Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Litoměřice"

Transkript

1 Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební Ústí nad Labem

2 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice Definice strategickéh plánvání a strategickéh plánu Strategické plánvání je systematický způsb, jak rganizvat změny a vytvářet v celé místní splečnsti širký knsensus na splečné vizi pr lepší, a t nejen eknmicku buducnst. Je t také subr pstupných a zcela knkrétních krků, které pvedu ke zlepšení sciálně eknmickéh prstředí v řešeném území. Jde také krdinaci rzvje bce jak splečensk-plitickéh rganizmu. Strategické plánvání kmbinuje: Územní limity; Pliticku vůli; Finanční zdrje; Nefinanční (zejména) lidské zdrje. Výstupem strategickéh plánvání je rzvjvá strategie, strategický plán, plán rzvje reginu, prgramy rzvje apd. Strategický plán jak rzvjvý dkument by měly být kncipván jak dkument střednědbé až dluhdbé krdinace veřejných a sukrmých aktivit eknmickéh, sciálníh, kulturníh a eklgické charakteru na území municipality (reginu). Ve své výsledné pdbě představuje vnitřně knzistentní názr na mžnsti a předpklady rzvje municipality. V tmt smyslu existenci strategickéh plánu chápeme jak jednu ze základních pdmínek reálnéh řízení a krdinace rzvje území municipality (bcí a měst). Úklem strategickéh plánu jakžt základníh rzvjvéh dkumentu města je: definvat splečné zájmy města, jejich byvatel a pdnikatelských subjektů; definvat místní předpklady realizace těcht splečných zájmů; ptimalizvat územně-technické a sciálně-psychlgické pdmínky pr rzvj bydlení a pdnikání ve městě; krdinvat vynakládání veřejných investic z hlediska územníh a funkčníh vzhledem k záměrům a ptřebám rzvje privátníh sektru; krdinvat účelnu alkaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních pdmínek pr bydlení a pdnikání; definvat dluhdbé záměry hspdářské a sciální plitiky města; psilvat vědmí sunáležitsti k městu a reginu a dpvědnst za jeh rzvj u místních byvatel a pdnikatelů. Strategický plán rzvje města Litměřice by měl služit především jak pdklad pr: střednědbé až dluhdbé plánvání rzvje města zapjvání bčanů a pdnikatelů d rzvjvých aktivit města; sestavvání becních rzpčtů; práce na tvrbě nvéh územníh plánu města; psuzvání reginálních a nadreginálních plánů a prgramů z phledu města; aktivní marketing města; zdpvědný vstup města d pdnikání; vstup města d různých sdružení a svazků. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 2

3 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 3 Metdika tvrby strategickéh plánu města Litměřice Vzhledem k tmu, že neexistuje jediná všebecně přijímaná metda prvádění strategickéh plánvání bcí a reginů, vystihují analytické a rzhdvací krky ppsané v tét metdice hlavní prudy sučasnéh myšlení a zkušensti Reginální rzvjvé agentury Ústeckéh kraje, a.s. z dluhletéh půsbení v tét blasti. Dle tét metdiky budu práce na tvrbě strategickéh plánu města Litměřice pvažvány za systémvu práci, sestávající z dbrné, krdinační a knzultační činnsti. Jde vytvření rzvjvéh dkumentu metdu analýz, průzkumu a strukturvaných diskusí, ze kterých budu frmulvány závěry pr jedntlivé pstupné krky. Pracvní skupiny budu psuzvat a prjednávat jedntlivé pstupvé krky frmu kmunitníh plánvání a veřejné diskuse a stanvvat závěry na základě knsenzu (výchdiska pr další pstup). Uvedený pstup je v různých bměnách dluhdbě zaveden pr prgramvání reginálníh rzvje v zemích EU d rku 1998 v ČR a dpručván MMR ČR. Rzdělení na části a krky zpracvání Strategickéh plánu mikrreginu Část Činnst Krky Organizačně-technická příprava 1 ANALYTICKÁ Analýza prstředí Prfil reginu 2 Navržení rzvjvé vize, glbálních cílů a priritních blastí 3 SYNTETICKÁ Prvedení SWOT analýzy Navržení strategických cílů 4 5 Navržení způsbu realizace cílů prstřednictvím patření a rzvj. aktivit 6 Veřejné prjednání 7 Zpracvání výstupníh dkumentu 8 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 3

