Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává na základě zákna č. 561/2004 Sb. (šklský zákn), 30, dst.1, ředitel škly. ČÁST PRVNÍ Práva a pvinnsti žáků a jejich záknných zástupců ve škle a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky Práva žáků a záknných zástupců nezletilých žáků 1. Šklní řád pr žáky vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (šklský zákn) a respektuje Úmluvu právech dítěte schválenu valným shrmážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svéh vzniku 1. ledna Seznámení žáků se šklním řádem prvádějí učitelé hlavníh předmětu vždy na začátku nvéh šklníh rku. Šklení žáků se uskuteční v rzsahu nařízeném vedením škly. V třídní knize se prvede šklení zápis. Šklní řád je vyvěšen na všebecně přístupném místě ve vestibulu budvy škly. 3. Žák má práv na infrmace, má práv je vyhledávat, přijímat a rzšiřvat. 4. Žáci mají dále práv: na základní umělecké vzdělávání dle pdmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. základním uměleckém vzdělávání, na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání, zakládat v rámci škly samsprávné rgány žáků, vlit a být d nich vleni, pracvat v nich a jejich prstřednictvím se bracet na ředitele škly s tím, že ředitel škly je pvinen se stanvisky a vyjádřením těcht samsprávných celků zabývat, vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záležitstí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnvána pzrnst dpvídající jejich věku, na infrmace a pradensku pmc škly v záležitstech týkajících se základníh uměleckéh vzdělávání, na studium s rzšířeným pčtem vyučvacích hdin, d kteréh může zařadit žáka ředitel škly na návrh učitele hlavníh předmětu. Žáci se speciálními vzdělávacími ptřebami mají práv na základní umělecké vzdělávání, jehž bsah, frmy a metdy dpvídají jejich vzdělávacím ptřebám a mžnstem, na vytvření nezbytných pdmínek, které tt vzdělávání umžní. Pr žáky se zdravtním pstižením a zdravtním znevýhdněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeh uknčvání stanví vhdné pdmínky dpvídající jejich ptřebám. Při hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se přihlíží k pvaze pstižení neb znevýhdnění.

2 Mimřádně nadaní žáci mhu být ředitelem škly na základě žádsti zletiléh žáka neb záknnéh zástupce nezletiléh žáka a na návrh učitele hlavníh předmětu přeřazeni na knci prvníh plletí neb na knci druhéh plletí d některéh z vyšších rčníků bez abslvvání předchzích rčníků, a t p úspěšném vyknání pstupvých zkušek ze všech pvinných předmětů. Obsah a rzsah zkušek stanví ředitel škly. 5. Práva uvedená v dstavci 4 s výjimku písmen a), c) a f) mají také záknní zástupci nezletilých žáků. 6. Na infrmace pdle dstavce 4 písm. b) mají v případě zletilých žáků práv také jejich rdiče, ppřípadě sby, které vůči zletilým žákům plní vyživvací pvinnst. 7. Ředitel škly může ze zdravtních neb jiných závažných důvdů výjimečně uvlnit žáka zcela neb zčásti z pravidelné dcházky d některéh pvinnéh předmětu stanvenéh učebním plánem, a t buď na šklní rk neb jeh část; zárveň stanví náhradní způsb výuky, bsah a rzsah zkušek z předmětu, ze kteréh byl žák uvlněn. Pvinnsti žáků a záknných zástupců žáků 1. Žáci jsu pvinni: řídit se zásadami tht šklníh řádu, ddržvat zásady kulturníh chvání, být slušní a hleduplní k dspělým a k sbě navzájem, dcházet d vyučvání pravidelně a včas, účinkvat na veřejných i interních akcích škly a navštěvvat vybrané kncertní a kulturní akce a výstavy, které jsu sučástí základníh uměleckéh vzdělávání. 2. Zletilí žáci jsu dále pvinni: infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, nejpzději d tří dnů mluvit nepřítmnst ve vyučvání, sbně, telefnicky neb em, p uknčení nepřítmnsti mluvit nepřítmnst písemnu frmu, v případě delší nemci pdat učiteli hlavníh předmětu d tří dnů zprávu jejím pravděpdbném trvání, nepřítmnst z předem známých důvdů mluvat předem. 3. Záknní zástupci nezletilých žáků jsu pvinni: zajistit, aby žák dcházel řádně d škly, na vyzvání ředitele škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se základníh uměleckéh vzdělávání žáka, infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích žáka neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, dkládat nepřítmnst žáka ve vyučvání písemnu mluvu (mluvit žáka je mžn též sbně, telefnicky neb em), v případě delší nemci žáka pdat učiteli hlavníh předmětu d tří dnů zprávu jejím pravděpdbném trvání, nepřítmnst žáka z předem známých důvdů mluvat předem. 4. Pr šklní matriku jsu pvinni žáci a záknní zástupci nezletilých žáků uvést údaje pdle 28, dst. 2 šklskéh zákna.

