Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb."

Transkript

1 Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace, které má Splečnst pvinnst pskytnut svým zákazníkům, jakž i ptencinálním zákazníkům pdle zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů, v případě pskytvání níže uvedených investičních služeb. Základní údaje ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4 zapsaná v bchdním rejstříku pd spisvu značku B vedenu Městským sudem v Praze www: Telefn: Infrmace pvlení k pskytvání investičních služeb Česká nárdní banka, se sídlem Na Příkpě 28, Praha 1 na základě svéh rzhdnutí č.j. 2013/998/570, Sp/2012/571/571, které na byl právní mci dne , udělení pvlení k činnsti investiční splečnsti udělila pvlení k: bhspdařvání majetku zákazníka, je-li sučástí investiční nástrj, na základě vlné úvahy v rámci smluvníh ujednání ( 15 dst. 3 zákna č. 189/2004 Sb., klektivním investvání, ve znění pzdějších předpisů) úschvě a správě cenných papírů vydávaných fndem klektivníh investvání včetně suvisejících služeb ( 15 dst. 4 písm. a) zákna klektivním investvání) investičnímu pradenství týkajícímu se investičníh nástrje ( 15 dst. 4 písm. b) zákna klektivním investvání) Infrmace pskytvaných investičních službách V sučasné dbě Splečnst žádnu z výše uvedených investičních služeb nepskytuje. Infrmace nákladech a pplatcích Infrmace nákladech a pplatcích spjených s pskytnutím investiční služby jsu uvedeny v Ceníku jak sučásti smluvy mezi zákazníkem a Splečnstí. Infrmace kmunikaci se zákazníky Zákazníci mhu se Splečnstí kmunikvat v českém jazyce, v tmt jazyce jsu zákazníkům rvněž předkládány příslušné infrmace v písemné pdbě. ZFP Investments, investiční splečnst, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4, IČ zapsaná v bchdním rejstříku pd spisvu značnu B vedenu Městským sudem v Praze Bezplatná inflinka: , tel.: ,

2 Infrmace bsahu smluvní dkumentace Splečnst vždy před uzavřením smluvy mezi Splečnsti a zákazníkem umžňuje zákazníkvi seznámit se s bsahem závazkvéh vztahu včetně smluvní dkumentace, týkajících se pžadvané investiční služby, kteru předkládá zákazníkvi v písemné pdbě. Infrmace zákazníkvi Splečnst před uzavřením smluvy týkající se pžadvané investiční služby předkládá zákazníkům Dtazník bsahující pžadavek na pskytnutí infrmací d zákazníka. Tyt infrmace je Splečnst pvinna pžadvat, přičemž tut pvinnst stanví zákn č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů. Tyt infrmace umžňují Splečnsti vyhdntit, zda pskytnutí zákazníkem pžadvané investiční služby, pskytnutí rady hledně investičníh nástrje neb prvedení bchdu s investičním nástrjem v rámci pžadvané investiční služby dpvídá finanční situaci zákazníka, jeh investičním cílům a/neb dbrným znalstem a zkušenstem ptřebným pr pchpení suvisejících rizik. Zákazník dpvídá za přesnst, úplnst a pravdivst údajů vyplněných v tmt Dtazníku. V případě dmítnutí pskytnutí pžadvaných údajů neb pskytnutí zjevně nepřesných, neúplných neb nepravdivých údajů se zákazník vystavuje nebezpečí, že Splečnst nebude schpna řádně vyhdntit, zda pskytnutí zákazníkem pžadvané investiční služby dpvídá finanční situaci zákazníka, jeh investičním cílům a dbrným znalstem a zkušenstem ptřebným pr pchpení suvisejících rizik neb že investiční službu Splečnst zákazníkvi nedpručí a nebude mci pskytnut. Infrmace pdání stížnstí a reklamací Stížnst neb reklamaci můžete Splečnsti zaslat dpisem, telefnicky, em neb ji můžete dručit sbně. V případě, že budete ptřebvat zjistit další pdrbnsti pdání reklamací neb stížnstí, prsím, spjte se se Splečnstí. Více se infrmací se dzvíte v dkumentu Pravidla pr vyřizvání stížnstí a reklamací, který upravuje pravidla pr vyřizvání stížnstí a reklamací zákazníků a který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti. Splečnst dpručuje zákazníkům seznámit s pdmínkami pdání reklamací a stížnstí na pskytvané služby, zejména s lhůtami pr pdání reklamace. Zmeškání tét lhůty může mít následek zániku práva zákazníka pdat reklamaci neb stížnst, resp. neuznání reklamace neb stížnsti zákazníka. Infrmace kategrizaci zákazníků Splečnst je pvinna na základě infrmací, které Splečnst získá, každéh zákazníka zařadit d příslušné kategrie a infrmvat h právu pžádat změnu jeh zařazení a míře chrany spjené s prvedenu kategrizací. Dle příslušných právních předpisů a suvisející prváděcí regulace existují tři kategrie zákazníků, a t: neprfesinální zákazník prfesinální zákazník způsbilá prtistrana Obecné důsledky suvisející s kategrizací zákazníků jsu následující: Způsbilé prtistraně Splečnst nepskytuje žádnu chranu. Prfesinálnímu zákazníkvi je Splečnst pvinna pskytnut minimální nutnu úrveň chrany. Neprfesinální zákazník pžívá maximální a právními předpisy detailně předepsanu míru chrany. Infrmace pr zákazníky Stránka 2 z 7

