VLIV KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDŮ V OCELÍCH THE INFLUENCE OF CRYSTALLIZATION KINETICS ON THE SULPHIDES FORMATION IN STEELS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDŮ V OCELÍCH THE INFLUENCE OF CRYSTALLIZATION KINETICS ON THE SULPHIDES FORMATION IN STEELS"

Transkript

1 METAL , Hradec nad Moravcí VLIV KINETIKY KRYSTALIZAE NA TVORBU SULFIDŮ V OELÍH THE INFLUENE OF RYSTALLIZATION KINETIS ON THE SULPHIDES FORMATION IN STEELS Jana Dobrovká a Hana Francová a Kare Stránký b Ľudovít Dobrovký a a VŠB-TU, 17.topadu 15, Otrava - Poruba, ČR, b VUT- Brno, Techncká 2, Brno, ČR Abtrakt Přípěvek pojednává o vvu podmínek krytazace na možnot tvorby ufdů v oceích. Vychází z původního termodynamckého modeu tvorby vmětků v oceích. Tento mode předpokádá, že nekovové vmětky tvořící e v obat tepot mez tepotou kvdu a odu vznkají ve zbyé, mezdendrtcké tavenně a zůtávají po krytazac, ztuhnutí a ochazení oce uzavřeny ve truktuře pevné fáze. Podí mezdendrtcké tavenny g tak předtavuje večnu, která jako havní parametr určuje, pou daším termodynamckým, dfúzním a knetckým parametry tuhnutí oce, které typy vmětků budou vznkat v pámu tepot mez kvdem a odem a jaké bude jejch chemcké ožení. Vv knetky krytazace je v této prác muován vybraným mkroegregačním modey. Zíkané teoretcké poznatky jou porovnávány expermentáním měřením na reáných odtcích. Abtract The paper dea wth the nfuence of crytazaton condton on the pobte of formaton of uphde n tee. It ue from the orgna thermodynamca mode of ncuon formaton n tee. Th mode aume that non-metac ncuon, whch are formed n the temperature nterva between temperature of qudu and odu, grow n redua nterdendrtc met and reman after crytaaton, odfcaton and coong of tee encoed n od phae tructure. Share of nterdendrtc met g thu repreent the vaue, whch determne a the man parameter, together wth other thermodynamc, dffuon and knetc parameter of tee odfcaton, whch type of ncuon w be formed n temperature nterva between qudu and odu, and what w be ther chemca compoton. The nfuence of knetc of crytazaton muated wth the hep of eected mcroegregaton mode n th work. The obtaned theoretca knowedge compared wth expermenta meaurement on the rea catng. 1. ÚVOD V závot na vekot ngotu e mohou u téže oce tvořt př tuhnutí zcea odšné typy vmětků a fází [1,2]. Rozdíný způob tvorby nízkotavtených vmětků v oceích o různé toušťce těn záví na měnícím e rozděení příadových prvků a příměí mez tuhý roztok a mezdendrtckou tavennu př rozdíných rychotech krytazace daného odtku, č ngotu a je též funkcí změny voné entape tvorby příušné chemcké oučenny. K objanění příčnných ouvotí mez rozděovacím koefcenty prvků, množtvím mezdendrtcké 1

2 METAL , Hradec nad Moravcí tavenny př němž dochází k tvorbě vmětků a jejch změnou Gbbovy energe, by vypracován termodynamcký mode [2,3], který umožňuje předběžně pooudt prortní tvorbu vmětků daného ožení. Tento mode a jeho apkace k poouzení tvorby ufdů MnS, TS a T 3 S 2 v nízkoegované manganové oce na odtky by v zákadní verz předtaven na meznárodním ympozu METAL 22, konaném v Hradc nad Moravcí v roce 22 [3]. íem tohoto přípěvku je anayzovat vv podmínek krytazace na tvorbu ufdů v oceích pomocí tří vybraných mkroegregačních modeů mpementovaných do výše zmíněného termodynamckého modeu. 2. MODEL TVORBY SULFIDŮ Rozděovací koefcent -tého prvku v oce je defnován vztahem k = (1) kde ( ) () je koncentrace prvku v tuhém roztoku (odu) a je koncentrace tejného prvku v tavenně (kvdu) v hm.%. Koncentrac prvku v mezdendrtcké tavenně ze tanovt napříkad pomocí některého z matematckých mkroegregačních modeů, které vyjadřují koncentrac prvků v utuhé fáz v závot na podíu utuhé fáze g S jako funkc pět proměnných: ( ) ( ) = f ( k,, D, θ, L), (2) kde je průměrná koncentrace prvku v oce [hm.%] () D je dfúzní koefcent prvku v tuhé fáz [m ] θ je mítní doba tuhnutí, tj. doba mez tepotou kvdu a odu př tuhnutí oce [] L je vzdáenot mez větvem dendrtů. [m] Pro koncentrac prvku v mezdendrtcké tavenně potom de rovnce (1) patí = k ( ) Mode tvorby ufdů v mezdendrtcké tavenně dáe předpokádá, že pro chemcké reakce, jejchž produktem je uvažovaný typ vmětku, patí tyto podmínky: rozděovací koefcenty prvků zůtávají během krytazace kontantní, chemcké reakce probíhající v mezdendrtcké tavenně e vzájemně neovvňují, mezdendrtckou tavennu ze v prvém přbížení brát jako zředěný roztok, Vznká- chemcká oučenna (vmětek) reakcí X+Y, jejíž rovnovážná kontanta je: K = a pak patí a [ a a ] X Y G = RT n a také K a K a G = exp (5),(6) RT (3) (4) 2

