VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem"

Transkript

1 VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace

2 VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Výzkumný ústav vdhspdářský T. G. Masaryka, v.v.i. Pdbabská 30, Praha 6

3 OBSAH OBSAH ÚVOD STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM Princip řešení Řešení jednh neb skupiny vdních útvarů (řešení pmcí skládačky ) Řešení celéh pvdí Vstupní data a pdklady Prgramvé vybavení TECHNICKÉ INFORMACE Struktura Technické parametry Instalace Instalace s pužitím instalátru Instalace zkpírváním slžky aplikace VÝPOČETNÍ ČÁST SPRÁVCE ÚLOH Správce úlh - základy práce s úlhami Struktura nabídek aplikace Pznámky k vybraným plžkám nabídek Tlačítka uživatelskéh rzhraní EDITOR DAT Úvd Obecné principy vládání Editace dat Editace existujícíh záznamu Vlžení a dstranění záznamu Ulžení neb dvlání změn Alfanumerické vyhledávání Grafy Tisk / exprt tabulky Nastavení Ulžit / strnvat změny Nastavení aplikace Obecné Grafy Definice pr vykreslvání bdvých bjektů Klávesvé zkratky Data aplikace v editru Příklad editace dat PRACOVNÍ POSTUP Zalžení a identifikace řešené úlhy Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 3

4 7.2 Naplnění (editace) vstupních dat mdelu a určení rzsahu hdncených ukazatelů Ppis říční sítě Identifikace prfilů jevů Výpčet a prhlížení výstupů DATOVÝ MODEL Frmát ulžení dat Struktura tabulek a seznamy kódů Tabulky a gegrafické vrstvy Plžky tabulek Seznamy kódů Schéma datvéh mdelu PŘÍLOHA Ppis pstupu práce s aplikací pr ptřeby šklení vdprávních úřadů Výchzí stav Spuštění aplikace Úlha Prhlížení a editace dat úlhy Ukazatele jaksti a jejich výběr Prfily jevů Charakteristiky prfilů jevů Naplnění údajů vstupech znečištění vd pr výhledvý scénář Úprava údajů jaksti vypuštěných dpadních vd pr výhledvý scénář Vyhdncení plnění imisních standardů v kntrlních prfilech Prhlížení výstupních dat Řešení další úlhy Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 4

5 1 ÚVOD Pdle rámcvé směrnice pr vdní plitiku EU je nutné připravit plány blastí pvdí, ve kterých mají být mim jiné definvány a prgramy patření eliminvány významné vdhspdářské prblémy, které brání dsažení dbréh stavu útvarů pvrchvých a pdzemních vd. K tmu je nutné na celém území blastí pvdí pravidelně vyhdncvat dpady antrpgenních vlivů. Analýza vyžaduje vyhdncení pměrně širké škály dat a prt je vhdné připravit nástrje, které ji v maximální míře usnadní a umžní vypracvat pdklady pr rzhdvání příslušných úřadů. Mezi pžadavky rámcvé směrnice patří uplatnění imisníh principu chrany vd. T vede ke stanvvání emisních limitů vypuštění dpadních vd pdle pžadavků na jakst vdy ve vdním tku. Stanvení emisních limitů kmbinvaným způsbem se v ČR pdrbněji zabývá příslušné nařízení vlády a metdický pkyn MŽP. Aplikace (prgramvé vybavení) pr stanvení emisních limitů kmbinvaným způsbem byla vyvinuta s cílem pskytnut vhdný nástrj k prvádění v metdickém pkynu ppsaných výpčetních pstupů v celstátním rzsahu. Aplikace využívá nástrje vyvíjené a realizvané pd suhrnným značením VSTOOLS, které bsahují prstředky pr prvádění různých typů analýz a mdelvání vdhspdářských jevů na síti vdních tků. Tyt nástrje jsu vždy tvřeny vlastním výpčetním jádrem (prgram zajišťující vlastní výpčet, je vždy kncipván jak samstatně pužitelná aplikace) a dplňkvými funkcemi, zajišťujícími kmfrtní správu a průběh výpčtů (správa dat, příprava dat pr výpčet, uživatelský editr, dkumentace). P technické stránce se nástrje skládají z dílčích, samstatně pužitelných a různě kmbinvatelných mdulů, jejichž funkci lze řídit pmcí řady parametrů. Obecně jde mduly uživatelskéh rzhraní UI, výpčetní mduly PRG a splečné subry knihven DLL. Uživatelské rzhraní je pak knfigurván pr knkrétní ptřeby dané aplikace. Aplikaci, jež je tak tvřena kmbinací příslušných výpčetních mdulů a příslušné knfigurace, značujeme také jak tzv. sestavení. Všechny aplikace/prgramy jsu lkální aplikace pr PC rientvané na c nejnižší nárky na technické vybavení kncvéh uživatele (v tét suvislsti je však vždy třeba brát v ptaz bjem zpracvávaných dat, zejména při zpracvání/vyhdncení dat ve velkém rzsahu). Obecným předpkladem pr pužití (instalaci) jakéhkliv sestavení (uživatelskéh prstředí/výpčetních mdulů) neb samstatných výpčetních mdulů je umístění (instalace) sestavení na lkálním pevném disku pčítače vybavenéh peračním systémem Windws2000/XP a dále přítmnst instalace aktuální verze runtime kmpnenty Micrsft.NET Framewrk. Aplikaci pr stanvení emisních limitů kmbinvaným způsbem vyvinul Výzkumný ústav vdhspdářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce s pdpru výzkumnéh záměru MŽP Výzkum a chrana hydrsféry - výzkum vztahů a prcesů ve vdní slžce živtníh prstředí, rientvaný na vliv antrpgenních tlaků, její trvalé užívání a chranu, včetně legislativních nástrjů. Editr dat jak sučást aplikace byl pdle specifikace VÚV T.G.M., v.v.i. zpracván firmu Hydrsft Veleslavín s.r... Pr užití aplikace platí licenční pdmínky, které jsu v elektrnické pdbě přilženy k její instalaci. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 5

6 2 STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM Směrnice 2000/60/ES Evrpskéh parlamentu a Rady z ustavující rámec pr činnst Splečenství v blasti vdní plitiky (dále jen Rámcvá směrnice) v čl. 40 preambule stanvuje, že vdní plitika Splečenství má být zalžena na sdruženém/kmbinvaném přístupu stanvením hdnt emisních limitů a standardů envirnmentální kvality. Kmbinvaný způsb stanvvání emisních limitů je pžadván v 38 dst. 5 vdníh zákna, kde se říká: Při pvlvání vypuštění dpadních vd d vd pvrchvých stanví vdprávní úřad nejvýše přípustné hdnty jejich mnžství a znečištění (tzv. emisní limity). Při tm je vázán ukazateli vyjadřujícími stav vdy ve vdním tku, ukazateli a hdntami přípustnéh znečištění pvrchvých vd (tzv. imisní standardy), ukazateli a přípustnými hdntami znečištění dpadních vd (tzv. emisní standardy). Kmbinvaný způsb stanvvání emisních limitů je pak pdrbně definván v 2 písm. j) nařízení vlády jak způsb stanvení cílvých emisních limitů při sučasném ddržení emisních a imisních standardů a cílvéh stavu vd ve vdním tku s přihlédnutím k nejlepším dstupným technikám ve výrbě a nejlepším dstupným technlgiím v blasti zneškdňvání dpadních vd (definvaným 2 písm. i) nařízení). Metdiku stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem pdrbněji specifikuje Metdický pkyn dbru chrany vd Ministerstva živtníh prstředí k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 6

7 2.1 PRINCIP ŘEŠENÍ Pzn.: Převzat z Metdickéh pkynu a upraven. Metdický pkyn ppisuje dva základní pstupy vyhdncení plnění imisních standardů v kntrlních prfilech: řešení jednh neb skupiny vdních útvarů ( řešení pmcí skládačky ), kde jsu dále uváděny dva dílčí pstupy a t řešení pr jeden izlvaný vdní útvar a řešení řetězce vdních útvarů, a dále řešení celéh pvdí nad zájmvým prfilem s pmcí aplikace regresníh mdelu. Řešení jednh neb skupiny vdních útvarů je uvažván zejména při psuzvání imisních standardů pr becné pžadavky na užívání vd a vyžaduje dstatečné údaje hdntách ukazatelů jaksti dpadních vd z bdvých zdrjů znečištění. Řešení celéh pvdí je dpručen zejména pr ukazatele znečištění a prfily, kde jsu stanveny přísnější imisní standardy s hledem na pžadavky pr užívání vdy (dběry vdy pr lidsku sptřebu, kupací blasti, lssvé neb kaprvé vdy) a rvněž v případě, kdy se nad kntrlním prfilem nacházejí vdní nádrže s významnu dbu zdržení (větší než 10 dnů). Řešení celéh pvdí vychází ze sledvání jaksti vd v příslušném kntrlním prfilu včetně údajů průtku v dbě sledvání. U bu pstupů se řešení prvádí pr průměrné hdnty (výpčtvé imisní standardy mají charakter rčních průměrů, za průtky vdy v tku se beru dluhdbé průměry Q a, u zdrjů se uvažují průměrná mnžství vypuštěných dpadních vd a průměrné kncentrace ukazatelů znečištění, výpčtvé emisní standardy mají charakter rčních průměrů). Pstupy lze aplikvat jak pr vyhdncení sučasnéh stavu (hlašvané údaje vstupech znečištění z bdvých zdrjů a údaje z mnitringu pvrchvých vd), tak pr výhledvé scénáře reprezentující zejména aplikaci emisních standardů a nejlepších dstupných technik a technlgií. Při výpčtu pr výhledvý scénář se nepředpkládá snížení vstupů z plšných a difúzních zdrjů znečištění Řešení jednh neb skupiny vdních útvarů (řešení pmcí skládačky ) Jestliže vdprávní úřad stanvuje emisní limit kmbinvaným způsbem puze v jednm vdním útvaru a pužije metdu skládačky, lze výpčet ppsat jednduchými bilančními rvnicemi (1) a (2); pžadavkem je ddržet nervnst (3). (1) X j Q = hrní, j ( C p( PPDZ ) ) imis Q dlní, j + BZ j 1 emis, j, k (2) Q hrní,j = Q dlní,j-1 (3) X j + p(ppdz) j C imis kde je X j Q hrní,j vypčtená (na pčátku řešení neznámá) průměrná kncentrace na dlním knci j-téh vdníh útvaru = příčinku bdvých zdrjů znečištění d dlníh knce vdníh útvaru (v mg/l) průměrný průtk v hrním knci j-téh vdníh útvaru (v m 3 /s), který se rvná průměrnému průtku v dlním knci (j-1)-téh vdníh útvaru; jestliže hrním kncem j-téh vdníh útvaru je pramen, pak Q hrní,j = 0 Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 7

8 C imis imisní standard příslušnéh ukazatele jaksti vdy (v mg/l) p(ppdz) j-1 příčinek plšných a difúzních zdrjů znečištění příslušející dlnímu knci (j-1) - téh vdníh útvaru (v mg/l); jestliže hrním kncem j-téh vdníh útvaru je pramen, pak p(ppdz) j-1 = 0 BZ emis,j,k Q dlní,j p(ppdz) j k-tý (evidvaný) bdvý zdrj znečištění v j-tém vdním útvaru, který musí plnit nejdříve emisní standardy nařízení a pak emisní charakteristiky nejlepších dstupných technik ve výrbě a nejlepších dstupných technlgií v blasti zneškdňvání dpadních vd (v g/s); suma v rvnici (1) se prvede přes všechny bdvé zdrje znečištění ležící v j-tém vdním útvaru průměrný průtk v dlním knci j-téh vdníh útvaru (v m 3 /s) příčinek plšných a difúzních zdrjů znečištění příslušející dlnímu knci j-téh vdníh útvaru (v mg/l). Čitatel zlmku v rvnici (1) vyjadřuje příčinek všech bdvých zdrjů znečištění nad dlním kncem řešenéh vdníh útvaru d dlníh knce vdníh útvaru v g/s. První člen čitatele na pravé straně rvnice (1) vyjadřuje příčinek všech bdvých zdrjů znečištění ve všech vdních útvarech nad hrním kncem řešenéh vdníh útvaru d hrníh knce řešenéh vdníh útvaru v g/s; hdnta je stanvena za předpkladu, že těmit bdvými zdrji je využit celý prstr, který pskytuje imisní standard p dečtení hdnty příčinku plšných a difúzních zdrjů znečištění příslušné hrnímu knci řešenéh vdníh útvaru, a že v hrním knci řešenéh vdníh útvaru je imisní standard právě ddržen. Druhý člen čitatele na pravé straně rvnice (1) (BZ emis,j,k ) vyjadřuje bilanci vypuštěnéh znečištění z bdvých zdrjů situvaných v pvdí řešenéh vdníh útvaru. Rvnice (2) vyjadřuje zákn kntinuity (dtk z hrníh útvaru/ů, ústícíh d řešenéh vdníh útvaru se rvná přítku d řešenéh vdníh útvaru). Výraz (3) je nervnst, která vyjadřuje pžadavek splnění imisníh standardu na dlním knci řešenéh vdníh útvaru. Jestliže hdnta (X j + p(ppdz) j ) vyjde p splnění emisních pžadavků nařízení i emisních pžadavků plynucích z nejlepších dstupných technik ve výrbě a nejlepších dstupných technlgií v blasti zneškdňvání dpadních vd větší než C imis, byl by třeba snížit u bdvých zdrjů znečištění ve vdním útvaru a u plšných a difúzních zdrjů znečištění mnžství vypuštěných látek hdntu a t rvným dílem. [( X j + p(ppdz) j ) - C imis ]. Q dlní,j Při řešení řetězce vdních útvarů (na jednm tku směrem p prudu) pčítáme v každém vdním útvaru příčinek bdvých zdrjů znečištění d dlníh knce vdníh útvaru a ty ptm pstupně sčítáme p vdních útvarech směrem p prudu tku. K tét hdntě se pak přičte na dlním knci vdníh útvaru příčinek plšných a difúzních zdrjů znečištění p(ppdz) a suma se srvnává s pžadvaným imisním standardem C imis. Tím se tent pstup liší d řešení izlvanéh vdníh útvaru, kde na hrním knci vdníh útvaru předpkládáme právě splnění imisníh standardu. Jestliže se hledá emisní limit kmbinvaným způsbem pr více zdrjů znečištění ve více za sebu seřazených vdních útvarech a pužije se metda skládačky, pak míst rvnice (1) se pužije rvnice (4) (4) X j = p( BZ emis, j m ) Q + d ln í, j BZ emis, j, k kde p(bz emis,j-m ) je suma příčinku bdvých zdrjů znečištění situvaných ve všech vdních útvarech nad hrním kncem řešenéh j-téh vdníh útvaru; u těcht zdrjů jsu - jak u každéh vdníh útvaru - nejprve uplatněny emisní pžadavky nařízení a pak emisní pžadavky plynucí z nejlepších dstupných technik ve výrbě neb nejlepších dstupných technlgií v blasti zneškdňvání dpadních vd, pkud uplatnění emisních pžadavků nařízení nestačí (suma se Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 8

9 prvádí přes všechny bdvé zdrje situvané v pvdí vdníh útvaru). Prtže neuvažujeme samčištění platí Σp(BZ emis,j-m ) = Σ(BZ emis,j-m ). Suma příčinku bdvých zdrjů Σp(BZ emis,j-m ) v rvnici (4) z výše plžených vdních útvarů musí však přirzeně splňvat nervnst (5) pr (j-1)-tý vdní útvar (5) p ( BZ ) Q emis, j m dlní, j 1 ( PPDZ ) j 1 Cimis + p Suma ΣBZ emis,j,k v rvnici (4) je suma příčinku znečištění bdvých zdrjů znečištění situvaných v pvdí řešenéh vdníh útvaru d dlníh knce vdníh útvaru (suma se prvádí přes všechny bdvé zdrje situvané v pvdí vdníh útvaru). U těcht zdrjů znečištění jsu pět nejprve uplatněny emisní pžadavky nařízení a pak emisní pžadavky plynucí z nejlepších dstupných technik ve výrbě neb nejlepších dstupných technlgií v blasti zneškdňvání dpadních vd, pkud uplatnění emisních pžadavků nařízení nestačí. Pkud by výpčet řešenéh vdníh útvaru vedl k výrazně přísnějším pžadavkům než je tmu u výše plžených vdních útvarů, pak je třeba, aby se na zpřísňujících pžadavcích - tedy na snížení vypuštěnéh mnžství znečištění hdntu [( X j + p(ppdz) j ) - C imis ]. Q dlní,j pdílely i výše plžené vdní útvary (bdvé zdrje a plšné a difúzní zdrje stejnu měru) Řešení celéh pvdí Řešení celéh pvdí je dpručen zejména pr ukazatele znečištění a prfily, kde jsu stanveny přísnější imisní standardy s hledem na pžadavky pr užívání vdy (dběry vdy pr lidsku sptřebu, kupací blasti, lssvé neb kaprvé vdy) a rvněž v případě, kdy nad kntrlním prfilem se nacházejí vdní nádrže s významnu dbu zdržení (větší než 10 dnů). Řešení celéh pvdí vychází z dat sledvání jaksti vd v příslušném kntrlním prfilu. Při řešení se aplikuje regresní mdel, který pčítá se samčištěním. Pužití jednduchéh regresníh mdelu tedy předpkládá, že je k dispzici měření jaksti vdy v zájmvém prfilu/úseku, které je dplněn měřením průtků vdy v dbě dběru vzrků vdy pr analýzu jaksti vdy. Takvé měření by měl být nejméně za dvuleté a lépe za tříleté bdbí. K dispzici musí být také evidence a bilance vypuštěnéh znečištění z bdvých zdrjů nad zájmvým prfilem/úsekem pr stejné bdbí. Jak jednduchý regresní mdel se dpručuje pužít regresní rvnici (6) n D (6) LO α = B * Q + m Q kde je LO Q B,D α m,n látkvý dns zájmvým prfilem (v g/s) průtk vdy zájmvým prfilem (v m 3 /s) regresní sučinitele bilance vypuštěnéh znečištění v pvdí nad zájmvým prfilem Σ(BZ) ( g/s) expnenty Regresní rvnice (6) ppisuje závislst hdnt látkvých dnsů zájmvým prfilem LO i na průtcích vdy Q i. Prměnná α představuje mnžství vypuštěnéh znečištění z (evidvaných) bdvých zdrjů znečištění v pvdí nad zájmvým prfilem. Výraz B*Q n v rvnici (6) ppisuje Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 9