3 V tét části uvádíme hlavní rzdíly chrany, kteru získávají neprfesinální zákazníci ve srvnání s prfesinálními zákazníky, abychm vás infrmvali tm, jaku chranu přijdete, pkud se rzhdnete pr statut prfesinálníh zákazníka. Jak prfesinální zákazník máte nárk na menší míru chrany než neprfesinální zákazník. Knkrétně se jedná následující rzdíly: a) získáte méně infrmací týkajících se Splečnsti, jejich služeb a jakékliv investice (např. náklady, prvize, pplatky a sazby), b) budeme-li psuzvat, který prdukt či služba je pr vás vhdná, můžeme předpkládat, že máte ptřebné znalsti a zkušensti k pchpení suvisejících rizik, c) pkud by p nás někdy byl pžadván vyhdntit vhdnst sbníh dpručení, které vám byl učiněn, mhli bychm předpkládat, že máte ptřebné znalsti a zkušensti k pchpení suvisejících rizik a někdy bychm mhli předpkládat, že jste z finančníh hlediska schpen unést jakékliv investiční rizik dpvídající vašim investičním cílům, d) při vlbě nejlepší realizace nebudeme muset pvažvat celkvé náklady transakce za nejdůležitější faktr při dsažení pr vás nejlepší realizace, e) nebudeme vás muset infrmvat fyzických prblémech suvisejících s řádným prvedením vašich pkynů, f) pkud vám budeme zasílat pravidelné výpisy, nebudeme tak muset činit tak čast jak u neprfesinálních zákazníků, g) může se sát, že nebudete mít nárk na náhradu ze zahraničníh systému pjištění vkladu bdbnému Garančnímu fndu bchdníků s cennými papíry. Zařazení d příslušné kategrie zákazníků má vliv na míru příslušné chrany a nikli bezprstředně na rzsah Splečnstí nabízených služeb, resp. investičních nástrjů. V případě, kdy zákazník nesuhlasí s prvedeným zařazením d příslušné kategrie, může žádat Splečnst prvěření předpkladů, z kterých byl při kategrizaci vycházen. Za pdmínky suhlasu Splečnsti a zárveň při splnění určitých kvantitativních limitů je mžn pžádat přestup z kategrie neprfesinálníh zákazníka d kategrie prfesinálníh zákazníka. Tent přestup je sučasně spjen se ztrátu dsavadní míry chrany a úrvně zacházení (viz výše) s tím, že v případě zahraničníh systému bdbnému Garančnímu fndu bchdníků s cennými papíry může djít ke ztrátě nárku na výplatu náhrady. Zákazník může též pžádat přestup z kategrie s nižší míru chrany d kategrie s vyšší míru chrany. Též v tmt případě není Splečnst pvinna přestupu vyhvět (mim případ, kdy přestup žádá zákazník, který byl půvdně v kategrii neprfesinálníh zákazníka). V případě, kdy by zákazník pžadval vyšší míru chrany hledně jedntlivé investiční služby, resp. investičníh nástrje je právněn ji p Splečnsti pžadvat (zejména detailnější vysvětlení rizik investičních nástrjů apd.), aniž je tím dtčena mžnst přestupu. Infrmace chraně majetku zákazníka Majetek zákazníka Splečnsti, tedy zákazníkem svěřené investiční nástrje či peněžní prstředky, včetně těch, které mhu být pr zákazníka získány v rámci pskytvání investiční služby (majetek zákazníka), se může dstat d držení třetích stran, s nimiž Splečnst splupracuje při pskytvání svých služeb a které je nezbytné využít k řádnému pskytnutí investiční služby, a t zejména ve smyslu zajištění následujících úknů: Infrmace pr zákazníky Stránka 3 z 7