4 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 4 Základní pdstata jedntlivých pstupvých krků: 1.1.Organizačně technická příprava Vytvřit kmpetentní dbrnu rganizační strukturu představvanu pracvní skupinu/ skupinami, vytvřenu z vlených zastupitelů, dbrníků, zástupců bčanských iniciativ i jedntlivců/bčanů. Výsledkem by měl být nefrmální účelvé sdružení pr přípravu becně akceptvatelnéh Strategickéh plánu, které bude pzději při jeh realizaci jádrem pr splupráci veřejnéh a sukrméh sektru při jeh plnění. 1.2.Analýza prstředí Na základě analýzy prstředí řešenéh reginu zpracvat prfil města zhdntit vývj d rku 1990 a získat bjektivní infrmace místní správě, eknmickém, sciálním a živtním prstředí a jiných důležitých aspektech, které vlivňují rzvj města (chta bčanů ke splupráci, splečné zájmy bčanů, zájmvé skupiny, histrické vztahy, apd.). Výsledkem bude vyhdncení sučasnéh stavu jak výchdiska pr další pstup. 1.3.Navržení rzvjvé vize, glbálních cílů a kritických blastí rzvje Navržení generální rientace města dle aktuálních pdmínek, stanvení pžadvané pzice a funkce města v reginálním (ppř. nárdním) měřítku v buducnsti. Vymezit blasti, které jsu a budu z hlediska dsažení stanvené vize a glbálních cílů pr rzvj města priritní (kritické). 1.4.SWOT analýza Prvést vnější analýzy - vnější phled na měst a klíčvé vlivy definvání a rzbr těcht vlivů (určení hrzeb a příležitstí) Prvést vnitřní analýzy - vnitřní phled na měst definice kritických blastí, zdrjů, mžnstí, (určení silných a slabých stránek) 1.5.Navržení strategických cílů V rámci každé priritní blasti stanvit strategické cíle tak, aby dpvídaly aktuálním pžadavkům, stanvenému časvému bdbí a dispnibilním zdrjům. 1.6.Navržení způsbu realizace cílů Prstřednictvím knkrétních patření navrhnut dsažení dsuhlasených strategických cílů. Psudit prveditelnst navrhvaných patření a rzvjvých aktivit (typvých prjektů). Sestavit zásbník prjektů, který bude přílhu Strategickéh plánu a výchdiskem pr navazující krátkdbé (rční) plány realizace. 1.7.Veřejné prjednání Zveřejnit výstupy práce Řídící skupiny a akčních skupin (závěry stanvené na základě knsensu) a dhdnut finální pdbu becně akceptvatelnéh Strategickéh plánu. Je důležité již v úvdu realizační fáze veřejnsti zdůraznit, že se jedná živý dkument, který bude průběžně aktualizván a bude reagvat na reálnu situaci a vztahy Zpracvání výstupníh dkumentu Čistpis Strategickéh plánu a jeh předlžení ke schválení v plitickém rgánu města. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 4

5 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 5 Základní členění vlastníh dkumentu metdiky bude rzdělen d tří částí: I. Příprava a rganizační zajištění II. Situační analýza Prfil reginu III. Návrhvá část Tvrba strategie Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 5

6 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 6 Část I. - Příprava a rganizační zajištění Organizační detaily jsu čast nejbtížnější částí prcesu strategickéh plánvání a jsu kriticky důležité. Aby se maximálně zvýšily šance na efektivní dsahvání knsensu, musí se prcesu zúčastnit reprezentanti různých zájmvých skupin a rganizace bcí, a t jak veřejných, tak sukrmých. Prces strategickéh plánvání vyžaduje kvalitní řízení (mdervání, krdinace, rzhdvání), jinak hrzí, že se rzplyne v nejedntnsti a přinese zklamání. Prces strategickéh plánvání musí řídit lidé, kteří se na něm pdílejí. Při zahájení prcesu strategickéh plánvání je prt důležité vytvřit účelnu rganizační strukturu. Dbře vytvřená rganizační struktura je nástrjem pr efektivní zapjení všech účastníků. Pdstata strategickéh plánvání pdpruje různst a dlišnst, klade důraz na zapjení různých partnerů, vedení dialgu a na nalezení knsensu. Jedná se slžitý vícelinivý a víceúrvňvý prces, který je třeba pspjvat vnitřními vazbami hrizntálními i vertikálními. Prces strategickéh plánvání má různé fáze a je cyklický, tzn. vyvíjí se, ptřebuje tedy smysluplnu strukturu, která se bude vyvíjet splu s ním (je běžné, že při jednání některých záležitstech je třeba se vrátit něklik krků zpět). Aby výsledný strategický plán se stal závazným dkumentem rzvje města, je ptřeba d pčátku prcesu jeh tvrby získat pliticku pdpru. Prt za řízení prcesu by měla být zdpvědná pečlivě zvlená skupina veducích představitelů města, která pr ptřeby tét metdiky bude nazývána Řídící skupina (ŘS). Řídící skupina bude svým bsazením shdná s Kmisí rzvje města, která je již v Litměřicích ustavena. Hybná síla ve strategickém plánvání jsu nicméně aktivní bčané, kteří se d plánvání dbrvlně zapjí, kteří se mu věnují ve vlném čase, kteří uvěří, že napříště se již jejich nejbližším klí nebude rzhdvat nich bez nich. Tent zájem pdílet se na správě věcí veřejných je t nejcennější, c máme k dispzici. Pkud se již na pčátku tvrby strategickéh plánu přijde důvěru lidí, bude se velmi těžk získávat zpátky. Jak dplňující pradní rgán je prt vhdné k jedntlivým kritickým (priritním) blastem zakládat tzv. Akční skupiny. Přístup d Akční skupiny budu mít jak zástupci dtčených zájmvých skupin půsbících ve městě, tak všichni aktivní lidé, kteří mají zájem se na tvrbě strategie pdílet. T, zda byly tyt skupiny slženy ptimálně a zda byly správně rganizvány, rzhdne, zda bude strategický plán věrhdný a zda bude představvat žáducí knsensus celé místní splečnsti. Veducí představitel města by měl určit ty, kteří budu cíleně pžádáni, aby půsbili v Řídící skupině a v akčních skupinách a vyzvat je, aby se stali jejími členy. Účelem strategickéh plánvání je dsáhnut knsensu a splečných vizí. Prt je rzhdující, aby ti, kteří řídí prces, byli důvěryhdní a věci ddaní vůdci s dluhdbým zájmem buducnst města a uměli bčany, kteří představují elitu vě městě mtivvat a přesvědčit spluúčasti. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 6

