ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram Mateřská škla v rámci předšklní vzdělávání pdpruje rzvj sbnsti dítěte předšklníh věku pdílí se na jeh zdravém citvém, rzumvém a tělesném rzvji pdílí se na svjvání základních pravidel chvání dítětem pdpruje získávání základních živtních hdnt a mezilidských vztahů dítěte vytváří základní předpklady pr pkračvání ve vzdělávání napmáhá vyrvnávat nervnsti vývje dětí před jejich vstupem d základníh vzdělávání Šklní vzdělávací prgram upřesňuje cíle, zaměření, frmy a bsah vzdělávání pdle knkrétních pdmínek uplatněných na mateřské škle. Při plnění základních cílů vzdělávání a šklníh vzdělávacíh prgramu mateřská škla pstupuje v suladu se zásadami uvedenými v 2 dst. 1 Šklskéh zákna a řídí se platnu příslušnu šklsku a pracvněprávní legislativu, zejména pak ustanveními Šklskéh zákna a ustanveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., předšklním vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006 Sb.(dále jen Vyhláška MŠ ), ve znění pzdějších předpisů. 2. Základní práva dětí přijatých k předšklnímu vzdělávání Každé přijaté dítě (dále jen dítě ) má práv 1. na kvalitní předšklní vzdělávání v rzsahu uvedeném v bdě 1. tht šklníh řádu, zaručující ptimální rzvj jeh schpnstí a rzvj jeh sbnsti 2. na zajištění činnstí a služeb pskytvaných šklskými pradenskými zařízeními v rzsahu stanveném ve šklském zákně 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prstředí při pbytu v mateřské škle Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva právech dítěte. 3. Základní práva záknných zástupců při vzdělávání dětí Rdiče dětí, ppřípadě patrvníci neb svjitelé dětí (dále jen záknní zástupci ) mají práv

2 1. na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání dětí 2. vyjadřvat se ke všem rzhdnutím mateřské škly týkajícím se pdstatných záležitstí vzdělávání dětí 3. na pradensku pmc mateřské škly neb šklskéh pradenskéh zařízení v záležitstech týkajících se vzdělávání dětí 4.Pvinnsti záknných zástupců Záknní zástupci dětí jsu zejména pvinní 1. zajistit aby dítě řádně dcházel d mateřské škly, pří příchdu d mateřské škly byl vhdně a čistě upravené, bez výstřednstí v účesu a blečení,ne pantfle 2. při nástupu dítěte d MŠ předají rdiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněn: jmén a příjmení dítěte, rdné čísl, státní bčanství a míst trvaléh pbytu, dále jmén a příjmení záknnéh zástupce, míst trvaléh pbytu a adresa pr dručvání písemnstí a telefnické spjení, pvěření sby k vyzvedávání dítěte z MŠ 3. na vyzvání ředitele mateřské škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání dítěte 4. infrmvat mateřsku šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích dítěte neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte 5. dkládat ústně důvdy nepřítmnsti dítěte delší než 14 dnů 6. znamvat mateřské škle údaje dítěti v rzsahu uvedeném v šklském zákně pr vedení šklní matriky 7. vzniklý prblém, knflikt řešit neprdleně s tím pedaggem (prvzním zaměstnancem), kteréh se týká. Při neuspkjivém výsledku jednání se brátit na ředitelku. 