7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû"

Transkript

1 V roãní zpráva 2000

2 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

3 Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1

4 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

5 Obsah v roãní zprávy xx xx Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva V voj nejdûleïitûj ích ekonomick ch ukazatelû Na e hospodafiení a strategie Zpráva vedení Lidské zdroje Retailové bankovnictví Bankovnictví pro podnikovou klientelu Skupina Citibusiness Skupina finanãních institucí a globální správa cenn ch papírû ízení likvidity a platební styk Treasury Citicorp investiãní spoleãnost Podnikové finance Leasingové sluïby Makléfiské sluïby ídící orgány Finanãní zpráva Zpráva pfiedstavenstva Roãní úãetní závûrka Pfiíloha roãní úãetní závûrky Auditorská zpráva Vnitfiní struktura, dcefiiné spoleãnosti, poboãky âas jsou peníze. etfiete je se Citibank. 3

6 Citibank: Va e penize jsou ve spolehliv ch rukách Dear friends, We are very proud of the talent depth within our organization and our performance culture. Our customer, product and support areas have employees who are committed to customer focus, professionalism, quality and teamwork. Despite a major investment in our Retail Banking Business, 2000 was a very successful year with net profits up to CZK 855 million compared with CZK 206 million in Net interest income was steady at CZK 1.2 billion as well as net profit from financial operations at CZK 964 million, but we were able to increase our fees & commissions by 38% resulting in total operating income of CZK 2.9 billion. This corresponds with our strategy of restructuring our pricing toward fee based revenues and placing less reliance on interest revenues as the spreads diminish between loans and deposits. Extraordinary income was related to the one time MTM of our derivative book due to a the adoption of the new act on banks. Due to the improvement in the economy and our conservative lending criteria, no new net additions for credit adjustments were necessary in We did, however, add CZK 208 million in general loan reserves which is consistent with our conservative approach to credit in ensuring all potential reserves are adequately reserved against. The increase in revenue as well as stabilization of the credit environment led to an increase in net profit after tax of 415% to CZK 855 million. The implementation of our 2001 strategy is on track and is in line with our core strategy of past years. Our long-standing Corporate bank is performing well and we are looking to further penetrate our market share in the Top Tier Local Corporate Group. After a major investment in 1999, our Emerging Local Corporate business has progressed extremely well and is already meeting Citibank standard financial profitability. We have just invested heavily in our Retail banking business which we believe will now complete our full product line of banking services within the Czech Republic. This launch of Retail banking is also crucial in our long-term strategy of being a Czech Embedded bank through organic growth. 4 09:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7 Despite a major investment in our Retail Banking Business, 2000 was a very successful year with net profits up to CZK 855 million compared with CZK 206 million in Net interest income was steady at CZK 1.2 billion as well as net profit from financial operations at CZK 964 million, but we were able to increase our fees & commissions by 38% resulting in total operating income of CZK 2.9 billion. This corresponds with our strategy of restructuring our pricing toward fee based revenues and placing less reliance on interest revenues as the spreads diminish between loans and deposits. Extraordinary income was related to the one time MTM of our derivative book due to a the adoption of the new act on banks. Due to the improvement in the economy and our conservative lending criteria, no new net additions for credit adjustments were necessary in We did, however, add CZK 208 million in general loan reserves which is consistent with our conservative approach to credit in ensuring all potential reserves are adequately reserved against. The increase in revenue as well as stabilization of the credit environment led to an increase in net profit after tax of 415% to CZK 855 million. The implementation of our 2001 strategy is on track and is in line with our core strategy of past years. Our long-standing Corporate bank is performing well and we are looking to further penetrate our market share in the Top Tier Local Corporate Group. After a major investment in 1999, our Emerging Local Corporate business has progressed extremely well and is already meeting Citibank standard financial profitability. We have just invested heavily in our Retail banking business which we believe will now complete our full product line of banking services within the Czech Republic. This launch of Retail banking is also crucial in our 5

8 V voj nejdûleïitûj ích ekonomick ch ukazatelû (tis. Kã) Celková aktiva Celkové vlastní jmûní âisté úrokové v nosy âist zisk z finanãních operací âisté poplatky a odmûny Celkové provozní v nosy Zisk pfied zdanûním a pfied tvorbou a pouïitím rezerv a opravn ch poloïek k úvûrûm Zisk pfied zdanûním âist zisk Obchodní místa Kapitálová pfiimûfienost 20 % 19 % 15 % 6 10:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

