Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: , se sídlem Za Prachárnu 45, Jihlava, zapsanu v bchdním rejstříku vedeném u Krajskéh bchdníh sudu v Brně, ddíl C, vlžka (dále jen STORMWARE ), a jejími zákazníky v blasti prdeje prduktů a zbží a pskytvání služeb. Pdmínky a vztahy neuvedené v těcht VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku, a dále ustanveními zákna č. 121/2000 Sb., právu autrském. II. VYMEZENÍ POJMŮ Sftwarvý prdukt neb Prdukt subr zahrnující sftware splečnsti STORMWARE, dkumentaci v elektrnické neb tištěné pdbě, včetně příruček a balů, příslušná instalační média, a dále také všechny dsavadní aktualizace a dplňky k půvdnímu Sftwarvému prduktu pskytnuté splečnstí STORMWARE. Sftwarvý prdukt se neprdává, puze se pskytuje práv k jeh pužívání licence. Vlastník licence pdnikatelský subjekt (fyzická neb právnická sba), který pužívá Sftwarvý prdukt pr zajištění prvzních ptřeb v rámci svéh vlastníh pdnikání, nevýdělečná rganizace, která pužívá Sftwarvý prdukt pr zajištění svých prvzních ptřeb, neb fyzická sba sptřebitel, který nejedná v rámci bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti. Vlastníkem licence je mžné se stát zakupením licence, získáním licence d STORMWARE bezúplatně neb jak Nabyvatel v případě převdu licence. Uživatel kncvý uživatel Sftwarvéh prduktu. Obchdní partner pdnikatelský subjekt právněný k prdeji Sftwarvých prduktů STORMWARE pd svým bchdním jménem. Internetvé stránky STORMWARE internetvé stránky na adrese prvzvané splečnstí STORMWARE. Zákaznické centrum zákaznický prtál na internetvých stránkách STORMWARE. III. NABÍDKA STORMWARE Nabídku STORMWARE lze rzdělit d tří základních skupin: III.1. Vlastní sftware STORMWARE je prducentem Sftwarvých prduktů POHODA, POHODA Business Intelligence, PAMICA, GLX, TAX a WINLEX. Pdmínky pužívání Sftwarvých prduktů jsu vymezeny v Licenční smluvě, která je v elektrnické pdbě Vlastníkvi licence předávána splečně s Prduktem. Licenční smluva je uzavřena tevřením balu s médii, instalací Sftwarvéh prduktu, registrací Sftwarvéh prduktu neb převdem licence, a t tím kamžikem, který nastane nejdříve. Sučasně s uzavřením Licenční smluvy vyjadřuje Vlastník licence a Uživatel suhlas s těmit VOP. III.2. III.2.a) Služby Zákaznická pdpra a aktualizace Subr služeb zákaznické pdpry zahrnuje: telefnicku pdpru: k dispzici na telefnní lince k tmut účelu vyhrazené v pracvní dny minimálně d 8.00 d hdin, v rámci zkvalitňvání služeb Uživatelům mhu být telefnické hvry nahrávány; faxvu pdpru: k dispzici na faxvé lince k tmut účelu vyhrazené, dpvědi budu zaslány faxem pkud mžn bratem, nejpzději však d knce následujícíh pracvníh dne; e mailvu pdpru: pskytvanu prstřednictvím e mailvé schránky k tmut účelu vyhrazené; dpvědi budu zaslány e mailem pkud mžn bratem, nejpzději však d knce následujícíh pracvníh dne; 1 / 10

2 elektrnický infrmační zpravdaj: zasílaný na e mailvu adresu Vlastníka licence neb Uživatele; aktualizace Prduktu: k dispzici ke stažení v Zákaznickém centru, příp. na aktualizačních CD. Subr služeb zákaznické pdpry nese v případě Sftwarvých prduktů POHODA, POHODA Business Intelligence, PAMICA, GLX a TAX název SERVIS. Využívat kmpletníh balíku služeb v rámci zákaznické pdpry může Vlastník licence k aktuálním verzím všech Sftwarvých prduktů. V prvním rce pužívání je subr služeb zákaznické pdpry sučástí ceny Sftwarvéh prduktu. Pr prdlužení platnsti subru služeb zákaznické pdpry je zaptřebí zakupit SERVIS na další rk, a t vždy pr stejný Prdukt, případnu řadu, a dále variantu a typ/velikst vlastněných licencí, přídavných licencí a dplňků, příp. jejich nejbližší ekvivalent v případě změn nabídky STORMWARE. Pr zakupení neb bnvení subru služeb zákaznické pdpry k Prduktům POHODA a POHODA Business Intelligence pr další rk je zaptřebí vlastnit SERVIS pr rk bezprstředně předcházející. V pačném případě je nutné krmě ceny za SERVIS na další rk uhradit pplatek za aktualizaci starších verzí prduktů POHODA a POHODA Business Intelligence ve výši 50 % z ceny subru služeb SERVIS pdle aktuálníh ceníku. Čerpání služeb zákaznické pdpry je mžné d