Business intelligence řešení v modelu MBI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business intelligence řešení v modelu MBI"

Transkript

1 Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z grantvých prjektů vyvíjí referenční mdel pr řízení pdnikvé infrmatiky značený jak MBI (Management f Business Infrmatics). Jednu ze sučástí tht mdelu je specifikace metrik pr řízení infrmatiky, tedy ukazatelů a s nimi spjených analytických dimenzí. Ty tvří základ business intelligence řešení zakmpnvanéh d mdelu MBI, tj. zejména dimenzinálníh mdelu a analytických a plánvacích aplikací. Metriky i aplikace jsu vázány na definvané prcesy řízení infrmatiky i využívané metdy, cž respektuje principy řízení IT výknnsti, resp. řízení výknnsti becně. Cílem tht článku je puze stručně presentvat celkvu kncepci a zaměření mdelu MBI a pak detailněji jeh business intelligence sučásti, zejména na úrvni analytické a na úrvni finálníh užití tét části mdelu. Klíčvá slva: pdnikvá infrmatika, řízení pdnikvé infrmatiky, metdy řízení infrmatiky, business intelligence, dimenzinální mdel, metriky, dimenze, analytické aplikace. Abstract: The team f Department f IT, Prague University f Ecnmics is ding a research in develping f a new reference mdel aimed at IT management called MBI (Management f Business Infrmatics). One f the significant mdel s cmpnents is a specificatin f IT management metrics that means measures and their analytical dimensins. It represents a base fr business intelligence slutins included int MBI, basically a dimensinal mdel and analytical and planning applicatins. Metrics and applicatins are linked t prcesses and methds applied in the business infrmatics management respecting principles f IT PM (IT Perfrmance Management) r perfrmance management in general. The paper s gal is nly briefly t present the MBI verall cncept and then in mre detail its BI parts, actually n the analytical level and the level f its final use. Keywrds: business infrmatics, management f business infrmatics, methds in business infrmatics management, business intelligence, dimensinal mdel, metrics, dimensins, analytical applicatins. Řešení mdelu MBI vychází z předchzích prjektů realizvaných na katedře IT, řady průzkumů realizvaných katedru, jejichž výsledky byly publikvány např. v (Bruckner, 2010), (Pur, 2011), a z analýzy sučasných metdik a mdelů, jakými jsu např. ITIL, CbiT a další (Vříšek, 2008). Cílem mdelu je nabídnut alternativní řešení a přístupy k řízení pdnikvé infrmatiky, včetně uplatnění business intelligence aplikací a technlgií v tét blasti. I když celý mdel se nachází v průběhu svéh vývje, část dpvídající jeh BI kmpnentě je na úrvni, kteru již lze suhrnně vymezit a ppsat. