Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009"

Transkript

1 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/ Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům a zdrjům by pdnikvá infrmatika měla vést a prč? IS PI (definice PI Systém pr sběr, přens, uchvání, zpracvání a pskytvání dat. Cílem je efektivní pdpra infrmačních, rzhdvacích a řídících prcesů na všech úrvních řízení pdnku. IS se rzděluje na KOMPONENTY (ICT, data, lidé) a ASPEKTY (Organizační, infrmační, právní apd ) Je sučástí pdnikvé infrmatiky ICT služba prstřednictvím ICT služeb pskytuje PI ICT zdrje uživatelům / zákazníkům. V PI hrají ICT služby klíčvu rli ICT služba jsu aktivity (infrmace) ddávané pskytvatelem ICT služby příjemci (zákazníkvi). ICT služba je vytvářena ICT prcesy, které při svém běhu sptřebvávají ICT zdrje (HW, SW, data, lidé). Služby se pskytují na základě bchdních a technických pdmínek => SLA. Předmět služby je hlavním klasifikačním hlediskem dle předmětu dělíme ICT služby na: ICT sl. Byznysu (kncvým uživatelům = infrmační, aplikační, infrastrukturní, pdpůrná, smíšená) ICT sl. Rzvje (nejsu přím sptřebvávány byznysem, ale služí ke změně stávajících neb k vývji nvých ICT sl.) => řeší se infrmatickým prjektem (např. vývj a ddávka pžadvanéh SW) ICT sl. Dle typu příjemce (custmer, business, administrativ) ICT sl. Dle typu pskytvatele (interní útvar, ICT sl. Dle ptřebných zdrjů a znalstí pskytvatele ICT prces Prces je pslupnst činnstí, ve které se za pmci dpvídajících zdrjů mění vstupy na pžadvané výstupy Pdnikvý prces je prces, kterým pdnik naplňuje pdnikvé cíle, reaguje na významné událsti a zajišťuje prdukci plánvaných výstupů Základní ICT prcesy vývj IS, prvz IS, integrace SW prduktu ICT prces patří mezi pdnikvé prcesy a většinu jsu v rli pdpůrných prcesů můžu být ale sučástí prcesů hlavních (bankvnictví) CMM jedna z charakteristik ICT prcesu. Jsu t praktiky, jejichž aplikací se zvyšuje efektivita prcesu

2 ICT HW (servery, PC, kncvá zařízení, nsiče dat) a SW (ASW, SW pr řízení prvzu IS, SW pr mdelvání IS, základní SW) prstředky pr pdpru IS (pr sběr, přens, uchvání ), služí pr vzájemnu kmunikaci lidí a technlgických kmpnent. 2.Vývjvé etapy a varianty řešení pdnikvé infrmatiky (2) Charakterizujte: vývj vztahu ICT- byznys a vývj řešení pdnikvéh IS. Jaké záknitsti z tht vývje lze dvdit? Vývj řešení IS Izlvané aplikace Prpjené aplikace na pdpru vybraných pdnikvých útvarů Kmplexní ICT pdpra pdnikvých činnstí Pdpra ddavatelských řetězců a pdpra kmunikace s partnery Vývj mdelů ddávky ICT služeb Začátek pčítačvé éry Externí ddávkvé zpracvání Vlastní vývj a prvz IS Externí vývj SW a prvz IS vlastními zdrji Kmplexní utsurcing prvzu IS SW jak služba základní alternativy vývje a prvzu IS (IASW/TASW, balík/kmpnenty, vlastními/cizími zdrji) IASW aplikace tvřená na míru, ptimální pdpra činnstí pdnik. prcesu (drahé a dluhé X pdpra specifických prcesů a cílů) => nevhdné pr vysce standardizvané aplikace (účetnictví, mail) TASW generalizvané pžadavky skupiny pdniků (banky, levnější a kratší dba nasazení X prces se musí přizpůsbit mžnstem TASW, jsu v něm zabudvané nejlepší praktiky) => pr vysce standardizvané aplikace, nárčnější vývj než IASW (dhad parametrů, kde se pužijí) Lkalizace, custmizace, persnalizace (pmcí parametrů) Open-surce SW Integrvaný SW balík X integrvané kmpnenty Kmpnenty pdnik není závislý na jediném ddavateli, pr každu část IS lze využít nej kmpnentu X vyské nárky na integraci kmpnent Balík pak Většina pdniků řeší kmbinací Vývj vlastní zdrje X cizí zdrje (3) Charakterizujte vývj mdelů ddávky ICT služeb (Externí dávkvé zpracvání, Vlastní vývj a prvz infrmačníh systému, Externí vývj sftware a prvz IS vlastními zdrji - mdel sftware jak licence, Kmplexní utsurcing prvzu IS, Sftware jak služba). Externí dávkvé zpracvání PC drahé, nízký výkn. Vznikají firmy, které se zabývají zpracváním dat pr zákazníky. Zákazník vyděrval data a ty pak předal ke zpracvání. Méně nákladné X dluhá dezva Vlastní prvz a vývj IS PC levnější, firmy chtějí rychlejší dezvu začínají se budvat vlastní výpčetní centra. Vývj aplikací prbíhal individuálně, vlastními prgramátry. Rychlá dezva X rizika se přesunu na střediska pdniků. Externí vývj SW a prvz vlastními zdrji vývj SW se stával nákladným a dluhý => příchd prvních TASW (ERP). Zákazník kupí SW + HW, v pdniku mu t nainstaluje a sprvzní 3. Firma. Pdnik pak pužívá vlastní síly = SaL

3 Kmplexní utsurcing prvzu IS převd zdrjů na jinu firmu a využívání ICT služeb SaaS spec. Pskytvatel udržuje a dává k dispzici aplikace, ICT infrastrukturu pr prvz aplikace => dává jí velkému pčtu zákazníků prstřednictvím internetu (4) Prvnejte mdely Sftware-as-a-License a Sftware-as-a-Service z těcht phledů: byznys, technlgie, řízení IS/ICT v pdniku. Technlgické Byznys Řízení Internet (pr širké pužití) X instalaci prvádí spec. Firma, prvz si zajišťuje zákazník V jeden kamžik tisíce uživatelů X uživatelé jedné rganizace Většinu internetvý prhlížeč X více UI (někdy internetvý phlížeč) Dkáže měřit a řídit ddávanu službu X není zabudván Upgrade něklikrát rčně, dělá prvzvatel (rzhduje prvzvatel) X upgrade si dělá zákazník sám, je za t zdpvědný (rzhduje se zákazník) Phtvst (krátký implementační cyklus X dluhý imp. Cyklus) Dstupnst (stále X mezení připjení kncvých zařízení k intranetu) Objem (měnitelný pčet uživatelů X infrastruktura je pstavena na nějaké maximální zatížení) Funkcinalita (šitá na míru X rzsáhlá, využívá puze část) Změna v pdnikání (rychlé, snadn měnitelné X aplikace může přestat vyhvvat a těžk se mění) Custmizace (limitvaná X rzsáhlá) Vyzkušení aplikace (mžn testvat v testvacím prvzu X vyzkušení až p zakupení) Licence (nejsu X musí se kupit a bměňvat) Náklady na cenu služby (nízké díky multiplicitnímu využívání X řada nákladů je investiční pvahy) Návratnst ( měsíce X rky) Předmět (SLA => bsah, bjem, kvalita, cena X dílčí smluvy => implementace, integrace, šklení) SLA (je X není pužíván) Zdpvědnst (pskytvatel X ICT útvar rganizace) Ochrana dat Využití zdrjů (využívá více zákazníků X využívány puze jednu rganizací) Znalsti Rzsah ICT persnálu (malý X velký => ICT technlgie) Bezpečnst dat (5) Charakterizujte varianty řešení vývje a prvzu IS pdniku. Pr jaké situace a typy pdniků je nejvýhdnější? "Vlastní vývj IASW, nákup statních kmpnent, integrace a prvz vlastními silami". Pzitiva IS šitý na míru, růst IS dle ptřeb, detailní znalst prvzvanéh IS, knkurence nezná silné a slabé stránky IS, snadná reakce na ptřeby uživatelů

