Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Brabec Recenzent: Ing. Jií Ondrák TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ízení internetového projektu Školní rok 2007/2008

2 Vysoká škola ekonomická Katedra informaních technologií Fakulta informatiky a statistiky Školní rok 2007/2008 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno Obor: : Martin Navrkal : Informaní systémy a technologie Vedoucí katedry Vám ve smyslu naízení vlády o státních závrených zkouškách a státních rigorózních zkouškách uruje tuto diplomovou práci: Téma : ízení internetového projektu Osnova: 1. Úvod 2. Metodika a. Internetová strategie b. Globální analýza a návrh c. Detailní analýza a návrh d. Implementace e. Propagace f. Provoz a údržba 3. Aplikace (konkrétní projekt vývoje webu) a. Internetová strategie b. Globální analýza a návrh c. Detailní analýza a návrh d. Implementace e. Propagace 4. Závr

3 Seznam literatury : 1. Voíšek, J.: Strategické ízení informaního systému a systémové integrace. 1.vyd. Praha: Management Press s. ISBN Cohen, J.: Neobyejn užitená kniha o webu. 1.vyd. Praha: Softpress s. ISBN Chlapek, D., epa, V.: Materiály ke strukturované analýze. 1.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Brabec Datum zadání diplomové práce: Vedoucí katedry Dkan V Praze, dne

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem erpal. V Praze dne podpis

5 Podkování Rád bych podkoval Ing. Tomáši Brabcovi za vedení a pínosné rady bhem tvorby diplomové práce.

6 Abstrakt Diplomová práce navrhuje komplexní metodiku vývoje webových aplikací, která pokrývá celý životní cyklus internetového projektu. V každé fázi projektu definuje nejdležitjší innosti, které je teba zajistit, jejich význam, úel, vzájemnou návaznost a personální složení týmu ešitel. Zabývá se tvorbou internetové strategie, a to urením zámru webu, stanovením cíl, definováním píjmového modelu a analýzou návštvník a konkurence. Dále metodika popisuje postup analýzy a návrhu aplikace s drazem na specifika týkající se webových aplikací. Taktéž definuje základní požadavky na implementaci webu, jako je rozšiitelnost, bezpenost, pístupnost i použitelnost. Další významnou oblastí zájmu navržené metodiky jsou základní možnosti a nástroje internetové propagace. Ukazuje rovnž dležité innosti pi provozu webu, rozhodování o dalším smru rozvoje a navrhuje postup pro objektivní mení úspšnosti webu. Druhá ást diplomové práce obsahuje empirické ovení navržené metodiky na reálném internetovém projektu WebdesignCity.cz

7 Abstract This thesis offers complex methodology of website development, which describes completely the life-cycle of internet project. In each phase it defines the most important activities to do, their importance, purpose, relationship, role in the life-cycle and the professional structure of web-developing team. It deals with creating internet strategy, such as defining intention of the website, objectives, model of income and doing analysis of users and competition. The methodology also describes the process of analysis and design of the application, focusing on specificities related to web applications. It also defines the basic requirements of implementation of the website, such as easy expansibility, security, accessibility or usability. Next important area of interest of the methodology are the basic possibilities and tools of internet propagation. It shows also the important activities during every day running of the web, deciding about the future direction of development and it proposes technique, how to measure objectively the success of the website. The second part of the thesis includes the empirical test of the methodology on the real internet project WebdesignCity.cz

8 Obsah 1. Úvod Metodika vývoje webových aplikací Internetová strategie Tvorba zámru Urení cíl pro web firmy Píjmový model Analýza konkurence Analýza návštvník webu Personální zajištní fáze projektu Globální analýza a návrh Definice funkcionality webu Konceptuální schéma reality Konceptuální funkní model Konceptuální datový model Personální zajištní fáze projektu Detailní analýza a návrh Logický datový model Fyzický datový model Dynamické modely Hypertextový model Schématický návrh webu Design webu Personální zajištní fáze projektu Implementace Rozšiitelnost Bezpenost Validita kódu Pístupnost Použitelnost Testování webu Personální zajištní fáze projektu Propagace Webové vyhledávae Webové katalogy Webová reklama ová kampa Mimo-internetová reklama Personální zajištní fáze projektu Provoz a údržba Mení úspšnosti webu... 36

