Business intelligence řešení v modelu MBI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business intelligence řešení v modelu MBI"

Transkript

1 Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z grantvých prjektů vyvíjí referenční mdel pr řízení pdnikvé infrmatiky značený jak MBI (Management f Business Infrmatics). Jednu ze sučástí tht mdelu je specifikace metrik pr řízení infrmatiky, tedy ukazatelů a s nimi spjených analytických dimenzí. Ty tvří základ business intelligence řešení zakmpnvanéh d mdelu MBI, tj. zejména dimenzinálníh mdelu a analytických a plánvacích aplikací. Metriky i aplikace jsu vázány na definvané prcesy řízení infrmatiky i využívané metdy, cž respektuje principy řízení IT výknnsti, resp. řízení výknnsti becně. Cílem tht článku je puze stručně presentvat celkvu kncepci a zaměření mdelu MBI a pak detailněji jeh business intelligence sučásti, zejména na úrvni analytické a na úrvni finálníh užití tét části mdelu. Klíčvá slva: pdnikvá infrmatika, řízení pdnikvé infrmatiky, metdy řízení infrmatiky, business intelligence, dimenzinální mdel, metriky, dimenze, analytické aplikace. Abstract: The team f Department f IT, Prague University f Ecnmics is ding a research in develping f a new reference mdel aimed at IT management called MBI (Management f Business Infrmatics). One f the significant mdel s cmpnents is a specificatin f IT management metrics that means measures and their analytical dimensins. It represents a base fr business intelligence slutins included int MBI, basically a dimensinal mdel and analytical and planning applicatins. Metrics and applicatins are linked t prcesses and methds applied in the business infrmatics management respecting principles f IT PM (IT Perfrmance Management) r perfrmance management in general. The paper s gal is nly briefly t present the MBI verall cncept and then in mre detail its BI parts, actually n the analytical level and the level f its final use. Keywrds: business infrmatics, management f business infrmatics, methds in business infrmatics management, business intelligence, dimensinal mdel, metrics, dimensins, analytical applicatins. Řešení mdelu MBI vychází z předchzích prjektů realizvaných na katedře IT, řady průzkumů realizvaných katedru, jejichž výsledky byly publikvány např. v (Bruckner, 2010), (Pur, 2011), a z analýzy sučasných metdik a mdelů, jakými jsu např. ITIL, CbiT a další (Vříšek, 2008). Cílem mdelu je nabídnut alternativní řešení a přístupy k řízení pdnikvé infrmatiky, včetně uplatnění business intelligence aplikací a technlgií v tét blasti. I když celý mdel se nachází v průběhu svéh vývje, část dpvídající jeh BI kmpnentě je na úrvni, kteru již lze suhrnně vymezit a ppsat. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Jan Pur 1. Pžadavky na řízení pdnikvé infrmatiky Infrmatika v českých pdnicích i v rgánech veřejné správy pršla za pslední léta velmi dynamickým vývjem, zejména v technlgické rvině řešení. Přest v mezinárdním srvnání vykazuje výknnst české infrmatiky mnh tevřených prblémů a rezerv, jak dkumentuje (Nvtný, 2011) a pdle mezinárdních statistik je ČR, např. v uplatňvání mžnstí elektrnickéh pdnikání, egvernmentu, neb využívání dstupných infrmačních zdrjů hlubk pd průměrem EU-27 (viz Žák, 2010), (EUROSTAT, 2010). Faktrů vlivňujících tent stav může být řada, ale zřejmě jedním z pdstatných bude i úrveň řízení pdnikvé infrmatiky. T byl i důvdem pr něklik rzsáhlých průzkumů realizvaných na katedře IT VŠE a následné analýzy jejich výsledků. Tyt průzkumy prběhly v létech a dhrmady se jich zúčastnil přes 1400 respndentů z českých kmerčních pdniků i rganizací veřejné správy. Není účelem zde jejich výsledky detailněji analyzvat, ale puze shrnut nejpdstatnější závěry, které byly jedním ze vstupů pr řešení mdelu MBI: hlavním cílem infrmatiky a jejíh řízení musí být maximální pdpra pdnikvých aktivit, musí být dsažena c nejvyšší úrveň sladění pdnikvých ptřeb a funkcí pdnikvé infrmatiky (tzv. business IT alignment), infrmatiku je účelné řídit na základě definvaných standardů, metdik a metd a sučasně na základě systému metrik určujících její výknnst a kvalitu, infrmatika musí být prvzvána a rzvíjena při přiměřených nákladech, rientace na minimalizaci nákladů se nejeví jak dluhdbě vhdná, při plánvání nvých prjektů i při hdncení prvzvaných aplikací je nezbytné sledvat jejich ptenciální i skutečně dsahvané efekty s primární pzrnstí na strategické efekty přinášející pdniku knkurenceschpnst a knkurenční výhdy, v suvislsti s předchzím bdem je účelné specifikvat takvé aplikace, které mají pr pdnik strategický význam, tj. jsu pr zvyšvání knkurenceschpnsti rzhdující a na ty rientvat investiční pririty, invace d pdnikvé infrmatiky je třeba zajišťvat v suladu s rzvjem ICT trhu i stavem infrmatiky externích partnerů pdniku a knkurence, kperace mezi uživatelskými útvary, infrmatickými útvary i externími ddavateli řešit na bázi systému služeb a smluv pskytvané úrvni služeb, z phledu zajišťvání ptřebných zdrjů je nutné vlit takvé prvzní mdely (utsurcing, clud cmputing apd.), které přinesu úspry nákladů při přijatelné míře rizika, musí být zajištěna pžadvaná míra bezpečnsti a splehlivsti prvzu aplikací a technlgií, a t při přiměřených nákladech, musí být zajištěna systematická kvalifikační příprava uživatelské sféry i vlastních specialistů v infrmatice. Navrhvaný mdel MBI vychází z uvedených pžadavků a rvněž ze zjištění, že sučasné mdely a metdiky (ITIL, CbiT) jsu v praxi využívány puze v mezeném rzsahu, tedy u cca 20 % rganizací (jak ukázal pslední průzkum na pčátku rku 20 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