9 Na e hospodafiení a strategie PfiestoÏe jsme v roce 2000 vynaloïili rozsáhlé investice na bankovní sítû pro fyzické osoby, byl tento rok pro na i banku velmi úspû n. Skonãil totiï celkov m ãist m ziskem 855 miliónû korun, zatímco v roce 1999 ãinil zisk 206 miliónû korun. âist úrokov v nos byl podobnû jako v pfiedchozích letech pomûrnû stabilní - dosáhl 1,2 miliardy korun. Bance se v ak podafiilo zv it ãist objem pfiíjat ch poplatkû a provizí o 38 procent, a to vedlo k celkov m provozním v nosûm ve v i 2,9 miliardy korun. Ve srovnání s pfiedchozím rokem (2,3 mld.) jde o 26procentní nárûst. Takov v voj je plnû v souladu s na í strategií: zmûnit strukturu v nosû ve prospûch v nosû z poplatkû a ménû se spoléhat na v nosy z úrokû, kde se marïe mezi úroky z depozit a úvûrû neustále sniïuje. Mimofiádné v nosy zahrnují zejména zisk z pfiecenûní derivátov ch obchodû na reálnou hodnotu, která byla zaúãtována v souladu se zmûnou úãetních postupû banky. PfiestoÏe jsme v roce 2000 vynaloïili rozsáhlé investice na bankovní sítû pro fyzické osoby, byl tento rok pro na i banku velmi úspû n. Skonãil totiï celkov m ãist m ziskem 855 miliónû korun. Vzhledem k pozitivnímu v voji ekonomické situace a díky na im konzervativním metodám poskytování úvûrû nebylo nutné v roce 2000 tvofiit dal í opravné poloïky k úvûrûm. Pfiesto jsme - v souladu se sv m konzervativním pfiístupem k poskytování úvûrû a zaji tûní pokrytí v ech potenciálních rizik dostateãnou v í rezerv - vytvofiili v eobecnou rezervu na krytí ohroïen ch úvûrû ve v i 208 miliónû korun. NárÛst v nosû a stabilizace ekonomiky pfiispûly k rûstu na eho ãistého zisku po zdanûní na 415 procent, tedy na 855 miliónû korun. V roce 2001 uplatàujeme postupy, které jsou plnû v souladu se základní strategií banky z minul ch let. Na e dlouhodobá strategie pro podnikové bankovnictví se osvûdãila a navíc hledáme stále nové podnûty pro získání vût ího podílu na trhu velk ch a stfiednû velk ch ãesk ch podnikû. V roce 1999 banka uskuteãnila velkou investici do skupiny podnikového bankovnictví pro rozvíjející se spoleãnosti, která si na trhu vede velice dobfie a uï nyní splàuje standardní finanãní ukazatele stanovené v rámci celosvûtové sítû Citibank. Koncem roku 2000 Citibank investovala do rozvoje bankovnictví pro drobnou klientelu, jeï v souãasné dobû nabízí zákazníkûm v âeské republice plné spektrum sluïeb. Rozvoj bankovnictví pro fyzické osoby je dûleïitou souãástí na í dlouhodobé podnikatelské strategie v âeské republice. Celkové vlastní jmûní spoleãnosti ve v i 6,1 miliardy korun se projevilo v úrovni ukazatele kapitálové pfiimûfienosti ve v i 20,15 procenta. Jde o velmi pfiízniv v sledek, neboè minimální hodnota stanovená regulátorem ãiní 8 procent. Vûfiíme, Ïe tato úroveà vlastního jmûní spoleãnosti vytvofií siln základ pro strategii získávání nov ch klientû. U nás poznáte, co je to pohodlí. 7

10 Zpráva vedení Aktivity banky organizujeme podle rûzn ch skupin zákazníkû a podle typû produktû a sluïeb. Hlavní aktivity podle skupin zákazníkû jsou: podnikové bankovnictví, retailové bankovnictví, skupina finanãních institucí a sluïby Citibusiness pro malé a stfiední podniky. Hlavní typy produktû pfiedstavují treasury, fiízení likvidity, podnikové finance, fiízení investic, makléfiské sluïby a leasingové produkty. 8 11:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