7 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 7 Část II. - Analýza prstředí Prfil města Situační analýza ústící v deskripci prfilu města je pdkladem a hlavním faktgrafickým materiálem pr všechny další krky prcesu zpracvání Strategie rzvje města Litměřice. Fakta a pznatky takt získané při zpracvání prfilu jsu určující při vypracvání SWOT analýzy a pr definvání vize rzvje reginu, glbálních cílů rzvje a ptažm pak priritních blastí. Služí jak sjedncující a referenční resp. argumentační materiál pr diskusi nad dalšími krky strategie definice strategických cílů a patření. Prfil je také pdkladem pr kvantifikaci (dhad dpadů) čekávatelných výsledků navrhvaných rzvjvých aktivit a pr jejich zpětné hdncení. V uvedeném smyslu je tedy Prfil velice důležitým vstupem a nezastupitelnu sučástí zpracvání strategie a může d značné míry vlivňvat i zaměření a frmu výsledných návrhů řešení. Prfil tvří základní pznatkvu základnu pr všechny zúčastněné (výchdisk k další činnsti). II.1. Obsahvé zaměření situační analýzy Situační analýza je suhrn dílčích činnstí, které předcházejí zpracvání Prfilu města. V rámci situační analýzy dchází ke zkumání prstředí z různých hledisek. Cílem zkumání prstředí je dzvědět se relevantní a pkud mžn bjektivní infrmace místní eknmice a jejím pstavení ve větším eknmickém celku, zpravidla v eknmice nárdní. Infrmace, shrmážděné v průběhu zkumání prstředí jsu základem pr zpracvání analýzy SWOT, pr identifikaci kritických bdů i pr argumentaci a diskusi při navrhvání řešení/aktivit a způsbů realizace strategických cílů. Psuzvání města by měl být zalžen na glbálním sciálně eknmickém přístupu k území se zaměřením na jeh předcházející vývj a sučasnu situaci. Tím je vymezen základní bsahvé zaměření situační analýzy. Situační analýza města bude prváděna jak z hlediska kvantitativníh, tak z hlediska kvalitativníh. Kvantitativní analýzu lze mezit na sučasnu úrveň klíčvých eknmických a demgrafických ukazatelů a trendů. Měst bude analyzván z těcht základních aspektů: Obyvatelstv (nejen data, ale také vztahy) Eknmické činnsti Infrastruktura Živtní prstředí Činitelé Psuzení byvatelstva by měl být prveden s cílem bjasnit, c regin a jeh byvatelstv představují. Půjde tedy : Demgraficku analýzu Sciální diferenciaci byvatelstva, živtní úrveň Zaměstnanst, strukturu zaměstnansti, vývj situace na trhu práce Živtní styl (umění, kultura, vlný čas, sprt, zvyky a tradice, apd.) Osídlení z hlediska zón bydlení Ochta ke splupráci, vzájemné vztahy, zájmvé skupiny, atd. U eknmických činnstí by měly být zkumány: Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 7

8 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 8 Průmyslvé a stavební činnsti Zemědělské činnsti, lesnictví a vdní hspdářství Obchdní a jiné činnsti výrbní pvahy Výrbní služby Nevýrbní služby, zejména služby cestvníh ruchu, vzdělávací, kulturní a zdravtnické činnsti, činnsti suvisející s vlným časem, rekreací a sprtem, peněžnické činnsti apd. U infrastruktury by analýza měla být zaměřena na tyt základní faktry: Dpravní infrastrukturu Obslužnst území technicku infrastrukturu Survinvé a energetické zdrje Bydlení, veřejné služby, urbanistická rganizace Dispnibilní plchy, budvy a stavby vhdné pr nvé pdnikatelské aktivity Omezení (např. plha) U živtníh prstředí by měla být analýza zaměřena na: Čistta v bci Ovzduší, vdu, půdu (vč. těžby nerstných survin, pddlvaných území, radiace) Odpady Péči krajinu (chráněná, devastvaná a nepřípustná území, ÚSES) Největší znečišťvatele U činitelů je třeba identifikvat všechny subjekty, které pzitivně zasahují resp. by mhly zasahvat d vývje reginu (státní správa, reginální správa, sdružení, pdniky, družstva, charitativní, humanitní a kulturní instituce, apd.) Shrmážděné infrmace a analýza dat se stanu sučástí Prfilu města. Prfil by měl pslužit členům pracvních skupin jak reference při diskusi a rzhdvání kritických prblémech, před kterými měst stjí. Prfil reginu služí zárveň jak výchdisk pr stanvení jedntlivých prvků analýzy SWOT. Nalezení charakteristických rysů místní eknmiky, místních zvláštnstí a zhdncení vývjvých trendů na pzadí becných trendů vývje na nárdní úrvni je nezbytným základem pr bjektivní stanvení všech slžek analýzy SWOT a pr výběr těch pravdu důležitých. Prfil je důležitý prt, že každý člen Řídící a akční skupiny a také místní byvatel neb zaměstnavatel participující na vytváření strategickéh plánu, bude mít přirzeně své vlastní pstje a djmy týkající se scieknmických pdmínek (ne vždy zcela bjektivní a pdlžené fakty). K dsažení shdy nad řadu prblémů, které je třeba v prcesu strategickéh plánvání určit, je však nezbytné sladit individuální phledy členů skupin, a t prstřednictvím sdílenéh hdncení báze základních infrmací týkajících se demgrafických a eknmických trendů, infrastruktury, živtníh prstředí a dalších relevantních faktrů. II.2. Struktura prfilu města Litměřice Situační analýza musí vyústit v deskripci prfilu města. Utříděné analytické infrmace charakterizující regin se jeví, z hlediska jejich dalšíh pužití, účelné rzvrhnut d následujících kapitl: 1. Prfil města Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 8

