MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)"

Transkript

1 MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě u stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv. SMS (Shrt Message Service) pmcí mbilních telefnů. Mžnst bezplatnéh zasílání SMS z webvých stránek byla nedávn velice mezena. Příspěvek ukazuje technické i prgramvé řešení, jak si zavést např. SMS bránu a umžnit tak právněným sbám desílaní SMS z vlastních privátních webvých stránek. Mdularita řešení umžňuje rzšiřvání další aplikace. 1. Ppis systému Systém kmunikace MsgServer využívá prstředků mbilní kmunikace GSM mdem (the Glbal System fr Mbile Cmmunicatins) a Internetu. Klade si za cíl umžnit všem autrizvaným sbám rzesílání zpráv (SMS, ) pmcí vzdálenéh přístupu (webvých stránek). Systém dále umžňuje příjem zpráv SMS a jejich zpracvání např. přepsláním na zvlenu adresu. Systém MsgServer se z hlediska sftware skládá ze 3 základních částí (kmpnent): WWW webvá php aplikace zajišťující vzdálené uživatelské rzhraní DB PstgreSQL databáze, tvřící jádr celéh systému MsgServer daemns kmunikační deamni, kteří služí k rzesí lání/příjmu zpráv z/d DB Z hlediska hardware je t pak např. PC běžné knfigurace s vlně dstupným sftware (Linux, webvý server (nejlépe Apache) s pdpru PHP, databázvý sftware PstgreSQL, systémvý prgram mail pr zasílání mailů). Jádrem celéh systému kmunikace MsgServer je databáze db_message, přes kteru prbíhá veškerá kmunikace. Na jedné straně s databází kmunikují MsgServer daemni, kteří dtud vyzvedávají zprávy k deslání jim příslušející a desílají je a také sem ukládají zprávy příchzí. Na druhé straně je t mdul WWW, který d DB vkládá zprávy (SMS, ) k deslání. Základní princip fungvání systému ilustruje následující brázek: 127

2 Vzhledem ke své mdularitě je d buducna celý systém mžn rzšiřvat další mduly plnící různé funkce (např. autmatické rzesílání zpráv, autmatické reakce na příchzí zprávy pdle jejich bsahu, zaslání infrmace pčtu výpůjček, rezervací či dalších infrmací čtenářském účtu, ale např. i autmatické prdlužvání výpůjček pmcí SMS apd.), další MsgServer deamni pr rzesílání přes jiná připjení např. k deslání (zařazení) zpráv na nějaké webvé stránky (news) apd.). 1.1 WWW WWW mdul je tvřen webvu php aplikací umžňující právněným uživatelům (knihvníkům) zadat telefnní čísl a/neb adresu a napsat zprávu. Mdul pak dále zajistí předání (zápis) pžadavku na deslání d databáze DB a přehlednu statistiku. Tyt webvé stránky mají následující pdbu: 128

3 Uživatelské rzhraní lze rzdělit na 2 základní části: část pr deslání zprávy statistika zpráv v DB část pr deslání zprávy V tét části se zadává pžadvaná zpráva určená k deslání přes systém kmunikace MsgServer. Pvinně je nutné vyplnit buď telefnní čísl a/neb , dále text zprávy a PIN. Důležité je veškeré texty (předmět, text) vyplňvat BEZ DIAKRITIKY!!! Telefnní čísl: zvlí se správná předvlba perátra a zadá příslušné telefnní čísl. Prgram následně spjí předvlbu a zadané čísl dhrmady a zkntrluje frmát výsledku. Tent výsledek musí být 13 znaků dluhý (včetně pčátečníh + ) a musí se skládat výhradně z číslic zadává se adresáta (čtenáře). Tat vá adresa musí být ve frmátu tedy aplikace kntrluje přítmnst a alespň jednh znaku před a za tímt symblem. Předmět: tt plíčk je nepvinné a týká se puze deslaných ů. Maximální délka je 255 znaků a text nesmí bsahvat diakritiku. Text: zde se vyplňuje text desílané zprávy. Tt plíčk je pvinné. V případě, že se jedná SMS (je vyplněn telefnní čísl), nesmí text přesáhnut délku 160 znaků, resp. bude na tut délku říznut. Na tent fakt zárveň upzrní nápis, který se bjeví pd editačním plem pr text při překrčení délky 160 znaků (nutn mít zapnutý JavaScript). Pžadvané datum deslání: tady je mžn vyplnit datum a čas, kdy má být zpráva deslána. Tt ple je nepvinné a je standardně nastaven na aktuální datum a čas, cž znamená kamžité deslání zprávy. Datum i čas je mžné měnit libvlně. Nekrektní datum, např , bude převeden na svůj krektní ekvivalent, v tmt případě PIN: je pvinně vyplňvaný autrizační kód, který je věřván na platný účet v databázi. Pkud je kód vyplněn chybně (neexistuje žádný platný účet s tímt PINem), systém se na určitý čas uspí (tím se částečně předejde autmatizvanému zkušení PINů). statistika zpráv v DB Statistika zpráv je rzdělena na příchzí a dchzí zprávy. Pdle jejich stavu v DB se pak rzlišují zprávy zpracvané (tzn. deslané dchzí neb zpracvané příchzí), čekající (tzn. zprávy připravené k deslání resp. nezpracvané příchzí) a chybné (tzn. strnvané dchzí zprávy (např. z důvdu neplatnéh telefnníh čísla apd.). Dále je v tabulce slupeček pslední, kde je datum pslední zpracvané příchzí a v přádku deslané dchzí zprávy. V tét tabulce je mžné zběžně kntrlvat funkčnst celéh systému kmunikace. Pkud např. existují chybné neb čekající zprávy neb datum 129

