Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb."

Transkript

1 Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace, které má Splečnst pvinnst pskytnut svým zákazníkům, jakž i ptencinálním zákazníkům pdle zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů, v případě pskytvání níže uvedených investičních služeb. Základní údaje ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4 zapsaná v bchdním rejstříku pd spisvu značku B vedenu Městským sudem v Praze www: Telefn: Infrmace pvlení k pskytvání investičních služeb Česká nárdní banka, se sídlem Na Příkpě 28, Praha 1 na základě svéh rzhdnutí č.j. 2013/998/570, Sp/2012/571/571, které na byl právní mci dne , udělení pvlení k činnsti investiční splečnsti udělila pvlení k: bhspdařvání majetku zákazníka, je-li sučástí investiční nástrj, na základě vlné úvahy v rámci smluvníh ujednání ( 15 dst. 3 zákna č. 189/2004 Sb., klektivním investvání, ve znění pzdějších předpisů) úschvě a správě cenných papírů vydávaných fndem klektivníh investvání včetně suvisejících služeb ( 15 dst. 4 písm. a) zákna klektivním investvání) investičnímu pradenství týkajícímu se investičníh nástrje ( 15 dst. 4 písm. b) zákna klektivním investvání) Infrmace pskytvaných investičních službách V sučasné dbě Splečnst žádnu z výše uvedených investičních služeb nepskytuje. Infrmace nákladech a pplatcích Infrmace nákladech a pplatcích spjených s pskytnutím investiční služby jsu uvedeny v Ceníku jak sučásti smluvy mezi zákazníkem a Splečnstí. Infrmace kmunikaci se zákazníky Zákazníci mhu se Splečnstí kmunikvat v českém jazyce, v tmt jazyce jsu zákazníkům rvněž předkládány příslušné infrmace v písemné pdbě. ZFP Investments, investiční splečnst, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4, IČ zapsaná v bchdním rejstříku pd spisvu značnu B vedenu Městským sudem v Praze Bezplatná inflinka: , tel.: ,

2 Infrmace bsahu smluvní dkumentace Splečnst vždy před uzavřením smluvy mezi Splečnsti a zákazníkem umžňuje zákazníkvi seznámit se s bsahem závazkvéh vztahu včetně smluvní dkumentace, týkajících se pžadvané investiční služby, kteru předkládá zákazníkvi v písemné pdbě. Infrmace zákazníkvi Splečnst před uzavřením smluvy týkající se pžadvané investiční služby předkládá zákazníkům Dtazník bsahující pžadavek na pskytnutí infrmací d zákazníka. Tyt infrmace je Splečnst pvinna pžadvat, přičemž tut pvinnst stanví zákn č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů. Tyt infrmace umžňují Splečnsti vyhdntit, zda pskytnutí zákazníkem pžadvané investiční služby, pskytnutí rady hledně investičníh nástrje neb prvedení bchdu s investičním nástrjem v rámci pžadvané investiční služby dpvídá finanční situaci zákazníka, jeh investičním cílům a/neb dbrným znalstem a zkušenstem ptřebným pr pchpení suvisejících rizik. Zákazník dpvídá za přesnst, úplnst a pravdivst údajů vyplněných v tmt Dtazníku. V případě dmítnutí pskytnutí pžadvaných údajů neb pskytnutí zjevně nepřesných, neúplných neb nepravdivých údajů se zákazník vystavuje nebezpečí, že Splečnst nebude schpna řádně vyhdntit, zda pskytnutí zákazníkem pžadvané investiční služby dpvídá finanční situaci zákazníka, jeh investičním cílům a dbrným znalstem a zkušenstem ptřebným pr pchpení suvisejících rizik neb že investiční službu Splečnst zákazníkvi nedpručí a nebude mci pskytnut. Infrmace pdání stížnstí a reklamací Stížnst neb reklamaci můžete Splečnsti zaslat dpisem, telefnicky, em neb ji můžete dručit sbně. V případě, že budete ptřebvat zjistit další pdrbnsti pdání reklamací neb stížnstí, prsím, spjte se se Splečnstí. Více se infrmací se dzvíte v dkumentu Pravidla pr vyřizvání stížnstí a reklamací, který upravuje pravidla pr vyřizvání stížnstí a reklamací zákazníků a který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti. Splečnst dpručuje zákazníkům seznámit s pdmínkami pdání reklamací a stížnstí na pskytvané služby, zejména s lhůtami pr pdání reklamace. Zmeškání tét lhůty může mít následek zániku práva zákazníka pdat reklamaci neb stížnst, resp. neuznání reklamace neb stížnsti zákazníka. Infrmace kategrizaci zákazníků Splečnst je pvinna na základě infrmací, které Splečnst získá, každéh zákazníka zařadit d příslušné kategrie a infrmvat h právu pžádat změnu jeh zařazení a míře chrany spjené s prvedenu kategrizací. Dle příslušných právních předpisů a suvisející prváděcí regulace existují tři kategrie zákazníků, a t: neprfesinální zákazník prfesinální zákazník způsbilá prtistrana Obecné důsledky suvisející s kategrizací zákazníků jsu následující: Způsbilé prtistraně Splečnst nepskytuje žádnu chranu. Prfesinálnímu zákazníkvi je Splečnst pvinna pskytnut minimální nutnu úrveň chrany. Neprfesinální zákazník pžívá maximální a právními předpisy detailně předepsanu míru chrany. Infrmace pr zákazníky Stránka 2 z 7

