Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku"

Transkript

1 Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány již v 90ých letech. Ty se týkaly výše dchodu, možnosti odchodu do pedasného dchodu a vyrovnání dchodového vku muž a žen (u žen došlo k posunu z 63 na 65 let). Nejzávažnjší reformy probhly ale až od roku Za ministra práce Riestera byl zaveden druhý pilí dchodového pojištní, tak zvaný Riesterv dchod. Jedná o soukromé dchodové (pi)pojištní se státním píspvkem. Kvli všeobecnému snižování úrovn dchod (z 53 % v roce 2008 na 46 % v roce 2020; isté klíové hodnoty) jsou lidé tlaeni k tomu, aby se o své dchodové zabezpeeni starali i sami. Státní dchodový systém v budoucnosti již nebude stait k zajištní životního standardu. V souasnosti odvádí každý zamstnanec do státního systému dchodového pojištní ze svého hrubého platu zhruba 10 %. Doporuuje se, investovat další 4 % do soukromého dchodového pipojištní. Tím pádem bude zatížení hlavn mladé generace daleko vyšší, nežli jejich rodi. Taková reforma se ukazuje jako problematická obzvlášt u skupin osob, které nejsou v pracovním procesu nebo se nemohou soukrom pipojistit z dvodu nezamstnanosti i nízkých píjm. Dsledkem této reformy bude nárst chudoby ve stáí. Významným reformním krokem je rovnž zvýšení dchodového vku z 65 na 67 let (pro muže i ženy). Ruku v ruce s tím jde omezení možností odchodu do pedasného dchodu. Jelikož pro mnoho lidí není nebo nebude možné pracovat až do 67 let, odrazí se tato reforma rovnž na výši starobního dchodu. Odbory tedy tuto reformu nazývají reformou krácení dchod. Nezamstnanost a reforma trhu práce S erveno-zelenou vládou byly zavedeny zásadní reformy pojištní pro pípad nezamstnanosti. K propojení reformy sociálního pojištní s reformou trhu práce bylo zízeno superministerstvo, které vzniklo slouením rezort hospodáství, práce a sociálních vcí. Politika zamstnanosti by mla být více aktivní, tak jak je to praktikováno nap. ve Velké Británii a Nizozemí. Tento cíl je sám o sob rozumný, sporná je však jeho realizace. Reforma trhu práce byla pipravena komisí pro modernizaci služeb zamstnanosti a spojena do tak zvaného Hartzova balíku (Hartz, byl pedseda této komise). Hartz I neomezené agenturní zamstnávání K tomu úelu probhla reorganizace personálních servisních agentur (PSA) a byla zmnna pravidla pro agenturní zamstnávání. Smluvní pracovníci mohou být nyní nasazováni bez asového omezení. Cílem reformy bylo zflexibilnit práci a tak ve firmách lépe zvládat výkyvy pi zakázkách. Agenturní zamstnávání se však ukázalo jako nástroj zneužívaný k nahrazování kmenových zamstnanc nájemními pracovníky a tak k obcházení stávajících úprav, jako je ochrana proti výpovdi a sociální plán. Dodržována není ani zásada stejného odmování agenturních pracovník a kmenových zamstnanc, což je v podstat evropský právní institut. Toto obcházení je paradoxn možné na základ kolektivní smlouvy, která by vlastn mla zaruit zákonné minimální standardy. To dopustily Kesanské odbory, které umožují ujednávání bídných mezd a poskytují tak zamstnavatelm píklad k podemílání zákon. Agenturní zamstnávání se týká práv mnoha mladých lidí: podle studie Spolkového