4 pslední dchzí/příchzí zprávy je starší, může t ukazvat na nějaku chybu systému (typicky např. neběží MsgServer daemni a je ptřeba je restartvat). 1.2 DB Databáze db_message bsahuje tabulky a pmcné databázvé funkce (ulžené prcedury v jazyce plpgsql) pr zalžení účtů, nastavení knfiguračních knstatnt, apd.. Tyt funkce je mžné zavlat přím v DB pmcí příkazu select. V tabulkách jsu ulženy veškeré infrmace desílaných a přijímaných zprávách, dále bsahují infrmace knfiguraci celéh systému i jedntlivých jeh částí a v nepslední řadě i lg, kde se ukládají veškeré infrmace činnsti systému (na různých úrvních závažnsti). Ulžené prcedury pak pskytují uživatelský interface pr práci s celu databází. 1.3 MsgServer daemn MsgServer daemn služí k vlastnímu fyzickému příjmu a desílání zpráv. Tvří jej jediný prgram msgserver, který běží nnstp na pzadí (typicky jich běží něklik, pr každé připjení jeden). Tent prgram pracuje v nastavitelných časvých intervalech (viz kapitla Nastavení systému), kdy se vždy prbudí, přijme příchzí zprávy (pkud existují), dešle dchzí zprávy (pkud existují). V případě, že není c přijímat ani desílat, pět se uspí a celý cyklus se pakuje. Veškeru činnst prgramu je mžn dle nastavení maximální lgvací úrvně (viz Nastavení systému) lgvat, a t d DB a/neb subru a/neb systémvéh lgu (syslg). Lgvání se prvádí na 7 úrvních, viz následující tabulka: Obecné zásady pr lgvací úrvně LOG_DEBUG LOG_INFO LOG_NOTICE LOG_WARNING LOG_ERR čistě infrmativní, spusta dat, c psílá a přijímá a tak inf připjvání/dpjvání (infrmativní) serial, DB infrmace přechdech a vypadnutích mezi jedntlivými smyčkami (while cykly) - (znvu)[dis]cnnectění kamkliv (DB, MSG device), start/stp prgramu nezávažné chyby, které se akrát hlásí, ale nrmálně se pkračuje dál ve zpracvání (nemají žádný efekt na výsledek) chyby, které způsbí změnu nrmálníh chdu (průběhu) prgramu - chybná práce s MSG device, DB

5 LOG_CRIT kritické chyby, kvůli kterým buď prgram nemůže vůbec plnit svu funkci neb kvůli kterým se zahazují (nezpracvávají) zprávy (-1) zahzené zprávy buď v textvé pdbě neb v PDU (pkud se nepvedl z nějakéh důvdu rzkódvat), je na člvěku, aby ručně zjednal nápravu těcht zahzení 2 Instalace systému Systémvé pžadavky: perační systém typu unix (např. Linux) www server (nejlépe Apache) s PHP mdulem nainstalvaný databázvý sftware PstgreSQL v databázi nainstalvaný jazyk plpgsql přístupvé knt k databázi PstgreSQL (např. uživatel pstgres) prgram mail na desílání ů Následuje ppis instalace jedntlivých kmpnent systému kmunikace MsgServer: 2.1 WWW Instalace mdulu WWW prbíhá v následujících krcích: umístit kamkliv d adresářvé struktury webvéh strmu, např. /var/www/msgserver nastavit v knfiguraci webvéh serveru tmut adresáři příslušná práva nastavení mdulu WWW (viz Nastavení systému) test zbrazení www stránky send.php (resp. index.php) 2.2 DB Pžadavky: vytvřen prstr pr datvu část databáze pmcí prgramu initdb (např. initdb U pstgres D /usr/share/pstgresql/data ) Pstup: spustit skript./install_db, který prvede následující: zalží databázi db_message spustí zakládací skripty databáze db_message naimprtuje pužívané databázvé funkce zalží d tabulek základní data nutná k prvzu systému 2.3 MsgServer daemn Pžadavky: vytvřen neveřejný adresář pr MsgServer daemn 131