3 ČÁST DRUHÁ Prvz a vnitřní režim škly I. Organizace škly Základní umělecká škla je příspěvkvu rganizací zřízenu Plzeňským krajem. Jejím statutárním rgánem je ředitel škly, kteréh jmenuje zřizvatel škly. Ředitel jmenuje svéh statutárníh zástupce. Ředitel zřizuje jak svůj pradní rgán pedaggicku radu škly, kteru tvří všichni pedaggičtí pracvníci škly ( 164 dst. 2 zákna č. 561/2004 Sb.). Umělecká rada a předmětvé kmise nejsu zřízeny. Jejich úlhu plní pedaggická rada. Pedaggičtí pracvníci jsu přijímáni d pracvníh pměru zpravidla na základě výběrvéh řízení neb pkud prkáží výjimečné uměleck-pedaggické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání neb pkud byli, případně stále jsu výknnými umělci. Technick hspdářští pracvníci : eknmka šklnice uklízečky / vrátné II. Organizace výuky Vyučvání Vyučvání se řídí rzvrhem hdin. Režim tevírání a uzavírání budv škly je stanven na plletí šklníh rku a vychází z rzvrhů hdin jedntlivých tříd a brů, prstr ZUŠ se zavírá nejpzději ve 20 hdin. Frekvence střídání pracvních míst ve výuce je dána rzvrhem hdin. Pracvními místy mhu být: třídy individuální výuky, učebna hudební nauky, učebny výtvarnéh bru, taneční sál, kncertní sál ZUŠ apd. D vyučvání nsí žáci pžadvané šklní ptřeby, d výtvarnéh bru dpručené pracvní děvy. Nepřijde-li vyučující d 10ti minut p začátku výuky d třídy, známí žáci tut skutečnst řediteli, zástupci ředitele neb jinému přítmnému učiteli. Škla může v suladu se šklním vzdělávacím prgramem rganizvat kncerty, výstavy a vystupení, exkurze, sustředění a další akce suvisející s výchvně vzdělávací činnstí. Opuštět šklní budvu během vyučvání není žákům dvlen. Vyučvací hdiny a přestávky vyučvací hdina trvá 45 minut, vyučvací hdiny jsu dděleny pětiminutvými přestávkami, jedntlivé vyučvací hdiny mhu být slučvány d lekcí : maximálně 3 hdiny v individuální a skupinvé výuce, p kterých musí být výuka uknčena neb musí následvat nejméně patnáctiminutvá přestávka maximálně 3 hdiny v klektivní výuce, p kterých musí být výuka uknčena neb musí následvat nejméně dvacetiminutvá přestávka.