10 velikst zatížení pvdí nad zájmvým prfilem znečištěním pcházejícím z plšných a difúzních zdrjů a výraz D/Q m pak úbytek (ztrátu) mnžství znečištění přirzenými prcesy v tku. Rvnice (6) měla mít B>0 a D<0. D výpčtu regresní rvnice (6) vstupují hdnty LO i -α jak závisle prměnná a hdnty Q i a 1/Q i jak nezávisle prměnné. V některých případech je mžn neb nutn pužít regresní rvnici (7). Jde zejména případ, kdy infrmace bdvých zdrjích znečištění jsu neúplné (např. když část pvdí je mim území republiky). n D (7) LO = A + B * Q + m Q kde je LO Q A,B,D α m,n látkvý dns zájmvým prfilem (v g/s) průtk vdy zájmvým prfilem (v m 3 /s) regresní sučinitele bilance vypuštěnéh znečištění v pvdí nad zájmvým prfilem Σ(BZ) ( g/s) expnenty Regresní sučinitel A je zde dhadem bilance vypuštěnéh znečištění z bdvých zdrjů znečištění (v g/s). Rvnice (7) by měla mít A>0, B>0 a D<0. D výpčtu regresní rvnice (7) vstupují hdnty LO i jak závisle prměnná a hdnty Q i a 1/Q i jak nezávisle prměnné. Vyhdncení plnění imisních standardů v sučasnsti a výhledvý scénář ppisují rvnice (8) až (11). Pr splnění imisních standardů musí být hdnta látkvý dns v prfilu nižší než hdnta látkvéh dnsu dpvídající imisnímu standardu při uvažvání dluhdbéh průměrnéh průtku Q a. (8) γ = LO prům,suč / (Q prům * C prům ) (9) LO,prům, pž = γ. Q a.c imis (10) LO prům, suč LO prům, pž (11) LO prům,sučs - (Σ(BZ suč ) - Σ(BZ vyhl )) LO prům, pž kde je LO prům, suč je průměrný látkvý dns v sučasnsti zájmvým prfilem, respektive p (v g/s) LO prům,vyhl LO prům, pž Q prům C prům Q a C imis je průměrný látkvý dns v sučasnsti zájmvým prfilem pr výhledvý scénář (v g/s) je průměrný přípustný látkvý dns při splnění imisníh standardu (v g/s) průměr průtků zájmvým prfilem v dbě sledvání jaksti (v m3/s) průměrná sledvaná kncentrace ukazatele jaksti (v mg/l) dluhdbý průměrný průtk zájmvým prfilem (v m3/s) imisní standard (v mg/l) Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 10

11 γ ΣBZ suč ΣBZ vyhl krekční faktr: pravný sučinitel, vyplývající z th, že neplatí LO prům, suč =(Q prům *C prům ) suma vypuštěnéh znečištění z evidvaných bdvých zdrjů znečištění v pvdí nad zájmvým prfilem v sučasnsti (g/s) suma vypuštěnéh znečištění z evidvaných bdvých zdrjů znečištění v pvdí nad zájmvým prfilem pr výhledvý scénář (g/s) 2.2 VSTUPNÍ DATA A PODKLADY Aplikace výše uvedenéh pstupu vyžaduje následující vstupní data: Vdní tky Ppis struktury říční sítě (návaznst vdních tků resp. jejich úseků); údaje plze zájmvých úseků na říční síti, tj. Zájmvé a kntrlní prfily úseků rybných vd v členění na kaprvé a lssvé. Údaje plze na říční síti u zájmvých a kntrlních prfilů, ve kterých je psuzván dsažení imisních standardů, tj. závěrných prfilů dílčích pvdí vdních útvarů pvrchvých vd, prfilů reprezentujících pvrchvé vdy využívané ke kupání, prfilů dběrů pvrchvé vdy využívaných jak zdrje pitné vdy, prfilů sledvání jaksti pvrchvých vd. Hydrlgické údaje v kntrlních prfilech, tj. hdnty dluhdbých průměrných rčních průtků Q a, plchy dílčích pvdí v závěrných prfilech vdních útvarů. Údaje sledvání jaksti pvrchvých vd, tj. Vdní nádrže hdnty ukazatelů jaksti za pslední 2-3 rky, (průměrné denní) průtky v prfilech sledvání v dbě dběrů vzrků Identifikace vdních nádrží s dbu zdržení více jak 10 dnů a jejich plha na říční síti Bdvé zdrje znečištění Údaje plze míst vypuštění dpadních vd na říční síti a pr jedntlivá místa vypuštění příznak rzlišující vypuštění městských neb průmyslvých dpadních vd (pr určení emisních standardů), hdnta rčníh vypuštěné mnžství dpadních vd a hdnta rčníh vypuštěnéh a prdukvanéh znečištění (reprezentující sučasný stav), kód NACE při vypuštění průmyslvých dpadních vd (pr určení emisních standardů), Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 11

12 Plšné zdrje znečištění kategrie vypuštění pdle pčtu EO při vypuštění městských dpadních vd (pr určení emisních standardů a emisních limitů při aplikaci nejlepších dstupných technik/technlgií). Ppis závislsti příčinku plšných zdrjů znečištění na specifickém dtku Q spec Emisní standardy a emisní limity při aplikaci nejlepších dstupných technik/technlgií Imisní standardy Emisní standardy ukazatelů přípustnéh znečištění dpadních vd vyjádřené jak celrční aritmetické průměry pr městské i průmyslvé dpadní vdy. Hdnty ukazatelů přípustnéh znečištění dpadních vd při aplikaci nejlepší dstupných technik/technlgií vyjádřené jak celrční aritmetický průměr pr městské dpadní vdy. Imisní standardy ukazatelů přípustnéh znečištění pvrchvých vd vyjádřené jak celrční aritmetické průměry. K naplnění výše uvedených datvých ptřeb jsu v celstátním rzsahu k dispzici následující datvé zdrje: Evidence vedené pdle 22, dst. 2 vdníh zákna a vyhlášky č. 391/2004 Sb. tj. evidence vdních útvarů včetně silně vlivněných vdních útvarů a umělých vdních útvarů, evidence vdních nádrží, evidence dběrů pvrchvých vd, evidence vypuštění dpadních vd, evidence zdrjů pvrchvých vd, které jsu využívány neb u kterých se předpkládá jejich využití jak zdrje pitné vdy, evidence blastí pvrchvých vd využívaných ke kupání, evidence pvrchvých vd, které jsu neb se mají stát trvale vhdnými pr živt a reprdukci půvdních druhů ryb a dalších vdních živčichů, evidence mnžství pvrchvých vd, evidence jaksti pvrchvých vd. Majetkvá a prvzní evidence čistíren dpadních vd a kanalizací, vedená pdle zákna vdvdech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Evidence vdprávních rzhdnutí. Evidence územní identifikace vdních tků (včetně jejich hydrlgických úseků), vdních nádrží a hydrlgických pvdí vedená v Digitální bázi vdhspdářských dat (DIBAVOD, VÚV T.G.M., v.v.i.); sučástí evidence vdních tků je ppis struktury říční sítě pdle standardů HEIS ČR, tj. prstřednictvím tzv. strukturálníh mdelu vdních tků a pvdí. Registr průmyslvých zdrjů znečištění část nebezpečné látky (VÚV T.G.M., v.v.i.). Databáze Hydrfndu (ČHMÚ). Infrmační systém ARROW (ČHMÚ). Nařízení vlády 229/2007 Sb. Metdický pkyn OOV MŽP k nařízení vlády 229/2007 Sb. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 12

13 2.3 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ Prgramvéh vybavení umžňuje rutinní aplikaci výše ppsané metdy ve vhdném grafickém uživatelském prstředí (GUI). Nabízí nástrje pr rganizaci výpčtu, administraci vstupních dat, a prezentaci vstupních i výstupních dat frmu map, tabulek a grafů. Struktura prgramvéh je tvřena jedntlivými splupracujícími prgramvými mduly. Z hlediska funkce se jedná zejména : účelvu gedatabázi vstupních a výstupních dat mdelu; výpčetní část editr dat gedatabáze; správce jedntlivých výpčtů. Aplikace umžňuje uživateli naplnění vstupních dat a výpčet pr výhledvý scénář s tím, že nabízí mžnst autmatickéh naplnění emisních limitů pr 2 základní scénáře: (a) pr emisní limity dpvídající emisním standardům pr kmunální a průmyslvé zdrje a (b) pr emisní limity při aplikaci nejlepších dstupných technik/technlgií u kmunálních zdrjů znečištění. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 13

14 3 TECHNICKÉ INFORMACE Aplikace umžňuje rutinní prvádění výše uvedených výpčtů v grafickém uživatelském prstředí (GUI). Krmě samtných výpčetních funkcí aplikace nabízí nástrje pr rganizaci výpčtu, administraci vstupních dat, zbrazení a prezentaci výsledků výpčtů, zejména frmu tabulek a map. 3.1 STRUKTURA Struktura prgramvéh je tvřena jedntlivými splupracujícími prgramvými mduly. Z hlediska funkce se jedná zejména : administrační prstředí jedntlivých výpčtů výpčetní mduly editr dat dkumentaci aplikace účelvu gedatabázi vstupních a výstupních dat mdelu (gegrafická data mají význam referenčních dat; krmě funkcí lkalizace prfilů na říční síť nevstupují d samtnéh výpčtu) VSTOOLS.KOMJAK stanvení emisních limitů kmbinvaným způsbem PRGAGREG přípravné perace PRGKOMJAK stanvení limitů PRGREGRE regresní analýza EDITOR editace dat DOKUMENTACE Na brázku je znázrněn funkční schéma aplikace KOMJAK. Jádrem aplikace je výpčetní mdul PRGKOMJAK. Administrační prstředí zajišťuje mdul uživatelskéh rzhraní (správce úlh, UI), bslužné funkce pak mduly PRGAGREG/PRGREGRE a dále uživatelský editr a dkumentace. 3.2 TECHNICKÉ PARAMETRY Prgramvé vybavení je ve stávající verzi kncipván jak aplikace na lkálním pčítači uživatele. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 14

15 Pdmínku pr prvz aplikace je perační systém Micrsft Windws 2000/XP/Vista s nainstalvanu aktuální verzí platfrmy Micrsft.NET Framewrk (je buďt již přím sučástí peračníh systému neb je k dispzici vlně na internetvých stránkách splečnsti Micrsft). Hardwarvé pžadavky jsu dány puze pžadavky peračníh systému a platfrmy Micrsft.NET Framewrk, nicméně kvalita hardwarvéh vybavení pdmiňuje (v přímé závislsti na rzsahu zpracvávaných dat) rychlst prvádění simulačních výpčtů. Sftware se skládá z dílčích samstatných prgramvých mdulů (mdulární systém nástrjů pr vdhspdářské výpčty vyvíjený pd splečným značením VSTOOLS ) zajišťujících jedntlivé skupiny výpčetních perací. Tyt mduly jsu pak pr ptřeby uvedených výpčtů zkmbinvány d pdby tzv. sestavení (sestavení VSTOOLS.KOMJAK, zkráceně aplikace KOMJAK). Sestavení je kmbinací vybraných výpčetních a dalších mdulů a jejich příslušné knfigurace pr zajištění běhu a správy pžadvaných výpčetních perací a správy úlh a dat. Sestavení aplikace KOMJAK se skládá z následujících subrů a slžek: UI.EXE uživatelské rzhraní PRGAGREG.EXE prgramvý subr mdelu PRGKOMJAK.EXE prgramvý subr mdelu PRGREGRE.EXE prgramvý subr mdelu DLLTOOLS.DLL knihvny mdelu MANUALUSRKOMJAK.PDF subr dkumentace/nápvědy PRG.CFG knfigurační subr mdulů mdelu AXINTEROP.SHDOCVW.DLL knihvny Micrsft.NET INTEROP.SHDOCVW.DLL knihvny Micrsft.NET VHBEDITOR.EXE uživatelský editr dat DATASOURCE.XML definice pr uživatelský editr dat SAMPLE slžka vzrů dplňkvých dat aplikace pr vytváření nvých úlh DATA výchzí slžka úlh *) UI.SET subr uživatelských nastavení *) COMPARE.TMP pracvní subr prvnávání úlh (dčasný) **) *.* dčasné pracvní subry a slžky Pznámky: *) subry jsu ukládány d slžky VSTOOLS umístěné ve slžce dat aplikací uživatele Dcuments and Settings\uživatel\Data aplikací **) subry jsu ukládány d slžky ~VSTOOLS umístěné ve slžce dčasných dat uživatele \Dcuments and Settings\uživatel\Lcal Settings\Temp, slžka existuje puze za běhu aplikace a při uzavření aplikace je dstraněna Data řešených úlh (gedatabáze) pak bsahují subry: ULOHA.INF řídící subr úlhy ULOHA.LOG prtkl řešení úlhy *.TXT vstupní/výstupní data úlhy *.SHP/*.SHX/*DBF gegrafická referenční data Pznámka: Pdrbný ppis struktury ulžení dat úlhy (gedatabáze) je uveden v ppisu datvéh mdelu (kapitla Datvý mdel ) dále v textu. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 15

16 3.3 INSTALACE Aplikace by měla být instalvána na lkální pevný disk pčítače. Instalace na sdílené úlžiště (míst v síti/síťvý disk) je mžná, může však mít (v závislsti na parametrech a knfiguraci sítě) za následek snížení výknu aplikace (rychlsti výpčtů). V tmt případě je třeba mít na paměti, že rychlst výpčtů je i v tmt případě primárně závislá na parametrech pčítače, na němž je aplikace spuštěna (lkální pčítač). Vlastní instalace aplikace se prvede, v závislsti na způsbu distribuce aplikace, spuštěním instalátru prgramu neb zkpírváním subrů. Instalace sestavení spčívá z instalace výše uvedených prgramvých mdulů a dále splečných subrů knihven, knfiguračních subrů a z nastavení a vytvření vzrvých datvých slžek. Pr umístění dat pr výpčty (úlh) platí, že mhu být umístěny jak na lkálním disku pčítače tak na síťvém (sdíleném) úlžišti. Aplikace za běhu zajišťuje kntrlu výhradníh přístupu uživatele k datům vybrané úlhy, úlžiště tedy může být sdílen více uživateli. Dpručené umístění dat úlh je na lkální pevný disk pčítače, cž je ptimální z hlediska rychlsti přístupu k datům a prvádění výpčtů. Při umístění na síťvé úlžiště může dcházet, zejména s hledem na parametry a vytížení místní sítě, ke zpmalení průběhu výpčtů (přens dat p síti) Instalace s pužitím instalátru Při instalaci pmcí istalátru se vytvří spuštěcí ikna na plše pčítače a také příslušná slžka v nabíce Start. Instalace pmcí instalátru může vyžadvat právnění administrátra peračníh systému Instalace zkpírváním slžky aplikace Při instalaci zkpírváním bsahu prvede uživatel instalaci aplikace zkpírváním slžky aplikace na pevný disk svéh pčítače, nejlépe přím d křenvéh adresáře (např. "C:\"). P zkpírvání je vhdné zkntrlvat, zda při kpírvání nedšl k značení kpírvaných slžek neb subrů atributem "jen ke čtení" (jde vlastnst některých verzí peračních systémů firmy Micrsft). Pkud k tmut dšl, atribut "jen ke čtení" u slžek i subrů lze zrušit kliknutím pravým tlačítkem myši na název slžky a pté vlbu "Vlastnsti > zrušit zaškrtnutí jen pr čtení > Pužít změnu pr slžku, pdslžky i subry" (zrušení atributu pr všechny zkpírvané subry, v pačném případě nebudu prgramy mci d subrů zapisvat data). Aplikace se pak spustí kliknutím na iknu aplikace "UI.EXE", neb si uživatel může pr snadné spuštění vytvřit zástupce na plše kliknutím pravým tlačítkem myši na subr "UI.EXE" a vybráním vlby "Odeslat > Plcha (vytvřit zástupce)". P instalaci aplikace se autmaticky nastaví výchzí slžka úlh d adresáře DATA v adresáři s instalací aplikace. Jsu-li sučástí instalace vzrvá/ukázkvá data, jsu umístěna v tét výchzí slžce úlh. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 16

17 4 VÝPOČETNÍ ČÁST Hlavní výpčetní částí aplikace je předpkládané vyhdncení předpkládanéh vlivu bdvých i plšných zdrjů znečištění na jakst pvrchvých vd. Hdncení je prváděn v kntrlních prfilech (závěrné prfily vdních útvarů a prfily sledvání jaksti) na vdních tcích a ve vdních nádržích. Pdle údajů vstupech znečištění a/neb údajů z mnitringu pvrchvých vd je vyhdncen předpkládaný látkvý dns v prfilu a následně prvnán s přípustným látkvým dnsem určeným pdle imisních standardů. Sučástí aplikace jsu dále výpčetní mduly, které pmáhají připravit vstupní data pr výše uvedený bilanční výpčet (a bilančnímu výpčtu tedy předcházejí). Jedná se : Statistické vyhdncení dat ze sledvání jaksti pvrchvých vd, včetně regresníh mdelu. Naplnění vstupních údajů týkajících se kncentrace vypuštěných dpadních vd z bdvých zdrjů znečištění pr výhledvý scénář. Funkce, výpčetní krky a vstupní a výstupní data jedntlivých výpčetních částí aplikace jsu ppsány dále: Naplnění vstupů znečištění pr výhledvý scénář Funkce: plní hdnty kncentrací (emisních limity) pr výhledvé scénář variantně: pdle emisních standardů pr kmunální a průmyslvé zdrje, dsažitelnými hdntami kncentrací při aplikaci nejlepších dstupných technik/technlgií (BAT) u kmunálních zdrjů znečištění. Pvinnými vstupními daty jsu pr každé míst vypuštění z bdvéh zdrje znečištění Pr jedntlivé ukazatele stávající hdnty kncentrace vypuštěných dpadních vd Příznak, zda se jedná vypuštění kmunálních neb průmyslvých dpadních vd Pr kmunální zdrje znečištění příznak, zda jsu dpadní vdy čištěny na ČOV, kategrii ČOV pdle EO, při určení emisních limitů pr vypuštění fsfru příznak zda jsu dpadní vdy na ČOV dčišťvány (vybaveny technlgickým stupněm pr dstraňvání fsfru), pr jedntlivé ukazatele stávající hdnty kncentrace vypuštěných dpadních vd. Pr průmyslvé zdrje znečištění kód eknmické činnsti NACE, pr nebezpečné látky příslušný druh výrby. Výstupními údaji jsu pr jedntlivé místa vypuštění a ukazatele: kncentrace vypuštěnéh znečištění pr výhledvý scénář pdle emisních standardů neb při uplatnění nejlepších dstupných technik/technlgií. Při plnění hdnt kncentrací vypuštěných dpadních vd pr výhledvý scénář platí následující pstup: Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 17

