Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR"

Transkript

1 Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, Nvé Strašecí Tel.: , fax: IČ: IZO: V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

2 Ředitel zařízení Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí (dále jen DD ) v suladu se záknem č. 109/2002 Sb., výknu ústavní výchvy neb chranné výchvy ve šklských zařízeních a preventivně výchvné péči ve šklských zařízeních a změně dalších záknů, v platném znění, (dále jen zákn) a v suladu s dalšími právními předpisy vydává tent vnitřní řád. čl. 1 Charakteristika a struktura zařízení název zařízení: Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí adresa: Okružní 647, Nvé Strašecí telefn/fax: , a) dětský dmv kapacita: 24 prfese: úkl: ředitel, veducí vychvatel, vychvatelé, asistenti pedagga, sciální pracvnice, hspdářka, uklízečka, dmvník, pracvník v sciálních službách Hlavní účel a předmět činnsti je vymezen záknem č. 109/2002 Sb., v platném znění a prváděcími předpisy a záknem č. 561/2004 Sb. (šklský zákn) a prváděcími předpisy. Účelem dětskéh dmva je zajišťvat péči děti s nařízenu ústavní výchvu, které nemají závažné pruchy chvání. Hlavním cílem je připravit dítě na samstatný živt s hledem na prstředí, d kteréh bude p prpuštění z ústavní výchvy dcházet. Dále pak případná sanace půvdní rdiny (je-li reálná) a umístění dítěte d ní. V nepslední řadě umístění dítěte d pěstunské rdiny. Děti se vzdělávají ve šklách, které nejsu sučástí zařízení. b) šklní jídelna kapacita: 50 prfese: úkl: veducí šklní jídelny (prvzářka), kuchařka zajištění celdenníh stravvání pr děti a zaměstnance DD O umístění dítěte d DD infrmuje sciální pracvnice záknnéh zástupce dpručeným dpisem, ve kterém je výňatek z vnitřníh řádu DD (kntakty na pracvníky DD, práva a pvinnsti ZZ či jiných OOV, časvé vymezení návštěv, citace ze zákna- 26,27,28,29,30). Se ZZ a OOV je udržván kntakt písemně, telefnicky a sbním stykem. Čl. 2 Pstup při přijímání, přemísťvání a prpuštění dětí vymezení dpvědnsti pracvníků zařízení splupráce s kmpetentními rgány a institucemi zajišťvání pmci p prpuštění ze zařízení Děti d DD jsu přijímány na základě rzhdnutí sudu či předběžnéh patření umístěni. Při přijetí dítěte je přítmen pracvník DD (sciální pracvnice či pedagg), který přebere sbní dkumentaci dítěte. Přijímací phvr prvede s dítětem veducí vychvatel, sciální pracvnice a naknec seznámení se živtem v bytě vychvatel knkrétní rdinné skupiny. Dítě je seznámen s Vnitřním řádem, včetně 2

3 práv a pvinnstí, mžnstmi kntaktu s rdinnými příslušníky a mžnstí pdávat stížnsti. Je prveden prvtní pršklení BOZP. Přemísťvání dětí d jinéh zařízení je mžné jen na základě rzhdnutí sudu či předběžnéh patření. O důvdu přemístění dítě infrmuje ředitel, dprvd zajišťuje zpravidla sciální pracvnice, pkud její přítmnst nelze z rganizačních důvdů zajistit, pak vychvatel či asistent pedagga. Dkumentaci připravuje sciální pracvnice DD. Prpuštění dětí se děje v suladu se záknem. Výstupní rzhvr vede vychvatel rdinné skupiny, ředitel a sciální pracvnice, která připravuje dkumentaci. Ošacení a výbavu, pkud na ni má dítě dle vnitřníh řádu nárk, zajišťuje pvěřený vychvatel. Finanční či hmtnu pmc při dchdu dítěte z dětskéh dmva prjednává prada vychvatelů. Pkud je dítě plnleté, dchází ze zařízení sam, pkud nepžádá dprvd pracvníka DD. Neplnletí jsu předáni sudem určené OOV. Ta bdrží i dkumentaci. Pkud dítě před dchdem z DD nedmítne pmc, zařízení je mu v rámci svých mžnstí a v suladu s právním řádem nápmcn s hledáním zaměstnání, ubytvání, jednáním na úřadech i ve splupráci s nadacemi a institucemi. O příchdu, přemístění či dchdu dítěte z DD infrmuje neprdleně sciální pracvnice písemnu frmu OSPOD, sud a záknné zástupce dítěte. Čl. 3 Organizace výchvně vzdělávacích činnstí v zařízení rganizace výchvných činnstí rganizace vzdělávání dětí rganizace zájmvých činnstí systém prevence sciálně patlgických jevů Prvz v zařízení je nepřetržitý a celrční. Výchvně vzdělávací činnst prbíhá pdle dluhdbéh záměru rzvje zařízení, kmplexních prgramů rzvje sbnsti jedntlivých dětí, rčníh plánu výchvně vzdělávací činnst a týdenních plánů výchvně vzdělávací činnsti. Systém prevence sciálně patlgických jevů je řešen v Minimálním preventivním prgramu pr příslušný rk. Zajištění krdinace v blasti prevence prvádí veducí vychvatel. Děti se vzdělávají ve šklách, které nejsu sučástí zařízení: Předšklní výchva: MŠ Nvé Strašecí Pvinná šklní dcházka: ZŠsp. Rakvník, J.A.Kmenskéh Nvé Strašecí V případě specifických ptřeb je vzdělávání zajištěn i v jiných šklách. K přípravě na buducí pvlání je zvlen typ škly pdle zájmu a schpnstí dítěte. Zařízení úzce splupracuje s DÚ, SPC a PPP. Organizace zájmvé činnsti Děti navštěvují dle svých schpnstí a zájmů různé kružky, které nabízejí škly, ZUŠ či zájmvé rganizace. Priritní je integrace dětí d splečnsti a navazvání sciálních vazeb mim DD. Dětský dmv má vlastní sprtvní hřiště, které je přístupné i veřejnsti, má mžnst pužívat tělcvičnu ZŠ Nvé Strašecí a atletický stadin Na Kcurku (MěÚ Nvé Strašecí). Zájmvá činnst v DD je zajišťvána dle aktuální ptřeby a mžnstí zaměstnanci dětskéh dmva, splupracujícími rganizacemi a dbrvlníky 3

