Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy"

Transkript

1 Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství dne 22. června 2009 a 10. března 2009 v Bezdružicích. Je zpracván jak rientační výčet příkladů bsahu jedntlivých Preferenčních kritérií pr výběr prjektů v rámci Strategickéh plánu LEADER (SPL). Pr členy Výběrvé kmise MAS služí jak dpručující, nikliv však závazný výklad, nebť v rámci prcesu hdncení by měl být dán prstr jak pr individuální psuzení prjektů jedntlivými hdntiteli, tak pr předem nedefinvatelné jedinečné aspekty prjektu, které nelze bsáhnut tímt pkynem. Jedntlivá preferenční kritéria byla stanvena Prgramvým výbrem s využitím zkušenstí z realizace předchzích dtačních prgramů v listpadu 2007, následně pak byla zaktualizvána v březnu 2010 na základě zkušenstí z hdncení prjektů v výzvě SPL. K dílčím úpravám dšl také na základě předběžnéh vyhdncení Střednědbéh hdncení Strategickéh plnění LEADER v březnu - dubnu Pět preferenčních kritérií byl stanven Ministerstvem zemědělství (viz kritéria 2.2., 2.3., ) a jsu prt pvinná. Výběrvá kmise Výběr prjektů zajišťuje Výběrvá kmise, kteru ze svéh středu vlí Výbr partnerství. Výběrvá kmise má 6 členů, přičemž je uplatněn princip tripartity a prt je zde zastupen veřejný, neziskvý i pdnikatelský sektr právě dvěma členy s tím, že každý rk se bmění dva členvé kmise. Tat rtace umžňuje větší zapjení všech členů Výbru partnerství a zárveň také větší názrvu pluralitu v průběhu celéh funkčníh bdbí. Před zahájením hdncení prjektů v rámci každé Výzvy pdepisují členvé Výběrvé kmise čestné prhlášení nepdjatsti. Způsb hdncení prjektů Členvé Výběrvé kmise mají k dispzici Žádst dtaci a veškeré další dkumenty, předlžené žadatelem. Žadatel bude přizván na veřejné slyšení, na kterém bude mci svůj prjekt krátce sbně představit (s využitím audivizuální techniky) a Výběrvá kmise bude mít prstr pr plžení dplňujících dtazů. Žadatel musí dpvídat v suladu s předlženu Žádstí dtaci. Hdncení prjektů dle preferenčních kritérií prvádí každý člen Výběrvé kmise MAS samstatně přidělením 3, 2, 1 neb 0 bdů. Dpručeným vdítkem pr přidělvání bdů je následující škála dpvědí/stanvisek: 0 bdů rzhdně ne / nesplňuje 1 bd spíše ne / spíše nesplňuje / splňuje krajvě 2 bd spíše an / spíše splňuje / splňuje částečně 3 bd rzhdně an / splňuje úplně Jedinu výjimku je kritérium 3.1, jehž pstup hdncení je ppsán dále. U tht kritéria může krdinátr prgramu LEADER navrhnut Výběrvé kmisi výši hdncení na základě seznámení se s prjektem. Bdvý zisk je následně vynásben vahu danéh kritéria (1 neb 2). Výsledný bdvý zisk je tvřen aritmetickým průměrem (zakruhleným na dvě desetinná místa) z hdncení všech členů Výběrvé kmise, kteří daný prjekt hdntili. V případě shdnéh pčtu bdů rzhdne bdvý zisk daných prjektů ve skupině s nejvyšším mžným bdvým ziskem (tedy ve skupině 2), pkud ani tehdy ne, pak ls, tažený předsedu Výběrvé kmise. Na základě tht hdncení rzhdne Výbr partnerství knečném přadí prjektů. O udělení dtace tak rzhdnu zástupci místníh veřejnéh, neziskvéh a pdnikatelskéh sektru. Splufinancván Evrpsku unií. Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí.