3 Business intelligence řešení v mdelu MBI 2012). Je zřejmě nutné hledat příčiny tht stavu směřvat k řešení, které bude c nejvíce flexibilní a nenárčné na přípravu jeh implementace. 2. Základní charakteristika mdelu MBI Cílem řešení mdelu MBI je presentvat dpručené pstupy, řešení a dsud získané zkušensti při pskytvání infrmatických služeb a zvyšvání jejich kvality a výknnsti. V kntextu tht článku je nutné i zdůraznit, že bsah mdelu se nemezuje puze na dpručené řídící prcesy, ale zahrnuje návrh celéh systému metrik a předdefinvaných analytických a plánvacích úlh, které se ukazují pr zvyšvání kvality infrmatickéh řízení jak účelné a ve většině případů i jak nezbytné. Pr řešení mdelu MBI byl definván něklik klíčvých principů vycházejících jak z dstupných teretických zdrjů, tak ze zkušenstí praxe: 1. mdel je schpen v prvé řadě respektvat pdnikatelské záměry a strategii pdniku, např. v blasti definvání strategických aplikací infrmatiky, v blasti sledvání úspěšnsti investic d infrmatiky (Schniederjans, 2005), (Laube, 2003); 2. mdel je schpen rychle reagvat na měnící se ptřeby a pdmínky pdnikvé infrmatiky v rzvji i prvzu, jeh funkcinalita musí být snadn rzšiřvatelná a aktualizvatelná; 3. nasazení mdelu v praxi musí nabídnut vysku flexibilitu, může být implementván p jedntlivých částech (úlhách, viz dále) a nikli nutně jak celek. S hledem na časvé nárky a pracnst je čast efektivnější řešit puze ty blasti řízení s identifikvanými klíčvými prblémy, neb s největším významem pr kvalitu pdnikvé infrmatiky a dpady na výknnst a úspěšnst celéh pdniku; 4. s přechzím principem suvisí i schpnst efektivníh nasazení v různých velikstech a typech pdniků respektující jejich zvláštnsti a specifické ptřeby; 5. metriky řízení jsu chápány jak systém ukazatelů prvázaný na dimenze pr jejich identifikaci a analýzy; 6. mdel nabízí různu úrveň pdrbnsti (granularity) úlh řízení i sledvaných metrik dpvídající ptřebám různých typů pdniků a jejich dispnibilním datvým zdrjům a musí pak umžnit efektivní custmizaci celéh řešení vzhledem ke knkrétnímu pdnikvému prstředí, 7. mdel zahrnuje u většiny svých kmpnent tzv. faktry úspěšnsti, které shrnují nejpdstatnější zkušensti a dpručení z praxe. Ústředním prvkem mdelu MBI je úlha, která představuje základní lgicku jedntku jeh řešení a užití, z nichž se pak frmuluje a navrhuje bsah jedntlivých blastí, resp. dmén řízení infrmatiky. Úlhy MBI naplňují zejména pžadavek na flexibilitu při praktickém uplatňvání mdelu, nebť umžňují pužít např. puze jednu z úlh, neb jejich různé vybrané kmbinace. Příkladem úlhy je Analýza nákladů na pdnikvu infrmatiku, neb Příprava prjektvéh záměru apd. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Jan Pur Každá úlha je definvána celu řadu atributů, z nichž některé se přím váží k řízení výknnsti pdniku a infrmatiky (Paladin, 2011) a respektují principy business intelligence. V tét suvislsti jsu pr každu navrhvanu úlhu definvány tyt atributy: Prcesy jsu schematicky vyjádřené řídící pstupy jak základ každé úlhy. Prcesy úlh se vyjadřují s různu granularitu dpvídající pvaze řešené úlhy, t znamená zejména nárkům na přesné prvádění prcesu, neb na druhé straně na vytvření nezbytnéh prstru pr iniciativu pracvníků vyknávajících prces, viz (Vříšek, 2008). Prcesy úlh jsu základem pr specifikaci metrik řízení. Metriky se vyjádřují na bázi principů dimenzinálníh mdelvání (Kimball, 2010), tj. jak ukazatelé a jejich charakteristiky, analytické dimenze a jejich pdstatné charakteristiky a vazby ukazatelů k dimenzím. V jejich rámci se identifikují i klíčvé identifikátry výknnsti úlhy - KPI (Key Perfrmance Indicatr). Metdy - představují aplikvatelné a dpručvané metdy řízení v rámci úlhy. Aplikace představují především funkcinalitu a analytické prstry aplikací využitelných v dané úlhě, např. (Eckersn, 2006). Prcesy, metriky, metdy a aplikace tvří vzájemně prvázané sučásti každé úlhy. Metriky pak tvří v mdelu samstatnu část jak základ uplatnění business intelligence v řízení infrmatiky. Jejich primární přiřazení k prcesům v rámci jedntlivých úlh však vytváří dbrý předpklad, že jsu definvány puze takvé, které mají reálný smysl a nejsu tedy samúčelné. Samzřejmě druhým pdstatným předpkladem je t, že pr ně existují ptřebné datvé zdrje, neb lze takvé zdrje efektivním způsbem získat. Neměl by tedy dcházet k tmu, že náklady na získání dat pr sledvané metriky jsu pdstatně vyšší, než efekty z jejich užití. 3. Obsah mdelu MBI Úlhy v mdelu MBI představují jeh základní jedntku, která může být samstatně implementvána i prvzvána. Úlhy jsu v mdelu členěny pdle vymezených blastí, resp. dmén řízení infrmatiky (viz výše) v rámci nich d jedntlivých skupin úlh. Pr bližší představu bsahu mdelu je dále uveden puze přehled těcht dmén a jejich skupin úlh: strategické řízení pdnikvé infrmatiky - zahrnuje tyt skupiny úlh: strategicku analýzu služeb infrmatiky, strategický návrh služeb infrmatiky, řešení pdnikvých a dalších architektur, řízení surcingu, řízení služeb pdnikvé infrmatiky:: návrh služeb, plánvání služeb, řízení kvality služeb, řízení bezpečnsti služeb, 22 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

