Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává na základě zákna č. 561/2004 Sb. (šklský zákn), 30, dst.1, ředitel škly. ČÁST PRVNÍ Práva a pvinnsti žáků a jejich záknných zástupců ve škle a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky Práva žáků a záknných zástupců nezletilých žáků 1. Šklní řád pr žáky vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (šklský zákn) a respektuje Úmluvu právech dítěte schválenu valným shrmážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svéh vzniku 1. ledna Seznámení žáků se šklním řádem prvádějí učitelé hlavníh předmětu vždy na začátku nvéh šklníh rku. Šklení žáků se uskuteční v rzsahu nařízeném vedením škly. V třídní knize se prvede šklení zápis. Šklní řád je vyvěšen na všebecně přístupném místě ve vestibulu budvy škly. 3. Žák má práv na infrmace, má práv je vyhledávat, přijímat a rzšiřvat. 4. Žáci mají dále práv: na základní umělecké vzdělávání dle pdmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. základním uměleckém vzdělávání, na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání, zakládat v rámci škly samsprávné rgány žáků, vlit a být d nich vleni, pracvat v nich a jejich prstřednictvím se bracet na ředitele škly s tím, že ředitel škly je pvinen se stanvisky a vyjádřením těcht samsprávných celků zabývat, vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záležitstí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnvána pzrnst dpvídající jejich věku, na infrmace a pradensku pmc škly v záležitstech týkajících se základníh uměleckéh vzdělávání, na studium s rzšířeným pčtem vyučvacích hdin, d kteréh může zařadit žáka ředitel škly na návrh učitele hlavníh předmětu. Žáci se speciálními vzdělávacími ptřebami mají práv na základní umělecké vzdělávání, jehž bsah, frmy a metdy dpvídají jejich vzdělávacím ptřebám a mžnstem, na vytvření nezbytných pdmínek, které tt vzdělávání umžní. Pr žáky se zdravtním pstižením a zdravtním znevýhdněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeh uknčvání stanví vhdné pdmínky dpvídající jejich ptřebám. Při hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se přihlíží k pvaze pstižení neb znevýhdnění.

2 Mimřádně nadaní žáci mhu být ředitelem škly na základě žádsti zletiléh žáka neb záknnéh zástupce nezletiléh žáka a na návrh učitele hlavníh předmětu přeřazeni na knci prvníh plletí neb na knci druhéh plletí d některéh z vyšších rčníků bez abslvvání předchzích rčníků, a t p úspěšném vyknání pstupvých zkušek ze všech pvinných předmětů. Obsah a rzsah zkušek stanví ředitel škly. 5. Práva uvedená v dstavci 4 s výjimku písmen a), c) a f) mají také záknní zástupci nezletilých žáků. 6. Na infrmace pdle dstavce 4 písm. b) mají v případě zletilých žáků práv také jejich rdiče, ppřípadě sby, které vůči zletilým žákům plní vyživvací pvinnst. 7. Ředitel škly může ze zdravtních neb jiných závažných důvdů výjimečně uvlnit žáka zcela neb zčásti z pravidelné dcházky d některéh pvinnéh předmětu stanvenéh učebním plánem, a t buď na šklní rk neb jeh část; zárveň stanví náhradní způsb výuky, bsah a rzsah zkušek z předmětu, ze kteréh byl žák uvlněn. Pvinnsti žáků a záknných zástupců žáků 1. Žáci jsu pvinni: řídit se zásadami tht šklníh řádu, ddržvat zásady kulturníh chvání, být slušní a hleduplní k dspělým a k sbě navzájem, dcházet d vyučvání pravidelně a včas, účinkvat na veřejných i interních akcích škly a navštěvvat vybrané kncertní a kulturní akce a výstavy, které jsu sučástí základníh uměleckéh vzdělávání. 2. Zletilí žáci jsu dále pvinni: infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, nejpzději d tří dnů mluvit nepřítmnst ve vyučvání, sbně, telefnicky neb em, p uknčení nepřítmnsti mluvit nepřítmnst písemnu frmu, v případě delší nemci pdat učiteli hlavníh předmětu d tří dnů zprávu jejím pravděpdbném trvání, nepřítmnst z předem známých důvdů mluvat předem. 3. Záknní zástupci nezletilých žáků jsu pvinni: zajistit, aby žák dcházel řádně d škly, na vyzvání ředitele škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se základníh uměleckéh vzdělávání žáka, infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích žáka neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, dkládat nepřítmnst žáka ve vyučvání písemnu mluvu (mluvit žáka je mžn též sbně, telefnicky neb em), v případě delší nemci žáka pdat učiteli hlavníh předmětu d tří dnů zprávu jejím pravděpdbném trvání, nepřítmnst žáka z předem známých důvdů mluvat předem. 4. Pr šklní matriku jsu pvinni žáci a záknní zástupci nezletilých žáků uvést údaje pdle 28, dst. 2 šklskéh zákna.

