Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Brabec Recenzent: Ing. Jií Ondrák TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ízení internetového projektu Školní rok 2007/2008

2 Vysoká škola ekonomická Katedra informaních technologií Fakulta informatiky a statistiky Školní rok 2007/2008 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno Obor: : Martin Navrkal : Informaní systémy a technologie Vedoucí katedry Vám ve smyslu naízení vlády o státních závrených zkouškách a státních rigorózních zkouškách uruje tuto diplomovou práci: Téma : ízení internetového projektu Osnova: 1. Úvod 2. Metodika a. Internetová strategie b. Globální analýza a návrh c. Detailní analýza a návrh d. Implementace e. Propagace f. Provoz a údržba 3. Aplikace (konkrétní projekt vývoje webu) a. Internetová strategie b. Globální analýza a návrh c. Detailní analýza a návrh d. Implementace e. Propagace 4. Závr

3 Seznam literatury : 1. Voíšek, J.: Strategické ízení informaního systému a systémové integrace. 1.vyd. Praha: Management Press s. ISBN Cohen, J.: Neobyejn užitená kniha o webu. 1.vyd. Praha: Softpress s. ISBN Chlapek, D., epa, V.: Materiály ke strukturované analýze. 1.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Brabec Datum zadání diplomové práce: Vedoucí katedry Dkan V Praze, dne

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem erpal. V Praze dne podpis

5 Podkování Rád bych podkoval Ing. Tomáši Brabcovi za vedení a pínosné rady bhem tvorby diplomové práce.

6 Abstrakt Diplomová práce navrhuje komplexní metodiku vývoje webových aplikací, která pokrývá celý životní cyklus internetového projektu. V každé fázi projektu definuje nejdležitjší innosti, které je teba zajistit, jejich význam, úel, vzájemnou návaznost a personální složení týmu ešitel. Zabývá se tvorbou internetové strategie, a to urením zámru webu, stanovením cíl, definováním píjmového modelu a analýzou návštvník a konkurence. Dále metodika popisuje postup analýzy a návrhu aplikace s drazem na specifika týkající se webových aplikací. Taktéž definuje základní požadavky na implementaci webu, jako je rozšiitelnost, bezpenost, pístupnost i použitelnost. Další významnou oblastí zájmu navržené metodiky jsou základní možnosti a nástroje internetové propagace. Ukazuje rovnž dležité innosti pi provozu webu, rozhodování o dalším smru rozvoje a navrhuje postup pro objektivní mení úspšnosti webu. Druhá ást diplomové práce obsahuje empirické ovení navržené metodiky na reálném internetovém projektu WebdesignCity.cz

7 Abstract This thesis offers complex methodology of website development, which describes completely the life-cycle of internet project. In each phase it defines the most important activities to do, their importance, purpose, relationship, role in the life-cycle and the professional structure of web-developing team. It deals with creating internet strategy, such as defining intention of the website, objectives, model of income and doing analysis of users and competition. The methodology also describes the process of analysis and design of the application, focusing on specificities related to web applications. It also defines the basic requirements of implementation of the website, such as easy expansibility, security, accessibility or usability. Next important area of interest of the methodology are the basic possibilities and tools of internet propagation. It shows also the important activities during every day running of the web, deciding about the future direction of development and it proposes technique, how to measure objectively the success of the website. The second part of the thesis includes the empirical test of the methodology on the real internet project WebdesignCity.cz

8 Obsah 1. Úvod Metodika vývoje webových aplikací Internetová strategie Tvorba zámru Urení cíl pro web firmy Píjmový model Analýza konkurence Analýza návštvník webu Personální zajištní fáze projektu Globální analýza a návrh Definice funkcionality webu Konceptuální schéma reality Konceptuální funkní model Konceptuální datový model Personální zajištní fáze projektu Detailní analýza a návrh Logický datový model Fyzický datový model Dynamické modely Hypertextový model Schématický návrh webu Design webu Personální zajištní fáze projektu Implementace Rozšiitelnost Bezpenost Validita kódu Pístupnost Použitelnost Testování webu Personální zajištní fáze projektu Propagace Webové vyhledávae Webové katalogy Webová reklama ová kampa Mimo-internetová reklama Personální zajištní fáze projektu Provoz a údržba Mení úspšnosti webu... 36