9 2.6.2 Analýza provozu webu Personální zajištní fáze projektu Praktické ovení metodiky projekt WebdesignCity.cz Internetová strategie Zámr projektu Cíle projektu Píjmový model Rizika projektu asová analýza projektu Zdroje projektu Náklady projektu Analýza potenciálních uživatel Analýza konkurence Globální analýza a návrh Definice funkcionality Konceptuální schéma reality Konceptuální funkní model Konceptuální datový model Detailní analýza a návrh Volba implementaního prostedí Logický datový model Fyzický datový model Detailní funkní model Hypertextový model Schématický návrh webu Design webu Implementace Implementace prezentaní vrstvy Realizace databáze Implementace aplikaní logiky Tvorba obsahu Testy pístupnosti Testy použitelnosti Dokumentace Propagace Webové vyhledávae Webové katalogy ová kampa Vyhodnocení projektu Závr Terminologický slovník Seznam použité literatury

10 1. Úvod V posledním desetiletí došlo k obrovskému rozvoji internetu, který pinesl významné zmny do celé spolenosti, zejména do obchodní a ekonomické sféry. Internet nabízí firmám nové možnosti zefektivnní propagace, komunikace se zákazníkem, vytváení nových distribuních cest, podpory stávajícího podnikání i vytvoení úpln nového internetového podnikání. Souasný internet je peplnn nepeberným množstvím komerních web. Nkteré z nich jsou velmi úspšné, jiné nesplnily oekávání, která do nich autoi vložili, nepinesly slibované pínosy a investice byly zmaeny. Píiny nezdaru mohou být rozliné, ale ukazuje se, že za selháním projektu asto stojí podcenní nkteré fáze i kroku životního cyklu internetového projektu. Toto podcenní pak v dsledku zpsobí krach celého projektu. Pedkládaná diplomová práce si tudíž klade za cíl vytvoit obecnou metodiku vývoje webových aplikací, která umožní získat komplexní pohled na celý životní cyklus internetového projektu a pomže vytváet úspšné webové prezentace. Diplomová práce navazuje na diplomantovu obhájenou bakaláskou práci, ve které byly položeny základy metodiky. Tyto základy dále rozvíjí, aktualizuje a zejména ovuje v praxi. V možnostech rozsahu této práce není provádt detailní rozbor každého kroku webového projektu, proto se namísto toho snaží ukázat v každé fázi alespo rozhodující innosti, jejich vzájemnou souvislost a význam pro dosažení úspchu celého projektu. Detailnji se navržená metodika zamuje na nejdležitjší fáze, které ovšem bývají v realit nejvíce podceovány, a jsou tak asto píinnou nezdaru projektu. Jde zejména o úvodní fáze projektu, jako je tvorba internetové strategie, stanovení reálných cíl, analýza uživatel a konkurence, vytvoení píjmového modelu. Dále pak se metodika vnuje propagaci webu, internetovému marketingu, zvyšování návštvnosti a každodennímu rozvoji a údržb webu. Pozornost je vnována i nemén dležitým otázkám personálního zajištní internetového projektu, specifikm složení a ízení webového týmu. Cílem druhé ásti diplomové práce je empirické ovení navržené metodiky vývoje webových aplikací na reálném internetovém projektu WebdesignCity.cz, který umožní vyzkoušet metodiku v praxi. Diplomovou práci mohou využít zejména vedoucí internetových projekt, kteí v ní naleznou ucelený postup vývoje úspšné webové prezentace, se všemi souvislostmi a kritickými faktory úspchu. 1

