: v roãní zpráva 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ": v roãní zpráva 2002"

Transkript

1 : v roãní zpráva 2002

2

3 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah úvodní slovo zpráva pfiedstavenstva zpráva dozorãí rady základní údaje o obchodníkovi s cenn mi papíry údaje o statutárních a dozorãích orgánech zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami úãetní závûrka a v rok auditora pfiíloha k úãetní závûrce

4 : úvodní slovo VáÏené dámy a pánové, váïení obchodní pfiátelé, Rok 2002 lze, bez nadsázky, oznaãit rokem velk ch zmûn. Do lo k úpravû strategie spoleãnosti, která je nyní schopna poskytovat kvalitní servis ve v ech základních makléfisk ch sluïbách nabízen ch klientûm, ktefií jsou aktivnû vyhledáváni. Do lo ke zmûnû úrovnû komunikace spoleãnosti s klienty a partnery médií. Velkou v zvou pro spoleãnost BÖHM & partner a.s. bylo dûní na kapitálov ch trzích, které byly poznamenány zhor en mi hospodáfisk mi ukazateli, úãetními skandály v pfiedních spoleãnostech a pokraãujícím bojem proti globální hrozbû terorismu. Vhodnou volbou investiãních strategií a investiãních instrumentû se mnoho tûchto negativních vlivû podafiilo eliminovat a ochránit tak majetek klientû, coï v raznû posílilo dûvûru zákazníkû ve spoleãnost. ZaãleÀování do struktur finanãního koncernu Dimension, a.s. bylo v minulém roce úspû nû dokonãeno a byl tak zabezpeãen prostor pro dal í rûst spoleãnosti a zkvalitàování jejích sluïeb. V roce 2002 se podafiilo vhodn mi zásahy do jedineãného informaãního serveru zatraktivnit strukturu publikovan ch informací a dosáhnout tak zv ení náv tûvnosti. Pfii implementaci obchodního systému TOPAS, kter je nezbytn pro dal í zefektivnûní procesû ve spoleãnosti a její fiízení, nebyly vyuïity v echny rezervy, a proto se v tomto úkolu bude pokraãovat i v prvním pololetí roku

5 Naprosto zásadní událostí bylo udûlení povolení k v konu ãinnosti obchodníka s cenn mi papíry, které spoleãnost BÖHM & partner a.s. obdrïela od regulátora trhu, a byl tak zavr- en proces zapoãat v roce Realizací strategick ch zmûn, stabilizací a rûstem poãtu zákazníkû i spravovaného majetku, uklidnûním na kapitálov ch trzích spolu s oãekávan m hospodáfisk m oïivením hlavních ekonomik svûta se vytvofiily dobré v chozí podmínky pro rûst a rozvoj spoleãnosti tak, aby segment trhu, kter pfiedstavuje tûïil ze zvy ujícího se zájmu zákazníkû. Podafiilo se vyvinout portfolio produktû spolu s vhodn m zpûsobem jejich prezentace a úãinnou distribucí smûrem k zákazníkûm. Rok 2003 ukáïe, nakolik se nám podafiilo vyuïít na ich schopností a ancí. âekají na nás nesnadné úkoly. Pfiesto pevnû vûfiím, Ïe kvalifikovan a zku en t m zamûstnancû spoleãnosti BÖHM & partner a.s. tyto úkoly zvládne se ctí. Ing. Ivo HloÏánek ãlen pfiedstavenstva

6 : zpráva pfiedstavenstva I v loàském roce byli investofii na hlavních akciov ch trzích vystaveni tûïk m zkou kám, které znamenaly pfiedev ím zv enou volatilitu jejich investic pfii dosud klesajícím trendu v voje indexû, kter je charakteristick pro akciové trhy rozhodujících ekonomik svûta. Nûkolik v jimek bylo moïno zaznamenat na rozvíjejících se trzích v chodní Evropy

7 Zpráva pfiedstavenstva I v loàském roce byli investofii na hlavních akciov ch trzích vystaveni tûïk m zkou kám, které znamenaly pfiedev ím zv enou volatilitu jejich investic pfii dosud klesajícím trendu v voje indexû, kter je charakteristick pro akciové trhy rozhodujících ekonomik svûta. Nûkolik v jimek bylo moïno zaznamenat na rozvíjejících se trzích v chodní Evropy. Pfiedstavenstvo spoleãnosti si uvûdomovalo jaká nebezpeãí hrozí hlavnû tuzemsk m investorûm, ktefií investují na tûchto rozvinut ch trzích, a proto se rozhodlo provést dalekosáhlé zmûny v personálním obsazení a ve sluïbách, které spoleãnost BÖHM & partner a.s. nabízí sv m klientûm a zákazníkûm. Mezi první kroky z celé fiady zmûn patfiilo zfiízení analytického oddûlení, které dûsledn m sbûrem ekonomick ch informací a jejich následnou anal zou, pfiipravovalo pro investory materiály, vãas upozoràující na investiãní pfiíleïitosti ãi na hrozby s pfiípadn m vlivem na jejich investice na jejich investice. Anal zy vybran ch akciov ch titulû, jednotliv ch sektorû a investiãních instrumentû, které byly neprodlenû poskytovány zdarma klientûm spoleãnosti, pfiedstavovaly v razné posílení odborné úrovnû poskytovan ch investiãních sluïeb. Z dal ích krokû pfiedstavenstvo spoleãnosti vyzdvihuje pfiedev ím takovou úpravu informaãního serveru aby se z nûj stal nástroj, kter mûïe pravidelnû vyuïívat iroké spektrum investorû; dále pak úpravu investiãních strategií v rámci sluïby obhospodafiování individuálních portfolií cenn ch papírû tak, Ïe se podafiilo vhodn mi investicemi do konzervativních investiãních instrumentû zhodnotit zákaznick majetek v prûmûru o 4,5 % a v neposlední fiadû i konsolidaci nabízen ch on line obchodních aplikací, umoïàujících klientûm skuteãn on line pfiístup na akciové trhy USA. Dal í strategickou zmûnou, kterou pfiedstavenstvo projednalo, je posílení pozice oddûlení asset managementu ve spoleãnosti BÖHM & partner a.s., umoïàující zákazníkûm bez hlub ích znalostí a zku eností s investováním na kapitálov ch trzích vyuïít zku eností a znalostí odborníkû spoleãnosti a spolu se stabilizací úrovnû pfiijat ch poplatkû. Ve druhé polovinû roku 2002 bylo korunováno úspûchem nûkolikamûsíãní úsilí pfiedstavenstva a managementu spoleãnosti, kdyï v návaznosti na platnou novelu Zákona o cenn ch papírech obdrïela spoleãnost BÖHM & partner a.s. od regulátora trhu Komise pro cenné papíry povolení k v konu ãinnosti obchodníka s cenn mi papíry v rozsahu v jakém bylo o nû poïádáno. V roce 2003 ãeká pfiedstavenstvo spoleãnosti dal í velmi dûleïit úkol sladit a upravit vnitfiní fungování spoleãnosti dle vyhlá ky ã. 466/2002 Sb. Kroky smûfiující ke splnûní tohoto nároãného cíle pfiedstavenstvo zaãalo realizovat jiï v roce Jedním z nejdûleïitûj ích úkolû spojen ch s efektivním vnitfiním fungováním spoleãnosti je definitivní a plnû funkãní dokonãení implementace nového obchodního systému, kter pfiinese nesporné zlep ení fungování oddûlení back office, zkvalitnûní v stupû z tohoto systému pro klienty, zákazníky a v neposlední fiadû i pro management spoleãnosti, kter tak získá nástroj pro pfiesn managersk reporting a dal í rozvoj spoleãnosti.