kamžiku úhrady licence neb ceny za SERVIS Sftwarvéh prduktu d knce danéh kalendářníh rku, ve kterém k nákupu dšl. V případě úhrady aktuální licence Sftwarvéh prduktu neb ceny za aktuální SERVIS v psledních čtyřech měsících kalendářníh rku získává Vlastník licence subr služeb zákaznické pdpry i pr následující kalendářní rk. Pdmínku vzniku nárku na zákaznicku pdpru je registrace Sftwarvéh prduktu v Zákaznickém centru d 30 dní d jeh převzetí. Při nákupu přím u STORMWARE je registrace Sftwarvéh prduktu prvedena autmaticky. V případě zakupení licence prstřednictvím Obchdníh partnera musí registraci Sftwarvéh prduktu prvést sám Vlastník licence, a t v Zákaznickém centru na internetvých stránkách STORMWARE. V případě, že je Vlastník licence v prdlení s plněním jakýchkliv finančních závazků vůči STORMWARE, má STORMWARE práv p předchzím známení Vlastníkvi licence pzastavit pskytvání služeb zákaznické pdpry. Pkud Vlastník licence nesplní své finanční závazky vůči STORMWARE ani d 15 dnů d pzastavení pskytvání služeb zákaznické pdpry, jedná se pdstatné prušení smluvních pdmínek a STORMWARE je právněn dstupit d Licenční smluvy. V případě dstupení d Licenční smluvy z důvdů uvedených v tmt dstavci není STORMWARE pvinen vracet Vlastníkvi licence už uhrazené pplatky a finanční plnění přijatá v suvislsti s pskytnutím licence před účinnstí dstupení. Subr služeb zákaznické pdpry definvaný v těcht VOP pskytuje výhradně splečnst STORMWARE. III.2.b) Individuální služby Vlastníkvi licence k aktuální verzi Sftwarvéh prduktu mhu být pskytnuty tyt typy individuálních služeb: dbrné knzultace a servisní služby, expertní knzultace a servisní služby, vzdálená správa, instalace systému POHODA SQL/E1, instalace systému PAMICA SQL, instalace řešení POHODA Business Intelligence Lite, firemní šklení. III.2.c) Standardizvaná šklení Standardizvaná šklení přádaná splečnstí STORMWARE mají předem danu náplň, jsu rganizvána jak celdenní neb půldenní a jejich skutečná délka závisí na pčtu účastníků. Termíny jedntlivých šklení vyhlašuje STORMWARE na svých internetvých stránkách. Před zahájením kurzu nejsu prváděny žádné testy pžadvaných minimálních znalstí a je zcela na bjednavateli, aby zvážil, zda je daný kurz pr přihlašvanu sbu vhdný a bude pr ni přínsem. III.2.d) Certifikát POHODA Certifikát POHODA vydává splečnst STORMWARE p věření znalstí vládání Sftwarvéh prduktu POHODA certifikační zkušku frmu standardizvanéh praktickéh testu. Dkladem úspěšném slžení zkušky je certifikát s platnstí 3 rky vystavený na jmén. Zkušku nelze abslvvat v zastupení. Zahájit zkušku může zájemce certifikát p předlžení jakéhkliv průkazu se jménem, příjmením a ftgrafií. Bližší pdmínky certifikace a termíny knání jedntlivých zkušek jsu uvedeny na internetvých stránkách STORMWARE neb jsu na vyžádání dstupné na kterékliv pbčce STORMWARE. Před zahájením certifikace nejsu prváděny žádné testy pžadvaných minimálních znalstí a je zcela na bjednavateli certifikace, aby zvážil, zda je certifikace pr přihlašvanu sbu přínsem. 2 / 10

3 III.3. Zbží Srtiment zbží v nabídce STORMWARE zahrnuje vybraná zařízení a hardwarvé dplňky. Vlastnické práv ke zbží nabývá kupující úplným zaplacením. STORMWARE vystavuje ke každému prdávanému zbží daňvý dklad, který bsahuje všechny ptřebné údaje pr uplatnění záruky, neb zvláštní záruční list. IV. INFORMACE O PRODUKTECH, SLUŽBÁCH A ZBOŽÍ A JEJICH CENÁCH Infrmace nabídce STORMWARE jsu veřejně dstupné na internetvých stránkách STORMWARE, na vyžádání je pskytnu pracvníci STORMWARE na centrále neb pbčkách a k dispzici jsu také v aktuálních tištěných materiálech vydávaných splečnstí STORMWARE. Ceny Sftwarvých prduktů a jejich dplňků, subrů služeb zákaznické pdpry, individuálních služeb, standardizvaných šklení, certifikátů POHODA a zbží vyhlašuje STORMWARE aktuálním ceníkem uvedeným na svých internetvých stránkách a v tištěných materiálech. Z principu peridické aktualizace tištěných materiálů je aktualizace infrmací prváděna přednstně na internetvých stránkách STORMWARE. Pr vyčíslení cen změny licence (licencí) jsu pužívány jedntné pstupy (viz článek