2 Závaznst Žadatel se k naplnění jedntlivých preferenčních kritérií zavazuje předem frmu slvníh kmentáře, který uvede k jedntlivým kritériím na str. D1 Žádsti dtaci. Sučasně zde uvede bdvý zisk, který v daném případě předpkládá (služí jak rientační nezávazná infrmace, závazné hdncení prjektů prvádí Výběrvá kmise MAS). Pr žadatele je závazné naplnění kritérií, u kterých uvedl slvní kmentář, a zárveň mu Výběrvá kmise MAS u těcht kritérií přidělila bdy. Pkud žadatel žádný kmentář u danéh kritéria neuvede, neb pkud mu za něj Výběrvá kmise nepřidělí žádné bdvé hdncení, nevzniká mu v daném případě žádný závazek plynucí z naplnění tht kritéria. Dle Pravidel IV musí žadatel jejich plnění jedntlivých kritérií dlžit kdykliv na vyžádání, při kntrlách během realizace i v bdbí vázansti prjektu na účel (5 let p uknčení realizace prjektu). Skutečnsti, které byly předmětem hdncení v rámci preferenčních kritérií nelze pzději změnit frmu Hlášení změnách 2. Pkud MAS při následné kntrle v průběhu realizace prjektu neb p jeh uknčení zjistí, že některé kritérium, které byl hdncen více než 30% mžnéh bdvéh zisku nebyl ddržen, vyrzumí tm Mnitrvací kmisi, která rzhdne dalším pstupu. Pkud v takvém případě nebyl prjekt ještě uknčen, může sekretariát MAS vyčkat se dsuhlasením Žádsti prplacení d dby rzhdnutí Mnitrvací kmise a splnění případných nápravných patření ze strany žadatele 3. Nesplnění preferenčních kritérií, za které získal prjekt bdy, může být sankcinván dle pravidel a vést až k neprplacení či vrácení dtace. Prt dpručujeme žadatelům uvádět d Žádsti dtaci puze reálné a splnitelné závazky. Kritéria a jejich skupiny 1. Prjekt zapadá d rámce dsud realizvaných aktivit v reginu neb bci a pčítá s dalším rzvjem. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 18 bdů Prjekt navazuje, rzvíjí předchzí prjekty. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Prjekt přím či nepřím navazuje na dříve realizvané neb v sučasnsti prbíhající prjekty a t bez hledu na zdrj jejich financvání a sbu nsitele prjektu. - Prjekt zahrnuje další z řady etap většíh celku, d kteréh je začleněn. - Prjekt rzvíjí předchzí prjekt, dává mu další využití, nvý rzměr neb jinak znásbuje jeh výstup či dpad. - Prjekt je realizací dříve zpracvané kncepce či studie. - Prjekt neppírá jiné dříve realizvané prjekty, neknkuruje stávající nabídce a je sučinný s existujícími činnstmi Jsu plánvané navazující aktivity. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Zapjení žadatele d řešení prblému neknčí realizací předkládanéh prjektu. - Jsu zřejmé a knkrétně ppsané další krky. - Nejedná se jednrázvu aktivitu. - Díky realizaci prjektu djde k multiplikačnímu efektu. 1 Pravidla IV cit.: kapitla 2, písm. g) Pr bjektivní psuzení nárku na dtaci si MAS i SZIF může kdykliv d pdání Žádsti dtaci na MAS vyžádat d žadatele/příjemce dtace jakékli dplňující údaje a pdklady ptřebné pr psuzení průběžnéh plnění kterékli z pdmínek pr pskytnutí dtace, na jejichž základě má být či již byla pžadvaná dtace pskytnuta; žadatel/příjemce dtace má pvinnst takvé dplnění prvést. Pkud tyt údaje a pdklady žádá SZIF, infrmuje svém pžadavku příslušnu MAS.; C. kapitla 2, písm. i) V případě, kdy bude zjištěn, že pdmínky stanvené pr získání dtace byly splněny jen z části neb zdánlivě aneb byly uměle vytvřeny a žadatel tak získal výhdu, která není v suladu s cíli a pdmínkami Fiche, Pravidel či Dhdy, nelze dtaci pskytnut. Dtaci nelze pskytnut rvněž v případě, pkud byl ze strany žadatele/příjemce dtace či s jeh vědmím třetí sbu úmyslně pdán nepravdivé prhlášení neb nepravdivý důkaz. V kterémkli z těcht dvu případů bude žadatel/příjemce dtace navíc vylučen z pskytvání dtace v rámci Opatření IV.1.2. během danéh a následujícíh rku; C. kapitla 3, písm. h) Žadatel/příjemce dtace je pvinen d kamžiku pdání Žádsti dtaci na MAS pskytvat pžadvané infrmace, dkladvat svji činnst a pskytvat MAS, SZIF a Ministerstvu zemědělství neb třetímu subjektu pvěřenému Ministerstvem zemědělství veškeru sučinnst a dkumentaci vztahující se k prjektu, a t p celu stanvenu dbu trvání závazku; C. 2 Pravidla IV.1.2., kapitla 8: Veškeré změny musí respektvat splnění účelu prjektu, limity a pdmínky vyplývající z Metdiky, Fichí, Dhdy a preferenčních kritérií; 3 Přitm nesmí být překrčena lhůta pr předlžení Žádsti prplacení max. 24 měsíců d data pdpisu Dhdy.