8 Hospodafiení spoleãnosti bylo poznamenáno hlubok mi vnitfiními zmûnami, kdy se za plného provozu mûnil diskontní obchodník s cenn mi papíry na novou spoleãnost fungující na principech pfiísné efektivnosti a standardnû irokého spektra kvalitních poskytovan ch sluïeb. Tyto sluïby umoïní dal í rozvoj spoleãnosti pfiedev ím díky schopnosti aktivního vyhledávání a budování stabilní klientské základny. Vzhledem k tomu, Ïe tuzem tí investofii se nenauãili v dostateãné mífie vyuïívat jedineãn e-trading room v âeské republice, zamûfien na aktivní tradery a daytradery s vysokorychlostním pfiipojením k internetu, pfiistoupilo pfiedstavenstvo k úpravû tohoto projektu. Cílem je zv it efektivnost velmi zajímavého místa praïské poboãky spoleãnosti BÖHM & partner a.s. v Burzovním paláci. Ve spolupráci s holdingem Dimension zaãalo vedení spoleãnosti pracovat na novém pojetí pfiítomnosti spoleãností holdingu v Praze za vyuïití kfiíïového nabízení produktû tûchto spoleãností. Vzhledem ke zv en m nákladûm ukonãuje spoleãnost BÖHM & partner a.s. rok 2002 s hospodáfisk m v sledkem -3,294 mil. Kã. Pfiedstavenstvo spoleãnosti BÖHM & partner a.s. stanovilo na rok 2003 tyto základní úkoly: zv ení povûdomí o spoleãnosti, pfiedev ím ãastûj í citací a prezentací názorû odborníkû spoleãnosti v médiích a odborném tisku a intenzivnûj ím vyuïitím marketingového potenciálu informaãního serveru akvizice nov ch klientû vyuïívajících on line obchodní aplikace pro obchodování na trzích v USA a akvizice nov ch zákazníkû, ktefií by vyuïívali sluïeb asset managementu zefektivnûní vnitfiního chodu spoleãnosti

9 Pfiedstavenstvo spoleãnosti nepfiedpokládá, Ïe by se v roce 2003 opakovaly ve vût í mífie mimofiádné náklady jako v roce Investice a náklady, které by mohly b t nad rámec stanoveného plánu by mûly b t vykompenzovány rûstem pfiijat ch poplatkû v dûsledku roz ífiení a stabilizace klientely. Pfiedstavenstvo proto navrhuje schválit úãetní závûrku za rok 2002, pfiiãemï ztrátu z hospodafiení navrhuje ãásteãnû uhradit z nerozdûleného zisku minul ch let a zb vající ãást pfievést do neuhrazené ztráty. V Brnû, Ing. Ivo HloÏánek ãlen pfiedstavenstva

10 : zpráva dozorãí rady Dozorãí rada pro la v roce 2002 obmûnou vût iny sv ch ãlenû. V novém sloïení dozorãí rada aktivnû dohlíïela na ukonãení procesû spojen ch s následn mi pfiemûnami po zmûnû majoritního akcionáfie, zejména pak na pfiípravu registrace a vydání emise akcií v souvislosti se zv ením základního jmûní spoleãnosti. âlenové dozorãí rady provádûli pravidelné kontroly ãinnosti spoleãnosti a dodrïování vnitfiních smûrnic a pravidel obchodníka s cenn mi papíry. Pfiedstavenstvo spoleãnosti poskytovalo dozorãí radû v echna potfiebná data a informace nezbytné k v konu této ãinnosti. Z hlediska obchodního se dozorãí rada v roce 2002 aktivnû zajímala o dûleïitou strategickou zmûnu obchodních partnerû v USA, které spoleãnost vyuïívá pfii obchodování na americk ch trzích. Z hlediska legislativního rada dohlíïela po ukonãení procesu udûlení povolení k v konu ãinnosti obchodníka s cenn mi papíry podle 45 odst. 1 zákona o cenn ch papírech na personální a organizaãní sloïení, které je nezbytné pro v kon ãinnosti spoleãnosti ve vztahu k rozsahu povolen ch hlavních a doplàkov ch sluïeb. Dozorãí rada se rovnûï aktivnû podílela na pfiípravû nov ch vnitfiních pfiedpisû v souladu s vyhlá kou 466 Komise pro cenné papíry, jeï vstoupí v platnost v prûbûhu roku V neposlední fiadû dozorãí rada sledovala ve keré strategické zmûny a související investice do rozvoje spoleãnosti a uvedené konzultovala s pfiedstavenstvem spoleãnosti

11 Dozorãí rada pfiezkoumala úãetní závûrku spoleãnosti BÖHM & partner a.s. za rok 2002, podléhající auditu auditora Ernst & Young âr s.r.o. Dozorãí rada provûfiila úãetní závûrku z hlediska úãetní a vûcné správnosti a povaïuje ji za vûcnû správnou a vûrnû zobrazující stav spoleãnosti. V prûbûhu své ãinnosti neshledala dozorãí rada Ïádné poru ení platn ch právních norem ani pochybení pfiedstavenstva spoleãnosti. Dozorãí rada doporuãuje jedinému akcionáfii spoleãnosti schválit úãetní závûrku v pfiedlo- Ïeném znûní a s hospodáfisk m v sledkem -3,294 mil. Kã za úãetní období Petr veda ãlen dozorãí rady

12 : základní údaje o obchodníkovi s cenn mi papíry Základní údaje o obchodníkovi s cenn mi papíry Název spoleãnosti: BÖHM & partner a.s. Sídlo: Údolní 33, Brno Iâ: Údaje o vlastních akciích obchodníka s cenn mi papíry Forma: Podoba: Poãet kusû: Celkov objem emise: Jmenovitá hodnota: na jméno zaknihovaná ks Kã Kã Popis práv vypl vajících z akcie: upraveno standardními právy dle obchodního zákoníku Souhrnn popis operací vedoucích ke zmûnám v základním kapitálu v posledních tfiech letech: rok : základní kapitál: 2000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû Kã v podobû listinné, akcie pfievoditelné pouze se souhlasem valné hromady Kã rok 2001: na základû rozhodnutí valné hromady o zv ení základního kapitálu se zvy uje základní kapitál úpisem Kã ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû Kã základní kapitál: Kã, splaceno Kã rok 2002: základní kapitál Kã, splacen v plné v i Akcionáfi: jedin m akcionáfiem je Dimension, a.s. Údolní 33, Brno Iâ:

