obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9"

Transkript

1 2003

2 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 obsah úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 údaje o statutárních a dozorãích orgánech 11 údaje o odpovûdn ch osobách 15 finanãní ãást 19

3 4 5 úvodní slovo VáÏené dámy a pánové, váïení obchodní pfiátelé, Ing. Ivo HloÏánek ãlen pfiedstavenstva rok 2003 byl charakterizován prohloubením specializace ãinnosti a koncentrace na klíãové produkty, coï pfiispûlo k dal ímu zkvalitnûní servisu ve v ech základních makléfisk ch sluïbách nabízen ch investorûm. Velká pozornost byla vûnována úrovni komunikace spoleãnosti s investory, partnery a médii, stejnû tak jako dopracování vnitfiních procedur odpovídajících moderním trendûm fiízení rizika. Spoleãnost pfiedev ím díky své propracované analytické práci a zku enostem s vyhledáváním investiãních pfiíleïitostí na kapitálov ch trzích, umoïnila sv m zákazníkûm a investorûm participovat na siln ch rûstov ch trendech jak na tuzemském trhu, tak pfiedev ím na zahraniãních trzích i ve stínu konfliktu v Iráku, pokraãujícím bojem proti globální hrozbû terorismu a zv ené volatilitû smûnn ch kurzû mûn. Naprosto zásadní událostí v Ïivotû spoleãnosti bylo zefektivnûní vnitfiních procesû a získání dûvûry investorû, ktefií vyuïívají sluïeb spoleãnosti, coï napomohlo k návratu k vyrovnanému hospodafiení spoleãnosti a poloïení základu pro dosaïení zisku v roce Realizací strategick ch zmûn, rûstem poãtu zákazníkû v jednotliv ch produktech spoleãnosti i spravovaného majetku, spolu s uklidnûním na kapitálov ch trzích a s oãekávan m hospodáfisk m oïivením hlavních ekonomik svûta, se vytvofiily dobré v chozí podmínky pro rûst a rozvoj spoleãnosti tak, aby segment trhu, kter pfiedstavuje, tûïil ze zvy ujícího se zájmu zákazníkû. Pfiedev ím díky detailnímu poznání potfieb zákazníkû spoleãnosti se podafiilo vyvinout portfolio produktû i zpûsob jejich komunikace a úãinné distribuce smûrem k nim. Vhodnou volbou investiãních strategií a investiãních instrumentû se mnoho tûchto negativních vlivû podafiilo eliminovat a zhodnotit tak majetek klientû, coï dále posílilo dûvûru zákazníkû ve spoleãnost. Byla posílena spolupráce v rámci koncernu Dimension s tím, Ïe byly vyuïívány vhodné synergie. Rok 2004 ukáïe nakolik se nám podafiilo vyuïít na ich schopností a pfiíleïitostí, které nám nabídne v voj na hlavních kapitálov ch trzích Evropy a USA. âekají na nás nesnadné úkoly, ale pevnû vûfiím, Ïe kvalifikovan a zku en t m zamûstnancû spoleãnosti tyto úkoly zvládne. V roce 2003 se podafiilo dále zatraktivnit strukturu publikovan ch informací v rámci serveru a dosáhnout tak zv ení náv tûvnosti a vyuïitelnosti pro stávající zákazníky, pfiedev ím nabídkou pfiístupu do modulu ebroker, kter zákazníkûm spoleãnosti umoïàuje sluïbu elektronického bankovnictví náhled na jejich úãty vedené u spoleãnosti Pokraãovalo i zdokonalování informaãního systému spoleãnosti. Ing. Ivo HloÏánek ãlen pfiedstavenstva

4 6 7 neï 30 % na tuzemském akciovém trhu a o více neï 20 % na americk ch akciov ch trzích; úpravu konsolidací nabízen ch on-line obchodních aplikací, umoïàujících klientûm opravdu nepfietrïit pfiístup na akciové trhy v USA. pfiistoupilo pfiedstavenstvo k ukonãení tohoto projektu. Vzhledem k pokraãující transformaci a stabilizaci v produktové a personální oblasti ukonãuje spoleãnost rok 2003 s hospodáfisk m v sledkem: -0,274 mil. Kã. zpráva pfiedstavenstva Dal ím strategick m zámûrem, kter pfiedstavenstvo projednalo, je dal í posílení pozice oddûlení asset managementu ve spoleãnosti, které umoïnilo fiadû zákazníkû bez hlub ích znalostí a zku eností s investováním na kapitálov ch trzích vyuïít zku- eností a znalostí odborníkû spoleãnosti. Souãasnû pfiedstavenstvo vyslovilo spokojenost se stabilizací úrovnû pfiijat ch poplatkû. V roce 2003 pfiedstavenstvo spoleãnosti pfiispûlo ke splnûní dal ího velmi dûleïitého úkolu sladit a upravit vnitfiní fungování spoleãnosti dle vyhlá ky ã. 466/2002 Sb. Kroky smûfiující ke splnûní tohoto nároãného úkolu pfiedstavenstvo zaãalo realizovat jiï v roce Pfiedstavenstvo spoleãnosti stanovilo na rok 2004 tyto základní úkoly: zv ení povûdomí o spoleãnosti, pfiedev ím ãastûj ích citací a prezentací názorû odborníkû spoleãnosti v médiích a odborném tisku, intenzivnûj ím vyuïití marketingového potenciálu informaãního serveru a kontaktû na dal í finanãní servery akvizice nov ch klientû vyuïívajících on-line obchodní aplikace pro obchodování na trzích v USA a akvizice nov ch zákazníkû, ktefií by vyuïívali sluïeb asset managementu V loàském roce byli investofii investující na hlavních akciov ch trzích svûta koneãnû odmûnûni zlep ujícími se zprávami z korporátní sféry i makroekonomick ch údajû, coï zpûsobilo v razné oïivení obchodní aktivity a posílení v podstatû ve v ech sektorech. Nezajímav nebyl ani v voj na tuzemském kapitálovém trhu, kter tûïil pfiedev ím z pfiibliïující se privatizace státních podílû ve strategick ch spoleãnostech ze sektoru energetiky, telekomunikací a zpracování ropy. Pozitivní vliv na v voj na akciovém trhu mûlo také blíïící se datum vstupu âeské republiky do EU. Pfiedstavenstvo spoleãnosti si uvûdomovalo jaké investiãní pfiíleïitosti se nabízejí investorûm jak na tuzemském, tak i na zahraniãních trzích, a proto podporovalo zmûny uvnitfi spoleãnosti v personálním obsazení a ve sluïbách, které spoleãnosti umoïnilo zpfiístupnit investorûm tyto trhy a nabídnout kvalitní investiãní instrumenty, s moïností participace investorû na oïiven ch kapitálov ch trzích. Mezi prvními kroky z celé fiady zmûn byla podpora analytického oddûlení, které dûsledn m sbûrem ekonomick ch informací a jejich následnou anal zou pfiipravovalo pro investory materiály, které je upozoràovaly na investiãní pfiíleïitosti ãi na hrozby s pfiípadn m vlivem na jejich investice. Anal zy vybran ch akciov ch titulû, jednotliv ch sektorû a investiãních instrumentû neprodlenû poskytovan ch zdarma klientûm spoleãnosti byly v razn m posílením odborné úrovnû poskytovan ch investiãních sluïeb. Analytické oddûlení se v znamnou mûrou podílelo na stanovování investiãních strategií odpovídajících situaci na trzích i poïadavkûm investorû. Z dal ích krokû pfiedstavenstvo spoleãnosti vyzdvihuje pokraãující úpravu informaãního serveru tak, aby se z nûj stal nástroj pro vyuïití irokého spektra investorû; úpravu investiãních strategií v rámci sluïby obhospodafiování individuálních portfolií cenn ch papírû tak, Ïe se podafiilo vhodn mi investicemi do efektivních investiãních instrumentû zhodnotit zákaznick majetek v prûmûru o více Jedním z nejdûleïitûj ích úkolû spojen ch s efektivním vnitfiním fungováním spoleãnosti je úsilí na kontinuálním zlep ování efektivity, rychlosti a pfiesnosti fungování oddûlení back office, zkvalitnûní v stupû z tohoto systému pro klienty a zákazníky a v neposlední fiadû i pro management spoleãnosti, kterému se tak do rukou dostane nástroj pro pfiesn managersk reporting nutn pro dal í rozvoj spoleãnosti. Hospodafiení spoleãnosti bylo poznamenáno jednak oïivením na hlavních akciov ch trzích Evropy a USA, vã. tuzemského trhu a siln m rûstem poptávky po investiãních sluïbách ze strany investorû. Hlubok mi vnitfiními zmûnami, které zaãaly jiï v II. polovinû roku 2002, kdy se za plného provozu mûnil diskontní obchodník s cenn mi papíry na v podstatû novou spoleãnost fungující na principech pfiísné efektivnosti a standardnû irokého spektra kvalitních poskytovan ch sluïeb, tyto umoïní dal í rozvoj spoleãnosti pfiedev ím díky schopnosti aktivnû vyhledávat a budovat stabilní klientskou základnu, která oceàuje vysokou odbornost zamûstnancû spoleãnosti a jejich individuální pfiístup k fie ení jejich poïadavkû. Vzhledem k tomu, Ïe tuzem tí investofii se nenauãili v dostateãné mífie vyuïívat jedineãn e-trading room v âeské republice, zamûfien na aktivní tradery a daytradery s vysokorychlostním pfiipojením k internetu, zefektivnûní vnitfiního chodu spoleãnosti, kter by poloïil základ pro rok 2004 zakonãen v zisku Pfiedstavenstvo spoleãnosti nepfiedpokládá, Ïe by se v roce 2004 objevily ve vût í mífie nûjaké mimofiádné náklady a pfiípadné investice, které by mohly b t nad rámec stanoveného plánu. V pfiípadû, kdy by se musely nûkteré vût í investice realizovat, pfiedev ím z dûvodu zv - ení efektivnosti provozu ãi roz ífiení o dal í aktivity, mûly by tyto b t vykompenzovány rûstem pfiijat ch poplatkû v dûsledku stabilizování a roz ífiení klientely a jí poskytovan ch sluïeb. Pfiedstavenstvo proto navrhuje schválit úãetní závûrku za rok 2003, pfiiãemï ztrátu z hospodafiení navrhuje pfievést do neuhrazené ztráty. V Brnû, Ing. Ivo HloÏánek ãlen pfiedstavenstva