3 ČÁST DRUHÁ Prvz a vnitřní režim škly I. Organizace škly Základní umělecká škla je příspěvkvu rganizací zřízenu Plzeňským krajem. Jejím statutárním rgánem je ředitel škly, kteréh jmenuje zřizvatel škly. Ředitel jmenuje svéh statutárníh zástupce. Ředitel zřizuje jak svůj pradní rgán pedaggicku radu škly, kteru tvří všichni pedaggičtí pracvníci škly ( 164 dst. 2 zákna č. 561/2004 Sb.). Umělecká rada a předmětvé kmise nejsu zřízeny. Jejich úlhu plní pedaggická rada. Pedaggičtí pracvníci jsu přijímáni d pracvníh pměru zpravidla na základě výběrvéh řízení neb pkud prkáží výjimečné uměleck-pedaggické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání neb pkud byli, případně stále jsu výknnými umělci. Technick hspdářští pracvníci : eknmka šklnice uklízečky / vrátné II. Organizace výuky Vyučvání Vyučvání se řídí rzvrhem hdin. Režim tevírání a uzavírání budv škly je stanven na plletí šklníh rku a vychází z rzvrhů hdin jedntlivých tříd a brů, prstr ZUŠ se zavírá nejpzději ve 20 hdin. Frekvence střídání pracvních míst ve výuce je dána rzvrhem hdin. Pracvními místy mhu být: třídy individuální výuky, učebna hudební nauky, učebny výtvarnéh bru, taneční sál, kncertní sál ZUŠ apd. D vyučvání nsí žáci pžadvané šklní ptřeby, d výtvarnéh bru dpručené pracvní děvy. Nepřijde-li vyučující d 10ti minut p začátku výuky d třídy, známí žáci tut skutečnst řediteli, zástupci ředitele neb jinému přítmnému učiteli. Škla může v suladu se šklním vzdělávacím prgramem rganizvat kncerty, výstavy a vystupení, exkurze, sustředění a další akce suvisející s výchvně vzdělávací činnstí. Opuštět šklní budvu během vyučvání není žákům dvlen. Vyučvací hdiny a přestávky vyučvací hdina trvá 45 minut, vyučvací hdiny jsu dděleny pětiminutvými přestávkami, jedntlivé vyučvací hdiny mhu být slučvány d lekcí : maximálně 3 hdiny v individuální a skupinvé výuce, p kterých musí být výuka uknčena neb musí následvat nejméně patnáctiminutvá přestávka maximálně 3 hdiny v klektivní výuce, p kterých musí být výuka uknčena neb musí následvat nejméně dvacetiminutvá přestávka.

