a) Hypotézy o parametru jedné populace (o stední hodnot, mediánu, rozptylu, relativní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Hypotézy o parametru jedné populace (o stední hodnot, mediánu, rozptylu, relativní"

Transkript

1 TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ a ke tudu kaptoly: 8 mut Cíl Po protudováí tohoto odtavce budete: zát základí pojmy a prcpy tetováí hypotéz zát kocepc klackého tetu umt rozhodovat pomocí tého tetu výzamot umt pooudt chybu p rozhodováí umt zkotruovat operatví charaktertku umt používat základí jedovýbrové a dvouvýbrové parametrcké tety pro ormálí rozdleí (z-tet, t-tet, tet relatví etotí, tet rozptylu + totéž pro dva výbry) umt rozhodovat podle párového tetu umt používat vybraé eparamercké tety (jedovýbrové a dvouvýbrové tety o medáu (zamékový, Wlcoov), tety o hod ( -tet dobré hody, jedovýbrový a dvouvýbrový Kolmogorovv a Smrovv tet), tet závlot v kombaí tabulce) - 6 -

2 Výklad:. Úvod Jž víme, že pomocí tattcké dukce mžeme ut závry o populac a základ výbrového ouboru z této populace. V pedcházející kaptole jme e zabýval problémem, jak odhadout protedctvím bodového, pop. tervalového odhadu ezámý parametr populace. V této kaptole budeme kotruovat tety, jejchž pomocí potvrdíme ebo vyvrátíme jakou hypotézu o populac. Stattcké hypotézy (hypotézy o základím ouboru (populac)) mžeme rozdlt do dvou kup a to a hypotézy parametrcké a hypotézy eparametrcké. Parametrcké hypotézy jou hypotézy o parametrech rozdleí (populace). Mžeme e etkat e tem typy tchto hypotéz: a) Hypotézy o parametru jedé populace (o tedí hodot, medáu, rozptylu, relatví etot ) b) Hypotézy o parametrech dvou populací (rovávací tety) c) Hypotézy o parametrech více ež dvou populací (ANOVA ) Parametrcké hypotézy mžeme zapat jako rovot (rep. erovot) mez tetovaým parametrem a jeho pedpokládaou hodotou (ap. µ, π, 8 ) ebo jako rovot (rep. erovot) mez tetovaým parametry (ap. µ µ µ 3, π > π ). Stattckým hypotézám o jých vlatotech populace (tvar rozdleí, závlot promých ) e íká eparametrcké hypotézy. POZOR!!! Parametrcké tety e íká tetm, k jejchž odvozeí je uté pro daý výbr pecfkovat typ rozdleí (v kterých pípadech které parametry tohoto rozdleí). (Nejde tedy obec o lbovolé tety parametrckých hypotéz.) Neparametrcké tety e íká tetm, k jejchž odvozeí eí uté pro daý výbr pecfkovat typ rozdleí.. Nulová a alteratví hypotéza Tetováím tattckých hypotéz e tattc zaal zabývat krátce ped vypukutím druhé vtové války. Jeho kocepc vytvol Jerzy Neyma a E. S. Pearo a dále j pak rozvul Abraham Wald. Tetováí hypotéz pojal jako rozhodovací proce, v mž prot ob tojí dv tvrzeí (hypotézy). Prví z ch ulová hypotéza H pedtavuje urtý rovovážý tav a bývá vyjádea rovot (ap. µ, µ µ µ 3 ). Jde o takové tvrzeí o populac, které je bráo jak pedpoklad p tetováí. Oprot í tavíme tzv. alteratví hypotézu H A

3 Alteratví hypotéza petavuje porušeí rovovážého tavu a zapujeme j tedy jedím ze tí možých záp erovot (, <, >). Zvolíme-l alteratví hypotézu ve tvaru < ebo >, mluvíme o jedotraé alteratví hypotéze (ap. µ <, µ > ), zvolíme-l alteratví hypotézu ve tvaru, mluvíme o oboutraé alteratví hypotéze... Výbr vhodé alteratví hypotézy P tetováí hypotéz muíme vždy taovt jak ulovou, tak alteratví hypotézu. Nulová hypotéza bývá taovea jedoza (pomocí rovot, ap. µ ). Pro taoveí alteratví hypotézy máme t možot. (ap. µ <, µ >, µ ). Obahuje-l zadáí problému vedoucího a tetováí hypotéz vztah jedotraé erovot, volí e jako alteratví hypotéza pílušá jedotraá hypotéza. V otatích pípadech volíme oboutraou alteratví hypotézu. Alteratví hypotéza by mla být v ouladu výbrovým ouborem. Pokud tomu tak eí, pzpobujeme alteratví hypotézu závrm zíkaým z výbrového ouboru. Prvodce tudem: Náledující píklady tattckých hypotéz by Vám mly pomoc ujat probraou termolog používaou p tetováí hypotéz:. Prmrý plat v R je.,- K. Hypotéza: parametrcká, o tedí hodot Populace (základí oubor): všch pracující obaé R jejch platy H : µ. H A : µ. (zadáí problému eobahuje jedotraou erovot) Výbrový oubor: Na prmrý plat zjštý z výbrového ouboru emáme zvláští požadavky. Podpora ODS je vyšší ež podpora SSD (ltopad 6) Hypotéza: parametrcká, rováí relatvích etotí dvou populací Populace : všch vol v R relatví etot vol ODS Populace : všch vol v R relatví etot vol SSD H : π ODS π ( π SSD π ) H A : π ODS > π ( π SSD > π ) (zadáí problému obahuje erovot v tomto tvaru) Výbrový oubor: Procetuálí zatoupeí vol ODS ve výbru by mlo být vtší ež procetuálí zatoupeí vol SSD ve výbru. Pokud tomu tak eí, ml bychom použít oboutraou alteratví hypotézu. 3. Mzdy ve trojíretví jou žší ež mzdy v bakovctví Hypotéza: parametrcká, rováí tedích hodot dvou populací Populace : všch zamtac ve trojíretví jejch platy Populace : všch zamtac v bakovctví jejch platy H : µ trojíre tví µ bakovctví ( µ µ ) - 6 -

4 H A : µ trojíre tví < µ bakovctví ( µ < µ ) (zadáí problému obahuje erovot v tomto tvaru) Výbrový oubor: Prmrý plat zjštý z výbru zamtac ve trojíretví by ml být meší ež prmrý plat zjštý z výbru zamtac v bakovctví. Pokud tomu tak eí, ml bychom použít oboutraou alteratví hypotézu. 4. a) Použtí bezpeotích pá ovlvuje úmrtot p dopravích ehodách b) Použtí bezpeotích pá žuje úmrtot p dopravích ehodách Hypotéza: parametrcká, rováí relatvích etotí dvou populací Populace : úatíc dopravích ehod edící a mítech, a chž je možo používat bezpeotí páy t, kteí byl ppoutá úmrtot (v procetech) Populace : úatíc dopravích ehod edící a mítech, a chž je možo používat bezpeotí páy t, kteí ebyl ppoutá úmrtot (v procetech) H : π π ada) H A : π π (zadáí problému eobahuje erovot) adb) H A : π < π (zadáí problému obahuje erovot v tomto tvaru) Výbrový oubor: Úmrtot tch co používají bezpeotí páy by mla být meší ež úmrtot tch, co bezpeotí páy epoužívají (ve výbru z úatíku dopravích ehod). Pokud tomu tak eí, ml bychom použít oboutraou alteratví hypotézu. 5. Doažeé vzdláí záví a doažeém vzdláí otce Hypotéza: eparametrcká, tetováí závlot promých Kategorálí promá : všch žjící ldé ukoeým vzdláím jejch doažeé vzdláí Kategorálí promá : všch žjící ldé ukoeým vzdláím doažeé vzdláí jejch otc H : Doažeé vzdláí ezáví a doažeém vzdláí otce ( závlot je ulová ) H A : Doažeé vzdláí záví a doažeém vzdláí otce Výklad:.3 Chyba I. a II. druhu Jelkož p rozhodováí o ulové hypotéze vycházíme z výbrového ouboru, který emuí dotate pe odpovídat vlatotem základího ouboru, mžeme e p rozhodováí doputt chyby. P rozhodováí mohou atat tuace, které popuje áledující tabulka: Výledek tetu Skuteot Platí H Platí H A Nezamítáme H Zamítáme H Správé rozhodutí Chyba I. druhu Pravdpodobot rozhodutí: α Pravdpodobot rozhodutí: α (polehlvot) (hlada výzamot) Chyba II. druhu Správé rozhodutí Pravdpodobot rozhodutí: β Pravdpodobot rozhodutí: β (íla tetu)

5 Jetlže ulová hypotéza je ve kuteot platá a my j peto zamíteme, dopouštíme e chyby I. druhu. Pravdpodobot, že k takovému pochybeí dojde azýváme hlada výzamot a ozaujeme j. Platí-l ulová hypotéza a my jme j ezamítl, rozhodl jme práv. Pravdpodobot tohoto rozhodutí ozaujeme (-) a azýváme j polehlvot. Správým rozhodutím je rovž zamítutí ulové hypotézy v pípad, že je platá hypotéza alteratví. Tohoto rozhodutí e dopouštíme pravdpodobotí (- ), což bývá ozaováo jako íla tetu. Chybou II. druhu je ezamítutí ulové hypotézy v pípad, že je platá hypotéza alteratví. Pravdpodobot této chyby je. P tetováí hypotéz e amozejm ažíme mmalzovat ob chyby, tj. doáhout vyoké íly tetu (ízkého ) p co ejžší hlad výzamot. To však eí možé, ebo ížeím e zvýší hlada výzamot a aopak. (Mžeme ob chyby pedtavt jako a houpace.) Proto je teba ajít komprom mez požadavky a a. Ve tattce e volí jako rozhodující vtupí parametr tetu pravdpodobot chyby I. druhu hlada výzamot. V techckých oblatech volíme obvykle 5%-í ebo %-í hladu výzamot, pouze ve pecálích pípadech (lékaké úely) požadavek a pravdpodobot chyby I. druhu ješt zvyšujeme (volíme ješt žší ). Chybu II. druhu žujeme volbou vhodého tetu (pokud máme možot výbru) popípad zvtšeím rozahu výbrového ouboru (což je jedý zpob jak ížt, až bychom tím zvýšl )..4 Operatví charaktertka Pravdpodobot chyby II. druhu (, tj. pravdpodobot, že ezamíteme ulovou hypotézu, petože je alteratví hypotéza pravdvá) záví a peé hodot alteratví hypotézy. Dokážeme tedy urt pro pípad, že alteratví hypotéza je pe pecfkovaá. (ap. tetujeme-l hypotézu, že prmrý plat v R je.,- K, umíme urt pro pípad, že alteratva je defováa ve form: prmrý plat v R je.35,- K, apod.) V žeýrkých aplkacích e mohdy etkáváme tzv. operatví charaktertkou, což je závlot pravdpodobot chyby II. druhu a peé pecfkac alteratví hypotézy. Schématcké zázorí operatví charaktertky páší áledující obrázek: Z obrázku je zejmé, že vzdaluje-l e alteratva od ulové hypotézy, pravdpodobot chyby II. druhu ( ) kleá. Míto operatví charaktertky e mohdy zázoruje kvka íly tetu, tj. závlot íly tetu (- ) a peé pecfkac alteratví hypotézy (zkráce e mohdy ozauje pouze jako íla tetu (power curve)