4 zařazení dětí d rdinných skupin ubytvání dětí materiální zabezpečení finanční prstředky dětí systém stravvání pstup v případě útěku dítěte ze zařízení Čl. 4 Organizace péče děti v zařízení Dětem umístěným v DD a nezapatřeným sbám je pskytván plné přímé zapatření ( 2 dst. 7),tj.: a) stravvání, ubytvání, šacení b) učební pmůcky a ptřeby c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání d) úhrada nákladů na zdravtní péči, léčiva a zdravtnické ptřeby, které nejsu hrazeny ze zdravtníh pjištění, pkud péče nebyla vyžádána záknnými zástupci dítěte e) kapesné, sbní dary a věcná pmc při dchdu zletilých ze zařízení f) úhrada nákladů na dpravu d sídla škly V dbě, kdy je pbyt v zařízení přerušen dle 23 dst. 1 písm. a), pskytují dítěti plné přímé zapatření sby, u nichž dítě pbývá ( 2 dst. 8). Dále mhu být těmt dětem a nezapatřeným sbám hrazeny ( 2, dst. 9): a) ptřeby pr využití vlnéh času a rekreaci b) náklady na kulturní, umělecku, sprtvní a ddechvu činnsti c) náklady na sutěžní akce, rekreaci d) náklady na dpravu k sbám dpvědným za výchvu, 2x za měsíc Zařízení děti p materiální stránce zabezpečuje standardně až nadstandardně, prt za cenné předměty, finanční htvst, blečení atd., které nejsu vlastnictvím DD, nepřebírá DD dpvědnst (mbilní telefny viz přílha 4). Ředitel může využít svéh práva dle 23 dst. 1, písm.g) a převzít předměty d úschvy. Pdle zájmu dítěte a s hledem na předchzí rdinnu výchvu a jeh rzumvé schpnsti se DD snaží vytvření c nejlepších pdmínek pr účast na nábženské výchvě, nábženských břadech, ppř. ddržvání nábženských zvyklstí. V DD jsu 3 rdinné skupiny: dětí dětí dětí S dětmi v rdinných skupinách pracují 2 vychvatelé a 1 asistent pedagga. Surzenci jsu zařazeni d jedné rdinné skupiny, jejich rzdělení může rzhdnut ředitel jen ve velmi závažném případě. Rdinné skupiny jsu kedukvané, zpravidla ve věku d 3 d 18, resp. 19 let, ppř. d dknčení přípravy na pvlání (jak nezapatřená sba). Byt rdinné skupiny má kuchyň s bývacím pkjem, pkje dětí, chdby, sciální zařízení a úlžné prstry. Je vybaven mderním zařízením a elektrpřístrji (pstele, stlky, lampičky, skříně, btníky, kuchyňské linky s vybavením, sedací supravy, televize, vide, pračka, sušička, stly, židle, žaluzie, pčítač, knihy, cd, kazety, PC), prádl, šacení a buv mají děti u sebe, k dispzici jsu sklady na sezónní šacení a sprtvní ptřeby. Mezi splečné prstry patří jídelna, návštěvní místnst, místnst na zájmvu činnst, zahrada, sprtvní hřiště. Děti dstávají kapesné dle zákna (pdrbnsti viz. čl. 5), dměnu učňů na SOU a U, případně prstředky ze sirtčích důchdů či kapesné d OOV, prstředky získané brigádami či pracvním pměrem. Stravvání je zajišťván ve šklní kuchyni DD, v dbě pbytu v dmvě mládeže jídelnami příslušných škl. 4

