Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: , se sídlem Za Prachárnu 45, Jihlava, zapsanu v bchdním rejstříku vedeném u Krajskéh bchdníh sudu v Brně, ddíl C, vlžka (dále jen STORMWARE ), a jejími zákazníky v blasti prdeje prduktů a zbží a pskytvání služeb. Pdmínky a vztahy neuvedené v těcht VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku, a dále ustanveními zákna č. 121/2000 Sb., právu autrském. II. VYMEZENÍ POJMŮ Sftwarvý prdukt neb Prdukt subr zahrnující sftware splečnsti STORMWARE, dkumentaci v elektrnické neb tištěné pdbě, včetně příruček a balů, příslušná instalační média, a dále také všechny dsavadní aktualizace a dplňky k půvdnímu Sftwarvému prduktu pskytnuté splečnstí STORMWARE. Sftwarvý prdukt se neprdává, puze se pskytuje práv k jeh pužívání licence. Vlastník licence pdnikatelský subjekt (fyzická neb právnická sba), který pužívá Sftwarvý prdukt pr zajištění prvzních ptřeb v rámci svéh vlastníh pdnikání, nevýdělečná rganizace, která pužívá Sftwarvý prdukt pr zajištění svých prvzních ptřeb, neb fyzická sba sptřebitel, který nejedná v rámci bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti. Vlastníkem licence je mžné se stát zakupením licence, získáním licence d STORMWARE bezúplatně neb jak Nabyvatel v případě převdu licence. Uživatel kncvý uživatel Sftwarvéh prduktu. Obchdní partner pdnikatelský subjekt právněný k prdeji Sftwarvých prduktů STORMWARE pd svým bchdním jménem. Internetvé stránky STORMWARE internetvé stránky na adrese prvzvané splečnstí STORMWARE. Zákaznické centrum zákaznický prtál na internetvých stránkách STORMWARE. III. NABÍDKA STORMWARE Nabídku STORMWARE lze rzdělit d tří základních skupin: III.1. Vlastní sftware STORMWARE je prducentem Sftwarvých prduktů POHODA, POHODA Business Intelligence, PAMICA, GLX, TAX a WINLEX. Pdmínky pužívání Sftwarvých prduktů jsu vymezeny v Licenční smluvě, která je v elektrnické pdbě Vlastníkvi licence předávána splečně s Prduktem. Licenční smluva je uzavřena tevřením balu s médii, instalací Sftwarvéh prduktu, registrací Sftwarvéh prduktu neb převdem licence, a t tím kamžikem, který nastane nejdříve. Sučasně s uzavřením Licenční smluvy vyjadřuje Vlastník licence a Uživatel suhlas s těmit VOP. III.2. III.2.a) Služby Zákaznická pdpra a aktualizace Subr služeb zákaznické pdpry zahrnuje: telefnicku pdpru: k dispzici na telefnní lince k tmut účelu vyhrazené v pracvní dny minimálně d 8.00 d hdin, v rámci zkvalitňvání služeb Uživatelům mhu být telefnické hvry nahrávány; faxvu pdpru: k dispzici na faxvé lince k tmut účelu vyhrazené, dpvědi budu zaslány faxem pkud mžn bratem, nejpzději však d knce následujícíh pracvníh dne; e mailvu pdpru: pskytvanu prstřednictvím e mailvé schránky k tmut účelu vyhrazené; dpvědi budu zaslány e mailem pkud mžn bratem, nejpzději však d knce následujícíh pracvníh dne; 1 / 10

2 elektrnický infrmační zpravdaj: zasílaný na e mailvu adresu Vlastníka licence neb Uživatele; aktualizace Prduktu: k dispzici ke stažení v Zákaznickém centru, příp. na aktualizačních CD. Subr služeb zákaznické pdpry nese v případě Sftwarvých prduktů POHODA, POHODA Business Intelligence, PAMICA, GLX a TAX název SERVIS. Využívat kmpletníh balíku služeb v rámci zákaznické pdpry může Vlastník licence k aktuálním verzím všech Sftwarvých prduktů. V prvním rce pužívání je subr služeb zákaznické pdpry sučástí ceny Sftwarvéh prduktu. Pr prdlužení platnsti subru služeb zákaznické pdpry je zaptřebí zakupit SERVIS na další rk, a t vždy pr stejný Prdukt, případnu řadu, a dále variantu a typ/velikst vlastněných licencí, přídavných licencí a dplňků, příp. jejich nejbližší ekvivalent v případě změn nabídky STORMWARE. Pr zakupení neb bnvení subru služeb zákaznické pdpry k Prduktům POHODA a POHODA Business Intelligence pr další rk je zaptřebí vlastnit SERVIS pr rk bezprstředně předcházející. V pačném případě je nutné krmě ceny za SERVIS na další rk uhradit pplatek za aktualizaci starších verzí prduktů POHODA a POHODA Business Intelligence ve výši 50 % z ceny