Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR"

Transkript

1 Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, Nvé Strašecí Tel.: , fax: IČ: IZO: V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

2 Ředitel zařízení Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí (dále jen DD ) v suladu se záknem č. 109/2002 Sb., výknu ústavní výchvy neb chranné výchvy ve šklských zařízeních a preventivně výchvné péči ve šklských zařízeních a změně dalších záknů, v platném znění, (dále jen zákn) a v suladu s dalšími právními předpisy vydává tent vnitřní řád. čl. 1 Charakteristika a struktura zařízení název zařízení: Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí adresa: Okružní 647, Nvé Strašecí telefn/fax: , a) dětský dmv kapacita: 24 prfese: úkl: ředitel, veducí vychvatel, vychvatelé, asistenti pedagga, sciální pracvnice, hspdářka, uklízečka, dmvník, pracvník v sciálních službách Hlavní účel a předmět činnsti je vymezen záknem č. 109/2002 Sb., v platném znění a prváděcími předpisy a záknem č. 561/2004 Sb. (šklský zákn) a prváděcími předpisy. Účelem dětskéh dmva je zajišťvat péči děti s nařízenu ústavní výchvu, které nemají závažné pruchy chvání. Hlavním cílem je připravit dítě na samstatný živt s hledem na prstředí, d kteréh bude p prpuštění z ústavní výchvy dcházet. Dále pak případná sanace půvdní rdiny (je-li reálná) a umístění dítěte d ní. V nepslední řadě umístění dítěte d pěstunské rdiny. Děti se vzdělávají ve šklách, které nejsu sučástí zařízení. b) šklní jídelna kapacita: 50 prfese: úkl: veducí šklní jídelny (prvzářka), kuchařka zajištění celdenníh stravvání pr děti a zaměstnance DD O umístění dítěte d DD infrmuje sciální pracvnice záknnéh zástupce dpručeným dpisem, ve kterém je výňatek z vnitřníh řádu DD (kntakty na pracvníky DD, práva a pvinnsti ZZ či jiných OOV, časvé vymezení návštěv, citace ze zákna- 26,27,28,29,30). Se ZZ a OOV je udržván kntakt písemně, telefnicky a sbním stykem. Čl. 2 Pstup při přijímání, přemísťvání a prpuštění dětí vymezení dpvědnsti pracvníků zařízení splupráce s kmpetentními rgány a institucemi zajišťvání pmci p prpuštění ze zařízení Děti d DD jsu přijímány na základě rzhdnutí sudu či předběžnéh patření umístěni. Při přijetí dítěte je přítmen pracvník DD (sciální pracvnice či pedagg), který přebere sbní dkumentaci dítěte. Přijímací phvr prvede s dítětem veducí vychvatel, sciální pracvnice a naknec seznámení se živtem v bytě vychvatel knkrétní rdinné skupiny. Dítě je seznámen s Vnitřním řádem, včetně 2

3 práv a pvinnstí, mžnstmi kntaktu s rdinnými příslušníky a mžnstí pdávat stížnsti. Je prveden prvtní pršklení BOZP. Přemísťvání dětí d jinéh zařízení je mžné jen na základě rzhdnutí sudu či předběžnéh patření. O důvdu přemístění dítě infrmuje ředitel, dprvd zajišťuje zpravidla sciální pracvnice, pkud její přítmnst nelze z rganizačních důvdů zajistit, pak vychvatel či asistent pedagga. Dkumentaci připravuje sciální pracvnice DD. Prpuštění dětí se děje v suladu se záknem. Výstupní rzhvr vede vychvatel rdinné skupiny, ředitel a sciální pracvnice, která připravuje dkumentaci. Ošacení a výbavu, pkud na ni má dítě dle vnitřníh řádu nárk, zajišťuje pvěřený vychvatel. Finanční či hmtnu pmc při dchdu dítěte z dětskéh dmva prjednává prada vychvatelů. Pkud je dítě plnleté, dchází ze zařízení sam, pkud nepžádá dprvd pracvníka DD. Neplnletí jsu předáni sudem určené OOV. Ta bdrží i dkumentaci. Pkud dítě před dchdem z DD nedmítne pmc, zařízení je mu v rámci svých mžnstí a v suladu s právním řádem nápmcn s hledáním zaměstnání, ubytvání, jednáním na úřadech i ve splupráci s nadacemi a institucemi. O příchdu, přemístění či dchdu dítěte z DD infrmuje neprdleně sciální pracvnice písemnu frmu OSPOD, sud a záknné zástupce dítěte. Čl. 3 Organizace výchvně vzdělávacích činnstí v zařízení rganizace výchvných činnstí rganizace vzdělávání dětí rganizace zájmvých činnstí systém prevence sciálně patlgických jevů Prvz v zařízení je nepřetržitý a celrční. Výchvně vzdělávací činnst prbíhá pdle dluhdbéh záměru rzvje zařízení, kmplexních prgramů rzvje sbnsti jedntlivých dětí, rčníh plánu výchvně vzdělávací činnst a týdenních plánů výchvně vzdělávací činnsti. Systém prevence sciálně patlgických jevů je řešen v Minimálním preventivním prgramu pr příslušný rk. Zajištění krdinace v blasti prevence prvádí veducí vychvatel. Děti se vzdělávají ve šklách, které nejsu sučástí zařízení: Předšklní výchva: MŠ Nvé Strašecí Pvinná šklní dcházka: ZŠsp. Rakvník, J.A.Kmenskéh Nvé Strašecí V případě specifických ptřeb je vzdělávání zajištěn i v jiných šklách. K přípravě na buducí pvlání je zvlen typ škly pdle zájmu a schpnstí dítěte. Zařízení úzce splupracuje s DÚ, SPC a PPP. Organizace zájmvé činnsti Děti navštěvují dle svých schpnstí a zájmů různé kružky, které nabízejí škly, ZUŠ či zájmvé rganizace. Priritní je integrace dětí d splečnsti a navazvání sciálních vazeb mim DD. Dětský dmv má vlastní sprtvní hřiště, které je přístupné i veřejnsti, má mžnst pužívat tělcvičnu ZŠ Nvé Strašecí a atletický stadin Na Kcurku (MěÚ Nvé Strašecí). Zájmvá činnst v DD je zajišťvána dle aktuální ptřeby a mžnstí zaměstnanci dětskéh dmva, splupracujícími rganizacemi a dbrvlníky 3