4 Vstup a phyb p škle a v areálu škly Žáci přichází d škly 15 minut před začátkem vyučvání. Přezují se v šatně neb na určeném místě. Obuv vezmu s sebu d třídy, kde ji ulží na určeném místě. Bezprstředně p sknčení výuky žáci puští budvu škly. Žákům je přísně zakázán vnášet d škly předměty, kterými by mhli hrzit bezpečnst a zdraví svje a jiných sb. Rdiče žáků čekají na žáky na určeném místě (lavičky v prstrách vestibulu škly). Vstup cizích sb d budvy škly je mžný jen se suhlasem vedení škly a s dprvdem zaměstnance škly (služby ve vrátnici). Není dvlen d prstr škly ukládat kla, lze pužít stjany před vchdem škly. Žák se chvá ve škle tak, aby nehrzil zdraví svje ani jiných sb. ČÁST TŘETÍ Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí 1. Škla je pvinna při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech přihlížet k základním fyzilgickým ptřebám žáků a vytvářet pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku sciálně patlgických jevů. 2. Škla zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech a pskytuje žákům nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví. 3. Škla je pvinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž dšl při činnstech uvedených v dstavci 2, a zaslat záznam úrazu stanveným rgánům a institucím. 4. Ve škle není pvlena reklama, která je v rzpru s cíli a bsahem vzdělávání, a reklama a prdej výrbků hržujících zdraví, psychický neb mrální vývj žáků neb přím hržujících či pškzujících živtní prstředí. 5. Bezpečnst a chranu zdraví žáků zajišťuje ředitel škly zejména pedaggickými pracvníky, případně dalšími zletilými sbami, které jsu způsbilé k právním úknům a jsu v pracvně právním vztahu k právnické sbě, která vyknává činnst škly. 6. Žáci jsu pravidelně pršklváni vždy na začátku nvéh šklníh rku svým učitelem hlavníh předmětu i učiteli klektivních předmětů. Šklení žáků se uskuteční v rzsahu určeném vedením škly. Zápis se prvede d třídní knihy. 7. Při akcích knaných mim šklu, kde právnická sba vyknává činnst škly, nesmí na jednu sbu, která zajišťuje bezpečnst a chranu zdraví nezletilých žáků, připadnut více než 25 žáků. Výjimku z tht pčtu může stanvit s hledem na nárčnst zajištění bezpečnsti a chrany žáků ředitel škly. 8. Při akcích knaných mim míst, kde právnická sba vyknává činnst škly, zajišťuje škla bezpečnst a chranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dbu shrmáždění. P sknčení akce knčí zajišťvání bezpečnsti a chrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S rganizačním zajištěním akcí škla seznámí s dstatečným předstihem záknné zástupce žáka. 9. Mezi účastníky výjezdu d zahraničí zařadí škla puze ty žáky, kteří mají uzavřené pjištění léčebných výlh v zahraničí neb v případě výjezdu d členskéh státu Evrpské unie mají Evrpský průkaz zdravtníh pjištění neb ptvrzení tent průkaz nahrazující. Dále musí mít škla písemné pvlení k výjezdu žáka d zahraničí jeh záknným zástupcem.

5 10. Žákům není pvlen v prstrách škly kuřit. Je zakázán nšení, držení, distribuce a užívání návykvých látek a alkhlu v prstrách škly. Pužívat mbilní telefny je dvlen puze mim vyučvání a t tak, aby nedcházel k rušení statní výuky. Při vstupu d kncertníh sálu škly musí být mbilní telefny vypnuty. Nedpručuje se nsit d škly větší částky peněz, cenné věci a další nevhdné předměty, které rzptylují pzrnst a hržují bezpečnst statních. V učebnách není žákům pvlen tevírat kna, přistupvat k tevřeným knům, manipulvat s tpnými tělesy, světlením a vybavením učebny, rvněž nesmí zapjvat elektrické sptřebiče. ČÁST ČTVRTÁ Pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků a záknných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci řádně pečují majetek škly, zapůjčené hudební nástrje, ntvý materiál a jiné učební pmůcky a plně za ně dpvídají. 2. Škdy způsbené žáky na majetku škly včetně jeh ztráty, pškzení sbních věcí splužáků apd. jsu žáci neb záknní zástupci nezletilých žáků pvinni uhradit. 3. Pkud žáci uknčí vzdělávání, devzdají svému učiteli všechny zapůjčené šklní pmůcky. ČÁST PÁTÁ Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Hdncení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhlášku č. 71/2005 Sb., základním uměleckém vzdělávání. 1. Hdncení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřen klasifikací. 2. Žák je v jedntlivých předmětech hdncen na vysvědčení těmit stupni prspěchu : 1 - výbrný, 2 - chvalitebný, 3 - uspkjivý, 4 - neuspkjivý. 3. Žák je na knci prvníh a druhéh plletí celkvě hdncen těmit stupni: prspěl(a) s vyznamenáním, prspěl(a), neprspěl(a). 4. Žák prspěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavníh předmětu hdncen stupněm prspěchu 1 - výbrný, v žádném pvinném předmětu není hdncen stupněm prspěchu hrším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prspěchu z pvinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanven hlavní předmět, prspěl žák s vyznamenáním, jestliže není hdncen v žádném pvinném předmětu stupněm prspěchu hrším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prspěchu z pvinných předmětů nemá vyšší než 1,5. 5. Žák prspěl, jestliže nebyl ani v jednm pvinném předmětu hdncen stupněm prspěchu 4 neuspkjivý. 6. Žák neprspěl, jestliže byl z některéh pvinnéh předmětu hdncen stupněm prspěchu 4 neuspkjivý.