4 Vstup a phyb p škle a v areálu škly Žáci přichází d škly 15 minut před začátkem vyučvání. Přezují se v šatně neb na určeném místě. Obuv vezmu s sebu d třídy, kde ji ulží na určeném místě. Bezprstředně p sknčení výuky žáci puští budvu škly. Žákům je přísně zakázán vnášet d škly předměty, kterými by mhli hrzit bezpečnst a zdraví svje a jiných sb. Rdiče žáků čekají na žáky na určeném místě (lavičky v prstrách vestibulu škly). Vstup cizích sb d budvy škly je mžný jen se suhlasem vedení škly a s dprvdem zaměstnance škly (služby ve vrátnici). Není dvlen d prstr škly ukládat kla, lze pužít stjany před vchdem škly. Žák se chvá ve škle tak, aby nehrzil zdraví svje ani jiných sb. ČÁST TŘETÍ Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí 1. Škla je pvinna při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech přihlížet k základním fyzilgickým ptřebám žáků a vytvářet pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku sciálně patlgických jevů. 2. Škla zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech a pskytuje žákům nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví. 3. Škla je pvinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž dšl při činnstech uvedených v dstavci 2, a zaslat záznam úrazu stanveným rgánům a institucím. 4. Ve škle není pvlena reklama, která je v rzpru s cíli a bsahem vzdělávání, a reklama a prdej výrbků hržujících zdraví, psychický neb mrální vývj žáků neb přím hržujících či pškzujících živtní prstředí. 5. Bezpečnst a chranu zdraví žáků zajišťuje ředitel škly zejména pedaggickými pracvníky, případně dalšími zletilými sbami, které jsu způsbilé k právním úknům a jsu v pracvně právním vztahu k právnické sbě, která vyknává činnst škly. 6. Žáci jsu pravidelně pršklváni vždy na začátku nvéh šklníh rku svým učitelem hlavníh předmětu i učiteli klektivních předmětů. Šklení žáků se uskuteční v rzsahu určeném vedením škly. Zápis se prvede d třídní knihy. 7. Při akcích knaných mim šklu, kde právnická sba vyknává činnst škly, nesmí na jednu sbu, která zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví nezletilých žáků, připadnut více než 25 žáků. Výjimku z tht pčtu může stanvit s hledem na nárčnst zajištění bezpečnsti a chrany žáků ředitel škly. 8. Při akcích knaných mim míst, kde právnická sba vyknává činnst škly, zajišťuje škla bezpečnst a chranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dbu shrmáždění. P sknčení akce knčí zajišťvání bezpečnsti a chrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S rganizačním zajištěním akcí škla seznámí s dstatečným předstihem záknné zástupce žáka. 9. Mezi účastníky výjezdu d zahraničí zařadí škla puze ty žáky, kteří mají uzavřené pjištění léčebných výlh v zahraničí neb v případě výjezdu d členskéh státu Evrpské unie mají Evrpský průkaz zdravtníh pjištění neb ptvrzení tent průkaz nahrazující. Dále musí mít škla písemné pvlení k výjezdu žáka d zahraničí jeh záknným zástupcem.

5 10. Žákům není pvlen v prstrách škly kuřit. Je zakázán nšení, držení, distribuce a užívání návykvých látek a alkhlu v prstrách škly. Pužívat mbilní telefny je dvlen puze mim vyučvání a t tak, aby nedcházel k rušení statní výuky. Při vstupu d kncertníh sálu škly musí být mbilní telefny vypnuty. Nedpručuje se nsit d škly větší částky peněz, cenné věci a další nevhdné předměty, které rzptylují pzrnst a hržují bezpečnst statních. V učebnách není žákům pvlen tevírat kna, přistupvat k tevřeným knům, manipulvat s tpnými tělesy, světlením a vybavením učebny, rvněž nesmí zapjvat elektrické sptřebiče. ČÁST ČTVRTÁ Pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků a záknných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci řádně pečují majetek škly, zapůjčené hudební nástrje, ntvý materiál a jiné učební pmůcky a plně za ně dpvídají. 2. Škdy způsbené žáky na majetku škly včetně jeh ztráty, pškzení sbních věcí splužáků apd. jsu žáci neb záknní zástupci nezletilých žáků pvinni uhradit. 3. Pkud žáci uknčí vzdělávání, devzdají svému učiteli všechny zapůjčené šklní pmůcky. ČÁST PÁTÁ Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Hdncení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhlášku č. 71/2005 Sb., základním uměleckém vzdělávání. 1. Hdncení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřen klasifikací. 2. Žák je v jedntlivých předmětech hdncen na vysvědčení těmit stupni prspěchu : 1 - výbrný, 2 - chvalitebný, 3 - uspkjivý, 4 - neuspkjivý. 3. Žák je na knci prvníh a druhéh plletí celkvě hdncen těmit stupni: prspěl(a) s vyznamenáním, prspěl(a), neprspěl(a). 4. Žák prspěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavníh předmětu hdncen stupněm prspěchu 1 - výbrný, v žádném pvinném předmětu není hdncen stupněm prspěchu hrším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prspěchu z pvinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanven hlavní předmět, prspěl žák s vyznamenáním, jestliže není hdncen v žádném pvinném předmětu stupněm prspěchu hrším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prspěchu z pvinných předmětů nemá vyšší než 1,5. 5. Žák prspěl, jestliže nebyl ani v jednm pvinném předmětu hdncen stupněm prspěchu 4 neuspkjivý. 6. Žák neprspěl, jestliže byl z některéh pvinnéh předmětu hdncen stupněm prspěchu 4 neuspkjivý.