9 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice Úvd Identifikace řešenéh území Histrie Celkvá charakteristika města a reginu 1.2 Analýza prstředí Demgrafie Zaměstnanst Místní eknmika Zemědělství Infrastruktura a technická vybavenst Sciální a bčanská vybavenst Živtní prstředí Rekreace a cestvní ruch 1.3 Rzvjvé faktry Obyvatelstv a kvalita živta Vztahy a zvyklsti Místní eknmika Technická infrastruktura a živtní prstředí Vlný čas, rekreace a cestvní ruch Prfil města by měl pskytnut bjektivní hdncení struktury a pdmínek místní a reginální eknmiky a sciálníh prstředí ve městě. Sučástí a dplňujícím zdrjem infrmací bude průzkum sciálníh a pdnikatelskéh prstředí, které budu prváděny v rámci analytických prací na rzvjvé strategii. II.3. Zdrje infrmací pr vypracvání situační analýzy Infrmace pr vypracvání situační analýzy budu získávány z následujících zdrjů: Český statistický úřad (ČSÚ), který vytváří a spravuje různě bsáhlé a různě aktualizvané databáze. Pr ptřeby rzvjvých strategií jsu k dispzici databáze, které shrnují z různých zdrjů ČSÚ údaje v členění pdle krajů a pdle kresů. Nejpdrbnější data lze získat ze Sčítání lidu, dmů a bytů, které se kná jednu za deset let (napsledy k ). V mnha případech, prtže pr Strategii je třeba znát aktuální stav a vývj, budu však tat data nepužitelná. Tent zdrj bude ptřeba pužívat p psuzení individuální kvality infrmací, neb jak zdrj dplněný další aktuální údaje (z výběrvých šetření ap.). Jedntlivé dbry městskéh úřadu a existující kncepční dkumenty zpracvané pr měst, které mhu pskytnut infrmace zpravidla pdrbnější, v případě dbru MěÚ I aktuálnější než v případě infrmaci z ČSÚ. Instituce dispnující infrmacemi aktuální situaci ve městě: Úřady práce vedu pdrbná a aktuální data zaměstnansti a trhu práce v kresním i detailnějším členění Česká správa sciálníh zabezpečení přehled zaměstnansti v malých pdnicích a jejím vývji Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 9

10 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 10 Místní pdniky, správci a majitelé technické infrastruktury individuální data, jinde nedstupná (tyt instituce nejsu pvinny pskytvat jakékliv údaje, předpkládáme však, že ŘS bude schpna svji vahu a nefrmálními vztahy jejich členů tyt infrmační zdrje získat). Významným zdrjem infrmací bude Reginální infrmační systém Ústeckéh kraje (RIS). RIS je budván d rku 1995 při RRA UK pr území Ústeckéh kraje. Nedílnu sučást systému tvří gegrafický infrmační systém, který umžňuje přehledné grafické zbrazení dat a infrmací tmt území. Výstupy ze systému je mžné získat na Místní šetření (nárčné, ale někdy i nevyhnutelné a klíčvé Průzkum názrů bčanů a pdnikatelů) II.4. Obsah prfilu reginu 1.1 Úvd Identifikace řešenéh území Vymezení území, které bude v rámci strategie řešen, výčet a základní charakteristika dílčích částí Histrie Základní histrický přehled s cílem zachytit splečné histrické suvislsti a na základě těcht suvislsti nalézt splečné téma pr buducnst města v kntextu s klním reginem Celkvá charakteristika města Základní gegrafická charakteristika reginu, ppisující plhu města, charakteristiku přírdníh a scieknmickéh prstředí, sjedncující prvky a územní disparity. 1.2 Analýza prstředí Cílem je prvést deskripci detailnější analýzy stavu a trendů v jedntlivých blastech vlivňující scieknmický rzvj území. Analýza bude pdlžena aktuálními statistickými a všebecně známými charakteristikami. Důležité pr bjektivitu analýzy je prvnání zjištěných údajů s územně vyššími daty (kresem, krajem, ČR) a prvnání sledvaných dat v delší vývjvé řadě Obyvatelstv, dmácnsti a bydlení Záměrem bude zjistit vývjvé trendy v blasti demgrafie, především pak definvat základní charakteristiky místní ppulace, kterými se měst dlišuje d celrepublikvéh průměru, resp. které pr měst znamenají limitující neb rzvjvý prvek. Sučástí tét kapitly by měl být i zhdncení úrvně bydlení, především pak prblematiky dstupnsti bytvéh fndu z hlediska buducích rzvjvých ptřeb města. Primárním zdrjem infrmací ČSÚ bude desetileté sčítání lidu. Některé infrmace ppulaci jsu zjistitelné jen z tht pramene např. struktura pdle vzdělání, nárdnsti, druhu eknmické aktivity, atd... Dalšími pužitelnými publikacemi ČSÚ bsahujícími údaje ppulaci. V rámci tét kapitly by měla být získána následující data: Aktuální pčet byvatel ve městě a jejich dluhdbý vývj (d rku 1900 s detailem v psledních letech) Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 10

