájmů; ptimalizvat územně-technické a sciálně-psychlgické pdmínky pr rzvj bydlení a pdnikání ve městě; krdinvat vynakládání veřejných investic z hlediska územníh a funkčníh vzhledem k záměrům a ptřebám rzvje privátníh sektru; krdinvat účelnu alkaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních pdmínek pr bydlení a pdnikání; definvat dluhdbé záměry hspdářské a sciální plitiky města; psilvat vědmí sunáležitsti k městu a reginu a dpvědnst za jeh rzvj u místních byvatel a pdnikatelů. Strategický plán rzvje města Litměřice by měl služit především jak pdklad pr: střednědbé až dluhdbé plánvání rzvje města zapjvání bčanů a pdnikatelů d rzvjvých aktivit města; sestavvání becních rzpčtů; práce na tvrbě nvéh územníh plánu města; psuzvání reginálních a nadreginálních plánů a prgramů z phledu města; aktivní marketing města; zdpvědný vstup města d pdnikání; vstup města d různých sdružení a svazků. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 2

3 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 3 Metdika tvrby strategickéh plánu města Litměřice Vzhledem k tmu, že neexistuje jediná všebecně přijímaná metda prvádění strategickéh plánvání bcí a reginů, vystihují analytické a rzhdvací krky ppsané v tét metdice hlavní prudy sučasnéh myšlení a zkušensti Reginální rzvjvé agentury Ústeckéh kraje, a.s. z dluhletéh půsbení v tét blasti. Dle tét metdiky budu práce na tvrbě strategickéh plánu města Litměřice pvažvány za systémvu práci, sestávající z dbrné, krdinační a knzultační činnsti. Jde vytvření rzvjvéh dkumentu metdu analýz, průzkumu a strukturvaných diskusí, ze kterých budu frmulvány závěry pr jedntlivé pstupné krky. Pracvní skupiny budu psuzvat a prjednávat jedntlivé pstupvé krky frmu kmunitníh plánvání a veřejné diskuse a stanvvat závěry na základě knsenzu (výchdiska pr další pstup). Uvedený pstup je v různých bměnách dluhdbě zaveden pr prgramvání reginálníh rzvje v zemích EU d rku 1998 v ČR a dpručván MMR ČR. Rzdělení na části a krky zpracvání Strategickéh plánu mikrreginu Část Činnst Krky Organizačně-technická příprava 1 ANALYTICKÁ Analýza prstředí Prfil reginu 2 Navržení rzvjvé vize, glbálních cílů a priritních blastí 3 SYNTETICKÁ Prvedení SWOT analýzy Navržení strategických cílů 4 5 Navržení způsbu realizace cílů prstřednictvím patření a rzvj. aktivit 6 Veřejné prjednání 7 Zpracvání výstupníh dkumentu 8 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 3

4 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 4 Základní pdstata jedntlivých pstupvých krků: 1.1.Organizačně technická příprava Vytvřit kmpetentní dbrnu rganizační strukturu představvanu pracvní skupinu/ skupinami, vytvřenu z vlených zastupitelů, dbrníků, zástupců bčanských iniciativ i jedntlivců/bčanů. Výsledkem by měl být nefrmální účelvé sdružení pr přípravu becně akceptvatelnéh Strategickéh plánu, které bude pzději při jeh realizaci jádrem pr splupráci veřejnéh a sukrméh sektru při jeh plnění. 1.2.Analýza prstředí Na základě analýzy prstředí řešenéh reginu zpracvat prfil města zhdntit vývj d rku 1990 a získat bjektivní infrmace místní správě, eknmickém, sciálním a živtním prstředí a jiných důležitých aspektech, které vlivňují rzvj města (chta bčanů ke splupráci, splečné zájmy bčanů, zájmvé skupiny, histrické vztahy, apd.). Výsledkem bude vyhdncení sučasnéh stavu jak výchdiska pr další pstup. 1.3.Navržení rzvjvé vize, glbálních cílů a kritických blastí rzvje Navržení generální rientace města dle aktuálních pdmínek, stanvení pžadvané pzice a funkce města v reginálním (ppř. nárdním) měřítku v buducnsti. Vymezit blasti, které jsu a budu z hlediska dsažení stanvené vize a glbálních cílů pr rzvj města priritní (kritické). 1.4.SWOT analýza Prvést vnější analýzy - vnější phled na měst a klíčvé vlivy definvání a rzbr těcht vlivů (určení hrzeb a příležitstí) Prvést vnitřní analýzy - vnitřní phled na měst definice kritických blastí, zdrjů, mžnstí, (určení silných a slabých stránek) 1.5.Navržení strategických cílů V rámci každé priritní blasti stanvit strategické cíle tak, aby dpvídaly aktuálním pžadavkům, stanvenému časvému bdbí a dispnibilním zdrjům. 1.6.Navržení způsbu realizace cílů Prstřednictvím knkrétních patření navrhnut dsažení dsuhlasených strategických cílů. Psudit prveditelnst navrhvaných patření a rzvjvých aktivit (typvých prjektů). Sestavit zásbník prjektů, který bude přílhu Strategickéh plánu a výchdiskem pr navazující krátkdbé (rční) plány realizace. 1.7.Veřejné prjednání Zveřejnit výstupy práce Řídící skupiny a akčních skupin (závěry stanvené na základě knsensu) a dhdnut finální pdbu becně akceptvatelnéh Strategickéh plánu. Je důležité již v úvdu realizační fáze veřejnsti zdůraznit, že se jedná živý dkument, který bude průběžně aktualizván a bude reagvat na reálnu situaci a vztahy Zpracvání výstupníh dkumentu Čistpis Strategickéh plánu a jeh předlžení ke schválení v plitickém rgánu města. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 4