5 Business intelligence řešení v mdelu MBI řízení zdrjů pdnikvé infrmatiky: řízení datvých zdrjů a jejich kvality, řízení persnálních zdrjů, řízení technlgických zdrjů, řízení rzvje a prvzu pdnikvé infrmatiky: řízení prjektů, řešení různých typů prjektů, řízení prvzu, řízení eknmiky pdnikvé infrmatiky: účtvání a řízení nákladů, řešení výnsů a efektů, řízení investic. Další části příspěvku jsu již zaměřeny na vlastní bsah řešení business intelligence v rámci mdelu MBI, přičemž návrh metrik v řešení BI dpvídá, resp. vychází z výše uvedenéh rzčlenění úlh d jejich skupin v dménách řízení. 4. BI řešení jak sučást mdelu MBI Při úvahách využití business intelligence aplikací v řízení infrmatiky a tedy i jejich začlenění d mdelu MBI je účelné nejprve identifikvat, v čem je tat blast pdnikvéh řízení z phledu BI specifická prti statním. Pdle pznatků z literatury i z minulých prjektů můžeme becně djít k těmt zjištěním: vzhledem k velmi různrdému charakteru infrmatiky danému pdnikvým prstředím (např. dle veliksti pdniku, pdle th, zda jde čistě český pdnik, neb pbčku zahraniční splečnsti apd.) jsu nárky na řízení infrmatiky a uplatnění BI v něm také velmi rzmanité (Dhnal, 2011), na druhé straně tlak neb ptřeba uplatnění BI v řízení infrmatiky nejsu tak silné, jak tam, kde jde základní (cre) prcesy pdniku (řízení financí, prdeje atd.), pstupně se psiluje ptřeba uplatnění analytických aplikací v řízení eknmiky IT (Nvtný, 2010), (Phillips, 2008), (Dhnal, 2007), z phledu datvých zdrjů je evidentní, že jde převážně, v relaci k statním blastem řízení, datvé zdrje menšíh rzsahu, na druhé straně velmi hetergenní, cž je dán infrastrukturním charakterem infrmatiky a tedy nárčné na jejich knslidaci, řízení IT výknnsti (IT PM, IT Perfrmance Management) zalžené na integraci výše uvedených kmpnent řízení (metdy, prcesy, metriky aplikace BI) se již delší dbu dstává d pvědmí terie i praxe, čemž svědčí i řada publikací, např. (Nvtný, 2010), (Slmn, 2007), (Vříšek, 2008). Uplatnění principů IT PM a sučasně BI ale musí respektvat i výše zmíněné zvláštnsti, které jsu s řízením infrmatiky bvykle spjené. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Jan Pur Zakmpnvání principů IT PM a aplikací business intelligence d mdelu MBI vycházel ze zvážení uvedených nárků a d jisté míry předpkládaných mezení. Cílem tht přístupu byl a je přispět ke zvyšvání kvality řízení pdnikvé infrmatiky a její výknnsti na základě vyšší úrvně kvantifikace a bjektivizace analytických a rzhdvacích činnstí. S tím jsu spjeny i následující úvahy, které by měly naplnění zmíněnéh cíle pdprvat: většina analytických, plánvacích i rzhdvacích prcesů v infrmatice má multidimenzinální charakter (např. v analýzách nákladů, plánvání služeb neb prjektů, sledvání a hdncení prvzu atd.) a je tedy účelné k tmu pužít i dpvídající technlgie, analytické dimenze (služby, náklady, aplikace atd.) mají prakticky vždy hierarchicku strukturu svých prvků, případně i více struktur, cž vyvlává přirzenu ptřebu tyt služby, zdrje a další sučásti infrmatiky jednznačně a účelně klasifikvat, dimenzinální pjetí systému metrik přináší d jejich sustavy pdstatně větší systematičnst a průhlednst, sučasné standardní metdiky a mdely (ITIL, CbiT) nabízejí rvněž dpručené kmplexy metrik pr řízení infrmatiky, v každém případě je ale účelné je psuzvat z phledu jejich reálnéh využití a na druhé straně i adekvátní dstupnsti datvých zdrjů pr jejich naplnění, v rámci mdelvéh řešení nejde puze vymezení metrik, prcesů atd., ale i jejich dpručený způsb implementace tak, aby nepředstavval neúměrné časvé i finanční nárky bez jasně specifikvaných a čekávaných efektů. Tyt aspekty byly při řešení mdelu MBI zvažvány a d nich se dvíjí i další pstup jeh vývje. 5. Obsah BI řešení v mdelu MBI S hledem na předchzí vymezení specifik infrmatickéh řízení nemá mdel a ani jeh BI sučást charakter aplikace, resp. aplikačníh sftware, který by byl pr daný pdnik custmizvatelný a nasazený d běžnéh prvzu. Zůstává tak v analytické rvině, jak subr systematicky uspřádaných dpručení a analytických návrhů. Business intelligence v mdelu MBI zahrnuje, vedle dílčích atributů jedntlivých úlh (viz výše), především specifikace bsahu BI řešení na úrvni dimenzinálníh mdelvání dle jeh běžných principů, (Nvtný, 2012), (Kimball, 2010). Jeh bsahem tak je: specifikace dpručvaných analytických dimenzi (služeb, aplikací, ddavatelů, nákladvých druhů, času atd.) a jejich pdstatných charakteristik, tj. krmě identifikace a názvu i: hierarchie prvků - definuje jedntlivé úrvně hierarchickéh uspřádání prvků dimenze, referenční bsah dimenze - puze na nejvyšších úrvních hierarchie, tedy tam, kde prvky mají referenční charakter, např. kategrie služeb, skupiny služeb apd., 24 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