18 Při plnění hdnt BAT: Pkud pr příslušný zdrj znečištění a ukazatel nejsu stanveny hdnty BAT, jsu pr výhledvý scénář plněny hdnty emisních standardů. Pkud ani ty nejsu stanveny, jsu plněny hdnty sučasných kncentrací. Při plnění hdnt emisních standardů: Pkud pr příslušný zdrj znečištění a ukazatel nejsu stanveny hdnty standardů, jsu pr výhledvý scénář plněny hdnty sučasných kncentrací. Pkud jsu kncentrace pdle emisních standardů/bat pr zdrj a ukazatel vyšší než jejich hdnty v sučasnsti, je pr výhledvý scénář naplněna hdnta sučasné kncentrace. Pkud je pr eknmicku činnst vztahující se k průmyslvým zdrjům znečištění uveden více hdnt emisních standardů (v závislsti na pdrbnější specifikaci), je pr výhledvý scénář naplněna nejméně přísná (nejvyšší) hdnta (aby vyhdncení plnění imisních standardů v kntrlním prfilu byl na straně bezpečnsti. Pkud pr daný ukazatel lze stanvit emisní standardy přípustnu kncentrací i pžadvanu účinnstí čištění je aplikván méně přísný výsledný limit. Vstupní data jsu uvedena v tabulce PRF_JEV a JAK_VST; výstupní data jsu plněna d tabulky JAK_VST (viz kapitla Datvý mdel ). Statistické vyhdncení sledvání jaksti vd Funkce: Prvádí statistické vyhdncení řad sledvání jaksti, včetně regresní analýzy, v prfilech sledvání jaksti určených jak kntrlní prfily a s dstatečnu délku časvé řady měřených kncentrací ukazatele jaksti a průtku v dbě měření. Regresní analýza je pdrbněji ppsána v kapitle Princip řešení výše. Pvinnými vstupními daty jsu pr jedntlivé ukazatele znečištění: identifikace prfilu sledvání jaksti (ID), časvá řada naměřených kncentrací a průtku v dbě měření, minimální pčet záznamů řady je 12; hdnty expnentů m a n regresníh mdelu. Výstupními údaji jsu: časvá řada mdelvanéh látkvéh dnsu u mdelvané kncentrace ukazatele, průměrná a maximální hdnta měřená kncentrace ukazatele, měřená kncentrace při C90 a P95, hdnty sučinitelů A, B a D regresníh mdelu, keficient determinace regresníh mdelu, hdnta krekčníh faktru γ, průměrné mdelvané mnžství vstupu z plšných a difúzních zdrjů znečištění, průměrné mdelvané mnžství vstupu z bdvých zdrjů znečištění, průměrné mdelvané mnžství dburané samčištěním (vyjádřen jak kladná hdnta). Pznámka: Hdnty sučinitelů regresníh mdelu by měly být A>0, B>0 a D<0. Pkud tat pdmínka není splněna, nejsu průměrné hdnty mdelvaných vstupů a samčištění uváděny. Vstupní i výstupní údaje jsu uvedeny v tabulkách RADA_JAKK a RDJAK_STAT (viz kapitla Datvý mdel ). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 18

19 Vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem Funkce: Prvádí pstupně následující krky: Analýza plhy prfilů jevů na říční síti: Pr každý prfil na říční síti nalezení nejbližších kntrlních prfilů, tj. závěrnéh prfilu vdníh útvaru, prfilu sledvání jaksti. Pr každý kntrlní prfil: identifikace a určení pčtu významných nádrží, příznak, zda se nachází v pvdí vdárenskéh dběru, kupací blasti. Identifikace specifických pžadavků na užívání (rybné vdy, kupací blasti, vdárenské dběry) Určení imisních standardů v kntrlních prfilech Výpčet předpkládané (mdelvané) jaksti pvrchvé vdy v kntrlních pr jedntlivé scénáře bilanční hdncení látkvéh dnsu (pdle metd ppsaných v kapitle Princip řešení) Suhrnné vyhdncení výsledků určení bilančníh stavu (vzhledem plnění imisních standardů) v kntrlních prfilech. Suhrnné vyhdncení dpvídá nejméně příznivému stavu pr všechny hdncené ukazatele a aplikvané metdy. Pvinnými vstupními údaji jsu: identifikace struktury říční sítě a zájmvých úseků: ID úseku tku a ID úseku navazujícíh, údaj, zda je úsek vymezen jak kaprvá neb lssvá vda. identifikace relevantních prfilů, včetně určení jejich plhy na říční síti: ID prfilu, ID úseku tku, na kterém prfil leží, čísl plhy na úseku jak vzdálenst d začátku úseku (uvažván ve směru prudění) v prmilích (v rzmezí hdnt 1 až 999), suřadnice prfilu (nutné pr zbrazení na mapě v prstředí editru, nikli pr vyhdncení jaksti), typ prfilu (závěrný prfil útvaru, prfil sledvání jaksti, míst vypuštění dpadních vd, hráz vdní nádrže, prfil dběru vdy pr lidsku sptřebu, kupací blast), Identifikace prfilu ve vdhspdářské sustavě, tj. rzdělení prfilů na: kntrlní, přiřazené ke kntrlním, s uvedením ID kntrlníh prfilu, ke kterému je přiřazen, agregvané, s následujícím významem: Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 19

20 V kntrlních prfilech je vyhdncván plnění imisních standardů. Jedná se prfily sledvání jaksti s časvými řadami měřených hdnt kncentrace ukazatele jaksti a průtku v dbě dběru vzrku. Ke kntrlním prfilům jsu přiřazvány zájmvé prfily, tj. prfily s přísnějšími imisními standardy (dběry vdy pr lidsku sptřebu, kupací blasti). Přiřazením jsu přísnější pžadavky prmítnuty d vyhdncení v kntrlním prfilu. Agregvanými prfily jsu prfily (jevy), jejichž vliv je vyhdncen suhrnně v kntrlních prfilech. Jedná se především místa vypuštění dpadních vd. V prfilu vypuštění dpadních vd (bdvé zdrje): sučasné a výhledvé mnžství vypuštěné vdy, sučasná a výhledvá kncentrace vypuštěnéh znečištění pr jedntlivé ukazatele/látky, V kntrlních prfilech Průměrný dluhdbý průtk Q a, Výstupními údaji jsu Specifický dtk v závěrném prfilu vdníh útvaru, Průměrný měřený látkvý dns pr jedntlivé ukazatele/látky v prfilu sledvání jaksti, v prfilech vypuštění dpadních vd sučasné a výhledvé mnžství vstupu znečištění v prfilu vypuštění (bdvý zdrj). V kntrlních prfilech: pžadavky na užívání vdy (ve vztahu k určení imisních standardů), imisní standardy pr jedntlivé ukazatele, bilanční údaje vyhdncení plnění imisních standardů v sučasnsti a pr výhledvý scénář, celkvý vstup znečištění z evidvaných bdvých zdrjů v pvdí prfilu a jejich pčet, hdnta přípustnéh látkvéh dnsu, hdnta mdelvanéh (simulvanéh) látkvéh dnsu, hdnta mdelvané (simulvané) kncentrace, stanvení rezerv/deficitů látkvéh dnsu (jak rzdílu mezi přípustným a mdelvaným), příznak splnění imisníh standardu. V závěrných prfilech vdních útvarů dále: celkvý vstup znečištění z evidvaných bdvých zdrjů v útvaru, příčinek vstupu z plšných a difúzních zdrjů znečištění v pvdí prfilu. Vstupní údaje jsu uvedeny v tabulkách UTOK, PRF_JEV, JAK_VST, RDJAK_STAT; výstupní data jsu plněna d tabulek PRF_JEV, POZJ_UZ, JAKVST_SCE, JAKVST_AGK, JAK_LIMIT, JAK_POZ a PRF_JAKK (viz kapitla Datvý mdel ). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 20

21 5 SPRÁVCE ÚLOH 5.1 SPRÁVCE ÚLOH - ZÁKLADY PRÁCE S ÚLOHAMI Základní jedntku výpčtu je tzv. úlha. Úlh se rzumí kmpletní subr vstupních a výstupních dat pr jedn knkrétní řešení výpčtu. Základ uživatelskéh rzhraní mdelu tvří tzv. správce úlh. Správce úlh bsahuje přehled všech řešených úlh. V levé hrní části kna je seznam slžek úlh. Slžku úlh se rzumí slžka (adresář), ve které jsu ulženy jedntlivé úlhy. Každá úlha je pak ulžena v samstatném adresáři a je tvřena sadu subrů vstupních a výstupních dat, referenčními daty, prtklem zpracvání a tzv. infrmačním subrem úlhy. Slžky úlh lze d seznamu přidávat neb je ze seznamu debírat pmcí nabídky Úlha > Slžky úlh. Pznámka: Slžky úlh jsu při pužití tét nabídky přidávány neb debírány na/ze seznamu, při debírání slžky úlh nedchází k fyzickému mazání dat. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 21

22 Pzr: V žádném případě nezasahujte d výstupních subrů, subru prtklu neb infrmačníh subru úlhy a p prvedení výpčtů ani d subrů vstupních dat. Jakékliv zásahy d těcht subrů mhu mít za následek neknzistenci úlhy, pškzení dat neb znevěrhdnění výstupů! Seznam úlh bsažených ve vybrané slžce úlh je zbrazen v levé dlní části kna. Výběr úlhy pr práci se prvede výběrem úlhy v tmt seznamu. Pznámka: V seznamu úlh jsu zbrazeny puze úlhy splňující frmální pžadavky na úlhu, tj. bsahující platné infrmace úlze. Pkud jsu v seznamu některé úlhy neaktivní, jde úlhy, které nebyly vytvřeny neb zpracvány pmcí aktuálníh setavení/aplikace. Při výběru takvét úlhy může djít k znepřístupnění nabídek menu aplikace, které nejsu pr danu úlhu relevantní. Základní infrmace úlze se zbrazí také p najetí myší na plžku úlhy. Správce úlh dále dispnuje systémem autmatickéh zamykání úlh. Systém autmatickéh zamykání úlh aktivuje neb deaktivuje správce v administračním režimu aplikace a služí jak chrana před neúmyslnu manipulací s daty. Je-li systém autmatickéh zamykání úlh aktivván, jsu infrmace každé úlze ve výchzím režimu dstupné puze pr čtení. Aby byl mžné s úlhu pracvat (editvat vstupní data, prvádět výpčty, prhlížet výstupní data, genervat výstupní sestavy), je třeba tut úlhu nejprve vybrat v seznamu úlh v hlavním kně aplikace a pté ji demknut nabídka Úlha > Odemknut. Pznámka: Úlhu je mžné zamknut pužitím příkazu nabídky Úlha > Zamknut. Aktivvaná úlha se také autmaticky zamnkne výběru jiné úlhy v seznamu úlh. Není-li systém zamykání úlh aktivván, jsu plžky menu Úlha > Odemknut a Úlha > Zamknut neaktivní a nelze je pužít. K zamknutí neb demknutí úlhy lze také využít příslušné tlačítk přím v kně aplikace. Stav zamknutí/demknutí úlhy je indikván iknu zbrazenu na tmt tlačítku (viz ppis tlačítek v následujícím textu). V dlní části kna se nachází grafický ukazatel pstupu a stavvý (infrmační) řádek. V hrní části kna správce úlh je lišta nabídek. Prstřednictvím nabídek se prvádějí všechny perace zpracvání vybrané úlhy. Vybrané (čast pužívané) perace jsu pak dstupné také prstřednictvím tlačítek dstupných přím v kně aplikace. Úplná struktura nabídek a přehled tlačítek jsu uvedeny dále. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 22

23 5.2 STRUKTURA NABÍDEK APLIKACE Úlha Nástrje pr práci s úlhu. Odemknut Umžní demknutí vybrané úlhy pr editaci a/neb prhlížení dat a prvádění výpčtů. Zamknut Zamkne vybranu úlhu a tím zabrání editaci/prhlížení dat a spuštění výpčtů. Kpie úlhy Vytvří nvu úlhu na základě vybrané úlhy. Během vytváření kpie úlhy jsu dstraněna výstupní data úlhy. Smazat úlhu Odstraní data vybrané úlhy. Operace je nevratná. Prtkl řešení Zbrazí prtkl řešení vybrané úlhy bsahující pdrbný záznam průběhu řešení úlhy. Ulžit infrmace úlze Ulží změny v infrmacích úlze prvedené v editvatelných plích frmuláře. Obnvit zbrazení seznamu úlh Obnví seznam úlh načtením úlh zvlené slžky úlh z disku a aktualizuje infrmace případném zamknutí vybrané úlhy jiným uživatelem). Exprt/imprt Nástrje pr prvádění exprtu neb imprtu úlh. Exprt úlhy Umžní exprtvat úlhu d zvlenéh cíle na disku ve frmátu slžky úlhy neb ve frmátu archivu zip. Imprt úlhy Umžní imprtvat úlhu ze zadanéh umístění (úlha ve frmátu slžky neb ve frmátu archivu zip). Při načítání úlhy z frmátu zip musí být tent subr generván funkcí exprtu dat aplikace neb musí splňvat pžadavky aplikace na imprtvaný subr zip (jeden archiv zip musí bsahvat právě jednu úlhu umístěnu v příslušném adresáři úlhy). Aktualizace/dplnění dat úlhy Umžňuje načtení aktualizačních dat d vybrané úlhy. Vybraná úlha musí být demknuta a stav řešení úlhy musí mít administrátrem pvlenu aktualizaci vstupních dat (bvyklé je pvlení aktualizace dat pr stav řešení Nvá úlha ). Exprt prtklu řešení úlhy Umžní zkpírvání prtklu řešení vybrané úlhy d zvlenéh cíle na disku. Odeslat em Umžňuje přímé deslání vybraných infrmací úlze neb datvých subrů úlhy em prstřednictvím výchzí vé klientské aplikace. Funkce vyžaduje spuštěnu klientsku vu aplikaci. Není funkční při pužití přístupu k vé schránce například prstřednictvím internetvé stránky a funkčnst může dále záviset také na typu véh klienta. Prvnat Zbrazí dialg pr prvnání vstupních a výstupních dat s daty jiné úlhy. V závislsti na rzsahu dat úlh, pčtu rzdílů a výknu pčítače může prvnávání trvat i něklik desítek minut. Nvá úlha Vytvří nvu prázdnu úlhu. Je vytvřena struktura tabulek včetně hlaviček a dalších subrů úlhy. Funkce je určena zejména pr následné hrmadné plnění dat např. z databázvéh systému. Slžka úlh Umžní přidání neb dstranění slžky úlh na/ze seznamu. Přidat slžku na seznam Přidá slžku úlh na seznam tak, aby s ní byl mžn pracvat. Odebrat slžku ze seznamu Odstraní slžku úlh ze seznamu. Přitm nedjde k dstanění slžky ani dat z úlžiště/disku pčítače, pkud slžka bsahuje úlhy neb jakákliv jiná data. Puze je-li slžka zcela prázdná, je dstraněna z úlžiště/disku. Zbrazit data Editace neb prhlížení vstupních a výstupních dat. Prhlížet/editvat data Otevře specializvaný editr dat v režimu editace/prhlížení dat. Režim editru se řídí stavem řešení vybrané úlhy data lze editvat, dkud není prveden výpčet vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem, p Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 23

24 prvedení výpčtu vyhdncení lze data již puze prhlížet. Pr editaci vstupních dat je třeba vytvřit kpii úlhy viz plžka nabídky Kpie úlhy. Výpčet Spuštění výpčtů nad vstupními daty. Statistické vyhdncení dat z mnitringu a regresní analýza Prvede regresní analýzu nad daty z mnitringu. Naplnění vstupů znečištění pr výhled pdle sučasnéh stavu Prvede naplnění dat pr výhledvý scénář řešení. Data jsu naplněna pdle zadaných hdnt vstupů pr sučasný stav. Naplnění vstupů znečištění pr výhled pdle emisních standardů Prvede naplnění dat pr výhledvý scénář řešení. U vstupů znečištění překračujících dpvídající hdntu emisníh standardu se předpkládá splnění hdnt emisníh standardu. Naplnění vstupů znečištění pr výhled pdle nejlepších technlgií/bat Prvede naplnění dat pr výhledvý scénář řešení. U vstupů znečištění překračujících dpvídající hdntu pžadvanu pdle nejlepších technlgií/bat se předpkládá splnění pžadavků daných hdntami nejlepších technlgií/bat. Výpčet vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem Prvede vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem. Nápvěda Nápvěda aplikace. Uživatelská příručka Nápvěda prgramu. Datvý mdel přehled tabulek Suhrnný přehled tabulek pužívaných aplikací. Datvý mdel tabulky Výpis struktury tabulek pužívaných aplikací. Datvý mdel číselníky Výpis bsahu všech číselníků datvéh mdelu. Licence Zbrazí licenční pdmínky. O aplikaci Základní infrmace aplikaci. Pznámka: Struktura nabídek se může, v závislsti na knfiguraci a verzi aplikace, mírně lišit Pznámky k vybraným plžkám nabídek Kpie úlhy Kpie vybrané úlhy je přesnu kpií zdrjvé úlhy. Při vytváření kpie úlhy je vytvřena kpie vybrané úlhy, ze kleré jsu (v případě že již byl prveden výpčet) dstraněna všechna výstupní data. Pznámka: Pkud jsu v rámci editace dat úlhy upravena/změnněna některá vstupní data (například údaje vypuštění, vlžen nvý prfil apd.), zůstanu tat data zachvána i v kpii vytvřené na základě tét úlhy. Odstraněny budu puze případné výsledky výpčtů (vyhdncení). Prtkl řešení Prtkl řešení bsahuje záznam průběhu všech výpčtů prvedených pr vybranu úlhu a případných chybách, které se v průběhu zpracvání vyskytly. Každý záznam je značen přesným datem a časem zpracvání. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 24

25 Exprt úlhy Funkce umužňuje deslání kpie úlhy na zvlené úlžiště/disk. Exprt může být prveden zkpírváním slžky úlhy (djde k fyzickému zkpírvání slžky s daty úlhy d zvlenéh cíle) neb ulžením dat vybrané úlhy d archivu zip (archiv zip je ulžen d uživatelem zvlené slžky a úlhu z něj lze načíst přím funkcí Imprt úlhy neb rzbalením úlhy archivačním prgramem a následným imprtem rzbalené úlhy d aplikace). Funkci lze využít k archivaci/zálhvání jedntlivých úlh. Imprt úlhy Funkce umžňuje načtení dat z exprtníh zip subru neb z vyexprtvané slžky. Subr zip musí být vytvřen funkcí Exprt úlhy neb musí být kmpatibilní s funkcemi exprt/imprt pdprvanými aplikací (musí bsahvat data právě jedné úlhy ulžená v jediné slžce, krmě značení slžky úlhy nesmí bsahvat další adresářvu strukturu ani další subry). Aktualizace/dplnění dat úlhy Funkce je určena k načtení tzv. aktualizačníh balíčku dat. K distribuvaným datům (úlha) může být vydán tzv. aktualizační balíček dat. Tent aktualizační balíček nebsahuje všechna data úlhy, nýbrž puze data, která mají být d úlhy dplněna (rzšíření rzsahu dat) neb v úlze nahrazena (aktualizace dat). Takvýt balíček je mžné načíst puze d stávající úlhy umžňující editaci dat (tedy d úlhy neb kpie úlhy, nad kteru ještě nebyl prveden vyhdncení). O prvedení aktualizace pmcí aktualizačníh balíčku je prveden záznam d prtklu řešení úlhy (viz plžka nabídky Prtkl řešení ). Prvnat Prvnání úlh služí ke snadnému vyhledání rzdílů různých simulačních výpčtů. Vždy se prvnává aktuálně vybraná úlha s libvlnu další. Aby měl prvnávání úlh smysl, měly by být prvnávány úlhy řešené na stejném území (ve stejných prfilech). Funkce prvnání dat analyzuje všechna (vstupní i výstupní) data a zbrazí pr jedntlivé tabulky datvéh mdelu záznam s výčtem rzdílných záznamů. Pznámka: Prvnání úlh může, v rávislsti na bjemu prvnávaných dat a jejich rzdílnsti být časvě nárčnější a může trvat i něklik minut. Pkud zvlíte mžnst výpisu rzdílných záznamů, můžete pčet vypsaných záznamů mezit. Pkud si přejete vypsat všechny rzdílné záznamy, nezadávejte d ple pr pčet záznamů žádný údaj. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 25