6 Prvodce tudem: V tomto prvodc e pokuíme o odpovd a ato pokládaé otázky. Pro epoužíváme pojem pjímáme ulovou hypotézu Tetováí hypotéz e mže provádt rzým zpoby. P každém z ch mže být tetováa hypotéza zamítuta. Nezamíteme-l j, zameá to, že provádým tetem jme j emohl zamítout, kolv to, že je prává. Je možé, že jakým tetem e j zamítout podaí. Pokud používáme tále pejší tety a tále docházíme ke tejému závru o ezamítutí ulové hypotézy, mžeme jedat tak, jako by ulová hypotéza byla prává. Nkdy to však evíme jt. Je ouvlot mez tetováím parametrckých hypotéz a tervalovým odhady? Ao, pokume e tuto ouvlot objat: Spolehlvot tetu (-), tj. pravdpodobot, že ezamíteme ulovou hypotézu v pípad, že je kute platá ozauje rovž pravdpodobot, že parametr populace leží v pílušém tervalu polehlvot. Je tedy zejmé, že pokud tetovaá hodota parametru leží uvt (-) tervalu polehlvot, mžeme pílušou ulovou hypotézu ezamítout a hlad výzamot. Iterval polehlvot lze považovat za možu všech možých (ezamítutelých) hypotéz. Píklad: Vzpomíáte a ešeý píklad o kvalt dket Sok a 5M? Zjtl jme v m, že rozdíl mez procetem vadých dket Sok a 5M leží v tervalu (-,%;,4%) 95%-í polehlvot. Chtl-l bychom tetovat, zda dkety Sok jou kvaltjší ež dkety 5M, mohl bychom ( využtím tervalového odhadu) potupovat takto:. Staovíme ulovou a alteratví hypotézu: H : π Sok π 5 M ( π Sok π 5M ) H A : π π ( π π ) Sok < 5 M Sok 5M <. Uríme 95%-í terval polehlvot pro ( π π ) P (, % < ( π π 5 ) <,4 %), 95 Sok M Sok 5M 3. Uríme, zda tetovaá hodota parametru (v ašem pípad tetovaá hodota rozdílu parametr ) leží v pílušém tervalu polehlvot. (, %;,4 %) 4. Závr: S 95%-í polehlvot mžeme tvrdt, že kvalta dket Sok a 5M je tejá (ezamítáme ulovou hypotézu)

7 Pro je chyba I. druhu výzamjší ež chyba II. druhu? V áledujícím tetu budeme provávat tetováí hypotéz k prcpu preumpce evy. V USA je v oudí pra p proceech vrahy pravdlem, že porota rozhoduje o v obžalovaého. Jde v podtat o rozhodutí mez ulovou hypotézou (eve) a alteratví hypotézou (ve). Chybou I. druhu by bylo uzáí obžalovaého vým, petože by byl eve došlo by k jutímu omylu, byl by odouze evý lovk. Chybou II. druhu by pak bylo ovobozeí kuteého vraha. Porota e p vém verdktu muí ídt prcpem preumpce evy va muí být prokázáa ade vší pochybot, tz. mmalzuje chybu I. druhu. Stej ptupuje k tetováí hypotéz tattka. Výklad:.5 Prcp tetováí hypotéz Prcp tetováí hypotéz e dá provat k prcpu preumpce evy v oudctví [Fredrch: Stattka, ZU, Plze]. Pokud výbrový oubor (X) eukáže a (tattcky výzamý) rozpor ulovou hypotézou, pak emíme ulovou hypotézu zamítout podob jako prcp preumpce evy požaduje, abychom a obžalovaého pohlížel jako a evého do té doby, dokud epedložíme pevdvé dkazy o jeho v. Stattcky tet pak mžeme provat k oudc. Stattcký tet rozhode, zda data z výbrového ouboru (X) odpovídají ulové hypotéze. Pevedeo do jazyku oudctví: Soudce rozhode, zda vdc podal výpov ve propch obhajoby. Základí oubor (populace) Hypotéza o populac Výbrový oubor Jou data koztetí hypotézou o populac P tetováí hypotéz e bž mžeme etkat e dvma pítupy klackým tetem a tým tetem výzamot. My e ezámíme obec obma potupy a v dalším tetu e pak zamíme a tý tet výzamot..5. Klacký tet Klacký tet e kládá z kolka krok:. Formulace ulové a alteratví hypotézy. Volba tetové tattky (tetového krtéra) T(X) jde o fukc výbru, která vyjaduje ílu platot ulové hypotézy ve rováí hypotézou alteratví. Pro další krok tetu

8 muíme zát rovž rozdleí tetové tattky p platot H (ulové rozdleí) F () - F ) P( T ( X ) < ) ( H 3. Setrojeí krtckého oboru a oboru pjetí jde o rozdleí protoru všech možých hodot tetové tattky (S) a dva podprotory: obor pjetí (A) obahující hodoty tetové tattky vdící pro pjetí ulové hypotézy a krtcký obor (C) obahující hodoty vdící pro zamítutí ulové hypotézy. Je zejmé, že A C S; A C Ø. Hrace mez krtckým oborem a oborem pjetí e azývá krtcká hodota tetu. Kotrukce krtckého oboru: Krtcký obor bude tak velký, aby pravdpodobot, že tetová tattka leží v krtckém oboru za pedpokladu platot ulové hypotézy, byla rova hlad výzamot. P ( T ( X ) C H ) α Jým lovy: Pravdpodobot, že hodota tetové tattky bude ležet v oblat vdící pro zamítutí ulové hypotézy, petože je ulová hypotéza platá, má být rova pedem zvoleé hodot. Jazykem oudctví: Svdc (výbr) podají falešé vdectví v epropch obhajoby (ulové hypotézy) pravdpodobotí (tady e projevuje rozpor mez prcpem tetováí hypotéz a prcpem preumpce evy oudce emže taovt a a jej pro kokrétí pípad ezá). Záme-l ulové rozdleí tetové tattky T(X), eí obtížé pro daé taovt krtcký obor: a) Je-l alteratví hypotéza ve tvaru < (ve propch alteratvy vdí ízké hodoty tetové tattky), pak je krtcký obor vymeze jako: C T b) Je-l alteratví hypotéza ve tvaru > (ve propch alteratvy vdí vyoké hodoty tetové tattky), pak je krtcký obor vymeze jako: C T - c) Je-l alteratví hypotéza ve tvaru (ve propch alteratvy vdí etrém ízké ebo etrém vyoké hodoty tetové tattky), pak je krtcký obor vymeze jako: C Tα C T α 4. Výpoet pozorovaé hodoty tetové tattky T(X) - Pedcházející kroky jme mohl podkout v rámc pípravy tetu, yí jž muíme mít k dpozc výbrový oubor a pomocí j urt kokrétí hodotu tetové tattky T(X) ( ). P tomto výpotu pedpokládáme platot ulové hypotézy. 5. Formulace závru tetu každý tet vede ke dvma možým výledkm:

9 a) Leží-l tetová tattka v krtckém oboru ( C ), pak zamítáme ulovou hypotézu ve propch alteratví hypotézy b) Leží-l tetová tattka v oboru pjetí (tz. eleží v krtckém oboru - C ), pak ulovou hypotézu ezamítáme..5. tý tet výzamot tý tet výzamot zodpovídá otázku, zda zíkaý áhodý výbr X je eí etrémí ohledem a jakou tetovaou hypotézu o populac (zda zjšté údaje podporují ulovou hypotézu). Oprot klackému tetu epotebuje tý tet výzamot zát hladu výzamot jako vtupí údaj. Jeho výledek ám umožuje rozhodout a jakých hladách výzamot mžeme ulovou hypotézu zamítout (rep. ezamítout). tý tet výzamot e kládá z áledujících krok (prví dva kroky e hodují klackým tetem):. Formulace ulové a alteratví hypotézy. Volba tetové tattky (tetového krtéra) T(X) jde o fukc výbru, která vyjaduje ílu platot ulové hypotézy ve rováí hypotézou alteratví. Pro další krok tetu muíme zát rovž rozdleí tetové tattky p platot H (ulové rozdleí) F () - F ) P( T ( X ) < ) ( H 3. Výpoet pozorovaé hodoty tetové tattky a výpoet tattky p-value (p-hodota) Výpoet pozorovaé hodoty tetové tattky t je tejý jako v pípad klackého tetu. Je zejmé, že ím žší hladu výzamot (ím vyšší polehlvot) zvolíme, tím šrší obor pjetí dotaeme a opa - ím vyšší hladu výzamot (ím žší polehlvot) zvolíme, tím užší obor pjetí dotaeme. P urté hlad výzamot tedy krtcká hodota (hrace mez oborem pjetí a krtckým oborem) plye hodotou tetového tattky. Tato hodota hlady výzamot e azývá p-value. P-value je tedy ejžší hlada výzamot a íž mžeme ulovou hypotézu zamítout a zárove ejvyšší hlady výzamot a íž e jž ulová hypotéza ezamítá. Pozorovaou hodotu tattky p-value vypoteme podle jedé ze tí možých defc v závlot a tvaru alteratví hypotézy (je uté aby alteratví hypotéza korepodovala výbrovým ouborem).. H A ve tvaru < : p value F ( ) Tuto defc použjeme v pípadech, kdy pozorovaá data vdí o tom, že tetová tattka by mohla abývat meších hodot ežl jou hodoty odpovídající ulovému rozdleí. P-value je pak pravdpodobot, že tetovaý parametr populace bude aejvýš tak velký jako kute zjštý pílušý parametr výbru, bude-l H pravdvá.. H A ve tvaru > : p value F ( )

10 Tuto defc použjeme v pípadech, kdy pozorovaá data vdí o tom, že tetová tattka by mohla abývat vyšších hodot ežl jou hodoty odpovídající ulovému rozdleí. P-value je pak pravdpodobot, že tetovaý parametr populace bude alepo tak velký jako kute zjštý pílušý parametr výbru, bude-l H pravdvá. 3. H A ve tvaru : p value m{ F ( );- F ( )} Tuto defc použjeme v pípadech, kdy pozorovaá data vdí o tom, že tetová tattka by mohla abývat bu vtších ebo meších hodot ežl jou hodoty odpovídající ulovému rozdleí. Tuto defc však mžeme používat pouze v pípadech, kdy ulové rozdleí je ymetrcké (tz. elze použít ap. p tetováí rozptylu). P-value je pak dvojáobá vzhledem k jedotraým tetm. Náledující obrázek zázoruje p-value pro tuto defc pomocí plochy pod kvkou hutoty ulového rozdleí. Na základ zámé geometrcké terpretace dtrbuí fukce je zejmé, že pro prví defc by e dalo p-value lutrovat jako levá vyšrafovaá plocha v tomto obrázku a pro druhou defc lze p-value chematcky zázort jako pravou vyšrafovaou plochu. f () p-value 4. Rozhodutí a základ p-value Θˆ P-value ám íká jaká je mmálí hlada výzamot a íž bychom p daém výbrovém ouboru mohl ulovou hypotézu zamítout. (ap. Je-l p-value,6 pak to zameá, že ulovou hypotézu mžeme zamítout a hladách výzamot,6 a vyšších, jak eeo: ulovou hypotézu mžeme zamítout e polehlvotí ejvýše,994. Zvolíme-l polehlvot tetu vyšší ež,994, p-value evdí pro zamítutí ulové hypotézy.) Je zejmé, že ím meší je p-value, tím ljší je výpov áhodého výbru prot ulové hypotéze. Ale jak malé muí být p-value, aby emprcká výpov byla dotate lá k zamítutí ulové hypotézy? Výledek tetu obec záví a zvoleé hlad výzamot : Rozhodutí: α > p value Zamítáme H ve propch H A α < p value Nezamítáme H

