Business intelligence řešení v modelu MBI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business intelligence řešení v modelu MBI"

Transkript

1 Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z grantvých prjektů vyvíjí referenční mdel pr řízení pdnikvé infrmatiky značený jak MBI (Management f Business Infrmatics). Jednu ze sučástí tht mdelu je specifikace metrik pr řízení infrmatiky, tedy ukazatelů a s nimi spjených analytických dimenzí. Ty tvří základ business intelligence řešení zakmpnvanéh d mdelu MBI, tj. zejména dimenzinálníh mdelu a analytických a plánvacích aplikací. Metriky i aplikace jsu vázány na definvané prcesy řízení infrmatiky i využívané metdy, cž respektuje principy řízení IT výknnsti, resp. řízení výknnsti becně. Cílem tht článku je puze stručně presentvat celkvu kncepci a zaměření mdelu MBI a pak detailněji jeh business intelligence sučásti, zejména na úrvni analytické a na úrvni finálníh užití tét části mdelu. Klíčvá slva: pdnikvá infrmatika, řízení pdnikvé infrmatiky, metdy řízení infrmatiky, business intelligence, dimenzinální mdel, metriky, dimenze, analytické aplikace. Abstract: The team f Department f IT, Prague University f Ecnmics is ding a research in develping f a new reference mdel aimed at IT management called MBI (Management f Business Infrmatics). One f the significant mdel s cmpnents is a specificatin f IT management metrics that means measures and their analytical dimensins. It represents a base fr business intelligence slutins included int MBI, basically a dimensinal mdel and analytical and planning applicatins. Metrics and applicatins are linked t prcesses and methds applied in the business infrmatics management respecting principles f IT PM (IT Perfrmance Management) r perfrmance management in general. The paper s gal is nly briefly t present the MBI verall cncept and then in mre detail its BI parts, actually n the analytical level and the level f its final use. Keywrds: business infrmatics, management f business infrmatics, methds in business infrmatics management, business intelligence, dimensinal mdel, metrics, dimensins, analytical applicatins. Řešení mdelu MBI vychází z předchzích prjektů realizvaných na katedře IT, řady průzkumů realizvaných katedru, jejichž výsledky byly publikvány např. v (Bruckner, 2010), (Pur, 2011), a z analýzy sučasných metdik a mdelů, jakými jsu např. ITIL, CbiT a další (Vříšek, 2008). Cílem mdelu je nabídnut alternativní řešení a přístupy k řízení pdnikvé infrmatiky, včetně uplatnění business intelligence aplikací a technlgií v tét blasti. I když celý mdel se nachází v průběhu svéh vývje, část dpvídající jeh BI kmpnentě je na úrvni, kteru již lze suhrnně vymezit a ppsat. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Jan Pur 1. Pžadavky na řízení pdnikvé infrmatiky Infrmatika v českých pdnicích i v rgánech veřejné správy pršla za pslední léta velmi dynamickým vývjem, zejména v technlgické rvině řešení. Přest v mezinárdním srvnání vykazuje výknnst české infrmatiky mnh tevřených prblémů a rezerv, jak dkumentuje (Nvtný, 2011) a pdle mezinárdních statistik je ČR, např. v uplatňvání mžnstí elektrnickéh pdnikání, egvernmentu, neb využívání dstupných infrmačních zdrjů hlubk pd průměrem EU-27 (viz Žák, 2010), (EUROSTAT, 2010). Faktrů vlivňujících tent stav může být řada, ale zřejmě jedním z pdstatných bude i úrveň řízení pdnikvé infrmatiky. T byl i důvdem pr něklik rzsáhlých průzkumů realizvaných na katedře IT VŠE a následné analýzy jejich výsledků. Tyt průzkumy prběhly v létech a dhrmady se jich zúčastnil přes 1400 respndentů z českých kmerčních pdniků i