9 2.6.2 Analýza provozu webu Personální zajištní fáze projektu Praktické ovení metodiky projekt WebdesignCity.cz Internetová strategie Zámr projektu Cíle projektu Píjmový model Rizika projektu asová analýza projektu Zdroje projektu Náklady projektu Analýza potenciálních uživatel Analýza konkurence Globální analýza a návrh Definice funkcionality Konceptuální schéma reality Konceptuální funkní model Konceptuální datový model Detailní analýza a návrh Volba implementaního prostedí Logický datový model Fyzický datový model Detailní funkní model Hypertextový model Schématický návrh webu Design webu Implementace Implementace prezentaní vrstvy Realizace databáze Implementace aplikaní logiky Tvorba obsahu Testy pístupnosti Testy použitelnosti Dokumentace Propagace Webové vyhledávae Webové katalogy ová kampa Vyhodnocení projektu Závr Terminologický slovník Seznam použité literatury

10 1. Úvod V posledním desetiletí došlo k obrovskému rozvoji internetu, který pinesl významné zmny do celé spolenosti, zejména do obchodní a ekonomické sféry. Internet nabízí firmám nové možnosti zefektivnní propagace, komunikace se zákazníkem, vytváení nových distribuních cest, podpory stávajícího podnikání i vytvoení úpln nového internetového podnikání. Souasný internet je peplnn nepeberným množstvím komerních web. Nkteré z nich jsou velmi úspšné, jiné nesplnily oekávání, která do nich autoi vložili, nepinesly slibované pínosy a investice byly zmaeny. Píiny nezdaru mohou být rozliné, ale ukazuje se, že za selháním projektu asto stojí podcenní nkteré fáze i kroku životního cyklu internetového projektu. Toto podcenní pak v dsledku zpsobí krach celého projektu. Pedkládaná diplomová práce si tudíž klade za cíl vytvoit obecnou metodiku vývoje webových aplikací, která umožní získat komplexní pohled na celý životní cyklus internetového projektu a pomže vytváet úspšné webové prezentace. Diplomová práce navazuje na diplomantovu obhájenou bakaláskou práci, ve které byly položeny základy metodiky. Tyto základy dále rozvíjí, aktualizuje a zejména ovuje v praxi. V možnostech rozsahu této práce není provádt detailní rozbor každého kroku webového projektu, proto se namísto toho snaží ukázat v každé fázi alespo rozhodující innosti, jejich vzájemnou souvislost a význam pro dosažení úspchu celého projektu. Detailnji se navržená metodika zamuje na nejdležitjší fáze, které ovšem bývají v realit nejvíce podceovány, a jsou tak asto píinnou nezdaru projektu. Jde zejména o úvodní fáze projektu, jako je tvorba internetové strategie, stanovení reálných cíl, analýza uživatel a konkurence, vytvoení píjmového modelu. Dále pak se metodika vnuje propagaci webu, internetovému marketingu, zvyšování návštvnosti a každodennímu rozvoji a údržb webu. Pozornost je vnována i nemén dležitým otázkám personálního zajištní internetového projektu, specifikm složení a ízení webového týmu. Cílem druhé ásti diplomové práce je empirické ovení navržené metodiky vývoje webových aplikací na reálném internetovém projektu WebdesignCity.cz, který umožní vyzkoušet metodiku v praxi. Diplomovou práci mohou využít zejména vedoucí internetových projekt, kteí v ní naleznou ucelený postup vývoje úspšné webové prezentace, se všemi souvislostmi a kritickými faktory úspchu. 1

11 2. Metodika vývoje webových aplikací 2.1 Internetová strategie V posledním desetiletí s obrovským rozvojem internetu docházelo mnohdy k situaci, kdy firmy pekotn pronikaly na internet a rychle vytváely svoje webové stránky, aniž by poádn vdly pro. Mnohdy pouze intuitivn pedpokládaly, že by na webu njakým zpsobem mly být, ale nevdly, co vlastn chtjí a eho mohou dosáhnout. Vznikaly a vznikají weby bez konkrétní internetové strategie, zámru i cíl. Takto na vod postavený projekt je vtšinou odsouzen k brzké záhub. Základním kamenem úspchu webu je tedy jasn definovaná internetová strategie Tvorba zámru Na poátku celého webového projektu musí být myšlenka. Pokud chci vyvinout web pro svoji firmu, musím pesn vdt, pro to chci udlat a eho tím chci dosáhnout. Internetová strategie by mla vycházet z globální strategie celé firmy. Pokud nemá firma ani jasno, jaké jsou cíle celého podnikání, tžko mže naplánovat efektivní internetovou strategii, která bude dosahování cíl podniku podporovat. Pokud ovšem víme, eho chce naše firma dosáhnout, je teba zamyslet se nad tím, zdali a jak mžeme tchto cíl dosáhnout pomocí webu. Tyto úvahy by mly vyústit ve strunou formulaci zámru. Abychom mohli zámr našeho webu zformulovat, musíme nejdíve vdt, co vlastn mže web udlat pro naše podnikání. Zde uvedu nejdležitjší pínosy, kterých mžeme pomocí webu dosáhnout. Oslovit nové zákazníky a trhy Internet je médium, které umožní pomrn levn oslovovat nové zákazníky. Jelikož není web závislý na geografické poloze uživatele, je schopen bez velkého zvýšení náklad oslovit množství potenciálních zákazník kdekoliv na svt. Pivést náhodné zákazníky Vhodn zvolenou a rozumn agresivní reklamní kampaní máme možnost pilákat na náš web i nové náhodné zákazníky, kteí zrovna v tento okamžik cílen naše služby nehledají. Povzbuzovat k opakování obchodu Web nabízí možnost udržovat a rozvíjet tsnjší vztahy se stávajícími zákazníky. Umožuje také sbírat a uchovávat informace o našich stálých zákaznících. Tyto informace se dají dobe použít pro poznání poteb našich klient a další vylepšování firemních produkt. Vymezovat svoji znaku Web umožuje, podobn jako ostatní média, budovat a vymezovat znaku. A již vizuální komunikací, tak i textovou a vcnou propagací. Mže vyjasnit zákazníkm, kdo jsme, ím se zabýváme a co mžeme pro zákazníka udlat. 2