5 V rámci výchvy se děti zapjují d přípravy stravy např. svačin a večeří (všední dny), Vaření víkendech, případně i v průběhu prázdnin prbíhá v rámci přípravy na živt na rdinných skupinách. Ptraviny si v těcht případech bstarávají rdinné skupiny nákupem za htvé finanční prstředky (rzpčet se řídí stravvacími nrmami). Útěk dítěte pstup Pracvník DD, který zjistí nepřítmnst dítěte, nahlásí útěk nejbližšímu ddělení Plicie ČR a peračnímu důstjníkvi. Dále d 8 hdin také řediteli neb veducímu vychvateli. Plicie sepíše v zařízení či na služebně prtkl a záznam phřešvané sbě. Sciální pracvnice či vychvatelky v dbě její nepřítmnsti, kntaktují OOV (telefnicky, písemně). Sciální pracvnice vyrzumí OSPOD a sud. Jakékli pznatky phřešvaném dítěti jsu předávány Plicii. Dítě je p zadržení přemístěn plicií d nejbližšíh pracviště záchytu neb přím d zařízení. Z místa záchytu vyzvedává dítě pracvník DD (sciální pracvnice či vychvatel). Pkud se dítě vrátí sam či jej přiveze jiná sba, je útěk zrušen ihned na ddělení plicie, kde byl útěk hlášen a u peračníh důstjníka. Čl. 5 Práva a pvinnsti dětí umístěných v zařízení práva dětí pvinnsti dětí patření ve výchvě kapesné,sbní dary a věcná pmc rganizace dne pbyt dětí mim zařízení kntakty dětí s rdiči a dalšími sbami spluspráva dětí smluvní pbyt zletilých nezapatřených sb v zařízení Dítě s nařízenu ústavní výchvu má práv: na zajištění plnéh příméh zapatření, na rzvíjení tělesných, duševních a citvých schpnstí a sciálních dvednstí, na respektvání lidské důstjnsti, na splečné umístění se svými surzenci, nebrání-li tmu závažné klnsti ve vývji a vztazích surzenců, na vytváření pdmínek pr dsažení vzdělání a pr přípravu na pvlání v suladu s jeh schpnstmi, nadáním a ptřebami, na svbdu nábženství, při respektvání práv a pvinnstí sb dpvědných za výchvu usměrňvat dítě v míře dpvídající jeh rzumvým schpnstem, být seznámen se svými právy a pvinnstmi, radit se se svým bhájcem neb patrvníkem, ustanveným pr řízení pdle zvláštníh zákna, bez přítmnsti třetích sb, a za tímt účelem přijímat a desílat krespndenci bez kntrly jejíh bsahu, účastnit se činnstí a aktivit zařízení rganizvaných v rámci výchvnéh prgramu s výjimku zákazu či mezení v rámci patření ve výchvě, stanvených tímt záknem, bracet se se žádstmi, stížnstmi a návrhy na ředitele a pedaggické pracvníky zařízení a pžadvat, aby pdání adresvaná příslušným státním rgánům, rgánům územní samsprávy a právnickým a fyzickým sbám, jsu-li pvěřeny výknem sciálně-právní chrany dětí, byla ze zařízení deslána v následující pracvní den p jejich devzdání pracvníkům zařízení, a t bez kntrly jejich bsahu; tyt žádsti, stížnsti, návrhy a pdání je zařízení pvinn evidvat. 5

6 vyjádřit svůj názr na zamýšlená a prváděná patření, která se h dtýkají; názrům dítěte musí být věnvána patřičná pzrnst dpvídající jeh věku a rzumvé vyspělsti, pžádat sbní rzhvr a uskutečnit sbní rzhvr s pvěřeným zaměstnancem rgánu sciálně-právní chrany dětí, zaměstnancem České šklní inspekce, ministerstva neb rgánu kraje, a t bez přítmnsti dalších sb, být hdncen a dměňván a ke svému hdncení se vyjadřvat, na infrmace stavu svých úspr či phledávek, na udržvání kntaktu s sbami dpvědnými za výchvu a dalšími blízkými sbami za pdmínek stanvených tímt záknem, a t frmu krespndence, telefnických hvrů a sbních návštěv, přijímat v zařízení s vědmím pedaggickéh pracvníka i návštěvy sb, které nejsu uvedeny v písmenu n); pedaggický pracvník návštěvu nepřipustí, pkud byly dítěti zakázány neb mezeny návštěvy pdle 21 dst. 1 písm. e) neb pkud návštěva hržuje zdraví neb bezpečnst, pustit samstatně se suhlasem pedaggickéh pracvníka zařízení za účelem vycházky, pkud se jedná dítě starší 7 let věku, pkud nedšl k zákazu neb mezení v rámci patření ve výchvě stanvených tímt záknem, na pdpru a pmc p uknčení pbytu v zařízení v suladu s cílem reintegrace dítěte d rdiny a splečnsti. Dítě s nařízenu ústavní výchvu má pvinnst: ddržvat stanvený přádek a kázeň, plnit pkyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepškzvat cizí majetek, ddržvat zásady slušnéh jednání s sbami, s nimiž přichází d styku, v prstrách zařízení a v sbních věcech udržvat přádek a čisttu a i jinak zachvávat ustanvení vnitřníh řádu zařízení, ddržvat předpisy a pkyny k chraně bezpečnsti a zdraví, s nimiž byl řádně seznámen, pskytnut na výzvu ředitele dklady svých příjmech, předat d úschvy na výzvu ředitele předměty hržující výchvu, zdraví a bezpečnst; dba úschvy těcht předmětů nesmí přesáhnut dbu pbytu dítěte v zařízení a při jeh uknčení musí být tyt předměty dítěti neb sbě dpvědné za výchvu vydány, pdrbit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není vlivněn alkhlem neb jinu návykvu látku. Je-li pr vyšetření třeba debrat krev, je dítě pvinn strpět, aby mu lékař neb dbrný zdravtnický pracvník debral krev, pkud t není spjen s nebezpečím pr jeh zdraví. Ředitel své práv nařídit dítěti vyšetření na přítmnst alkhlu a jiných návykvých látek deleguje na veducíh vychvatele a vychvatele či asistenty pedagga, kteří knají službu. Práva a pvinnsti se vztahují rvněž na nezapatřené sby, které jsu v péči zařízení. V Dětském dmvě Nvé Strašecí není ddělená místnst, která by byla využívána pr zklidnění dítěte a stabilizaci jeh psychickéh stavu. Opatření ve výchvě (dle 31 zákna) Za prkázané prušení pvinnstí vymezených záknem a Vnitřním řádem může být dítěti dňat kladné patření (viz níže), snížen kapesné v rzsahu stanveném tímt záknem, 6

