Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR"

Transkript

1 Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, Nvé Strašecí Tel.: , fax: IČ: IZO: V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

2 Ředitel zařízení Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí (dále jen DD ) v suladu se záknem č. 109/2002 Sb., výknu ústavní výchvy neb chranné výchvy ve šklských zařízeních a preventivně výchvné péči ve šklských zařízeních a změně dalších záknů, v platném znění, (dále jen zákn) a v suladu s dalšími právními předpisy vydává tent vnitřní řád. čl. 1 Charakteristika a struktura zařízení název zařízení: Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí adresa: Okružní 647, Nvé Strašecí telefn/fax: , a) dětský dmv kapacita: 24 prfese: úkl: ředitel, veducí vychvatel, vychvatelé, asistenti pedagga, sciální pracvnice, hspdářka, uklízečka, dmvník, pracvník v sciálních službách Hlavní účel a předmět činnsti je vymezen záknem č. 109/2002 Sb., v platném znění a prváděcími předpisy a záknem č. 561/2004 Sb. (šklský zákn) a prváděcími předpisy. Účelem dětskéh dmva je zajišťvat péči děti s nařízenu ústavní výchvu, které nemají závažné pruchy chvání. Hlavním cílem je připravit dítě na samstatný živt s hledem na prstředí, d kteréh bude p prpuštění z ústavní výchvy dcházet. Dále pak případná sanace půvdní rdiny (je-li reálná) a umístění dítěte d ní. V nepslední řadě umístění dítěte d pěstunské rdiny. Děti se vzdělávají ve šklách, které nejsu sučástí zařízení. b) šklní jídelna kapacita: 50 prfese: úkl: veducí šklní jídelny (prvzářka), kuchařka zajištění celdenníh stravvání pr děti a zaměstnance DD O umístění dítěte d DD infrmuje sciální pracvnice záknnéh zástupce dpručeným dpisem, ve kterém je výňatek z vnitřníh řádu DD (kntakty na pracvníky DD, práva a pvinnsti ZZ či jiných OOV, časvé vymezení návštěv, citace ze zákna- 26,27,28,29,30). Se ZZ a OOV je udržván kntakt písemně, telefnicky a sbním stykem. Čl. 2 Pstup při přijímání, přemísťvání a prpuštění dětí vymezení dpvědnsti pracvníků zařízení splupráce s kmpetentními rgány a institucemi zajišťvání pmci p prpuštění ze zařízení Děti d DD jsu přijímány na základě rzhdnutí sudu či předběžnéh patření umístěni. Při přijetí dítěte je přítmen pracvník DD (sciální pracvnice či pedagg), který přebere sbní dkumentaci dítěte. Přijímací phvr prvede s dítětem veducí vychvatel, sciální pracvnice a naknec seznámení se živtem v bytě vychvatel knkrétní rdinné skupiny. Dítě je seznámen s Vnitřním řádem, včetně 2

3 práv a pvinnstí, mžnstmi kntaktu s rdinnými příslušníky a mžnstí pdávat stížnsti. Je prveden prvtní pršklení BOZP. Přemísťvání dětí d jinéh zařízení je mžné jen na základě rzhdnutí sudu či předběžnéh patření. O důvdu přemístění dítě infrmuje ředitel, dprvd zajišťuje zpravidla sciální pracvnice, pkud její přítmnst nelze z rganizačních důvdů zajistit, pak vychvatel či asistent pedagga. Dkumentaci připravuje sciální pracvnice DD. Prpuštění dětí se děje v suladu se záknem. Výstupní rzhvr vede vychvatel rdinné skupiny, ředitel a sciální pracvnice, která připravuje dkumentaci. Ošacení a výbavu, pkud na ni má dítě dle vnitřníh řádu nárk, zajišťuje pvěřený vychvatel. Finanční či hmtnu pmc při dchdu dítěte z dětskéh dmva prjednává prada vychvatelů. Pkud je dítě plnleté, dchází ze zařízení sam, pkud nepžádá dprvd pracvníka DD. Neplnletí jsu předáni sudem určené OOV. Ta bdrží i dkumentaci. Pkud dítě před dchdem z DD nedmítne pmc, zařízení je mu v rámci svých mžnstí a v suladu s právním řádem nápmcn s hledáním zaměstnání, ubytvání, jednáním na úřadech i ve splupráci s nadacemi a institucemi. O příchdu, přemístění či dchdu dítěte z DD infrmuje neprdleně sciální pracvnice písemnu frmu OSPOD, sud a záknné zástupce dítěte. Čl. 3 Organizace výchvně vzdělávacích činnstí v zařízení rganizace výchvných činnstí rganizace vzdělávání dětí rganizace zájmvých činnstí systém prevence sciálně patlgických jevů Prvz v zařízení je nepřetržitý a celrční. Výchvně vzdělávací činnst prbíhá pdle dluhdbéh záměru rzvje zařízení, kmplexních prgramů rzvje sbnsti jedntlivých dětí, rčníh plánu výchvně vzdělávací činnst a týdenních plánů výchvně vzdělávací činnsti. Systém prevence sciálně patlgických jevů je řešen v Minimálním preventivním prgramu pr příslušný rk. Zajištění krdinace v blasti prevence prvádí veducí vychvatel. Děti se vzdělávají ve šklách, které nejsu sučástí zařízení: Předšklní výchva: MŠ Nvé Strašecí Pvinná šklní dcházka: ZŠsp. Rakvník, J.A.Kmenskéh Nvé Strašecí V případě specifických ptřeb je vzdělávání zajištěn i v jiných šklách. K přípravě na buducí pvlání je zvlen typ škly pdle zájmu a schpnstí dítěte. Zařízení úzce splupracuje s DÚ, SPC a PPP. Organizace zájmvé činnsti Děti navštěvují dle svých schpnstí a zájmů různé kružky, které nabízejí škly, ZUŠ či zájmvé rganizace. Priritní je integrace dětí d splečnsti a navazvání sciálních vazeb mim DD. Dětský dmv má vlastní sprtvní hřiště, které je přístupné i veřejnsti, má mžnst pužívat tělcvičnu ZŠ Nvé Strašecí a atletický stadin Na Kcurku (MěÚ Nvé Strašecí). Zájmvá činnst v DD je zajišťvána dle aktuální ptřeby a mžnstí zaměstnanci dětskéh dmva, splupracujícími rganizacemi a dbrvlníky 3