subru služeb SERVIS pdle aktuálníh ceníku. Čerpání služeb zákaznické pdpry je mžné d kamžiku úhrady licence neb ceny za SERVIS Sftwarvéh prduktu d knce danéh kalendářníh rku, ve kterém k nákupu dšl. V případě úhrady aktuální licence Sftwarvéh prduktu neb ceny za aktuální SERVIS v psledních čtyřech měsících kalendářníh rku získává Vlastník licence subr služeb zákaznické pdpry i pr následující kalendářní rk. Pdmínku vzniku nárku na zákaznicku pdpru je registrace Sftwarvéh prduktu v Zákaznickém centru d 30 dní d jeh převzetí. Při nákupu přím u STORMWARE je registrace Sftwarvéh prduktu prvedena autmaticky. V případě zakupení licence prstřednictvím Obchdníh partnera musí registraci Sftwarvéh prduktu prvést sám Vlastník licence, a t v Zákaznickém centru na internetvých stránkách STORMWARE. V případě, že je Vlastník licence v prdlení s plněním jakýchkliv finančních závazků vůči STORMWARE, má STORMWARE práv p předchzím známení Vlastníkvi licence pzastavit pskytvání služeb zákaznické pdpry. Pkud Vlastník licence nesplní své finanční závazky vůči STORMWARE ani d 15 dnů d pzastavení pskytvání služeb zákaznické pdpry, jedná se pdstatné prušení smluvních pdmínek a STORMWARE je právněn dstupit d Licenční smluvy. V případě dstupení d Licenční smluvy z důvdů uvedených v tmt dstavci není STORMWARE pvinen vracet Vlastníkvi licence už uhrazené pplatky a finanční plnění přijatá v suvislsti s pskytnutím licence před účinnstí dstupení. Subr služeb zákaznické pdpry definvaný v těcht VOP pskytuje výhradně splečnst STORMWARE. III.2.b) Individuální služby Vlastníkvi licence k aktuální verzi Sftwarvéh prduktu mhu být pskytnuty tyt typy individuálních služeb: dbrné knzultace a servisní služby, expertní knzultace a servisní služby, vzdálená správa, instalace systému POHODA SQL/E1, instalace systému PAMICA SQL, instalace řešení POHODA Business Intelligence Lite, firemní šklení. III.2.c) Standardizvaná šklení Standardizvaná šklení přádaná splečnstí STORMWARE mají předem danu náplň, jsu rganizvána jak celdenní neb půldenní a jejich skutečná délka závisí na pčtu účastníků. Termíny jedntlivých šklení vyhlašuje STORMWARE na svých internetvých stránkách. Před zahájením kurzu nejsu prváděny žádné testy pžadvaných minimálních znalstí a je zcela na bjednavateli, aby zvážil, zda je daný kurz pr přihlašvanu sbu vhdný a bude pr ni přínsem. III.2.d) Certifikát POHODA Certifikát POHODA vydává splečnst STORMWARE p věření znalstí vládání Sftwarvéh prduktu POHODA certifikační zkušku frmu standardizvanéh praktickéh testu. Dkladem úspěšném slžení zkušky je certifikát s platnstí 3 rky vystavený na jmén. Zkušku nelze abslvvat v zastupení. Zahájit zkušku může zájemce certifikát p předlžení jakéhkliv průkazu se jménem, příjmením a ftgrafií. Bližší pdmínky certifikace a termíny knání jedntlivých zkušek jsu uvedeny na internetvých stránkách STORMWARE neb jsu na vyžádání dstupné na kterékliv pbčce STORMWARE. Před zahájením certifikace nejsu prváděny žádné testy pžadvaných minimálních znalstí a je zcela na bjednavateli certifikace, aby zvážil, zda je certifikace pr přihlašvanu sbu přínsem. 2 / 10

3 III.3. Zbží Srtiment zbží v nabídce STORMWARE zahrnuje vybraná zařízení a hardwarvé dplňky. Vlastnické práv ke zbží nabývá kupující úplným zaplacením. STORMWARE vystavuje ke každému prdávanému zbží daňvý dklad, který bsahuje všechny ptřebné údaje pr uplatnění záruky, neb zvláštní záruční list. IV. INFORMACE O PRODUKTECH, SLUŽBÁCH A ZBOŽÍ A JEJICH CENÁCH Infrmace nabídce STORMWARE jsu veřejně dstupné na internetvých stránkách STORMWARE, na vyžádání je pskytnu pracvníci STORMWARE na centrále neb pbčkách a k dispzici jsu také v aktuálních tištěných materiálech vydávaných splečnstí STORMWARE. Ceny Sftwarvých prduktů a jejich dplňků, subrů služeb zákaznické pdpry, individuálních služeb, standardizvaných šklení, certifikátů POHODA a zbží vyhlašuje STORMWARE aktuálním ceníkem uvedeným na svých internetvých stránkách a v tištěných materiálech. Z principu peridické aktualizace tištěných