7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû"

Transkript

1 V roãní zpráva 2000

2 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

3 Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1

4 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

5 Obsah v roãní zprávy xx xx Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva V voj nejdûleïitûj ích ekonomick ch ukazatelû Na e hospodafiení a strategie Zpráva vedení Lidské zdroje Retailové bankovnictví Bankovnictví pro podnikovou klientelu Skupina Citibusiness Skupina finanãních institucí a globální správa cenn ch papírû ízení likvidity a platební styk Treasury Citicorp investiãní spoleãnost Podnikové finance Leasingové sluïby Makléfiské sluïby ídící orgány Finanãní zpráva Zpráva pfiedstavenstva Roãní úãetní závûrka Pfiíloha roãní úãetní závûrky Auditorská zpráva Vnitfiní struktura, dcefiiné spoleãnosti, poboãky âas jsou peníze. etfiete je se Citibank. 3

6 Citibank: Va e penize jsou ve spolehliv ch rukách Dear friends, We are very proud of the talent depth within our organization and our performance culture. Our customer, product and support areas have employees who are committed to customer focus, professionalism, quality and teamwork. Despite a major investment in our Retail Banking Business, 2000 was a very successful year with net profits up to CZK 855 million compared with CZK 206 million in Net interest income was steady at CZK 1.2 billion as well as net profit from financial operations at CZK 964 million, but we were able to increase our fees & commissions by 38% resulting in total operating income of CZK 2.9 billion. This corresponds with our strategy of restructuring our pricing toward fee based revenues and placing less reliance on interest revenues as the spreads diminish between loans and deposits. Extraordinary income was related to the one time MTM of our derivative book due to a the adoption of the new act on banks. Due to the improvement in the economy and our conservative lending criteria, no new net additions for credit adjustments were necessary in We did, however, add CZK 208 million in general loan reserves which is consistent with our conservative approach to credit in ensuring all potential reserves are adequately reserved against. The increase in revenue as well as stabilization of the credit environment led to an increase in net profit after tax of 415% to CZK 855 million. The implementation of our 2001 strategy is on track and is in line with our core strategy of past years. Our long-standing Corporate bank is performing well and we are looking to further penetrate our market share in the Top Tier Local Corporate Group. After a major investment in 1999, our Emerging Local Corporate business has progressed extremely well and is already meeting Citibank standard financial profitability. We have just invested heavily in our Retail banking business which we believe will now complete our full product line of banking services within the Czech Republic. This launch of Retail banking is also crucial in our long-term strategy of being a Czech Embedded bank through organic growth. 4 09:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7 Despite a major investment in our Retail Banking Business, 2000 was a very successful year with net profits up to CZK 855 million compared with CZK 206 million in Net interest income was steady at CZK 1.2 billion as well as net profit from financial operations at CZK 964 million, but we were able to increase our fees & commissions by 38% resulting in total operating income of CZK 2.9 billion. This corresponds with our strategy of restructuring our pricing toward fee based revenues and placing less reliance on interest revenues as the spreads diminish between loans and deposits. Extraordinary income was related to the one time MTM of our derivative book due to a the adoption of the new act on banks. Due to the improvement in the economy and our conservative lending criteria, no new net additions for credit adjustments were necessary in We did, however, add CZK 208 million in general loan reserves which is consistent with our conservative approach to credit in ensuring all potential reserves are adequately reserved against. The increase in revenue as well as stabilization of the credit environment led to an increase in net profit after tax of 415% to CZK 855 million. The implementation of our 2001 strategy is on track and is in line with our core strategy of past years. Our long-standing Corporate bank is performing well and we are looking to further penetrate our market share in the Top Tier Local Corporate Group. After a major investment in 1999, our Emerging Local Corporate business has progressed extremely well and is already meeting Citibank standard financial profitability. We have just invested heavily in our Retail banking business which we believe will now complete our full product line of banking services within the Czech Republic. This launch of Retail banking is also crucial in our 5

8 V voj nejdûleïitûj ích ekonomick ch ukazatelû (tis. Kã) Celková aktiva Celkové vlastní jmûní âisté úrokové v nosy âist zisk z finanãních operací âisté poplatky a odmûny Celkové provozní v nosy Zisk pfied zdanûním a pfied tvorbou a pouïitím rezerv a opravn ch poloïek k úvûrûm Zisk pfied zdanûním âist zisk Obchodní místa Kapitálová pfiimûfienost 20 % 19 % 15 % 6 10:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

