V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001"

Transkript

1 V roãní zpráva let Citibank a.s. v âeské republice

2

3 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Úvod Tato v roãní zpráva hodnotí pro Citibank a.s. v mnoha ohledech v jimeãn rok Oslovili jsme studenty Stfiední prûmyslové koly a Vy í odborné koly grafické v Praze, aby vytvofiili kálu rozmanit ch ilustrací spojen ch jednotícím tématem ãíslem 10, v roãním ãíslem vyjadfiujícím deset let pûsobení Citibank a.s. v âeské republice. Jistû budete souhlasit, Ïe práce studentû dokazují: To ãíslo samo o sobû je inspirující. Jako odpovûdná firma Citibank a.s. podporuje v souladu se zásadami dobrého firemního obãanství pfiedev ím rozvoj standardû vzdûlávání. Toto úsilí je zamûfieno jak na zkvalitnûní ekonomického kolství v âeské republice (CERGE UK, V E v Praze, Anglo American College, âeské manaïerské centrum, Nadace Junior Achievement Foundation, Foundation for Teaching Economics), tak na podporu projektû souvisejících se sociální péãí o dûti. Zapojením studentû grafického designu do tvorby firemní publikace Citibank a.s. pfiiná í dal í impulz do jejich profesního vzdûlávání. Stfiední prûmyslová kola grafická v Praze vïdy kladla dûraz na sepûtí v uky a podnikání. Právû o toto pojetí se nejvíce zaslouïil zfiejmû nejznámûj í fieditel koly, Ladislav Sutnar, kter po své emigraci do USA bûhem 2. svûtové války patfiil k zakladatelûm a vrcholn m pfiedstavitelûm amerického moderního grafického designu. Právû hodnoty, které vnesl Ladislav Sutnar do ãeského grafického kolství modernost, dynamiãnost, nejvy í standard kvality a otevfienost vûãi svûtu spojují dnes SP grafickou se Citibank a.s. v âeské republice. Jsme potû eni, Ïe mûïeme studentûm koly poskytnout moïnost realizace jejich kreativních nápadû a profesionální zruãnosti. 1

4

5 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Obsah 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Statutární orgány 8 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva 10 Finanãní pfiehled 12 Na e hospodafiení 15 Zpráva managementu 15 Osobní bankovnictví 16 Skupina firemního a investiãního bankovnictví 18 Skupina Citibusiness 21 ízení likvidity a platební styk (e-business) 23 Treasury 24 CitiLeasing, s.r.o. 24 Citicorp investiãní spoleãnost, a.s. 27 CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. 27 Lidské zdroje 29 Roãní úãetní závûrka 30 V kaz zisku a ztrát 31 Rozvaha 32 Podrozvaha 33 Pfiíloha roãní úãetní závûrky 45 Zpráva auditora 46 Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami 48 Regionální zastoupení 3

6 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Zpráva pfiedstavenstva Pfiedstavenstvo Citibank a.s. pfiedkládá v roãní zprávu banky za rok Podle zákona ã. 158/1989 Sb., o bankách a spofiitelnách byla Citibank a.s. ( banka ) dne 15. ledna 1991 udûlena se souhlasem tehdej í Státní banky ãeskoslovenské univerzální bankovní licence umoïàující bance ãinnost ve v ech oblastech bankovnictví a finanãních sluïeb. Dále je Citibank a.s. drïitelem univerzální devizové licence udûlené Státní bankou ãeskoslovenskou dne 23. srpna 1991, která umoïàuje bance provádût devizové operace podle devizového zákona ã. 219/1995 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Banka byla zapsána do obchodního rejstfiíku se sídlem v Praze v ãervnu Banka je dcefiinou spoleãností ve stoprocentním vlastnictví Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), která je ve stoprocentním vlastnictví Citibank, N.A. v New Yorku. Hlavní holdingovou spoleãností je Citigroup, skupina se sídlem ve Spojen ch státech americk ch, poskytující finanãní sluïby prostfiednictvím sv ch zastoupení ve více neï 100 zemích po celém svûtû. Celkov vlastní kapitál Citigroup k 31. prosinci 2001 ãinil 81,2 mld. USD (2000: 66,2 mld. USD). âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady jsou uvedeni na stranû 6. Roãní úãetní závûrka banky byla pfiipravena v souladu se zákony âeské republiky a se stanovami banky. Úãetní knihy banky a roãní úãetní závûrka jsou vedeny a pfiedkládány v ãesk ch korunách (Kã). V období od 1. ledna do 31. prosince 2001 banka vykázala zisk po zdanûní ve v i Kã (2000: Kã). Pfiedstavenstvo navrhuje pfievést Kã (2000: Kã) ze zisku do zákonného rezervního fondu. Kapitálová pfiimûfienost k 31. prosinci 2001 byla 12,87 % (2000: 20,15 %), coï je pfii porovnání s minimální vyïadovanou kapitálovou pfiimûfieností 8,00 % pfiíznivé. Bûhem roku 2001 pfiedstavenstvo pravidelnû informovalo dozorãí radu a konzultovalo s ní ve keré obchodní ãinnosti a finanãní v sledky. KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o., je statutárním auditorem banky a vydal auditorskou zprávu o ovûfiení roãní úãetní závûrky ke dni a za rok konãící dnem 31. prosince

7

8 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Statutární orgány Pfiedstavenstvo: Dozorãí rada: David C. Francis pfiedseda pfiedstavenstva Franti ek Máslo ãlen pfiedstavenstva A. T. Tshibaka Marc Desaedeleer NadûÏda Padevûtová David Kay ãlen pfiedstavenstva Terrance J. Kyle ãlen pfiedstavenstva Poznámka: Pan Atif Bajwa byl jmenován pfiedsedou pfiedstavenstva ke dni ZároveÀ pan David C. Francis odstoupil z funkce pfiedsedy pfiedstavenstva. Dne 27. ãervna 2002 byl ãlenem pfiedstavenstva jmenován pan Krister Holm. V prûbûhu roku 2001 odstoupil z funkce ãlena dozorãí rady pan Taranjit Singh a na jeho místo byla jmenována paní NadûÏda Padevûtová. Tato zmûna nebyla k 31. prosinci 2001 zapsána v obchodním rejstfiíku. 6

9

10 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva S potû ením pfiedkládáme v roãní zprávu s v sledky na eho hospodafiení za rok konãící 31. prosincem LoÀsk rok probûhl ve znamení desátého v roãí existence Citibank a.s. na ãeském trhu a byl v jimeãn v mnoha ohledech. Po období peãliv ch pfiíprav jsme zahájili v âeské republice sluïby osobního bankovnictví. Dnes nabízíme celou kálu sluïeb osobního bankovnictví a opíráme se pfiitom o dlouhodobé globální zku enosti Citibank v této oblasti. Od samého poãátku fungování tûchto sluïeb k jejich dynamickému rozvoji v znamnû pfiispûlo zavedení moderních, celosvûtovû velmi úspû n ch produktû a sluïeb, jako jsou kreditní karty, osobní pûjãky, 24hodinové telefonní bankovnictví a internetové bankovnictví. Mimofiádného rûstu dosáhla Citibank a.s. také v oblasti sluïeb pro malé a stfiední podniky. V roce 2001 se na celém svûtû nena la jiná poboãka Citibank, kde by divize pro malé a stfiední podniky Citibussines rostla rychleji neï právû v âeské republice. Souãasnû si Citibank a.s. udrïela své vedoucí postavení i v oblasti firemního bankovnictví. Právû na tento segment trhu se pfied deseti lety pfii svém vstupu na ãesk trh zamûfiila. Snaha o inovaci produktû a zv ení kvality sluïeb pro firemní klientelu dosáhla bûhem tûchto let v eobecného uznání. V rámci nezávislého prûzkumu ãasopisu Prague Business Journal a finanãního serveru Peníze.CZ zamûfieného na firemní bankovnictví získala Citibank a.s. v esti ze sedmi hodnocen ch kategorií prvenství a v jedné se umístila jako druhá. Na e pevná pozice na trhu firemního bankovnictví a bankovnictví pro malé a stfiední podniky, stejnû jako novû zavedené sluïby osobního bankovnictví, nám umoïàují nabídnout kompletní kálu bankovních sluïeb irokému spektru zákazníkû vãetnû velk ch korporací, jejich partnerû z fiad mal ch a stfiedních podnikatelû, a také jejich zamûstnancû. 8

