: v roãní zpráva 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ": v roãní zpráva 2002"

Transkript

1 : v roãní zpráva 2002

2

3 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah úvodní slovo zpráva pfiedstavenstva zpráva dozorãí rady základní údaje o obchodníkovi s cenn mi papíry údaje o statutárních a dozorãích orgánech zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami úãetní závûrka a v rok auditora pfiíloha k úãetní závûrce

4 : úvodní slovo VáÏené dámy a pánové, váïení obchodní pfiátelé, Rok 2002 lze, bez nadsázky, oznaãit rokem velk ch zmûn. Do lo k úpravû strategie spoleãnosti, která je nyní schopna poskytovat kvalitní servis ve v ech základních makléfisk ch sluïbách nabízen ch klientûm, ktefií jsou aktivnû vyhledáváni. Do lo ke zmûnû úrovnû komunikace spoleãnosti s klienty a partnery médií. Velkou v zvou pro spoleãnost BÖHM & partner a.s. bylo dûní na kapitálov ch trzích, které byly poznamenány zhor en mi hospodáfisk mi ukazateli, úãetními skandály v pfiedních spoleãnostech a pokraãujícím bojem proti globální hrozbû terorismu. Vhodnou volbou investiãních strategií a investiãních instrumentû se mnoho tûchto negativních vlivû podafiilo eliminovat a ochránit tak majetek klientû, coï v raznû posílilo dûvûru zákazníkû ve spoleãnost. ZaãleÀování do struktur finanãního koncernu Dimension, a.s. bylo v minulém roce úspû nû dokonãeno a byl tak zabezpeãen prostor pro dal í rûst spoleãnosti a zkvalitàování jejích sluïeb. V roce 2002 se podafiilo vhodn mi zásahy do jedineãného informaãního serveru zatraktivnit strukturu publikovan ch informací a dosáhnout tak zv ení náv tûvnosti. Pfii implementaci obchodního systému TOPAS, kter je nezbytn pro dal í zefektivnûní procesû ve spoleãnosti a její fiízení, nebyly vyuïity v echny rezervy, a proto se v tomto úkolu bude pokraãovat i v prvním pololetí roku

5 Naprosto zásadní událostí bylo udûlení povolení k v konu ãinnosti obchodníka s cenn mi papíry, které spoleãnost BÖHM & partner a.s. obdrïela od regulátora trhu, a byl tak zavr- en proces zapoãat v roce Realizací strategick ch zmûn, stabilizací a rûstem poãtu zákazníkû i spravovaného majetku, uklidnûním na kapitálov ch trzích spolu s oãekávan m hospodáfisk m oïivením hlavních ekonomik svûta se vytvofiily dobré v chozí podmínky pro rûst a rozvoj spoleãnosti tak, aby segment trhu, kter pfiedstavuje tûïil ze zvy ujícího se zájmu zákazníkû. Podafiilo se vyvinout portfolio produktû spolu s vhodn m zpûsobem jejich prezentace a úãinnou distribucí smûrem k zákazníkûm. Rok 2003 ukáïe, nakolik se nám podafiilo vyuïít na ich schopností a ancí. âekají na nás nesnadné úkoly. Pfiesto pevnû vûfiím, Ïe kvalifikovan a zku en t m zamûstnancû spoleãnosti BÖHM & partner a.s. tyto úkoly zvládne se ctí. Ing. Ivo HloÏánek ãlen pfiedstavenstva

6 : zpráva pfiedstavenstva I v loàském roce byli investofii na hlavních akciov ch trzích vystaveni tûïk m zkou kám, které znamenaly pfiedev ím zv enou volatilitu jejich investic pfii dosud klesajícím trendu v voje indexû, kter je charakteristick pro akciové trhy rozhodujících ekonomik svûta. Nûkolik v jimek bylo moïno zaznamenat na rozvíjejících se trzích v chodní Evropy

7 Zpráva pfiedstavenstva I v loàském roce byli investofii na hlavních akciov ch trzích vystaveni tûïk m zkou kám, které znamenaly pfiedev ím zv enou volatilitu jejich investic pfii dosud klesajícím trendu v voje indexû, kter je charakteristick pro akciové trhy rozhodujících ekonomik svûta. Nûkolik v jimek bylo moïno zaznamenat na rozvíjejících se trzích v chodní Evropy. Pfiedstavenstvo spoleãnosti si uvûdomovalo jaká nebezpeãí hrozí hlavnû tuzemsk m investorûm, ktefií investují na tûchto rozvinut ch trzích, a proto se rozhodlo provést dalekosáhlé zmûny v personálním obsazení a ve sluïbách, které spoleãnost BÖHM & partner a.s. nabízí sv m klientûm a zákazníkûm. Mezi první kroky z celé fiady zmûn patfiilo zfiízení analytického oddûlení, které dûsledn m sbûrem ekonomick ch informací a jejich následnou anal zou, pfiipravovalo pro investory materiály, vãas upozoràující na investiãní pfiíleïitosti ãi na hrozby s pfiípadn m vlivem na jejich investice na jejich investice. Anal zy vybran ch akciov ch titulû, jednotliv ch sektorû a investiãních instrumentû, které byly neprodlenû poskytovány zdarma klientûm spoleãnosti, pfiedstavovaly v razné posílení odborné úrovnû poskytovan ch investiãních sluïeb. Z dal ích krokû pfiedstavenstvo spoleãnosti vyzdvihuje pfiedev ím takovou úpravu informaãního serveru aby se z nûj stal nástroj, kter mûïe pravidelnû vyuïívat iroké spektrum investorû; dále pak úpravu investiãních strategií v rámci sluïby obhospodafiování individuálních portfolií cenn ch papírû tak, Ïe se podafiilo vhodn mi investicemi do konzervativních investiãních instrumentû zhodnotit zákaznick majetek v prûmûru o 4,5 % a v neposlední fiadû i konsolidaci nabízen ch on line obchodních aplikací, umoïàujících klientûm skuteãn on line pfiístup na akciové trhy USA. Dal í strategickou zmûnou, kterou pfiedstavenstvo projednalo, je posílení pozice oddûlení asset managementu ve spoleãnosti BÖHM & partner a.s., umoïàující zákazníkûm bez hlub ích znalostí a zku eností s investováním na kapitálov ch trzích vyuïít zku eností a znalostí odborníkû spoleãnosti a spolu se stabilizací úrovnû pfiijat ch poplatkû. Ve druhé polovinû roku 2002 bylo korunováno úspûchem nûkolikamûsíãní úsilí pfiedstavenstva a managementu spoleãnosti, kdyï v návaznosti na platnou novelu Zákona o cenn ch papírech obdrïela spoleãnost BÖHM & partner a.s. od regulátora trhu Komise pro cenné papíry povolení k v konu ãinnosti obchodníka s cenn mi papíry v rozsahu v jakém bylo o nû poïádáno. V roce 2003 ãeká pfiedstavenstvo spoleãnosti dal í velmi dûleïit úkol sladit a upravit vnitfiní fungování spoleãnosti dle vyhlá ky ã. 466/2002 Sb. Kroky smûfiující ke splnûní tohoto nároãného cíle pfiedstavenstvo zaãalo realizovat jiï v roce Jedním z nejdûleïitûj ích úkolû spojen ch s efektivním vnitfiním fungováním spoleãnosti je definitivní a plnû funkãní dokonãení implementace nového obchodního systému, kter pfiinese nesporné zlep ení fungování oddûlení back office, zkvalitnûní v stupû z tohoto systému pro klienty, zákazníky a v neposlední fiadû i pro management spoleãnosti, kter tak získá nástroj pro pfiesn managersk reporting a dal í rozvoj spoleãnosti.