3 1.3. Je zajištěna udržitelnst výsledků prjektu. - Žadatel má vyčísleny předpkládané prvzní náklady a zajištěn zdrj jejich financvání vč. určení sby dpvědné za prvz a t na dbu min. 5 let. Ppsaný způsb zajištění prvzu je vzhledem k situaci žadatele a předmětu prjektu reálný. - Výstup prjektu je prveden v kvalitě, která umžní bezprblémvý prvz p dbu min. 5 let. - Žadatel je schpen dluhdbě zajistit dpvídající úrveň výstupů prjektu vč. financvání údržby a prav p dbu min. 5 let. - Prvz, údržba a pravy výstupu prjektu neúměrně nezatíží subjekt žadatele Prjekt je eknmicky sběstačný, prjekt nezvyšuje nárky na veřejné rzpčty. - Plnhdntný prvz výstupu prjektu není bezpdmínečně vázán na další financvání z veřejných zdrjů neb jiné pravidelné příspěvky. - Úspěšnst prjektu nezávisí na získání dalších dtací. 2. Prjekt je ukázku dbré praxe. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 33 bdů Prjekt je příkladem th, jak by pdbné aktivity měly prbíhat, je příkladem i pr statní reginy. - Způsb realizace prjektu, především pak zvlené pstupy, technlgie a materiály plně dpvídají typu prjektu. - V rámci zvlenéh technickéh řešení a přístupu k realizaci prjektu se nebjevují kntrverzní neb nevhdné pstupy. - Prjekt je celkvě inspirativní a mhl by být pužit jak příklad kmplexníh a správnéh přístupu k řešení danéh prblému Uplatňvání invačních přístupů. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Prjekt využívá principy, metdy, pstupy neb technlgie v reginu dsud běžně nepužívané neb alespň prvně pužité na úrvni příslušnéh žadatele (invativní frma). - Prjekt řeší prblém, kterým se v reginu dsud žádný subjekt nezabýval (invativní bsah). - Prjekt je riginální, v reginu dsud nerealizvaný. - Prjekt vyniká svu výjimečnstí nad statními prjekty Fiche Vícedvětvvé navrhvání a prvádění prjektu zalžené na sučinnsti mezi subjekty (i bčany) a prjekty z různých dvětví místníh hspdářství. - Prjekt je připraven na základě splupráce více subjektů (např. bec a neziskvá rganizace), skupin či jedntlivců neb vychází z jejich splečných ptřeb. - Prjekt bude realizván ve splupráci více subjektů, skupin či jedntlivců, přičemž zapjení každéh z těcht partnerů je pr dsažení pžadvanéh výstupu nezbytné. - Prjekt pdpruje různé sektry (veřejný, neziskvý, pdnikatelský) neb různá dvětví danéh sektru (např. různé typy NNO). - D přípravy či realizace bude aktivně zapjena místní veřejnst. Obecně lze pvažvat za vhdný způsb zapjení veřejnsti např.: ve fázi přípravy prjektu - kmunitní plánvání, veřejné prjednávání či jinu aktivní frmu účasti místních byvatel a zhlednění názrů různých skupin na přípravě prjektu neb jeh části, ve fázi realizace prjektu veřejné dbrvlnické brigády, wrkcampy, řemeslné wrkshpy, ve fázi následnéh využívání výstupů přádání kulturních a splečenských akcí, ve fázi udržitelnsti prjektu zapjení veřejnsti d údržby např. frmu patrnátu.

