Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů ČVUT, studentů statních vyských škl v rámci splupráce mezi VŠ a dalších sb v rámci vlné lůžkvé kapacity. 2. Vyskšklská klej (dále jen klej) je spravvána Správu účelvých zařízení ČVUT (dále jen SÚZ), v jejímž čele stjí ředitel a jejíž činnst je upravena Statutem ČVUT a Organizačním řádem SÚZ. 3. Za prvz kleje dpvídá veducí kleje, který je pdřízený(á) veducímu útvaru ubytvání SÚZ. adresa kleje veducí zástupce kancelář č úřední hdiny telefn Zástupce klubu SU, neb studentské samsprávy Splupracuje s veducí(m) kleje, předkládá návrhy a připmínky ke všem tázkám, které se týkají ubytvaných studentů. 5. Ubytvaný má práv a. Plně využívat veškeré vybavení kleje a prstry, určené pr ptřeby ubytvaných studentů. b. Umístit vlastní plakáty, brazy a další dplňky interiéru, nevztahuje se však na vnější stranu dveří pkje. c. Přemístit inventář pkje, vyjma instalace patrvých, zvýšených a mimúrvňvých pstelí. d. Na nepřetržitý vstup a dchd z kleje. e. P knzultaci a schválení veducí (m) kleje malvat, lakvat a tapetvat, nevztahuje se však na vnější stranu dveří pkje. f. Na pravidelnu výměnu prádla (lůžkvin), 1 x za 14 dnů. ČVUT v Praze Správa účelvých zařízení Vaníčkva Praha 6 tel.: (+420) fax: (+420) IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: KB Praha 6 č.ú /0100

2 6. Ubytvaný je pvinen a. Ddržvat ustanvení Ubytvacíh řádu, Dmvníh řádu, Smluvy ubytvání a další pkyny pkud nejsu v rzpru s becně platnými předpisy. b. Uzavřít záknné pjištění na svůj majetek, vnesený d kleje. c. Při každém vstupu d budvy předkládat na vrátnici bez vyzvání ubytvací průkaz. d. Řádně pečvat vybavení pkje, nepužívat z hygienických důvdů nepvlečené přikrývky, plštáře neb matrace. e. Při dchdu z kleje nenechávat zapnutá světla a elektrické sptřebiče. f. Ddržvat nční klid a zásady splečenskéh sužití (platí pr všechny sby v bjektu). g. Při uknčení pbytu, uvést pkj d půvdníh stavu (s přihlédnutím k běžnému ptřebení), předat pkj veducí(mu) kleje (neb jeh zástupci) a vyrvnat veškeré závazky vůči SÚZ. h. Ddržvat a respektvat předpisy v blasti pžární chrany a bezpečnsti práce, seznámit se s Pžárním řádem a Pžárními pplachvými směrnicemi bjektu, včetně evakuačníh plánu bjektu. Řídit se rganizačními pkyny veducích pracvníků a kntrlních rgánů, zajišťujících pžární chranu a bezpečnst práce. i. Seznámit se s jedntlivými druhy ručních hasicích přístrjů, s jejich rzmístěním a jejich puživatelnstí. j. Nepškzvat a nedstraňvat výstražné rientační a infrmační pžární a bezpečnstí tabulky. k. Ihned upzrnit veducí(h) kleje na závady, které by mhly být zdrjem pžáru, případně, které by mhly hrzit zdraví splubydlících. l. Neprvádět žádné pravy ani úpravy elektrické instalace a elektrických sptřebičů. m. Při dchdu z místnsti se přesvědčit bezpečném stavu zařízení a vypnutí sptřebičů. n. Nepužívat žádné nepvlené vlastní elektrické sptřebiče.. Při prvádění úklidu dbát bezpečnst svu i splubydlících. Pracvat tak, aby nedšl ke zranění sb. p. Při práci ve výšce pužívat schůdků neb dvjitéh žebříku. Není dvlen stavět židle na stůl. q. Nepužívat pškzené a nedvlené elektrické sptřebiče a prdlužvací kabely, které nedpvídají ČSN. r. Ddržvat a seznámit se s ustanveními nvely Zákna č.133/1985 Sb. pžární chraně č.67/ 2001 Sb. a nést případné následky vyplývajících z neddržení všech prtipžárních zásad a becně závazných ustanvení s hrmadným ubytvání sb v ubytvacích zařízeních, jenž tent zákn v tét suvislsti vymezuje. (viz blíže zákn na