11 2. Metodika vývoje webových aplikací 2.1 Internetová strategie V posledním desetiletí s obrovským rozvojem internetu docházelo mnohdy k situaci, kdy firmy pekotn pronikaly na internet a rychle vytváely svoje webové stránky, aniž by poádn vdly pro. Mnohdy pouze intuitivn pedpokládaly, že by na webu njakým zpsobem mly být, ale nevdly, co vlastn chtjí a eho mohou dosáhnout. Vznikaly a vznikají weby bez konkrétní internetové strategie, zámru i cíl. Takto na vod postavený projekt je vtšinou odsouzen k brzké záhub. Základním kamenem úspchu webu je tedy jasn definovaná internetová strategie Tvorba zámru Na poátku celého webového projektu musí být myšlenka. Pokud chci vyvinout web pro svoji firmu, musím pesn vdt, pro to chci udlat a eho tím chci dosáhnout. Internetová strategie by mla vycházet z globální strategie celé firmy. Pokud nemá firma ani jasno, jaké jsou cíle celého podnikání, tžko mže naplánovat efektivní internetovou strategii, která bude dosahování cíl podniku podporovat. Pokud ovšem víme, eho chce naše firma dosáhnout, je teba zamyslet se nad tím, zdali a jak mžeme tchto cíl dosáhnout pomocí webu. Tyto úvahy by mly vyústit ve strunou formulaci zámru. Abychom mohli zámr našeho webu zformulovat, musíme nejdíve vdt, co vlastn mže web udlat pro naše podnikání. Zde uvedu nejdležitjší pínosy, kterých mžeme pomocí webu dosáhnout. Oslovit nové zákazníky a trhy Internet je médium, které umožní pomrn levn oslovovat nové zákazníky. Jelikož není web závislý na geografické poloze uživatele, je schopen bez velkého zvýšení náklad oslovit množství potenciálních zákazník kdekoliv na svt. Pivést náhodné zákazníky Vhodn zvolenou a rozumn agresivní reklamní kampaní máme možnost pilákat na náš web i nové náhodné zákazníky, kteí zrovna v tento okamžik cílen naše služby nehledají. Povzbuzovat k opakování obchodu Web nabízí možnost udržovat a rozvíjet tsnjší vztahy se stávajícími zákazníky. Umožuje také sbírat a uchovávat informace o našich stálých zákaznících. Tyto informace se dají dobe použít pro poznání poteb našich klient a další vylepšování firemních produkt. Vymezovat svoji znaku Web umožuje, podobn jako ostatní média, budovat a vymezovat znaku. A již vizuální komunikací, tak i textovou a vcnou propagací. Mže vyjasnit zákazníkm, kdo jsme, ím se zabýváme a co mžeme pro zákazníka udlat. 2

12 Navázat na reklamu v jiných médiích Webová prezentace nabízí prostor, kde mohou uživatelé na základ reklamní kampan v jiných médích nalézt další podrobnjší informace. Poskytovat další služby a zákaznickou podporu Web mže podniku otevít cestu k nabízení nových zákaznických služeb, které jsou realizovatelné pouze v prostedí internetu. Tyto služby se mohou stát pímo dalším zdrojem píjmu podnikání nebo mohou vést ke konkurenní výhod. Mit zájem uživatel Jednou z nejvtších výhod webu je fakt, že je mitelný. Mžeme pesn sledovat, co uživatele na našich stránkách nejvíce zajímá, kde tráví nejvíce asu, na co se nejvíce dívají, kam nejastji klikají. Tato mitelnost, na rozdíl od jiných médií, umožuje dokonale poznat svého uživatele a pizpsobit se jeho potebám. Pi základních úvahách o tom, co by ml web obsahovat a jak web využít pro svj prospch, je teba vyvarovat se nejastjších chybných pístup. Je nutno nezamýšlet se nad tím, co chceme na webu mít my, ale nad tím, co chce na webu mít návštvník našeho webu. Pohled lidí uvnit organizace na to, co chce na stránkách mít uživatel, je bez pedchozí analýzy návštvník mnohdy velice zkreslený. Napíklad vedení firmy se zdají dležité informace o organizaní struktue firmy a honosné sdlení podnikatelské vize a mise, ale zákazník si chce prost jen objednat njaký produkt. V tomto smru je dležitá orientace na zákazníka, protože návštvník webu je ten, kdo rozhoduje o tom, zdali náš web bude úspšný nebo ne. V této fázi tedy pistoupíme ke struné formulaci zámru webu. Jedná se o krátký neformální dokument urený pro interní použití v rámci webového týmu, jehož složení definuji pozdji. Ve formulaci by rozhodn nemlo chybt: [COH] komu jsou stránky ureny co budou stránky poskytovat jak se stránky budou lišit od konkurence Jedná se o zformulování základní myšlenky webu do nkolika vt. Tento krok bychom nemli opomenout. Pomže nám jasn sdlit, co vlastn vytváíme, abychom obeznámili všechny leny vývojového týmu, nastavili základní smr vývoje a zabránili pozdjším nejasnostem Urení cíl pro web firmy Po struné formulaci zámru webu je teba stanovit podrobnji cíle, kterých chceme dosáhnout. Význam stanovení cíl je znaný, a již dláme jakoukoliv innost, a vývoj webu není výjimkou. Proto je tomuto kroku teba vnovat znanou pozornost. Má-li náš web být nkdy v budoucnu úspšný, musíme naped definovat, co bude považováno za úspch. Stanovením, sepsáním a hlavn schválením cíl dosáhneme hned nkolika pínos. Jasn vymezíme smr, kterým se má náš projekt ubírat, seznámíme všechny zúastnné strany 3