11 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 11 Věkvé slžení byvatelstva (předprduktivní, prduktivní, pprduktivní) prvnání např. s rkem 1991 a prvnání s celrepublikvým průměrem Přirzený phyb a migrace trend a prvnání s celrepublikvým průměrem Nárdnstní slžení byvatelstva Vzdělanstní slžení byvatelstva (základní, střední, úplné střední, vyskšklské) prvnání s celrepublikvým průměrem Vyjížďka žáků, učňů a studentů d škl Dmvní a bytvý fnd dle SDLB Trh práce, zaměstnanst Ministerstv práce a sciálních věcí shrmažďuje měsíčně údaje (ne)zaměstnansti prstřednictvím kresních úřadů práce. Dle zkušenstí je mžné tyt údaje získat z úřadů práce na pžádání z příslušnéh úřadu. Krmě th se čtvrtletně prvádí Výběrvé šetření pracvních sil (VŠPS) v jehž rámci se pdrbně zjišťují údaje strukturách nezaměstnansti a vlných pracvních místech. Tyt údaje bude mžné získat d ČSÚ. V rámci tét kapitly by měla být získána následující data: Eknmická aktivita byvatel (EAO celkem, zaměstnaní, nezaměstnaní, pracující v jiné bci) Vývj nezaměstnansti a její struktury (věkvá, vzdělanstní) Infrmace struktuře zaměstnansti pdle 12 hlavních dvětví nárdníh hspdářství Obce a reginy s největší nezaměstnanstí Djížďka a vyjížďka pracvních sil (celkem vyjíždějící za prací; Z th denně, d 29 min., min. a 60 a více min.) Hlavní cílvé blasti vyjížďky pracvních sil Buducí záměry největších zaměstnavatelů a investrů z hlediska pžadavků na lidské zdrje Místní eknmika Záměrem bude ppsat základní charakteristiky místní eknmické základny. D tét blasti řadíme jak pdnikatelské prstředí a dluhdbé záměry místních pdniků, tak eknmiku (hspdaření) města (rzpčty, daňvé příjmy v prvnání s jinými městy), které jsu výchdiskem pr další směřvání rzvje města. Pr psuzení struktury místní eknmiky budu hlavním zdrjem dat především databáze RES (registr eknmických subjektů) příp. ALBERTINA, které vede všechny subjekty v České republice, kterým byl přidělen IČO. Další údaje, které pdrbněji ppisují místní eknmiku, zejména situaci na trhu služeb pr byvatelstv, bude mít mžná k dispzici městský úřad z vlastních průzkumů. Výbrným zdrjem infrmací bude tzv. průzkum pdnikatelskéh prstředí, který bude v rámci zpracvání strategie prveden frmu dtazníkvéh šetření u místních pdnikatelských subjektů. V rámci tét kapitly by měla být získána následující data: Struktura daňvých příjmů ve městě Struktura neinvestičních výdajů města v průběhu cca psledních 5-ti let Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 11

12 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 12 Vývj příjmů a výdajů města v psledních cca 5 letech Pdnikatelské subjekty dle dvětví (Pčet pdnikatelských subjektů; Zemědělství a lesnictví; Průmysl; Stavebnictví; Dprava a spje; Obchd, phstinství a ubytvání; Ostatní bchdní služby; Veřejná správa brana; Šklství a zdravtnictví; Ostatní veřejné, sciální služby) Hlavní zaměstnavatelé Struktura pdniků dle pčtu zaměstnanců Zemědělství Vzhledem k hspdářskému zaměření města a jeh plze zemědělském reginu je vhdné prblematiku zemědělství vyčlenit z kapitly místní eknmika, i když je bezpchyby její sučástí. V rámci tét kapitly bude ppsána základní charakteristika sektru a jeh rzvjvé mžnsti vzhledem k místním pdmínkám Infrastruktura a technická vybavenst V rámci tét kapitly by měla být pdána základní charakteristika stavu technické infrastruktury, resp. kvality zásbvání energiemi, vdu, plynem apd. Důležité je také přesně definvat základní limity suvisející dpravní bslužnstí a t jak veřejnu dpravu, tak v důsledku špatnéh stavu, nízké kapacity neb neexistence kmunikací. Zmíněny by zde měli být další záměry rzvje silniční a železniční sítě vlivňující živt v reginu Sciální a bčanská vybavenst Kvalita sciální a bčanské vybavensti patří k základním indikátrům kvality a spkjensti živta místních byvatel. V rámci situační analýzy by měla být zjišťvána a v prfilu následně ppsána dstupnst jedntlivých sciálních služeb pr byvatele města (praktičtí lékaři, záchranná služba, dmvy důchdců, DDM, apd.). Sučásti tét kapitly by měl být i zhdncení dstupnsti základních škl, jejich bsazenst a výhledy d buducna v závislsti na demgrafickém vývji. V rámci tét kapitly by měla být získána následující data: Dstupnst zdravtnických a sciálních zařízení Nabídka kulturníh vyžití (veřejné knihvny, kina, divadla, st. kult. zařízení, DDM) Nabídka sprtvních zařízení (kupaliště, tělcvičny, stadiny tevřené, statní zařízení pr tělvýchvu) Vzhledem k prezentaci prblematiky bude vhdné grafické zakreslení jedntlivých zařízení d mapvéh pdkladu Živtní prstředí Především je ptřeba v dstatečné míře ppsat vyskytující se staré eklgické zátěže, hlavní zdrje znečištění vzduší a vd, čisttu vdních tků a plch, lkalizace ÚSES a další blasti, které vytvářejí limitující faktry eknmickéh a splečenskéh využití území. Pr infrmace týkající se živtníh prstředí je nejvhdnějším lkálním zdrjem infrmací městský úřad (skládky, kanalizace, třídění a sběr dpadů), případně blastní inspektráty České inspekce živtníh prstředí Vlný čas, rekreace a cestvní ruch Prblematice rekreace a cestvníh ruchu dpručujeme věnvat samstatnu kapitlu, nebť tat blast je pr řadu bcí a reginu jedním z hlavních rzvjvých cílů a pr řadu Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 12