8 Hospodafiení spoleãnosti bylo poznamenáno hlubok mi vnitfiními zmûnami, kdy se za plného provozu mûnil diskontní obchodník s cenn mi papíry na novou spoleãnost fungující na principech pfiísné efektivnosti a standardnû irokého spektra kvalitních poskytovan ch sluïeb. Tyto sluïby umoïní dal í rozvoj spoleãnosti pfiedev ím díky schopnosti aktivního vyhledávání a budování stabilní klientské základny. Vzhledem k tomu, Ïe tuzem tí investofii se nenauãili v dostateãné mífie vyuïívat jedineãn e-trading room v âeské republice, zamûfien na aktivní tradery a daytradery s vysokorychlostním pfiipojením k internetu, pfiistoupilo pfiedstavenstvo k úpravû tohoto projektu. Cílem je zv it efektivnost velmi zajímavého místa praïské poboãky spoleãnosti BÖHM & partner a.s. v Burzovním paláci. Ve spolupráci s holdingem Dimension zaãalo vedení spoleãnosti pracovat na novém pojetí pfiítomnosti spoleãností holdingu v Praze za vyuïití kfiíïového nabízení produktû tûchto spoleãností. Vzhledem ke zv en m nákladûm ukonãuje spoleãnost BÖHM & partner a.s. rok 2002 s hospodáfisk m v sledkem -3,294 mil. Kã. Pfiedstavenstvo spoleãnosti BÖHM & partner a.s. stanovilo na rok 2003 tyto základní úkoly: zv ení povûdomí o spoleãnosti, pfiedev ím ãastûj í citací a prezentací názorû odborníkû spoleãnosti v médiích a odborném tisku a intenzivnûj ím vyuïitím marketingového potenciálu informaãního serveru akvizice nov ch klientû vyuïívajících on line obchodní aplikace pro obchodování na trzích v USA a akvizice nov ch zákazníkû, ktefií by vyuïívali sluïeb asset managementu zefektivnûní vnitfiního chodu spoleãnosti

9 Pfiedstavenstvo spoleãnosti nepfiedpokládá, Ïe by se v roce 2003 opakovaly ve vût í mífie mimofiádné náklady jako v roce Investice a náklady, které by mohly b t nad rámec stanoveného plánu by mûly b t vykompenzovány rûstem pfiijat ch poplatkû v dûsledku roz ífiení a stabilizace klientely. Pfiedstavenstvo proto navrhuje schválit úãetní závûrku za rok 2002, pfiiãemï ztrátu z hospodafiení navrhuje ãásteãnû uhradit z nerozdûleného zisku minul ch let a zb vající ãást pfievést do neuhrazené ztráty. V Brnû, Ing. Ivo HloÏánek ãlen pfiedstavenstva

10 : zpráva dozorãí rady Dozorãí rada pro la v roce 2002 obmûnou vût iny sv ch ãlenû. V novém sloïení dozorãí rada aktivnû dohlíïela na ukonãení procesû spojen ch s následn mi pfiemûnami po zmûnû majoritního akcionáfie, zejména pak na pfiípravu registrace a vydání emise akcií v souvislosti se zv ením základního jmûní spoleãnosti. âlenové dozorãí rady provádûli pravidelné kontroly ãinnosti spoleãnosti a dodrïování vnitfiních smûrnic a pravidel obchodníka s cenn mi papíry. Pfiedstavenstvo spoleãnosti poskytovalo dozorãí radû v echna potfiebná data a informace nezbytné k v konu této ãinnosti. Z hlediska obchodního se dozorãí rada v roce 2002 aktivnû zajímala o dûleïitou strategickou zmûnu obchodních partnerû v USA, které spoleãnost vyuïívá pfii obchodování na americk ch trzích. Z hlediska legislativního rada dohlíïela po ukonãení procesu udûlení povolení k v konu ãinnosti obchodníka s cenn mi papíry podle 45 odst. 1 zákona o cenn ch papírech na personální a organizaãní sloïení, které je nezbytné pro v kon ãinnosti spoleãnosti ve vztahu k rozsahu povolen ch hlavních a doplàkov ch sluïeb. Dozorãí rada se rovnûï aktivnû podílela na pfiípravû nov ch vnitfiních pfiedpisû v souladu s vyhlá kou 466 Komise pro cenné papíry, jeï vstoupí v platnost v prûbûhu roku V neposlední fiadû dozorãí rada sledovala ve keré strategické zmûny a související investice do rozvoje spoleãnosti a uvedené konzultovala s pfiedstavenstvem spoleãnosti

11 Dozorãí rada pfiezkoumala úãetní závûrku spoleãnosti BÖHM & partner a.s. za rok 2002, podléhající auditu auditora Ernst & Young âr s.r.o. Dozorãí rada provûfiila úãetní závûrku z hlediska úãetní a vûcné správnosti a povaïuje ji za vûcnû správnou a vûrnû zobrazující stav spoleãnosti. V prûbûhu své ãinnosti neshledala dozorãí rada Ïádné poru ení platn ch právních norem ani pochybení pfiedstavenstva spoleãnosti. Dozorãí rada doporuãuje jedinému akcionáfii spoleãnosti schválit úãetní závûrku v pfiedlo- Ïeném znûní a s hospodáfisk m v sledkem -3,294 mil. Kã za úãetní období Petr veda ãlen dozorãí rady

12 : základní údaje o obchodníkovi s cenn mi papíry Základní údaje o obchodníkovi s cenn mi papíry Název spoleãnosti: BÖHM & partner a.s. Sídlo: Údolní 33, Brno Iâ: Údaje o vlastních akciích obchodníka s cenn mi papíry Forma: Podoba: Poãet kusû: Celkov objem emise: Jmenovitá hodnota: na jméno zaknihovaná ks Kã Kã Popis práv vypl vajících z akcie: upraveno standardními právy dle obchodního zákoníku Souhrnn popis operací vedoucích ke zmûnám v základním kapitálu v posledních tfiech letech: rok : základní kapitál: 2000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû Kã v podobû listinné, akcie pfievoditelné pouze se souhlasem valné hromady Kã rok 2001: na základû rozhodnutí valné hromady o zv ení základního kapitálu se zvy uje základní kapitál úpisem Kã ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû Kã základní kapitál: Kã, splaceno Kã rok 2002: základní kapitál Kã, splacen v plné v i Akcionáfi: jedin m akcionáfiem je Dimension, a.s. Údolní 33, Brno Iâ:

13 Údaje o ãinnosti Pod vlivem událostí na kapitálov ch trzích i vzhledem k potfiebám zákazníkû do lo v roce 2002 ke zfiízení analytického oddûlení, které je spolu se serverem v znamnou podporou zákazníkûm spoleãnosti. Nejsou vedena Ïádná soudní, správní nebo rozhodãí fiízení, která by mohla mít v znamn vliv na finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry. Nejsou Ïádná pfieru ení v podnikání, která by mohla mít vliv na finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry v posledních tfiech úãetních obdobích. Ve spoleãnosti nedo lo k podstatn m zmûnám zamûstnancû v pfiedchozích tfiech letech. V roce 2002 pracovalo ve spoleãnosti prûmûrnû 13 zamûstnancû. Údaje o majetku a finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry Na finanãní situaci spoleãnosti se v roce 2002 odrazily pfiedev ím dva aspekty. Z pohledu zaãlenûní do skupiny, pokraãovala optimalizace nákladov ch poloïek z hlediska úãetní agendy, úschovy dat, úspory reïijních nákladû a dal ích synergick ch efektû s tím souvisejících. Na druhé stranû strategie aktivní nabídky novû pfiipravovan ch produktû vyïadovala zv ené náklady na podporu prodeje a distribuci produktû. Marketingové náklady zahrnovaly efektivní podporu prodeje. Pro rok 2003 se neoãekávají zmûny na základním kapitálu. Hospodáfisk v sledek spoleãnosti byl negativnû ovlivnûn dvûma hlavními faktory: konsolidací nabídky on-line obchodních aplikací, kdy se upustilo od strategie pfiedchozího období a na e spoleãnost zaãala nabízet investorûm nûkolik úrovní tûchto obchodních aplikací od jednoduch ch www-aplikací aï po profesionální aplikace s mnoïstvím dal ích fukcí a nástrojû, coï s sebou pfiineslo i technické tûïkosti s pfievodem investorû na tyto aplikace. problémy s vymáháním na í pohledávky za zprostfiedkování obchodû klientû na í spoleãnosti u jednoho z na ich dfiívûj ích partnerû amerického obchodníka s cenn mi papíry. Na e pohledávka za tímto subjektem vznikla tím, Ïe tato americká spoleãnost ukonãila svoji ãinnost bankrotem a spoleãnost, která pfievzala její klienty na i pohledávku neuznala. Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu (v tis. Kã) : rok : vlastní kapitál : 2000 : : 2001 : : 2002 :

14 : údaje o statutárních a dozorãích orgánech Pfiedstavenstvo Ing. Ivo HloÏánek (*1962) ãlen Loosova 4, Brno Dimension, a.s., ve funkci obchodní fieditel koncernu Ing. Hanu amánek (*1946) ãlen Ruská 24, Prostûjov soukrom podnikatel v oblasti nesouvisející s podnikáním obchodníka s cenn mi papíry Dozorãí rada Peter veda (*1965) ãlen Trávníky 2, Brno Ing. Miroslav Chudáãek (*1970) ãlen Jelínkova 6, Brno Ing. Alexandra Ruberová (*1968) ãlenka Su ilova 72, lapanice Îádn ze ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady ani vedoucích zamûstnancû nemá v majetku akcie spoleãnosti. Spoleãnost nemá program zamûstnaneck ch akcií

15 F. Kvalitativní informace dle Opatfiení ã. j.: 282/73 391/2001, ãl. V, odst. 4 PoÏadované kvantitativní ukazatele k Kapitálová pfiimûfienost 114,82 % Tier Kã Tier 2 0 Kã Tier 3 0 Kã Odeãitatelné poloïky od Tier 1 podle 7 odst. Vyhlá ky * 1 celkem Kã Odeãitatelné poloïky od kapitálu podle 7 odst. 5 vyhlá ky celkem Kã Kapitál celkem Kã Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku investiãního portfolia podle 10 vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku obchodního portfolia podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek k obecnému akciovému riziku podle 31 odst. 1 vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek celkem Kã Rentabilita prûmûrn ch aktiv (ROAA) - 9,00 % Rentabilita prûmûrného vlastního kapitálu (ROAE) - 15,28 % Aktiva na jednoho zamûstnance Kã Správní náklady na jednoho zamûstnance Kã Ztráta na jednoho zamûstnance Kã *) Vyhlá ka Ministerstva financí ã. 64 / 2003 Sb. o kapitálové pfiimûfienosti obchodníka s cenn mi papíry, kter není bankou nebo poboãkou zahraniãní banky, na individuálním základû Spoleãnost v roce 2002 nemûla podfiízen dluh, kter by byl souãástí kapitálu pro úãely kapitálové pfiimûfienosti. Regulatorní kapitál byl tvofien pouze sloïkou Tier 1. Tier 1 se skládá z plnû splaceného základního kapitálu Kã a povinného rezervního fondu ve v i Kã. Odeãitatelné poloïky od kapitálu celkem ãinily Kã. V roce 2003 spoleãnost neplánuje zmûny základního kapitálu ani vlastního kapitálu s v jimkou dopadû hospodáfiského v sledku. Struktura finanãního koncernu* Dimension, a.s. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % D.S.Leasing,a.s. D.S. Factoring, s.r.o. D.S. RENT, s.r.o. BÖHM & partner a.s. Dimension online, a.s. 51 % Tecton leasing Slovensko, a.s. *) struktura sestavena v hradnû z poskytovatelû finanãních produktû koncernu Dimension