12 Navázat na reklamu v jiných médiích Webová prezentace nabízí prostor, kde mohou uživatelé na základ reklamní kampan v jiných médích nalézt další podrobnjší informace. Poskytovat další služby a zákaznickou podporu Web mže podniku otevít cestu k nabízení nových zákaznických služeb, které jsou realizovatelné pouze v prostedí internetu. Tyto služby se mohou stát pímo dalším zdrojem píjmu podnikání nebo mohou vést ke konkurenní výhod. Mit zájem uživatel Jednou z nejvtších výhod webu je fakt, že je mitelný. Mžeme pesn sledovat, co uživatele na našich stránkách nejvíce zajímá, kde tráví nejvíce asu, na co se nejvíce dívají, kam nejastji klikají. Tato mitelnost, na rozdíl od jiných médií, umožuje dokonale poznat svého uživatele a pizpsobit se jeho potebám. Pi základních úvahách o tom, co by ml web obsahovat a jak web využít pro svj prospch, je teba vyvarovat se nejastjších chybných pístup. Je nutno nezamýšlet se nad tím, co chceme na webu mít my, ale nad tím, co chce na webu mít návštvník našeho webu. Pohled lidí uvnit organizace na to, co chce na stránkách mít uživatel, je bez pedchozí analýzy návštvník mnohdy velice zkreslený. Napíklad vedení firmy se zdají dležité informace o organizaní struktue firmy a honosné sdlení podnikatelské vize a mise, ale zákazník si chce prost jen objednat njaký produkt. V tomto smru je dležitá orientace na zákazníka, protože návštvník webu je ten, kdo rozhoduje o tom, zdali náš web bude úspšný nebo ne. V této fázi tedy pistoupíme ke struné formulaci zámru webu. Jedná se o krátký neformální dokument urený pro interní použití v rámci webového týmu, jehož složení definuji pozdji. Ve formulaci by rozhodn nemlo chybt: [COH] komu jsou stránky ureny co budou stránky poskytovat jak se stránky budou lišit od konkurence Jedná se o zformulování základní myšlenky webu do nkolika vt. Tento krok bychom nemli opomenout. Pomže nám jasn sdlit, co vlastn vytváíme, abychom obeznámili všechny leny vývojového týmu, nastavili základní smr vývoje a zabránili pozdjším nejasnostem Urení cíl pro web firmy Po struné formulaci zámru webu je teba stanovit podrobnji cíle, kterých chceme dosáhnout. Význam stanovení cíl je znaný, a již dláme jakoukoliv innost, a vývoj webu není výjimkou. Proto je tomuto kroku teba vnovat znanou pozornost. Má-li náš web být nkdy v budoucnu úspšný, musíme naped definovat, co bude považováno za úspch. Stanovením, sepsáním a hlavn schválením cíl dosáhneme hned nkolika pínos. Jasn vymezíme smr, kterým se má náš projekt ubírat, seznámíme všechny zúastnné strany 3