5 8 9 zpráva dozorãí rady základní údaje o obchodníkovi s cenn mi papíry Dozorãí rada spoleãnosti zûstala v roce 2003 beze zmûny v obsazení. Dozorãí rada aktivnû dohlíïela na prûbûh procesû spojen ch s napl- Àováním nov ch pravidel vnitfiního provozu obchodníka s cenn mi papíry, jak je upravuje vyhlá ka 466/2002 Sb. âlenové dozorãí rady provádûli pravidelné kontroly ãinnosti spoleãnosti a dodrïování vnitfiních smûrnic a pravidel obchodníka s cenn mi papíry. Pfiedstavenstvo spoleãnosti poskytovalo dozorãí radû v echna potfiebná data a informace k v konu této ãinnosti nezbytné. Z hlediska obchodního byla dûleïitou strategickou zmûnou, o kterou se dozorãí rada v roce 2003 aktivnû zajímala, zmûna obchodních partnerû v USA, které spoleãnost vyuïívá pfii obchodování na americk ch trzích. V neposlední fiadû se dozorãí rada aktivnû zajímala o ve - keré strategické zmûny a s nimi související investice do rozvoje spoleãnosti a uvedené konzultovala s pfiedstavenstvem spoleãnosti. Dozorãí rada pfiezkoumala úãetní závûrku spoleãnosti Böhm & partner, a.s. za rok 2003, podléhající auditu auditora Ernst & Young âr, s.r.o. Dozorãí rada zkoumala úãetní závûrku z hlediska úãetní a vûcné správnosti a povaïuje ji za vûcnû správnou a vûrnû zobrazující stav spoleãnosti. V prûbûhu své ãinnosti neshledala dozorãí rada Ïádné poru ení platn ch právních norem ani pochybení pfiedstavenstva spoleãnosti. Dozorãí rada doporuãuje jedinému akcionáfii spoleãnosti schválit úãetní závûrku v pfiedloïeném znûní s hospodáfisk m v sledkem: -0,274 mil. Kã za úãetní období V Brnû, Peter veda ãlen dozorãí rady ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název spoleãnosti: Sídlo: Údolní 567/33, Brno Iâ: ÚDAJE O VLASTNÍCH AKCIÍCH Forma: na jméno Podoba: zaknihovaná Poãet kusû: ks Celkov objem emise: Kã Jmenovitá hodnota: Kã Popis práv vypl vajících z akcie: upraveno standardními právy dle obchodního zákoníku Souhrnn popis operací vedoucích ke zmûnám v základním kapitálu v posledních tfiech letech Rok : Základní kapitál: Rok 2001: Základní kapitál: Rok 2002: 2000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû Kã v podobû listinné, akcie pfievoditelné pouze se souhlasem valné hromady Kã na základû rozhodnutí valné hromady o zv ení základního kapitálu se zvy uje základní kapitál úpisem Kã ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotû Kã Kã, splaceno Kã základní kapitál Kã, splacen v plné v i Akcionáfi: jedin m akcionáfiem je Dimension, a.s. Údolní 33, Brno Iâ:

6 10 11 Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu: Vlastní kapitál v tis. Kã Údaje o ãinnosti Vlivem vyhlá ky 466/2002 Sb., která vstoupila v platnost , do lo k v razn m úpravám ve vnitfiním chodu spoleãnosti. Zmûny se projevily ustanovením pracovníkû na pozicích compliance, interní auditor, risk manager. Ke zv ení prûhlednosti pfiispívá i pravidelné mûsíãní hlá- ení o kapitálové pfiimûfienosti obchodníkû s cenn mi papíry. Spoleãnost s velkou rezervou splàovala poïadavky na kapitálovou pfiimûfienost ze strany Komise pro cenné papíry. pfiipravovan ch produktû podafiilo udrïet náklady na podporu prodeje a distribuci produktû na úrovní z roku Marketingové náklady zahrnují efektivní podporu prodeje. Pro rok 2004 se neoãekávají zmûny na základním kapitálu. Hospodáfisk v sledek spoleãnosti byl ovlivnûn pfiedev ím tûmito hlavními faktory: Nejsou vedena Ïádná soudní, správní nebo rozhodãí fiízení, která by mohla mít v znamn vliv na finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry. Nejsou Ïádná pfieru ení v podnikání, která by mohla mít vliv na finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry v posledních tfiech úãetních obdobích. konsolidací nabídky on-line obchodních aplikací, kdy se upustilo od strategie pfiedchozího období a spoleãnost zaãala nabízet investorûm nûkolik úrovní tûchto obchodních aplikací, od jednoduch ch www-aplikací, aï po profesionální aplikace s mnoïstvím dal ích funkcí a nástrojû, coï s sebou pfiineslo pfies urãité technické tûïkosti nárûst poãtu investorû vyuïívajících tyto aplikace Ve spoleãnosti nedo lo k podstatn m zmûnám zamûstnancû v pfiedchozích tfiech letech. V roce 2003 pracovalo ve spoleãnosti prûmûrnû 12 zamûstnancû. Údaje o majetku a finanãní situaci obchodníka s cenn mi papíry Na finanãní situaci spoleãnosti se v roce 2003 odrazily pfiedev ím dva aspekty. Z pohledu zaãlenûní do skupiny to byla pfiedev ím pokraãující optimalizace nákladov ch poloïek z hlediska úãetní agendy, úschovy dat, úspory reïijních nákladû a dal ích synergick ch efektû s tím souvisejících, na druhé stranû strategie aktivní nabídky novû problémy s vymáháním na í pohledávky za zprostfiedkování obchodû klientû spoleãnosti u jednoho z na ich dfiívûj ích partnerû amerického obchodníka s cenn mi papíry. Pohledávka spoleãnosti za tímto subjektem vznikla tím, Ïe tato americká spoleãnost ukonãila svoji ãinnost bankrotem a spoleãnost, která pfievzala její klienty na i pohledávku neuznala progresivní úpravou struktury poplatkû bylo umoïnûno ãastûj í otevírání a uzavírání ziskov ch pozic i pfii men ích zmûnách v kurzech instrumentû, do nichï bylo investováno, coï s sebou pfiineslo jednak vysoké zhodnocení majetku zákazníkû v mûnách investic a jednak zv en objem pfiijat ch provizí, které znamenaly návrat k vyrovnanému hospodafiení spoleãnosti