16 Informace dle Opatfiení ã. j.: 282/73 391/ 2001, ãl. V, odst. 2 Spoleãnost v roce 2002 v souladu se strategií pro toto období nevykonávala obchodování na vlastní úãet, coï do znaãné míry determinuje její rizikov profil charakteristick vysok m stupnûm pokrytí postupovan ch rizik kapitálem. O tom svûdãí i ukazatel kapitálové pfiimûfienosti, kter k dosahuje 114,82 %. Kapitálov poïadavek k rizikûm obchodního portfolia tvofieného zanedbateln m objemem akciov ch titulû tuzemsk ch emitentû obchodovan ch na vefiejn ch trzích byl minimální viz tabulka. Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku investiãního portfolia dosáhl Kã. TûÏi tû postupovan ch rizik spoãívá v oblasti úvûrového a akciového rizika. Spoleãnost v roce 2002 neobchodovala s deriváty, ani je nevyuïívala k zaji tûní. Vzhledem k nízkorizikovému profilu spoleãnosti vypl vajícímu ze zamûfiení na správu klientsk ch portfolií a obchodování na úãty klientû a velkému pfiebytku kapitálového pokrytí rizik byl klíãov m nástrojem risk managementu koncept kapitálové pfiimûfienosti. V roce 2003 budou v souladu s vyhlá kou ã. 64/2003 Sb. o kapitálové pfiimûfienosti obchodníka s cenn mi papíry, kter není bankou nebo poboãkou zahraniãní banky, na individuálním základû standardizovány metody mûfiení a fiízení jednotliv ch rizik zpûsobem odpovídajícímu rozsahu a sloïitosti vykonávan ch ãinností. Pro rok 2003 je plánováno zahájení obchodování na vlastní úãet pfiedev ím na akciov ch trzích v USA ve velmi omezeném rozsahu. Neoãekává se v raznûj í nárûst kapitálov ch poïadavkû v souvislosti s realizací tohoto cíle, a tedy ani dodateãné poïadavky na zv ení regulatorního kapitálu. K dal ímu zkvalitnûní procesu fiízení rizik pfiispûje i dokonãení implementace obchodního systému TOPAS, kter vytvofií jednotnou informaãní základnu spoleãnosti. V rámci organizaãní struktury byla obsazena místa risk manaïera, pracovníka complience a vnitfiního auditora v souladu s poïadavky vyhlá ky, coï pfiispûje k dal ímu zkvalitnûní kontrolních procesû ve spoleãnosti. Údaje o osobách odpovûdn ch za v roãní zprávu a ovûfiení úãetní závûrky Osoba odpovûdná za v roãní zprávu Ing. Ivo HloÏánek Obchodní fieditel Ing. Miroslav Chudáãek Finanãní manager âestné prohlá ení âestnû tímto prohla uji, Ïe údaje uvedené v této v roãní zprávû odpovídají skuteãnosti a Ïádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pfiesné a správné posouzení obchodníka s cenn mi papíry nebyly vynechány. V Brnû, dne

17 Osoba odpovûdná za ovûfiení úãetní závûrky V roce 2002: Ernst & Young âr, s.r.o. Karlovo námûstí Praha 2 Licence ã. 401 V roce 2001: KPMG âeská republika, s.r.o. Jana Masaryka Praha2 Licence ã. 71 V roce 2000: Auditorská spoleãnost CAAC, s.r.o. umavská 31, Brno Zapsaná v seznamu Komory auditorû âr Licence ã. 65

18 : zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami zpracovaná statutárním orgánem spoleãnosti BÖHM & partner a.s. 1. Popis spoleãnosti Firma: BÖHM & partner a.s. Sídlo: Brno, Údolní 567/33, PSâ , okres Brno-mûsto Iâ: Vznik: Právní forma: Akciová spoleãnost Spisová znaãka: Krajsk soud v Brnû, oddíl B, vloïka 2502 Úãetní období: 1. leden aï 31. prosinec 2002 Pfiedmût podnikání: Poskytování investiãních sluïeb - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenn ch papírech, pfiijímání a pfiedávání pokynû t kajících se investiãních instrumentû na úãet zákazníka, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenn ch papírech, provádûní pokynû t kajících se investiãních instrumentû na cizí úãet, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenn ch papírech, obchodování s investiãními instrumenty na vlastní úãet, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenn ch papírech, obhospodafiování individuálních portfolií na základû volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li souãástí tohoto portfolia nûkter z investiãních instrumentû, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenn ch papírech, upisování emise investiãních instrumentû nebo její umísèování, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenn ch papírech, úschova a správa jednoho nebo nûkolika investiãních instrumentû, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenn ch papírech, poskytování úvûrû nebo pûjãek zákazníkovi za úãelem provedení obchodu s investiãními instrumenty, jestliïe poskytovatel úvûru nebo pûjãky je úãastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona 18 19

19 Základní kapitál: - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenn ch papírech, poradenská ãinnost t kající se struktury kapitálu, prûmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoï i poskytování porad a sluïeb t kajících se fúzí a koupí podnikû - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenn ch papírech, poradenská ãinnost t kající se investování do investiãních instrumentû, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenn ch papírech, provádûní devizov ch operací souvisejících s poskytováním investiãních sluïeb Základní kapitál ãiní , a je plnû splacen 2. Vztahy s propojen mi osobami V úãetním období do lo v rámci bûïného obchodního styku k následujícím vztahûm mezi spoleãností BÖHM & partner a.s. a níïe uveden mi propojen mi osobami: 2.a Poskytnuté finanãní zdroje : firma/jméno pfiíjemce : popis poskytnut ch : v e poskytnut ch : vyãíslená v e : uhrazená v e : finanãních zdrojû : finanãních zdrojû : úrokû za úãetní : úrokû za úãetní : a úrokû z nich (Kã) : období (Kã) : období (Kã) Dimension, a.s. Krátkodobé smûnky Poãáteãní stav: , ,- Zv ení: ,10 SníÏení: ,10 Koneãn stav: ,00

20 2.b Ostatní poskytnutá plnûní a protiplnûní : firma/jméno pfiíjemce : popis poskytnutého : v e poskytnutého : popis protiplnûní : v e protiplnûní (Kã) : plnûní : plnûní (Kã) AUTO BOBRAVA, s.r.o. Servis osobních automobilû 9 560,10 úhrada v Kã 9 560,10 Dimension, a.s. Reklamní pfiedmûty+reklama ,10 úhrada v Kã ,10 Dimension, a.s. Pfiefakturace obãerstvení 7 578,71 úhrada v Kã 7 578,71 Dimension, a.s. Pfiefakturace kolení+cestovného ,27 úhrada v Kã ,27 Dimension, a.s. Telefonní hovory ,61 úhrada v Kã ,61 Dimension, a.s. Podnájem nebytov ch prostor+sluïby ,03 úhrada v Kã ,03 Dimension, a.s. Pronájem SW ,00 úhrada v Kã ,00 Dimension, a.s. Prodej zboïí 4 903,00 úhrada v Kã 4 903,00 D.S.Leasing,a.s. Pronájem osobních automobilû ,84 úhrada v Kã ,84 D.S.Leasing,a.s. Telefonní hovory ,20 úhrada v Kã ,20 D.S. RENT, s.r.o. Pronájem osobních automobilû ,12 úhrada v Kã ,12 D.S. RENT, s.r.o. Pfiefakturace PHM ,56 úhrada v Kã ,56 D.S. RENT, s.r.o. Pfiefakturace ostatní 3 816,89 úhrada v Kã 3 816,89 Dimension online, a.s. Pronájem nebytov ch prostor+sluïby ,65 úhrada v Kã ,65 Dimension online, a.s. Telefonní hovory ,55 úhrada v Kã ,55 Dimension online, a.s. Spotfieba energie, vodné ,34 úhrada v Kã ,34 Dimension online, a.s. Pfiístup do informaãních sítí (internet, anal zy) ,00 úhrada v Kã ,00 Dimension online, a.s. Poplatek za www aplikace ,00 úhrada v Kã ,00 2.c Pfiijaté finanãní zdroje Spoleãnost BÖHM & partner a.s. nepfiijala ve sledovaném období od propojen ch osob Ïádné finanãní zdroje. 2.d Ostatní pfiijatá plnûní a protiplnûní : firma/jméno pfiíjemce : popis pfiijatého : v e pfiijatého : popis protiplnûní : v e protiplnûní (Kã) : plnûní : plnûní (Kã) Dimension, a.s. Odmûna dle Smlouvy o poradenství ,00 úhrada v Kã ,00 Dimension, a.s. Úroky z krátkodob ch smûnek ,00 Úhrada v Kã D.S. RENT, s.r.o. Pfiefakturace opravy 2 100,00 úhrada v Kã 2 100,00 Dimension online, a.s. Prodej investiãního majetku ,00 úhrada v Kã ,00 D.S. Finance, a.s. Odmûna dle Smlouvy o poradenství ,00 Úhrada v Kã ,00 D.S. Finance, a.s. Vedení úãetnictví ,00 Úhrada v Kã ,00 Spoleãnost prodala v roce % akcií ve spoleãnosti D.S. Finance, a.s., která se tímto vyãlenila ze skupiny propojen ch osob