13 Údaje o ãinnosti Pod vlivem událostí na kapitálov ch trzích i vzhledem k potfiebám zákazníkû do lo v roce 2002 ke zfiízení analytického oddûlení, které je spolu se serverem v znamnou podporou zákazníkûm spoleãnosti. Nejsou vedena Ïádná soudní, správní nebo rozhodãí fiízení, která by mohla mít v znamn vliv na finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry. Nejsou Ïádná pfieru ení v podnikání, která by mohla mít vliv na finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry v posledních tfiech úãetních obdobích. Ve spoleãnosti nedo lo k podstatn m zmûnám zamûstnancû v pfiedchozích tfiech letech. V roce 2002 pracovalo ve spoleãnosti prûmûrnû 13 zamûstnancû. Údaje o majetku a finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry Na finanãní situaci spoleãnosti se v roce 2002 odrazily pfiedev ím dva aspekty. Z pohledu zaãlenûní do skupiny, pokraãovala optimalizace nákladov ch poloïek z hlediska úãetní agendy, úschovy dat, úspory reïijních nákladû a dal ích synergick ch efektû s tím souvisejících. Na druhé stranû strategie aktivní nabídky novû pfiipravovan ch produktû vyïadovala zv ené náklady na podporu prodeje a distribuci produktû. Marketingové náklady zahrnovaly efektivní podporu prodeje. Pro rok 2003 se neoãekávají zmûny na základním kapitálu. Hospodáfisk v sledek spoleãnosti byl negativnû ovlivnûn dvûma hlavními faktory: konsolidací nabídky on-line obchodních aplikací, kdy se upustilo od strategie pfiedchozího období a na e spoleãnost zaãala nabízet investorûm nûkolik úrovní tûchto obchodních aplikací od jednoduch ch www-aplikací aï po profesionální aplikace s mnoïstvím dal ích fukcí a nástrojû, coï s sebou pfiineslo i technické tûïkosti s pfievodem investorû na tyto aplikace. problémy s vymáháním na í pohledávky za zprostfiedkování obchodû klientû na í spoleãnosti u jednoho z na ich dfiívûj ích partnerû amerického obchodníka s cenn mi papíry. Na e pohledávka za tímto subjektem vznikla tím, Ïe tato americká spoleãnost ukonãila svoji ãinnost bankrotem a spoleãnost, která pfievzala její klienty na i pohledávku neuznala. Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu (v tis. Kã) : rok : vlastní kapitál : 2000 : : 2001 : : 2002 :

14 : údaje o statutárních a dozorãích orgánech Pfiedstavenstvo Ing. Ivo HloÏánek (*1962) ãlen Loosova 4, Brno Dimension, a.s., ve funkci obchodní fieditel koncernu Ing. Hanu amánek (*1946) ãlen Ruská 24, Prostûjov soukrom podnikatel v oblasti nesouvisející s podnikáním obchodníka s cenn mi papíry Dozorãí rada Peter veda (*1965) ãlen Trávníky 2, Brno Ing. Miroslav Chudáãek (*1970) ãlen Jelínkova 6, Brno Ing. Alexandra Ruberová (*1968) ãlenka Su ilova 72, lapanice Îádn ze ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady ani vedoucích zamûstnancû nemá v majetku akcie spoleãnosti. Spoleãnost nemá program zamûstnaneck ch akcií

15 F. Kvalitativní informace dle Opatfiení ã. j.: 282/73 391/2001, ãl. V, odst. 4 PoÏadované kvantitativní ukazatele k Kapitálová pfiimûfienost 114,82 % Tier Kã Tier 2 0 Kã Tier 3 0 Kã Odeãitatelné poloïky od Tier 1 podle 7 odst. Vyhlá ky * 1 celkem Kã Odeãitatelné poloïky od kapitálu podle 7 odst. 5 vyhlá ky celkem Kã Kapitál celkem Kã Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku investiãního portfolia podle 10 vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku obchodního portfolia podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek k obecnému akciovému riziku podle 31 odst. 1 vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek celkem Kã Rentabilita prûmûrn ch aktiv (ROAA) - 9,00 % Rentabilita prûmûrného vlastního kapitálu (ROAE) - 15,28 % Aktiva na jednoho zamûstnance Kã Správní náklady na jednoho zamûstnance Kã Ztráta na jednoho zamûstnance Kã *) Vyhlá ka Ministerstva financí ã. 64 / 2003 Sb. o kapitálové pfiimûfienosti obchodníka s cenn mi papíry, kter není bankou nebo poboãkou zahraniãní banky, na individuálním základû Spoleãnost v roce 2002 nemûla podfiízen dluh, kter by byl souãástí kapitálu pro úãely kapitálové pfiimûfienosti. Regulatorní kapitál byl tvofien pouze sloïkou Tier 1. Tier 1 se skládá z plnû splaceného základního kapitálu Kã a povinného rezervního fondu ve v i Kã. Odeãitatelné poloïky od kapitálu celkem ãinily Kã. V roce 2003 spoleãnost neplánuje zmûny základního kapitálu ani vlastního kapitálu s v jimkou dopadû hospodáfiského v sledku. Struktura finanãního koncernu* Dimension, a.s. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % D.S.Leasing,a.s. D.S. Factoring, s.r.o. D.S. RENT, s.r.o. BÖHM & partner a.s. Dimension online, a.s. 51 % Tecton leasing Slovensko, a.s. *) struktura sestavena v hradnû z poskytovatelû finanãních produktû koncernu Dimension

16 Informace dle Opatfiení ã. j.: 282/73 391/ 2001, ãl. V, odst. 2 Spoleãnost v roce 2002 v souladu se strategií pro toto období nevykonávala obchodování na vlastní úãet, coï do znaãné míry determinuje její rizikov profil charakteristick vysok m stupnûm pokrytí postupovan ch rizik kapitálem. O tom svûdãí i ukazatel kapitálové pfiimûfienosti, kter k dosahuje 114,82 %. Kapitálov poïadavek k rizikûm obchodního portfolia tvofieného zanedbateln m objemem akciov ch titulû tuzemsk ch emitentû obchodovan ch na vefiejn ch trzích byl minimální viz tabulka. Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku investiãního portfolia dosáhl Kã. TûÏi tû postupovan ch rizik spoãívá v oblasti úvûrového a akciového rizika. Spoleãnost v roce 2002 neobchodovala s deriváty, ani je nevyuïívala k zaji tûní. Vzhledem k nízkorizikovému profilu spoleãnosti vypl vajícímu ze zamûfiení na správu klientsk ch portfolií a obchodování na úãty klientû a velkému pfiebytku kapitálového pokrytí rizik byl klíãov m nástrojem risk managementu koncept kapitálové pfiimûfienosti. V roce 2003 budou v souladu s vyhlá kou ã. 64/2003 Sb. o kapitálové pfiimûfienosti obchodníka s cenn mi papíry, kter není bankou nebo poboãkou zahraniãní banky, na individuálním základû standardizovány metody mûfiení a fiízení jednotliv ch rizik zpûsobem odpovídajícímu rozsahu a sloïitosti vykonávan ch ãinností. Pro rok 2003 je plánováno zahájení obchodování na vlastní úãet pfiedev ím na akciov ch trzích v USA ve velmi omezeném rozsahu. Neoãekává se v raznûj í nárûst kapitálov ch poïadavkû v souvislosti s realizací tohoto cíle, a tedy ani dodateãné poïadavky na zv ení regulatorního kapitálu. K dal ímu zkvalitnûní procesu fiízení rizik pfiispûje i dokonãení implementace obchodního systému TOPAS, kter vytvofií jednotnou informaãní základnu spoleãnosti. V rámci organizaãní struktury byla obsazena místa risk manaïera, pracovníka complience a vnitfiního auditora v souladu s poïadavky vyhlá ky, coï pfiispûje k dal ímu zkvalitnûní kontrolních procesû ve spoleãnosti. Údaje o osobách odpovûdn ch za v roãní zprávu a ovûfiení úãetní závûrky Osoba odpovûdná za v roãní zprávu Ing. Ivo HloÏánek Obchodní fieditel Ing. Miroslav Chudáãek Finanãní manager âestné prohlá ení âestnû tímto prohla uji, Ïe údaje uvedené v této v roãní zprávû odpovídají skuteãnosti a Ïádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pfiesné a správné posouzení obchodníka s cenn mi papíry nebyly vynechány. V Brnû, dne