11 Lidské zdroje Firma je právû tak dobrá, jak dobfií jsou její zamûstnanci. V Citibank mohou pracovat jen ti nejlep í z nejlep ích, ktefií se plnû vûnují své práci a jsou pfiipraveni uspokojit pfiání klientû. Na i produktoví manaïefii neustále usilují o to, posunovat hranice inovativnosti s pomocí nov ch finanãních nástrojû, a doplàovat tak (uï dnes rozsáhlou) nabídku bankovních sluïeb. Jsme si vûdomi faktu, Ïe rozvoj a podpora na ich zamûstnancû je proces, kter nikdy nekonãí. T mová práce zakládá ná úspûch. Abychom ho dosáhli, poskytujeme v em pracovníkûm intenzivní kvalifikovaná kolení na lokální i mezinárodní úrovni. Podporujeme také dal í zvy ování znalostí na ich vedoucích pracovníkû prostfiednictvím rozvojov ch programû jak pfiímo v jednotliv ch poboãkách, tak i v celosvûtovém vzdûlávacím centru. Stanovováním individuálních v konnostních cílû motivujeme v echny zamûstnance Citibank k profesnímu rûstu. Tím, Ïe podporujeme rozvoj potenciálu sv ch zamûstnancû, investujeme do vlastní budoucnosti. Napomáhá nám to udrïovat vysok standard sluïeb a s tím spojenou spokojenost zákazníkû, kterou opakovanû potvrzují na e prûzkumy. Podporou zamûstnancû navíc stvrzujeme své postavení vedoucí zahraniãní banky v âeské republice. Va e budoucnost je i na í budoucností. 9

12 Retailové bankovnictví V únoru 2001 zahájila Citibank provoz sluïeb drobného bankovnictví, které vycházejí z úspûchû, kter ch banka za dobu své existence na ãeském trhu dosáhla. Komplexní kála sluïeb pro individuální klienty zahrnuje bûïné a spofiící úãty, termínované vklady, kreditní karty, osobní pûjãky, soukromé podílové fondy a privátní bankovní sluïby s názvem CitiGold. SluÏby klientûm poskytujeme v infrastruktufie novû otevíran ch poboãek. Bankovní transakce lze zároveà provádût prostfiednictvím telefonu v rámci sluïby CitiPhone a pfies internet díky produktu CitiDirect. Vûfiíme, Ïe roz ífiení sluïeb o retailové bankovnictví posílí postavení Citibank na ãeském trhu a zaruãí jí prvenství ve v ech oblastech bankovního podnikání. První poboãka, která nabízí kompletní spektrum sluïeb, byla otevfiena uï v únoru roku Do konce tohoto roku plánujeme otevfiít dal ích osm poboãek. Zahájení sluïeb v rámci retailového bankovnictví a na e první produkty v âeské republice maximálnû vyuïijí úspûchu skupiny Citicorp a jejích rozsáhl ch globálních zku eností s poskytováním podobného typu sluïeb klientûm po celém svûtû. Právû Citicorp si udrïuje jednu z nejvy ích pozic v oblasti sluïeb individuálním zákazníkûm na svûtû. Citicorp poskytuje sluïby majitelûm více neï 100 miliónû kreditních karet po celém svûtû a spravuje investice v celkové hodnotû 133 miliard dolarû. Divize bankovních sluïeb pro drobné klienty bude úzce spolupracovat s ostatními oddûleními Citibank v âeské republice, aby mohla v em klientûm nabízet irokou kálu bankovních sluïeb rûzného typu. Propojením jednotliv ch procesû navazujících na zákaznické sluïby s existujícími sluïbami podnikového bankovnictví dokázala Citibank zv it efektivitu. Provádûní tûchto v znamn ch zmûn bude podporovat masivní marketingová kampaà, která by mûla pfiilákat nové zákazníky a zv it povûdomí o na ich sluïbách. Odbornû vy kolení pracovníci budou pfiipraveni poskytnout v em klientûm co moïná nejlep í sluïby drobného bankovnictví. Vûfiíme, Ïe roz ífiení sluïeb o retailové bankovnictví posílí postavení Citibank na ãeském trhu a zaruãí jí prventsví ve v ech oblastech bankovního podnikání :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

