Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015"

Transkript

1 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav www. remediaplus.cz tel , , Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu Platná d Úvd Odlehčvací služba pbytvá (celdenní pbyt s ncí) je pskytvána sbám pdle 44 zákna 108/2006 Sb., v platném znění, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení, které je jinak pečván v jejich přirzeném prstředí; cílem služby je umžnit pečující fyzické sbě nezbytný dpčinek. Služba je pskytvána v Dmvě se zvláštním režimem Dmvinka. Pdmínky, předpklady pr přijetí a) Přijetí sby d zařízení k dlehčvacímu pbytu se uskutečňuje na základě jednání se zájemcem službu (s buducím klientem, ppřípadě s jeh patrvníkem neb s pečující sbu) v prstředí Dmvinky neb v bydlišti zájemce. Sciální pracvnice sdělí ptřebné infrmace k přijetí, zjistí ptřeby, schpnsti, přání a čekávání zájemce. V případě, že zařízení nemá vlnu kapacitu pr přijetí, lze pbyt zarezervvat a infrmace zájemci jsu zařazeny d slžky Evidence zájemců službu (řazen chrnlgicky), výjimečném přednstním přijetí rzhduje ředitelka. b) Pdmínku k přijetí sby d zařízení je závislst na pmci jiné sby v péči vlastní sbu a dmácnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení. Celdenní suvislý dlehčvací pbyt běžně nepřekračuje dva kalendářní měsíce. Ve vyjímečném případě je mžné pbyt klienta prdlužit, avšak maximálně 2 měsíce, na základě pdání žádsti, kteru schvaluje ředitelka splečnsti. c) Suhlas se sdělením sbních a jiných citlivých údajů žadatele a jejich následným zpracváním. d) V případě, kdy sba není mezena ve svéprávnsti, nemá sudem stanvenéh zástupce neb pdpůrce a z důvdu chrby není schpna plně psudit bsah smluvy neb smluvu pdepsat je nutné lékařské vyjádření, které dkládá, že sba není schpna sama jednat. Osbu při uzavírání smluvy zastupuje pracvník městskéh úřadu zástupce bce s rzšířenu půsbnstí neb patrvník ad hc, avšak za přítmnsti klienta, ppřípadě i kntaktní sby. Za klienta, který je schpen jednat, ale není schpen se fyzicky pdepsat, může smluvu pdepsat rdinný příslušník, pkud klient jednznačným gestem a před 2 svědky vyjádří suhlas se zněním smluvy. e) Sepsání smluvy pskytvání sciální služby, ve smluvě je třeba uvést způsb platby za pskytvané služby. Sepsáním smluvy pskytvání dlehčvací služby v Dmvě se zvláštním režimem se sba žádající stává klientem zařízení. V zařízení nelze mít trvalé bydliště. Přijetí d zařízení a) Se žadatelem a zájemcem službu (rdina, pečující sba) je při příchdu sepsána smluva pskytvání sciální služby. b) Klient neb jeh zástupce je pvinen uvést 1 kntaktní sbu a 1 sbu jak náhradní pr případ hlášení infrmací klientvi. Infrmace se pdávají jen kntaktní sbě, v případě nemžnsti kntaktu s uvedenu sbu, jsu infrmace sděleny náhradní sbě. 1