materiálů je aktualizace infrmací prváděna přednstně na internetvých stránkách STORMWARE. Pr vyčíslení cen změny licence (licencí) jsu pužívány jedntné pstupy (viz článek VII. bd 1) a kalkulace knkrétníh případu pskytuje STORMWARE na vyžádání. Veškeré ceny Sftwarvých prduktů, služeb a zbží jsu, pkud není uveden jinak, uváděny bez DPH. IV.1. Ceny služeb Ceny individuálních služeb jsu dány ceníkem a pdle typu služby sazbami za jedntku (službu), sazbami za hdinu neb 15 minut, resp. sazbami za kilmetr. U individuálních služeb s cenu za jedntku je cena služby účtvána bez hledu na dbu skutečnéh výknu. U individuálních služeb s hdinvu sazbu je minimální rzsah účtvané služby jedna hdina. V případě, že dba prvedení služby je delší než jedna hdina, je za každých dalších zapčatých 15 minut účtvána pměrná část hdinvé sazby. U individuálních služeb se sazbu za 15 minut je minimální rzsah účtvané služby 15 minut. Základní cena firemníh šklení je kalkulvána pr skupiny účastníků d kapacity učebny, maximálně však d pčtu 8 sb; cena firemníh šklení pr více než 8 účastníků je stanvvána individuálně. Ceny individuálních služeb v ceníku platí pr pskytnutí služby v pracvní dny a v pracvní dbě STORMWARE uvedené na internetvých stránkách STORMWARE. V případě bjednání pskytnutí služby v mimpracvní dbě STORWMARE neb pžadavku na zahájení prací dříve než za 24 hdin d bjednání je k základní ceníkvé sazbě účtván příplatek pdle platnéh ceníku. Pkud není bjednaná služba v ceníku uvedena a STORMWARE suhlasí s jejím pskytnutím, je cena služby stanvena dhdu smluvních stran. Před zapčetím pskytvání individuálních služeb s hdinvu sazbu STORMWARE sestavuje cenvu kalkulaci pdle platnéh ceníku. Knečné ceny těcht individuálních služeb nelze stanvit předem, prtže se dvíjí d skutečnéh rzsahu pskytnutých služeb. Rzsah a druh pskytnutých služeb se mhu se suhlasem bu stran d kalkulace lišit. Ceny standardizvaných kurzů jsu platné pr jednh účastníka. V ceně celdenních kurzů je zahrnut bčerstvení a běd. Ceny certifikátu POHODA jsu stanveny ceníkem. Za studenta je pr účely certifikace pvažván student, který dlží studium studijním indexem neb ptvrzením studiu. STORMWARE si vyhrazuje práv individuálníh psuzení nárku na zvýhdněnu cenu certifikace. V. OBJEDNÁVKY A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Licence k Sftwarvým prduktům, služby a hardware je mžné bjednat na centrále neb pbčkách 1 STORMWARE, a t sbně, telefnicky ( ), písemně, faxem ( ), e mailem v e shpu v Zákaznickém centru, resp. pmcí nline bjednávek na internetvých stránkách STORMWARE. Pdáním bjednávky bjednatel suhlasí s těmit VOP, akceptuje nabídku STORMWARE a závazně bjednává předmět bjednávky. Objednávka je návrhem kupní smluvy neb smluvy pskytnutí služeb. Pdstatné náležitsti bjednávky zahrnují: identifikaci předmětu bjednávky: v případě Sftwarvých prduktů: název Prduktu, příp. řada, rk, varianta a typ/velikst licence (např. POHODA E Kmplet NET3), 1 Kntaktní údaje pbček viz internetvé stránky STORMWARE. 3 / 10

4 v případě subru služeb zákaznické pdpry typu SERVIS: název SERVIS, rk a identifikaci Sftwarvéh prduktu, ke kterému se subr služeb SERVIS vztahuje, v případě individuálních služeb: pžadavek na prvedení služby, pžadavek na výjezd pracvníka STORMWARE v případě jinéh místa pskytnutí služby než prvzvna STORMWARE, příp. návrh termínu pskytnutí služby, v případě standardizvaných šklení: název šklení, termín a míst knání, jména účastníků, v případě certifikátu POHODA: název zkušky, termín a míst knání, jména přihlašvaných sb, v případě zbží: bchdní název neb jednznačný ppis zbží, identifikaci bjednatele firma/jmén, IČ, sídl/adresa, kntaktní sba, telefn, způsb ddání, resp. míst pskytnutí služby (více viz článek VI.), způsb platby (více viz článek VI.). STORMWARE v c nejkratším termínu, bvykle však d 3 pracvních dnů, bjednávku vyřídí frmu deslání Sftwarvéh prduktu, případně pskytnutím služby, neb bjednávku ptvrdí, případně vyzve bjednavatele k dplnění chybějících údajů. Vyřízením neb ptvrzením