9 Na e hospodafiení a strategie PfiestoÏe jsme v roce 2000 vynaloïili rozsáhlé investice na bankovní sítû pro fyzické osoby, byl tento rok pro na i banku velmi úspû n. Skonãil totiï celkov m ãist m ziskem 855 miliónû korun, zatímco v roce 1999 ãinil zisk 206 miliónû korun. âist úrokov v nos byl podobnû jako v pfiedchozích letech pomûrnû stabilní - dosáhl 1,2 miliardy korun. Bance se v ak podafiilo zv it ãist objem pfiíjat ch poplatkû a provizí o 38 procent, a to vedlo k celkov m provozním v nosûm ve v i 2,9 miliardy korun. Ve srovnání s pfiedchozím rokem (2,3 mld.) jde o 26procentní nárûst. Takov v voj je plnû v souladu s na í strategií: zmûnit strukturu v nosû ve prospûch v nosû z poplatkû a ménû se spoléhat na v nosy z úrokû, kde se marïe mezi úroky z depozit a úvûrû neustále sniïuje. Mimofiádné v nosy zahrnují zejména zisk z pfiecenûní derivátov ch obchodû na reálnou hodnotu, která byla zaúãtována v souladu se zmûnou úãetních postupû banky. PfiestoÏe jsme v roce 2000 vynaloïili rozsáhlé investice na bankovní sítû pro fyzické osoby, byl tento rok pro na i banku velmi úspû n. Skonãil totiï celkov m ãist m ziskem 855 miliónû korun. Vzhledem k pozitivnímu v voji ekonomické situace a díky na im konzervativním metodám poskytování úvûrû nebylo nutné v roce 2000 tvofiit dal í opravné poloïky k úvûrûm. Pfiesto jsme - v souladu se sv m konzervativním pfiístupem k poskytování úvûrû a zaji tûní pokrytí v ech potenciálních rizik dostateãnou v í rezerv - vytvofiili v eobecnou rezervu na krytí ohroïen ch úvûrû ve v i 208 miliónû korun. NárÛst v nosû a stabilizace ekonomiky pfiispûly k rûstu na eho ãistého zisku po zdanûní na 415 procent, tedy na 855 miliónû korun. V roce 2001 uplatàujeme postupy, které jsou plnû v souladu se základní strategií banky z minul ch let. Na e dlouhodobá strategie pro podnikové bankovnictví se osvûdãila a navíc hledáme stále nové podnûty pro získání vût ího podílu na trhu velk ch a stfiednû velk ch ãesk ch podnikû. V roce 1999 banka uskuteãnila velkou investici do skupiny podnikového bankovnictví pro rozvíjející se spoleãnosti, která si na trhu vede velice dobfie a uï nyní splàuje standardní finanãní ukazatele stanovené v rámci celosvûtové sítû Citibank. Koncem roku 2000 Citibank investovala do rozvoje bankovnictví pro drobnou klientelu, jeï v souãasné dobû nabízí zákazníkûm v âeské republice plné spektrum sluïeb. Rozvoj bankovnictví pro fyzické osoby je dûleïitou souãástí na í dlouhodobé podnikatelské strategie v âeské republice. Celkové vlastní jmûní spoleãnosti ve v i 6,1 miliardy korun se projevilo v úrovni ukazatele kapitálové pfiimûfienosti ve v i 20,15 procenta. Jde o velmi pfiízniv v sledek, neboè minimální hodnota stanovená regulátorem ãiní 8 procent. Vûfiíme, Ïe tato úroveà vlastního jmûní spoleãnosti vytvofií siln základ pro strategii získávání nov ch klientû. U nás poznáte, co je to pohodlí. 7

10 Zpráva vedení Aktivity banky organizujeme podle rûzn ch skupin zákazníkû a podle typû produktû a sluïeb. Hlavní aktivity podle skupin zákazníkû jsou: podnikové bankovnictví, retailové bankovnictví, skupina finanãních institucí a sluïby Citibusiness pro malé a stfiední podniky. Hlavní typy produktû pfiedstavují treasury, fiízení likvidity, podnikové finance, fiízení investic, makléfiské sluïby a leasingové produkty. 8 11:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