3 METAL , Hradec nad Moravcí V uvedených rovncích je a (= X,Y,) aktvta átek v mezdendrtcké tavenně, G tandardní změna Gbbovy energe tvorby chemcké oučenny [J/mo], K a rovnovážná kontanta, R =8,314 J/K.mo pynová kontanta a T aboutní tepota [K]. Zvoíme- a = 1, potom pro rovnovážný tav z rovnc (5) a (6) pyne ( ) G a a = X. Y exp (7) RT Označíme- tepotu kvdu T a odu T S, potom závot tepoty mezdendrtcké tavenny na podíu utuhé fáze ze vyjádřt rovncí T = T ( T T ) g (8) Aktvtu -té ožky v mezdendrtcké tavenně ze vyjádřt rovncí a = γ N = f (9) ( ) ( ) kde γ, popř. f jou aktvtní koefcenty prvku př vyjádřování jeho koncentrace ( ) moárním zomky N, popř. hmotnotním procenty. Kombnací rovnc (2) až (9) zíkáme vztah, který udává podí mezdendrtcké tavenny g, př němž je termodynamcky pravděpodobná tvorba chemcké oučenny (vmětku). 3. APLIKAE MODELU A JEHO ANALÝZA Mode by apkován k poouzení tvorby ufdů MnS a TS v nízkoegované manganové oce na odtky. Termodynamcká data pro tvorbu těchto ufdů a průměrné koncentrace příušných prvků v oce jou upořádána v tab.1. Pro oce,3 hm.% a 1,5 hm.%mn je T = 156 a T = Termodynamcké údaje e vztahují na podmínky bízké rovnovážným a jou pro tepotu 1477 [2]. Tabuka 1. Data použtá pro výpočet tvorby ufdů MnS a TS [2] Sufd Prvek Večna MnS TS Mn T S [J/mo] G [hm%] 1,5,15,2 γ [ - ] 1,3,11,2 k [ - ],84,5,5 Pro pop rozděení koncentrace prvku v mezdendrtcké tavenně byy použtím rovnce (3) apkovány tř mkroegregační modey, jejchž havní předpokady jou uvedeny v tab.2. Tabuka 2. Havní předpokady použté v mkroegregačních modeech [4] Mode Rovnovážný Sche Brody/Femng Geometre dendrtů Dfúze v odu úpná žádná neúpná Dfúze v kvdu úpná úpná úpná Rozděovací koefcent proměnný kontantní kontantní Růt dendrtů 3

4 METAL , Hradec nad Moravcí Matematcké vyjádření jednotvých modeů je náedující: k ( ) = 1 [( g ) + k g ] k 1 ( 1 g ) ( ) = k......rovnovážný (1) Sche (11) ( ) [ 1 ( 1 2αk ) g ] ( k 1) ( 1 2αk ) = k... Brody/Femng (12) kde D θ α =, (13) 2 L je Fckovo krtérum. Kombnací rovnc (2) až (9), kde za funkční vztah vyjádřený rovncí (2) doazujeme vždy jeden z mkroegregačních modeů (rovnce (1),(11), rep. (12)), zíkáme po úpravě vztah, který vyjadřuje podí mezdendrtcké tavenny g =1 g, př němž je termodynamcky pravděpodobná tvorba vmětku. Tedy např.apkací Scheova modeu zíkáme rovnc (14). 1 ( k + 2 x k G y ) exp ( [ ( ) ]) 1 R T T T g g = ( ) (14) f x f y x y Tyto rovnce pro výpočet (1-g ) mají řešení pro g >, které udává mezní podí mezdendrtcké tavenny pod nímž je jž tato tavenna vzhedem k uvažované oučenně příušným prvky přeycena. Apkací těchto rovnc na konkrétní případy ze naézt řešení: buď v ntervau < g 1, kdy je pravděpodobné, že oučenna vznká v mezdendrtcké tavenně př krytazac odtku, č ngotu; anebo v ntervau g >1, kdy je pravděpodobné, že oučenna vznká v tavenně, v odtku č v ngotu, avšak ještě před vatní krytazací. Příkad řešení pode rovnce (14), rep. použtím modeů de rovnce (1) nebo (12), je grafcky znázorněn na obr.1 a 2. Ve dvojté ogartmcké tupnc jou zde v závot na ogartmu podíu zbyé mezdendrtcké tavenny g zakreeny: průběhy ogartmu oučnu aktvt příušných prvků podíejících e na tvorbě ufdů v mezdendrtcké tavenně, vypočtené použtím různých mkroegregačních modeů (rov.(1)-(13)) a vypočtené, téměř vodorovné průběhy ogartmu rovnovážné kontanty tvorby MnS (obr.1) a TS (obr.2). Průečíky křvek na obrázcích udávají podí mezdendrtcké tavenny, př kterém je termodynamcky možný vznk příušného ufdu, jeho tvorba je pravděpodobná napravo od průečíku. Z grafů vypývá někok náedujících poznatků. Sufd MnS je pode dat [2] termodynamcky tabnější než TS. Tvorba MnS bude v této oce př krytazac vždy předcházet tvorbě TS, přetože oučn aktvt manganu a íry rote keajícím podíem mezdendrtcké tavenny pomaej než oučn aktvt manganu a ttanu. Dáe je vdět, že na vznk TS budou mít vv podmínky krytazace; za předpokadu podmínek bízkých 4

