Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb."

Transkript

1 Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace, které má Splečnst pvinnst pskytnut svým zákazníkům, jakž i ptencinálním zákazníkům pdle zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů, v případě pskytvání níže uvedených investičních služeb. Základní údaje ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4 zapsaná v bchdním rejstříku pd spisvu značku B vedenu Městským sudem v Praze www: Telefn: Infrmace pvlení k pskytvání investičních služeb Česká nárdní banka, se sídlem Na Příkpě 28, Praha 1 na základě svéh rzhdnutí č.j. 2013/998/570, Sp/2012/571/571, které na byl právní mci dne , udělení pvlení k činnsti investiční splečnsti udělila pvlení k: bhspdařvání majetku zákazníka, je-li sučástí investiční nástrj, na základě vlné úvahy v rámci smluvníh ujednání ( 15 dst. 3 zákna č. 189/2004 Sb., klektivním investvání, ve znění pzdějších předpisů) úschvě a správě cenných papírů vydávaných fndem klektivníh investvání včetně suvisejících služeb ( 15 dst. 4 písm. a) zákna klektivním investvání) investičnímu pradenství týkajícímu se investičníh nástrje ( 15 dst. 4 písm. b) zákna klektivním investvání) Infrmace pskytvaných investičních službách V sučasné dbě Splečnst žádnu z výše uvedených investičních služeb nepskytuje. Infrmace nákladech a pplatcích Infrmace nákladech a pplatcích spjených s pskytnutím investiční služby jsu uvedeny v Ceníku jak sučásti smluvy mezi zákazníkem a Splečnstí. Infrmace kmunikaci se zákazníky Zákazníci mhu se Splečnstí kmunikvat v českém jazyce, v tmt jazyce jsu zákazníkům rvněž předkládány příslušné infrmace v písemné pdbě. ZFP Investments, investiční splečnst, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4, IČ zapsaná v bchdním rejstříku pd spisvu značnu B vedenu Městským sudem v Praze Bezplatná inflinka: , tel.: ,

2 Infrmace bsahu smluvní dkumentace Splečnst vždy před uzavřením smluvy mezi Splečnsti a zákazníkem umžňuje zákazníkvi seznámit se s bsahem závazkvéh vztahu včetně smluvní dkumentace, týkajících se pžadvané investiční služby, kteru předkládá zákazníkvi v písemné pdbě. Infrmace zákazníkvi Splečnst před uzavřením smluvy týkající se pžadvané investiční služby předkládá zákazníkům Dtazník bsahující pžadavek na pskytnutí infrmací d zákazníka. Tyt infrmace je Splečnst pvinna pžadvat, přičemž tut pvinnst stanví zákn č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů. Tyt infrmace umžňují Splečnsti vyhdntit, zda pskytnutí zákazníkem pžadvané investiční služby, pskytnutí rady hledně investičníh nástrje neb prvedení bchdu s investičním nástrjem v rámci pžadvané investiční služby dpvídá finanční situaci zákazníka, jeh investičním cílům a/neb dbrným znalstem a zkušenstem ptřebným pr pchpení suvisejících rizik. Zákazník dpvídá za přesnst, úplnst a pravdivst údajů vyplněných v tmt Dtazníku. V případě dmítnutí pskytnutí pžadvaných údajů neb pskytnutí zjevně nepřesných, neúplných neb nepravdivých údajů se zákazník vystavuje nebezpečí, že Splečnst nebude schpna řádně vyhdntit, zda pskytnutí zákazníkem pžadvané investiční služby dpvídá finanční situaci zákazníka, jeh investičním cílům a dbrným znalstem a zkušenstem ptřebným pr pchpení suvisejících rizik neb že investiční službu Splečnst zákazníkvi nedpručí a nebude mci pskytnut. Infrmace pdání stížnstí a reklamací Stížnst neb reklamaci můžete Splečnsti zaslat dpisem, telefnicky, em neb ji můžete dručit sbně. V případě, že budete ptřebvat zjistit další pdrbnsti pdání reklamací neb stížnstí, prsím, spjte se se Splečnstí. Více se infrmací se dzvíte v dkumentu Pravidla pr vyřizvání stížnstí a reklamací, který upravuje pravidla pr vyřizvání stížnstí a reklamací zákazníků a který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti. Splečnst dpručuje zákazníkům seznámit s pdmínkami pdání reklamací a stížnstí na pskytvané služby, zejména s lhůtami pr pdání reklamace. Zmeškání tét lhůty může mít následek zániku práva zákazníka pdat reklamaci neb stížnst, resp. neuznání reklamace neb stížnsti zákazníka. Infrmace kategrizaci zákazníků Splečnst je pvinna na základě infrmací, které Splečnst získá, každéh zákazníka zařadit d příslušné kategrie a infrmvat h právu pžádat změnu jeh zařazení a míře chrany spjené s prvedenu kategrizací. Dle příslušných právních předpisů a suvisející prváděcí regulace existují tři kategrie zákazníků, a t: neprfesinální zákazník prfesinální zákazník způsbilá prtistrana Obecné důsledky suvisející s kategrizací zákazníků jsu následující: Způsbilé prtistraně Splečnst nepskytuje žádnu chranu. Prfesinálnímu zákazníkvi je Splečnst pvinna pskytnut minimální nutnu úrveň chrany. Neprfesinální zákazník pžívá maximální a právními předpisy detailně předepsanu míru chrany. Infrmace pr zákazníky Stránka 2 z 7