4 - Prjekt je bsahvě neb tematicky prpjen s jiným již realizvaným neb právě prbíhajícím prjektem. - Výše ppsané principy přinášejí přidanu hdntu prjektu, která by nevznikla bez jejich uplatnění. Prjekt integruje ptřeby a pžadavky více cílvých skupin neb partnerů, řeší jejich splečný prblém, je víceúčelvý neb multifunkční. - Předmětem hdncení může být také, d jaké míry jsu výše ppsané principy využité pr přípravu či realizaci prjektu a zda není jejich využití spíše frmální či fiktivní Prjekt využívá místní zdrje. - Prjekt využívá stávající stavby, jeh realizací nedjde k zbytečnému zábru nezastavěných prstranství. - Prjekt zajišťuje vhdné využití dsud nevyužívaných prstr, namíst budvání nvých. - Při realizaci prjektu bude využit místní materiál (např. místní kameny jak dekrace, půvdní drůdy strmů, které jsu v rámci prjektu vysazvány, ), případně budu využity také tradiční technlgie. - Při pptávání služeb, ddávek a stavebních prací budu priritně slvváni místní ddavatelé. - V průběhu realizace prjektu budu zapjeni místní dbrvlníci, žadatel bude část prjektu realizvat vlastními silami (s mžnstí využití tzv. věcnéh plnění ) Výstup prjektu je plně funkční. - Prjekt knkrétním způsbem dplňuje či prpjuje stávající samstatně fungující neb existující prvky, aktivity neb rganizace. - Prjekt vytváří samstatný funkční celek. - Nápad prjektu je samstatně nsný Rzpčet prjektu je přiměřený, žadatel prkázal efektivní využití zdrjů. - Rzpčet je dstatečně pdrbný, jedntlivé plžky jsu jasně ppsány, kvantifikvány a vyčísleny a je zřejmé za jakým účelem bude každá jedntlivá plžka vynalžena. - Rzpčet nezahrnuje výdaje, které jsu nadbytečné neb v nadměrné kvalitě, neb které lze realizvat jiným, levnějším způsbem. - Rzpčet je sestaven kmplexně jsu zahrnuty veškeré výdaje (náklady), které bude nutné vynalžit pr dsažení cíle prjektu a jeh výstupů. - Výše uváděných plžek dpvídá skutečným cenám na trhu, výše výdajů je adekvátní k plánvaným výstupům. - Celkvá výše rzpčtu dpvídá mžnstem žadatele. - Žadatel má dpvídajícím způsbem naplánván zajištění předfinancvání a splufinancvání (tj. vlastníh pdílu na pkrytí výdajů prjektu) prjektu a ddržení těcht plánů je vzhledem k mžnstem žadatele reálné. - Žadatel je schpný realizvat prjekt v ppsaném rzsahu (tj. bsahu plánvaných aktivit a finančním bjemu) a v předpkládaném časvém harmngramu, přičemž nehrzí žádná vážnější rizika, která by mhla hrzit dsažení výstupů v pžadvané kvalitě (např. nedstatek administrativních či rganizačních schpnstí žadatele, špatné neb nepřehledné rzdělení kmpetencí, nízká persnální či finanční kapacita žadatele apd.). 3. Prjekt prspívá byvatelům reginu Český Západ. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 24 bdů Vytvření každéh nvéh pracvníh místa. Mžný bdvý zisk 0 6, Váha 1-6 bdů získá prjekt, který vytvří alespň jedn pracvní míst na celý pracvní úvazek (40 hd. týdně). - Prjekt, který vytvří více pracvních míst, získá max. 6 bdů.