26 Tlačítkem < můžete zbrazit výsledky psledníh prvedenéh prvnání úlh. Při spuštění prvnávání úlh se vždy výsledky předchzíh prvnávání přepíší. Pkud chcete výsledky prvnávání uchvat, tevřete výsledky psledníh prvnávání (výsledky se tevřu také autmaticky bezprstředně p prvedení prvnání) a z nabídky Subr zvlte Ulžit jak a výsledky si ulžte. Pznámka: Při výpisu rzdílných záznamů je třeba mít na paměti, že jsu prvnávány všechny subru úlhy a tudíž, není-li mezen pčet vypisvaných rzdílných záznamů, může být výpis rzdílů velmi dluhý. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 26

27 Nvá úlha Příkazem Nvá úlha lze vytvřit zcela nvu prázdnu úlhu. Bude vytvřena struktura úlhy (struktura všech vstupních tabulek atp.), ale tat úlha nebude bsahvat žádná data, a t ani údaje prfilech, říční síti neb průtkvé řady. Tat vlba je vhdná pr vytvření výchzíh stavu úlhy při hrmadném plnění dat externími nástrji a vyžaduje znalst datvéh mdelu. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 27

28 Výpčty Před spuštěním simulačníh výpčtu je třeba úlhu nejdříve demknut pr výpčty (viz výše). V průběhu simulačníh výpčtu se nepkušejte zpracvání přerušit. Násilné přerušení zpracvání by mhl vést k ulžení dílčích dat a výstupy by nebyly knzistentní. Délka kmpletníh výpčtu závisí zejména na rzsahu rzsahu zpracvávaných dat. Zpracvání trvá bvykle d něklika minut (pr menší pčet vyhdncvaných ukazatelů) d něklika desítek minut (velký pčet vyhdncvaných ukazatelů). Během výpčtu se dčasně skryje n správce úlh a zbrazí se infrmační kn výpčetní aplikace infrmující pstupu zpracvání. V tmt kně je zbrazen ukazatel pstupu zpracvání, infrmace uplynulé dbě zpracvání, pstupu zpracvání v % a infrmace aktuální fázi zpracvání. Zbrazvané infrmace pskytují vždy údaje celkvém pstupu zpracvání v rámci celéh výpčtu bez uhledu na t, ve které fázi se zpracvání právě nachází (bez hledu na t, z klika fází se zpravání skládá, tj. klik prgramů je během výpčtu vlán).. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 28

29 5.3 TLAČÍTKA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Tlačítka dstupná v kně správce úlh služí k rychlému vládání hlavních, čast pužívaných funkcí (vybrané funkce nabídky Úlha, viz dále). Všechny funkce aplikace jsu pak dstupné prstřednictvím uživatelských nabídek (menu) v hrní části kna, viz výše. Tlačítka pr práci se slžkami úlh: přidat slžku úlh na seznam dstranit slžku úlh ze seznamu Tlačítka pr práci s úlhami: zámek úlhy úlha je demknuta pr editace a výpčty zámek úlhy úlha je zamknuta zámek úlhy typ úlhy/sestavení nedpvídá sestavení aplikace zámek úlhy úlha je již tevřena jiným uživatelem kpie úlhy smazat úlhu prtkl řešení bnvit zbrazení seznamu úlh ulžit infrmace úlze Ppis jedntlivých funkcí je blíže uveden v předchzím textu. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 29

30 6 EDITOR DAT 6.1 ÚVOD VHBEDITOR je univerzální aplikace určená k prhlížení a editaci dat ulžených ve splečném datvém mdelu nástrjů VSTOOLS. P spuštění editru se zbrazí vládací panel (viz brázek), který umžňuje přístup ke všem funkcím editru. Ovládací panel editru bsahuje menu s nabídkami Nastavení a Nápvěda. Nabídka Nastavení umžňuje prvádět uživatelská nastavení editru (např. vlby pr tisk, barvy zbrazení grafů a bjektů atp.), nabídka Nápvěda pak zbrazí uživatelsku příručku Manuál a infrmace O aplikaci. Ovládací panel může, v závislsti na knkrétní aplikaci pr niž je pužit a naknfigurván, bsahvat různý pčet tlačítek. Prstřednictvím tlačítek zbrazených na vládacím panelu editru se spuštějí jedntlivé frmuláře pr prhlížení/editaci dat. Tlačítka mhu být rzdělena d skupin, např. na vstupní data výstupní data (viz brázek). Principy vládání všech frmulářů jsu, bez hledu na jejich knkrétní pdbu, bdbné. V následujícím textu prt budu ppsány jedntlivé prvky frmulářů a jejich vládání. Ppsané pstupy pak lze uplatnit v jakémkliv frmuláři editru. 6.2 OBECNÉ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ Hrní část frmulářů pr prhlížení/editaci dat tvří tzv. suhrnná tabulka. Suhrnná tabulka bsahuje vybrané slupce tabulky, v tmt případě tabulky prfilů jevů. V dlní části frmuláře jsu pak zálžky zbrazující bjekty v mapě, detaily vybranéh bjektu (zde jsu zbrazeny všechny slupce tabulky), bjekty v relaci k vybranému bjektu a případně také grafy. Při výběru knkrétníh bjektu (záznamu, řádku suhrnné tabulky) jsu pak autmaticky vyhledány (zbrazeny) ve spdní části frmuláře puze bjekty/záznamy dpvídající vybranému bjektu. Šířku zbrazení slupců lze měnit tažením myší v záhlaví tabulek. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 30

31 Mdrzeleně pdbarvené slupce v tabulce bsahují vstupní data ptřebná pr výpčet, šedě pdbarvené slupce s fialvým písmem výstupní data (před prběhnutím výpčtu jsu prázdné). Slupce bez pdbarvení mají puze infrmativní význam a nesluží k výpčtu. Tučné písm u vstupních dat značí údaje (identifikátry), které musí být jedinečné. U výstupních dat jsu tučným písmem zvýrazněny důležité údaje. Ve výstupních údajích jsu hlavní závěry (splňuje/nesplňuje imisní standardy) pr větší důraznst pdbarveny zelenu resp. červenu barvu. V tabulkách se lze phybvat prstřednictvím psuvníků, výběr knrétníh bjektu se prvádí kliknutím myši. V pravém dlním rhu suhrnné tabulky je vždy ve žlutém pli zbrazena infrmace přadí vybranéh záznamu a celkvém pčtu záznamů zbrazených v suhrnné tabulce. Záznamy v tabulkách lze vzestupně/sestupně řadit pdle hdnt vybrané plžky. Řazení se aktivuje kliknutím d záhlaví plžky. Plžky bsahující puze předdefinvané údaje ze seznamu kódů jsu zbrazeny ve tvaru KÓD: Hdnta. V ukázce na brázku jde například slupec Typ prfilu. Ve všech tabulkách lze dále kliknutím pravým tlačítkem myši vyvlat místní (tzv. kntextvu) nabídku která, umžňuje pužít další funkce ppsané dále Editace dat Je-li editr spuštěn v režimu umžňujícím editaci dat, je mžné vybrané tabulky editvat. Pkud je editr spuštěn v režimu prhlížení dat neb je pr určité tabulky neb vybrané slupce editace zakázána, pak tat data editvat nelze. V tm případě se ani nezbrazí neb nejsu aktivní plžky místních nabídek příslušející editaci (nvý záznam, upravit, smazat záznam). Vlbu režimu spuštění aplikace a nastavení tabulek a jejich plžek pr editaci může prvést puze administrátr. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 31

32 Editace existujícíh záznamu Záznamy lze editvat jak v suhrnné tabulce (hrní část frmuláře), tak v zbrazení detailu na příslušné zálžce (značené Detail ) v dlní části frmuláře. Plžky, pr něž je definván číselník, se zadávají výběrem ze seznamu. Plžky bsahující dkaz na jinu (nadřízenu) tabulku se zadávají prstřednictvím dialgvéh frmuláře, který se zbrazí p kliknutí na příslušné ple záznamu. Na následujícím brázku je ukázka zadání hydrlgickéh úseku tku pr prfil jevu. Objekt je vyhledán pstupným psaním v hrní části dialgvéh frmuláře (jsu vybrány bjekty vyhvující zadanému textu) a následně výběrem knkrétníh bjektu v seznamu bjektů v dlní části kna. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 32

33 P zadání hdnty dkazem na jinu tabulku, ale i u jiných takt přednastavených hdnt může djít k autmatickému naplnění dalších (dvzených) plžek záznamu. Například při vybrání hydrlgickéh úseku tku ve výše uvedeném případě je autmaticky vyplněn také údaj identifikátru vdníh tku, názvu vdníh tku a čísle hydrlgickéh přadí. V některých případech je autmaticky předvyplněn také identifikátr bjektu (záznamu) jak kmbinace dalších plžek záznamu. V tmt případě je však autmatické vyplnění identifikátru prveden puze v případě, že je plžka identifikátru prázdná (zalžení nvéh záznamu), resp. že již vyplněná plžka splňuje frmát autmatickéh vyplnění (editace záznamu). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 33

34 Vlžení a dstranění záznamu Nvý záznam lze d tabulky vlžit pužitím příkazu Nvý záznam kntextvé nabídky, která se zbrazí p kliknutí pravým tlačítkem myši v suhrnné tabulce, stranit záznam je mžné pužitím příkazu Smazat záznam kntextvé nabídky. P vytvření nvéh záznamu je v případě zakládání nvéh bdvéh bjektu (prfilu jevu) třeba, krmě statních údajů, zadat také suřadnice prfilu (x,y), které jsu nezbytné pr správné zbrazení plhy prfilu v mapvém kně. Další mžnstí vlžení nvéh bjektu (prfilu jevu) je mžnst vytvření bjektu přím v mapvém kně. Při pužití tét mžnsti djde jak k autmatickému vyplnění suřadnic prfilu (x,y), tak také k dečtení identifikátru úseku tku a čísla plhy na úseku. Tent pstup vytvření nvéh záznamu v tabulce prfilů jevu je pdrbněji ppsán v rámci ppisu navigace v mapě v dalším textu Ulžení neb dvlání změn Dšl-li v průběhu práce s editrem k editaci dat, je třeba prvedené změny buďt ulžit neb strnvat. Ulžení/strnvání změn je mžné prvést prstřednictvím příslušných tlačítek na vládacím panelu editru, dpvídajícími příkazy nabídky Nastavení neb prstřednictvím dialgvéh kna při zavírání editru (pdrbnsti viz kapitla Nastavení ). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 34

35 6.2.2 Alfanumerické vyhledávání Editr je vybaven funkcí vyhledávání/filtrvání bjektů. Vyhledávání prbíhá prstřednictvím vyhledávacíh frmuláře, který umžňuje vyhledávání bjektů jak pdle kritérií nad slupci vlastní tabulky, tak i pdle pdmínek zahrnujících mezení pdle tabulek v relacích (ve vazbě). Vyhledané bjekty jsu p prvedení dtazu zbrazeny v hrní části frmuláře v suhrnné tabulce v tzv. pracvním seznamu. Pracvní seznam je v tmt smyslu puze phledem na vlastní tabulku filtrváním (vyhledáváním) záznamů tak nedchází k jejich vymazání z tabulky. Vyhledání záznamů tak puze mezí rzsah zbrazených záznamů v pracvním seznamu. Příkazem kntextvé nabídky Smazat seznam se pracvní seznam vyprázdní, příkazem Načíst celu tabulku jsu načteny d seznamu všechny záznamy v tabulce. Příkazem kntextvé nabídky Vyhledat se zbrazí vyhledávací frmulář. Je-li již seznam filtrván pdmínku, zbrazí se nejprve kn s výpisem již zadaných pdmínek. P zbrazení kntextvé nabídky pravým tlačítkem myši jsu dstupné vlby Nvá pdmínka, Upravit pdmínku (prvede se rvněž dvjklikem na dané pdmínce) a Smazat pdmínku. Pstupným přidáváním neb ubíráním pdmínek lze jedntlivé pdmínky kmbinvat. Mezi pdmínkami pak platí lgické AND jsu tedy vybrány záznamy, které vyhvují všem zadaným pdmínkám zárveň. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 35

36 Vyhledávat (filtrvat) bjekty je mžné jak pdle plžek z vlastní prhledávané tabulky, tak také pdle údajů z jiných tabulek, které jsu s prhledávanu tabulku ve vazbě (relaci). Při vyhledávání pdle plžky prhledávané tabulky je vždy třeba zvlit ve vyhledávacím frmuláři v plžce Tabulka/spjení mžnst základní tabulka... (výchzí vlba). Příklad vyhledání prfilu typu hráz nádrže v tabulce prfilů jevů je zbrazen na předchzím brázku. Při sestavvání pdmínky je třeba vybrat ze seznamu slupec tabulky, pdle nějž se bude tabulka prhledávat, typ pdmínky a dále zadat pžadvanu hdntu neb rzsah hdnt (v závislsti na zvleném typu pdmínky Parametr A, případně také Parametr B, je-li zadáván rzsah hdnt). V případě, že je dtazvaná plžka sučástí číselníku a zárveň je vybrán typ pdmínky dtazu je rvn, je mžn zadat hledanu plžku výběrem z nabídnutéh seznamu v číselníku definvaných hdnt. Při vyhledávání pdle hdnt z tabulek ve vazbě k prhledávané tabulce je mžné zadávat mezující pdmínky až ze čtyř úrvní tabulek ve vazbě. Tabulky ve vazbě, které lze využít pr sestavení pdmínky dtazu, jsu uvedeny v rzbalvacím seznamu v hrní plvině vyhledávacíh frmuláře. Řetězení pdmínky přes více úrvní vazeb mezi tabulkami se zadává prstřednictvím pstupnéh výběru tabulek ve vazbě v jedntlivých řádcích frmuláře. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 36

37 Tabulky dstupné pr sestavení pdmínky vyhledávání jsu ve vyhledávacím frmuláři uváděny následující syntaxí: vlastní prhledávaná tabulka: (základní tabulka Název tabulky) nadřízené tabulky: Vazební slupec -> Tabulka ve vazbě pdřízené tabulky: <- Tabulka ve vazbě Vazební slupec Na následujícím brázku je uveden příklad sestavení pdmínky pr výběr všech úseků tků, které jsu sučástí významných vdních tků (výběr pdle pdmínky definvané prstřednictvím nadřízené tabulky). Nejprve je v hrní části vyhledávacíh frmuláře zvlena pr pdmínku tabulka Vdní tk. Pté je pr pdmínku vybrán slupec Kategrie tku z tét tabulky a jak pdmínka je zadán vyhledání pdle kategrie V: Významný vdní tk (údaj z číselníku kategrií vdních tků). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 37

38 Obdbně je na následujícím brázku uvedena ukázka zadání pdmínky výběru pdle údajů v pdřízené tabulce. Ukázka bsahuje zadání pdmínky pr výběr těch úseků vdních tků, na nichž se nachází prfil jevu typu NAD: Prfil hráze nádrže (pět údaj z číselníku). Pkud budu bě pdmínky uvedené v předchzích ukázkách zadány sučasně (platí mezi nimi lgické AND, viz výše), zbrazí se v přehledu zadaných pdmínek tak, jak je patrné z následujícíh brázku. Pdmínky lze kmbinvat/upravvat prstřednictvím kntextvé nabídky zbrazené kliknutím pravým tlačítkem myši. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 38

39 Pr úplnst je na následujícím brázku uveden také příklad pdmínky vyžadující zadání dvu parametrů ( Parametr A i Parametr B ) určujících výběru záznamů. Jde zadání pdmínky pr výběr bjektů nacházejících se na vdních tcích, jejichž délka je v rzsahu 10 až 100 km. Pr rychlý přechd na záznam v relaci k aktuálnímu záznamu lze pužít funkci kntextvé nabídky Přejít na. Funkce je aktivní v případě, že vybraná plžka (slupec) dkazuje na jiný bjekt dané tabulky. P pužití funkce bude vyhledán a jak aktivní nastaven záznam dpvídající bjektu v relaci Navigace v mapě Jedntlivé frmuláře jsu dplněny zbrazením mapvéh phledu zbrazujícíh mapvu vrstvu dpvídající dané tabulce a referenční (dplňkvé) mapvé vrstvy. Objekty vybrané v suhrnné tabulce (pracvní seznam) jsu v mapě žlutě zvýrazněny (žlutý bvd značky bjektu). Vybraný bjekt je pak zvýrazněn červeně a mapvý phled je autmaticky centrván tak, aby zahrnval vybraný bjekt (vybraný bjekt nemusí být nutně ve středu mapvéh kna, centrvání prbíhá v závislsti na měřítku a plze bjektů v zbrazené blasti). Nastavení pžadvanéh měřítka (zm) pr zbrazení mapy je třeba prvést předem, autmatické zastření na vybraný bjekt nemění zvlnu úrveň zvětšení mapy. Výběr bjektů lze prvést v mapvém kně. Vybráním příslušnéh nástrje lze tažením myší vybrat bjekty pr zbrazení v suhrnné tabulce. Následným klikáním na jedntlivé bjekty pak dchází k výběru knrétníh záznamu (červené zvýraznění bjektu). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 39

40 Pr práci s mapu jsu k dispzici následující funkce dstupné prstřednictvím svisléh seznamu mapvých vrstev a značek: mžnst zapnut/vypnut zbrazení vrstvy a prstřednictvím vdrvnéh panelu nástrjů (zleva dprava): výběr bjektů infrmace bjektu zbrazení všech bjektů vybraných v suhrnné tabulce (pracvním seznamu) zvětšení zbrazení mapy (zm) zmenšení zbrazení mapy (zm) zbrazení celé mapy překreslení mapy psun zbrazené blasti mapy (pan) zalžení nvéh prfilu (jen pr prfily jevů) zbrazení suřadnic kurzru Pmcí nástrje pr zalžení nvéh prfilu je mžné vlžit nvý záznam d tabulky prfilů jevu. Nejprve je třeba kliknut na tlačítk pr vytvření nvéh prfilu (na brázku první tlačítk zleva) a pté kliknu v místě prfilu v mapvém kně. Prfil je autmaticky lkalizván na nejbližší míst na síti úseků vdních tků a jsu autmaticky vyplněny příslušné suřadnice x/y, dále čísl úseku tku, plha na úseku a také další dvzené údaje prfilu, jak je identifikátr a název vdníh tku a čísl hydrlgickéh pvdí. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 40

41 Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 41

42 6.2.4 Grafy Frmuláře mhu krmě tabulkvých dat a mapvéh kna bsahvat také prezentaci dat ve frmě grafů. Graf je vybaven svislu a vdrvnu su s ppisky a zbrazením měřítka sy. Tlačítky umístěnými v pravém dlním rhu grafu lze znětšvat/zmenšvat zbrazení grafu ve směru svislé neb vdrvné sy, nastavit zbrazení celéh rzsahu sy neb celéh grafu. Tlačítkem Legenda lze zbrazit legendu s ppisem zbrazvaných dat. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 42