13 CitiGold: Vybran manaïer vám zprostfiedkuje v echny na e sluïby. 11

14 12 13:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

15 Bankovnictví pro podnikovou klientelu Základním úkolem skupiny podnikového bankovnictví je vytváfiet a upevàovat dlouhodobé vztahy s vybran mi nadnárodními spoleãnostmi, s velk mi a stfiednû velk mi lokálními podniky a s finanãními institucemi. Na e produkty a sluïby jsou pfiipraveny na míru specifick m potfiebám kaïdé firmy. Nabízíme kompletní portfólio investiãních produktû a sluïeb podnikového financování zahrnující jak základní, tak i sofistikované produkty z oblasti treasury. Dále kompletní fiízení likvidity a sluïby platebního styku, podnikové finance a poradenství, leasing, makléfiské sluïby a investiãní bankovnictví. O kaïdého na eho zákazníka peãuje jeden manaïer, kter se ve spolupráci s produktov mi specialisty stará o bezchybné vyfiízení v ech jeho poïadavkû. V roce 2000 dosáhla skupina podnikového bankovnictví dal ího v znamného rûstu poãtu nov ch zákazníkû a nav ení objemu obchodních transakcí u stávajících klientû. Poãet obchodních transakcí v loàském roce posunul laèku na ich úspûchû. Souãasnû jsme zachovali zdravé a kvalitní úvûrové portfólio. Také letos hodláme pokraãovat v úspû né strategii dal ího roz ifiování zákaznické základny. Chceme si udrïet vedoucí postavení v roz ifiování nabídky produktû a inovativních fie ení, v oblasti fiízení likvidity a platebního styku, fie ení na bázi elektronického bankovnictví, strukturovan ch obchodû a finanãních derivátû i sluïeb investiãního bankovnictví. Vedle toho usilujeme o to, aby zûstal zachován tradiãnû vysok standard kvality v ech sluïeb. Na e sluïby jsou pfiipraveny s ohledem na individuální potfieby jednotliv ch podnikû. Pro své zákazníky pracujeme i tehdy, kdyï jiní (ostatní) spí. 13

16 Skupina Citibusiness Citibank stále vyhledává pfiíleïitosti k nabídce bankovních sluïeb pro specifické potfieby stfiedních a mal ch podnikû (SME) v âeské republice. Na ãesk trh jsme vstoupili teprve v roce Velice záhy jsme si v ak vybudovali renomé spolehlivého bankovního partnera ãesk ch firem s obratem do jedné miliardy. Nyní nabízíme kompletní kálu finanãních produktû prostfiednictvím bezpeãného a pfiedev ím vysoce efektivního internetového bankovnictví, která zahrnuje fiízení likvidity a platební styk i podnikové finance. Seznam, v bûr, paletu??? finanãních fie ení stále roz ifiujeme o nové produkty, které vznikají s ohledem na aktuální pfiání zákazníkû. V roce 2000 v znamnû vzrostl poãet na ich zákazníkû - získali jsme více neï 2700 nov ch klientû. V souãasnosti tedy poskytujeme sluïby celkem tfiem tisícovkám klientû. Celková v e úvûrû, které jsme jim poskytli, dosáhla 2,8 miliardy korun. RovnûÏ rok 2001 bude pro nás dal í expanzivní fází. Na ím cílem je získat dal í dva tisíce nov ch zákazníkû a dosáhnout hodnoty 6,8 miliardy korun poskytnut ch úvûrû. S touto strategií dosáhneme plánovaného 10procentního podílu na ãeském trhu stfiedních a mal ch podnikû (SME) do roku T m skupiny Citibusiness bude i nadále pokraãovat v úspû nû nastolené strategii v voje produktû a sluïeb a ve zvy ování renomé banky, která nabízí ty nejkvalitnûj í sluïby. V roce 2000 v znamnû vzrostl poãet na ich zákazníkû - získali jsme více neï 2700 nov ch klientû. V souãasnosti tedy poskytujeme sluïby celkem tfiem tisícovkám klientû :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