3 V tét části uvádíme hlavní rzdíly chrany, kteru získávají neprfesinální zákazníci ve srvnání s prfesinálními zákazníky, abychm vás infrmvali tm, jaku chranu přijdete, pkud se rzhdnete pr statut prfesinálníh zákazníka. Jak prfesinální zákazník máte nárk na menší míru chrany než neprfesinální zákazník. Knkrétně se jedná následující rzdíly: a) získáte méně infrmací týkajících se Splečnsti, jejich služeb a jakékliv investice (např. náklady, prvize, pplatky a sazby), b) budeme-li psuzvat, který prdukt či služba je pr vás vhdná, můžeme předpkládat, že máte ptřebné znalsti a zkušensti k pchpení suvisejících rizik, c) pkud by p nás někdy byl pžadván vyhdntit vhdnst sbníh dpručení, které vám byl učiněn, mhli bychm předpkládat, že máte ptřebné znalsti a zkušensti k pchpení suvisejících rizik a někdy bychm mhli předpkládat, že jste z finančníh hlediska schpen unést jakékliv investiční rizik dpvídající vašim investičním cílům, d) při vlbě nejlepší realizace nebudeme muset pvažvat celkvé náklady transakce za nejdůležitější faktr při dsažení pr vás nejlepší realizace, e) nebudeme vás muset infrmvat fyzických prblémech suvisejících s řádným prvedením vašich pkynů, f) pkud vám budeme zasílat pravidelné výpisy, nebudeme tak muset činit tak čast jak u neprfesinálních zákazníků, g) může se sát, že nebudete mít nárk na náhradu ze zahraničníh systému pjištění vkladu bdbnému Garančnímu fndu bchdníků s cennými papíry. Zařazení d příslušné kategrie zákazníků má vliv na míru příslušné chrany a nikli bezprstředně na rzsah Splečnstí nabízených služeb, resp. investičních nástrjů. V případě, kdy zákazník nesuhlasí s prvedeným zařazením d příslušné kategrie, může žádat Splečnst prvěření předpkladů, z kterých byl při kategrizaci vycházen. Za pdmínky suhlasu Splečnsti a zárveň při splnění určitých kvantitativních limitů je mžn pžádat přestup z kategrie neprfesinálníh zákazníka d kategrie prfesinálníh zákazníka. Tent přestup je sučasně spjen se ztrátu dsavadní míry chrany a úrvně zacházení (viz výše) s tím, že v případě zahraničníh systému bdbnému Garančnímu fndu bchdníků s cennými papíry může djít ke ztrátě nárku na výplatu náhrady. Zákazník může též pžádat přestup z kategrie s nižší míru chrany d kategrie s vyšší míru chrany. Též v tmt případě není Splečnst pvinna přestupu vyhvět (mim případ, kdy přestup žádá zákazník, který byl půvdně v kategrii neprfesinálníh zákazníka). V případě, kdy by zákazník pžadval vyšší míru chrany hledně jedntlivé investiční služby, resp. investičníh nástrje je právněn ji p Splečnsti pžadvat (zejména detailnější vysvětlení rizik investičních nástrjů apd.), aniž je tím dtčena mžnst přestupu. Infrmace chraně majetku zákazníka Majetek zákazníka Splečnsti, tedy zákazníkem svěřené investiční nástrje či peněžní prstředky, včetně těch, které mhu být pr zákazníka získány v rámci pskytvání investiční služby (majetek zákazníka), se může dstat d držení třetích stran, s nimiž Splečnst splupracuje při pskytvání svých služeb a které je nezbytné využít k řádnému pskytnutí investiční služby, a t zejména ve smyslu zajištění následujících úknů: Infrmace pr zákazníky Stránka 3 z 7