4 Negativa Vyské náklady, nejsu zabudvány best practices, dluhá dba řešení, nižší kvalita, nízká parametričnst, prblém při fluktuaci řešitelů "Vývj IASW externí firmu, nákup statních kmpnent, integrace a prvz vlastními silami". Pzitiva Negativa Jak předchzí + využití interních a externích specialistů Obtíže s integrací celéh IS, rizik úniku důvěrných inf + některé z předchzích "Nákup všech kmpnent frmu TASW d různých výrbců, integrace a prvz vlastními silami". Pzitiva Negativa Rychlá realizace, nižší náklady, řešení pr určitu část, parametričnst Prcesy se musí přizpůsbit TASW, integrace jinde nakupených kmpnent, údržba vazeb mezi aplikacemi "Nákup celéh IS/ICT d generálníh ddavatele - systémvéh integrátra, prvz vlastními silami". Pzitiva Negativa Jak předchzí + prfesinální řešení každé kmpnenty, integrace kmpnent je garantvána ddavatelem, rizika mezi pdnikem a integrátrem Přizpůsbení prcesů, závislst na generálním ddavateli, rizik úniku infrmací "Tvrba IS generálním ddavatelem - a externí prvz celéh IS/ICT". Pzitiva Negativa Jak předchzí varianta + rychlé dsažení služeb, pdnik se sustředí na svůj cre byznys, snadné přizpůsbení kapacit, využívání prgresivních technlgií Jak předchzí + další růst závislsti na ddavateli "Nákup infrmatických služeb d různých pskytvatelů, externí prvz (ASP)". Pzitiva Negativa Rychlé získání pžadvaných služeb, flexibilita služeb Prblém s integrací služeb, vyská bezpečnstní rizika (6) Charakterizujte vývjvé fáze sftwarvéh prduktu a jejich vliv na výběr TASW Zahájení Růst Dspělst Ústup Značné investice d vývje, marketingu Další růst prduktu rzšiřuje se mnžina funkcí prduktu, pčet technlgických platfrem, zlepšení prvzních charakteristik. Prdukt začíná být ziskvým Údržba prduktu, nvé verze = drbná zlepšení, pčet instalací začíná stagnvat V tét fázi je prdukt, jakmile se nabízejí lepší knkurenční prdukty

5 (7) Jak následující faktry vlivňují řízení pdnikvé infrmatiky? Význam ICT pr daný sektr eknmiky Význam ICT se pr různá dvětví výrazně liší (Telekmunikace, banky a pjišťvny X Těžební průmysl, zemědělství) Lgicky se tedy prjevuje špatné, resp. dbré rzhdnutí managementu d výknnsti pdniku Význam ICT pr realizaci cílů pdniku Zaměření ICT služeb Je rzdíl mezi službami zaměřeným dvnitř pdniku X služby, které pdprují vztahy a kmunikaci s bchdními partnery a zákazníky (externím prstředím) Sukrmý versus veřejný sektr Musí se dbát na legislativu, e-gvernment, prcesy jsu určeny zákny Velikst pdniku Oblasti strategie základní registry a identifikace, univerzální kntaktní míst, kmunikace mezi úřady a bčanem a úřadem Metriky a přístupy pr sukrmý sektr se nedají pužít Veliká plitická závislst Větší pdnik = více řídících úrvní => rstu nárky na kvalitu kmunikace Pr rychlu reakci na trhu je ICT jedním z klíčvých nástrjů Větší pdnik také znamená větší význam u standardizace prcesů Rzdělení kmpetencí a pravmcí při řízení IS Byznys mnarchie, ICT mnarchie, feudální rzhdvání, federální rzhdvání, dupl, anarchie Úrveň a rzsah utsurcingu Kultura firmy Pkud řeším IS vlastními zdrji, realizuji více ICT prcesů, jinak t funguje v případě, jestliže nakupuji služby ICT frmu SaaS Řízení PI je vlivňván systémem hdnt, který pracvníci vyznávají, schématy rzhdvání a řízení apd Úrveň znalstí zaměstnanců Není vhdné plánvat velké změny, které vyžadují d pracvníků velký bjem nvých znalstí (skk z úrvně 2 na 5 v rámci CMM), pstupný nájezd je vhdnější 3.Invační trendy v ICT a jejich vliv na řízení infrmatiky (8) Jaké jsu hlavní invační vlivy ICT na řízení pdnikvé infrmatiky? Jak se prjevuje vliv ICT na řízení pdniků a jejich strategii? Jaké jsu klíčvé vlivy ICT na fungvání eknmiky? 1. Jaké jsu hlavní invační vlivy ICT na řízení pdnikvé infrmatiky a. ICT pdpra zlepšvání prduktů, služeb a prcesů invace suvisí becně s rzvjem pdnikvých infrmačních systémů, které využívají nvé technlgické platfrmy a technlgické prvky Autmbily = GPS navigace, vládání ABS, řízení sptřeby paliva