2 c) Klient je ubytván na pkji, kde se lůžk uvlnil, neb který je vhdný vzhledem ke stavu klienta. Z důvdu nespkjensti či prblémů v sužití na pkji, lze dle dhdy s statními klienty, zaměnit pbyt z jednh pkje na jiný. d) D 24 hdin p příchdu d zařízení se klient kupe z důvdu chrany před přensnými nemcemi a z důvdu zajištění péče sbu (hydratace, mdřiny, dekubity, pvrch kůže, nehty, vlasy aj.) Pbyt v zařízení Klient je svbdný člvěk, a t i v případě mezení svéprávnsti sudem. Z důvdu technickéh zajištění služby je phyb mim zařízení mžný s dprvdem persnálu neb jiné sby. a) Zdravtní péče je klientvi pskytvána jeh praktickým lékařem, v případě ptřeby dbrnými lékaři. Dprvdy k lékaři neb zajištění návštěvy lékaře v zařízení je v kmpetenci registrvaných zdravtních sester. Ty zajišťují rvněž šetřvatelsku péči přím v zařízení. b) Jakékliv důležité změny, které by mhly mít vliv na pskytvání služby v našem zařízení, je třeba c nejdříve nahlásit sciální pracvnici či veducí zařízení. c) Ulehání a vstávání z lůžka se řídí ptřebami klienta. d) Pžívání alkhlických nápjů je v přípustné míře pvlen v případě, že sba pžívající alkhl nenarušuje klektivní sužití v zařízení (knflikty, agrese). Jedntlivé případy jsu vždy psuzvány individuálně. Kuření není v prstrách Dmvinky dvlen. e) Návštěvy klientů jsu mžné denně, dpručená dba hd. s hledem na prvz zařízení a ptřeby klientů v zařízení. Návštěvy se řídí pdle pravidel uvedených ve Směrnici návštěvách v dmvě se zvláštním režimem Dmvince umístěné na nástěnce chdby. f) Odchdy klientů s rdinu jsu mžné kdykli, je třeba jen dchd nahlásit persnálu (z důvdu dlžení stravy, uzpůsbení prgramu apd.). g) Uknčení pbytu je mžné jak ze strany klienta, tak ze strany rganizace. Ze strany klienta: - pbyt dmluven na dbu určitu, nespkjenst, změna stavu neb pdmínek na straně klienta a jeh rdiny, hspitalizace klienta, úmrtí klienta. Ze strany rganizace: - pbyt na dbu určitu, neddržvání dmácíh řádu, změna stavu klienta (např. nutná hspitalizace), upzrnění na nesplnění pdmínek pr pbyt klienta. h) Restriktivní patření mezující prstředky je mžné u klienta pužít puze za naplnění pdmínek uvedených ve Směrnici pr pužívání restriktivních patření, která je umístěna na nástěnce chdby. O užití takvéh patření je infrmván klient a kntaktní sba. Dpručení a) Vzhledem k typu zařízení může djít k situaci, kdy statní uživatelé Dmvinky vlně prchází jedntlivé pkje a nelze zcela zabránit ztrátě, zničení neb zneužití věcí klienta; prt dpručujeme předat dklad ttžnsti, průkaz zdravtníh pjištění, htvst, cenné předměty veducí zařízení d úschvy, léky a lékařské zprávy zdravtní sestře. Psuzení vhdnsti pnechání těcht předmětů u klienta je pnechán klientvi a jeh rdině. b) Klient v zařízení pužívá vlastní sbní prádl, jehž výměna a praní závisí na dhdě s klientem či rdinu. Dpručujeme, aby prádl byl značen (např. fixem neb výšivku) tak, aby nemhl djít k jeh záměně. Lžní prádl a ručníky pužívá klient z majetku zařízení. c) Ptraviny, které jsu klientvi přineseny a které pdléhají zkáze, dpručujeme předat persnálu, který ptraviny značí a ulží d chladničky, aby byla uchvána jeh užitnst. Individuální plánvání služby S klienty pracujeme v suladu s jejich individuálními ptřebami a sbními cíli. P příchdu d zařízení je klientvi přidělen klíčvý pracvník, jehž úklem je iniciativně si všímat jeh zájmů, ptřeb, schpnstí, dvednstí a čekávání; splečně s klientem stanvvat sbní cíle (čeh by chtěli prstřednictvím služby dsáhnut) a plánvat průběh služby. Každý klient má sestaven Individuální plán, který napmáhá k realizaci systematické práce s klientem v průběhu pskytvání služby; pskytvat klientvi tlik péče, klik právě ptřebuje. Umžňuje zmapvat blasti, které jsu u klienta ptřeba 2