5 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 5 Základní členění vlastníh dkumentu metdiky bude rzdělen d tří částí: I. Příprava a rganizační zajištění II. Situační analýza Prfil reginu III. Návrhvá část Tvrba strategie Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 5

6 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 6 Část I. - Příprava a rganizační zajištění Organizační detaily jsu čast nejbtížnější částí prcesu strategickéh plánvání a jsu kriticky důležité. Aby se maximálně zvýšily šance na efektivní dsahvání knsensu, musí se prcesu zúčastnit reprezentanti různých zájmvých skupin a rganizace bcí, a t jak veřejných, tak sukrmých. Prces strategickéh plánvání vyžaduje kvalitní řízení (mdervání, krdinace, rzhdvání), jinak hrzí, že se rzplyne v nejedntnsti a přinese zklamání. Prces strategickéh plánvání musí řídit lidé, kteří se na něm pdílejí. Při zahájení prcesu strategickéh plánvání je prt důležité vytvřit účelnu rganizační strukturu. Dbře vytvřená rganizační struktura je nástrjem pr efektivní zapjení všech účastníků. Pdstata strategickéh plánvání pdpruje různst a dlišnst, klade důraz na zapjení různých partnerů, vedení dialgu a na nalezení knsensu. Jedná se slžitý vícelinivý a víceúrvňvý prces, který je třeba pspjvat vnitřními vazbami hrizntálními i vertikálními. Prces strategickéh plánvání má různé fáze a je cyklický, tzn. vyvíjí se, ptřebuje tedy smysluplnu strukturu, která se bude vyvíjet splu s ním (je běžné, že při jednání některých záležitstech je třeba se vrátit něklik krků zpět). Aby výsledný strategický plán se stal závazným dkumentem rzvje města, je ptřeba d pčátku prcesu jeh tvrby získat pliticku pdpru. Prt za řízení prcesu by měla být zdpvědná pečlivě zvlená skupina veducích představitelů města, která pr ptřeby tét metdiky bude nazývána Řídící skupina (ŘS). Řídící skupina bude svým bsazením shdná s Kmisí rzvje města, která je již v Litměřicích ustavena. Hybná síla ve strategickém plánvání jsu nicméně aktivní bčané, kteří se d plánvání dbrvlně zapjí, kteří se mu věnují ve vlném čase, kteří uvěří, že napříště se již jejich nejbližším klí nebude rzhdvat nich bez nich. Tent zájem pdílet se na správě věcí veřejných je t nejcennější, c máme k dispzici. Pkud se již na pčátku tvrby strategickéh plánu přijde důvěru lidí, bude se velmi těžk získávat zpátky. Jak dplňující pradní rgán je prt vhdné k jedntlivým kritickým (priritním) blastem zakládat tzv. Akční skupiny. Přístup d Akční skupiny budu mít jak zástupci dtčených zájmvých skupin půsbících ve městě, tak všichni aktivní lidé, kteří mají zájem se na tvrbě strategie pdílet. T, zda byly tyt skupiny slženy ptimálně a zda byly správně rganizvány, rzhdne, zda bude strategický plán věrhdný a zda bude představvat žáducí knsensus celé místní splečnsti. Veducí představitel města by měl určit ty, kteří budu cíleně pžádáni, aby půsbili v Řídící skupině a v akčních skupinách a vyzvat je, aby se stali jejími členy. Účelem strategickéh plánvání je dsáhnut knsensu a splečných vizí. Prt je rzhdující, aby ti, kteří řídí prces, byli důvěryhdní a věci ddaní vůdci s dluhdbým zájmem buducnst města a uměli bčany, kteří představují elitu vě městě mtivvat a přesvědčit spluúčasti. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 6