7 mezen neb zakázán trávení vlnéh času mim zařízení v rzsahu stanveném vnitřním řádem, dňata mžnst účastnit se atraktivní činnsti či akce, zakázány návštěvy, s výjimku návštěv sb dpvědných za výchvu, sb blízkých a právněných zaměstnanců rgánů sciálně-právní chrany dětí, a t na dbu nejdéle 30 dnů v bdbí následujících 3 měsíců. Uvedená patření lze ukládat pdmíněně se zkušební dbu až na 3 měsíce. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění pvinnstí neb za příkladný čin může být dítěti prminut předchzí patření pdle dstavce 1, udělena věcná neb finanční dměna, zvýšen kapesné v rzsahu stanveném tímt záknem, pvlena mimřádná návštěva kulturníh zařízení, mimřádná vycházka, mimřádná návštěva neb přiznána jiná sbní výhda Dítě, které se dpustí útěku ze zařízení, je hdncen individuálně pdle rzumvé zralsti, věku a důvdu, prč se útěku dpustil. Přijatá patření jsu zaznamenávána či zakládána d sbníh spisu dítěte. Zařízení nemá ddělenu místnst. Kapesné, sbní dary, pmc při dchdu z DD Kapesné je pskytván dětem v plném přímém zapatření, a t minimálně ve výši 2/3 částky stanvené aktuálním právním předpisem. Výše kapesnéh se řídí vnitřní Směrnicí pr pskytvání kapesnéh, která je přílhu č. 1 tht Vnitřníh řádu. Pvěřený vychvatel skupiny vypracuje d psledníh dne v měsíci, za který je kapesné vyplácen, návrh, ve kterém je hdncen chvání dítěte dle stanvených kritérií. S návrhem seznámí děti a pak jej předlží řediteli (jeh zástupci) ke schválení. Kapesné je vyplacen nejdéle d 3 pracvních dní p bdržení návrhu. Dítě pdepisuje evidenci kapesnéh. Pskytvání sbních darů Osbní dary jsu pskytvány dle přílhy č. 1. O pskytnutých darech je vedena evidence. Kapesné a sbní dary náleží v suladu se záknem č. 102/2002 Sb., v platném znění, puze za dbu, kdy je dítěti a nezapatřené sbě pskytván plné přímé zapatření ( 31, dst. 1). Za bdbí kratší než 1 měsíc se kapesné stanví pdle pčtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesnéh činí 1/30 měsíční výše kapesnéh. Vypčtená částka se zakruhlí na desetikruny směrem nahru ( 31, dst. 2) Kapesné nenáleží dítěti za dny, p které je na útěku ze zařízení neb je ve výknu vazby neb ve výknu trestu dnětí svbdy ( 31, dst. 3). Mládeži, která p dsažení zletilsti dchází ze zařízení, se pdle skutečné ptřeby v dbě prpuštění pskytuje věcná pmc neb jednrázvý příspěvek v hdntě dané přílhu č. 1. 7