17 Nikdy nevím, kde budu. Ale vím, u které banky chci mít úãet. 15

18 16 15:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

19 Skupina finanãních institucí a globální správa cenn ch papírû Skupina finanãních institucí a globální správa cenn ch papírû zprostfiedkovává pro své klienty pûsobící na ãeském finanãním a kapitálovém trhu bankovní sluïby tuzemské i mezinárodní. K na im zákazníkûm patfií domácí i zahraniãní banky, poji Èovny, obchodníci s cenn mi papíry, zprostfiedkovatelé obchodních transakcí a ostatní institucionální investofii. V roce 2000 jsme pokraãovali v expanzi do mimobankovního sektoru a oslovili jsme zejména penzijní fondy a investiãní spoleãnosti. Na e nabídka nyní zahrnuje sluïby spojené s fiízením portfólií cenn ch papírû, sluïby depozitáfie, správu cenn ch papírû a vázan ch depozit, vypofiádávání obchodû s cenn mi papíry a rûzné dal í agenturní sluïby vãetnû vedení vázan ch úãtû. Rozsáhlá základna zákazníkû a iroká nabídka sluïeb umoïnily skupinû Citibank dále posílit její vedoucí postavení v oblasti správy zahraniãních cenn ch papírû. Na e úspûchy v oblasti úschovy cenn ch papírû potvrzují i prestiïní oborová ocenûní Best Sub-Custodian" a Best Clearing Bank", udûlená mezinárodním ãasopisem Global Investor Magazine. Podobnû jako cena od ãasopisu Custodian Magazine jsou jedním z mnoha dokladû v luãné pozice na í finanãní skupiny na finanãním trhu. V roce 2000 jsme pokraãovali v expanzi do mimobankovního sektoru a oslovili jsme zejména penzijní fondy a investiãní spoleãnosti. CitiPhone: âas mûïete vyuïít lépe neï ãekáním ve frontû. 17

20 ízení likvidity a platební styk Nabízet inovativní produkty a sluïby v em klientûm od nadnárodních spoleãností a lokálních korporací aï po malé a stfiední podniky je hlavním cílem pracovníkû oddûlení fiízení likvidity a platebního styku. Celkové finanãní v sledky kaïdé z firem ãím dál více ovlivàuje efektivní správa likvidity. My vyvíjíme sluïby tak, aby co nejlépe vyhovovaly promûnliv m poïadavkûm klientû i celkov m ekonomick m podmínkám. Na i obchodní a produktoví manaïefii úzce spolupracují s odborníky z oddûlení vztahû se zákazníky. KlientÛm nabízejí produkty v následujících oblastech: tuzemsk a zahraniãní platební styk, elektronické obchodování (ecommerce), mobilní elektronické obchodování (m-commerce), platební karty, fiízení likvidity, elektronické bankovnictví, obchodní sluïby a financování. Rok 2000 pfiinesl mimo jiné start sluïeb na bázi elektronického obchodování (e-commerce). V této oblasti se Citibank chce stát vedoucí hráãem trhu v celosvûtovém mûfiítku, a proto s tûmito fie eními pfii la i na ãesk trh. CitiDirect je nov systém internetového bankovnictví, jehoï mohou vyuïívat nadnárodní spoleãnosti a lokální firemní zákazníci. Díky nûmu lze pracovat s úãtem v reálném ãase. Stále rostoucí nabídka na ich produktû a sluïeb dává zákazníkûm do rukou nástroje k flexibilní správû bankovních transakcí bez ãasov ch omezení. CitiDirect doplàuje sluïby internetového bankovnictví pro malé a stfiední podniky, které je pouïívají jako hlavní komunikaãní kanál uï od roku :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

21 PoÏadavky na bezpeãn platební nástroj pro elektronické platby na internetu se nestále zpfiísàují. Jako odpovûì na tento v voj jsme pfiedstavili Citibank Payment Gateway. Jako odpovûì na narûstající. Zaji Èuje bezpeãné finanãní transakce na internetu v rámci jediného online vstupu. Na e fie ení si svou inovativností a jedineãn mi charakteristikami rychle získalo velk zájem ze strany uïivatelû, kter m umoïnilo pokroãit v zavádûní strategie elektronického podnikání. Zaãali jsme také pracovat na sluïbû CitiMobile, která dovolí klientûm pfiistupovat k Citibank Payment Gateway prostfiednictvím mobilních telefonû vybaven ch technologií WAP. Vûfiíme, Ïe nepfietrïit proud inovací, individuální sluïby a vstfiícn i zodpovûdn pfiístup ke klientûm jsou klíãem k úspûchu v oblasti správy hotovosti a obchodních sluïeb na velmi konkurenãním ãeském trhu. Kromû toho jsme zkvalitàovali i tradiãní sluïby správy hotovosti. V raznû jsme roz ífiili sluïby t kající spojené s firemními kartami VISA, sbûr hotovosti a úãetních produktû. Pfies 60 procent na ich zákazníkû nyní vyuïívá sluïeb Citibank v oblasti správy likvidity. Centralizaci hotovosti rovnûï i metodou nulov ch zûstatkû - hojnû vyuïívají jak nadnárodní spoleãnosti, tak i velké lokální korporace. Ve spolupráci s poji Èovnou EGAP jsme také pfiipravili finanãní program na podporu exportu. Jeho úkolem je kompletní zaji tûní kaïdé ãásti transakce: od dokumentárních platebních nástrojû a financování, které pfiedchází samotnému exportu, aï po obdrïení platby. Na ím cílem je zajistit zákazníkûm nejvhodnûj í a nejbezpeãnûj í fie ení i tehdy, kdyï vyváïejí do zemí s vy ím rizikem. Vûfiíme, Ïe nepfietrïit proud inovací, individuální sluïby a vstfiícn i zodpovûdn pfiístup ke klientûm jsou klíãem k úspûchu v oblasti správy hotovosti a obchodních sluïeb na velmi konkurenãním ãeském trhu. CitiDirect: Správa penûz? Staãí kliknout. 19