13 s tím, co se od nich oekává, a definujeme mítka úspchu. Z praktického hlediska pak jasná formulace cíl umožuje v prbhu vývoje zptnou vazbu, to jest sledování, zda plníme to, co opravdu chceme, a neodkláníme se jiným smrem. Stanovené cíle by mly mít následující vlastnosti: Relevantnost Pi hledání cíl pro web vycházíme z toho, eho chce dosáhnout firma jako celek. Mitelnost Naše cíle bychom mli stanovovat tak, abychom mohli objektivn mit míru jejich dosažení. Reálnost Mli bychom si klást takové cíle, kterých mžeme reáln dosáhnout. Pi hledání cíl je nutno vyjednávat s vedoucími všech oddlení ve firm, protože rzní lidé v organizaci mají rzné cíle. Pi jednání je teba orientovat se na zjištní, eho by ml web dosáhnout a ne na to, jak by ml web vypadat nebo co by ml umt. Toto je dost astý chybný pístup lidí, že všichni pemýšlejí rovnou implementan. Mají úžasnou pedstavu, jak má web vypadat, kde má být jaké tlaítko, ale nejsou schopni definovat, eho vlastn chtjí webem dosáhnout. Takovým úvahám je proto teba se ve fázi definování cíl zcela vyhnout. Syntézou získaných informací od všech zainteresovaných stran by ml vzniknout konsistentní seznam obecných cíl, kterých chce organizace jako celek webem dosáhnout. Na konci našeho snažení by ml být dokument s jasn definovanými, relevantními, mitelnými a reálnými cíly, nejlépe seazenými dle priority. Tento dokument by ml být poté schválen nejvyšším vedením a všemi zúastnnými stranami. Tím vznikne pevná pda a podpora pro vývoj celého webu. Dokument poslouží jako jasný ukazatel cesty jak pro webové vývojáe, tak pro vedení firmy Píjmový model S definováním cíl, kterých chceme webem dosáhnout, souvisí i problematika naplánování píjmového modelu webu. A se již náš web zabývá ímkoliv, vždy chceme, aby pro firmu generoval njaké pínosy, to znamená zisk. Bhem devadesátých let minulého století vypukla horeka internetového podnikání, ale tato bublina zase brzy splaskla. Jedním z dvod astých neúspch byla pemrštná oekávání a nedostatené zkušenosti pi vytváení píjmového modelu. Na internetu se dají vydlat peníze spoustou cest, ale všechny tyto cesty se dají spojit dle [COH] do pti základních píjmových model: 1. Získávání nových klient pro existující podnikání Toto je nejstarší a nejzákladnjší píjmový model pro podnikání na internetu a neml by chybt na žádném komerním webu. Pomocí webu mžeme upozornit na naši firmu, sdlit potenciálním zákazníkm kdo jsme, co dláme, jaké služby nabízíme a rovnž i to, co nedláme. 2. Prodej produkt Jde v podstat o tradiní zpsob vydlávání s využitím výhod internetu. Tento model je vhodný pro každou firmu, která nabízí njaký prodejný produkt. Zejména vhodný je 4

14 pro firmy, které nabízejí svoje výrobky koncovým spotebitelm, mén již pro distributory, kteí obchodují pomocí prostedník. Využití webu pro prodej produkt umožuje i drobným podnikatelm expandovat na celý trh bez enormního zvyšování náklad. Dojde tak k výraznému zkrácení distribuních cest a k orientaci na zákazníka. 3. Reklamy V tomto píjmovém modelu je zisk generován pomocí reklamy umístné na webu a pedkládané návštvníkm. Takto postavený píjmový model funguje dobe pro weby, které pitahují návštvníky zajímavé pro inzerenty. A to zajímavé bu velikostí nebo specifiností svého publika. 4. Poplatky od uživatel Píjmový model postavený na poplatcích od uživatel je založen na tom, že návštvníci platí za pístup ke specializovanému obsahu i specializovaným službám. Tento model je využíván u obsahových web a funguje v nkolika podobách. První z nich jsou pedplacené služby, kdy uživatel zaplatí pedem uritou ástku, za kterou pak získá neomezený pístup na web, vtšinou na njaké asové období. Další možností jsou takzvané vrstvené služby, kdy je návštvníkovi poskytnuta zdarma nabízená služba a to bu v omezené funkcionalit, nebo pouze na omezen krátký asový interval. To slouží k pedstavení služby a pesvdení zákazníka, aby si ji pedplatil v plném rozsahu. Tetí možností je prbžné placení jen za poskytnuté služby. Tato varianta ale vyžaduje možnost realizovat mikroplatby, tj. platby v ádech halé i nkolika korun, což je v souasné dob díky transakním nákladm nerentabilní. 5. Seznamovací služby Poslední základní píjmový model je založen na zprostedkovávání kontaktu dvou stran. Web slouží jako trh, na kterém se stetává nabídka a poptávka. Za tuto službu si web nechá zaplatit formou uživatelských poplatk za vstup, za vložené inzeráty nebo si útuje provize z uskutenných transakcí. Po analýze možných píjmových model je teba dospt k rozhodnutí, který je nejvhodnjší pro náš web. Zvolený píjmový model by nám ml vyplynout ze díve stanovených hlavních cíl našeho webu. Pokud jsme si definovali jako hlavní cíl zlepšení povdomí o firm i zákaznických službách, pjde o získávání nových klient pro existující podnikání. Chcemeli zvýšit tržby a máme-li prodejný produkt, vybereme prodej produkt. Máme-li návštvníky potenciáln zajímavé pro inzerenty, budeme uvažovat o reklamním modelu. Pokud máme k nabídnutí zajímavý obsah, za který budou ochotni naši zákazníci platit, mžeme zavést uživatelské poplatky, nebo když chceme seznamovat zákazníky s nabídkou na trhu našeho odvtví, mžeme uvažovat o seznamovacím modelu. V praxi se ukazuje, že úspšné zabhnuté weby kombinují hned nkolik z výše zmiovaných model. Pro zaátek webu je ale vhodné vybrat jeden základní model, který bude tvoit hlavní píjmy webu a po 5