4 a) zajištění a vypřádání transakce s investičními nástrji (tj. typicky převdu investičních nástrjů a peněžních prstředků); b) vedení příslušných evidencí investičních nástrjů; c) úschva či ulžení investičních nástrjů (tj. zejména ve smyslu fyzickéh svěření investičníh nástrje); d) správa (tj. zejména ve smyslu právnění výknu práv z příslušnéh investičníh nástrje, nikli nutně fyzickéh svěření); e) vedení účtů peněžních prstředků zákazníků (dále splečně jen custdiani"). Typickými příklady takvých custdianů jsu střediska cenných papírů, banky veducí účty zákazníků Splečnsti, depzitářské banky aneb vypřádací centra, členvé (clearing members) trhů investičních nástrjů či bchdníci s cennými papíry. V takvém případě se na chranu majetku zákazníka vztahují jak předpisy platné v České republice, tak v zemi sídla custdiana. Pkud custdian sídlí ve státě, který není členem Evrpské unie, mhu se práva k majetku zákazníka v důsledku jiné jurisdikce lišit. V případě využívání služeb custdianů jsu v jejich držení investiční nástrje či peněžní prstředky zákazníků jménem Splečnsti (případně i jménem zákazníka), a t dděleně d majetku Splečnsti i aktiv custdiana. Splečnst a custdian dpvídají za prušení pvinnstí vyplývajících z jejich pvinnstí týkajících se chrany majetku zákazníka v suladu s příslušnými právními předpisy a sjednanými smluvními vztahy. V tmt smyslu Splečnst zejména vede dpvídající evidence, prvádí pravidelné reknciliace a je pvinna se účastnit dvdů d příslušných systémů pjištění vkladů. Pvinnst vydat majetek zákazníka má custdian, u kteréh je majetek zákazníka ulžen. Splečnst je primárně dpvědná za řádné vedení a zpřístupnění příslušných evidencí dkládajících jedntlivé nárky samtných zákazníků, případně dpvídá za škdu za pdmínek stanvených právními předpisy, ale nikli za t, že by měla zákazníkům jejich majetek svěřený custdianům vydat sama. Úvěrvému riziku custdianů, u nichž je ulžen majetek zákazníka, jsu vystaveni puze zákazníci a v případě selhání custdianů nemají práv pžadvat vydání majetku zákazníka d Splečnsti. Nicméně Splečnst vybírá puze takvé custdiany, které vyhdntí v suladu s příslušnými právními předpisy jak důvěryhdné, s dstatečnými zkušenstmi, s dbru pvěstí na finančním trhu, stabilní a pdléhající regulaci a dhledu nad jejich činnstí. Pkud se týká majetku zákazníka spčívajícíh v peněžních prstředcích, Splečnst je ukládá zásadně na účty (vklady) se zvláštním režimem pdle příslušných právních předpisů (zejména zákna bankách). Případné úrky z předmětných vkladů u custdianů (pkud jsu připisvány) bdrží vždy zákazníci. V případě selhání custdiana (zejména úpadku) nemá zákazník práv pžadvat vydání peněžních prstředků d Splečnsti, ale uplatňuje svůj nárk pdle systému chrany majetku zákazníka platnéh v zemi sídla příslušnéh custdiana (např. v případě banky se sídlem v České republice uplatňuje svůj nárk u Fndu pjištění vkladů), Splečnst je nicméně pvinna zpřístupnit v suladu s právními předpisy vedené příslušné evidence identifikující zejména jedntlivé zákazníky a jejích pdíly. Splečnst tímt výslvně upzrňuje zákazníka, že právní předpisy, kterým pdléhá činnst custdiana, mhu umžňvat a zpravidla umžňují, aby svěřené investiční nástrje a peněžní prstředky byly drženy na hrmadném (sběrném) účtu. Tent případ s sebu nese zvýšená rizika a nárky zejména hledně řádné a důsledné evidence a jednznačnéh dlžení majetku a vlastnictví každéh knkrétníh zákazníka k suhrnně drženým investičním nástrjům aneb peněžním prstředkům. Splečnst je v Infrmace pr zákazníky Stránka 4 z 7