11 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Za tûmito úspûchy stojí pfiedev ím vysoce motivované úsilí a schopnosti na ich zamûstnancû, práce v ech kolegû, minul ch i souãasn ch, ktefií sedm dnû v t dnu, ãtyfiiadvacet hodin dennû poskytují sluïby na im klientûm. To, co nás na dne ním bankovním trhu odli uje, je právû odhodlání na ich zamûstnancû nacházet fie ení pro potfieby zákazníkû a neváhat vïdy udûlat krok navíc ke zv ení úrovnû sluïeb tak, jak to od nás zákazníci oãekávají. Dûkuji v em na im kolegûm za vynikající v sledky dosaïené Citibank a.s. v roce Tûchto v sledkû bychom stûïí dosáhli, neb t dûvûry, kterou nám na i klienti dávají. Jsme pfiipraveni tuto dûvûru posilovat dal ím zkvalitàováním sluïeb a zavádûním nov ch produktû. Ná pohled do budoucnosti je optimistick. âeská republika je stabilní stfiedoevropskou zemí smûfiující do sjednocené Evropy. Toto, pro âeskou republiku historické období, dává pfiíleïitost vyuïít v ech pfiedností globální finanãní instituce, jakou je Citibank. Chceme hrát aktivní roli pfii úspû ném zaãleàování ãeského hospodáfiství do globální ekonomiky. Integrace do Evropy jistû pfiinese v znamné zmûny do podnikání na ich klientû, stejnû jako do jejich soukrom ch ÏivotÛ. Chceme b t o krok napfied pfied tûmito zmûnami, stále inovativní, pfiedvídající nové potfieby a poïadavky na ich zákazníkû. Pevnû vûfiím, Ïe je pfied námi jedno z nejzajímavûj ích období na í práce v âeské republice. Tû íme se na to, jak budeme i nadále pomáhat na im zákazníkûm v jejich podnikání i v osobním Ïivotû. Atif Bajwa generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva 9

12 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice roãní zpráva 2001 Finanãní pfiehled (tis. Kã) Celková aktiva Celkov vlastní kapitál âisté úrokové v nosy âist zisk z finanãních operací âisté poplatky a provize Celkové v nosy pfied tvorbou a pouïitím rezerv a opravn ch poloïek k úvûrûm Zisk pfied zdanûním a pfied tvorbou a pouïitím rezerv a opravn ch poloïek k úvûrûm Zisk pfied zdanûním âist zisk Obchodní místa Kapitálová pfiimûfienost 13 % 20 % 19 % 10

13

14 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Na e hospodafiení Rok 2001 byl pro na i banku dal ím úspû n m rokem. âist zisk ãinil mil. Kã (nárûst o 31 % oproti loàskému roku). Úspû n vstup a rûst v oblasti osobního bankovnictví a na trhu mal ch a stfiedních podnikû vedl k nárûstu ãist ch úrokov ch v nosû o 29 % a nárûstu ãist ch v nosû z poplatkû o 58 % na celkovou hodnotu 416 mil. Kã. Bilanãní suma banky vzrostla o 30 % z hodnoty 56,6 mld. Kã na konci roku 2000 na hodnotu 73,6 mld. Kã na konci roku NárÛst bilance byl veden zejména rûstem poskytovan ch úvûrû klientûm o 27 % na celkovou hodnotu 27 mld. Kã. Banka pokraãuje ve své dlouhodobé strategii b t dobfie zavedenou bankou v âeské republice. Znamená to pro ni pûsobit ve v ech hlavních oblastech bankovnictví a zároveà pokraãovat v získávání vût ího podílu na trhu. Celkov vlastní kapitál spoleãnosti ve v i 5,3 mld. Kã se projevil v úrovni ukazatele kapitálové pfiimûfienosti ve v i 12,87 %, coï je ve srovnání s minimální hodnotou stanovenou regulátorem ve v i 8 % pfiíznivé. Vûfiíme, Ïe tato úroveà vlastního kapitálu spoleãnosti vytváfií silnou základnu pro dal í rozvoj strategie získávání nov ch klientû. Vzhledem ke zlep ující se situaci v ekonomice a díky na im konzervativním metodám poskytování úvûrû nebylo nutné v roce 2001 tvofiit dal í v znamné ãástky opravn ch poloïek k úvûrûm. Nicménû v souladu s obezfietn m pfiístupem k posuzování úvûrov ch rizik nav ila banka bûhem roku 2001 v eobecnou rezervu o 259 mil. Kã k pokrytí ve ker ch potenciálních rizik. 12

15

16

17 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Zpráva managementu Osobní bankovnictví Na základû úspûchû, kter ch skupina Citigroup dosáhla v oblasti osobního bankovnictví po celém svûtû, zavedla Citibank a.s. tyto sluïby od bfiezna 2001 také v âeské republice. Poprvé v historii jsme nabídli úplnou kálu sluïeb osobního bankovnictví, produktû a poboãkov ch míst pro individuální zákazníky. V sledky dosaïené v prvním roce fungování tûchto sluïeb potvrzují, Ïe díky roz ífiení nabídky na v echny segmenty bankovnictví posílila Citibank a.s. v raznû své postavení na trhu. Osobní bankovnictví znamená pro sluïby Citibank v âeské republice mezník, kter potvrzuje na e odhodlání nabídnout ve vysoce konkurenãním prostfiedí piãkové bankovní sluïby jak pro soukromou klientelu, tak pro firmy. Realizace tak sloïitého úkolu, jak m je uvedení sluïeb osobního bankovnictví na trh pfii dodrïení striktní nákladové disciplíny a vysoké efektivity vyïaduje aktivní podporu celé firmy. kála sluïeb a produktû Citibank a.s. na trhu osobního bankovnictví odpovídá nejvy ím svûtov m standardûm, vyuïívá na ich globálních zku eností, profesionality a piãkové kvality. V roce 2001, tedy jiï bûhem prvního roku fungování, jsme zaznamenali obrovsk pokrok, kdyï jsme nabídli na im klientûm iroké portfolio produktû a sluïeb osobního bankovnictví. Citibank kreditní karta byla okamïitû velmi pozitivnû akceptována trhem. Budeme i nadále vyuïívat pfiedností získan ch díky na emu globálnímu pûsobení a také díky zku enostem s tímto produktem. piãkové parametry a zamûfiení na zákaznick servis zajistily to, Ïe Citibank osobní pûjãka naprosto pfiesnû odpovûdûla na rostoucí poptávku po tomto typu produktu na spotfiebitelském trhu. Exkluzivní bankovní sluïby, stejnû jako investiãní poradenství pro nejmovitûj í klientelu CitiGold, získaly velmi pozitivní odezvu trhu a doplnily základní nabídku bankovních produktû bûïn ch úãtû, spofiících úãtû, termínovan ch vkladû a debetních karet. 15