7 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 7 Část II. - Analýza prstředí Prfil města Situační analýza ústící v deskripci prfilu města je pdkladem a hlavním faktgrafickým materiálem pr všechny další krky prcesu zpracvání Strategie rzvje města Litměřice. Fakta a pznatky takt získané při zpracvání prfilu jsu určující při vypracvání SWOT analýzy a pr definvání vize rzvje reginu, glbálních cílů rzvje a ptažm pak priritních blastí. Služí jak sjedncující a referenční resp. argumentační materiál pr diskusi nad dalšími krky strategie definice strategických cílů a patření. Prfil je také pdkladem pr kvantifikaci (dhad dpadů) čekávatelných výsledků navrhvaných rzvjvých aktivit a pr jejich zpětné hdncení. V uvedeném smyslu je tedy Prfil velice důležitým vstupem a nezastupitelnu sučástí zpracvání strategie a může d značné míry vlivňvat i zaměření a frmu výsledných návrhů řešení. Prfil tvří základní pznatkvu základnu pr všechny zúčastněné (výchdisk k další činnsti). II.1. Obsahvé zaměření situační analýzy Situační analýza je suhrn dílčích činnstí, které předcházejí zpracvání Prfilu města. V rámci situační analýzy dchází ke zkumání prstředí z různých hledisek. Cílem zkumání prstředí je dzvědět se relevantní a pkud mžn bjektivní infrmace místní eknmice a jejím pstavení ve větším eknmickém celku, zpravidla v eknmice nárdní. Infrmace, shrmážděné v průběhu zkumání prstředí jsu základem pr zpracvání analýzy SWOT, pr identifikaci kritických bdů i pr argumentaci a diskusi při navrhvání řešení/aktivit a způsbů realizace strategických cílů. Psuzvání města by měl být zalžen na glbálním sciálně eknmickém přístupu k území se zaměřením na jeh předcházející vývj a sučasnu situaci. Tím je vymezen základní bsahvé zaměření situační analýzy. Situační analýza města bude prváděna jak z hlediska kvantitativníh, tak z hlediska kvalitativníh. Kvantitativní analýzu lze mezit na sučasnu úrveň klíčvých eknmických a demgrafických ukazatelů a trendů. Měst bude analyzván z těcht základních aspektů: Obyvatelstv (nejen data, ale také vztahy) Eknmické činnsti Infrastruktura Živtní prstředí Činitelé Psuzení byvatelstva by měl být prveden s cílem bjasnit, c regin a jeh byvatelstv představují. Půjde tedy : Demgraficku analýzu Sciální diferenciaci byvatelstva, živtní úrveň Zaměstnanst, strukturu zaměstnansti, vývj situace na trhu práce Živtní styl (umění, kultura, vlný čas, sprt, zvyky a tradice, apd.) Osídlení z hlediska zón bydlení Ochta ke splupráci, vzájemné vztahy, zájmvé skupiny, atd. U eknmických činnstí by měly být zkumány: Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 7

8 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 8 Průmyslvé a stavební činnsti Zemědělské činnsti, lesnictví a vdní hspdářství Obchdní a jiné činnsti výrbní pvahy Výrbní služby Nevýrbní služby, zejména služby cestvníh ruchu, vzdělávací, kulturní a zdravtnické činnsti, činnsti suvisející s vlným časem, rekreací a sprtem, peněžnické činnsti apd. U infrastruktury by analýza měla být zaměřena na tyt základní faktry: Dpravní infrastrukturu Obslužnst území technicku infrastrukturu Survinvé a energetické zdrje Bydlení, veřejné služby, urbanistická rganizace Dispnibilní plchy, budvy a stavby vhdné pr nvé pdnikatelské aktivity Omezení (např. plha) U živtníh prstředí by měla být analýza zaměřena na: Čistta v bci Ovzduší, vdu, půdu (vč. těžby nerstných survin, pddlvaných území, radiace) Odpady Péči krajinu (chráněná, devastvaná a nepřípustná území, ÚSES) Největší znečišťvatele U činitelů je třeba identifikvat všechny subjekty, které pzitivně zasahují resp. by mhly zasahvat d vývje reginu (státní správa, reginální správa, sdružení, pdniky, družstva, charitativní, humanitní a kulturní instituce, apd.) Shrmážděné infrmace a analýza dat se stanu sučástí Prfilu města. Prfil by měl pslužit členům pracvních skupin jak reference při diskusi a rzhdvání kritických prblémech, před kterými měst stjí. Prfil reginu služí zárveň jak výchdisk pr stanvení jedntlivých prvků analýzy SWOT. Nalezení charakteristických rysů místní eknmiky, místních zvláštnstí a zhdncení vývjvých trendů na pzadí becných trendů vývje na nárdní úrvni je nezbytným základem pr bjektivní stanvení všech slžek analýzy SWOT a pr výběr těch pravdu důležitých. Prfil je důležitý prt, že každý člen Řídící a akční skupiny a také místní byvatel neb zaměstnavatel participující na vytváření strategickéh plánu, bude mít přirzeně své vlastní pstje a djmy týkající se scieknmických pdmínek (ne vždy zcela bjektivní a pdlžené fakty). K dsažení shdy nad řadu prblémů, které je třeba v prcesu strategickéh plánvání určit, je však nezbytné sladit individuální phledy členů skupin, a t prstřednictvím sdílenéh hdncení báze základních infrmací týkajících se demgrafických a eknmických trendů, infrastruktury, živtníh prstředí a dalších relevantních faktrů. II.2. Struktura prfilu města Litměřice Situační analýza musí vyústit v deskripci prfilu města. Utříděné analytické infrmace charakterizující regin se jeví, z hlediska jejich dalšíh pužití, účelné rzvrhnut d následujících kapitl: 1. Prfil města Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 8