5 tmt smyslu dle právních předpisů pvinna vést příslušnu evidenci vždy ve smyslu účtů vlastníků (tj. vždy na jmén příslušnéh zákazníka, nikli hrmadnéh účtu všech zákazníků). Splečnst je pvinna minimálně předávat zákazníkvi výpisy z jím pvinně vedené evidence zákazníkvých peněžních prstředků (pkud tyt nejsu již předmětem výpisu hledně vkladů u banky) a investičních nástrjů, které pr něj drží. Zákazník má nárk pžadvat případná vysvětlení či pravy v evidenci. Splečnst nevyužívá takvých služeb custdianů, kdy by byl mžné, aby byly jím držené investiční nástrje zákazníka neidentifikvatelné dděleně d investičních nástrjů tht custdiana aneb Splečnsti. Splečnst může využívat custdianů, kteří pdléhají dlišné regulaci a právním předpisům, než které chrání držení investičních nástrjů a peněžních prstředků zákazníků pskytvatelů investičních služeb v Evrpské unii. T znamená, že se práva zákazníka ve vztahu ke svěřeným investičním nástrjům a peněžním prstředkům mhu dpvídajícím způsbem lišit zejména ve smyslu pdmínek ddělené evidence, dvzvání vlastnických titulů, případně fungvání kmpenzačních schémat apd. Knkrétně t znamená, že práva zákazníka ve vztahu ke svěřeným investičním nástrjům a peněžním prstředkům se mhu dpvídajícím způsbem lišit zejména ve smyslu pdmínek ddělené evidence, dvzvání vlastnických titulů, případně fungvání kmpenzačních schémat apd. Splečnst v takvém případě vždy využívá těcht custdianů výhradně při splnění následujících pdmínek: a) custdian půsbí ve státě, kde existuje speciální regulace pr výkn jeh činnsti a zejména striktní dhled nad finančním trhem, bdbně standardům platným v Evrpské unii (zejména například U.S.A.); b) custdian funguje prstřednictvím lkální pbčky, dceřinné splečnsti aneb bdbné třetí sby, přičemž však samtný custdian má sídl v Evrpské unii a je zřejmé, že jsu uplatňvány standardy tht custdiana se sídlem v Evrpské unii aneb existuje přehled custdiana hledně lkální regulace a její akceptvatelnsti z hlediska standardů chrany držení investičních nástrjů a peněžních prstředků zákazníků. V suladu s právními předpisy je mžné, aby Splečnst hledně zákazníkem svěřených či pr zákazníka držených investičních nástrjů či peněžních prstředků uplatnila práv zástavní, zádržní, na zápčet, dplnění zajištění, závěrečné vyrvnání či jiné bdbné práv zejména ve smyslu právních předpisů upravujících institut finančníh zajištění. Knkrétní pdmínky a mžnsti uplatnění těcht práv upravuje vždy příslušná smluva hledně dtčené investičních služby. Některá bdbná práva v suladu s právními předpisy a knkrétními smluvními ujednáními mhu uplatnit i custdiani, zejména ve smyslu zástavníh práva či práva na zápčet, čímž všem není jakkli dtčena pvinnst Splečnsti vydat zákazníkvi svěřené či pr zákazníka držené investiční nástrje či peněžní prstředky bez hledu na mžné uplatnění takvých práv custdiana vůči Splečnsti na vrub majetku zákazníka při zhlednění případných právních nárků samtné Splečnsti vůči zákazníkvi. Infrmace Garančním fndu bchdníků s cennými papíry Na základě ust. 81a zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, ve znění pzdějších předpisů, byl zřízen Garanční fnd bchdníků s cennými papíry (dále Garanční fnd ). V suladu se zněním ust. 128 dst. 9 zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZPKT ), je Splečnst účastníkem systému pjištění zabezpečvanéh Garančním fndem. Splečnst prhlašuje, že řádně a včas hradí příspěvky d Garančníh fndu v suladu s ust. 129 dst. 1 ZPKT. Garanční fnd je právnická sba, která zabezpečuje záruční systém, ze které se vyplácí náhrady zákazníkům bchdníka s cennými papíry, který není schpen plnit své závazky vůči zákazníkům. Garanční fnd je řízen pětičlennu správní radu, která je jeh statutárním rgánem. Předsedu, místpředsedu a statní členy správní rady Garančníh fndu jmenuje a dvlává ministr financí. Infrmace pr zákazníky Stránka 5 z 7