4 zařazení dětí d rdinných skupin ubytvání dětí materiální zabezpečení finanční prstředky dětí systém stravvání pstup v případě útěku dítěte ze zařízení Čl. 4 Organizace péče děti v zařízení Dětem umístěným v DD a nezapatřeným sbám je pskytván plné přímé zapatření ( 2 dst. 7),tj.: a) stravvání, ubytvání, šacení b) učební pmůcky a ptřeby c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání d) úhrada nákladů na zdravtní péči, léčiva a zdravtnické ptřeby, které nejsu hrazeny ze zdravtníh pjištění, pkud péče nebyla vyžádána záknnými zástupci dítěte e) kapesné, sbní dary a věcná pmc při dchdu zletilých ze zařízení f) úhrada nákladů na dpravu d sídla škly V dbě, kdy je pbyt v zařízení přerušen dle 23 dst. 1 písm. a), pskytují dítěti plné přímé zapatření sby, u nichž dítě pbývá ( 2 dst. 8). Dále mhu být těmt dětem a nezapatřeným sbám hrazeny ( 2, dst. 9): a) ptřeby pr využití vlnéh času a rekreaci b) náklady na kulturní, umělecku, sprtvní a ddechvu činnsti c) náklady na sutěžní akce, rekreaci d) náklady na dpravu k sbám dpvědným za výchvu, 2x za měsíc Zařízení děti p materiální stránce zabezpečuje standardně až nadstandardně, prt za cenné předměty, finanční htvst, blečení atd., které nejsu vlastnictvím DD, nepřebírá DD dpvědnst (mbilní telefny viz přílha 4). Ředitel může využít svéh práva dle 23 dst. 1, písm.g) a převzít předměty d úschvy. Pdle zájmu dítěte a s hledem na předchzí rdinnu výchvu a jeh rzumvé schpnsti se DD snaží vytvření c nejlepších pdmínek pr účast na nábženské výchvě, nábženských břadech, ppř. ddržvání nábženských zvyklstí. V DD jsu 3 rdinné skupiny: dětí dětí dětí S dětmi v rdinných skupinách pracují 2 vychvatelé a 1 asistent pedagga. Surzenci jsu zařazeni d jedné rdinné skupiny, jejich rzdělení může rzhdnut ředitel jen ve velmi závažném případě. Rdinné skupiny jsu kedukvané, zpravidla ve věku d 3 d 18, resp. 19 let, ppř. d dknčení přípravy na pvlání (jak nezapatřená sba). Byt rdinné skupiny má kuchyň s bývacím pkjem, pkje dětí, chdby, sciální zařízení a úlžné prstry. Je vybaven mderním zařízením a elektrpřístrji (pstele, stlky, lampičky, skříně, btníky, kuchyňské linky s vybavením, sedací supravy, televize, vide, pračka, sušička, stly, židle, žaluzie, pčítač, knihy, cd, kazety, PC), prádl, šacení a buv mají děti u sebe, k dispzici jsu sklady na sezónní šacení a sprtvní ptřeby. Mezi splečné prstry patří jídelna, návštěvní místnst, místnst na zájmvu činnst, zahrada, sprtvní hřiště. Děti dstávají kapesné dle zákna (pdrbnsti viz. čl. 5), dměnu učňů na SOU a U, případně prstředky ze sirtčích důchdů či kapesné d OOV, prstředky získané brigádami či pracvním pměrem. Stravvání je zajišťván ve šklní kuchyni DD, v dbě pbytu v dmvě mládeže jídelnami příslušných škl. 4