6 Bankvnictví = internetvé bankvnictví RFID zbží s vlastní inteligencí (pračka umí zvlit sama ptimální prací prgram) b. Vliv invace internetu WEB 2.0 Využívání wiki, ggle, facebk, yutube apd S webem 2.0 suvisí Enterprise 2.0 využíván pr zlepšení vlastnstí prduktů analýza názrů a zkušenstí zákazníků UCC user-created kntent) c. Trendy v užití dat a infrmací Splupráce pdniků, sdílení dat zákaznících (bjem prdaných výrbků, histrie nákupů, inf mbilních perátrů, inf bank, návštěvnst webvých stránek CI cmpetitive inteligence 2. Jak se prjevuje vliv ICT na řízení pdniků a jejich strategii? a. Změny v chvání pdniků ICT pdpruje prsíťvaný mdel, zesílil vztah mezi pdniky a ddavateli, partnery a zákazníky (nárky na správnu krdinaci, vlastnictví vztahu k zákazníkvi => jak rzdělvat výnsy, řízení rizika v celé síti) Rzšiřvání ICT je spjen se 4 efekty: b. Strategie pdniků 1. Vnitřní účinnst zpracvávání dkumentů a suvisející náklady 2. Transakční náklady krdinace prdejů => autmatizace elektrnické výměny 3. Restrukturalizace malé pdniky už nenajímají všechny pracvníky, využívají clustery 4. Znalstní management hdnty pdniku prmítá t, jak má navrženy a ppsány prcesy Rzsáhlst ddavatelských řetězců způsbila btížnější plánvání 1. Trendy v dig. Eknmice (tradiční strategie nemusejí být primární) 2. Strateg. Plánvání (těžší, prstředí není stabilní rpa v rce 2008) 3. Manažer. Rzhdvání (dnešní byznys musí pervat kmplexně a transparentně, zaměření na dluhdbé efekty a přizpůsbvání se) 4. Knkurence závislst na nvých výrbcích, službách, prcedur a prcesů => zvyšuje se tlak na transparentnst Již nestačí uplatnit jednu metdu na řízení pdniku, metdy se kmbinují (např. TQM pr vyšší výrbu, BPM pr snížení nákladů apd) 3. Jaké jsu klíčvé vlivy ICT na fungvání eknmiky? a. Pád berlínské zdi vlnst bchdu b. Internet čerpání vlně dstupných inf c. Wrkflw kperace pracvních týmů d. utsurcing vyčlenění prcesů ke specializvaným pskytvatelům e. ffshring pdniky d zemí, kde byly nižší náklady f. supply chaining g. insurcing cizí prcesy d vlastní činnsti s cílem zjedndušit => zkrácení a snížení nákladvsti důležitých prcesů h. The sterids ntebky, mbily, PDA

7 4.Principy managementu a pdnikvá infrmatika (9) Uveďte, c je bsahem a cílem základních manažerských funkcí vyknávaných při řízení pdnikvé infrmatiky. Plánvání bsahem je výběr činnstí a určení jejich pslupnsti se záměrem dsáhnut stanvených cílů. Cílem je efektivní pdpra byznysu pmcí ICT. (Příklad neúčasti ředitele IT na jednání vrchlvéh managementu vlivní splupráci byznysu a ICT) Organizvání na základě dělby práce (pravmcí, určení zdpvědnstí) určit činnsti tak, aby byl dsažen c nejvyšší výknnsti při dsahvání definvaných cílů. Persnalistika cílem je bsazvání pracvních pzic rganizační struktury kvalifikvanu pracvní silu. Obsahem je sběr pžadavků na pracvní síly, jejich výběr, umístění, hdncení Vedení cílem je dsažení suladu mezi pžadavky, které jsu na zaměstnance kladeny a jejich schpnstmi Kntrlvání cílem je prvnání plánvanéh výsledku se skutečným výsledkem (jak u jedntlivců, tak celé rganizace). Obsahem je stanvení cílvých hdnt, měření, zjišťvání dchylek a jejich příčin. (10) Prvnejte způsby začlenění útvaru infrmatiky d jedntlivých mdelů rganizačních struktur. Stabilní OS (specializvané, centralizvané s vysku frmalizací) Linivá relativně samstatný útvar, který se stará rzvj a prvz IS (rvnprávné pstavení X izlvanst => nedstatečná mtivace pr kperaci) Linivá-štábní IT již není na stejné úrvni, ale pdřízené jinému dd. (Pririty vycházejí z pririt útvaru X nevyrvnaná pdpra různých pdnikvých prcesů) Funkční Flexibilní (decentralizace, malá frmalizace, širký rzsah řízení) Maticvá (preference knečných výsledků, vzájemný tlak všech slžek na kvalitu výslednéh prduktu či služby. Pružná reakce na pžadavky statních útvarů. V suladu s vývjem IS/ICT se může upravvat prtfli nabízených služeb X btížná synchrnizace cílů jedntlivých útvarů => prdlužvání rzhdvání) Prjektvá (vytváření realizačních týmů pr jedntlivé prjekty napříč útvary = ty jsu výstupem strategickéh řízení pr dsažení cílů. Časté prblémy s přiřazváním zdrjů, ddržením rzpčtu) Virtuální (rganizace nemají fyzické umístění) (11) Diskutujte varianty řešení rganizační struktury útvaru infrmatiky. 5.Architektury v pdnikvé infrmatice (12) Charakterizujte principy architektury a jejíh ppisu dle standardu ISO 42010:2007 (např. bjasněním jejíh knceptuálníh mdelu) a uveďte, jak je mžné tent standard aplikvat na různé blasti spjené s infrmačním systémem a jak se bsah pjmu architektura v histrickém kntextu v infrmatice vyvíjel. Knceptuální mdel ppisu architektury Ppis architektury je slžen z architektnických phledů. Každý phled adresuje určité zájmy zainteresvaných stran na vlastnstech systému. Architektnický phled představuje dílčí architekturu, která respektuje určité architektnické hledisk. Pužívají se pjmy jak byznys phled, technlgický phled. Phled je prezentván mdely. T, které mdely jsu

8 Obsah sučástí phledu je definván pdle hlediska. Hledisk určuje knvence pr vytvření a pužití mdelu V důsledku rstucích pžadavků se bsah a účel vyvíjely 1. Technlgická architektura identifikace ptenciálníh místa snižvání nákladů 2. Rzšíření další ICT zdrje aplikace pr pdpru byznysu => pjem IS/ICT spjení technlgické, aplikační a infrmační architekturu. 3. Enterprise architecture prpjení byznysu a IS/ICT (13) Frmulujte účel architektnických rámců a charakterizujte klíčvé vlastnsti architektnickéh rámce. Zvlte klasifikační hledisk, dle kteréh rámce rzdělíte d skupin a jedntlivé skupiny charakterizujte (uveďte také příklady dstupné na trhu). Na příkladě rámců diskutujte jejich překrývání a důsledky, které tt překrývání má při jejich pužití. Architektnický rámec = mnžina zájmů zainteresvaných stran, předefinvaných hledisek a pravidel definujících vazby hledisek, které byly definvány pr ppis architektury. Představují typvé přístupy k návrhu a realizaci architektury. Jde puze nástrj a neřeší prblém slžitsti a nárčnsti realizace architektury. Klasifikační rámec návd, jak slžitý systém správně rzdělit d phledů, jaké aspekty v daném phledu bychm měli sledvat a jaký mdel využít. Matice řádky jsu phledy, slupce aspekty, prvek je charakterizván mdelem, úrveň pdrbnsti je stejná Strmy byznys je prezentván samstatnu architekturu a rámec se vztahuje na vyjádření vztahu mezi architekturu a IS/ICT Prcesní rámec definuje pstupy pužívané při řízení živtníh cyklu EA, důraz je kladen na prces zvládnutí celéh živtníh cyklu Obsahvý rámec jsu spjeny s nějakým brem či dvětvím a bsahvě dplňují rámce předchzích kategrií Vlastnsti architektnickéh rámce Odpvídá nrmě = zahrnuje mnžinu mdelů a mdelvacích technik Má definvaný metamdel Zahrnuje prcedurální mdel specifikuje, jak jsu jedntlivé mdely vytvářeny, jaké mají být vazby mezi mdely (kvůli knzistenci) Obsahuje mdel rlí a specifikaci dkumentů (14) Diskutujte pzici tzv. EA (Enterprise Architecture) v systému řízení rganizace a frmulujte mžný bsah prcesu řízení pdnikvé architektury. Ppis EA zahrnuje architekturu aktuálníh stavu systému, architekturu cílvéh stavu systému a plán transfrmace. V závislsti na pužitém rámci je dkumentvána řadu phledů. EA přináší lepší řízení kvality a vyšší výknnst, efektivnější využívání finančních prstředků, systém je průžnější Byznys phled (jakými byznys prcesy, službami bude mise rg. Splněna) Aplikační phled (jakými aplikacemi, aplikačními IS dispnujeme a musíme dispnvat abychm pdpřili prcesy a naplnili tak misy) Infrmační phled (uspřádání infrmačních aktiv, kterými musíme dispnvat) Technlgický phled (uspřádání inkas., který vyhvuje ptřebám IS) Pstup = ustavení týmu, identifikace zainteresvaných stran, stanvení rzsahu, sestavení vhdnéh rámce (pkud je EA pprvé, musí se dkumentvat aktuální stav, cílvý stav, pak se sestavuje plán transfrmace), a naknec správa a prsazvání zájmů EA