22 Treasury Skupina Treasury má svûj podíl na tom, Ïe Citibank je stále v âeské republice zahraniãní bankou ãíslo jedna. Na i mezibankovní obchodníci, pûsobící na místních finanãních trzích, patfií mezi tzv. tvûrce trhu v oblasti FX, derivátû a cenn ch papírû. Díky tomu mûïeme klientûm zaji Èovat rychlé sluïby za konkurenãní ceny. I pfies zv enou konkurenci a slab í ekonomické ukazatele zemû v prûbûhu celého loàského roku pomohl ná t m 24 odborníkû Citibank udrïet postavení vedoucího poskytovatele finanãních produktû a sluïeb na ãeském trhu. Pomal ekonomick rûst spolu s nízkou inflací a problémy s úvûry v oblasti bankovních aktiv poznamenávaly tuzemské finanãní trhy po vût inu roku Pro oddûlení Treasury se v ak tyto zmûny projevily zejména lep í likviditou trhu, sníïenou volatilitou úrokov ch sazeb a zkvalitnûním portfólia primárních vkladatelû. Postupující privatizaãní proces zaloïen na investiãních pobídkách ve stejném období pfiitahoval patfiiãn objem pfiím ch zahraniãních investic. To sehrálo dûleïitou roli ve v voji kurzu ãeské koruny na trhu FX, kde koruna oproti euru posílila témûfi o tfii procenta. T m Treasury hbitû reagoval na situaci na trhu a sehrál vedoucí úlohu pfii fiízení velk ch finanãních tokû pro své zákazníky. T m také vytvofiil atraktivní investiãní moïnosti pro firemní zákazníky a finanãní instituce. Marketingov t m oddûlení Treasury zajistil dal í rûst tím, Ïe zdûraznil pfiístup Citibank k mezinárodním trhûm a pokraãoval ve v voji inovativních a individuálních finanãních produktû. V sledky na eho zakaznického prûzkumu ukazují, Ïe profesionalita, zodpovûdnost, pfievaha v oblasti produktû a proaktivní pfiístup v ech na ich obchodníkû a tvûrcû trhu se odrazily ve velmi vysoké spokojenosti zákazníkû. Tyto úspûchy pomáhají t mu Treasury získávat nové klienty, jimï nabízí vysoce sofistikované finanãní nástroje na míru :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