rganizací veřejné správy. Není účelem zde jejich výsledky detailněji analyzvat, ale puze shrnut nejpdstatnější závěry, které byly jedním ze vstupů pr řešení mdelu MBI: hlavním cílem infrmatiky a jejíh řízení musí být maximální pdpra pdnikvých aktivit, musí být dsažena c nejvyšší úrveň sladění pdnikvých ptřeb a funkcí pdnikvé infrmatiky (tzv. business IT alignment), infrmatiku je účelné řídit na základě definvaných standardů, metdik a metd a sučasně na základě systému metrik určujících její výknnst a kvalitu, infrmatika musí být prvzvána a rzvíjena při přiměřených nákladech, rientace na minimalizaci nákladů se nejeví jak dluhdbě vhdná, při plánvání nvých prjektů i při hdncení prvzvaných aplikací je nezbytné sledvat jejich ptenciální i skutečně dsahvané efekty s primární pzrnstí na strategické efekty přinášející pdniku knkurenceschpnst a knkurenční výhdy, v suvislsti s předchzím bdem je účelné specifikvat takvé aplikace, které mají pr pdnik strategický význam, tj. jsu pr zvyšvání knkurenceschpnsti rzhdující a na ty rientvat investiční pririty, invace d pdnikvé infrmatiky je třeba zajišťvat v suladu s rzvjem ICT trhu i stavem infrmatiky externích partnerů pdniku a knkurence, kperace mezi uživatelskými útvary, infrmatickými útvary i externími ddavateli řešit na bázi systému služeb a smluv pskytvané úrvni služeb, z phledu zajišťvání ptřebných zdrjů je nutné vlit takvé prvzní mdely (utsurcing, clud cmputing apd.), které přinesu úspry nákladů při přijatelné míře rizika, musí být zajištěna pžadvaná míra bezpečnsti a splehlivsti prvzu aplikací a technlgií, a t při přiměřených nákladech, musí být zajištěna systematická kvalifikační příprava uživatelské sféry i vlastních specialistů v infrmatice. Navrhvaný mdel MBI vychází z uvedených pžadavků a rvněž ze zjištění, že sučasné mdely a metdiky (ITIL, CbiT) jsu v praxi využívány puze v mezeném rzsahu, tedy u cca 20 % rganizací (jak ukázal pslední průzkum na pčátku rku 20 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

3 Business intelligence řešení v mdelu MBI 2012). Je zřejmě nutné hledat příčiny tht stavu směřvat k řešení, které bude c nejvíce flexibilní a nenárčné na přípravu jeh implementace. 2. Základní charakteristika mdelu MBI Cílem řešení mdelu MBI je presentvat dpručené pstupy, řešení a dsud získané zkušensti při pskytvání infrmatických služeb a zvyšvání jejich kvality a výknnsti. V kntextu tht článku je nutné i zdůraznit, že bsah mdelu se nemezuje puze na dpručené řídící prcesy, ale zahrnuje návrh celéh systému metrik a předdefinvaných analytických a plánvacích úlh, které se ukazují pr zvyšvání kvality infrmatickéh řízení jak účelné a ve většině případů i jak nezbytné. Pr řešení mdelu MBI byl definván něklik klíčvých principů vycházejících jak z dstupných teretických zdrjů, tak ze zkušenstí praxe: 1. mdel je schpen v prvé řadě respektvat pdnikatelské záměry a strategii pdniku, např. v blasti definvání strategických aplikací infrmatiky, v blasti sledvání úspěšnsti investic d infrmatiky (Schniederjans, 2005), (Laube, 2003); 2. mdel je schpen rychle reagvat na měnící se ptřeby a pdmínky pdnikvé infrmatiky v rzvji i prvzu, jeh funkcinalita musí být snadn rzšiřvatelná a aktualizvatelná; 3. nasazení mdelu v praxi musí nabídnut vysku flexibilitu, může být implementván p jedntlivých částech (úlhách, viz dále) a nikli nutně jak celek. S hledem na časvé nárky a pracnst je čast efektivnější řešit puze ty blasti řízení s identifikvanými klíčvými prblémy, neb s největším významem pr kvalitu pdnikvé infrmatiky a dpady na výknnst a úspěšnst celéh pdniku; 4. s přechzím principem suvisí i schpnst