5 METAL , Hradec nad Moravcí rovnovážným de obr.2 vůbec ke vznku TS nedochází. Tento poznatek je zdánvě v rozporu tvrzením v [2], kde autoř př tudu tejného typu oce ve vztahu k rychot ochazování uvádějí: Lze tedy říc, že př ryche krytazac e bude íra vázat výhradně na mangan, což je běžný případ u odtků e třední toušťkou těn. Naprot tomu př krytazac bížící e rovnovážné, e řádově zvýší pravděpodobnot tvorby rníku ttanu a karborníku ttanu. Zároveň ze uoudt, že výkyt rníku ttanu, popřípadě karborníku ttanu ve truktuře odtků tohoto druhu oce je vždy pojen takovým způobem tuhnutí, který je bízký tuhnutí rovnovážnému. og Ka, og A () 2-2 Pná čára- Sche Čárkovaná čára.brody Femng Tečkovaná-Rovnovážný og Ka og g -3-5 Obr.1 Grafcké znázornění tvorby MnS pode mkroegregačních modeů. -2 og Ka, og A() -6-8 og Ka og g Pná čára-sche Čárkovaná-Brody Femng Tečkovaná- Rovnovážný -3-5 Obr.2 Grafcké znázornění tvorby TS pode mkroegregačních modeů. Pro vyvětení tohoto zdánvého rozporu anayzujeme vv rychot ochazování na termodynamcký rozděovací koefcent k. Je známo, že hodnota efektvního rozděovacího koefcentu e rotoucí rychotí chadnutí zvyšuje. Tedy př vem nízkých rychotech ochazování, bížících e rovnovážným, bude hodnota efektvního rozděovacího koefcentu vem nízká. Předběžnou anaýzou termodynamckého modeu tvorby ufdů v oceích byo zjštěno, že nžováním hodnoty efektvního rozděovacího koefcentu příušných prvků dochází k rychejšímu růtu oučnu aktvt manganu a íry, rep. ttanu a íry a tedy pro rovnovážný mode odměšování dojde k průnku křvkou znázorňující průběh ogartmu rovnovážné kontanty tvorby TS, když pro vem maé podíy mezdendrtcké tavenny. Toto vyvětení je ve hodě jak e závěry autorů [2], tak jejch expermentáním poznatky. Př vyšších rychotech ochazování byy v odtcích oceí naezeny pouze vmětky 5

6 METAL , Hradec nad Moravcí MnS, př nžších rychotech, bížících e rovnovážných, byy okraje vmětků MnS obkopeny ufdy ttanu, případně karboufdy ttanu. 4.ZÁVĚR V přípěvku je anayzován vv podmínek krytazace na tvorbu ufdů (MnS a TS) v oceích protřednctvím původního termodynamckého modeu. Různé podmínky krytazace byy muovány pomocí vybraných mkroegregačních modeů. Byo zjštěno, že vznk ufdu TS je, na rozdí od ufdu MnS, ně ovvňován podmínkam krytazace oce, zejména rychotí ochazování. Zpracováno v rámc projektů GAČR, reg. č. 16/3/264 a 16/3/271 LITERATURA [1] GASPARD,. et a. Meta Scence. 16, 1982,.2. [2] STRÁNSKÝ,K. Thermodynamc of formaton of uphde at odfcaton. Hutncké ty, 38, 1983,.768 [3] FRANOVÁ, H. aj. Termodynamcký přítup k modeování tvorby ufdů v oceích. In: 11 t Internatona Sympoum METAL 22, Hradec nad Moravcí , paper 42 [4] STEFANESU,D.M. ISIJ Int., 1995, No 35, pp

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou . Stanovení moduu pružnost v tahu přímou metodou.. Zadání úohy. Určte modu pružnost v tahu přímou metodou pro dva vzorky různých materáů a výsedky porovnejte s tabukovým hodnotam.. Z naměřených hodnot

Více

. Maximální rychlost lze určit z brzdného napětí V. je náboj elektronu.

