Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie"

Transkript

1 Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic

2 Cílená protinádorová terapie Přežití nádorových buněk je téměř zcela závislé na patologické aktivaci signálních drah: - vedoucích k proliferaci - chránících maligní klon před apoptózou Při zvětšení celkového objemu proliferujících nádorových buněk nad přibližně 1 mm 3 dochází k indukci tvorby cévního zásobení Cílená terapie na: 1) Inhibici růstu nádoru 2) Inhibici angiogeneze a metastazování (mikroprostředí nádoru)

3 Cílená protinádorová terapie Podmínka vyvinutí cílených terapeutik: 1) Nalezení klíčové genetické aberace (aberací).biomarker 2) Objevení či syntéza cílených terapeutik vůči této aberaci - maximální on-target efekt - minimální of-target efekt Cílená terapeutika chemoterapie Cílené terapie biomarker - biomarker predikuje účinnost léčby resp. přítomnost aberace nebo deregulováné dráhy proti, které je zacílena terapie

4 Genetické aberace Dominantní mutace protoonkogenů 1, změny ve struktuře genu syntéza abnormálního genového produktu (onkoproteinu) bodové mutace, delece, translokace 2, změny ovlivňující regulaci genové exprese nepřiměřená produkce strukturně nezměněné formy normálního proteinu podporující růst inzerce retrovirů se silnými retrovirovými promotory genové amplifikace abnormální transkripci

5 Genetické aberace Jako onkogeny mohou působit kvantitativně nebo kvalitativně změněné exprese genů: Růstových faktorů (EGF) Receptorů pro růstové faktory (EGFR) -karcinomy plic, močového měchýře, GIT Přenašečů signálů vázaných na membránu (Kras, Hras) % všech lidských nádoru Cytoplazmatických přenašečů signálů Jaderných transkripčních faktorů

6 Cíle léčby Růstove faktory (EGF) Receptory pro růstové faktory (EGFR) -karcinomy plic, močového měchýře, GIT Přenašeče signálů vázané na membránu (Kras, Hras) - mutované u 10-20% všech lidských nádoru Cytoplazmatické přenašeče signálů Jaderné transkripční faktory

7 Hlavní signální dráhy Pavel Klener, Pavel Klener jr.: Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (Grada Publishing)

8 Cílená protinádorová terapie S cílem vyřadit aberantně aktivované RTK byly vyvinuty dvě odlišné terapeutické strategie monoklonální protilátky zacílené na mitogen nebo extracelulární receptorovou část RTK nízkomolekulární tyrozinkinázové inhibitory (TKI) blokující intracelulární tyrozinkinázovou doménu RTK

9 monoklonální protilátky zacílené na mitogen Blokace aktivace receptoru Neutralizace ligandu anti-vegf bevacizumab (Avastin, humanizovaná MoAb) Kombinace MoAb a chemoterapie

10 Často kombinace MoAb a chemoterapie monoklonální protilátky zacílené na extracelulární receptorovou část RTK Blokace aktivace receptoru Vazba na extracelulární doménu: antagonistické MoAb anti-egfr/erbb1/her1 cetuximab (Erbitux, chimerická MoAb) anti-erbb2/her2/neu trastuzumab (Herceptin, humanizovaná MoAb) CP MoAb antagonista IGFR AMG-102 MoAb antagonista MET/HGFR

11 Inhibice receptorových tyrozinkináz Receptory s vnitřní tyrozinkinázovou aktivitou (RTK): za normálních podmínek se na receptory váží růstové faktory mitogeny produkované různými buňkami mikroprostředí aktivace V nádorové buňce mutace propagace aberantního proliferačního signálu nezávislého na přítomnosti růstového faktoru (ligand-independent signaling) Nízkomolekulární tyrozinkinázové inhibitory (TKI) blokující intracelulární tyrozinkinázovou doménu RTK

12 Inhibice receptorových tyrozinkináz Rodina receptorů EGFR/ERBB/HER EGFR/ERBB1/HER1 ligandy: EGF (TNFa) dimerizace autoaktivace fosforilací C-term. částí receptoru dokovací místa proteinů s SH2 doménou nízkomolekulární tyrozinkinázové inhibitory (TKI) blokující intracelulární tyrozinkinázovou doménu RTK gefitinib (Iressa) a erlotinib (Tarceva) léčba NSCLC lapatinib (Tyverb) léčba karcinomu prsu ERBB2/HER2/NEU lapatinib (Tyverb) léčba NSCLC Inhibice TK domén všech receptorů rodiny EGFR/ERBB/HER erlotinib

13 Inhibice receptorových tyrozinkináz Rodina receptorů IGFR IGFR (IGF-1R) ligand IGF1, aberantní mitogenní stimulace u řady malignit TKI inhibitor XL-228 klinické testování PDGFRA a PDGFRB Klinicky používaný TKI imatinib MET/HGFR TKI XL-880 ve fázi klinického testování

14 Inhibice proteinů RAS Rodina RAS (Rous adenosarcom) proteinů: HRAS (Harvey), KRAS(Kirsten), NRAS(neuroblastoma) - převod signálů z b. receptorů na downstream efektorové molekuly PTK - známa více než desítka downstream efektorových molekul proteinu RAS - mutace RAS aberantní aktivace - dominantní úlohu při maligní transformaci Salirasib (kyselina trans-farnesylthiosalicylová) brání všem izoformám vazbě na membránu, fáze klinických zkoušek u karcinomu pankreatu, NSCLC, kolorektálního karcinomu van Krieken et al. (2008) KRAS mutation testing for predicting response to anti-egfr therapy for colorectal carcinoma: proposal for an European quality assurance program. Virchows Arch 453:417