VII. bd 1) a kalkulace knkrétníh případu pskytuje STORMWARE na vyžádání. Veškeré ceny Sftwarvých prduktů, služeb a zbží jsu, pkud není uveden jinak, uváděny bez DPH. IV.1. Ceny služeb Ceny individuálních služeb jsu dány ceníkem a pdle typu služby sazbami za jedntku (službu), sazbami za hdinu neb 15 minut, resp. sazbami za kilmetr. U individuálních služeb s cenu za jedntku je cena služby účtvána bez hledu na dbu skutečnéh výknu. U individuálních služeb s hdinvu sazbu je minimální rzsah účtvané služby jedna hdina. V případě, že dba prvedení služby je delší než jedna hdina, je za každých dalších zapčatých 15 minut účtvána pměrná část hdinvé sazby. U individuálních služeb se sazbu za 15 minut je minimální rzsah účtvané služby 15 minut. Základní cena firemníh šklení je kalkulvána pr skupiny účastníků d kapacity učebny, maximálně však d pčtu 8 sb; cena firemníh šklení pr více než 8 účastníků je stanvvána individuálně. Ceny individuálních služeb v ceníku platí pr pskytnutí služby v pracvní dny a v pracvní dbě STORMWARE uvedené na internetvých stránkách STORMWARE. V případě bjednání pskytnutí služby v mimpracvní dbě STORWMARE neb pžadavku na zahájení prací dříve než za 24 hdin d bjednání je k základní ceníkvé sazbě účtván příplatek pdle platnéh ceníku. Pkud není bjednaná služba v ceníku uvedena a STORMWARE suhlasí s jejím pskytnutím, je cena služby stanvena dhdu smluvních stran. Před zapčetím pskytvání individuálních služeb s hdinvu sazbu STORMWARE sestavuje cenvu kalkulaci pdle platnéh ceníku. Knečné ceny těcht individuálních služeb nelze stanvit předem, prtže se dvíjí d skutečnéh rzsahu pskytnutých služeb. Rzsah a druh pskytnutých služeb se mhu se suhlasem bu stran d kalkulace lišit. Ceny standardizvaných kurzů jsu platné pr jednh účastníka. V ceně celdenních kurzů je zahrnut bčerstvení a běd. Ceny certifikátu POHODA jsu stanveny ceníkem. Za studenta je pr účely certifikace pvažván student, který dlží studium studijním indexem neb ptvrzením studiu. STORMWARE si vyhrazuje práv individuálníh psuzení nárku na zvýhdněnu cenu certifikace. V. OBJEDNÁVKY A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Licence k Sftwarvým prduktům, služby a hardware je mžné bjednat na centrále neb pbčkách 1 STORMWARE, a t sbně, telefnicky ( ), písemně, faxem ( ), e mailem v e shpu v Zákaznickém centru, resp. pmcí nline bjednávek na internetvých stránkách STORMWARE. Pdáním bjednávky bjednatel suhlasí s těmit VOP, akceptuje nabídku STORMWARE a závazně bjednává předmět bjednávky. Objednávka je návrhem kupní smluvy neb smluvy pskytnutí služeb. Pdstatné náležitsti bjednávky zahrnují: identifikaci předmětu bjednávky: v případě Sftwarvých prduktů: název Prduktu, příp. řada, rk, varianta a typ/velikst licence (např. POHODA E Kmplet NET3), 1 Kntaktní údaje pbček viz internetvé stránky STORMWARE. 3 / 10

4 v případě subru služeb zákaznické pdpry typu SERVIS: název SERVIS, rk a identifikaci Sftwarvéh prduktu, ke kterému se subr služeb SERVIS vztahuje, v případě individuálních služeb: pžadavek na prvedení služby, pžadavek na výjezd pracvníka STORMWARE v případě jinéh místa pskytnutí služby než prvzvna STORMWARE, příp. návrh termínu pskytnutí služby, v případě standardizvaných šklení: název šklení, termín a míst knání, jména účastníků, v případě certifikátu POHODA: název zkušky, termín a míst knání, jména přihlašvaných sb, v případě zbží: bchdní název neb jednznačný ppis zbží, identifikaci bjednatele firma/jmén, IČ, sídl/adresa, kntaktní sba, telefn, způsb ddání, resp. míst pskytnutí služby (více viz článek VI.), způsb platby (více viz článek VI.). STORMWARE v c nejkratším termínu, bvykle však d 3 pracvních dnů, bjednávku vyřídí frmu deslání Sftwarvéh prduktu, případně pskytnutím služby, neb bjednávku ptvrdí, případně vyzve bjednavatele k dplnění chybějících údajů. Vyřízením neb ptvrzením bjednávky je uzavřena kupní smluva neb smluva pskytnutí služeb. Kupní smluvu tvří výlučně pdmínky uvedené v Licenční smluvě, Všebecných bchdních pdmínkách a ve vztahu ke knkrétnímu Sftwarvému prduktu v aktuálních tištěných materiálech neb na internetvých