efektivníh nasazení v různých velikstech a typech pdniků respektující jejich zvláštnsti a specifické ptřeby; 5. metriky řízení jsu chápány jak systém ukazatelů prvázaný na dimenze pr jejich identifikaci a analýzy; 6. mdel nabízí různu úrveň pdrbnsti (granularity) úlh řízení i sledvaných metrik dpvídající ptřebám různých typů pdniků a jejich dispnibilním datvým zdrjům a musí pak umžnit efektivní custmizaci celéh řešení vzhledem ke knkrétnímu pdnikvému prstředí, 7. mdel zahrnuje u většiny svých kmpnent tzv. faktry úspěšnsti, které shrnují nejpdstatnější zkušensti a dpručení z praxe. Ústředním prvkem mdelu MBI je úlha, která představuje základní lgicku jedntku jeh řešení a užití, z nichž se pak frmuluje a navrhuje bsah jedntlivých blastí, resp. dmén řízení infrmatiky. Úlhy MBI naplňují zejména pžadavek na flexibilitu při praktickém uplatňvání mdelu, nebť umžňují pužít např. puze jednu z úlh, neb jejich různé vybrané kmbinace. Příkladem úlhy je Analýza nákladů na pdnikvu infrmatiku, neb Příprava prjektvéh záměru apd. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Jan Pur Každá úlha je definvána celu řadu atributů, z nichž některé se přím váží k řízení výknnsti pdniku a infrmatiky (Paladin, 2011) a respektují principy business intelligence. V tét suvislsti jsu pr každu navrhvanu úlhu definvány tyt atributy: Prcesy jsu schematicky vyjádřené řídící pstupy jak základ každé úlhy. Prcesy úlh se vyjadřují s různu granularitu dpvídající pvaze řešené úlhy, t znamená zejména nárkům na přesné prvádění prcesu, neb na druhé straně na vytvření nezbytnéh prstru pr iniciativu pracvníků vyknávajících prces, viz (Vříšek, 2008). Prcesy úlh jsu základem pr specifikaci metrik řízení. Metriky se vyjádřují na bázi principů dimenzinálníh mdelvání (Kimball, 2010), tj. jak ukazatelé a jejich charakteristiky, analytické dimenze a jejich pdstatné charakteristiky a vazby ukazatelů k dimenzím. V jejich rámci se identifikují i klíčvé identifikátry výknnsti úlhy - KPI (Key Perfrmance Indicatr). Metdy - představují aplikvatelné a dpručvané metdy řízení v rámci úlhy. Aplikace představují především funkcinalitu a analytické prstry aplikací využitelných v dané úlhě, např. (Eckersn, 2006). Prcesy, metriky, metdy a aplikace tvří vzájemně prvázané sučásti každé úlhy. Metriky pak tvří v mdelu samstatnu část jak základ uplatnění business intelligence v řízení infrmatiky. Jejich primární přiřazení k prcesům v rámci jedntlivých úlh však vytváří dbrý předpklad, že jsu definvány puze takvé, které mají reálný smysl a nejsu tedy samúčelné. Samzřejmě druhým pdstatným předpkladem je t, že pr ně existují ptřebné datvé zdrje, neb lze takvé zdrje efektivním způsbem získat. Neměl by tedy dcházet k tmu, že náklady na získání dat pr sledvané metriky jsu pdstatně vyšší, než efekty z jejich užití. 3. Obsah mdelu MBI Úlhy v mdelu MBI představují jeh základní jedntku, která může být samstatně implementvána i prvzvána. Úlhy jsu v mdelu členěny pdle vymezených blastí, resp. dmén řízení infrmatiky (viz výše) v rámci nich d jedntlivých skupin úlh. Pr bližší představu bsahu mdelu je dále uveden puze přehled těcht dmén a jejich skupin úlh: strategické řízení pdnikvé infrmatiky - zahrnuje tyt skupiny úlh: strategicku analýzu služeb infrmatiky, strategický návrh služeb infrmatiky, řešení pdnikvých a dalších architektur, řízení surcingu, řízení služeb pdnikvé infrmatiky:: návrh služeb, plánvání služeb, řízení kvality služeb, řízení bezpečnsti služeb, 22 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