5. Práva a pvinnsti pedaggů Pedagg přispívá svu činnstí k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má práv na zdvřilé chvání ze strany rdičů a důstjné prstředí, ve kterém vyknává svu práci. Rzhduje metdách a pstupech při plnění vzdělávacích cílů škly. Učitel je pvinen dpvídat záknným zástupcům na jejich připmínky a dtazy přiměřeným a vhdným způsbem. V pracvní dbě se musí učitelky řídit závaznými předpisy. Jsu pvinny vyknávat přímu výchvně vzdělávací činnst v rzsahu 31 hdin týdně a řádně se na ni připravvat. Z rganizace výchvně vzdělávací práce a zajištění chdu škly vyplývají pr učitelky další pvinnsti: Znát a respektvat Řád škly Pracvat s Rámcvým vzdělávacím prgramem, pdílet se na naplňvání ŠVP Splupracvat s klegyní -TVP, diagnstika dětí Naplňvat rli učitelky MŠMT Splupracvat s rdiči dětí, pskytvat pradensku službu Vyjadřvat svůj názr, užívat metdy efektivní kmunikace Celživtně se vzdělávat

3 Pedaggičtí pracvníci škly ddržují služební tajemství, dbají, aby jejich vystupvání a jednání byl v suladu s pravidly slušnéh chváním a bčanskéh sužití s výchvným psláním a půsbením škly. Práva a pvinnsti statních pracvnic škly: 1. Znát a respektvat řád škly, ddržvat předpisy a nařízení 2. Ddržvat služební tajemství 3. Pdílet se na realizaci šklníh vzdělávacíh prgramu 4. Účastnit se participativníh řízení,vyjadřvat svůj názr II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 6. Přijímání dětí k předšklnímu vzdělávání Zápis dětí d mateřské škly na následující šklní rk prbíhá p dhdě se zřizvatelem zpravidla v měsíci březnu neb dubnu. Děti mhu být d mateřské škly přijímány i v průběhu šklníh rku, pkud t dvluje kapacita škly. Dítě d mateřské škly přijímá na základě písemné žádsti rdičů ředitelka mateřské škly. Tiskpis Žádsti přijetí dítěte d MŠ bdrží rdiče u zápisu, neb si jej může vyzvednut p zveřejnění Zápisu dětí. Rzhdnutí přijetí či nepřijetí dítěte d MŠ se vydává d 30 dnů d předání uvedených dkladů ředitelce MŠ. Mateřská škla může přijmut puze dítě, které se pdrbil stanveným pravidelným čkváním, má dklad, že je prti nákaze imunní neb se nemůže čkvání pdrbit pr trvalu kntraindikaci. K předšklnímu vzdělávání se přednstně přijímají děti s trvalým pbytem České Meziříčí, v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky, děti zaměstnaných rdičů a děti k celdennímu prvzu. Dále jsu pdmínky přijímání dětí d MŠ upřesněny ve Směrnici přijímání dětí. Rdiče předávají ředitelce škly vyplněnu dkumentaci dítěti ve stanveném termínu. 7. Změna stanvených pdmínek pbytu dítěte, způsbu a rzsahu jeh stravvání Při přijetí dítěte d mateřské škly stanví ředitelka mateřské škly p dhdě se záknnými zástupci dítěte dny dcházky dítěte d mateřské škly a délku jeh pbytu v těcht dnech v

4 mateřské škle a zárveň dhdne se záknnými zástupci dítěte způsb a rzsah jeh stravvání p dbu pbytu v mateřské škle. Rdiče přihlašují neb mluvají děti na tentýž den nejpzději d 8,00 hd. sbně neb telefnicky. 8. Upřesnění pdmínek pr přebírání dětí d záknných zástupců ke vzdělávání v mateřské škle a pr jejich předávání záknným zástupcům p uknčení vzdělávání Záknní zástupci v dbě určené pr příchd dětí d mateřské škly předávají dítě p jeh převlečení v šatně pedaggickému pracvníkvi ve třídě mateřské škly. Nestačí dprvdit dítě puze ke vchdu d mateřské škly neb d šatny s tím, že dítě djde d třídy již sam. V tmt případě by mateřská škla nenesla dpvědnst za bezpečí dítěte až d jeh příchdu d třídy. Záknní zástupci si přebírají dítě p sknčení jeh vzdělávání d pedaggickéh pracvníka mateřské škly přím ve třídě, ppřípadě na zahradě mateřské škly a t v dbě určené mateřsku šklu k přebírání dětí záknnými zástupci. V případě, že je se záknnými zástupci dítěte dhdnuta individuální délka jeh pbytu v mateřské škle, bude s nimi i samstatně dhdnut způsb přebírání dítěte ke