9 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice Úvd Identifikace řešenéh území Histrie Celkvá charakteristika města a reginu 1.2 Analýza prstředí Demgrafie Zaměstnanst Místní eknmika Zemědělství Infrastruktura a technická vybavenst Sciální a bčanská vybavenst Živtní prstředí Rekreace a cestvní ruch 1.3 Rzvjvé faktry Obyvatelstv a kvalita živta Vztahy a zvyklsti Místní eknmika Technická infrastruktura a živtní prstředí Vlný čas, rekreace a cestvní ruch Prfil města by měl pskytnut bjektivní hdncení struktury a pdmínek místní a reginální eknmiky a sciálníh prstředí ve městě. Sučástí a dplňujícím zdrjem infrmací bude průzkum sciálníh a pdnikatelskéh prstředí, které budu prváděny v rámci analytických prací na rzvjvé strategii. II.3. Zdrje infrmací pr vypracvání situační analýzy Infrmace pr vypracvání situační analýzy budu získávány z následujících zdrjů: Český statistický úřad (ČSÚ), který vytváří a spravuje různě bsáhlé a různě aktualizvané databáze. Pr ptřeby rzvjvých strategií jsu k dispzici databáze, které shrnují z různých zdrjů ČSÚ údaje v členění pdle krajů a pdle kresů. Nejpdrbnější data lze získat ze Sčítání lidu, dmů a bytů, které se kná jednu za deset let (napsledy k ). V mnha případech, prtže pr Strategii je třeba znát aktuální stav a vývj, budu však tat data nepužitelná. Tent zdrj bude ptřeba pužívat p psuzení individuální kvality infrmací, neb jak zdrj dplněný další aktuální údaje (z výběrvých šetření ap.). Jedntlivé dbry městskéh úřadu a existující kncepční dkumenty zpracvané pr měst, které mhu pskytnut infrmace zpravidla pdrbnější, v případě dbru MěÚ I aktuálnější než v případě infrmaci z ČSÚ. Instituce dispnující infrmacemi aktuální situaci ve městě: Úřady práce vedu pdrbná a aktuální data zaměstnansti a trhu práce v kresním i detailnějším členění Česká správa sciálníh zabezpečení přehled zaměstnansti v malých pdnicích a jejím vývji Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 9

10 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 10 Místní pdniky, správci a majitelé technické infrastruktury individuální data, jinde nedstupná (tyt instituce nejsu pvinny pskytvat jakékliv údaje, předpkládáme však, že ŘS bude schpna svji vahu a nefrmálními vztahy jejich členů tyt infrmační zdrje získat). Významným zdrjem infrmací bude Reginální infrmační systém Ústeckéh kraje (RIS). RIS je budván d rku 1995 při RRA UK pr území Ústeckéh kraje. Nedílnu sučást systému tvří gegrafický infrmační systém, který umžňuje přehledné grafické zbrazení dat a infrmací tmt území. Výstupy ze systému je mžné získat na Místní šetření (nárčné, ale někdy i nevyhnutelné a klíčvé Průzkum názrů bčanů a pdnikatelů) II.4. Obsah prfilu reginu 1.1 Úvd Identifikace řešenéh území Vymezení území, které bude v rámci strategie řešen, výčet a základní charakteristika dílčích částí Histrie Základní histrický přehled s cílem zachytit splečné histrické suvislsti a na základě těcht suvislsti nalézt splečné téma pr buducnst města v kntextu s klním reginem Celkvá charakteristika města Základní gegrafická charakteristika reginu, ppisující plhu města, charakteristiku přírdníh a scieknmickéh prstředí, sjedncující prvky a územní disparity. 1.2 Analýza prstředí Cílem je prvést deskripci detailnější analýzy stavu a trendů v jedntlivých blastech vlivňující scieknmický rzvj území. Analýza bude pdlžena aktuálními statistickými a všebecně známými charakteristikami. Důležité pr bjektivitu analýzy je prvnání zjištěných údajů s územně vyššími daty (kresem, krajem, ČR) a prvnání sledvaných dat v delší vývjvé řadě Obyvatelstv, dmácnsti a bydlení Záměrem bude zjistit vývjvé trendy v blasti demgrafie, především pak definvat základní charakteristiky místní ppulace, kterými se měst dlišuje d celrepublikvéh průměru, resp. které pr měst znamenají limitující neb rzvjvý prvek. Sučástí tét kapitly by měl být i zhdncení úrvně bydlení, především pak prblematiky dstupnsti bytvéh fndu z hlediska buducích rzvjvých ptřeb města. Primárním zdrjem infrmací ČSÚ bude desetileté sčítání lidu. Některé infrmace ppulaci jsu zjistitelné jen z tht pramene např. struktura pdle vzdělání, nárdnsti, druhu eknmické aktivity, atd... Dalšími pužitelnými publikacemi ČSÚ bsahujícími údaje ppulaci. V rámci tét kapitly by měla být získána následující data: Aktuální pčet byvatel ve městě a jejich dluhdbý vývj (d rku 1900 s detailem v psledních letech) Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 10