7 Business intelligence řešení v mdelu MBI atributy záznamu dimenze včetně typu atributu, (integer atd.), řešení změny v dimenzi (SCD) a další, bvyklý zdrj dat - pr naplnění neb aktualizace dimenze, předpisy kalkulvaných prvků - výpčty s prvky dimenzí, které se pak prmítají d výsledných výpčtů ukazatelů. specifikace dpručvaných ukazatelů pr řízení infrmatiky a jejich vztahů k dimenzím. Jejich návrh je uspřádán d skupin, jak dkumentuje brázek 1. Charakteristiky ukazatelů zahrnují zejména: bsahvé vymezení ukazatele, měrnu jedntku vyjádření ukazatele, přehled dimenzí, které se k ukazateli váží, přehled dvzených kalkulací, bvyklé zdrje dat. Členění metrik MBI Suhrnné metriky Řízení služeb Řízení zdrjů Řízení rzvje a prvzu Eknmika infrmatiky Vztahy pdnik - infrmatika Návrh služeb Řízení datvých zdrjů Řízení prjektů Řízení nákladů Řízení surcingu Plánvání služeb Řízení lidských zdrjů Řešení prjektů Řízení výnsů a efektů Řízení kvality služeb Řízení technlg. zdrjů Řízení prvzu Řízení investic Bezpečnst služeb Obrázek 1: Členění metrik v mdelu MBI Příkladem takvých ukazatelů může být bjem nákladů pdle stanvených dimenzí (služeb, nákladvých druhů, prjektů, ddavatelů, času), míra utsurcingu (dle služeb infrmatiky, typu utsurcingu, ddavatelů apd.), pčet připravených a realizvaných SLA (dle služeb, ddavatelů, pdnikvých útvarů) atd. 6. Analytické aplikace Sučástí BI řešení v mdelu MBI je i návrh funkcinality jedntlivých analytických a plánvacích aplikací a standardních reprtů. V další části je uveden pr představu analytické funkcinality pskytvané mdelem MBI alespň stručný přehled těcht aplikací. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Jan Pur Analytické a plánvací aplikace jsu rzděleny d něklika skupin respektující členění blastí řízení pdnikvé infrmatiky a sučasně s tím i členění hlavních úlh řízení definvaných mdelem (viz část 3 příspěvku). Pčet aplikací je výrazně vyšší, než je dále uveden, následující přehled zahrnuje puze jejich typické příklady: 1) Strategické řízení pdnikvé infrmatiky analýzy pkrytí pdnikvých cílů a pžadavků infrmatiku v %, např. na základě metdy BSC, a t pdle pdnikvých útvarů, struktury pskytvaných služeb, analýzy a plánvání pčtu a pdílu strategických služeb a aplikací na jejich celkvém bjemu, dle struktury služeb, aplikací, ddavatelů, útvarů, analýzy a plánvání surcingu ve finančním bjemu a bjemu pracnsti (čld) dle ddavatelů, služeb, mdelů surcingu. 2) Analýzy a plánvání služeb pdnikvé infrmatiky analýzy a plánvání rzsahu pskytvaných služeb dle struktury služeb, pdnikvých prcesů, které služby pkrývají, dle útvarů, ddavatelů, analýzy infrmatických služeb pskytvaných externím zákazníkům dle služeb a struktury zákazníků, analýzy pkrytí pskytvaných služeb smluvami SLA, analýzy kvality služeb pdle stanvených úrvní kvality a dle jejich pskytvatelů, pdnikvých prcesů a útvarů. 3) Analýzy a plánvání zdrjů pdnikvé infrmatiky analýzy datvých zdrjů a jejich kvality dle struktury datvých zdrjů, klasifikace chyb a prblémů v datvých zdrjích, vlastníků datvých zdrjů, analýzy a plánvání persnálních zdrjů a jejich kvalifikace pdle prfesních skupin, kvalifikačních stupňů, druhů plánvaných neb abslvvaných kvalifikačních prgramů, analýzy a plánvání technlgických zdrjů dle jejich jedntlivých typů, ddavatelů, služeb, k nimž se vztahují 4) Analýzy a plánvání rzvje a prvzu pdnikvé infrmatiky analýzy aktuálně řešených prjektů v pracnsti a finančním vyjádření, dle typů prjektů, ddavatelů, služeb a pdnikvých prcesů, plánvání nvých prjektů dle plánvacích hrizntů, ddavatelů, služeb, k nimž se vztahují, analýzy pčtů a časvé nárčnsti prvzních incidentů a prblémů dle jejich typů, technlgických zdrjů, služeb, 5) Eknmické analýzy a plánvání v infrmatice analýzy nákladů na infrmatiku dle nákladvých druhů, služeb, aplikací a ddavatelů, analýzy a plánvání nákladů na infrmatiku dle nákladvých druhů, zdpvědnsti za náklady, fází živtníh cyklu aplikací, analýzy efektů aplikací infrmatiky v kvantitativním vyjádření i ve zvlených úrvních kvalitativních charakteristik, hdncení návratnsti investic d infrmatiky dle standardních metd (ROI, NPV atd.). 26 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