13 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 13 mikrreginů i jedním z hlavních důvdů, kvůli kterému se jedntlivé bce sdružují. V rámci tét kapitly by prt měl být charakterizván stav infrastruktury cestvníh ruchu v reginu, přírdním kulturně histrický a technický ptenciál pr jedntlivé frmy cestvníh ruchu a trendy ve vývji návštěvnsti (v případě, že je mžné takvát data získat). 1.3 Rzvjvé faktry Nadstavbu prfilu města, která je již úvdní syntézu analyzvaných infrmací reginu, je identifikace rzvjvých faktrů. Pd pjmem rzvjvé faktry rzumíme veškeré jevy, které mhu ať už v pzitivním neb negativním smyslu vlivnit scieknmický rzvj města a zlepšit knkurenceschpnst a prsperitu. Jedná se v pdstatě definvání knkurenčních výhd a nevýhd města prti statním srvnatelným městům v České republice. Tat část analýzy je již v pdstatě syntézu zjištěných pznatků městě a měla by usnadnit definvání rzvjvé vize, glbálních cílů a priritních blastí, které budu následně detailněji zhdnceny v rámci analýzy SWOT. Zjištěné faktry budu členěny v rámci následujících tématických blastí: Obyvatelstv a kvalita živta Vztahy a zvyklsti Místní eknmika Technická infrastruktura a živtní prstředí Rekreace a cestvní ruch Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 13

14 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 14 Část III Návrhvá část Tvrba Strategie V rámci návrhvé části tvrby strategickéh plánu bude pstupván frmu na sebe navazujících krků. Tvrba návrhvé částí představuje pstupnu realizaci následující aktivit: Stanvení vize a glbálních cílů Výběr kritických blasti Stanvení strategických cílů Návrh patření a rzvjvých aktivit Charakteristické pr tvrbu strategie je pstup d nejširších úrvní vnímání města až p definvání knkrétních úklů a pstupů, které by měli vést k uskutečnění představ stanvených v předešlých krcích. III.1. Vize města a glbální cíle Dbře frmulvaná rzvjvá vize města a k ním adekvátně stanvené glbální rzvjvé cíle mhu velmi významně vlivnit další pstup prací na Strategii a d značné míry vlivnit i její celkvý výsledek. Rzvjvá vize města by měla být celstním phledem na měst. V sevřené frmě by měla charakterizvat výchzí situaci reginu a kam se chceme v hrizntu Strategie dstat (c jsme a čím chceme být). Vize města by měla bsahvat filzfii a principy, na kterých bude Strategie zalžena. Přínsné také je, pdaří-li se již nyní alespň rámcvě vymezit blasti živta města, na které musí být sustředěna hlavní pzrnst. Právě k tmu by měli služit tzv. glbální (rámcvé) cíle. Glbální cíle se vztahují a navazují na vytvřenu vizi a vymezují základní cesty a výsledky rzvjvéh prcesu. Pkud jsu tyt dva krky dbře zvládnuty, cení t již při SWOT analýze ale i v dalších fázích prací. Jejich největší význam je v tm, že umžňují rientvat další práce jen na vymezené relevantní prblémy a tím významně zúžit záběr prací. Zdůraznili jsme zde SWOT analýzu prt, že rámec Vize zpravidla výrazně mezí mnžství infrmací, které musí být pr analýzu brány v úvahu. Stanvení vize a glbálních cílů nebývají zpravidla zařazeny před SWOT analýzu. Nejčastěji uváděným důvdem je, že v tét fázi prací nemají zpracvatelé ještě dstatečný stav pznání prblematiky, cž vzhledem k tmu, že vize i cíle jsu příliš frmální a nevytváří dstatečný drazvý můstek pr další práce. Naše zkušensti jsu však jiné. Pkud ustavená Řídící skupina, na jejíž úrvni musí být vize i glbální cíle frmulvány, je vyváženě slžená z významných představitelů města a expertů majících dstatečné znalsti území a má k dispzici dbře zpracvaný prfil města, lze ba krky zvládnut v takvé kvalitě, aby splnily svůj účel. Určitu alternativu je před stanvením vize zpracvat všebecnu SWOT analýzu reginu navazující na vlastní Prfil města (tedy ještě v rámci analytické části strategickéh plánu). Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 14