5 V rámci výchvy se děti zapjují d přípravy stravy např. svačin a večeří (všední dny), Vaření víkendech, případně i v průběhu prázdnin prbíhá v rámci přípravy na živt na rdinných skupinách. Ptraviny si v těcht případech bstarávají rdinné skupiny nákupem za htvé finanční prstředky (rzpčet se řídí stravvacími nrmami). Útěk dítěte pstup Pracvník DD, který zjistí nepřítmnst dítěte, nahlásí útěk nejbližšímu ddělení Plicie ČR a peračnímu důstjníkvi. Dále d 8 hdin také řediteli neb veducímu vychvateli. Plicie sepíše v zařízení či na služebně prtkl a záznam phřešvané sbě. Sciální pracvnice či vychvatelky v dbě její nepřítmnsti, kntaktují OOV (telefnicky, písemně). Sciální pracvnice vyrzumí OSPOD a sud. Jakékli pznatky phřešvaném dítěti jsu předávány Plicii. Dítě je p zadržení přemístěn plicií d nejbližšíh pracviště záchytu neb přím d zařízení. Z místa záchytu vyzvedává dítě pracvník DD (sciální pracvnice či vychvatel). Pkud se dítě vrátí sam či jej přiveze jiná sba, je útěk zrušen ihned na ddělení plicie, kde byl útěk hlášen a u peračníh důstjníka. Čl. 5 Práva a pvinnsti dětí umístěných v zařízení práva dětí pvinnsti dětí patření ve výchvě kapesné,sbní dary a věcná pmc rganizace dne pbyt dětí mim zařízení kntakty dětí s rdiči a dalšími sbami spluspráva dětí smluvní pbyt zletilých nezapatřených sb v zařízení Dítě s nařízenu ústavní výchvu má práv: na zajištění plnéh příméh zapatření, na rzvíjení tělesných, duševních a citvých schpnstí a sciálních dvednstí, na respektvání lidské důstjnsti, na splečné umístění se svými surzenci, nebrání-li tmu závažné klnsti ve vývji a vztazích surzenců, na vytváření pdmínek pr dsažení vzdělání a pr přípravu na pvlání v suladu s jeh schpnstmi, nadáním a ptřebami, na svbdu nábženství, při respektvání práv a pvinnstí sb dpvědných za výchvu usměrňvat dítě v míře dpvídající jeh rzumvým schpnstem, být seznámen se svými právy a pvinnstmi, radit se se svým bhájcem neb patrvníkem, ustanveným pr řízení pdle zvláštníh zákna, bez přítmnsti třetích sb, a za tímt účelem přijímat a desílat krespndenci bez kntrly jejíh bsahu, účastnit se činnstí a aktivit zařízení rganizvaných v rámci výchvnéh prgramu s výjimku zákazu či mezení v rámci patření ve výchvě, stanvených tímt záknem, bracet se se žádstmi, stížnstmi a návrhy na ředitele a pedaggické pracvníky zařízení a pžadvat, aby pdání adresvaná příslušným státním rgánům, rgánům územní samsprávy a právnickým a fyzickým sbám, jsu-li pvěřeny výknem sciálně-právní chrany dětí, byla ze zařízení deslána v následující pracvní den p jejich devzdání pracvníkům zařízení, a t bez kntrly jejich bsahu; tyt žádsti, stížnsti, návrhy a pdání je zařízení pvinn evidvat. 5

6 vyjádřit svůj názr na zamýšlená a prváděná patření, která se h dtýkají; názrům dítěte musí být věnvána patřičná pzrnst dpvídající jeh věku a rzumvé vyspělsti, pžádat sbní rzhvr a uskutečnit sbní rzhvr s pvěřeným zaměstnancem rgánu sciálně-právní chrany dětí, zaměstnancem České šklní inspekce, ministerstva neb rgánu kraje, a t bez přítmnsti dalších sb, být hdncen a dměňván a ke svému hdncení se vyjadřvat, na infrmace stavu svých úspr či phledávek, na udržvání kntaktu s sbami dpvědnými za výchvu a dalšími blízkými sbami za pdmínek stanvených tímt záknem, a t frmu krespndence, telefnických hvrů a sbních návštěv, přijímat v zařízení s vědmím pedaggickéh pracvníka i návštěvy sb, které nejsu uvedeny v písmenu n); pedaggický pracvník návštěvu nepřipustí, pkud byly dítěti zakázány neb mezeny návštěvy pdle 21 dst. 1 písm. e) neb pkud návštěva hržuje zdraví neb bezpečnst, pustit samstatně se suhlasem pedaggickéh pracvníka zařízení za účelem vycházky, pkud se jedná dítě starší 7 let věku, pkud nedšl k zákazu neb mezení v rámci patření ve výchvě stanvených tímt záknem, na pdpru a pmc p uknčení pbytu v zařízení v suladu s cílem reintegrace dítěte d rdiny a splečnsti. Dítě s nařízenu ústavní výchvu má pvinnst: ddržvat stanvený přádek a kázeň, plnit pkyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepškzvat cizí majetek, ddržvat zásady slušnéh jednání s sbami, s nimiž přichází d styku, v prstrách zařízení a v sbních věcech udržvat přádek a čisttu a i jinak zachvávat ustanvení vnitřníh řádu zařízení, ddržvat předpisy a pkyny k chraně bezpečnsti a zdraví, s nimiž byl řádně seznámen, pskytnut na výzvu ředitele dklady svých příjmech, předat d úschvy na výzvu ředitele předměty hržující výchvu, zdraví a bezpečnst; dba úschvy těcht předmětů nesmí přesáhnut dbu pbytu dítěte v zařízení a při jeh uknčení musí být tyt předměty dítěti neb sbě dpvědné za výchvu vydány, pdrbit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není vlivněn alkhlem neb jinu návykvu látku. Je-li pr vyšetření třeba debrat krev, je dítě pvinn strpět, aby mu lékař neb dbrný zdravtnický pracvník debral krev, pkud t není spjen s nebezpečím pr jeh zdraví. Ředitel své práv nařídit dítěti vyšetření na přítmnst alkhlu a jiných návykvých látek deleguje na veducíh vychvatele a vychvatele či asistenty pedagga, kteří knají službu. Práva a pvinnsti se vztahují rvněž na nezapatřené sby, které jsu v péči zařízení. V Dětském dmvě Nvé Strašecí není ddělená místnst, která by byla využívána pr zklidnění dítěte a stabilizaci jeh psychickéh stavu. Opatření ve výchvě (dle 31 zákna) Za prkázané prušení pvinnstí vymezených záknem a Vnitřním řádem může být dítěti dňat kladné patření (viz níže), snížen kapesné v rzsahu stanveném tímt záknem, 6