15 jeho zavedení pak rozšiovat web o další píjmové modely, vzhledem k výsledkm, který hlavní model dosahuje Analýza konkurence Ješt pedtím, než zaneme uvažovat o funkcionalit webu, je teba provést analýzu konkurence. On-line konkurence má oproti off-line prostedí uritá specifika. Pibližuje se více modelu dokonalé konkurence. Jde zejména o to, že prostedí internetu snižuje informaní bariéry pro uživatele. To znamená, že zákazník snadnji a rychleji dokáže zjistit informace tém o celém trhu, najít nejnižší ceny, zjistit nejvýhodnjší podmínky. S tím souvisí i fakt, že nehrají roli geografické rozdíly, konkurenní web je vzdálen pouze jedno kliknutí myši. Monopolní zisk nelze tedy udržet po delší dobu. Konkurence na webu se tak stává velice tvrdou. Z toho plyne dležitost nejen prvotní, ale i kontinuální analýzy konkurence, která mže ohrožovat náš web. Analýza konkurence by mla zahrnovat následující kroky: [COH] Identifikace konkurent Ohodnocení konkurence rozbor finanní pozice a funkní analýza webu Významným cílem analýzy konkurence je rovnž zjistit tzv. webové konvence v daném oboru. Jde o zabhnuté postupy, na které jsou návštvníci webu zvyklí a které oekávají. Dodržování tchto konvencí je velice dležité, zde rozhodn platí, že inovace a originalita jsou spíše na škodu. Uživatelé jsou dnes již totiž navyklí na urité chování webu, rozložení prvk na stránce, postupy, které je dovedou k požadovaným výsledkm. Pokud tyto konvence nedodržíme, stane se nám, že náš web nebudou uživatelé chtít používat. Návštvník je ze zásady líný uit se novým postupm a nemá nejmenší zájem objevovat, jak si novou cestou objednat výrobek, zkoumat netradin ešené menu i nákupní košík. Radji web opustí a zrealizuje nákup u konkurence, na jejímž webu se snadno bhem nkolika sekund zorientuje. Celkovým výsledkem analýzy konkurence je tedy seznam nejdležitjších konkurent s rozborem jejich (webových) slabých a silných stránek (SWOT analýza) a syntéza webových konvencí v daném oboru, které poslouží jako jeden ze stavebních kamen pro definici funkcionality našeho webu Analýza návštvník webu Analýza návštvník webu je klíovým bodem k tomu, aby náš web mohl být úspšný. Pedtím, nž navrhneme funkcionalitu webu, musíme se pokusit získat co nejvrnjší obraz našeho budoucího uživatele. Chceme totiž dosáhnout toho, aby na naše stránky pišli ti správní návštvníci, a tm, co pijdou, musíme nabídnout pesn to, co chtjí. Dležité je umt se oprostit od toho, co si myslíme my, že web má umt, a uinit co nejobjektivnjší przkum, který ukáže, co chtjí naši návštvníci. Rozdíl mezi tím, co si myslíme, že uživatel chce, a tím, co doopravdy chce, je mnohdy až pekvapiv veliký, a podcenní tohoto faktu vedlo k mnohým neúspšným projektm. 6