15 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 15 III.2. Výběr kritických blastí Výběr kritických blastí a na ně navazující frmulaci strategických cílů je třeba pvažvat za rzhdující fázi prací, rzhdující kvalitě a uptřebitelnsti vypracvané Strategie rzvje reginu. Prt je na místě prvedení stručné rekapitulace dsud prvedených prací: Jak výsledek situační analýzy byl zpracván prfil města byla frmulvána rámcvá rzvjvá vize města (čím by měst chtěl v buducnu být) a stanveny tmu dpvídající glbální cíle. Nyní bude ptřeba identifikvat priritní (kritické) blasti, pr něž budu samstatně zpracvané SWOT analýzy a na něž bude další prces tvrby strategie rzvje města zaměřen. Výchdiskem pr výběr kritických blasti bude navržená rzvjvá vize a zejména na ni navazující glbální cíle. Dbře frmulvané glbální cíle by měly d značné míry předurčit kritické blasti, na které by se strategie měla zaměřit. Každpádně se ale bude jednat důležité rzhdnutí, které bude vyžadvat rzsáhlu, věcně argumentvanu diskusi v pracvních (akčních) skupinách i v knečné fázi pak v Řídící skupině. Zásadní názrvé rzdíly musí být sbližvány v průběhu diskuse a u každéh vyvstaléh prblému musí být hledán knsensus. Měl by se pdařit určit jen nevelký pčet strategických blastí rzvje, prtže čím užší bude zaměření, tím snazší, realističtější a efektivnější bude realizace Strategie. Lze předpkládat, že zaměření Strategie bude spíše na kritické blasti eknmickéh rzvje než na širší splečenské prblémy. Místní samsprávy mají mezené mžnsti řešit kritické blasti, které spadají d dpvědnsti státu (např. sciální plitika, základní tázky šklství, zdravtnictví apd.). Nelze však vylučit, že určité intervence bude nutné i v těcht blastech zajistit, prt by se měla Strategie nepřím zabývat i těmit btížně vlivnitelnými blastmi. Je tedy nutn určit takvé kritické blasti, v nichž je měst schpn dsáhnut prstřednictvím dstupných lidských a finančních zdrjů zlepšení. Typickými kritickými (priritními) blastmi, které mhu být zpravidla identifikvány a řešeny v bcích a městech jak hlavní (priritní) články jejich strategií, jsu: Hspdářství města Zaměstnanst a trh práce Pdnikatelské prstředí (malé a střední pdnikání) Dprava a infrastruktury vč. pdnikatelské Reginální marketing a pdpra investvání d reginu Živtní prstředí Sciální rzvj, vzdělanst, kultura Turistika a cestvní ruch Image města Vnější vztahy (mezireginální splupráce, mezinárdní splupráce) III.3. SWOT analýza SWOT analýza v tét fázi prcesu strategickéh pánvání se bude detailně zabývat vybraným kritickým blastem. Smyslem SWOT analýzy je vytvřit si základní myšlenku platfrmu pr frmulaci strategických cílů. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 15

16 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 16 SWOT analýza (Strng pint, Weak pint, Opprtunities, Threats) je standardní metda pužívaná k prezentaci analytických pznatků nejrůznějších bjektech zkumání. Jejím principem je jednduchá, avšak výstižná a pkud mžn vyčerpávající a bjektivní charakteristika silných a slabých stránek zkumané blasti a její mžných příležitstí a hržení. Akcentváním silných stránek a napak důrazem na dstraňvání neb alespň mezvání slabých stránek rste pravděpdbnst využití nabízejících se příležitstí a mezuje se dpad identifikvaných hržení. Jakkliv se tat metda zdá jednduchu, už při prvním pkusu její aplikaci narazíme na řadu překážek a zjistíme, že už jen první dva předpklady ttiž výstižná frmulace a bjektivita se naplňují velice btížně. Většina prblémů se velice těžk vtěsnává d jednduchých frmulací, které hrzí nebezpečím schematizace. Nezbytná bjektivita zase naráží na psychické bariéry, prtže pjmenvání vlastních přednstí může půsbit jak sebechvála a zveřejněním slabin se přiznává vlastní nedstatečnst. Dalším prblémem zpravidla bývá pjmenvat pdstatné záležitsti a eliminvat věci druhřadé. Prt je mžn dpručit kmparativní metdu hdncení, tj. srvnávat situaci zkumanéh bjektu se situací pdbných bjektů, tzn. srvnání hdncenéh města s jiným městem pdbnéh charakteru. Využití SWOT analýzy Pr identifikaci kritických blastí, resp. zpřesnění na pčátku prcesu definvaných rámcvých blastí. Jak základ pr zaměření celé rzvjvé strategie města. Jak základ pr frmulaci strategických cílů a následně patření a rzvjvých aktivit. Jak základ pr stanvení pzice města ve srvnání s jinými městy, zejména v sutěži investice a pracvní místa. Tvrba SWOT analýzy by měla prbíhat ve dvu fázích. V rámci první fáze by se měly v rámci pracvní (akční skupiny) dát dhrmady přehled identifikvaných silných a slabých stránek, příležitstí a hržení. V rámci druhé fáze by měla Řídící skupina z vybraných rzvjvých faktrů vybrat ty nejdůležitější. Zpravidla by neměl být v rámci každéh sektru cca 5 7 faktrů, přičemž by měl být též hleděn na jejich srvnatelnu míru detailu, resp. generalizace. III.4. Stanvení strategických cílů Strategický cíl představuje směrný ukazatel pr rzvj města a infrmaci stavu, kteréh by měl být dsažen realizací navržených rzvjvých aktivit. Strategické cíle se dvzují d vize města jeh buducím vývji, glbálních cílů a výsledků SWOT analýzy. Stanvení strategických cílů navazuje na výběr kritických blastí, zaměřuje se na tyt kritické blasti a tvří základní rámec pr přijímání rzhdnutí patřeních a rzvjvých aktivitách. Základem strategických cílů musí být něc víc než jen zbžná přání. Musí být frmulvány se smyslem pr realitu. Stanvení cílů musí být jasné a stručné, musí udělvat směr a frmulvat čekávaný výsledek. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 16