stránkách STORMWARE. Objednávku s ddatkem neb dchylku, která pdstatně nemění pdmínky nabídky STORMWARE, smluvní strany nepvažují za přijetí bjednávky. Nabídka musí být bjednatelem přijata vždy bez jakýchkliv výhrad, případně STORMWARE na žádst bjednatele vypracuje upravenu nabídku. Vyžaduje li charakter Sftwarvéh prduktu, služby neb zbží zpracvání cenvé kalkulace neb nabídky, je smluva uzavřena kamžikem dsuhlasení cenvé kalkulace neb nabídky běma stranami. Sftwarvé prdukty mhu být bjednány také u Obchdních partnerů STORMWARE. V takvém případě STORMWARE neurčuje termíny a frmy ddání mezi Obchdním partnerem a bjednatelem. I v případě zakupení Sftwarvých prduktů prstřednictvím Obchdníh partnera zakládá Licenční smluva práva a pvinnsti mezi STORMWARE a Vlastníkem licence Sftwarvéh prduktu. V.1. Odstupení sptřebitele d kupní smluvy Je li kupující fyzicku sbu sptřebitelem (dále jen Sptřebitel ), má práv dstupit d kupní smluvy uzavřené distančním způsbem, a t d 14 dnů de dne převzetí Sftwarvéh prduktu neb zbží. Za Sptřebitele není pr účely těcht VOP pvažván Uživatel, který při bjednání prduktu za účelem uzavření kupní smluvy uvede své bchdní jmén a identifikační čísl. Práv na dstupení d kupní smluvy může Sptřebitel uplatnit následujícím způsbem: Sptřebitel infrmuje STORMWARE frmu jednznačnéh prhlášení (například dpisem zaslaným prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb, faxem neb e mailem) záměru dstupit d kupní smluvy. Sptřebitel v prhlášení uvede datum bjednání a identifikaci Prduktu neb zbží, své jmén a adresu a datum dstupení. Aby byla ddržena lhůta pr dstupení d kupní smluvy, pstačuje deslat dstupení d smluvy před uplynutím příslušné lhůty. Následně dručí Sptřebitel d 14 dnů d dstupení zakupený Prdukt neb zbží pštu na vlastní náklady na adresu sídla STORMWARE splu s uvedením čísla svéh bankvníh účtu, na který mu mají být vráceny peníze. Lhůta se pvažuje za ddrženu, pkud Sptřebitel dešle Prdukt neb zbží před uplynutím příslušné lhůty. Dále Sptřebitel k zásilce připjí riginál dkladu zakupení neb jiné dkumenty, které mhu prkázat zakupení prstřednictvím e shpu STORMWARE, a v případě dstupení d kupě Sftwarvéh prduktu: Prdukt musí být v půvdním neprušeném riginálním balu (zásilka nesmí být vůbec tevřena), Prdukt nesmí být vůbec pužit (nesmí djít k jeh aktivaci pdle Licenční smluvy) a musí být kmpletní, v případě dstupení d kupě zbží: není vylučen vrácení zbží v pškzeném balu v důsledku rzbalení zbží, Sptřebitel má mžnst zbží vyzkušet, zbží však musí být nepškzené a kmpletní. V případě, že prjev vůle dstupení d smluvy nebude dručen STORMWARE d 14. dne de dne převzetí Sftwarvéh prduktu neb zbží, a v případě, kdy Sptřebitel pruší riginální bal u Sftwarvéh prduktu, je dstupení d smluvy neplatné. 4 / 10

5 V případě platnéh dstupení d smluvy, avšak při vrácení pškzenéh zbží, může STORMWARE vůči Sptřebiteli uplatnit kmpenzaci v rzsahu pškzení zbží. Z tht důvdu je dpručen vrácené zbží pjistit pr případ jeh pškzení při přepravě. STORMWARE vrátí platbu, kteru bdržel d Sptřebitele (krmě ddatečných nákladů vzniklých v důsledku Sptřebitelem zvlenéh způsbu ddání, který je jiný než standardní způsb ddání nabízený STORMWARE) bez zbytečnéh dkladu p bdržení vrácenéh Sftwarvéh prduktu neb zbží. V.2. Specifika bjednávek standardizvaných šklení a certifikátů POHODA Změnit termín kurzu neb certifikační zkušky neb strnvat bjednávku je mžné bezplatně nejpzději d hdin pracvníh dne, který předchází půvdně bjednanému termínu knání. Cena šklení neb certifikační zkušky není vratná v případě, že se přihlášený účastník šklení neb certifikačníh testu nezúčastní. Pkud bude pčet přihlášených účastníků šklení menší než 2, resp. 3 v případě certifikačníh testu, vyhrazuje si STORMWARE práv přesunut tt šklení neb certifikační test na jiný termín neb jej slučit se šklením neb testem vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budu případných změnách infrmváni s předstihem. Při bjednávce šklení přádanéh v Jihlavě pzději než 2 dny před jeh plánvaným termínem ztrácí účastník nárk na běd. VI. VI.1. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Mžné způsby a termíny ddání Sftwarvé prdukty a zbží mhu být převzaty sbně v kterékli prvzvně STORMWARE neb zaslány pštu (u zbží není tent způsb ddání dpručván) či prstřednictvím smluvníh přepravce, a t pdle způsbu ddání zvlenéh v bjednávce. Při vlbě ddání pštu neb prstřednictvím přepravní služby je v rámci České republiky pštvné, resp. přepravné a balné zdarma. Obvyklá ddací lhůta činí u Sftwarvých prduktů 3 pracvní dny, v případě zbží 10 pracvních dnů, a začíná běžet kamžikem úhrady v htvsti, platební kartu neb kamžikem připsání bezhtvstní platby na účet STORMWARE. Při bjednání ddávky Sftwarvéh prduktu neb zbží s instalací bude samstatně účtván čas strávený na cestě a prvedené práce pdle ceníku individuálních služeb. Míst a termín ddání se v takvých případech řídí pdle bdu VI.2. těcht VOP. Pkud byly Individuální služby dle čl. III. 2. b) pskytnuty Vlastníkvi licence elektrnicku frmu, pvažují se za ddané kamžikem, kdy je příslušný elektrnický výstup z pskytnuté služby deslán ze strany STORMWARE Vlastníkvi licence dhdnutým způsbem, nebdrží li STORMWARE neprdleně p deslání infrmaci nemžnsti dručení zprávy Vlastníkvi licence. Prdukt značený POHODA PZD a POHODA Business Intelligence může být instalván puze certifikvaným technikem, a t v termínu pdle dhdy s bjednatelem, resp. Vlastníkem licence. Ten je pvinen zajistit sučinnst nutnu k prvedení instalace, včetně přítmnsti sb dpvědných za IT a zpřístupnění aktuálních dat určených ke zpracvání. Důvdem certifikvané instalace jsu přesně definvané pstupy při zavádění Prduktu POHODA PZD a POHODA Business Intelligence. Tyt Prdukty mhu být tedy ddány puze splu s certifikvanu instalací. STORMWARE pr tyt účely certifikuje vlastní zaměstnance a zaměstnance externích firem, které jsu sučástí sítě Obchdních partnerů. Seznam Obchdních partnerů, jejichž technici mají dpvídající certifikaci, je uveden na internetvých stránkách STORMWARE. Pr bezprblémvý prvz Prduktů POHODA SQL, POHODA E1 a PAMICA SQL je dpručena instalace certifikvaným technikem. Důvdem je zajištění funkčníh databázvéh prstředí SQL serveru. Pkud server, síťvé prstředí a data Vlastníka licence splňují vstupní pdmínky pr prvedení bezplatné certifikvané instalace, pskytuje STORMWARE p dhdě s Vlastníkem licence první certifikvanu instalaci Prduktů POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a POHODA Business Intelligence Lite na server zdarma, a t technlgií vzdálené správy. V případě prvádění bezplatné certifikvané instalace v místě určeném Vlastníkem licence mim prvzvnu STORMWARE je účtván čas pracvníka STORMWARE strávený na cestě d místa instalace a zpět. Aktuální seznam pžadavků, které musí být pr bezplatnu certifikvanu instalaci zajištěny ze strany Vlastníka licence, a rzsah tét certifikvané instalace je uveden na internetvých stránkách STORMWARE neb je k dispzici na vyžádání na kterékliv pbčce STORMWARE. V případě nesplnění pžadavků pr bezplatnu certifikvanu instalaci, v případě pžadavku na bezplatnu certifikvanu instalaci p uplynutí 3 měsíců d zakupení licence neb v případě pžadavku na dlišný rzsah certifikvané instalace ze strany bjednatele, resp. Vlastníka licence je bezplatná certifikvaná instalace vylučena. Jsu li překážky bezplatné certifikvané instalace zjištěny v průběhu již prbíhající instalace, je instalace uknčena neb přerušena a Vlastníkvi licence je nabídnuta certifikvaná instalace v pžadvaném rzsahu a v suladu s aktuálním ceníkem individuálních služeb. 5 / 10

6 VI.2. Míst a termín pskytnutí individuálních služeb Místem prvedení individuálních služeb je prvzvna STORMWARE, pkud není bjednán výjezd pracvníka STORMWARE k Vlastníkvi licence. V tmt případě mhu být Vlastníkvi licence k ceně za pskytnuté služby účtvány náklady na cestu tam i zpět pdle platnéh ceníku. Služby prváděné mim prvzvnu STORMWARE v místě určeném Vlastníkem licence budu prvedeny v dhdnutém termínu pdle mžnstí STORMWARE, ne však dříve než následující pracvní den. VI.3. Místa knání standardizvaných šklení a certifikací POHODA Standardizvaná šklení a certifikační testy přádá STORMWARE ve šklicích