Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy"

Transkript

1 Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství dne 22. června 2009 a 10. března 2009 v Bezdružicích. Je zpracván jak rientační výčet příkladů bsahu jedntlivých Preferenčních kritérií pr výběr prjektů v rámci Strategickéh plánu LEADER (SPL). Pr členy Výběrvé kmise MAS služí jak dpručující, nikliv však závazný výklad, nebť v rámci prcesu hdncení by měl být dán prstr jak pr individuální psuzení prjektů jedntlivými hdntiteli, tak pr předem nedefinvatelné jedinečné aspekty prjektu, které nelze bsáhnut tímt pkynem. Jedntlivá preferenční kritéria byla stanvena Prgramvým výbrem s využitím zkušenstí z realizace předchzích dtačních prgramů v listpadu 2007, následně pak byla zaktualizvána v březnu 2010 na základě zkušenstí z hdncení prjektů v výzvě SPL. K dílčím úpravám dšl také na základě předběžnéh vyhdncení Střednědbéh hdncení Strategickéh plnění LEADER v březnu - dubnu Pět preferenčních kritérií byl stanven Ministerstvem zemědělství (viz kritéria 2.2., 2.3., ) a jsu prt pvinná. Výběrvá kmise Výběr prjektů zajišťuje Výběrvá kmise, kteru ze svéh středu vlí Výbr partnerství. Výběrvá kmise má 6 členů, přičemž je uplatněn princip tripartity a prt je zde zastupen veřejný, neziskvý i pdnikatelský sektr právě dvěma členy s tím, že každý rk se bmění dva členvé kmise. Tat rtace umžňuje větší zapjení všech členů Výbru partnerství a zárveň také větší názrvu pluralitu v průběhu celéh funkčníh bdbí. Před zahájením hdncení prjektů v rámci každé Výzvy pdepisují členvé Výběrvé kmise čestné prhlášení nepdjatsti. Způsb hdncení prjektů Členvé Výběrvé kmise mají k dispzici Žádst dtaci a veškeré další dkumenty, předlžené žadatelem. Žadatel bude přizván na veřejné slyšení, na kterém bude mci svůj prjekt krátce sbně představit (s využitím audivizuální techniky) a Výběrvá kmise bude mít prstr pr plžení dplňujících dtazů. Žadatel musí dpvídat v suladu s předlženu Žádstí dtaci. Hdncení prjektů dle preferenčních kritérií prvádí každý člen Výběrvé kmise MAS samstatně přidělením 3, 2, 1 neb 0 bdů. Dpručeným vdítkem pr přidělvání bdů je následující škála dpvědí/stanvisek: 0 bdů rzhdně ne / nesplňuje 1 bd spíše ne / spíše nesplňuje / splňuje krajvě 2 bd spíše an / spíše splňuje / splňuje částečně 3 bd rzhdně an / splňuje úplně Jedinu výjimku je kritérium 3.1, jehž pstup hdncení je ppsán dále. U tht kritéria může krdinátr prgramu LEADER navrhnut Výběrvé kmisi výši hdncení na základě seznámení se s prjektem. Bdvý zisk je následně vynásben vahu danéh kritéria (1 neb 2). Výsledný bdvý zisk je tvřen aritmetickým průměrem (zakruhleným na dvě desetinná místa) z hdncení všech členů Výběrvé kmise, kteří daný prjekt hdntili. V případě shdnéh pčtu bdů rzhdne bdvý zisk daných prjektů ve skupině s nejvyšším mžným bdvým ziskem (tedy ve skupině 2), pkud ani tehdy ne, pak ls, tažený předsedu Výběrvé kmise. Na základě tht hdncení rzhdne Výbr partnerství knečném přadí prjektů. O udělení dtace tak rzhdnu zástupci místníh veřejnéh, neziskvéh a pdnikatelskéh sektru. Splufinancván Evrpsku unií. Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí.