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Jan Pur 1. Pžadavky na řízení pdnikvé infrmatiky Infrmatika v českých pdnicích i v rgánech veřejné správy pršla za pslední léta velmi dynamickým vývjem, zejména v technlgické rvině řešení. Přest v mezinárdním srvnání vykazuje výknnst české infrmatiky mnh tevřených prblémů a rezerv, jak dkumentuje (Nvtný, 2011) a pdle mezinárdních statistik je ČR, např. v uplatňvání mžnstí elektrnickéh pdnikání, egvernmentu, neb využívání dstupných infrmačních zdrjů hlubk pd průměrem EU-27 (viz Žák, 2010), (EUROSTAT, 2010). Faktrů vlivňujících tent stav může být řada, ale zřejmě jedním z pdstatných bude i úrveň řízení pdnikvé infrmatiky. T byl i důvdem pr něklik rzsáhlých průzkumů realizvaných na katedře IT VŠE a následné analýzy jejich výsledků. Tyt průzkumy prběhly v létech a dhrmady se jich zúčastnil přes 1400 respndentů z českých kmerčních pdniků i rganizací veřejné správy. Není účelem zde jejich výsledky detailněji analyzvat, ale puze shrnut nejpdstatnější závěry, které byly jedním ze vstupů pr řešení mdelu MBI: hlavním cílem infrmatiky a jejíh řízení musí být maximální pdpra pdnikvých aktivit, musí být dsažena c nejvyšší úrveň sladění pdnikvých ptřeb a funkcí pdnikvé infrmatiky (tzv. business IT alignment), infrmatiku je účelné řídit na základě definvaných standardů, metdik a metd a sučasně na základě systému metrik určujících její výknnst a kvalitu, infrmatika musí být prvzvána a rzvíjena při přiměřených nákladech, rientace na minimalizaci nákladů se nejeví jak dluhdbě vhdná, při plánvání nvých prjektů i při hdncení prvzvaných aplikací je nezbytné sledvat jejich ptenciální i skutečně dsahvané efekty s primární pzrnstí na strategické efekty přinášející pdniku knkurenceschpnst a knkurenční výhdy, v suvislsti s předchzím bdem je účelné specifikvat takvé aplikace, které mají pr pdnik strategický význam, tj. jsu pr zvyšvání knkurenceschpnsti rzhdující a na ty rientvat investiční pririty, invace d pdnikvé infrmatiky je třeba zajišťvat v suladu s rzvjem ICT trhu i stavem infrmatiky externích partnerů pdniku a knkurence, kperace mezi uživatelskými útvary, infrmatickými útvary i externími ddavateli řešit na bázi systému služeb a smluv pskytvané úrvni služeb, z phledu zajišťvání ptřebných zdrjů je nutné vlit takvé prvzní mdely (utsurcing, clud cmputing apd.), které přinesu úspry nákladů při přijatelné míře rizika, musí být zajištěna pžadvaná míra bezpečnsti a splehlivsti prvzu aplikací a technlgií, a t při přiměřených nákladech, musí být zajištěna systematická kvalifikační příprava uživatelské sféry i vlastních specialistů v infrmatice. Navrhvaný mdel MBI vychází z uvedených pžadavků a rvněž ze zjištění, že sučasné mdely a metdiky (ITIL, CbiT) jsu v praxi využívány puze v mezeném rzsahu, tedy u cca 20 % rganizací (jak ukázal pslední průzkum na pčátku rku 20 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