21 3. Postavení osob uveden ch v této zprávû vûãi spoleãnosti BÖHM & partner a.s. 3.a Ovládající osoby v postavení vûãi spoleãnosti Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby Dimension, a.s. DÛvod statutu ovládající osoby* A V e hlasovacích práv 100 % *) MoÏnosti - A Vût inov spoleãník pfiímá úãast (pfii nejisté struktufie spoleãníkû staãí 40% úãast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) - B Vût inov spoleãník - nepfiím v kon práv (uvede se prostfiednictvím koho jsou práva vykonávána) - C Jedná ve shodû s ostatními spoleãníky, spoleãnû disponováno vût inou hlasovacích práv (uvádûjí se v ichni spoleãníci jednající ve shodû) 3.b Dal í osoby ovládané stejnou ovládající osobou : firma/jméno ovládající osoby : firma a sídlo dal ích ovládající : osobou ovládan ch spoleãností D.S.Leasing,a.s. Údolní 33, Brno Dimension online, a.s. Údolní 33, Brno V stavba Bosonohy, a.s. Ru ná 7, Brno D.S. Factoring, s.r.o. Údolní 33, Brno AUTO BOBRAVA, s.r.o. Údolní 33, Brno D.S. RENT, s.r.o. Údolní 33, Brno Nadace Sophia Údolní 33, Brno OPTOMONT, s.r.o. Beskydská 794, Tfiinec Tecton leasing Slovensko, a.s. M tna 15, Bratislava 3.c Právní úkony uãinûné v zájmu propojen ch osob a ostatní opatfiení uskuteãnûná v zájmu nebo na popud propojen ch osob v daném úãetním období Nebyly uãinûny. 3.d Komentáfi statutárního orgánu k v hodám a nev hodám opatfiení, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatfiení a pfiípadnému zpûsobu náhrady této újmy Pfiedstavenstvo spoleãnosti BÖHM & partner a.s. prohla uje, Ïe ve sledovaném období nebyly z pohledu spoleãnosti BÖHM & partner a.s. s propojen mi osobami uzavfieny smlouvy ani pfiijata opatfiení, která by byla nev hodná nebo ze kter ch by zúãastnûn m spoleãnostem vznikla újma. V Brnû dne

22 Nadace Sophia Nadace Sophia byla zfiízena a zahájila ãinnost v lednu roku Zfiizovatelem nadace je Dimension, a.s. Nadace Sophia je nadací zfiízenou za úãelem v estranné podpory vzdûlávání. Bûhem více neï roku svého pûsobení nadace podpofiila jiï nûkolik projektû univerzit zamûfien ch na vzdûlávání, vûdeckou, v zkumnou a publikaãní ãinnost. Ve vybran ch pfiípadech nadace podporuje i individuální vzdûlávání formou podpory stipendijních ãi studijních pobytû. BÖHM & partner a.s., jako silná a zisková privátní spoleãnost v oblasti finanãních sluïeb, cítí svoji spoleãenskou povinnost zpûtnû pfiispívat k rozvoji vzdûlávacích aktivit i k individuální motivaci ke vzdûlání pfiedev ím u mládeïe. Jako jeden z charitativních rozmûrû na í podnikatelské ãinnosti jsme v roce 2002 zvolili pravidelné pfiispívání Nadaci Sophia na její zásluïnou ãinnost.

23 : úãetní závûrka a v rok auditora

24 V ROK AUDITORA AkcionáfiÛm spoleãnosti BÖHM & partner a.s.: Ovûfiili jsme úãetní závûrku spoleãnosti BÖHM & partner a.s., k 31. prosinci 2002 v souladu se zákonem ã. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorsk mi smûrnicemi vydan mi Komorou auditorû âr. Ná audit zahrnoval ovûfiení informací prokazujících údaje úãetní závûrky a úãetních postupû a odhadû pouïit ch vedením pfii jejím sestavení. Na e auditorské postupy byly provedeny v bûrov m zpûsobem s ohledem na v znamnost vykazovan ch skuteãností. Vedení spoleãnosti je odpovûdné za sestavení úãetní závûrky a za vedení úãetnictví tak, aby úãetní závûrka sestavená na jeho základû podávala vûrn a poctiv obraz majetku, závazkû, vlastního kapitálu, v sledku hospodafiení a finanãní situace spoleãnosti. Na í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek na základû ovûfiení provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorsk mi smûrnicemi. Podle na eho názoru úãetní závûrka ve v ech v znamn ch souvislostech vûrnû a poctivû zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti BÖHM & partner a.s., k 31. prosinci 2002 a v sledky jejího hospodafiení za rok 2002 v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a s pfiíslu n mi pfiedpisy. Úãetní závûrka spoleãnosti BÖHM & partner a.s., k 31. prosinci 2001 byla ovûfiena jin mi auditory a jejich zpráva z 5. ãervna 2002 obsahovala v rok bez v hrad. Pfii provádûní auditu a zpracování v roku za rok 2002 jsme vy li z jejich závûrû t kajících se roku Úãetní závûrka spoleãnosti BÖHM & partner a.s., k 31. prosinci 2000 byla ovûfiena jin mi auditory a jejich zpráva z 20. dubna 2001 obsahovala v rok bez v hrad. V roãní zpráva za rok 2002 obsahuje údaje o dûleïit ch skuteãnostech, které se vztahují k úãetní závûrce k spoleãnosti, a v klad o uplynulém a pfiedpokládaném v voji hospodafiení a o finanãní situaci spoleãnosti. Úãetní informace obsaïené ve v roãní zprávû jsme sesouhlasili s informacemi uveden mi v úãetní závûrce k Jiné neï úãetní informace získané z úãetní závûrky a úãetních knih spoleãnosti jsme v ak neovûfiovali. Zkontrolovali jsme informace obsaïené ve zprávû o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou osobou (zpráva o propojen ch osobách), která byla vypracována v souladu s paragrafem 66a obchodního zákoníku. Za úplnost a správnost zprávy odpovídá statutární orgán spoleãnosti. Na í odpovûdností je ovûfiit správnost údajû uveden ch ve zprávû. V prûbûhu ovûfiování jsme nezjistili Ïádné skuteãnosti, které by naznaãovaly, Ïe informace uvedené ve zprávû jsou nesprávné. Úplnost údajû v této zprávû jsme neovûfiovali a dále nejsme schopni posoudit, zda vznikla na základû vztahû mezi propojen mi osobnostmi spoleãnosti újma. Vedení spoleãnosti zastává názor, Ïe v echny transakce mezi propojen mi osobami byly provedeny na základû bûïn ch obchodních vztahû. Ernst & Young âr, s.r.o. osvûdãení ã. 401 Ladislav Langr auditor, osvûdãení ã dubna 2003 Praha, âeská republika A Member of Ernst & Young Global Ernst & Young âr, s.r.o. with its registered office at Karlovo námûstí 10, Prague 2, has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry No , under Identification No

