INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT"

Transkript

1 METAL , Hradec nad Moravcí INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT Jaromír Drápala a, Monka Losertová a, Jtka Malcharczková a, Karla Barabaszová a, Petr Kubíček b a VŠB - TU Ostrava,7.lstopadu, Ostrava - Poruba, ČR, E-mal: b Ke Čtvrt 3, 73 Ostrava Hrabůvka,ČR Abstrakt Cílem práce bylo studum chování nklu a křemíku se slcdy nklu př dlouhodobém teplotním žíhání (7 hodn př teplotách 9 C a C). Pro tento účel byly vytvořeny dfuzní spoje nklu se slcdy nklu (5, 33 a 39 at. % S) pomocí odporového a elektronového svařování. Byly sledovány strukturní, chemcké a mechancké vlastnost spojených materálů před a po žíhání. Po dfuzním žíhání byl pozorován Krkendallův jev. Jsou popsány postupy př určení dfuzních charakterstk z naměřených koncentračních křvek rtg. mkroanalyzátorem po dfuz S v systému N-S. Jedná se o metodu Matano- Boltzmanovu a o použtí Wagnerova vztahu. Dále jsou nformatvně prezentovány nově objevené metody, které vycházejí z použtí tepelných potencálů př řešení rovnce dfuze s pohyblvým mezfázovým rozhraním. Studum nterakce S a N za vysokých teplot má značný význam v oblast soudobé mkroelektronky př metalzac křemíkových substrátů, kde je pozorována tvorba řady ntermetalckých sloučenn na báz slcdů nklu a dalších tranztvních kovů. INTERACTION OF SILICON AND NICKEL AT HIGH TEMPERATURES The work objectve was to study the behavour of nckel and slcon wth nckel slcdes at long-term temperature annealng (7 hours at the temperatures of 9 and o C). For ths purpose dffuson jonts of nckel wth nckel slcdes (5, 33 a 39 at. % S) were created by means of resstance and electron beam weldng processes. Structural, chemcal and mechancal propertes of the jont materals were observed before and after the temperature annealng. Krkendall phenomenon was observed after homogenzaton annealng. The procedures of determnaton of dffuson characterstcs from concentraton profles measured by X-ray mcroanalyzer after S dffuson n N-S system used up to now are descrbed n the paper. It concerns the Matano-Boltzmann method and the Wagner relaton applcaton. Moreover, newly developed methods based on the utlzaton of thermal potentals n the soluton of dffuson equaton wth non-statonary nterface boundary wll be presented nformatvely. As we show, some of these methods are characterzed by an extraordnary hgh accuracy of the dffusvty determnaton. The study of the S and N nteracton at hgh temperatures has a consderable mportance n the area of contemporaneous mcroelectroncs at the slcon substrates metallzaton when creaton of a number of ntermetallc compounds on the base of slcdes of nckel and other transton metals s observed.. ÚVOD Tradční zájem o slcdy vyplývá z jejch vysokoteplotních vlastností, jejch stálost vůč oxdačním médím, jakož z jejch zajímavých elektrckých vlastností. Vysoká kovová vodvost ve spojení se značnou tepelnou a chemckou stálostí mnoha těchto materálů, stejně jako jejch poměrně snadná příprava ve formě tenkých vrstev v technolog výroby ntegrovaných obvodů na báz křemíku otevírají nové důležté aplkační oblast.