4 a) zajištění a vypřádání transakce s investičními nástrji (tj. typicky převdu investičních nástrjů a peněžních prstředků); b) vedení příslušných evidencí investičních nástrjů; c) úschva či ulžení investičních nástrjů (tj. zejména ve smyslu fyzickéh svěření investičníh nástrje); d) správa (tj. zejména ve smyslu právnění výknu práv z příslušnéh investičníh nástrje, nikli nutně fyzickéh svěření); e) vedení účtů peněžních prstředků zákazníků (dále splečně jen custdiani"). Typickými příklady takvých custdianů jsu střediska cenných papírů, banky veducí účty zákazníků Splečnsti, depzitářské banky aneb vypřádací centra, členvé (clearing members) trhů investičních nástrjů či bchdníci s cennými papíry. V takvém případě se na chranu majetku zákazníka vztahují jak předpisy platné v České republice, tak v zemi sídla custdiana. Pkud custdian sídlí ve státě, který není členem Evrpské unie, mhu se práva k majetku zákazníka v důsledku jiné jurisdikce lišit. V případě využívání služeb custdianů jsu v jejich držení investiční nástrje či peněžní prstředky zákazníků jménem Splečnsti (případně i jménem zákazníka), a t dděleně d majetku Splečnsti i aktiv custdiana. Splečnst a custdian dpvídají za prušení pvinnstí vyplývajících z jejich pvinnstí týkajících se chrany majetku zákazníka v suladu s příslušnými právními předpisy a sjednanými smluvními vztahy. V tmt smyslu Splečnst zejména vede dpvídající evidence, prvádí pravidelné reknciliace a je pvinna se účastnit dvdů d příslušných systémů pjištění vkladů. Pvinnst vydat majetek zákazníka má custdian, u kteréh je majetek zákazníka ulžen. Splečnst je primárně dpvědná za řádné vedení a zpřístupnění příslušných evidencí dkládajících jedntlivé nárky samtných zákazníků, případně dpvídá za škdu za pdmínek stanvených právními předpisy, ale nikli za t, že by měla zákazníkům jejich majetek svěřený custdianům vydat sama. Úvěrvému riziku custdianů, u nichž je ulžen majetek zákazníka, jsu vystaveni puze zákazníci a v případě selhání custdianů nemají práv pžadvat vydání majetku zákazníka d Splečnsti. Nicméně Splečnst vybírá puze takvé custdiany, které vyhdntí v suladu s příslušnými právními předpisy jak důvěryhdné, s dstatečnými zkušenstmi, s dbru pvěstí na finančním trhu, stabilní a pdléhající regulaci a dhledu nad jejich činnstí. Pkud se týká majetku zákazníka spčívajícíh v peněžních prstředcích, Splečnst je ukládá zásadně na účty (vklady) se zvláštním režimem pdle příslušných právních předpisů (zejména zákna bankách). Případné úrky z předmětných vkladů u custdianů (pkud jsu připisvány) bdrží vždy zákazníci. V případě selhání custdiana (zejména úpadku) nemá zákazník práv pžadvat vydání peněžních prstředků d Splečnsti, ale uplatňuje svůj nárk pdle systému chrany majetku zákazníka platnéh v zemi sídla příslušnéh custdiana (např. v případě banky se sídlem v České republice uplatňuje svůj nárk u Fndu pjištění vkladů), Splečnst je nicméně pvinna zpřístupnit v suladu s právními předpisy vedené příslušné evidence identifikující zejména jedntlivé zákazníky a jejích pdíly. Splečnst tímt výslvně upzrňuje zákazníka, že právní předpisy, kterým pdléhá činnst custdiana, mhu umžňvat a zpravidla umžňují, aby svěřené investiční nástrje a peněžní prstředky byly drženy na hrmadném (sběrném) účtu. Tent případ s sebu nese zvýšená rizika a nárky zejména hledně řádné a důsledné evidence a jednznačnéh dlžení majetku a vlastnictví každéh knkrétníh zákazníka k suhrnně drženým investičním nástrjům aneb peněžním prstředkům. Splečnst je v Infrmace pr zákazníky Stránka 4 z 7