6 7. Nelze-li žáka hdntit za první plletí ze závažných bjektivních příčin, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl uknčen nejpzději d uknčení hdncení za druhé plletí příslušnéh šklníh rku. Nelze-li žáka hdntit za druhé plletí ze závažných bjektivních příčin, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl uknčen d knce měsíce srpna příslušnéh šklníh rku. 8. Ředitel škly může uznat částečné vzdělání žáka, pkud je dlžen prkazatelným způsbem a d dby jeh dsažení neuplynul více než 5 let. Uzná-li ředitel škly dsažené vzdělání žáka, uvlní žáka z vyučvání a hdncení v rzsahu uznanéh vzdělání. ČÁST ŠESTÁ Úplata za vzdělávání Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhlášku č. 71/2005 Sb., základním uměleckém vzdělávání. 1. U žáků přípravnéh studia, základníh studia I. a II. stupně a studia s rzšířeným pčtem vyučvacích hdin se stanví výše úplaty v jedntlivých uměleckých brech tak, aby průměrná výše stanvených úplat nepřekrčila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů škly na žáka v uplynulém kalendářním rce s výjimku výdajů na platy a náhrady platů neb mzdy a náhrady mezd, dměny za pracvní phtvst, dměny za práci vyknávanu na základě dhd pracích knaných mim pracvní pměr a dstupné, na úhradu pjistnéh na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti a na úhradu pjistnéh na všebecné zdravtní pjištění, na příděly d fndu kulturních a sciálních ptřeb a statní náklady vyplývající z pracvněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spjených s výuku žáků zdravtně pstižených a rvněž výdajů na další vzdělávání pedaggických pracvníků, na činnsti, které přím suvisejí s rzvjem škl a kvalitu vzdělávání, pskytnutých ze státníh rzpčtu ( 160 dst. 1 písm. c) šklskéh zákna). 2. U studia pr dspělé stanví ředitel škly výši úplaty za vzdělávání: u žáků, kteří se zárveň vzdělávají v denní frmě vzdělávání ve střední škle, v denní frmě vzdělávání v knzervatři neb v denní frmě vzdělávání ve vyšší dbrné škle, pdle dstavce 1, u žáků, kteří nejsu uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním rce. 3. Uknčí-li žák vzdělávání pdle 7 dst. 2 písm. b) neb c) v průběhu prvníh neb druhéh plletí šklníh rku, úplata za vzdělávání se nevrací. Uknčí-li žák vzdělávání pdle 7 dst. 2 písm. c) z důvdů hdných zvláštníh zřetele, zejména zdravtních, lze pměrnu část úplaty za vzdělávání vrátit. 4. Ředitel škly stanví výši úplaty na bdbí šklníh rku. Platba za 1. plletí šklníh rku je splatná ke dni začátku 1. plletí příslušnéh šklníh rku. Pr nvě přihlášené žáky je splatnst 1. plletí stanvena na 20. září příslušnéh šklníh rku. Platba za druhé plletí šklníh rku je splatná ke dni začátku 2. plletí příslušnéh šklníh rku. Platba se prvádí bezhtvstně na bankvní účet škly prstřednictvím pkladní slženky, kteru každý žák bdrží ve škle. 5. Při předem mluvené plánvané nepřítmnsti žáka (delší než čtyři týdny výuky nepřetržitě) lze písemně pžádat navrácení části šklnéh.uvedenu dbu nepřítmnsti je třeba dlžit ptvrzením d lékaře neb jiným kvalifikvaným dkladem. Každá takvá situace je řešena individuálně. 6. Výši úplaty na šklní rk dá ředitel škly na vědmí žákům škly prkazatelným způsbem.