2 METAL , Hradec nad Moravcí Jž v prác [] byly získány výsledky, které významně přspívají k volbě složených systémů a dovolují posoudt teplotní stabltu slcdů v rámc předpokládané doby žvotnost a provozních podmínek. Taktéž model řešení dfuzní rovnce umožňuje zobecnt výsledky pro jné podobné typy složených materálů a tím predkovat jejch vlastnost a chování v reálných podmínkách.. DIFUZNÍ SPOJE NIKL / SILICID NIKLU. Vytvoření dfuzního spoje Rovnovážný dagram bnárního systému N-S se vyznačuje značnou složtostí. U systému N-S vznkají postupně různé fáze s kubckou, hexagonální č ortorombckou mřížkou vz obr. a []. Spojením dvojce N-S dochází v prvé etapě k tvorbě slcdu N S jž př poměrně nízkých teplotách okolo 3 o C. Potom je spotřebován jeden z prvků a vznká fáze, která obsahuje převládající komponentu. Tímto způsobem je možno vytvořt celou škálu sloučenn typu N x S y ve shodě s bnárním dagramem N - S. Důležtou otázkou je jejch kompatblta a stablta v provozních podmínkách. Pro sledování nterakce kovů se slcdy za vysokých teplot byla vybrána dvojce nkl - slcd nklu s proměnlvým obsahem S, a to cca 5, 33 a 39 at. % S. Prvním krokem pro tento záměr bylo vytvořt pevný a kvaltní spoj dvou různorodých materálů. Pro vytvoření spoje byly aplkovány dvě metody: a) Odporové svařování b) Vakuové svařování elektronovým svazkem Odporové svařování (na tupo) bylo provedeno přímým průchodem proudu oběma vzorky nklu a sltny N-S, které byly k sobě přtsknuty čelním metalografcky upraveným plocham. Největším problémem byla volba optmálního proudu vzhledem k tomu, že každá dvojce se chovala z hledska elektrckých vlastností jnak. Př nízkém elektrckém proudu nebyl vytvořen dostatečně pevný a kvaltní spoj, př vysokém proudu docházelo k značnému přehřátí v oblast svaru a tím k roztavení materálu, který byl př daném vnějším tlaku vytlačen směrem vně vzorku. V oblast svaru byla změřena teplota 5 až 8 o C. Př druhé technolog tvorby dfuzního spoje byla využta vakuová elektronová pec pro zonální tavení kovů a přípravu monokrystalů. Do úchytu pohyblvých saní byly vertkálně umístěny dvě tyče, a to nkl na jedné straně a sltna N-S na straně druhé, přčemž materál s nžší teplotou tavení (v tomto případě slcd nklu) byl upevněn v horním držáku. Mez oběma konc tyčí byla vzdálenost okolo 5 mm. Elektronovým svazkem se předehřály oba konce tyčí, pak se horní tyč natavla a mechancky se přblížla ke spodní nenatavené tyč. Během několka sekund došlo ke spojení obou konců tyčí s následným vypnutím ohřevu za účelem rychlého ochlazení vznklého spoje. Ochlazování muselo probíhat poměrně vysokou rychlostí, aby se zamezlo natavení spodní tyče a aby v ní neproběhly procesy vzájemného rozpouštění obou typů materálů.. Dfuzní žíhání vzorků Podle programu expermentů byly navrženy dva režmy dfuzního žíhání dvojc nkl - slcdy nklu s různým obsahy S a různým výchozím strukturam, a to př a 9 o C po dobu 7 hodn. Vzorky byly vloženy do křemenné ampule, která byla po evakuování vntřního prostoru rotační olejovou a dfuzní vývěvou sklářsky zatavena pod vakuem (tlak v ampul řádově - Pa). Pro dlouhodobé žíhání byly použty dvě pece: a) Elektrcká odporová pec b) Elektrcká odporová komorová pec Hgh Therm 8 frmy Lnn Vlastní dlouhodobé dfuzní žíhání probíhalo př teplotě ± 5 C v pec ad a) a př teplotě 9 ± 5 C ad b).

3 METAL , Hradec nad Moravcí Obr.. Bnární dagram systému N-S [] Př vysokoteplotním dfuzním žíhání v uzavřené evakuované ampul došlo ve všech případech k mírné povrchové oxdac slcdů nklu (žlutý povlak). Vodíková atmosféra nemohla být použta z bezpečnostních důvodů. U vzorků slcdů nklu s 5 at. % S byl povrch pokryt tenkou nekompaktní vrstvčkou černého zbarvení způsobený pravděpodobně krakováním zbytků lhobenzínu, který zůstal uzavřený v ampul před zatavením ampule. Dalším nepříznvým poznatkem po dfuzním žíhání byla skutečnost, že se praktcky všechny vzorky s obsahem nad 33 at. % S zcela rozpadly právě v oblast dfuzního spoje. Nebylo možno zpětně určt, ve kterém okamžku tento jev nastal. I u vzorků svařovaných odporově s nízkým obsahem S (5 at. % S) byla po dfuz pozorována oblast vznku trhln, přes které dfuze neprobíhala. Z těchto poznatků vyplývá nepříznvá kompatblta mez kovovým nklem a různým fázem slcdů. N N N N a) b) c) d) Obr.. Mkrostruktura oblast dfuzního spoje vzorku N N + 5 at. % S a) odporově svařený, po dfuzním žíhání C/ 7h (zvětšení x) b) odporově svařený, po dfuzním žíhání 9 C / 7h (zvětšení x) c) elektronově svařený, po dfuzním žíhání C/7h (zvětšení x) d) elektronově svařený, po dfuzním žíhání 9 C / 7h (zvětšení x) 3