5 - Prjekt, který vytvří pracvní míst na snížený pracvní úvazek neb puze v sezónním bdbí získá pměrnu část z maximálníh mžnéh bdvéh hdncení dpvídající přepčtené veliksti pracvníh místa. - Příklad bdvéh hdncení: 1 pracvní míst na celý úvazek (40 hdin týdně) = 6 bdů 2 pracvní místa na zkrácený úvazek (2 x 20 hdin týdně) = 6 bdů 1 pracvní míst na zkrácený úvazek (10 hdin týdně) = 1,5 bdu 1 sezónní pracvní míst na celý úvazek (40 hdin týdně, 4 měsíce v rce) = 2 bdy 3 pracvní místa na celý úvazek (3 x 40 hdin týdně) = 6 bdů (maximum) - Pdmínku získání bdu je závazek k udržitelnsti pracvníh místa dle Pravidel (pracvní míst musí být vytvřen nejdéle d 6 měsíců d převedení dtace na účet příjemce a bude udržen nejméně 5 let). - Pracvní náplň dpvídá předmětu prjektu Zaměření dpadů prjektu na mladé lidi d 30 let. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Způsb hdncení tht kritéria je identický jak v případě kritéria 3.3. (viz dále) Zaměření dpadů prjektu na ženy. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Prjekt má jasně a knkrétně definvané cílvé skupiny, pr které přináší specifický užitek (tj. vyšší než pr jiné skupiny). - Minimálně nadplviční většinu těcht cílvých skupin tvří děti a mladí lidé d 30 let (v případě kritéria 3.2.) neb ženy (kritérium 3.3). - Prjekt přím reaguje na ptřeby mladých lidí / žen a je pr tut skupinu využitelný. - Prjekt zapjuje mladé lidi / ženy d přípravy prjektu (např. účast na frmulaci prjektu, mžnst vyjádřit se k plánvanému prjektu, zpracvání žádsti ). - Prjekt zapjuje mladé lidi / ženy d samtné realizace (např. fyzický pdíl na realizaci, krdinace realizace prjektu, ). - Prjekt pčítá s účastí mladých lidí / žen na údržbě a udržitelnsti výstupů prjektu. - Výstupy prjektu budu využívat především mladí lidé / ženy. - Předmětem hdncení může být také, d jaké míry jsu výše ppsané aspekty naplněny a zda se nejedná spíš frmální či fiktivní naplnění Prjekt přispívá ke zvýšení splečensk-kulturních aktivit v reginu či bci. - Díky realizaci prjektu jsu vytvřeny neb zlepšeny pdmínky pr setkávání byvatel a pr přádání knkrétních splečenských a kulturních akcí. - Žadatel předlžil předpkládaný plán akcí, které budu mci být díky prjektu realizvány neb jejichž úrveň díky realizaci prjektu výrazně vzrste. - Prjekt je zaměřen na více cílvých skupin, prpjuje generace Prjekt zahrnuje vzdělávání a infrmační aktivity. - Sučástí aktivit prjektu je uspřádání vzdělávací neb světvé akce (např. seminář, exkurze apd.) např. s hledem na zvýšení pvědmí pužitých technlgiích, způsbu realizace prjektu neb histrickém kntextu. - Sučástí prjektu je vydání infrmačníh materiálu (letáku, publikace, pracvních listů pr děti, vytvření internetvých stránek, apd.), který bude infrmvat realizaci prjektu a prpagvat jím dsažené výstupy. - Sučástí prjektu je uspřádání minimálně jedné akce pr veřejnst, která bude infrmvat plánvaných/dsažených výstupech (např. den tevřených dveří, slavnstní tevření, ). - Žadatel musí uvést knkrétní datum a míst knání výše uvedených akcí a případnu změnu nahlásit v předstihu min. 2 týdnů na MAS. Zárveň musí v předstihu min. 2 týdnů zaslat na MAS elektrnicky pzvánku na danu akci.