7 ČÁST SEDMÁ Uknčení vzdělávání Uknčení vzdělávání žáků se řídí vyhlášku č. 71/2005 Sb., základním uměleckém vzdělávání. 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rzšířeným pčtem vyučvacích hdin a studium pr dspělé se uknčují vyknáním závěrečné zkušky. Závěrečná zkuška může mít frmu abslventskéh vystupení neb vystavení výtvarných prací na výstavě. 2. Žák přestává být žákem škly: jestliže nevyknal závěrečnu zkušku neb byl na knci druhéh plletí celkvě hdncen stupněm neprspěl a nebyl mu pvlen pakvání rčníku, jestliže byl vylučen ze škly ( 31 dst. 2 až 4 šklskéh zákna), v případě, že t písemně pžádá záknný zástupce nezletiléh žáka neb zletilý žák, v případě, že záknný zástupce nezletiléh žáka neb zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanveném termínu a nedhdl s ředitelem škly jiný náhradní termín. 3. O uknčení vzdělávání pdle dstavce 2 písm. a) neb d) je záknný zástupce žáka neb zletilý žák vyrzuměn písemně d jednh týdne d uknčení vzdělávání. ČÁST OSMÁ Výchvná patření 1. Výchvnými patřeními jsu pchvaly neb jiná cenění a kázeňská patření. Kázeňským patřením je pdmíněné vylučení žáka ze škly, vylučení žáka ze škly, a další kázeňská patření, která nemají právní důsledky pr žáka. Pchvaly, jiná cenění a další kázeňská patření může udělit či ulžit ředitel škly neb učitel hlavníh předmětu. 2. Ředitel škly může v případě závažnéh zaviněnéh prušení pvinnstí stanvených šklským záknem, vyhlášku základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními nrmami s tut vyhlášku suvisející a tímt šklním řádem rzhdnut pdmíněném vylučení neb vylučení žáka ze škly. V rzhdnutí pdmíněném vylučení stanví ředitel škly zkušební lhůtu, a t nejdéle na dbu jednh rku. Dpustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšíh zaviněnéh prušení výše uvedených nrem, může ředitel škly rzhdnut jeh vylučení. 3. Zvláště hrubé slvní a úmyslné fyzické útky žáka vůči pracvníkům škly se vždy pvažují za závažné zaviněné prušení pvinnstí stanvených šklským záknem. 4. Ředitel škly rzhdne pdmíněném vylučení neb vylučení žáka d dvu měsíců de dne, kdy se prvinění žáka dzvěděl, nejpzději však d jednh rku de dne, kdy se žák prvinění dpustil, s výjimku případu, kdy prvinění je klasifikván jak trestný čin pdle zvláštníh právníh předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem škly dnem následujícím p dni nabytí právní mci rzhdnutí vylučení, nestanví-li tt rzhdnutí den pzdější.

8 Závěrečná ustanvení 1. Kntrlu prvádění ustanvení tét směrnice je pvěřen ředitel škly. 2. Pdle 30 šklskéh zákna č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel škly tent řád následujícím způsbem: vyvěšením na všebecně přístupném místě ve vestibulu škly. 3. Zaměstnanci škly byli s tímt řádem seznámeni při jeh prjednávání. Aktuálním prblémům jeh plnění se budu věnvat pedaggické rady. 4. Žáci škly jsu s tímt řádem seznámeni učiteli hlavníh předmětu na začátku šklníh rku, seznámení je zaznamenán v třídních knihách. 5. Záknní zástupci žáků jsu infrmváni znění řádu škly vyvěšením na všebecně přístupném místě ve vestibulu škly. 6. Tímt se ruší šklní řád ze dne 2. ledna V Rkycanech dne 4.září Lubš Klasna ředitel škly

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Slatiňany vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG. Školní řád Základní umělecké školy, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, vydává na základě zákona č.561/2004 Sb.,Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více