6 7. Nelze-li žáka hdntit za první plletí ze závažných bjektivních příčin, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl uknčen nejpzději d uknčení hdncení za druhé plletí příslušnéh šklníh rku. Nelze-li žáka hdntit za druhé plletí ze závažných bjektivních příčin, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl uknčen d knce měsíce srpna příslušnéh šklníh rku. 8. Ředitel škly může uznat částečné vzdělání žáka, pkud je dlžen prkazatelným způsbem a d dby jeh dsažení neuplynul více než 5 let. Uzná-li ředitel škly dsažené vzdělání žáka, uvlní žáka z vyučvání a hdncení v rzsahu uznanéh vzdělání. ČÁST ŠESTÁ Úplata za vzdělávání Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhlášku č. 71/2005 Sb., základním uměleckém vzdělávání. 1. U žáků přípravnéh studia, základníh studia I. a II. stupně a studia s rzšířeným pčtem vyučvacích hdin se stanví výše úplaty v jedntlivých uměleckých brech tak, aby průměrná výše stanvených úplat nepřekrčila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů škly na žáka v uplynulém kalendářním rce s výjimku výdajů na platy a náhrady platů neb mzdy a náhrady mezd, dměny za pracvní phtvst, dměny za práci vyknávanu na základě dhd pracích knaných mim pracvní pměr a dstupné, na úhradu pjistnéh na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti a na úhradu pjistnéh na všebecné zdravtní pjištění, na příděly d fndu kulturních a sciálních ptřeb a statní náklady vyplývající z pracvněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spjených s výuku žáků zdravtně pstižených a rvněž výdajů na další vzdělávání pedaggických pracvníků, na činnsti, které přím suvisejí s rzvjem škl a kvalitu vzdělávání, pskytnutých ze státníh rzpčtu ( 160 dst. 1 písm. c) šklskéh zákna). 2. U studia pr dspělé stanví ředitel škly výši úplaty za vzdělávání: u žáků, kteří se zárveň vzdělávají v denní frmě vzdělávání ve střední škle, v denní frmě vzdělávání v knzervatři neb v denní frmě vzdělávání ve vyšší dbrné škle, pdle dstavce 1, u žáků, kteří nejsu uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním rce. 3. Uknčí-li žák vzdělávání pdle 7 dst. 2 písm. b) neb c) v průběhu prvníh neb druhéh plletí šklníh rku, úplata za vzdělávání se nevrací. Uknčí-li žák vzdělávání pdle 7 dst. 2 písm. c) z důvdů hdných zvláštníh zřetele, zejména zdravtních, lze pměrnu část úplaty za vzdělávání vrátit. 4. Ředitel škly stanví výši úplaty na bdbí šklníh rku. Platba za 1. plletí šklníh rku je splatná ke dni začátku 1. plletí příslušnéh šklníh rku. Pr nvě přihlášené žáky je splatnst 1. plletí stanvena na 20. září příslušnéh šklníh rku. Platba za druhé plletí šklníh rku je splatná ke dni začátku 2. plletí příslušnéh šklníh rku. Platba se prvádí bezhtvstně na bankvní účet škly prstřednictvím pkladní slženky, kteru každý žák bdrží ve škle. 5. Při předem mluvené plánvané nepřítmnsti žáka (delší než čtyři týdny výuky nepřetržitě) lze písemně pžádat navrácení části šklnéh.uvedenu dbu nepřítmnsti je třeba dlžit ptvrzením d lékaře neb jiným kvalifikvaným dkladem. Každá takvá situace je řešena individuálně. 6. Výši úplaty na šklní rk dá ředitel škly na vědmí žákům škly prkazatelným způsbem.