11 Obec rozhodujeme o zamítutí ulové hypotézy a základ áledujícího chématu, které je založeo a ejbžj používaých hladách výzamot (, a,5). p value <, Zamítáme H, < p value <,5 Nedokážeme rozhodout a vtšou doporuujeme opakovat tet vtším rozahem výbru (to vede ke zpeí) p value >,5 Nezamítáme H Nerozhodá Zamítáme H oblat Nezamítáme H,,5 p-value V áledujících tetech budeme používat výhrad tý tet výzamot..6 Tet hypotézy o tedí hodot Teto typ tetu mžeme použít v pípad, že populace má ormálí rozdleí. ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy H : µ µ H A : µ < µ ) ) µ > µ 3) µ µ Volba ulové hypotézy je zejmá, u alteratvy máme t možot. Volba vhodé alteratvy je p tém tetu výzamot dáa hodotou pílušé výbrové tattky, tj. prmru. Je-l prmr jedoza žší ež tetováa hodota, volíme alteratvu ve tvaru ). Je-l prmr jedoza vyšší ež tetováa hodota, volíme alteratvu ve tvaru ). Pohybujel e prmr v blízkot, volíme alteratvu ve tvaru 3). ad.) Volba tetové tattky Volba vhodé tetové tattky záví a tom, zda záme ezáme mrodatou odchylku. (Srovejte potupem p urováí tervalového odhadu pro tedí hodotu.) Zárove uríme pílušé ulové rozdleí. X µ σ Záme : T ( X ) Z N( ; ) X µ Nezáme : T ( X ) T t - 7 -

12 Dále pak pokraujeme podle obecého chématu tého tetu výzamot. ešeý píklad: Byly amey áledující hodoty IQ (výledky tetu telgece) pro vybraých úatík telgeího tetu (úatíky byl tudet poledího roíku základí školy): Pedpokládejme, že áhodý výbr pochází z ormálího rozdleí e mrodatou odchylkou 5. Ovte tým tetem výzamot hypotézu, že tedí hodota IQ tudet závreého roíku ZŠ je rova. ešeí: Chceme tetovat tedí hodotu pemž záme mrodatou odchylku. Pedpoklad ormalty základího ouboru byl pl, mžeme tedy ptoupt k tetu: Vtupí data: σ Výbr: X 9, 7 Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : µ H A : µ < (protože výbr ukazuje a to, že tedí hodota by mohla být žší ež (9,7 < )) Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T X µ σ ( X ) Z N( ; ) Výpoet hodoty tetové tattky : X µ 9,7 Z H σ 5,54 Výpoet p-value: H A : µ < p value F ( ) p value Φ (,54) Φ(,54 ),938, 6 (tz. ulovou hypotézu mžeme zamítou a hlad výzamot,6 a žších) - 7 -

13 Rozhodutí: p value >,5 Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. zamítáme alteratvu, tj. elze tvrdt, že IQ tudet závreého roíku ZŠ je žší ež. ešeý píklad: Výrobce garatuje, že jím vyrobeé žárovky mají žvotot v prmru. hod. Aby útvar kotroly zjtl, zda tomuto kotatováí odpovídá v daém období vyrobeá a epedovaá át produkce, vybral z ppraveé dodávky áhod 5 žárovek a došel k závru, že prmrá doba žvotot je 5 hod a mrodatá odchylka doby žvotot pak hod. Ovte tým tetem výzamot, zda edošlo ke zlepšeí kvalty žárovek. ešeí: Mítkem kvalty žárovek je jejch tedí žvotot. Chceme tedy tetovat tedí hodotu pemž mrodatou odchylku ezáme. Pedpokládejme, že žvotot žárovek podléhá ormálímu rozdleí. Vtupí data: Výbr: X 5 hod hod 5 Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : µ (rovovážý tav, tedí žvotot e ezmla) H A : µ > (výbr ukazuje a to, že tedí žvotot by mohla být vyšší ež (5 > )) Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T X µ ( X ) T t Výpoet hodoty tetové tattky : X µ 5 T H 5 3,54 Výpoet p-value: H A : µ > p value F ( ) p value F (3,54) F (3,54) >,9995 vz. Tabulka (Studetovo rozdleí, 49 tup volot) p value <,5-7 -

14 Rozhodutí: p value <, Zamítáme ulovou hypotézu ve propch alteratví, tj. lze tvrdt, že kvalta žárovek e zlepšla. Prvodce tudem: Pro zájemce o rováí klackého tetu a tého tetu výzamot uvádíme ešeí jedoho z výše uvedeých píklad pomocí klackého tetu: Byly amey áledující hodoty IQ (výledky tetu telgece) pro vybraých úatík telgeího tetu (úatíky byl tudet poledího roíku základí školy): Pedpokládejme, že áhodý výbr pochází z ormálího rozdleí e mrodatou odchylkou 5. Ovte tým tetem výzamot hypotézu, že tedí hodota IQ tudet závreého roíku ZŠ je rova. ešeí: Chceme tetovat tedí hodotu pemž záme mrodatou odchylku. Pedpoklad ormalty základího ouboru byl pl, mžeme tedy ptoupt k tetu: Vtupí data: σ Výbr: X 9, 7 Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : µ H A : µ < (protože výbr ukazuje a to, že tedí hodota by mohla být žší ež (9,7 < )) Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T X µ σ ( X ) Z N( ; ) Výpoet hodoty tetové tattky : X µ 9,7 ZH σ 5,

15 Až do této chvíle e potupy obou typ tetu elší. V klackém tetu však míto p-value urujeme krtcký obor. Staoveí krtckého oboru C: H A : µ < C T Tz. v tuto chvíl e muíme rozhodou a jaké hlad výzamot ( jakou polehlvot) budeme tet provádt. Pro hladu výzamot 5%: Rozhodutí: (,54 > -,645) C T,5 C z,5 C z,5 C -z,95 C -,645 (vz. Tabulka ) C eleží v krtckém oboru, tz. že leží v oboru pjetí ( A ) Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. zamítáme alteratvu, tj. elze tvrdt, že IQ tudet závreého roíku ZŠ je žší ež. ešeý píklad: Urtý druh lle dortá prmré výšky 85 cm e mrodatou odchylkou cm. Skupa tchto llí byla ptováa za ových, pízvjších podmíek, aby e zjtlo, zda e výška zvýší. a) Urete mezí hodotu prmré výšky tohoto vzorku, za íž bude možo ulovou hypotézu zamítout a 5%-í hlad výzamot. b) Bude-l kuteá prmrá výška tchto rotl 88cm, jak rozhodeme o ulové hypotéze? c) Nartte operatví charaktertku. ešeí: Ze zadáí úlohy uuzujeme, že máme rozhodovat o tedí hodot výšky rotly, pemž záme mrodatou odchylku populace. ada) V této át úlohy máme zadáu krtckou hodotu chyby I. druhu, tj. p-value a máme urt pílušý krtcký prmr. Abychom vdl, jakým zpobem urujeme p-value (máme a výbr ze tí možotí), muíme ejdíve taovt ulovou a alteratví hypotézu. H : µ 85 H A : µ >

16 p - value - F() Volba tetové tattky a ulového rozdleí: T X µ σ ( X ) Z N( ; ) Výpoet: X krt 85 Z H value - F( ) X krt p -,5,95,645 X krt Φ Φ X ( X krt 85) ( X krt 85) krt 86, Tz. pekroí-l prmrá výška rotl 86,6 cm, mžeme ulovou hypotézu a 5%- í (a vyšší) hlad výzamot zamítout. adb) O této otázce mžeme rozhodout bu a základ výledku z bodu a) 88 cm je více ež 86,6 cm a proto pro teto prmr mžeme ulovou hypotézu a 5%-í (a vyšší) hlad výzamot zamítout ebo mžeme klackým zpobem provét tý tet výzamot: Volba ulové a alteratví hypotézy: H : µ 85 H A : µ > 85 Volba tetové tattky a ulového rozdleí: T X µ σ ( X ) Z N( ; ) Výpoet pozorovaé hodoty: Z H , Výpoet p-value: H A : µ > 85 p - value - Φ(3,) <,3 Rozhodutí: p - value <,

17 Zamítáme ulovou hypotézu ve propch alteratvy, tj. mžeme tvrdt, že lepší podmíky p ptováí tohoto druhu llí vedly k vyšší výšce rotl. adc) Operatví charaktertka je závlot a kokrétích hodotách alteratvy (p pev zvoleé hodot ). Staovíme proto hodoty pravdpodobot chyby II. druhu ( ) a kolka rzých hodotách alteratvy (ap. 85,5; 86; 87; 88 cm). Zvolíme-l rovo 5%, pak k ezamítutí ulové hypotézy dojde tehdy, epekroí-l prmr hodotu 86,6 cm (vz. úloha a) pokud bychom teto výledek eml k dpozc, muel bychom krtckou hodotu prmru urt). β ( X < 86, ) P 645 H : µ 85 : ) µ H A ) 3) 4) H A 85,5 µ 86, µ 87, µ 88, Volba tetové tattky: Z X µ σ N( ; ) 86,645-85,5 A 86,6-86, β P X < 86,6 H A P Z < P Z <,6 Φ,6, 86,6-87, β P X < 86,6 H A P Z < P Z <,4 Φ,4, 86,6-88, β P X < 86,6 H A P Z < P Z <,4 Φ,4, ad.) β P( X < 86,6 H ) P Z < P( Z <,5 ) Φ(,5), 875 ad.) ( ) ( ) ( ) 76 ad3.) ( ) ( ) ( ) 345 ad4.) ( ) ( ) ( ) 8 Operatví charaktertka,9,8,7,6,5,4,3,, 84, , , , ,5-76 -