4 METAL , Hradec nad Moravcí 3. VÝPOČET DIFUZIVIT S a N V SYSTÉMU N - S 3. Metoda Matano - Boltzmannova Tato metoda umožňuje stanovt koncentrační závslost dfuzvty D(c) na oborech s pohyblvým mezfázovým rozhraním. Předpokladem je dostatečně přesné expermentální stanovení koncentrace dfundujícího materálu ve vzorku. Na obr. 3a je schematcky uvedeno rozložení koncentrace před dfuzí, na obr. 3b po dfuz př teplotě T po dobu t. Z obrázku je zřejmé, že po dfuz dochází k posuvu mezfázového rozhraní χ( a na tomto mezfázovém rozhraní se objeví v čase t konstantní koncentrační skok o velkost c c, kde koncentrace c, c odpovídají fázovému dagramu příslušného bnárního systému. Výpočet hodnoty dfuzvty D(c) pro koncentrac c se provede podle vztahu [3,4]: D( c) = t c x dc dc dx Počátek pro souřadnc x= nám udává polohu rovny Matano a platí: () c M c c x dc = x dc x dc = c M () Ze vztahu () plyne, že množství dfundovaného materálu vlevo a vpravo od rovny Matano (x = ) je stejné. Od této rovny se určuje velkost posuvu mezfázového rozhraní χ(. Na obr. b jsou šrafovaně zakresleny plochy, které prezentují ntegrály ve vztahu (). Př malých hodnotách c - c a také př hodnotách c blízkých koncentrac c, je stanovení těchto ploch z expermentálních dat obvykle málo přesné. Metoda Matano-Boltzmannova vyžaduje velce přesné hodnoty expermentálně stanoveného koncentračního proflu po dfuz. 3. Wagnerův vztah V prax nastávají často případy, že pomocí metody Matano-Boltzmannovy stanovíme dfuzvtu D ve fáz α, ale stanovení dfuzvty D ve fáz β je velce nepřesné nebo j praktcky nelze stanovt. K stanovení této dfuzvty D je možné použít Wagnerův vztah. Tento vztah byl odvozen na základě zákona zachování dfundující hmoty, tj. materálové blance na mezfázovém rozhraní. Jedná se o rovnost hustoty toků J dfundující hmoty na tomto rozhraní: J = J, J c = D x, =,. (3) x = χ( K tomuto účelu předpokládal Wagner, že rozložení koncentrace dfundujícího materálu př dfuz s pohyblvým mezfázovým rozhraním lze popsat pomocí funkcí [4]: x C ( x, = A + Berf ( ), (4) Dt kde A, B jsou konstanty, které se určí z okrajové podmínky na mezfázovém rozhraní, koncentrace c, c jsou konstantní a nemění se s časem. Posuv mezfázového rozhraní χ( s časem se řídí parabolckým zákonem: 4

5 METAL , Hradec nad Moravcí χ( = α t, (5) kde α charakterzuje rychlost pohybu mezfázového rozhraní. Hodnota tohoto parametru je charakterstcká pro daný systém a závsí na teplotě T. Zde je nutno rozlšovat, zdal se mezfázové rozhraní př dfuz pohybuje směrem vpravo nebo směrem vlevo od rovny Matano. Matano rovna se nachází na pozc x =, tedy ve vzdálenost χ( od mezfázového rozhraní nově vznklého. Na obr. 3b se rozhraní pohybuje směrem vpravo, tj. dfuzní obor pro fáz α se tímto pohybem zvětšuje, dfuzní obor ve fáz β se zmenšuje. Mez dfuzvtam platí D = κ D, kde κ je konstanta. (6) c c t = a. c x c c č.. c fáze β č.. fáze α c t > b. c M c χ ( x T ( o C) c. c c c c (at.%) c Obr. 3. Schéma k výpočtu D(c) pomocí metody Matano - Boltzmannovy. 5

6 METAL , Hradec nad Moravcí Dále se používá velce důležtý parametr β : α β =, β = κ β. (7) D 3.3 Nové řešení dfuze s pohyblvým mezfázovým rozhraním Původní řešení této problematky bylo realzováno pomocí tepelných potencálů. V našem případě se jedná o řešení rovnce dfuze dle. Fckova zákona: c ( x, t = D c ( x, x (8) s počáteční a okrajovou podmínkou: c (x,t = ) = c x >, =, c [x = χ(, t] = c t >, x <, (9) Je zřejmé, že okrajová podmínka v rovncích (9) je defnována na pohyblvé mezfázové hranc χ( = α t. Řešení těchto úloh se provádí pomocí tepelných potencálů, v tomto případě pomocí tepelného potencálu dvojvrstvy. Tepelný potencál dvojvrstvy W(x, je defnován pomocí ntegrálu: W ( x, πd t x χ( τ ) 3/ ( t τ ) e [ x χ ( τ )] 4D( t τ ) µ ( τ ) dτ =, () kde µ (τ ) je neznámá funkce, kterou musíme určt z řešení Volterrovy ntegrální rovnce II. druhu: [ x( χ ( τ )] t 4D( t ) ( x( χ( τ ) + e D 3/ 4 π µ τ [ D( t τ )] µ ( τ ) dτ = µ ( () Funkce µ ( v pravé straně vztahu () představuje okrajovou podmínku defnovanou na pohyblvém mezfázovém rozhraní χ(, která je v našem případě konstantní, tj. platí µ( = c, =,. Řešení Volterrovy ntegrální rovnce (9) se provádí pomocí metody terovaných jader [5]. Vlastní řešení rovnce dfuze (8) je pak dáno: c(x, = W ( x, D () 3.4 Blanční rovnce I. druhu Důsledkem výše uvedených analýz bylo odvození materálových blančních rovnc I. a II. druhu. Tyto rovnce nám umožní nalézt vztah mez dfuzvtam D, D v obou částech vzorku, tj. umožní nalezení hodnoty parametru κ - vz (6). K tomuto účelu je nutná znalost 6