4 zařazení dětí d rdinných skupin ubytvání dětí materiální zabezpečení finanční prstředky dětí systém stravvání pstup v případě útěku dítěte ze zařízení Čl. 4 Organizace péče děti v zařízení Dětem umístěným v DD a nezapatřeným sbám je pskytván plné přímé zapatření ( 2 dst. 7),tj.: a) stravvání, ubytvání, šacení b) učební pmůcky a ptřeby c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání d) úhrada nákladů na zdravtní péči, léčiva a zdravtnické ptřeby, které nejsu hrazeny ze zdravtníh pjištění, pkud péče nebyla vyžádána záknnými zástupci dítěte e) kapesné, sbní dary a věcná pmc při dchdu zletilých ze zařízení f) úhrada nákladů na dpravu d sídla škly V dbě, kdy je pbyt v zařízení přerušen dle 23 dst. 1 písm. a), pskytují dítěti plné přímé zapatření sby, u nichž dítě pbývá ( 2 dst. 8). Dále mhu být těmt dětem a nezapatřeným sbám hrazeny ( 2, dst. 9): a) ptřeby pr využití vlnéh času a rekreaci b) náklady na kulturní, umělecku, sprtvní a ddechvu činnsti c) náklady na sutěžní akce, rekreaci d) náklady na dpravu k sbám dpvědným za výchvu, 2x za měsíc Zařízení děti p materiální stránce zabezpečuje standardně až nadstandardně, prt za cenné předměty, finanční htvst, blečení atd., které nejsu vlastnictvím DD, nepřebírá DD dpvědnst (mbilní telefny viz přílha 4). Ředitel může využít svéh práva dle 23 dst. 1, písm.g) a převzít předměty d úschvy. Pdle zájmu dítěte a s hledem na předchzí rdinnu výchvu a jeh rzumvé schpnsti se DD snaží vytvření c nejlepších pdmínek pr účast na nábženské výchvě, nábženských břadech, ppř. ddržvání nábženských zvyklstí. V DD jsu 3 rdinné skupiny: dětí dětí dětí S dětmi v rdinných skupinách pracují 2 vychvatelé a 1 asistent pedagga. Surzenci jsu zařazeni d jedné rdinné skupiny, jejich rzdělení může rzhdnut ředitel jen ve velmi závažném případě. Rdinné skupiny jsu kedukvané, zpravidla ve věku d 3 d 18, resp. 19 let, ppř. d dknčení přípravy na pvlání (jak nezapatřená sba). Byt rdinné skupiny má kuchyň s bývacím pkjem, pkje dětí, chdby, sciální zařízení a úlžné prstry. Je vybaven mderním zařízením a elektrpřístrji (pstele, stlky, lampičky, skříně, btníky, kuchyňské linky s vybavením, sedací supravy, televize, vide, pračka, sušička, stly, židle, žaluzie, pčítač, knihy, cd, kazety, PC), prádl, šacení a buv mají děti u sebe, k dispzici jsu sklady na sezónní šacení a sprtvní ptřeby. Mezi splečné prstry patří jídelna, návštěvní místnst, místnst na zájmvu činnst, zahrada, sprtvní hřiště. Děti dstávají kapesné dle zákna (pdrbnsti viz. čl. 5), dměnu učňů na SOU a U, případně prstředky ze sirtčích důchdů či kapesné d OOV, prstředky získané brigádami či pracvním pměrem. Stravvání je zajišťván ve šklní kuchyni DD, v dbě pbytu v dmvě mládeže jídelnami příslušných škl. 4