2 Závaznst Žadatel se k naplnění jedntlivých preferenčních kritérií zavazuje předem frmu slvníh kmentáře, který uvede k jedntlivým kritériím na str. D1 Žádsti dtaci. Sučasně zde uvede bdvý zisk, který v daném případě předpkládá (služí jak rientační nezávazná infrmace, závazné hdncení prjektů prvádí Výběrvá kmise MAS). Pr žadatele je závazné naplnění kritérií, u kterých uvedl slvní kmentář, a zárveň mu Výběrvá kmise MAS u těcht kritérií přidělila bdy. Pkud žadatel žádný kmentář u danéh kritéria neuvede, neb pkud mu za něj Výběrvá kmise nepřidělí žádné bdvé hdncení, nevzniká mu v daném případě žádný závazek plynucí z naplnění tht kritéria. Dle Pravidel IV musí žadatel jejich plnění jedntlivých kritérií dlžit kdykliv na vyžádání, při kntrlách během realizace i v bdbí vázansti prjektu na účel (5 let p uknčení realizace prjektu). Skutečnsti, které byly předmětem hdncení v rámci preferenčních kritérií nelze pzději změnit frmu Hlášení změnách 2. Pkud MAS při následné kntrle v průběhu realizace prjektu neb p jeh uknčení zjistí, že některé kritérium, které byl hdncen více než 30% mžnéh bdvéh zisku nebyl ddržen, vyrzumí tm Mnitrvací kmisi, která rzhdne dalším pstupu. Pkud v takvém případě nebyl prjekt ještě uknčen, může sekretariát MAS vyčkat se dsuhlasením Žádsti prplacení d dby rzhdnutí Mnitrvací kmise a splnění případných nápravných patření ze strany žadatele 3. Nesplnění preferenčních kritérií, za které získal prjekt bdy, může být sankcinván dle pravidel a vést až k neprplacení či vrácení dtace. Prt dpručujeme žadatelům uvádět d Žádsti dtaci puze reálné a splnitelné závazky. Kritéria a jejich skupiny 1. Prjekt zapadá d rámce dsud realizvaných aktivit v reginu neb bci a pčítá s dalším rzvjem. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 18 bdů Prjekt navazuje, rzvíjí předchzí prjekty. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Prjekt přím či nepřím navazuje na dříve realizvané neb v sučasnsti prbíhající prjekty a t bez hledu na zdrj jejich financvání a sbu nsitele prjektu. - Prjekt zahrnuje další z řady etap většíh celku, d kteréh je začleněn. - Prjekt rzvíjí předchzí prjekt, dává mu další využití, nvý rzměr neb jinak znásbuje jeh výstup či dpad. - Prjekt je realizací dříve zpracvané kncepce či studie. - Prjekt neppírá jiné dříve realizvané prjekty, neknkuruje stávající nabídce a je sučinný s existujícími činnstmi Jsu plánvané navazující aktivity. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Zapjení žadatele d řešení prblému neknčí realizací předkládanéh prjektu. - Jsu zřejmé a knkrétně ppsané další krky. - Nejedná se jednrázvu aktivitu. - Díky realizaci prjektu djde k multiplikačnímu efektu. 1 Pravidla IV cit.: kapitla 2, písm. g) Pr bjektivní psuzení nárku na dtaci si MAS i SZIF může kdykliv d pdání Žádsti dtaci na MAS vyžádat d žadatele/příjemce dtace jakékli dplňující údaje a pdklady ptřebné pr psuzení průběžnéh plnění kterékli z pdmínek pr pskytnutí dtace, na jejichž základě má být či již byla pžadvaná dtace pskytnuta; žadatel/příjemce dtace má pvinnst takvé dplnění prvést. Pkud tyt údaje a pdklady žádá SZIF, infrmuje svém pžadavku příslušnu MAS.; C. kapitla 2, písm. i) V případě, kdy bude zjištěn, že pdmínky stanvené pr získání dtace byly splněny jen z části neb zdánlivě aneb byly uměle vytvřeny a žadatel tak získal výhdu, která není v suladu s cíli a pdmínkami Fiche, Pravidel či Dhdy, nelze dtaci pskytnut. Dtaci nelze pskytnut rvněž v případě, pkud byl ze strany žadatele/příjemce dtace či s jeh vědmím třetí sbu úmyslně pdán nepravdivé prhlášení neb nepravdivý důkaz. V kterémkli z těcht dvu