7 METAL , Hradec nad Moravcí přesných hodnot koncentrací c, c, c, c. Blanční rovnce I. druhu popsují vztah mez množstvím materálu P (, P ( ve vzorku po dfuz a pohybem mezfázového rozhraní χ(. Pak platí c c c c = Φ ( β / κ ) Φ ( β ) π ( c c ). (3) 3.5 Blanční rovnce II. druhu Ze zákona o zachování dfundující hmoty přes mezfázové rozhraní byly v prác [6] odvozeny blanční rovnce II. druhu pro stanovení hodnoty parametru β,, resp. dfuzvty D, př znalost hodnoty β resp. D : ( c c ) ψ ( β ) π ( c c ) β κ ψ ( β / κ ) =. (4) c c Ke všem výše uvedeným metodám, které byly získány s použtím tepelného potencálu, je nutno ještě uvést, že platí pro β, =,. Pro větší hodnoty β přesnost všech odvozených vztahů klesá. 4. APLIKACE METOD VÝPOČTU DIFUZIVIT 4. Aplkace metody Matano-Boltzmannovy S (at.%) x (µm) 5 a) Mkroanalýza EDAX b) Vyhlazená křvka Obr. 4. Koncentrační křvky c(x,, po dfuz př T= C Na obr. 4 je uveden koncentrační profl S v oblast N / N 3 S získaný mkroanalýzou na EDAXu (obr. 4a) a tentýž profl po vyhlazení nepravděpodobných hodnot (obr. 4b). Poloha rovny Matano, tj. velkost χ ( = α t, byla určena pomocí vztahu () a hodnoty χ(, α jsou uvedeny v tab.. Vpravo od mezfázového rozhraní byla koncentrační křvka aproxmována konstantní hodnotou c,4. Koncentrační závslost D (c) byla vypočtena z rovnce () a výsledky výpočtů jsou v semlogartmckých souřadncích na obr. 5. Z obrázku je zřejmé, že hodnoty D (c) se lší více než o jeden řád (cca 5x). Se vzrůstem koncentrace S tyto hodnoty D rostou věrohodně až po c(s) %. V blízkost mezfázového rozhraní v oblast c(s) 4 at. % S není vzrůst a průběh D (c) jž věrohodný a je zřejmě způsoben převážně nepřesnostm v expermentálním určení koncentračního gradentu dc/dx a vlvem svarového spoje vzorků dalších faktorů. Zde je nutno poukázat, že tyto závslost D (c) byly získány 7

8 METAL , Hradec nad Moravcí z hlazených koncentračních křvek, obr. 4b. Pokud by nebylo použto hlazení křvek, rozptyly v hodnotách D (c) by byly podstatně větší. Ze všech určených hodnot D (c) pro každý vzorek byly vypočteny průměrné hodnoty, které jsou uvedeny rovněž v tab.. Porovnáme-l hodnoty χ(, α, β, D v tab. u sledovaných tří vzorků, zjstíme, že rozptyly hodnot těchto fyzkálních parametrů nejsou přílš velké. Tabulka : Shrnutí výsledků dfuze v systému N - N 3 S, T = C, t =,59. 5 Matano- Boltz. vzorek vzorek vzorek 3 Tepel. potenc. Matano- Boltz. Tepel. potenc. Matano- Boltz. Tepel. potenc. Matano- Boltz. průměr Tepel. potenc. χ ( (µm) 5 47, , 56 6,7 57,7 58,7 ιαι (cm/s / ). -5,93. -5,3. -5,3. -5,. -5,3. -5,3. -5,5. -5 ιβ,5,39,45,4,44,49,454,433 D (cm /s),4. -,4. -,. -,4. -,54. -,6. -,68. -,76. - D (c) (cm /s) /s).e-8.e-9.e- Vzorek č. č. Vzorek č. č. Vzorek č. č. 3.E c (at. % S) Obr. 5. Závslost dfuzvty D (c) křemíku v nklu vypočtené podle metody Matano - Boltzmannovy v semlogartmckých souřadncích (T = C). 4. Aplkace Wagnerova vztahu a blančních rovnc Parametry β, D resp. κ ve fáz β nelze stanovt z expermentálně určených koncentračních křvek metodou Matano-Boltzmannovou pro velce úzký nterval koncentrací. Výpočty byly provedeny pro koncentrace, zjštěné pro T = C z fázového dagramu a současně byla použta střední hodnotu α =,5. -5 cm/s /, β =,433 z posledního sloupce tab. a aplkována blanční rovnce II. druhu (4), která nahrazuje Wagnerův vztah, protože je přesnější. Po výpočtu je zřejmé, že v tomto případě dává Wagnerův vztah méně přesné hodnoty v porovnání s výsledky z blanční rovnce II. druhu. Z výsledku D = 3,3. - cm /s vyplynulo, že dfuzvta ve fáz β, dle fázového dagramu obr., je as 5,4x menší než 8