3 V tét části uvádíme hlavní rzdíly chrany, kteru získávají neprfesinální zákazníci ve srvnání s prfesinálními zákazníky, abychm vás infrmvali tm, jaku chranu přijdete, pkud se rzhdnete pr statut prfesinálníh zákazníka. Jak prfesinální zákazník máte nárk na menší míru chrany než neprfesinální zákazník. Knkrétně se jedná následující rzdíly: a) získáte méně infrmací týkajících se Splečnsti, jejich služeb a jakékliv investice (např. náklady, prvize, pplatky a sazby), b) budeme-li psuzvat, který prdukt či služba je pr vás vhdná, můžeme předpkládat, že máte ptřebné znalsti a zkušensti k pchpení suvisejících rizik, c) pkud by p nás někdy byl pžadván vyhdntit vhdnst sbníh dpručení, které vám byl učiněn, mhli bychm předpkládat, že máte ptřebné znalsti a zkušensti k pchpení suvisejících rizik a někdy bychm mhli předpkládat, že jste z finančníh hlediska schpen unést jakékliv investiční rizik dpvídající vašim investičním cílům, d) při vlbě nejlepší realizace nebudeme muset pvažvat celkvé náklady transakce za nejdůležitější faktr při dsažení pr vás nejlepší realizace, e) nebudeme vás muset infrmvat fyzických prblémech suvisejících s řádným prvedením vašich pkynů, f) pkud vám budeme zasílat pravidelné výpisy, nebudeme tak muset činit tak čast jak u neprfesinálních zákazníků, g) může se sát, že nebudete mít nárk na náhradu ze zahraničníh systému pjištění vkladu bdbnému Garančnímu fndu bchdníků s cennými papíry. Zařazení d příslušné kategrie zákazníků má vliv na míru příslušné chrany a nikli bezprstředně na rzsah Splečnstí nabízených služeb, resp. investičních nástrjů. V případě, kdy zákazník nesuhlasí s prvedeným zařazením d příslušné kategrie, může žádat Splečnst prvěření předpkladů, z kterých byl při kategrizaci vycházen. Za pdmínky suhlasu Splečnsti a zárveň při splnění určitých kvantitativních limitů je mžn pžádat přestup z kategrie neprfesinálníh zákazníka d kategrie prfesinálníh zákazníka. Tent přestup je sučasně spjen se ztrátu dsavadní míry chrany a úrvně zacházení (viz výše) s tím, že v případě zahraničníh systému bdbnému Garančnímu fndu bchdníků s cennými papíry může djít ke ztrátě nárku na výplatu náhrady. Zákazník může též pžádat přestup z kategrie s nižší míru chrany d kategrie s vyšší míru chrany. Též v tmt případě není Splečnst pvinna přestupu vyhvět (mim případ, kdy přestup žádá zákazník, který byl půvdně v kategrii neprfesinálníh zákazníka). V případě, kdy by zákazník pžadval vyšší míru chrany hledně jedntlivé investiční služby, resp. investičníh nástrje je právněn ji p Splečnsti pžadvat (zejména detailnější vysvětlení rizik investičních nástrjů apd.), aniž je tím dtčena mžnst přestupu. Infrmace chraně majetku zákazníka Majetek zákazníka Splečnsti, tedy zákazníkem svěřené investiční nástrje či peněžní prstředky, včetně těch, které mhu být pr zákazníka získány v rámci pskytvání investiční služby (majetek zákazníka), se může dstat d držení třetích stran, s nimiž Splečnst splupracuje při pskytvání svých služeb a které je nezbytné využít k řádnému pskytnutí investiční služby, a t zejména ve smyslu zajištění následujících úknů: Infrmace pr zákazníky Stránka 3 z 7