případů bude žadatel/příjemce dtace navíc vylučen z pskytvání dtace v rámci Opatření IV.1.2. během danéh a následujícíh rku; C. kapitla 3, písm. h) Žadatel/příjemce dtace je pvinen d kamžiku pdání Žádsti dtaci na MAS pskytvat pžadvané infrmace, dkladvat svji činnst a pskytvat MAS, SZIF a Ministerstvu zemědělství neb třetímu subjektu pvěřenému Ministerstvem zemědělství veškeru sučinnst a dkumentaci vztahující se k prjektu, a t p celu stanvenu dbu trvání závazku; C. 2 Pravidla IV.1.2., kapitla 8: Veškeré změny musí respektvat splnění účelu prjektu, limity a pdmínky vyplývající z Metdiky, Fichí, Dhdy a preferenčních kritérií; 3 Přitm nesmí být překrčena lhůta pr předlžení Žádsti prplacení max. 24 měsíců d data pdpisu Dhdy.

3 1.3. Je zajištěna udržitelnst výsledků prjektu. - Žadatel má vyčísleny předpkládané prvzní náklady a zajištěn zdrj jejich financvání vč. určení sby dpvědné za prvz a t na dbu min. 5 let. Ppsaný způsb zajištění prvzu je vzhledem k situaci žadatele a předmětu prjektu reálný. - Výstup prjektu je prveden v kvalitě, která umžní bezprblémvý prvz p dbu min. 5 let. - Žadatel je schpen dluhdbě zajistit dpvídající úrveň výstupů prjektu vč. financvání údržby a prav p dbu min. 5 let. - Prvz, údržba a pravy výstupu prjektu neúměrně nezatíží subjekt žadatele Prjekt je eknmicky sběstačný, prjekt nezvyšuje nárky na veřejné rzpčty. - Plnhdntný prvz výstupu prjektu není bezpdmínečně vázán na další financvání z veřejných zdrjů neb jiné pravidelné příspěvky. - Úspěšnst prjektu nezávisí na získání dalších dtací. 2. Prjekt je ukázku dbré praxe. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 33 bdů Prjekt je příkladem th, jak by pdbné aktivity měly prbíhat, je příkladem i pr statní reginy. - Způsb realizace prjektu, především pak zvlené pstupy, technlgie a materiály plně dpvídají typu prjektu. - V rámci zvlenéh technickéh řešení a přístupu k realizaci prjektu se nebjevují kntrverzní neb nevhdné pstupy. - Prjekt je celkvě inspirativní a mhl by být pužit jak příklad kmplexníh a správnéh přístupu k řešení danéh prblému Uplatňvání invačních přístupů. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Prjekt využívá principy, metdy, pstupy neb technlgie v reginu dsud běžně nepužívané neb alespň prvně pužité na úrvni příslušnéh žadatele (invativní frma). - Prjekt řeší prblém, kterým se v reginu dsud žádný subjekt nezabýval (invativní bsah). - Prjekt je riginální, v reginu dsud nerealizvaný. - Prjekt vyniká svu výjimečnstí nad statními prjekty Fiche Vícedvětvvé navrhvání a prvádění prjektu zalžené na sučinnsti mezi subjekty (i bčany) a prjekty z různých dvětví místníh hspdářství. - Prjekt je připraven na základě splupráce více subjektů (např. bec a neziskvá rganizace), skupin či jedntlivců neb vychází z jejich splečných ptřeb. - Prjekt bude realizván ve splupráci více subjektů, skupin či jedntlivců, přičemž zapjení každéh z těcht partnerů je pr dsažení pžadvanéh výstupu nezbytné. - Prjekt pdpruje různé sektry (veřejný, neziskvý, pdnikatelský) neb různá dvětví danéh sektru (např. různé typy NNO). - D přípravy či realizace bude aktivně zapjena místní veřejnst. Obecně lze pvažvat za vhdný způsb zapjení veřejnsti např.: ve fázi přípravy prjektu - kmunitní plánvání, veřejné prjednávání či jinu aktivní frmu účasti místních byvatel a zhlednění názrů různých skupin na přípravě prjektu neb jeh části, ve fázi realizace prjektu veřejné dbrvlnické brigády, wrkcampy, řemeslné wrkshpy, ve fázi následnéh využívání výstupů přádání kulturních a splečenských akcí, ve fázi udržitelnsti prjektu zapjení veřejnsti d údržby např. frmu patrnátu.