18 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Zpráva managementu Na i podnikatelskou strategii pro bankovní sluïby na dálku charakterizují dvû klíãová slova dostupnost a pohodlí. Na podporu sítû na ich poboãek jsme zavedli 24hodinové telefonické bankovní centrum CitiPhone. DoplÀuje se s nejmodernûj ím fie ením pro internetové bankovnictví Citibank Online, které umoïàuje na im zákazníkûm pfiístup k jejich úãtûm a k bance kdykoli a odkudkoli potfiebují. K budování této komplexní nabídky a pro úãinnou komunikaci tûchto nov ch moïností slouïila marketingová kampaà, která byla opakovanû ocenûna v odborn ch soutûïích. Cílem bylo posílit vnímání znaãky prostfiednictvím celkové komunikaãní strategie podporované dílãími kampanûmi na jednotlivé produkty. Bûhem prvního roku provozování sluïeb osobního bankovnictví jsme díky tûmto kampaním v raznû pokroãili v hodnotách vnímání jak znaãky, tak produktû. V roce 2002 oãekáváme dramatick nárûst zájmu zákazníkû o nabídku sluïeb na eho osobního bankovnictví. V nadcházejících letech to bude pro Citibank a.s. klíãová oblast. Skupina firemního a investiãního bankovnictví Pfied deseti lety Citibank pfiinesla na ãesk trh zku enosti a know-how jedné z nejsilnûj ích celosvûtov ch finanãních institucí, Citigroup. V prûbûhu tûchto let pokroãila Citibank a.s. od poskytování fie ení pro potfieby vybrané skupiny velk ch firemních klientû pfiedev ím nadnárodních spoleãností po pokrytí celého ãeského trhu s úplnou nabídkou inovativních bankovních produktû a sluïeb vãetnû sluïeb osobního bankovnictví. Av ak je to právû firemní bankovnictví, které stále tvofií nejv znamnûj í ãást aktivit banky, stejnû jako její klientely v âeské republice. Dnes je základním úkolem skupiny podnikového bankovnictví poskytovat sluïby fiadû nadnárodních spoleãností, velk m a stfiednû velk m tuzemsk m podnikûm, finanãním institucím a vefiejnému sektoru. Citibank v âeské republice nabízí kompletní portfolio komerãních a investiãních bankovních produktû a sluïeb vãetnû treasury, fiízení likvidity a sluïeb platebního styku, firemních financí a poradenství se strukturovan m obchodním financováním, leasingu a makléfisk ch sluïeb. Na e portfolio v souãasné dobû zahrnuje více neï 350 nadnárodních a více neï 750 velk ch lokálních spoleãností. V roce 2001 posílila divize firemního a investiãního bankovnictví svou pozici na trhu jak díky akvizici nov ch zákazníkû, tak nárûstem aktiv a poãtu transakcí stávajících klientû. Citibank je jedním z pfiedních poskytovatelû syndikovan ch pûjãek v âeské republice i v globálním mûfiítku. Spolupráce se sesterskou spoleãností Schröder Salomon Smith Barney, která je rovnûï souãástí sítû Citigroup, umoïàuje nabídnout zákazníkûm jak koli produkt v této oblasti tak, aby vyhovoval jejich rozmanit m potfiebám. Na i experti sehráli v roce 2001 klíãovou roli v fiadû v znamn ch transakcí pro pfiední ãeské i zahraniãní spoleãnosti PlzeÀsk Prazdroj, a.s., Motorpal a.s., Bohemia Crystalex Trading, Mûstská správa telekomunikaãních sluïeb v Moskvû atd. V nezávislém prûzkumu ãasopisu The Prague Tribune a finanãního internetového serveru Peníze.CZ se Citibank a.s. umístila jako nejlep í v oblasti firemního bankovnictví, a to v 6 ze 7 kategorií: nejlep í image, nejlep í úvûrové sazby, nejlep í sluïby, nejlep í sluïby elektronického bankovnictví, nejlep í investiãní produkty a nejrychlej í 16

19

20 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Zpráva managementuv roãní zpráva 2001 reakce na poïadavky zákazníkû. V kategorii Nejlep í sluïby v mezinárodním obchodû obsadila Citibank a.s. v tomto prûzkumu druhou pfiíãku. V oblasti sluïeb pro finanãní instituce zprostfiedkováváme zákazníkûm, ktefií pûsobí na ãeském finanãním a kapitálovém trhu, tuzemské i mezinárodní bankovní sluïby s pfiidanou hodnotou, které pfiispívají na im klientûm ke zlep ení jejich v konnosti. Speciální oddûlení finanãních institucí nabízí své sluïby domácím i zahraniãním bankám, poji Èovnám, obchodníkûm s cenn mi papíry a dal ím institucionálním investorûm. V roce 2001 jsme úspû nû prohloubili spolupráci s mimobankovním sektorem, zejména s penzijními fondy, investiãními spoleãnostmi a jejich podílov mi fondy. Velk dûraz soustavnû klademe na spokojenost na ich klientû, která se mimo jiné odrazila v obdrïení titulû Best Clearing Bank v âeské Republice, udûlen renomovan m ãasopisem Global Investor, a Commended Custodian od ãasopisu Global Custodian Magazine. Skupina Citibusiness Malé a stfiední podniky jsou v ude na svûtû a âeská republika není v jimkou stabilizujícím a rûstov m prvkem v ekonomice, zdrojem podnikatelsk ch nápadû a úspûchu zaloïeného na umu, kreativitû a profesionální práci jednotlivcû. Aby oslovila zákazníky na tomto nároãném trhu, zaloïila Citibank speciální divizi Citibusiness zamûfienou na poskytování kompletní fiady produktû pro potfieby tohoto segmentu. V borné finanãní v sledky této divize v roce 2001 odráïejí pfiedev ím úspûch zvoleného obsluïného modelu, kter je zamûfien na aktivní a pfiímé bankovnictví s osobním pfiístupem. Naprostá vût ina klientû Citibusiness obsluhuje svûj úãet prostfiednictvím nejmodernûj ích internetov ch technologií. Souãástí úspû ného modelu je i efektivní úvûrov proces, kter umoïàuje klientûm vyuïívat irokou kálu úvûrov ch produktû optimalizovan ch pro potfieby mal ch a stfiedních podnikû v âeské republice. Citibank a.s. byla první na ãeském trhu, která nabídla zákazníkûm z mal ch a stfiedních podnikû v bûr z fiady rûzn ch cenov ch nabídek. Podílíme se na rozvoji tohoto segmentu také jako partnefii nejrûznûj ích vzdûlávacích aktivit. V roce 2001 pokraãovala skupina Citibusiness v úspû ném získávání nov ch zákazníkû. Jejich poãet se zv il o 50 % a o více neï 100 % se zv ila úvûrová angaïovanost vûãi mal m a stfiedním podnikûm. V rámci celosvûtového programu Citibusiness zaznamenala ãeská divize vûbec nejdynamiãtûj í rûst. 18