18 Výklad:.7 Tet hypotézy o rozptylu Také teto typ tetu mžeme použít pouze v pípad, že populace má ormálí rozdleí. ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy H : H A : σ σ σ < σ ) σ > σ ) Volba ulové hypotézy je zejmá, u alteratvy máme dv možot. Oboutraou alteratvu emžeme p tém tetu výzamot volt, ebo rozdleí používaé tetové tattky (chí-kvadrát) eí ymetrcké, což zemožuje výpoet pílušého p-value. Volba vhodé alteratvy záví tetokrát a hodot výbrového rozptylu ( ) Je-l výbrový rozptyl žší ež tetováa hodota (σ ), volíme alteratvu ve tvaru ). Je-l výbrový rozptyl vyšší ež tetováa hodota (σ ), volíme alteratvu ve tvaru ). ad.) Volba tetové tattky T ( X ) ( ) χ χ Dále pak pokraujeme podle obecého chématu tého tetu výzamot..8 Tet hypotézy o mrodaté odchylce Chceme-l tetovat mrodatou odchylku, pevedeme daý problém a tet rozptylu. σ ešeý píklad: P aalýze dferecace mezd ve velkém podku bylo zjšto, že prmrá míí mzda la 9.386,-K a mrodatá odchylka mezd.56,- K. Po rozáhlých orgazaích zmách bylo uté rychle pooudt, zda došlo ke zmám v dferecac mezd. Náhod bylo vybráo 3 pracovík a byla zjšta mrodatá odchylka mezd.78,-k. Je možé tvrdt, že orgazaí zmy prohloubly dferecac mezd? ešeí: Mítkem dferecace (rozložeí) mezd je jejch mrodatá odchylka (rep. rozptyl). Chceme tedy tetovat mrodatou odchylku

19 Vtupí data: Výbr: 78 K 3 Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : σ 56 (rovovážý tav, v ašem pípad poáteí tav) H A : σ > 56 (výbr ukazuje a to, že mrodatá odchylka by mohla být vyšší ež 56 (78 > 56)) Pevedeí problému a tet rozptylu: H : H A : σ 56 σ > 56 Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T ( X ) χ ( ) χ σ Výpoet hodoty tetové tattky : χ ( ) H σ 34,7 Výpoet p-value: H A : σ > 56 p value F ( ) p value F (34,7),75 < F (34,7) <,9 vz. Tabulka 3, < p value <,5 Rozhodutí: p value >,5 Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. lze tvrdt, že dferecace mezd e ezvýšla. Výklad:.9 Tet hypotézy o relatví etot Také teto typ tetu mžeme použít pouze v pípad, že populace má ormálí rozdleí

20 ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy H : π π ) H A : π < π ) π > π 3) π π Volba ulové hypotézy je zejmá, u alteratvy máme opt t možot. Volba vhodé alteratvy je v tomto pípad dáa hodotou výbrové relatví etot p. Je-l p jedoza žší ež tetováa hodota, volíme alteratvu ve tvaru ). Je-l p jedoza vyšší ež tetováa hodota, volíme alteratvu ve tvaru ). Pohybuje-l e p v blízkot, volíme alteratvu ve tvaru 3). ad.) Volba tetové tattky T p π ( X ) P ( ; ) N π ( π ) Dále pak pokraujeme podle obecého chématu tého tetu výzamot. ešeý píklad: P volbách do polaecké movy v ervu 6 doáhla SSD podpory 3%. Agetura STAT udává, že p przkumu v proc 6 (6 repodet) zjtl pouze 5% podporu této tray. Lze z tchto výledk uuzovat a kleající podporu SSD? Ovte tým tetem výzamot. ešeí: Chceme tetovat relatví etot. Pedpokládejme, že relatví etot podléhá ormálímu rozdleí. Vtupí data: Výbr: p 5 %,5 6 Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : π, 3 (rovovážý tav, podpora SSD e ezmla) H A : π <,3 (výbr ukazuje a to, že podpora SSD by mohla být žší ež 3% (,3 <,5)) Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T p π π ( π ) ( X ) P ( ; ) N

21 Výpoet hodoty tetové tattky : p π,5,3 P 6 4,4 H π ( π ),3 (,3) Výpoet p-value: H A : π <,3 p value F ( ) Rozhodutí: p value <, p value Φ p value ( 4,4) Φ( 4,4) Zamítáme ulovou hypotézu, tz. lze tvrdt, že pokle podpory SSD je tattcky výzamý. Výklad:. Tet hypotézy o medáu V rámc tohoto kurzu e ezámíte dvm eparametrckým tety o medáu (u tchto tet eí uté dlat žádé pedpoklady o rozdleí základího ouboru)... Zamékový tet pro medá Zamékový tet používáme zejméa v pípadech, kdy populace, z íž byl výbr provede má výraz zeškmeé rozdleí. Jelkož teto tet má malou ílu (pravdpodobot chyby II. druhu je velká ve rováí jým tety), je vhodé mít k dpozc výbr o vtším rozahu. ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy H :,5,5 H A :,5 <,5 > ) ),5,5 3),5,5 Volba ulové hypotézy je zejmá, u alteratvy máme opt t možot. Volba vhodé alteratvy je v tomto pípad dáa hodotou výbrového medáu ~. Je-l ~ jedoza žší ež tetováa hodota,5, volíme alteratvu ve tvaru ). Je-l ~ jedoza vyšší ež tetováa hodota,5, volíme alteratvu ve tvaru ). Pohybuje-l e ~ v blízkot,5, volíme alteratvu ve tvaru 3)

22 ad.) Volba tetové tattky Pokud medá je,5, potom pravdpodobot že jaká pozorovaá hodota pekroí je rova,5. Proto také poet pozorováí v áhodém výbru o rozahu, které pekroí hypotetcký medá, bude mít rozdleí bomcké parametry a,5. Za tetovou tattku volíme tedy v tomto pípad: T ( X ) Y B( ;,5), Y poet pozorováí v áhodém výbru o rozahu, které pekroí Dále pak pokraujeme podle obecého chématu tého tetu výzamot.,5,5.. Wlcov tet pro medá ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy Volba ulové a alteratví hypotézy podléhá tejým pravdlm jako u zamékového tetu. ad.) Volba tetové tattky Wlcov tet pro tetováí hypotézy o medáu je založe a Wlcooov tattce, která eí závlá a odlehlých pozorováích: kde y,,5 ( ) T r ( X ) W N( ; ) r r rak y (poadí (y ), ejžší hodot y je pazea hodota, ejvyšší hodot y je pazea hodota, pokud oubor obahuje kolk tejých hodot, je tmto hodotám pazeo tzv. prmré poadí), r r g(,5 ) (r je doplo zamékem + ebo podle toho, zda pvodí pozorováí je vtší ebo meší ežl hypotetcký medá ), r r, r ( r r),5, Dále jž opt potupujeme zámým zpobem

23 ešeý píklad: Byly amey áledující hodoty IQ (výledky tetu telgece) pro vybraých úatík telgeího tetu (úatíky byl tudet poledího roíku základí školy): Ovte tým tetem výzamot hypotézu, že medá IQ tudet závreého roíku ZŠ je rove. ešeí: Ukážeme ešeí pomocí obou výše zmíých tet hypotéz o medáu. Prví krok, tj. taoveí ulové a alteratví hypotézy, je v obou pípadech tejý. Vtupí data: Výbr: ~ Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H :,5,5 < H A : (výbr ukazuje a to, že medá IQ by mohl být žší ež ) Zamékový tet Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T ( X ) Y B( ;,5), Y poet pozorováí v áhodém výbru o rozahu, které pekroí,5 Výpoet hodoty tetové tattky : Y H 4 (ve výbru jou 4 hodoty vyšší ež ) Výpoet p-value: H A : p value F ( ),5 < Y B(;,5) - 8 -

24 Rozhodutí: p value F p value 3 ( 4) P( Y < 4) 5 k k,7 k k (,5) (, ) p value >,5 Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. lze tvrdt, že IQ tudet má medá. Wlcov tet Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: Výpoet hodoty tetové tattky : T r ( X ) W N( ; ) Vtupí data potup traformujeme a promou r * a z í vypoteme hodotu tetové : tattky ( ),5 r, IQ Seazeé hodoty IQ y,5 r rak( ) r r g(,5 ) y Nejžší hodota y je. e vykytuje a.,. a 3. poadí, proto bude všem tmto hodotám y pazeo poadí ( ). 3 Nap.: g( 65 ) g ( ) r r,5, r ( r r) 9 6,

25 W H r,5,3 6, r H Výpoet p-value: H A : p value F ( ),5 < Rozhodutí: p value >,5 p value Φ(,3) Φ(,3),97,93 Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. lze tvrdt, že IQ tudet má medá. Výklad: Náledující kupa tet patí mez tety o hod úrov ve dvou ouborech. Výbr tet bude závet eje a rovávaém parametru, ale také a tom, zda výbry z jedotlvých oubor jou závlé ezávlé. Jako ezávlé považujeme takové výbry, kdy pílušé dvojce ejou fyzcky pjaty, tj. etýkají e tejých prvk (tlak krve u muž a u že ). Jako závlé ozaujeme aopak ty výbry, kdy pílušé dvojce jou fyzcky pjaty, tj. týkají e tejých prvk pozorovaých za rzých podmíek (tlak krve u kupy oob ped zátží a po zátží ). Tety o hod úrov ve dvou ouborech pro závlé výbry e azývají párové tety. (Tetováí vlvu jakého epermetálího faktoru ebo rováváí vlvu dvou rzých faktor a jedom meém emprckém objektu).. Tet hypotézy o hod dvou tedích hodot Jde o jede z ejpoužívajších tet, který a základ porováí dvou ezávlých výbr umožuje porovat dv populace. Nezávlot výbr bývá v pra zaruea tím, že každý výbr obahuje jé prvky. Také teto tet patí mez parametrcké, tj. je založe a pedpokladu, že máme výbry z ormálího rozdleí. ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy H : µ µ ( µ µ ) H A : µ < µ ( µ µ < ) µ > µ ( µ µ > ) µ µ ( µ µ ) ) ) 3)

26 Volba ulové hypotézy je zejmá, u alteratvy máme opt t možot. Volba vhodé alteratvy je v tomto pípad dáa vztahem mez prmry jedotlvých výbr. Je-l jedoza žší ež, volíme alteratvu ve tvaru ). Je-l jedoza vyšší ež, volíme alteratvu ve tvaru ). Pohybuje-l e v blízkot, volíme alteratvu ve tvaru 3). ad.) Volba tetové tattky Volba vhodé tetové tattky záví a tom, zda záme ezáme mrodaté odchylky a. (Srovejte potupem p urováí tervalového odhadu pro rozdíl tedích hodot.) Zárove uríme pílušé ulové rozdleí. Záme, : ( ) ( X X ) ( µ µ ) T X Z N σ σ Nezáme, : ( ) ( X X ) ( µ µ ) T X + ( ; ) T t + p +, kde p ( ) + ( ) + Dále pak pokraujeme podle obecého chématu tého tetu výzamot. ešeý píklad: Tabáková frma TAB prohlašuje, že jejch cgarety mají žší obah kotu ež cgarety NIK. Pro oveí tohoto prohlášeí bylo áhod vybráo z produkce TAB krabek cgaret (po -t kuech) a v ch bylo zjšto (4,6 ± 3,7) mg kotu (v jedé cgaret). Ve 5-t krabkách cgaret NIK (po -t kuech) bylo zjšto (48,9 ± 4,3) mg kotu a cgaretu. Ovte tvrzeí frmy TAB tým tetem výzamot. ešeí: Chceme porovávat tedí obah kotu v cgaretách TAB a NIK, mrodatou odchylku obahu kotu v cgaretách ezáme. Volíme tedy tet pro porováí tedích hodot dvou populací (p ezámých ) za pedpokladu, že obah kotu v cgaretách podléhá ormálímu rozdleí. Vtupí data: Výbr frma TAB: X 4, 6 mg 3, 7 mg