25 : rozvaha aktiva (v tis. Kã) : fiád. ã. : bûïné : úãetní období : minulé : pfiedminulé : hrubá ãástka : úprava : ãistá ãástka : úã. období 2001 : úã. období Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancování a) státní cenné papíry b) ostatní Pohledávky za bankami, za druïstevními záloïnami a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty, za ãleny druïstevních záloïen a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vládních institucí b) ostatních subjektû Akcie, podílové listy a ostaní podíly Úãasti s podstatn m vlivem a) v bankách b) v ostatních subjektech Úãasti s rozhodujícím vlivem a) v bankách b) v ostatních subjektech Nehmotn majetek a) zfiizovací v daje b) goodwill c) ostatní Hmotn majetek a) pozemky a budovy pro provozní ãinnost b) ostatní Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáfii a spoleãníky Náklady a pfiíjmy pfií tích období AKTIVA CELKEM: : podrozvaha aktiva (v tis. Kã) : fiád. ã. : bûïné : minulé : pfiedminulé : úãetní období : úã. období 2001 : úã. období Poskytnuté pfiísliby a záruky a) pfiísliby b) záruky a ruãení c) záruky ze smûnek d) záruky z akreditivû Poskytnuté zástavy a) nemovité zástavy b) penûïní zástavy c) cenné papíry d) ostatní Pohledávky ze spotov ch operací a) s úrokov mi nástroji b) s mûnov mi nástroji c) s akciov mi nástroji d) s komoditními nástroji Pohledávky z pevn ch termínov ch operací a) s úrokov mi nástroji b) s mûnov mi nástroji c) s akciov mi nástroji d) s komoditními nástroji e) s úvûrov mi nástroji Pohlédávky z opcí a) na úrokové nástroje b) na mûnové nástroje c) na akciové nástroje d) na komoditní nástroje e) na úvûrové nástroje Odepsané pohledávky Hodnoty pfiedané do úschovy, do správy a k uloïení z toho: cenné papíry Hodnoty pfiedané k obhospodafiování z toho: cenné papíry

26 : rozvaha pasiva (v tis. Kã) : fiád. ã. : bûïné : minulé : pfiedminulé : úãetní období : úã. období 2001 : úã. období Závazky vûãi bankám, druïstevním záloïnám a) splatné na poïádání b) ostatní závazky Závazky vûãi klientûm, ãlenûm druïstevních záloïen a) splatné na poïádání v tom: úsporné b) ostatní závazky v tom: ba) úsporné se splatností bb) úsporné s v povûdní lhûtou bc) termínové se splatností bd) termínové s v povûdní lhûtou Závazky z dluhov ch cenn ch papírû a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhov ch cenn ch papírû Ostatní pasiva V nosy a v daje pfií tích období Rezervy a) na dûchody a ostatní závazky b) na danû c) ostatní Podfiízené závazky Základní kapitál v tom: splacen základní kapitál Vlastní akcie Emisní áïio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy b) rezervní fondy k vlastním akciím c) ostatní rezervní fondy d) ostatní fondy ze zisku v tom: rizikov fond Rezervní fond na nová ocenûní Kapitálové fondy OceÀovací rozdíly a) z majetku a závazkû b) ze zaji Èovacích derivátû c) z pfiepoãtu úãastí Nerozdûlen zisk nebo neuhrazená ztráta z pfiedchozích období 16. Zisk nebo ztráta za úãetní období PASIVA CELKEM: : podrozvaha pasiva (v tis. Kã) : fiád. ã. : bûïné : minulé : pfiedminulé : úãetní období : úã. období 2001 : úã. období Pfiijaté pfiísliby a záruky a) pfiísliby b) záruky a ruãení c) záruky ze smûnek d) záruky z akreditivû Pfiijaté zástavy a) nemovité zástavy b) penûïní zástavy c) cenné papíry d) ostatní e) kolaterály cenné papíry Závazky ze spotov ch operací a) s úrokov mi nástroji b) s mûnov mi nástroji c) s akciov mi nástroji d) s komoditními nástroji Závazky z pevn ch termínov ch operací a) s úrokov mi nástroji b) s mûnov mi nástroji c) s akciov mi nástroji d) s komoditními nástroji e) s úvûrov mi nástroji Závazky z opcí a) na úrokové nástroje b) na mûnové nástroje c) na akciové nástroje d) na komoditní nástroje e) na úvûrové nástroje Hodnoty pfievzaté do úschovy, do správy a k uloïení z toho: cenné papíry Hodnoty pfiedané k obhospodafiování z toho: cenné papíry