17 Osoba odpovûdná za ovûfiení úãetní závûrky V roce 2002: Ernst & Young âr, s.r.o. Karlovo námûstí Praha 2 Licence ã. 401 V roce 2001: KPMG âeská republika, s.r.o. Jana Masaryka Praha2 Licence ã. 71 V roce 2000: Auditorská spoleãnost CAAC, s.r.o. umavská 31, Brno Zapsaná v seznamu Komory auditorû âr Licence ã. 65

18 : zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami zpracovaná statutárním orgánem spoleãnosti BÖHM & partner a.s. 1. Popis spoleãnosti Firma: BÖHM & partner a.s. Sídlo: Brno, Údolní 567/33, PSâ , okres Brno-mûsto Iâ: Vznik: Právní forma: Akciová spoleãnost Spisová znaãka: Krajsk soud v Brnû, oddíl B, vloïka 2502 Úãetní období: 1. leden aï 31. prosinec 2002 Pfiedmût podnikání: Poskytování investiãních sluïeb - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenn ch papírech, pfiijímání a pfiedávání pokynû t kajících se investiãních instrumentû na úãet zákazníka, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenn ch papírech, provádûní pokynû t kajících se investiãních instrumentû na cizí úãet, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenn ch papírech, obchodování s investiãními instrumenty na vlastní úãet, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenn ch papírech, obhospodafiování individuálních portfolií na základû volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li souãástí tohoto portfolia nûkter z investiãních instrumentû, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - hlavní investiãní sluïba podle 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenn ch papírech, upisování emise investiãních instrumentû nebo její umísèování, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenn ch papírech, úschova a správa jednoho nebo nûkolika investiãních instrumentû, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenn ch papírech, poskytování úvûrû nebo pûjãek zákazníkovi za úãelem provedení obchodu s investiãními instrumenty, jestliïe poskytovatel úvûru nebo pûjãky je úãastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona 18 19

19 Základní kapitál: - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenn ch papírech, poradenská ãinnost t kající se struktury kapitálu, prûmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoï i poskytování porad a sluïeb t kajících se fúzí a koupí podnikû - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenn ch papírech, poradenská ãinnost t kající se investování do investiãních instrumentû, a to ve vztahu k investiãním instrumentûm podle 8a odst. 1 písm. a) a b) téhoï zákona - doplàková investiãní sluïba podle 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenn ch papírech, provádûní devizov ch operací souvisejících s poskytováním investiãních sluïeb Základní kapitál ãiní , a je plnû splacen 2. Vztahy s propojen mi osobami V úãetním období do lo v rámci bûïného obchodního styku k následujícím vztahûm mezi spoleãností BÖHM & partner a.s. a níïe uveden mi propojen mi osobami: 2.a Poskytnuté finanãní zdroje : firma/jméno pfiíjemce : popis poskytnut ch : v e poskytnut ch : vyãíslená v e : uhrazená v e : finanãních zdrojû : finanãních zdrojû : úrokû za úãetní : úrokû za úãetní : a úrokû z nich (Kã) : období (Kã) : období (Kã) Dimension, a.s. Krátkodobé smûnky Poãáteãní stav: , ,- Zv ení: ,10 SníÏení: ,10 Koneãn stav: ,00

20 2.b Ostatní poskytnutá plnûní a protiplnûní : firma/jméno pfiíjemce : popis poskytnutého : v e poskytnutého : popis protiplnûní : v e protiplnûní (Kã) : plnûní : plnûní (Kã) AUTO BOBRAVA, s.r.o. Servis osobních automobilû 9 560,10 úhrada v Kã 9 560,10 Dimension, a.s. Reklamní pfiedmûty+reklama ,10 úhrada v Kã ,10 Dimension, a.s. Pfiefakturace obãerstvení 7 578,71 úhrada v Kã 7 578,71 Dimension, a.s. Pfiefakturace kolení+cestovného ,27 úhrada v Kã ,27 Dimension, a.s. Telefonní hovory ,61 úhrada v Kã ,61 Dimension, a.s. Podnájem nebytov ch prostor+sluïby ,03 úhrada v Kã ,03 Dimension, a.s. Pronájem SW ,00 úhrada v Kã ,00 Dimension, a.s. Prodej zboïí 4 903,00 úhrada v Kã 4 903,00 D.S.Leasing,a.s. Pronájem osobních automobilû ,84 úhrada v Kã ,84 D.S.Leasing,a.s. Telefonní hovory ,20 úhrada v Kã ,20 D.S. RENT, s.r.o. Pronájem osobních automobilû ,12 úhrada v Kã ,12 D.S. RENT, s.r.o. Pfiefakturace PHM ,56 úhrada v Kã ,56 D.S. RENT, s.r.o. Pfiefakturace ostatní 3 816,89 úhrada v Kã 3 816,89 Dimension online, a.s. Pronájem nebytov ch prostor+sluïby ,65 úhrada v Kã ,65 Dimension online, a.s. Telefonní hovory ,55 úhrada v Kã ,55 Dimension online, a.s. Spotfieba energie, vodné ,34 úhrada v Kã ,34 Dimension online, a.s. Pfiístup do informaãních sítí (internet, anal zy) ,00 úhrada v Kã ,00 Dimension online, a.s. Poplatek za www aplikace ,00 úhrada v Kã ,00 2.c Pfiijaté finanãní zdroje Spoleãnost BÖHM & partner a.s. nepfiijala ve sledovaném období od propojen ch osob Ïádné finanãní zdroje. 2.d Ostatní pfiijatá plnûní a protiplnûní : firma/jméno pfiíjemce : popis pfiijatého : v e pfiijatého : popis protiplnûní : v e protiplnûní (Kã) : plnûní : plnûní (Kã) Dimension, a.s. Odmûna dle Smlouvy o poradenství ,00 úhrada v Kã ,00 Dimension, a.s. Úroky z krátkodob ch smûnek ,00 Úhrada v Kã D.S. RENT, s.r.o. Pfiefakturace opravy 2 100,00 úhrada v Kã 2 100,00 Dimension online, a.s. Prodej investiãního majetku ,00 úhrada v Kã ,00 D.S. Finance, a.s. Odmûna dle Smlouvy o poradenství ,00 Úhrada v Kã ,00 D.S. Finance, a.s. Vedení úãetnictví ,00 Úhrada v Kã ,00 Spoleãnost prodala v roce % akcií ve spoleãnosti D.S. Finance, a.s., která se tímto vyãlenila ze skupiny propojen ch osob