bjednávky je uzavřena kupní smluva neb smluva pskytnutí služeb. Kupní smluvu tvří výlučně pdmínky uvedené v Licenční smluvě, Všebecných bchdních pdmínkách a ve vztahu ke knkrétnímu Sftwarvému prduktu v aktuálních tištěných materiálech neb na internetvých stránkách STORMWARE. Objednávku s ddatkem neb dchylku, která pdstatně nemění pdmínky nabídky STORMWARE, smluvní strany nepvažují za přijetí bjednávky. Nabídka musí být bjednatelem přijata vždy bez jakýchkliv výhrad, případně STORMWARE na žádst bjednatele vypracuje upravenu nabídku. Vyžaduje li charakter Sftwarvéh prduktu, služby neb zbží zpracvání cenvé kalkulace neb nabídky, je smluva uzavřena kamžikem dsuhlasení cenvé kalkulace neb nabídky běma stranami. Sftwarvé prdukty mhu být bjednány také u Obchdních partnerů STORMWARE. V takvém případě STORMWARE neurčuje termíny a frmy ddání mezi Obchdním partnerem a bjednatelem. I v případě zakupení Sftwarvých prduktů prstřednictvím Obchdníh partnera zakládá Licenční smluva práva a pvinnsti mezi STORMWARE a Vlastníkem licence Sftwarvéh prduktu. V.1. Odstupení sptřebitele d kupní smluvy Je li kupující fyzicku sbu sptřebitelem (dále jen Sptřebitel ), má práv dstupit d kupní smluvy uzavřené distančním způsbem, a t d 14 dnů de dne převzetí Sftwarvéh prduktu neb zbží. Za Sptřebitele není pr účely těcht VOP pvažván Uživatel, který při bjednání prduktu za účelem uzavření kupní smluvy uvede své bchdní jmén a identifikační čísl. Práv na dstupení d kupní smluvy může Sptřebitel uplatnit následujícím způsbem: Sptřebitel infrmuje STORMWARE frmu jednznačnéh prhlášení (například dpisem zaslaným prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb, faxem neb e mailem) záměru dstupit d kupní smluvy. Sptřebitel v prhlášení uvede datum bjednání a identifikaci Prduktu neb zbží, své jmén a adresu a datum dstupení. Aby byla ddržena lhůta pr dstupení d kupní smluvy, pstačuje deslat dstupení d smluvy před uplynutím příslušné lhůty. Následně dručí Sptřebitel d 14 dnů d dstupení zakupený Prdukt neb zbží pštu na vlastní náklady na adresu sídla STORMWARE splu s uvedením čísla svéh bankvníh účtu, na který mu mají být vráceny peníze. Lhůta se pvažuje za ddrženu, pkud Sptřebitel dešle Prdukt neb zbží před uplynutím příslušné lhůty. Dále Sptřebitel k zásilce připjí riginál dkladu zakupení neb jiné dkumenty, které mhu prkázat zakupení prstřednictvím e shpu STORMWARE, a v případě dstupení d kupě Sftwarvéh prduktu: Prdukt musí být v půvdním neprušeném riginálním balu (zásilka nesmí být vůbec tevřena), Prdukt nesmí být vůbec pužit (nesmí djít k jeh aktivaci pdle Licenční smluvy) a musí být kmpletní, v případě dstupení d kupě zbží: není vylučen vrácení zbží v pškzeném balu v důsledku rzbalení zbží, Sptřebitel má mžnst zbží vyzkušet, zbží však musí být nepškzené a kmpletní. V případě, že prjev vůle dstupení d smluvy nebude dručen STORMWARE d 14. dne de dne převzetí Sftwarvéh prduktu neb zbží, a v případě, kdy Sptřebitel pruší riginální bal u Sftwarvéh prduktu, je dstupení d smluvy neplatné. 4 / 10

5 V případě platnéh dstupení d smluvy, avšak při vrácení pškzenéh zbží, může STORMWARE vůči Sptřebiteli uplatnit kmpenzaci v rzsahu pškzení zbží. Z tht důvdu je dpručen vrácené zbží pjistit pr případ jeh pškzení při přepravě. STORMWARE vrátí platbu, kteru bdržel d Sptřebitele (krmě ddatečných nákladů vzniklých v důsledku Sptřebitelem zvlenéh způsbu ddání, který je jiný než standardní způsb ddání nabízený STORMWARE) bez zbytečnéh dkladu p bdržení vrácenéh Sftwarvéh prduktu neb zbží. V.2. Specifika bjednávek standardizvaných šklení a certifikátů POHODA Změnit termín kurzu neb certifikační zkušky neb strnvat bjednávku je mžné bezplatně nejpzději d hdin pracvníh dne, který předchází půvdně bjednanému termínu knání. Cena šklení neb certifikační zkušky není vratná v případě, že se přihlášený účastník šklení neb certifikačníh testu nezúčastní. Pkud bude pčet přihlášených účastníků šklení menší než 2, resp. 3 v případě certifikačníh testu, vyhrazuje si STORMWARE práv přesunut tt šklení neb certifikační test na jiný termín neb jej slučit se šklením neb testem vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budu případných změnách infrmváni s předstihem. Při bjednávce šklení přádanéh v Jihlavě pzději než 2 dny před jeh plánvaným termínem ztrácí účastník nárk na běd. VI. VI.1. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Mžné způsby a termíny ddání Sftwarvé prdukty a zbží mhu být převzaty sbně v kterékli prvzvně STORMWARE neb zaslány pštu (u zbží není tent způsb ddání dpručván) či prstřednictvím smluvníh přepravce, a t pdle způsbu ddání zvlenéh v bjednávce. Při vlbě ddání pštu neb prstřednictvím přepravní služby je v rámci České republiky pštvné, resp. přepravné a balné zdarma. Obvyklá ddací lhůta činí u Sftwarvých prduktů 3 pracvní dny, v případě zbží 10 pracvních dnů, a začíná běžet kamžikem úhrady v htvsti, platební kartu neb kamžikem připsání bezhtvstní platby na účet STORMWARE. Při bjednání ddávky Sftwarvéh prduktu neb zbží s instalací bude samstatně účtván čas strávený na cestě a prvedené práce pdle ceníku individuálních služeb. Míst a termín ddání se v takvých případech řídí pdle bdu VI.2. těcht VOP. Pkud byly Individuální služby dle čl. III. 2. b) pskytnuty Vlastníkvi licence elektrnicku frmu, pvažují se za ddané kamžikem, kdy je příslušný elektrnický výstup z pskytnuté služby deslán ze strany STORMWARE Vlastníkvi licence dhdnutým způsbem, nebdrží li STORMWARE neprdleně p deslání infrmaci nemžnsti dručení zprávy Vlastníkvi licence. Prdukt značený POHODA PZD a POHODA Business Intelligence může být instalván puze certifikvaným technikem, a t v termínu pdle dhdy s bjednatelem, resp. Vlastníkem licence. Ten je pvinen zajistit sučinnst nutnu k prvedení instalace, včetně přítmnsti sb dpvědných za IT a zpřístupnění aktuálních dat určených ke zpracvání. Důvdem certifikvané instalace jsu přesně definvané pstupy při zavádění Prduktu POHODA PZD a POHODA Business Intelligence. Tyt Prdukty mhu být tedy ddány puze splu s certifikvanu instalací. STORMWARE pr tyt účely certifikuje vlastní zaměstnance a zaměstnance externích firem, které jsu sučástí sítě Obchdních partnerů. Seznam Obchdních partnerů, jejichž technici mají dpvídající certifikaci, je uveden na internetvých stránkách STORMWARE. Pr bezprblémvý prvz Prduktů POHODA SQL, POHODA E1 a PAMICA SQL je dpručena instalace certifikvaným technikem. Důvdem je zajištění funkčníh databázvéh prstředí SQL serveru. Pkud server, síťvé prstředí a data Vlastníka licence splňují vstupní pdmínky pr prvedení bezplatné certifikvané instalace, pskytuje STORMWARE p dhdě s Vlastníkem licence první certifikvanu instalaci Prduktů POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a POHODA Business Intelligence Lite na server zdarma, a t technlgií vzdálené správy. V případě prvádění bezplatné certifikvané instalace v místě určeném Vlastníkem licence mim prvzvnu STORMWARE je účtván čas pracvníka STORMWARE strávený na cestě d místa instalace a zpět. Aktuální seznam pžadavků, které musí být pr bezplatnu certifikvanu instalaci zajištěny ze strany Vlastníka licence, a rzsah tét certifikvané instalace je uveden na internetvých stránkách STORMWARE neb je k dispzici na vyžádání na kterékliv pbčce STORMWARE. V případě nesplnění pžadavků pr bezplatnu certifikvanu instalaci, v případě pžadavku na bezplatnu certifikvanu instalaci p uplynutí 3 měsíců d zakupení licence neb v případě pžadavku na dlišný rzsah certifikvané instalace ze strany bjednatele, resp. Vlastníka licence je bezplatná certifikvaná instalace vylučena. Jsu li překážky bezplatné certifikvané instalace zjištěny v průběhu již prbíhající instalace, je instalace uknčena neb přerušena a Vlastníkvi licence je nabídnuta certifikvaná instalace v pžadvaném rzsahu a v suladu s aktuálním ceníkem individuálních služeb. 5 / 10