4 a) zajištění a vypřádání transakce s investičními nástrji (tj. typicky převdu investičních nástrjů a peněžních prstředků); b) vedení příslušných evidencí investičních nástrjů; c) úschva či ulžení investičních nástrjů (tj. zejména ve smyslu fyzickéh svěření investičníh nástrje); d) správa (tj. zejména ve smyslu právnění výknu práv z příslušnéh investičníh nástrje, nikli nutně fyzickéh svěření); e) vedení účtů peněžních prstředků zákazníků (dále splečně jen custdiani"). Typickými příklady takvých custdianů jsu střediska cenných papírů, banky veducí účty zákazníků Splečnsti, depzitářské banky aneb vypřádací centra, členvé (clearing members) trhů investičních nástrjů či bchdníci s cennými papíry. V takvém případě se na chranu majetku zákazníka vztahují jak předpisy platné v České republice, tak v zemi sídla custdiana. Pkud custdian sídlí ve státě, který není členem Evrpské unie, mhu se práva k majetku zákazníka v důsledku jiné jurisdikce lišit. V případě využívání služeb custdianů jsu v jejich držení investiční nástrje či peněžní prstředky zákazníků jménem Splečnsti (případně i jménem zákazníka), a t dděleně d majetku Splečnsti i aktiv custdiana. Splečnst a custdian dpvídají za prušení pvinnstí vyplývajících z jejich pvinnstí týkajících se chrany majetku zákazníka v suladu s příslušnými právními předpisy a sjednanými smluvními vztahy. V tmt smyslu Splečnst zejména vede dpvídající evidence, prvádí pravidelné reknciliace a je pvinna se účastnit dvdů d příslušných systémů pjištění vkladů. Pvinnst vydat majetek zákazníka má custdian, u kteréh je majetek zákazníka ulžen. Splečnst je primárně dpvědná za řádné vedení a zpřístupnění příslušných evidencí dkládajících jedntlivé nárky samtných zákazníků, případně dpvídá za škdu za pdmínek stanvených právními předpisy, ale nikli za t, že by měla zákazníkům jejich majetek svěřený custdianům vydat sama. Úvěrvému riziku custdianů, u nichž je ulžen majetek zákazníka, jsu vystaveni puze zákazníci a v případě selhání custdianů nemají práv pžadvat vydání majetku zákazníka d Splečnsti. Nicméně Splečnst vybírá puze takvé custdiany, které vyhdntí v suladu s příslušnými právními předpisy jak důvěryhdné, s dstatečnými zkušenstmi, s dbru pvěstí na finančním trhu, stabilní a pdléhající regulaci a dhledu nad jejich činnstí. Pkud se týká majetku zákazníka spčívajícíh v peněžních prstředcích, Splečnst je ukládá zásadně na účty (vklady) se zvláštním režimem pdle příslušných právních předpisů (zejména zákna bankách). Případné úrky z předmětných vkladů u custdianů (pkud jsu připisvány) bdrží vždy zákazníci. V případě selhání custdiana (zejména úpadku) nemá zákazník práv pžadvat vydání peněžních prstředků d Splečnsti, ale uplatňuje svůj nárk pdle systému chrany majetku zákazníka platnéh v zemi sídla příslušnéh custdiana (např. v případě banky se sídlem v České republice uplatňuje svůj nárk u Fndu pjištění vkladů), Splečnst je nicméně pvinna zpřístupnit v suladu s právními předpisy vedené příslušné evidence identifikující zejména jedntlivé zákazníky a jejích pdíly. Splečnst tímt výslvně upzrňuje zákazníka, že právní předpisy, kterým pdléhá činnst custdiana, mhu umžňvat a zpravidla umžňují, aby svěřené investiční nástrje a peněžní prstředky byly drženy na hrmadném (sběrném) účtu. Tent případ s sebu nese zvýšená rizika a nárky zejména hledně řádné a důsledné evidence a jednznačnéh dlžení majetku a vlastnictví každéh knkrétníh zákazníka k suhrnně drženým investičním nástrjům aneb peněžním prstředkům. Splečnst je v Infrmace pr zákazníky Stránka 4 z 7