11 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 11 Věkvé slžení byvatelstva (předprduktivní, prduktivní, pprduktivní) prvnání např. s rkem 1991 a prvnání s celrepublikvým průměrem Přirzený phyb a migrace trend a prvnání s celrepublikvým průměrem Nárdnstní slžení byvatelstva Vzdělanstní slžení byvatelstva (základní, střední, úplné střední, vyskšklské) prvnání s celrepublikvým průměrem Vyjížďka žáků, učňů a studentů d škl Dmvní a bytvý fnd dle SDLB Trh práce, zaměstnanst Ministerstv práce a sciálních věcí shrmažďuje měsíčně údaje (ne)zaměstnansti prstřednictvím kresních úřadů práce. Dle zkušenstí je mžné tyt údaje získat z úřadů práce na pžádání z příslušnéh úřadu. Krmě th se čtvrtletně prvádí Výběrvé šetření pracvních sil (VŠPS) v jehž rámci se pdrbně zjišťují údaje strukturách nezaměstnansti a vlných pracvních místech. Tyt údaje bude mžné získat d ČSÚ. V rámci tét kapitly by měla být získána následující data: Eknmická aktivita byvatel (EAO celkem, zaměstnaní, nezaměstnaní, pracující v jiné bci) Vývj nezaměstnansti a její struktury (věkvá, vzdělanstní) Infrmace struktuře zaměstnansti pdle 12 hlavních dvětví nárdníh hspdářství Obce a reginy s největší nezaměstnanstí Djížďka a vyjížďka pracvních sil (celkem vyjíždějící za prací; Z th denně, d 29 min., min. a 60 a více min.) Hlavní cílvé blasti vyjížďky pracvních sil Buducí záměry největších zaměstnavatelů a investrů z hlediska pžadavků na lidské zdrje Místní eknmika Záměrem bude ppsat základní charakteristiky místní eknmické základny. D tét blasti řadíme jak pdnikatelské prstředí a dluhdbé záměry místních pdniků, tak eknmiku (hspdaření) města (rzpčty, daňvé příjmy v prvnání s jinými městy), které jsu výchdiskem pr další směřvání rzvje města. Pr psuzení struktury místní eknmiky budu hlavním zdrjem dat především databáze RES (registr eknmických subjektů) příp. ALBERTINA, které vede všechny subjekty v České republice, kterým byl přidělen IČO. Další údaje, které pdrbněji ppisují místní eknmiku, zejména situaci na trhu služeb pr byvatelstv, bude mít mžná k dispzici městský úřad z vlastních průzkumů. Výbrným zdrjem infrmací bude tzv. průzkum pdnikatelskéh prstředí, který bude v rámci zpracvání strategie prveden frmu dtazníkvéh šetření u místních pdnikatelských subjektů. V rámci tét kapitly by měla být získána následující data: Struktura daňvých příjmů ve městě Struktura neinvestičních výdajů města v průběhu cca psledních 5-ti let Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 11

12 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 12 Vývj příjmů a výdajů města v psledních cca 5 letech Pdnikatelské subjekty dle dvětví (Pčet pdnikatelských subjektů; Zemědělství a lesnictví; Průmysl; Stavebnictví; Dprava a spje; Obchd, phstinství a ubytvání; Ostatní bchdní služby; Veřejná správa brana; Šklství a zdravtnictví; Ostatní veřejné, sciální služby) Hlavní zaměstnavatelé Struktura pdniků dle pčtu zaměstnanců Zemědělství Vzhledem k hspdářskému zaměření města a jeh plze zemědělském reginu je vhdné prblematiku zemědělství vyčlenit z kapitly místní eknmika, i když je bezpchyby její sučástí. V rámci tét kapitly bude ppsána základní charakteristika sektru a jeh rzvjvé mžnsti vzhledem k místním pdmínkám Infrastruktura a technická vybavenst V rámci tét kapitly by měla být pdána základní charakteristika stavu technické infrastruktury, resp. kvality zásbvání energiemi, vdu, plynem apd. Důležité je také přesně definvat základní limity suvisející dpravní bslužnstí a t jak veřejnu dpravu, tak v důsledku špatnéh stavu, nízké kapacity neb neexistence kmunikací. Zmíněny by zde měli být další záměry rzvje silniční a železniční sítě vlivňující živt v reginu Sciální a bčanská vybavenst Kvalita sciální a bčanské vybavensti patří k základním indikátrům kvality a spkjensti živta místních byvatel. V rámci situační analýzy by měla být zjišťvána a v prfilu následně ppsána dstupnst jedntlivých sciálních služeb pr byvatele města (praktičtí lékaři, záchranná služba, dmvy důchdců, DDM, apd.). Sučásti tét kapitly by měl být i zhdncení dstupnsti základních škl, jejich bsazenst a výhledy d buducna v závislsti na demgrafickém vývji. V rámci tét kapitly by měla být získána následující data: Dstupnst zdravtnických a sciálních zařízení Nabídka kulturníh vyžití (veřejné knihvny, kina, divadla, st. kult. zařízení, DDM) Nabídka sprtvních zařízení (kupaliště, tělcvičny, stadiny tevřené, statní zařízení pr tělvýchvu) Vzhledem k prezentaci prblematiky bude vhdné grafické zakreslení jedntlivých zařízení d mapvéh pdkladu Živtní prstředí Především je ptřeba v dstatečné míře ppsat vyskytující se staré eklgické zátěže, hlavní zdrje znečištění vzduší a vd, čisttu vdních tků a plch, lkalizace ÚSES a další blasti, které vytvářejí limitující faktry eknmickéh a splečenskéh využití území. Pr infrmace týkající se živtníh prstředí je nejvhdnějším lkálním zdrjem infrmací městský úřad (skládky, kanalizace, třídění a sběr dpadů), případně blastní inspektráty České inspekce živtníh prstředí Vlný čas, rekreace a cestvní ruch Prblematice rekreace a cestvníh ruchu dpručujeme věnvat samstatnu kapitlu, nebť tat blast je pr řadu bcí a reginu jedním z hlavních rzvjvých cílů a pr řadu Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 12