3 s. Při každém dchdu z kleje se přesvědčit, zda je vypnutý vařič /na kleji s buňkvým systémem ubytvání/, pkj uzamknut a klíč mít u sebe k dispzici. Ztrátu klíče neprdleně hlásit hspdářce veducí(mu) kleje. V mimpracvní dbě neprdleně hlásit na vrátnici (recepci, centrální recepci). Z důvdu bezpečnsti sb a majetku, zamykat pkj i v dbě spánku. t. Zaplatit řádně a včas klejné neb pplatky s ním suvisející, které jsu stanveny v Ubytvací smluvě a být si vědm všech následků při neddržení všech smluvních ubytvacích pdmínek z tét smluvy vyplývajících, (např. platební prdlení déle než 5 dní může být důvdem ke zrušení Smluvy ubytvání). u. Při nástupu d kleje prvěřit inventární seznam pkje a d 24 hdin písemně nahlásit hspdářce veducí(mu) kleje závady a pškzení, které byly v pkji při jeh převzetí shledány. v. Závady, zjištěné během akademickéh rku, nahlásit ihned d knihy závad na vrátnici neb příslušné hspdářce - veducí ( mu ) kleje. w. Nést plnu zdpvědnst za stav inventáře pkje splečně s statními splubydlícími na pkji. x. Při stěhvání z kleje vrátit všechny věci, které byly správu kleje zapůjčeny, uhradit případné škdy, které byly na inventáři pkje či jinde v kleji způsbeny, pkj uklidit a uvést d půvdníh stavu. y. Pužívat puze pvlené elektrické sptřebiče puze se suhlasem veducí(h) kleje, v suladu s platným ceníkem SÚZ, s pravidelnými revizemi a kntrlu, v suladu s platnými předpisy. z. Nepškzvat a neprávněně vystříkávat hasící přístrje, manipulvat s hydranty. Zneužitím neb dcizením hasícíh přístrje se ubytvaný vystavuje trestnímu stíhání za becné hržení, v suladu se Záknem č. 133/ 1985 Sb., 17, dst.3, písm.c), a sankci ve frmě finančníh pstihu (viz. ceník náhrad aa. Ddržvat přísný zákaz kuření v nevyhrazených prstrech, u bjektů vybavených elektricku pžární signalizací, reagující prstřednictvím autmatických hlásičů na výskyt kuře v bjektu. V případě zakuření prstr je vyvlán pplach, přičemž v prstru vrátnice je zbrazen a na tiskárně zaprtklván čísl pkje. Ubytvaní z příslušnéh pkje v tm případě uhradí (viz. ceník náhrad pakvané pplachy z důvdu kuření jsu důvdem pr vylučení studenta z kleje. bb. Přísný zákaz manipulace s pžárními hlásiči v buňkách na strpě. Phnutí s hlásičem, jeh sejmutí z patice je kamžitě ve vrátnici indikván jak prucha (i v případě kamžitéh vrácení hlásiče na půvdní míst), přičemž se pět zaprtkluje čísl pkje. Zakázán je také zakrývání hlásičů, přelepvání apd. Tat prušení zákazu budu psuzvána jak pkus znehdncení zařízení a