. Maximální rychlost lze určit z brzdného napětí V. je náboj elektronu. Učební text k přednášce UFY8 Vnější fotoefekt a Entenovo pojetí fotonu Fotoelektrcký jev (fotoefekt) byl objeven na základě zjštění, že e znek po ovětlení ultrafalovým zářením nabíjí kladně. Čaem e ukázalo,

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakuta strojní Ústav etadové technky Únosnost kompoztních konstrukcí Optmazační výpočet kompoztních táhe proměnného průřezu Techncká zpráva Pořadové číso: SOF/CLKV/13/8

Více

Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C" v areálu VŠB-TU Ostrava

Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C v areálu VŠB-TU Ostrava Acta Montanstca lovaca Ročník 0 (005), číslo, 3-7 Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C" v areálu VŠB-TU Ostrava J. chenk, V. Mkulenka, J. Mučková 3, D. Böhmová 4 a R. Vala 5 The determnaton of the

Více

7 Mezní stavy použitelnosti

7 Mezní stavy použitelnosti 7 Mezní stavy použitenosti Cekové užitné vastnosti konstrukcí mají spňovat dva zákadní požadavky. Prvním požadavkem je bezpečnost, která je zpravida vyjádřena únosností. Druhým požadavkem je použitenost,

Více

INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT

INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT METAL 4. 6. 5., Hradec nad Moravcí INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT Jaromír Drápala a, Monka Losertová a, Jtka Malcharczková a, Karla Barabaszová a, Petr Kubíček b a VŠB - TU Ostrava,7.lstopadu,

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE MODELOVÁNÍ A SIMULACE základní pojmy a postupy vytváření matematckých modelů na základě blancí prncp numerckého řešení dferencálních rovnc základy práce se smulačním jazykem PSI Základní pojmy matematcký

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zíně, Fakuta technoogická Ústav fyziky a materiáového inženýrství Jméno a příjmení Josef Novák Ročník / Skupina x Předmět Laboratorní cvičení z předmětu Datum měření xx. xx. xxxx

Více

10 Bioreaktor. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Milan Jahoda, Petr Kočí (revize 2016-02-19)

10 Bioreaktor. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Milan Jahoda, Petr Kočí (revize 2016-02-19) 0 Boreaktor Lenka Schreberová, Mlan Jahoda, Petr Kočí (revze 6-02-9) I Základní vztahy a defnce Chemcké reaktory jsou zařízení, v nchž probíhá chemcká přeměna surovn na produkty. Vsádkové reaktory jsou

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

Modelování rizikových stavů v rodinných domech

Modelování rizikových stavů v rodinných domech 26. 28. června 2012, Mkulov Modelování rzkových stavů v rodnných domech Mlada Kozubková 1, Marán Bojko 2, Jaroslav Krutl 3 1 2 3 Vysoká škola báňská techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Katedra

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

ALGORITMUS SILOVÉ METODY

ALGORITMUS SILOVÉ METODY ALGORITMUS SILOVÉ METODY CONSISTENT DEFORMATION METHOD ALGORITHM Petr Frantík 1, Mchal Štafa, Tomáš Pal 3 Abstrakt Příspěvek se věnuje popsu algortmzace slové metody sloužící pro výpočet statcky neurčtých

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

USE OF FUGACITY FOR HEADSPACE METHODS VYUŽITÍ FUGACITNÍ TEORIE PRO METODY HEADSPACE

USE OF FUGACITY FOR HEADSPACE METHODS VYUŽITÍ FUGACITNÍ TEORIE PRO METODY HEADSPACE USE OF FUGITY FOR HEDSPE METHODS VYUŽITÍ FUGITNÍ TEORIE PRO METODY HEDSPE Veronka Rppelová, Elška Pevná, Josef Janků Ústav cheme ochrany prostředí, Vysoká škola chemcko-technologcká v Praze, Techncká 5,

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ BRO UIVERSITY OF TECHOLOGY FKULT STROJÍHO IŽEÝRSTVÍ ÚSTV MTERIÁLOVÝCH VĚD IŽEÝRSTVÍ FCULTY OF MECHICL EGIEERIG ISTITUTE OF MTERILS SCIECE D EGIEERIG TERMODYMIK ROZTOKŮ THERMODYMICS

Více

11 Základy analytické statiky

11 Základy analytické statiky Zákady anaytcké statky Ve všech dřívěších kaptoách sme rovnce statcké rovnováhy heda ze vztahů mez sovým účnky t. heda sme případy pro které by vektorový součet s a ech momentů roven nue t. heda sme řešení

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Katedra obecné elektrotechnky Fakulta elektrotechnky a noratky, VŠB - T Otrava 4. TROJFÁOVÉ OBVODY 4. Úvod 4. Trojázová outava 4. Spojení ází do hvězdy 4.4 Spojení ází do trojúhelníka 4.5 Výkon v trojázových

Více

Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů

Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů Příoha č. 1 mouvy o dío Zadání podkad pro podání enové nabídky Územní tude everozápadní čát obhvatu Karovýh Varů územní tude bude podkadem pro aktuaza územně pánovaí dokumentae obí a aktuaza Záad územního

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU

URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU Rudolf Kampf ÚVOD Pro marketng, management a vůbec pro člověka je jstě důležté vědět, jak se bude vyvíjet stuace v ekonomce, stuace v určtém státě z hledska

Více

VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS

VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS ALTMANN VLASTIMIL ), PLÍVA PETR 2) ) Česká zemědělská unverzta