9 Business intelligence řešení v mdelu MBI Prakticky všechny uvedené aplikace nabízejí sledvání jedntlivých ukazatelů v časvém vývji a prvnání plánvaných, resp. cílvých a skutečných hdnt, jak je t bvyklé u běžných aplikací business intelligence. Následující příklad dkumentuje výše uvedené principy a je zaměřen na analýzy nákladů na infrmatiku a t pdle dimenzí nákladvých druhů, služeb, aplikací a ddavatelů, a rvněž dle dimenze času a v rzlišení plánvaných a skutečných hdnt (PS, viz dále). Sučástí datvéh tržiště mdelu MBI je tedy fakt tabulka ukazatelů nákladů prpjená na tabulky jedntlivých výše uvedených dimenzí (Nvtný, 2010). Tt dílčí databázvé schéma přestavuje brázek 2. Obrázek 2: Databázvé schéma datvéh tržiště zaměřenéh na náklady pdnikvé infrmatiky Pkud máme vytvřené všechny dimenze, lze vytvřit již příslušné OLAP kstky, v našem případě OLAP kstku pr analýzy nákladů. Příklad jejíh využití v prstředí Excel pr nákladvé analýzy infrmatiky dkumentuje brázek 3. Je zde evidentní využití kntingenční tabulky s tím, že v řádcích je pužita na vyšší úrvni dimenze Aplikace a pd ní, v jejím rámci dimenze Nákladvé druhy. Ve slupcích je pužita nejprve dimenze Ddavatele a v jejím rámci dimenze Cas. Ve vyznačeném rámečku vprav je dkumentván pužití dalších dimenzí. Je zřejmé, že na základě principů kntingenční tabulky lze definvané dimenze různě měnit, kmbinvat, využívat různu úrveň detailu (granularity) infrmací. Všechny tyt mžné kmbinace vymezují i základní funkcinalitu tét aplikace a tedy i různé SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Jan Pur phledy a mžnsti analýzy infrmatických nákladů. Mžnsti aplikace z phledu vyjádření sledvaných nákladů se dále rzšiřují prcentuální vyjádření pdle hierarchických struktur dimenzí (např. náklady na jedntlivé mduly na nákladech za celé ERP v prcentech), definvané rzdíly mezi hdntami, vývj nákladů v čase, vyjádření řetězvých a dalších indexů mezi jedntlivými časvými bdbími apd. Obrázek 3: Analýzy nákladů na infrmatiku v prstředí Excel nad OLAP kstku Puze pr dplnění prezentuje brázek 4 mžnst grafickéh vyjádření analyzvaných dat, v tmt případě výši nákladů na jedntlivé aplikace a v rámci th pdle nákladvých druhů. 28 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