vzdělávání a jeh předávání p uknčení vzdělávání. V případě pakvanéh vyzvedávání dítěte z MŠ p uknčení prvzní dby, bude tat skutečnst známena ddělení péče dítě a zřizvateli. O dchdech dětí p uknčení prvzu jsu vedeny záznamy. Rdičům může být stanvena úhrada nákladů za péči dítě p sknčení prvzní dby MŠ. V případě, že nedjde k nápravě, bude tat skutečnst pvažvána za prušení šklníh řádu a dle platných předpisů může djít i k uknčení dcházky dítěte d škly. 9. Knkretizace způsbu infrmvání záknných zástupců dětí průběhu jejich vzdělávání a dsažených výsledcích Záknní zástupci dítěte se mhu infrmvat cílech, zaměření, frmách a bsahu vzdělávání knkretizvaných pdle pdmínek uplatněných na mateřské škle ve šklním vzdělávacím prgramu, který je vlně přístupný s dalšími dkumenty ve vestibulu mateřské škly. Záknní zástupci dítěte se mhu průběžně během rku v dbě určené pr vyzvedávání dítěte z mateřské škly infrmvat u pedaggickéh pracvníka průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Ředitelka mateřské škly svlává rdičvské schůzky, na kterých jsu záknní zástupci dětí infrmváni všech rzhdnutích mateřské škly týkajících se pdstatných záležitstí vzdělávání dětí.

5 Záknní zástupci dítěte si mhu dmluvit s ředitelku mateřské škly neb s pedaggickým pracvníkem škly individuální phvr, na kterém budu prjednány pdstatné připmínky záknných zástupců ke vzdělávání dítěte. Ředitelka mateřské škly neb pedaggický pracvník mhu vyzvat záknné zástupce, aby se sbně dstavili k prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání dítěte. Knzultační a úřední hdiny s ředitelku škly: P dmluvě s rdičem. 10. Infrmvání záknných zástupců dětí mimřádných šklních a mimšklních akcích Pkud mateřská škla rganizuje a přádá akce jak jsu výlety, exkurse, divadelní a filmvá představení pr děti, besídky, dětské dny apd., infrmuje tm v dstatečném předstihu záknné zástupce dětí prstřednictvím písemnéh upzrnění umístěným ve vestibulu škly neb sdělením pedaggickým pracvníkem při předávání dítěte záknnému zástupci p uknčení denníh vzdělávání. Výjezdy dětí z MŠ jsu vždy na pdpis rdičů. 11. Knkretizace způsbu mluvání dětí záknnými zástupci z každdenníh vzdělávání a způsbu infrmvání jejich zdravtním stavu Pkud je záknnému zástupci dpředu známá krátkdbá nepřítmnst dítěte při vzdělávání v mateřské škle, známí tut skutečnst včetně uvedení důvdu a dby nepřítmnsti dítěte v dstatečném předstihu pedaggickému pracvníkvi. V případě, že dítě nemcní neb se mu stane úraz a nemůže se z tht důvdu účastnit vzdělávání, známí tut skutečnst bez zbytečnéh dkladu záknný zástupce mateřské škle a t včetně předpkládané dby nepřítmnsti dítěte v mateřské škle. Oznámení tét nepředvídané nepřítmnsti dítěte je mžné i prstřednictvím telefnu, u neb jiných záknných zástupců dětí dcházejících d mateřské škly. Při předávání dítěte ke každdennímu vzdělávání v mateřské škle infrmuje záknný zástupce dítěte přejímajícíh pedaggickému pracvníka případných menších zdravtních btížích dítěte, které by mhly mít vliv na mezení jeh činnsti při vzdělávání. Záknní zástupci dítěte infrmují neprdleně písemnu frmu mateřsku šklu každé změně zdravtní způsbilsti dítě, větších zdravtních ptížích a dalších závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 12. Stanvení pdmínek pr úhradu úplat v mateřské škle Děti mateřsku šklu navštěvují za úplatu p dhdě se zřizvatelem. Úplata za jeden měsíc pbytu v mateřské škle činí 300 Kč viz. Směrnice stanvení úplaty.

