Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.26"

Transkript

1 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze

2 1. Obsah 2. Přihlášení přes ActiveDirectry Pčet záznamů na stránce Externí subjekty Zbrazení plžek Obec a PSČ Zneplatnění externích subjektů p slučení Hledání spisvé znaky Hledání ručních záznamů ve spisvně Archivní kniha Převdy archivních krabic Sběrné archy Pvlení či zakázání sběrných archů Rzdělení sběrných archů Spisy pdba Hrmadné vlžení záznamů Čísl jednací důvd debrání Ulžení subru Hrmadné výběr na frmulářích VITA/ ELISa přens atributů Příjem a desílání Pštvní/ kmerční datvé zprávy (PDZ) Datvá zpráva Pvlen dručení fikcí CNS a.s. Strana 2 (celkem 18)

3 2. Přihlášení přes ActiveDirectry V mdulu Administrace/ Aplikace/ Parametry aplikace, zálţka Obecné: Přibyl zde nvé, nepvinné ple, Dména, viz brázek: D ple Dména, lze v reţimu editace frmuláře, zapsat název dmény. P zapsání dmény d tht ple a ulţení frmuláře, není jiţ nutné na detailu kna Uţivatele, vyplňvat název dmény d ple Uţivatelské jmén v AD. V mdulu Administrace/ Uživatelé/ Uživatelé: Pkud je uţivatelský účet v ELISe synchrnizván s aplikací EOS, lze v ELISe zárveň nastavit Pvlení přihlašvání přes ActiveDirectry, viz brázek: CNS a.s. Strana 3 (celkem 18)

4 3. Pčet záznamů na stránce Na níţe uvedených frmulářích je v levém dlním rhu řádkvéh zbrazení zbrazen: pčet záznamů na stránce (na aktuální stránce) pčet záznamů celkem (celkvý pčet záznamů dané pdsekce, např. dkumentů Nevyřízených) Celkvý pčet záznamů je tisknut na tiskvých sestavách, které lze z řádkvých zbrazení vytisknut, pd pslední záznam. POZNÁMKA: na frmulářích, které nejsu stránkvány (např. Jmenný a Věcný rejstřík) je zbrazen pčet záznamů celkem. CNS a.s. Strana 4 (celkem 18)

5 Seznam frmulářů, kde je zbrazen pčet záznamů: Mdul Kancelář: Přehled: Příjem ů, Hledání Dkumenty: Nevyřízené, Vyřízené, Strnvané, Předávané, K převzetí, Dle přadače, Přadače/Přadače Spisy: Nevyřízené, Vyřízené, Strnvané, Předávané, K převzetí, Sběrné archy/sběrné archy Slžky/ Pdslžky: Běţná slţka, Neveřejná slţka, Ke zveřejnění Zásilky: Vytvřené, k Odeslání, Odeslané, Strnvané, Návrat dručenek Externí subjekty: Externí subjekty, Skupiny externích subjektů, Slučení externích subjektů Převdy d spisvny: Převdy dkumentů, spisů, Návrhy d spisvny, Archivní krabice, Zvalidvané dkumenty Mdul Pdatelna: Přehled: Pdací deník/pdací deník, Pdací deník/sběrný arch, Pdací deník/rzdělvník, Jmenný rejstřík, Věcný rejstřík, Dručené datvé zprávy, Nepřidělené dkumenty, Nepřidělené spisy Příjem: Datvá schránka, Návrat dručenek, Elektrnická pdatelna (Nezaregistrvané, Zaregistrvané, Odmítnuté) Redistribuce: Dkumenty k převzetí, Spisy k převzetí, Dkumenty k předání, Spisy k předání Mdul Výpravna: Přehled: Pdací archy Příjem: Zásilky k vypravení CNS a.s. Strana 5 (celkem 18)