43 6.2.5 Tisk / exprt tabulky Vybraná data lze přím z editru tisknut neb exprtvat. K tisku/exprtu dat služí příkazy Tisk / exprt a Tisk kntextvé nabídky suhrnné tabulky. V závislsti na vlbě knkrétní tabulky se zbrazí bě mžnsti neb puze vlba Tisk / exprt. Vlba Tisk / exprt je univerzálním výstupem dat vybrané tabulky na tiskárnu neb d subru. Pr výstup jsu k dispzici následující frmáty: - subr DBF pr přens dat např. d tabulkvéh prcesru - textvý subr ddělený středníkem univerzální frmát pr přens dat - frmátvaný text (RTF) pr přens dat např. d textvéh editru - přímý tisk tisk dat na tiskárně neb d subru PDF Rzsah výstupních záznamů lze vlit z mžnstí: - aktuální řádek tisk/exprt jednh (vybranéh) záznamu - pracvní seznam tisk/exprt záznamů v rzsahu suhrnné tabulky - celá tabulka tisk/exprt všech záznamů z tabulky Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 43

44 V dialgvém kně lze dále mezit rzsah slupců pr výstup. Ukázka dialgvéh kna pr Tisk / exprt je na následujícím brázku. Vlba Tisk je dstupná puze pr výstup dat Vyhdncení prfilů VS. Služí k výstupu grafů a jim příslušejících tabulkvých dat. Vzhledem k tmu, že sučástí tisku jsu také grafy, je jediným výstupním frmátem frmátvaný text (RTF). Lze vlit mezi mžnstí ulžení výstupu d subru neb ulžení výstupu d schránky (výstup lze pak vlžit d jiné aplikace/dkumentu bvykle prstřednictvím vlby Vlžit neb klávesvu zkratku CTRL+V ). Vlit lze, bdbně jak v předchzím případě, rzsah prfilů pr výstup, pr každý typ grafu dále typ bdbí a mžnst d výstupu zahrnut grafická a/neb tabulkvá data. 6.3 NASTAVENÍ Ulžit / strnvat změny Pkud je editr spuštěn v režimu editace a djde během práce k editaci (změně/vlžení/dstranění) dat, zbrazí se na panelu editru v jeh spdní části a také v nabídce Nastavení tlačítka pr ulžení neb strnvání prvedených změn. Ulženy neb napak strnvány jsu vždy změny prvedené d psledníh ulžení/strnvání změn neb spuštění editru. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 44

45 Na prvním brázku je zbrazen vládací panel editru, nebyly-li prvedeny v datech žádné změny, na druhém brázku je pak zbrazen vládací panel v případě prvedení změn v datech. Pkud nejsu prvedené změny ulženy neb strnvány tlačítky na vládacím panelu, je při uknčení práce s editrem uživatel vyzván k ulžení neb strnvání (zamítnutí) změn prstřednictvím dialgvéh kna, jehž ukázka je na následujícím brázku Nastavení aplikace Editr nastavení aplikace se spustí příkazem Nastavení aplikace z nabídky Nastavení. Okn editru nastavení aplikace je tvřen zálžkami pr jedntlivé vlby nastavení. Obecná nastavení na první zálžce se vztahují k aktuálně tevřené úlze a tiskvým výstupům, druhá zálžka je věnvána nastavením pr grafy, statní zálžky služí k nastavení zbrazení dynamicky vynášených bdvých bjektů v mapvých knech. V dalším textu jsu ppsány a na ukázkách předvedeny jedntlivé vlby nastavení Obecné Zálžka Obecné umžňuje následující nastavení: - Datvá slžka aktuálně tevřená slžka s daty - Šířka, výška grafů rzměr blasti grafů v mm pr tisk, splečné pr všechny grafy - Histgram průtků barva grafu histgramu změn průtků v nádrži pr tisk - Histgram hladin barva grafu histgramu kót hladin v nádrži pr tisk Barvy statních grafů se při tisku řídí nastavením definvaným pr zbrazení jedntlivých grafů/čar v editru na dalších zálžkách, jak je ppsán dále. Na následujících brázcích je ukázka nastavení barvy zbrazení histramů v editru Nastavení aplikace... Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 45

46 ... a prmítnutí tht nastavení při tisku histgramů Grafy Zálžka Grafy je určena k nastavení grafických stylů zbrazení čárvých grafů, tj. čar překrčení průměrných měsíčních průtků a pravděpdbnstních plí překrčení hladin nádrží. Je mžné nastavit barvu, šířku a styl jedntlivých čar grafů. Na následujících brázcích je ukázka nastavení parametrů zbrazení grafů v editru Nastavení aplikace... Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 46

47 ... a pužití uvedených nastavení v datvém editru při zbrazení grafu překrčení průměrných měsíčních průtků. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 47

48 Definice pr vykreslvání bdvých bjektů Další zálžky umžňují uživatelské nastavení barevnéh rzlišení (tematickéh mapvání) jedntlivých typů bdvých bjektů (prfilů jevů) v mapvém kně editru. Na následujících brázcích je ukázka nastavení barevnéh rzlišení typů prfilů jevů v editru Nastavení aplikace a prmítnutí tht nastavení v datvém editru při zbrazení mapy s prfily jevů. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 48

49 6.4 KLÁVESOVÉ ZKRATKY Při práci s editrem lze pr urychlení práce pužívat klávesvé zkratky uvedené v následujícm přehledu. Klávesvé zkratky pr perace se záznamy v suhrnné tabulce: CTRL+E CTRL+A CTRL+F CTRL+P CTRL+X CTRL+G Ctrl+Ins Ctrl+Enter CTRL+Del vyprázdnit pracvní seznam (nemaže záznamy) načíst celu tabulku zbrazit vyhledávací frmulář tisk tisk/exprt přejít na záznam vlžit nvý záznam* upravit vybraný záznam* smazat vybraný záznam* Klávesvé zkratky pr perace v tabulce detailu záznamu: Ctrl+G Ctrl+H přejít na záznam hrmadné zadání hdnt** Klávesvé zkratky pužitelné při zadávání pdmínek dtazu: Ins (Insert, Vlžit) Del (Delete, Smazat) CTRL+Enter vlžit nvu pdmínku smazat vybranu pdmínku upravit vybranu pdmínku Klávesvé zkratky pužitelné během editace záznamu: Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z Del kpírvat vyjmut vlžit vybrat celý text zpět smazat Klávesvé zkratky pr ulžení neb strnvání změn v datech: Ctrl+S Ctrl+Q ulžit změny v datech*** strnvat změny v datech a vrátit se k pslední ulžené verzi*** * V závislsti na režimu běhu editru a pvlení editace záznamů. ** Jen pr vybrané plžky, pr něž je tat funkce určena. *** Jen byla-li editvána data. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 49

50 6.5 DATA APLIKACE V EDITORU Data aplikace jsu v editru přístupná v následující struktuře: Vstupní a výstupní údaje mdelu Práce s úlhu. Prfily jevů pr hdncení jaksti kmbinvaným způsbem Prfily jevů, jejich charakteristika a vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem. Mapa Mapa prfilů jevů a referenčních dat. Prfil Identifikační a ppisné údaje prfilu. Vstupy znečištění Identifikace vstupu znečištění/látky v místech vypuštění dpadních vd. Charakteristika Údaje kncentraci vstupující látky v sučasnsti a pr výhled, účinnst čištění. Vstup znečištění Sučasné a výhledvé mnžství vstupu látky d pvrchvé vdy. Kntrlní pf vstupů znečištění Identifikace nejbližších kntrlních prfilů (pr jedntlivé pžadavky užívání) pd místem vypuštění. Hydrlgie Hydrlgické údaje v kntrlních prfilech. Mnitring Údaje z mnitringu v prfilech sledvání jaksti. Statistika Statistické vyhdncení řady sledvání jaksti včetně regresní analýzy. Řada sledvání Řada hdnt ukazatele jaksti a průtku v dbě měření. Graf kncentrace Graf sledvané a mdelvané kncentrace ukazatele/látky. Graf látkvéh dnsu Graf měřenéh a mdelvanéh látkvéh dnsu. Pžadavky na užívání Pžadavky na užívání pr stanvení imisních standardů v kntrlních prfilech. Imisní standardy Imisní standardy pr jedntlivé ukazatele v kntrlních prfilech. Pžadavky na jakst a jejich vyhdncení Hdnty mdelvaných a přípustných látkvých dnsů v kntrlních prfilech. Bilance látkvéh dnsu Hdnty jedntlivých slžek bilance látkvéh dnsu. Celkvé vstupy z bdvých zdrjů v pvdí Celkvé vstupy látek z bdvých zdrjů a jejich pčet v pvdí kntrlních prfilů. Seznamy Seznamy ukazatelů a standardů. Ukazatele jaksti, emisní a imisní standardy Ukazatele jaksti, imisní standardy, emisní standardy pr bdvé zdrje. Ukazatele jaksti Seznam ukazatelů jaksti. Imisní standardy Imisní standardy pr jedntlivé ukazatele pdle pžadavků na užívání vdy. Emisní standardy pr kmunální zdrje znečištění Emisní standardy pdle kategrie ČOV pdle EO přepčtené na průměrné kncentrace. Emisní standardy pr průmyslvé zdrje znečištění Emisní standardy pdle NACE přepčtené na průměrné kncentrace. Emisní standardy pr průmyslvé zdrje - nebezpečné látky Emisní standardy pr vypuštění zvlášť nebezpečných látek pdle druhu výrby. BAT pr kmunální zdrje Emisní limity při aplikaci nejlepších dstupných technik/technlgií pdle kategrie ČOV pdle EO přepčtené na průměrné kncentrace. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 50

51 Příčinek znečištění z plšných zdrjů Závislst příčinku plšných a difúzních zdrjů znečištění na specifickém dtku pr vybrané ukazatele. Následující brázky ilustrují zbrazení dat v editru:... prfily jevů pr hdncení jaksti kmbinvaným způsbem... vstupy znečištění Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 51

52 ... řady sledvaných hdnt ukazatelů jaksti... pžadavky na jakst a jejich vyhdncení - bilance látkvéh dnsu Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 52

53 6.6 PŘÍKLAD EDITACE DAT Jedním z nejčastějších pžadavků při editaci dat při aplikaci kmbinvanéh způsbu je vlžení záznamu nvém bdvém zdrji znečištění (míst vypuštění dpadních vd na vdním tku) a určení hdnt ukazatelů jaksti vypuštěných dpadních vd. Pstup při editaci dat je následující: V mapvém kně nejprve v dstatečně pdrbném měřítku zastřete (funkce zm ) na lkalitu (míst na vdním tku), kde bude nvý zdrj umístěn a v legendě mapy zapněte vrstvu vdních tků. Na vdrvnéh panelu nástrjů mapvéh kna kliknutím myší zvlte funkci zalžení nvéh prfilu a v mapvém kliknutím myší umístěte nvý prfil na vdní tk. V suhrnné tabulce prfilů se autmaticky vytvří nvý záznam. Zvlte zálžku prfil s pdrbnými údaji nvém prfilu. V tabulce jsu již autmaticky naplněny plžky určující lkalizaci prfilu: suřadnice X a Y, identifikátr vdníh tku, úseku tku a čísl plhy na úseku (vzdálenst na úseku d jeh začátku p prudu v prmilích). V pravé části tabulky zadejte identifikační plžky: nejprve typ prfilu (z nabídky mžných typů) v daném případě míst vypuštění d pvrchvé vdy a dále uživatelské ID (musí být jednznačné pr zvlený typ prfilu). Identifikátr prfilu se vyplní autmaticky spjením dvu uvedených plžek. Pvinnu sučástí identifikace prfilu je definice prfilu jak kntrlníh, zájmvéh prfilu přiřazenéh ke kntrlnímu neb prfilu agregvanéh. Význam definice je následující: V kntrlních prfilech je vyhdncván plnění imisních standardů (bilance látkvéh dnsu). Jedná se závěrné prfily vdních útvarů a prfily sledvání jaksti s naplněnými pr výpčet nezbytnými údaji (hydrlgická data, řady sledvání hdnt ukazatelů jaksti). Jak zájmvé prfily jsu uvažvány prfily s pžadavky na přísnější imisní standardy s hledem na užívání vd. Jedná se místa dběru pvrchvé vdy pr lidsku sptřebu a kupací blasti. P přiřazení zájmvéh prfilu ke kntrlnímu jsu v kntrlním prfilu psuzvány i příslušné přísnější imisní standardy. Pkud je zájmvý prfil přiřazen ke kntrlnímu, musí být rvněž určen/zadán identifikátr příslušnéh kntrlníh prfilu. K zájmvému prfilu lze přiřadit i na tku výše plžený kntrlní prfil. Za agregvané prfily jsu uvažvány prfily jejichž vliv je psuzván suhrnně v níže plžených kntrlních prfilech. Jedná se místa vypuštění (bdvé zdrje znečištění) s agregací vstupů znečištění. Pdle ptřeby vyplňte další vstupní údaje prfilu (viz kapitla Datvý mdel ) v případě zdrje znečištění se jedná identifikaci kmunálníh neb průmyslvéh zdrje, kód NACE/OKEČ (u průmyslvých zdrjů), příznak čištění dpadních vd na ČOV a její kategrii pdle EO (u kmunálních zdrjů) a sučasné a výhledvé mnžství vypuštěných dpadních vd. Vlbu zálžky vstupy znečištění přejděte k vyplňvání údajů hdntách ukazatelů vypuštěnéh znečištění. V dsud prázdném kně zálžky klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte funkci nvý záznam. V tabulce se vytvří nvý záznam. Dvjitě klikněte na buňku plžky kód ukazatele/látky. Zbrazí se kn pr výběr ukazatele/látky. V hrní části tabulky využijte plžky kód neb název látky/ukazatele (např. zadáním pčátečních písmen) k vyhledání příslušné látky v dlní části tabulky a ukazatel/látku zvlte. D tabulky vstupů znečištění se autmaticky vyplní identifikátr vstupu znečištění (slžen z identifikátru prfilu a kódu látky/ukazatele) a jedntky mnžství a kncentrace, ve kterých je látka/ukazatel vyhdncván. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 53

54 V pravém kně Charakteristika vyplňte další vstupní údaje. Pvinným údajem je půvd znečištění v daném případě vypuštění d pvrchvých vd (další mžné vlby, tj. individuální vstupy z plšných zdrjů znečištění a přirzenéh půvdu nejsu v aplikaci pr kmbinvaný způsb vyhdncvány). Dalšími nezbytnými údaji pr hdncení jsu průměrné hdnty kncentrace sučasnéh i výhledvéh vypuštěnéh znečištění. Hdnty výhledvéh znečištění při uvažvání emisních standardů neb při aplikaci nejlepších dstupných technik/technlgií lze pr všechny zdrje naplnit hrmadně pmcí výpčetníh mdulu Naplnění vstupů znečištění pr výhledvý scénář (viz kapitla Výpčetní část ). Ppsaným způsbem lze pkračvat v zadávání vstupů dalších látek. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 54

55 7 PRACOVNÍ POSTUP Běžný pracvní pstup při aplikaci simulačníh mdelu sestává z následujících krků: a) Zalžení a identifikace řešené úlhy b) Naplnění (editace) vstupních dat mdelu c) Určení rzsahu hdncených ukazatelů (vlitelně) d) Výpčet: statistické vyhdncení řad sledvání jaksti e) Výpčet: vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem f) Prhlížení výstupních dat a tvrba výstupních sestav Upzrnění: Pdrbný ppis práce s aplikací s hledem na ptřeby vdprávních úřadů je uveden v přílze v kapitle ZALOŽENÍ A IDENTIFIKACE ŘEŠENÉ ÚLOHY Zpracvání úlhy představuje prvedení jednh výpčtu. Úlhu reprezentuje sada vstupních a výstupních dat (subrů) pr jeden výpčet, tj. vstupní data veducí k jednznačnému (nikli variantnímu) výstupu řešení. Sučástí dat úlhy jsu subry bsahující její identifikaci a prtkl jejím řešení. Každé variantní řešení (tj. řešení s pzměněnými pžadavky na užívání vd, parametry vdních nádrží či převdů, manipulačními pravidly apd.) je tedy vždy nutné zpracvávat jak nvu úlhu (sadu subrů vstupních a výstupních dat). Správa řešených úlh je sučástí uživatelskéh prstředí mdelu a je ppsána výše. P zalžení úlhy prgram vytvří příslušný adresář (jeh název dpvídá uživatelem zadanému identifikátru úlhy) a v adresáři vytvří subry s tabulkami vstupních dat mdelu. Při zalžení úlhy je mžn pstupvat dvěma způsby: Zalžit nvu úlhu: V adresáři úlhy jsu vytvřeny šablny vstupních subrů mdelu, tj. prázdné subry vstupních dat, bsahující puze záznam s názvy plžek subru/tabulky. Vstupní data mdelu je nutn naplnit pmcí editru mdelu neb (v pžadvaném frmátu) externími prstředky. Vytvřit kpii úlhy: Vstupní data jsu převzata (nakpírvána) z jiné, již řešené úlhy. Data lze dále upravvat v prstředí editru neb externími prstředky. Kpírvány jsu rvněž výsledky statistickéh vyhdncení řad sledvání jaksti a naplnění kncentrací ukazatelů jaksti vypuštěných dpadních vd z bdvých zdrjů. Data, týkající se identifikace prfilů a vypuštěnéh znečištění lze p zkpírvání v nvé úlze v prstředí editru dále upravvat. 7.2 NAPLNĚNÍ (EDITACE) VSTUPNÍCH DAT MODELU A URČENÍ ROZSAHU HODNOCENÝCH UKAZATELŮ Vstupní a výstupní data simulačníh mdelu jsu ulžena v subrech, představujících jedntlivé tabulky a gegrafické vrstvy mdelu. Tabulkvá (ppisná) data jsu ulžena ve frmátu TXT. Vektrvá gegrafická data s údaji plze plšných a linivých bjektů (plha bdvých bjektů je určena suřadnicemi X/Y ulženými v tabulkvé části) jsu ulžena ve frmátu SHP (resp. v trjici subrů s kncvkami SHP, SHX a DBF). Všechna gegrafická data musí být zpracvána ve stejném suřadném systému. Výhdu pužitých frmátů je mžnst připravvat vstupní data a Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 55