5 Business intelligence řešení v mdelu MBI řízení zdrjů pdnikvé infrmatiky: řízení datvých zdrjů a jejich kvality, řízení persnálních zdrjů, řízení technlgických zdrjů, řízení rzvje a prvzu pdnikvé infrmatiky: řízení prjektů, řešení různých typů prjektů, řízení prvzu, řízení eknmiky pdnikvé infrmatiky: účtvání a řízení nákladů, řešení výnsů a efektů, řízení investic. Další části příspěvku jsu již zaměřeny na vlastní bsah řešení business intelligence v rámci mdelu MBI, přičemž návrh metrik v řešení BI dpvídá, resp. vychází z výše uvedenéh rzčlenění úlh d jejich skupin v dménách řízení. 4. BI řešení jak sučást mdelu MBI Při úvahách využití business intelligence aplikací v řízení infrmatiky a tedy i jejich začlenění d mdelu MBI je účelné nejprve identifikvat, v čem je tat blast pdnikvéh řízení z phledu BI specifická prti statním. Pdle pznatků z literatury i z minulých prjektů můžeme becně djít k těmt zjištěním: vzhledem k velmi různrdému charakteru infrmatiky danému pdnikvým prstředím (např. dle veliksti pdniku, pdle th, zda jde čistě český pdnik, neb pbčku zahraniční splečnsti apd.) jsu nárky na řízení infrmatiky a uplatnění BI v něm také velmi rzmanité (Dhnal, 2011), na druhé straně tlak neb ptřeba uplatnění BI v řízení infrmatiky nejsu tak silné, jak tam, kde jde základní (cre) prcesy pdniku (řízení financí, prdeje atd.), pstupně se psiluje ptřeba uplatnění analytických aplikací v řízení eknmiky IT (Nvtný, 2010), (Phillips, 2008), (Dhnal, 2007), z phledu datvých zdrjů je evidentní, že jde převážně, v relaci k statním blastem řízení, datvé zdrje menšíh rzsahu, na druhé straně velmi hetergenní, cž je dán infrastrukturním charakterem infrmatiky a tedy nárčné na jejich knslidaci, řízení IT výknnsti (IT PM, IT Perfrmance Management) zalžené na integraci výše uvedených kmpnent řízení (metdy, prcesy, metriky aplikace BI) se již delší dbu dstává d pvědmí terie i praxe, čemž svědčí i řada publikací, např. (Nvtný, 2010), (Slmn, 2007), (Vříšek, 2008). Uplatnění principů IT PM a sučasně BI ale musí respektvat i výše zmíněné zvláštnsti, které jsu s řízením infrmatiky bvykle spjené. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Jan Pur Zakmpnvání principů IT PM a aplikací business intelligence d mdelu MBI vycházel ze zvážení uvedených nárků a d jisté míry předpkládaných mezení. Cílem tht přístupu byl a je přispět ke zvyšvání kvality řízení pdnikvé infrmatiky a její výknnsti na základě vyšší úrvně kvantifikace a bjektivizace analytických a rzhdvacích činnstí. S tím jsu spjeny i následující úvahy, které by měly naplnění zmíněnéh cíle pdprvat: většina analytických, plánvacích i rzhdvacích prcesů v infrmatice má multidimenzinální charakter (např. v analýzách nákladů, plánvání služeb neb prjektů, sledvání a hdncení prvzu atd.) a je tedy účelné k tmu pužít i dpvídající technlgie, analytické dimenze (služby, náklady, aplikace atd.) mají prakticky vždy hierarchicku strukturu svých prvků, případně i více struktur, cž vyvlává přirzenu ptřebu tyt služby, zdrje a další sučásti infrmatiky jednznačně a účelně klasifikvat, dimenzinální pjetí systému metrik přináší d jejich sustavy pdstatně větší systematičnst a průhlednst, sučasné standardní metdiky a mdely (ITIL, CbiT) nabízejí rvněž dpručené kmplexy metrik pr řízení infrmatiky, v každém případě je ale účelné je psuzvat z phledu jejich reálnéh využití a na druhé straně i adekvátní dstupnsti datvých zdrjů pr jejich naplnění, v rámci mdelvéh řešení nejde puze vymezení metrik, prcesů atd., ale i jejich dpručený způsb implementace tak, aby nepředstavval neúměrné časvé i finanční nárky bez jasně specifikvaných a čekávaných efektů. Tyt aspekty byly při řešení mdelu MBI zvažvány a d nich se dvíjí i další pstup jeh vývje. 