21 3. Postavení osob uveden ch v této zprávû vûãi spoleãnosti BÖHM & partner a.s. 3.a Ovládající osoby v postavení vûãi spoleãnosti Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby Dimension, a.s. DÛvod statutu ovládající osoby* A V e hlasovacích práv 100 % *) MoÏnosti - A Vût inov spoleãník pfiímá úãast (pfii nejisté struktufie spoleãníkû staãí 40% úãast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) - B Vût inov spoleãník - nepfiím v kon práv (uvede se prostfiednictvím koho jsou práva vykonávána) - C Jedná ve shodû s ostatními spoleãníky, spoleãnû disponováno vût inou hlasovacích práv (uvádûjí se v ichni spoleãníci jednající ve shodû) 3.b Dal í osoby ovládané stejnou ovládající osobou : firma/jméno ovládající osoby : firma a sídlo dal ích ovládající : osobou ovládan ch spoleãností D.S.Leasing,a.s. Údolní 33, Brno Dimension online, a.s. Údolní 33, Brno V stavba Bosonohy, a.s. Ru ná 7, Brno D.S. Factoring, s.r.o. Údolní 33, Brno AUTO BOBRAVA, s.r.o. Údolní 33, Brno D.S. RENT, s.r.o. Údolní 33, Brno Nadace Sophia Údolní 33, Brno OPTOMONT, s.r.o. Beskydská 794, Tfiinec Tecton leasing Slovensko, a.s. M tna 15, Bratislava 3.c Právní úkony uãinûné v zájmu propojen ch osob a ostatní opatfiení uskuteãnûná v zájmu nebo na popud propojen ch osob v daném úãetním období Nebyly uãinûny. 3.d Komentáfi statutárního orgánu k v hodám a nev hodám opatfiení, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatfiení a pfiípadnému zpûsobu náhrady této újmy Pfiedstavenstvo spoleãnosti BÖHM & partner a.s. prohla uje, Ïe ve sledovaném období nebyly z pohledu spoleãnosti BÖHM & partner a.s. s propojen mi osobami uzavfieny smlouvy ani pfiijata opatfiení, která by byla nev hodná nebo ze kter ch by zúãastnûn m spoleãnostem vznikla újma. V Brnû dne

22 Nadace Sophia Nadace Sophia byla zfiízena a zahájila ãinnost v lednu roku Zfiizovatelem nadace je Dimension, a.s. Nadace Sophia je nadací zfiízenou za úãelem v estranné podpory vzdûlávání. Bûhem více neï roku svého pûsobení nadace podpofiila jiï nûkolik projektû univerzit zamûfien ch na vzdûlávání, vûdeckou, v zkumnou a publikaãní ãinnost. Ve vybran ch pfiípadech nadace podporuje i individuální vzdûlávání formou podpory stipendijních ãi studijních pobytû. BÖHM & partner a.s., jako silná a zisková privátní spoleãnost v oblasti finanãních sluïeb, cítí svoji spoleãenskou povinnost zpûtnû pfiispívat k rozvoji vzdûlávacích aktivit i k individuální motivaci ke vzdûlání pfiedev ím u mládeïe. Jako jeden z charitativních rozmûrû na í podnikatelské ãinnosti jsme v roce 2002 zvolili pravidelné pfiispívání Nadaci Sophia na její zásluïnou ãinnost.

23 : úãetní závûrka a v rok auditora

24 V ROK AUDITORA AkcionáfiÛm spoleãnosti BÖHM & partner a.s.: Ovûfiili jsme úãetní závûrku spoleãnosti BÖHM & partner a.s., k 31. prosinci 2002 v souladu se zákonem ã. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorsk mi smûrnicemi vydan mi Komorou auditorû âr. Ná audit zahrnoval ovûfiení informací prokazujících údaje úãetní závûrky a úãetních postupû a odhadû pouïit ch vedením pfii jejím sestavení. Na e auditorské postupy byly provedeny v bûrov m zpûsobem s ohledem na v znamnost vykazovan ch skuteãností. Vedení spoleãnosti je odpovûdné za sestavení úãetní závûrky a za vedení úãetnictví tak, aby úãetní závûrka sestavená na jeho základû podávala vûrn a poctiv obraz majetku, závazkû, vlastního kapitálu, v sledku hospodafiení a finanãní situace spoleãnosti. Na í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek na základû ovûfiení provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorsk mi smûrnicemi. Podle na eho názoru úãetní závûrka ve v ech v znamn ch souvislostech vûrnû a poctivû zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti BÖHM & partner a.s., k 31. prosinci 2002 a v sledky jejího hospodafiení za rok 2002 v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a s pfiíslu n mi pfiedpisy. Úãetní závûrka spoleãnosti BÖHM & partner a.s., k 31. prosinci 2001 byla ovûfiena jin mi auditory a jejich zpráva z 5. ãervna 2002 obsahovala v rok bez v hrad. Pfii provádûní auditu a zpracování v roku za rok 2002 jsme vy li z jejich závûrû t kajících se roku Úãetní závûrka spoleãnosti BÖHM & partner a.s., k 31. prosinci 2000 byla ovûfiena jin mi auditory a jejich zpráva z 20. dubna 2001 obsahovala v rok bez v hrad. V roãní zpráva za rok 2002 obsahuje údaje o dûleïit ch skuteãnostech, které se vztahují k úãetní závûrce k spoleãnosti, a v klad o uplynulém a pfiedpokládaném v voji hospodafiení a o finanãní situaci spoleãnosti. Úãetní informace obsaïené ve v roãní zprávû jsme sesouhlasili s informacemi uveden mi v úãetní závûrce k Jiné neï úãetní informace získané z úãetní závûrky a úãetních knih spoleãnosti jsme v ak neovûfiovali. Zkontrolovali jsme informace obsaïené ve zprávû o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou osobou (zpráva o propojen ch osobách), která byla vypracována v souladu s paragrafem 66a obchodního zákoníku. Za úplnost a správnost zprávy odpovídá statutární orgán spoleãnosti. Na í odpovûdností je ovûfiit správnost údajû uveden ch ve zprávû. V prûbûhu ovûfiování jsme nezjistili Ïádné skuteãnosti, které by naznaãovaly, Ïe informace uvedené ve zprávû jsou nesprávné. Úplnost údajû v této zprávû jsme neovûfiovali a dále nejsme schopni posoudit, zda vznikla na základû vztahû mezi propojen mi osobnostmi spoleãnosti újma. Vedení spoleãnosti zastává názor, Ïe v echny transakce mezi propojen mi osobami byly provedeny na základû bûïn ch obchodních vztahû. Ernst & Young âr, s.r.o. osvûdãení ã. 401 Ladislav Langr auditor, osvûdãení ã dubna 2003 Praha, âeská republika A Member of Ernst & Young Global Ernst & Young âr, s.r.o. with its registered office at Karlovo námûstí 10, Prague 2, has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry No , under Identification No