9 (15) Pmcí výčtu dvednstí a znalstí charakterizujte rli Enterprise Architect. Diskutujte sílu tét rle v závislsti na jeh rganizačním zařazení. Ze stavitelství, je t sba, která je mistrem v vládání avšech funkčních, strukturálních a estetických metd výstavby a knstrukce a taktéž dzrující sbu ve stavitelském prcesu. Znalst byznysu a rganizace a jeh fungvání (prdukty, služby, slabé a silné stránky, mžnsti aktuálních i buducích mžnstí IS) Schpnst v kmpnentách vždy vidět celek (z různých phledů) Schpnst rientvat se v lidských vztazích Zdpvědnstí je frmulace arch. Principů, příprava pdnikvých strategií a frmulace rizik, vytváří vhdnu síť partnerství (16) Pr následující druhy architektur - glbální pdnikvá architektura, architektura ICT služeb, aplikační architektura, technlgická architektura, SOA, vrstvená architektura diskutujte míru vyhvění standardu ISO 42010:2007. Charakterizujte vztah mezi uvedeným druhy architektur. 6.Principy a mdely řízení pdnikvé infrmatiky (17) Charakterizujte základní principy metdiky MMDIS, jaký je jejich význam význam pr terii a pr praxi? Cílem MMDIS je vývj, údržba a prvz kmplexníh a integrvanéh infrmačníh systému pdniku, který využívá ptenciál dstupných IT a inf služeb k maximální pdpře pdnikvých cílů. MMDIS generalizuje svědčení přístupů a best practices řešení infrmatických prblémů. Principy Multidimenzinalita každý prblém je nutné analyzvat a řešit z mnha různých phledů, separátní řešení systému je pak nutné integrvat d jednh výslednéh řešení, tři skupiny phledů: 1) uživatelský a řešitelský; 2) abstrakce a čas; 3) bsahvá Integrace IS je slžen z kmpnent a s vazbami mezi těmit kmpnentami (pracvníci, prc. Arch., funkční arch., datvá arch. ) Vrstevnst prblém je dekmpnván d něklika úrvní abstrakce uživatelských vrstev (ta se skládá z něklika dalších vrstev filtrující vrstva, agregátvá vrstva, rzhraní Flexibilita suvisí s pžadavky na chvání systému, klíčvu aktivitu je správná identifikace čekávaných změn. Otevřenst rzsáhlejší změny nejsu realizvatelné změnu parametrů neb kmpnenty, je třeba řešit nvu kmpnentu. Standardizace na řešení se vztahují závazné standardy zákny, směrnice, nrmy Kperace klíčem úspěchu v glb. Ek je určit vlastní unikátní znalsti (zdrje, kmpetence apd) a ty se přít, statní ptřebné slžky je výhdnější získat d bchdních partnerů. Prcesní přístup lepší je prcesní phled než funkčně rganizační phled (zachycuje způsb reakce systému) Učení se a růst klíčem je mít kvalitní pdnikvé prcesy a pdnikvu kulturu. Cílem je pak systematické zlepšvání prcesů a řízení firmy) Lkalizace zdrjů a rzhdnutí rzmístění zdrjů Měřitelnst c nelze měřit, nelze ani řídit, prt je třeba řízení ICT služeb, ICT prcesů a ICT zdrjů přít systém definvaných metrik (18) Objasněte mdel "Mdel řízení pdniku zalžený na prcesním řízení", uveďte příklady aplikace mdelu Mdely řízení jsu definvány metdiku MMDIS Cílem, je ppsat strukturu řízení prcesně řízenéh pdniku (jedntlivé úrvně a blasti řízení a jejich vztahy)

10 Pyramida (správa zdrjů, realizace prcesů, mnitring prcesů, taktické řízení prcesů, vývj prduktů, cíle, byznys mdel) Klíčvu aktivitu řízení pdniku je určení pslání a strategických cílů. Pstup c chci, čím th dsáhnu, jak prdukt vytvřit, jaké zdrje prcesy ptřebují, které prcesy a zdrje nakupíme, jak prcesy pdpříme, jaká je nejvhdnější rganizace Z hlediska prcesů můžeme každu blast řízení rzdělit na: Strategické (cíle) Definice prcesů klíčvý trend = sambslužnu (knfigurace výrbku) Operativní řízení prcesů na rzdíl d druhé úrvně (nárazvá) je tat blast kntinuální, dispečerský charakter, perativní Mnitring průběhu a metrik prcesů výsledky se předávají d vyšší úrvně, Realizace pdnikvých prcesů výstupy jsu prdukty a služby Správa zdrjů přízení zdrje, prvzvání zdrje, údržbu zdrje, vyřazení zdrje (19) Charakterizujte vliv granularity ppisu prcesu na charakteristiky prcesu metda KBPR (cíle, pdstata, příklady aplikace) 4 úrvně mdelvání prcesu (dlišnst je v úrvni znalstí a zkušenstí) 1. Nejméně pdrbná ( cíle prcesu, aktivující událst, rle, zákazník prcesu, metriky, mezující pdmínky => nedstatečná firemní znalst (strategické řízení) 2. Přidává výstup prcesu 3. Seznam činnstí, rlí, všech externích vstupů a výstupů, infrmatických nástrjů 4. Návaznst činnstí, vtupy a výstupy každé činnsti, přiřazení zdpvědných rlí, dba trvání, náklady činnstí => vyská znalst pracvníků definující prces (externí a knzultační firmy), nejvyšší stupeň standardizace Čím více se blížíme ke 4. Úrvni, tím víc ptřebuji firemní znalst, klesají nárky na kreativitu pracvníků KBPR rzlišuje firemní znalst a znalst pracvníků (20) Charakterizujte vliv zralsti prcesu na charakteristiky prcesu S úrvní pdrbnsti definice prcesu suvisí zralst Zralst prcesu musí být vyšší, čím jsu Vyšší nárky na bezpečnst a splehlivst Vyšší nárky na pakvatelnst Méně kvalifikvaní zaměstnanci jsu najímání za aktéry prcesu Větší je pčet zákazníků výstupu prcesu (21) Objasněte mdel "SPSPR", uveďte příklady aplikace mdelu Řeší vztah mezi řízením pdnikvých prcesů a řízením pdnikvé infrmatiky, definuje zdpvědnsti byznys a ICT manažerů, cílem je strukturace činnstí a zdpvědnstí, která ptimálně dpvídá sučasným pžadavkům na flexibilní a efektivní pdnikvé řízení Vrstvy Jasné určení zdpvědnstí Zprůhlednění způsbu dekmpzice Vytvření schématu, ze kteréh lze dvdit vhdné metriky Strategické řízení pdniku vrchlvý management, rzhduje se utsurcingu