16 Poznávání uživatel probíhá jednak prvotn, tj. pi navrhování nového webu, a jednak formou kontinuálního procesu pi provozu webu, jehož výsledky nám umožují neustále reagovat na chování návštvníku a zlepšovat web. Web je médium, které umožuje detailn sledovat, jací uživatelé stránky navštvují a jak se na nm chovají. Toho lze velmi dobe využít, avšak až ve zmiované kontinuální analýze pi bhu webu. Ve fázi projektu, ve které se nacházíme nyní, tuto možnost nemáme, a proto se musíme pokusit definovat naše budoucí uživatele jinak. Nejprve je teba vytvoit typické profily našich uživatel. Charakteristiky, které budou vymezovat segment našich návštvník, závisejí na zamení našeho webu. Nkdy budou v popedí demografické vlastnosti, jindy geografické, nkdy spíše socioekonomické aspekty i schémata chování. Aspekt, který bude hrát významnou roli vždy, jsou tzv. webové charakteristiky. Následující pehled obsahuje základní kritéria pro segmentaci budoucích uživatel webu: [MAR] Území (stát, region, msto) Demografické charakteristiky (vk, pohlaví, rasa, národnost) Socioekonomické charakteristiky (vzdlání, zamstnání, píjem, sociální postavení) Psychografické charakteristiky (názory, postoje, zájmy, životní styl) Charakteristiky chování (frekvence a rozsah nakupování a spoteby apod.) Webové charakteristiky [COH] o Poet rok on-line o etnost a as využívání internetu o Místo pipojení o Rychlost pipojení o Poíta o Prohlíže o Rozlišení monitoru o Všeobecné chování on-line Základní kritéria pro segmentaci trhu se u webových projekt neliší od jiných odvtví podnikání. Specifická je ale nutnost sledování webových charakteristik uživatel. Jak plyne z pehledu, mezi nejdležitjší charakteristiky patí celkové zkušenosti s využíváním internetu. Významnou roli hraje i prostedí, ve kterém na web lidé picházejí. To znamená, jestli se pipojují z domova nebo v práci, jak výkonný mají poíta a rychlé pipojení, jaký používají prohlíže, i jaké je nejbžnjší rozlišení monitoru (notebooky / pracovní stanice). Tyto vlastnosti pak mohou být zohlednny pi optimalizaci pístupnosti a použitelnosti webu. Web vtšinou nebude navštvován pouze jedním okruhem uživatel. Je nutno uvažovat zejména o tchto nejvýznamnjších rolích uživatel, které budou mít pravdpodobn s naším webem co do inní: [PRO1] zákazníci 7

17 dodavatelé zamstnanci partnei pro spolupráci investoi a akcionái odborná i laická veejnost sdlovací prostedky Poté, co se jasn vymezí profily jednotlivých skupin uživatel webu z hlediska role a kritérií segmentace, je vhodné definované profily uživatel visualizovat. To znamená vytvoit konkrétní fiktivní zástupce z každé skupiny a vymyslet typický scéná, pi kterém uživatel stránky navštíví. Pro fiktivní zástupce se vžil termín persony. Persona je virtuální reprezentativní osoba, která vyjaduje vlastnosti cílové skupiny. Popis persony bývá obvykle jedno- až dvoustránkový, obsahuje položky jako jméno, vzdlání, sociální postavení, cíle, schopnosti, postoje, popis pracovní pozice, oblíbený sport apod., které danou osobnost popisují. [SYM2] Pro ilustraci uve me konkrétní píklad. eknme, že na našem webu chceme prodávat luxusní automobily. Náš cílový uživatel bude tedy teba ženatý muž Jií Procházka ve stedním vku z Prahy, s vysokým vzdláním i píjmem, který využívá vysokorychlostní pipojení k internetu v práci na svém firemním notebooku, má dv odrostlé dti a ve volném ase chodí s páteli na golf. Tímto zpsobem zosobníme zástupce z každé skupiny našich zamýšlených uživatel, nejlépe doplníme i fotkou. Vypadá to jako hra, ale vytvoení iluze konkrétních lidí, pro které se web vyvíjí, pomáhá k udržení smru návrhu ve prospch uživatele. Pokud se nám podailo jasn definovat skupiny našich budoucích uživatel, v další fázi je teba zjistit jejich detailní poteby a pání v souvislosti s našim zámrem. Jelikož máme jasn definovaný segment zákazník, šetení musí být cílené do této skupiny. Pro výbr vzorku uživatel, které posléze využijeme pro získání potebných informací o trhu, mžeme použít rzné metody výbrového šetení jako ankety, etzový výbr, úsudkový i kvótní výbr [MAR]. Úelem dotazování našich budoucích uživatel je zjistit, jaké úkoly v souvislosti s tématikou našeho webu musí ešit, jak je eší a jak o nich pemýšlejí. Abychom pozdji vdli, jak má náš web pracovat, musíme nejdíve zjistit, jak pracují naši zákazníci bez našeho webu. Provádíme tedy tzv. analýzu úkol, to znamená, že hovoíme s uživateli o tom, jak svého cíle dosahují všeobecn, ne na našem webu. [COH] Výsledkem této analýzy by mla být množina popsaných úkol, která nám nabídne základní pohled na procesy, které mže vyvíjený web zahrnovat. Tuto množinu úkol pozdji protídíme, seskupíme a pevedeme do schopností našeho webu. Poslouží nám jako další stavební kámen pro definici funkcionality webu. Na závr kapitoly o przkumu pání uživatel je nutno podotknout, že uživatelé nedlají vždy to, co íkají, že dlají. Mohou vyjadovat zájem o schopnosti, které nikdy nepoužijí. Teba proto, že si myslí, že je uritá schopnost zajímavý nápad, nebo že se bude 8