střediscích v centrále splečnsti v Jihlavě a na pbčkách v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králvé, Plzni a Olmuci. VI.4. Mžné způsby platby Sftwarvé prdukty a subr služeb zákaznické pdpry je mžné uhradit htvě, platební kartu, bezhtvstním převdem předem na základě zálhvé faktury, dále bezhtvstním převdem nline neb na dbírku. Účast na standardizvaném šklení a certifikační zkušce je mžné uhradit předem na základě zálhvé faktury neb v htvsti, resp. platební kartu v místě a termínu knání bjednanéh kurzu neb zkušky. U šklení neb testu s termínem knání během 2 pracvních dnů bezprstředně následujících p dni bjednání je mžná puze úhrada v htvsti, resp. platební kartu. Zbží je mžné uhradit předem, a t buď na základě zálhvé faktury bezhtvstním převdem, neb htvě. Cena individuálních služeb může být hrazena předem, a t buď na základě zálhvé faktury bezhtvstním převdem, neb v htvsti na místě p pskytnutí služby. Výjimku mhu tvřit bjednané individuální služby, u kterých nelze předem dhadnut čas ptřebný pr prvedení služby a jejichž plnění je pskytván elektrnicku frmu. Tyt služby mhu být p dhdě fakturvány p jejich ddání. Splatnst daňvéh dkladu je v těcht případech 7 dní. Výjimka není nárkvatelná a STORMWARE s ní musí suhlasit. V případě, že Vlastník licence právněně nevytkne vady služby pskytvané elektrnicku frmu nejpzději d jednh pracvníh dne p jejím ddání ze strany STORMWARE dle čl. VI. 1., má se za t, že služba byla pskytnuta řádně dle bjednávky a bez vad, a STORMWARE vzniká nárk na úhradu ceny pskytnutých služeb a na vystavení dpvídající faktury. STORMWARE má práv na náhradu škdy vzniklé nesplněním peněžitéh závazku Kupujícíh s tím, že se na výši náhrady škdy nezapčítávají úrky z prdlení. VII. VII.1. SOFTWAROVÉ PRODUKTY SPECIFICKÉ PODMÍNKY Změna licence Vlastník základní licence k jedné z variant Sftwarvéh prduktu může přejít na základní licenci jiné varianty, příp. řady stejnéh Sftwarvéh prduktu při zachvání shdnéh pčtu licencí. Okamžikem přechdu půvdní licence zaniká. Cena přechdu je dána rzdílem aktuální ceníkvé ceny nvé a půvdní varianty. V případě, kdy je aktuální ceníkvá cena nvé varianty stejná neb nižší než aktuální ceníkvá cena půvdní varianty, a nvá varianta přitm bsahuje nvu funkcinalitu, např. daňvu evidenci, účetnictví, sklady, mzdy neb databázvé prstředí SQL, se uplatní minimální cena přechdu. V případě, kdy vznikne záprný rzdíl cen nvé a půvdní varianty a nvá varianta přitm nebsahuje nvu funkcinalitu, se rzdíl cen Vlastníkvi licence nevrací. Při přechdu ze scénáře POHODA Business Intelligence Lite na scénář POHODA Business Intelligence Kmplet je mžné Vlastníkvi licence dečíst aktuální ceníkvu cenu scénáře POHODA Business Intelligence Lite. VII.2. Převd licence Vlastník licence (dále v tét části Převdce ) je právněn Sftwarvý prdukt trvale převést na jinu sbu (dále v tét části Nabyvatel ). Okamžikem převdu licence přechází na Nabyvatele veškerá práva a závazky vyplývající z Licenční smluvy uzavřené mezi Převdcem a STORMWARE. Je li k základní licenci Sftwarvéh prduktu, který má být převeden, vázán jakýkliv dplněk neb přídavná licence, může být Sftwarvý prdukt převeden jen včetně těcht sučástí. Zárveň není mžné tyt dplňky a přídavné licence převádět samstatně. 6 / 10

7 Zájem převd licence sdělí Převdce splečnsti STORMWARE telefnicky neb e mailem. STORMWARE pté Převdci zašle frmulář žádsti převd licence (dále v tét části jen Žádst ). V Žádsti musí být vyplněny identifikační údaje Převdce a Nabyvatele a přesná specifikace Sftwarvéh prduktu včetně instalačníh čísla, resp. čísel. Pr převd každé jedntlivé licence (více základních licencí jednh Sftwarvéh prduktu, různé Sftwarvé prdukty) je zaptřebí pužít samstatnu Žádst. Pdmínku mžnsti převdu je suhlas Nabyvatele s realizací převdu a s licenční smluvu, a t pdpisem na Žádsti. Převd licence je zpplatněn manipulačním pplatkem pdle platnéh ceníku. Tent pplatek je pvinen uhradit Převdce při pdání Žádsti. Licence Sftwarvéh prduktu je převedena kamžikem vyjádření suhlasu s převdem licence ze strany STORMWARE. Předpkladem pr udělení suhlasu je skutečnst, že