13 s tím, co se od nich oekává, a definujeme mítka úspchu. Z praktického hlediska pak jasná formulace cíl umožuje v prbhu vývoje zptnou vazbu, to jest sledování, zda plníme to, co opravdu chceme, a neodkláníme se jiným smrem. Stanovené cíle by mly mít následující vlastnosti: Relevantnost Pi hledání cíl pro web vycházíme z toho, eho chce dosáhnout firma jako celek. Mitelnost Naše cíle bychom mli stanovovat tak, abychom mohli objektivn mit míru jejich dosažení. Reálnost Mli bychom si klást takové cíle, kterých mžeme reáln dosáhnout. Pi hledání cíl je nutno vyjednávat s vedoucími všech oddlení ve firm, protože rzní lidé v organizaci mají rzné cíle. Pi jednání je teba orientovat se na zjištní, eho by ml web dosáhnout a ne na to, jak by ml web vypadat nebo co by ml umt. Toto je dost astý chybný pístup lidí, že všichni pemýšlejí rovnou implementan. Mají úžasnou pedstavu, jak má web vypadat, kde má být jaké tlaítko, ale nejsou schopni definovat, eho vlastn chtjí webem dosáhnout. Takovým úvahám je proto teba se ve fázi definování cíl zcela vyhnout. Syntézou získaných informací od všech zainteresovaných stran by ml vzniknout konsistentní seznam obecných cíl, kterých chce organizace jako celek webem dosáhnout. Na konci našeho snažení by ml být dokument s jasn definovanými, relevantními, mitelnými a reálnými cíly, nejlépe seazenými dle priority. Tento dokument by ml být poté schválen nejvyšším vedením a všemi zúastnnými stranami. Tím vznikne pevná pda a podpora pro vývoj celého webu. Dokument poslouží jako jasný ukazatel cesty jak pro webové vývojáe, tak pro vedení firmy Píjmový model S definováním cíl, kterých chceme webem dosáhnout, souvisí i problematika naplánování píjmového modelu webu. A se již náš web zabývá ímkoliv, vždy chceme, aby pro firmu generoval njaké pínosy, to znamená zisk. Bhem devadesátých let minulého století vypukla horeka internetového podnikání, ale tato bublina zase brzy splaskla. Jedním z dvod astých neúspch byla pemrštná oekávání a nedostatené zkušenosti pi vytváení píjmového modelu. Na internetu se dají vydlat peníze spoustou cest, ale všechny tyto cesty se dají spojit dle [COH] do pti základních píjmových model: 1. Získávání nových klient pro existující podnikání Toto je nejstarší a nejzákladnjší píjmový model pro podnikání na internetu a neml by chybt na žádném komerním webu. Pomocí webu mžeme upozornit na naši firmu, sdlit potenciálním zákazníkm kdo jsme, co dláme, jaké služby nabízíme a rovnž i to, co nedláme. 2. Prodej produkt Jde v podstat o tradiní zpsob vydlávání s využitím výhod internetu. Tento model je vhodný pro každou firmu, která nabízí njaký prodejný produkt. Zejména vhodný je 4

14 pro firmy, které nabízejí svoje výrobky koncovým spotebitelm, mén již pro distributory, kteí obchodují pomocí prostedník. Využití webu pro prodej produkt umožuje i drobným podnikatelm expandovat na celý trh bez enormního zvyšování náklad. Dojde tak k výraznému zkrácení distribuních cest a k orientaci na zákazníka. 3. Reklamy V tomto píjmovém modelu je zisk generován pomocí reklamy umístné na webu a pedkládané návštvníkm. Takto postavený píjmový model funguje dobe pro weby, které pitahují návštvníky zajímavé pro inzerenty. A to zajímavé bu velikostí nebo specifiností svého publika. 4. Poplatky od uživatel Píjmový model postavený na poplatcích od uživatel je založen na tom, že návštvníci platí za pístup ke specializovanému obsahu i specializovaným službám. Tento model je využíván u obsahových web a funguje v nkolika podobách. První z nich jsou pedplacené služby, kdy uživatel zaplatí pedem uritou ástku, za kterou pak získá neomezený pístup na web, vtšinou na njaké asové období. Další možností jsou takzvané vrstvené služby, kdy je návštvníkovi poskytnuta zdarma nabízená služba a to bu v omezené funkcionalit, nebo pouze na omezen krátký asový interval. To slouží k pedstavení služby a pesvdení zákazníka, aby si ji pedplatil v plném rozsahu. Tetí možností je prbžné placení jen za poskytnuté služby. Tato varianta ale vyžaduje možnost realizovat mikroplatby, tj. platby v ádech halé i nkolika korun, což je v souasné dob díky transakním nákladm nerentabilní. 5. Seznamovací služby Poslední základní píjmový model je založen na zprostedkovávání kontaktu dvou stran. Web slouží jako trh, na kterém se stetává nabídka a poptávka. Za tuto službu si web nechá zaplatit formou uživatelských poplatk za vstup, za vložené inzeráty nebo si útuje provize z uskutenných transakcí. Po analýze možných píjmových model je teba dospt k rozhodnutí, který je nejvhodnjší pro náš web. Zvolený píjmový model by nám ml vyplynout ze díve stanovených hlavních cíl našeho webu. Pokud jsme si definovali jako hlavní cíl zlepšení povdomí o firm i zákaznických službách, pjde o získávání nových klient pro existující podnikání. Chcemeli zvýšit tržby a máme-li prodejný produkt, vybereme prodej produkt. Máme-li návštvníky potenciáln zajímavé pro inzerenty, budeme uvažovat o reklamním modelu. Pokud máme k nabídnutí zajímavý obsah, za který budou ochotni naši zákazníci platit, mžeme zavést uživatelské poplatky, nebo když chceme seznamovat zákazníky s nabídkou na trhu našeho odvtví, mžeme uvažovat o seznamovacím modelu. V praxi se ukazuje, že úspšné zabhnuté weby kombinují hned nkolik z výše zmiovaných model. Pro zaátek webu je ale vhodné vybrat jeden základní model, který bude tvoit hlavní píjmy webu a po 5