Více

MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ A ŘEŠENÍ STŘETU PŘI OBJASŇOVÁNÍ FINGOVANÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD

MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ A ŘEŠENÍ STŘETU PŘI OBJASŇOVÁNÍ FINGOVANÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD XV. konference absolventů studa technckého znalectví s meznárodní účastí MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ A ŘEŠENÍ STŘETU PŘI OBJASŇOVÁNÍ FINGOVANÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD Zdeněk Mrázek 1 1. Ř ešení stř etu u fngovaných

Více

PROCES PŘIROZENÉ ATENUACE NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ ROPNÝMI LÁTKAMI

PROCES PŘIROZENÉ ATENUACE NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ ROPNÝMI LÁTKAMI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 0, Sul. 1(01): 35-40 ISSN 1335-085 PROCES PŘIROZENÉ ATENUACE NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ ROPNÝMI LÁTKAMI Jří Huzlík & Vlma Jandová Centrum

Více

Kalibrace pomocí roztoku Kcl o známé vodivosti (C' konstanta vodivostní nádobky): = 129,955 =0,3756 Sm 1. = 0, =0,01878Sm2 mol 1

Kalibrace pomocí roztoku Kcl o známé vodivosti (C' konstanta vodivostní nádobky): = 129,955 =0,3756 Sm 1. = 0, =0,01878Sm2 mol 1 1 Určete molární vodvo roztoků pět anorganckých sloučenn o koncentrac 0,0 moldm 3, jejchž konduktvta byla zjšťována měřením odporu vodvoní nádobky, naplněné měřeným roztokem s těmto výsledky: RKCl470,RCuSO

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 8 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 7 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL Ing. Zeněk Němec, CSc. VUT v Brně, Fakulta trojního inženýrtví, Útav automatizace a informatiky. Úvo, vymezení problematiky Přípěvek ouvií řešením

Více

K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ

K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ CONTRIBUTION TO MODELING OF SULPHIDE INCLUSIONS FORMATION IN DEPENDENCE ON CHEMICAL COMPOSITION AND SOLIDIFICATION

Více

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 SIMULACE numercké řešení dferencálních rovnc smulační program dentfkace modelu Numercké řešení obyčejných dferencálních rovnc krokové metody pro řešení lneárních dferencálních rovnc 1.řádu s počátečním

Více

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN V dokumentu 7a_korelacn_a_regresn_analyza jsme řešl rozdíl mez korelační a regresní analýzou. Budeme se teď věnovat pouze lneárnímu vztahu dvou velčn, protože je nejjednodušší

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Vyhodnocování impulsních m ěř m ení kvalita vysokonap ěťových měř m ení

Vyhodnocování impulsních m ěř m ení kvalita vysokonap ěťových měř m ení Vyhodnocování impulních měření a kvalita vyokonapěťových měření 1 Měření impulních napětí Metody pro tanovení 50 konvenční (po hladinách) 3 Pravděpodobnotní papír 4 Výpočet 50 a pomocí metody nejmenších

Více

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ S KOVOVÝMI DESKAMI S PROLISOVANÝMI TRNY Petr Kukík 1, Micha Grec 2, Aeš Tajbr 3 Abstrakt Timber trusses with punched meta pate

Více

Chyby měření: 1. hrubé chyby - nepozornost, omyl, únava pozorovatele... - významně převyšuje rozptyl náhodné chyby 2. systematické chyby - chybné

Chyby měření: 1. hrubé chyby - nepozornost, omyl, únava pozorovatele... - významně převyšuje rozptyl náhodné chyby 2. systematické chyby - chybné CHYBY MĚŘENÍ Opakovaé měřeí téže fyzkáí večy evede vždy k přesě stejým výsedkům. Této skutečost bychom se evyhu, kdybychom měřeí provádě s ejvětší důkadostí a precsostí aopak, čím ctvější a přesější jsou

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Odborná skupna Mechanka kompoztních materálů a konstrukcí České společnost pro mechanku s podporou frmy Letov letecká výroba, s. r. o. a Ústavu teoretcké a aplkované mechanky AV ČR v. v.. Semnář KOMPOZITY

Více

FORANA. 1. Úvod. 2 Vznik akustického signálu řeči v mluvidlech. Pavel GRILL 1, Jana TUČKOVÁ 2

FORANA. 1. Úvod. 2 Vznik akustického signálu řeči v mluvidlech. Pavel GRILL 1, Jana TUČKOVÁ 2 FORANA Pavel GRILL 1, Jana TUČKOVÁ 2 České vysoké učení techncké v Praze, Fakulta elektrotechncká, Katedra teore obvodů Abstrakt Jedním z příznaků vývojové dysfáze je částečná porucha tvorby a porozumění

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 9 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 8 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague 8.4.2015

Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague 8.4.2015 Metody separace CO2 L. Veseý, P. Souka, CTU in Prague 8.4.2015 Separace CO2 Obecné metody Zákadní druhy separace CO2 v pokročié fázi vývoje. Účinnost separace se iší pode zvoené technoogie Obvyke počítáno

Více

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701 I Stabi Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných pochých třísek - OSB Navrhování nosníků na účinky zatížení pode ČSN 73 1701 Část A Část B Část C Část D Výchozí předpokady, statické

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

Sorpce a desorpce uranu ve vybraných píscích za dynamických podmínek. Ustav jaderného výzkumu Řež a.s., 25068 Husinec-Řež 130 (e-mail: pas@ujv.