žádst splňuje veškeré pžadvané náležitsti a byl uhrazen manipulační pplatek. V případě schválení Žádsti není Převdce nadále právněn převedený Sftwarvý prdukt pužívat, musí jej zcela dstranit ze svéh/svých pčítače(ů) a převést na Nabyvatele veškeré části převedenéh Sftwarvéh prduktu včetně všech rzšiřujících licencí, dplňků, médií, tištěnéh materiálu a aktualizací. Sftwarvý prdukt získaný se slevu pr určitu skupinu uživatelů je mžné na jinéh Vlastníka převést puze za předpkladu, že Nabyvatel splňuje pdmínky přiznání půvdní slevy. V pačném případě lze převd licence realizvat puze p dplacení rzdílu mezi cenu Prduktu p slevě a plnu cenu Prduktu platnu v dbě převdu licence. STORMWARE si vyhrazuje práv zamítnut Žádst, pkud je neúplná neb nesplňuje pžadvané náležitsti a Převdce ani na výzvu STORMWARE její vady d 30 dní nedstraní. VIII. VIII.1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE Záruka Na jedntlivé Sftwarvé prdukty, služby a zbží pskytuje STORMWARE záruku, která se vztahuje: na výrbní vady příruček a instalačních médií k Sftwarvému prduktu, na bezvadnu funkcinalitu Sftwarvéh prduktu v suladu s dkumentací a jejími ddatky, přičemž STORMWARE dpvídá puze za funkčnst aktuálních verzí Sftwarvéh prduktu, nikli za vady starších verzí, na tiskvé výstupy upravené splečnstí STORMWARE na zakázku, u zbží na vady materiálu a výrbní nedstatky zjištěné v průběhu záruční dby a za předpkladu, že je zbží pužíván v suladu s návdem k bsluze. Pdmínku vzniku nárku na záruku u Sftwarvéh prduktu je registrace Sftwarvéh prduktu v Zákaznickém centru d 30 dní d jeh převzetí. Při nákupu přím u STORMWARE je registrace Sftwarvéh prduktu prvedena autmaticky. V případě zakupení licence prstřednictvím Obchdníh partnera musí registraci Sftwarvéh prduktu prvést sám Vlastník licence, a t v Zákaznickém centru na internetvých stránkách STORMWARE. VIII.2. Záruční dba STORMWARE pskytuje záruční dbu: VIII.3. na Sftwarvý prdukt: v délce 6 měsíců d data uzavření Licenční smluvy, u tiskvých výstupů upravených splečnstí STORMWARE na zakázku: v délce 6 měsíců d data jejich předání, případným prvedením pravy v průběhu tét záruční dby se délka záruky prdlužuje dbu, p kteru splečnst STORMWARE prváděla pravu, u takt pravených tiskvých výstupů nevzniká nárk na nvu záruční dbu, na zbží: v délce 12 měsíců de dne převzetí zbží kupujícím, tj. dne uvedenéh na dkladu zakupení zbží; v případě dlišné délky záruční dby je tat skutečnst uvedena na dkladu zakupení zbží; v případech, kdy kupujícím je sptřebitel pdle zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku, je na zbží pskytvána záruční dba v délce 24 měsíců. Záruční pdmínky Záruka je pskytvána Vlastníkvi licence, resp. kupujícímu (u zbží). Kupující je pvinen při sbním převzetí přebíraný Sftwarvý prdukt neb zbží řádně zkntrlvat a prhlédnut. U Sftwarvéh prduktu je pvinen prvést kntrlu balení a v případě, že zjistí pškzení balení, musí dmítnut jeh převzetí. U zbží je kupující pvinen prvést také kntrlu bsahu balení a dmítnut jeh převzetí v případě zjištění neúplnsti. Prhlídku je kupující pvinen prvést tak, aby zjistil veškeré vady, které je mžn zjistit při vynalžení dbrné péče. Pzdější reklamace z těcht uvedených důvdů nebude uznána. 7 / 10

8 Při vlbě způsbu ddání pštu neb prstřednictvím smluvníh přepravce je kupující pvinen věřit stav zásilky při jejím převzetí d přepravce. V případě ztráty neb pškzení zásilky při přepravě je kupující pvinen sepsat se zástupcem přepravce zápis pškzení neb ztrátě Sftwarvéh prduktu neb zbží, aby byl mžné uplatňvat náhradu vzniklé škdy u přepravce. Zástupce přepravce tent zápis ptvrdí. O vzniklých skutečnstech kupující neprdleně, nejpzději však d 3 pracvních dnů, písemně vyrzumí splečnst STORMWARE a jak přílhu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhtví, má se za t, že se vzdává náhrady za pškzené neb chybějící kusy zásilky. Na pzdější reklamace způsbené během přepravy nebude brán zřetel. Výjimku tvří mechanické pškzení zbží, které při převzetí zásilky nebyl ani při náležité prhlídce zjevné. V takvém případě je kupující pvinen uplatnit reklamaci