11 Lidské zdroje Firma je právû tak dobrá, jak dobfií jsou její zamûstnanci. V Citibank mohou pracovat jen ti nejlep í z nejlep ích, ktefií se plnû vûnují své práci a jsou pfiipraveni uspokojit pfiání klientû. Na i produktoví manaïefii neustále usilují o to, posunovat hranice inovativnosti s pomocí nov ch finanãních nástrojû, a doplàovat tak (uï dnes rozsáhlou) nabídku bankovních sluïeb. Jsme si vûdomi faktu, Ïe rozvoj a podpora na ich zamûstnancû je proces, kter nikdy nekonãí. T mová práce zakládá ná úspûch. Abychom ho dosáhli, poskytujeme v em pracovníkûm intenzivní kvalifikovaná kolení na lokální i mezinárodní úrovni. Podporujeme také dal í zvy ování znalostí na ich vedoucích pracovníkû prostfiednictvím rozvojov ch programû jak pfiímo v jednotliv ch poboãkách, tak i v celosvûtovém vzdûlávacím centru. Stanovováním individuálních v konnostních cílû motivujeme v echny zamûstnance Citibank k profesnímu rûstu. Tím, Ïe podporujeme rozvoj potenciálu sv ch zamûstnancû, investujeme do vlastní budoucnosti. Napomáhá nám to udrïovat vysok standard sluïeb a s tím spojenou spokojenost zákazníkû, kterou opakovanû potvrzují na e prûzkumy. Podporou zamûstnancû navíc stvrzujeme své postavení vedoucí zahraniãní banky v âeské republice. Va e budoucnost je i na í budoucností. 9

12 Retailové bankovnictví V únoru 2001 zahájila Citibank provoz sluïeb drobného bankovnictví, které vycházejí z úspûchû, kter ch banka za dobu své existence na ãeském trhu dosáhla. Komplexní kála sluïeb pro individuální klienty zahrnuje bûïné a spofiící úãty, termínované vklady, kreditní karty, osobní pûjãky, soukromé podílové fondy a privátní bankovní sluïby s názvem CitiGold. SluÏby klientûm poskytujeme v infrastruktufie novû otevíran ch poboãek. Bankovní transakce lze zároveà provádût prostfiednictvím telefonu v rámci sluïby CitiPhone a pfies internet díky produktu CitiDirect. Vûfiíme, Ïe roz ífiení sluïeb o retailové bankovnictví posílí postavení Citibank na ãeském trhu a zaruãí jí prvenství ve v ech oblastech bankovního podnikání. První poboãka, která nabízí kompletní spektrum sluïeb, byla otevfiena uï v únoru roku Do konce tohoto roku plánujeme otevfiít dal ích osm poboãek. Zahájení sluïeb v rámci retailového bankovnictví a na e první produkty v âeské republice maximálnû vyuïijí úspûchu skupiny Citicorp a jejích rozsáhl ch globálních zku eností s poskytováním podobného typu sluïeb klientûm po celém svûtû. Právû Citicorp si udrïuje jednu z nejvy ích pozic v oblasti sluïeb individuálním zákazníkûm na svûtû. Citicorp poskytuje sluïby majitelûm více neï 100 miliónû kreditních karet po celém svûtû a spravuje investice v celkové hodnotû 133 miliard dolarû. Divize bankovních sluïeb pro drobné klienty bude úzce spolupracovat s ostatními oddûleními Citibank v âeské republice, aby mohla v em klientûm nabízet irokou kálu bankovních sluïeb rûzného typu. Propojením jednotliv ch procesû navazujících na zákaznické sluïby s existujícími sluïbami podnikového bankovnictví dokázala Citibank zv it efektivitu. Provádûní tûchto v znamn ch zmûn bude podporovat masivní marketingová kampaà, která by mûla pfiilákat nové zákazníky a zv it povûdomí o na ich sluïbách. Odbornû vy kolení pracovníci budou pfiipraveni poskytnout v em klientûm co moïná nejlep í sluïby drobného bankovnictví. Vûfiíme, Ïe roz ífiení sluïeb o retailové bankovnictví posílí postavení Citibank na ãeském trhu a zaruãí jí prventsví ve v ech oblastech bankovního podnikání :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