11 Business intelligence řešení v mdelu MBI Obrázek 4: Analýza nákladů pdle aplikací a nákladvých druhů v grafickém vyjádření SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

12 Jan Pur Smyslem tét části článku byl vytvřit základní představu navrhvaném charakteru a bsahu uplatnění business intelligence v řízení infrmatiky, a t v rámci MBI mdelu. Jeh detailní vymezení je sučástí dkumentace a předpkládá se, že bude i bsahem publikace celkvě věnvané mdelu MBI plánvané na knec rku Závěr Řízení infrmatiky směřuje k vyšší exaktnsti a využívání systému metrik. T ukázaly průzkumy v české praxi z psledních let mezi desítkami a stvkami českých pdniků. T samzřejmě vytváří předpklady pr uplatňvání přístupů a aplikací, které jsu schpné s těmit metrikami efektivně pracvat a nabízet infrmačním manažerům pdklady pr bjektivnější rzhdvání. Na druhé straně je však nezbytné před jejich implementací udělat kvalifikvanu analyticku přípravu, aby takvá řešení nebyla na jedné straně samúčelná, neb na druhé straně neznamenala takvá pracvní zatížení, která by byla neadekvátní získaným efektům. Presentvaná mdelvá řešení, kde mdel MBI může být jedním z nich, nabízejí minimálně pdklad a pmc pr takvé analytické přípravy a následně i dpručení, která přinesla dsavadní terie i praxe. Literatura Bruckner, T., Kd dpvídá za definici pžadavků na ICT služby a jaká SLA jsu definvána v pdnicích ČR výsledky průzkumu. Systémvá integrace, 17 (4) str ISSN (print), ISSN (nline) Dhnal, J., Příklenk, O., CIO a pdpra byznysu. Praha, Grada, ISBN Dhnal, J., Hubner, M., Nákladvé hledisk v řízení infrmatiky. In: Systems Integratin 2007 Prague, Cnference Prceedings, pp ISBN Eckersn, W. W., Perfrmance Dashbards. New Jersey, Jhh Wiley & Sns EUROSTAT, New Crns, Infrmatin Sciety Statistics/Structural Indicatrs Kimball, R., Rss, M., Relentlessly Practical Tls fr Data Warehusing and Business Intelligence. Indianplis, Jhn Wiley Publishing ISBN Nvtný, O., Pur, J., Basl, J., Maryška, M., Řízení výknnsti pdnikvé infrmatiky. Prfessinal Publishing, Praha, ISBN Nvtný, O., Vříšek, J. a kl., Digitální cesta k prsperitě. Praha: Prfessinal Publishing ISBN Nvtný, O., Maryška, M., Pur, J. Business intelligence v pdnikvé infrmatice. Praha: Prfessinal Publishing, v tisku. Paladin, B., Innvative Crprate Perfrmance Management: Five Key Principles t Accelerate Results. Indianplis, Wiley Publishing, ISBN: Phillips, J. J. - Rulstne, D.,B., ROI fr technlgy prjects. Oxfrd : Butterwrth-Heinemann, ISBN Pur, J., Vříšek, J., K výsledkům průzkumu české infrmatiky. Systémvá integrace, 18 (1), ISSN (print), ISSN (nline) 30 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

13 Business intelligence řešení v mdelu MBI Schniederjans, M.J., Hamaker, J.L., Schniederjans, A.M.: Infrmatin Technlgy Investment: Decisin-Making Methdlgy. New Jersey, Wrld Scientific. ISBN-10: Slmn, P., Yung, R., Perfrmance-Based Earned Value (Practitiners). New Jersey, Jhn Wiley and Sns. ISBN: Vříšek, J. a kl., Principy a mdely řízení pdnikvé infrmatiky. Praha: Oecnmia. ISBN: Žák, M. a kl., Knkurenční schpnst České republiky Praha, Linde, ISBN JEL: M10, C88 Článek je zpracván jak jeden z výstupů výzkumnéh prjektu GA ČR P Advanced Principles and Mdels fr Enterprise ICT Management u Grantvé agentury České republiky SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Řízení získané hodnoty v podnikové informatice

Řízení získané hodnoty v podnikové informatice Řízení získané hdnty v pdnikvé infrmatice Jan Pur katedra infrmačních technlgií, VŠE Praha pur@vse.cz Abstrakt: Řízení výknnsti pdnikvé infrmatiky (IT perfrmance management, IT PM) je zalžen na becném

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved.

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved. Infrmatin and Data Management RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Infrmační a datvý management Disciplína zaměřená na správu infrmací (z mnha zdrjů) a spřístupnění

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION

CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION 1 Úvd CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION Ing. Václav Huser, ředitel divize INEKON-SYSTEMS, INEKON GROUP a.s. V následujícím článku jsu diskutvány tázky nvých přístupů

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více