Obr. 67 Soustavy vysekávání a - plocha na plochu, b - válec na plochu, c - válec na válec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 67 Soustavy vysekávání a - plocha na plochu, b - válec na plochu, c - válec na válec"

Transkript

1 VYSEKÁVÁNÍ VYSEKÁVÁNÍ Vysekávání ppíru lepenek se liší o øezání tím, že link oìlení není pøímoèrá, nýrž rùznì prvielnì i neprvielnì tvrovná v útvreh vìtšinou n ovou uzvøenýh. Vysekáváním se zhotovují rùzné polotovry i hotové výroky z ppíru lepenky. Pole funkèního prinipu vysekávíh nástrojù se rozlišuje: ) vysekávání prinipem støihu, ) vysekávání prinipem øezu. Pøi prvním zpùsou se používá vouílnýh nástrojù, ztímo pøi ruhém pruje pouze jeen nástroj proti polože. V oou pøípeh pltí stejná prvil jko pøi støíhání øezání. Pole funkèního prinipu vysekávíh strojù se rozlišují tyto soustvy (or. 67): ploh n plohu (perioiky prujíí soustv), vále n plohu, vále n vále (rotèní soustv). Or. 67 Soustvy vysekávání - ploh n plohu, - vále n plohu, - vále n vále Výro vysekávíh nástrojù ptøí o ooru nástrojáøství. Nvrhování nástrojù, resp. tvrù výsekù, které se mjí zhotovovt, ptøí o ooru zprování ppíru lepenky.

2 90 VYSEKÁVÁNÍ Or. 68 Or. 69 Or. 70 Or. 68, Vysekávání vouílnými nástroji - zvihové Or. 69, Vysekávání vouílnými nástroji - rotèními Or. 70, Vysekávání výsekovým nožem Or. 71 Or. 72 Or. 73 Or. 71, Rotèní vysekávání výsekovým nožem Or. 72, Vysekávání plnžetovým nožem - zvihové Or. 73, Vysekávání plnžetovým nožem proti rotujíí polože Or. 74 Rotèní vysekávání plnžetovými noži

3 VYSEKÁVÁNÍ DVOUDÍLNÝMI NÁSTROJI 91 Rozlišují se tyto zpùsoy vysekávání: - n prinipu støihu: vysekávání vouílnými nástroji - zvihové (or. 68), vysekávání vouílnými nástroji - rotèní (or. 69); - n prinipu øezu: vysekávání výsekovým nožem (or. 70), rotèní vysekávání výsekovým nožem (or. 71), vysekávání plnžetovým nožem - zvihové (or. 72), vysekávání plnžetovým nožem proti rotujíí polože (or. 73), rotèní vysekávání plnžetovými noži (or. 74) VYSEKÁVÁNÍ NA PRINCIPU STØIHU Vysekávání vouílnými nástroji - zvihové Horní èást nástroje se nzývá støižník, olní èást je støižná esk. Pro konstruki tìhto nástrojù pltí ooná prvil jko u nástrojù n oráìní kovù. Nástroje se upínjí o vysekávíh lisù. Pole veení støižníku se rozlišují nástroje: ) s volnì veeným støižníkem, ) se støižníkem veeným støižnou eskou, ) se støižníkem veeným voíí eskou, ) s nepøímo veeným støižníkem, e) s kominovným veením støižníku. ) Nástroje s volnì veeným støižníkem (or. 75) Støižník je veen proti støižné ese pouze funkèními orgány stroje. Pomínkou ezvného støihu je pøesné veení ernu proti stolu lisu, n nìmž je upevnìn støižná esk. Nástroji s volnì veeným støižníkem se vysekávjí jenouhé kruhové výseky neo výseky jinýh nepøíliš složitýh geometrikýh tvrù. K vysekávání menšíh výsekù se používá jenoílný støižník (prùstøižník). Pro vìtší výseky je nutný støižník vouílný (or. 76). Støižník ývá vyven pøiržovèem, který zròuje zvihání vysekávného mteriálu pøi zvihu støižníku (or. 77). ) Nástroje s veením støižníku støižnou eskou (or. 78) Støižník je veen zní èástí støižné esky. Výøez støižníku slouží souèsnì jko nkláí zrážk pøi nkláání vysekávného mteriálu. Tyto nástroje lze použít jen k vysekávání otevøenýh výsekù (prùsekù, prstovýh rohovýh výsekù po.).