8 Organizace dne je řešena v režimu dne (přílha č.3) Pbyt dětí mim zařízení a) Vlné vycházky Vlné vycházky upravuje přílha č.3 Pravidla pr pbyt dětí mim bjekt dětskéh dmva. b) Přechdné ubytvání mim zařízení: pbyt v dmvě mládeže pvluje ředitel v rámci svých pravmcí, rzhdnutí je zalžen ve spise dítěte pbyt u OOV pvluje ředitel v rámci svých pravmcí a na základě suhlasu příslušnéh OSPOD s dčasným pbytem u OOV, suhlas je zalžen ve spise u sciální pracvnice. c) Kntakty dětí s rdiči a dalšími sbami: Návštěvní řád je přílhu tht řádu. Písemné kntakty: Pštvné za dpisy OOV hradí dětem DD. Ostatní písemné kntakty s jinými sbami udržují děti na své náklady. Dpisy, které dítě bdrží, zapíše pvěřený zaměstnanec d Sešitu dšlé pšty pr děti. Telefnické kntakty: Děti mhu přijímat telefnické hvry v DD, a t denně d 21 hdin. V zařízení mhu mít děti mbilní telefn, a t puze na vlastní dpvědnst, za pdmínky, že s ním neprušují režim dne, respektují pkyny vychvatelů a neprušují pravidla slušnéh chvání. Pužívání mbilních telefnů v DD je vymezen přílhu č. 4 tht vnitřníh řádu. V případě prušení neddržení pravidel (např. nční telefnvání) zmcňuje ředitel DD vychvatele či asistenta pedagga k dčasnému debrání mbilníh telefnu. (dle 109/2002, 23 dst. 1, písm.g ). Spluspráva dětí: Děti splu s vychvateli spravují živt v rdinné skupině. Pdílejí se na tvrbě týdenníh plánu, kdy vychvatel vhdně zvlenými metdami, frmami a pracvními pstupy krdinuje jejich nápady a názry. Je garantem, že plánvaná činnst je v suladu s celkvu kncepcí DD. P sknčení výchvnéh blku děti hdntí uplynulu dbu, splnění stanvených cílů, zdůvdňují si příčiny neúspěchů či úspěchů, hdntí své chvání i chvání dspělých a vytyčují si cíle a úkly pr další bdbí. Děti v rdinné skupině se dále pdílejí na tvrbě jídelníčku na dny, kdy prbíhá vaření v rámci přípravy na živt (zpravidla víkendy). Připmínky a názry jedntlivců či skupin nad rámec rdinné skupiny je mžn dále řešit buď individuálně s knkrétními veducími pracvníky, prstřednictvím vychvatelů neb na setkáních dětí dětskéh dmva ( kmunitách ), které se knají dle ptřeby. Pdklady na kmunutu připravuje a kmunitu vede veducí vychvatel. Smluvní pbyt zletilých nezapatřených sb v zařízení: Dítě, které se blíží věku zletilsti, může pžádat ředitele DD setrvání v zařízení p dbu dknčení přípravy na buducí pvlání, a t písemně před předpkládaným uzavřením smluvy. Se zletilým dítětem je sepsána smluva, která řeší práva a pvinnsti zletiléh a dětskéh dmva. Čl. 6 Práva a pvinnsti sb dpvědných za výchvu vůči zařízení ZZ a OOV jsu seznámeni písemně s 26 zákna: Práva ZZ a OOV: a) na infrmace dítěti, a t na základě své žádsti b) vyjadřvat se k návrhu patření zásadní důležitsti ve vztahu k dítěti, nehrzí-li nebezpečí z prdlení a na infrmace prvedeném patření c) na udržvání kntaktu s dítětem, nebrání-li tmu závažné klnsti hržující dítě. Prt DD stanvuje průběžně tzv. djezdvé víkendy, kdy děti mhu jezdit dmů, a t zpravidla 1x za 8

9 2 týdny d pátku hd. d neděle 16 hd. Cestvné k OOV hradí dětský dmv,cestu zpět OOV. Pkud víkend připadá sučasně na prázdniny, není určen jiný termín. Pbyt je pdmíněn nejprve písemnu žádstí OOV předlženu řediteli DD. Na jejím základě si DD vyžádá písemný suhlas místně příslušnéh OSPOD. P jeh bdržení vyrzumí OOV. Prt je důležité, aby OOV udržvaly c nejčastější kntakt s DD a svým dítětem. Pr děti mladší 15 let si OOV musí přijet, pkud není situace řešena jiným způsbem. Ttéž se týká prázdnin. d) na pradensku pmc DD ve věcech výchvné péče dítě Pvinnsti ZZ či OOV: a) hradit příspěvek na úhradu péče pskytvané dětem v DD ( 27-30) b) zajistit dprvd dítěte ml. 15 let při jeh vyzvedávání i předávání z pbytu c) seznámit se s vnitřním řádem DD a ddržvat jeh ustanvení d) známit bezdkladně DD pdstatné klnsti pbytu dítěte u nich, týkající se zejména jeh zdraví a výchvy e) hradit náklady na zdravtní péči, léčiva a zdravtnické prstředky dítěte, které nejsu hrazeny ze zdravtníh pjištění, pkud byly pskytvány na základě jejich žádsti f) nenarušvat řád a chd DD, nevyzvídat na jiných dětech infrmace nich a jejich rdinách, nenapadat slvně ani fyzicky pracvníky DD ani jeh návštěvníky g) telefnní kntakt s dítětem prvzvat puze v dbě d h) v případě ptřeby ddat zařízení chybějící ptřebnu dkumentaci týkající se dítěte Čl. 7 Úhrada nákladů na péči děti v zařízení vydání rzhdnutí způsb dvlání Vydání rzhdnutí: v suladu se záknem ( 27-30) a správním řádem vydává rzhdnutí ředitel DD p příchdu dítěte d zařízení. Dkumentaci připravuje sciální pracvnice. Odvlání lze pdat písemně d 15 dnů prstřednictvím ředitele DD ke Krajskému úřadu Středčeskéh kraje. Pkud rdiče splňují pdmínky pr nestanvení příspěvku neb stanvení nižší částky (dlží ptvrzení výši příjmů či čestné prhlášení), předpis je p tut dbu snížen v suladu se záknem. Pkud djde ke změně (rdič musí další ptvrzení ddat autmaticky p uplynutí 12 měsíců, DD nevyzývá pvinné sby), vydá se rzhdnutí nvé se stanvením příspěvku dle zákna a prváděcích předpisů. pstup při úrazech dětí zdravtní péče a zdravtní prevence Čl. 8 Péče zdraví a bezpečnst dětí D DD nemá pvlen vstup cizí sba bez suhlasu ředitele, ani zde nikd bez jeh suhlasu nesmí prvádět šetření neúřední pvahy. Každá sba, která je t pžádána, je pvinna se legitimvat pr určení ttžnsti. Všechny sby jsu zapisvány d Knihy návštěv na rdinných skupinách a Knihy úředních návštěv. Při výchvném prcesu zajišťuje bezpečnst dětí vychvatel a asistent pedagga. Ve výjimečné situaci pak i statní pracvníci DD. Pracvník musí předvídat nebezpečí, před zahájením činnsti prvést pučení dětí. Děti jsu jednu rčně a při příchdu d DD seznámeny se zásadami BOZP. Před prázdninami jsu děti dále prškleny bezpečnsti na tábrech a při letní činnsti. Kupání a plavecký výcvik dětí mladších 18 let jsu dvleny jen za dhledu výchvnéh pracvníka. Lyžařský výcvik prvádí sba s právněním lyžařskéh instruktra. Dprvd dětí d 7 let (MŠ) zajišťují vychvatelé a asistenti pedagga. Ostatní děti dcházejí a djíždějí d škl samstatně. 9