7 12 13 údaje o statutárních a dozorãích orgánech obchodníka s cenn mi papíry Pfiedstavenstvo Îádn ze ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady ani vedoucích zamûstnancû nemá v majetku akcie spoleãnosti. Spoleãnost nemá program zamûstnaneck ch akcií. kvalitativní informace dle Opatfiení ã. j.: 282/73 391/2001, ãl. V, odst. 4 PoÏadované kvantitativní ukazatele k Kapitálová pfiimûfienost 136,69 % Tier Kã Tier 2 0 Kã Tier 3 0 Kã Odeãitatelné poloïky od Tier 1 podle 7 odst. 1 vyhlá ky* celkem Kã Odeãitatelné poloïky od kapitálu podle 7 odst. 5 vyhlá ky celkem Kã Kapitál celkem Kã Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku investiãního portfolia podle 10 vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku obchodního portfolia podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek k obecnému akciovému riziku podle 31 odst. 1 vyhlá ky Kã Kapitálov poïadavek celkem Kã Rentabilita prûmûrn ch aktiv (ROAA) -0,81 % Rentabilita prûmûrného vlastního kapitálu (ROAE) -1,38 % Aktiva na jednoho zamûstnance Kã Správní náklady na jednoho zamûstnance Kã Ztráta na jednoho zamûstnance Kã *) Vyhlá ka Ministerstva financí ã. 64/2003 Sb. o kapitálové pfiimûfienosti obchodníka s cenn mi papíry, kter není bankou nebo poboãkou zahraniãní banky, na individuálním základû. Ing. Ivo HloÏánek (*1962) ãlen Ing. Hanu amánek (*1946) ãlen Dozorãí rada Spoleãnost v roce 2003 nemûla podfiízen dluh, kter by byl souãástí kapitálu pro úãely kapitálové pfiimûfienosti. Regulatorní kapitál byl tvofien pouze sloïkou Tier 1. Tier 1 se skládá z plnû splaceného základního kapitálu Kã a povinného rezervního fondu ve v i Kã. Odeãitatelné poloïky od kapitálu celkem ãinily Kã. V roce 2003 spoleãnost neplánuje zmûny základního kapitálu ani vlastního kapitálu s v jimkou dopadû hospodáfiského v sledku. informace dle Opatfiení ã. j.: 282/73 391/2001, ãl. V, odst. 2 Ing. Miroslav Chudáãek (*1970) ãlen Peter veda (*1965) ãlen Ing. Alexandra Ruberová (*1968) ãlenka Spoleãnost v roce 2003 vykonávala spoleãnost, obchodování na vlastní úãet, coï sice determinuje její rizikov profil, ale souãasnû je situace spoleãnosti charakteristická vysok m stupnûm pokrytí postupovan ch rizik kapitálem. O tom svûdãí i ukazatel kapitálové pfiimûfienosti, kter k dosahuje 136,69 %. Kapitálov poïadavek k rizikûm obchodního portfolia tvofieného zanedbateln m objemem akciov ch titulû tuzemsk ch emitentû obchodovan ch na vefiejn ch trzích byl minimální viz tabulka. Kapitálov po- Ïadavek k úvûrovému riziku investiãního portfolia dosáhl Kã. TûÏi tû postupovan ch rizik spoãívá v oblasti úvûrového a akciového rizika. Spoleãnost v roce 2003 neobchodovala s deriváty, ani je nevyuïívala k zaji tûní. Vzhledem k nízkorizikovému profilu spoleãnosti, vypl vajícího ze zamûfiení na správu zákaznick ch portfolií a obchodování na úãty zákazníkû a velkému pfiebytku kapitálového pokrytí rizik, byl klíãov m nástrojem risk managementu koncept kapitálové pfiimûfienosti. V roce 2003 byly v souladu s vyhlá kou ã. 64/2003 Sb. o kapitálové pfiimûfienosti obchodníka s cenn mi papíry, kter není bankou nebo poboãkou zahraniãní banky, na individuálním základû standardizovány metody mûfiení a fiízení jednotliv ch rizik zpûsobem odpovídajícímu rozsahu a sloïitosti vykonávan ch ãinností. Pro rok 2004 je plánována úprava strategie obchodování na vlastní úãet pfiedev ím na akciov ch trzích v USA. Neoãekává se v raznûj í nárûst kapitálov ch poïadavkû v souvislosti s realizací tohoto cíle a tedy ani dodateãné poïadavky na zv ení regulatorního kapitálu. K dal ímu zkvalitnûní procesu fiízení rizik pfiispûje i dokonãení implementace obchodních systémû TOPAS a Jupiter (správa obhospodafiovan ch portfolií zákazníkû), které vytvofií jednotnou informaãní základnu spoleãnosti. V rámci organizaãní struktury byla obsazena místa risk manaïera, pracovníka complience a vnitfiního auditora v souladu s poïadavky vyhlá ky ã. 466/2002 Sb., coï pfiispûlo k dal ímu zkvalitnûní kontrolních procesû ve spoleãnosti.

8 14 15 Struktura finanãního koncernu* údaje o osobách odpovûdn ch za v roãní zprávu a ovûfiení úãetní závûrky Dimension, a.s. OSOBA ODPOVùDNÁ ZA V ROâNÍ ZPRÁVU Ing. Ivo HloÏánek ãlen pfiedstavenstva Ing. Miroslav Chudáãek Finanãní manager âestné prohlá ení D.S. Leasing, a.s. 100 % D.S. Factoring, s.r.o. 100 % D.S. Rent, s.r.o. 100 % 100 % Dimension online, a.s. 100 % âestnû tímto prohla uji, Ïe údaje uvedené v této v roãní zprávû odpovídají skuteãnosti a Ïádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pfiesné a správné posouzení obchodníka s cenn mi papíry nebyly vynechány. *) struktura sestavena v hradnû z poskytovatelû finanãních produktû koncernu Dimension V Brnû, dne OSOBA ODPOVùDNÁ ZA OVù ENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY V roce 2003: Ernst & Young âr, s.r.o. Karlovo námûstí 10, Praha 2, licence ã. 401 V roce 2002: Ernst & Young âr, s.r.o. Karlovo námûstí 10, Praha 2, licence ã. 401 V roce 2001: KPMG âeská republika, s.r.o. Jana Masaryka 12, Praha 2, licence ã. 71

9 Nadace Sophia Nadace Sophia byla zfiízena a zahájila ãinnost v lednu roku Zfiizovatelem nadace je Dimension, a.s. Nadace Sophia je nadací zfiízenou za úãelem v estranné podpory vzdûlávání. Bûhem více neï dvou let svého pûsobení nadace podpofiila jiï nûkolik projektû univerzit zamûfien ch na vzdûlávání, vûdeckou, v zkumnou a publikaãní ãinnost. Ve vybran ch pfiípadech nadace podporuje i individuální vzdûlávání formou podpory stipendijních ãi studijních pobytû. Böhm & partner, jako silná privátní spoleãnost v oblasti finanãních sluïeb cítí svoji spoleãenskou povinnost zpûtnû pfiispívat k rozvoji vzdûlávacích aktivit i k individuální motivaci ke vzdûlání pfiedev ím u mládeïe. Jako jeden z charitativních rozmûrû na í podnikatelské ãinnosti jsme v roce 2003 zvolili pravidelné pfiispívání Nadaci Sophia na její zásluïnou ãinnost.