17 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 17 Tvra cílů neprbíhá jak plánvání cílů jedntlivými činiteli v reginu, ale musí být chápána jak prces výměny názrů. Diskuse a výměna názrů cílech by měla napřed prběhnut v akčních skupinách pdle jedntlivých kritických blastí, následně pak v Řídící skupině, kde musí djít k jejich sladění, prvázání, ale zejména k dsažení všebecnéh knsensu. Dsažení knsensu je základním kriteriem úspěšnsti tét fáze řešení. Vazba mezi cíly a SWOT analýzu Již na tét úrvni, tj. frmulaci cílů, by měla být rámcvě prvěřena vazba mezi cíly a SWOT analýzu: Cíle by měly využívat identifikvané silné stránky města. Cíle by měly eliminvat identifikvané slabé stránky města. Cíle by měly využívat identifikvané příležitsti rzvje města. Cíle by měly reagvat na identifikvaná hržení rzvje města. Pr tut prvěrku je účelné dpručit frmalizvaný pstup, u nějž je pužit maticvé frmy záznamu vazeb mezi cíli a analytickými pznatky SWOT analýzy. III.5. Navrhvání patření a rzvjvých aktivit Tat fáze představuje vyvrchlení prcesu sestavení rzvjvé strategie města. Jde naplnění frmulvaných strategických cílů, tj. nalezení jakými budu frmulvané cíle dsaženy. Opatření můžeme vnímat jak specificku cestu (prgram, prjekt), jejíž prstřednictvím je dsahván strategických cílů.měly by identifikvat klíčvé výsledky, kterých se má dsáhnut. Ke každému strategickému cíli bude existvat zpravidla více než jedn patření. Časvý hriznt jejich trvání může být různý, ale vždy v rámci časvéh úseku, pr který se strategie rzvje města připravuje. Opatření musí být realistické a dsažitelné. Lidské, finanční a institucinální zdrje ptřebné k dsažení, musí být k dispzici, neb alespň identifikvatelné. Některé zdrje lze nalézt v rámci města neb reginu. Jiné lze získat d institucí na nárdní úrvni neb sukrméh sektru, případně na úrvni EU (strukturální fndy), neb pravděpdbněji kmbinací všech výše uvedených. U každéh patření by měly být zvažvány tyt faktry: Náklady Instituce dpvědné za realizaci Persnální ptřeby Časvý rámec Dpady Rzvjvé aktivity Jakmile budu dsuhlasena patření, pracvní (akční) skupiny začnu vypracvávat rzvjvé aktivity, cž jsu knkrétní aktivity (prjekty, úkly), které určují, jak se jedntlivá patření budu realizvat. Ke každému patření bývá zpravidla přiřazena řada rzvjvých aktivit. Musí prt následvat výběr těch nejdůležitějších. Selekce bývá btížná, přest musí být přísná a důsledná. Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 17

18 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 18 V závěru tét fáze prací bude třeba ke každému patření přiřadit instituce, které by se měly pdílet na jeh realizaci. Vazba mezi patřeními a SWOT analýzu Závěr tét etapy práce bude tvřit prvěření existence vazeb mezi patřeními a SWOT analýzu. Pr tut prvěrku lze dpručit částečně frmalizvaný pstup, u nějž je pužit maticvé frmy záznamu vazeb mezi cíly a analytickými pznatky SWOT analýzy. Vazby specifikujeme jak těsné (určující) a vlné. Sučasně zvažujeme, zdali některý analytický pznatek dané kritické blasti se netýká jiné kritické blasti. Sestavení strategickéh dkumentu Každá pracvní (akční) skupina ddá řídící skupině svůj návrh prvěřených strategických cílů, patření a plánvaných rzvjvých aktivit s vlastním návrhem pririt. Řídící skupina návrhy vyhdntí, zahrne dpručené vazby mezi kritickými blastmi a určí pririty. Při určvání pririt bude třeba zvažvat dstupné resp. ptenciálně získané zdrje. Sučástí tét práce bude rvněž sklubení jedntlivých návrhů z hlediska věcnéh, z hlediska dstranění duplicit, z hlediska pjmů a z hlediska stejné pdrbnsti návrhů. Naknec Řídící skupina ve splupráci s RRA ÚK sestaví dkument, který bude slžen z těcht částí: Část I. Analytická část Přístup k vypracvání dkumentu, rganizační zajištění Metdika zpracvání dkumentu Prfil města včetně definice rzvjvých faktrů SWOT analýza (suhrn hlavních analytických pznatků) Část II. Strategická část Metdika tvrby strategické části Strategická vize a glbální cíle Kritické blasti SWOT analýza k jedntlivým kritickým blastem Strategické cíle Opatření a rzvjvé aktivity Část III. Implementace Návrh implementace strategie Návrh harmngramu realizace jedntlivých patření a rzvjvých aktivit Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 18

19 Metdika tvrby Strategickéh plánu rzvje města Litměřice 19 Harmngram zpracvání Strategickéh plánu: Zpracvání strategickéh plánu je limitván bdbím letních prázdnin a kmunálních vleb. V zájmu Města Litměřice by prt měl být, aby byl strategickým plán zpracván d knce června Z tht termínu vychází i navržený harmngram prací: Aktivita Termín Řídící skupině Prjednání v Akčních skupinách 1. Organizačně technická příprava 12/2005 NE NE 2. Analýza prstředí 03/2006 ANO NE 2.1 Prfil města 03/2006 ANO NE 2.2 Průzkum názrů bčanů 01/2006 NE NE 2.3 Průzkum pdnikatelskéh prstředí 02/2006 NE NE 3. Vize a glbálních cíle 04/2006 ANO NE 4. Výběr priritních a kritických blastí 04/2006 ANO NE 5. SWOT analýza 05/2006 ANO ANO 6. Stanvení strategických cílů 05/2006 ANO ANO 7. Stanvení patření a rzvjvých aktivit 06/2006 ANO ANO 8. Navržení způsbu implementace 07/2006 ANO NE 8. Veřejné prjednání 07/2006 NE NE 9. Sestavení dkumentu 08/2006 NE NE 10. Prjednání v rgánech města 09/2006 NE NE Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. 19