11 Hlavní a pdpůrné prcesy návrh a řízení pdnikvých prcesů, aby se dsáhl strategických cílů Řízení infrmatických služeb sla Infrmatické prcesy Řízení jedntlivých infrmatických zdrjů (22) Objasněte Mdel tvrby a dalšíh rzvje IS/ICT pdniku, uveďte příklady aplikace mdelu Cílem je zachytit fáze a dimenze rzvje IS/ICT pdniku, ppsat vazby mezi jedntlivými řízení v pdniku, určit, které dimenze jsu priritní v jedntlivých fázích IS (23) Objasněte Mdel integrace IS/ICT pdniku, uveďte příklady aplikace mdelu 7.Principy řízení výknnsti pdniku (spjen s 8.) 8.Crprate Perfrmance Management a jeh rle v řízení pdniku (24) Vymezte termíny výknnst, účinnst a efektivita, na vámi vybraném příkladu z pdnikvé infrmatiky diskutujte jejich vzájemné rzdíly. Výknnst = schpnst dsahvat sbních, prcesních, skupinvých a krprátních cílů pdniku neb pdnikatelskéh eksystému Účinnst = prvnání th, c byl skutečně vytvřen s tím, c by mhl být vytvřen se stejným rzsahem využití zdrjů Efektivita = míra, d jaké se pdařil splnit plánvané cíle neb vyřešit sledvané prblémy. Efektivita je determinvána bez vztahu k nákladům. Efektivita (zda jsu dělány správné věci) X účinnst (zda jsu dělány věci správně) (25) Charakterizujte řízení výknnsti, jeh sučásti a kategrizaci z hlediska zralsti a řešené blasti. Řízení výknnsti (PM) = kmbinace managementu, metdik a metrik pdprvaná aplikacemi, nástrji a infrastrukturu, která umžňuje uživatelům definvat, mnitrvat a ptimalizvat výsledky a výstupy tak, aby byl dsažen cílů (rganizační jedntky) v suladu se strategickými cíly (stanvených na různých úrvních řízení) Základní chybu při nasazvání systémů je nedstatečná úvdní analýza zralsti pdniku Hledisk zralsti Reakce reaguje se na t, c se stal, zpětná perspektiva. Izlvané, puze v něklika dděleních Předvídání pdklady ppisují přítmnst a dpvídají na tázku, jak si stjíme právě teď, aktuální výknnst Splupráce infrmace jsu k dispzici napříč pdnikem, dpvěď na t, kam směřujeme. Lze sledvat vztahy mezi příčinu a důsledkem určitých aktivit. Orchestrace nejvyšší stádium implementace systému řízení výknnsti. Pdnikání je řízen skutečnými měřitelnými výsledky a pdpřen SLA. Mžnst aplikace na mnha úrvních neb blastech řízení Celpdnikvá úrveň zahrnuje prcesy, metdiky, které jsu pdkladem pr fungvání těcht prcesů a metriky a aplikace pr měření výknnsti na úrvni pdniku jak celku Detailní úrveň dle zaměření pdniku (26) Vymezte termín CPM, jaká je základní dlišnst CPM d klasických manažerských metdik jak je např. Blanaced Screcard (BSC). Jak může BSC zapadat d CPM?

12 Představitel systémů řízení výknnsti, zahrnuje prcesy, metdiky, které jsu pdkladem pr fungvání těcht prcesů a metriky a aplikace pr měření výknnsti na úrvni pdniku jak celku V principu jde knslidaci dat z nejrůznějších externích a interních zdrjů a jejich analýzu pmcí sfistikvaných analytických nástrjů a jejich prezentaci uživatelům. CPM vychází z BI, není však synnymem, ale rzšiřuje BI kncept managementu. (BI = měření tržeb, zisku, kvality apd. BI přidává prcesy jak plánvání, prgnózvání a základní výchdiska byznys strategie). CPM se vyznačuje úzku vazbu na metdiky pr řízení výknnsti (BSC, ABC, EVA). CPM bsahuje technlgický aparát pr dynamicky se měnící hdnty. (27) Vymezte a na vámi vybraných příkladech dkumentujte rzdíl mezi KRI,PI a KPI. Key result indicatrs měří výsledek (indikátr výsledků) prvedených akcí či patření, umžňují nám představu tm, zda se pdnik ubírá správným směrem. Neumžňuje však zjistit, c bychm měli dělat, abychm jejich hdnty zlepšili. Důležité jsu zejména pr investry, dzrčí radu apd.. Perfrmance indicatrs detailní sledvání výknnsti jedntlivých sučástí pdniku. V rámci CPM vystupují jak dplňky jedntlivých KPI. Key perfrmance indicatrs zaměřují se na ty aspekty výknnsti, jež jsu nejkritičtější pr sučasný a buducí úspěch pdniku. Měly by být mnitrvány neustále (28) Charakterizujte základní skupiny aplikací CPM a diskutujte jejich využitelnst v řízení pdnikvé infrmatiky. Rzpčtvání, plánvání a prgnózvání Pdprují prcesy tvrby a práce s rzpčty a plány. Pdprují rzhdvání splečnsti. Zvyšují přesnst, knzistenci a transparentnst při tvrbě strategie. Odburává chyby vzniklé při sdílení či napak rzdělení plánů Tvrba a prezentace pracvních panelů Prpjují vytvřenu strategii pdniku se sustavu KPI. Rychle analyzují příčiny vývje jedntlivých KPI a přehledné sledvání průběhu plnění pdnikvé strategie. Mdelvání a ptimalizace prfitability Mdelují vlivy různých strategií na ziskvst, rzkládají náklady mezi prdukty Finanční knslidace Jedncení účetních výkazů z různých zdrjů (aplikací) v pdniku d jednh celku. Umžňují phled na pdnikvé finance a umžní lepší plánvání Finančí a statutární výkaznictví (29) Vymezte a ppište základní vrstvy technlgické infrastruktury pr CPM. 1. Datvé zdrje (ERP, CRM, SCM, externí zdrje dat) 2. BI infrastruktura (datvý sklad, perativní datvý sklad) 3. CPM aplikace (jak tázka 28) 4. Prezentace (web prezentace, prtál, reprting pr management) 9.Vybrané standardy řízení pdnikvé infrmatiky (30) ITIL, struktura prcesů pdle ITIL, cíle a principy jedntlivých prcesů. Standard, jde sadu publikací ppisujících nejlepší praktiky řízení ICT služeb a systém certifikací. Základem je prcesní přístup k řízení pdnikvé infrmatiky. (31) Prcesy ITIL: Event, Incident, Prblem management, pjmy, principy, cíle. Incident management Identifikace a dstranění incidentu (nestandardní stav v IS) c nejrychleji, a t i prstřednictvím dčasných řešení (wrkarund)