10 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úãetní závûrka a v rok auditora

11 rozvaha aktiva (v tis. Kã) V ROK AUDITORA AkcionáfiÛm spoleãnosti : Ovûfiili jsme úãetní závûrku spoleãnosti, k 31. prosinci 2003 v souladu se zákonem ã. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorsk mi smûrnicemi vydan mi Komorou auditorû âr. Ná audit zahrnoval ovûfiení informací prokazujících údaje úãetní závûrky a úãetních postupû a odhadû pouïit ch vedením pfii jejím sestavení. Na e auditorské postupy byly provedeny v bûrov m zpûsobem s ohledem na v znamnost vykazovan ch skuteãností. Vedení spoleãnosti je odpovûdné za sestavení úãetní závûrky a za vedení úãetnictví tak, aby úãetní závûrka sestavená na jeho základû podávala vûrn a poctiv obraz majetku, závazkû, vlastního kapitálu, v sledku hospodafiení a finanãní situace spoleãnosti. Na í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek na základû ovûfiení provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorsk mi smûrnicemi. Podle na eho názoru úãetní závûrka ve v ech v znamn ch souvislostech vûrnû a poctivû zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti, k 31. prosinci 2003 a v sledky jejího hospodafiení za rok 2003 v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a s pfiíslu n mi pfiedpisy. Ovûfiili jsme také úãetní závûrku spoleãnosti, k 31. prosinci 2002 na e zpráva z 30. dubna 2003 obsahovala v rok bez v hrad. Úãetní závûrka spoleãnosti, k 31. prosinci 2001 byla ovûfiena jin mi auditory a jejich zpráva z 5. ãervna 2002 obsahovala v rok bez v hrad. Pfii provádûní auditu a zpracování v roku za rok 2002 jsme vy li z jejich závûrû t kajících se roku V roãní zpráva za rok 2003 obsahuje údaje o dûleïit ch skuteãnostech, které se vztahují k úãetní závûrce k spoleãnosti, a v klad o uplynulém a pfiedpokládaném v voji hospodafiení a o finanãní situaci spoleãnosti. Úãetní informace obsaïené ve v roãní zprávû jsme sesouhlasili s informacemi uveden mi v úãetní závûrce k Jiné neï úãetní informace získané z úãetní závûrky a úãetních knih spoleãnosti jsme v ak neovûfiovali. Zkontrolovali jsme informace obsaïené ve zprávû o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou osobou (zpráva o propojen ch osobách), která byla vypracována spoleãností v souladu s paragrafem spoleãnosti. Na í odpovûdností je ovûfiit správnost údajû uveden ch ve zprávû. V prûbûhu ovûfiování jsme nezjistili Ïádné skuteãnosti, které by naznaãovaly, Ïe informace uvedené ve zprávû jsou nesprávné. Úplnost údajû v této zprávû jsme neovûfiovali a dále nejsme schopni posoudit, zda vznikla na základû vztahû mezi propojen mi osobami spoleãnosti újma. Vedení spoleãnosti zastává názor, Ïe v echny transakce mezi propojen mi osobami byly provedeny na základû bûïn ch obchodních vztahû. bûïné minulé minulé úãetní období úã. období 2002 úã. období 2001 brutto korekce netto netto netto 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry pfiijímané centrální bankou k refinancování v tom a) vydané vládními institucemi b) ostatní Pohledávky za bankami, za druïstevními záloïnami v tom a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty v tom a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními subjekty Akcie, podílové listy a ostatní podíly Úãasti s podstatn m vlivem z toho a) v bankách Úãasti s rozhodujícím vlivem z toho a) v bankách Dlouhodob nehmotn majetek z toho a) zfiizovací v daje b) goodwill Dlouhodob hmotn majetek z toho a) pozemky a budovy pro provozní ãinnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsan základní kapitál Náklady a pfiíjmy pfií tích období AKTIVA CELKEM: Ernst & Young âr, s.r.o. osvûdãení ã. 401 Ladislav Langr auditor, osvûdãení ã dubna 2004 Praha, âeská republika A Member of Ernst & Young Global Ernst & Young âr, s.r.o. with its registered office at Karlovo námûstí 10, Prague 2, Phone has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry No , under Identification No

12 rozvaha pasiva (v tis. Kã) v kaz zisku a ztrát (v tis. Kã) stav v bûïném stav v minulém stav v minulém úãetním období úã. období 2002 úã. období 2001 stav v bûïném stav v minulém stav v minulém úãetním období úã. období 2002 úã. období Závazky vûãi bankám, druïstevním záloïnám v tom a) splatné na poïádání b) ostatní závazky Závazky vûãi nebankovním subjektûm v tom a) splatné na poïádání b) ostatní závazky Závazky z dluhov ch cenn ch papírû v tom a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhov ch cenn ch papírû Ostatní pasiva V nosy a v daje pfií tích období Rezervy v tom a) na dûchody a ostatní závazky b) na danû c) ostatní Podfiízené závazky Základní kapitál z toho a) splacen základní kapitál b) vlastní akcie Emisní áïio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nová ocenûní Kapitálové fondy OceÀovací rozdíly z toho a) z majetku a závazkû b) ze zaji Èovacích derivátû c) z pfiepoãtu úãastí Nerozdûlen zisk nebo neuhrazená ztráta z pfiedchozích období 15. Zisk nebo ztráta za úãetní období PASIVA CELKEM: V nosy z úrokû a podobné v nosy z toho úroky z dluhov ch cenn ch papírû Náklady na úroky a podobné náklady z toho náklady na úroky z dluhov ch cenn ch papírû V nosy z akcií a podílû v tom a) v nosy z úãastí s podstatn m vlivem b) v nosy z úãastí s rozhodujícím vlivem c) v nosy z ostatních akcií a podílû V nosy z poplatkû a provizí Náklady na poplatky a provize âist zisk nebo ztráta z finanãních operací Ostatní provozní v nosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom a) náklady na zamûstnance aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní poji tûní b) ostatní správní náklady Rozpu tûní rezerv a opravn ch poloïek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 11. Odpisy, tvorba rezerv a pouïití opravn ch poloïek a rezerv k dlouh. hmotnému a nehmotnému majetku 12. Rozpu tûní opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám, v nosy z dfiíve odepsan ch pohledávek 13. Odpisy, tvorba a pouïití opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám 14. Rozpu tûní opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem 15. Ztráty z pfievodu úãastí s rozhodujícím a podstatn m vlivem, tvorba a pouïití opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem 16. Rozpu tûní ostatních rezerv Tvorba a pouïití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách úãastí s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem 19. Zisk nebo ztráta za úãetní období z bûïné ãinnosti pfied zdanûním 20. Mimofiádné v nosy Mimofiádné náklady Zisk nebo ztráta za úãetní období z mimofiádné ãinnosti pfied zdanûním 23. DaÀ z pfiíjmû Zisk nebo ztráta za úãetní období po zdanûní