Sorpce a desorpce uranu ve vybraných píscích za dynamických podmínek. Ustav jaderného výzkumu Řež a.s., 25068 Husinec-Řež 130 (e-mail: pas@ujv. Sorpce a desorpce uranu ve vybraných píscích za dynamckých podmínek Palágy Stefan Ustav jaderného výzkumu Řež a.s., 25068 Husnec-Řež 130 (e-mal: pas@ujv.cz) Transport a mgrace radonukldů, zejména aktndů

Více

Regulátor tlaku plynu typ VR 75

Regulátor tlaku plynu typ VR 75 (1/7) Reguátor taku pynu typ VR 75 II - 103 (2/7) Reguátor taku pynu Schumberger Rombach, typ VR 75 Bez pomocného zdroje energie Pode DIN 330, DN DVGW Použití Úkoem reguátoru taku pynu VR 75 je udržovat

Více

TEORIE PROCESŮ PŘI VÝROBĚ ŽELEZA A OCELI Část II Teorie ocelářských pochodů studijní opora

TEORIE PROCESŮ PŘI VÝROBĚ ŽELEZA A OCELI Část II Teorie ocelářských pochodů studijní opora Vysoká škola báňská Techncká unverzta Ostrava Fakulta metalurge a materálového nženýrství TEORIE PROCESŮ PŘI VÝROBĚ ŽELEZA A OCELI Část II Teore ocelářských pochodů studjní opora Zdeněk Adolf Ostrava 2013

Více

Hodnocení využití parku vozidel

Hodnocení využití parku vozidel Hodnocení využtí parku vozdel Všechna kolejová vozdla přdělená jednotlvým DKV (provozním jednotkám) tvoří bez ohledu na jejch okamžté použtí jejch nventární stav. Evdenční stav se skládá z vozdel vlastního

Více

Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) - staticky určité úlohy

Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) - staticky určité úlohy Pružnost a pasticita, 2.ročník bakaářského studia ormáové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým takem) - staticky určité úohy Zákadní vztahy a předpokady řešení apětí a přetvoření osově namáhaného

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnost chemických výrob N111001 Bezpečnost chemckých výrob N00 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostn@vscht.cz Rzka spojená s hořlavým látkam 2 Povaha procesů hoření a výbuchu Požární charakterstk látek Prostředk

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese cvčící 9. cvčení 4ST01 Obsah: Jednoduchá lneární regrese Vícenásobná lneární regrese Korelační analýza Vysoká škola ekonomcká 1 Jednoduchá lneární regrese Regresní analýza je statstcká metoda pro modelování

Více

VYKAZ ZIS KU A ZTRÁTY za rok 2014

VYKAZ ZIS KU A ZTRÁTY za rok 2014 Výkaz zsku a ztráty za rok 201 4, VYKAZ ZS KU A ZTRÁTY za rok 2014 Označení Název poožky Strana 1z1 Stav v Kč A. Nákady A.. Spotřebované nákupy cekem A.1.1. Spotřeba mate ráu A.. Sužby cekem A..S. Opravy

Více

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ Slaboprouý obzor oč 69 (3) Čílo 4 J Kalou: Přípěvek k ohaům účinnoti pínaných tejnoměrných měničů PŘÍSPĚVEK K OHAŮM ÚČNNOS SPÍNANÝH SEJNOSMĚNÝH MĚNČŮ oc ng Jarolav Kalou Sc Katera elektrotechniky; Fakulta

Více

MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN. Rostislav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská

MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN. Rostislav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN Rostslav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská VŠB TU, FMMI, Katedra fyzkální cheme a teore technologckých pochodů, 17.lstopadu 15, 708 33 Ostrava

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu 1 ato Příloha 307 j oučátí článku 13. Enrgtcké blanc lopatkových trojů, http://www.tranformacntchnolog.cz/nrgtck-blanc-lopatkovychtroju.html. Měrná vntřní prác tplné turbíny př adabatcké xpanz v - dagramu

Více

Anglické a české termíny pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. English and Czech terms for summary measures of population health

Anglické a české termíny pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. English and Czech terms for summary measures of population health Aktuání nformace Ústavu zdravotnckých nformací a statstky České repubky Praha 22. 12. 2010 69 Angcké a české termíny pro souhrnné ukazatee zdravotního stavu obyvatestva Souhrn Engsh and Czech terms for

Více

Cvičení č. 13 Determinant a vlastnosti determinantů. Výpočet determinantu. Adjungovaná a inverzní matice. Cramerovo pravidlo.