2 ministerstva práce a sociálních vcí pracuje v souasnosti 10 % mladých absolvent jako agenturní pracovníci. Hartz II rozšíení oblasti nízkých mezd K tomu byl zaveden tak zvaný minijob do 400, který nepodléhá povinnosti odvodu sociálního pojištní a midijob mezi 400 a 800. Cílem bylo vytvoit nekomplikované a od odvod osvobozené práce - obzvlášt jako možnost pivýdlku. Tmto formám práce bylo také zrušeno vymezení pracovní doby, aby zamstnavatelé tak mli možnost, vytvoit na bázi minijobu pracovní místo na poloviní úvazek. U minijobu odvádí sociální pojištní paušálem pouze zamstnavatel, zamstnanec nehradí nic. Tyto formy pracovních pomr se zapoítávají do dchodu jen podílov. Jak dokládají studie, byly tyto formy práce, obzvlášt v letech po jejich zavedení, zneužívány hlavn k tíštní a nahrazování regulérních pracovních míst. V souasnosti má v Nmecku takovýto minijob 6,5 mil. lidí a velká ást z nich jako hlavní pracovní pomr. Hartz III a IV restrikce pro nezamstnané Tento balík je nejvíce kritizovanou ástí reformy. V jeho rámci byl slouen systém podpor a dávek v nezamstnanosti. Sociální dávky byly nezamstnaným zkráceny na existenní minimum. Nezamstnaní nyní dostávají po ztrát zamstnání základní podporu v nezamstnanosti I (ALG I) ve výši 60 % posledního píjmu. Nárok na ALG I vzniká až po jednom roce práce. Po roce nezamstnanosti nárok na ALG I zaniká a nezamstnaný se stane píjemcem dávek v nezamstnanosti (ALG II), které jsou posuzovány podle potebnosti. T. zn., že ALG II se poskytuje pouze pak, když majetek nepekrauje urité hranice. Majetkové pomry a vedlejší píjmy musejí být ádn nahlášeny píslušnému úadu. ALG II jsou omezeny na existenní minimum (351 + píspvek na pimené bydlení). Definice pimeného bydlení je však sporná a nkdy vede dokonce k nucenému pesthování. Tyto dávky jsou spojeny s aktivními službami na podporu zamstnanosti, to jsou opatení dalšího vzdlávání a doprovodná pée, jakož pijímání prací, nabízených Spolkovou agenturou práce (tedy úadem práce). To znamená, že když nezamstnaný doporuená opatení nenavštvuje nebo práci nepijme, jsou mu dávky kráceny nebo odebírány. Podmínky pijatelnosti nabízené práce byly velmi zpísnny, takže nezamstnaní jsou prakticky nuceni pijmout tém každou nabídnutou práci, dokonce i mimo svou profesi nebo dosaženou kvalifikaci. K tomu byly zavedeny tak zvané práce za 1 /hod., které jsou píjemcm ALG II nabízeny, aby se opt dostali do pracovního procesu a neztratili tak pracovní zvyklosti. Zákonné úpravy Harz IV jsou nepíznivé obzvlášt pro nezamstnané, kteí díve dosahovali dobrých píjm. Dalším negativním dopadem zákona Harz IV bylo praktické zavedení kombinované mzdy, protože zamstnanci s nízkými píjmy a vyšší potebností (nap. nedostatená mzda, rodina a dti, postižení) dostávají ke mzd ješt odstupované sociální píspvky, což zamstnavatele motivuje k tomu, vyplácet zamstnancm nízké mzdy a stát je pak musí podpoit; v Nmecku je v souasnosti 1,2 mil. takovýchto pípad. Všechny tyto reformy vedou k tlaku na mzdy a jelikož existuje velké množství nezamstnaných, kteí jsou v zájmu udržení sociálních dávek nuceni pijmout jakoukoliv práci, podncují zamstnavatele k vyplácení nižších mezd. Tato situace však ovlivuje nejen oblast minimálních mezd, ale i stední vrstvy, protože tm neustále hrozí nebezpeí sklouznutí do nižních píjmových skupin. To u stední tídy, která byla v Nmecku zatím nejsilnjší a pomáhala tak udržet životní úrove v celoevropském mítku na velmi vysokém spoleenském stupni, vyvolává nejistotu. 2. Dv nejzávažnjší výzvy budoucnosti