13 podrozvahové poloïky (v tis. Kã) stav v bûïném stav v minulém stav v minulém úãetním období úã. období 2002 úã. období 2001 AKTIVA 1. Poskytnuté pfiísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotov ch operací Pohledávky z pevn ch termínov ch operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty pfiedané do úschovy, do správy a k uloïení Hodnoty pfiedané k obhospodafiování PASIVA 9. Pfiijaté pfiísliby a záruky Pfiijaté zástavy Závazky ze spotov ch operací Závazky z pevn ch termínov ch operací Závazky z opcí Hodnoty pfievzaté do úschovy, do správy a k uloïení Hodnoty pfievzaté k obhospodafiování pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu (v tis. Kã) základní rezervní kapitálové nerozdûlen zisk/ztráta celkem kapitál fondy fondy zisk/neuhrazená bûïného ztráta minul ch let období 1. ZÛstatek k Zmûny úãetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové rozdíly a rozdíly z pfiecenûní nezahrnuté do HV âist zisk/ztráta za úãetní období Dividendy Pfievody do fondû PouÏití fondû Emise akcií SníÏení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Pfievod na úãet nerozdûlen ch ziskû/ztrát ZÛstatek k ZÛstatek k Zmûny úãetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové rozdíly a rozdíly z pfiecenûní nezahrnuté do HV âist zisk/ztráta za úãetní období Dividendy Pfievody do fondû PouÏití fondû Emise akcií SníÏení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Pfievod na úãet nerozdûlen ch ziskû/ztrát ZÛstatek k ZÛstatek k Zmûny úãetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové rozdíly a rozdíly z pfiecenûní nezahrnuté do HV âist zisk/ztráta za úãetní období Dividendy Pfievody do fondû PouÏití fondû Emise akcií SníÏení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Pfievod na úãet nerozdûlen ch ziskû/ztrát ZÛstatek k

14 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 pfiíloha k úãetní závûrce

15 28 29 pfiíloha k úãetní závûrce 1. Popis úãetní jednotky a pfiedmût ãinnosti Firma: Iâ: ZaloÏení / Vznik: Sídlo: Brno, Údolní 567/33 Právní forma: Akciová spoleãnost Spisová znaãka: Krajsk m soudem v Brnû, oddíl B, vloïka 2502 Hospodáfisk rok: 1. leden aï 31. prosinec 2003 P EDMùT PODNIKÁNÍ Poskytování investiãních sluïeb dle 8 odst. 2 písm. a) aï e) zákona o cenn ch papírech, tj. zejména pfiijímání a pfiedávání pokynû t kajících se investiãních instrumentû na úãet zákazníka a vlastní provádûní pokynû t kajících se investiãních instrumentû na cizí úãet, obhospodafiování individuálních portfolií na základû volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, upisování emise investiãních instrumentû nebo její umísèování. Dále pak poskytování doplàkov ch investiãních sluïeb dle 8 odst. 3 písm. a), c), d), f) a h) zákona o cenn ch papírech, tj. úschova a správa jednoho nebo nûkolika investiãních instrumentû, poskytování úvûrû nebo pûjãek zákazníkovi za úãelem provedení obchodu s investiãními instrumenty, jestliïe poskytovatel úvûru nebo pûjãky je úãastníkem tohoto obchodu, poradenská ãinnost t kající se struktury kapitálu, prûmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoï i poskytování porad a sluïeb t kajících se fúzí a koupí podnikû, poradenská ãinnost t kající se investování do investiãních instrumentû, provádûní devizov ch operací souvisejících s poskytováním investiãních sluïeb. Základní kapitál: Základní kapitál ãiní 27 mil. Kã a je plnû splacen. Spoleãnost provozuje svou ãinnost na území âeské republiky, dále prostfiednictvím zahraniãních obchodníkû a organizátorû trhû obchoduje se zahraniãními investiãními instrumenty. Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu úãetní jednotky: Podíl v % Jméno-název Adresa Dimension, a.s. Brno 2, Údolní % 100 % 100 % âlenové statutárních a dozorãích orgánû k 31. prosinci 2003: P EDSTAVENSTVO âlen pfiedstavenstva: âlen pfiedstavenstva: Ing. Ivo HloÏánek Ing. Hanu amánek Za spoleãnost jedná a podepisuje kaïd ãlen pfiedstavenstva samostatnû. DOZORâÍ RADA âlen dozorãí rady: âlen dozorãí rady: âlen dozorãí rady: Peter veda Ing. Miroslav Chudáãek Ing. Alexandra Ruberová V roce 2003 spoleãnost provedla zmûnu pfiedmûtu podnikání. Dále jedin akcionáfi rozhodl dne 15. prosince 2003 o zmûnû názvu firmy z BÖHM & partner a.s. na, která k datu úãetní závûrky nebyla zapsána v obchodním rejstfiíku. 2. Informace o uplatnûn ch úãetních metodách 2.1 POUÎITÉ ÚâETNÍ METODY Úãetní závûrka za rok 2003 byla pfiipravena na základû úãetnictví vedeného v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví a vyhlá - kou MF âr ã. 501/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkteré ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, pro úãetní jednotky, které jsou bankami a jin mi finanãními institucemi (dále jen vyhlá ka pro finanãní instituce ). Tato vyhlá ka nabyla úãinnosti dnem V oblastech, které nejsou upraveny vyhlá kou pro finanãní instituce postupuje spoleãnost dle postupû MF âr ã.j. 282/73 391/2001 ze dne 7. prosince 2001, kter mi se stanoví uspofiádání a obsahové vymezení poloïek úãetní závûrky a rozsah údajû ke zvefiejnûní pro banky a nûkteré finanãní instituce (dále jen postupy úãtování pro finanãní instituce ), dle skupinov ch a interních úãetních smûrnic spoleãnosti. Úãetnictví respektuje obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oce- Àování majetku historick mi cenami (s v jimkou vybran ch finanãních nástrojû oceàovan ch reálnou hodnotou), zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pfiedpoklad schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve sv ch aktivitách. Spoleãnost v této pfiíloze uvádí pouze informace o úãetních metodách a principech, finanãních nástrojích a událostech, které mûly v znamn vliv na sestavení úãetní závûrky za rok Tato úãetní závûrka je nekonsolidovaná. Uvedené údaje jsou vyjádfieny v tisících Kã. Vedení úãetnictví spoleãnosti a sestavení úãetní závûrky do bylo pfiipraveno v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví a opatfiením FMF âr ã. j. V/20 100/1992, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele. Spoleãnost k pfievedla v echny zûstatky bilanãních úãtû tak, aby plnû odpovídaly nové úãtové osnovû a postupûm úãtování pro finanãní instituce. 2.2 OKAMÎIK USKUTEâNùNÍ ÚâETNÍHO P ÍPADU S ohledem na pfiedmût podnikání a ãinnost spoleãnosti se dnem uskuteãnûní úãetního pfiípadu rozumí zejména den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popfi. práv k cizím vûcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich zmûnû nebo zániku, ke zji tûní kody, manka, schodku nebo pfiebytku, k pohybu majetku uvnitfi úãetní jednotky a k dal ím skuteãnostem, které jsou pfiedmûtem úãetnictví a které nastaly, popfi. o nichï jsou k dispozici potfiebné doklady tyto skuteãnosti dokumentující, nebo které vypl vají z vnitfiních podmínek úãetní jednotky anebo ze zvlá tních pfiedpisû. V pfiípadû, kdy úãetní jednotka nestaãí zaúãtovat v echny úãetní zápisy ke dni sestavení úãetní závûrky, musí b t v zájmu vûrného zobrazení pfiedmûtu úãetnictví tyto úãetní pfiípady doúãtovány. Úãetní závûrka musí obsahovat údaje vãetnû tohoto doúãtování (dodatkû). 2.3 ZPÒSOBY OCE OVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ ZpÛsoby oceàování, které spoleãnost pouïívala pfii sestavení úãetní závûrky za rok 2003, resp a 2001 jsou následující: a) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Cenné papíry jsou pfii pofiízení oceàovány pofiizovací cenou. Do pofiizovacích cen cenn ch papírû jsou zahrnovány transakãní náklady související s pofiízením cenn ch papírû, zejména poplatky trhû (burza, RM-S), poplatky SCP, jin ch obchodníkû apod. U cenn ch papírû pfiijat ch nebo dodan ch v rámci termínové operace je souãástí jejich ocenûní reálná hodnota pevné termínové operace, resp. vnitfiní hodnota opce. Pfii úbytku jsou cenné papíry ocenûny váïen m aritmetick m prûmûrem pofiizovacích cen. K okamïiku ocenûní podle 24 odst. 2 písm. b zákona o úãetnictví se cenné papíry (s v jimkou cenn ch papírû drïen ch do splatnosti, cenn ch papírû pfiedstavujících úãast s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem a cenn ch papírû emitovan ch úãetní jednotkou) oceàují reálnou hodnotou. Krátkodobé dluhové cenné papíry drïené do splatnosti jsou zafiazovány spoleãností do portfolia drïeného k prodeji a o úrokov ch v nosech se úãtuje lineární metodou. Cenné papíry drïené v portfoliu cenn ch papírû k prodeji spoleãnost od data sjednání jejich nákupu do data jejich prodeje pfieceàuje na reálnou hodnotu a zisky/ztráty z tohoto pfiecenûní se zachycují do v kazu zisku a ztráty v rámci poloïky âist zisk nebo ztráta z finanãních operací. Podíly a cenné papíry se od roku 2002 oceàují pofiizovacími cenami, které zahrnují cenu pofiízení a pfiímé náklady s pofiízením související, napfi. poplatky a provize makléfiûm a burzám. V roce 2001 se cenné papíry, akcie a podíly oceàovaly cenou pofiízení, tj. bez nákladû s pofiízením souvisejících. Pokud v ak docházelo k poklesu úãetní hodnoty cenn ch papírû, akcií ãi podílû, rozdíl se povaïoval za doãasné sníïení hodnoty a byl zaúãtován jako opravná poloïka. K úãetní jednotka nevykazovala v aktivech cenné papíry pfiedstavující úãast s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem ani cenné papíry emitované úãetní jednotkou. Reálná hodnota cenn ch papírû Jako reálnou hodnotu cenn ch papírû pouïívá úãetní jednotka poslední znám kurz zvefiejnûn Burzou cenn ch papírû Praha, a.s. (BCPP), ne v ak star í neï 30 dní; v pfiípadû dluhopisû jsou pouïity prûmûrné referenãní ceny dluhopisû. JestliÏe cenn papír nebyl v uvedeném období obchodován na BCPP, je pouïita poslední cena zvefiejnûná RM-Systémem pfied okamïikem ocenûní, ne v ak star í neï 30 dní. JestliÏe nebyl tuzemsk cenn papír v uvedeném období obchodován na BCPP ani RM-Systému, ocení se kvalifikovan m odhadem, kter provede makléfi úãetní jednotky a odsouhlasí vedení spoleãnosti. U cenn ch papírû se smluvnû zaji tûnou budoucí prodejní cenou se za reálnou hodnotu povaïuje tato smluvní cena. Zahraniãní cenné papíry nakoupené v cizí mûnû jsou ocenûny cenou tûchto cenn ch papírû na pfiíslu ném zahraniãním trhu, která je na ãeskou mûnu pfiepoãtena kurzem ânb k datu ocenûní (pfiípadn kurzov rozdíl je souãástí pfiecenûní na reálnou hodnotu). b) ZpÛsob oceàování hmotného a nehmotného majetku Nakoupen dlouhodob hmotn a nehmotn majetek je oceàován pofiizovací cenou. Do pofiizovacích cen hmotného a nehmotného majetku jsou zahrnovány pfiípadné náklady na dopravu a montáï. ODEPISOVÁNÍ Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek je evidován v pofiizovací cenû. Hmotn majetek v pofiizovací cenû do 40 tisíc Kã a dlouhodob nehmotn majetek v pofiizovací cenû do 60 tisíc Kã je od roku 2002 odepisován po dobu pfiedpokládané doby Ïivotnosti. Úãetní odpisy jsou stanoveny podle doby odepisování jako mûsíãní zrychlené.