25 : rozvaha aktiva (v tis. Kã) : fiád. ã. : bûïné : úãetní období : minulé : pfiedminulé : hrubá ãástka : úprava : ãistá ãástka : úã. období 2001 : úã. období Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancování a) státní cenné papíry b) ostatní Pohledávky za bankami, za druïstevními záloïnami a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty, za ãleny druïstevních záloïen a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vládních institucí b) ostatních subjektû Akcie, podílové listy a ostaní podíly Úãasti s podstatn m vlivem a) v bankách b) v ostatních subjektech Úãasti s rozhodujícím vlivem a) v bankách b) v ostatních subjektech Nehmotn majetek a) zfiizovací v daje b) goodwill c) ostatní Hmotn majetek a) pozemky a budovy pro provozní ãinnost b) ostatní Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáfii a spoleãníky Náklady a pfiíjmy pfií tích období AKTIVA CELKEM: : podrozvaha aktiva (v tis. Kã) : fiád. ã. : bûïné : minulé : pfiedminulé : úãetní období : úã. období 2001 : úã. období Poskytnuté pfiísliby a záruky a) pfiísliby b) záruky a ruãení c) záruky ze smûnek d) záruky z akreditivû Poskytnuté zástavy a) nemovité zástavy b) penûïní zástavy c) cenné papíry d) ostatní Pohledávky ze spotov ch operací a) s úrokov mi nástroji b) s mûnov mi nástroji c) s akciov mi nástroji d) s komoditními nástroji Pohledávky z pevn ch termínov ch operací a) s úrokov mi nástroji b) s mûnov mi nástroji c) s akciov mi nástroji d) s komoditními nástroji e) s úvûrov mi nástroji Pohlédávky z opcí a) na úrokové nástroje b) na mûnové nástroje c) na akciové nástroje d) na komoditní nástroje e) na úvûrové nástroje Odepsané pohledávky Hodnoty pfiedané do úschovy, do správy a k uloïení z toho: cenné papíry Hodnoty pfiedané k obhospodafiování z toho: cenné papíry

26 : rozvaha pasiva (v tis. Kã) : fiád. ã. : bûïné : minulé : pfiedminulé : úãetní období : úã. období 2001 : úã. období Závazky vûãi bankám, druïstevním záloïnám a) splatné na poïádání b) ostatní závazky Závazky vûãi klientûm, ãlenûm druïstevních záloïen a) splatné na poïádání v tom: úsporné b) ostatní závazky v tom: ba) úsporné se splatností bb) úsporné s v povûdní lhûtou bc) termínové se splatností bd) termínové s v povûdní lhûtou Závazky z dluhov ch cenn ch papírû a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhov ch cenn ch papírû Ostatní pasiva V nosy a v daje pfií tích období Rezervy a) na dûchody a ostatní závazky b) na danû c) ostatní Podfiízené závazky Základní kapitál v tom: splacen základní kapitál Vlastní akcie Emisní áïio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy b) rezervní fondy k vlastním akciím c) ostatní rezervní fondy d) ostatní fondy ze zisku v tom: rizikov fond Rezervní fond na nová ocenûní Kapitálové fondy OceÀovací rozdíly a) z majetku a závazkû b) ze zaji Èovacích derivátû c) z pfiepoãtu úãastí Nerozdûlen zisk nebo neuhrazená ztráta z pfiedchozích období 16. Zisk nebo ztráta za úãetní období PASIVA CELKEM: : podrozvaha pasiva (v tis. Kã) : fiád. ã. : bûïné : minulé : pfiedminulé : úãetní období : úã. období 2001 : úã. období Pfiijaté pfiísliby a záruky a) pfiísliby b) záruky a ruãení c) záruky ze smûnek d) záruky z akreditivû Pfiijaté zástavy a) nemovité zástavy b) penûïní zástavy c) cenné papíry d) ostatní e) kolaterály cenné papíry Závazky ze spotov ch operací a) s úrokov mi nástroji b) s mûnov mi nástroji c) s akciov mi nástroji d) s komoditními nástroji Závazky z pevn ch termínov ch operací a) s úrokov mi nástroji b) s mûnov mi nástroji c) s akciov mi nástroji d) s komoditními nástroji e) s úvûrov mi nástroji Závazky z opcí a) na úrokové nástroje b) na mûnové nástroje c) na akciové nástroje d) na komoditní nástroje e) na úvûrové nástroje Hodnoty pfievzaté do úschovy, do správy a k uloïení z toho: cenné papíry Hodnoty pfiedané k obhospodafiování z toho: cenné papíry

27 : v kaz ziskû a ztrát : fiád. ã. : bûïné : minulé : pfiedminulé : úãetní období : úã. období 2001 : úã. období V nosy z úrokû a podobné v nosy v tom: úroky z dluhov ch cenn ch papírû Náklady na úroky a podobné náklady v tom: náklady na úroky z dluhov ch cenn ch papírû V nosy z akcií a podílû a) v nosy z úãastí s podstatn m vlivem b) v nosy z úãastí s rozhodujícím vlivem c) v nosy z ostatních akcií a podílû V nosy z poplatkû a provizí Náklady na poplatky a provize âist zisk nebo ztráta z finanãních operací Ostatní provozní v nosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zamûstnance aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní poji tûní b) ostatní správní náklady PouÏití rezerv a opravn ch poloïek k hmotnému a nehmotnému majetku a) pouïití rezerv k hmotnému majetku b) pouïití opravn ch poloïek k hmotnému majetku c) pouïití opravn ch poloïek k nehmotnému majetku Odpisy, tvorba rezerv a opravn ch poloïek k hmotnému a nehmotnému majetku a) odpisy hmotného majetku b) tvorba rezerv k hmotnému majetku c) tvorba opravn ch poloïek k hmotnému majetku d) odpisy nehmotného majetku e) tvorba opravn ch poloïek k nehmotnému majetku PouÏití opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám, v nosy z postoupení pohledávek a v nosy z dfiíve odepsan ch pohledávek a) pouïití rezerv k pohledávkám a zárukám b) pouïití opravn ch poloïek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) zisky z postoupení pohledávek a v nosy z odepsan ch pohledávek 13. Odpisy, tvorba opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám a) tvorba opravn ch poloïek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) tvorba rezerv na záruky c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk ztráty z postoupení pohledávek 14. PouÏití opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem 15. Tvorba opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem 16. PouÏití ostatních rezerv Tvorba ostatních rezerv PouÏití ostatních opravn ch poloïek Tvorba ostatních opravn ch poloïek Zisk nebo ztráta za úãetní období z bûïné ãinnosti pfied zdanûním 21. Mimofiádné v nosy Mimofiádné náklady Zisk nebo ztráta za úãetní období z mimofiádné ãinnosti pfied zdanûním 24. DaÀ z pfiíjmû Podíl na ziscích (ztrátách) dcefiin ch a pfiidruïen ch spoleãností 26 Zisk nebo ztráta za úãetní období po zdanûní