15 jeho zavedení pak rozšiovat web o další píjmové modely, vzhledem k výsledkm, který hlavní model dosahuje Analýza konkurence Ješt pedtím, než zaneme uvažovat o funkcionalit webu, je teba provést analýzu konkurence. On-line konkurence má oproti off-line prostedí uritá specifika. Pibližuje se více modelu dokonalé konkurence. Jde zejména o to, že prostedí internetu snižuje informaní bariéry pro uživatele. To znamená, že zákazník snadnji a rychleji dokáže zjistit informace tém o celém trhu, najít nejnižší ceny, zjistit nejvýhodnjší podmínky. S tím souvisí i fakt, že nehrají roli geografické rozdíly, konkurenní web je vzdálen pouze jedno kliknutí myši. Monopolní zisk nelze tedy udržet po delší dobu. Konkurence na webu se tak stává velice tvrdou. Z toho plyne dležitost nejen prvotní, ale i kontinuální analýzy konkurence, která mže ohrožovat náš web. Analýza konkurence by mla zahrnovat následující kroky: [COH] Identifikace konkurent Ohodnocení konkurence rozbor finanní pozice a funkní analýza webu Významným cílem analýzy konkurence je rovnž zjistit tzv. webové konvence v daném oboru. Jde o zabhnuté postupy, na které jsou návštvníci webu zvyklí a které oekávají. Dodržování tchto konvencí je velice dležité, zde rozhodn platí, že inovace a originalita jsou spíše na škodu. Uživatelé jsou dnes již totiž navyklí na urité chování webu, rozložení prvk na stránce, postupy, které je dovedou k požadovaným výsledkm. Pokud tyto konvence nedodržíme, stane se nám, že náš web nebudou uživatelé chtít používat. Návštvník je ze zásady líný uit se novým postupm a nemá nejmenší zájem objevovat, jak si novou cestou objednat výrobek, zkoumat netradin ešené menu i nákupní košík. Radji web opustí a zrealizuje nákup u konkurence, na jejímž webu se snadno bhem nkolika sekund zorientuje. Celkovým výsledkem analýzy konkurence je tedy seznam nejdležitjších konkurent s rozborem jejich (webových) slabých a silných stránek (SWOT analýza) a syntéza webových konvencí v daném oboru, které poslouží jako jeden ze stavebních kamen pro definici funkcionality našeho webu Analýza návštvník webu Analýza návštvník webu je klíovým bodem k tomu, aby náš web mohl být úspšný. Pedtím, nž navrhneme funkcionalitu webu, musíme se pokusit získat co nejvrnjší obraz našeho budoucího uživatele. Chceme totiž dosáhnout toho, aby na naše stránky pišli ti správní návštvníci, a tm, co pijdou, musíme nabídnout pesn to, co chtjí. Dležité je umt se oprostit od toho, co si myslíme my, že web má umt, a uinit co nejobjektivnjší przkum, který ukáže, co chtjí naši návštvníci. Rozdíl mezi tím, co si myslíme, že uživatel chce, a tím, co doopravdy chce, je mnohdy až pekvapiv veliký, a podcenní tohoto faktu vedlo k mnohým neúspšným projektm. 6