16 30 31 pfiíloha k úãetní závûrce PrÛmûrná doba odepisování: Majetek Metoda Doba odpisování Spoleãnost úãtuje na vrub nákladû tvorbu rezerv a opravn ch poloïek na krytí v ech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení úãetní závûrky známa. 3. V znamné poloïky rozvahy, v kazu zisku a ztráty a pfiehledu o zmûnách ve vlastním kapitálu Stroje a pfiístroje Zrychlené 2 5 let Automobily Zrychlené 4 roky Software Zrychlené 4 roky c) Pohledávky Pohledávky se oceàují jmenovitou hodnotou. Ocenûní pochybn ch pohledávek se sniïuje pomocí opravn ch poloïek, úãtovan ch na vrub nákladû, na jejich realizaãní hodnotu. d) Vlastní kapitál Základní kapitál spoleãnosti se vykazuje ve v i zapsané v obchodním rejstfiíku mûstského soudu. Ostatní kapitálové fondy spoleãnost vytváfií podle svého uváïení na základû stanov. Podle obchodního zákoníku spoleãnost vytváfií rezervní fond ze zisku nebo z pfiíplatkû spoleãníkû nad hodnotu vkladû. Akciová spoleãnost je povinna vytvofiit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve v i 20 % ãistého zisku, ne v ak více neï 10 % základního kapitálu. V dal ích letech vytváfií rezervní fond ve v i 5 % z ãistého zisku aï do v e 20 % základního kapitálu. Takto vytvofiené zdroje se mohou pouïít jen k úhradû ztráty. e) Finanãní leasing Spoleãnost úãtuje o najatém majetku tak, Ïe zahrnuje leasingové splátky do nákladû a aktivuje pfiíslu nou hodnotu najatého majetku v dobû, kdy smlouva o nájmu konãí a uplatàuje se moïnost nákupu. Splátky nájemného hrazené pfiedem se ãasovû rozli ují. f) Devizové operace Majetek a závazky pofiízené v cizí mûnû se oceàují v ãesk ch korunách a zûstatky cizomûnov ch úãtû jsou ke konci roku pfiepoãteny kurzem platn m k vyhlá en m âeskou národní bankou. Od roku 2002 se jak realizované tak i nerealizované kurzové zisky a ztráty úãtují do v nosû, resp. nákladû bûïného roku. g) Úãtování nákladû a v nosû V nosy a náklady se úãtují ãasovû rozli ené, tj. do období, s nímï vûcnû i ãasovû souvisejí. Úrokové v nosy tvofií úroky z bûïn ch bankovních úãtû, popfiípadû krátkodob ch termínovan ch vkladû. Spoleãnost neeviduje Ïádné nákladové úroky. h) DaÀ z pfiíjmû Náklad na daà z pfiíjmû se poãítá za pomoci platné daàové sazby z úãetního zisku zv eného nebo sníïeného o trvale nebo doãasnû daàovû neuznatelné náklady a nezdaàované v nosy (napfi. tvorba a zúãtování ostatních rezerv a opravn ch poloïek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úãetními a daàov mi odpisy atd.). OdloÏená daàová povinnost odráïí daàov dopad pfiechodn ch rozdílû mezi zûstatkov mi cenami aktiv a pasiv z hlediska úãetnictví a stanovení základu danû z pfiíjmu. Rozdíly, které vznikly z dûvodu prvého roku úãtování o odloïené dani ze v ech pfiechodn ch rozdílû, jsou zaúãtovány do vlastního kapitálu. i) Tvorba rezerv Rezerva pfiedstavuje pravdûpodobné plnûní, s nejist m ãasov m rozvrhem a v í. Rezerva se tvofií v pfiípadû, pro kter platí následující kritéria: - existuje povinnost (právní nebo vûcná) plnit, která je v sledkem minul ch událostí, - je pravdûpodobné, Ïe plnûní nastane a vyïádá si odliv prostfiedkû pfiedstavujících ekonomick prospûch, pfiiãemï pravdûpodobné znamená pravdûpodobnost vy í neï 50 %, - je moïné provést pfiimûfienû spolehliv odhad plnûní. 2.4 IDENTIFIKACE OHROÎEN CH AKTIV A ODPISY POHLEDÁVEK V úãetním systému je sledována splatnost jednotliv ch pohledávek. Pokud dluïník v termínu splatnosti pohledávku neuhradí, je mu zaslána upomínka a zároveà úãetní oddûlení informuje o této skuteãnosti vedení spoleãnosti, které rozhoduje, jak budou v jednotliv ch pfiípadech pohledávky dále vymáhány. Odpisy pohledávek jsou provádûny pouze ve v jimeãn ch pfiípadech, zejména u promlãen ch pohledávek, pohledávek za dluïníky, ktefií zanikli, a pohledávek, u nichï by náklady na vymáhání pfiev ily vymo- Ïenou ãástku. Pravidelné anal zy cenn ch papírû a identifikaci rizik spojen ch s drïbou jednotliv ch titulû provádí analytické oddûlení. Vedení následnû pfiijímá opatfiení s cílem minimalizovat pfiípadné ztráty z nepfiíznivého v voje jejich reálné hodnoty. 3.1 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI *) Jde o diskontovanou krátkodobou smûnku drïenou do splatnosti, jejíï reálná hodnota byla stanovena jako pofiizovací cena zv ená o nabûhl lineární úrok. Pohledávky za bankami Tyto smûnky spoleãnost nakoupila od matefiské spoleãnosti a jsou vykazovány jako cenné papíry k prodeji. BûÏné úãty u jin ch bank vlastní BûÏné úãty u jin ch bank klientské AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY Celkem Název a druh Reálná Reálná Netto 3.2 DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY hodnota hodnota hodnota Název a druh Akcie nekótované na burze Reálná Reálná Netto Podílové listy nekótované hodnota hodnota hodnota na burze Celkem Smûnky* nekótované na burze Dluhopisy Akcie a podílové listy v drïení k spoleãnost zafiadila do Celkem portfolia k prodeji. 3.4 ÚâASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATN M VLIVEM Pfiehled o pohybu úãastí. ZÛstatek Úbytky ZÛstatek ZÛstatek k k k Podílové cenné papíry a vklady (10 500) 0 0 v podnicích s rozhodujícím vlivem Opravné poloïky (1 522) Celkem (8 978) 00 Spoleãnost neuplatàovala k a rozhodující Název spoleãnosti D.S. Finance, a.s. ani podstatn vliv na jin ch spoleãnostech. Sídlo spoleãnosti Údolní 33, Brno V roce 2002 spoleãnost prodala svou úãast ve spoleãnosti Podíl v % 100 % D.S. Finance, a.s. za tis. Kã. Opravná poloïka byla tedy zru- Aktiva celkem ena ve prospûch v nosû pro nepotfiebnost. Spoleãnosti, u kter ch Vlastní kapitál spoleãnost uplatàovala rozhodující vliv k (v tis. Kã): Základní kapitál a kapit. fondy Fondy ze zisku 424 Neuhrazená ztráta minul ch let (961) Zisk (ztráta) bûïného roku (485) Cena pofiízení akcií/podílu Nominální hodnota akcie/podílu 100 Vnitfiní hodnota akcií/podílu Dividendy 0