6 III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 13. Uknčení vzdělávání z důvdu neúčasti dítěte na vzdělávání Ředitelka mateřské škly může rzhdnut p písemném upzrnění uknčení vzdělávání dítěte, pkud se pakvaně neúčastnil vzdělávání p dbu delší než dva týdny a nebyl mluven záknným zástupcem. 14. Uknčení vzdělávání dítěte z důvdu narušvání prvzu mateřské škly ze strany záknných zástupců V případě, že záknní zástupci dítěte závažným způsbem neb pakvaně prušují pravidla stanvená v bdě 11. tht šklníh řádu, může ředitelka rzhdnut uknčení vzdělávání dítěte v mateřské škle z důvdu narušvání prvzu mateřské škly. 15. Uknčení vzdělávání dítěte ve zkušební dbě Jestliže ředitelka mateřské škly stanví zkušební dbu ze zdravtních neb jiných důvdů, může uknčit vzdělávání dítěte ve zkušební dbě, jestliže dítě není adaptabilní neb lékař v průběhu tét zkušební dby dpručí nezatěžvat dítě dalším vzděláváním. 16. Uknčení vzdělávání z důvdu nehrazení úplaty za šklní stravvání V případě, že záknní zástupci dítěte pakvaně neddržují pdmínky stanvené pr úhradu úplaty za šklní stravvání uvedené v bdě III.č.12 tht šklníh řádu, může ředitelka rzhdnut uknčení vzdělávání dítěte v mateřské škle. IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 17. Pdmínky prvzu a rganizace vzdělávání v mateřské škle Mateřská škla je zřízena jak škla s celdenním prvzem s určenu dbu pbytu pr děti d 6:15 d 16:00 hdin. Odlučené pracviště v ZŠ d 6.30 d hdin. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské škly p dhdě se zřizvatelem stanvený prvz v bdě mezit neb přerušit. Rzsah mezení neb přerušení známí ředitelka mateřské škly záknným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Další pdrbnsti jsu uvedeny v prvzním řádu mateřské škly.

7 18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí Předšklní vzdělávání dětí pdle stanvenéh šklníh rámcvéh prgramu prbíhá v následujícím základním denním režimu individuální vlba hravé, tvřivé, estetické činnsti dětí; ranní cvičení; kmunitní kruh, realizace nápadů dětí; realizace plánvaných integrvaných činnstí řízených pedaggem, individuální plánvané činnsti; dplední svačinka Pkračvání řízených činnstí pedaggem, individuální a skupinvé hry, příprava a pbyt venku hry, sprtvní aktivity, pznávací vycházky a exkurse, individuální a zájmvá činnst (v případě nepříznivéh pčasí pkračují spntánní a řízené činnsti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské škly), příprava na běd, hygiena pdávání běda; hygiena s vyčištěním dutiny ústní literární neb hudební relaxační chvilka; spánek a dpčinek dětí respektující rzdílné ptřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší ptřebu spánku, Od plletí je dpčinek nejstarším dětem zkracván a nahrazen individuálními klidvými činnstmi hygiena; dplední svačinka; tělvýchvná chvilka; hravé, tvřivé činnsti dětí; individuálně plánvané činnsti, pbyt venku Stanvený základní denní režim může být pzměněn v případě, že t vyplývá ze šklníh rámcvéh prgramu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmvých představení pr děti, besídek, dětských dnů a pdbných akcí. V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 19. Zařízení šklníh stravvání, rganizace jeh prvzu a rzsah služeb šklníh stravvání Dítě přihlášené k celdennímu pbytu v mateřské škle má práv denně debrat dplední svačinu, běd a dplední svačinu. Krmě jídel připravuje šklní jídelna i tekutiny (čaje, vcné šťávy, vitamínvé nápje, džusy, minerálky), které děti během svéh pbytu v mateřské škle děti knzumují v rámci pitnéh režimu. Děti pžívají nápje v průběhu celéh pbytu v mateřské škle v sambslužném režimu pdle vlastníh pcitu žízně. Pkud je se záknným zástupcem dhdnuta jiná délka pbytu dítěte v mateřské škle než celdenní, má dítě práv debrat jídla připravvaná šklní jídelnu a vydávána dětem v dbě jeh pbytu v mateřské škle.