13 CitiGold: Vybran manaïer vám zprostfiedkuje v echny na e sluïby. 11

14 12 13:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

15 Bankovnictví pro podnikovou klientelu Základním úkolem skupiny podnikového bankovnictví je vytváfiet a upevàovat dlouhodobé vztahy s vybran mi nadnárodními spoleãnostmi, s velk mi a stfiednû velk mi lokálními podniky a s finanãními institucemi. Na e produkty a sluïby jsou pfiipraveny na míru specifick m potfiebám kaïdé firmy. Nabízíme kompletní portfólio investiãních produktû a sluïeb podnikového financování zahrnující jak základní, tak i sofistikované produkty z oblasti treasury. Dále kompletní fiízení likvidity a sluïby platebního styku, podnikové finance a poradenství, leasing, makléfiské sluïby a investiãní bankovnictví. O kaïdého na eho zákazníka peãuje jeden manaïer, kter se ve spolupráci s produktov mi specialisty stará o bezchybné vyfiízení v ech jeho poïadavkû. V roce 2000 dosáhla skupina podnikového bankovnictví dal ího v znamného rûstu poãtu nov ch zákazníkû a nav ení objemu obchodních transakcí u stávajících klientû. Poãet obchodních transakcí v loàském roce posunul laèku na ich úspûchû. Souãasnû jsme zachovali zdravé a kvalitní úvûrové portfólio. Také letos hodláme pokraãovat v úspû né strategii dal ího roz ifiování zákaznické základny. Chceme si udrïet vedoucí postavení v roz ifiování nabídky produktû a inovativních fie ení, v oblasti fiízení likvidity a platebního styku, fie ení na bázi elektronického bankovnictví, strukturovan ch obchodû a finanãních derivátû i sluïeb investiãního bankovnictví. Vedle toho usilujeme o to, aby zûstal zachován tradiãnû vysok standard kvality v ech sluïeb. Na e sluïby jsou pfiipraveny s ohledem na individuální potfieby jednotliv ch podnikû. Pro své zákazníky pracujeme i tehdy, kdyï jiní (ostatní) spí. 13

16 Skupina Citibusiness Citibank stále vyhledává pfiíleïitosti k nabídce bankovních sluïeb pro specifické potfieby stfiedních a mal ch podnikû (SME) v âeské republice. Na ãesk trh jsme vstoupili teprve v roce Velice záhy jsme si v ak vybudovali renomé spolehlivého bankovního partnera ãesk ch firem s obratem do jedné miliardy. Nyní nabízíme kompletní kálu finanãních produktû prostfiednictvím bezpeãného a pfiedev ím vysoce efektivního internetového bankovnictví, která zahrnuje fiízení likvidity a platební styk i podnikové finance. Seznam, v bûr, paletu??? finanãních fie ení stále roz ifiujeme o nové produkty, které vznikají s ohledem na aktuální pfiání zákazníkû. V roce 2000 v znamnû vzrostl poãet na ich zákazníkû - získali jsme více neï 2700 nov ch klientû. V souãasnosti tedy poskytujeme sluïby celkem tfiem tisícovkám klientû. Celková v e úvûrû, které jsme jim poskytli, dosáhla 2,8 miliardy korun. RovnûÏ rok 2001 bude pro nás dal í expanzivní fází. Na ím cílem je získat dal í dva tisíce nov ch zákazníkû a dosáhnout hodnoty 6,8 miliardy korun poskytnut ch úvûrû. S touto strategií dosáhneme plánovaného 10procentního podílu na ãeském trhu stfiedních a mal ch podnikû (SME) do roku T m skupiny Citibusiness bude i nadále pokraãovat v úspû nû nastolené strategii v voje produktû a sluïeb a ve zvy ování renomé banky, která nabízí ty nejkvalitnûj í sluïby. V roce 2000 v znamnû vzrostl poãet na ich zákazníkû - získali jsme více neï 2700 nov ch klientû. V souãasnosti tedy poskytujeme sluïby celkem tfiem tisícovkám klientû :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

17 Nikdy nevím, kde budu. Ale vím, u které banky chci mít úãet. 15

18 16 15:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

19 Skupina finanãních institucí a globální správa cenn ch papírû Skupina finanãních institucí a globální správa cenn ch papírû zprostfiedkovává pro své klienty pûsobící na ãeském finanãním a kapitálovém trhu bankovní sluïby tuzemské i mezinárodní. K na im zákazníkûm patfií domácí i zahraniãní banky, poji Èovny, obchodníci s cenn mi papíry, zprostfiedkovatelé obchodních transakcí a ostatní institucionální investofii. V roce 2000 jsme pokraãovali v expanzi do mimobankovního sektoru a oslovili jsme zejména penzijní fondy a investiãní spoleãnosti. Na e nabídka nyní zahrnuje sluïby spojené s fiízením portfólií cenn ch papírû, sluïby depozitáfie, správu cenn ch papírû a vázan ch depozit, vypofiádávání obchodû s cenn mi papíry a rûzné dal í agenturní sluïby vãetnû vedení vázan ch úãtû. Rozsáhlá základna zákazníkû a iroká nabídka sluïeb umoïnily skupinû Citibank dále posílit její vedoucí postavení v oblasti správy zahraniãních cenn ch papírû. Na e úspûchy v oblasti úschovy cenn ch papírû potvrzují i prestiïní oborová ocenûní Best Sub-Custodian" a Best Clearing Bank", udûlená mezinárodním ãasopisem Global Investor Magazine. Podobnû jako cena od ãasopisu Custodian Magazine jsou jedním z mnoha dokladû v luãné pozice na í finanãní skupiny na finanãním trhu. V roce 2000 jsme pokraãovali v expanzi do mimobankovního sektoru a oslovili jsme zejména penzijní fondy a investiãní spoleãnosti. CitiPhone: âas mûïete vyuïít lépe neï ãekáním ve frontû. 17