5. Obsah BI řešení v mdelu MBI S hledem na předchzí vymezení specifik infrmatickéh řízení nemá mdel a ani jeh BI sučást charakter aplikace, resp. aplikačníh sftware, který by byl pr daný pdnik custmizvatelný a nasazený d běžnéh prvzu. Zůstává tak v analytické rvině, jak subr systematicky uspřádaných dpručení a analytických návrhů. Business intelligence v mdelu MBI zahrnuje, vedle dílčích atributů jedntlivých úlh (viz výše), především specifikace bsahu BI řešení na úrvni dimenzinálníh mdelvání dle jeh běžných principů, (Nvtný, 2012), (Kimball, 2010). Jeh bsahem tak je: specifikace dpručvaných analytických dimenzi (služeb, aplikací, ddavatelů, nákladvých druhů, času atd.) a jejich pdstatných charakteristik, tj. krmě identifikace a názvu i: hierarchie prvků - definuje jedntlivé úrvně hierarchickéh uspřádání prvků dimenze, referenční bsah dimenze - puze na nejvyšších úrvních hierarchie, tedy tam, kde prvky mají referenční charakter, např. kategrie služeb, skupiny služeb apd., 24 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

7 Business intelligence řešení v mdelu MBI atributy záznamu dimenze včetně typu atributu, (integer atd.), řešení změny v dimenzi (SCD) a další, bvyklý zdrj dat - pr naplnění neb aktualizace dimenze, předpisy kalkulvaných prvků - výpčty s prvky dimenzí, které se pak prmítají d výsledných výpčtů ukazatelů. specifikace dpručvaných ukazatelů pr řízení infrmatiky a jejich vztahů k dimenzím. Jejich návrh je uspřádán d skupin, jak dkumentuje brázek 1. Charakteristiky ukazatelů zahrnují zejména: bsahvé vymezení ukazatele, měrnu jedntku vyjádření ukazatele, přehled dimenzí, které se k ukazateli váží, přehled dvzených kalkulací, bvyklé zdrje dat. Členění metrik MBI Suhrnné metriky Řízení služeb Řízení zdrjů Řízení rzvje a prvzu Eknmika infrmatiky Vztahy pdnik - infrmatika Návrh služeb Řízení datvých zdrjů Řízení prjektů Řízení nákladů Řízení surcingu Plánvání služeb Řízení lidských zdrjů Řešení prjektů Řízení výnsů a efektů Řízení kvality služeb Řízení technlg. zdrjů Řízení prvzu Řízení investic Bezpečnst služeb Obrázek 1: Členění metrik v mdelu MBI Příkladem takvých ukazatelů může být bjem nákladů pdle stanvených dimenzí (služeb, nákladvých druhů, prjektů, ddavatelů, času), míra utsurcingu (dle služeb infrmatiky, typu utsurcingu, ddavatelů apd.), pčet připravených a realizvaných SLA (dle služeb, ddavatelů, pdnikvých útvarů) atd. 6. Analytické aplikace Sučástí BI řešení v mdelu MBI je i návrh funkcinality jedntlivých analytických a plánvacích aplikací a standardních reprtů. V další části je uveden pr představu analytické funkcinality pskytvané mdelem MBI alespň stručný přehled těcht aplikací. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Jan Pur Analytické a plánvací aplikace jsu rzděleny d něklika skupin respektující členění blastí řízení pdnikvé infrmatiky a sučasně s tím i členění hlavních úlh řízení definvaných mdelem (viz část 3 příspěvku). Pčet aplikací je výrazně vyšší, než je dále uveden, následující přehled zahrnuje puze jejich typické příklady: 1) Strategické řízení pdnikvé infrmatiky analýzy pkrytí pdnikvých cílů a pžadavků infrmatiku v %, např. na základě metdy BSC, a t pdle pdnikvých útvarů, struktury pskytvaných služeb, analýzy a plánvání pčtu a pdílu strategických služeb a aplikací na jejich celkvém bjemu, dle struktury služeb, aplikací, ddavatelů, útvarů, analýzy a plánvání surcingu ve finančním bjemu a bjemu pracnsti (čld) dle ddavatelů, služeb, mdelů surcingu. 