27 Výbr frma NIK: X 48, 9 mg 4, 3 mg 5. 5 Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : µ ( µ µ ) H A : µ < µ ( µ µ ) µ (rovovážý tav) < (výbry ukazují a to, že obah kotu v cgaretách TAB je žší ež obah kotu v cgaretách NIK) Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T ( ) ( X X ) ( µ µ ) X T t + p +, kde p ( ) + ( ) + Výpoet hodoty tetové tattky : Pokud je ulová hypotéza platá, platí, že: µ ( µ µ ) µ, proto: p ( ) + ( ) 399 ( 3,7) ( 4,3) , T H ( X X ) ( µ µ ) H ( 4,6 48,9) ( ) p + 4, , Výpoet p-value: H A : < µ ( µ µ ) Rozhodutí: µ p value F ( ) < p value <, ( p value F 3,) p value <,5 vz. Tabulka (Studetovo rozdleí 898 (4+5-) tup volot) Zamítáme ulovou hypotézu, tj. tvrzeí frmy TAB lze považovat za pravdvé

28 Výklad:. Tet hypotézy o hod dvou rozptyl Opt pedpokládejme, že máme dva ezávlé výbry z ormálího rozdleí. ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy H : H A : σ σ σ σ σ < ) σ > ) Volba ulové hypotézy je zejmá, u alteratvy máme tetokrát pouze dv možot. Oboutraou alteratvu emžeme v tomto pípad použít, protože výpoet p-value pro oboutraou alteratvu je podmí tím, že ulové rozdleí tetové tattky je ymetrcké. Protože tetová tattka používaá pro tet hody dvou rozptyl má Fcher- Sedecorovo rozdleí, eí tato podmíka pla. Volba vhodé alteratvy je dáa vztahem mez výbrovým rozptyly jedotlvých výbr. Je-l jedoza žší ež, volíme alteratvu ve tvaru ). Je-l jedoza vyšší ež, volíme alteratvu ve tvaru ). ad.) Volba tetové tattky T ( X ) F F( m, ), kde F má Fcher-Sedecorovo rozdleí m tup volot pro tatele a tup volot pro jmeovatele. Dále pokraujeme podle obecého chématu tého tetu výzamot..3 Tet hypotézy o hod dvou relatvích etotí Také teto tet bývá ato využívá. Opt je zde uté mít k dpozc dva ezávlé výbry z ormálího rozdleí. ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy H : π π ( π π ) H A : π < π ( π π < ) π > π ( π π > ) π π ( π π ) ) ) 3) Volba ulové hypotézy je zejmá, u alteratvy máme opt t možot. Volba vhodé alteratvy je v tomto pípad dáa vztahem mez výbrovým relatvím etotm

29 jedotlvých výbr. Je-l p jedoza žší ež p, volíme alteratvu ve tvaru ). Je-l p jedoza vyšší ež p, volíme alteratvu ve tvaru ). Pohybuje-l e p v blízkot p, volíme alteratvu ve tvaru 3). ad.) Volba tetové tattky T ( X ) P ( p p ) ( π π ) N p ( p) + ( ; ), kde p + + Dále pak pokraujeme podle obecého chématu tého tetu výzamot. ešeý píklad: Byly tetováy magetofoy od dvou výrobc SONIE a PHILL. SONIE prohlašuje, že jejch magetofoy mají žší proceto reklamací. Pro oveí tohoto prohlášeí bylo dotazováo kolk prodejc magetofo a bylo zjšto, že ze 5 prodaých magetofo frmy SONIE bylo v prbhu záruí doby reklamováo 5 výrobk a ze prodaých magetofo PHILL bylo v záruí dob reklamováo 9 výrobk. Otetujte pravdvot prohlášeí frmy SONIE tým tetem výzamot. ešeí: Chceme porovávat proceto (relatví etot) reklamovaých výrobk u obou frem. Volíme tedy tet hypotézy a rozdílu mez podíly (relatvím etotm). Vtupí data: Výbr frma SONIE: 5 5 p 5 5 Výbr frma PHILL: 9 9 p Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : π ( π π ) H A : π < π ( π π ) π (rovovážý tav) <,33,4 (výbry ukazují a to, že proceto reklamovaých výrobk frmy SONIE je žší ež proceto reklamovaých výrobk frmy PHILL)

30 Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T ( X ) P ( p p ) ( π π ) N p ( p) + ( ; ), kde p + + Výpoet hodoty tetové tattky : Pokud je ulová hypotéza platá, platí, že: π π ( π π ) p ,38, proto: P H ( p p ) ( π π ) p ( p) H +,38 (,33,4) ( ) (,38) 5 +,4 Výpoet p-value: H A : < π ( π π ) π p value F ( ) < (,4) p value Φ(,4) Φ p value,345 vz. Tabulka Rozhodutí: p value >,5 Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. tvrzeí frmy SONIE eí oprávé. Výklad:.4 Tet hypotézy o hod dvou medá Mav Whtev tet Jde o další tet, který a základ porováí dvou ezávlých výbr umožuje porovat dv populace. Teto tet patí k eparametrckým emuíme tedy zát rozdleí populací. ad.) Volba ulové a alteratví hypotézy H :,5 ( ),5,5, 5 H A :,5 < (,5,5, 5 <,5 > ( ),5,5, 5 > ( ),5,5,5, 5 ) ) 3)

31 Volba ulové hypotézy je zejmá, u alteratvy máme opt t možot. Volba vhodé alteratvy je v tomto pípad dáa vztahem mez medáy jedotlvých výbr. Je-l ~ jedoza žší ež ~, volíme alteratvu ve tvaru ). Je-l ~ jedoza vyšší ež ~, volíme alteratvu ve tvaru ). Pohybuje-l e ~ v blízkot ~, volíme alteratvu ve tvaru 3). ad.) Volba tetové tattky Volba vhodé tetové tattky záví a tom, zda záme ezáme mrodaté odchylky a. (Srovejte potupem p urováí tervalového odhadu pro rozdíl tedích hodot.) Zárove uríme pílušé ulové rozdleí. kde r k rak( ) T r r ( X ) W N( ;) r + ( ) + ( ) r r r, + (poadí ( ), ejžší hodot (z obou výbrových oubor) je pazea hodota, ejvyšší hodot je pazea hodota, pokud oubor obahuje kolk tejých hodot, je tmto hodotám pazeo tzv. prmré poadí), r k k, r k ( r r) k r (k,) k k Dále pak pokraujeme podle obecého chématu tého tetu výzamot. ešeý píklad: Máme dv kupy tudet. Prví (kotrolí), v íž jou tudet vyuová tradím metodam, a druhá, v íž jou tudet vyuová epermetálím metodam. V áledujících tabulkách je uvedeo bodové hodoceí vybraých tudet u zkoušky. Na základ rováí medáu rozhodte, zda tudet vyuová epermetálím metodam doahují lepších výledk ež tudet klackým vyuováím. Výbr z prví kupy (klacká výuka)

32 Výbr z druhé kupy (epermetálí výuka) ešeí: Volba ulové a alteratví hypotézy H :,5 ( ),5,5, 5 H A : ( ) ( ~ 48; ~ 5),5,5,5, 5 Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T r r ( X ) W N( ;) r + Výpoet hodoty tetové tattky : r 9 4 5,5 8 5,5 7 5,5 4 5,5, r , r r r r, ; 4,4 ; ( r r) r 6,3 ; ( r r) r 8,9 r ( ) r + ( ) r 4 ( 6,3) + 9 ( 8,9) ,4 W H r r r +,-4,4 7,4 5 + (,76) Výpoet p-value: H A : ( ),5,5,5, 5-9 -

33 p F value.m{ F ( ); F ( )} ( ) Φ( -,76) Φ(,76),776, 4 F ( ) Φ( -,76) Φ(,76), 776 p value.,4,448 Rozhodutí: p value >,5 Nezamítáme ulovou hypotézu, tz. ebyl potvrze vlv typu výuky a výledky tudet zkoušky. Výklad:.5 Párové výbrové tety Zopakujme, že k párovým tetm ptupujeme v pípadech, kdy chceme rovat úrove dvou závlých oubor, tj. pokud tetujeme vlv jakého epermetálího faktoru ebo rováváme vlvy dvou rzých faktor a jedom meém emprckém objektu. Pedpokládejme meých jedotek ( objekt), a chž jou provedea dv pozorováí, daá rzým epermetálím podmíkam (ap. pobí epobí jaký faktor, jehož úky jou pedmtem šeteí). Píkladem mže být tepová frekvece rdce ped a po jakém cveí. Nech X je poáteí pozorovaá hodota -tého meého objektu (tepová frekvece ped cveím) a X áledující pozorovaá hodota (tepová frekvece po cveí) pro tejý meý objekt. Nyí mžeme aalyzovat tato data a tetovat hypotézu, zda etuje rozdíl mez obm pozorováím a báz výše uvedeých dvouvýbrových tet. Avšak teto potup by elmoval možot pooudt rozdíly pozorovaých hodot a týchž meých objektech. Mohem efektvjším potupem ze tattckého hledka je využít párového charakteru takto zíkaých dat a vytvot jedu datovou hodotu pro každý meý objekt. V ejjedodušším datovém modelu bude touto hodotou rozdíl zíkaých dvou pozorováí pro daý -tý meý objekt. Tímto ovým pozorováím je: d X X Rozdíly d pak mohou být použty pro jedovýbrové tety o tom, zda ledovaý parametr (tedí hodota, medá) d je ula, což je ekvvaletí tím, že eetují žádé rozdíly mez epermetálím podmíkam (ebo že zkoumaý faktor je eúý)

34 ešeý píklad: Máme k dpozc údaje o tepové frekvec pacet v kldu a po mutách cveí. Rozhodte a základ porováí tedích hodot a medá tepových frekvecí, zda e mutové cveí projeví a tepové frekvec pacet. Kldová frekvece X Frekvece po cveí X ešeí: Zcela zejm e jedá o závlé výbry, proto použjeme párové tety. Kldová frekvece Frekvece po cveí d Párový tet tedí hodoty: Vtupí data: Výbr: d 5, d 6,9 Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : µ (rovovážý tav, cveí tepovou frekvec eovlvlo) H A : µ > (výbr ukazuje a to, že cveí tepovou frekvec zvýšlo (5 > )) Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T X µ ( X ) T t Výpoet hodoty tetové tattky : d µ 5, T,64 H 6,9 d Výpoet p-value: H A : µ > p value F ( ) p value F (,64) F (3,54) <,75 vz. Tabulka