13 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 13 mikrreginů i jedním z hlavních důvdů, kvůli kterému se jedntlivé bce sdružují. V rámci tét kapitly by prt měl být charakterizván stav infrastruktury cestvníh ruchu v reginu, přírdním kulturně histrický a technický ptenciál pr jedntlivé frmy cestvníh ruchu a trendy ve vývji návštěvnsti (v případě, že je mžné takvát data získat). 1.3 Rzvjvé faktry Nadstavbu prfilu města, která je již úvdní syntézu analyzvaných infrmací reginu, je identifikace rzvjvých faktrů. Pd pjmem rzvjvé faktry rzumíme veškeré jevy, které mhu ať už v pzitivním neb negativním smyslu vlivnit scieknmický rzvj města a zlepšit knkurenceschpnst a prsperitu. Jedná se v pdstatě definvání knkurenčních výhd a nevýhd města prti statním srvnatelným městům v České republice. Tat část analýzy je již v pdstatě syntézu zjištěných pznatků městě a měla by usnadnit definvání rzvjvé vize, glbálních cílů a priritních blastí, které budu následně detailněji zhdnceny v rámci analýzy SWOT. Zjištěné faktry budu členěny v rámci následujících tématických blastí: Obyvatelstv a kvalita živta Vztahy a zvyklsti Místní eknmika Technická infrastruktura a živtní prstředí Rekreace a cestvní ruch Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 13

14 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 14 Část III Návrhvá část Tvrba Strategie V rámci návrhvé části tvrby strategickéh plánu bude pstupván frmu na sebe navazujících krků. Tvrba návrhvé částí představuje pstupnu realizaci následující aktivit: Stanvení vize a glbálních cílů Výběr kritických blasti Stanvení strategických cílů Návrh patření a rzvjvých aktivit Charakteristické pr tvrbu strategie je pstup d nejširších úrvní vnímání města až p definvání knkrétních úklů a pstupů, které by měli vést k uskutečnění představ stanvených v předešlých krcích. III.1. Vize města a glbální cíle Dbře frmulvaná rzvjvá vize města a k ním adekvátně stanvené glbální rzvjvé cíle mhu velmi významně vlivnit další pstup prací na Strategii a d značné míry vlivnit i její celkvý výsledek. Rzvjvá vize města by měla být celstním phledem na měst. V sevřené frmě by měla charakterizvat výchzí situaci reginu a kam se chceme v hrizntu Strategie dstat (c jsme a čím chceme být). Vize města by měla bsahvat filzfii a principy, na kterých bude Strategie zalžena. Přínsné také je, pdaří-li se již nyní alespň rámcvě vymezit blasti živta města, na které musí být sustředěna hlavní pzrnst. Právě k tmu by měli služit tzv. glbální (rámcvé) cíle. Glbální cíle se vztahují a navazují na vytvřenu vizi a vymezují základní cesty a výsledky rzvjvéh prcesu. Pkud jsu tyt dva krky dbře zvládnuty, cení t již při SWOT analýze ale i v dalších fázích prací. Jejich největší význam je v tm, že umžňují rientvat další práce jen na vymezené relevantní prblémy a tím významně zúžit záběr prací. Zdůraznili jsme zde SWOT analýzu prt, že rámec Vize zpravidla výrazně mezí mnžství infrmací, které musí být pr analýzu brány v úvahu. Stanvení vize a glbálních cílů nebývají zpravidla zařazeny před SWOT analýzu. Nejčastěji uváděným důvdem je, že v tét fázi prací nemají zpracvatelé ještě dstatečný stav pznání prblematiky, cž vzhledem k tmu, že vize i cíle jsu příliš frmální a nevytváří dstatečný drazvý můstek pr další práce. Naše zkušensti jsu však jiné. Pkud ustavená Řídící skupina, na jejíž úrvni musí být vize i glbální cíle frmulvány, je vyváženě slžená z významných představitelů města a expertů majících dstatečné znalsti území a má k dispzici dbře zpracvaný prfil města, lze ba krky zvládnut v takvé kvalitě, aby splnily svůj účel. Určitu alternativu je před stanvením vize zpracvat všebecnu SWOT analýzu reginu navazující na vlastní Prfil města (tedy ještě v rámci analytické části strategickéh plánu). Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 14

15 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 15 III.2. Výběr kritických blastí Výběr kritických blastí a na ně navazující frmulaci strategických cílů je třeba pvažvat za rzhdující fázi prací, rzhdující kvalitě a uptřebitelnsti vypracvané Strategie rzvje reginu. Prt je na místě prvedení stručné rekapitulace dsud prvedených prací: Jak výsledek situační analýzy byl zpracván prfil města byla frmulvána rámcvá rzvjvá vize města (čím by měst chtěl v buducnu být) a stanveny tmu dpvídající glbální cíle. Nyní bude ptřeba identifikvat priritní (kritické) blasti, pr něž budu samstatně zpracvané SWOT analýzy a na něž bude další prces tvrby strategie rzvje města zaměřen. Výchdiskem pr výběr kritických blasti bude navržená rzvjvá vize a zejména na ni navazující glbální cíle. Dbře frmulvané glbální cíle by měly d značné míry předurčit kritické blasti, na které by se strategie měla zaměřit. Každpádně se ale bude jednat důležité rzhdnutí, které bude vyžadvat rzsáhlu, věcně argumentvanu diskusi v pracvních (akčních) skupinách i v knečné fázi pak v Řídící skupině. Zásadní názrvé rzdíly musí být sbližvány v průběhu diskuse a u každéh vyvstaléh prblému musí být hledán knsensus. Měl by se pdařit určit jen nevelký pčet strategických blastí rzvje, prtže čím užší bude zaměření, tím snazší, realističtější a efektivnější bude realizace Strategie. Lze předpkládat, že zaměření Strategie bude spíše na kritické blasti eknmickéh rzvje než na širší splečenské prblémy. Místní samsprávy mají mezené mžnsti řešit kritické blasti, které spadají d dpvědnsti státu (např. sciální plitika, základní tázky šklství, zdravtnictví apd.). Nelze však vylučit, že určité intervence bude nutné i v těcht blastech zajistit, prt by se měla Strategie nepřím zabývat i těmit btížně vlivnitelnými blastmi. Je tedy nutn určit takvé kritické blasti, v nichž je měst schpn dsáhnut prstřednictvím dstupných lidských a finančních zdrjů zlepšení. Typickými kritickými (priritními) blastmi, které mhu být zpravidla identifikvány a řešeny v bcích a městech jak hlavní (priritní) články jejich strategií, jsu: Hspdářství města Zaměstnanst a trh práce Pdnikatelské prstředí (malé a střední pdnikání) Dprava a infrastruktury vč. pdnikatelské Reginální marketing a pdpra investvání d reginu Živtní prstředí Sciální rzvj, vzdělanst, kultura Turistika a cestvní ruch Image města Vnější vztahy (mezireginální splupráce, mezinárdní splupráce) III.3. SWOT analýza SWOT analýza v tét fázi prcesu strategickéh pánvání se bude detailně zabývat vybraným kritickým blastem. Smyslem SWOT analýzy je vytvřit si základní myšlenku platfrmu pr frmulaci strategických cílů. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 15