6 Vypravení: Datvá schránka, Pštvní zásilky Vypravené: Datvé zprávy, Pštvní zásilky Frankvací strj: Nvá dávka (exprt), Exprtvané dávky Mdul Spisvna: Přehled: Archivní kniha, Kniha zápůjček, Hledání Návrhy a Prtkly: Návrhy neschválené, schválené, prtkly, Převdy d spisvny/ Návrhy neschválené Dkumenty: Dkumenty ve spisvně, Dkumenty k archivaci/ skartaci Spisy: Spisky ve spisvně, Spisy k archivaci/ skartaci Archivní krabice: Archivní krabice ve spisvně, Archivní krabice k archivaci/ skartaci Skartační řízení: Skartace (Návrhy neschválené, schválené, prtkly), Archivace (Návrhy neschválené, schválené, prtkly) Mdul Administrace: Aplikace: Genervání ČK, Tiskvé sestavy, Šablny dkumentů, Převd agendy (dkumenty, spisy, zásilky, slţky) Číselníky: všechny frmuláře Uživatelé: všechny frmuláře Externí aplikace: frmuláře se zadáním Uţivatelů, Typů dkumentů, lgů aj., ne Parametry; pr kaţdu externí aplikaci (CzechPint, VITA, RŢP, AKZMU, STAG, Marbes EOS, Marbes Prxi, Základní registry, TAS, SDP, PrintServer). Mdul Zjedndušená evidence: Dkumenty: Dkumenty 4. Externí subjekty 4.1. Zbrazení plžek Obec a PSČ Ve všech grafických výstupech (řádkvé zbrazení externích subjektů, detail zásilky ) a tiskvých sestavách je Obec autmaticky zbrazena velkými písmeny a PSČ s mezeru mezi prvním trjčíslím a dvjčíslím, viz brázek: CNS a.s. Strana 6 (celkem 18)

7 4.2. Zneplatnění externích subjektů p slučení Mdul Kancelář/ Pdatelna/ Administrace/ Externí subjekty/ Slučení externích subjektů V kně Slučení externích subjektů : výběrem externíh subjektu (v pli Slučit d: ), d kteréh má být značený externí subjekt (subjekty) slučen a kliknutím na tlačítk OK, djde ke slučení externíh subjektu a nvě i ke změně stavu záznamu externíh subjektu na Zrušen (u slučenéh externíh subjektu) Pkud na detailu externíh subjektu, na zálţce Slučené externí subjekty, djde k vyjmutí externíh subjektu, tak u tht externíh subjektu djde ke změně stavu záznamu na Platný záznam. 5. Hledání spisvé znaky Mdul Kancelář/ Přehled/ Hledání Ve funkci Hledání, při vyhledávání hdnt dkumentů/ spisů neb dkumentů a spisů, pdle kritéria Spisvý znak, je umţněn vybrat spisvý znak i ze zrušených neb pzastavených spisvých plánů. 6. Hledání ručních záznamů ve spisvně Mdul Spisvna/ Přehled/ Hledání Ve funkci Hledání Archivních krabic, je nvě umţněn vyhledat archivní krabice pdle údajů, které byly zadány při ručním plnění archivní krabice, na zálţce Ruční plnění : Ruční plnění - Čísl jednací Ruční plnění - Ppis Ruční plnění - Vyřízen Ruční plnění - Pznámka P načtení/ vyhledání archivní krabice, je na zálţce Ruční plnění záznam, který se shduje s údaji zadanými při vyhledávání. 7. Archivní kniha Mdul Spisvna/ Přehled/ Archivní kniha Na frmuláři Archivní knihy dšl ke změně názvslví slupce "Dat. sknčení pvinné usch. lhůty" na Připraven k vyřazení. CNS a.s. Strana 7 (celkem 18)

8 8. Převdy archivních krabic Mdul Kancelář/ Převdy d spisvny/ Archivní krabice Na frmuláři Archivních krabic, v blasti filtru vyhledávání, přibyly ple Vlastník a Spisvý uzel, přičemţ: pkud je v mdulu Administrace/ Uživatelé/ Knfigurační skupiny nastavena pravmc Smí vytvřit archivní krabice pr své dkumenty a spisy, tak se uţivateli na frmuláři Archivních krabic, v blasti filtru vyhledávání, zbrazí v pli Vlastník jeh funkční míst, a v pli Spisvý uzel jeh spisvý uzel. Obě ple ( Vlastník a Spisvý uzel ) jsu v tmt případě neaktivní (není mţné vybírat z rzbalvací nabídky). pkud je v mdulu Administrace/ Uživatelé/ Knfigurační skupiny nastavena pravmc Smí vytvřit archivní krabice za spisvý uzel, tak se uţivateli na frmuláři Archivních krabic, v blasti filtru vyhledávání, zbrazí jeh spisvý uzel + spisvé uzly, které jsu k funkčnímu přiřazeny ve funkci Rzšíření práv převdu d spisvny. V pli Vlastník jsu pak zbrazena všechna funkční místa z th kteréh spisvéh uzle zadanéh v pli Spisvý uzel. Pkud je v mdulu Administrace/Uživatelé/ Knfigurační skupiny nastavena jedna z pravmcí, týkající se Archivních krabic, tj.: Smí vytvřit archivní krabice pr své dkumenty Smí vytvřit archivní krabice za spisvý uzel a sučasně je nastavena jedna z pravmcí, týkající se Převdů d spisvny, tj.: Smí převádět d spisvny své dkumenty Smí převádět d spisvny dkumenty spisvéh uzlu Smí převádět d spisvny dkumenty celé rganizace, tak je na frmuláři Archivních krabic, na liště ikn, aktivní ikna pr předání archivní krabice d spisvny. Pkud je nastavena pravmc pr vytvření Archivní krabice, ale sučasně není přiřazena ani jedna z pravmcí pr převd d spisvny, tak není mţné Archivní krabici předat na spisvnu (ikna pr předání není aktivní). CNS a.s. Strana 8 (celkem 18)