28

29 : pfiíloha k úãetní závûrce

30 1 : popis úãetní jednotky a pfiedmût ãinnosti Firma: BÖHM & partner a.s. IâO: ZaloÏení/Vznik: Sídlo: Brno 2, Údolní 33 Právní forma: Akciová spoleãnost Spisová znaãka: Krajsk m soudem v Brnû, oddíl B., vloïka 2502 Hospodáfisk rok: 1. leden aï 31. prosinec 2002 Pfiedmût podnikání: obchodování s cenn mi papíry a) obstarávat pro emitenta vydávání cenn ch papírû a poskytovat s tím související sluïby, b) vykonávat ãinnosti na základû smluv podle 33 odst. 2, 34 aï 37 c) obstarávat pro emitenta splácení cenn ch papírû a vyplácení v nosû z nich d) provádût poradenskou ãinnost ve vûcech t kajících se cenn ch papírû. Základní kapitál: Základní kapitál ãiní 27 mil. Kã a je plnû splacen. (viz ods.c 3.8.1) Spoleãnost provozuje svou ãinnost na území âeské republiky, dále prostfiednictvím zahraniãních obchodníkû a organizátorû trhû obchoduje se zahraniãními investiãními instrumenty. Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu úãetní jednotky: : jméno/název : adresa : podíl : 2002 : 2001 : 2000 Dimension, a.s. Brno 2, Údolní % 100% 100% âlenové statutárních a dozorãích orgánû k 31. prosinci 2002: Pfiedstavenstvo Ing. Ivo HloÏánek Ing. Hanu amánek ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ZpÛsob jednání za spoleãnost: Za spoleãnost jedná a podepisuje kaïd ãlen pfiedstavenstva samostatnû. Prokura V úãetním období nebyla udûlena prokura. Dozorãí rada Peter veda Ing. Miroslav Chudáãek Ing. Alexandra Ruberová ãlen dozorãí rady ãlen dozorãí rady ãlen dozorãí rady

31 2 : informace o uplatnûn ch úãetních metodách 2.1 PouÏité úãetní metody mající v znamn vliv pro posouzení situace podniku a jejich zmûny Úãetní závûrka byla pfiipravena na základû úãetnictví vedeného v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví a opatfiením MF âr ã. j. 287/73 390/ ze dne 7. prosince 2001, kter m se stanoví uspofiádání a obsahové vymezení poloïek úãetní závûrky a rozsah údajû ke zvefiejnûní pro banky a nûkteré finanãní instituce (dále jen postupy úãtování pro finanãní instituce ). Úãetnictví respektuje obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oceàování majetku historick mi cenami (s v jimkou vybran ch finanãních nástrojû oceàovan ch reálnou hodnotou), zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pfiedpoklad schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve sv ch aktivitách. Spoleãnost v této pfiíloze uvádí pouze informace o úãetních metodách a principech, finanãních nástrojích a událostech, které mûly v znamn vliv na sestavení úãetní závûrky za rok Tato úãetní závûrka je nekonsolidovaná. Uvedené údaje jsou vyjádfieny v tisících Kã. Vedení úãetnictví spoleãnosti a sestavení úãetní závûrky do , resp bylo pfiipraveno v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví a opatfiením FMF âr ã.j. V/20 100/1992, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele. Spoleãnost k pfievedla v echny zûstatky bilanãních úãtû tak, aby plnû odpovídaly nové úãtové osnovû a postupûm úãtování pro finanãní instituce. Tento pfievod byl uskuteãnûn dle pfievodového mûstku, kter je popsán v pfiechodn ch ustanovení ãlánku II. v e uveden ch postupû úãtování. TaktéÏ údaje z úãetních v kazû (rozvaha, v kaz ziskû a ztrát) za období 2001 a 2000 byly reklasifikovány v úãetních v kazech za rok 2002 tak, aby byl dodrïen princip srovnatelnosti úãetních závûrek. V rámci této reklasifikace v ak nedo lo ke zmûnû oceàovacích metod aplikovan ch v jednotliv ch úãetních obdobích, ale pouze k reklasifikaci poloïek v rámci jednotliv ch fiádkû finanãních v kazû. Nejv znamnûj í zmûny v metodice úãtování v roce 2002: - do roku 2001 byly cenné papíry oceàovány cenou pofiízení, od roku 2002 jsou oceàovány pofiizovací cenou - od roku 2002 je pfii prodeji cenn ch papírû pouïívána netto metoda (do hospodáfiského v sledku vstupuje zisk nebo ztráta z prodeje cenného papíru) - od roku 2002 je o repo operacích a reverzních repo operacích (vã. obchodû typu buy&sell a sell&buy) úãtováno jako o úvûrov ch operacích - cenné papíry nabyté v rámci repo operací a pûjãek cenn ch papírû jsou od roku 2002 evidovány pouze v podrozvaze - cenné papíry poskytnuté pfii reverzních repo operacích a pûjãkách cenn ch papírû zûstávají od roku 2002 vykazovány v rozvaze nebo podrozvaze na samostatn ch analytick ch úãtech syntetick ch úãtû, kde o nich bylo úãtováno pfied poskytnutím v repu (pfii pouïití dosavadního zpûsobu oceàování),

32 - od roku 2002 jsou k rozvahovému dni cenné papíry k obchodování pfieceàovány na reálnou hodnotu, zmûna reálné hodnoty je úãtována do nákladû nebo v nosû souvztaïnû s pfiíslu n m majetkov m úãtem; v roce 2001 byly pouze tvofieny na vrub nákladû opravné poloïky k cenn m papírûm, jejichï trïní cena byla niï í neï úãetní hodnota. - kurzové rozdíly z pfiepoãtu pohledávek a závazkû v cizí mûnû na ãeskou mûnu k rozvahovému jsou úãtovány v sledkovû. 2.2 OkamÏik uskuteãnûní úãetního pfiípadu Úãetní pfiípady nákupu a prodeje finanãních aktiv s obvykl m termínem dodání (spotové operace) jsou od okamïiku sjednání obchodu do okamïiku vypofiádání obchodu zaúãtovány na podrozvahov ch úãtech. V okamïiku vypofiádání obchodu se zru í podrozvahov zápis a vypofiádání se zaúãtuje v rozvaze. 2.3 Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Cenné papíry jsou pfii pofiízení oceàovány pofiizovací cenou. Do pofiizovacích cen cenn ch papírû jsou zahrnovány transakãní náklady související s pofiízením cenn ch papírû, zejména poplatky trhû (burza, RM-S), poplatky SCP, jin ch obchodníkû apod. U cenn ch papírû pfiijat ch nebo dodan ch v rámci termínové operace je souãástí jejich ocenûní reálná hodnota pevné termínové operace, resp. vnitfiní hodnota opce. Pfii úbytku jsou cenné papíry ocenûny váïen m aritmetick m prûmûrem pofiizovacích cen. K okamïiku ocenûní podle 24 odst. 2 písm. b zákona o úãetnictví se cenné papíry (s v jimkou cenn ch papírû drïen ch do splatnosti, cenn ch papírû pfiedstavujících úãast s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem a cenn ch papírû emitovan ch úãetní jednotkou) oceàují reálnou hodnotou. Krátkodobé dluhové cenné papíry drïené do splatnosti jsou zafiazovány spoleãností do portfolia drïeného k prodeji a o úrokov ch v nosech se úãtuje lineární metodou. Cenné papíry drïené v portfoliu cenn ch papírû k prodeji spoleãnost od data sjednání jejich nákupu do data jejich prodeje pfieceàuje na reálnou hodnotu a zisky/ztráty z tohoto pfiecenûní se zachycují do v kazu zisku a ztráty v rámci poloïky âist zisk nebo ztráta z finanãních operací. Podíly a cenné papíry se od roku 2002 oceàují pofiizovacími cenami, které zahrnují cenu pofiízení a pfiímé náklady s pofiízením související, napfi. poplatky a provize makléfiûm a burzám. V roce 2001, resp se cenné papíry, akcie a podíly oceàovaly cenou pofiízení, tj. bez nákladû s pofiízením souvisejících. Pokud v ak docházelo k poklesu úãetní hodnoty cenn ch papírû, akcií ãi podílû, rozdíl se povaïoval za doãasné sníïení hodnoty a byl zaúãtován jako opravná poloïka. K úãetní jednotka nevykazovala v aktivech cenné papíry pfiedstavující úãast s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem ani cenné papíry emitované úãetní jednotkou. Reálná hodnota cenn ch papírû Jako reálnou hodnotu cenn ch papírû pouïívá úãetní jednotka poslední znám kurz zvefiejnûn Burzou cenn ch papírû Praha, a.s. (BCPP), ne v ak star í neï 30 dní; v pfiípadû