4 - Prjekt je bsahvě neb tematicky prpjen s jiným již realizvaným neb právě prbíhajícím prjektem. - Výše ppsané principy přinášejí přidanu hdntu prjektu, která by nevznikla bez jejich uplatnění. Prjekt integruje ptřeby a pžadavky více cílvých skupin neb partnerů, řeší jejich splečný prblém, je víceúčelvý neb multifunkční. - Předmětem hdncení může být také, d jaké míry jsu výše ppsané principy využité pr přípravu či realizaci prjektu a zda není jejich využití spíše frmální či fiktivní Prjekt využívá místní zdrje. - Prjekt využívá stávající stavby, jeh realizací nedjde k zbytečnému zábru nezastavěných prstranství. - Prjekt zajišťuje vhdné využití dsud nevyužívaných prstr, namíst budvání nvých. - Při realizaci prjektu bude využit místní materiál (např. místní kameny jak dekrace, půvdní drůdy strmů, které jsu v rámci prjektu vysazvány, ), případně budu využity také tradiční technlgie. - Při pptávání služeb, ddávek a stavebních prací budu priritně slvváni místní ddavatelé. - V průběhu realizace prjektu budu zapjeni místní dbrvlníci, žadatel bude část prjektu realizvat vlastními silami (s mžnstí využití tzv. věcnéh plnění ) Výstup prjektu je plně funkční. - Prjekt knkrétním způsbem dplňuje či prpjuje stávající samstatně fungující neb existující prvky, aktivity neb rganizace. - Prjekt vytváří samstatný funkční celek. - Nápad prjektu je samstatně nsný Rzpčet prjektu je přiměřený, žadatel prkázal efektivní využití zdrjů. - Rzpčet je dstatečně pdrbný, jedntlivé plžky jsu jasně ppsány, kvantifikvány a vyčísleny a je zřejmé za jakým účelem bude každá jedntlivá plžka vynalžena. - Rzpčet nezahrnuje výdaje, které jsu nadbytečné neb v nadměrné kvalitě, neb které lze realizvat jiným, levnějším způsbem. - Rzpčet je sestaven kmplexně jsu zahrnuty veškeré výdaje (náklady), které bude nutné vynalžit pr dsažení cíle prjektu a jeh výstupů. - Výše uváděných plžek dpvídá skutečným cenám na trhu, výše výdajů je adekvátní k plánvaným výstupům. - Celkvá výše rzpčtu dpvídá mžnstem žadatele. - Žadatel má dpvídajícím způsbem naplánván zajištění předfinancvání a splufinancvání (tj. vlastníh pdílu na pkrytí výdajů prjektu) prjektu a ddržení těcht plánů je vzhledem k mžnstem žadatele reálné. - Žadatel je schpný realizvat prjekt v ppsaném rzsahu (tj. bsahu plánvaných aktivit a finančním bjemu) a v předpkládaném časvém harmngramu, přičemž nehrzí žádná vážnější rizika, která by mhla hrzit dsažení výstupů v pžadvané kvalitě (např. nedstatek administrativních či rganizačních schpnstí žadatele, špatné neb nepřehledné rzdělení kmpetencí, nízká persnální či finanční kapacita žadatele apd.). 3. Prjekt prspívá byvatelům reginu Český Západ. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 24 bdů Vytvření každéh nvéh pracvníh místa. Mžný bdvý zisk 0 6, Váha 1-6 bdů získá prjekt, který vytvří alespň jedn pracvní míst na celý pracvní úvazek (40 hd. týdně). - Prjekt, který vytvří více pracvních míst, získá max. 6 bdů.