17 32 33 pfiíloha k úãetní závûrce 3.5 DLOUHODOB NEHMOTN MAJETEK 3.7 FINANâNÍ PRONÁJEM Pofiizovací cena Poãáteãní zûstatek PfiírÛstky Vyfiazení Koneãn zûstatek Software Celkem Celkem (49) Celkem (88) Oprávky Popis Termíny/ Souãet Skuteãnû Skuteãnû Skuteãnû Rozpis ãástky budoucích podmínky splátek uhrazené uhrazené uhrazené plateb dle faktické doby nájemnéhosplátky splátky splátky splatnosti k po celou nájemného nájemného nájemného dobu z finanãního z finanãního z finanãního Splatné do Splatné po pfiedpokl. pronájmu pronájmu pronájmu jednoho jednom pronájmu k k k roku roce koda Octavia Poãátek , doba leasingu 36 mûsícû Poãáteãní zûstatek Odpisy Vyfiazení Koneãn zûstatek Úãetní hodnota 3.8 OSTATNÍ AKTIVA Software (1 189) (104) 0 (1 293) 55 Celkem 2003 (1 189) (104) 0 (1 293) 55 Celkem 2002 (1 049) (189) 49 (1 189) 159 Celkem 2001 (783) (354) 88 (1 049) DLOUHODOB HMOTN MAJETEK Pofiizovací cena Poãáteãní zûstatek PfiírÛstky Vyfiazení Koneãn zûstatek Stroje, pfiístroje a zafiízení Celkem Celkem (1 100) Celkem (434) Oprávky Pohledávky za jin mi obchodníky vlastní pfiedstavují zûstatky hotovosti na úãtech k obchodování s cenn mi papíry u obchodníkû v za- Ostatní aktiva BruttoKorekce Netto Netto Netto RÛzní dluïníci (448) z toho: pohledávky za jin mi obchodníky klientské (1 207) z toho: pohledávky za jin mi obchodníky vlastní Poskytnuté zálohy 558 (384) Zúãtování s pfiíkazci Pfieplatek danû z pfiíjmû Celkem (832) RÛzní dluïníci obsahují kromû pohledávek za jin mi obchodníky pfieváïnû pohledávky z investiãního poradenství a zprostfiedkování obchodû. Pohledávky za jin mi obchodníky klientské pfiedstavují zûstatky hotovosti na úãtech k obchodování s cenn mi papíry u obchodníkû v zahraniãí nebo tuzemsku, které byly spoleãností úãtovány spoleãnû se závazkem ke klientûm na stranû pasiv. hraniãí nebo tuzemsku z titulu nepfieveden ch provizí na vlastní úãty obchodníka. K pohledávkám po splatnosti byla vytvofiena opravná poloïka ve v i 832 tis. Kã v roce 2003, 500 tis. Kã v roce 2002 a 0 tis. Kã v roce Spoleãnost nemá Ïádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak zaji tûné. Poãáteãní Odpisy Prodeje, Vyfiazení Koneãn Úãetní hodnota zûstatek likvidace zûstatek Dlouhodobé pohledávky ãiní 625 tis. Kã. Stroje, pfiístroje a zafiízení (1 115) (44) 00(1 159) 44 Celkem 2003 (1 115) (43) 0 0 (1 159) 44 Celkem 2002 (1 989) (141) (85) (1 115) 70 Celkem 2001 (1 776) (647) (1 989) OSTATNÍ PASIVA Ostatní pasiva RÛzní vûfiitelé Zúãtování se zamûstnanci Pfiijaté provozní zálohy Zúãtování s orgány sociálního a zdravotního poji tûní Zúãtování s pfiíkazci Závazky z cenn ch papírû klientû svûfien ch do dispozice úãetní jednotky Splatná daà z pfiíjmû Celkem