16 Poznávání uživatel probíhá jednak prvotn, tj. pi navrhování nového webu, a jednak formou kontinuálního procesu pi provozu webu, jehož výsledky nám umožují neustále reagovat na chování návštvníku a zlepšovat web. Web je médium, které umožuje detailn sledovat, jací uživatelé stránky navštvují a jak se na nm chovají. Toho lze velmi dobe využít, avšak až ve zmiované kontinuální analýze pi bhu webu. Ve fázi projektu, ve které se nacházíme nyní, tuto možnost nemáme, a proto se musíme pokusit definovat naše budoucí uživatele jinak. Nejprve je teba vytvoit typické profily našich uživatel. Charakteristiky, které budou vymezovat segment našich návštvník, závisejí na zamení našeho webu. Nkdy budou v popedí demografické vlastnosti, jindy geografické, nkdy spíše socioekonomické aspekty i schémata chování. Aspekt, který bude hrát významnou roli vždy, jsou tzv. webové charakteristiky. Následující pehled obsahuje základní kritéria pro segmentaci budoucích uživatel webu: [MAR] Území (stát, region, msto) Demografické charakteristiky (vk, pohlaví, rasa, národnost) Socioekonomické charakteristiky (vzdlání, zamstnání, píjem, sociální postavení) Psychografické charakteristiky (názory, postoje, zájmy, životní styl) Charakteristiky chování (frekvence a rozsah nakupování a spoteby apod.) Webové charakteristiky [COH] o Poet rok on-line o etnost a as využívání internetu o Místo pipojení o Rychlost pipojení o Poíta o Prohlíže o Rozlišení monitoru o Všeobecné chování on-line Základní kritéria pro segmentaci trhu se u webových projekt neliší od jiných odvtví podnikání. Specifická je ale nutnost sledování webových charakteristik uživatel. Jak plyne z pehledu, mezi nejdležitjší charakteristiky patí celkové zkušenosti s využíváním internetu. Významnou roli hraje i prostedí, ve kterém na web lidé picházejí. To znamená, jestli se pipojují z domova nebo v práci, jak výkonný mají poíta a rychlé pipojení, jaký používají prohlíže, i jaké je nejbžnjší rozlišení monitoru (notebooky / pracovní stanice). Tyto vlastnosti pak mohou být zohlednny pi optimalizaci pístupnosti a použitelnosti webu. Web vtšinou nebude navštvován pouze jedním okruhem uživatel. Je nutno uvažovat zejména o tchto nejvýznamnjších rolích uživatel, které budou mít pravdpodobn s naším webem co do inní: [PRO1] zákazníci 7

17 dodavatelé zamstnanci partnei pro spolupráci investoi a akcionái odborná i laická veejnost sdlovací prostedky Poté, co se jasn vymezí profily jednotlivých skupin uživatel webu z hlediska role a kritérií segmentace, je vhodné definované profily uživatel visualizovat. To znamená vytvoit konkrétní fiktivní zástupce z každé skupiny a vymyslet typický scéná, pi kterém uživatel stránky navštíví. Pro fiktivní zástupce se vžil termín persony. Persona je virtuální reprezentativní osoba, která vyjaduje vlastnosti cílové skupiny. Popis persony bývá obvykle jedno- až dvoustránkový, obsahuje položky jako jméno, vzdlání, sociální postavení, cíle, schopnosti, postoje, popis pracovní pozice, oblíbený sport apod., které danou osobnost popisují. [SYM2] Pro ilustraci uve me konkrétní píklad. eknme, že na našem webu chceme prodávat luxusní automobily. Náš cílový uživatel bude tedy teba ženatý muž Jií Procházka ve stedním vku z Prahy, s vysokým vzdláním i píjmem, který využívá vysokorychlostní pipojení k internetu v práci na svém firemním notebooku, má dv odrostlé dti a ve volném ase chodí s páteli na golf. Tímto zpsobem zosobníme zástupce z každé skupiny našich zamýšlených uživatel, nejlépe doplníme i fotkou. Vypadá to jako hra, ale vytvoení iluze konkrétních lidí, pro které se web vyvíjí, pomáhá k udržení smru návrhu ve prospch uživatele. Pokud se nám podailo jasn definovat skupiny našich budoucích uživatel, v další fázi je teba zjistit jejich detailní poteby a pání v souvislosti s našim zámrem. Jelikož máme jasn definovaný segment zákazník, šetení musí být cílené do této skupiny. Pro výbr vzorku uživatel, které posléze využijeme pro získání potebných informací o trhu, mžeme použít rzné metody výbrového šetení jako ankety, etzový výbr, úsudkový i kvótní výbr [MAR]. Úelem dotazování našich budoucích uživatel je zjistit, jaké úkoly v souvislosti s tématikou našeho webu musí ešit, jak je eší a jak o nich pemýšlejí. Abychom pozdji vdli, jak má náš web pracovat, musíme nejdíve zjistit, jak pracují naši zákazníci bez našeho webu. Provádíme tedy tzv. analýzu úkol, to znamená, že hovoíme s uživateli o tom, jak svého cíle dosahují všeobecn, ne na našem webu. [COH] Výsledkem této analýzy by mla být množina popsaných úkol, která nám nabídne základní pohled na procesy, které mže vyvíjený web zahrnovat. Tuto množinu úkol pozdji protídíme, seskupíme a pevedeme do schopností našeho webu. Poslouží nám jako další stavební kámen pro definici funkcionality webu. Na závr kapitoly o przkumu pání uživatel je nutno podotknout, že uživatelé nedlají vždy to, co íkají, že dlají. Mohou vyjadovat zájem o schopnosti, které nikdy nepoužijí. Teba proto, že si myslí, že je uritá schopnost zajímavý nápad, nebo že se bude 8