20 ízení likvidity a platební styk Nabízet inovativní produkty a sluïby v em klientûm od nadnárodních spoleãností a lokálních korporací aï po malé a stfiední podniky je hlavním cílem pracovníkû oddûlení fiízení likvidity a platebního styku. Celkové finanãní v sledky kaïdé z firem ãím dál více ovlivàuje efektivní správa likvidity. My vyvíjíme sluïby tak, aby co nejlépe vyhovovaly promûnliv m poïadavkûm klientû i celkov m ekonomick m podmínkám. Na i obchodní a produktoví manaïefii úzce spolupracují s odborníky z oddûlení vztahû se zákazníky. KlientÛm nabízejí produkty v následujících oblastech: tuzemsk a zahraniãní platební styk, elektronické obchodování (ecommerce), mobilní elektronické obchodování (m-commerce), platební karty, fiízení likvidity, elektronické bankovnictví, obchodní sluïby a financování. Rok 2000 pfiinesl mimo jiné start sluïeb na bázi elektronického obchodování (e-commerce). V této oblasti se Citibank chce stát vedoucí hráãem trhu v celosvûtovém mûfiítku, a proto s tûmito fie eními pfii la i na ãesk trh. CitiDirect je nov systém internetového bankovnictví, jehoï mohou vyuïívat nadnárodní spoleãnosti a lokální firemní zákazníci. Díky nûmu lze pracovat s úãtem v reálném ãase. Stále rostoucí nabídka na ich produktû a sluïeb dává zákazníkûm do rukou nástroje k flexibilní správû bankovních transakcí bez ãasov ch omezení. CitiDirect doplàuje sluïby internetového bankovnictví pro malé a stfiední podniky, které je pouïívají jako hlavní komunikaãní kanál uï od roku :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

21 PoÏadavky na bezpeãn platební nástroj pro elektronické platby na internetu se nestále zpfiísàují. Jako odpovûì na tento v voj jsme pfiedstavili Citibank Payment Gateway. Jako odpovûì na narûstající. Zaji Èuje bezpeãné finanãní transakce na internetu v rámci jediného online vstupu. Na e fie ení si svou inovativností a jedineãn mi charakteristikami rychle získalo velk zájem ze strany uïivatelû, kter m umoïnilo pokroãit v zavádûní strategie elektronického podnikání. Zaãali jsme také pracovat na sluïbû CitiMobile, která dovolí klientûm pfiistupovat k Citibank Payment Gateway prostfiednictvím mobilních telefonû vybaven ch technologií WAP. Vûfiíme, Ïe nepfietrïit proud inovací, individuální sluïby a vstfiícn i zodpovûdn pfiístup ke klientûm jsou klíãem k úspûchu v oblasti správy hotovosti a obchodních sluïeb na velmi konkurenãním ãeském trhu. Kromû toho jsme zkvalitàovali i tradiãní sluïby správy hotovosti. V raznû jsme roz ífiili sluïby t kající spojené s firemními kartami VISA, sbûr hotovosti a úãetních produktû. Pfies 60 procent na ich zákazníkû nyní vyuïívá sluïeb Citibank v oblasti správy likvidity. Centralizaci hotovosti rovnûï i metodou nulov ch zûstatkû - hojnû vyuïívají jak nadnárodní spoleãnosti, tak i velké lokální korporace. Ve spolupráci s poji Èovnou EGAP jsme také pfiipravili finanãní program na podporu exportu. Jeho úkolem je kompletní zaji tûní kaïdé ãásti transakce: od dokumentárních platebních nástrojû a financování, které pfiedchází samotnému exportu, aï po obdrïení platby. Na ím cílem je zajistit zákazníkûm nejvhodnûj í a nejbezpeãnûj í fie ení i tehdy, kdyï vyváïejí do zemí s vy ím rizikem. Vûfiíme, Ïe nepfietrïit proud inovací, individuální sluïby a vstfiícn i zodpovûdn pfiístup ke klientûm jsou klíãem k úspûchu v oblasti správy hotovosti a obchodních sluïeb na velmi konkurenãním ãeském trhu. CitiDirect: Správa penûz? Staãí kliknout. 19