7 mezen neb zakázán trávení vlnéh času mim zařízení v rzsahu stanveném vnitřním řádem, dňata mžnst účastnit se atraktivní činnsti či akce, zakázány návštěvy, s výjimku návštěv sb dpvědných za výchvu, sb blízkých a právněných zaměstnanců rgánů sciálně-právní chrany dětí, a t na dbu nejdéle 30 dnů v bdbí následujících 3 měsíců. Uvedená patření lze ukládat pdmíněně se zkušební dbu až na 3 měsíce. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění pvinnstí neb za příkladný čin může být dítěti prminut předchzí patření pdle dstavce 1, udělena věcná neb finanční dměna, zvýšen kapesné v rzsahu stanveném tímt záknem, pvlena mimřádná návštěva kulturníh zařízení, mimřádná vycházka, mimřádná návštěva neb přiznána jiná sbní výhda Dítě, které se dpustí útěku ze zařízení, je hdncen individuálně pdle rzumvé zralsti, věku a důvdu, prč se útěku dpustil. Přijatá patření jsu zaznamenávána či zakládána d sbníh spisu dítěte. Zařízení nemá ddělenu místnst. Kapesné, sbní dary, pmc při dchdu z DD Kapesné je pskytván dětem v plném přímém zapatření, a t minimálně ve výši 2/3 částky stanvené aktuálním právním předpisem. Výše kapesnéh se řídí vnitřní Směrnicí pr pskytvání kapesnéh, která je přílhu č. 1 tht Vnitřníh řádu. Pvěřený vychvatel skupiny vypracuje d psledníh dne v měsíci, za který je kapesné vyplácen, návrh, ve kterém je hdncen chvání dítěte dle stanvených kritérií. S návrhem seznámí děti a pak jej předlží řediteli (jeh zástupci) ke schválení. Kapesné je vyplacen nejdéle d 3 pracvních dní p bdržení návrhu. Dítě pdepisuje evidenci kapesnéh. Pskytvání sbních darů Osbní dary jsu pskytvány dle přílhy č. 1. O pskytnutých darech je vedena evidence. Kapesné a sbní dary náleží v suladu se záknem č. 102/2002 Sb., v platném znění, puze za dbu, kdy je dítěti a nezapatřené sbě pskytván plné přímé zapatření ( 31, dst. 1). Za bdbí kratší než 1 měsíc se kapesné stanví pdle pčtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesnéh činí 1/30 měsíční výše kapesnéh. Vypčtená částka se zakruhlí na desetikruny směrem nahru ( 31, dst. 2) Kapesné nenáleží dítěti za dny, p které je na útěku ze zařízení neb je ve výknu vazby neb ve výknu trestu dnětí svbdy ( 31, dst. 3). Mládeži, která p dsažení zletilsti dchází ze zařízení, se pdle skutečné ptřeby v dbě prpuštění pskytuje věcná pmc neb jednrázvý příspěvek v hdntě dané přílhu č. 1. 7