10 Děti jsu vychvatelem skupiny písemně pučeny zásadách bezpečnéh chvání v kuchyni. Ddržují stanvená pravidla, udržují přádek, šetří materiální vybavení a energii. Děti nepužívají splečné ptraviny v kuchyňkách, pkud k tmu nemají suhlas vychvatele. Pkje dětí se zamykají při jejich puštění. Děti nemají pvlen bez pvlení zaměstnance DD vlný přístup d kanceláří, kuchyně ŠJ, na hřiště, skladů, sklepů a půd. V případě úrazu pstupuje pracvník, který jej zjistil, tak, že pskytne bezdkladně první pmc v rámci svéh vzdělání a schpnstí. Pkud je ptřeba, zajistí šetření zraněnéh dítěte v příslušném zdravtnickém zařízení. V případě ptřeby přivlá záchrannu službu s lékařem. Pkud nelze jinak, pužije služební vzidl (jde-li pracvníka právněnéh vzidl řídit). Záznam úrazu je prveden v suladu s platnu legislativu pvěřeným zaměstnancem. V případě nemci se děti-pacienty stará dle pkynů šetřujícíh lékaře ranní služba, v dpledních hdinách a vlných dnech pak vychvatelé příslušné rdinné skupiny. V suladu se záknem č. 379/2005 Sb., patřeních k chraně před škdami způsbenými tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami a změně suvisejících záknů - dle 8 dst 1, písm. b) a dst. 2) je v tmt DD zakázán kuřit ve vnějších i vnitřních prstrách - dle 9 dst. 2) může pracvník DD pžádat plicii ČR zákrk směřující k ddržení zákazu, pkud jej některá sba zdržující se ve výše uvedených prstrách neddržuje - dle 12 dst. g) je v tmt DD zakázán pdávání alkhlických nápjů Kuření a dhazvání nedpalků je zakázán rvněž v prstru před vstupem d dětskéh dmva. Čl. 9 Závěrečná ustanvení Každá rdinná skupina má 1 kpii tht Vnitřníh řádu. Vnitřní řád je k dispzici každému na rdinných skupinách, u ředitele, dále je umístěna na webvých stránkách zařízení (www.strasidylk.cz). Každý z vychvatelů skupiny je pvinen prkazatelným způsbem děti své skupiny s Vnitřním řádem seznámit, a t vždy při příchdu nvéh dítěte, nejméně však 2 x rčně, a t v září a v březnu. Sciální pracvnice DD prkazatelným způsbem seznámí OOV s Vnitřním řádem při jejich první návštěvě v dětském dmvě. Tent vnitřní řád vstupuje v platnst Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 10

11 Přílha č. 1 k Vnitřnímu řádu č.j. 01/2014 Směrnice pr pskytvání kapesnéh, sbních darů a věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti, jemuž byl uknčen pbyt v dětském dmvě V suladu se záknem č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákn č. 109/2002 Sb. a Nařízení vlády ze dne 4. prsince stanvení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesnéh, hdnty sbních darů a hdnty věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti ve šklských zařízeních pr výkn ústavní neb chranné výchvy, náleží dětem a nezapatřeným sbám, kterým pskytuje plné přímé zapatření Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí, Okružní 647, d kapesné, sbní dary a věcná pmc či peněžitý příspěvek dle tét směrnice. I. Výše kapesnéh činí za kalendářní měsíc: Kč, jde-li dítě d 6 let věku, Kč, jde-li dítě d 6 d 10 let věku, Kč, jde-li dítě d 10 d 15 let věku, 300 až 400 Kč, jde-li dítě d 15 let věku neb nezapatřenu sbu, nejméně však dvě třetiny částky dané uvedenými rzpětími. a. Dítěti neb nezapatřené sbě v případě, že řádně plní ustanvení vnitřníh řádu, připravuje se na vyučvání, pdílí se na chdu své rdinné skupiny, chrání své zdraví a zdraví statních, chvá se vhdně k dětem a dspělým, pečuje sbní věci a zařízení dětskéh dmva, ddržuje sbní hygienu, náleží z rzpětí dle aktuálníh věku tat částka: d 6 let 50 Kč 6 10 let 150 Kč let 250 Kč d 15 let 375 Kč b. Při neddržvání Vnitřníh řádu, nedstatečném prspěchu, lajdáctví ve škle, záškláctví, nerespektvání pkynů vychvatelů a učitelů, nedstatečné péči sbní hygienu, věci sbní ptřeby a zařízení DD, při neddržvání chrany zdraví a léčebnéh režimu, nevhdném chvání k dětem a dalších prhřešcích prti pravidlům a dbrým mravům se tat částka snižuje. Ve výjimečných případech až na spdní hranici v příslušné věkvé kategrii. c. Při plnění úklů nad rámec pvinnstí se částka zvyšuje. Ve výjimečných případech až na hrní hranici v příslušné věkvé kategrii. d. Kapesné náleží dítěti a nezapatřené sbě za dny, kdy je v plném přímém zapatření DD. e. Důvdy pr snížení či navýšení kapesnéh prjedná vychvatel s dítětem a zapíše je d dkumentace kapesnéh. 11