22 Treasury Skupina Treasury má svûj podíl na tom, Ïe Citibank je stále v âeské republice zahraniãní bankou ãíslo jedna. Na i mezibankovní obchodníci, pûsobící na místních finanãních trzích, patfií mezi tzv. tvûrce trhu v oblasti FX, derivátû a cenn ch papírû. Díky tomu mûïeme klientûm zaji Èovat rychlé sluïby za konkurenãní ceny. I pfies zv enou konkurenci a slab í ekonomické ukazatele zemû v prûbûhu celého loàského roku pomohl ná t m 24 odborníkû Citibank udrïet postavení vedoucího poskytovatele finanãních produktû a sluïeb na ãeském trhu. Pomal ekonomick rûst spolu s nízkou inflací a problémy s úvûry v oblasti bankovních aktiv poznamenávaly tuzemské finanãní trhy po vût inu roku Pro oddûlení Treasury se v ak tyto zmûny projevily zejména lep í likviditou trhu, sníïenou volatilitou úrokov ch sazeb a zkvalitnûním portfólia primárních vkladatelû. Postupující privatizaãní proces zaloïen na investiãních pobídkách ve stejném období pfiitahoval patfiiãn objem pfiím ch zahraniãních investic. To sehrálo dûleïitou roli ve v voji kurzu ãeské koruny na trhu FX, kde koruna oproti euru posílila témûfi o tfii procenta. T m Treasury hbitû reagoval na situaci na trhu a sehrál vedoucí úlohu pfii fiízení velk ch finanãních tokû pro své zákazníky. T m také vytvofiil atraktivní investiãní moïnosti pro firemní zákazníky a finanãní instituce. Marketingov t m oddûlení Treasury zajistil dal í rûst tím, Ïe zdûraznil pfiístup Citibank k mezinárodním trhûm a pokraãoval ve v voji inovativních a individuálních finanãních produktû. V sledky na eho zakaznického prûzkumu ukazují, Ïe profesionalita, zodpovûdnost, pfievaha v oblasti produktû a proaktivní pfiístup v ech na ich obchodníkû a tvûrcû trhu se odrazily ve velmi vysoké spokojenosti zákazníkû. Tyto úspûchy pomáhají t mu Treasury získávat nové klienty, jimï nabízí vysoce sofistikované finanãní nástroje na míru :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

23 Celosvûtová síè Citigroup je zárukou finanãního bezpeãí lokálních klientû. 21

24 22 20:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

25 Citicorp investiãní spoleãnost Citicorp investiãní spoleãnost a. s. (CIC) byla v âeské republice zaloïena v roce 1997 jako nezávisl právnick subjekt, aby poskytovala zákazníkûm Citibank sluïby v oblasti fiízení investic. Ke konci roku 2000 spravovala spoleãnost aktiva v celkové v i pfiesahující 5 miliard Kã. Jde o nárûst o 125 procent, nejvy í od zaloïení firmy. Jedním ze stûïejních faktorû, které zpûsobily tento rûst, byl ná vstup na trh penzijních fondû. CIC nabízí investorûm moïnost investovat do tfií podílov ch fondû a poskytuje téï sluïby penzijním fondûm tfietích stran. Podílové fondy jsou investiãní pfiíleïitostí jak pro institucionální, tak i pro individuální investory. Díky vysoké profesionalitû sluïeb na ich portfóliov ch manaïerû a schopnostem analytikû, ktefií pfiipravují podklady pro optimální investiãní rozhodnutí, patfií v echny tfii fondy mezi pût nejv konnûj ích v âeské republice. Na e investiãní strategie se zakládá na vysoce sofistikovan ch a detailních anal zách informací z globálních finanãních trhû. Stabilní v sledky hospodafiení investiãních fondû a neustálá snaha celého t mu poskytovat na im klientûm vysoce kvalifikované sluïby v oblasti fiízení investic fiadí CIC mezi nejv znamnûj í a nejuznávanûj í spoleãnosti na ãeském kapitálovém trhu. Je to postavení, které si hodláme udrïet. Díky vysoké profesionalitû sluïeb na ich portfóliov ch manaïerû a schopnostem analytikû patfií v echny tfii fondy mezi pût nejv konnûj ích v âeské republice. Na v ech cestách se mohu spolehnout na jedinou banku. 23