21

22

23 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Zpráva managementu V roãní zpráva 2001 ízení likvidity a platební styk (e-business) Toto oddûlení odpovídá za v voj, nabídku a implementaci jak tradiãních, tak inovativních fie ení pro tuto sféru podnikání Citibank a.s. Na e produkty zahrnují oblast fiízení likvidity, firemních platebních karet, e-commerce, elektronického a internetového bankovnictví, tuzemsk ch i zahraniãních plateb, fiízení inkasa, stejnû jako produktû pro financování obchodu a pro rozvoj obchodních sluïeb. Na tento trend jsme reagovali vytvofiením a úspû nou implementací produktu nazvaného Cross-border pooling, kter umoïàuje okamïitou koncentraci finanãních prostfiedkû v Citibank v Lond nû tak, aby úroky z vkladû byly co nejvy í. Kromû tohoto globálního fie ení pro fiízení likvidity jsme vyvinuli i produkt zamûfien na regionální trend soustfieìování platebního styku. Na i zákazníci dnes mohou uskuteãàovat platby za své poboãky sídlící v rûzn ch zemích ze svého regionálního centra. V oblasti dokumentárního platebního styku a financování obchodu jsme rozvíjeli a dále zdokonalovali ná program financování, podporovan exportní a garanãní poji Èovnou EGAP. Pozornû jsme sledovali a analyzovali cesty obchodní v mûny mezi zemûmi stfiední Evropy, stejnû jako mezi stfiedoevropsk mi a západoevropsk mi zemûmi. Cílem tûchto anal z je poskytování kvalitních informací a konzultací na im zákazníkûm vãetnû navrïení nejvhodnûj ích obchodních nástrojû a moïností financování jejich obchodû. V roce 2001 jsme vûnovali pozornost pfiedev ím analyzování a reakcím na nejnovûj í v voj v ekonomice, na trhu a v zákaznickém prostfiedí, stejnû jako hledání odpovûdí a fie ení na zmûny související zejména s pfiípravou na vstup âeské republiky do EU. Zaznamenali jsme rostoucí trend centralizace likvidity a poptávku po fie eních pfiedpokládajících její koncentraci a sdruïování. To se projevilo v soustfieìování procesû fiízení likvidity, plateb a pohledávek v tzv. mezinárodních cash centrech umístûn ch v nûkter ch ze zemí stfiední a v chodní Evropy, v západní Evropû ãi v USA. V roce 2001 pokraãovalo na e úsilí o rozvoj inovativních technologií na bázi internetu. Citicorp Overseas Investment Fund získal pûtiprocentní podíl ve spoleãnosti CenTrade, elektronickém trïi ti zamûfieném na velké korporace, jejímï vût inov m vlastníkem je âesk Telecom. Citibank a.s. se stala finanãním partnerem a poskytovatelem platebního mechanismu dostupného v em zákazníkûm spoleãnosti CenTrade. Vûfiíme, Ïe nynûj í prostfiedí pro podnikání v âeské republice, pfiíprava na pfiistoupení âr k EU a nástup jednotné evropské mûny pfiiná í velké mnoïství nov ch my lenek, trendû a pracovních postupû. NahlíÏíme na tento v voj jako na prostor i pfiíleïitost pro dal í inovativní fie ení, která mûïeme nabídnout na im zákazníkûm. 21

24

25 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Zpráva managementu V roãní zpráva 2001 Treasury Aãkoli rok 2001 byl velmi obtíïn m obdobím pro svûtové finanãní trhy, na e oddûlení Treasury znovu dokázalo dosáhnout pûsobiv ch finanãních v sledkû a pfiispûlo tak k posílení vedoucí pozice Citibank a.s. na ãeském devizovém trhu. T m piãkov ch profesionálû poskytuje na im zákazníkûm nej ir í kálu sluïeb a produktû v oblasti devizov ch transakcí, penûïního trhu a derivátû a souãasnû plní roli Citibank a.s. jako jednoho z nejv znamnûj ích tvûrcû tûchto trhû v âeské Republice. Pokraãující zotavování ãeské ekonomiky za pomûrné nízké inflace a relativnû úspû n ch exportních v konû ãesk ch podnikû (i pfies celosvûtové zpomalení ekonomického rûstu) byly hlavními externími faktory stojícími za dal ím úspû n m rokem pro oddûlení Treasury. PfievaÏujícími trendy na ãesk ch finanãních trzích v roce 2001 byly pokraãující pokles korunov ch úrokov ch sazeb a posilování kurzu ãeské mûny (podpofiené masivním pfiílivem pfiím ch zahraniãních investic). Skupina mezibankovních obchodû oddûlení Treasury (Trading) potvrdila svou pozici klíãového hráãe na korunov ch trzích a dokázala úspû nû pfiizpûsobit svou strategii tûmto trendûm, pfiiãemï plnû vyuïívala rozsáhlého pfiístupu k hlavním svûtov m trhûm díky globální síti Citigroup. Marketingová skupina oddûlení Treasury nabídla celou fiadu nov ch sluïeb, ãímï v raznû podpofiila efektivní finanãní plánování a fiízení finanãních rizik na ich klientû v minulém roce. Zejména nûkteré novû vyvinuté zaji Èovací instrumenty pfiispûly k ochranû mnoha velk ch ãesk ch exportérû proti negativním úãinkûm posilování koruny. Oddûlení Treasury aktivnû usiluje o získání vedoucí pozice v oblasti poskytování sluïeb na bázi internetu. V rámci tûchto aktivit jsme zfiídili internetov portál CitiTreasury, unikátní zdroj aktuálních zpráv, faktick ch informací, statistik, sazeb a cen, kter slouïí jako úãinn nástroj komunikace se zákazníky. Souãasnû byl pro na e zákazníky vyvinut a nyní se uvádí na trh nov on-line software pro obchodování nazvan FXLink, pfiedstavující snadn a pruïn zpûsob provádûní základních devizov ch obchodû. Oddûlení Treasury v znamnû pfiispûlo k úspû nému desetiletému pûsobení Citibank a.s. v âeské republice a podniká fiadu aktivních krokû k tomu, aby na tento úspûch navázalo a dále jej rozvíjelo i ve druhé dekádû. 23

26 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Zpráva managementuv roãní zpráva 2001 CitiLeasing, s.r.o. Citibank a.s. nabízí v âeské republice leasingové sluïby prostfiednictvím nezávislého právního subjektu CitiLeasing, s.r.o. Financování se soustfieìuje na dopravní techniku, obrábûcí stroje, technologické linky a jiné stroje a zafiízení. Na e sluïby jsou k dispozici v em klientûm Citibank a.s. od nadnárodních spoleãností pfies velké tuzemské firmy aï po malé a stfiední podniky vãetnû zaãínajících. V roce 2001 financoval CitiLeasing, s.r.o. kontrakty v hodnotû pfies 1,7 mld. Kã, a to jak na nákup nového, tak i pouïitého zafiízení. V roce 2002 roz ifiujeme na i nabídku o produkty zaloïené na novém zpûsobu financování aktiv. Chceme se je tû více zamûfiit na poskytování finanãních fie ení it ch na míru mezinárodním i pfiedním tuzemsk m spoleãnostem, stejnû jako na pomoc rozvíjejícím se ãesk m firmám prostfiednictvím financování jejich investiãních potfieb formou leasingu. Citicorp investiãní spoleãnost, a.s. Rok 2001 byl pro Citicorp investiãní spoleãnost, a.s. rokem velmi úspû n m. Byl to rok, kdy se v znamn m zpûsobem prohloubila spolupráce s institucionálními klienty, zejména z fiad finanãních institucí. Rozvoj spolupráce s velk mi institucionálními investory patfií k dlouhodob m zámûrûm na í spoleãnosti. Na í snahou zûstává pfiiná et klientûm takové produkty, které jsou v sledkem peãlivého prûzkumu jejich potfieb a které jsou schopny pfiinést fie ení a hodnotu. Takov m produktem je CitiLiquidity Fund, kter jsme uvedli na trh v srpnu OceÀujeme skuteãnost, Ïe se stal velmi oblíben m nástrojem fiízení likvidity pro fiadu spoleãností. Od svého vzniku realizoval tento fond finanãní transakce v objemu pfiesahujícím 32 mld. Kã. V roce 2001 jsme také zahájili spolupráci se Citibank a.s. v oblasti distribuce na ich fondû drobn m investorûm. Pro tento úãel byla pfiizpûsobena podoba tfií na ich podílov ch fondû tak, aby odpovídala potfiebám drobn ch investorû. Úspûchy Citicorp investiãní spoleãnosti, a.s. potvrzuje i ocenûní Paegas Signum Temporis, které získal CitiEquity Czech Fund za nejlep í v konnost mezi akciov mi fondy v roce