6 - Veškeré dkumenty, vydávané v suvislsti s realizací prjektu (pzvánky, letáky, publikace, ) musí bsahvat infrmaci splufinancvání prjektu z prgramu LEADER dle pkynů pr publicitu. Tat infrmace musí být také vhdným způsbem zveřejněna na každé akci, přádané v rámci prjektu (např. umístěním infrmačníh banneru). 4. Prjekt přispívá k zlepšení živtníh prstředí reginu Český Západ. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 18 bdů Prjekt udržuje a zlepšuje stav dědictví reginu. - Prjekt je zaměřen na dědictví reginu (kulturní, histrické, přírdní, technické). Za dědictví reginu jsu pvažvány nemvitsti, mvité bjekty, ale i nehmtné dědictví. - Díky realizaci prjektu budu realizvány knkrétní krky, které pvedu ke zlepšení stávajícíh stavu tht dědictví neb minimálně k jeh knzervaci, neb alespň budu pr tyt další krky připraveny pdklady ve frmě studií apd. - Prjekt pčítá s knkrétním využitím pravenéh dědictví reginu. - Zvlené technické řešení dpvídá pvaze a stavu dtčenéh dědictví Prjekt zahrnuje příkladné úpravy veřejných prstranství. - Prjekt je zaměřen na úpravu veřejných prstranství (resp. veřejně přístupných plch). - Úpravy veřejných prstranství vycházejí z veřejnéh prjednávání s místními bčany, kteří měli mžnst se dpvídajícím způsbem vyjádřit k plánvaným úpravám a jejich pdněty a připmínky byly zhledněny a vypřádány. - Plánvané úpravy respektují a bnvují venkvský ráz bcí (především s hledem na pužité materiály, dpvídající zeleň a mbiliář). - Jsu-li v rámci prjektu budvány či pravvány kmunikace neb technická infrastruktura (kanalizace apd.), byla dstatečným způsbem zdůvdněna jejich účelvst a ptřebnst. - Místní kmunita je zapjena také d realizace prjektu (např. frmu dbrvlnických brigád). - Žadatel má dstatečné mžnsti zajistit údržbu prvedených úprav Prjekt je eklgický a šetrný k živtnímu prstředí. - Realizace prjektu nemá přímý negativní dpad na živtní prstředí (např. zvýšení emisí, zvýšení návštěvnsti lkality, čímž by dšl k její devastaci apd.). - Prjekt využívá pstupů a technlgií šetrných k živtnímu prstředí např. díky realizaci prjektu djde k znatelným úsprám energie, budu využívány reginální materiály (např. půvdní druhy zeleně) neb recyklvané materiály. - Prjekt přispěje ke snížení dpadu živta v reginu na zhršvání stavu živtníh prstředí např. je zaměřen na eklgicku likvidaci dpadů, eklgické zemědělství, bnvitelné zdrje energie apd. - Prjekt respektuje vzhled krajiny a venkvský charakter sídel, je k němu citlivý a nezasahuje d něj nevhdným způsbem. 5. Prjekt přispívá k rzvji pdnikání a/neb cestvníh ruchu v reginu Český Západ. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 27 bdů Prjekt vytváří neb rzšiřuje nabídku služeb a prduktů cestvníh ruchu. - Prjekt je zaměřen na vytvření neb rzšíření knkrétní služby neb prduktu cestvníh ruchu (vč. např. turistickéh balíčku), neb vytvření, prava či zatraktivnění turistickéh cíle. - Navrhvaná frma služby neb typ prduktu dpvídá charakteru reginu jak turistické destinace - tedy jedná se priritně šetrné frmy cestvníh ruchu, neb další specifické frmy (např.

7 gurmánská neb zážitkvá turistika), svým rzsahem se jedná spíše individuální turismus (rdiny s dětmi, menší skupiny, ). - Plánvaná služba neb prdukt bude usilvat zařazení d některéh ze stávajících systémů neb získání některéh ze stávajících značení kvality (např. Naučné stezky Klubu českých turistů, Síť hipptras v Plzeňském kraji, Česk-bavrský gepark, Cyklisté vítáni, Prázdniny na venkvě, Klasifikace ubytvacích zařízení, ) Prjekt přispívá k diverzifikaci zemědělských subjektů. - Subjekt, jehž významný zdrj příjmů (minimálně nad 30%) tvří zemědělská prvvýrba neb zemědělství jak takvé, realizuje aktivity, které vedu k rzšíření spektra jeh příjmů z nezemědělských činnstí (např. pilařská či truhlářská výrba, výrba a prdej ptravin, pskytvání služeb, prdej zemědělských prduktů ze dvra ), přičemž nejpzději v rámci udržitelnsti prjektu djde k tvrbě zisku pdnikatele v tét blasti pdnikání. - Žadatel