4 92 VYSEKÁVÁNÍ ) Nástroje s veením støižníku voíí eskou (or. 79) Støižník je pøi pohyu proti støižné ese veen voíí eskou, které je se støižnou eskou spojen v jeen lok. Je 20 ž 30 mm vysoká slouží zároveò jko pøiržovè spolu s vložkou usnòuje veení vysekávného mteriálu. Or. 75 Or. 76 Or. 77 Nástroje s volnì vee- Støižník Støižník s pøiržovèem ným støižníkem - jenoílný mteriálu - støižná esk, - vouílný - pøiržovè - støižník Or. 78 Or. 79 Or. 80 Støižník veený Støižník veený Sloupkové veení støižnou eskou voíí eskou støižníku - støižná esk, - støižník

5 VYSEKÁVÁNÍ DVOUDÍLNÝMI NÁSTROJI 93 ) Nástroje s nepøímo veeným støižníkem (or. 80) Pøesné veení støižníku proti støižné ese zjiš ují voíí sloupky. Nástroje se sklájí z voíího postve se sloupky, z voíího rámu z vlstníh støihíh nástrojù. Voíí sloupky mohou ýt upevnìny jk n postvi, tk i n voíím rámu. Typikým pøíklem použití tìhto nástrojù je komine tiskovýh vysekávíh utomtù. e) Kominovný zpùso veení støižníku (or. 81) Pøi kominovném zpùsou se k veení nástrojù využívá jk pøímé veení voíí esky, tk i nepøímé veení sloupkové. Pomoí sloupkù je veen voíí esk, která souèsnì plní funki pøiržovèe. Ještì pøesnìjšího veení se oshuje v sestvì nástrojù, ke pomoí sloupkù je veen voíí esk i støižník (or. 82).Tìmito nástroji se vysekávjí tenké mteriály. Pole zpùsou práe se rozlišují nástroje: 1. jenouhé 2. postupové 3. slouèené - lokové 4. univerzální. Jenouhé nástroje - prováìjí pøi kžém zvihu jeen výsek (jeen provní postup). Postupové nástroje - prováìjí v i víe výsekù (postupù) souèsnì. Pøi kžém zvihu stroje se pás vysekávného mteriálu posouvá. Používá se nìkolik støižníkù, které nejprve vysekávjí vnitøní tvry (výseky) teprve potom vnìjší orysy výsekù. Délk posuvu vysekávného pásu je pøi tomto zpùsou vymezen élkou výseku šíøkou opu mezi vìm výseky (or. 83). Slouèené, lokové nástroje - N rozíl o postupovýh nástrojù, které zhotovují výseky postupnì, prováìjí lokové nástroje souèsnì v i víe výsekù pøi jenom zvihu stroje. Støižná esk je souèástí horního nástroje hlvní (orysový ) støižník je n sponím nástroji. Nproti tomu støižníky n vysekávání otvorù uvnitø výsekù jsou souèástí horního nástroje. Funki støižné esky plní sponí støižník, v nìmž jsou otvory se støižnými hrnmi (or. 84). Univerzální nástroje - Výro vouílnýh nástrojù pro vysekávání rùznýh výsekù je velmi náklná vypltí se jen v pøípeh, ky uou použity pro výrou velkýh sérií neo pøi prvielnì opkovné výroì výsekù (npø. pivníh tákù, tìsnìní, polotovrù pro velké série výrokù po.). Or. 81 Kominovný vysekáví nástroj - hlv støižníku, - voíí sloupky, - voíí esk, - voíí pouzro, e - støižná esk, f - sponí lok e f

6 94 VYSEKÁVÁNÍ e g f Or. 82 Kominovný zpùso veení støižníku i støižné esky - hlv støižníku, - veení hlvy støižníku, - voíí sloupky, - voíí esk, e - voíí pouzro, f - støižná esk, g - sponí íl Or. 83 Or. 84 Postupový nástroj Slouèený lokový nástroj - støižná esk, - pás vysekávného mteriálu, - výsek Or. 85 Znázornìní mìnitelného nstvení univerzálníh nástrojù - mìnitelná rozteè nástrojù

7 VYSEKÁVÁNÍ DVOUDÍLNÝMI NÁSTROJI 95 Ve výroní prxi, zejmén pøi výroì krtonáží, je tøe vysekávt i rùzné pøíøezy potøené jen v menšíh sériíh. Vysekávné tvry se u rùznýh typù pøíøezù opkují mìní se jen jejih rozmìry neo rozmístìní tìhto tvrù n ploše pøíøezu (prùsek, výsek rohù po.). Pro tyto úèely jsou urèeny univerzální nástroje uprvené pro snné upnutí o jenouhýh vysekávíh strojù, neo jenouhé vysekáví stroje s pevnì upnutými nástroji, jejihž záìr støihu, vzhleem k rozmìru výsekù, je seøiitelný (or. 85). Univerzální stroje jsou nástrojovì vyveny pro rùzné tvry opkovnýh výsekù. Tvry rùznýh krtonážníh pøíøezù i pøíøezù z ppíru jsou tìmto nástrojùm pøizpùsoovány. Sestv nástrojù n stroji ovoluje vyráìt rozmìrovì neomezenou øu rùznýh pøíøezù (v rámi né provní šíøky stroje). Typikým je univerzální vouílný nástroj n vysekávání rùzné élky (or. 86). f e Or. 86 Nástroj n vysekávání prùsekù - upíní ržák støižníku, - støižník, - støižná esk, - støižné hrny, e - mezer pro vkláání lepenky, f - voíí esk Støižník je veen voíí støižnou eskou (voíí ostruhou). U tohoto nástroje je šíøk prùseku án šíøkou støižníku rozteèí støižnýh hrn støižné esky. Vzálenost prùseku o hrny pøíøezu mùže ýt rùzná uprvuje se nstvením nkláího prvítk, které vymezuje polohu lepenkového pøíøezu k nástrojùm. Mximální élk prùseku e je án rozteèí mezi špièkou støižníku èelem jeho voíí ostruhy (or. 87). mx Or. 87 Støižník prosekávího nástroje e mx