9 METAL , Hradec nad Moravcí dfuzvta D =,76. - cm /s v oblast S koncentrací c c. Vzhledem k tomu, že rozdíl koncentrací c c,% je velce malý a tato velčna nemusí být zcela přesná, je hodnota D pouze nformatvní. Velkost rozdílu c c má totž podstatný vlv na vypočtené hodnoty β resp. D. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tab.. Tabulka : Srovnání výsledků dle Wagnerova vztahu a dle blanční rovnce II. druhu T = 9 C T = C Wagner. vztah Blanční rovnce II.druhu Wagner. vztah Blanční rovnce II.druhu κ,,,53,85 β,,4,88, D (cm /s) 4, ,8. - 9,4. - 3, ZÁVĚR Z expermentů byly získány koncentrační křvky ze vzorků př teplotách dfuzního ohřevu 9 C a C. Dfuzní charakterstky, které byly z těchto křvek vyhodnoceny, se vyznačují vysokou přesností. Největší přesnost lze dosáhnout pomocí nové metody, kde se vyhodnocení koefcentů α, β a dfuzvty D provádí z plochy pod koncentrační křvkou. Stanovená hodnota D se blíží střední hodnotě koncentračně závslé dfuzvty. Pro výpočet dfuzvt D ve fáz β (cca 3 6 at. % S) byl využt Wagnerův vztah a nová rovnce pro blanc dfundujícího materálu na mezfázovém rozhraní, která byla odvozena pomocí tepelných potencálů, tj. blanční rovnce II. druhu. Tato rovnce je přesnější než Wagnerův vztah. Př teplotě 9 C byly výsledky z obou rovnc praktcky stejné, pro teplotu C byla hodnota D, vyhodnocená z Wagnerova vztahu, nepřesná. Tato práce byla řešena s fnanční podporou GAČR v rámc vědecko výzkumného projektu No. 6/99/95 Interakce prvků ve složených kovových systémech za vysokých teplot. LITERATURA [] DRÁPALA, J., KURSA, M., MALCHARCZIKOVÁ, J. a KUBÍČEK, P. Interakce prvků v systému nkl křemík. {Interacton of elements n nckel slcon system}. In Metal , Ostrava, Tanger, spol. s r.o. Ostrava, Sborník abstraktů, s. 67, text na CD ROM (5 str.). ISBN [] MASSALSKI, T.B. Bnary Alloy Phase Dagrams. ASM Metals Park, Oho, 987, Vol., p and 997, on CD ROM. [3] TICHONOV, A.N. a SAMARSKIJ, A.A. Rovnce matematcké fyzky. ČSAV, Praha, 955. [4] GERCRIKEN, S.D. a DECHTJAR, I.J. Dffuzja v metallach splavach v tvěrdoj faze. Gos. Izd. Fz. Mat. Lt., Moskva, 96. [5] MICHLIN, S.G. Integrální rovnce. Přírodovědné nakladatelství, Praha, 95. [6] KUBÍČEK, P. Evaluaton of expermental data of dffuson n semnfnte two-phase systems wth non-statonary nterphase boundary by means of thermal potentals I. Czechoslovak Journal of Physcs, 999, 49, No., pp

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE / 3 - STUDY OF DIFFUSION IN TERNARY SYSTEMS. A CASE OF THE / 3 - DIFFUSION JOINT Jaromír Drápala a, Jana Sudrová a, Jří Vrbcký a Bořvoj Mllon

Více

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Odborná skupna Mechanka kompoztních materálů a konstrukcí České společnost pro mechanku s podporou frmy Letov letecká výroba, s. r. o. a Ústavu teoretcké a aplkované mechanky AV ČR v. v.. Semnář KOMPOZITY

Více

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) 4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) Průzkumová analýza vícerozměrných dat je stejně jako u jednorozměrných dat založena na vyšetření grafckých dagnostk. K tomuto účelu se využívá různých technk

Více

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ VENTILATION

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE MODELOVÁNÍ A SIMULACE základní pojmy a postupy vytváření matematckých modelů na základě blancí prncp numerckého řešení dferencálních rovnc základy práce se smulačním jazykem PSI Základní pojmy matematcký

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu 7. Převodníky - f, f - Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat čnnost základních zapojení převodníků -f a f- samostatně změřt zadanou úlohu Výklad 7.. Převodníky - f

Více

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU - REACTIVE DIFFUSION IN - SYSTEM Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a a VŠB - TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba, ČR, E-mail.: Karla.Barabaszova@vsb.cz,