5 - Prjekt, který vytvří pracvní míst na snížený pracvní úvazek neb puze v sezónním bdbí získá pměrnu část z maximálníh mžnéh bdvéh hdncení dpvídající přepčtené veliksti pracvníh místa. - Příklad bdvéh hdncení: 1 pracvní míst na celý úvazek (40 hdin týdně) = 6 bdů 2 pracvní místa na zkrácený úvazek (2 x 20 hdin týdně) = 6 bdů 1 pracvní míst na zkrácený úvazek (10 hdin týdně) = 1,5 bdu 1 sezónní pracvní míst na celý úvazek (40 hdin týdně, 4 měsíce v rce) = 2 bdy 3 pracvní místa na celý úvazek (3 x 40 hdin týdně) = 6 bdů (maximum) - Pdmínku získání bdu je závazek k udržitelnsti pracvníh místa dle Pravidel (pracvní míst musí být vytvřen nejdéle d 6 měsíců d převedení dtace na účet příjemce a bude udržen nejméně 5 let). - Pracvní náplň dpvídá předmětu prjektu Zaměření dpadů prjektu na mladé lidi d 30 let. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Způsb hdncení tht kritéria je identický jak v případě kritéria 3.3. (viz dále) Zaměření dpadů prjektu na ženy. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Prjekt má jasně a knkrétně definvané cílvé skupiny, pr které přináší specifický užitek (tj. vyšší než pr jiné skupiny). - Minimálně nadplviční většinu těcht cílvých skupin tvří děti a mladí lidé d 30 let (v případě kritéria 3.2.) neb ženy (kritérium 3.3). - Prjekt přím reaguje na ptřeby mladých lidí / žen a je pr tut skupinu využitelný. - Prjekt zapjuje mladé lidi / ženy d přípravy prjektu (např. účast na frmulaci prjektu, mžnst vyjádřit se k plánvanému prjektu, zpracvání žádsti ). - Prjekt zapjuje mladé lidi / ženy d samtné realizace (např. fyzický pdíl na realizaci, krdinace realizace prjektu, ). - Prjekt pčítá s účastí mladých lidí / žen na údržbě a udržitelnsti výstupů prjektu. - Výstupy prjektu budu využívat především mladí lidé / ženy. - Předmětem hdncení může být také, d jaké míry jsu výše ppsané aspekty naplněny a zda se nejedná spíš frmální či fiktivní naplnění Prjekt přispívá ke zvýšení splečensk-kulturních aktivit v reginu či bci. - Díky realizaci prjektu jsu vytvřeny neb zlepšeny pdmínky pr setkávání byvatel a pr přádání knkrétních splečenských a kulturních akcí. - Žadatel předlžil předpkládaný plán akcí, které budu mci být díky prjektu realizvány neb jejichž úrveň díky realizaci prjektu výrazně vzrste. - Prjekt je zaměřen na více cílvých skupin, prpjuje generace Prjekt zahrnuje vzdělávání a infrmační aktivity. - Sučástí aktivit prjektu je uspřádání vzdělávací neb světvé akce (např. seminář, exkurze apd.) např. s hledem na zvýšení pvědmí pužitých technlgiích, způsbu realizace prjektu neb histrickém kntextu. - Sučástí prjektu je vydání infrmačníh materiálu (letáku, publikace, pracvních listů pr děti, vytvření internetvých stránek, apd.), který bude infrmvat realizaci prjektu a prpagvat jím dsažené výstupy. - Sučástí prjektu je uspřádání minimálně jedné akce pr veřejnst, která bude infrmvat plánvaných/dsažených výstupech (např. den tevřených dveří, slavnstní tevření, ). - Žadatel musí uvést knkrétní datum a míst knání výše uvedených akcí a případnu změnu nahlásit v předstihu min. 2 týdnů na MAS. Zárveň musí v předstihu min. 2 týdnů zaslat na MAS elektrnicky pzvánku na danu akci.