3 Business intelligence řešení v mdelu MBI 2012). Je zřejmě nutné hledat příčiny tht stavu směřvat k řešení, které bude c nejvíce flexibilní a nenárčné na přípravu jeh implementace. 2. Základní charakteristika mdelu MBI Cílem řešení mdelu MBI je presentvat dpručené pstupy, řešení a dsud získané zkušensti při pskytvání infrmatických služeb a zvyšvání jejich kvality a výknnsti. V kntextu tht článku je nutné i zdůraznit, že bsah mdelu se nemezuje puze na dpručené řídící prcesy, ale zahrnuje návrh celéh systému metrik a předdefinvaných analytických a plánvacích úlh, které se ukazují pr zvyšvání kvality infrmatickéh řízení jak účelné a ve většině případů i jak nezbytné. Pr řešení mdelu MBI byl definván něklik klíčvých principů vycházejících jak z dstupných teretických zdrjů, tak ze zkušenstí praxe: 1. mdel je schpen v prvé řadě respektvat pdnikatelské záměry a strategii pdniku, např. v blasti definvání strategických aplikací infrmatiky, v blasti sledvání úspěšnsti investic d infrmatiky (Schniederjans, 2005), (Laube, 2003); 2. mdel je schpen rychle reagvat na měnící se ptřeby a pdmínky pdnikvé infrmatiky v rzvji i prvzu, jeh funkcinalita musí být snadn rzšiřvatelná a aktualizvatelná; 3. nasazení mdelu v praxi musí nabídnut vysku flexibilitu, může být implementván p jedntlivých částech (úlhách, viz dále) a nikli nutně jak celek. S hledem na časvé nárky a pracnst je čast efektivnější řešit puze ty blasti řízení s identifikvanými klíčvými prblémy, neb s největším významem pr kvalitu pdnikvé infrmatiky a dpady na výknnst a úspěšnst celéh pdniku; 4. s přechzím principem suvisí i schpnst efektivníh nasazení v různých velikstech a typech pdniků respektující jejich zvláštnsti a specifické ptřeby; 5. metriky řízení jsu chápány jak systém ukazatelů prvázaný na dimenze pr jejich identifikaci a analýzy; 6. mdel nabízí různu úrveň pdrbnsti (granularity) úlh řízení i sledvaných metrik dpvídající ptřebám různých typů pdniků a jejich dispnibilním datvým zdrjům a musí pak umžnit efektivní custmizaci celéh řešení vzhledem ke knkrétnímu pdnikvému prstředí, 7. mdel zahrnuje u většiny svých kmpnent tzv. faktry úspěšnsti, které shrnují nejpdstatnější zkušensti a dpručení z praxe. Ústředním prvkem mdelu MBI je úlha, která představuje základní lgicku jedntku jeh řešení a užití, z nichž se pak frmuluje a navrhuje bsah jedntlivých blastí, resp. dmén řízení infrmatiky. Úlhy MBI naplňují zejména pžadavek na flexibilitu při praktickém uplatňvání mdelu, nebť umžňují pužít např. puze jednu z úlh, neb jejich různé vybrané kmbinace. Příkladem úlhy je Analýza nákladů na pdnikvu infrmatiku, neb Příprava prjektvéh záměru apd. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Jan Pur Každá úlha je definvána celu řadu atributů, z nichž některé se přím váží k řízení výknnsti pdniku a infrmatiky (Paladin, 2011) a respektují principy business intelligence. V tét suvislsti jsu pr každu navrhvanu úlhu definvány tyt atributy: Prcesy jsu schematicky vyjádřené řídící pstupy jak základ každé úlhy. Prcesy úlh se vyjadřují s různu granularitu dpvídající pvaze řešené úlhy, t znamená zejména nárkům na přesné prvádění prcesu, neb na druhé straně na vytvření nezbytnéh prstru pr iniciativu pracvníků vyknávajících prces, viz (Vříšek, 2008). Prcesy úlh jsu základem pr specifikaci metrik řízení. Metriky se vyjádřují na bázi principů dimenzinálníh mdelvání (Kimball, 2010), tj. jak ukazatelé a jejich charakteristiky, analytické dimenze a jejich pdstatné charakteristiky a vazby ukazatelů k dimenzím. V jejich rámci se identifikují i klíčvé identifikátry výknnsti úlhy - KPI (Key Perfrmance Indicatr). Metdy - představují aplikvatelné a dpručvané metdy řízení v rámci úlhy. Aplikace představují především funkcinalitu a analytické prstry aplikací využitelných v dané úlhě, např. (Eckersn, 2006). Prcesy, metriky, metdy a aplikace tvří vzájemně prvázané sučásti každé úlhy. Metriky pak tvří v mdelu samstatnu část jak základ uplatnění business intelligence v řízení infrmatiky. Jejich primární přiřazení k prcesům v rámci jedntlivých úlh však vytváří dbrý předpklad, že jsu definvány puze takvé, které mají reálný smysl a nejsu tedy samúčelné. Samzřejmě druhým pdstatným předpkladem je t, že pr ně existují ptřebné datvé zdrje, neb lze takvé zdrje efektivním způsbem získat. Neměl by tedy dcházet k tmu, že náklady na získání dat pr sledvané metriky jsu pdstatně vyšší, než efekty z jejich užití. 3. Obsah mdelu MBI Úlhy v mdelu MBI představují jeh základní jedntku, která může být samstatně implementvána i prvzvána. Úlhy jsu v mdelu členěny pdle vymezených blastí, resp. dmén řízení infrmatiky (viz výše) v rámci nich d jedntlivých skupin úlh. Pr bližší představu bsahu mdelu je dále uveden puze přehled těcht dmén a jejich skupin úlh: strategické řízení pdnikvé infrmatiky - zahrnuje tyt skupiny úlh: strategicku analýzu služeb infrmatiky, strategický návrh služeb infrmatiky, řešení pdnikvých a dalších architektur, řízení surcingu, řízení služeb pdnikvé infrmatiky:: návrh služeb, plánvání služeb, řízení kvality služeb, řízení bezpečnsti služeb, 22 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