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM Posudek vedoucího bakalářské práce Bořka Letla Bolometre na tokamaku GOLEM Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc Bořek Letl vpracoval svoj bakalářskou prác na tokamaku GOLEM, jehož rozvoj je závslý

Více

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT J. Tuma Summary: The paper deals wth dfferentaton and ntegraton of sampled tme sgnals n the frequency doman usng the FFT and

Více

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL Elektrcká potencální energe Newtonův zákon pro gravtační sílu mm F = G r 1 2 2 Coulombův zákon pro elektrostatckou sílu QQ F = k r 1 2

Více

Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací

Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací XXXII. Semnar AS '2007 Instruments and ontrol, arana, Smutný, Kočí & Babuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Drectonal Vehcle Stablty rototypng Usng HIL Smulaton Ověření systému řízením

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ Autor: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Více

. Maximální rychlost lze určit z brzdného napětí V. je náboj elektronu.

. Maximální rychlost lze určit z brzdného napětí V. je náboj elektronu. Učební text k přednášce UFY8 Vnější fotoefekt a Entenovo pojetí fotonu Fotoelektrcký jev (fotoefekt) byl objeven na základě zjštění, že e znek po ovětlení ultrafalovým zářením nabíjí kladně. Čaem e ukázalo,

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

REDUKCE DIMENSIONALITY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH MODELŮ PRO FDI

REDUKCE DIMENSIONALITY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH MODELŮ PRO FDI REDUKCE DIMENSIONALITY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH MODELŮ PRO FDI J. Jkovský 1, M. Hofete 2 1 Humusoft s..o., Paha 2 Ústav Přístojové a řídcí technky, Fakulta stojní, ČVUT v Paze Abstakt Příspěvek se věnuje poblematce

Více

Numerické metody optimalizace

Numerické metody optimalizace Numercké metody optmalzace Numercal optmzaton methods Bc. Mloš Jurek Dplomová práce 2007 Abstrakt Abstrakt česky Optmalzační metody představují vyhledávání etrémů reálných funkcí jedné nebo více reálných

Více

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad: Elektroncký obvod skládá se obvodových součástek navájem pospojovaných vodč působí v něm obvodové velčny Příklad: část reálného obvodu schéma část obvodu Obvodové velčny elektrcké napětí [V] elektrcký

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ 1/28 Klasfkace a predkce Roman LUKÁŠ 2/28 Základní pomy Klasfkace = zařazení daného obektu do sté skupny na základě eho vlastností Dvě fáze klasfkace: I. Na základě trénovacích vzorů (u nchž víme, do aké

Více

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má Tepelná kapacta C x = C V = ( ) dq ( ) du Dulong-Pettovo pravdlo: U = 3kT N C V = 3kN x V = T ( ) ds x Tepelná kapacta mřížky Osclátor s kvantovanou energí E n = ( n + 2) hν má střední hodnotu energe (po

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ bstrakt SIMULCE ŘÍZENÍ PNEUMTICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRMU MTL SIMULINK Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ Katedra automatzační technky a řízení Fakulta stroní VŠ-TU Ostrava Příspěvek popsue sestavení matematckého

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval.

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval. CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování oleje Uno-3 / Mega-3 / Max-3 / Cosmo / ST-plus Kotel pro spalování plynu CompactGas (1000-2800) / Cosmo alufer / ST-plus alufer Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204

Více

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. L A B O R A T O Ř O B O R U CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. Ústav organcké technologe (111) Ing. J. Trejbal, Ph.D. budova A, místnost č. S25b Název práce : Vedoucí práce: Umístění práce: Rektfkace

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Transport hmoty a tepla v mikrofluidních systémech

Transport hmoty a tepla v mikrofluidních systémech Transport hmoty a tepla v mkrofludních systémech Konvektvní transport v zařízeních s malým charakterstckým rozměrem Konvektvní tok vznká působením plošných, objemových, nercálních a třecích sl v objemu

Více

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186..

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186.. Návod k obsluze Rádový snímač prostorové teploty s hodnam 1186.. Obsah K tomuto návodu... 2 Jak pracuje rádový snímač prostorové teploty... 2 Normální zobrazení na dsplej... 3 Základní ovládání rádového

Více

Téma 5: Parametrická rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

Téma 5: Parametrická rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny 0.05 0.0 0.05 0.0 0.005 Nomnální napětí v pásnc Std Mean 40 60 80 00 0 40 60 Std Téma 5: Parametrcká rozdělení pravděpodobnost spojté náhodné velčn Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Úvod Testy statstckých hypotéz Václav Adamec vadamec@medelu.cz Testováí: kvalfkovaá procedura vedoucí v zamítutí ebo ezamítutí ulové hypotézy v podmíkách ejstoty Testy jsou vázáy a rozděleí áhodých velč

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Úloha 3 Sanace obvodové stěny dřevostavby (dynamický výpočet ve WUFI)