9 9. Sběrné archy 9.1. Pvlení či zakázání sběrných archů V mdulu Administrace/ Aplikace/ Parametry aplikace, zálţka Spisy: přibyl zde nvý checkbx Zakládat nvé sběrné archy, viz brázek: Pkud je checkbx zaškrtnutý, tak je umţněn puţívat sběrné archy, tj. v mdulu Kancelář/ Spisy a sběrné archy, je přístupná pdsekce Sběrné archy. Pkud není checkbx zaškrtnutý, tak není umţněn puţívat sběrné archy, tj. v mdulu Kancelář Spisy a sběrné archy není přístupná pdsekce Sběrné archy. Pkud není checkbx zaškrtnutý, tak v řádkvém zbrazení dkumentů a na detailu dkumentu nejsu aktivní ikny: Vlţení dkumentu d sběrnéh archu Zalţit sběrný arch z dkumentu 9.2. Rzdělení sběrných archů Mdul Kancelář/ Spisy a sběrné archy/ Sběrné archy V blasti filtru vyhledávání přibyl ple Stav spisu, viz brázek: CNS a.s. Strana 9 (celkem 18)

10 V pli Stav spisu lze filtrvat sběrné archy pdle stavů: Nevyřízené sběrné archy, které náleţí d nevyřízenéh spisu. Vyřízené/Uzavřené sběrné archy, které náleţí d vyřízenéh neb uzavřenéh spisu. Předávané/Předané na spisvnu sběrné archy, které náleţí d spisu, který je předáván na spisvnu, neb je na spisvnu jiţ převeden. Všechny zbrazení všech sběrných archů (náleţících d spisů nevyřízených, vyřízených/uzavřených a předávaných/předaných na spisvnu). 10. Spisy pdba Na detailu spisu přibyla nvá plţka Pdba spisu, viz brázek: CNS a.s. Strana 10 (celkem 18)

11 Plţka Pdba spisu je needitvatelná (neaktivní), aplikace vyplňuje hdntu autmaticky. Hdnty pr vyplnění jsu tyt: Analgvá = ve spisu jsu vlţeny puze analgvé dkumenty. Digitální = ve spisu jsu vlţeny puze digitální neb zdigitalizvané dkumenty. Hybridní = ve spisu jsu vlţeny jak analgvé, tak i digitální neb zdigitalizvané dkumenty. 11. Hrmadné vlžení záznamů Mdul Kancelář/ Dkumenty/ Nevyřízené/ Vyřízené/ Dle přadače Pkud je v řádkvém zbrazení dkumentů značen (ve slupci Výběr ) jeden a více dkumentů, které nejsu vlţeny ve spisu, sběrném archu neb slţce, tak jsu na liště ikn zaktivněny ikny: Vlţení dkumentu d spisu Vlţení dkumentu d sběrnéh archu Vlţení d slţky P kliknutí na jednu z výše uvedených ikn, se tevře kn Vlţení dkumentu d spisu/ sběrnéh archu neb slţky, kde lze bvyklým způsbem prvést výběr spisu/ sběrnéh archu neb slţky, d kteréh budu značené dkumenty vlţeny. Kliknutím na tlačítk Vlţit v kně Vlţení dkumentu d spisu/ sběrnéh archu neb slţky, djde k vlţení značených záznamů d spisu/ sběrnéh archu neb slţky. Mdul Kancelář/ Spisy/ Nevyřízené/ Vyřízené Pkud je v řádkvém zbrazení spisů značen (ve slupci Výběr ) jeden a více spisů, které nejsu vlţeny ve slţce, tak je na liště ikn zaktivněna ikna: Vlţení d slţky P kliknutí na iknu Vlţení d slţky, se tevře kn Vlţení spisu d slţky, kde lze bvyklým způsbem prvést výběr slţky, d kteréh budu značené spisy vlţeny. Kliknutím na tlačítk Vlţit v kně Vlţení spisu d slţky, djde k vlţení značených spisů d slţky. CNS a.s. Strana 11 (celkem 18)