56 zpracvávat výstupy běžně dstupnými prstředky (editry, prstředky GIS) mim uživatelské prstředí simulačníh mdelu. Při plnění vstupních dat úlhy lze pužívat a případně kmbinvat následující pstupy: Naplnit data pdle pžadvané specifikace externími prstředky (exprt z databáze IS, MS- Excel apd.). V případě tht pstupu je třeba nejprve vytvřit nvu úlhu a následně přepsat subry v příslušném adresáři úlhy. Data lze případně dále upravvat v prstředí editru aplikace. Kpírvat vstupní data z již zpracvané úlhy a tat data dále upravvat v prstředí editru aplikace (viz kapitla Editr dat ). Při plnění vstupních dat lze rvněž využít funkce Naplnění vstupů znečištění pr výhledvý scénář (viz kapitla Výpčetní část ). V prstředí editru lze upravvat údaje vstupech znečištění, zájmvých a kntrlních prfilech a vstupní parametry regresníh mdelu. Některá vstupní data je mžné naplnit a upravvat puze externími prstředky. Jedná se data, která mají spíše trvalý charakter (ppis říční sítě a dílčích pvdí, časvé řady ukazatelů jaksti) a/neb u kterých lze předpkládat, že budu hrmadně naplněna v rámci jiných databází (např. řady sledvání jaksti vd) Gegrafická data plšných a linivých bjektů nelze v prstředí editru editvat a musí být vždy připravena externími prstředky. Tt neplatí pr údaje plze bdvých bjektů (prfilů), jejichž plha je dána suřadnicemi v suřadném systému ulženými v atributní části gedatabáze. Aplikace je přednastavena na hdncení všech ukazatelů jaksti uvedených v nařízení vlády s výjimku těch, pr které nelze výpčetní pstupy pužít neb jsu nevhdné (rzpuštěný kyslík, teplta vdy, ph, mikrbilgické ukazatele a ukazatele radiaktivity). Uživatel může rzsah hdncených látek v rámci řešené úlhy redukvat prstřednictvím příslušnéh údaje v tabulce seznamů ukazatelů jaksti S_UKJAK dstupné v prstředí editru v části Seznamy > Ukazatele jaksti, imisní a emisní standardy. Seznam tabulek vstupních dat a jejich plžek a pravidel pr jejich naplnění je uveden v kapitle Datvý mdel. Dále jsu pdrbněji ppsány údaje, týkající se ppisu říční sítě a identifikace relevantních prfilů Ppis říční sítě Aplikace pracuje s říční sítí ppsanu tzv. úsekvým mdelem: ke každému úseku vdníh tku - s výjimku závěrných úseků zájmvé blasti/pvdí - je určen jeden navazující úsek. Zájmvá blast může bsahvat více závěrných úseků (tj. více dílčích pvdí). Průtkvá cesta ppsaná úsekvým mdelem nesmí bsahvat zacyklení. Říční síť je tak ppsána rientvaným grafem typu strm. (Tent ppis říční sítě je zjedndušením reálné situace: neumžňuje ppsat např. rzdvjení tku - náhny, slepá ramena neb kanály.) Ppis říční sítě a lkalizace prfilů/jevů na ní (viz dále) umžňuje identifikvat průtkvu cestu mezi prfily (tj. pslupnst prfilů ve směru tku). Sučástí ppisu říční sítě je i identifikace zájmvých úseků úseků lssvých a kaprvých vd Údaje říční síti jsu plněny d tabulek a gegrafických vrstev UTOK (Úsek vdníh tku) a TOK (Vdní tk). Data nelze plnit v prstředí editru, musí být připravena externími prstředky. V prstředí editru lze gegrafické i ppisné údaje prhlížet v ddílu Úseky vdních tků Identifikace prfilů jevů V zájmvé blasti je nezbytné identifikvat prfily a jevy, které jsu pr řešení relevantní. Jedná se typy prfilů uvedené v následující tabulce: Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 56

57 Kód KOB PIT VYP MPJ UPV NAD Typ prfilu Kupací blast Míst dběru pvrchvé vdy pr lidsku sptřebu Míst vypuštění d pvrchvé vdy Prfil sledvání jaksti pvrchvé vdy Závěrný prfil útvaru pvrchvé vdy Prfil vdní nádrže Pr určení průtkvých vztahů mezi prfily aplikace vyžaduje lkalizaci prfilů vzhledem k úsekům vdních tků (viz výše). Plha prfilu na říční síti je určena identifikací úseku na kterém prfil leží a vzdálenstí plhy prfilu d začátku úseku (uvažván ve směru prudění) v prmilích (v rzmezí hdnt 1 až 999). Pr zbrazení na mapě v rámci editru je rvněž nutné určit suřadnice prfilu. Prfily lze lkalizvat prstřednictvím editru (viz kapitla Editr dat ). Zárveň je nutné definvat funkci prfilu v aplikaci pdle následující tabulky: Kód S P A Definice prfilu Kntrlní prfil Zájmvý prfil přiřazený ke kntrlnímu prfilu Prfil agregvaný ke kntrlnímu prfilu Význam definice prfilu je následující: V kntrlních prfilech je vyhdncván plnění imisních standardů (bilance látkvéh dnsu). Jedná se závěrné prfily vdních útvarů a prfily sledvání jaksti s naplněnými pr výpčet nezbytnými údaji (hydrlgická data, řady sledvání hdnt ukazatelů jaksti). Jak zájmvé prfily jsu uvažvány prfily s pžadavky na přísnější imisní standardy s hledem na užívání vd. Jedná se místa dběru pvrchvé vdy pr lidsku sptřebu a kupací blasti. Zájmvé prfily lze přiřadit ke kntrlním prfilům. P přiřazení zájmvéh prfilu ke kntrlnímu jsu v kntrlním prfilu psuzvány i příslušné přísnější imisní standardy. Pkud je zájmvý prfil přiřazen ke kntrlnímu, musí být rvněž určen/zadán identifikátr příslušnéh kntrlníh prfilu. K zájmvému prfilu lze přiřadit i na tku výše plžený kntrlní prfil. Za agregvané prfily jsu uvažvány prfily jejichž vliv je psuzván suhrnně v níže plžených kntrlních prfilech. Jedná se místa vypuštění dpadních (bdvé zdrje znečištění) s agregací vstupů znečištění. Údaje prfilech jevů a prfilech vdhspdářské sustavy jsu uvedeny v tabulce PRF_JEV. V prstředí editru je lze editvat a prhlížet v ddílu Prfily jevů: hdncení jaksti kmbinvaným způsbem. 7.3 VÝPOČET A PROHLÍŽENÍ VÝSTUPŮ Statistické vyhdncení řad hdnt sledvaných ukazatelů jaksti pvrchvých vd (mnitring) je samstatným výpčetním mdulem aplikace (viz kapitla Výpčetní část ). Statistické vyhdncení je třeba prvádět puze v případě změn ve vstupních datech tj. v řadách hdnt ukazatelů jaksti. Při vytváření vstupních dat nvé úlhy kpií jiné úlhy jsu kpírvány i údaje statistickéh vyhdncení. Výpčetní mduly aplikace se spuští z nabídky správce úlh. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 57

58 Výstupní data výpčtu jsu dstupná prstřednictvím uživatelskéh prstředí editru ve frmě tabulek, grafů a map. Uživatelské prstředí nabízí rvněž nástrj pr tvrbu výstupních sestav. Výstupní data lze zpracvávat i externími prstředky (MS Excel, exprt d databáze jinéh IS). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 58

59 8 DATOVÝ MODEL Vstupní a výstupní data aplikace mdelu jsu rganizvána d tabulek a gegrafických vrstev a vytvářejí tak účelvu gedatabázi. Její struktura a datvý bsah jsu uvedeny dále. 8.1 FORMÁT ULOŽENÍ DAT Tabulkvá (ppisná) data jsu ulžena ve frmátu TXT. Jak ddělvač jedntlivých plžek služí znak ; (středník). Jedntlivé záznamy jsu dděleny znakem ENTER. Upzrnění: Pužitý frmát TXT si vynucuje některá mezení při naplňvání ppisných vstupních dat: Data nesmí bsahvat znaky enter (pužitý jak ddělvač záznamů) a středník (pužitý jak ddělvač plžek). Vektrvá gegrafická data s údaji plze plšných a linivých bjektů (plha bdvých bjektů je určena suřadnicemi X/Y ulženými v tabulkvé části) jsu ulžena ve frmátu SHP (resp. v trjici subrů s kncvkami SHP, SHX a DBF). Všechna gegrafická data musí být zpracvána ve stejném suřadném systému. Každá tabulka a gegrafická vrstva je ulžena v subru dpvídajícíh jménu tabulky s rzšířením pdle frmátu ulžených dat: TXT pr ppisné údaje, SHP, SHX a DBF pr gegrafické údaje. Kmpletní sada tabulek/subrů pr jedn simulační řešení je ulžena v adresáři příslušné úlhy (viz výše). Uživatelské prstředí dále pužívá pmcné rastrvé pdklady vdhspdářských map 1:50000 a 1: Rastry jsu ulženy v frmátu mapvéh prhlížeče WebMap firmy Hydrsft Veleslavín s.r.. a nejsu editvatelné (subry vh500.hrr a vm50.hrr). 8.2 STRUKTURA TABULEK A SEZNAMY KÓDŮ Schéma datvéh mdelu, ppis tabulek a jejich plžek a seznamy kódů jsu uvedeny dále. Vysvětlivky: Přadí: pvinné přadí plžek v datvém subru (0 = 1. v přadí) Omezení: integritní mezení PK primary key, FK(TABULKA(POLOZKA))= frign key, seznam kódů viz tabulka dále. Vstup/výstup/pvinnst: I pvinný vstupní údaj pr mdul Výpčet vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem, O výstupní údaj mdulu Výpčet vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem, C pvinný vstupní údaj pr mdul Výpčet vyhdncení jaksti kmbinvaným způsbem, (IE) pvinný vstupní údaj pr mduly Naplnění vstupů znečištění, (OE) výstupní údaj pr mdulů Naplnění vstupů znečištění, (IR) pvinný vstupní údaj pr mduly Statistické vyhdncení dat z mnitringu a regresní analýza, (CR) pdmíněně pvinný vstupní údaj pr mduly Statistické vyhdncení dat z mnitringu a regresní analýza, (OR) výstupní údaj pr mdulů Statistické vyhdncení dat z mnitringu a regresní analýza, U vstupní údaj nutný pr plnu funkci uživatelskéh prstředí, P nepvinná plžka, X plžka není relevantní pr hdncení jaksti kmbinvaným způsbem. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 59

60 8.2.1 Tabulky a gegrafické vrstvy Tabulka Ppis tabulka (txt) gegrafická vrstva (shp) TOK Vdní tk an an UTOK Úsek vdníh tku an an PRF_JEV Prfil jevu an ne PRFJEV_HLG Hydrlgické charakteristiky an ne JAK_VST Charakteristika vypuštění látky d pvrchvé vdy an ne JAKVST_SCE Vstupy znečištění z bdvých zdrjů pr sučasnst a výhled an ne JAKVST_AGK Celkvý vstup znečištění v pvdí kntrlníh prfilu an ne POZJ_UZ Pžadavky na užívání vdy v kntrlním prfilu an ne POZJUZ_VST Kntrlní prfily pr míst vypuštění an ne JAK_LIMIT Pžadavky na jakst v kntrlním prfilu (imisní standardy) an ne JAK_POZ Pžadavky na jakst a jejich vyhdncení v kntrlním prfilu an ne RADA_JAKK Řada hdnt ukazatele jaksti an ne RDJAK_STAT Statistické vyhdncení řady sledvání jaksti an ne PRF_JAKK Vyhdncení jaksti v kntrlním prfilu (bilance látkvéh dnsu) an ne GRAFJ_PRF Zpracvání výstupů mdelvání jaksti pr grafický výstup an ne S_UKJAK Seznam ukazatelů jaksti / látka an ne S_STEMK Emisní standardy pr městské dpadní vdy an ne S_STEMP Emisní standardy pr průmyslvé dpadní vdy an ne S_STEMPNL S_BATK Druh výrby a emisní standardy pr průmyslvé dpadní vdy s bsahem zvlášt nebezpečných látek an ne Dsažitelné hdnty kncentrace a účinnsti čištění u kmunálních zdrjů při aplikaci nejlepších dstupných technlgií an ne S_DPLOQS Příčinky plšnéh a difůzníh znečištění v závislsti na specifickém dtku an ne S_OKEC Eknmická činnst an ne OBLAST Zájmvá blast/pvdí ne an HLGP Hydrlgické pvdí ne an UPV_HLGP Dílčí pvdí vdních útvarů pvrchvých vd ne an VOD_PLO Vdní nádrže ne an CZ0CRKRA_POLY Hranice krajů ne an CZ0CRORP_POLY Hranice půsbnsti bcí s rzšířenu půsbnstí ne an CZ0CRKUZ_POLY Hranice katastrálních území ne an Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 60

61 8.2.2 Plžky tabulek Tabulka Plžky Přadí Ppis Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 61 datvý typ Omezení Vstup/výstup TOK TOK_ID 0 ID vdníh tku char PK I TOK NAZ_TOK 1 Název vdníh tku char P TOK DLK_TOK 2 Délka tku, km real X TOK PLO_HLGPX 3 Plcha pvdí, km2 real X TOK KTGTOK_Z 4 Kategrie tku char seznam kódů KTG_TOK U TOK TOKREC_ID 5 ID vdníh tku - recipientu char X TOK CEVT 6 ID vdníh tku uživatelské char X TOK POC_PRFJEV 7 Pčet prfilů jevů na tku integer X TOK POC_PRFVS 8 Pčet prfilů sustavy na tku integer X UTOK TOK_ID 0 ID vdníh tku char FK(TOK(TOK_ID)) I UTOK NAZ_TOK 1 Název vdníh tku char P UTOK UTOK_ID 2 ID úseku tku char PK I UTOK UTOKN_ID 3 ID navazujícíh úseku tku char FK(UTOK(UTOK_ID) I UTOK DLK_UTOK 4 Délka hydrlgickéh úseku tku, km real X UTOK RICKM_HS 5 Říční kilmetr hrníh styčníku úseku real X UTOK RICKM_DS 6 Říční kilmetr dlníh styčníku úseku real X UTOK HLGP_ID 7 ID dílčíh pvdí (ČHP) char P UTOK PLO_HLGPX 8 Plcha pvdí k závěrnému prfilu úseku, km2 real X UTOK PRAM_UTOK 9 ID pramennéh úseku char X UTOK KTGUTOK_S 10 Kategrie úseku tku char seznam KTG_UTOK X UTOK SKL_UTOK 11 Skln úseku, prmile real X UTOK KF_SKLQ 12 Keficient sklnu úseku real X UTOK EX_NADRZ 13 Příznak výskytu nádrže na úseku char 1=an,0=ne X UTOK PRFQM_ID 14 ID prfilu s časvu řadu nevlivněných průtků char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) X UTOK KF_ANLG 15 Keficient hydrlgické analgie real X UTOK V_MIN 16 Minimální výpčtvá rychlst prudění, m/s real X UTOK KF_V 17 Keficient výpčtu rychlsti prudění real X UTOK TYPRYB_Z 18 Typ blasti rybné vdy char seznam kódů TYP_RYB I PRF_JEV PRFJEV_ID 0 ID prfilu jevu char PK I PRF_JEV ICOC 1 ID prfilu uživatelské char P PRF_JEV NAZ_PRFJEV 2 Název prfilu char P PRF_JEV TOK_ID 3 ID vdníh tku char FK(TOK(TOK_ID)) I PRF_JEV NAZ_TOK 4 Název vdníh tku char P PRF_JEV HLGP_ID 5 Čísl hydrlgickéh přadí char P

62 PRF_JEV UTOK_ID 6 ID hydrlgickéh úseku tku char FK(UTOK(UTOK_ID) I PRF_JEV CISPOL 7 Čísl plhy na úseku tku integer <0,999> I PRF_JEV RICKM 8 Říční kilmetr tku, km real P PRF_JEV SOUR_X 9 Suřadnice X real U PRF_JEV SOUR_Y 10 Suřadnice Y real U PRF_JEV TYPPRF_Z 11 Typ prfilu char seznam kódů TYP_PRF I PRF_JEV EX_RGL 12 Příznak vlivnění průtku regulací char 1=an,0=ne X PRF_JEV DEFVS_Z 13 Definice prfilu char seznam kódů DEF_VS P PRF_JEV PRFVS_ID 14 ID kntrlníh prfilu (prfilu VS) char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JEV PRFVSN_ID 15 ID následujícíh kntrlníh prfilu (prfilu VS) char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JEV NADRN_ID 16 ID Následujícíh kntrlníh prfilu (VS) - nádrže char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JEV EX_NAL 17 Příznak, zda je d prfilu nalepšván průtk char 1=an,0=ne X PRF_JEV PRFQM_ID 18 ID referenčníh prfilu s časvu řadu přirzených průtků char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) X PRF_JEV KF_ANLG 19 Keficient hydrlgické analgie real X PRF_JEV BILSTAV_Z 20 Zabezpečení pžadavků v prfilu VS char seznak kódů BIL_STAV X PRF_JEV SIM_ZABT 21 Dsažená zabezpečenst pdle trvání pr všechny pžadavky v prfilu, % real X PRF_JEV MAN_URL 22 Odkaz na subr bsahující ppis manipulačních pravidel char X PRF_JEV MANRAD_URL 23 Odkaz na subr bsahují manipulační řád char X PRF_JEV PRFJEVN_ID 24 ID následujícíh prfilu jevu char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JEV DIST_PRFVSN 25 Vzdálenst k následujícímu prfilu sustavy, km real X PRF_JEV DIST_PRFJEVN 26 Vzdálenst k následujícímu prfilu jevu, km real X PRF_JEV PLO_HLGPX 27 Celkvá plcha pvdí k prfilu, km2 real X PRF_JEV DLK_UTOKX 28 Celkvá délka tků k prfilu, km real X PRF_JEV DIST_ XYTOK 29 Vzdálenst prmítnutí prfilu na úsek tku, m real X PRF_JEV SOURX_XYTOK 30 Suřadnice X prfilu p prmítnutí na úsek tku real X PRF_JEV SOURY_XYTOK 31 Suřadnice Y prfilu p prmítnutí na úsek tku real X PRF_JEV PREC_XYTOK 32 Keficient přesnsti/jednznačnsti sazení prfilu na tk real X PRF_JEV POR_RES 33 Přadí prfilů na říční síti (ve směru tku) integer O PRF_JEV UZVSTAV_Z 34 Dsažený bilanční stav pžadavků na dběry a MQ char seznam kódů UZV_STAV X PRF_JEV QESTAV_Z 35 Dsažený bilanční stav pžadavků na eklgické průtky char seznam kódů QE_STAV X PRF_JEV JAKSTAV_Z 36 Dsažený bilanční stav pžadavků na jakst char seznam kódů JAK_STAV X PRF_JEV EX_NADRZ 37 Příznak prfilu na nádrži (1=an, 0=ne) char P PRF_JEV NADR_GID 38 GID nádrže char P PRF_JEV POC_NAD 39 Pčet významných vdních nádrží v pvdí prfilu jevu integer O PRF_JEV UPOVN_ID 40 ID následujícíh závěrnéh prfilu útvaru pvrchvé vdy char O PRF_JEV OKEC 41 Kód eknmické činnsti (OKEČ/NACE) char FK(S_OKEC(OKEC)) (IE) PRF_JEV UCEL_Z 42 Účel užívání char X PRF_JEV KTGEO_Z 43 Kategrie zdrje znečištění pdle pčtu EO char seznam kódů KTG_EO (IE) Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 62