6 (např. /usr/lcal/bin/msgserver) Pstup: zkpírvat prgram msgserver se spuštěcími skripty msgserver_start a msgserver_stp d vytvřenéh adresáře pr MsgServer daemn 3. Spuštění systému Před spuštěním systému je nutné věřit, zda běží webvý server (např. Apache) s pdpru PHP databázvý server pstgres (spuštěný s vlbu -i na standardním prtu 5432). musí být nainstalvaná (vytvřená) databáze db_message. Následně je nutné spustit MsgServer daemny (k tmu služí skript./msgserver_start nutné před spuštěním editvat a nastavit správné hdnty prměnných prstředí pr připjení k DB viz Nastavení systému). Daemny je mžné kdykliv uknčit pmcí skriptu./msgserver_stp (neb signálu 15 SIGTERM). Funkčnst systému lze testvat pmcí zprávy smstest viz kapitla Funkčnst systému. 4. Nastavení systému Nastavení systému lze rzdělit na nastavení jeh jedntlivých částí: WWW, DB, MsgServer daemna a statní. 4.1 WWW Nastavení se prvádí editací subru cmmn.php. Zde je nutné vyplnit správné údaje připjení k db (týká se většinu puze f_db_name, f_db_user, uživatele s přístupem k PstgreSQL, a hesla, které zůstává typicky prázdné) $f_db_user = 'pstgres'; $f_db_pass = ''; $f_db_name = 'db_message'; 4.2 DB Nastavení databáze spčívá puze ve správném spuštění serveru PstgresSQL. Server musí běžet na stejném strji jak MsgServer daemni na standardním prtu 5432 a musí být spuštěn s parametrem -i. 4.3 MsgServer daemn Nastavení MsgServer daemnů se prvádí jednak nastavením prměnných prstředí, jednak nastavením knstant v DB (které se zalží pr každé připjení zvlášť s defaultními hdntami při prvním spuštění příslušnéh daemna) a jednak nastavením hdnt v tabulce Připjení. 132

7 Prměnné prstředí Prměnné prstředí je nutné nastavit ve spuštěcím skriptu msgserver_start a jsu t tyt splečné prměnné DB_MESSAGE=db_message... jmén databáze zpráv DB_MESSAGEJM=pstgres... přihlašvací jmén DB_MESSAGEHE=... přihlašvací hesl (typicky prázdné) a tat individuální prměnná pr každé připjení: IDPRI=1... ID připjení (dpvídá ID v tabulce Připjení v DB) Knstanty v DB Knstanty v DB se zakládají autmaticky pr každé připjení zvlášť a jsu ulženy v tabulce Nastavení (nastavují se ale pmcí k tmu speciálně vytvřených databázvých funkcí). Jedná se tyt knstanty: LOG_DESTINATION... cíl lgvacích hlášek, může nabývat primárních hdnt 2, 3, 5 a jejich násbků. Jedntlivé hdnty značí tyt cíle: 2... systémvý lg (syslg) 3... databáze (tabulka Lg) 5... lkální subr na disku (se jménem msgserverl_x, kde X je ID připjení) Výsledná destinace lgvacích hlášek se určí tak, že pkud je hdnta LOG_DESTINATION dělitelná příslušnu primární hdntu, hláška se zalguje d tht cíle. Např. hdnta 15 tedy znamená, že se hláška zalguje d DB a zárveň d lkálníh subru, nikliv však d syslgu. Defaultní nastavení je LOG_DESTINATION = 3 (tedy puze DB). LOG_LEVEL... maximální lgvaná úrveň lgvacích hlášek. Tat hdnta značí, že se lgují puze hlášky tét úrvně a nižší. Lgvací úrvně viz Ppis systému MsgServer daemn. MAX_DISCONNECT_COUNT_TO_NOTIFY... maximální pčet neúspěšných pkusů připjení k msg zařízení (GSM mdem,...), p kterém se má hlásit neúspěch na nižší lgvací úrvni (LOG_NOTICE) DB_RECONNECT_TIMEOUT... timeut mezi pkusy připjení k databázi v sekundách (nemusí být celé čísl). Defaultní hdnta je 10s. MSG_DEV_RECONNECT_TIMEOUT... timeut mezi pkusy připjení k msg zařízení v sekundách (nemusí být celé čísl). Defaultní hdnta je 10s. SND_RCV_SLEEP_TIMEOUT... timeut mezi pkusy příjem/deslání v sekundách (nemusí být celé čísl), pkud není c přijímat/desílat. Defaultní hdnta je 5s. MAX_RECEIVE_BATCH_SIZE... velikst dávky přijatých zpráv. Pkud existují příchzí zprávy, přijímají se dkud jsu další 133