d 7 dnů d převzetí zbží. VIII.4. Omezení záruky u Sftwarvých prduktů STORMWARE nezaručuje, že Sftwarvý prdukt splní všechny pžadavky uživatele. Záruka se nevztahuje a za vadu Sftwarvéh prduktu neb za závadu neb škdu Sftwarvým prduktem způsbenu dále nelze pvažvat: případy, kdy je Sftwarvý prdukt pužíván v rzpru s dkumentací, absenci vlastnstí či funkcí, které nejsu uvedeny v dkumentaci, skutečnst, že Sftwarvý prdukt v sbě nebsahuje případné legislativní změny, které nebyly STORMWARE známy v kamžiku jeh vývje, případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván na nevhdném hardware neb hardware, který je v rzpru s aktuálními dpručenými systémvými pžadavky uvedenými v dkumentaci neb v aktualizvané pdbě na internetvých stránkách STORMWARE. skutečnst, že Sftwarvý prdukt nepracuje na hardware, který není běžně dstupný v kamžiku jeh vývje, neb na hardware či peračním systému, který není pdprván, případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván na chybně naknfigurvaném pčítači neb na chybně nastavené pčítačvé síti, případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván splu s prgramy jiných výrbců, které znemžňují jeh bezvadný chd, případy, kdy prvádí Uživatel zásahy d databázvých subrů pmcí jiných prstředků než ddaným Sftwarvým prduktem, případy, kdy u Sftwarvých prduktů značených POHODA PZD, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a POHODA Business Intelligence nebyla prvedena instalace technikem s dpvídající certifikací. Uživatel Prduktu je pvinen pravidelně prvádět zálhy dat a jejich archivvání, včetně kntrly bezchybnsti vytvřené zálhy. STORMWARE nedpvídá za ztrátu či pškzení dat, která nebyla správně zálhvána. STORMWARE není pvinen pskytvat zákaznicku pdpru a prvádět vývj neb údržbu starších verzí Sftwarvéh prduktu. STORMWARE nese dpvědnst za prkázanu škdu, kteru zaviní prušením svých pvinnstí. STORMWARE nenese dpvědnst za ušlý zisk Vlastníka licence. STORMWARE nese dpvědnst za skutečnu škdu maximálně d výše ceny za Sftwarvý prdukt uhrazené při nabytí licence. Tt ujednání se nepužije v případě, že kupujícím je sptřebitel. Vlastník licence je pvinen prvěřit Sftwarvý prdukt z hlediska jeh funkčnsti a pužitelnsti v knkrétní situaci dříve, než začne s jeh pužíváním. Tt platí i pr Prdukty, které Vlastník licence bdrží v rámci dstraňvání vad neb aktualizace (SERVIS). VIII.5. Garance funkčnsti tiskvých sestav Uživatelsky upravené tiskvé výstupy (dále jen UUTV ) jsu technicky i bsahvě závislé na databázvém mdelu knkrétní verze Sftwarvéh prduktu. STORMWARE je v rámci aktualizací Sftwarvéh prduktu právněn změnit databázvý mdel. Tat skutečnst může vést u některých UUTV k chybné interpretaci dat či k úplné nefunkčnsti. STORMWARE garantuje bez časvéh mezení správnu funkci riginálních tiskvých výstupů ddávaných se Sftwarvým prduktem. Uživatel Sftwarvéh prduktu je pvinen prvést zkušební prvz aktualizvanéh Sftwarvéh prduktu před užitím tiskvých výstupů, zejména testvat všechny UUTV. V případě zjištění technické neb bsahvé disfunkce tiskvých výstupů si může pravu tiskvéh výstupu Uživatel prvést sám neb může bjednat tut úpravu u STORMWARE. STORMWARE prvede bezplatně pravy riginálních tiskvých výstupů, a dále tiskvých výstupů, které upravil na zakázku, pkud jejich pravy suvisí se změnu databázvéh mdelu a tyt pravy budu prvedeny v záruční dbě. 8 / 10

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Všebecná ustanvení 1. Práva a pvinnsti mezi prdávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmit Všebecnými bchdními pdmínkami. 2. Prdávající: K.A.L.T. Pneu

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 Obsah 1 Kncvá zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb lgistika KZ Ddání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další pdmínky pskytnutí služby lgistika kncvých zařízení...

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena Obchdní pdmínky platné pr prdej splečnsti UNISORT s.r.. Libušská 313 142 00 Praha 4 Česká republika IČO : 62959948 DIČ : CZ62959948 Kntaktní e-mail: inf@belis.cz Prvzní dba kanceláře a zákaznická pdpra:

Více