23 Celosvûtová síè Citigroup je zárukou finanãního bezpeãí lokálních klientû. 21

24 22 20:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

25 Citicorp investiãní spoleãnost Citicorp investiãní spoleãnost a. s. (CIC) byla v âeské republice zaloïena v roce 1997 jako nezávisl právnick subjekt, aby poskytovala zákazníkûm Citibank sluïby v oblasti fiízení investic. Ke konci roku 2000 spravovala spoleãnost aktiva v celkové v i pfiesahující 5 miliard Kã. Jde o nárûst o 125 procent, nejvy í od zaloïení firmy. Jedním ze stûïejních faktorû, které zpûsobily tento rûst, byl ná vstup na trh penzijních fondû. CIC nabízí investorûm moïnost investovat do tfií podílov ch fondû a poskytuje téï sluïby penzijním fondûm tfietích stran. Podílové fondy jsou investiãní pfiíleïitostí jak pro institucionální, tak i pro individuální investory. Díky vysoké profesionalitû sluïeb na ich portfóliov ch manaïerû a schopnostem analytikû, ktefií pfiipravují podklady pro optimální investiãní rozhodnutí, patfií v echny tfii fondy mezi pût nejv konnûj ích v âeské republice. Na e investiãní strategie se zakládá na vysoce sofistikovan ch a detailních anal zách informací z globálních finanãních trhû. Stabilní v sledky hospodafiení investiãních fondû a neustálá snaha celého t mu poskytovat na im klientûm vysoce kvalifikované sluïby v oblasti fiízení investic fiadí CIC mezi nejv znamnûj í a nejuznávanûj í spoleãnosti na ãeském kapitálovém trhu. Je to postavení, které si hodláme udrïet. Díky vysoké profesionalitû sluïeb na ich portfóliov ch manaïerû a schopnostem analytikû patfií v echny tfii fondy mezi pût nejv konnûj ích v âeské republice. Na v ech cestách se mohu spolehnout na jedinou banku. 23

26 Podnikové finance Skupina podnikov ch financí pomáhá klientûm získat finanãní prostfiedky na tuzemsk ch i mezinárodních finanãních a kapitálov ch trzích. Na e sluïby zahrnují syndikované pûjãky na míru, finanãní poradenství, vydávání dluhopisû, strukturované obchodní finance a rûzné dal í investiãní a komerãní bankovní produkty. Citibank je vedoucí zfiizovatel syndikovan ch pûjãek v âeské republice i v globálním mûfiítku. Spolu s na í sesterskou spoleãností Schroder Salomon Smith Barney mûïeme zákazníkûm nabídnout jak koliv produkt firemního nebo investiãního bankovnictví v té nejvy í kvalitû. Leasingové sluïby V prûbûhu roku 2000 jsme prostfiednictvím leasingu financovali nákup nového zafiízení za více neï 1,2 miliardy korun. V roce 2001 roz ifiujeme nabídku o produkty zaloïené na novém zpûsobu financování aktiv. Citibank nabízí v âeské republice leasingové sluïby prostfiednictvím nezávislého právního subjektu CitiLeasing s.r.o. Mimo jiné financujeme leasingové kontrakty na dopravní prostfiedky, vybavení pro stavební firmy a tiskárny. Na ich sluïeb mohou vyuïívat v ichni klienti Citibank vãetnû nadnárodních spoleãností, velk ch tuzemsk ch firem i mal ch a stfiedních podnikû. V prûbûhu roku 2000 jsme prostfiednictvím leasingu financovali nákup nového zafiízení za více neï 1,2 miliardy korun. V roce 2001 roz ifiujeme nabídku o produkty zaloïené na novém zpûsobu financování aktiv. Je tû více se chceme zamûfiit na produkty na míru nadnárodním a hlavním tuzemsk m firmám a pomáhat rozvíjejícím se tuzemsk m spoleãnostem v rûstu financováním jejich kapitálov ch v dajû pomocí leasingu :00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

27 Pokládáme základy va ich budoucích úspûchû. 25

28 26 24:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

29 Makléfiské sluïby Makléfiské sluïby nabízí Citibank prostfiednictvím své dcefiiné spoleãnosti Citicorp Securities, která je ãlenem a akcionáfiem Burzy cenn ch papírû Praha od roku Na imi zákazníky jsou pfiedev ím institucionální investofii domácí i zahraniãní, kter m zaji Èujeme pfiístup na v echny nejdûleïitûj í trhy s cenn mi papíry na svûtû. Rok 2000 byl pro nás velmi úspû n. MakléfiÛm se podafiilo získat fiadu nov ch klientû a celkov obrat tak dosáhl 22,5 miliardy korun. Na základû zv ené poptávky investorû jsme také roz ífiili nabídku sluïeb o obchodování se zahraniãními cenn mi papíry. Abychom uspokojili stoupající investiãní potfieby zákazníkû, budeme i nadále aktivní na praïské burze cenn ch papírû stejnû jako na hlavních svûtov ch burzách. Navíc své sluïby roz ífiíme o elektronické obchodování a zpfiístupníme je i dal ím institucionálním a individuálním klientûm. Rok 2000 byl pro nás velmi úspû n. MakléfiÛm se podafiilo získat fiadu nov ch klientû, a celkov obrat tak dosáhl 22,5 miliardy korun. Bankovní produkty a sluïby, které chci a potfiebuji pro svou budoucnost. 27