5 V rámci výchvy se děti zapjují d přípravy stravy např. svačin a večeří (všední dny), Vaření víkendech, případně i v průběhu prázdnin prbíhá v rámci přípravy na živt na rdinných skupinách. Ptraviny si v těcht případech bstarávají rdinné skupiny nákupem za htvé finanční prstředky (rzpčet se řídí stravvacími nrmami). Útěk dítěte pstup Pracvník DD, který zjistí nepřítmnst dítěte, nahlásí útěk nejbližšímu ddělení Plicie ČR a peračnímu důstjníkvi. Dále d 8 hdin také řediteli neb veducímu vychvateli. Plicie sepíše v zařízení či na služebně prtkl a záznam phřešvané sbě. Sciální pracvnice či vychvatelky v dbě její nepřítmnsti, kntaktují OOV (telefnicky, písemně). Sciální pracvnice vyrzumí OSPOD a sud. Jakékli pznatky phřešvaném dítěti jsu předávány Plicii. Dítě je p zadržení přemístěn plicií d nejbližšíh pracviště záchytu neb přím d zařízení. Z místa záchytu vyzvedává dítě pracvník DD (sciální pracvnice či vychvatel). Pkud se dítě vrátí sam či jej přiveze jiná sba, je útěk zrušen ihned na ddělení plicie, kde byl útěk hlášen a u peračníh důstjníka. Čl. 5 Práva a pvinnsti dětí umístěných v zařízení práva dětí pvinnsti dětí patření ve výchvě kapesné,sbní dary a věcná pmc rganizace dne pbyt dětí mim zařízení kntakty dětí s rdiči a dalšími sbami spluspráva dětí smluvní pbyt zletilých nezapatřených sb v zařízení Dítě s nařízenu ústavní výchvu má práv: na zajištění plnéh příméh zapatření, na rzvíjení tělesných, duševních a citvých schpnstí a sciálních dvednstí, na respektvání lidské důstjnsti, na splečné umístění se svými surzenci, nebrání-li tmu závažné klnsti ve vývji a vztazích surzenců, na vytváření pdmínek pr dsažení vzdělání a pr přípravu na pvlání v suladu s jeh schpnstmi, nadáním a ptřebami, na svbdu nábženství, při respektvání práv a pvinnstí sb dpvědných za výchvu usměrňvat dítě v míře dpvídající jeh rzumvým schpnstem, být seznámen se svými právy a pvinnstmi, radit se se svým bhájcem neb patrvníkem, ustanveným pr řízení pdle zvláštníh zákna, bez přítmnsti třetích sb, a za tímt účelem přijímat a desílat krespndenci bez kntrly jejíh bsahu, účastnit se činnstí a aktivit zařízení rganizvaných v rámci výchvnéh prgramu s výjimku zákazu či mezení v rámci patření ve výchvě, stanvených tímt záknem, bracet se se žádstmi, stížnstmi a návrhy na ředitele a pedaggické pracvníky zařízení a pžadvat, aby pdání adresvaná příslušným státním rgánům, rgánům územní samsprávy a právnickým a fyzickým sbám, jsu-li pvěřeny výknem sciálně-právní chrany dětí, byla ze zařízení deslána v následující pracvní den p jejich devzdání pracvníkům zařízení, a t bez kntrly jejich bsahu; tyt žádsti, stížnsti, návrhy a pdání je zařízení pvinn evidvat. 5

6 vyjádřit svůj názr na zamýšlená a prváděná patření, která se h dtýkají; názrům dítěte musí být věnvána patřičná pzrnst dpvídající jeh věku a rzumvé vyspělsti, pžádat sbní rzhvr a uskutečnit sbní rzhvr s pvěřeným zaměstnancem rgánu sciálně-právní chrany dětí, zaměstnancem České šklní inspekce, ministerstva neb rgánu kraje, a t bez přítmnsti dalších sb, být hdncen a dměňván a ke svému hdncení se vyjadřvat, na infrmace stavu svých úspr či phledávek, na udržvání kntaktu s sbami dpvědnými za výchvu a dalšími blízkými sbami za pdmínek stanvených tímt záknem, a t frmu krespndence, telefnických hvrů a sbních návštěv, přijímat v zařízení s vědmím pedaggickéh pracvníka i návštěvy sb, které nejsu uvedeny v písmenu n); pedaggický pracvník návštěvu nepřipustí, pkud byly dítěti zakázány neb mezeny návštěvy pdle 21 dst. 1 písm. e) neb pkud návštěva hržuje zdraví neb bezpečnst, pustit samstatně se suhlasem pedaggickéh pracvníka zařízení za účelem vycházky, pkud se jedná dítě starší 7 let věku, pkud nedšl k zákazu neb mezení v rámci patření ve výchvě stanvených tímt záknem, na pdpru a pmc p uknčení pbytu v zařízení v suladu s cílem reintegrace dítěte d rdiny a splečnsti. Dítě s nařízenu ústavní výchvu má pvinnst: ddržvat stanvený přádek a kázeň, plnit pkyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepškzvat cizí majetek, ddržvat zásady slušnéh jednání s sbami, s nimiž přichází d styku, v prstrách zařízení a v sbních věcech udržvat přádek a čisttu a i jinak zachvávat ustanvení vnitřníh řádu zařízení, ddržvat předpisy a pkyny k chraně bezpečnsti a zdraví, s nimiž byl řádně seznámen, pskytnut na výzvu ředitele dklady svých příjmech, předat d úschvy na výzvu ředitele předměty hržující výchvu, zdraví a bezpečnst; dba úschvy těcht předmětů nesmí přesáhnut dbu pbytu dítěte v zařízení a při jeh uknčení musí být tyt předměty dítěti neb sbě dpvědné za výchvu vydány, pdrbit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není vlivněn alkhlem neb jinu návykvu látku. Je-li pr vyšetření třeba debrat krev, je dítě pvinn strpět, aby mu lékař neb dbrný zdravtnický pracvník debral krev, pkud t není spjen s nebezpečím pr jeh zdraví. Ředitel své práv nařídit dítěti vyšetření na přítmnst alkhlu a jiných návykvých látek deleguje na veducíh vychvatele a vychvatele či asistenty pedagga, kteří knají službu. Práva a pvinnsti se vztahují rvněž na nezapatřené sby, které jsu v péči zařízení. V Dětském dmvě Nvé Strašecí není ddělená místnst, která by byla využívána pr zklidnění dítěte a stabilizaci jeh psychickéh stavu. Opatření ve výchvě (dle 31 zákna) Za prkázané prušení pvinnstí vymezených záknem a Vnitřním řádem může být dítěti dňat kladné patření (viz níže), snížen kapesné v rzsahu stanveném tímt záknem, 6