3 Politika vzdlávání Politika vzdlávání je velkou výzvou do budoucnosti obzvlášt pro odborovou mládež. Zprávy OECD a OSN neustále potvrzují poznatek, že Nmecko je jednou ze zemí OECD, kde je úrove vzdlání nejvíce závislá na sociálním pvodu dtí. Ve vzdlávacím systému je takto znevýhodnno hodn mladých lidí, velký podíl zde tvoí mladí muži a migranti. To souvisí s následujícími faktory: Škola lenný školský systém zpsobuje, že žáci musejí již ve vku mezi 9 a 10 lety init rozhodnutí, která ovlivní celý jejich budoucí život - tedy jestli budou ve studiu pokraovat na hlavní škole, reálné škole nebo na gymnáziu. Toto rozhodnutí pak omezuje možnosti výbru dalšího studia nebo vyuení v oboru, protože už je jen velmi tžko zvratné. Na rozhodování tchto dtí mají logicky velký vliv jejich rodie se svými pedstavami a vzdláním. K segregaci žák a student pispívá pak ješt ta skutenost, že nejvtšího úspchu na škole dosahují práv studenti, kterým se doma pi uení vnují sami rodie nebo jim zaídí douování, což si však mohou dovolit pouze lépe situované rodiny. Z rzných dvod (nap. píliš nároné osnovy) nebývá látka na školách probírána úpln a tak uivo zvládají spíše dti, jejichž rodiny pikládají vzdlání vtší dležitost. Tyto dva faktory tedy velkou mrou pispívají k úspšnosti dtí na škole. Odborná píprava na povolání Situace na vzdlávacím trhu je poád ješt napjatá. I pes lepší nabídku míst podnikové odborné pípravy na povolání je mnoho mladých poád ješt nepodchyceno. Z minulých let zstalo na vzdlávacím trhu viset mnoho roník, které se na nj znovu tlaí; jedná se o tak zvané staré uchazee, kterým jsou nabízeny pouze náhradní kvalifikaní možnosti s nižší akceptací na trhu práce. Jsou to nap. mimopodniková výuní místa, která se stále více šíí obzvlášt ve východním Nmecku. Tato forma má tu nevýhodu, že mladí absolventi nemají potebnou praxi, vzdlání je asto nekvalitní, uni dostávají nedostatenou uovskou odmnu a na mnoha místech se tato vzdlávací forma stala prakticky odstavnou kolejí pro kvalifikan znevýhodnnou mládež. Nmecký duální systém odborné pípravy na povolání ztrácí kvli tmto náhradním formám svou charakteristickou silnou stránku, která díky velkému podílu praxe umožovala integraci do svta práce i slabším um. Vysoká škola lenný školský systém zpsobuje, že k vytídní dtí dochází již dost brzy a to tak v 9 až 10 letech; již v tomto vku se rozhoduje, zda žák pjde na gymnázium, takže na vysoké školy se tak dostanou tém pouze žáci z dobe situovaných rodin. Z celkového potu student vysokých škol jich bezmála 80 % pochází z akademických rodin a pouhých 20 % z neakademických, což jasn dokládá sociální selektivitu nmeckého vzdlávacího systému. K tomu pispívá ješt to, že ve vtšin spolkových zemí (krom Saska) již byl zaveden studijní poplatek ve výši 500 na semestr. Toto opatení postihne z výše uvedených dvod hlavn studenty z dobe situovaných rodin, piostí ale ješt více sociální selekci pop. zvýší finanní závislost student na rodin. Prekerizace pracovních vztah Jelikož se v posledních letech narstající mrou rozmáhají špatn placené práce nebo prekérní formy zamstnání a odborné pípravy na povolání a standardy v zákonech a kolektivních smlouvách bývají pod záminkou zlepšení flexibility a konkurenceschopnosti