30 ídicí orgány David C. Francis generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva Terence J. Kyle v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva David Kay v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva Pfiedstavenstvo Citibank a.s.mûlo tu ãest pfiedloïit vám v roãní zprávu za rok Pfiedstavenstvo: David C. Francis generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva David Kay v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva Terrance J. Kyle v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva Franti ek Máslo v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva 28 02:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

31 Franti ek Máslo v konn fieditel a ãlen pfiedstavenstva Dozorãí rada: Marc Desaedeleer pfiedseda dozorãí rady Taranjit Singh ãlen dozorãí rady A. T. Tshibaka ãlen dozorãí rady Citi nikdy nespí. 29

32 30 04:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû

33 Zpráva pfiedstavenstva Pfiedstavenstvo Citibank a.s. pfiedkládá v roãní zprávu banky za rok Podle zákona ã. 158/1989 Sb., o bankách a spofiitelnách byla Citibank a.s. ( Banka ) dne 15. ledna 1991 udûlena se souhlasem tehdej í Státní banky ãeskoslovenské univerzální bankovní licence umoïàující bance ãinnost ve v ech oblastech bankovnictví a finanãních sluïeb. Dále je Citibank a.s. drïitelem univerzální devizové licence udûlené Státní bankou ãeskoslovenskou dne 23. srpna 1991, která umoïàuje bance provádût devizové operace podle devizového zákona ã. 219/1995 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Banka byla zapsána do obchodního rejstfiíku se sídlem v Praze v ãervnu Banka je dcefiinou spoleãností ve stoprocentním vlastnictví Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), která je ve stoprocentním vlastnictví Citibank, N.A. v New Yorku. Hlavní holdingovou spoleãností je Citigroup, skupina se sídlem ve Spojen ch státech poskytující finanãní sluïby prostfiednictvím sv ch zastoupení ve 100 zemích po celém svûtû. Celkov akciov kapitál Citigroup k 31. prosinci 2000 byl 66,2 miliardy USD. âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady jsou uvedeni na stranû 2. David C. Francis Roãní úãetní závûrka banky byla pfiipravena v souladu se zákony âeské republiky a se stanovami banky. Úãetní knihy banky a roãní úãetní závûrka jsou vedeny a pfiedkládány v ãesk ch korunách (Kã). Franti ek Máslo V období od 1. ledna do 31. prosince 2000 banka vykázala zisk po zdanûní Kã (1999: Kã). Pfiedstavenstvo navrhuje pfievést Kã (1999: Kã) ze zisku do zákonného rezervního fondu. Kapitálová pfiimûfienost k 31. prosinci 2000 byla 20.15% (1999: 18.99%), coï je pfii porovnání s minimální vyïadovanou kapitálovou pfiimûfieností, jeï je 8.00 %, velmi pfiíznivé. David Kay Bûhem roku 2000 pfiedstavenstvo pravidelnû informovalo dozorãí radu a konzultovalo s ní ve keré obchodní ãinnosti a finanãní v sledky. KPMG âeská republika Audit s.r.o. je statutárním auditorem banky a vydal auditorskou zprávu o ovûfiení roãní úãetní závûrky ke dni a za rok konãící dnem 31. prosince Terrance J. Kyle Roãní úãetní závûrka 31

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content úvodní slovo 4 údaje o spoleãnosti 6 statutární orgány 9 finanãní skupina Dimension 10 zpráva pfiedstavenstva 12 organizaãní schéma koncernu

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky.

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 2003 v roãní zpráva annual report 2003 obsah contents úvodní slovo foreword 4 zpráva pfiedstavenstva board of director s report 6 zpráva dozorãí rady supervisory board s report

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

âesk akciov trh jeho efektivnost a makroekonomické souvislosti

âesk akciov trh jeho efektivnost a makroekonomické souvislosti MDT: 336.76(437.3);336.763.2(437.3) klasifikace JEL: E44, G11, G12, G14 klíãová slova: ãesk akciov trh teorie efektivních trhû teorie behaviorálních financí teorie portfolia evropská integrace âesk akciov

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 4/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Certifikace podle norem ISO PERSONALISTIKA est let práce s lidmi NÁ PORTRÉT Henk Weijers ZAJÍMAV PRODUKT Olejové hydrogenáty LITVÍNOV

Více