7 mezen neb zakázán trávení vlnéh času mim zařízení v rzsahu stanveném vnitřním řádem, dňata mžnst účastnit se atraktivní činnsti či akce, zakázány návštěvy, s výjimku návštěv sb dpvědných za výchvu, sb blízkých a právněných zaměstnanců rgánů sciálně-právní chrany dětí, a t na dbu nejdéle 30 dnů v bdbí následujících 3 měsíců. Uvedená patření lze ukládat pdmíněně se zkušební dbu až na 3 měsíce. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění pvinnstí neb za příkladný čin může být dítěti prminut předchzí patření pdle dstavce 1, udělena věcná neb finanční dměna, zvýšen kapesné v rzsahu stanveném tímt záknem, pvlena mimřádná návštěva kulturníh zařízení, mimřádná vycházka, mimřádná návštěva neb přiznána jiná sbní výhda Dítě, které se dpustí útěku ze zařízení, je hdncen individuálně pdle rzumvé zralsti, věku a důvdu, prč se útěku dpustil. Přijatá patření jsu zaznamenávána či zakládána d sbníh spisu dítěte. Zařízení nemá ddělenu místnst. Kapesné, sbní dary, pmc při dchdu z DD Kapesné je pskytván dětem v plném přímém zapatření, a t minimálně ve výši 2/3 částky stanvené aktuálním právním předpisem. Výše kapesnéh se řídí vnitřní Směrnicí pr pskytvání kapesnéh, která je přílhu č. 1 tht Vnitřníh řádu. Pvěřený vychvatel skupiny vypracuje d psledníh dne v měsíci, za který je kapesné vyplácen, návrh, ve kterém je hdncen chvání dítěte dle stanvených kritérií. S návrhem seznámí děti a pak jej předlží řediteli (jeh zástupci) ke schválení. Kapesné je vyplacen nejdéle d 3 pracvních dní p bdržení návrhu. Dítě pdepisuje evidenci kapesnéh. Pskytvání sbních darů Osbní dary jsu pskytvány dle přílhy č. 1. O pskytnutých darech je vedena evidence. Kapesné a sbní dary náleží v suladu se záknem č. 102/2002 Sb., v platném znění, puze za dbu, kdy je dítěti a nezapatřené sbě pskytván plné přímé zapatření ( 31, dst. 1). Za bdbí kratší než 1 měsíc se kapesné stanví pdle pčtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesnéh činí 1/30 měsíční výše kapesnéh. Vypčtená částka se zakruhlí na desetikruny směrem nahru ( 31, dst. 2) Kapesné nenáleží dítěti za dny, p které je na útěku ze zařízení neb je ve výknu vazby neb ve výknu trestu dnětí svbdy ( 31, dst. 3). Mládeži, která p dsažení zletilsti dchází ze zařízení, se pdle skutečné ptřeby v dbě prpuštění pskytuje věcná pmc neb jednrázvý příspěvek v hdntě dané přílhu č. 1. 7

8 Organizace dne je řešena v režimu dne (přílha č.3) Pbyt dětí mim zařízení a) Vlné vycházky Vlné vycházky upravuje přílha č.3 Pravidla pr pbyt dětí mim bjekt dětskéh dmva. b) Přechdné ubytvání mim zařízení: pbyt v dmvě mládeže pvluje ředitel v rámci svých pravmcí, rzhdnutí je zalžen ve spise dítěte pbyt u OOV pvluje ředitel v rámci svých pravmcí a na základě suhlasu příslušnéh OSPOD s dčasným pbytem u OOV, suhlas je zalžen ve spise u sciální pracvnice. c) Kntakty dětí s rdiči a dalšími sbami: Návštěvní řád je přílhu tht řádu. Písemné kntakty: Pštvné za dpisy OOV hradí dětem DD. Ostatní písemné kntakty s jinými sbami udržují děti na své náklady. Dpisy, které dítě bdrží, zapíše pvěřený zaměstnanec d Sešitu dšlé pšty pr děti. Telefnické kntakty: Děti mhu přijímat telefnické hvry v DD, a t denně d 21 hdin. V zařízení mhu mít děti mbilní telefn, a t puze na vlastní dpvědnst, za pdmínky, že s ním neprušují režim dne, respektují pkyny vychvatelů a neprušují pravidla slušnéh chvání. Pužívání mbilních telefnů v DD je vymezen přílhu č. 4 tht vnitřníh řádu. V případě prušení neddržení pravidel (např. nční telefnvání) zmcňuje ředitel DD vychvatele či asistenta pedagga k dčasnému debrání mbilníh telefnu. (dle 109/2002, 23 dst. 1, písm.g ). Spluspráva dětí: Děti splu s vychvateli spravují živt v rdinné skupině. Pdílejí se na tvrbě týdenníh plánu, kdy vychvatel vhdně zvlenými metdami, frmami a pracvními pstupy krdinuje jejich nápady a názry. Je garantem, že plánvaná činnst je v suladu s celkvu kncepcí DD. P sknčení výchvnéh blku děti hdntí uplynulu dbu, splnění stanvených cílů, zdůvdňují si příčiny neúspěchů či úspěchů, hdntí své chvání i chvání dspělých a vytyčují si cíle a úkly pr další bdbí. Děti v rdinné skupině se dále pdílejí na tvrbě jídelníčku na dny, kdy prbíhá vaření v rámci přípravy na živt (zpravidla víkendy). Připmínky a názry jedntlivců či skupin nad rámec rdinné skupiny je mžn dále řešit buď individuálně s knkrétními veducími pracvníky, prstřednictvím vychvatelů neb na setkáních dětí dětskéh dmva ( kmunitách ), které se knají dle ptřeby. Pdklady na kmunutu připravuje a kmunitu vede veducí vychvatel. Smluvní pbyt zletilých nezapatřených sb v zařízení: Dítě, které se blíží věku zletilsti, může pžádat ředitele DD setrvání v zařízení p dbu dknčení přípravy na buducí pvlání, a t písemně před předpkládaným uzavřením smluvy. Se zletilým dítětem je sepsána smluva, která řeší práva a pvinnsti zletiléh a dětskéh dmva. Čl. 6 Práva a pvinnsti sb dpvědných za výchvu vůči zařízení ZZ a OOV jsu seznámeni písemně s 26 zákna: Práva ZZ a OOV: a) na infrmace dítěti, a t na základě své žádsti b) vyjadřvat se k návrhu patření zásadní důležitsti ve vztahu k dítěti, nehrzí-li nebezpečí z prdlení a na infrmace prvedeném patření c) na udržvání kntaktu s dítětem, nebrání-li tmu závažné klnsti hržující dítě. Prt DD stanvuje průběžně tzv. djezdvé víkendy, kdy děti mhu jezdit dmů, a t zpravidla 1x za 8