5 tmt smyslu dle právních předpisů pvinna vést příslušnu evidenci vždy ve smyslu účtů vlastníků (tj. vždy na jmén příslušnéh zákazníka, nikli hrmadnéh účtu všech zákazníků). Splečnst je pvinna minimálně předávat zákazníkvi výpisy z jím pvinně vedené evidence zákazníkvých peněžních prstředků (pkud tyt nejsu již předmětem výpisu hledně vkladů u banky) a investičních nástrjů, které pr něj drží. Zákazník má nárk pžadvat případná vysvětlení či pravy v evidenci. Splečnst nevyužívá takvých služeb custdianů, kdy by byl mžné, aby byly jím držené investiční nástrje zákazníka neidentifikvatelné dděleně d investičních nástrjů tht custdiana aneb Splečnsti. Splečnst může využívat custdianů, kteří pdléhají dlišné regulaci a právním předpisům, než které chrání držení investičních nástrjů a peněžních prstředků zákazníků pskytvatelů investičních služeb v Evrpské unii. T znamená, že se práva zákazníka ve vztahu ke svěřeným investičním nástrjům a peněžním prstředkům mhu dpvídajícím způsbem lišit zejména ve smyslu pdmínek ddělené evidence, dvzvání vlastnických titulů, případně fungvání kmpenzačních schémat apd. Knkrétně t znamená, že práva zákazníka ve vztahu ke svěřeným investičním nástrjům a peněžním prstředkům se mhu dpvídajícím způsbem lišit zejména ve smyslu pdmínek ddělené evidence, dvzvání vlastnických titulů, případně fungvání kmpenzačních schémat apd. Splečnst v takvém případě vždy využívá těcht custdianů výhradně při splnění následujících pdmínek: a) custdian půsbí ve státě, kde existuje speciální regulace pr výkn jeh činnsti a zejména striktní dhled nad finančním trhem, bdbně standardům platným v Evrpské unii (zejména například U.S.A.); b) custdian funguje prstřednictvím lkální pbčky, dceřinné splečnsti aneb bdbné třetí sby, přičemž však samtný custdian má sídl v Evrpské unii a je zřejmé, že jsu uplatňvány standardy tht custdiana se sídlem v Evrpské unii aneb existuje přehled custdiana hledně lkální regulace a její akceptvatelnsti z hlediska standardů chrany držení investičních nástrjů a peněžních prstředků zákazníků. V suladu s právními předpisy je mžné, aby Splečnst hledně zákazníkem svěřených či pr zákazníka držených investičních nástrjů či peněžních prstředků uplatnila práv zástavní, zádržní, na zápčet, dplnění zajištění, závěrečné vyrvnání či jiné bdbné práv zejména ve smyslu právních předpisů upravujících institut finančníh zajištění. Knkrétní pdmínky a mžnsti uplatnění těcht práv upravuje vždy příslušná smluva hledně dtčené investičních služby. Některá bdbná práva v suladu s právními předpisy a knkrétními smluvními ujednáními mhu uplatnit i custdiani, zejména ve smyslu zástavníh práva či práva na zápčet, čímž všem není jakkli dtčena pvinnst Splečnsti vydat zákazníkvi svěřené či pr zákazníka držené investiční nástrje či peněžní prstředky bez hledu na mžné uplatnění takvých práv custdiana vůči Splečnsti na vrub majetku zákazníka při zhlednění případných právních nárků samtné Splečnsti vůči zákazníkvi. Infrmace Garančním fndu bchdníků s cennými papíry Na základě ust. 81a zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, ve znění pzdějších předpisů, byl zřízen Garanční fnd bchdníků s cennými papíry (dále Garanční fnd ). V suladu se zněním ust. 128 dst. 9 zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZPKT ), je Splečnst účastníkem systému pjištění zabezpečvanéh Garančním fndem. Splečnst prhlašuje, že řádně a včas hradí příspěvky d Garančníh fndu v suladu s ust. 129 dst. 1 ZPKT. Garanční fnd je právnická sba, která zabezpečuje záruční systém, ze které se vyplácí náhrady zákazníkům bchdníka s cennými papíry, který není schpen plnit své závazky vůči zákazníkům. Garanční fnd je řízen pětičlennu správní radu, která je jeh statutárním rgánem. Předsedu, místpředsedu a statní členy správní rady Garančníh fndu jmenuje a dvlává ministr financí. Infrmace pr zákazníky Stránka 5 z 7