dlžil zájem nabízenu službu neb výrbek, přičemž předpkládá, že bude debírána v dstatečné míře místními subjekty neb zákazníky mim regin. Nejedná se tedy službu neb prdukt vytvářenu pr vlastní ptřebu Prjekt vytváří místní prdukty. - Cílem prjektu je vytvření pdmínek pr vznik knkrétníh výrbku (řemeslné, sérivé či tvární výrbky), přičemž pdstatná část těcht výrbků je vyráběna z místních survin neb je vyráběna v reginu. - Za výrbek v tmt smyslu může být pvažvána i reginální publikace vydaná v suvislsti s prjektem. - Výrbky musí být uvedeny na trh nejpzději před uknčením realizace prjektu. Žadatel ppsal pstup k zajištění veškerých pvlení k uvedení výrbku na trh. - Prefervány jsu invativní výrbky (v reginu neb v ČR) či místně specifické. - Výsledný výrbek bude usilvat získání některéh ze stávajících značení kvality (např. Místní výrbek ze západu Čech, Reginální ptravina Plzeňskéh kraje, Eklgicky šetrný výrbek, Prdukt eklgickéh zemědělství, Klasa, Chráněné zeměpisné značení EU, Chráněné značení půvdu EU, ) Prjekt zahrnuje vznik a rzvj drbnéh pdnikání. - Prjekt je přím zaměřen na vznik neb rzšíření pdnikatelských aktivit neb vytváří zázemí pr pdnikatelské aktivity (pdnikatelský inkubátr, splečná výrbna, tržiště, ). - Prjekt infrmuje nabídce pdnikatelů v území (např. infrmace nabízených službách v klí na infrmačních tabulích apd.) 5.5. Prjekt zahrnuje prpagaci a marketing nabízených služeb. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Sučástí prjektu je vydání infrmačních tiskvin (letáky, plakáty, ) či jiných médií (CD, DVD, ) vč. využití internetu (např. e-shp), neb uspřádání prpagační akce (např. kampaně, chutnávky, ), prpagující výstupy prjektu neb služby, které budu díky realizaci prjektu nabízeny. - Žadatel má rzpracván marketingvý plán vznikléh prduktu (např. název, lg, knkrétní způsby prpagace apd.) a nejpzději d 1 rku p uknčení prjektu jej bude realizvat. - Předmětem tht preferenčníh kritéria není pvinná publicita pdpře MAS a EU (viz kritérium 3.5). Celkvý maximální bdvý zisk je 120 bdů.

8 Čestné prhlášení nepdjatsti člena Výběrvé kmise Já,.., narzený/á..., bytem..., jakžt člen Výběrvé kmise MAS Český Západ Místní partnerství pr účely hdncení Žádstí dtace z Prgramu rzvje venkva, patření IV.1.2. Realizace místní rzvjvé strategie v rámci 10. výzvy Strategickéh plánu LEADER Sudety míst k setkávání tímt prhlašuji, že: - jsem se nepdílel/a na zpracvání Žádstí dtaci, ani jejich přílh, krmě dále uvedených, - nemám sbní zájem na realizaci mnu hdncených prjektů, krmě dále uvedených, - nebudu ve věci mnu hdncených prjektů kntaktvat statní členy Výběrvé kmise MAS a předkladatele Žádsti dtaci ani s nimi v tét věci jednat, - nejsem statutárním zástupcem neb členem rzhdvacíh rgánu (např. zastupitelstva, předsednictva, výknnéh výbru apd.) žádnéh z předkladatelů Žádsti dtaci, krmě dále uvedených, - mezi mnu a žádným z předkladatelů Žádstí dtaci není sbní, pracvní či jiný bdbný pměr, krmě dále uvedených, - zachvám mlčenlivst ve věci bsahu hdncených Žádstí dtaci i jednání Výběrvé kmise MAS, - nevyužiji předané materiály a získané infrmace tj. Žádsti dtaci k vlastnímu prspěchu či k přípravě vlastních prjektů a Žádstí dtace. Ve smyslu výše uvedených ustanvení se cítím sbně pdjatý u dále uvedených Žádstí dtaci a Žadatelů a zavazuji se zdržet hlasvání a nehdntit: Ev. č. MAS: Název prjektu: Ev. č. MAS: Název prjektu: Ev. č. MAS: Název prjektu: Ev. č. MAS: Název prjektu: Ev. č. MAS: Název prjektu: Tt prhlášení stvrzuji a pdepisuji na začátku prvníh jednání výběrvé kmise v rámci tét výzvy. Byl jsem pučen skutečnsti, že pkud vznikne důvd k pdjatsti v průběhu činnsti ve Výběrvé kmisi MAS, jsem pvinen tut skutečnst bezdkladně známit předsedkyni MAS. Tt prhlášení činím na základě své jasné, srzumitelné a svbdné vůle, prsté mylu, a jsem si vědm všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů. V Knstantinvých Lázních dne pdpis

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více