8 20. Úprava pstupu při dhlašvání dětí ze šklníh stravvání v případě jejich nepřítmnsti v mateřské škle Jestliže má dítě řádně mluvenu nepřítmnst d hd. předešléh dne, kdy nenavštíví mateřsku šklu, nehradí za tent den stravné. V pačném případě, kdy nebyla se záknnými zástupci předem dhdnuta změna dcházky, pčítá se tt dítě jak přítmné a jídl za tent den prpadá. Pkud nepřítmnst dítěte nebyla dpředu známá, mhu si záknní zástupci za první den nepřítmnsti dítěte vyzvednut v MŠ d 12:30 hdin běd, na který by měl dítě za tent den nárk. Ostatní jídla lze za tent den debrat puze pkud t umžňují hygienické nrmy. VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 21. Péče zdraví a bezpečnst dětí při vzdělávání Řídí se Metdickým pkynem k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních zřizvaných MŠMT č.j.: / Dhled nad bezpečnstí dětí p celu dbu jejich vzdělávání v mateřské škle vyknávají pedaggičtí pracvníci škly a t d dby převzetí dítěte d záknnéh zástupce neb jim pvěřené sby až d dby předání dítěte záknnému zástupci neb jim pvěřené sbě. Pedaggičtí pracvníci v rámci výchvnéh půsbení pučují děti s mžnými riziky, hržením zdraví a bezpečnstí při všech činnstech. Zárveň seznamují děti s knkrétními bezpečnstními pkyny, se zásadami bezpečnéh chvání ve škle a mim šklu. K tmu si vytvářejí pravidla týkající se hygieny a splečnéh sužití ve třídě. K zajištění bezpečnsti dětí při běžném pbytu mim území mateřské škly může na jednh pedaggickéh pracvníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Při specifických činnstech, například sprtvních činnstech, neb při pbytu dětí v prstru nárčném na bezpečnst bude bezpečnst dětí pečvat navíc další pedaggický pracvník, ve výjimečných případech jiná zletilá sba, která je způsbilá k právním úknům a která je v pracvním vztahu k mateřské škle. Zejména vzhledem k chraně zdraví statních dětí může pedaggický pracvník, pkud má při přebírání dítěte d záknnéh zástupce neb jim pvěřené sby pdezření, že dítě není zdravé, pžádat záknnéh zástupce dlžení zdravtní způsbilsti dítěte ke vzdělávání frmu předlžení ptvrzení d šetřujícíh lékaře.