35 p value >,5 (Studetovo rozdleí, tup volot) Rozhodutí: p value >,5 Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. z hledka tedí hodoty mžeme vlv mutového cveí považovat za evýzamý. Párový tet medáu: Vtupí data: Výbr: ~ 6, Staoveí ulové a alteratví hypotézy: H : (rovovážý tav, cveí tepovou frekvec eovlvlo),5,5 > H A : (výbr ukazuje a to, že cveí tepovou frekvec zvýšlo Zamékový tet: (6 > )) Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: T ( X ) Y B( ;,5), Y poet pozorováí v áhodém výbru o rozahu, které pekroí,5 () Výpoet hodoty tetové tattky : d Y H 7 (ve výbru je 7 hodot vyšších ež ) Výpoet p-value: H A :,5 > p value F ( ) Y B(;,5) p value F p value,387 (7) P( Y < 7) P( Y 7) 5 k 7 k k k (,5) (, )

36 Wlcoov tet Volba tetového krtéra a taoveí jeho ulového rozdleí: Výpoet hodoty tetové tattky : T r ( X ) W N( ; ) Vtupí data potup traformujeme a promou r * a z í vypoteme hodotu tetové tattky: y ( ),,5 ( ) r rak, r y ( ) r g,5 d 34,5 Seazeé hodoty d r y d rak( ), r y r r g(,5 ) 3-3 8,5-8, ,5-3, ,5 3, ,5 8, ,5, ,5,5 r r,3, r ( r r) 7,6 W H r,3,59 7,6 r H

37 Výpoet p-value: H A : p value F ( ),5 > Rozhodutí: Jak pro zamékový tet, tak pro Wlcoov tet je p value >,5 p value Φ(,59) Φ(,3),7,78 Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. z hledka medáu mžeme vlv mutového cveí považovat za evýzamý. Blízkot p-value pro t tet a pro tety medáu ukazuje a epítomot odlehlých pozorováí. Výklad: V áledujícím tetu e zamíme a které z tzv. tet dobré hody. V kterých pípadech e mžeme domívat, že tudovaá data (výbr) pocházejí z urtého teoretckého rozdleí. Tato domka bývá podložea bu formacem o ledovaém jevu ebo odhadem teoretckého rozdleí a základ grafckého zobrazeí výbrového rozdleí. Náš odhad však emuí být právý, a proto jej v pra ovujeme tetem dobré hody (tj. hody mez výbrovým a teoretckým rozdleím ( tet dobré hody, Kolmogorovv Smrovv tet pro jede výbr, ). Obdob mžeme ovt, zda dva ezávlé výbry pocházejí z rozdleí e tejým dtrbuím fukcem (Kolmogorovv Smrovv tet pro dva výbry). Z formulace problém vyplývá, že eí teba rozlšovat jedotraé a oboutraé alteratví hypotézy. Alteratva prot popírá platot ulové hypotézy, tj. tvrdí, že rozdleí je jé ež udává ulová hypotéza. Proto je uté pro jedotlvé tety urt zpob výpotu p-value..6 tet dobré hody ad.) Volba ulové hypotézy Tet dobré hody e používá ejatj pro ovováí tchto hypotéz: a) H : Výbr pochází z populace, v íž jou relatví etot jedotlvých varat rovy ílm π,; π,; ; π, k (populace muí být roztídtelá podle jakého zaku do k kup) b) H : Výbr pochází z rozdleí urtého typu (ap. ormálí), jehož parametry jou dáy (úpl pecfkovaý model) c) H : Výbrový oubor pochází z rozdleí urtého typu (ap. ormálí) (eúpl pecfkovaý model eovujeme formace o parametrech rozdleí, parametry modelu odhadujeme)

38 ad.) Volba tetové tattky Jako tetovou tattku volíme tattku G, která má pro dotateý rozah výbru aymptotcky χ rozdleí: k h T ( X ) G k ( π, ) π, χ k h, kde je rozah výbru, k je poet varat, h je poet odhadovaých parametr modelu, jou kuteé etot jedotlvých varat a, jou oekávaé relatví etot (tj. relatví etot, jchž by mly abýt jedotlvé varaty v pípad, že je pla ulová hypotéza).., jou tedy oekávaé etot jedotlvých varat (tj. etot, jchž by mly abýt jedotlvé varaty v pípad, že je pla ulová hypotéza) a ( -., ) pak jou odchylky oekávaých etotí od etotí kuteých. Za výbr dotateého rozahu považujeme výbr, pro jž platí, že všechy oekávaé etot jou vyšší ež 5 ( π 5 (,,, k)), > Dále potupujeme opt podle obecého potupu p tém tetu výzamot. ad4) Výpoet p-value P tomto tetu urujeme p-value jako: p value F ( ) ešeý píklad: Hodlo e 6 krát hrací kotkou a zazamealy e poty padlých ok... (ílo které padlo) (etot jeho výkytu) Je možé a základ pílušého tetu a hlad výzamot 5% polehlv tvrdt, že kotka je "falešá", tj. že pravdpodobot všech íel a kotce ejou tejé? ešeí: Muíme tetovat, zda rozdleí potu ok padlých a kotce je takové, že pravdpodobot všech možých hodot jou /6. Pro teto tet dobré hody doporuujeme použít tet dobré hody (H je ve tvaru a) ): Volba ulové a alteratví hypotézy H : Pravdpodobot potu ok a kotce je dáa áledující tabulkou: (ílo které mže padout) , (ulová pravdpodobot jeho výkytu) /6 /6 /6 /6 /6 /6-97 -

39 H A : H, tj. pravdpodobot potu ok a kotce je já ež je uvedeo ve výše uvedeé tabulce Volba tetové tattky Rozah výbru: 6 Poet varat: k 6 Poet odhadovaých parametr: h π π, π,6 6 π, π,, 6 > 5 Rozah výbru je dotateý proto, abychom mohl použít tetovou tattku G, π T ( X ) G k ( π, ) π, χ k h Výpoet pozorovaé hodoty : ( π ) k, T ( X ) H G H π, ,93 Výpoet p-value: p value F ( ) F,93 ( ) ( ) (,93), 5 < F (,93), 75 F,5 < F < (vz. Tabulka 3, poet tup volot je 5 (6-)),5 <,5 < p value <,75 Rozhodutí: p value >,5 Nezamítáme ulovou hypotézu, tj. elze tvrdt, že kotka je falešá. ešeý píklad: Výrobí frma odhaduje poet poruch urtého zaízeí bhem hod pomocí Pooova rozdleí parametrem,. Zamtac zazameal pro kotrolu kuteé poty poruch celkem ve 5-t hodových tervalech (výledky jou uvedey v tabulce). Ovte tým tetem výzamot, zda má poet poruch daého zaízeí bhem hod kute Pooovo rozdleí parametrem,

40 poet poruch bhem hod provozu poet pozorováí ešeí: Muíme tetovat, zda poet poruch daého zaízeí bhem hod má kute Pooovo rozdleí parametrem,. Pro teto tet dobré hody doporuujeme použít tet dobré hody (H je ve tvaru b) tj. jde o úpl pecfkovaý model (víme jaký má být parametr rozdleí)): Defujme áhodou velu X jako poet poruch daého zaízeí bhem hod provozu. Volba ulové a alteratví hypotézy H : Poet poruch daého zaízeí bhem hod (áhodá vela X) má Pooovo rozdleí parametrem, H A : H, tj. poet poruch daého zaízeí bhem hod (áhodá vela X) emá Pooovo rozdleí parametrem, Volba tetové tattky Rozah výbru: 5 Poet varat: k 5 Poet odhadovaých parametr: h Pokud platí H, pak X (poet poruch bhem hod) má Poooovo rozdleí e tedí hodotou, ( t). Na základ této formace mžeme urt ulové pravdpodobot,. ( X ) ( λt) λt (,), π, P e e!! Zárove uríme oekávaé etot. poet poruch bhem hod provozu 3 4 poet pozorováí ,,3,36,7,87,34., - oekávaé etot 45, 54, 3,6 3, 5, Všechy oekávaé etot jou vtší ež 5, tudíž rozah výbru je dotateý proto, abychom mohl použít tetovou tattku G T ( X ) G k ( π, ) π, χ k h

41 Výpoet pozorovaé hodoty : ( π ) k, T ( X ) H G H π, Výpoet p-value: ( 54 45,) ( 48 54,) ( 4 5,) 45, + 54, + + 5, 3,3 H A : p value F ( ) ( ) ( 3,3 ) ( 3,3 ), 5 < F (,93), 75 F Rozhodutí: F,5 < F < (vz. Tabulka 3, poet tup volot 5-- 4),5 <,5 < p value <,75 p value >,5 Nezamítáme ulovou hypotézu, tz. emáme ámtek prot použtí Pooova rozdleí parametrem, pro odhad potu poruch daého zaízeí bhem hod provozu (toto rozdleí je vhodým modelem pro poet poruch). ešeý píklad: Na dálc byly v prbhu kolka mut mey aové odtupy [] mez prjezdy jedotlvých vozdel. Zjšté hodoty tchto odtup jou v další tabulce:,5 6,8 5, 9,8 4,,3 4,,9 8,7 7,7 5,9 5,3 8,4 3,6 9, 4,3,6 3, 5,4 8,6 4,,9,5,8,6 5,9 8,3 5, 6,9 5,,3 6,4 6,5 5,7 3,6 4,8 4, 7,3 4,9,6 5, 5,3 4, 3,3 6, 4,6,6,9,5, 4,3 5,5,,9 3, 3,8,,5 8,6 4,4 6,8 5, 3, 8, 4, 4,7 7,3,3,9,9 4,6 6,4 5,3 3,9,4, 6, 4,3,6,7,,8 3,7 6,9,8 4,3 4,9 4, 4,5 4,4,9 9, 5,6 4,8,8, 4,3,,6,5,,3,8,6 3,8 3,,6 4,9,8 3,9 3,4,6 4,5 5,8 6,9,8,6 6,8,5,9 3,,8,6, 4,9,,6, 3,8,,8,4 Otetujte tým tetem výzamot, zda lze aové odtupy mez vozdly považovat za áhodou velu ormálím rozdleím. ešeí: Nech: áhodá vela X je defováa jako aový odtup mez prjezdy jedotlvých vozdel