2) Analýzy a plánvání služeb pdnikvé infrmatiky analýzy a plánvání rzsahu pskytvaných služeb dle struktury služeb, pdnikvých prcesů, které služby pkrývají, dle útvarů, ddavatelů, analýzy infrmatických služeb pskytvaných externím zákazníkům dle služeb a struktury zákazníků, analýzy pkrytí pskytvaných služeb smluvami SLA, analýzy kvality služeb pdle stanvených úrvní kvality a dle jejich pskytvatelů, pdnikvých prcesů a útvarů. 3) Analýzy a plánvání zdrjů pdnikvé infrmatiky analýzy datvých zdrjů a jejich kvality dle struktury datvých zdrjů, klasifikace chyb a prblémů v datvých zdrjích, vlastníků datvých zdrjů, analýzy a plánvání persnálních zdrjů a jejich kvalifikace pdle prfesních skupin, kvalifikačních stupňů, druhů plánvaných neb abslvvaných kvalifikačních prgramů, analýzy a plánvání technlgických zdrjů dle jejich jedntlivých typů, ddavatelů, služeb, k nimž se vztahují 4) Analýzy a plánvání rzvje a prvzu pdnikvé infrmatiky analýzy aktuálně řešených prjektů v pracnsti a finančním vyjádření, dle typů prjektů, ddavatelů, služeb a pdnikvých prcesů, plánvání nvých prjektů dle plánvacích hrizntů, ddavatelů, služeb, k nimž se vztahují, analýzy pčtů a časvé nárčnsti prvzních incidentů a prblémů dle jejich typů, technlgických zdrjů, služeb, 5) Eknmické analýzy a plánvání v infrmatice analýzy nákladů na infrmatiku dle nákladvých druhů, služeb, aplikací a ddavatelů, analýzy a plánvání nákladů na infrmatiku dle nákladvých druhů, zdpvědnsti za náklady, fází živtníh cyklu aplikací, analýzy efektů aplikací infrmatiky v kvantitativním vyjádření i ve zvlených úrvních kvalitativních charakteristik, hdncení návratnsti investic d infrmatiky dle standardních metd (ROI, NPV atd.). 26 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

9 Business intelligence řešení v mdelu MBI Prakticky všechny uvedené aplikace nabízejí sledvání jedntlivých ukazatelů v časvém vývji a prvnání plánvaných, resp. cílvých a skutečných hdnt, jak je t bvyklé u běžných aplikací business intelligence. Následující příklad dkumentuje výše uvedené principy a je zaměřen na analýzy nákladů na infrmatiku a t pdle dimenzí nákladvých druhů, služeb, aplikací a ddavatelů, a rvněž dle dimenze času a v rzlišení plánvaných a skutečných hdnt (PS, viz dále). Sučástí datvéh tržiště mdelu MBI je tedy fakt tabulka ukazatelů nákladů prpjená na tabulky jedntlivých výše uvedených dimenzí (Nvtný, 2010). Tt dílčí databázvé schéma přestavuje brázek 2. Obrázek 2: Databázvé schéma datvéh tržiště zaměřenéh na náklady pdnikvé infrmatiky Pkud máme vytvřené všechny dimenze, lze vytvřit již příslušné OLAP kstky, v našem případě OLAP kstku pr analýzy nákladů. Příklad jejíh využití v prstředí Excel pr nákladvé analýzy infrmatiky dkumentuje brázek 3. Je zde evidentní využití kntingenční tabulky s tím, že v řádcích je pužita na vyšší úrvni dimenze Aplikace a pd ní, v jejím rámci dimenze Nákladvé druhy. Ve slupcích je pužita nejprve dimenze Ddavatele a v jejím rámci dimenze Cas. Ve vyznačeném rámečku vprav je dkumentván pužití dalších dimenzí. Je zřejmé, že na základě principů kntingenční tabulky lze definvané dimenze různě měnit, kmbinvat, využívat různu úrveň detailu (granularity) infrmací. Všechny tyt mžné kmbinace vymezují i základní funkcinalitu tét aplikace a tedy i různé SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Jan Pur phledy a mžnsti analýzy infrmatických nákladů. Mžnsti aplikace z phledu vyjádření sledvaných nákladů se dále rzšiřují prcentuální vyjádření pdle hierarchických struktur dimenzí (např. náklady na jedntlivé mduly na nákladech za celé ERP v prcentech), definvané rzdíly mezi hdntami, vývj nákladů v čase, vyjádření řetězvých a dalších indexů mezi jedntlivými časvými bdbími apd. Obrázek 3: Analýzy nákladů na infrmatiku v prstředí Excel nad OLAP kstku Puze pr dplnění prezentuje brázek 4 mžnst grafickéh vyjádření analyzvaných dat, v tmt případě výši nákladů na jedntlivé aplikace a v rámci th pdle nákladvých druhů. 28 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