27

28

29 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Zpráva managementu V roãní zpráva 2001 CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. Spoleãnost CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. zprostfiedkovávala pro na e zákazníky obchodování s cenn mi papíry. V roce 2001 do lo k dal ímu v znamnému upevnûní obchodních vztahû mezi CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. a Salomon Smith Barney Inc., jedním z nejvût ích obchodníkû s cenn mi papíry na svûtû, kter je rovnûï souãastí matefiské finanãní skupiny Citigroup. Na základû podrobné ekonomické anal zy se Citibank a.s. rozhodla ukonãit ãinnost své dcefiiné spoleãnosti, obchodníka s cenn mi papíry, CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. k 30. ãervnu Obchodní ãinnost Citibank a.s. v oblasti cenn ch papírû na tuzemském a zahraniãním kapitálovém trhu bude pokraãovat v nezmûnûném rozsahu. Lidské zdroje Ve spoleãnosti Citibank a.s. usilujeme o získání a udrïení nejlep ích zamûstnancû, talentovan ch lidí z âeské republiky i ze zahraniãí. Právû díky profesionalitû a talentu na ich kolegû se nám dafií dosahovat stále lep ích v konû a poskytovat tak na im zákazníkûm sluïby na nejvy í úrovni. Rok 2001 byl mimofiádn, pokud jde o nárûst poãtu nov ch zamûstnancû, zejména v oblasti osobního bankovnictví, na í nejnovûj í sluïby zákazníkûm, oficiálnû uvedené na trh na jafie loàského roku. Tato skuteãnost jen potvrdila trval trend rûstu pfiíznaãn pro desetileté pûsobení Citibank a.s. v âeské republice. V roce 1991 jsme zaãínali s ménû neï 50 a pfies ãíslo 300 v roce 1999 jsme dosáhli poãtu více neï 650 stál ch zamûstnancû banky koncem roku Odpovídající vzdûlání, profesionální kolení a hluboké znalosti v oboru jsou pro v echny na e kolegy samozfiejmostí. Jen tak jsou schopni ãelit nov m v zvám ve stále se mûnícím bankovním svûtû. Dále tedy investujeme nemalé finanãní prostfiedky a ãas do jejich vzdûlávání, kolení a profesionálního v cviku jak v âr, tak v zahraniãí. Právû zahraniãní vzdûlávací programy pfiiná ejí na im kolegûm kolení té nejvy í kvality. Dlouhodob m cílem Citibank a.s. je b t nejïádanûj ím zamûstnavatelem ve svém oboru. Na e aktivity v oblasti lidsk ch zdrojû, s pfiihlédnutím k rozvoji osobností, pfiispívají k naplnûní tohoto cíle. Neménû nám záleïí na spokojenosti na ich zamûstnancû. Proto se v emi na imi kolegy stále konzultujeme návrhy zamûfiené na zlep ování pracovního prostfiedí a zamûstnaneck ch v hod, které poskytujeme. Díky promy lené strategii i praxi v oblasti vzdûlávání, rozvojov ch pfiíleïitostí a sociálního i pracovního prostfiedí pro zamûstnance patfiíme k nejlep ím zamûstnavatelûm v âeské republice. 27

30

31 Roãní úãetní závûrka

32 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Roãní úãetní závûrka v200 V kaz zisku a ztrát (tis. Kã) Úroky pfiijaté Úroky placené ( ) ( ) ( ) âist zisk z úrokû Pfiijaté poplatky a provize Placené poplatky a provize (38 148) (15 868) (23 750) âist zisk z finanãních operací (pozn. 1) V nosy z leasingu Ostatní provozní v nosy Mimofiádné v nosy (pozn. 4) V nosy pfied tvorbou a pouïitím opravn ch poloïek a rezerv celkem V eobecné provozní náklady (pozn. 2) Odpisy hmotného a nehmotného majetku (pozn. 12) Ostatní provozní náklady (pozn. 3) Tvorba rezerv na krytí ohroïen ch pohledávek (pozn. 18) PouÏití rezerv na krytí nerealizovan ch ztrát z derivátû Tvorba opravn ch poloïek k úvûrûm (pozn. 18) PouÏití opravn ch poloïek k úvûrûm (pozn. 18) ( ) ( ) (69 045) Tvorba opravn ch poloïek k cenn m papírûm PouÏití opravn ch poloïek k cenn m papírûm (805) (185) 0 Tvorba opravn ch poloïek k majetkov m úãastem (pozn. 13) PouÏití opravn ch poloïek k majetkov m úãastem Tvorba ostatních opravn ch poloïek a rezerv PouÏití ostatních opravn ch poloïek a rezerv ( ) 0 0 Mimofiádné náklady (pozn. 4) Provozní náklady celkem Zisk pfied zdanûním DaÀ (pozn. 5) ( ) ( ) ( ) âist zisk (pozn. 20) Úãetní principy a pfiíloha roãní úãetní závûrky na stranách jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky. 30

33 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Roãní úãetní závûrka200 Rozvaha (tis. Kã) Aktiva Pokladní hodnoty (pozn. 6) Úãty uâeské národní banky (pozn. 6) Pokladniãní poukázky (pozn. 9) Ostatní penûïní ústavy (pozn. 6) BûÏné úãty Termínované vklady Úvûry bankám (pozn. 6) Úvûry klientûm, ãistá hodnota (pozn. 7, 8 a 18) Obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou (pozn. 10) Investice do dcefiiné spoleãnosti, ãistá hodnota (pozn. 13) Nehmotn majetek, ãistá hodnota (pozn. 12) Hmotn majetek, ãistá hodnota (pozn. 12) Úãty ãasového rozli ení aktivní (pozn. 14) Ostatní aktiva (pozn. 14) Aktiva celkem Pasiva Ostatní penûïní ústavy (pozn. 15) BûÏné úãty Termínované vklady a ostatní v pûjãky Podfiízen dluh Úãty klientû (pozn. 16) BûÏné úãty Termínované vklady a ostatní v pûjãky Úãty ãasového rozli ení pasivní (pozn. 17) Ostatní pasiva vãetnû danû (pozn. 17) Rezervy na krytí ohroïen ch pohledávek (pozn. 18) Ostatní rezervy Vlastní kapitál Kapitál (pozn. 19) Kapitálov a áïiov fond (pozn. 19) Zákonn rezervní fond (pozn. 20) Nerozdûlen zisk minul ch období (pozn. 20) Zmûna reálné hodnoty derivátû v bankovním portfoliu (pozn. 20) Zisk za rok (pozn. 20) Pasiva celkem Úãetní principy a pfiíloha roãní úãetní závûrky na stranách jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky. 31

34 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Roãní úãetní závûrka Podrozvaha (tis. Kã) Závazky ze záruk a otevfien ch akreditivû poskytnut ch bankám (pozn. 23) Závazky ze záruk a otevfien ch akreditivû poskytnut ch klientûm (pozn. 23) Potencionální úvûrová rizika (pozn. 23) Pohledávky ze spotov ch, termínov ch a opãních devizov ch operací (pozn. 23) Závazky ze spotov ch, termínov ch a opãních devizov ch operací (pozn. 23) Úrokové a jiné deriváty (pozn. 23) Úãetní principy a pfiíloha roãní úãetní závûrky na stranách jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky. 32