5 Business intelligence řešení v mdelu MBI řízení zdrjů pdnikvé infrmatiky: řízení datvých zdrjů a jejich kvality, řízení persnálních zdrjů, řízení technlgických zdrjů, řízení rzvje a prvzu pdnikvé infrmatiky: řízení prjektů, řešení různých typů prjektů, řízení prvzu, řízení eknmiky pdnikvé infrmatiky: účtvání a řízení nákladů, řešení výnsů a efektů, řízení investic. Další části příspěvku jsu již zaměřeny na vlastní bsah řešení business intelligence v rámci mdelu MBI, přičemž návrh metrik v řešení BI dpvídá, resp. vychází z výše uvedenéh rzčlenění úlh d jejich skupin v dménách řízení. 4. BI řešení jak sučást mdelu MBI Při úvahách využití business intelligence aplikací v řízení infrmatiky a tedy i jejich začlenění d mdelu MBI je účelné nejprve identifikvat, v čem je tat blast pdnikvéh řízení z phledu BI specifická prti statním. Pdle pznatků z literatury i z minulých prjektů můžeme becně djít k těmt zjištěním: vzhledem k velmi různrdému charakteru infrmatiky danému pdnikvým prstředím (např. dle veliksti pdniku, pdle th, zda jde čistě český pdnik, neb pbčku zahraniční splečnsti apd.) jsu nárky na řízení infrmatiky a uplatnění BI v něm také velmi rzmanité (Dhnal, 2011), na druhé straně tlak neb ptřeba uplatnění BI v řízení infrmatiky nejsu tak silné, jak tam, kde jde základní (cre) prcesy pdniku (řízení financí, prdeje atd.), pstupně se psiluje ptřeba uplatnění analytických aplikací v řízení eknmiky IT (Nvtný, 2010), (Phillips, 2008), (Dhnal, 2007), z phledu datvých zdrjů je evidentní, že jde převážně, v relaci k statním blastem řízení, datvé zdrje menšíh rzsahu, na druhé straně velmi hetergenní, cž je dán infrastrukturním charakterem infrmatiky a tedy nárčné na jejich knslidaci, řízení IT výknnsti (IT PM, IT Perfrmance Management) zalžené na integraci výše uvedených kmpnent řízení (metdy, prcesy, metriky aplikace BI) se již delší dbu dstává d pvědmí terie i praxe, čemž svědčí i řada publikací, např. (Nvtný, 2010), (Slmn, 2007), (Vříšek, 2008). Uplatnění principů IT PM a sučasně BI ale musí respektvat i výše zmíněné zvláštnsti, které jsu s řízením infrmatiky bvykle spjené. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Jan Pur Zakmpnvání principů IT PM a aplikací business intelligence d mdelu MBI vycházel ze zvážení uvedených nárků a d jisté míry předpkládaných mezení. Cílem tht přístupu byl a je přispět ke zvyšvání kvality řízení pdnikvé infrmatiky a její výknnsti na základě vyšší úrvně kvantifikace a bjektivizace analytických a rzhdvacích činnstí. S tím jsu spjeny i následující úvahy, které by měly naplnění zmíněnéh cíle pdprvat: většina analytických, plánvacích i rzhdvacích prcesů v infrmatice má multidimenzinální charakter (např. v analýzách nákladů, plánvání služeb neb prjektů, sledvání a hdncení prvzu atd.) a je tedy účelné k tmu pužít i dpvídající technlgie, analytické dimenze (služby, náklady, aplikace atd.) mají prakticky vždy hierarchicku strukturu svých prvků, případně i více struktur, cž vyvlává přirzenu ptřebu tyt služby, zdrje a další sučásti infrmatiky jednznačně a účelně klasifikvat, dimenzinální pjetí systému metrik přináší d jejich sustavy pdstatně větší systematičnst a průhlednst, sučasné standardní metdiky a mdely (ITIL, CbiT) nabízejí rvněž dpručené kmplexy metrik pr řízení infrmatiky, v každém případě je ale účelné je psuzvat z phledu jejich reálnéh využití a na druhé straně i adekvátní dstupnsti datvých zdrjů pr jejich naplnění, v rámci mdelvéh řešení nejde puze vymezení metrik, prcesů atd., ale i jejich dpručený způsb implementace tak, aby nepředstavval neúměrné časvé i finanční nárky bez jasně specifikvaných a čekávaných efektů. Tyt aspekty byly při řešení mdelu MBI zvažvány a d nich se dvíjí i další pstup jeh vývje. 5. Obsah BI řešení v mdelu MBI S hledem na předchzí vymezení specifik infrmatickéh řízení nemá mdel a ani jeh BI sučást charakter aplikace, resp. aplikačníh sftware, který by byl pr daný pdnik custmizvatelný a nasazený d běžnéh prvzu. Zůstává tak v analytické rvině, jak subr systematicky uspřádaných dpručení a analytických návrhů. Business intelligence v mdelu MBI zahrnuje, vedle dílčích atributů jedntlivých úlh (viz výše), především specifikace bsahu BI řešení na úrvni dimenzinálníh mdelvání dle jeh běžných principů, (Nvtný, 2012), (Kimball, 2010). Jeh bsahem tak je: specifikace dpručvaných analytických dimenzi (služeb, aplikací, ddavatelů, nákladvých druhů, času atd.) a jejich pdstatných charakteristik, tj. krmě identifikace a názvu i: hierarchie prvků - definuje jedntlivé úrvně hierarchickéh uspřádání prvků dimenze, referenční bsah dimenze - puze na nejvyšších úrvních hierarchie, tedy tam, kde prvky mají referenční charakter, např. kategrie služeb, skupiny služeb apd., 24 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