3 pdprvat, zaměřit se na nácvik schpnstí, dvednstí a jejich udržení; v nepslední řadě pak mnitrvat změny ve stavu klienta a bezprstředně na ně reagvat. Da lší inf r ma ce dle Zákna č.108/2006sb., sciálních službách a dle vyhlášky č.505/2006sb.,ve znění pzdějších 1. V p ř í p a d ě n e p ř í t m n s t i s b y d e l š í n platný d a. Pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu: 1. pmc a pdpra při pdávání jídla a pití 72,- Kč/hd 2. pmc při blékání a svlékání včetně speciálních pmůcek 72,- Kč/hd 3. pmc při přesunu na lůžk a vzík 72,- Kč/hd 4. pmc při prstrvé rientaci, samstatném phybu ve vnitřním i vnějším prstru 72,- Kč/hd 1. pmc při úknech sbní hygieny 72,- Kč/hd 2. pmc při základní péči vlasy a nehty 72,- Kč/hd 3. pmc při pužití WC 72,- Kč/hd zajištění stravy- snídaně 30Kč,dpl.svačina 10Kč,běd 59Kč, dpl.svačina 13Kč, ,-/den večeře 38Kč,II.večeře 10Kč/ prce dle skutečně debrané stravy 2. pmc při přípravě stravy přiměřené dbě pskytvání služby 72,- Kč/hd 1. Ubytvání 2. úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení dprvázení k lékaři, na zájmvé a vlnčasvé aktivity, na rgány veřejné mci, instituce pskytující veřejné služby a jiné navazující sciální služby a zpět pmc při bnvení neb upevnění kntaktu s rdinu a pmc a pdpra při dalších aktivitách pdprujících sciální začleňvání sb sciterapeutické činnsti, jejichž pskytvání vede k rzvji neb udržení sbních a sciálních schpnstí a dvednstí pdprujících sciální začleňvání sb 160,- Kč/den 72,- Kč/hd 72,- Kč/hd 72,- Kč/hd 1. pmc při kmunikaci veducí k uplatňvání práv a právněných zájmů 72,- Kč/hd 2. pmc při vyřizvání běžných záležitstí 72,- Kč/hd 1. nácvik a upevňvání mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí 72,- Kč/hd i. Fakultativní činnsti Úhradvník dlehčvací služby pbytvé: b. Pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu: c. Pskytnutí stravy neb pmc při zajištění stravy: d. Pskytnutí ubytvání e. Zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím: f. Sciálně terapeutické činnsti: g. Pmc při uplatňvání práv,právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí: h. Výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti: 1. pedikúra 125,-Kč/úkn 2. dvz/dvz v rámci Břeclavi 18,-Kč/cesta 3. dvz/dvz mim Břeclav 6,50Kč/km Výše úhrady za pskytvání dlehčvací služby se dvíjí d skutečně sptřebvanéh času nezbytnéh k zajištění úknů. Pkud pskytvání úknů v bdech a, b,c2,e,f, g,h, včetně času nezbytnéh k jejich zajištění, netrvá celu hdinu, výše úhrady se pměrně krátí. 3

4 ež jeden den a v případě, že má klient zájem rezervaci lůžka, hradí klient nutné režie za pbyt ve výši 100,-Kč/den. Pkud je lůžk bsazen jiným klientem, režie se nehradí. 2. Odhlašvání stravy je nutné d 8.00 hd rán předchzíh všedníh dne z důvdu bjednávání u externíh ddavatele, jinak bude strava zaúčtvána d platby jak by byla klientem debrána. 3. Nezaplacení za pskytnu službu d měsíce p uknčení zúčtvanéh měsíce je důvdem pr neuzavření další smluvy pskytvání služby. 4. Klient si hradí léčiva, pplatky za lékařsku phtvst, prstředky zdravtnické techniky, bal na zubní prtézu, z vlastních prstředků. Dále si dplácí pmůcky pr inkntinenci + pdlžky d lůžka nad mnžství hrazené zdravtní pjišťvnu. C si vzít sebu d zařízení - bčanský průkaz, průkazku zdravtní pjišťvny - rzpis léků, léky, lékařské zprávy z pslední dby - pmůcky pr inkntinenci - sbní děvy(řádně značené), sbní pmůcky k hygieně /kartáček na zuby, hřeben/ - přezůvky na chůzi p Dmvince, na vycházky(řádně značené) - brýle, nasluchátk, berle, chdítk apd., - rádi aj. na základě dhdy, sbní věci - kntakt na rdinu Kntakty Telefnní čísl Dmvinky: Na tt čísl lze telefnvat svým příbuzným, telefn jim můžeme přinést na pkj Veducí Dmvinky: p.kučervá Světla , , Sciální pracvnice Dmvinky: Bc.Gžďálvá Hana mbil , , Zdravtní sestry: telefn Ředitelka splečnsti: Bc.Jarmila Pěčkvá telefn , Dkumentace a chrana sbních údajů Pracvníci dlehčvací služby: shrmažďují puze takvé údaje, které jsu nutné k pskytvání dlehčvací služby a které jsu zpracvávány puze za účelem, k němuž byly shrmážděny. Osbní a citlivé údaje jsu uvedeny se suhlasem právněné sby a stvrzeny pdpisem ve smluvě. ddržují mlčenlivst ddržují stanvená pravidla pr přístup k sbním údajům třetích sb. C budeme chtít vědět a zpracvávat? jmén a příjmení klienta rdné čísl, datum a míst narzení kntaktní údaje (adresa, telefn, ) kntaktní údaje patrvníka, kntaktní sby (jmén,příjmení, adresa, telefn, ) infrmace prjevech a průběhu nemcnění klienta vyjádření lékaře (shrmažďuje zdravtní sestra zařízení) údaje spjené s plánváním rzsahu, průběhu a pskytváním dlehčvací služby (sbní cíl klienta, chvání, lkmce, mtrika, sběstačnst, blíbené, neblíbené činnsti, stravvání apd.) 4