9 2 týdny d pátku hd. d neděle 16 hd. Cestvné k OOV hradí dětský dmv,cestu zpět OOV. Pkud víkend připadá sučasně na prázdniny, není určen jiný termín. Pbyt je pdmíněn nejprve písemnu žádstí OOV předlženu řediteli DD. Na jejím základě si DD vyžádá písemný suhlas místně příslušnéh OSPOD. P jeh bdržení vyrzumí OOV. Prt je důležité, aby OOV udržvaly c nejčastější kntakt s DD a svým dítětem. Pr děti mladší 15 let si OOV musí přijet, pkud není situace řešena jiným způsbem. Ttéž se týká prázdnin. d) na pradensku pmc DD ve věcech výchvné péče dítě Pvinnsti ZZ či OOV: a) hradit příspěvek na úhradu péče pskytvané dětem v DD ( 27-30) b) zajistit dprvd dítěte ml. 15 let při jeh vyzvedávání i předávání z pbytu c) seznámit se s vnitřním řádem DD a ddržvat jeh ustanvení d) známit bezdkladně DD pdstatné klnsti pbytu dítěte u nich, týkající se zejména jeh zdraví a výchvy e) hradit náklady na zdravtní péči, léčiva a zdravtnické prstředky dítěte, které nejsu hrazeny ze zdravtníh pjištění, pkud byly pskytvány na základě jejich žádsti f) nenarušvat řád a chd DD, nevyzvídat na jiných dětech infrmace nich a jejich rdinách, nenapadat slvně ani fyzicky pracvníky DD ani jeh návštěvníky g) telefnní kntakt s dítětem prvzvat puze v dbě d h) v případě ptřeby ddat zařízení chybějící ptřebnu dkumentaci týkající se dítěte Čl. 7 Úhrada nákladů na péči děti v zařízení vydání rzhdnutí způsb dvlání Vydání rzhdnutí: v suladu se záknem ( 27-30) a správním řádem vydává rzhdnutí ředitel DD p příchdu dítěte d zařízení. Dkumentaci připravuje sciální pracvnice. Odvlání lze pdat písemně d 15 dnů prstřednictvím ředitele DD ke Krajskému úřadu Středčeskéh kraje. Pkud rdiče splňují pdmínky pr nestanvení příspěvku neb stanvení nižší částky (dlží ptvrzení výši příjmů či čestné prhlášení), předpis je p tut dbu snížen v suladu se záknem. Pkud djde ke změně (rdič musí další ptvrzení ddat autmaticky p uplynutí 12 měsíců, DD nevyzývá pvinné sby), vydá se rzhdnutí nvé se stanvením příspěvku dle zákna a prváděcích předpisů. pstup při úrazech dětí zdravtní péče a zdravtní prevence Čl. 8 Péče zdraví a bezpečnst dětí D DD nemá pvlen vstup cizí sba bez suhlasu ředitele, ani zde nikd bez jeh suhlasu nesmí prvádět šetření neúřední pvahy. Každá sba, která je t pžádána, je pvinna se legitimvat pr určení ttžnsti. Všechny sby jsu zapisvány d Knihy návštěv na rdinných skupinách a Knihy úředních návštěv. Při výchvném prcesu zajišťuje bezpečnst dětí vychvatel a asistent pedagga. Ve výjimečné situaci pak i statní pracvníci DD. Pracvník musí předvídat nebezpečí, před zahájením činnsti prvést pučení dětí. Děti jsu jednu rčně a při příchdu d DD seznámeny se zásadami BOZP. Před prázdninami jsu děti dále prškleny bezpečnsti na tábrech a při letní činnsti. Kupání a plavecký výcvik dětí mladších 18 let jsu dvleny jen za dhledu výchvnéh pracvníka. Lyžařský výcvik prvádí sba s právněním lyžařskéh instruktra. Dprvd dětí d 7 let (MŠ) zajišťují vychvatelé a asistenti pedagga. Ostatní děti dcházejí a djíždějí d škl samstatně. 9