27 : v kaz ziskû a ztrát : fiád. ã. : bûïné : minulé : pfiedminulé : úãetní období : úã. období 2001 : úã. období V nosy z úrokû a podobné v nosy v tom: úroky z dluhov ch cenn ch papírû Náklady na úroky a podobné náklady v tom: náklady na úroky z dluhov ch cenn ch papírû V nosy z akcií a podílû a) v nosy z úãastí s podstatn m vlivem b) v nosy z úãastí s rozhodujícím vlivem c) v nosy z ostatních akcií a podílû V nosy z poplatkû a provizí Náklady na poplatky a provize âist zisk nebo ztráta z finanãních operací Ostatní provozní v nosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zamûstnance aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní poji tûní b) ostatní správní náklady PouÏití rezerv a opravn ch poloïek k hmotnému a nehmotnému majetku a) pouïití rezerv k hmotnému majetku b) pouïití opravn ch poloïek k hmotnému majetku c) pouïití opravn ch poloïek k nehmotnému majetku Odpisy, tvorba rezerv a opravn ch poloïek k hmotnému a nehmotnému majetku a) odpisy hmotného majetku b) tvorba rezerv k hmotnému majetku c) tvorba opravn ch poloïek k hmotnému majetku d) odpisy nehmotného majetku e) tvorba opravn ch poloïek k nehmotnému majetku PouÏití opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám, v nosy z postoupení pohledávek a v nosy z dfiíve odepsan ch pohledávek a) pouïití rezerv k pohledávkám a zárukám b) pouïití opravn ch poloïek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) zisky z postoupení pohledávek a v nosy z odepsan ch pohledávek 13. Odpisy, tvorba opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám a) tvorba opravn ch poloïek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) tvorba rezerv na záruky c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk ztráty z postoupení pohledávek 14. PouÏití opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem 15. Tvorba opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem 16. PouÏití ostatních rezerv Tvorba ostatních rezerv PouÏití ostatních opravn ch poloïek Tvorba ostatních opravn ch poloïek Zisk nebo ztráta za úãetní období z bûïné ãinnosti pfied zdanûním 21. Mimofiádné v nosy Mimofiádné náklady Zisk nebo ztráta za úãetní období z mimofiádné ãinnosti pfied zdanûním 24. DaÀ z pfiíjmû Podíl na ziscích (ztrátách) dcefiin ch a pfiidruïen ch spoleãností 26 Zisk nebo ztráta za úãetní období po zdanûní

28

29 : pfiíloha k úãetní závûrce

30 1 : popis úãetní jednotky a pfiedmût ãinnosti Firma: BÖHM & partner a.s. IâO: ZaloÏení/Vznik: Sídlo: Brno 2, Údolní 33 Právní forma: Akciová spoleãnost Spisová znaãka: Krajsk m soudem v Brnû, oddíl B., vloïka 2502 Hospodáfisk rok: 1. leden aï 31. prosinec 2002 Pfiedmût podnikání: obchodování s cenn mi papíry a) obstarávat pro emitenta vydávání cenn ch papírû a poskytovat s tím související sluïby, b) vykonávat ãinnosti na základû smluv podle 33 odst. 2, 34 aï 37 c) obstarávat pro emitenta splácení cenn ch papírû a vyplácení v nosû z nich d) provádût poradenskou ãinnost ve vûcech t kajících se cenn ch papírû. Základní kapitál: Základní kapitál ãiní 27 mil. Kã a je plnû splacen. (viz ods.c 3.8.1) Spoleãnost provozuje svou ãinnost na území âeské republiky, dále prostfiednictvím zahraniãních obchodníkû a organizátorû trhû obchoduje se zahraniãními investiãními instrumenty. Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu úãetní jednotky: : jméno/název : adresa : podíl : 2002 : 2001 : 2000 Dimension, a.s. Brno 2, Údolní % 100% 100% âlenové statutárních a dozorãích orgánû k 31. prosinci 2002: Pfiedstavenstvo Ing. Ivo HloÏánek Ing. Hanu amánek ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ZpÛsob jednání za spoleãnost: Za spoleãnost jedná a podepisuje kaïd ãlen pfiedstavenstva samostatnû. Prokura V úãetním období nebyla udûlena prokura. Dozorãí rada Peter veda Ing. Miroslav Chudáãek Ing. Alexandra Ruberová ãlen dozorãí rady ãlen dozorãí rady ãlen dozorãí rady

31 2 : informace o uplatnûn ch úãetních metodách 2.1 PouÏité úãetní metody mající v znamn vliv pro posouzení situace podniku a jejich zmûny Úãetní závûrka byla pfiipravena na základû úãetnictví vedeného v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví a opatfiením MF âr ã. j. 287/73 390/ ze dne 7. prosince 2001, kter m se stanoví uspofiádání a obsahové vymezení poloïek úãetní závûrky a rozsah údajû ke zvefiejnûní pro banky a nûkteré finanãní instituce (dále jen postupy úãtování pro finanãní instituce ). Úãetnictví respektuje obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oceàování majetku historick mi cenami (s v jimkou vybran ch finanãních nástrojû oceàovan ch reálnou hodnotou), zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pfiedpoklad schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve sv ch aktivitách. Spoleãnost v této pfiíloze uvádí pouze informace o úãetních metodách a principech, finanãních nástrojích a událostech, které mûly v znamn vliv na sestavení úãetní závûrky za rok Tato úãetní závûrka je nekonsolidovaná. Uvedené údaje jsou vyjádfieny v tisících Kã. Vedení úãetnictví spoleãnosti a sestavení úãetní závûrky do , resp bylo pfiipraveno v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví a opatfiením FMF âr ã.j. V/20 100/1992, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele. Spoleãnost k pfievedla v echny zûstatky bilanãních úãtû tak, aby plnû odpovídaly nové úãtové osnovû a postupûm úãtování pro finanãní instituce. Tento pfievod byl uskuteãnûn dle pfievodového mûstku, kter je popsán v pfiechodn ch ustanovení ãlánku II. v e uveden ch postupû úãtování. TaktéÏ údaje z úãetních v kazû (rozvaha, v kaz ziskû a ztrát) za období 2001 a 2000 byly reklasifikovány v úãetních v kazech za rok 2002 tak, aby byl dodrïen princip srovnatelnosti úãetních závûrek. V rámci této reklasifikace v ak nedo lo ke zmûnû oceàovacích metod aplikovan ch v jednotliv ch úãetních obdobích, ale pouze k reklasifikaci poloïek v rámci jednotliv ch fiádkû finanãních v kazû. Nejv znamnûj í zmûny v metodice úãtování v roce 2002: - do roku 2001 byly cenné papíry oceàovány cenou pofiízení, od roku 2002 jsou oceàovány pofiizovací cenou - od roku 2002 je pfii prodeji cenn ch papírû pouïívána netto metoda (do hospodáfiského v sledku vstupuje zisk nebo ztráta z prodeje cenného papíru) - od roku 2002 je o repo operacích a reverzních repo operacích (vã. obchodû typu buy&sell a sell&buy) úãtováno jako o úvûrov ch operacích - cenné papíry nabyté v rámci repo operací a pûjãek cenn ch papírû jsou od roku 2002 evidovány pouze v podrozvaze - cenné papíry poskytnuté pfii reverzních repo operacích a pûjãkách cenn ch papírû zûstávají od roku 2002 vykazovány v rozvaze nebo podrozvaze na samostatn ch analytick ch úãtech syntetick ch úãtû, kde o nich bylo úãtováno pfied poskytnutím v repu (pfii pouïití dosavadního zpûsobu oceàování),