6 - Veškeré dkumenty, vydávané v suvislsti s realizací prjektu (pzvánky, letáky, publikace, ) musí bsahvat infrmaci splufinancvání prjektu z prgramu LEADER dle pkynů pr publicitu. Tat infrmace musí být také vhdným způsbem zveřejněna na každé akci, přádané v rámci prjektu (např. umístěním infrmačníh banneru). 4. Prjekt přispívá k zlepšení živtníh prstředí reginu Český Západ. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 18 bdů Prjekt udržuje a zlepšuje stav dědictví reginu. - Prjekt je zaměřen na dědictví reginu (kulturní, histrické, přírdní, technické). Za dědictví reginu jsu pvažvány nemvitsti, mvité bjekty, ale i nehmtné dědictví. - Díky realizaci prjektu budu realizvány knkrétní krky, které pvedu ke zlepšení stávajícíh stavu tht dědictví neb minimálně k jeh knzervaci, neb alespň budu pr tyt další krky připraveny pdklady ve frmě studií apd. - Prjekt pčítá s knkrétním využitím pravenéh dědictví reginu. - Zvlené technické řešení dpvídá pvaze a stavu dtčenéh dědictví Prjekt zahrnuje příkladné úpravy veřejných prstranství. - Prjekt je zaměřen na úpravu veřejných prstranství (resp. veřejně přístupných plch). - Úpravy veřejných prstranství vycházejí z veřejnéh prjednávání s místními bčany, kteří měli mžnst se dpvídajícím způsbem vyjádřit k plánvaným úpravám a jejich pdněty a připmínky byly zhledněny a vypřádány. - Plánvané úpravy respektují a bnvují venkvský ráz bcí (především s hledem na pužité materiály, dpvídající zeleň a mbiliář). - Jsu-li v rámci prjektu budvány či pravvány kmunikace neb technická infrastruktura (kanalizace apd.), byla dstatečným způsbem zdůvdněna jejich účelvst a ptřebnst. - Místní kmunita je zapjena také d realizace prjektu (např. frmu dbrvlnických brigád). - Žadatel má dstatečné mžnsti zajistit údržbu prvedených úprav Prjekt je eklgický a šetrný k živtnímu prstředí. - Realizace prjektu nemá přímý negativní dpad na živtní prstředí (např. zvýšení emisí, zvýšení návštěvnsti lkality, čímž by dšl k její devastaci apd.). - Prjekt využívá pstupů a technlgií šetrných k živtnímu prstředí např. díky realizaci prjektu djde k znatelným úsprám energie, budu využívány reginální materiály (např. půvdní druhy zeleně) neb recyklvané materiály. - Prjekt přispěje ke snížení dpadu živta v reginu na zhršvání stavu živtníh prstředí např. je zaměřen na eklgicku likvidaci dpadů, eklgické zemědělství, bnvitelné zdrje energie apd. - Prjekt respektuje vzhled krajiny a venkvský charakter sídel, je k němu citlivý a nezasahuje d něj nevhdným způsbem. 5. Prjekt přispívá k rzvji pdnikání a/neb cestvníh ruchu v reginu Český Západ. Mžný bdvý zisk ve skupině max. 27 bdů Prjekt vytváří neb rzšiřuje nabídku služeb a prduktů cestvníh ruchu. - Prjekt je zaměřen na vytvření neb rzšíření knkrétní služby neb prduktu cestvníh ruchu (vč. např. turistickéh balíčku), neb vytvření, prava či zatraktivnění turistickéh cíle. - Navrhvaná frma služby neb typ prduktu dpvídá charakteru reginu jak turistické destinace - tedy jedná se priritně šetrné frmy cestvníh ruchu, neb další specifické frmy (např.