16 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 16 SWOT analýza (Strng pint, Weak pint, Opprtunities, Threats) je standardní metda pužívaná k prezentaci analytických pznatků nejrůznějších bjektech zkumání. Jejím principem je jednduchá, avšak výstižná a pkud mžn vyčerpávající a bjektivní charakteristika silných a slabých stránek zkumané blasti a její mžných příležitstí a hržení. Akcentváním silných stránek a napak důrazem na dstraňvání neb alespň mezvání slabých stránek rste pravděpdbnst využití nabízejících se příležitstí a mezuje se dpad identifikvaných hržení. Jakkliv se tat metda zdá jednduchu, už při prvním pkusu její aplikaci narazíme na řadu překážek a zjistíme, že už jen první dva předpklady ttiž výstižná frmulace a bjektivita se naplňují velice btížně. Většina prblémů se velice těžk vtěsnává d jednduchých frmulací, které hrzí nebezpečím schematizace. Nezbytná bjektivita zase naráží na psychické bariéry, prtže pjmenvání vlastních přednstí může půsbit jak sebechvála a zveřejněním slabin se přiznává vlastní nedstatečnst. Dalším prblémem zpravidla bývá pjmenvat pdstatné záležitsti a eliminvat věci druhřadé. Prt je mžn dpručit kmparativní metdu hdncení, tj. srvnávat situaci zkumanéh bjektu se situací pdbných bjektů, tzn. srvnání hdncenéh města s jiným městem pdbnéh charakteru. Využití SWOT analýzy Pr identifikaci kritických blastí, resp. zpřesnění na pčátku prcesu definvaných rámcvých blastí. Jak základ pr zaměření celé rzvjvé strategie města. Jak základ pr frmulaci strategických cílů a následně patření a rzvjvých aktivit. Jak základ pr stanvení pzice města ve srvnání s jinými městy, zejména v sutěži investice a pracvní místa. Tvrba SWOT analýzy by měla prbíhat ve dvu fázích. V rámci první fáze by se měly v rámci pracvní (akční skupiny) dát dhrmady přehled identifikvaných silných a slabých stránek, příležitstí a hržení. V rámci druhé fáze by měla Řídící skupina z vybraných rzvjvých faktrů vybrat ty nejdůležitější. Zpravidla by neměl být v rámci každéh sektru cca 5 7 faktrů, přičemž by měl být též hleděn na jejich srvnatelnu míru detailu, resp. generalizace. III.4. Stanvení strategických cílů Strategický cíl představuje směrný ukazatel pr rzvj města a infrmaci stavu, kteréh by měl být dsažen realizací navržených rzvjvých aktivit. Strategické cíle se dvzují d vize města jeh buducím vývji, glbálních cílů a výsledků SWOT analýzy. Stanvení strategických cílů navazuje na výběr kritických blastí, zaměřuje se na tyt kritické blasti a tvří základní rámec pr přijímání rzhdnutí patřeních a rzvjvých aktivitách. Základem strategických cílů musí být něc víc než jen zbžná přání. Musí být frmulvány se smyslem pr realitu. Stanvení cílů musí být jasné a stručné, musí udělvat směr a frmulvat čekávaný výsledek. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 16