18 hodit nkomu jinému. [COH] Teprve až po uvedení webu do provozu se mnohdy zjistí, že danou schopnost nikdo nepoužívá.! "# $ Odhad návštvnosti je dležitým bodem pro další vývoj projektu. Ovlivuje totiž nejen technické zabezpeení webu, ale zejména i predikci náklad a fungování zvoleného píjmového modelu. U vtších projekt se jist vyplatí investovat do przkum od specializovaných agentur, které nabízejí studie o webové populaci a potenciálech trhu. Pokud tyto hloubkové studie nejsou k dispozici, lze uinit hrubý odhad návštvnosti na základ voln dostupných demografických a webových charakteristik populace. Ve vtšin pípad mžeme mluvit o štstí, když se podaí pilákat 10% uživatel, na které jsme se zamili. [COH] Pro ilustraci jednoduchého odhadu návštvnosti uvedu následující píklad. Uvažujme, že vytváíme výše zmiovaný web, na kterém chceme prodávat luxusní automobily. Naši cíloví uživatelé jsou muži z R s vysokým píjmem. Vyjdeme z voln dostupných údaj, že v R používá aktivn internet 45% populace starší 15 let [STA1]. To je zhruba 3,9 milión uživatel. Z toho uvažujme 60% muž a z nich horních 10%, co se píjmu týe. Náš segment tedy tvoí zákazník. I když vše pjde hladce, tak nepitáhneme více než 10% z našeho segmentu, tj perspektivních návštvník Personální zajištní fáze projektu Vývoj úspšného webu vyžaduje spolupráci odborník z rzných obor. V závislosti na velikosti a charakteru vyvíjeného webu je teba sestavit odpovídající webový tým. Cílem webového týmu je tedy kompletní realizace webu a jeho následný provoz. Jaké fáze vývoje webu budeme ešit dodavatelsky a jaké vlastními lidmi záleží na konkrétních okolnostech, stejn tak velikost a pesné složení týmu. Nkdy mže web vyvinout jeden lovk, jindy jsou poteba desítky specialist. V každé fázi projektu se ale uplatují typické profese, které by mly být zastoupeny, a již je charakter webu jakýkoliv. Tato a následující podkapitoly o personálním zajištní projektu si tudíž kladou za cíl popsat vždy základní profese, které musí být v dané fázi projektu zastoupené. Ve fázi internetové strategie se uplatní zejména následující profese: Vedoucí projektu Vedoucí projektu je zodpovdným vedoucím celého webového týmu. Jeho psobnost samozejm pokrývá celý životní cyklus projektu a ne pouze úvodní strategickou ást. Jeho úkolem je ídit celý projekt tak, aby dosáhl požadovaných výsledk. V této úvodní fázi projektu má na starosti pesnou definici zámru webu, cíl a píjmového modelu. Podle konkrétních okolností je definuje bu sám, nebo na základ jednání se zadavatelem (vyšší management, finanní a marketingový editel apod.) Psycholog / sociolog / demograf Má na starosti definici profilu návštvník webu. Pípadný przkum potenciálu cílového trhu se bude ešit vtšinou pomocí externích marketingových firem. 9

19 2.2 Globální analýza a návrh Cílem globální analýzy a návrhu je vymezení základních funkcí a datových struktur vyvíjené webové aplikace na konceptuální úrovni, to znamená nezávisle na implementaním prostedí aplikace i na technologické platform urené pro budoucí provoz webu Definice funkcionality webu Návrh funkcionality webu vychází z informací, které jsme získali bhem celého dosavadního prbhu projektu. Vhodnou metodou pro získání všech nápad, co se schopností webu týe, je brainstorming, jehož výsledkem bude netídný seznam všech možných schopností webu. V další fázi tento seznam seškrtáme o evidentn nepoužitelné nápady, oznaíme nepostradatelné schopnosti, a zbylé schopnosti seadíme podle priorit. %$ $& $ Základním úkolem je identifikovat nepostradatelné schopnosti, které musí náš web obsahovat. Tyto schopnosti musí být bezpodmínen implementovány, bez ohledu na to, kolik spotebují zdroj. Bez nich nemá cenu web spustit. Pro jejich stanovení využijeme výstupy z analýzy konkurence, z analýzy uživatel a z definice cíl našeho podnikání. Analýza konkurence nám poskytla prnik funkcionality konkurenních web a webové konvence v našem oboru. Analýza uživatel nám dodala seznam úkol, které musí uživatel ešit, a které tudíž chceme, aby ešil náš web. Definice cíl našeho podnikání ukázala, eho chceme našim podnikáním dosáhnout. Prnikem tchto tí pohled na web, zjistíme nepostradatelné schopnosti webu. Schopnosti konkurence Nepostradatelné schopnosti Cíle uživatel Cíle podnikání Obrázek 1 Identifikace nepostradatelných schopností 10