63 PRF_JEV VPMNO_STA 44 Sučasné vypuštěné mnžství vdy, tis. m3/rk real I PRF_JEV VPMNO_PLA 45 Výhledvé vypuštěné mnžství vdy, tis. m3/rk real I PRF_JEV DRODPV_Z 46 Druh vypuštěných dpadních vd (kmunální/průmyslvé) char seznam kódů DR_ODPV (IE) PRF_JEV POC_OBV 47 Pčet připjených byvatel integer P PRF_JEV EX_COV 48 Přízbak čištění dpadních vd na ČOV char 1=an,0=ne (IE) PRF_JEV JAKKSTA_Z 49 Příznak plnění imisních standardů pr sučasný stav char 1=an,0=ne O PRF_JEV JAKKPLA_Z 50 Příznak plnění imisních standardů pr výhledvý scénář char 1=an,0=ne O PRFJEV_HLG PRFJEV_ID 0 ID prfilu jevu char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) I PRFJEV_HLG PLO_HLGPX 1 Plcha dílčíh pvdí k prfilu, km2 real P PRFJEV_HLG SRZ_HLGPX 2 Průměrný rční úhrn srážek k prfilu, mm integer X PRFJEV_HLG QA 3 Dluhdbý průměrný rční průtk, m3/s real I PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG Q denní vda, m3/s real X PRFJEV_HLG QSPEC 17 Specifický dtk z dílčíh pvdí prfilu, l/s.km2 real C /pr závěrný prfil útvaru JAK_VST JAKVST_ID 0 ID vstupu znečištění char PK I JAK_VST PRFJEV_ID 1 ID prfilu jevu char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) I JAK_VST UKJAK_S 2 Kód ukazatel jaksti/látky char FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) I JAK_VST VST_KOD 3 Kód vstupu znečištění (jednznačný pr prfil a látku) char X JAK_VST ZDRVST_Z 4 Půvd látky/znečištění char seznam kódů ZDR_VST I JAK_VST OKEC 5 Kód eknmické činnsti (OKEČ/NACE) char FK(S_OKEC(OKEC)) X JAK_VST VST_ROK 6 Rční mnžství vstupu látky real X JAK_VST DRVYR_Z 7 Druh výrby vztahující se k dané látce (pr zvlášt nebezpečné látky) char FK(S_STEMPNL(DRVYR_Z)) (IE) JAK_VST EX_DCIST 8 Příznak dstraňvání látky (pr fsfr) char 1=an, 0=ne (IE) JAK_VST ZPSTJVV_Z 9 Způsb stanvení hdnt kncentrace vypuštěné látky char seznam kódů ZPST_JVV P JAK_VST KCTP_STA 10 Kncentrace prdukvanéh znečištění sučasnsti char (IE) JAK_VST KCTV_STA 11 Kncentrace vypuštěnéh znečištění v sučasnsti real I JAK_VST UCIN_STA 12 Účinnst čištění dpadních vd ((1-KCTV_STA/KCTP_STA)*100), % real P JAK_VST KCT_EST 13 Emisní standard pr kncentraci vypuštěnéh znečištění real (OE) Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 63

64 JAK_VST UCIN_EST 14 Pžadvaná účinnst čištění dpadních vd při aplikaci emisních standardů real (OE) JAK_VST KCT_BAT 15 Kncentrace vypuštěnéh znečištění p uplatnění BAT real (OE) JAK_VST UCIN_BAT 16 Pžadvaná účinnst čištění dpadních vd při aplikaci BAT real (OE) JAK_VST KCT_PLA 17 Výhledvá průměrná kncentrace vypuštěnéh znečištění real I, (OE) JAK_VST UCIN_PLA 18 Výhledvá účinnst čištění real (OE) JAKVST_SCE JAKVST_ID 0 ID vstupu znečištění char PK, FK(JAK_VST(JAKVST_ID)) O JAKVST_SCE VST_STA 1 Mnžství vstupu látky v sučasnsti real O JAKVST_SCE VST_PLA 2 Mnžství vstupu látky ve výhledu real O JAKVST_AGK PRFVS_ID ID kntrlníh prfilu char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) O JAKVST_AGK UKJAK_S 1 Kód ukazatele jaksti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) O JAKVST_AGK AGRJAK_Z 2 Agregvaný jev char PK, seznam kódů AGR_JAK O JAKVST_AGK AGR_STA 3 Celkvé sučasné mnžství vypuštěné látky v pvdí kntrlníh prfilu real O JAKVST_AGK AGR_PLA 4 Celkvé výhledvé mnžství vypuštěné látky v pvdí kntrlníh prfilu real O JAKVST_AGK POC_AGR 5 Pčet agregvaných jevů (míst vypuštění látky) integer O POZJ_UZ PRFVS_ID 0 ID kntrlníh prfilu char PK O POZJ_UZ POZJUZ_Z 1 Druh pžadavku užívání char PK, seznam kódů POZJ_UZ O POZJ_UZ EX_POZJUZ 2 Příznak pžadavku užívání v prfilu char 1=an, 0=ne O PK, POZJUZ_VST PRFVST_ID 0 ID prfilu vypuštění dpadních vd char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O POZJUZ_VST PRFPOZJ_ID 1 ID kntrlníh prfilu s příslušným pžadavkem užívání char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O POZJUZ_VST POZJUZ_Z 2 Druh pžadavku užívání char PK, seznam kódů POZJ_UZ O JAK_POZ PRFVS_ID 0 ID kntrlníh prfilu char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) O JAK_POZ UKJAK_S 1 Kód ukazatele jaksti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) O JAK_POZ JAKSTAV_Z 2 Dsažený bilanční stav char seznam kódů JAK_STAV O JAK_POZ JAKSIM_AVG 3 Průměrná simulvaná hdnta ukazatele jaksti real O JAK_POZ JAKSIM_MX 4 Maximální simulvaná hdnta ukazatele jaksti real O JAK_POZ JAKPOZ_MX 5 Přípustná průměrná hdnta kncentrace real O JAK_POZ LOD_MX 6 Přípustný průměrný látkvý dns real O JAK_POZ POZJUZ_Z 7 Druh pžadavku užívání char seznam kódů POZJ_UZ O JAK_POZ JAKKSTA_Z 8 Příznak plnění imisních standardů pr sučasný stav char 1=an, 0=ne O JAK_POZ JAKKPLA_Z 9 Příznak plnění imisních standardů pr výhledvý scénář char 1=an, 0=ne O JAK_LIMIT PRFVS_ID 0 ID kntrlníh prfilu char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID) O JAK_LIMIT UKJAK_S 1 Kód ukazatele jaksti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) O JAK_LIMIT JAKSTAV_Z 2 Definvaný bilanční stav char O JAK_LIMIT TYPHODN_Z 3 Statistická charakteristika char PK, seznam kódů TYP_HODN O JAK_LIMIT UKJAK_MX 4 Maximální pvlená hdnta real O JAK_LIMIT UKJAK_SIM 5 Dsažená (simulvaná) hdnta real O Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 64

65 JAK_LIMIT EX_SPLN 6 Příznak splnění pžadavku char 1=an, 0=ne O JAK_LIMIT POZJUZ_Z 7 Druh pžadavku užívání char seznam kódů POZJ_UZ O RADA_JAKK PRFJAK_ID 0 ID prfilu sledvání jaksti char PK, FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) (IR) RADA_JAKK UKJAK_S 1 Kód ukazatele jaksti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IR) RADA_JAKK DTM_MER 2 Datum měření char PK (IR) RADA_JAKK KCT_MER 3 Naměřená kncentrace (pkud pd mezí stanvitelnsti je uvažvána 0,5 hdnty meze stanvitelnsti) real (IR) RADA_JAKK POZN_MER 4 Pznámka k naměřené kncentraci (indikace měření pd mezí stanvitelnsti: "<" na první pzici) char (CR / G109pr hdnty pd mezí stanvitelnsti) RADA_JAKK Q_DAT 5 Průtk prfilem v dbě měření, m3/s real (IR) RADA_JAKK LOD_MER 6 Látkvý dns pdle měřených hdnt real (OR) RADA_JAKK LOD_MOD 7 Mdelvaný látkvý dns (pdle regresníh mdelu) real (OR) RADA_JAKK KCT_MOD 8 Mdelvaná kncentrace (pdle regresníh mdelu) real (OR) PK, RDJAK_STAT PRFJAK_ID 0 ID prfilu sledvání jaksti char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) I, (OR) RDJAK_STAT UKJAK_S 1 Kód ukazatele jaksti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) I, (OR) RDJAK_STAT POC_HODN 2 Pčet hdnt měření integer P, (OR) RDJAK_STAT POC_PMEZ 3 Pčet hdnt pd mezí stanvitelnsti integer P, (OR) RDJAK_STAT KCT_PM 4 Průměrná kncentrace (aritmetický průměr) real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_MX 5 Maximální kncentrace real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_MN 6 Minimální kncentrace real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_C90 7 Kncentrace při C90 real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_P95 8 Kncentrace při P95 real P, (OR) RDJAK_STAT LOD_PM 9 Průměrný látkvý dns real I, (OR) RDJAK_STAT RGM_M 10 Hdnta expnentu "m" regresníh mdelu real P, (IR) RDJAK_STAT RGM_N 11 Hdnta expnentu "n" regresníh mdelu real P, (IR) RDJAK_STAT RGM_A 12 Hdnta regresníh sučinitele A real P, (OR) RDJAK_STAT RGM_B 13 Hdnta regresníh sučinitele B real P, (OR) RDJAK_STAT RGM_D 14 Hdnta regresníh sučinitele D real P, (OR) RDJAK_STAT RGM_KD 15 Keficient determinace real P, (OR) RDJAK_STAT RGM_GAMA 16 Krekční faktr "gama" real I, (OR) RDJAK_STAT VST_BOD 17 Průměrná mdelvaná hdnta mnžství vstupu z bdvých zdrjů real P, (OR) RDJAK_STAT VST_PLO 18 Průměrná mdelvaná hdnta mnžství vstupu z plšných zdrjů real P, (OR) RDJAK_STAT VST_CIST 19 Průměrná mdelvaná hdnta dburání látky samčištěním real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_DBOD 20 Mdelvaný příčinek kncentrace z bdvých zdrjů real P, (OR) RDJAK_STAT KCT_DPLO 21 Mdelvaný příčinek kncentrace z plšných zdrjů real P, (OR) PK, PRF_JAKK PRFVS_ID 0 ID kntrlníh prfilu char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O PRF_JAKK UKJAK_S 1 Kód ukazatele jaksti/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) O Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 65

66 PRF_JAKK SCE_Z 2 Scénář char PK, seznam kódů SCE O PRF_JAKK MTDK_Z 3 Metda výpčtu char PK, seznam kódů MTD_K O PRF_JAKK VSTX_BOD 4 Celkvý vstup látky z evidvaných bdvých zdrjů znečištění v dílčím pvdí prfilu real O PRF_JAKK VSTX_PLO 5 Celkvý vstup látky z plšných zdrjů znečištění v dílčím pvdí prfilu real O PRF_JAKK KCT_DBOD 6 Mdelvaný příčinek kncentrace z bdvých zdrjů real O PRF_JAKK KCT_DPLO 7 Mdelvaný příčinek kncentrace z plšných zdrjů real O PRF_JAKK LOD_UPVH 8 Mdelvaný látkvý dns z výše plžených vdních útvarů real O PRF_JAKK VSTU_BOD 9 Celkvý vstup látky z evidvaných bdvých zdrjů znečištění v mezipvdí vdníh útvaru real O PRF_JAKK VSTU_PLO 10 Celkvý mdelvaný vstup látky z plšných a difůzních zdrjů znečištění v mezipvdí vdníh útvaru real O PRF_JAKK LOD_SIM 11 Mdelvaný látkvý dns z prfilu real O PRF_JAKK LOD_MX 12 Maximální přípustný látkvý dns z prfilu real O PRF_JAKK LOD_REZDEF 13 Rezerva(+)/deficit: rzdíl přípustnéh a mdelvanéh látkvéh dnsu real O PRF_JAKK EX_SPLN 14 Příznak splnění pžadavku (imisníh standardu) char 1=an,0=ne O PRF_JAKK KCT_SIM 15 Mdelvaná kncentrace v prfilu real O PRF_JAKK IDX_SIMMX 16 Pměr mdelvanéh a přípustnéh látkvéh dnsu (LOD_SIM/LOD_MX) real O GRAFJ_PRF GRAF_ID 0 ID grafu char PK O PK, GRAFJ_PRF PRFVS_ID 1 ID prfilu VS integer FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O GRAFJ_PRF UKJAK_S 2 Kód ukazatele jaksti/látky char FK(PRF_JEV(PRFJEV_ID)) O GRAFJ_PRF TYPOBD_Z 3 Hdncené bdbí char PK,seznam kódů TYP_OBD O GRAFJ_PRF PRMGRAF_Z 4 Ukazatel/parametr char PK,seznam kódů PRM_GRAF O GRAFJ_PRF DAT_X 5 Hdnta X v grafu - čísl real O GRAFJ_PRF TEXT_X 6 Hdnta X v grafu - text char O GRAFJ_PRF DAT_Y 7 Hdnta Y v grafu - čísl real O GRAFJ_PRF TEXT_Y 8 Hdnta Y v grafu - text char O S_UKJAK UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK I S_UKJAK NAZ_UKJAK 1 Ppis ukazatele/látky char I S_UKJAK JED_KCT 2 Jedntky kncentrace char I S_UKJAK JED_MNO 3 Jedntky mnžství vstupu látky a látkvéh dnsu char I S_UKJAK EX_JAKK 4 Příznak hdncení kmbinvaným způsbem char 1=an,0=ne I S_STIM UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) I S_STIM POZJUZ_Z 1 Druh pžadavku užíváná char PK, seznam kódů POZJ_UZ I S_STIM TYPHODN_Z 2 Statistická charakteristika char seznam kódů TYP_HODN I S_STIM STIM_MX 3 Maximální přípustná hdnta charakteristiky real I S_STEMK UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IE) S_STEMK KTGEO_Z 1 Kategrie ČOV pdle EO char PK, seznam kódů KTG_EO (IE) Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 66

67 S_STEMK EX_DCIST 2 Příznak dstraňvání látky (pr fsfr a dusík) (1=an, 0=ne) char PK, 1=an,0=ne (IE) S_STEMK KCT_EST 3 Průměrná kncentrace vypuštěné látky real (IE) S_STEMK UCIN_EST 4 Minimální účinnst čištění dpadních vd real (IE) S_STEMP UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IE) S_STEMP OKEC 1 Kód eknmické činnsti (OKEČ/NACE) char PK, FK(S_OKEC(OKEC)) (IE) S_STEMP KCT_EST 2 Průměrná kncentrace vypuštěné látky real (IE) S_STEMP UCIN_EST 3 Minimální účinnst čištění dpadních vd real (IE) S_STEMPNL UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IE) S_STEMPNL DRVYR_Z 1 Kód druhu výrby char PK (IE) S_STEMPNL NAZ_VYR 2 Ppis výrby char (IE) S_STEMPNL KCT_EST 3 Průměrná kncentrace vypuštěné látky real (IE) S_BATK UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) (IE) S_BATK KTGEO_Z 1 Kategrie ČOV pdle EO char PK seznam kódů KTG_EO (IE) S_BATK KCT_BAT 2 Průměrná kncentrace vypuštěné látky real (IE) S_BATK UCIN_BAT 3 Minimální účinnst čištění dpadních vd real (IE) S_DPLOQS UKJAK_S 0 Kód ukazatele/látky char PK, FK(S_UKJAK(UKJAK_S)) I S_DPLOQS QSPEC 1 Specifický dtk z dílčíh pvdí, l/s.km2 real PK I S_DPLOQS KCT_DPLO 2 Mdelvaný příčinek kncentrace z plšných a difůzních zdrjů real I S_OKEC OKEC 0 Kód eknmické činnsti (OKEČ/NACE) char PK (IE) S_OKEC NAZ_OKEC 1 Název eknmické činnsti char (IE) Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 67

68 8.2.3 Seznamy kódů Seznam kódů Kód Ppis KTG_TOK V Významný vdní tk KTG_TOK O Vdní tk TYP_PRF NAD Prfil hráze vdní nádrže TYP_PRF VYP Míst vypuštění d pvrchvé vdy TYP_PRF UPV Závěrný prfil útvaru pvrchvé vdy TYP_PRF MPJ Prfil sledvání jaksti pvrchvých vd TYP_PRF KOB Prfil kupací blasti TYP_PRF JPF Jiný prfil DEF_VS S kntrlní prfil (prfil VS) DEF_VS P prfil přiřazený ke kntrlnímu prfilu DEF_VS A prfil agregvaný ke kntrlnímu prfilu AGR_JAK LVY Vstup látky z bdvých zdrjů TYP_RYB L Lssvá TYP_RYB K Kaprvá TYP_RYB N Není vymezen POZJ_UZ OBC Obecné pžadavky POZJ_UZ RVL Lssvé vdy POZJ_UZ RVK Kaprvé vdy POZJ_UZ POV dběr pr lidsku sptřebu POZJ_UZ KOB Kupací blast POZJ_UZ POVP Dílčí pvdí dběru pr lidsku sptřebu POZJ_UZ KOBP Dílčí pvdí kupací blasti ZDR_VST LVY Vstup látky z bdvéh zdrje (vypuštění dpadních vd) KTG_EO 1 < 500 KTG_EO KTG_EO KTG_EO KTG_EO 5 > TYP_HODN PRU aritmetický průměr SCE STA Sučasný stav SCE PLA Plánvaný stav MTD_K UI Izlvaný vdní útvar MTD_K UR Řetězec vdních útvarů MTD_K PM Celé pvdí pdle sledvání jaksti DR_ODPV K kmunální DR_ODPV P průmyslvé ZPST_JVV MER měření ZPST_JVV ODH dhad Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 68

69 8.2.4 Schéma datvéh mdelu Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 69

70 9. PŘÍLOHA 9.1 POPIS POSTUPU PRÁCE S APLIKACÍ PRO POTŘEBY ŠKOLENÍ VODOPRÁVNÍCH ÚŘADŮ Výchzí stav Aplikace a datvá sada úlhy jsu dstupné na prtálu Datvá sada bsahuje vstupní data výpčtu a je vytvřená z celstátně vedených a dstupných datvých zdrjů. Pdrbnější údaje datech a datvých zdrjích jsu uvedeny v subru metainfrmací VUVMD_KOM_RRRRMMDD uveřejněném na prtálu. Datvá sada ppisuje sučasný stav: bsahuje údaje závěrných prfilech vdních útvarů (identifikace, lkalizace, průměrný dluhdbý průtk Q a a specifický dtk v místě prfilu), vymezení kaprvých a lssvých vd (identifikace příslušných úseků na říční síti), kupacích blastech (identifikace a lkalizace), dběrech pvrchvé vdy pr lidsku sptřebu (identifikace a lkalizace) bdvých zdrjích znečištění (identifikace, lkalizace, hlášené údaje vypuštěném mnžství a jaksti dpadních vd), údaje z mnitringu jaksti vd (identifikace a lkalizace prfilu sledvání, časvé řady hdnt sledvaných ukazatelů a průtků prfilem v dbě měření). Sučástí datvé sady napak nejsu údaje plánvaném (psuzvaném) vypuštění dpadních vd z bdvých zdrjů. Sučástí datvé sady rvněž nejsu gegrafické údaje týkající se správníh členění ČR. Na PC uživatele je nainstalvána aplikace KOMJAK a ulženy datvé sady se vstupními daty výpčtu (data úlhy). Subry úlhy jsu ulženy ve splečném adresáři Spuštění aplikace Aplikaci spusťte kliknutím na subr UI.EXE Úlha P spuštění aplikace se tevře kn Správce úlh. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 70