5 Prč? z důvdu zajištění kvalitníh pskytvání služby k uzavření Smluvy pskytvání dlehčvací služby k plánvání a rganizačníh zajištění pskytvání služby k předání infrmací pr případ krizvé situace lékaři, phtvstní službě, Plicii Pr statistické zpracvání údajů Remedie Plus,.p.s. Jak dluh? p dbu pskytvání služby d kamžiku dvlání suhlasu klientem 5 let d uknčení pskytvání služby (nutná archivace) Infrmace jsu shrmažďvány v sbní dkumentaci klienta, d které smí nahlížet klient, jeh sudem stanvený patrvník a sby, které klient určil (kntaktní sby). Osbní a jiné citlivé údaje jsu shrmažďvány, zpracvávány a uchvávány v suladu se záknem č.101/2000sb., chraně sbních údajů v platném znění. Pravidla pr vyřizvání stížnstí Kd může pdat stížnst - všichni uživatelé sciálních služeb splečnsti REMEDIA PLUS,.p.s. - zájemci služby - příbuzní - veřejnst, instituce Nač si lze stěžvat - na jednání zaměstnanců rganizace, - na kvalitu prvedené práce - na způsb pskytvání sciálních služeb C je pvažván za stížnst, frma stížnstí Stížnst nemusí mít žádné frmální náležitsti. Stížnstí je vše, c jak stížnst sba (instituce), která si stěžuje, značí, přičemž z frmulace musí být jasně patrné, že se jedná stížnst. Stížnst může být pdána písemně, ústně, telefnicky/faxem, v elektrnické pdbě em. D stížnsti je vhdné uvést c nejvíce infrmací týkajících se událsti, které se stížnst týká. Krmě stížnstí lze pdávat splečnsti REMEDIA PLUS rvněž pdněty a připmínky k fungvání a kvalitě pskytvaných služeb. Kam a kmu se stížnst pdává - přím rganizaci REMEDIA PLUS.p.s. ředitelce Bc.Pěčkvé J. (tel ) sciální pracvnici Bc. Gžďálvé H.(tel ) veducí zařízení p. Kučervé S.(tel ) pracvníkvi přímé bslužné péče ( ) stížnst lze pdat rvněž annymně d schránky v zařízení - na krajský úřad v Brně neb becní úřad v Břeclavi, dbr sciálních věcí (kntakt: Mgr. Janíček, tel ) - rganizace zajišťující ddržvání lidských práv např. veřejný chránce práv, mbudsman (www.chrance.cz/pmc/stiznsti.php), český helsinský výbr Bílý kruh bezpečí (tel , Brn ). Vyřizvání stížnstí a lhůta na vyřízení 5

6 Vyřizvání stížnstí patří d kmpetence ředitelky splečnsti, mhu se jej dále účastnit sby ředitelku pvěřené, případně další instituce. V případě, že by mhl djít ke střetu zájmů neb existuje důvdná bava z mžné pdjatsti, je ředitelku k pršetření stížnsti pvěřena jiná sba tak, aby se střetu zájmů předešl. Dba na vyřízení stížnsti je 14 dnů d převzetí stížnsti. P uplynutí tét lhůty se stěžvateli známí výsledek pršetření stížnsti. Odpvěď na stížnst lze dát stěžvateli i jinu než písemnu frmu, pkud si t přeje. V Břeclavi dne Bc. Pěčkvá Jarmila Ředitelka splečnsti 6

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací. Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více