5 tmt smyslu dle právních předpisů pvinna vést příslušnu evidenci vždy ve smyslu účtů vlastníků (tj. vždy na jmén příslušnéh zákazníka, nikli hrmadnéh účtu všech zákazníků). Splečnst je pvinna minimálně předávat zákazníkvi výpisy z jím pvinně vedené evidence zákazníkvých peněžních prstředků (pkud tyt nejsu již předmětem výpisu hledně vkladů u banky) a investičních nástrjů, které pr něj drží. Zákazník má nárk pžadvat případná vysvětlení či pravy v evidenci. Splečnst nevyužívá takvých služeb custdianů, kdy by byl mžné, aby byly jím držené investiční nástrje zákazníka neidentifikvatelné dděleně d investičních nástrjů tht custdiana aneb Splečnsti. Splečnst může využívat custdianů, kteří pdléhají dlišné regulaci a právním předpisům, než které chrání držení investičních nástrjů a peněžních prstředků zákazníků pskytvatelů investičních služeb v Evrpské unii. T znamená, že se práva zákazníka ve vztahu ke svěřeným investičním nástrjům a peněžním prstředkům mhu dpvídajícím způsbem lišit zejména ve smyslu pdmínek ddělené evidence, dvzvání vlastnických titulů, případně fungvání kmpenzačních schémat apd. Knkrétně t znamená, že práva zákazníka ve vztahu ke svěřeným investičním nástrjům a peněžním prstředkům se mhu dpvídajícím způsbem lišit zejména ve smyslu pdmínek ddělené evidence, dvzvání vlastnických titulů, případně fungvání kmpenzačních schémat apd. Splečnst v takvém případě vždy využívá těcht custdianů výhradně při splnění následujících pdmínek: a) custdian půsbí ve státě, kde existuje speciální regulace pr výkn jeh činnsti a zejména striktní dhled nad finančním trhem, bdbně standardům platným v Evrpské unii (zejména například U.S.A.); b) custdian funguje prstřednictvím lkální pbčky, dceřinné splečnsti aneb bdbné třetí sby, přičemž však samtný custdian má sídl v Evrpské unii a je zřejmé, že jsu uplatňvány standardy tht custdiana se sídlem v Evrpské unii aneb existuje přehled custdiana hledně lkální regulace a její akceptvatelnsti z hlediska standardů chrany držení investičních nástrjů a peněžních prstředků zákazníků. V suladu s právními předpisy je mžné, aby Splečnst hledně zákazníkem svěřených či pr zákazníka držených investičních nástrjů či peněžních prstředků uplatnila práv zástavní, zádržní, na zápčet, dplnění zajištění, závěrečné vyrvnání či jiné bdbné práv zejména ve smyslu právních předpisů upravujících institut finančníh zajištění. Knkrétní pdmínky a mžnsti uplatnění těcht práv upravuje vždy příslušná smluva hledně dtčené investičních služby. Některá bdbná práva v suladu s právními předpisy a knkrétními smluvními ujednáními mhu uplatnit i custdiani, zejména ve smyslu zástavníh práva či práva na zápčet, čímž všem není jakkli dtčena pvinnst Splečnsti vydat zákazníkvi svěřené či pr zákazníka držené investiční nástrje či peněžní prstředky bez hledu na mžné uplatnění takvých práv custdiana vůči Splečnsti na vrub majetku zákazníka při zhlednění případných právních nárků samtné Splečnsti vůči zákazníkvi. Infrmace Garančním fndu bchdníků s cennými papíry Na základě ust. 81a zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, ve znění pzdějších předpisů, byl zřízen Garanční fnd bchdníků s cennými papíry (dále Garanční fnd ). V suladu se zněním ust. 128 dst. 9 zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZPKT ), je Splečnst účastníkem systému pjištění zabezpečvanéh Garančním fndem. Splečnst prhlašuje, že řádně a včas hradí příspěvky d Garančníh fndu v suladu s ust. 129 dst. 1 ZPKT. Garanční fnd je právnická sba, která zabezpečuje záruční systém, ze které se vyplácí náhrady zákazníkům bchdníka s cennými papíry, který není schpen plnit své závazky vůči zákazníkům. Garanční fnd je řízen pětičlennu správní radu, která je jeh statutárním rgánem. Předsedu, místpředsedu a statní členy správní rady Garančníh fndu jmenuje a dvlává ministr financí. Infrmace pr zákazníky Stránka 5 z 7