8 Organizace dne je řešena v režimu dne (přílha č.3) Pbyt dětí mim zařízení a) Vlné vycházky Vlné vycházky upravuje přílha č.3 Pravidla pr pbyt dětí mim bjekt dětskéh dmva. b) Přechdné ubytvání mim zařízení: pbyt v dmvě mládeže pvluje ředitel v rámci svých pravmcí, rzhdnutí je zalžen ve spise dítěte pbyt u OOV pvluje ředitel v rámci svých pravmcí a na základě suhlasu příslušnéh OSPOD s dčasným pbytem u OOV, suhlas je zalžen ve spise u sciální pracvnice. c) Kntakty dětí s rdiči a dalšími sbami: Návštěvní řád je přílhu tht řádu. Písemné kntakty: Pštvné za dpisy OOV hradí dětem DD. Ostatní písemné kntakty s jinými sbami udržují děti na své náklady. Dpisy, které dítě bdrží, zapíše pvěřený zaměstnanec d Sešitu dšlé pšty pr děti. Telefnické kntakty: Děti mhu přijímat telefnické hvry v DD, a t denně d 21 hdin. V zařízení mhu mít děti mbilní telefn, a t puze na vlastní dpvědnst, za pdmínky, že s ním neprušují režim dne, respektují pkyny vychvatelů a neprušují pravidla slušnéh chvání. Pužívání mbilních telefnů v DD je vymezen přílhu č. 4 tht vnitřníh řádu. V případě prušení neddržení pravidel (např. nční telefnvání) zmcňuje ředitel DD vychvatele či asistenta pedagga k dčasnému debrání mbilníh telefnu. (dle 109/2002, 23 dst. 1, písm.g ). Spluspráva dětí: Děti splu s vychvateli spravují živt v rdinné skupině. Pdílejí se na tvrbě týdenníh plánu, kdy vychvatel vhdně zvlenými metdami, frmami a pracvními pstupy krdinuje jejich nápady a názry. Je garantem, že plánvaná činnst je v suladu s celkvu kncepcí DD. P sknčení výchvnéh blku děti hdntí uplynulu dbu, splnění stanvených cílů, zdůvdňují si příčiny neúspěchů či úspěchů, hdntí své chvání i chvání dspělých a vytyčují si cíle a úkly pr další bdbí. Děti v rdinné skupině se dále pdílejí na tvrbě jídelníčku na dny, kdy prbíhá vaření v rámci přípravy na živt (zpravidla víkendy). Připmínky a názry jedntlivců či skupin nad rámec rdinné skupiny je mžn dále řešit buď individuálně s knkrétními veducími pracvníky, prstřednictvím vychvatelů neb na setkáních dětí dětskéh dmva ( kmunitách ), které se knají dle ptřeby. Pdklady na kmunutu připravuje a kmunitu vede veducí vychvatel. Smluvní pbyt zletilých nezapatřených sb v zařízení: Dítě, které se blíží věku zletilsti, může pžádat ředitele DD setrvání v zařízení p dbu dknčení přípravy na buducí pvlání, a t písemně před předpkládaným uzavřením smluvy. Se zletilým dítětem je sepsána smluva, která řeší práva a pvinnsti zletiléh a dětskéh dmva. Čl. 6 Práva a pvinnsti sb dpvědných za výchvu vůči zařízení ZZ a OOV jsu seznámeni písemně s 26 zákna: Práva ZZ a OOV: a) na infrmace dítěti, a t na základě své žádsti b) vyjadřvat se k návrhu patření zásadní důležitsti ve vztahu k dítěti, nehrzí-li nebezpečí z prdlení a na infrmace prvedeném patření c) na udržvání kntaktu s dítětem, nebrání-li tmu závažné klnsti hržující dítě. Prt DD stanvuje průběžně tzv. djezdvé víkendy, kdy děti mhu jezdit dmů, a t zpravidla 1x za 8

9 2 týdny d pátku hd. d neděle 16 hd. Cestvné k OOV hradí dětský dmv,cestu zpět OOV. Pkud víkend připadá sučasně na prázdniny, není určen jiný termín. Pbyt je pdmíněn nejprve písemnu žádstí OOV předlženu řediteli DD. Na jejím základě si DD vyžádá písemný suhlas místně příslušnéh OSPOD. P jeh bdržení vyrzumí OOV. Prt je důležité, aby OOV udržvaly c nejčastější kntakt s DD a svým dítětem. Pr děti mladší 15 let si OOV musí přijet, pkud není situace řešena jiným způsbem. Ttéž se týká prázdnin. d) na pradensku pmc DD ve věcech výchvné péče dítě Pvinnsti ZZ či OOV: a) hradit příspěvek na úhradu péče pskytvané dětem v DD ( 27-30) b) zajistit dprvd dítěte ml. 15 let při jeh vyzvedávání i předávání z pbytu c) seznámit se s vnitřním řádem DD a ddržvat jeh ustanvení d) známit bezdkladně DD pdstatné klnsti pbytu dítěte u nich, týkající se zejména jeh zdraví a výchvy e) hradit náklady na zdravtní péči, léčiva a zdravtnické prstředky dítěte, které nejsu hrazeny ze zdravtníh pjištění, pkud byly pskytvány na základě jejich žádsti f) nenarušvat řád a chd DD, nevyzvídat na jiných dětech infrmace nich a jejich rdinách, nenapadat slvně ani fyzicky pracvníky DD ani jeh návštěvníky g) telefnní kntakt s dítětem prvzvat puze v dbě d h) v případě ptřeby ddat zařízení chybějící ptřebnu dkumentaci týkající se dítěte Čl. 7 Úhrada nákladů na péči děti v zařízení vydání rzhdnutí způsb dvlání Vydání rzhdnutí: v suladu se záknem ( 27-30) a správním řádem vydává rzhdnutí ředitel DD p příchdu dítěte d zařízení. Dkumentaci připravuje sciální pracvnice. Odvlání lze pdat písemně d 15 dnů prstřednictvím ředitele DD ke Krajskému úřadu Středčeskéh kraje. Pkud rdiče splňují pdmínky pr nestanvení příspěvku neb stanvení nižší částky (dlží ptvrzení výši příjmů či čestné prhlášení), předpis je p tut dbu snížen v suladu se záknem. Pkud djde ke změně (rdič musí další ptvrzení ddat autmaticky p uplynutí 12 měsíců, DD nevyzývá pvinné sby), vydá se rzhdnutí nvé se stanvením příspěvku dle zákna a prváděcích předpisů. pstup při úrazech dětí zdravtní péče a zdravtní prevence Čl. 8 Péče zdraví a bezpečnst dětí D DD nemá pvlen vstup cizí sba bez suhlasu ředitele, ani zde nikd bez jeh suhlasu nesmí prvádět šetření neúřední pvahy. Každá sba, která je t pžádána, je pvinna se legitimvat pr určení ttžnsti. Všechny sby jsu zapisvány d Knihy návštěv na rdinných skupinách a Knihy úředních návštěv. Při výchvném prcesu zajišťuje bezpečnst dětí vychvatel a asistent pedagga. Ve výjimečné situaci pak i statní pracvníci DD. Pracvník musí předvídat nebezpečí, před zahájením činnsti prvést pučení dětí. Děti jsu jednu rčně a při příchdu d DD seznámeny se zásadami BOZP. Před prázdninami jsu děti dále prškleny bezpečnsti na tábrech a při letní činnsti. Kupání a plavecký výcvik dětí mladších 18 let jsu dvleny jen za dhledu výchvnéh pracvníka. Lyžařský výcvik prvádí sba s právněním lyžařskéh instruktra. Dprvd dětí d 7 let (MŠ) zajišťují vychvatelé a asistenti pedagga. Ostatní děti dcházejí a djíždějí d škl samstatně. 9