Cvičení č. 13 Determinant a vlastnosti determinantů. Výpočet determinantu. Adjungovaná a inverzní matice. Cramerovo pravidlo. Cvičení z ineární agebry 64 Vít Vondrák Cvičení č 3 Determinant a vastnosti determinantů Výpočet determinant djngovaná a inverzní matice Cramerovo pravido Determinant Definice: Nechť je reáná čtvercová

Více

Vláknové zesilovače. Úvod

Vláknové zesilovače. Úvod Váknové zeiovače Úvod Váknové zeiovače dopované prvky vzácných zemin Zákady pektrokopie prvků vzácných zemin Mode váknového zeiovače dopovaného erbiem Ramanovké zeiovače Použití váknových zeiovačů v optických

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA TÜV Süddeutchland Holding AG Lihovarká 12, 180 68 Praha 9 www.uvmv.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Metodika pro hodnocení vozidel v jízdních manévrech na základě počítačových imulací a jízdních zkoušek. Simulační

Více

Instalace. Instalace napájecího kabelu. prací nebo údržby odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Instalace napájecího kabelu. prací nebo údržby odpojte spotøebiè od sítì. Instaace Násedující návod je urèen pro odborné pracovníky, aby pode patných ustanovení mohi provádìt instaaci, seøízení a technickou údržbu pøístroje. Dùežité: Pøed provádìním jakýchkoi seøizovacích prací

Více

É Š Í Ž Í Ž É š š Ť Ž ž Ťš š š ž š Ď ž Č Ť ž Ů Í Ž ř š ď Č š š ž Ť š Ó Ž š Ťš Ť š š š Ť ž Ť š š Ť š š š ž Ťž š š ž š Ť Ť š ž ť š š ž š š Ť Ť Ť š Š Ť š Ď š Ť š š Ž š Ť ž Ť š Ť Ť š ž Ť Č š ž Č Ď š Ť Ž Ť

Více

Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání

Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání Grantový projekt FRVŠ MŠMT č.97/7/f/a Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v obasti tepotního namáhání Některé apikace a ukázky konkrétních řešení tepeného namáhání těes. Autorky:

Více

Termodynamický popis chemicky reagujícího systému

Termodynamický popis chemicky reagujícího systému 5. CHEMICKÉ ROVNOVÁHY Všechny chemcké rekce směřují k dynmcké rovnováze, v níž jsou řítomny jk výchozí látky tk rodukty, které všk nemjí jž tendenc se měnt. V řdě řídů je všk oloh rovnováhy tk osunut ve

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel Základy větrání stájových objektů Stájové objekty: objekty otevřené skot, ovce, kozy apod. - přístřešky chránící ustájená zvířata pouze před přímým náporem větru, před dešťovým a sněhovým srážkam, v létě

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

PŘÍSPĚVEK KE VLIVU TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELI

PŘÍSPĚVEK KE VLIVU TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELI PŘÍSPĚVEK KE VLIVU TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELI ON THE EFFECT OF SOLIDUS AND LIQUIDUS TEMPERATURES ON SULPHIDES INCLUSIONS FORMATION IN STEEL Hana Francová a Jana Dobrovská

Více

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára Zěny skupenství átek Zěna skupenství, Tání a tuhnutí, Subiace a desubiace Vypařování a kapanění Sytá pára, Fázový diagra, Vodní pára Zěna skupenství = fyzikání děj, při které se ění skupenství átky Skupenství

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Kabelové vozíky Program 0314 / 0320 / 0325 / 0330

Kabelové vozíky Program 0314 / 0320 / 0325 / 0330 Technické úaje Kabeové vozíky Program 0314 / 0320 / 0325 / 0330 Kabeové vozíky pro poché kabey, program 0314 Kabeové vozíky pro kruhové kabey, program 0314 Kabeové vozíky pro poché kabey, program 0320,

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie MC30P14 Vysokoúčnná kapalnová chroatografe, 010/011 Vysokoúčnná kapalnová chroatografe Josef Cvačka, 311011 3.11.011 1 MC30P14 Vysokoúčnná kapalnová chroatografe, 010/011 Základy chroatografckého procesu

Více

Učební text k přednášce UFY102

Učební text k přednášce UFY102 Učební text k přeášce UFY0 Lom hranoem ámavé stěny ámavá hrana ámavý úhe ϕ deviace δ úhe, o který je po výstupu z hranou vychýen světený paprsek ežící v rovině komé k ámavé hraně (v tzv. havním řezu hranou),

Více

1.3. ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE

1.3. ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE V této kaptole se dozvíte: jak je oecě defováa kolmost (ortogoalta) vektorů; co rozumíme ortogoálí a ortoormálí ází; co jsou to tzv relace ortoormalty a Croeckerovo delta;

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

6.1.4 Kontrakce délek

6.1.4 Kontrakce délek 6..4 Kontrake déek Předpokady: 603 Existuje na Zemi jev, na kterém je diatae času opravdu vidět? Př. :Částie mion má poočas rozpadu (doba, za kterou se rozpadne přibižně poovina části) 2,2µs. Vysvěti,