20 '# "&$& $ Poté, co jsme zúžili seznam schopností o ty nepostradatelné, zbyla nám množina schopností, pomocí nichž mžeme realizovat konkurenní výhodu, odlišit se, nabídnout nco nového. Jelikož implementace každé z nich pedstavuje uritou investici a zárove pínos, a naše finanní, personální a asové zdroje jsou omezené, musíme uinit ekonomické rozhodnutí, které schopnosti vybrat. K usnadnní rozhodnutí je vhodné njakým zpsobem vyjádit svoje priority a ohodnotit tak jednotlivé schopnosti. A to nejlépe ze dvou aspekt: dležitosti schopnosti a snadnosti její realizace. Pro vizualizaci rozhodnutí mžeme použít Graf 1. Každou schopnost ohodnotíme škálou 1 až 10 bod z hlediska dležitosti a snadnosti implementace. 10 bod pro dležitost, znamená, že je absolutn podstatná, 1 bod, že je zcela nepotebná. Podobn u snadnosti 10 bod znamená, že je implementace schopnosti velmi snadná a levná, 1 bod znamená velkou náronost a vysoké náklady. Pro každou schopnost seteme body za dležitost a snadnost a výsledek vyneseme do grafu. Pak budeme schopni rozhodnout jakou schopnost implementovat a jakou ne. Výsledkem snažení bude tedy dokument obsahující seznam a popis jak nepostradatelných schopností webu, tak dalších schopností, které bude web obsahovat. S tímto dokumentem by se ml seznámit každý len webového týmu. Zárove lze provést již první testy použitelnosti. Uživatelské testy budou hrát sice nejvýznamnjší roli až v dalších fázích projektu, avšak už v tomto momentu je dobré zjistit reakce budoucích zákazník na základní funkce webu. Testování jedním uživatelem v rané fázi projektu je lepší než testování s padesáti tsn ped jeho koncem. Mžeme tak zachytit vas významné nedostatky a opravit je. [COH] Skóre Implementovat hned Skóre Doplnit pozdji - Jednotliv posoudit Skóre Nezabývat se Schopnost 1 Schopnost 2 Schopnost 3 Schopnost 4 Schopnost 5 Schopnost 6 Dležitost Snadnost Graf 1 Priority [COH] Konceptuální schéma reality Vytvoení konceptuálního schématu reality slouží k prvotnímu poznání zkoumané reality, rozpoznání základních datových objekt a jejich vztah. [CHLA] Jde o hrubý popis obsahu systému na úrovni, která je nezávislá na vlastním implementaním a technologickém 11

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%&

!  #!! $%! & '( &! & )% *! * # $%& !! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%& '( )!!+),# *--- )*%+ 1) Abstrakt Tento dokument je referenní pírukou definující datový model MICHAEL. Datový model pedstavuje XML popis digitálních sbírek a souvisejících

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

X36SIN: Softwarové inženýrstv. enýrství í? Co to je. Píklad definice SI (SEI, CMU) Historie SI. Pro se SI na FEL uí? u.

X36SIN: Softwarové inženýrstv. enýrství í? Co to je. Píklad definice SI (SEI, CMU) Historie SI. Pro se SI na FEL uí? u. X36SIN: Softwarové inženýrstv enýrství Co to je softwarové inženýrstv enýrství í? Struneeno: Souhrn znalostí, metod, postup a praktik používaných pi vytváení a využívání softwarových produkt. Úvod Píklad

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁSKÁ PRÁCE. 2008 Hana Polanská, DiS.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁSKÁ PRÁCE. 2008 Hana Polanská, DiS. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁSKÁ PRÁCE 2008 Hana Polanská, DiS. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Trendy v pístupech k životnímu cyklu vývoje informaního systému

Více

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS Jana Vlková, Alexander Chla 1 ABSTRACT The paper deals with the importance of the receiving, collection and processing the information in

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace.

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. NavAge Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. Doc. Ing. Jií Chod, CSc., Ing.Jií Svoboda, Pavel Mach, Miroslav Šafránek Systémy GNSS a lokalizace polohy nevidomého Globální družicové naviganí

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Analýza a modelování dat. Helena Palovská

Analýza a modelování dat. Helena Palovská Analýza a modelování dat Helena Palovská Analýza a modelování pro SW projekt Strukturovaný přístup Dynamická část (procesy, aktivity, funkce) Statická část (data) Objektově orientovaný přístup use case

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více