15 Inhibice signální dráhy RAF-MEK-ERK Aktivovaná RAS proteinem Signální dráha mitogenem aktivovaných protein kináz (MAPK) RAF-MEK-ERK (RAS-associated factor, mitogen-activated protein kinase ERK kinase 1, extracellular signal-related kinase) Aktivní ERK jsou translokovány do jádra ovlivňují funkci transkripčních faktorů (MYC, JUN) Aktivovány geny se účastní: angiogeneze, motility, adhezivity Pavel Klener, Pavel Klener jr.: Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (Grada Publishing)

16 Inhibice signální dráhy RAF-MEK-ERK BRAF (RAS-associated factor) - Mutován u 60-70% maligních melanomů, méně často kolorektálníchkarcinomů - Je známo více než 30 mutací aktivujících BRAF Sorafenib (Nexavar) multikinázový inhibitor ARAF/RAF1, BRAF, VGFR2, VGFR3 a PDGFR - Používán k léčbě pokročilých forem karcinomu ledviny a u karcinomů jater

17 Inhibice signální dráhy RAF-MEK-ERK MEK (mitogen-activated protein kinase ERK kinase) PD a AZD-6244 specifické inhibitory MEK (MEK1, MEK2) - Klinicky testovány

18 Inhibice signální dráhy PI3K-AKT-mTOR Lipidová kináza PI3K (phosphatidyl-ïnositol-3-kinase) Integruje rozličné mitogenní stimuly vnějšího prostředí - buněčný růst, progrese buněčným cyklem - regulace buněčné motility, apoptózy PI3K-AKT-mTOR aberantně konstitutivně aktivována u karcinomu plic, Prostaty ovária, pankreatu, B-NHL Patologickou aktivaci způsobují: delece PTEN, mutace nebo amplifikace katalytické podjednotky PI3K, amplifikace AKT, overexprese HSP90, TCL také - aberantní aktivace molekul lokalizovaných upstream od PI3K

19 Inhibice signální dráhy PI3K-AKT-mTOR Pavel Klener, Pavel Klener jr.: Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (Grada Publishing)

20 Inhibice signální dráhy PI3K-AKT-mTOR Inhibitory PI3K (phosphatidyl-ïnositol-3-kinase) Wortmannin, LY pro špatnou rozpustnost, toxicitu a nízkou stabilitu nedosáhly klinického testování PI103, XL-765 ve stádiu preklinického testování Inhibitory AKT Perifosin přímý inhibitor AKT- blokuje translokaci AKT k buněčné membráně inhibice downstream signalizace - Při klinickém testování bez signifikantního protinádorového efektu - Projevila se též řada nežádoucích účinků PIA inhibitor blokující PH doménu AKT - Stádium preklinického testování

21 Inhibice signální dráhy PI3K-AKT-mTOR Inhibitory mtor (mammalian target of rapamicine) - Inhibice mtor je nejdéle používaným přistupem inhibice PI3K-AKT-mTOR signální dráhy - analoga rapamycinu Temsirolimus - Klinicky používán k léčbě pokročilého karcinomu ledvin Everolimus (AP-23573), ridaforolimus (AP-23573) a zotarolimus (Endeavor) - Testují se u řady solidních tumorů

22 Děkuji za pozornost.

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe. O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň

Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe. O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň Témata přednášky Imunoanalýza a onkologie DNA a nádory Parametry

Více

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci RECEPTORY PRO EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÉ FAKTORY A JEJICH VÝZNAM PRO MALIGNÍ TRANSFORMACI SOLIDNÍCH NÁDORŮ Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci Receptory

Více

Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění

Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění PŘEHLED Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění Angiogenesis as Part of the Tumor Ecosystem and Possibilities to Influence It Klener P. 1. interní hemato- onkologická

Více

predikce terapeutického

predikce terapeutického Cílená léčba v onkologii predikce terapeutického úspěchu a selhání Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD. Klinická farmakologie Determinanty léčebného výsledku v onkologii ANATOMICKÝ ROZSAH NEMOCI BIOLOGICKÉ

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Key words: therapeutic antibodies small inhibitor molecules inhibitors of histone deacetylases anti-cancer medicines review

Key words: therapeutic antibodies small inhibitor molecules inhibitors of histone deacetylases anti-cancer medicines review PROTINÁDOROVÁ LÉČIVA DALŠÍ GENERACE New generation of anti-cancer medicines Petr Hanák Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117 Summary New anti-cancer medicines take

Více

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC SEKCE DIAGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY A LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE LF UP A FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

Více

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Původní práce Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Molecular Biological Diagnostics of KRAS and BRAF Mutations

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme?

Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme? Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme? Marek Minárik Laboratoř molekulární genetiky a onkologie Genomac

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI OLDŘICH FARSA Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno farsao@vfu.cz

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA.

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA. NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění rostou v původním loţisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ rostou v původním ložisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu

Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu PŘEHLED Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu Implication of Bone Marrow Microenvironment in Pathogenesis of Multiple Myeloma Fišerová B., Kubiczková L., Ševčíková S., Hájek

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE? Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění.

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více