10 Děti jsu vychvatelem skupiny písemně pučeny zásadách bezpečnéh chvání v kuchyni. Ddržují stanvená pravidla, udržují přádek, šetří materiální vybavení a energii. Děti nepužívají splečné ptraviny v kuchyňkách, pkud k tmu nemají suhlas vychvatele. Pkje dětí se zamykají při jejich puštění. Děti nemají pvlen bez pvlení zaměstnance DD vlný přístup d kanceláří, kuchyně ŠJ, na hřiště, skladů, sklepů a půd. V případě úrazu pstupuje pracvník, který jej zjistil, tak, že pskytne bezdkladně první pmc v rámci svéh vzdělání a schpnstí. Pkud je ptřeba, zajistí šetření zraněnéh dítěte v příslušném zdravtnickém zařízení. V případě ptřeby přivlá záchrannu službu s lékařem. Pkud nelze jinak, pužije služební vzidl (jde-li pracvníka právněnéh vzidl řídit). Záznam úrazu je prveden v suladu s platnu legislativu pvěřeným zaměstnancem. V případě nemci se děti-pacienty stará dle pkynů šetřujícíh lékaře ranní služba, v dpledních hdinách a vlných dnech pak vychvatelé příslušné rdinné skupiny. V suladu se záknem č. 379/2005 Sb., patřeních k chraně před škdami způsbenými tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami a změně suvisejících záknů - dle 8 dst 1, písm. b) a dst. 2) je v tmt DD zakázán kuřit ve vnějších i vnitřních prstrách - dle 9 dst. 2) může pracvník DD pžádat plicii ČR zákrk směřující k ddržení zákazu, pkud jej některá sba zdržující se ve výše uvedených prstrách neddržuje - dle 12 dst. g) je v tmt DD zakázán pdávání alkhlických nápjů Kuření a dhazvání nedpalků je zakázán rvněž v prstru před vstupem d dětskéh dmva. Čl. 9 Závěrečná ustanvení Každá rdinná skupina má 1 kpii tht Vnitřníh řádu. Vnitřní řád je k dispzici každému na rdinných skupinách, u ředitele, dále je umístěna na webvých stránkách zařízení ( Každý z vychvatelů skupiny je pvinen prkazatelným způsbem děti své skupiny s Vnitřním řádem seznámit, a t vždy při příchdu nvéh dítěte, nejméně však 2 x rčně, a t v září a v březnu. Sciální pracvnice DD prkazatelným způsbem seznámí OOV s Vnitřním řádem při jejich první návštěvě v dětském dmvě. Tent vnitřní řád vstupuje v platnst Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 10

11 Přílha č. 1 k Vnitřnímu řádu č.j. 01/2014 Směrnice pr pskytvání kapesnéh, sbních darů a věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti, jemuž byl uknčen pbyt v dětském dmvě V suladu se záknem č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákn č. 109/2002 Sb. a Nařízení vlády ze dne 4. prsince stanvení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesnéh, hdnty sbních darů a hdnty věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti ve šklských zařízeních pr výkn ústavní neb chranné výchvy, náleží dětem a nezapatřeným sbám, kterým pskytuje plné přímé zapatření Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí, Okružní 647, d kapesné, sbní dary a věcná pmc či peněžitý příspěvek dle tét směrnice. I. Výše kapesnéh činí za kalendářní měsíc: Kč, jde-li dítě d 6 let věku, Kč, jde-li dítě d 6 d 10 let věku, Kč, jde-li dítě d 10 d 15 let věku, 300 až 400 Kč, jde-li dítě d 15 let věku neb nezapatřenu sbu, nejméně však dvě třetiny částky dané uvedenými rzpětími. a. Dítěti neb nezapatřené sbě v případě, že řádně plní ustanvení vnitřníh řádu, připravuje se na vyučvání, pdílí se na chdu své rdinné skupiny, chrání své zdraví a zdraví statních, chvá se vhdně k dětem a dspělým, pečuje sbní věci a zařízení dětskéh dmva, ddržuje sbní hygienu, náleží z rzpětí dle aktuálníh věku tat částka: d 6 let 50 Kč 6 10 let 150 Kč let 250 Kč d 15 let 375 Kč b. Při neddržvání Vnitřníh řádu, nedstatečném prspěchu, lajdáctví ve škle, záškláctví, nerespektvání pkynů vychvatelů a učitelů, nedstatečné péči sbní hygienu, věci sbní ptřeby a zařízení DD, při neddržvání chrany zdraví a léčebnéh režimu, nevhdném chvání k dětem a dalších prhřešcích prti pravidlům a dbrým mravům se tat částka snižuje. Ve výjimečných případech až na spdní hranici v příslušné věkvé kategrii. c. Při plnění úklů nad rámec pvinnstí se částka zvyšuje. Ve výjimečných případech až na hrní hranici v příslušné věkvé kategrii. d. Kapesné náleží dítěti a nezapatřené sbě za dny, kdy je v plném přímém zapatření DD. e. Důvdy pr snížení či navýšení kapesnéh prjedná vychvatel s dítětem a zapíše je d dkumentace kapesnéh. 11