6 Náhrada z Garančníh fndu se pskytuje za majetek zákazníka, který mu nemhl být vydán z důvdů přím suvisejících s finanční situací bchdníka s cennými papíry. Pr výpčet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky tm, že bchdník s cennými papíry z důvdu své finanční situace není schpen plnit své závazky spčívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpdbné, že je splní d 1 rku, neb že sud prhlásil knkurz na majetek bchdníka s cennými papíry neb vydal jiné rzhdnutí, které má za následek, že zákazníci bchdníka s cennými papíry se nemhu účinně dmáhat vydání svéh majetku vůči bchdníkvi s cennými papíry, sečtu hdnty všech slžek majetku zákazníka, které nemhly být vydány z důvdů přím suvisejících s finanční situací bchdníka s cennými papíry, a t včetně jeh spluvlastnickéh pdílu na majetku ve spluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimku hdnty peněžních prstředků svěřených bchdníkvi s cennými papíry, který je banku neb pbčku zahraniční banky, a vedených jím na účtech pjištěných pdle zvláštníh zákna upravujícíh činnst bank. Od výsledné částky se dečte hdnta závazků zákazníka vůči bchdníkvi s cennými papíry splatných ke dni, ke kterému Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky. Pr výpčet náhrady jsu určující reálné hdnty investičních nástrjů platné ke dni, ke kterému Garanční fnd bdrží známení České nárdní banky. Při výpčtu náhrady může Garanční fnd přihlédnut i ke smluvním ujednáním mezi bchdníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsu-li bvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrkům neb jiným výnsům, na které vznikl zákazníkvi nárk ke dni, kdy Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky. Náhrada se zákazníkvi pskytuje ve výši 90 % částky, nejvýše se však vyplatí částka v krunách českých dpvídající eurům pr jednh zákazníka u jednh bchdníka s cennými papíry. Náhrada z Garančníh fndu musí být vyplacena d 3 měsíců de dne věření přihlášenéh nárku a vypčtení výše náhrady. Česká nárdní banka může ve výjimečných případech na žádst Garančníh fndu prdlužit tut lhůtu nejvýše 3 měsíce. Na náhrady z Garančníh fndu nemají nárk: a) Česká knslidační agentura, b) územní samsprávný celek, c) sba, která v průběhu 3 let předcházejících známení: 1. prváděla audit neb se pdílela na prvádění auditu bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 2. byla veducí sbu bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 3. byla sbu s kvalifikvanu účastí na bchdníkvi s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 4. byla sbu blízku pdle bčanskéh zákníku sbě pdle bdů 1 až 3, 5. byla sbu, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 6. prváděla audit neb se pdílela na prvádění auditu sby, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 7. byla veducí sbu sby, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, Infrmace pr zákazníky Stránka 6 z 7

7 d) sba, ve které má neb měl kdykli během psledních 12 měsíců bezprstředně předcházejících dni, ve kterém byl učiněn známení, bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, neb sba s kvalifikvanu účastí na tmt bchdníkvi s cennými papíry vyšší než 50% pdíl na základním kapitálu neb hlasvacích právech, e) sba, která v suvislsti s legalizací výnsů z trestné činnsti svěřila bchdníkvi s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, prstředky získané trestným činem, f) sba, která trestným činem způsbila neschpnst bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, splnit své závazky vůči zákazníkům. Náhrada z Garančníh fndu musí být vyplacena d 3 měsíců de dne věření přihlášenéh nárku a vypčtena výše náhrady. Česká nárdní banka může ve výjimečných případech na žádst Garančníh fndu prdlužit tut lhůtu nejvýše 3 měsíce. V kamžiku výplaty náhrady přecházejí na Garanční fnd věřitelská práva zákazníka, kterému Garanční fnd vyplatil náhradu, a t d výše vyplacené náhrady. Pkud byla phledávka již přihlášena d knkursu na majetek Splečnsti, stává se Garanční fnd stejným kamžikem a ve stejném rzsahu knkursním věřitelem Splečnsti v úpadku namíst zákazníka. Na žádst Garančníh fndu vyznačí inslvenční správce tut změnu bez zbytečnéh dkladu v seznamu přihlášených phledávek. Práv zákazníka na plnění z Garančníh fndu se prmlčuje uplynutím 5 let de dne splatnsti phledávky zákazníka na vyplacení náhrady. Další infrmace lze naleznete v ZPKT, na stránkách Garančníh fndu (www.gf.cz) neb je na pžádání pskytnu příslušní pracvníci Splečnsti. Infrmace pravidlech pr případ střetu zájmů Ppis pravidel pr případ střetu zájmů je bsažen v dkumentu Plitika střetu zájmů, který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti. Infrmace pravidlech pr prvádění pkynů Ppis pravidel pr prvádění pkynů je bsažen v dkumentu Plitika prvádění bchdů, který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti Dkument platný ke dni: Infrmace pr zákazníky Stránka 7 z 7

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více