7 ČÁST SEDMÁ Uknčení vzdělávání Uknčení vzdělávání žáků se řídí vyhlášku č. 71/2005 Sb., základním uměleckém vzdělávání. 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rzšířeným pčtem vyučvacích hdin a studium pr dspělé se uknčují vyknáním závěrečné zkušky. Závěrečná zkuška může mít frmu abslventskéh vystupení neb vystavení výtvarných prací na výstavě. 2. Žák přestává být žákem škly: jestliže nevyknal závěrečnu zkušku neb byl na knci druhéh plletí celkvě hdncen stupněm neprspěl a nebyl mu pvlen pakvání rčníku, jestliže byl vylučen ze škly ( 31 dst. 2 až 4 šklskéh zákna), v případě, že t písemně pžádá záknný zástupce nezletiléh žáka neb zletilý žák, v případě, že záknný zástupce nezletiléh žáka neb zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanveném termínu a nedhdl s ředitelem škly jiný náhradní termín. 3. O uknčení vzdělávání pdle dstavce 2 písm. a) neb d) je záknný zástupce žáka neb zletilý žák vyrzuměn písemně d jednh týdne d uknčení vzdělávání. ČÁST OSMÁ Výchvná patření 1. Výchvnými patřeními jsu pchvaly neb jiná cenění a kázeňská patření. Kázeňským patřením je pdmíněné vylučení žáka ze škly, vylučení žáka ze škly, a další kázeňská patření, která nemají právní důsledky pr žáka. Pchvaly, jiná cenění a další kázeňská patření může udělit či ulžit ředitel škly neb učitel hlavníh předmětu. 2. Ředitel škly může v případě závažnéh zaviněnéh prušení pvinnstí stanvených šklským záknem, vyhlášku základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními nrmami s tut vyhlášku suvisející a tímt šklním řádem rzhdnut pdmíněném vylučení neb vylučení žáka ze škly. V rzhdnutí pdmíněném vylučení stanví ředitel škly zkušební lhůtu, a t nejdéle na dbu jednh rku. Dpustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšíh zaviněnéh prušení výše uvedených nrem, může ředitel škly rzhdnut jeh vylučení. 3. Zvláště hrubé slvní a úmyslné fyzické útky žáka vůči pracvníkům škly se vždy pvažují za závažné zaviněné prušení pvinnstí stanvených šklským záknem. 4. Ředitel škly rzhdne pdmíněném vylučení neb vylučení žáka d dvu měsíců de dne, kdy se prvinění žáka dzvěděl, nejpzději však d jednh rku de dne, kdy se žák prvinění dpustil, s výjimku případu, kdy prvinění je klasifikván jak trestný čin pdle zvláštníh právníh předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem škly dnem následujícím p dni nabytí právní mci rzhdnutí vylučení, nestanví-li tt rzhdnutí den pzdější.

8 Závěrečná ustanvení 1. Kntrlu prvádění ustanvení tét směrnice je pvěřen ředitel škly. 2. Pdle 30 šklskéh zákna č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel škly tent řád následujícím způsbem: vyvěšením na všebecně přístupném místě ve vestibulu škly. 3. Zaměstnanci škly byli s tímt řádem seznámeni při jeh prjednávání. Aktuálním prblémům jeh plnění se budu věnvat pedaggické rady. 4. Žáci škly jsu s tímt řádem seznámeni učiteli hlavníh předmětu na začátku šklníh rku, seznámení je zaznamenán v třídních knihách. 5. Záknní zástupci žáků jsu infrmváni znění řádu škly vyvěšením na všebecně přístupném místě ve vestibulu škly. 6. Tímt se ruší šklní řád ze dne 2. ledna V Rkycanech dne 4.září Lubš Klasna ředitel škly

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice,

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice, ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Strakonice, Školní řád Základní umělecké školy, Strakonice, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 30 odst.1, ředitel školy. Školní řád je závazný

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více