35 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice roãní zpráva 2001 Pfiíloha roãní úãetní závûrky Úãetní principy V chodisko pro zpracování roãní úãetní závûrky Roãní úãetní závûrka byla pfiipravena na základû úãetnictví vedeného v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi právními pfiedpisy âeské republiky a stanovami Citibank a.s. (dále jen banka ). V dûsledku toho nebyla tato úãetní závûrka zpracována v souladu se v eobecnû uznávan mi úãetními principy ve Spojen ch státech americk ch, ani s mezinárodními úãetními standardy. Roãní úãetní závûrka byla sestavena na základû principu historick ch cen (s v jimkou cenn ch papírû urãen ch k obchodování a derivátû k obchodování) a plného ãasového rozli ení nákladû a v nosû. Srovnatelné údaje za pfiedchozí rok byly upraveny nebo reklasifikovány tam, kde bylo nutné promítnout zmûny v úãetních principech nebo v ãesk ch pfiedpisech pro finanãní v kaznictví. Banka neprovádí konsolidaci úãetní závûrky se svou dcefiinou spoleãností CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o., ani se spoleãnostmi CitiLeasing, s.r.o. a Citicorp investiãní spoleãnost, a.s. patfiícími do skupiny Citigroup. âísla uvedená v závorkách pfiedstavují záporná ãísla. Úvûry klientûm Úvûry klientûm jsou úãtovány v nominální hodnotû sníïené o opravné poloïky a zahrnují pûjãky a eskontované smûnky. âasové rozli ení diskontu smûnek je zahrnuto pod poloïkou V nosy a v daje pfií tích období. Úvûrové pfiísliby a kreditní deriváty Banka úãtuje ve keré úvûrové pfiísliby, záruky, otevfiené akreditivy a kreditní deriváty v podrozvaze. Kreditní deriváty jsou povaïovány za souãást bankovního portfolia a úãtují se podobnû jako záruky i otevfiené akreditivy. Pro fiízení úvûrového rizika úvûrov ch derivátû uzavírá banka opaãné derivátové obchody, které mohou b t zaji tûny hotovostí. Pokladniãní poukázky a obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou Pokladniãní poukázky a obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou klasifikovány jako krátkodobé cenné papíry zahrnuté v obchodním portfoliu nebo v portfoliu k prodeji dle zámûru banky, a proto jsou vykazovány buì v cenû pofiízení (upravené o amortizaci prémie nebo diskontu), nebo v trïní hodnotû, podle toho, která je niï í. Pfii prodeji se rozdíl mezi ãist m v nosem z prodeje a úãetní hodnotou úãtuje jako zv ení, nebo sníïení v nosû. O nákupu a prodeji se úãtuje k datu vypofiádání. âasové rozli ení kuponu a amortizace prémie nebo diskontu jsou zahrnuty ve v kazu ziskû a ztrát jako v nosy z úrokû, sníïené o sráïkovou daà v pfiípadech, kde je to vyïadováno (tj. uobligací vydan ch pfied 1. lednem 1998). Tyto danû jsou ãasovû rozli ovány na základû pfiedpokladu, Ïe tyto instrumenty zûstanou v drïení banky buì do v platy kuponu, nebo do splatnosti, podle toho, která skuteãnost nastane dfiíve. Investice v dcefiiné spoleãnosti Banka vlastní 100 % registrovaného kapitálu své dcefiiné spoleãnosti CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. Investice v dcefiiné spoleãnosti je uvedena buì v cenû pofiízení, nebo úãetní hodnotû podílu na vlastním kapitálu dcefiiné spoleãnosti, podle toho, která z hodnot je niï í. Hmotn a nehmotn dlouhodob majetek Hmotn a nehmotn dlouhodob majetek je uveden v pofiizovací cenû sníïené o oprávky. Technické zhodnocení bankou najatého majetku se odpisuje úãetnû rovnomûrnû po dobu krat ího z následujících období: 10 let, nebo zb vající období nájemní smlouvy. Nábytek a zafiízení se odpisují rovnomûrnû v prûbûhu ãtyfi let. Umûlecké pfiedmûty se neodpisují. Novû pofiízen software se odpisuje ãtyfii roky. Hmotn majetek v cenû niï í neï Kã a nehmotn majetek v cenû niï í neï Kã je úãtován do nákladû v roce jeho pofiízení. DaÀ z pfiidané hodnoty vztahující se k pofiízení majetku se zahrnuje do pofiizovací ceny a je odpisována podle kategorie investiãního majetku. 33

36 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Pfiíloha roãní úãetní závûrky2001 Rezervy a opravné poloïky na krytí pfiípadn ch ztrát z úvûrû Tvorba rezerv a opravn ch poloïek na krytí pfiípadn ch ztrát z úvûrû je zahrnuta do nákladû. V i rezerv a opravn ch poloïek urãuje vedení banky na základû hodnocení pfiedpokládaného dopadu tuzemsk ch a mezinárodních ekonomick ch vlivû, na základû zmûn v rozsahu a sloïení portfolia, jeho v konnosti a dal ích ukazatelû. DaÀovû odãitatelná ãást vytvofieného objemu rezerv na krytí ohroïen ch pohledávek a opravn ch poloïek k úvûrûm je vypoãtena v souladu s poïadavky zákona o rezervách. Poplatky a provize (a) Provize z úvûrû a finanãního pronájmu jsou klientûm úãtovány za pouïití roãní úrokové sazby z nevyãerpané ãástky závazku, vypoãítané na denním základû. V nosy z provizí se ãasovû rozli ují. (b) Poplatky za poskytovan úvûr jsou klientûm úãtovány v plné v i pfii zahájení transakce. Pfiíjmy z tûchto poplatkû se úãtují ãasovû rozli ené rovnomûrnû po oãekávanou dobu trvání transakce. V pfiípadû syndikátních pûjãek se provize pfiijatá bankou jako manaïerem konsorcia pfievy ující v i provize ostatních úãastníkû syndikátu úãtuje do v nosû k datu, kdy je úãtována klientovi. (c) Poplatky za akreditivy a záruky se klientûm bûïnû úãtují k datu vystavení akreditivu nebo záruky. Pfiíjmy z tûchto poplatkû se rozpou tûjí do v nosû rovnomûrnû po dobu trvání závazku. V pfiípadû, Ïe poplatek za jednotlivou transakci nedosahuje Kã, je zaúãtován do v nosû v plné v i k datu, kdy je úãtován klientovi. Devizové operace (a) Transakce v cizích mûnách jsou úãtovány v Kã v kurzu platném ke dni transakce. Aktiva a pasiva vyjádfiená v cizích mûnách a promptní nákupy a prodeje cizích mûn se pfiepoãítávají na Kã v kurzu vyhlá eném ânb pro den uzávûrky. (b) V pfiípadû termínov ch devizov ch transakcí zaúãtovan ch jako zaji Èovací operace se termínov diferenciál transakce ve vztahu k promptnímu smûnnému kurzu na trhu urãuje v okamïiku provedení transakce a rozpou tí se do v nosû nebo nákladû rovnomûrnû po dobu trvání transakce. Pohyby kurzu na promptním trhu ve vztahu ke kurzu platnému v ãase provedení transakce se úãtují ve v nosech a nákladech dennû. Termínové devizové transakce klasifikované jako obchodní se oceàují metodou trïní hodnoty za pouïití trïního termínového devizového kurzu. Zisky a ztráty jsou diskontovány na souãasnou hodnotu za pouïití trïních úrokov ch sazeb. (c) Zaplacené a pfiijaté opãní prémie z devizov ch opcí jsou vykazovány v rozvaze po dobu trvání opce. U opcí v cizí mûnû jsou pfiíslu né revalvaãní zisky a ztráty uvedeny ve v kazu ziskû a ztrát. V okamïiku realizace opce nebo jejího vypr ení bez realizace je zaplacená a pfiijatá prémie zahrnuta do v kazu ziskû a ztrát v plné v i. Ve keré nakoupené devizové opce jsou ihned prodány a naopak. TrÏní cena devizov ch opcí se úãtuje plnû do v kazu ziskû a ztrát. (d) Provize a odmûny za provedené transakce a poradenské sluïby jsou úãtovány do v nosû k datu, kdy jsou úãtovány klientovi. 34