13 Cíl zajistit bnvu nrmálníh stavu, aby nenastal negativní dpad na byznys Prblem management Pracvníci se pkušejí identifikvat příčinu (Rt cause) prblémů, kvůli nimž vznikají incidenty Cíl zajistit pravu příčiny, aby se již nepakvala Tickety = dkumenty, ve kterých se zaznamenávají průběh řešení incidentů a prblémů (32) Prcesy ITIL: Change, Release a Deplyment management, pjmy, principy, cíle. Change management Prvádění veškerých změn na základě dkumentvaných pžadavků RFC, a před prvedením jakékliv změny zvážit její dpad v rámci celéh kntextu IS Release management Účelem je seskupvat plánvané změny v IS (které prbíhají v change managementu) d celků, které jsu d rutinníh prvzu uvlňvány (33) Prcesy ITIL: Asset a Cnfiguratin management, pjmy, principy, cíle. Asset management Zabývá se činnstmi a prstředky ptřebnými pr řízení a chranu SW aktiv v rganizaci Cnfiguratin management (34) CbiT, principy, struktura. Veškerá dkumentace incidentech, prblémech a pžadavcích na změnu zdrjů a dalších knfiguračních jedntek by měla být vedena v knfigurační DB (CMDB). Prces CM pak zajišťuje shdu bsahu CMDB se skutečným stavem IS a pskytnu statním prcesům infrmace nutné pr jejich činnsti Standard řízení pdnikvé infrmatiky Cílem je využít mezinárdní standardy a best practices pr řízení a audit v blasti IT Pdnik je řízen dle pravidel (enterprise gvernance), pdnikvá inf tvří pdmnžinu tht celku a je řízena také pravidly (IT gvernance), které jsu dvzeny z enterprise gvernance) Princip cbitu vyplývá ze čtyž blastí Plánvání a rganizace Přízení a implementace Ddávka služeb a pdpra Mnitrvání a hdncení Cbit se pužívá jak pmůcka pr zavedení neb ptimalizaci prcesníh řízení v IT, jak nástrj sladění pdnikvé vize a cílů s IT pdpru a také jak nástrj auditu (35) Charakterizujte cíle a bsah nrmy ISO/IEC Standard pr řízení ICT služeb a technlgií, zaměření na pskytvatele ICT služeb Nrma bsahuje 2 části v první se definují pžadavky, které musí rganizace splňvat (pr splnění pdmínek pr mezinárdní certifikaci), ve druhé se ppisují dpručení pr implementaci pžadavků uvedených v první části Předmětem jsu pžadavky, dpvědnst managementu, pžadavky na dkumentaci, metdika zlepšvání kvality prcesů Nejdůležitější částí je specifikace prcesní struktury (má 4 prcesní blasti a 1 kntrlní blast) Service delivery Reslutin prcesses Relatinship prcesses

14 Kntrl prcesses (36) COSO, SOX, Basel II a jejich vliv na řízení pdnikvé infrmatiky. 10.Referenční mdel řízení pdnikvé infrmatiky ITGPM (37) C je pdstatu referenčních mdelů a jaké jsu jejich charakteristiky. Uveďte příklady (38) Jaké jsu sučásti ITPM a jak splu vzájemně suvisejí, jaké jsu důvdy pr uplatnění ITPM v praxi? (39) Na jakých úrvních a dménách řízení pdnikvé infrmatiky je zalžen mdel ITGPM? (40) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Strategickéh řízení pdnikvé infrmatiky, uveďte příklady jejich využití. (41) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Řízení rzvje IS/ICT a systémvá integrace služeb a zdrjů, uveďte příklady jejich využití. (42) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Specifikace infrmatických služeb, uveďte příklady jejich využití. (43) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Řízení pskytvání infrmatických služeb, uveďte příklady jejich využití. (44) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Řízení eknmiky a efektů v infrmatice, uveďte příklady jejich využití. (45) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Řízení lidských zdrjů v infrmatice, uveďte příklady jejich využití. (46) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Řízení datvých zdrjů, uveďte příklady jejich využití. (47) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Řízení ICT zdrjů a knfigurací pdnikvé infrmatiky, uveďte příklady jejich využití. (48) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Vývje služeb a řízení prjektů IS/ICT, uveďte příklady jejich využití. (49) Jaké prcesy a klíčvé metriky zahrnuje dména Řízení prvzu pdnikvé infrmatiky, uveďte příklady jejich využití. (50) Jaké jsu mžnsti implementace a nárky na custmizaci referenčních mdelů pr řízení pdnikvé infrmatiky. 11.Strategické řízení pdnikvé infrmatiky (51) Charakterizujte vývj názrů na vliv ICT na knkurenceschpnst pdniku. Frmulujte svje názry na tut prblematiku. (52) Charakterizujte knceptuální mdel tvrby infrmační strategie metdiky MMDIS KM definuje prces tvrby IST. IST se skládá ze tří hlavních skupin činnstí: Ppis a hdncení sučasnéh stavu IS/ICT Silné a slabé stránky pdnikvé infrmatiky (umžňuje dhad nákladů) Definice pžadavků na cílvý stav Tři úrvně definice vize a cílů PI, surcingvá strategie a principy řízení vývje a prvzu IS, zda bude zpracvána v rámci IST, neb zda bude zpracvána jedntlivě Definice cílvéh stavu IS/ICT Návrh cesty transfrmace sučasnéh stavu d cílvéh stavu (53) Ppište strukturu dkumentu infrmační strategie. Diskutujte význam jedntlivých částí pr různé prfese a pr jedntlivé úrvně řízení hspdářskéh subjektu. Dkument je rzdělen d tří ddílů, které se liší pdrbnstí phledu na strategii