Úloha 3 Sanace obvodové stěny dřevostavby (dynamický výpočet ve WUFI) ST2B Podklady pro cvčení Úloha 3 Sanace obvodové stěny dřevostavby (dynamcký výpočet ve WUFI) 1 Zadání Kaml Staněk, 04/2012 kaml.stanek@fsv.cvut.cz Majtel dřevostavby po 5 letech od dokončení zjstl, že

Více

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1 VÝVOJ SOFWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSI PROSOROVÝCH SÍÍ PRECISPLANNER 3D DEVELOPMEN OF HE MEASUREMEN ACCURACY PLANNING OF HE 3D GEODEIC NES PRECISPLANNER 3D Martn Štroner 1 Abstract A software for modellng

Více

Návody na cvičení. Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING Ing. Miroslava Maršálková

Návody na cvičení. Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING Ing. Miroslava Maršálková VLASTNOSTI VLÁKEN Návody na cvčení Pro. Ing. Jří Mltký CSc. EUR ING Ing. Mroslava Maršálková TU Lberec 3 Náplň cvčení z předětu VLASTNOSTI VLÁKEN NÁPLŇ CVIČENÍ:. týden Úvod, bezpečnostní předpsy, poůcky.

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

( x ) 2 ( ) 10.2.15 Úlohy na hledání extrémů. Předpoklady: 10211

( x ) 2 ( ) 10.2.15 Úlohy na hledání extrémů. Předpoklady: 10211 10..15 Úlohy na hledání etrémů Předpoklady: 1011 Pedagogcká poznámka: Kromě příkladů a není pro studenty problém vypočítat dervace funkcí. Problémem je hlavně nalezení těchto funkčních závslostí, tam postupujeme

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

SIMULACE INDUKČNÍHO OHŘEVU

SIMULACE INDUKČNÍHO OHŘEVU SIMULACE INDUKČNÍHO OHŘEVU Oldřich Matička, Ladislav Musil, Ladislav Prskavec, Jan Kyncl, Ivo Doležel, Bohuš Ulrych 1 Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha

Více

BAYESŮV PRINCIP ZDENĚK PŮLPÁN

BAYESŮV PRINCIP ZDENĚK PŮLPÁN ROBUST 000, 7 4 c JČMF 00 BAYESŮV PRINCIP ZDENĚK PŮLPÁN Abstrakt. Poukážeme na možnost rozhodování pomocí Bayesova prncpu. Ten vychází z odhadu podmíněné pravděpodobnosta z předpokladu dsjunktního rozkladu

Více

Výpočet dynamiky chování mikrotronu MT 25 a jeho rychlá simulace

Výpočet dynamiky chování mikrotronu MT 25 a jeho rychlá simulace Výpočet dynamiky chování mikrotronu MT 5 a jeho rychlá simulace Pavel Krist 1, Jiří Bíla, David Chvátil 1 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR v.v.i., Řež Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní,

Více

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci TRANSPORTNÍ MECHANISMY Transport látek z vnějšího prostředí do buňky a naopak se může uskutečňovat dvěma cestami - aktivním a pasivním transportem. Pasivním transportem rozumíme přenos látek ve směru energetického

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 SIMULACE numercké řešení dferencálních rovnc smulační program dentfkace modelu Numercké řešení obyčejných dferencálních rovnc krokové metody pro řešení lneárních dferencálních rovnc 1.řádu s počátečním

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG

Více

ESR, spinový hamiltonián a spektra

ESR, spinový hamiltonián a spektra ER, spnový hamltonán a spektra NMR k k získávání důležtých nformací o struktuře látky využívá gyromagnetckých vlastností atomových jader. Podobně ER (EPR) využívá k obdobným účelům gyromagnetckých vlastností

Více

Výpočet tepelné ztráty budov

Výpočet tepelné ztráty budov Doc Ing Vladmír Jelínek CSc Výpočet tepelné ztráty budov Výpočty tepelných ztrát budov slouží nejčastěj pro stanovení výkonu vytápěcího zařízení, tj výkonu otopné plochy místnost, topného zdroje atd Výpočet

Více

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE . RVNVÁŽNÉ LKTRDVÉ DĚJ (lektchemcké články - temdynamcké aspekty) lektchemcký článek = sustava dvu plčlánků neb-l elektd. lektda = elektchemcký systém alespň dvu fází, z nchž jedna je vdč I. třídy - tedy

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina 3 VBRANÉ MODEL NÁHODNÝCH VELIČIN 3. Náhodná velčna Tato kaptola uvádí stručný pops vybraných pravděpodobnostních modelů spojtých náhodných velčn s důrazem na jejch uplatnění př rozboru spolehlvost stavebních

Více

Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C" v areálu VŠB-TU Ostrava

Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C v areálu VŠB-TU Ostrava Acta Montanstca lovaca Ročník 0 (005), číslo, 3-7 Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C" v areálu VŠB-TU Ostrava J. chenk, V. Mkulenka, J. Mučková 3, D. Böhmová 4 a R. Vala 5 The determnaton of the