12 12. Čísl jednací důvd debrání Mdul Administrace/ Aplikace/ Parametry aplikace, zálţka Dkumenty: Na frmuláři přibyl nvý checkbx Pvinnst uvést důvd při debrání ČJ, viz brázek: Pkud bude checkbx zaškrtnutý, tak na detailu dkumentu, p kliknutí na tlačítk Odebrat ČJ se zbrazí kn Odebrání čísla jednacíh (viz brázek), kde bude pvinné ple pr zapsání důvdu debrání čísla jednacíh. Kliknutím na tlačítk Odebrat ČJ djde k debrání čísla jednacíh, přičemţ důvd debrání čísla jednacíh se zbrazí v histrii dkumentu. Kliknutím na tlačítk Strn nenastane ţádná akce. Pkud nebude checkbx zaškrtnutý, tak djde k debrání ČJ bez uvedení důvdu. CNS a.s. Strana 12 (celkem 18)

13 13. Ulžení subru Na všech frmulářích a detailech záznamů, kde je umţněn ulţení subru d lkálníh pčítače, djde kliknutím na iknu dvjšipky (viz brázek), k tevření kna Vlba adresáře (viz brázek), kde lze vybrat libvlnu slţku/ adresář, d které má být knkrétní subr ulţen. CNS a.s. Strana 13 (celkem 18)

14 14. Hrmadné výběr na frmulářích Na níţe uvedené frmuláře byly přidány dvě tlačítka: Vybrat vše Zrušit výběr Funkčnst tlačítek je stejná, jak např. v sekci Zásilky/ Vytvřené, tedy: Kliknutím na tlačítk stránce. Vybrat vše, djde k značení všech záznamů ve slupci Výběr na aktuální Kliknutím na tlačítk aktuální stránce. Zrušit výběr, djde k dznačení všech záznamů ve slupci Výběr na POZNÁMKA: Tam, kde jsu rlvané frmuláře (např. Převdy d spisvny / Převd dkumentů), djde kliknutím na tlačítk celkvě. Vybrat vše, k značení všech záznamů, které jsu ve frmuláři Mdul Kancelář: Dkumenty Nevyřízené, Vyřízené, Strnvané, Předávané, K převzetí, Dle přadače Spisy Nevyřízené, Vyřízené, Strnvané, Předávané, K převzetí Mdul Pdatelna: Přehled Nepřidělené dkumenty, Nepřidělené spisy Redistribuce Dkumenty k převzetí, Spisy k převzetí Mdul Výpravna: Příjem Zásilky k vypravení 15. VITA/ ELISa přens atributů V rzhraní VITA/ ELISa, při funkci Zalţení vypravení, se nvě přenáší atributy Pšta, Městská část a Datum narzení. CNS a.s. Strana 14 (celkem 18)

15 16. Příjem a desílání Pštvní/ kmerční datvé zprávy (PDZ) Obecný ppis Jedná se sluţbu České pšty. Pmcí PDZ mhu kmunikvat právnické sby, pdnikající fyzické sby a fyzické sby. Příjem je zdarma a aktivuje se v uţivatelském nastavení Datvé schránky uţivatele. Odesílání je zpplatněné a je mţné puze tehdy, kdy datvá schránka adresáta umţňuje ddání dkumentu z datvé schránky jiné fyzické sby, pdnikající fyzické sby neb právnické sby (FO, PFO a PO). Pštvní (= kmerční) datvé zprávy se bsluhují stejnými metdami pr práci s datvými zprávami jak je tmu nyní u klasických (= veřejné) datvých zpráv. Nastavení v ISDS (mim ELISu) Příjem pštvních datvých zpráv se aktivuje v nastavení Datvých schránek, v zálţce Nastavení v hrní liště a následně v levém slupci v Pštvní datvá zpráva. Sluţba se aktivuje pmcí tlačítka Změnit nastavení, viz brázek Nastavení v ELISe: Mdul Administrace/ Číselníky/ Datvé schránky Na detailu kna Průvdce nastavením datvé schránky přibyly dva checkbxy Pvlit příjem PDZ a Pvlit desílání PDZ, viz brázek: CNS a.s. Strana 15 (celkem 18)