15 Shrnutí nejhrubší phled, shrnuje účely kmunikace mezi IT útvarem a byznysem základní závěry. Hlavní ddíl IST Zdrje, cíle a výchdiska (závěry z pdnikvé strategie) Výchzí stav (hdncení stavu, zralst prcesů, bchdní partneři, dstupně zdrje, trendy, pžadavky uživatelů) Cílvý stav (pžadavky na IS, vize a cíle, surcing, principy řízení architektura, bezpečnst) Jak transfrmvat stávající stav d cílvéh stavu (harmngram prjektu, eknmická analýza) (54) Ppište klíčvé vstupy při návrhu cílvéh stavu IS/ICT. Analyzujte význam jedntlivých zdrjů při tvrbě infrmační strategie vámi vybranéh hspdářskéh subjektu. (55) Ppište prces strategickéh řízení pdnikvé infrmatiky. Jaké kritické faktry úspěchu shledáváte v jedntlivých činnstech prcesu? (56) Ppište prces dvzení funkční struktury cílvéh stavu IS/ICT a pririt plánvaných prjektů. Jaku rli má v tmt prcesu analýza: RPZ (reálnéh ptenciálu zlepšení pdnikvých prcesů), funkční struktury stávajícíh IS/ICT, a funkční struktury TASW dstupnéh na trhu. (57) Kd řeší IST? Jak dluh? V jaké pdrbnsti? Jaký je plánvací hriznt IST? Jak čast se IST mění? Jak a kdy se IST využívá? 12.Řízení služeb pdnikvé infrmatiky (58) Cíle řízení dle infrmatických služeb, mdel SPSPR - struktura manažerů a jejich zdpvědnstí (59) Typy infrmatických služeb, architektura služeb, granularita služeb, základní přístupy k určení architektury služeb, vztah architektury služeb a typů uživatelů Evidence ICT služeb byznysu je bsahem katalgu služeb (identifikace služby, název, kategrie, externí/interní, stav, vlastník služby, vlastník, verze) Strukturace ICT služeb dle pdnikvých prcesů, dle struktury sftwaru, dle kategrie uživatelů Infrmační Aplikační Infrastrukturní Pdpůrné a smíšené Granularita služeb Zda má jedna aplikační služba má zahrnvat velké mnžství navzájem suvisející funkcinality (mdul ERP) jemná granularita (jedna služba jedna funkce) Jemná = vývj nvé aplikace zalžené na SOA, služby jsu na sbě nezávislé, snadná využitelnst při autmatizaci prcesů X (nárčnst administrace katalgu a nárčnst mnitringu a účtvání služeb), (nebsahuje prcení best practice. Vhdná pr specifické služby a pr web. služby Hrubá = služba bsahuje velký bjem funkcinality, vhdná pr zajišťvání služeb frmu SW balíku Architektura (ptimální) kritéria Stabilita služby (změny způsbeny pžadavky byznysu) Míra znuvupužitelnsti (c nejvíce prcesů)

16 Snadná správa služeb (60) Živtní cyklus ICT služby Rzdílný přístup, nejppulárnější je v ITIL v. 3 (kapitla 9.1) Service strategy Service design Service transitiv Service peratin Cntinual service imprvement (61) SLA základní struktura, principy tvrby a užití Zniká na základě dialgu mezi zákazníkem a pskytvatelem, je t smluva pskytvané službě Struktura Identifikace (základní charakteristika, identifikace služby, zákazníka, pskytvatele, uživatele a typ) Cíle a metriky služby (speifikace byznys cílů a jejich metrik. Byznys cíle se definují tehdy, pkud se jedná interní ICT útvar) Obsah/předmět služby (c a jakým způsbem pskytvatel zákazníkvi ddává, liší se dle typu služby) Objem Kvalita Cena Infrmační typ ddávaných inf, strukturu, kmunikační kanál, jazyk Aplikační funkcinalita, kteru služba uživateli pskytuje, čast se dvlává na uživatelsku dkumentaci, určvat dle byznys prcesů, ne dle funkcinality Infrastruktura služby, pskytující prvz kncvých stanic Pdpůrné služby servisníh střediska Rzsah je určen lkalitami, ale také pčtem uživatelů, pčet kncvých stanic, bjem transakcí, dat. Významně vlivňuje návrh realizace služby a cenu Aktuálnst dat, dba pskytvání služby, dstupnst služby Ostatní charakteristiky (62) SLA infrmační služby, parametry určující bsah, bjem, kvalitu, cenu a statní charakteristiky služby Obsah typ infrmací, strukturu infrmací, kmunikační kanál, jazyk, peridicita Objem - rzsah infrmací, rzsah centrálně ulžené a centrálně archivvaná data Kvalita aktuálnst dat, dba pskytvání, dstupnst, dba dezvy, reakční dba, bezpečnst Cena slžky ceny, vzrec, platební kalendář, práv fakturvat, cenvý limit (63) SLA aplikační služby, parametry určující bsah, bjem, kvalitu, cenu a statní charakteristiky služby Obsah funkcinalita a vstupní/výstupní datvé struktury Objem pčet uživatelů, pčet transakcí za časvý úsek Kvalita dstupnst, bezpečnst, dezva, dba reakce Cena - slžky ceny, vzrec, platební kalendář, práv fakturvat, cenvý limit (64) SLA infrastrukturní služby, parametry určující bsah, bjem, kvalitu, cenu a statní charakteristiky služby Obsah kategrie kncvých stanic, prcedury s přízením, údržbu a pravu, další služby

17 Objem pčet kncvých stanic Kvalita - dstupnst, bezpečnst, dezva, dba reakce, míst, OS kncvých stanic Cena - slžky ceny, vzrec, platební kalendář, práv fakturvat, cenvý limit (65) Cenvé mdely ICT služeb Předplatné Sptřeba zdrjů Na bázi reklam Zdarma / zdarma ale ne zdarma Obchd s infrmacemi Mdel kmunit (66) Tvrdé metriky bsažené v aplikační a infrastrukturní SLA Metrika je přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel neb hdntící kritérium, které je pužíván k hdncení úrvně efektivnsti knkrétní blasti řízení pdnikvéh výknu a jeh efektivní pdpry prstředky IS/ICT. Skupinu metrik sdružených za určitým cílem (tzn. vztahujících se ke knkrétní blasti, prcesu či prjektu) nazýváme "prtfli metrik". Tvrdá metrika je bjektivně měřitelný ukazatel, který sleduje vývj pdnikvých cílů, pdnikvých aktivit, či je zaměřen přím na zákazníka. Jejich základní charakteristika: jsu snadn měřitelné, jsu k dispzici bez ddatečných nákladů, dají se většinu převést na finanční vyjádření. Dstupnst, běžná a maximální dba řešení pžadavků, dezva aplikace, 13.Surcing v pdnikvé infrmatice (67) Důvdy, cíle a rizika utsurcingu (utsurcing IS/ICT) (ptřeba rzdělvat IS/ICT na vývj a prvz) Důvdy Rizika Snížení nákladů, především fixních (knzultační služby při vývji a prvzu IS, výběr a zvládnutí nvých technlgií, likvidace starých technlgií, šklení, další režijní náklady Sustředění na hlavní činnst pdniku Přístup k mžnstem a schpnstem na světvé úrvni Zdrje nejsu dstupné interně (většinu lidé) Rychlé řešení nvých pžadavků Zvýšení pružnsti zdrjů Standardizace řešení předmětné blasti zajištění jednh pskytvatele Organizační důvdy uvlnění kapitálvých prstředků přísun peněz činnsti jsu těžk zvladatelné Nenalezení partnera Zvýšení závislsti na partnerech Zvýšení dby pdnikvých prcesů Únik infrmací Nízká flexibilita vztahu