37 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Pfiíloha roãní úãetní závûrky Úrokové deriváty Úrokové deriváty zahrnují dohody o budoucí úrokové sazbû (Forward Rate Agreements), úrokové swapy a úrokové opce. Úrokové deriváty jsou klasifikovány buì jako obchodní, nebo zaji Èovací instrumenty. Obchodní instrumenty se oceàují trïními cenami na úrovni portfolia. Revalvaãní zisky a ztráty jsou plnû zohlednûny ve v kazu ziskû a ztrát. Zaji Èovací instrumenty jsou ãasovû rozli eny po dobu trvání transakce. Zbytková trïní cena zaji Èovacího derivátu je zaúãtována na pfiíslu né úãty vlastního kapitálu v rozvaze. DaÀ z pfiíjmû âástka daàové pohledávky ãi závazku za bûïné období se vykazuje v ostatních aktivech ãi pasivech. OdloÏená daà se zji Èuje jako rozdíl mezi daàov m základem a ziskem pfied zdanûním zji tûn m v úãetnictví z titulu rozdílu mezi odpisy hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních z pfiíjmu, jakoï i ostatních doãasn ch rozdílû. Nákup cenn ch papírû s právem zpûtného prodeje Operace, ve kter ch jsou od bank nakupovány cenné papíry s právem zpûtného prodeje za pfiedem stanovenou cenu, jsou úãtovány jako zaji tûné poskytnuté úvûry. Závazek vztahující se k tûmto cenn m papírûm se ve v i zaplacené úhrady zahrnuje do poloïky Závazky k bankám nebo Závazky ke klientûm v rozvaze. Zaplacená úhrada se rovnûï úãtuje jako Pohledávky za bankami nebo Pohledávky za klienty. Aãkoliv vlastnické právo k cenn m papírûm koupen m s právem zpûtného prodeje pfiechází na banku, v nos z tûchto cenn ch papírû náleïí dluïníkovi. Z tohoto dûvodu není úrok z takov ch cenn ch papírû bankou ãasovû rozli ován. Banka tyto cenné papíry navíc nepfieceàuje trïními cenami. Úrokové v nosy, které vznikají jako rozdíl mezi dohodnutou ãástkou prodeje a nákupu, jsou rovnomûrnû ãasovû rozli ovány a úãtovány do úrokov ch v nosû ve v kazu ziskû a ztrát. PoloÏky z pfiedchozího období PoloÏky z pfiedchozího období jsou vykazovány jako mimofiádné v nosy nebo mimofiádné náklady ve v kazu ziskû a ztrát bûïného roku. Zmûny úãetních postupû V roce 2001 banka konvertovala USD vlastní kapitál do Kã v souladu s úãetními postupy. Kurzov rozdíl ze splaceného kapitálu byl zaúãtován do mimofiádn ch v nosû ve v i 898 mil. Kã. V souladu s úãtovou osnovou a postupy úãtování platn mi pro rok 2001 banka vykazovala cenné papíry ve tfiech portfoliích dle zámûru pofiízení: k obchodování, k prodeji a drïené do splatnosti. 35

38 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Pfiíloha roãní úãetní závûrky 1. âist zisk z finanãních operací âist zisk z finanãních operací zahrnuje: (tis. Kã) âist v nos z devizov ch operací âist zisk / (ztráta) z operací s cenn mi papíry ( ) (16 200) âist zisk / (ztráta) z ostatních finanãních operací âist zisk z ostatních finanãních operací za rok 2001 a 2000 obsahuje ãástku 74,4 a 99,7 mil. Kã z derivátov ch operací. 2. V eobecné provozní náklady (tis. Kã) Mzdy a odmûny zamûstnancû Sociální v daje a zdravotní poji tûní Personální náklady celkem Ostatní v eobecné provozní náklady PrÛmûrn poãet zamûstnancû v prûbûhu roku: Zamûstnanci âlenové dozorãí rady 3 3 âlenové pfiedstavenstva 4 4 Ostatní ãlenové vedení Ostatní náklady Ostatní náklady roku 2001 a 2000 zahrnují zejména odhadovan pfiíspûvek do fondu poji tûní vkladû klientû ve v i 83,1 mil. Kã a 14,3 mil. Kã. Dále ostatní náklady roku 2001 zahrnují odepsané pohledávky za klienty ve v i 142,9 mil. Kã a náklady na e-commerce ve v i 92,9 mil. Kã. 4. Mimofiádné v nosy a náklady (tis. Kã) Mimofiádné v nosy Mimofiádné náklady (20 554) (5 768) Mimofiádné v nosy roku 2000 pfiedstavují zejména zmûnu v úãtování derivátov ch transakcí v obchodním portfoliu a odloïené danû. Mimofiádné v nosy roku 2001 pfiedstavují hlavnû zisk z pfiecenûní kapitálu ve v i 898 mil. Kã. 36

39 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Pfiíloha roãní úãetní závûrky 5. Zdanûní (tis. Kã) DaÀ z pfiíjmû Vratka danû za rok 1999 (6 082) Doplatek za rok OdloÏená daà ve v i 31 % DaÀov náklad OdloÏené danû z pfiíjmu jsou poãítány ze v ech doãasn ch rozdílû za pouïití aktuální daàové sazby 31 %. OdloÏená daàová pohledávka se skládá z následujících poloïek: (tis. Kã) Opravné poloïky a rezervy Odpisy hmotného a nehmotného majetku OdloÏená daàová pohledávka Pokladní hotovost, vklady u emisních bank a pohledávky za bankami a) Vklady u emisních bank: (tis. Kã) Pokladní hotovost Vklady uemisních bank Celkem b) Pohledávky za bankami a úvûry bankám podle zbytkové splatnosti: (tis. Kã) Splatné na poïádání Do 3 mûsícû Od 3 mûsícû do jednoho roku Celkem V roce 2001 byla vytvofiena opravná poloïka k pohledávkám za bankami ve v i 0,6 mil. Kã, v roce 2000 ãinila tato opravná poloïka 0,2 mil. Kã. âástka mil. Kã v Pohledávkách za bankami v roce 2001 pfiedstavuje úvûr poskytnut ânb v rámci reverzní repo operace zaji tûn pokladniãními poukázkami vydan mi ânb, v roce 2000 tato ãástka pfiedstavovala 820 mil. Kã. 7. Pohledávky za klienty, ãistá hodnota (tis. Kã) Úvûry klientûm Opravné poloïky na krytí ztrát z úvûrû ( ) ( ) âisté úvûry klientûm

40 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Pfiíloha roãní úãetní závûrky a) Pohledávky za klienty podle sektorû a zbytkové splatnosti, ãistá hodnota: (tis. Kã) Splatné Do Od 3 mûsícû Nad Celkem na poïádání 3 mûsícû do 1 roku roky roky let 5 let 31. prosince 2001 Finanãní instituce Nefinanãní instituce Poji Èovny Rezidenti jednotlivci Nerezidenti Vládní sektor Îivnosti Celkem prosince 2000 Finanãní instituce Nefinanãní instituce Poji Èovny Rezidenti jednotlivci Nerezidenti Celkem V roce 2000 byla pohledávka za Ïivnostmi vykázaná mezi nefinanãními institucemi. b) Pohledávky za klienty podle sektorû a zpûsobu zaji tûní, ãistá hodnota: (tis. Kã) Záruky Bankovní Nemovitosti Vklady Nezaji tûno Celkem spoleãností záruky 31. prosince 2001 Finanãní instituce Nefinanãní instituce Poji Èovny Rezidenti jednotlivci Nerezidenti Vládní sektor Îivnosti Celkem prosince 2000 Finanãní instituce Nefinanãní instituce Poji Èovny Rezidenti jednotlivci Nerezidenti Celkem V roce 2001 banka odepsala úvûry ve v i 142,9 mil. Kã, v roce 2000 nebyly provedeny Ïádné odpisy úvûrû. 38