8 k dispzici neb dkud jejich pčet nepřekrčí tut velikst (pté se desílá dávka zpráv k deslání). Defaultní hdnta je 100 zpráv. MAX_SEND_BATCH_SIZE... velikst dávky desílaných zpráv. Pkud existují zprávy ve stavu k deslání, desílají se dkud jsu další k dispzici neb dkud jejich pčet nepřekrčí tut velikst (pté se přijímá dávka zpráv). Defaultní hdnta je 100 zpráv. Tabulka Připjení Tabulka připjení služí k nastavení msg zařízení. Hdnty, které lze nastavvat jsu: název připjení (ti01nazev)... název připjení ID připjení (ti01idpri)... identifikátr připjení, služí k jednznačné identifikaci danéh připjení, dpvídá prměnné prstředí IDPRI typ připjení (ti01typ )... identifikuje typ připjení, mžné hdnty jsu 1... připjení přes GSM mdem Wavecm 2... připjení přes funkce připjení (ti01fce )... funkce připjení, mžné hdnty jsu 1... značí příjem i desílání zpráv 2... značí puze příjem zpráv 3... značí puze desílání zpráv device připjení (ti01dev )... týká se typu připjení 1 (GSM mdem), značí device (sérivý prt), ke kterému je mdem připjen 4.4 Ostatní V DB existuje ještě knstanta _APL_SMS _MAIL (txt)... značí vu adresu, kam se mají autmaticky přepsílat všechny příchzí zprávy 5. Funkčnst systému Funkčnst systému kmunikace MsgServer lze čas d času testvat zasláním SMS zprávy s textem smstest (bez uvzvek, bez mezer, na veliksti písmen nezáleží) na telefnní čísl, ze kteréh se zprávy desílají. Jak reakce by měla v bezprblémvém případě zpět na mbilní telefn kamžitě přijít SMS zpráva s textem SMS OK!. Pkud tent test kmunikace neprjde, dpručuje se restartvat MsgServer deamny./msgserver_stp ps x... ujistit se, že pravdu neběží (pkud by t trval déle jak 5 minut a deamn nesknčil, je mžné pužít příkaz kill 9 PID )./msgserver_start 134

9 restartvat databázvý server pstgres, např. pmcí příkazů pg_ctl restart m s " i" l /var/lg/pstmaster.lg D /usr/share/pstgresql/data případně pg_ctl restart m f " i" l /var/lg/pstmaster.lg D /usr/share/pstgresql/data brátit se na ddavatele systému kmunikace 6. Bezpečnstní dpručení Z bezpečnstních důvdů jak patření prti zneužití systému cizí sbu je dpručen prvést následující krky: pr systém kmunikace vyhradit puze lkální server, ke kterému mají vzdálený přístup jen právněné sby (příp. navíc server chránit pmcí firewallu s mezením na vybrané IP apd.) pr přístup k mdulu WWW pužívat zabezpečený prtkl https přístup k adresáři mdulu WWW chránit přístupvým heslem PIN kódy vlit tak, aby nebyly snadn dhalitelné (mhu bsahvat nejen číslice, ale i znaky, a mhu být max. 255 znaků dluhé) přímý přístup k serveru pvlit puze právněným sbám nastavit všem částem minimální unixvá práva WWW: rw-r r (příkaz chmd ) DB: rwx (chmd ) MsgServer daemn: rwx (chmd ) 135

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku OTE, a.s. Sklvská 192/79 186 00 Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.10

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.10 Přednáška č.10 Aplikační vrstva NAT/PAT DNS principy Zóny a autnmní systémy Prtkl DNS Přidělvání adres v rzsáhlé síti Btstrap Princip fungvání DHCP Typy DHCP zpráv Vrstvy nad transprtní vrstvu jsu zpravidla

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více