12 II. Hdnta sbníh daru k narzeninám, k jiným bvyklým příležitstem a k úspěšnému uknčení studia činí nejvýše: narzeniny, Vánce, svátek úspěšné uknčení studia celkem neb zahájení zákl. šk. dcházky dítě d 6 let 1500,- 240,- 1740,- d 6 d 15 let 1425,- 715,- 2140,- d 15 let 1630,- 820,- 2450,- Částku určenu na dar k narzeninám, částku určenu na dar k Váncům a částku určenu k svátku lze snížit vždy 100,- Kč v případě, kdy dítě neplní své pvinnsti vyplývající z Vnitřníh řádu. III. Hdnta věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti, jemuž byl uknčen pbyt v dětském dmvě na základě zákna 109/2002 Sb., v platném znění, dle 24, dst. 5, písmen b a c. Hdnta věcné pmci neb peněžitéh daru se pskytuje ve výši nejvýše Kč, a je určena těmit kritérii: 1. Plná výše: mládež siřelá, s uknčeným vzděláním mládež s uknčeným vzděláním, která se nevrací d rdiny 2. Částečný příspěvek: je přiznán dítěti, které se vrací d rdiny. Dále může být částka snížena dle dby pbytu a způsbu dchdu dítěte z dětskéh dmva. Svu rli hrají také výchvná hlediska. Výši pmci a skutečnst, zda půjde hmtnu či peněžitu pmc, na základě návrhu pedaggů schvaluje ředitel DD. V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 12

13 Přílha č. 2 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Denní režim Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí A ) Dny šklní dcházky budíček, sbní hygiena, úklid pkjů, snídaně, dchd d škly běd ,30 příprava na vyučvání, výchvná činnst svačina výchvná činnst, zájmvá činnst vlné vycházky večeře úklid býváků, šaten a splečných prstrů kmunita na jedntlivých RS, výchvné činnsti večerní hygiena, výchvné činnsti, televize, PC Večerní sprchvání prbíhá d Menší děti d (tedy d dchdu denních vychvatelů). Večerka: děti na 1. stupni ZŠ ve hd děti na 2. stupni ZŠ, učni a studenti ve Pedaggičtí pracvníci mají v kmpetenci upravvat aktuálně čas večerky. B) Prázdniny, svátky, víkendy budíček, sbní hygiena, úklid pkjů snídaně výchvné a zájmvé činnsti, příprava běda běd plední klid výchvné a zájmvé činnsti svačina vlné vycházky, příprava večeře večeře úklid býváků, šaten a splečných prstrů kmunita na jedntlivých RS, výchvné činnsti večerní hygiena, výchvné činnsti, televize, PC Večerka: děti na 1. stupni ZŠ ve hd děti na 2. stupni ZŠ, učni a studenti ve Pedaggičtí pracvníci mají v kmpetenci upravvat aktuálně čas večerky. V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 13

14 Přílha č. 3 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Pravidla pr pbyt dětí mim bjekt dětskéh dmva ( vycházky, pbyt u rdičů či jiných sb, přechdné ubytvání mim zařízení) Obecná pravidla: 1. Dítě mladší sedmi let může trávit vlný čas mim bjekt dětskéh dmva jen za dhledu výchvnéh pracvníka, dítě starší sedmi let s vědmím výchvnéh pracvníka i bez jeh dhledu. 2. Děti starší sedmi let mhu se suhlasem vychvatele pustit DD na vlnu vycházku. Vychvatel ví, kde a s kým dítě pbývá. Vlná vycházka se zapisuje d knihy vycházek. 3. Dprvd dětí d škly je zabezpečván pr děti prvníh rčníku, pr děti starší sedmi let je mžné uplatňvat diferencvaný přístup, ale s přihlédnutím k rzumvé a sciální zralsti dítěte. Nemcné děti (d 18 let) dprvází k lékaři vychvatel. Vychvatel knkrétníh dítěte zdpvídá za úplné a fakticky bjektivní zprávy zdravtním stavu tht dítěte. Pkyny lékaře jsu neprdleně plně vypvídajícím způsbem zapsány d k tmu určených dkladů (Organizační kniha, Kniha zdravtních záznamů). Osbní vln: Osbní vln pr duševní relaxaci dětí uděluje vychvatel pravidelně každý den v délce nejméně 1 hdiny. Děti se v dbě sbníh vlna věnují činnstem dle vlastníh zájmu. Nejvhdnější dbu pr sbní vln je p napsání úklů neb p večeři, ale vychvatel je může udělit i v jinu dbu. Vycházky uděluje vychvatel. Pravidla pr vlné vycházky dětí: Škláci: navštěvují základní a speciální šklu (mhu být i starší 15 let) a jsu starší 7 let - pndělí- čtvrtek a neděle d 7 let d 14 let věku 2 hd v dbě d hd. d 15 let d 17 let věku 2 hd v dbě d hd d 18 let v dbě d hd - pátek-sbta d 7 d 11 let věku 2 hd. v dbě d hd d 12 d 14 let věku 3 hd. v dbě d hd d 15 d 17 let věku v pátek d 22. hd v sbtu d hd d 18 let d hd Děti ve věku d 15 d 18 let a více se musejí d dětskéh dmva vrátit na večeři tj. d 18 hdin. Pkud je dítě starší 15 let a ještě navštěvuje základní šklu, platí pr něj dba vycházek jak pr děti d 15 let. Vycházky uděluje vychvatel puze v čase, kdy není plánvána knkrétní činnst se skupinu a jsu splněny všechny zadané úkly. Dětem starším 12 let lze udělit mimřádnu vycházku a p dhdě s vychvatelem ji lze prdlužit d 19 hd. O vycházku musí dítě pžádat. Mimřádnu vycházku může vychvatel udělit terýkliv den za vzrné plnění pvinnstí. Délku mimřádné vycházky určuje vychvatel pdle věku a také zásluh - je t frma dměny. Pravidla pr vycházky pdle věku dětem d 7 let nelze vlnu vycházku dvlit 14