7 Business intelligence řešení v mdelu MBI atributy záznamu dimenze včetně typu atributu, (integer atd.), řešení změny v dimenzi (SCD) a další, bvyklý zdrj dat - pr naplnění neb aktualizace dimenze, předpisy kalkulvaných prvků - výpčty s prvky dimenzí, které se pak prmítají d výsledných výpčtů ukazatelů. specifikace dpručvaných ukazatelů pr řízení infrmatiky a jejich vztahů k dimenzím. Jejich návrh je uspřádán d skupin, jak dkumentuje brázek 1. Charakteristiky ukazatelů zahrnují zejména: bsahvé vymezení ukazatele, měrnu jedntku vyjádření ukazatele, přehled dimenzí, které se k ukazateli váží, přehled dvzených kalkulací, bvyklé zdrje dat. Členění metrik MBI Suhrnné metriky Řízení služeb Řízení zdrjů Řízení rzvje a prvzu Eknmika infrmatiky Vztahy pdnik - infrmatika Návrh služeb Řízení datvých zdrjů Řízení prjektů Řízení nákladů Řízení surcingu Plánvání služeb Řízení lidských zdrjů Řešení prjektů Řízení výnsů a efektů Řízení kvality služeb Řízení technlg. zdrjů Řízení prvzu Řízení investic Bezpečnst služeb Obrázek 1: Členění metrik v mdelu MBI Příkladem takvých ukazatelů může být bjem nákladů pdle stanvených dimenzí (služeb, nákladvých druhů, prjektů, ddavatelů, času), míra utsurcingu (dle služeb infrmatiky, typu utsurcingu, ddavatelů apd.), pčet připravených a realizvaných SLA (dle služeb, ddavatelů, pdnikvých útvarů) atd. 6. Analytické aplikace Sučástí BI řešení v mdelu MBI je i návrh funkcinality jedntlivých analytických a plánvacích aplikací a standardních reprtů. V další části je uveden pr představu analytické funkcinality pskytvané mdelem MBI alespň stručný přehled těcht aplikací. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Jan Pur Analytické a plánvací aplikace jsu rzděleny d něklika skupin respektující členění blastí řízení pdnikvé infrmatiky a sučasně s tím i členění hlavních úlh řízení definvaných mdelem (viz část 3 příspěvku). Pčet aplikací je výrazně vyšší, než je dále uveden, následující přehled zahrnuje puze jejich typické příklady: 1) Strategické řízení pdnikvé infrmatiky analýzy pkrytí pdnikvých cílů a pžadavků infrmatiku v %, např. na základě metdy BSC, a t pdle pdnikvých útvarů, struktury pskytvaných služeb, analýzy a plánvání pčtu a pdílu strategických služeb a aplikací na jejich celkvém bjemu, dle struktury služeb, aplikací, ddavatelů, útvarů, analýzy a plánvání surcingu ve finančním bjemu a bjemu pracnsti (čld) dle ddavatelů, služeb, mdelů surcingu. 2) Analýzy a plánvání služeb pdnikvé infrmatiky analýzy a plánvání rzsahu pskytvaných služeb dle struktury služeb, pdnikvých prcesů, které služby pkrývají, dle útvarů, ddavatelů, analýzy infrmatických služeb pskytvaných externím zákazníkům dle služeb a struktury zákazníků, analýzy pkrytí pskytvaných služeb smluvami SLA, analýzy kvality služeb pdle stanvených úrvní kvality a dle jejich pskytvatelů, pdnikvých prcesů a útvarů. 3) Analýzy a plánvání zdrjů pdnikvé infrmatiky analýzy datvých zdrjů a jejich kvality dle struktury datvých zdrjů, klasifikace chyb a prblémů v datvých zdrjích, vlastníků datvých zdrjů, analýzy a plánvání persnálních zdrjů a jejich kvalifikace pdle prfesních skupin, kvalifikačních stupňů, druhů plánvaných neb abslvvaných kvalifikačních prgramů, analýzy a plánvání technlgických zdrjů dle jejich jedntlivých typů, ddavatelů, služeb, k nimž se vztahují 4) Analýzy a plánvání rzvje a prvzu pdnikvé infrmatiky analýzy aktuálně řešených prjektů v pracnsti a finančním vyjádření, dle typů prjektů, ddavatelů, služeb a pdnikvých prcesů, plánvání nvých prjektů dle plánvacích hrizntů, ddavatelů, služeb, k nimž se vztahují, analýzy pčtů a časvé nárčnsti prvzních incidentů a prblémů dle jejich typů, technlgických zdrjů, služeb, 5) Eknmické analýzy a plánvání v infrmatice analýzy nákladů na infrmatiku dle nákladvých druhů, služeb, aplikací a ddavatelů, analýzy a plánvání nákladů na infrmatiku dle nákladvých druhů, zdpvědnsti za náklady, fází živtníh cyklu aplikací, analýzy efektů aplikací infrmatiky v kvantitativním vyjádření i ve zvlených úrvních kvalitativních charakteristik, hdncení návratnsti investic d infrmatiky dle standardních metd (ROI, NPV atd.). 26 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