6 VI.2. Míst a termín pskytnutí individuálních služeb Místem prvedení individuálních služeb je prvzvna STORMWARE, pkud není bjednán výjezd pracvníka STORMWARE k Vlastníkvi licence. V tmt případě mhu být Vlastníkvi licence k ceně za pskytnuté služby účtvány náklady na cestu tam i zpět pdle platnéh ceníku. Služby prváděné mim prvzvnu STORMWARE v místě určeném Vlastníkem licence budu prvedeny v dhdnutém termínu pdle mžnstí STORMWARE, ne však dříve než následující pracvní den. VI.3. Místa knání standardizvaných šklení a certifikací POHODA Standardizvaná šklení a certifikační testy přádá STORMWARE ve šklicích střediscích v centrále splečnsti v Jihlavě a na pbčkách v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králvé, Plzni a Olmuci. VI.4. Mžné způsby platby Sftwarvé prdukty a subr služeb zákaznické pdpry je mžné uhradit htvě, platební kartu, bezhtvstním převdem předem na základě zálhvé faktury, dále bezhtvstním převdem nline neb na dbírku. Účast na standardizvaném šklení a certifikační zkušce je mžné uhradit předem na základě zálhvé faktury neb v htvsti, resp. platební kartu v místě a termínu knání bjednanéh kurzu neb zkušky. U šklení neb testu s termínem knání během 2 pracvních dnů bezprstředně následujících p dni bjednání je mžná puze úhrada v htvsti, resp. platební kartu. Zbží je mžné uhradit předem, a t buď na základě zálhvé faktury bezhtvstním převdem, neb htvě. Cena individuálních služeb může být hrazena předem, a t buď na základě zálhvé faktury bezhtvstním převdem, neb v htvsti na místě p pskytnutí služby. Výjimku mhu tvřit bjednané individuální služby, u kterých nelze předem dhadnut čas ptřebný pr prvedení služby a jejichž plnění je pskytván elektrnicku frmu. Tyt služby mhu být p dhdě fakturvány p jejich ddání. Splatnst daňvéh dkladu je v těcht případech 7 dní. Výjimka není nárkvatelná a STORMWARE s ní musí suhlasit. V případě, že Vlastník licence právněně nevytkne vady služby pskytvané elektrnicku frmu nejpzději d jednh pracvníh dne p jejím ddání ze strany STORMWARE dle čl. VI. 1., má se za t, že služba byla pskytnuta řádně dle bjednávky a bez vad, a STORMWARE vzniká nárk na úhradu ceny pskytnutých služeb a na vystavení dpvídající faktury. STORMWARE má práv na náhradu škdy vzniklé nesplněním peněžitéh závazku Kupujícíh s tím, že se na výši náhrady škdy nezapčítávají úrky z prdlení. VII. VII.1. SOFTWAROVÉ PRODUKTY SPECIFICKÉ PODMÍNKY Změna licence Vlastník základní licence k jedné z variant Sftwarvéh prduktu může přejít na základní licenci jiné varianty, příp. řady stejnéh Sftwarvéh prduktu při zachvání shdnéh pčtu licencí. Okamžikem přechdu půvdní licence zaniká. Cena přechdu je dána rzdílem aktuální ceníkvé ceny nvé a půvdní varianty. V případě, kdy je aktuální ceníkvá cena nvé varianty stejná neb nižší než aktuální ceníkvá cena půvdní varianty, a nvá varianta přitm bsahuje nvu funkcinalitu, např. daňvu evidenci, účetnictví, sklady, mzdy neb databázvé prstředí SQL, se uplatní minimální cena přechdu. V případě, kdy vznikne záprný rzdíl cen nvé a půvdní varianty a nvá varianta přitm nebsahuje nvu funkcinalitu, se rzdíl cen Vlastníkvi licence nevrací. Při přechdu ze scénáře POHODA Business Intelligence Lite na scénář POHODA Business Intelligence Kmplet je mžné Vlastníkvi licence dečíst aktuální ceníkvu cenu scénáře POHODA Business Intelligence Lite. VII.2. Převd licence Vlastník licence (dále v tét části Převdce ) je právněn Sftwarvý prdukt trvale převést na jinu sbu (dále v tét části Nabyvatel ). Okamžikem převdu licence přechází na Nabyvatele veškerá práva a závazky vyplývající z Licenční smluvy uzavřené mezi Převdcem a STORMWARE. Je li k základní licenci Sftwarvéh prduktu, který má být převeden, vázán jakýkliv dplněk neb přídavná licence, může být Sftwarvý prdukt převeden jen včetně těcht sučástí. Zárveň není mžné tyt dplňky a přídavné licence převádět samstatně. 6 / 10