26 Podnikové finance Skupina podnikov ch financí pomáhá klientûm získat finanãní prostfiedky na tuzemsk ch i mezinárodních finanãních a kapitálov ch trzích. Na e sluïby zahrnují syndikované pûjãky na míru, finanãní poradenství, vydávání dluhopisû, strukturované obchodní finance a rûzné dal í investiãní a komerãní bankovní produkty. Citibank je vedoucí zfiizovatel syndikovan ch pûjãek v âeské republice i v globálním mûfiítku. Spolu s na í sesterskou spoleãností Schroder Salomon Smith Barney mûïeme zákazníkûm nabídnout jak koliv produkt firemního nebo investiãního bankovnictví v té nejvy í kvalitû. Leasingové sluïby V prûbûhu roku 2000 jsme prostfiednictvím leasingu financovali nákup nového zafiízení za více neï 1,2 miliardy korun. V roce 2001 roz ifiujeme nabídku o produkty zaloïené na novém zpûsobu financování aktiv. Citibank nabízí v âeské republice leasingové sluïby prostfiednictvím nezávislého právního subjektu CitiLeasing s.r.o. Mimo jiné financujeme leasingové kontrakty na dopravní prostfiedky, vybavení pro stavební firmy a tiskárny. Na ich sluïeb mohou vyuïívat v ichni klienti Citibank vãetnû nadnárodních spoleãností, velk ch tuzemsk ch firem i mal ch a stfiedních podnikû. V prûbûhu roku 2000 jsme prostfiednictvím leasingu financovali nákup nového zafiízení za více neï 1,2 miliardy korun. V roce 2001 roz ifiujeme nabídku o produkty zaloïené na novém zpûsobu financování aktiv. Je tû více se chceme zamûfiit na produkty na míru nadnárodním a hlavním tuzemsk m firmám a pomáhat rozvíjejícím se tuzemsk m spoleãnostem v rûstu financováním jejich kapitálov ch v dajû pomocí leasingu :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

27 Pokládáme základy va ich budoucích úspûchû. 25

28 26 24:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

29 Makléfiské sluïby Makléfiské sluïby nabízí Citibank prostfiednictvím své dcefiiné spoleãnosti Citicorp Securities, která je ãlenem a akcionáfiem Burzy cenn ch papírû Praha od roku Na imi zákazníky jsou pfiedev ím institucionální investofii domácí i zahraniãní, kter m zaji Èujeme pfiístup na v echny nejdûleïitûj í trhy s cenn mi papíry na svûtû. Rok 2000 byl pro nás velmi úspû n. MakléfiÛm se podafiilo získat fiadu nov ch klientû a celkov obrat tak dosáhl 22,5 miliardy korun. Na základû zv ené poptávky investorû jsme také roz ífiili nabídku sluïeb o obchodování se zahraniãními cenn mi papíry. Abychom uspokojili stoupající investiãní potfieby zákazníkû, budeme i nadále aktivní na praïské burze cenn ch papírû stejnû jako na hlavních svûtov ch burzách. Navíc své sluïby roz ífiíme o elektronické obchodování a zpfiístupníme je i dal ím institucionálním a individuálním klientûm. Rok 2000 byl pro nás velmi úspû n. MakléfiÛm se podafiilo získat fiadu nov ch klientû, a celkov obrat tak dosáhl 22,5 miliardy korun. Bankovní produkty a sluïby, které chci a potfiebuji pro svou budoucnost. 27

30 ídicí orgány David C. Francis generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva Terence J. Kyle v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva David Kay v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva Pfiedstavenstvo Citibank a.s.mûlo tu ãest pfiedloïit vám v roãní zprávu za rok Pfiedstavenstvo: David C. Francis generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva David Kay v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva Terrance J. Kyle v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva Franti ek Máslo v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva 28 02:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

31 Franti ek Máslo v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva Dozorãí rada: Marc Desaedeleer pfiedseda dozorãí rady Taranjit Singh ãlen dozorãí rady A. T. Tshibaka ãlen dozorãí rady Citi nikdy nespí. 29