16 Příjem PDZ (tj. na detailu Datvé schránky je nastaven pvlení pr příjem PDZ) Dkumenty zalţené z Pštvní datvé zprávy, jsu v řádkvém zbrazení dkumentů dlišeny d klasických (= veřejné) datvých zpráv iknu Cizí dkument zalţený z datvé zprávy pštvní. Odesílání PDZ (tj. na detailu Datvé schránky je nastaven pvlení pr desílání PDZ) Při tvrbě PDZ (tj. nvé zásilky) musí uţivatel tent typ datvé zprávy zvlit na detailu deslání na zálţce datvá zpráva, kde přibyly radi butny (viz brázek): - Pštvní datvá zpráva smluvní - Pštvní datvá zpráva (kreditní) CNS a.s. Strana 16 (celkem 18)

17 Pkud uţivatel zvlí jeden z těcht radi buttnů, pak se znepřístupní výběr dručení fikcí (fikci pr PDZ nelze určit). Pkud není na detailu datvé schránky pvlen desílání PDZ, tak jsu uvedené radi butny neaktivní (tj. lze deslat puze klasicku/ veřejnu datvu zprávu). 17. Datvá zpráva Pvlen dručení fikcí Mdul Administrace/ Aplikace/ Parametry aplikace, zálţka Dkumenty: Přibyl zde nvý checkbx Pvlit autmaticku vlbu Pvlen dručení fikcí, viz brázek: CNS a.s. Strana 17 (celkem 18)

18 Pkud bude checkbx zaškrtnutý, tak na detailu deslání (způsb deslání = Datvá schránka), na zálţce datvá zpráva, bude vţdy zaškrtnut checkbx Pvlen dručení fikcí (checkbx na detailu zásilky je mţné pdle ptřeby zneaktivnit). Pkud nebude checkbx zaškrtnutý, tak na detailu deslání (způsb deslání = Datvá schránka), na zálţce datvá zpráva, nebude zaškrtnut checkbx Pvlen dručení fikcí. CNS a.s. Strana 18 (celkem 18)

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.22.0 01.08.2013 Obsah 1. Předávání celých spisů... 3 2. Převd agendy... 3 3. Slžky / Pdslžky... 6 4. Datum cizíh deslání u přijatých dkumentů... 10 5. Stažení

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.30 15.05.2017 Ddatek k manuálu verze 1.30 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Pdrbný ppis na příjmu zásilky... 4 4. Elektrnická pdatelna... 5 4.1 Autmatické

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.21.0 11.03.2013 Obsah 1. Zařazení vyřízeného dokumentu do spisu... 3 2. Automatický výpočet nabytí právní moci... 4 3. Tisk obálek v modulu Výpravna...

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25 Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25 7.11.2014 1. Obsah 2. Soupis spisu... 3 3. Tisková sestava Návrhu předávacího protokolu do spisovny... 3 4. Převody do spisovny platnost dokumentu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtvání pjišťven z Praktika Níže bude ppsán pdrbně pstup, jak vyúčtvat pjišťvny přím z prgramu. Účtvání je tak pr Vás mnhem jednduší. Nemusíte se tak přihlašvat na jedntlivé prtály ZP. Pr tent druh účtvání

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.34.2 Release ntes Vydání: 02/2018 v 2.34.2 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Upmínky a kntrly E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Upmínky... 3 Evidence a tisk upmínek (1.3.3.1)... 3 Kntrla phledávek a psílání

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24 Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24 1.4.2014 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Převody do spisovny výběrová kritéria... 3 3. Číselník zařazení archivní krabice... 3 4. Archivní krabice... 3 4.1.

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

Uživatelský manuál WebActive s.r.o.