33 dluhopisû jsou pouïity prûmûrné referenãní ceny dluhopisû. JestliÏe cenn papír nebyl v uvedeném období obchodován na BCPP, je pouïita poslední cena zvefiejnûná RM-Systémem pfied okamïikem ocenûní, ne v ak star í neï 30 dní. JestliÏe nebyl tuzemsk cenn papír v uvedeném období obchodován na BCPP ani RM-Systému, ocení se kvalifikovan m odhadem, kter provede makléfi úãetní jednotky a odsouhlasí vedení spoleãnosti. U cenn ch papírû se smluvnû zaji tûnou budoucí prodejní cenou se za reálnou hodnotu povaïuje tato smluvní cena. Zahraniãní cenné papíry nakoupené v cizí mûnû jsou ocenûny cenou tûchto cenn ch papírû na pfiíslu ném zahraniãním trhu, která je na ãeskou mûnu pfiepoãtena kurzem ânb k datu ocenûní (pfiípadn kurzov rozdíl je souãástí pfiecenûní na reálnou hodnotu). 2.4 ZpÛsob oceàování hmotného a nehmotného majetku Nakoupen hmotn a nehmotn majetek je oceàován pofiizovací cenou. Spoleãnost nenakupuje zásoby s v jimkou bûïného provozního materiálu, kter je úãtován pfiímo do spotfieby vãetnû vedlej ích pofiizovacích nákladû. Spoleãnost neeviduje Ïádn majetek vytvofien vlastní ãinností ani majetek oceàovan reprodukãní cenou. Do pofiizovacích cen hmotného a nehmotného majetku jsou zahrnovány pfiípadné náklady na dopravu a montáï. Odepisování Hmotn a nehmotn majetek je evidován v pofiizovací cenû. Hmotn majetek v pofiizovací cenû do Kã a dlouhodob nehmotn majetek v pofiizovací cenû do Kã je od roku 2002 odepisován po dobu pfiedpokládané doby Ïivotnosti. Úãetní odpisy jsou stanoveny podle doby odepisování jako mûsíãní lineární. PrÛmûrná doba odepisování (v bûïném, minulém i pfiedminulém období) : majetek : metoda : doba odpisování Stroje a pfiístroje Zrychlené 2 5 let Automobily Zrychlené 4 roky Software Zrychlené 4 roky 2.5 Identifikace ohroïen ch aktiv a odpisy pohledávek V úãetním systému je sledována splatnost jednotliv ch pohledávek. Pokud dluïník v termínu splatnosti pohledávku neuhradí, je mu zaslána upomínka a zároveà úãetní oddûlení informuje o této skuteãnosti vedení spoleãnosti, které rozhoduje, jak budou v jednotliv ch pfiípadech pohledávky dále vymáhány. Odpisy pohledávek jsou provádûny pouze ve v jimeãn ch pfiípadech, zejména u promlãen ch pohledávek, pohledávek za dluïníky, ktefií zanikli, a pohledávek, u nichï by náklady na vymáhání pfiev ily vymoïenou ãástku. Pravidelné anal zy cenn ch papírû a identifikaci rizik spojen ch s drïbou jednotliv ch titulû provádí analytické oddûlení. Vedení následnû pfiijímá opatfiení s cílem minimalizovat pfiípadné ztráty z nepfiíznivého v voje jejich reálné hodnoty.

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 2003 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 obsah úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 údaje o statutárních a dozorãích orgánech 11 údaje o odpovûdn ch osobách 15

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. v roãní zpráva 2003 Obsah Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní struktura

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

zpráva za tfii ãtvrtletí

zpráva za tfii ãtvrtletí zpráva za tfii ãtvrtletí ZPRÁVA âeské SPO ITELNY O V VOJI HOSPODA ENÍ ZA T I âtvrtletí 2002 Mezinárodní úãetní standardy, konsolidováno, neauditováno âeské úãetní standardy, nekonsolidováno, neauditováno

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 V roãní zpráva 2001 10 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Úvod Tato v roãní zpráva hodnotí pro Citibank a.s. v mnoha ohledech

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

V roãní zpráva 2007. Citibank a.s.

V roãní zpráva 2007. Citibank a.s. V roãní zpráva 2007 Citibank a.s. Citibank a.s. je dcefiinou spoleãností Citibank Overseas Investment Corporation, stoprocentnû vlastnûnou Citibank, N.A., se sídlem v New Yorku. Na ãeském trhu pûsobí jiï

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek. snadno a rychle

Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek. snadno a rychle Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech snadno a rychle Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4624. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 ÚČETNICTVÍ A DANĚ Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69 Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 Prezentace účetních informací v kontextu pravidel IFRS... str.

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

V roãní zpráva za rok 2001

V roãní zpráva za rok 2001 Fio, druïstevní záloïna SenováÏné námûstí 24, Praha 1 www. fio.cz fio@fio.cz V roãní zpráva za rok 2001 Úvod VÁÎENÍ âlenové, VÁÎENÉ âlenky, v roce 2001 do lo ke zlep ení situace v sektoru druïstevních

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004

Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004 Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004 Nej dûleïitûj í událostí ro ku 2004 bylo slouãení s Nov m âp Pen zijním fondem (dfiíve ABN AMRO Penzijní fond), díky kterému se Penzijní fond âeské

Více

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ 5 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ Stejnû jako ve sportu je na ím cílem dosáhnout nejvy í pozice. âp INVEST se fiadí mezi jasné favority na trhu

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA s.r.o.

V ROâNÍ ZPRÁVA s.r.o. V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 s.r.o. Profil spoleãnosti Události roku 2005 SloÏení vrcholov ch orgánû Organizaãní struktura spoleãnosti Produkty a sluïby Finanãní situace V hled do roku 2006 Zpráva z valné hromady

Více

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Kapitola Úvod 5 O Spoleãnosti 6 Vznik Spoleãnosti a její historie 6 Produkty a sluïby

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

V roãní zpráva Renault Leasing CZ s.r.o.

V roãní zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Renault Leasing CZ s.r.o. Renault Leasing CZ s.r.o. Obsah Profil spoleãnosti & statutární orgány spoleãnosti...6 Úvodní slovo jednatelû...7 Zpráva o ãinnosti spoleãnosti...8 Zpráva dozorãí rady...11

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více