11 Business intelligence řešení v mdelu MBI Obrázek 4: Analýza nákladů pdle aplikací a nákladvých druhů v grafickém vyjádření SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

12 Jan Pur Smyslem tét části článku byl vytvřit základní představu navrhvaném charakteru a bsahu uplatnění business intelligence v řízení infrmatiky, a t v rámci MBI mdelu. Jeh detailní vymezení je sučástí dkumentace a předpkládá se, že bude i bsahem publikace celkvě věnvané mdelu MBI plánvané na knec rku Závěr Řízení infrmatiky směřuje k vyšší exaktnsti a využívání systému metrik. T ukázaly průzkumy v české praxi z psledních let mezi desítkami a stvkami českých pdniků. T samzřejmě vytváří předpklady pr uplatňvání přístupů a aplikací, které jsu schpné s těmit metrikami efektivně pracvat a nabízet infrmačním manažerům pdklady pr bjektivnější rzhdvání. Na druhé straně je však nezbytné před jejich implementací udělat kvalifikvanu analyticku přípravu, aby takvá řešení nebyla na jedné straně samúčelná, neb na druhé straně neznamenala takvá pracvní zatížení, která by byla neadekvátní získaným efektům. Presentvaná mdelvá řešení, kde mdel MBI může být jedním z nich, nabízejí minimálně pdklad a pmc pr takvé analytické přípravy a následně i dpručení, která přinesla dsavadní terie i praxe. Literatura Bruckner, T., Kd dpvídá za definici pžadavků na ICT služby a jaká SLA jsu definvána v pdnicích ČR výsledky průzkumu. Systémvá integrace, 17 (4) str ISSN (print), ISSN (nline) Dhnal, J., Příklenk, O., CIO a pdpra byznysu. Praha, Grada, ISBN Dhnal, J., Hubner, M., Nákladvé hledisk v řízení infrmatiky. In: Systems Integratin 2007 Prague, Cnference Prceedings, pp ISBN Eckersn, W. W., Perfrmance Dashbards. New Jersey, Jhh Wiley & Sns EUROSTAT, New Crns, Infrmatin Sciety Statistics/Structural Indicatrs Kimball, R., Rss, M., Relentlessly Practical Tls fr Data Warehusing and Business Intelligence. Indianplis, Jhn Wiley Publishing ISBN Nvtný, O., Pur, J., Basl, J., Maryška, M., Řízení výknnsti pdnikvé infrmatiky. Prfessinal Publishing, Praha, ISBN Nvtný, O., Vříšek, J. a kl., Digitální cesta k prsperitě. Praha: Prfessinal Publishing ISBN Nvtný, O., Maryška, M., Pur, J. Business intelligence v pdnikvé infrmatice. Praha: Prfessinal Publishing, v tisku. Paladin, B., Innvative Crprate Perfrmance Management: Five Key Principles t Accelerate Results. Indianplis, Wiley Publishing, ISBN: Phillips, J. J. - Rulstne, D.,B., ROI fr technlgy prjects. Oxfrd : Butterwrth-Heinemann, ISBN Pur, J., Vříšek, J., K výsledkům průzkumu české infrmatiky. Systémvá integrace, 18 (1), ISSN (print), ISSN (nline) 30 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2012

13 Business intelligence řešení v mdelu MBI Schniederjans, M.J., Hamaker, J.L., Schniederjans, A.M.: Infrmatin Technlgy Investment: Decisin-Making Methdlgy. New Jersey, Wrld Scientific. ISBN-10: Slmn, P., Yung, R., Perfrmance-Based Earned Value (Practitiners). New Jersey, Jhn Wiley and Sns. ISBN: Vříšek, J. a kl., Principy a mdely řízení pdnikvé infrmatiky. Praha: Oecnmia. ISBN: Žák, M. a kl., Knkurenční schpnst České republiky Praha, Linde, ISBN JEL: M10, C88 Článek je zpracván jak jeden z výstupů výzkumnéh prjektu GA ČR P Advanced Principles and Mdels fr Enterprise ICT Management u Grantvé agentury České republiky SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více