6 Náhrada z Garančníh fndu se pskytuje za majetek zákazníka, který mu nemhl být vydán z důvdů přím suvisejících s finanční situací bchdníka s cennými papíry. Pr výpčet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky tm, že bchdník s cennými papíry z důvdu své finanční situace není schpen plnit své závazky spčívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpdbné, že je splní d 1 rku, neb že sud prhlásil knkurz na majetek bchdníka s cennými papíry neb vydal jiné rzhdnutí, které má za následek, že zákazníci bchdníka s cennými papíry se nemhu účinně dmáhat vydání svéh majetku vůči bchdníkvi s cennými papíry, sečtu hdnty všech slžek majetku zákazníka, které nemhly být vydány z důvdů přím suvisejících s finanční situací bchdníka s cennými papíry, a t včetně jeh spluvlastnickéh pdílu na majetku ve spluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimku hdnty peněžních prstředků svěřených bchdníkvi s cennými papíry, který je banku neb pbčku zahraniční banky, a vedených jím na účtech pjištěných pdle zvláštníh zákna upravujícíh činnst bank. Od výsledné částky se dečte hdnta závazků zákazníka vůči bchdníkvi s cennými papíry splatných ke dni, ke kterému Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky. Pr výpčet náhrady jsu určující reálné hdnty investičních nástrjů platné ke dni, ke kterému Garanční fnd bdrží známení České nárdní banky. Při výpčtu náhrady může Garanční fnd přihlédnut i ke smluvním ujednáním mezi bchdníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsu-li bvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrkům neb jiným výnsům, na které vznikl zákazníkvi nárk ke dni, kdy Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky. Náhrada se zákazníkvi pskytuje ve výši 90 % částky, nejvýše se však vyplatí částka v krunách českých dpvídající eurům pr jednh zákazníka u jednh bchdníka s cennými papíry. Náhrada z Garančníh fndu musí být vyplacena d 3 měsíců de dne věření přihlášenéh nárku a vypčtení výše náhrady. Česká nárdní banka může ve výjimečných případech na žádst Garančníh fndu prdlužit tut lhůtu nejvýše 3 měsíce. Na náhrady z Garančníh fndu nemají nárk: a) Česká knslidační agentura, b) územní samsprávný celek, c) sba, která v průběhu 3 let předcházejících známení: 1. prváděla audit neb se pdílela na prvádění auditu bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 2. byla veducí sbu bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 3. byla sbu s kvalifikvanu účastí na bchdníkvi s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 4. byla sbu blízku pdle bčanskéh zákníku sbě pdle bdů 1 až 3, 5. byla sbu, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 6. prváděla audit neb se pdílela na prvádění auditu sby, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 7. byla veducí sbu sby, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, Infrmace pr zákazníky Stránka 6 z 7

7 d) sba, ve které má neb měl kdykli během psledních 12 měsíců bezprstředně předcházejících dni, ve kterém byl učiněn známení, bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, neb sba s kvalifikvanu účastí na tmt bchdníkvi s cennými papíry vyšší než 50% pdíl na základním kapitálu neb hlasvacích právech, e) sba, která v suvislsti s legalizací výnsů z trestné činnsti svěřila bchdníkvi s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, prstředky získané trestným činem, f) sba, která trestným činem způsbila neschpnst bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, splnit své závazky vůči zákazníkům. Náhrada z Garančníh fndu musí být vyplacena d 3 měsíců de dne věření přihlášenéh nárku a vypčtena výše náhrady. Česká nárdní banka může ve výjimečných případech na žádst Garančníh fndu prdlužit tut lhůtu nejvýše 3 měsíce. V kamžiku výplaty náhrady přecházejí na Garanční fnd věřitelská práva zákazníka, kterému Garanční fnd vyplatil náhradu, a t d výše vyplacené náhrady. Pkud byla phledávka již přihlášena d knkursu na majetek Splečnsti, stává se Garanční fnd stejným kamžikem a ve stejném rzsahu knkursním věřitelem Splečnsti v úpadku namíst zákazníka. Na žádst Garančníh fndu vyznačí inslvenční správce tut změnu bez zbytečnéh dkladu v seznamu přihlášených phledávek. Práv zákazníka na plnění z Garančníh fndu se prmlčuje uplynutím 5 let de dne splatnsti phledávky zákazníka na vyplacení náhrady. Další infrmace lze naleznete v ZPKT, na stránkách Garančníh fndu (www.gf.cz) neb je na pžádání pskytnu příslušní pracvníci Splečnsti. Infrmace pravidlech pr případ střetu zájmů Ppis pravidel pr případ střetu zájmů je bsažen v dkumentu Plitika střetu zájmů, který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti. Infrmace pravidlech pr prvádění pkynů Ppis pravidel pr prvádění pkynů je bsažen v dkumentu Plitika prvádění bchdů, který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti Dkument platný ke dni: Infrmace pr zákazníky Stránka 7 z 7

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze Krprátních a Obchdních divizí k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více