7 gurmánská neb zážitkvá turistika), svým rzsahem se jedná spíše individuální turismus (rdiny s dětmi, menší skupiny, ). - Plánvaná služba neb prdukt bude usilvat zařazení d některéh ze stávajících systémů neb získání některéh ze stávajících značení kvality (např. Naučné stezky Klubu českých turistů, Síť hipptras v Plzeňském kraji, Česk-bavrský gepark, Cyklisté vítáni, Prázdniny na venkvě, Klasifikace ubytvacích zařízení, ) Prjekt přispívá k diverzifikaci zemědělských subjektů. - Subjekt, jehž významný zdrj příjmů (minimálně nad 30%) tvří zemědělská prvvýrba neb zemědělství jak takvé, realizuje aktivity, které vedu k rzšíření spektra jeh příjmů z nezemědělských činnstí (např. pilařská či truhlářská výrba, výrba a prdej ptravin, pskytvání služeb, prdej zemědělských prduktů ze dvra ), přičemž nejpzději v rámci udržitelnsti prjektu djde k tvrbě zisku pdnikatele v tét blasti pdnikání. - Žadatel dlžil zájem nabízenu službu neb výrbek, přičemž předpkládá, že bude debírána v dstatečné míře místními subjekty neb zákazníky mim regin. Nejedná se tedy službu neb prdukt vytvářenu pr vlastní ptřebu Prjekt vytváří místní prdukty. - Cílem prjektu je vytvření pdmínek pr vznik knkrétníh výrbku (řemeslné, sérivé či tvární výrbky), přičemž pdstatná část těcht výrbků je vyráběna z místních survin neb je vyráběna v reginu. - Za výrbek v tmt smyslu může být pvažvána i reginální publikace vydaná v suvislsti s prjektem. - Výrbky musí být uvedeny na trh nejpzději před uknčením realizace prjektu. Žadatel ppsal pstup k zajištění veškerých pvlení k uvedení výrbku na trh. - Prefervány jsu invativní výrbky (v reginu neb v ČR) či místně specifické. - Výsledný výrbek bude usilvat získání některéh ze stávajících značení kvality (např. Místní výrbek ze západu Čech, Reginální ptravina Plzeňskéh kraje, Eklgicky šetrný výrbek, Prdukt eklgickéh zemědělství, Klasa, Chráněné zeměpisné značení EU, Chráněné značení půvdu EU, ) Prjekt zahrnuje vznik a rzvj drbnéh pdnikání. - Prjekt je přím zaměřen na vznik neb rzšíření pdnikatelských aktivit neb vytváří zázemí pr pdnikatelské aktivity (pdnikatelský inkubátr, splečná výrbna, tržiště, ). - Prjekt infrmuje nabídce pdnikatelů v území (např. infrmace nabízených službách v klí na infrmačních tabulích apd.) 5.5. Prjekt zahrnuje prpagaci a marketing nabízených služeb. Mžný bdvý zisk 0 / 1 / 2 / 3, Váha 1 - Sučástí prjektu je vydání infrmačních tiskvin (letáky, plakáty, ) či jiných médií (CD, DVD, ) vč. využití internetu (např. e-shp), neb uspřádání prpagační akce (např. kampaně, chutnávky, ), prpagující výstupy prjektu neb služby, které budu díky realizaci prjektu nabízeny. - Žadatel má rzpracván marketingvý plán vznikléh prduktu (např. název, lg, knkrétní způsby prpagace apd.) a nejpzději d 1 rku p uknčení prjektu jej bude realizvat. - Předmětem tht preferenčníh kritéria není pvinná publicita pdpře MAS a EU (viz kritérium 3.5). Celkvý maximální bdvý zisk je 120 bdů.