12 II. Hdnta sbníh daru k narzeninám, k jiným bvyklým příležitstem a k úspěšnému uknčení studia činí nejvýše: narzeniny, Vánce, svátek úspěšné uknčení studia celkem neb zahájení zákl. šk. dcházky dítě d 6 let 1500,- 240,- 1740,- d 6 d 15 let 1425,- 715,- 2140,- d 15 let 1630,- 820,- 2450,- Částku určenu na dar k narzeninám, částku určenu na dar k Váncům a částku určenu k svátku lze snížit vždy 100,- Kč v případě, kdy dítě neplní své pvinnsti vyplývající z Vnitřníh řádu. III. Hdnta věcné pmci neb peněžitéh příspěvku dítěti, jemuž byl uknčen pbyt v dětském dmvě na základě zákna 109/2002 Sb., v platném znění, dle 24, dst. 5, písmen b a c. Hdnta věcné pmci neb peněžitéh daru se pskytuje ve výši nejvýše Kč, a je určena těmit kritérii: 1. Plná výše: mládež siřelá, s uknčeným vzděláním mládež s uknčeným vzděláním, která se nevrací d rdiny 2. Částečný příspěvek: je přiznán dítěti, které se vrací d rdiny. Dále může být částka snížena dle dby pbytu a způsbu dchdu dítěte z dětskéh dmva. Svu rli hrají také výchvná hlediska. Výši pmci a skutečnst, zda půjde hmtnu či peněžitu pmc, na základě návrhu pedaggů schvaluje ředitel DD. V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 12

13 Přílha č. 2 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Denní režim Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí A ) Dny šklní dcházky budíček, sbní hygiena, úklid pkjů, snídaně, dchd d škly běd ,30 příprava na vyučvání, výchvná činnst svačina výchvná činnst, zájmvá činnst vlné vycházky večeře úklid býváků, šaten a splečných prstrů kmunita na jedntlivých RS, výchvné činnsti večerní hygiena, výchvné činnsti, televize, PC Večerní sprchvání prbíhá d Menší děti d (tedy d dchdu denních vychvatelů). Večerka: děti na 1. stupni ZŠ ve hd děti na 2. stupni ZŠ, učni a studenti ve Pedaggičtí pracvníci mají v kmpetenci upravvat aktuálně čas večerky. B) Prázdniny, svátky, víkendy budíček, sbní hygiena, úklid pkjů snídaně výchvné a zájmvé činnsti, příprava běda běd plední klid výchvné a zájmvé činnsti svačina vlné vycházky, příprava večeře večeře úklid býváků, šaten a splečných prstrů kmunita na jedntlivých RS, výchvné činnsti večerní hygiena, výchvné činnsti, televize, PC Večerka: děti na 1. stupni ZŠ ve hd děti na 2. stupni ZŠ, učni a studenti ve Pedaggičtí pracvníci mají v kmpetenci upravvat aktuálně čas večerky. V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 13

14 Přílha č. 3 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Pravidla pr pbyt dětí mim bjekt dětskéh dmva ( vycházky, pbyt u rdičů či jiných sb, přechdné ubytvání mim zařízení) Obecná pravidla: 1. Dítě mladší sedmi let může trávit vlný čas mim bjekt dětskéh dmva jen za dhledu výchvnéh pracvníka, dítě starší sedmi let s vědmím výchvnéh pracvníka i bez jeh dhledu. 2. Děti starší sedmi let mhu se suhlasem vychvatele pustit DD na vlnu vycházku. Vychvatel ví, kde a s kým dítě pbývá. Vlná vycházka se zapisuje d knihy vycházek. 3. Dprvd dětí d škly je zabezpečván pr děti prvníh rčníku, pr děti starší sedmi let je mžné uplatňvat diferencvaný přístup, ale s přihlédnutím k rzumvé a sciální zralsti dítěte. Nemcné děti (d 18 let) dprvází k lékaři vychvatel. Vychvatel knkrétníh dítěte zdpvídá za úplné a fakticky bjektivní zprávy zdravtním stavu tht dítěte. Pkyny lékaře jsu neprdleně plně vypvídajícím způsbem zapsány d k tmu určených dkladů (Organizační kniha, Kniha zdravtních záznamů). Osbní vln: Osbní vln pr duševní relaxaci dětí uděluje vychvatel pravidelně každý den v délce nejméně 1 hdiny. Děti se v dbě sbníh vlna věnují činnstem dle vlastníh zájmu. Nejvhdnější dbu pr sbní vln je p napsání úklů neb p večeři, ale vychvatel je může udělit i v jinu dbu. Vycházky uděluje vychvatel. Pravidla pr vlné vycházky dětí: Škláci: navštěvují základní a speciální šklu (mhu být i starší 15 let) a jsu starší 7 let - pndělí- čtvrtek a neděle d 7 let d 14 let věku 2 hd v dbě d hd. d 15 let d 17 let věku 2 hd v dbě d hd d 18 let v dbě d hd - pátek-sbta d 7 d 11 let věku 2 hd. v dbě d hd d 12 d 14 let věku 3 hd. v dbě d hd d 15 d 17 let věku v pátek d 22. hd v sbtu d hd d 18 let d hd Děti ve věku d 15 d 18 let a více se musejí d dětskéh dmva vrátit na večeři tj. d 18 hdin. Pkud je dítě starší 15 let a ještě navštěvuje základní šklu, platí pr něj dba vycházek jak pr děti d 15 let. Vycházky uděluje vychvatel puze v čase, kdy není plánvána knkrétní činnst se skupinu a jsu splněny všechny zadané úkly. Dětem starším 12 let lze udělit mimřádnu vycházku a p dhdě s vychvatelem ji lze prdlužit d 19 hd. O vycházku musí dítě pžádat. Mimřádnu vycházku může vychvatel udělit terýkliv den za vzrné plnění pvinnstí. Délku mimřádné vycházky určuje vychvatel pdle věku a také zásluh - je t frma dměny. Pravidla pr vycházky pdle věku dětem d 7 let nelze vlnu vycházku dvlit 14