Více

1.5. DYNAMIKA OTÁČIVÉHO A SLOŽENÉHO POHYBU TĚLESA

1.5. DYNAMIKA OTÁČIVÉHO A SLOŽENÉHO POHYBU TĚLESA .5. OTÁČIVÉHO A SLOŽENÉHO POHYBU TĚLESA.5. ZÁKLADNÍ ROVNICE DYNAMIKY PRO ROTAČNÍ POHYB Fz F Z výsednce zrychujících s F m.a n m a t a n r z F Zrychující moment M F. r F. r z z z m.a t r6,5cm ρ r ω,ε r

Více

Laboratorní cvičení č.2 Měření hydraulických charakteristik půd: Koeficient nasycené hydraulické vodivosti K s a retenční čára

Laboratorní cvičení č.2 Měření hydraulických charakteristik půd: Koeficient nasycené hydraulické vodivosti K s a retenční čára Laboratorní cvčení č.2 Měření hydraulckých charaktertk půd: Koefcent naycené hydraulcké vodvot K a retenční čára Úkoly: na neporušeném vzorku půdy v Kopeckého válečku tanovte retenční čáru v blízkot naycení

Více

MĚŘENÍ PROCESNÍCH DAT VÝPLNÍ PRO ABSORPČNÍ, DESORPČNÍ A REKTIFIKAČNÍ KOLONY

MĚŘENÍ PROCESNÍCH DAT VÝPLNÍ PRO ABSORPČNÍ, DESORPČNÍ A REKTIFIKAČNÍ KOLONY MĚŘENÍ PROCESNÍCH DAT VÝPLNÍ PRO ABSORPČNÍ, DESORPČNÍ A REKTIFIKAČNÍ KOLONY Vácav Linek, František Hovorka, Micha Kordač I. Úvod Výměníky hmoty koonového typu se sypanou nebo systémovou výpní patří mezi

Více

Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojišťoven

Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojišťoven Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojšťoven Zátěžových testů se účastní tuzemské pojšťovny které dohromady představují přblžně 90 % pojstného trhu. Výpočty provádějí samotné pojšťovny dle metodky

Více

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y 4 Lneární regrese 4 LINEÁRNÍ REGRESE RYCHLÝ NÁHLED DO KAPITOLY Častokrát potřebujete zjstt nejen, jestl jsou dvě nebo více proměnných na sobě závslé, ale také jakým vztahem se tato závslost dá popsat.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF MICROELECTRONIC

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky Západočeská unverzta v Plzn Fakulta aplkovaných věd Katedra matematky Bakalářská práce Zpracování výsledků vstupních testů z matematky Plzeň, 13 Tereza Pazderníková Prohlášení Prohlašuj, že jsem bakalářskou

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

6.10.2009. Fakta o požárech a explozích. Hoření. Exploze. Hoření uhlovodíku. Hoření Exploze. Bezpečnost chemických výrob N111001

6.10.2009. Fakta o požárech a explozích. Hoření. Exploze. Hoření uhlovodíku. Hoření Exploze. Bezpečnost chemických výrob N111001 6..29 Bezpečnost chemckých výrob N Rzka spojená s hořlavým látkam Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostn@vscht.cz Povaha procesů hoření a výbuchu Požární charakterstk látek Prostředk

Více

ú é ů ú ť ů ú š ň é ň é é é ž é Ý é Ý Ý é ú ů ú ů Ý ú é é ú ú Ú ů ů š é é ž é ú Ú Í ů ů é é é ú ú ó é é é é ú é ž é é ž ž ň é é é é é é É Š é ů é Š Š ú é ž ú ú é ú é é Ú ú ú Ý ů ó Š ú ú ň ů ň š ň š é é

Více

[K kg mol 1 ] T v = K E m 2. T t = K K m 2. 1 p1. 2 v1 M1 H. 2 t1 M1 H 3/ 2 2

[K kg mol 1 ] T v = K E m 2. T t = K K m 2. 1 p1. 2 v1 M1 H. 2 t1 M1 H 3/ 2 2 13. KOLIGATIVNÍ VLASTNOSTI 01 Snížení tlaku páry nad roztokem... 0 Snížení tlaku páry nad roztokem, výpočet molární hmotnoti... 03 Snížení tlaku páry nad roztokem, výpočet molární hmotnoti rozpouštědla...

Více

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) 4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) Průzkumová analýza vícerozměrných dat je stejně jako u jednorozměrných dat založena na vyšetření grafckých dagnostk. K tomuto účelu se využívá různých technk

Více

SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ.

SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ. Chem. Lsty 103, 10471053 (2009) SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ Ústav cheme ochrany prostředí,

Více

4 HMM a jejich trénov

4 HMM a jejich trénov Pokročilé metody rozpoznávánířeči Přednáška 4 HMM a jejich trénov nování Skryté Markovovy modely (HMM) Metoda HMM (Hidden Markov Model kryté Markovovy modely) reprezentujeřeč (lovo, hláku, celou promluvu)

Více

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina 3 VBRANÉ MODEL NÁHODNÝCH VELIČIN 3. Náhodná velčna Tato kaptola uvádí stručný pops vybraných pravděpodobnostních modelů spojtých náhodných velčn s důrazem na jejch uplatnění př rozboru spolehlvost stavebních

Více