41 V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice Pfiíloha roãní úãetní závûrky 8. Syndikátní úvûry Úvûry klientûm zahrnují podíl banky na syndikátních úvûrech. Následující informace se vztahuje na syndikátní úvûry, v jejichï pfiípadû byla banka hlavním manaïerem: (tis. Kã) Úvûrové ZÛstatky Úvûrové ZÛstatky pfiísliby na konci roku pfiísliby na konci roku âástka poskytnutá bankou âástka poskytnutá ostatními bankami Celkem Úrok a riziko úvûrov ch ztrát u tûchto syndikátních úvûrû jsou rovnomûrnû rozdûleny mezi v echny úãastníky syndikátu. 9. Pokladniãní poukázky (tis. Kã) TrÏní Úãetní TrÏní Úãetní hodnota hodnota hodnota hodnota Emitent Vládní sektor ânb Celkem âástka mil. Kã pfiedstavuje k 31. prosinci 2001 hodnotu mil. Kã pokladniãních poukázek k obchodování a hodnotu 300 mil. Kã pokladniãních poukázek k prodeji. V roce 2001 pfiijala banka v rámci reverzních repo operací pokladniãní poukázky ânb ve v i mil. Kã a pokladniãní poukázky vládního sektoru ve v i 501 mil. Kã. V roce 2000 pfiijala banka pouze pokladniãní poukázky ânb ve v i 820 mil. Kã. Cenné papíry pfiijaté v rámci reverzních repo operací jsou souãástí portfolia k obchodování a nevztahuje se na nû trïní pfiecenûní. 10. Obligace a jiné cenné papíry s pevn m v nosem urãené k obchodování a k prodeji (tis. Kã) TrÏní Úãetní TrÏní Úãetní hodnota hodnota hodnota hodnota Dluhopisy kótované na Burze cenn ch papírû Praha Finanãní instituce Nefinanãní instituce z toho: k obchodování k prodeji Vládní sektor (k obchodování) Celkem Dluhopisy nekótované na Ïádném trhu Nefinanãní instituce Finanãní instituce (k obchodování) Celkem Dluhopisy celkem Celková úãetní hodnota dluhopisû a jin ch cenn ch papírû s pevn m v nosem urãen ch k obchodování byla mil. Kã a urãen ch k prodeji byla 70 mil. Kã k 31. prosinci V roce 2001 a 2000 pfiijala banka dluhopisy ve v i 826 mil. Kã a 52 mil. Kã v rámci reverzních repo operací. V echny zûstatky zahrnují ãasovû rozli en úrok. 39

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

zpráva za tfii ãtvrtletí

zpráva za tfii ãtvrtletí zpráva za tfii ãtvrtletí ZPRÁVA âeské SPO ITELNY O V VOJI HOSPODA ENÍ ZA T I âtvrtletí 2002 Mezinárodní úãetní standardy, konsolidováno, neauditováno âeské úãetní standardy, nekonsolidováno, neauditováno

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

V roãní zpráva 2007. Citibank a.s.

V roãní zpráva 2007. Citibank a.s. V roãní zpráva 2007 Citibank a.s. Citibank a.s. je dcefiinou spoleãností Citibank Overseas Investment Corporation, stoprocentnû vlastnûnou Citibank, N.A., se sídlem v New Yorku. Na ãeském trhu pûsobí jiï

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 2003 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 obsah úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 údaje o statutárních a dozorãích orgánech 11 údaje o odpovûdn ch osobách 15

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. v roãní zpráva 2003 Obsah Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní struktura

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004

Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004 Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004 Nej dûleïitûj í událostí ro ku 2004 bylo slouãení s Nov m âp Pen zijním fondem (dfiíve ABN AMRO Penzijní fond), díky kterému se Penzijní fond âeské

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

V roãní zpráva Renault Leasing CZ s.r.o.

V roãní zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Renault Leasing CZ s.r.o. Renault Leasing CZ s.r.o. Obsah Profil spoleãnosti & statutární orgány spoleãnosti...6 Úvodní slovo jednatelû...7 Zpráva o ãinnosti spoleãnosti...8 Zpráva dozorãí rady...11

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1997 âeská poji Èovna a.s. V r o ã n í z p r á v a 1 9 9 7 âeská poji Èovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Mûsto âeská republika Telefon: (+420 2)

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

PŘEHLED KONSOLIDOVANÝCH FINANČNÍCH ÚDAJŮ ZA PĚT LET

PŘEHLED KONSOLIDOVANÝCH FINANČNÍCH ÚDAJŮ ZA PĚT LET PŘEHLED KONSOLIDOVANÝCH FINANČNÍCH ÚDAJŮ ZA PĚT LET (IAS) âist ZISK ZÁVAZKY KE KLIENTÒM (mil. CZK) (mil. CZK) 3.000 2.500 2.663 2.845 2.798 3.159 2.823 150.000 125.000 115.639 113.328 126.498 2.000 1.500

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ 5 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ Stejnû jako ve sportu je na ím cílem dosáhnout nejvy í pozice. âp INVEST se fiadí mezi jasné favority na trhu

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla V roãní zpráva 2000 Rating âeské spofiitelny k 31. 12. 2000 ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla Fitch BBB F2 D/E 2 stable Moody s Baa1

Více

STAVÍME MOSTY K LIDEM. V roãní zpráva 2006. Citibank a.s.

STAVÍME MOSTY K LIDEM. V roãní zpráva 2006. Citibank a.s. STAVÍME MOSTY K LIDEM V roãní zpráva 2006 Citibank a.s. Citibank a.s. působí již 15 let velmi úspěšně na českém trhu. Banka je dceřinou společností Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), která

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

V roãní zpráva Obsah. Generali Poji Èovna a.s.

V roãní zpráva Obsah. Generali Poji Èovna a.s. Obsah V roãní zpráva 2000 Generali Poji Èovna a.s. Generali Poji Èovna a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 Telefon (02) 21091 000, Telefax (02) 21091 300 ãlen âeské asociace poji Èoven Obsah Základní údaje

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

âeská POJI ËOVNA ZDRAVÍ A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ

âeská POJI ËOVNA ZDRAVÍ A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ 5 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 âeská POJI ËOVNA ZDRAVÍ A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ Sílíme s kaïd m zdolan m vrcholem. âeská poji Èovna ZDRAVÍ v posledních letech opûtovnû potvrzuje svoji pozici jedniãky na trhu

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA s.r.o.

V ROâNÍ ZPRÁVA s.r.o. V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 s.r.o. Profil spoleãnosti Události roku 2005 SloÏení vrcholov ch orgánû Organizaãní struktura spoleãnosti Produkty a sluïby Finanãní situace V hled do roku 2006 Zpráva z valné hromady

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOMERâNÍ BANKA, A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA Komerãní banka, a. s. Na Pfiíkopû 33, Po tovní pfiihrádka 839, 114 07 Praha 1 tel.: (02) 224 32111, fax: (02)

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

âeská rodina fondû Pioneer

âeská rodina fondû Pioneer âeská rodina fondû Pioneer Investování je jedna z mála prací, kterou nyní dûláme jen pro sebe. VáÏení, za posledních dvacet let miliony investorû v USA a západní Evropû objevily moïnosti, které pfiiná

Více

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní Semi-Annual zpráva Report (neauditovaná) (unaudited) k 30th 30. ãervnu June 2002 OBSAH STRANA ZPRÁVA SPOLEâNOSTI PIONEER

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Kapitola Úvod 5 O Spoleãnosti 6 Vznik Spoleãnosti a její historie 6 Produkty a sluïby

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více