17 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 17 Tvra cílů neprbíhá jak plánvání cílů jedntlivými činiteli v reginu, ale musí být chápána jak prces výměny názrů. Diskuse a výměna názrů cílech by měla napřed prběhnut v akčních skupinách pdle jedntlivých kritických blastí, následně pak v Řídící skupině, kde musí djít k jejich sladění, prvázání, ale zejména k dsažení všebecnéh knsensu. Dsažení knsensu je základním kriteriem úspěšnsti tét fáze řešení. Vazba mezi cíly a SWOT analýzu Již na tét úrvni, tj. frmulaci cílů, by měla být rámcvě prvěřena vazba mezi cíly a SWOT analýzu: Cíle by měly využívat identifikvané silné stránky města. Cíle by měly eliminvat identifikvané slabé stránky města. Cíle by měly využívat identifikvané příležitsti rzvje města. Cíle by měly reagvat na identifikvaná hržení rzvje města. Pr tut prvěrku je účelné dpručit frmalizvaný pstup, u nějž je pužit maticvé frmy záznamu vazeb mezi cíli a analytickými pznatky SWOT analýzy. III.5. Navrhvání patření a rzvjvých aktivit Tat fáze představuje vyvrchlení prcesu sestavení rzvjvé strategie města. Jde naplnění frmulvaných strategických cílů, tj. nalezení jakými budu frmulvané cíle dsaženy. Opatření můžeme vnímat jak specificku cestu (prgram, prjekt), jejíž prstřednictvím je dsahván strategických cílů.měly by identifikvat klíčvé výsledky, kterých se má dsáhnut. Ke každému strategickému cíli bude existvat zpravidla více než jedn patření. Časvý hriznt jejich trvání může být různý, ale vždy v rámci časvéh úseku, pr který se strategie rzvje města připravuje. Opatření musí být realistické a dsažitelné. Lidské, finanční a institucinální zdrje ptřebné k dsažení, musí být k dispzici, neb alespň identifikvatelné. Některé zdrje lze nalézt v rámci města neb reginu. Jiné lze získat d institucí na nárdní úrvni neb sukrméh sektru, případně na úrvni EU (strukturální fndy), neb pravděpdbněji kmbinací všech výše uvedených. U každéh patření by měly být zvažvány tyt faktry: Náklady Instituce dpvědné za realizaci Persnální ptřeby Časvý rámec Dpady Rzvjvé aktivity Jakmile budu dsuhlasena patření, pracvní (akční) skupiny začnu vypracvávat rzvjvé aktivity, cž jsu knkrétní aktivity (prjekty, úkly), které určují, jak se jedntlivá patření budu realizvat. Ke každému patření bývá zpravidla přiřazena řada rzvjvých aktivit. Musí prt následvat výběr těch nejdůležitějších. Selekce bývá btížná, přest musí být přísná a důsledná. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 17

18 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 18 V závěru tét fáze prací bude třeba ke každému patření přiřadit instituce, které by se měly pdílet na jeh realizaci. Vazba mezi patřeními a SWOT analýzu Závěr tét etapy práce bude tvřit prvěření existence vazeb mezi patřeními a SWOT analýzu. Pr tut prvěrku lze dpručit částečně frmalizvaný pstup, u nějž je pužit maticvé frmy záznamu vazeb mezi cíly a analytickými pznatky SWOT analýzy. Vazby specifikujeme jak těsné (určující) a vlné. Sučasně zvažujeme, zdali některý analytický pznatek dané kritické blasti se netýká jiné kritické blasti. Sestavení strategickéh dkumentu Každá pracvní (akční) skupina ddá řídící skupině svůj návrh prvěřených strategických cílů, patření a plánvaných rzvjvých aktivit s vlastním návrhem pririt. Řídící skupina návrhy vyhdntí, zahrne dpručené vazby mezi kritickými blastmi a určí pririty. Při určvání pririt bude třeba zvažvat dstupné resp. ptenciálně získané zdrje. Sučástí tét práce bude rvněž sklubení jedntlivých návrhů z hlediska věcnéh, z hlediska dstranění duplicit, z hlediska pjmů a z hlediska stejné pdrbnsti návrhů. Naknec Řídící skupina ve splupráci s RRA ÚK sestaví dkument, který bude slžen z těcht částí: Část I. Analytická část Přístup k vypracvání dkumentu, rganizační zajištění Metdika zpracvání dkumentu Prfil města včetně definice rzvjvých faktrů SWOT analýza (suhrn hlavních analytických pznatků) Část II. Strategická část Metdika tvrby strategické části Strategická vize a glbální cíle Kritické blasti SWOT analýza k jedntlivým kritickým blastem Strategické cíle Opatření a rzvjvé aktivity Část III. Implementace Návrh implementace strategie Návrh harmngramu realizace jedntlivých patření a rzvjvých aktivit Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 18

19 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 19 Harmngram zpracvání Strategickéh plánu: Zpracvání strategickéh plánu je limitván bdbím letních prázdnin a kmunálních vleb. V zájmu Města Litměřice by prt měl být, aby byl strategickým plán zpracván d knce června Z tht termínu vychází i navržený harmngram prací: Aktivita Termín Řídící skupině Prjednání v Akčních skupinách 1. Organizačně technická příprava 12/2005 NE NE 2. Analýza prstředí 03/2006 ANO NE 2.1 Prfil města 03/2006 ANO NE 2.2 Průzkum názrů bčanů 01/2006 NE NE 2.3 Průzkum pdnikatelskéh prstředí 02/2006 NE NE 3. Vize a glbálních cíle 04/2006 ANO NE 4. Výběr priritních a kritických blastí 04/2006 ANO NE 5. SWOT analýza 05/2006 ANO ANO 6. Stanvení strategických cílů 05/2006 ANO ANO 7. Stanvení patření a rzvjvých aktivit 06/2006 ANO ANO 8. Navržení způsbu implementace 07/2006 ANO NE 8. Veřejné prjednání 07/2006 NE NE 9. Sestavení dkumentu 08/2006 NE NE 10. Prjednání v rgánech města 09/2006 NE NE Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 19

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více