9 Business intelligence řešení v mdelu MBI Prakticky všechny uvedené aplikace nabízejí sledvání jedntlivých ukazatelů v časvém vývji a prvnání plánvaných, resp. cílvých a skutečných hdnt, jak je t bvyklé u běžných aplikací business intelligence. Následující příklad dkumentuje výše uvedené principy a je zaměřen na analýzy nákladů na infrmatiku a t pdle dimenzí nákladvých druhů, služeb, aplikací a ddavatelů, a rvněž dle dimenze času a v rzlišení plánvaných a skutečných hdnt (PS, viz dále). Sučástí datvéh tržiště mdelu MBI je tedy fakt tabulka ukazatelů nákladů prpjená na tabulky jedntlivých výše uvedených dimenzí (Nvtný, 2010). Tt dílčí databázvé schéma přestavuje brázek 2. Obrázek 2: Databázvé schéma datvéh tržiště zaměřenéh na náklady pdnikvé infrmatiky Pkud máme vytvřené všechny dimenze, lze vytvřit již příslušné OLAP kstky, v našem případě OLAP kstku pr analýzy nákladů. Příklad jejíh využití v prstředí Excel pr nákladvé analýzy infrmatiky dkumentuje brázek 3. Je zde evidentní využití kntingenční tabulky s tím, že v řádcích je pužita na vyšší úrvni dimenze Aplikace a pd ní, v jejím rámci dimenze Nákladvé druhy. Ve slupcích je pužita nejprve dimenze Ddavatele a v jejím rámci dimenze Cas. Ve vyznačeném rámečku vprav je dkumentván pužití dalších dimenzí. Je zřejmé, že na základě principů kntingenční tabulky lze definvané dimenze různě měnit, kmbinvat, využívat různu úrveň detailu (granularity) infrmací. Všechny tyt mžné kmbinace vymezují i základní funkcinalitu tét aplikace a tedy i různé SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Jan Pur phledy a mžnsti analýzy infrmatických nákladů. Mžnsti aplikace z phledu vyjádření sledvaných nákladů se dále rzšiřují prcentuální vyjádření pdle hierarchických struktur dimenzí (např. náklady na jedntlivé mduly na nákladech za celé ERP v prcentech), definvané rzdíly mezi hdntami, vývj nákladů v čase, vyjádření řetězvých a dalších indexů mezi jedntlivými časvými bdbími apd. Obrázek 3: Analýzy nákladů na infrmatiku v prstředí Excel nad OLAP kstku Puze pr dplnění prezentuje brázek 4 mžnst grafickéh vyjádření analyzvaných dat, v tmt případě výši nákladů na jedntlivé aplikace a v rámci th pdle nákladvých druhů. 28 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