Více

Stabilita v procesním průmyslu

Stabilita v procesním průmyslu Konference ANSYS 2009 Stabilita v procesním průmyslu Tomáš Létal VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, Adresa: Technická 2896/2, 616 69

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY Tento dokument je k disposici na internetu na adrese: http://www.vscht.cz/ufmt/kadleck.html BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY Bezdotykové teploměry doznaly v poslední době značného pokroku a rozšíření díky pokroku

Více

Svařování svazkem elektronů

Svařování svazkem elektronů Svařování svazkem elektronů RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip 2. Interakce elektronů s materiálem 3. Konstrukce elektronové svářečky 4. Svařitelnost materiálů, svařovací parametry 5. Příklady 6. Vrtání

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz O B S A H Úvod - obecný

Více

VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS

VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS ALTMANN VLASTIMIL ), PLÍVA PETR 2) ) Česká zemědělská unverzta

Více

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy Posuzování dynamky pohybu drážních vozdel ze záznamu jejch jízdy Ing. Jaromír Šroký, Ph.D. ŠB-Techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Insttut dopravy, tel: +40 597 34 375, jaromr.sroky@vsb.cz Úvod

Více

Princip magnetického záznamuznamu

Princip magnetického záznamuznamu Princip magnetického záznamuznamu Obrázky: IBM, Hitachi 1 Magnetické materiály (1) n I H = l B = μ H B l μ μ = μ μ 0 0 μ = 4π 10 r 7 2 [ N A ] n I Diamagnetické materiály: µ r < 1 (Au, Cu) Paramagnetické

Více

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda 1 Úvod Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda V této úloze se zaměříme na měření parametrů kladného sloupce doutnavého výboje, proto je vhodné se na

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

Vladimír Lysenko DETEKTORY PRO BEZDOTYKOVÉ MÌØENÍ TEPLOT Praha 2005 Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE TEPLÁRNA NA BIOMASU BIOMASS HEATING POWER

Více

6. T e s t o v á n í h y p o t é z

6. T e s t o v á n í h y p o t é z 6. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot z realizace náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Používáme k tomu vhodně

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce Progres in textile science and technology TUL Liberec 24 Pokroky v textilních vědách a technologiích TUL v Liberci 24 Sec. 9 Sek. 9 Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

C V I Č E N Í 4 1. Představení firmy Splintex Czech 2. Vlastnosti skla a skloviny 3. Aditivita 4. Příklady výpočtů

C V I Č E N Í 4 1. Představení firmy Splintex Czech 2. Vlastnosti skla a skloviny 3. Aditivita 4. Příklady výpočtů Techologe skla 00/03 C V I Č E N Í 4. Představeí rmy pltex Czech. Vlastost skla a sklovy 3. Adtvta 4. Příklady výpočtů Hospodářská akulta. Představeí rmy pltex Czech a.s. [,] Frma pltex Czech je součástí

Více

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ DOC.ING. JIŘÍ PERNIKÁŘ, CSC Požadavky na přesnost měření se neustále zvyšují a současně s tím i požadavky na vyhodnocení kvantifikovatelných charakteristik

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Závislost odporu vodičů na teplotě František Skuhravý Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd datum měření: 4.4.2003 Úvod do problematiky Důležitou charakteristikou pevných látek je konduktivita

Více

Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25

Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Krist Pavel, Vognar Miroslav, Šimáně Čestmír Oddělení urychlovačů, Ústav jaderné fyziky AVČR v. v. i., 250 68 Řež 130 Cílem naší

Více

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení. MATEMATICKÁ STATISTIKA - a základě výběrových dat uuzujeme a obecější kutečot, týkající e základího ouboru; provádíme zevšeobecňující (duktví) úudek - duktví uuzováí pomocí matematcko-tattckých metod je

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,

Více

URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU

URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU Rudolf Kampf ÚVOD Pro marketng, management a vůbec pro člověka je jstě důležté vědět, jak se bude vyvíjet stuace v ekonomce, stuace v určtém státě z hledska

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T 1 Pracovní úkol 1. Změřte účiník (a) rezistoru (b) kondenzátoru (C = 10 µf) (c) cívky Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

Určování únavových vlastností při náhodné amplitudě zatížení

Určování únavových vlastností při náhodné amplitudě zatížení Úvod klapka podložka žvotnostní test spojení klapka-podložka Požadavek zákazníka: - navrhnout a provést zrychlené komponentní testy spoje klapka-podložka - provést objektvní srovnání různých varant z hledska

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN. Rostislav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská

MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN. Rostislav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN Rostslav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská VŠB TU, FMMI, Katedra fyzkální cheme a teore technologckých pochodů, 17.lstopadu 15, 708 33 Ostrava

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více