10 Děti jsu vychvatelem skupiny písemně pučeny zásadách bezpečnéh chvání v kuchyni. Ddržují stanvená pravidla, udržují přádek, šetří materiální vybavení a energii. Děti nepužívají splečné ptraviny v kuchyňkách, pkud k tmu nemají suhlas vychvatele. Pkje dětí se zamykají při jejich puštění. Děti nemají pvlen bez pvlení zaměstnance DD vlný přístup d kanceláří, kuchyně ŠJ, na hřiště, skladů, sklepů a půd. V případě úrazu pstupuje pracvník, který jej zjistil, tak, že pskytne bezdkladně první pmc v rámci svéh vzdělání a schpnstí. Pkud je ptřeba, zajistí šetření zraněnéh dítěte v příslušném zdravtnickém zařízení. V případě ptřeby přivlá záchrannu službu s lékařem. Pkud nelze jinak, pužije služební vzidl (jde-li pracvníka právněnéh vzidl řídit). Záznam úrazu je prveden v suladu s platnu legislativu pvěřeným zaměstnancem. V případě nemci se děti-pacienty stará dle pkynů šetřujícíh lékaře ranní služba, v dpledních hdinách a vlných dnech pak vychvatelé příslušné rdinné skupiny. V suladu se záknem č. 379/2005 Sb., patřeních k chraně před škdami způsbenými tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami a změně suvisejících záknů - dle 8 dst 1, písm. b) a dst. 2) je v tmt DD zakázán kuřit ve vnějších i vnitřních prstrách - dle 9 dst. 2) může pracvník DD pžádat plicii ČR zákrk směřující k ddržení zákazu, pkud jej některá sba zdržující se ve výše uvedených prstrách neddržuje - dle 12 dst. g) je v tmt DD zakázán pdávání alkhlických nápjů Kuření a dhazvání nedpalků je zakázán rvněž v prstru před vstupem d dětskéh dmva. Čl. 9 Závěrečná ustanvení Každá rdinná skupina má 1 kpii tht Vnitřníh řádu. Vnitřní řád je k dispzici každému na rdinných skupinách, u ředitele, dále je umístěna na webvých stránkách zařízení (www.strasidylk.cz). Každý z vychvatelů skupiny je pvinen prkazatelným způsbem děti své skupiny s Vnitřním řádem seznámit, a t vždy při příchdu nvéh dítěte, nejméně však 2 x rčně, a t v září a v březnu. Sciální pracvnice DD prkazatelným způsbem seznámí OOV s Vnitřním řádem při jejich první návštěvě v dětském dmvě. Tent vnitřní řád vstupuje v platnst Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 10

11 Přílha č. 1 k Vnitřnímu řádu č.j. 01/2014 Směrnice pr pskytvání kapesnéh, sbních darů a věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti, jemuž byl uknčen pbyt v dětském dmvě V suladu se záknem č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákn č. 109/2002 Sb. a Nařízení vlády ze dne 4. prsince stanvení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesnéh, hdnty sbních darů a hdnty věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti ve šklských zařízeních pr výkn ústavní neb chranné výchvy, náleží dětem a nezapatřeným sbám, kterým pskytuje plné přímé zapatření Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí, Okružní 647, d kapesné, sbní dary a věcná pmc či peněžitý příspěvek dle tét směrnice. I. Výše kapesnéh činí za kalendářní měsíc: Kč, jde-li dítě d 6 let věku, Kč, jde-li dítě d 6 d 10 let věku, Kč, jde-li dítě d 10 d 15 let věku, 300 až 400 Kč, jde-li dítě d 15 let věku neb nezapatřenu sbu, nejméně však dvě třetiny částky dané uvedenými rzpětími. a. Dítěti neb nezapatřené sbě v případě, že řádně plní ustanvení vnitřníh řádu, připravuje se na vyučvání, pdílí se na chdu své rdinné skupiny, chrání své zdraví a zdraví statních, chvá se vhdně k dětem a dspělým, pečuje sbní věci a zařízení dětskéh dmva, ddržuje sbní hygienu, náleží z rzpětí dle aktuálníh věku tat částka: d 6 let 50 Kč 6 10 let 150 Kč let 250 Kč d 15 let 375 Kč b. Při neddržvání Vnitřníh řádu, nedstatečném prspěchu, lajdáctví ve škle, záškláctví, nerespektvání pkynů vychvatelů a učitelů, nedstatečné péči sbní hygienu, věci sbní ptřeby a zařízení DD, při neddržvání chrany zdraví a léčebnéh režimu, nevhdném chvání k dětem a dalších prhřešcích prti pravidlům a dbrým mravům se tat částka snižuje. Ve výjimečných případech až na spdní hranici v příslušné věkvé kategrii. c. Při plnění úklů nad rámec pvinnstí se částka zvyšuje. Ve výjimečných případech až na hrní hranici v příslušné věkvé kategrii. d. Kapesné náleží dítěti a nezapatřené sbě za dny, kdy je v plném přímém zapatření DD. e. Důvdy pr snížení či navýšení kapesnéh prjedná vychvatel s dítětem a zapíše je d dkumentace kapesnéh. 11