7 Zájem převd licence sdělí Převdce splečnsti STORMWARE telefnicky neb e mailem. STORMWARE pté Převdci zašle frmulář žádsti převd licence (dále v tét části jen Žádst ). V Žádsti musí být vyplněny identifikační údaje Převdce a Nabyvatele a přesná specifikace Sftwarvéh prduktu včetně instalačníh čísla, resp. čísel. Pr převd každé jedntlivé licence (více základních licencí jednh Sftwarvéh prduktu, různé Sftwarvé prdukty) je zaptřebí pužít samstatnu Žádst. Pdmínku mžnsti převdu je suhlas Nabyvatele s realizací převdu a s licenční smluvu, a t pdpisem na Žádsti. Převd licence je zpplatněn manipulačním pplatkem pdle platnéh ceníku. Tent pplatek je pvinen uhradit Převdce při pdání Žádsti. Licence Sftwarvéh prduktu je převedena kamžikem vyjádření suhlasu s převdem licence ze strany STORMWARE. Předpkladem pr udělení suhlasu je skutečnst, že žádst splňuje veškeré pžadvané náležitsti a byl uhrazen manipulační pplatek. V případě schválení Žádsti není Převdce nadále právněn převedený Sftwarvý prdukt pužívat, musí jej zcela dstranit ze svéh/svých pčítače(ů) a převést na Nabyvatele veškeré části převedenéh Sftwarvéh prduktu včetně všech rzšiřujících licencí, dplňků, médií, tištěnéh materiálu a aktualizací. Sftwarvý prdukt získaný se slevu pr určitu skupinu uživatelů je mžné na jinéh Vlastníka převést puze za předpkladu, že Nabyvatel splňuje pdmínky přiznání půvdní slevy. V pačném případě lze převd licence realizvat puze p dplacení rzdílu mezi cenu Prduktu p slevě a plnu cenu Prduktu platnu v dbě převdu licence. STORMWARE si vyhrazuje práv zamítnut Žádst, pkud je neúplná neb nesplňuje pžadvané náležitsti a Převdce ani na výzvu STORMWARE její vady d 30 dní nedstraní. VIII. VIII.1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE Záruka Na jedntlivé Sftwarvé prdukty, služby a zbží pskytuje STORMWARE záruku, která se vztahuje: na výrbní vady příruček a instalačních médií k Sftwarvému prduktu, na bezvadnu funkcinalitu Sftwarvéh prduktu v suladu s dkumentací a jejími ddatky, přičemž STORMWARE dpvídá puze za funkčnst aktuálních verzí Sftwarvéh prduktu, nikli za vady starších verzí, na tiskvé výstupy upravené splečnstí STORMWARE na zakázku, u zbží na vady materiálu a výrbní nedstatky zjištěné v průběhu záruční dby a za předpkladu, že je zbží pužíván v suladu s návdem k bsluze. Pdmínku vzniku nárku na záruku u Sftwarvéh prduktu je registrace Sftwarvéh prduktu v Zákaznickém centru d 30 dní d jeh převzetí. Při nákupu přím u STORMWARE je registrace Sftwarvéh prduktu prvedena autmaticky. V případě zakupení licence prstřednictvím Obchdníh partnera musí registraci Sftwarvéh prduktu prvést sám Vlastník licence, a t v Zákaznickém centru na internetvých stránkách STORMWARE. VIII.2. Záruční dba STORMWARE pskytuje záruční dbu: VIII.3. na Sftwarvý prdukt: v délce 6 měsíců d data uzavření Licenční smluvy, u tiskvých výstupů upravených splečnstí STORMWARE na zakázku: v délce 6 měsíců d data jejich předání, případným prvedením pravy v průběhu tét záruční dby se délka záruky prdlužuje dbu, p kteru splečnst STORMWARE prváděla pravu, u takt pravených tiskvých výstupů nevzniká nárk na nvu záruční dbu, na zbží: v délce 12 měsíců de dne převzetí zbží kupujícím, tj. dne uvedenéh na dkladu zakupení zbží; v případě dlišné délky záruční dby je tat skutečnst uvedena na dkladu zakupení zbží; v případech, kdy kupujícím je sptřebitel pdle zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku, je na zbží pskytvána záruční dba v délce 24 měsíců. Záruční pdmínky Záruka je pskytvána Vlastníkvi licence, resp. kupujícímu (u zbží). Kupující je pvinen při sbním převzetí přebíraný Sftwarvý prdukt neb zbží řádně zkntrlvat a prhlédnut. U Sftwarvéh prduktu je pvinen prvést kntrlu balení a v případě, že zjistí pškzení balení, musí dmítnut jeh převzetí. U zbží je kupující pvinen prvést také kntrlu bsahu balení a dmítnut jeh převzetí v případě zjištění neúplnsti. Prhlídku je kupující pvinen prvést tak, aby zjistil veškeré vady, které je mžn zjistit při vynalžení dbrné péče. Pzdější reklamace z těcht uvedených důvdů nebude uznána. 7 / 10