11 Business intelligence řešení v mdelu MBI Obrázek 4: Analýza nákladů pdle aplikací a nákladvých druhů v grafickém vyjádření SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

12 Jan Pur Smyslem tét části článku byl vytvřit základní představu navrhvaném charakteru a bsahu uplatnění business intelligence v řízení infrmatiky, a t v rámci MBI mdelu. Jeh detailní vymezení je sučástí dkumentace a předpkládá se, že bude i bsahem publikace celkvě věnvané mdelu MBI plánvané na knec rku Závěr Řízení infrmatiky směřuje k vyšší exaktnsti a využívání systému metrik. T ukázaly průzkumy v české praxi z psledních let mezi desítkami a stvkami českých pdniků. T samzřejmě vytváří předpklady pr uplatňvání přístupů a aplikací, které jsu schpné s těmit metrikami efektivně pracvat a nabízet infrmačním manažerům pdklady pr bjektivnější rzhdvání. Na druhé straně je však nezbytné před jejich implementací udělat kvalifikvanu analyticku přípravu, aby takvá řešení nebyla na jedné straně samúčelná, neb na druhé straně neznamenala takvá pracvní zatížení, která by byla neadekvátní získaným efektům. Presentvaná mdelvá řešení, kde mdel MBI může být jedním z nich, nabízejí minimálně pdklad a pmc pr takvé analytické přípravy a následně i dpručení, která přinesla dsavadní terie i praxe. Literatura Bruckner, T., Kd dpvídá za definici pžadavků na ICT služby a jaká SLA jsu definvána v pdnicích ČR výsledky průzkumu. Systémvá integrace, 17 (4) str ISSN (print), ISSN (nline) Dhnal, J., Příklenk, O., CIO a pdpra byznysu. Praha, Grada, ISBN Dhnal, J., Hubner, M., Nákladvé hledisk v řízení infrmatiky. In: Systems Integratin 2007 Prague, Cnference Prceedings, pp ISBN Eckersn, W. W., Perfrmance Dashbards. New Jersey, Jhh Wiley & Sns EUROSTAT, New Crns, Infrmatin Sciety Statistics/Structural Indicatrs Kimball, R., Rss, M., Relentlessly Practical Tls fr Data Warehusing and Business Intelligence. Indianplis, Jhn Wiley Publishing ISBN Nvtný, O., Pur, J., Basl, J., Maryška, M., Řízení výknnsti pdnikvé infrmatiky. Prfessinal Publishing, Praha, ISBN Nvtný, O., Vříšek, J. a kl., Digitální cesta k prsperitě. Praha: Prfessinal Publishing ISBN Nvtný, O., Maryška, M., Pur, J. Business intelligence v pdnikvé infrmatice. Praha: Prfessinal Publishing, v tisku. Paladin, B., Innvative Crprate Perfrmance Management: Five Key Principles t Accelerate Results. Indianplis, Wiley Publishing, ISBN: Phillips, J. J. - Rulstne, D.,B., ROI fr technlgy prjects. Oxfrd : Butterwrth-Heinemann, ISBN Pur, J., Vříšek, J., K výsledkům průzkumu české infrmatiky. Systémvá integrace, 18 (1), ISSN (print), ISSN (nline) 30 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

13 Business intelligence řešení v mdelu MBI Schniederjans, M.J., Hamaker, J.L., Schniederjans, A.M.: Infrmatin Technlgy Investment: Decisin-Making Methdlgy. New Jersey, Wrld Scientific. ISBN-10: Slmn, P., Yung, R., Perfrmance-Based Earned Value (Practitiners). New Jersey, Jhn Wiley and Sns. ISBN: Vříšek, J. a kl., Principy a mdely řízení pdnikvé infrmatiky. Praha: Oecnmia. ISBN: Žák, M. a kl., Knkurenční schpnst České republiky Praha, Linde, ISBN JEL: M10, C88 Článek je zpracván jak jeden z výstupů výzkumnéh prjektu GA ČR P Advanced Principles and Mdels fr Enterprise ICT Management u Grantvé agentury České republiky SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450 Pužití CASE pr řízení prjektů IS/ICT 4IT450 2009 Jakub Hlba, Radek Kllárvits, Barbra Peškvá, Mirek Řezníček, Tmáš Sukup, Jan Šafránek, Petr Šklník 1 Antace Tat práce vznikla v rámci předmětu 4IT450 CASE

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

Výzkum investic do VaV v oblasti ICT v EU. závěrečná zpráva listopad 2006

Výzkum investic do VaV v oblasti ICT v EU. závěrečná zpráva listopad 2006 Výzkum investic d VaV v blasti ICT v EU pr předmět SA_417 závěrečná zpráva listpad 2006 Zpracvali: Jiří Hrník (xhrj37@vse.cz) Ondřej Mudrý (xmu01@vse.cz) Jan Penkala (xpenj01@vse.cz) Petra Valentvá (xvalp13@vse.cz)

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více