42 Volba ulové a alteratví hypotézy: H : H A : aové odtupy mez prjezdy jedotlvých vozdel mají ormálí rozdleí. aové odtupy mez prjezdy jedotlvých vozdel emají ormálí rozdleí. Volba tetové tattky: Pokud e ám podaí plt pedpoklady pro tet dobré hody ( π, > 5), mžeme ešt daý problém pomocí tohoto tetu (H bude vyjádeá ve verz c) eúpl pecfkovaý model). Nejdíve odhademe parametry rozdleí ( odhademe prmrem, odhademe výbrovou mrodatou odchylkou (ejlepší etraé bodové odhady)): Rozah výbru: 3 ˆ µ 3 3 4,6 ˆ σ ( ) 3,3 V dalším kroku muíme rozdlt data do rozumého potu terval a ajít oekávaé etot pro pílušé tervaly. Na jejch základ rozhodeme, zda mžeme pro ešeí daého problému použít tet dobré hody. Itervaly e volí vtšou pouze a základ vlatí úvahy. Sažíme e však dodržovat kolk pravdel: Pokud je to možé, dodržujeme kotatí šíku tervalu (tídy) Poet terval v rozumých mezích. Obvykle e považuje za vhodé volt 5 až 5 terval. Poet terval emá být a pílš malý (vede k hrubému, zjedodušeému pohledu a rozdleí pravdpodobot), a pílš velký (který dlá rozdleí pravdpodobot epehledým). Itervaly emuí mít tejou šíku, avšak proto, abychom mohl použít tet dobré hody, muí být oekávaé etot pro pílušé tervaly vtší ež 5. Pokuíme e tedy rozdlt data do rozumého potu terval, ajdeme oekávaé etot pro pílušé tervaly a pak data perozdlíme tak, aby byla pla podmíka pro použtí tetu dobré hody. Jak poítat oekávaé etot? Oekávaé etot: Oekávaé relatví etot: π,, π uríme jako pravdpodobot výkytu áhodé vely X a pílušém tervalu (pedpokládáme-l - 3 -

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení. MATEMATICKÁ STATISTIKA - a základě výběrových dat uuzujeme a obecější kutečot, týkající e základího ouboru; provádíme zevšeobecňující (duktví) úudek - duktví uuzováí pomocí matematcko-tattckých metod je

Více

11 TESTOVÁNÍ PARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ

11 TESTOVÁNÍ PARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ TESTOVÁNÍ PARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Pojmem tetováí tatitických hypotéz ozaujeme ozhodováí o pavdivoti paametických, ep. epaametických hypotéz o populaci. V tomto ozhodovacím poceu opoti ob tojí ulová a alteativí

Více

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor 1 Měřeí závlot tattckých zaků 1.1 Dvourozměrý tattcký oubor Př aalýze ekoomckých kutečotí á čato ezajímají jedotlvé velč jako takové, ale vztah mez m. Ptáme e, jak záví poptávka a ceě produktu, plat zamětaců

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDLENÍ PRAVDPODOBNOSTI

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDLENÍ PRAVDPODOBNOSTI 8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDLENÍ PRAVDPODOBNOSTI a ke tudiu kapitoly: 30 iut Cíl: Po protudováí tohoto odtavce budete ut: charakterizovat další typy pojitých rozdleí:, Studetovo, Ficher- Sedocorovo - - Výklad:

Více

Odhady a testy hypotéz o regresních přímkách

Odhady a testy hypotéz o regresních přímkách Lekce 3 Odhad a tet hpotéz o regreích přímkách Ve druhé lekc jme kotruoval kofdečí terval a formuloval tet hpotéz o korelačím koefcetu Korelačí koefcet je metrckou charaktertkou tezt závlot, u které ezáleží

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Tetováí tatitických hypotéz CHEMOMETRIE I, David MILDE Jedá e o jedu z ejpoužívaějších metod pro vyloveí závěrů o základím ouboru, který ezkoumáme celý, ale pomocí áhodého výběru. Př.: Je obah účié látky

Více

Výsledky této ásti regresní analýzy jsou asto na výstupu z poítae prezentovány ve form tabulky analýzy rozptylu.

Výsledky této ásti regresní analýzy jsou asto na výstupu z poítae prezentovány ve form tabulky analýzy rozptylu. Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cveí 4 JEDNODUCHÁ LINEÁRNÍ REGRESE asto chceme prozkoumat vztah mez dvma velam, kde jeda z ch, tzv. ezávsle promá x, má ovlvovat druhou, tzv. závsle promou Y. edpokládá

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI Ča ke tudiu kapitoly: 60 miut Cíl: Po protudováí tohoto odtavce budete umět: charakterizovat další typy pojitých rozděleí: χ, Studetovo, Ficher- Sedocorovo -

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství. Matematika IV. Semestrální práce

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství. Matematika IV. Semestrální práce VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta troího ižeýrtví Matematika IV Semetrálí práce Zpracoval: Čílo zadáí: 7 Studií kupia: Datum: 8.4. 0 . Při kotrole akoti výrobků byla ledováa odchylka X [mm] eich rozměru

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Téma 4: Výběrová šetření

Téma 4: Výběrová šetření Výběrová šetřeí Téma : Výběrová šetřeí Předáška Výběrové charaktertky a jejch rozděleí Výzam a druhy výběrového šetřeí tattcké šetřeí úplé vyčerpávající eúplé výběrové výběrové šetřeí aha o to aby výběrový

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

Soustava momentů. k s. Je-li tedy ve vzorci obecného momentu s = 1, získáme vzorec aritmetického průměru.

Soustava momentů. k s. Je-li tedy ve vzorci obecného momentu s = 1, získáme vzorec aritmetického průměru. Soutava mometů Momety (Obecé, cetrálí a ormovaé) Do ytému mometových charatert patří ty ejdůležtější artmetcý průměr (mometová míra úrově) a rozptyl (mometová úroveň varablty). Obecý momet -tého tupě:

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Pro orientaci v této problematice jsme se seznámili s nkolika novými pojmy:

Pro orientaci v této problematice jsme se seznámili s nkolika novými pojmy: Ig. Marta Ltschmaová Statsta I., cveí 8 LIMITNÍ VTY Lmtí vty jsou tvrzeí, terá jsou dležtá pro pops pravdpodobostích model v pípad rostoucího potu áhodých pous.. ro oretac v této problematce jsme se sezáml

Více

Aktivita 1 Seminář základů statistiky a workshop (Prof. Ing. Milan Palát, CSc., Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.)

Aktivita 1 Seminář základů statistiky a workshop (Prof. Ing. Milan Palát, CSc., Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.) Aktvta Semář základů tattky a workhop (Prof. Ig. Mla Palát, CSc., Ig. Krta Somerlíková, Ph.D.) Stattcké tříděí Základí metoda tattckého zpracováí. Sekupováí hodot proměé, které jou z hledka klafkačího

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Statitické metody ve veřejé právě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Ig. Václav Friedrich, Ph.D. 2013 1 Kapitola 2 Popi tatitických dat 2.1 Tabulka obahuje rozděleí pracovíků podle platových tříd: TARIF PLAT POČET TARIF

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

Poznámky k tématu Korelace a jednoduchá lineární regrese (Téma není ve skriptech)

Poznámky k tématu Korelace a jednoduchá lineární regrese (Téma není ve skriptech) Pozámk k tématu Koelace a jedoduchá leáí egee (Téma eí ve kptech) Mějme data, ),...,(, ), kteá jou áhodým výběem z ějaké populace. Data ted pokládáme za ezávlé ealzace dvojce áhodých velč ( X, Y ). Půmě

Více

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i : ometové míry polohy zahrují růzé druhy průměrů pomocí kterých můžeme charakterzovat cetrálí tedec dat ometové míry polohy jsou jedoduché číselé charakterstky které se vyčíslují ze všech prvků výběru

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC 5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC V této kaptole se dozvíte: jak je defováa fukce přrozeá odmoca v kompleím oboru a jaké má vlastost včetě odlšostí od odmocy v reálém

Více

1 EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMNNÝCH. as ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít

1 EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMNNÝCH. as ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMNNÝCH as ke studu kaptoly: mut Cíl: Po prostudováí této kaptoly budete umt použít základí pojmy eploratorí (popsé) statstky typy datových promých statstcké charakterstky a grafckou

Více

[ jednotky ] Chyby měření

[ jednotky ] Chyby měření Chyby měřeí Provedeme-l určté měřeí za stejých podmíek vícekrát, jedotlvá měřeí se mohou odlšovat (z důvodu koečé rozlšovací schopost měř. přístrojů, áhodých vlvů apod.). Chyba měřeí: e = x x x...přesá

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

} kvantitativní znaky

} kvantitativní znaky Měřeí tattcké závlot, korelace, regree Obecé prcpy závlot vzájemá ouvlot měřeých zaků Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. fukčí závlot x tattcká závlot átroje pro měřeí závlot leár rí regree korelace }

Více

Metodika: Goniometrický tvar komplexního ísla, binomická rovnice

Metodika: Goniometrický tvar komplexního ísla, binomická rovnice ! " #$ % # & ' ( ) * + ), - Idvduálí výuka matematka Vít Ržka, kvte Metodka: Goometrcký tvar komplexího ísla, bomcká rovce Úvod Téma goometrcký tvar komplexího ísla je možé probírat soubž s výkladem pojmu

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2 SP3 Neparametrcké testy hypotéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Neparametrcké testy hypotéz čast Lbor Žák SP3 Neparametrcké testy hypotéz Lbor Žák Neparametrcké testy hypotéz - úvod Neparametrcké testy statstckých

Více

STATISTICKÁ ANALÝZA. Doc. RNDr. Zden k Karpíšek, CSc. P ehledový u ební text pro doktorské studium. Vysoké u ení technické v Brn

STATISTICKÁ ANALÝZA. Doc. RNDr. Zden k Karpíšek, CSc. P ehledový u ební text pro doktorské studium. Vysoké u ení technické v Brn Vysoké ueí techcké v Br Fakulta strojího žeýrství STATISTICKÁ ANALÝZA Doc. RNDr. Zdek Karpíšek, CSc. Pehledový uebí tet pro doktorské studum BRNO 008 Pedášející: Doc. RNDr. Zdek Karpíšek, CSc. Cetrum pro

Více

Úvod do korelační a regresní analýzy

Úvod do korelační a regresní analýzy Úvod do korelačí a regresí aalýz Bude ás zajímat, jak těsě spolu souvsí dva sledovaé jev Příklad: vztah mez rchlostí auta a brzdou dráhou vztah mez věkem žáka a rchlostí v běhu a 60 m vztah mez spotřebou

Více

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n Regrese Aproxmace metodou ejmeších čtverců v v ( ) = f x v v x x x x Je dáo bodů [x, ], =,,, předpoládáme závslost a x a chceme ajít fuc, terá vsthuje teto tred - Sažíme se proložt fuc = f x ta, ab v =

Více

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n.