12 II. Hdnta sbníh daru k narzeninám, k jiným bvyklým příležitstem a k úspěšnému uknčení studia činí nejvýše: narzeniny, Vánce, svátek úspěšné uknčení studia celkem neb zahájení zákl. šk. dcházky dítě d 6 let 1500,- 240,- 1740,- d 6 d 15 let 1425,- 715,- 2140,- d 15 let 1630,- 820,- 2450,- Částku určenu na dar k narzeninám, částku určenu na dar k Váncům a částku určenu k svátku lze snížit vždy 100,- Kč v případě, kdy dítě neplní své pvinnsti vyplývající z Vnitřníh řádu. III. Hdnta věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti, jemuž byl uknčen pbyt v dětském dmvě na základě zákna 109/2002 Sb., v platném znění, dle 24, dst. 5, písmen b a c. Hdnta věcné pmci neb peněžitéh daru se pskytuje ve výši nejvýše Kč, a je určena těmit kritérii: 1. Plná výše: mládež siřelá, s uknčeným vzděláním mládež s uknčeným vzděláním, která se nevrací d rdiny 2. Částečný příspěvek: je přiznán dítěti, které se vrací d rdiny. Dále může být částka snížena dle dby pbytu a způsbu dchdu dítěte z dětskéh dmva. Svu rli hrají také výchvná hlediska. Výši pmci a skutečnst, zda půjde hmtnu či peněžitu pmc, na základě návrhu pedaggů schvaluje ředitel DD. V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 12

13 Přílha č. 2 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Denní režim Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí A ) Dny šklní dcházky budíček, sbní hygiena, úklid pkjů, snídaně, dchd d škly běd ,30 příprava na vyučvání, výchvná činnst svačina výchvná činnst, zájmvá činnst vlné vycházky večeře úklid býváků, šaten a splečných prstrů kmunita na jedntlivých RS, výchvné činnsti večerní hygiena, výchvné činnsti, televize, PC Večerní sprchvání prbíhá d Menší děti d (tedy d dchdu denních vychvatelů). Večerka: děti na 1. stupni ZŠ ve hd děti na 2. stupni ZŠ, učni a studenti ve Pedaggičtí pracvníci mají v kmpetenci upravvat aktuálně čas večerky. B) Prázdniny, svátky, víkendy budíček, sbní hygiena, úklid pkjů snídaně výchvné a zájmvé činnsti, příprava běda běd plední klid výchvné a zájmvé činnsti svačina vlné vycházky, příprava večeře večeře úklid býváků, šaten a splečných prstrů kmunita na jedntlivých RS, výchvné činnsti večerní hygiena, výchvné činnsti, televize, PC Večerka: děti na 1. stupni ZŠ ve hd děti na 2. stupni ZŠ, učni a studenti ve Pedaggičtí pracvníci mají v kmpetenci upravvat aktuálně čas večerky. V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 13

14 Přílha č. 3 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Pravidla pr pbyt dětí mim bjekt dětskéh dmva ( vycházky, pbyt u rdičů či jiných sb, přechdné ubytvání mim zařízení) Obecná pravidla: 1. Dítě mladší sedmi let může trávit vlný čas mim bjekt dětskéh dmva jen za dhledu výchvnéh pracvníka, dítě starší sedmi let s vědmím výchvnéh pracvníka i bez jeh dhledu. 2. Děti starší sedmi let mhu se suhlasem vychvatele pustit DD na vlnu vycházku. Vychvatel ví, kde a s kým dítě pbývá. Vlná vycházka se zapisuje d knihy vycházek. 3. Dprvd dětí d škly je zabezpečván pr děti prvníh rčníku, pr děti starší sedmi let je mžné uplatňvat diferencvaný přístup, ale s přihlédnutím k rzumvé a sciální zralsti dítěte. Nemcné děti (d 18 let) dprvází k lékaři vychvatel. Vychvatel knkrétníh dítěte zdpvídá za úplné a fakticky bjektivní zprávy zdravtním stavu tht dítěte. Pkyny lékaře jsu neprdleně plně vypvídajícím způsbem zapsány d k tmu určených dkladů (Organizační kniha, Kniha zdravtních záznamů). Osbní vln: Osbní vln pr duševní relaxaci dětí uděluje vychvatel pravidelně každý den v délce nejméně 1 hdiny. Děti se v dbě sbníh vlna věnují činnstem dle vlastníh zájmu. Nejvhdnější dbu pr sbní vln je p napsání úklů neb p večeři, ale vychvatel je může udělit i v jinu dbu. Vycházky uděluje vychvatel. Pravidla pr vlné vycházky dětí: Škláci: navštěvují základní a speciální šklu (mhu být i starší 15 let) a jsu starší 7 let - pndělí- čtvrtek a neděle d 7 let d 14 let věku 2 hd v dbě d hd. d 15 let d 17 let věku 2 hd v dbě d hd d 18 let v dbě d hd - pátek-sbta d 7 d 11 let věku 2 hd. v dbě d hd d 12 d 14 let věku 3 hd. v dbě d hd d 15 d 17 let věku v pátek d 22. hd v sbtu d hd d 18 let d hd Děti ve věku d 15 d 18 let a více se musejí d dětskéh dmva vrátit na večeři tj. d 18 hdin. Pkud je dítě starší 15 let a ještě navštěvuje základní šklu, platí pr něj dba vycházek jak pr děti d 15 let. Vycházky uděluje vychvatel puze v čase, kdy není plánvána knkrétní činnst se skupinu a jsu splněny všechny zadané úkly. Dětem starším 12 let lze udělit mimřádnu vycházku a p dhdě s vychvatelem ji lze prdlužit d 19 hd. O vycházku musí dítě pžádat. Mimřádnu vycházku může vychvatel udělit terýkliv den za vzrné plnění pvinnstí. Délku mimřádné vycházky určuje vychvatel pdle věku a také zásluh - je t frma dměny. Pravidla pr vycházky pdle věku dětem d 7 let nelze vlnu vycházku dvlit 14