9 Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škle p jeh infekčním nemcnění předlží záknný zástupce dítěte písemné ptvrzení d šetřujícíh lékaře, že dítě je zdravé a může být v klektivu statních dětí. Pdávat dítěti v MŠ léky není mžné pedagg nemá k tmut úknu dbrnu způsbilst. Při náhlém nemcnění dítěte, úrazu zajistí pedagg včasné pskytnutí první pmci. O událsti a prvedených patřeních neprdleně infrmuje záknné zástupce dítěte. Všichni pedaggvé jsu seznámeni se zásadami první pmci. Telefnní čísla zdravtnických zařízení jsu umístěna ve sbrvně na nástěnce. V budvě je umístěna lékárnička s ptřebným vybavením. 22. Zásady bezpečnsti při práci s dětmi Při vzdělávání dětí ddržují pedaggičtí pracvníci pravidla a zásady bezpečnsti a chrany zdraví při práci, které pr tut blast stanví platná šklská a pracvněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnstech, které vyžadují zvýšený dhled na bezpečnst dětí, ddržují pedaggičtí pracvníci následující zásady 1. přesuny dětí při pbytu mim území mateřské škly p pzemních kmunikacích děti se přesunují ve skupině a t nejvýše ve dvjstupech skupina k přesunu využívá především chdníků a levé krajnice vzvky vzvku přechází skupina především na vyznačených přechdech pr chdce, přecházení vzvky jinde je pvlen puze dvluje-li t dpravní prvz a pedaggický dprvd je přesvědčen bezpečnsti přechdu skupiny při přecházení vzvky pužívá v případě ptřeby pedaggický dprvd zastavvací terč za snížené viditelnsti pužívá pedaggický dzr předepsané zviditelňující vesty 2. pbyt dětí v přírdě využívají se puze známá bezpečná místa pedaggický pracvník před pbytem dětí dstraní všechny nebezpečné věci a překážky (skl, hřebíky, plechvky, plechy, stré velké kameny apd.) při hrách a phybvých aktivitách pedaggický pracvník dbá, aby děti nepustily vymezené prstranství 3. rzdělávání hně puze při mimšklních akcích, které přádá mateřská škla typu dětskéh dne, rzlučení s předškláky apd. a kterých se účastní i záknní zástupci dětí jen na místech určených pr rzdělávání hně v blízksti je dstatečný zdrj vdy, dpvídající hasicí přístrj neb jiný materiál k hašení tevřenéh hně pedaggický dhled zajišťuje, aby se děti phybvali v bezpečné vzdálensti d tevřenéh hně, přičemž pčítá i se směrem a sílu větru a dbá, aby v blízksti hně nebyl snadn vznětlivý materiál p uknčení akce pedaggický dhled zajistí úplné uhašení tevřenéh hně

10 4. sprtvní činnsti a phybvé aktivity před cvičením dětí a dalšími phybvými aktivitami, které prbíhají ve třídě ppřípadě v jiných vyčleněných prstrách v bjektu budvy mateřské škly neb prbíhají na venkvních prstrách areálu mateřské škly, kntrlují pedaggičtí pracvníci škly, zda prstry jsu k těmt aktivitám dstatečně připraveny, dstraňují všechny překážky, které by mhly vést ke zranění dítěte a při pužití tělcvičnéh náčiní a nářadí kntrlují jeh funkčnst a bezpečnst pedaggičtí pracvníci dále dbají, aby cvičení a phybvé aktivity byly přiměřené věku dětí a pdle th přizpůsbují intenzitu a btížnst těcht aktivit individuálním schpnstem jedntlivých dětí. 5. pracvní a výtvarné činnsti při aktivitách rzvíjejících zručnst a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné pužít nástrje, které by mhly děti zranit jak jsu stré nůžky, nže, kladívka apd., vyknávají práci s těmit nástrji výhradně pedaggičtí pracvníci škly 6. při splečných akcích škly které prbíhají v dbě prvzu škly, je rdič pvinen si z bezpečnstních důvdů převzít dítě u učitelky. V pačném případě se dítě dané akce nezúčastní. Dzr vyknávají rdiče, kteří si vyzvednu své dítě při pbytu na zahradě MŠ a dbají na bezpečnst svých dětí, pkud si tyt ještě hrají na průlezkách a skluzavkách. 