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n. Předáška č. 8 Testováí rozptylu, testy relatví četost, testy dobré shody, test ezávslost kvaltatvích zaků Testy rozptylu Testy se používají k ověřeí hypotézy o určté velkost rozptylu a k ověřeí vztahu

Více

Statistické charakteristiky (míry)

Statistické charakteristiky (míry) Stattcé charaterty (míry) - hrují formac, obažeou v datech (vyjadřují j v ocetrovaé formě); - charaterzují záladí ryy zoumaého ouboru dat; - umožňují porováváí více ouborů. upy tattcých charatert :. charaterty

Více

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost S Náhodé jevy pravděpodobost Náhodé jevy jevové pole pravděpodobost Lbor Žák S Náhodé jevy pravděpodobost Lbor Žák Základí pojmy Expermet česky též vědecký pokus je soubor jedáí a pozorováí jehož účelem

Více

Kapitola 3.: Úlohy o jednom náhodném výběru z normálního rozložení

Kapitola 3.: Úlohy o jednom náhodném výběru z normálního rozložení Kapitola 3.: Úlohy o jedom áhodém výběru z ormálího rozložeí Cíl kapitoly Po protudováí této kapitoly budete - zát vlatoti pivotových tatitik odvozeých z áhodého výběru z ormálího rozložeí a budete je

Více

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu Směrce /0 Stattcké vyhodocováí dat, verze 4 Verze 4 e hodá e Směrcí /0 verze 3, ouze byla rozšířea o robutí aalýzu. Stattcké metody ro zkoušeí zůoblot Cílem tattcké aalýzy výledků zkoušek ř zkouškách zůoblot

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

1. Rozdělení četností a grafické znázornění Předpokládejme, že při statistickém šetření nás zajímá jediný statistický znak x, který nabývá

1. Rozdělení četností a grafické znázornění Předpokládejme, že při statistickém šetření nás zajímá jediný statistický znak x, který nabývá Statitická šetřeí a zpracováí dat Statitika e věda o metodách běru, zpracováí a vyhodocováí tatitických údaů. Statitika zkoumá polečeké, přírodí, techické a. evy vždy a dotatečě rozáhlém ouboru údaů. Matematická

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

7 VYUŽITÍ METOD OPERAČNÍ ANALÝZY V TECHNOLOGII DOPRAVY

7 VYUŽITÍ METOD OPERAČNÍ ANALÝZY V TECHNOLOGII DOPRAVY 7 VYUŽITÍ METOD OERAČNÍ ANALÝZY V TECHNOLOGII DORAVY Operačí aalýza jao jeda z oblatí apliovaé matematiy achází vé široé uplatěí v průmylových a eoomicých apliacích. Jedím z oborů, ve teré hraje ezatupitelou

Více

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků). Učebí text k předášce UFY8 Dvojvzková tererece teké vrtvě Dvojvzková tererece teké vrtvě Předpokládejme, vl o mpltudě dvou delektrk tk, že mpltud održeé vly bude o dexu lomu bude t (vz obr. DI-1). v protředí

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě.

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě. 3. Hodoceí přesost měřeí a vytyčováí. Odchylky a tolerace ve výstavbě. 3.1 Úvod o měřeí obecě 3.2 Chyby měřeí a jejch děleí 3.2.1 Omyly a hrubé chyby 3.2.2 Systematcké chyby 3.2.3 Náhodé chyby 3.3 Výpočet

Více

Téma 1: Pravděpodobnost

Téma 1: Pravděpodobnost ravděpodobot Téma : ravděpodobot ředáša - ravděpodobot áhodého evu Náhodý pou a áhodý ev Náhodý pou - aždá čot, eíž výlede eí edozačě urče podmíam, za terých probíhá apř hod otou, měřeí dély, běh a 00

Více

Spojité (kontinuální) - nap. podle vykázaného zisku, tržeb, náklad Nespojité (diskrétní) - nap. podle potu len v rodin

Spojité (kontinuální) - nap. podle vykázaného zisku, tržeb, náklad Nespojité (diskrétní) - nap. podle potu len v rodin Aktvta 3 Semá základ tattk a workhop (Prof. Ig. Mla Palát, CSc., Ig. Krta Somerlíková, Ph.D.) Stattcké tídí Základí metoda tattckého zpracováí. Sekupováí hodot promé, které jou z hledka klafkaího zaku

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

,6 32, ,6 29,7 29,2 35,9 32,6 34,7 35,3

,6 32, ,6 29,7 29,2 35,9 32,6 34,7 35,3 Př 7: S 95% polehlivotí odhaděte variabilitu (protředictvím odhadu měrodaté odchylky) a tředí hodotu obahu vitamíu C u rajčat. Záte-li výledky rozboru 0-ti vzorků rajčat: 3 4 5 6 7 8 9 0 9,6 3,4 30 3,6

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA P NOV PRVDĚPODOBNOT TTTK Lbor Žák P NOV Lbor Žák Vícvýběrové tty - NOV NOV tty provádí pomocí aalýzy rozptylů NOV ouhré tty pro víc ěž dva výběry. NOV paramtrcká ttováí charaktrtk z zámých rozdělí pokud

Více

0,063 0,937 0,063 0, P 0,048 0,078 0,95. = funkce CONFIDENCE.NORM(2α; p(1 p)

0,063 0,937 0,063 0, P 0,048 0,078 0,95. = funkce CONFIDENCE.NORM(2α; p(1 p) . Příklad Při průzkumu trhu projevilo 63 z dotázaých zákazíků zájem o iovovaý výrobek, který má být uvede a trh se zákazíky. Odvoďte a odhaděte proceto a počet zájemců v populaci s 95% spolehlivostí. Následě

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 3. ÚKOL JB TEST 3. Úkol zadáí pro statistické testy U každého z ásledujících testů uveďte ázev (včetě autora), předpoklady použití, ulovou

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY Jméo: Petr Česák Datum měřeí:.3.000 Studjí rok: 999-000, Ročík: Datum odevzdáí: 6.3.000 Studjí skupa: 5 Laboratorí skupa:

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Lbor Žák SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta Lbor Žák Kovergece podle pravděpodobost Posloupost áhodých proměých,,,, koverguje

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

3. cvičení 4ST201 - řešení

3. cvičení 4ST201 - řešení cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 - řešeí Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry

Více

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl:

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl: 7 LIMITNÍ VĚTY Čas ke studu kaptoly: 70 mut Cíl: o prostudováí tohoto odstavce budete umět formulovat a používat lmtí věty aproxmovat já rozděleí rozděleím ormálím - 96 - Výklad: V této kaptole adefujeme

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění Předáška č. 0 Aalýza roztylu ř jedoduchém tříděí Aalýza roztylu je statstcká metoda, kterou se osuzuje romělvost oakovaých realzací áhodého okusu tj. romělvost áhodé velčy. Náhodá velča vzká za relatvě

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady SP Bodové a tervalové odhady PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a tervalové odhady Lbor Žák SP Bodové a tervalové odhady Lbor Žák Bodové a tervalové odhady Nechť je áhodá proměá, která má dstrbučí fukc

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

Pravděpodobnostní modely

Pravděpodobnostní modely Pravděpodobostí modely Meu: QCEpert Pravděpodobostí modely Modul hledá metodou maimálí věrohodosti (MLE Maimum Likelihood Estimate) statistický model (rozděleí) který ejlépe popisuje data. Je přitom k

Více

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby. ováí - Hru IV /6 ováí Hru IV Mila RůžR ůžička, Josef Jureka,, Zbyěk k Hrubý zbyek.hruby hruby@fs.cvut.cz ováí - Hru IV /6 ravděpodobostí úavové diagramy s uvažováím předpětí R - plocha ve čtyřrozměrém

Více

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x Výběr z eřeštelých příkladů ze zkouškových testů Jde o výběr z tpů příkladů, jejchž úspěšost řešeí u zkoušek se blíží ule. Itervalové versus bodové tříděí V tabulce je uvedeo rozděleí četostí a) př bodovém

Více

APLIKOVANÁ STATISTIKA

APLIKOVANÁ STATISTIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ APLIKOVANÁ STATISTIKA FRANTIŠEK PAVELKA PETR KLÍMEK ZLÍN 000 Recezoval: Haa Lošťáková Fratšek Pavelka, Petr Klímek, 000 ISBN 80 4

Více

stavební obzor 1 2/2014 11

stavební obzor 1 2/2014 11 tavebí obzor /04 Exploratorí aalýza výběrového ouboru dat pevoti drátobetou v tlau Ig. Daiel PIESZKA Ig. Iva KOLOŠ, Ph.D. doc. Ig. Karel KUBEČKA, Ph.D. VŠB-TU Otrava Faulta tavebí Věrohodé vyhodoceí experimetálích

Více

Domácí práce z p edm tu D01M6F Statistika

Domácí práce z p edm tu D01M6F Statistika eské vysoké u eí techcké Fakulta Elektrotechcká Domácí práce z p edm tu D0M6F Statstka Test dobré shody Bradá Marek 4.ro ík Ak. rok 004/00, LS M6F Test dobré shody Obsah Zadáí...3 Hypotéza...3 3 Zj t é

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti Pozámky k předmětu Aplikovaá statistika, 8 téma 8 Odhady parametrů rozděleí pravděpodobosti Zaměříme se a odhad středí hodoty a rozptylu a to dvěma způsoby Předpokládejme, že máme áhodý výběr X 1,, X z

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE Lceč í tudum STTISTICKÉZPRCOVÁ NÍ DT PŘ I KONTROLE Ř ÍZENÍ JKOSTI Předmě t MTEMTICKÉPRINCIPY NLÝ ZY VÍCEROZMĚ RNÝ CH DT Ú ta epemetá lí bofamace, Hadec Ká loé Ig. Mata Růžčkoá PDF byl

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU)

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) Základy teorie pravděpodobosti měřeí chyba měřeí Provádíme kvalifikovaý odhad áhodá systematická výsledek ejistota výsledku Základy teorie pravděpodobosti

Více

Téma 5: Analýza závislostí

Téma 5: Analýza závislostí Aalýza závlotí Téma 5: Aalýza závlotí Předáša 5 Závlot mez ev Záladí pom Předmětem této aptol ude zoumáí závlotí ouvlotí mez dvěma a více ev. Jedá e o proutí do vztahů mez ledovaým ev a tím přlížeí tzv.

Více

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru Lekce Normálí rozděleí v rově V této lekc se udeme věovat měřeí korelačí závslost dvojce áhodých velč (dvousložkového áhodého vektoru) Vcházet udeme z ormálího rozděleí pravděpodoost áhodého vektoru v

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

Charakteristiky úrovně

Charakteristiky úrovně Charaterty úrově Měřeí úrově Úroveň (poloha) je jedou ze záladích vlatotí tattcých dat, v úrov e mohou tattcá data lšt ebo aopa hodovat. Výzačé hodoty varačí řady ejou ctlvé a změu jedotlvých hodot Medá

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

Lineární regrese ( ) 2

Lineární regrese ( ) 2 Leárí regrese Častým úolem je staoveí vzájemé závslost dvou (č více) fzálích velč a její matematcé vjádřeí. K tomuto účelu se používají růzé regresí metod, pomocí chž hledáme vhodou fuc f (), apromující

Více

2. Vícekriteriální a cílové programování

2. Vícekriteriální a cílové programování 2. Vícerterálí a cílové programováí Úlohy vícerterálího programováí jsou úlohy, ve terých se a možě přípustých řešeí optmalzuje ěol salárích rterálích fucí. Moža přípustých řešeí je přtom defováa podobě

Více

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním Lekce Itervalový odhad Itervalový odhad je jedou ze stadardích statistických techik Cílem je sestrojit iterval (kofidečí iterval, iterval spolehlivosti, který s vysokou a avíc předem daou pravděpodobostí

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Chyby přímých měření. Úvod

Chyby přímých měření. Úvod Chyby přímých měřeí Úvod Př zjšťováí velkost sledovaé velčy dochází k růzým chybám, které ovlvňují celkový výsledek. V pra eestuje žádá metoda měřeí a měřcí zařízeí, které by bylo absolutě přesé, což zameá,

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více