6 Náhrada z Garančníh fndu se pskytuje za majetek zákazníka, který mu nemhl být vydán z důvdů přím suvisejících s finanční situací bchdníka s cennými papíry. Pr výpčet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky tm, že bchdník s cennými papíry z důvdu své finanční situace není schpen plnit své závazky spčívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpdbné, že je splní d 1 rku, neb že sud prhlásil knkurz na majetek bchdníka s cennými papíry neb vydal jiné rzhdnutí, které má za následek, že zákazníci bchdníka s cennými papíry se nemhu účinně dmáhat vydání svéh majetku vůči bchdníkvi s cennými papíry, sečtu hdnty všech slžek majetku zákazníka, které nemhly být vydány z důvdů přím suvisejících s finanční situací bchdníka s cennými papíry, a t včetně jeh spluvlastnickéh pdílu na majetku ve spluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimku hdnty peněžních prstředků svěřených bchdníkvi s cennými papíry, který je banku neb pbčku zahraniční banky, a vedených jím na účtech pjištěných pdle zvláštníh zákna upravujícíh činnst bank. Od výsledné částky se dečte hdnta závazků zákazníka vůči bchdníkvi s cennými papíry splatných ke dni, ke kterému Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky. Pr výpčet náhrady jsu určující reálné hdnty investičních nástrjů platné ke dni, ke kterému Garanční fnd bdrží známení České nárdní banky. Při výpčtu náhrady může Garanční fnd přihlédnut i ke smluvním ujednáním mezi bchdníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsu-li bvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrkům neb jiným výnsům, na které vznikl zákazníkvi nárk ke dni, kdy Garanční fnd bdržel známení České nárdní banky. Náhrada se zákazníkvi pskytuje ve výši 90 % částky, nejvýše se však vyplatí částka v krunách českých dpvídající eurům pr jednh zákazníka u jednh bchdníka s cennými papíry. Náhrada z Garančníh fndu musí být vyplacena d 3 měsíců de dne věření přihlášenéh nárku a vypčtení výše náhrady. Česká nárdní banka může ve výjimečných případech na žádst Garančníh fndu prdlužit tut lhůtu nejvýše 3 měsíce. Na náhrady z Garančníh fndu nemají nárk: a) Česká knslidační agentura, b) územní samsprávný celek, c) sba, která v průběhu 3 let předcházejících známení: 1. prváděla audit neb se pdílela na prvádění auditu bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 2. byla veducí sbu bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 3. byla sbu s kvalifikvanu účastí na bchdníkvi s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 4. byla sbu blízku pdle bčanskéh zákníku sbě pdle bdů 1 až 3, 5. byla sbu, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 6. prváděla audit neb se pdílela na prvádění auditu sby, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, 7. byla veducí sbu sby, která patří d stejnéh pdnikatelskéh seskupení jak bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, Infrmace pr zákazníky Stránka 6 z 7

7 d) sba, ve které má neb měl kdykli během psledních 12 měsíců bezprstředně předcházejících dni, ve kterém byl učiněn známení, bchdník s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, neb sba s kvalifikvanu účastí na tmt bchdníkvi s cennými papíry vyšší než 50% pdíl na základním kapitálu neb hlasvacích právech, e) sba, která v suvislsti s legalizací výnsů z trestné činnsti svěřila bchdníkvi s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, prstředky získané trestným činem, f) sba, která trestným činem způsbila neschpnst bchdníka s cennými papíry, jehž zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančníh fndu, splnit své závazky vůči zákazníkům. Náhrada z Garančníh fndu musí být vyplacena d 3 měsíců de dne věření přihlášenéh nárku a vypčtena výše náhrady. Česká nárdní banka může ve výjimečných případech na žádst Garančníh fndu prdlužit tut lhůtu nejvýše 3 měsíce. V kamžiku výplaty náhrady přecházejí na Garanční fnd věřitelská práva zákazníka, kterému Garanční fnd vyplatil náhradu, a t d výše vyplacené náhrady. Pkud byla phledávka již přihlášena d knkursu na majetek Splečnsti, stává se Garanční fnd stejným kamžikem a ve stejném rzsahu knkursním věřitelem Splečnsti v úpadku namíst zákazníka. Na žádst Garančníh fndu vyznačí inslvenční správce tut změnu bez zbytečnéh dkladu v seznamu přihlášených phledávek. Práv zákazníka na plnění z Garančníh fndu se prmlčuje uplynutím 5 let de dne splatnsti phledávky zákazníka na vyplacení náhrady. Další infrmace lze naleznete v ZPKT, na stránkách Garančníh fndu ( neb je na pžádání pskytnu příslušní pracvníci Splečnsti. Infrmace pravidlech pr případ střetu zájmů Ppis pravidel pr případ střetu zájmů je bsažen v dkumentu Plitika střetu zájmů, který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti. Infrmace pravidlech pr prvádění pkynů Ppis pravidel pr prvádění pkynů je bsažen v dkumentu Plitika prvádění bchdů, který je dstupný na internetvých stránkách Splečnsti neb v sídle Splečnsti Dkument platný ke dni: Infrmace pr zákazníky Stránka 7 z 7

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více