15 dětem d 7 d 12 let lze pvlit puze pchůzku (nákup, návštěva kamaráda) ve městě Nvé Strašecí, pvluje vychvatel dle rzumvé a sciální zralsti dítěte děti d 12 d 18 let mhu na samstatnu vycházku ve městě Nvé Strašecí Pvlené vycházky zapisují vychvatelé d denníh záznamu a sledují včasný návrat. Pzdní návrat je výchvně řešen mezením další vycházky či jiným výchvným patřením. Pr kntrlu se děti zapíší p udělení vycházky d knihy vlných vycházek, uvedu dbu vycházky a míst pbytu vychvatel tut infrmaci ptvrdí svým pdpisem. Disktéky, plesy a jiné večerní splečenské akce mhu navštěvvat děti až p uknčení základní šklní dcházky. Před dchdem má vychvatel pvinnst pučit dítě zákazu pžívání alkhlických nápjů, drg a jiných návykvých látek, a sučasně stanví hdinu návratu. Čas návratu zapíše nční služba d rganizační knihy, sučasně s výsledkem případnéh testu na pžití návykvých látek. Pzdní návrat neb pzitivní test bude mít vliv na pvlení příští akce. Měst Nvé Strašecí mhu při vlných vycházkách pustit jen starší 18 let. Zásady vlných vycházek pr děti d 18 let: - zákaz her na silnici - ddržvání bezpečnstních pravidel při jízdě na kle - zákaz bruslení na zamrzlých vdních plchách - zákaz zdržvat se bez účelu v prstrách autbusvé zastávky - nechdit nikam s cizími lidmi - nepřijímat d cizích sb žádné předměty, ptraviny, alkhl, cigarety, drgy - nepskytvat jiným sbám infrmace dětech, pracvnících a majetku DD - nejezdit autstpem - slušné chvání na veřejnsti - ddržvání právníh řádu a splečenských nrem V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 15

16 Přílha č. 4 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Zásady pužívání mbilních telefnů dětí v Dětském dmvě Nvé Strašecí I. a. Osba, která mbilní telefn dítěti darvala, t neprdleně známí ústně neb písemně vychvateli, sciální pracvnici neb řediteli DD. b. Mbilní telefn je majetkem dítěte. Dětský dmv a jeh zaměstnanci nenesu žádnu zdpvědnst za jeh ztrátu, pškzení či zničení. Telefnvání z mbilníh telefnu si hradí jeh majitel z vlastních prstředků. c. Dítě, sby, které mbilní telefn dítěti věnvaly, ani jiné sby nemají práv na DD vymáhat náhradu škdy vzniklu na mbilním telefnu, jeh příslušenství, ani škdy vzniklé prvzváním mbilníh telefnu. II. Pužívání mbilních telefnů dětmi 1. Dítěti v DD je zakázán pužívat mbilní telefn v dbě d večerky d budíčku. V tét dbě je mbilní telefn vypnutý. 2. Pkud dítě ustanvení bdu 1) prušuje, je vychvatel neb asistent pedagga právněn mbilní telefn dítěti debrat d úschvy. Dítě si jej může p 6. hdině ranní vyzvednut. 3. Pkud dítě ustanvení bdu 1) prušuje pravidelně, je vychvatel neb asistent pedagga právněn mbilní telefn dítěti debírat d úschvy pravidelně každý den ve Dítě má mžnst ulžit si mbilní telefn u vychvatele či asistenta pedagga. 5. Pkud je mbilní telefn ulžen u vychvatele či asistenta pedagga, přebírá za něj DD dpvědnst d dby, než je pět dítěti navrácen. 6. Pužívání mbilníh telefnu ve šklách, které děti z DD navštěvují, upravují předpisy platné v těcht šklách. Děti jsu pvinné se těmit předpisy řídit. III. Telefnvání dětem na mbilní telefny d DD 1. Dětem d DD je mžné na mbilní telefny telefnvat a psílat sms puze v dbě d 6.00 d V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 16

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více