71 Z hrizntální nabídky v hrní části kna lze aktivvat jedntlivé části aplikace. Nabídka Úlha umžňuje mj. demknut/zamknut vybranu úlhu a kpírvat vstupní data úlhy d další úlhy, nabídka Zbrazit data zpřístupňuje databázi úlhy, nabídka Výpčet umžňuje spuštět jedntlivé výpčetní části aplikace, nabídka nápvěda zpřístupňuje dkumentaci a další infrmace aplikaci. Všechna vstupní a výstupní data jedné úlhy jsu ulžena ve splečném adresáři. Seznam těcht úlh je uveden v levé dlní části kna. Jedntlivé úlhy jsu na disku rganizvány d slžek/adresářů. Spjení názvu slžky úlhy a úlhy tedy vytváří plný název adresáře, kde jsu subry úlhy ulženy. Slžky jsu uvedeny v levé hrní části kna. Aby se zbrazil seznam úlh, musí být vždy nejprve vybrána (kliknutím myši na její název) příslušná slžka úlh. Výběr úlhy: Při práci s úlhu (plnění vstupních dat, spuštění výpčtu, prhlížení výsledků) je ptřeba nejprve příslušnu úlhu demknut. Klikněte levým tlačítkem myši na příslušný název slžky v levé hrní části kna. Vybraná slžka se mdře pdbarví. Dále klikněte levým tlačítkem myši na příslušný název úlhy. Vybraná slžka se mdře pdbarví. Na hrizntální nabídce v hrní části kna zvlte Úlha a dále vyberte Odemknut úlhu neb klikněte na iknku demknut úlhu na.. Prgram známí demčení úlhy, iknka se změní Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 71

72 Pkud nad úlhu dsud nebyl zpracván výpčet, lze v pravé části kna Správce úlh uvést další údaje pdrbněji identifikující příslušnu úlhu (zájmvé území, časvá úrveň, ppis). Tyt údaje služí puze uživateli, na samtný výpčet nemají vliv Prhlížení a editace dat úlhy Vstupní data úlhy lze prhlížet a editvat pmcí Editru dat. Data jsu prezentvána frmu tabulek, grafů a mapy. Dkud úlha nebyla vypčítána lze pmcí prhlížeče vstupní data upravvat. Prhlížení dat: Prhlížeč dat se aktivuje z hrizntální nabídky kna Správce úlh vlbu Zbrazit data a dále Prhlížet/editvat data. P tét vlbě se zbrazí kn Editr dat s nabídku vstupů d různých částí databáze. Editr zprstředkvává vstup d dvu základních částí databáze: Část Prfily jevů hdncení jaksti kmbinvaným způsbem představuje hlavní část databáze, kteru tvří údaje prfilech relevantních jevů na říční síti (úseky lssvých a kaprvých vd, závěrné prfily vdních útvarů, prfily dběrů pitné vdy, kupacích blastí, prfily mnitringu a vypuštění bdvých zdrjů znečištění) a jejich charakteristik (např. údaje sledvání jaksti, vstupech znečištění, vyhdncení plnění imisních standardů v kntrlních prfilech). Část Ukazatele jaksti, emisní a imisní standardy tvří seznam hdncených ukazatelů jaksti a hdnty emisních a imisních standardů. Při dále ppisvané práci s kny editru a tabulkami lze využívat následující uživatelské funkce: Úprava veliksti jedntlivých ken a slupců plžek: Nastavte kurzr na rzhraní ken či slupců plžek, tak aby se zbrazil jak dvjitá šipka signalizující mžnst úpravy veliksti kna/slupce. Držte stisknuté levé tlačítk myši a jejím tažením upravte velikst kna/slupce. Řazení záznamů v tabulkách: Záznamy v tabulkách lze řadit abecedně pdle hdnt ve vybraném slupci. Klikněte levým tlačítkem myši v hlavičce příslušnéh slupce. Při prvním kliknutí se záznamy seřadí vzestupně, při dalším sestupně. Seřazení záznamů signalizuje iknka části hlavičky slupce. v levé Výběr aktivníh záznamu: Klikněte levým tlačítkem myši d příslušnéh řádku tabulky. Výběr řádku/záznamu jak aktivníh signalizuje mdré pdbarvení. Editace hdnty plžky: Klikněte dvjitě d příslušné buňky. Klem buňky se vytvří brys signalizující mžnst editace v buňce uvedené hdnty. Pkud plžka může bsahvat puze Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 72

73 předem definvané hdnty, bjeví se její pravé části šipka signalizující nabídku těcht hdnt. Klikněte na šipku a v následné nabídce vyberte příslušnu hdntu. Pkud plžka nemá předdefinvané hdnty, lze údaj přím přepsat a pté nvu hdntu ptvrdit klávesu Enter a uknčit tak editaci. Zavření kna: Všechna kna aplikace se zavírají tlačítkem Zavřít v pravém hrním rhu Ukazatele jaksti a jejich výběr Prvním krkem při řešení úlhy by měl být výběr hdncených ukazatelů. Psuzení plnění imisních standardů u každéh ukazatele vyžaduje určitý výpčetní čas, při řešení je tedy účelné jejich seznam mezit puze na ty, u kterých je výpčet ptřebný. Prhlížení a editace údajů ukazatelích jaksti: V kně Editr dat (viz výše) zvlte tlačítk Ukazatele jaksti, emisní a imisní standardy. Otevře se příslušné kn. V hrní části kna je uveden seznam ukazatelů. V dlní části kna jsu uvedeny zálžky s dalšími pdrbnými údaji vztaženými k jedntlivým ukazatelům. Zda příslušný ukazatel bude hdncen kmbinvaným způsbem určuje příslušná plžka Hdncení kmbinvaným způsbem (an/ne) v seznamu ukazatelů v hrní části kna neb v zálžce Detail záznamu ve spdní části. Hdntu plžky lze upravvat výše uvedeným pstupem (Editace hdnty plžky). V dlní části kna jsu uvedeny zálžky s dalšími pdrbnými údaji vztaženými k jedntlivým ukazatelům emisními a imisními standardy, emisními limity při aplikaci nejlepších dstupných technik/technlgií a závislstí vnsů látky z plšných a difuzních zdrjů znečištění na specifickém dtku. Údaje jsu převzaty z nařízení vlády a metdickéh pkynu. Hdnty emisních a imisních standardů jsu uváděny jak aritmetické průměry (přepčet z přípustných hdnt p a resp. z hdnt při C 90 je uveden v metdickém pkynu), tak jak t vyžaduje v metdickém pkynu uvedený výpčetní pstup. Při prhlížení dat v jedntlivých zálžkách musí být v hrním kně vždy vybrán knkrétní ukazatel (jak aktivní záznam). Údaje nelze editvat. Při výpčtu jsu u jedntlivých ukazatelů pužívány dvjí jedntky: jedntky pr vyjádření mnžství vstupu látky d vdteče a látkvéh dnsu ve vdteči (g/s resp. mg/s) a jedntky pr vyjádření kncentrace ukazatele/látky ve vypuštěných dpadních vdách a vdteči (mg/l resp. µg/l). P určení hdncených ukazatelů můžete kn Seznam ukazatelů pustit (viz výše). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 73

74 9.1.5 Prfily jevů Hlavní část databáze úlhy tvří údaje prfilech relevantních jevů na říční síti (úseky lssvých a kaprvých vd, závěrné prfily vdních útvarů, prfily dběrů pitné vdy, kupacích blastí, prfily mnitringu a vypuštění bdvých zdrjů znečištění) a jejich charakteristik (např. údaje sledvání jaksti, vstupech znečištění, vyhdncení plnění imisních standardů v kntrlních prfilech). Prhlížení prfilů jevů a jejich charakteristik: V kně Editr dat (viz výše) zvlte tlačítk Prfily jevů hdncení jaksti kmbinvaným způsbem. Otevře se příslušné kn. V hrní části kna je uveden seznam prfilů na vdních tcích relevantních pr vyhdncení plnění imisních standardů kmbinvaným způsbem. Prfily jsu rzděleny d typů. V dlní části kna jsu uvedeny zálžky s dalšími pdrbnými údaji vztaženými k jedntlivým prfilům. Zálžka Mapa bsahuje gegrafické údaje, týkající se plhy prfilů vzhledem k říční síti a dalším suvisejícím gegrafickým bjektům (rzvdnice, vdní nádrže, správní jedntky apd.). Hrizntální nabídka nad mapvým knem nabízí řadu nástrjů pr práci s mapu a vyhledávání prfilů. Nastavení mapvéh výřezu: Mapvý výřez lze upravvat pmcí nástrjů na hrizntální nabídce v hrní části mapvéh kna: Přiblížení výřezu: Na liště nástrjů mapy klikněte levým tlačítkem myši na iknku zvětšit ( plus v lupě ). Klikněte levým tlačítkem myši d mapy, tlačítk držte a tažením myši v mapě vyznačte bdélník. Mapvý výřez se bdélníku přizpůsbí. Oddálení: Na liště nástrjů mapy klikněte levým tlačítkem myši na iknku zmenšit ( mínus v lupě ). Klikněte levým tlačítkem myši d mapy. Mapvý výřez se ddálí. Psun: Na liště nástrjů mapy klikněte levým tlačítkem myši na iknku psuvat ( ruka ). Klikněte levým tlačítkem myši d mapy, tlačítk držte a tažením myši v mapvý výřez psuvejte. Zbrazvání tematických vrstev v mapě: Zbrazení tématických vrstev signalizuje zaškrtnutí v bdélníku vedle vlev: U příslušnéh tématu (vrstvy) Klikněte levým tlačítkem myši d bdélníku. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 74

75 Téma/vrstva se zbrazí v mapě. Upzrnění: Zbrazvání některých gegrafických vrstev (např. vdní tky a hydrlgická pvdí) může být nárčné na výpčetní čas. Dpručuje se prt tyt vrstvy zapínat až p přiblížení na pžadvaný mapvý výřez a nechávat je zapnuté jen v případě ptřeby. Výběr prfilů na mapě a zbrazení infrmací prfilu tabulce: Prfily na mapě lze vybírat (a zbrazvat tak jejich ppisné údaje v tabulkách) pmcí nástrje Výběr bjektů hrizntální nabídce v hrní části mapvéh kna: ( šipka ) na Výběr jednh prfilu: Na liště nástrjů mapy klikněte levým tlačítkem myši na iknku výběr bjektů ( šipka ). Klikněte levým tlačítkem myši na příslušný prfil v mapě. Klem prfilu se vytvří červený brys, v tabulce prfilů v hrní části kna prfilů jevů je vybraný prfil značen mdrým pdbarvením. Záznam prfilu je aktivní a lze k němu vyhledávat další infrmace. Výběr více prfilů: Na liště nástrjů mapy klikněte levým tlačítkem myši na iknku výběr bjektů ( šipka ). Klikněte levým tlačítkem myši d mapy, tlačítk držte a tažením myši v mapě vyznačte bdélník. Vybrány budu všechny prfily v bdélníku. Klem prfilu se vytvří žlutý brys, seznam vybraných prfilů se zbrazí v hrní části kna prfilů jevů. Upzrnění: prfily se mhu na mapě překrývat. Prt je bezpečnější vybírat prfily druhým z uvedených způsbů. Výběr prfilů v tabulce a jejich zbrazení na mapě: Vybírání prfilů funguje i pačně v tabulce vybraný prfil se zvýrazní na mapě: Klikněte levým tlačítkem myši na příslušný záznam v tabulce prfilů (záznam je aktivní a mdře pdbarven). Klem příslušnéh prfilu se v mapě vytvří červený brys. Zrušení výběru prfilů: Pkud chcete tent výběr zrušit, klikněte pravým tlačítkem myši v seznamu prfilů v hrní části kna a z následné nabídky zvlte Načíst celu tabulku. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 75

76 Prfily jevů lze vybírat nejen pdle jejich plhy na mapě ale rvněž pdle dalších připjených ppisných charakteristik. Pstup výběru ppisuje dále uvedený příklad Charakteristiky prfilů jevů V jedntlivých frmulářích jsu uvedeny jak vstupní, tak výstupní data aplikace. Výstupní údaje se tedy naplňují až p spuštění a dknčení výpčetních částí prgramu. Některé údaje jsu relevantní puze pr určité typy prfilů. Při prhlížení dat je nutné mít v hrní tabulce prfilů jevů vybrán (aktivní) knkrétní prfil/záznam: Aktivuje se kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný řádek (viz výše). Výběr je signalizván mdrým pdbarvením. Zálžka Prfil bsahuje údaje identifikaci prfilu (včetně identifikace plhy vzhledem k říční síti), definuje prfil jak kntrlní, přiřazený ke kntrlnímu neb agregvaný (viz Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka) a pr místa vypuštění dpadních vd bsahuje rvněž pvinné vstupní údaje vypuštěném mnžství dpadních vd. Zálžka Vstupy znečištění a navazující zálžka Charakteristika bsahují údaje průměrných kncentracích ukazatelů/látek ve vypuštěných dpadních vdách. Údaje jsu naplněny puze pr typ prfilu Míst vypuštění d pvrchvé vdy. Při prhlížení dat v zálžce Charakteristika je nutné mít tabulce Vstupy znečištění vybrán knkrétní ukazatel. Zálžka Vstup znečištění bsahuje puze výstupní údaje a je ppsána dále. Zálžka Kntrlní pf vstupů znečištění bsahuje puze výstupní údaje a je ppsána dále. Zálžka Hydrlgie bsahuje základní hydrlgické charakteristiky. Údaje jsu naplněny puze v prfilech typu prfil sledvání jaksti pvrchvé vdy a závěrný prfil útvaru pvrchvé vdy definvaných jak kntrlní (plžka definice prfilu v zálžce Prfil). Pvinnými vstupními údaji pr výpčet jsu dluhdbý průměrný rční průtk Q a pr ba uvedené typy prfilů a specifický dtk pr závěrné prfily vdních útvarů. Zálžka Mnitring a navazující zálžky Statistika, Řada sledvání, Graf: kncentrace a Graf: látkvý dns bsahují údaje časvých řadách sledvaných a mdelvaných hdnt kncentrací a látkvéh dnsu ukazatelů a průtků v dbě měření. Údaje jsu naplněny puze pr typ prfilu prfil sledvání jaksti pvrchvé vdy. Při prhlížení dat v zálžkách Statistika, Řada sledvání, Graf: kncentrace a Graf: látkvý dns je nutné mít tabulce Mnitring vybrán knkrétní ukazatel. Uživatelské prstředí grafy: Legenda grafu se zapíná kliknutím d plíčka vlev nahře vedle d kna grafu. Zbrazení grafu lze vládat (zvětšvat, zmenšvat neb přizpůsbvat veliksti kna) tlačítky v pravém dlním rhu. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 76

77 Výběr prfilů pdle ppisných údajů a jejich zbrazení v mapě: Pstup je ppsán na příkladu výběru všech míst vypuštění z kmunálních bdvých zdrjů čistících dpadní vdy na ČOV v příslušné kategrii pdle EO. Klikněte pravým tlačítkem myši d seznamu prfilů v hrní části kna Prfilů jevů. Z následné nabídky zvlte Vyhledat. Zbrazí se frmulář Výběrvá pdmínka. Plžka Tabulka/spjení určuje skupinu plžek, d které dtazvaná plžka (tj. pdle které chcete nastavit pdmínku pr výběr příslušných prfilů patří. Je přednastavena na plžky tabulku prfilu jevů. Pkud chcete vybírat pdle názvu či ID tku, ČHP, ID neb názvu nejbližšíh závěrnéh prfilu útvaru, zvlte z nabídky příslušnu skupinu. V další plžce frmuláře slupec vyberte z nabídky plžku pr kteru chcete nastavit pdmínku výběru. V našem příkladu vyberte plžku Kmunální/průmyslvé dp. vdy. V další plžce frmuláře Pdmínka vyberte z nabídky příslušný perátr. V našem případě Je rvn. V další plžce frmuláře Parametr A vyberte z nabídky příslušnu hdntu. V našem případě Kmunální. Zadání pdmínky ptvrďte tlačítkem OK. Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 77

78 Zadaná pdmínka se zbrazí ve frmuláři Prfily jevů vyhledávání. Klikněte d frmuláře pravým tlačítkem myši a z následné nabídky zvlte Nvá pdmínka. Ppsaným pstupem zadejte další kritérium výběru prfilů kategrii kmunálníh zdrje pdle EO. Zadání pdmínek ptvrďte stisknutím tlačítka OK ve frmuláři Prfily jevů vyhledávání. Prfily splňující všechny zadané pdmínky se zbrazí v hrní části kna Prfily jevů a zárveň se v mapě vyznačí žlutým brysem. Pdmínky lze ve frmuláři Prfily jevů vyhledávání rvněž upravvat a mazat Naplnění údajů vstupech znečištění vd pr výhledvý scénář Cílem výpčtu je psuzení, zda navrhvané emisní limity mhu hrzit plnění imisních standardů. Plnění imisních standardů je psuzván v kntrlních prfilech: v závěrných prfilech vdních útvarů a v prfilech sledvání jaksti pvrchvých vd. Metda výpčtu předpkládá i znalst výhledvých vstupů látek z dalších bdvých zdrjů v dílčím pvdí kntrlníh prfilu. Tat dílčí pvdí mhu územně přesahvat půsbnst vdprávníh úřadu. V sučasnsti není v celstátním měřítku k dispzici databáze, která by údaje výhledvém vypuštění dpadních vd z bdvých zdrjů bsahvala. V rámci prgramu byla prt zpracvána výpčetní část, která umžňuje naplnění údajů vypuštění z bdvých zdrjů za předpkladu plnění emisních standardů, při pužití nejlepších dstupných technik/technlgií (případně pdle sučasnéh stavu). Funkce tét výpčetní části je pdrbněji ppsána v kapitle 4 uživatelské příručky. Naplnění údajů pr výhledvý scénář při plnění emisních standardů, neb při pužití nejlepších dstupných technik/technlgií uváděné sučasné hdnty kncentrací vypuštěných dpadních vd na údaje emisních standardů/bat pdle naplněných údajů kategrii ČOV pdle EO (kmunální zdrje), případně aplikaci 3. stupně čištění (fsfr) a údajů eknmické činnsti (průmyslvé zdrje), případně druhu výrby (znečišťující látky). Pkud jsu emisní standardy/hdnty BAT plněny již při sučasných hdntách kncentrací, jsu pr výhledvý scénář naplněny tyt sučasné hdnty (nepředpkládá se zhršení jaksti). Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka 78

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Příloha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS)

Příloha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS) Přílha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS) 1 Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Ppis změny v dkumentu 1.1 10.8. 2010 První draft 1.2 11.8 2010 Grafické

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více