18 hodit nkomu jinému. [COH] Teprve až po uvedení webu do provozu se mnohdy zjistí, že danou schopnost nikdo nepoužívá.! "# $ Odhad návštvnosti je dležitým bodem pro další vývoj projektu. Ovlivuje totiž nejen technické zabezpeení webu, ale zejména i predikci náklad a fungování zvoleného píjmového modelu. U vtších projekt se jist vyplatí investovat do przkum od specializovaných agentur, které nabízejí studie o webové populaci a potenciálech trhu. Pokud tyto hloubkové studie nejsou k dispozici, lze uinit hrubý odhad návštvnosti na základ voln dostupných demografických a webových charakteristik populace. Ve vtšin pípad mžeme mluvit o štstí, když se podaí pilákat 10% uživatel, na které jsme se zamili. [COH] Pro ilustraci jednoduchého odhadu návštvnosti uvedu následující píklad. Uvažujme, že vytváíme výše zmiovaný web, na kterém chceme prodávat luxusní automobily. Naši cíloví uživatelé jsou muži z R s vysokým píjmem. Vyjdeme z voln dostupných údaj, že v R používá aktivn internet 45% populace starší 15 let [STA1]. To je zhruba 3,9 milión uživatel. Z toho uvažujme 60% muž a z nich horních 10%, co se píjmu týe. Náš segment tedy tvoí zákazník. I když vše pjde hladce, tak nepitáhneme více než 10% z našeho segmentu, tj perspektivních návštvník Personální zajištní fáze projektu Vývoj úspšného webu vyžaduje spolupráci odborník z rzných obor. V závislosti na velikosti a charakteru vyvíjeného webu je teba sestavit odpovídající webový tým. Cílem webového týmu je tedy kompletní realizace webu a jeho následný provoz. Jaké fáze vývoje webu budeme ešit dodavatelsky a jaké vlastními lidmi záleží na konkrétních okolnostech, stejn tak velikost a pesné složení týmu. Nkdy mže web vyvinout jeden lovk, jindy jsou poteba desítky specialist. V každé fázi projektu se ale uplatují typické profese, které by mly být zastoupeny, a již je charakter webu jakýkoliv. Tato a následující podkapitoly o personálním zajištní projektu si tudíž kladou za cíl popsat vždy základní profese, které musí být v dané fázi projektu zastoupené. Ve fázi internetové strategie se uplatní zejména následující profese: Vedoucí projektu Vedoucí projektu je zodpovdným vedoucím celého webového týmu. Jeho psobnost samozejm pokrývá celý životní cyklus projektu a ne pouze úvodní strategickou ást. Jeho úkolem je ídit celý projekt tak, aby dosáhl požadovaných výsledk. V této úvodní fázi projektu má na starosti pesnou definici zámru webu, cíl a píjmového modelu. Podle konkrétních okolností je definuje bu sám, nebo na základ jednání se zadavatelem (vyšší management, finanní a marketingový editel apod.) Psycholog / sociolog / demograf Má na starosti definici profilu návštvník webu. Pípadný przkum potenciálu cílového trhu se bude ešit vtšinou pomocí externích marketingových firem. 9