32 30 04:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

33 Zpráva pfiedstavenstva Pfiedstavenstvo Citibank a.s. pfiedkládá v roãní zprávu banky za rok Podle zákona ã. 158/1989 Sb., o bankách a spofiitelnách byla Citibank a.s. ( Banka ) dne 15. ledna 1991 udûlena se souhlasem tehdej í Státní banky ãeskoslovenské univerzální bankovní licence umoïàující bance ãinnost ve v ech oblastech bankovnictví a finanãních sluïeb. Dále je Citibank a.s. drïitelem univerzální devizové licence udûlené Státní bankou ãeskoslovenskou dne 23. srpna 1991, která umoïàuje bance provádût devizové operace podle devizového zákona ã. 219/1995 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Banka byla zapsána do obchodního rejstfiíku se sídlem v Praze v ãervnu Banka je dcefiinou spoleãností ve stoprocentním vlastnictví Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), která je ve stoprocentním vlastnictví Citibank, N.A. v New Yorku. Hlavní holdingovou spoleãností je Citigroup, skupina se sídlem ve Spojen ch státech poskytující finanãní sluïby prostfiednictvím sv ch zastoupení ve 100 zemích po celém svûtû. Celkov akciov kapitál Citigroup k 31. prosinci 2000 byl 66,2 miliardy USD. âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady jsou uvedeni na stranû 2. David C. Francis Roãní úãetní závûrka banky byla pfiipravena v souladu se zákony âeské republiky a se stanovami banky. Úãetní knihy banky a roãní úãetní závûrka jsou vedeny a pfiedkládány v ãesk ch korunách (Kã). Franti ek Máslo V období od 1. ledna do 31. prosince 2000 banka vykázala zisk po zdanûní Kã (1999: Kã). Pfiedstavenstvo navrhuje pfievést Kã (1999: Kã) ze zisku do zákonného rezervního fondu. Kapitálová pfiimûfienost k 31. prosinci 2000 byla 20.15% (1999: 18.99%), coï je pfii porovnání s minimální vyïadovanou kapitálovou pfiimûfieností, jeï je 8.00 %, velmi pfiíznivé. David Kay Bûhem roku 2000 pfiedstavenstvo pravidelnû informovalo dozorãí radu a konzultovalo s ní ve keré obchodní ãinnosti a finanãní v sledky. KPMG âeská republika Audit s.r.o. je statutárním auditorem banky a vydal auditorskou zprávu o ovûfiení roãní úãetní závûrky ke dni a za rok konãící dnem 31. prosince Terrance J. Kyle Roãní úãetní závûrka 31

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 2003 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 obsah úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 údaje o statutárních a dozorãích orgánech 11 údaje o odpovûdn ch osobách 15

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

V roãní zpráva 2007. Citibank a.s.

V roãní zpráva 2007. Citibank a.s. V roãní zpráva 2007 Citibank a.s. Citibank a.s. je dcefiinou spoleãností Citibank Overseas Investment Corporation, stoprocentnû vlastnûnou Citibank, N.A., se sídlem v New Yorku. Na ãeském trhu pûsobí jiï

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

STAVÍME MOSTY K LIDEM. V roãní zpráva 2006. Citibank a.s.

STAVÍME MOSTY K LIDEM. V roãní zpráva 2006. Citibank a.s. STAVÍME MOSTY K LIDEM V roãní zpráva 2006 Citibank a.s. Citibank a.s. působí již 15 let velmi úspěšně na českém trhu. Banka je dceřinou společností Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), která

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní Semi-Annual zpráva Report (neauditovaná) (unaudited) k 30th 30. ãervnu June 2002 OBSAH STRANA ZPRÁVA SPOLEâNOSTI PIONEER

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Kapitola Úvod 5 O Spoleãnosti 6 Vznik Spoleãnosti a její historie 6 Produkty a sluïby

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 ÚČETNICTVÍ A DANĚ Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69 Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 Prezentace účetních informací v kontextu pravidel IFRS... str.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla V roãní zpráva 2000 Rating âeské spofiitelny k 31. 12. 2000 ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla Fitch BBB F2 D/E 2 stable Moody s Baa1

Více

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní MINISTERSTVO FINANCÍ Úfiad státního dozoru v poji Èovnictví a penzijním pfiipoji tûní 001 Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 V roãní zpráva za rok 2001 Státní dozor v penzijním

Více

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ 1999 V R O â N Í Z P R Á V A 1999 V R O â N Í Z P R Á V A O RGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Bohdan Pásek Franti ek Pekáã Ing. Jindfiich Broukal Karel BrÛna Ing. Zbynûk

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více