4 obcházeny, poádají nmecké odbory pod mottem dobrá práce a dobré vzdlání stále více akcí a kampaní. Více práce, ale he placené a v prekérní form Nmeckou veejnost a politiku úpln zahltila teze, že vedlejší mzdové náklady jsou píliš vysoké a trh práce nepružný a to i pesto, že Nmecko má ze zemí OECD nejnižší mzdové náklady na jednotku (vedlejší mzdové náklady meno k produktivit) a je již nkolik let mistrem svta ve vývozu, což tedy (meno na produktivit) dokládá nízké mzdové náklady. V dsledku toho byl tedy nmecký trh práce deregulován a flexibilizován a oblast nízkých mezd byla enormn rozšíena. Nízké mzdy pobírá v Nmecku aktuáln 23 % zamstnanc. Nezamstnanost sice klesla, což se hned využilo k oslavování této politiky zamstnanosti. ísla však jednoznan dokládají, že objem práce, t. zn. poet odpracovaných hodin, zstal stejný. Z celospoleenského pohledu to znamená: více lidí pracuje za horší mzdy pop. déle tedy obrácen vzato práce pibývá, hodinová mzda klesá a firmy na tom vydlávají. Od roku 1995 klesly reálné mzdy u nízkých píjmových skupin o 14 %. Ve východním Nmecku pobírá nízkou mzdu každý pátý oban, v celé spolkové republice má minijob cca. 6,5 mil. pracujících a kolem 2 mil. jich pracuje za mén než 5 za hodinu (za nízkou mzdu je v západních spolkových zemích považována hodinová mzda pod 9,6 /hodinu a ve východních pod 6,8 ). Nízké mzdy se netýkají pouze nekvalifikovaných zamstnanc, kteí by údajn jinak nemli vbec žádnou práci, jak se poád tvrdí. ¾ zamstnanc, pobírajících minimální mzdu, však má ukonené odborné vzdlání a 7 % dokonce vysokou školu. Oproti všeobecnému ujišování však došlo k prokazatelnému perozdlení smrem dol, protože reálné mzdy nejvyšších píjmových skupin markantn narostly a zisky spoleností doslova explodovaly. Tyto finanní zdroje byly razantn pumpovány do finanních trh, což bylo jednou z píin stávající ekonomické krize, jejíž dopady nyní pociujeme. Rozšíení nízkých mezd ohrožuje mezitím již i stední píjmové skupiny, ležící na hranici s nízkými. Tento vývoj však nespadl z nebe, ale byl politicky prosazován. V Nmecku mu v posledních letech pipravila cestu práv erveno-zelená vláda. Po daové reform v roce 2000 se státnímu rozpotu nedostávají peníze, zrušením nejvyšší daové sazby a snížením dan právnických osob na tom vydlaly obzvlášt skupiny se špikovými píjmy a spolenosti. Ve všech sektorech pak byly iniciovány reformy, jejichž jediným cílem byla úspora penz. Na tom však mají zásluhu nejen odpovdní nmetí politici, ale také ti evropští a mezinárodní. Konkurenceschopnost na úet zamstnanc Dopady Hartzových zákon na zamstnance jsme již pedstavili. Mzdový dumping piostila pod mottem zlepšení konkurenceschopnosti a flexibility rovnž Evropská unie. Cíl sociální soudržnosti, stanovený v roce 2000 v rámci Lisabonské strategie, zdaleka splnn nebyl; z této strategie zbyl jen cíl, uinit z Evropské unie pomocí neoliberálních recept nejkonkurenceschopnjší a nejdynamitjší znalostní ekonomiku svta. Direktiva EU k otevení tehdy státních služeb (pošta, telekomunikace, pímstská doprava) však uvedla v život takové podniky, jejichž konkurenceschopnost spoívá hlavn v mzdovém dumpingu a vyhýbání se tarifm. Smrnice o službách byla evropskou obanskou spoleností a Evropským parlamentem sice odražena, ale nevázaná volnost pohybu služeb pesto umožnila nap. to, že pracovníci

5 z nov pistoupených zemí jsou fiktivními spolenostmi v západoevropských státech vykoisováni jako levné pracovní síly. My, zamstnanci, se tady v píhraniních regionech ale nenecháme proti sob štvát a zneužívat a požadujeme zákonné úpravy, zajišující za stejnou práci na stejném míst stejnou mzdu! Se zetelem k prekarizaci práce a nízkým mzdám požaduje Nmecká odborová konfederace zavedení minimální mzdy, která by byla uplatována v tch sektorech, kde se sociálním partnerm nepodailo prosadit sociální standardy. V souasnosti však už ale nestaí, etablovat takového standardy v rámci národního státu, ale je nutné zavést je v celé Evropské unii.

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více