23. Evidence šklních úrazů Ředitelka škly, které byl úraz dítěte hlášen zajistí, aby byly bjektivně zjištěny a případně dstraněny příčiny úrazu. Všechny šklní úrazy jsu evidvány v knize úrazů. Jde-li úraz, který způsbil, že se dítě neúčastní činnsti škly nejméně jeden den, krmě dne, kdy k úrazu dšl, je výsledku šetření sepsán následně p hlášení úrazu záznam šklním úrazu na stanveném tiskpise. P jednm vyhtvení záznamu úrazu bdrží škla, záknní zástupci, zřizvatel, ČŠI. U hrmadných, těžkých neb smrtelných úrazů se pdává hlášení i na Inspekci práce, MŠMT. 24. Ochrana před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí Důležitým prvkem chrany před sciálně patlgickými jevy je i výchvně vzdělávací půsbení na děti již předšklníh věku zaměřené na zdravý způsb živta. V rámci šklníh vzdělávacíh prgramu jsu prt děti nenásilnu frmu a přiměřeně k jejím věku a schpnstem pchpit a przumět dané prblematice seznamvání s nebezpečím drgvé závislsti, alkhlismu, kuření, virtuální závislsti (pčítače, televize, vide) patlgickéh hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných frem násilnéh chvání a jsu jim vysvětlvána pzitiva zdravéh živtníh stylu.

11 V rámci prevence před prjevy diskriminace, nepřátelství a násilí prvádí pedaggičtí pracvníci mateřské škly mnitring a mezi dětmi ve třídních klektivech s cílem řešit případné defrmující vztahy mezi dětmi již v jejich pčátcích a t ve splupráci se záknnými zástupci, případně za pmci šklských pradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v tét blasti je i vytvření příznivéh sciálníh klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedaggickými pracvníky a mezi pedaggickými pracvníky a záknnými zástupci dětí. VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 25. Chvání dětí při zacházení s majetkem mateřské škly v rámci vzdělávání P dbu vzdělávání při pbytu dítěte v mateřské škle zajišťují pedaggičtí pracvníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pmůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu ptřebami a nepškzvali statní majetek mateřské škly. D MŠ si děti mhu dnést svji blíbenu hračku mazlíčka k dplednímu dpčinku, která je nerzbitná a nemá stré předměty. Za sbní hračky nenese MŠ dpvědnst. 26. Pvinnsti záknných zástupců při zacházení s majetkem mateřské škly při jejich pbytu v mateřské škle Záknní zástupci pbývají v mateřské škle jen p dbu nezbytně nutnu pr převlečení dítěte d blečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedaggickému pracvníkvi mateřské škly a pr převzetí dítěte a převlečení d šatů, v kterých přišl d mateřské škly a p dbu jednání s pedaggickými zaměstnanci škly týkajících se vzdělávání dítěte. P dbu pbytu v prstrách mateřské škly jsu záknní zástupci pvinni chvat se tak, aby nepškzvali majetek mateřské škly a v případě, že zjistí jeh pškzení, nahlásili tut skutečnst neprdleně pedaggickému pracvníkvi škly. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tent šklní řád nabývá platnsti dnem pdpisu ředitelku škly a je účinný d Veškeré ddatky, ppřípadě změny tht šklníh řádu mhu být prvedeny puze písemnu frmu a před nabytím jejich účinnsti zabezpečí zaměstnavatel seznámeni všech zaměstnanců mateřské škly s bsahem tht šklníh řádu a jeh ddatky a budu nich infrmvání záknní zástupci dětí. Jeh ddržvání je závazné pr záknné zástupce dítěte, pedaggy a zaměstnance škly. O vydání a bsahu šklníh řádu infrmuje mateřská škla záknné zástupce dětí frmu zveřejní jej na viditelném místě ve vestibulu škly a seznámením na třídní schůzce.

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní řád Mateřské školy Č.j.: MŠ 10/2012 Účinnost od: 1.9.2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Změny: 21.8.2013 Ředitelka Mateřské školy, Malé Svatoňovice v souladu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 18/14 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více