19 2.2 Globální analýza a návrh Cílem globální analýzy a návrhu je vymezení základních funkcí a datových struktur vyvíjené webové aplikace na konceptuální úrovni, to znamená nezávisle na implementaním prostedí aplikace i na technologické platform urené pro budoucí provoz webu Definice funkcionality webu Návrh funkcionality webu vychází z informací, které jsme získali bhem celého dosavadního prbhu projektu. Vhodnou metodou pro získání všech nápad, co se schopností webu týe, je brainstorming, jehož výsledkem bude netídný seznam všech možných schopností webu. V další fázi tento seznam seškrtáme o evidentn nepoužitelné nápady, oznaíme nepostradatelné schopnosti, a zbylé schopnosti seadíme podle priorit. %$ $& $ Základním úkolem je identifikovat nepostradatelné schopnosti, které musí náš web obsahovat. Tyto schopnosti musí být bezpodmínen implementovány, bez ohledu na to, kolik spotebují zdroj. Bez nich nemá cenu web spustit. Pro jejich stanovení využijeme výstupy z analýzy konkurence, z analýzy uživatel a z definice cíl našeho podnikání. Analýza konkurence nám poskytla prnik funkcionality konkurenních web a webové konvence v našem oboru. Analýza uživatel nám dodala seznam úkol, které musí uživatel ešit, a které tudíž chceme, aby ešil náš web. Definice cíl našeho podnikání ukázala, eho chceme našim podnikáním dosáhnout. Prnikem tchto tí pohled na web, zjistíme nepostradatelné schopnosti webu. Schopnosti konkurence Nepostradatelné schopnosti Cíle uživatel Cíle podnikání Obrázek 1 Identifikace nepostradatelných schopností 10

20 '# "&$& $ Poté, co jsme zúžili seznam schopností o ty nepostradatelné, zbyla nám množina schopností, pomocí nichž mžeme realizovat konkurenní výhodu, odlišit se, nabídnout nco nového. Jelikož implementace každé z nich pedstavuje uritou investici a zárove pínos, a naše finanní, personální a asové zdroje jsou omezené, musíme uinit ekonomické rozhodnutí, které schopnosti vybrat. K usnadnní rozhodnutí je vhodné njakým zpsobem vyjádit svoje priority a ohodnotit tak jednotlivé schopnosti. A to nejlépe ze dvou aspekt: dležitosti schopnosti a snadnosti její realizace. Pro vizualizaci rozhodnutí mžeme použít Graf 1. Každou schopnost ohodnotíme škálou 1 až 10 bod z hlediska dležitosti a snadnosti implementace. 10 bod pro dležitost, znamená, že je absolutn podstatná, 1 bod, že je zcela nepotebná. Podobn u snadnosti 10 bod znamená, že je implementace schopnosti velmi snadná a levná, 1 bod znamená velkou náronost a vysoké náklady. Pro každou schopnost seteme body za dležitost a snadnost a výsledek vyneseme do grafu. Pak budeme schopni rozhodnout jakou schopnost implementovat a jakou ne. Výsledkem snažení bude tedy dokument obsahující seznam a popis jak nepostradatelných schopností webu, tak dalších schopností, které bude web obsahovat. S tímto dokumentem by se ml seznámit každý len webového týmu. Zárove lze provést již první testy použitelnosti. Uživatelské testy budou hrát sice nejvýznamnjší roli až v dalších fázích projektu, avšak už v tomto momentu je dobré zjistit reakce budoucích zákazník na základní funkce webu. Testování jedním uživatelem v rané fázi projektu je lepší než testování s padesáti tsn ped jeho koncem. Mžeme tak zachytit vas významné nedostatky a opravit je. [COH] Skóre Implementovat hned Skóre Doplnit pozdji - Jednotliv posoudit Skóre Nezabývat se Schopnost 1 Schopnost 2 Schopnost 3 Schopnost 4 Schopnost 5 Schopnost 6 Dležitost Snadnost Graf 1 Priority [COH] Konceptuální schéma reality Vytvoení konceptuálního schématu reality slouží k prvotnímu poznání zkoumané reality, rozpoznání základních datových objekt a jejich vztah. [CHLA] Jde o hrubý popis obsahu systému na úrovni, která je nezávislá na vlastním implementaním a technologickém 11

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Agrární WWW portál AGRIS

Agrární WWW portál AGRIS Agrární WWW portál AGRIS Ing. Pavel Šimek, Ing. Jan Jarolímek Abstract Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoení jednotného on-line informaního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru

Více

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc IMPROVE Zlepšení uznávání neformálního uení kariérových poradc IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc Editoi: Peter Weber & Leonardo Evangelista Autoi: Peter Weber (kapitoly 1-3,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více