32 - od roku 2002 jsou k rozvahovému dni cenné papíry k obchodování pfieceàovány na reálnou hodnotu, zmûna reálné hodnoty je úãtována do nákladû nebo v nosû souvztaïnû s pfiíslu n m majetkov m úãtem; v roce 2001 byly pouze tvofieny na vrub nákladû opravné poloïky k cenn m papírûm, jejichï trïní cena byla niï í neï úãetní hodnota. - kurzové rozdíly z pfiepoãtu pohledávek a závazkû v cizí mûnû na ãeskou mûnu k rozvahovému jsou úãtovány v sledkovû. 2.2 OkamÏik uskuteãnûní úãetního pfiípadu Úãetní pfiípady nákupu a prodeje finanãních aktiv s obvykl m termínem dodání (spotové operace) jsou od okamïiku sjednání obchodu do okamïiku vypofiádání obchodu zaúãtovány na podrozvahov ch úãtech. V okamïiku vypofiádání obchodu se zru í podrozvahov zápis a vypofiádání se zaúãtuje v rozvaze. 2.3 Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Cenné papíry jsou pfii pofiízení oceàovány pofiizovací cenou. Do pofiizovacích cen cenn ch papírû jsou zahrnovány transakãní náklady související s pofiízením cenn ch papírû, zejména poplatky trhû (burza, RM-S), poplatky SCP, jin ch obchodníkû apod. U cenn ch papírû pfiijat ch nebo dodan ch v rámci termínové operace je souãástí jejich ocenûní reálná hodnota pevné termínové operace, resp. vnitfiní hodnota opce. Pfii úbytku jsou cenné papíry ocenûny váïen m aritmetick m prûmûrem pofiizovacích cen. K okamïiku ocenûní podle 24 odst. 2 písm. b zákona o úãetnictví se cenné papíry (s v jimkou cenn ch papírû drïen ch do splatnosti, cenn ch papírû pfiedstavujících úãast s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem a cenn ch papírû emitovan ch úãetní jednotkou) oceàují reálnou hodnotou. Krátkodobé dluhové cenné papíry drïené do splatnosti jsou zafiazovány spoleãností do portfolia drïeného k prodeji a o úrokov ch v nosech se úãtuje lineární metodou. Cenné papíry drïené v portfoliu cenn ch papírû k prodeji spoleãnost od data sjednání jejich nákupu do data jejich prodeje pfieceàuje na reálnou hodnotu a zisky/ztráty z tohoto pfiecenûní se zachycují do v kazu zisku a ztráty v rámci poloïky âist zisk nebo ztráta z finanãních operací. Podíly a cenné papíry se od roku 2002 oceàují pofiizovacími cenami, které zahrnují cenu pofiízení a pfiímé náklady s pofiízením související, napfi. poplatky a provize makléfiûm a burzám. V roce 2001, resp se cenné papíry, akcie a podíly oceàovaly cenou pofiízení, tj. bez nákladû s pofiízením souvisejících. Pokud v ak docházelo k poklesu úãetní hodnoty cenn ch papírû, akcií ãi podílû, rozdíl se povaïoval za doãasné sníïení hodnoty a byl zaúãtován jako opravná poloïka. K úãetní jednotka nevykazovala v aktivech cenné papíry pfiedstavující úãast s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem ani cenné papíry emitované úãetní jednotkou. Reálná hodnota cenn ch papírû Jako reálnou hodnotu cenn ch papírû pouïívá úãetní jednotka poslední znám kurz zvefiejnûn Burzou cenn ch papírû Praha, a.s. (BCPP), ne v ak star í neï 30 dní; v pfiípadû

33 dluhopisû jsou pouïity prûmûrné referenãní ceny dluhopisû. JestliÏe cenn papír nebyl v uvedeném období obchodován na BCPP, je pouïita poslední cena zvefiejnûná RM-Systémem pfied okamïikem ocenûní, ne v ak star í neï 30 dní. JestliÏe nebyl tuzemsk cenn papír v uvedeném období obchodován na BCPP ani RM-Systému, ocení se kvalifikovan m odhadem, kter provede makléfi úãetní jednotky a odsouhlasí vedení spoleãnosti. U cenn ch papírû se smluvnû zaji tûnou budoucí prodejní cenou se za reálnou hodnotu povaïuje tato smluvní cena. Zahraniãní cenné papíry nakoupené v cizí mûnû jsou ocenûny cenou tûchto cenn ch papírû na pfiíslu ném zahraniãním trhu, která je na ãeskou mûnu pfiepoãtena kurzem ânb k datu ocenûní (pfiípadn kurzov rozdíl je souãástí pfiecenûní na reálnou hodnotu). 2.4 ZpÛsob oceàování hmotného a nehmotného majetku Nakoupen hmotn a nehmotn majetek je oceàován pofiizovací cenou. Spoleãnost nenakupuje zásoby s v jimkou bûïného provozního materiálu, kter je úãtován pfiímo do spotfieby vãetnû vedlej ích pofiizovacích nákladû. Spoleãnost neeviduje Ïádn majetek vytvofien vlastní ãinností ani majetek oceàovan reprodukãní cenou. Do pofiizovacích cen hmotného a nehmotného majetku jsou zahrnovány pfiípadné náklady na dopravu a montáï. Odepisování Hmotn a nehmotn majetek je evidován v pofiizovací cenû. Hmotn majetek v pofiizovací cenû do Kã a dlouhodob nehmotn majetek v pofiizovací cenû do Kã je od roku 2002 odepisován po dobu pfiedpokládané doby Ïivotnosti. Úãetní odpisy jsou stanoveny podle doby odepisování jako mûsíãní lineární. PrÛmûrná doba odepisování (v bûïném, minulém i pfiedminulém období) : majetek : metoda : doba odpisování Stroje a pfiístroje Zrychlené 2 5 let Automobily Zrychlené 4 roky Software Zrychlené 4 roky 2.5 Identifikace ohroïen ch aktiv a odpisy pohledávek V úãetním systému je sledována splatnost jednotliv ch pohledávek. Pokud dluïník v termínu splatnosti pohledávku neuhradí, je mu zaslána upomínka a zároveà úãetní oddûlení informuje o této skuteãnosti vedení spoleãnosti, které rozhoduje, jak budou v jednotliv ch pfiípadech pohledávky dále vymáhány. Odpisy pohledávek jsou provádûny pouze ve v jimeãn ch pfiípadech, zejména u promlãen ch pohledávek, pohledávek za dluïníky, ktefií zanikli, a pohledávek, u nichï by náklady na vymáhání pfiev ily vymoïenou ãástku. Pravidelné anal zy cenn ch papírû a identifikaci rizik spojen ch s drïbou jednotliv ch titulû provádí analytické oddûlení. Vedení následnû pfiijímá opatfiení s cílem minimalizovat pfiípadné ztráty z nepfiíznivého v voje jejich reálné hodnoty.

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 17 19 29 30 32 34 48 49 50

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více