4 pkutvána částku, která pkryje náklady na servisní výjezd mntážní rganizace (viz. ceník náhrad cc. Zneužití tlačítkvých hlásičů pžáru na chdbách je rvněž trestné. V případě rzbití skla a stisku tlačítka djde k evakuačnímu hlášení rzhlasem v budvě. Neprávněné pužití se pkutuje (viz. ceník náhrad případně dle klnstí až vylučením z kleje. dd. V případě, že zazní evakuační hlášení rzhlasem na chdbách, je další setrvání v bjektu nežáducí a na vlastní nebezpečí. Ubytvaní mají pvinnst pustit bjekt v suladu s pžárními a pplachvými směrnicemi. V případě zjištění jakékli závady na zařízení je ubytvaný pvinen tut skutečnst nahlásit ve vrátnici. 7. Návštěvy a. Návštěva je pvinna předlžit na vrátnici průkaz ttžnsti, uvést jmén navštívenéh, zapsat se d Knihy návštěv a při uknčení návštěvy se dhlásit. b. Návštěvy v rámci jednh areálu klejí se d knihy návštěv nezapisují. c. V dbě uzamčení kleje, je vstup a nahlášení návštěvy puze v dprvdu navštívenéh. d. Návštěvy v rámci jednh areálu klejí jsu bez časvéh mezení. e. Za přihlášení návštěvy a její chvání dpvídá navštívený. f. Návštěva má přístup na pkj puze se suhlasem přítmných splubydlících. g. Návštěva je pvinna pustit klej před jejím uzamčením, tj. nejpzději d hd. Návštěva může setrvat na pkji p uzamčení kleje puze za následujících pdmínek: Zapsání d knihy návštěv (jmén, průkaz ttžnsti, čísl pkje, jmén navštívenéh). Přítmnst navštívenéh p dbu návštěvy. Suhlas přítmných splubydlících. Upravuje dstavec h) a i). h. Trvání návštěv a její četnst p 1.00 hd. Nepřetržité trvání návštěvy nejdéle 3 nci v rámci jednh pkje (buňky). Každý ubytvaný je právněn přijmut maximálně 10 návštěv (10 ncí) p 1.00 hd. za jeden kalendářní měsíc.

5 i. Pplatky za setrvání návštěvy na pkji v dbě uzamčení kleje : Studenti ČVUT a studenti ubytvání v rámci klejí ČVUT ZDARMA Ostatní návštěvy administrativní pplatek (viz. ceník náhrad 8. Kntrly na pkjích a. Pvěření pracvníci SÚZ jsu právněni prvádět na pkjích kntrly. Technickéh stavu pkje ( předchází upzrnění, účast zástupce ubytvaných ), Pr důvdné pdezření prušvání pdmínek Ubytvacíh řádu, Dmvníh řádu a Smluvy ubytvání ( nepředchází upzrněni, účast zástupce ubytvaných ). Sptřebičů ( nepředchází upzrnění, účast zástupce ubytvaných ), b. Kntrly jsu evidvány v Knize kntrl, která je k nahlédnutí na vrátnici, či u veducí kleje a bsahuje: Jména sb prvádějících kntrlu, Datum a čas prváděné kntrly, Důvd kntrly a zjištěné skutečnsti, c. Kntrla je prváděna minimálně ve dvu sbách (včetně účasti zástupce ubytvaných), pkud není dhdu mezi veducí(m) kleje a zástupcem klubu SU (studentské samsprávy) stanven jinak. Dané se nevztahuje na havarijní stavy a živelné phrmy (pžáry, pvdně atd.). 9. Nční klid Od (závazný pr všechny sby, které se nacházejí v bjektu). 10. Uzamčení kleje Od (v tét dbě je vrátný pvinen demknut ubytvanému). 11. Vstup a pbyt zvířat na klejích Na klejích není pvlen chvat a vdit psy, kčky ani jiná zvířata. Výjimku může udělit veducí kleje na základě písemné žádsti ubytvané sby, dlžené vyjádřením zástupce klubu (studentské

6 samsprávy), splubydlících a ptvrzení veterinárníh lékaře zdravtním stavu zvířete (ne starší než jeden kalendářní měsíc). 12. Kuření Je pvlen puze ve vyhrazených prstrech, pkud jsu zřízeny a viditelně značeny. Výjimečně na pkjích s výslvným suhlasem splubydlících. Přísný zákaz kuření je ve všech splečných prstrech (kuchyňky, kupelny, WC, studvny, schdiště, chdby a další). V Praze dne Ing. Zdeněk Zmrzlík ředitel

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více