15 dětem d 7 d 12 let lze pvlit puze pchůzku (nákup, návštěva kamaráda) ve městě Nvé Strašecí, pvluje vychvatel dle rzumvé a sciální zralsti dítěte děti d 12 d 18 let mhu na samstatnu vycházku ve městě Nvé Strašecí Pvlené vycházky zapisují vychvatelé d denníh záznamu a sledují včasný návrat. Pzdní návrat je výchvně řešen mezením další vycházky či jiným výchvným patřením. Pr kntrlu se děti zapíší p udělení vycházky d knihy vlných vycházek, uvedu dbu vycházky a míst pbytu vychvatel tut infrmaci ptvrdí svým pdpisem. Disktéky, plesy a jiné večerní splečenské akce mhu navštěvvat děti až p uknčení základní šklní dcházky. Před dchdem má vychvatel pvinnst pučit dítě zákazu pžívání alkhlických nápjů, drg a jiných návykvých látek, a sučasně stanví hdinu návratu. Čas návratu zapíše nční služba d rganizační knihy, sučasně s výsledkem případnéh testu na pžití návykvých látek. Pzdní návrat neb pzitivní test bude mít vliv na pvlení příští akce. Měst Nvé Strašecí mhu při vlných vycházkách pustit jen starší 18 let. Zásady vlných vycházek pr děti d 18 let: - zákaz her na silnici - ddržvání bezpečnstních pravidel při jízdě na kle - zákaz bruslení na zamrzlých vdních plchách - zákaz zdržvat se bez účelu v prstrách autbusvé zastávky - nechdit nikam s cizími lidmi - nepřijímat d cizích sb žádné předměty, ptraviny, alkhl, cigarety, drgy - nepskytvat jiným sbám infrmace dětech, pracvnících a majetku DD - nejezdit autstpem - slušné chvání na veřejnsti - ddržvání právníh řádu a splečenských nrem V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 15

16 Přílha č. 4 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Zásady pužívání mbilních telefnů dětí v Dětském dmvě Nvé Strašecí I. a. Osba, která mbilní telefn dítěti darvala, t neprdleně známí ústně neb písemně vychvateli, sciální pracvnici neb řediteli DD. b. Mbilní telefn je majetkem dítěte. Dětský dmv a jeh zaměstnanci nenesu žádnu zdpvědnst za jeh ztrátu, pškzení či zničení. Telefnvání z mbilníh telefnu si hradí jeh majitel z vlastních prstředků. c. Dítě, sby, které mbilní telefn dítěti věnvaly, ani jiné sby nemají práv na DD vymáhat náhradu škdy vzniklu na mbilním telefnu, jeh příslušenství, ani škdy vzniklé prvzváním mbilníh telefnu. II. Pužívání mbilních telefnů dětmi 1. Dítěti v DD je zakázán pužívat mbilní telefn v dbě d večerky d budíčku. V tét dbě je mbilní telefn vypnutý. 2. Pkud dítě ustanvení bdu 1) prušuje, je vychvatel neb asistent pedagga právněn mbilní telefn dítěti debrat d úschvy. Dítě si jej může p 6. hdině ranní vyzvednut. 3. Pkud dítě ustanvení bdu 1) prušuje pravidelně, je vychvatel neb asistent pedagga právněn mbilní telefn dítěti debírat d úschvy pravidelně každý den ve Dítě má mžnst ulžit si mbilní telefn u vychvatele či asistenta pedagga. 5. Pkud je mbilní telefn ulžen u vychvatele či asistenta pedagga, přebírá za něj DD dpvědnst d dby, než je pět dítěti navrácen. 6. Pužívání mbilníh telefnu ve šklách, které děti z DD navštěvují, upravují předpisy platné v těcht šklách. Děti jsu pvinné se těmit předpisy řídit. III. Telefnvání dětem na mbilní telefny d DD 1. Dětem d DD je mžné na mbilní telefny telefnvat a psílat sms puze v dbě d 6.00 d V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 16

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje

Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje Dětský dmv a Šklní jídelna v Nvém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí příspěvkvá rganizace Středčeskéh kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylk.cz www.strasidylk.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL. příjmení. jméno. titul. číslo OP. OP vydaný dne. adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy

BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL. příjmení. jméno. titul. číslo OP. OP vydaný dne. adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy dbr majetkprávní Žádst uzavření nvé smluvy nájmu bytu 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU (např. prdlužení nájmu bytu, bnva nájmu bytu, z důvdu rzvdu manželství, sňatku, zúžení sb splečných

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více