15 dětem d 7 d 12 let lze pvlit puze pchůzku (nákup, návštěva kamaráda) ve městě Nvé Strašecí, pvluje vychvatel dle rzumvé a sciální zralsti dítěte děti d 12 d 18 let mhu na samstatnu vycházku ve městě Nvé Strašecí Pvlené vycházky zapisují vychvatelé d denníh záznamu a sledují včasný návrat. Pzdní návrat je výchvně řešen mezením další vycházky či jiným výchvným patřením. Pr kntrlu se děti zapíší p udělení vycházky d knihy vlných vycházek, uvedu dbu vycházky a míst pbytu vychvatel tut infrmaci ptvrdí svým pdpisem. Disktéky, plesy a jiné večerní splečenské akce mhu navštěvvat děti až p uknčení základní šklní dcházky. Před dchdem má vychvatel pvinnst pučit dítě zákazu pžívání alkhlických nápjů, drg a jiných návykvých látek, a sučasně stanví hdinu návratu. Čas návratu zapíše nční služba d rganizační knihy, sučasně s výsledkem případnéh testu na pžití návykvých látek. Pzdní návrat neb pzitivní test bude mít vliv na pvlení příští akce. Měst Nvé Strašecí mhu při vlných vycházkách pustit jen starší 18 let. Zásady vlných vycházek pr děti d 18 let: - zákaz her na silnici - ddržvání bezpečnstních pravidel při jízdě na kle - zákaz bruslení na zamrzlých vdních plchách - zákaz zdržvat se bez účelu v prstrách autbusvé zastávky - nechdit nikam s cizími lidmi - nepřijímat d cizích sb žádné předměty, ptraviny, alkhl, cigarety, drgy - nepskytvat jiným sbám infrmace dětech, pracvnících a majetku DD - nejezdit autstpem - slušné chvání na veřejnsti - ddržvání právníh řádu a splečenských nrem V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 15

16 Přílha č. 4 k Vnitřnímu řádu č.j.01/2014 Zásady pužívání mbilních telefnů dětí v Dětském dmvě Nvé Strašecí I. a. Osba, která mbilní telefn dítěti darvala, t neprdleně známí ústně neb písemně vychvateli, sciální pracvnici neb řediteli DD. b. Mbilní telefn je majetkem dítěte. Dětský dmv a jeh zaměstnanci nenesu žádnu zdpvědnst za jeh ztrátu, pškzení či zničení. Telefnvání z mbilníh telefnu si hradí jeh majitel z vlastních prstředků. c. Dítě, sby, které mbilní telefn dítěti věnvaly, ani jiné sby nemají práv na DD vymáhat náhradu škdy vzniklu na mbilním telefnu, jeh příslušenství, ani škdy vzniklé prvzváním mbilníh telefnu. II. Pužívání mbilních telefnů dětmi 1. Dítěti v DD je zakázán pužívat mbilní telefn v dbě d večerky d budíčku. V tét dbě je mbilní telefn vypnutý. 2. Pkud dítě ustanvení bdu 1) prušuje, je vychvatel neb asistent pedagga právněn mbilní telefn dítěti debrat d úschvy. Dítě si jej může p 6. hdině ranní vyzvednut. 3. Pkud dítě ustanvení bdu 1) prušuje pravidelně, je vychvatel neb asistent pedagga právněn mbilní telefn dítěti debírat d úschvy pravidelně každý den ve Dítě má mžnst ulžit si mbilní telefn u vychvatele či asistenta pedagga. 5. Pkud je mbilní telefn ulžen u vychvatele či asistenta pedagga, přebírá za něj DD dpvědnst d dby, než je pět dítěti navrácen. 6. Pužívání mbilníh telefnu ve šklách, které děti z DD navštěvují, upravují předpisy platné v těcht šklách. Děti jsu pvinné se těmit předpisy řídit. III. Telefnvání dětem na mbilní telefny d DD 1. Dětem d DD je mžné na mbilní telefny telefnvat a psílat sms puze v dbě d 6.00 d V Nvém Strašecí Mgr. Alexandr Kršk ředitel Dětskéh dmva a Šklní jídelny Nvé Strašecí 16

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve splupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. rčník HALOVÉ

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více