8 Při vlbě způsbu ddání pštu neb prstřednictvím smluvníh přepravce je kupující pvinen věřit stav zásilky při jejím převzetí d přepravce. V případě ztráty neb pškzení zásilky při přepravě je kupující pvinen sepsat se zástupcem přepravce zápis pškzení neb ztrátě Sftwarvéh prduktu neb zbží, aby byl mžné uplatňvat náhradu vzniklé škdy u přepravce. Zástupce přepravce tent zápis ptvrdí. O vzniklých skutečnstech kupující neprdleně, nejpzději však d 3 pracvních dnů, písemně vyrzumí splečnst STORMWARE a jak přílhu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhtví, má se za t, že se vzdává náhrady za pškzené neb chybějící kusy zásilky. Na pzdější reklamace způsbené během přepravy nebude brán zřetel. Výjimku tvří mechanické pškzení zbží, které při převzetí zásilky nebyl ani při náležité prhlídce zjevné. V takvém případě je kupující pvinen uplatnit reklamaci d 7 dnů d převzetí zbží. VIII.4. Omezení záruky u Sftwarvých prduktů STORMWARE nezaručuje, že Sftwarvý prdukt splní všechny pžadavky uživatele. Záruka se nevztahuje a za vadu Sftwarvéh prduktu neb za závadu neb škdu Sftwarvým prduktem způsbenu dále nelze pvažvat: případy, kdy je Sftwarvý prdukt pužíván v rzpru s dkumentací, absenci vlastnstí či funkcí, které nejsu uvedeny v dkumentaci, skutečnst, že Sftwarvý prdukt v sbě nebsahuje případné legislativní změny, které nebyly STORMWARE známy v kamžiku jeh vývje, případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván na nevhdném hardware neb hardware, který je v rzpru s aktuálními dpručenými systémvými pžadavky uvedenými v dkumentaci neb v aktualizvané pdbě na internetvých stránkách STORMWARE. skutečnst, že Sftwarvý prdukt nepracuje na hardware, který není běžně dstupný v kamžiku jeh vývje, neb na hardware či peračním systému, který není pdprván, případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván na chybně naknfigurvaném pčítači neb na chybně nastavené pčítačvé síti, případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván splu s prgramy jiných výrbců, které znemžňují jeh bezvadný chd, případy, kdy prvádí Uživatel zásahy d databázvých subrů pmcí jiných prstředků než ddaným Sftwarvým prduktem, případy, kdy u Sftwarvých prduktů značených POHODA PZD, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a POHODA Business Intelligence nebyla prvedena instalace technikem s dpvídající certifikací. Uživatel Prduktu je pvinen pravidelně prvádět zálhy dat a jejich archivvání, včetně kntrly bezchybnsti vytvřené zálhy. STORMWARE nedpvídá za ztrátu či pškzení dat, která nebyla správně zálhvána. STORMWARE není pvinen pskytvat zákaznicku pdpru a prvádět vývj neb údržbu starších verzí Sftwarvéh prduktu. STORMWARE nese dpvědnst za prkázanu škdu, kteru zaviní prušením svých pvinnstí. STORMWARE nenese dpvědnst za ušlý zisk Vlastníka licence. STORMWARE nese dpvědnst za skutečnu škdu maximálně d výše ceny za Sftwarvý prdukt uhrazené při nabytí licence. Tt ujednání se nepužije v případě, že kupujícím je sptřebitel. Vlastník licence je pvinen prvěřit Sftwarvý prdukt z hlediska jeh funkčnsti a pužitelnsti v knkrétní situaci dříve, než začne s jeh pužíváním. Tt platí i pr Prdukty, které Vlastník licence bdrží v rámci dstraňvání vad neb aktualizace (SERVIS). VIII.5. Garance funkčnsti tiskvých sestav Uživatelsky upravené tiskvé výstupy (dále jen UUTV ) jsu technicky i bsahvě závislé na databázvém mdelu knkrétní verze Sftwarvéh prduktu. STORMWARE je v rámci aktualizací Sftwarvéh prduktu právněn změnit databázvý mdel. Tat skutečnst může vést u některých UUTV k chybné interpretaci dat či k úplné nefunkčnsti. STORMWARE garantuje bez časvéh mezení správnu funkci riginálních tiskvých výstupů ddávaných se Sftwarvým prduktem. Uživatel Sftwarvéh prduktu je pvinen prvést zkušební prvz aktualizvanéh Sftwarvéh prduktu před užitím tiskvých výstupů, zejména testvat všechny UUTV. V případě zjištění technické neb bsahvé disfunkce tiskvých výstupů si může pravu tiskvéh výstupu Uživatel prvést sám neb může bjednat tut úpravu u STORMWARE. STORMWARE prvede bezplatně pravy riginálních tiskvých výstupů, a dále tiskvých výstupů, které upravil na zakázku, pkud jejich pravy suvisí se změnu databázvéh mdelu a tyt pravy budu prvedeny v záruční dbě. 8 / 10

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více