18 (68) Varianty utsurcingu a jejich CSF Faktry úspěchu Outsurcuje se: (69) Prces utsurcingu Správně definvaný bsah (zda bude přizpůsbván, kd zdpvídá za integraci služby d IS, snížení nákladů lze v případě, že pskytvatel má prstr pr snížení ceny úspry z rzsahu) Správný bjem služby (může být změněn, musí být jasné, v jakém rzmezí je mžné bjem měnit) Optimální kvalita služby (dstupnst, dba dezvy, bezpečnst) Vhdný výběr metrik Splehlivý utsurcer Znalsti, které musí zůstat u zákazníka Pdnikvý prces (výběr vytěsněnéh prcesu, správná definice SLA, integrace vytěsněnéh prces a vytěsněné části IS/ICT) Kmplexní IS/ICT (dbře rzhdnut, zda IS je pdstatnu sučástí hlavníh prcesu Částečný IS/ICT utsurcing (služba, prces, zdrj) Outsurcing dle vlastnictví zdrjů (rzlišvat vlastnictví a prvz) Outsurcing dle umístění zdrjů (centralizvané a distribuvané) Strategická analýza funkčních blastí (ict služeb, prcesů, a zdrjů) Určení blastí, které utsurcujeme Detailní analýza předmětné blasti Definice pžadvaných služeb Definice pžadavků na pskytvatele (velikst, kvalifikační pžadavky, důkaz vlastnictví zdrjů) Výběr surcingvé varianty a pskytvatele Due diligence (bvyklá patrnst) Pdepsání utsurcingvé smluvy Transfrmace funkční blasti Prvz utsurcingu uknčení (70) Smluva na utsurcing IS/ICT Smluva se skládá z rámcvé smluvy, kupní smluva, smluva prnájmu či dkupení nebytvých prstr, pskytvání služeb (SLA), smluva by měla být flexibilní Ppis ddávaných kmpnent Definice plánvaných přínsů cílvéh stavu Definice metrik a prahvých hdnt (71) Jaké jsu pžadvané charakteristiky a služby systémvéh integrátra? (72) Charakterizujte jedntlivé fáze výběrvéh řízení systémvéh integrátra, která rizika každá fáze minimalizuje? Frmuluji celkvý záměr (frma infrmační strategie, vlastními silami, externí firmu, TASW, kmpnenta) Je znám, c se pžaduje a jak t zapadá d celkvé kncepce

19 Příprava sutěže (jmenvání kmise tp management, buducí uživatelé, IT experti), pptávkvý dkument vytváří výběrvá kmise Ptencinální ddavatel ví, c se chce a jak bude prbíhat výběr) Vyhlášení sutěže jistta (vinkulace) Pptávkvý dkument si vyzvednu jen vážní zájemci Přihlášení d sutěže Regulérnst sutěže Vyhdncení nabídek (bligatrně a pté detailním hdncením) Nabídky jsu hdnceny dle stejných kritérií Analýza referenčních instalací psuzení vhdnsti navrhvanéh řešení a úrveň služeb uchazeče v pdmínkách (blízkých danému pdniku) Umějí ddat t, c my ptřebujeme Prezentace nabídek (vhdnst nabízenéh řešení a pak prezentace řešitelských týmů Nabízené řešení je ve shdě s našimi pžadavky Zpracvání úvdní studie (sučástí je návrh smluvy na celu ddávku) Víme, jak tým ddavatele pracuje Vyhdncení úvdních studií a pdpis smluvy (hdntit zpracvané studie a návrhy smluv Činnsti p uzavření smluvy řízení prjektu, speifikace kntrlních bdů a předávacích, kntrlních a změnvých prcedur (73) Pptávkvý dkument na SI, cíl, struktura, CSF (74) Nabídka na SI, cíl, struktura, CSF (75) Smluva na kmplexní ddávku IS/ICT, cíl, struktura, CSF 14.Řízení efektů a nákladů pdnikvé infrmatiky (76) Diskutujte různé frmy členění nákladů v pdnikvé infrmatice a jejich prpjení s vnitrpdnikvým účetnictvím. Dle mžnsti přiřazení Druhvé členění Typ aktiva Přímé X nepřímé Investiční X neinvestiční Technlgická infrastruktura, funkcinalita a výkn aplikace, data, lidské zdrje, rizika vlastnictví Pdle fáze živtníh cyklu Přízení a rzvj, zajištění prvzu, údržba, likvidace Dle služeb pskytvaných PI Přístupy prpjení Odpvídá katalgu služeb Pdrbná analytická evidence k účtvým třídám (dle činnstí, na něž byly vynalženy eknmika, účetnictví apd) jednkruhvá Dvukruhvá frma účtvé třídy 8 a 9 (77) Objasněte princip metdy ABC a uveďte příklad jejíh pužití z blasti pdnikvé infrmatiky.

20 Cílem je analyzvat infrmace nákladech na jedntlivé služby, prdukty v detailnějším členění Základem je pstup, který měří náklady a výknnst nákladvých bjektů, aktivit a zdrjů Opuštění půvdníh pjmu nákladvé středisk, na principu příčina následek Středisk činnstí (seskupuje jedntlivé činnsti d větších celků Výhda rzpčítání režijních nákladů na jedntlivé klienty, prdukty, služby, snazší eknmické řízení Omezení zjišťvání velkéh mnžství dat, důraz na kvantifikvání nákladů (78) Objasněte princip metdy TCO a uveďte příklad jejíh pužití z blasti pdnikvé infrmatiky. (79) Objasněte princip benchmarkingu, uveďte příklad jeh pužití z blasti pdnikvé infrmatiky. Na tmt příkladu diskutujte základní předpklady, výhdy a mezení benchmarkingu. (80) Objasněte termín efekty pdnikvé infrmatiky a jejich kategrizace, uveďte příklady. (81) Diskutujte pstup při analýze efektů pdnikvé infrmatiky, uveďte příklady. (82) Charakterizujte metdy pr hdncení návratnsti investic d pdnikvé infrmatiky a prvnejte výhdy a nevýhdy využití jedntlivých metd. (83) Na vámi vybraném příkladu ukažte alespň dvě mžnsti výpčtu výnsnsti (rentability) investice d pdnikvé infrmatiky. (84) Jak budete pstupvat při přípravě investičníh plánu pdnikvé infrmatiky? Dkumentujte na vámi vybraném příkladu. (85) Diskutujte strukturu rzpčtů pdnikvé infrmatiky, pstup jejich tvrba a kntrly.

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění Přílha č. 1 smluvy Specifikace předmětu plnění Všechny kurzy budu realizvány ve vlastních prstrách bjednatele. K dispzici bude flipchart, dataprjektr a prmítací plátn. Ddavatel zajistí ptřebné vzdělávací

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Datová kvalita Profinit. All rights reserved.

Datová kvalita Profinit. All rights reserved. Datvá kvalita RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Datvá kvalita Jedna z kmpetencí Data managementu Cíl: Zajistit uživatelům data v kvalitě ptřebné k jejich činnsti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více