8 Čestné prhlášení nepdjatsti člena Výběrvé kmise Já,.., narzený/á..., bytem..., jakžt člen Výběrvé kmise MAS Český Západ Místní partnerství pr účely hdncení Žádstí dtace z Prgramu rzvje venkva, patření IV.1.2. Realizace místní rzvjvé strategie v rámci 10. výzvy Strategickéh plánu LEADER Sudety míst k setkávání tímt prhlašuji, že: - jsem se nepdílel/a na zpracvání Žádstí dtaci, ani jejich přílh, krmě dále uvedených, - nemám sbní zájem na realizaci mnu hdncených prjektů, krmě dále uvedených, - nebudu ve věci mnu hdncených prjektů kntaktvat statní členy Výběrvé kmise MAS a předkladatele Žádsti dtaci ani s nimi v tét věci jednat, - nejsem statutárním zástupcem neb členem rzhdvacíh rgánu (např. zastupitelstva, předsednictva, výknnéh výbru apd.) žádnéh z předkladatelů Žádsti dtaci, krmě dále uvedených, - mezi mnu a žádným z předkladatelů Žádstí dtaci není sbní, pracvní či jiný bdbný pměr, krmě dále uvedených, - zachvám mlčenlivst ve věci bsahu hdncených Žádstí dtaci i jednání Výběrvé kmise MAS, - nevyužiji předané materiály a získané infrmace tj. Žádsti dtaci k vlastnímu prspěchu či k přípravě vlastních prjektů a Žádstí dtace. Ve smyslu výše uvedených ustanvení se cítím sbně pdjatý u dále uvedených Žádstí dtaci a Žadatelů a zavazuji se zdržet hlasvání a nehdntit: Ev. č. MAS: Název prjektu: Ev. č. MAS: Název prjektu: Ev. č. MAS: Název prjektu: Ev. č. MAS: Název prjektu: Ev. č. MAS: Název prjektu: Tt prhlášení stvrzuji a pdepisuji na začátku prvníh jednání výběrvé kmise v rámci tét výzvy. Byl jsem pučen skutečnsti, že pkud vznikne důvd k pdjatsti v průběhu činnsti ve Výběrvé kmisi MAS, jsem pvinen tut skutečnst bezdkladně známit předsedkyni MAS. Tt prhlášení činím na základě své jasné, srzumitelné a svbdné vůle, prsté mylu, a jsem si vědm všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů. V Knstantinvých Lázních dne pdpis

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Program LEADER. Manuál pro hodnocení projektů Výběrovou komisí k Výzvě č. 1/2009

Program LEADER. Manuál pro hodnocení projektů Výběrovou komisí k Výzvě č. 1/2009 Metdický pkyn pr hdncení prjektů Prgram LEADER Abe se nám dbře žil a abe nám splem dbře bel Manuál pr hdncení prjektů Výběrvu kmisí k Výzvě č. 1/2009 Tent pkyn služí jak pdrbný výklad bsahu a míry naplnění

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise Organizační řád Valná hrmada (dále také jen VH) je nejvyšším rgánem sdružení a tvří ji členvé sdružení (FO) neb statutární zástupci členů - právnických sb. Valnu hrmadu svlává nejméně jednu rčně předseda

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění Oddělení metdiky sy 4 PRV V Praze dne 25. únra 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: inf@szif.cz Otázky a dpvědi Pravidel IV.1.1 - dplnění Dne 2. ledna 2013 byl

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více