18 34 35 pfiíloha k úãetní závûrce V poloïce Zúãtování s pfiíkazci spoleãnost úãtuje i o obchodech s cenn mi papíry a finanãních pohybech klientû, se kter mi má Závazky po splatnosti k , resp a 2001 ãinily 0 tis. Kã, resp. 171 tis. Kã a 0 tis. Kã. uzavfienu komisionáfiskou smlouvu a tito klienti mají zfiízeny v zahraniãí vlastní majetkové a penûïní úãty na svoje jméno, na kter ch tyto obchody a finanãní pohyby realizují. Spoleãnost nemá Ïádné závazky kryté zástavním právem nebo jinak zaji tûné, závazky z úrokû z prodlení. Závazky k podnikûm ve skupinû (viz odstavec 6.3) ZÁKLADNÍ KAPITÁL Druh akcií Poãet Nominální hodnota Celkem Nesplaceno Akcie na jméno v zaknihované podobû Celkem DA Z P ÍJMÒ v tis. Kã v tis. Kã v tis. Kã Ztráta pfied zdanûním (274) (3 294) (4 260) Nezdanitelné v nosy (28) (2 019) (35) Neodeãitatelné náklady Rozdíly mezi úãetními a daàov mi odpisy (11) 0323 Tvorba opravn ch poloïek Ostatní (napfi. náklady na reprezentaci, manka a kody) DaÀová ztráta (33) (4 664) (1 817) Sazba danû z pfiíjmu 31 % 31 % 31 % DaÀ splatná NEROZDùLEN ZISK, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU Spoleãnost pfievedla ztrátu z roku 2002 na základû rozhodnutí jediného akcionáfie následujícím zpûsobem: Ztráta Nerozdûlen zisk/ Zákonn (Neuhrazená ztráta) rezervní fond Spoleãnost vypoãetla odloïenou daà na základû pfiechodn ch rozdílû mezi zûstatkov mi cenami aktiv a pasiv z hlediska úãetnictví a stanovení základu danû z pfiíjmu s pfiihlédnutím k období realizace. Spoleãnost vyãíslila odloïenou daà následovnû: ZÛstatek k 1. lednu (3 996) 258 Ztráta roku 2002 (3 294) 0 0 Pfievod do neuhrazené ztráty minul ch let (3 294) 0 ZÛstatek k 31. prosinci 2003 pfied rozhodnutím o ztrátû roku (7 290) PoloÏky odloïené danû DaÀová sazba Základ 2003 OdloÏená OdloÏen OdloÏená OdloÏen OdloÏená daàová daàov daàová daàov daàová pohledávka závazek pohledávka závazek pohledávka Do data sestavení této pfiílohy nebyl pfiedloïen Ïádn návrh o úhradû ãi pfievodu ztráty za rok 2003 ve v i 274 tis. Kã. Návrh musí b t schválen valnou hromadou spoleãnosti, resp. rozhodnutím jediného akcionáfie pfii v konu rozhodnutí valné hromady REZERVY Popis rezervy Tvorba âerpání Koneãn âerpání Koneãn Koneãn stav stav stav Rezerva na kurzové ztráty Celkem Rezerva na kurzové ztráty byla v roce 2003 rozpu tûna pro nepotfiebnost. Rozdíl mezi úãetní a daàovou 28 % zûstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní doãasné rozdíly: OP k pohledávkám 28 % k majetkov m úãastem Rezerva na kurzové ztráty DaÀová ztráta 28 % Celkem Netto Spoleãnost nezaúãtovala odloïenou daàovou pohledávku ve v i tis. Kã z dûvodu opatrnosti. V roce 2002 a 2001 nebylo také o odloïené daàové pohledávce úãtováno z dûvodû opatrnosti OPRAVNÉ POLOÎKY Poãáteãní Tvorba/ Koneãn Tvorba/ Koneãn Tvorba/ Koneãn stav (âerpání) stav (âerpání) stav (âerpání) stav k úãastem s rozhodujícím vlivem (1 522) k pohledávkám

19 36 37 pfiíloha k úãetní závûrce 4. V znamné poloïky v kazu zisku a ztráty (ãlenûní nákladû a v nosû) 4.1 âist ÚROKOV V NOS âist úrokov v nos z vkladû z drïby CP Úrokov v nos Náklady na úroky: z vkladû âist úrokov v nos V NOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE V nosy z poplatkû a provizí za obstarání nákupu a prodeje cenn ch papírû za obhospodafiování z ostatních operací Celkem Náklady na poplatky a provize z operací s cenn mi papíry z ostatních operací Celkem âist ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANâNÍCH OPERACÍ Zisk z operací s cenn mi papíry 4.4 ZAMùSTNANCI A âlenové STATUTÁRNÍCH A DOZORâÍCH ORGÁNÒ Kurzové rozdíly (633) (670) (146) Ostatní (32) 15 0 Celkem (457) (643) (146) PrÛmûrn poãet Osobní náklady Zamûstnanci ídící pracovníci Statutární a dozorãí orgány Celkem Úãetní jednotka neposkytuje odmûny vázané na vlastní kapitál. 4.5 SPRÁVNÍ NÁKLADY Náklady na zamûstnance z toho: mzdy a platy z toho: sociální a zdravotní poji tûní z toho: ostatní osobní a sociální náklady Ostatní správní náklady z toho: náklady na audit, právní a daàové poradenství Celkem Podrozvaha 5.1 HODNOTY P EDANÉ ÚâETNÍ JEDNOTCE DO SPRÁVY, ÚSCHOVY A K OBHOSPODA OVÁNÍ Popis Reálná hodnota Cenné papíry v úschovû Cenné papíry v obhospodafiování Cenné papíry v úschovû pfiedstavují cenné papíry klientû na majetkov ch úãtech (omnibusech a individuálních) v tuzemsku a zahraniãí. Cenné papíry jsou k rozvahovému dni pfiepoãítávány na reálnou hodnotu. Cenné papíry v obhospodafiování pfiedstavují cenné papíry klientû svûfiené spoleãnosti na základû smluv o obhospodafiování v tuzemsku i zahraniãí ocenûné reálnou hodnotou k datu úãetní závûrky. 5.2 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ZE SPOTOV CH OPERACÍ Pohledávky a závazky ze spotov ch operací zahrnují obchody uzavfiené obchody pfied , které byly vypofiádány v roce Vztahy se spfiíznûn mi osobami 6.1 OVLÁDAJÍCÍ OSOBA Firma (název, jméno) a sídlo DÛvod statutu V e ovládající osoby ovládající osoby hlasovacích práv Dimension, a.s. Pfiímá úãast 100 % 6.2 STRUâNÉ SCHÉMA SKUPINY PROPOJEN CH OSOB, DO KTERÉ SPOLEâNOST PAT Í Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby Dimension, a.s., Údolní 567/33, Brno Spoleãnost bûïnû poskytuje sluïby spfiíznûn m osobám. V roce 2003, resp a 2001, dosáhl tento objem prodeje tis. Kã, resp tis. Kã a tis. Kã. Krátkodobé pohledávky u spfiíznûn ch osob k dosahovaly (v tis. Kã): Spfiíznûná osoba Dimension, a.s Dimension online, a.s D.S. Leasing, a.s Celkem Firmy (názvy, jména), adresy dal ích ovládající osobou ovládan ch spoleãností D.S. Leasing, a.s., Údolní 567/33, Brno D.S. Factoring, s.r.o., Údolní 567/33, Brno, Údolní 567/33, Brno Dimension online, a.s., Údolní 567/33, Brno D.S. Rent, s.r.o., Údolní 567/33, Brno AUTO BOBRAVA, s.r.o., Údolní 567/33, Brno V stavba Bosonohy, a.s., Ru ná 501/7, Brno Nadace Sophia, Údolní 567/33, Brno 6.3 P EHLED O TRANSAKCÍCH, POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH MEZI PROPOJEN MI OSOBAMI Spoleãnost nakupuje v robky a vyuïívá sluïeb spfiíznûn ch osob jako bûïnou souãást obchodní ãinnosti podniku. V roce 2003, resp a 2001, ãinily nákupy tis. Kã, resp tis. Kã a tis. Kã. K dosáhly krátkodobé závazky vûãi tûmto spoleãnostem následující v e (v tis. Kã): Spfiíznûná osoba Dimension, a.s Dimension online, a.s D.S. Leasing, a.s D.S. Rent, s.r.o Celkem

20 V znamné události po datu úãetní závûrky Mezi datem úãetní závûrky a datem, ke kterému byly v kazy schváleny k pfiedání mimo úãetní jednotku, nenastaly Ïádné v znamné události, které by mûly vliv na vypovídací schopnost úãetní závûrky.

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více