Uživatelský manuál WebActive s.r.o. Verze 7.0, 5/2011 Uživatelský manuál WebActive s.r.. Hviezdslavva 614/16 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJET (dále jen CMS WebJET) je systém pr ucelenu

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60 HELIOS Fenix Kntrlní hlášení DPH verze 7.70 verze 7.60 Assec Slutins, a.s. 2016 HELIOS Fenix, Kntrlní hlášení DPH 2/11 Obsah: 1 Pdání kntrlníh hlášení ze zákna... 3 2 Kntrlní hlášení... 4 2.1 Evidenční

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.28 Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.28 01.04.2016 1. Obsah 2. Šablony... 3 3. Identifikátor na profilu spisu... 3 4. Stav naplnění archivní krabice... 3 5. Rozšíření pole Zkratka spisového

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.35.0 Release ntes Vydání: 07/2018 v 2.35.0 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 12) Ppis... 3 Vznik příjmvých a výdejvých dkladů kpiemi... 4 Fyzická příjemka z bjednávky vydané

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

ReDat experience Release notes ATC-ATM

ReDat experience Release notes ATC-ATM ReDat experience 2.35.1 Release ntes ATC-ATM Vydání: 11/2018 v 2.35.1 rev. 1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu 0 Dtaz typu Cmmn Inf v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL TUTORIÁLU...2 2 PRÁCE S TUTORIÁLEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS TUTORIÁLU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl tutriálu V tmt tutriálu

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ReDat experience Release notes Kontaktní centra

ReDat experience Release notes Kontaktní centra ReDat experience 2.35.1 Release ntes Kntaktní centra ReDat experience 2.35.1 Release ntes Vydání: 11/2018 v 2.35.1 rev. 1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Legenda v MarushkaDesignu

Legenda v MarushkaDesignu ; Legenda v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme něklik

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

ZPRÁVA DESADV typ zprávy 351 Avízo dodávky (dodací list)

ZPRÁVA DESADV typ zprávy 351 Avízo dodávky (dodací list) INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S ALZA.CZ ZPRÁVA DESADV typ zprávy 351 Avíz ddávky (ddací list) Tent dkument bsahuje infrmace pžadvané struktuře a bsahu zasílaných EDI zpráv DESADV

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

NAPOJENÍ NA BALÍKOBOT. Katalogový doplněk ABRA Gen

NAPOJENÍ NA BALÍKOBOT. Katalogový doplněk ABRA Gen NAPOJENÍ NA BALÍKOBOT Katalgvý dplněk ABRA Gen Dkumentace k dplňku ABRA Gen Datum: 10.06.2017 Obsah 1 Instalace a aktivace... 3 1.1 Instalace... 3 1.2 Aktivace... 5 2 Funkce dplňku... 5 3 Ppis služby Balíkbt...

Více

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace Publikace Mdul služí k přehledu a zadávání údajů publikační činnsti d centrální databáze VUT. Data jsu přizvána za účelem předávání údajů výsledcích výzkumu a vývje d Rejstříku infrmací výsledcích (RIV),

Více

Dokumenty Činnosti Kalkulace Obecný Fakturace... 58

Dokumenty Činnosti Kalkulace Obecný Fakturace... 58 Obsah Část 4 - Odkazy... 5 Splečné prvky... 5 Dmvská stránka... 9 Kauzy... 10 Pkrčilé vyhledávání v kauzách... 11 Okn Kauzy... 13 Zálžka Obecné ddíl Obecných infrmací... 13 Zálžka Obecné ddíl Členvé kanceláře...

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57 Kmunikační prtkl MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57 Kmpletní ppis prtklu 13. prsince 2018 w w w. p a p u c h. c m M O DBUS RTU v TDS Katalgvý list Vytvřen: 17.8.2018 Pslední aktualizace: 13.12 2018

Více

Integrace Google map v MarushkaDesignu

Integrace Google map v MarushkaDesignu ; Integrace Ggle map v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...6-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si

Více

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv.

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv. FRONTA Frnta je datvá struktura pdbná zásbníku, avšak její vnitřní rganizace je dlišná. Prvky d frnty vkládáme na jedné straně (na knci) a ubíráme na straně druhé (na začátku). Ve frntě jsu tyt prvky ulženy

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU Zadání k výrbě internetvéh bchdu - design, struktura, bsah Základní příprava Tent dkument řeší zadání ve smyslu hlavních pžadavků na funkčnst a vzhled PHP5, MySQL5 Snadná

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více