8 96 VYSEKÁVÁNÍ Nástroje se upínjí n upíní øevno o nástrojového lùžk univerzálního vysekávího stroje (or.88). Sestv nástrojù ve stroji umožòuje vysekávt i lepenku (složku ppíru) rùznýh tlouštìk. Šíøku prùseku lze mìnit úprvou rozteèe hrn støižníku výmìnou støižníku. Délk prùseku je seøiitelná polohou nkláího pøíložníku poloh prùseku n pøíøezu rùzným nstvením polohy nkláího prvítk. Poèet prosekávíh nástrojù se volí pole potøey (or. 89). Jejih rozteèná vzálenost je v šíøi stroje seøiitelná, ož umožòuje výrou kriovýh pøíøezù v rùznýh rozmìreh. Do vývy univerzálního vysekávího stroje ptøi tké nástroje n vysekávání rohù pøíøezù (or. 90): v kolmo k soì pøistvené støižníky proti nim støižné hrny støižné esky. Or. 88 Sestv nástrojù v univerzálním vysekávím stroji - ržák støižníku, - støižník, - nástrojové øevno, - upnutí o øevn, e - ržák støižné g g h g i esky, f - nástrojové lùžko, g - upíní zøízení, h - orzové prvítko, i - pøíložník, j - støižná esk f j e B L B L B H B H L B Or. 89 Sestv nástrojù pro vysekávání krie s klopným uzávìrem - vysekáví stroj, - prosekáví nástroje, - nstvitelná nkláí prvítk, - pøíøez

9 VYSEKÁVÁNÍ DVOUDÍLNÝMI NÁSTROJI Or. 90 Nástroje pro vysekávání rohù Or. 91 Kominovné prosekávání rohové prosekávání Sestv tøí prosekávíh nástrojù jené soustvy nástrojù n vysekávání rohù v univerzálním vysekávím stroji umožòuje vysekávt jenu strnu pøíøezu n skláí krie s klopovým uzávìrem vèetnì tvru spojoví záložky. Pro vysekávní rohù je používán jenouhý víeúèelový vysekáví stroj, n nìmž se rozmìry vysekávnýh rohù seøizují polohmi nkláíh prvítek (or. 90). Nìkteré jenouhé stroje n vysekávání rohù mjí nástroje oplnìny prosekávím nástrojem (or. 91). Stroje s tìmito kominovnými nástroji se používjí pro výrou lepenkovýh pøíøezù n vouílné krie s klopovým uzávìrem vèetnì tvru spojoví záložky. N univerzálníh strojíh oøe nástrojovì vyvenýh lze vysekávt pøíøezy pro vouílné krie skláèky s klopovým, zásuvným i ouškovým uzávìrem (or. 92). Prùìh støihu pøi vysekávání vouílnými nástroji Pro vysekávání jenouhýh, n ovoì neuzvøenýh útvrù (npø. pøi vysekávání rohù) jsou støižnými nástroji plohé nože. Jsou-li øity nožù prlelní, proíhá støih po elé éle støižnýh hrn souèsnì. Je ùležité, z je o støih pøíèný neo poélný, popø. šikmý (vzhleem k rozílné pevnosti ve støihu).

10 98 VYSEKÁVÁNÍ Støižná síl se vypoète pole vzore: ke F je støižná síl (N), stø l - støižná élk (mm), s - tlouš k mteriálu (mm), F stø = l. s. t, t - pevnost mteriálu ve støihu pøíèná (MP) Or. 92 Rùzné možnosti vysekávání n univerzálním vysekávím stroji

11 VYSEKÁVÁNÍ DVOUDÍLNÝMI NÁSTROJI 99 Je-li støižná élk souètem vou úsekù, z nihž kžý má jinou polohu støihu ke smìru výroy, poèítá se støižná síl pro kžý úsek zvláš, pøi použití rozílné pevnosti ve støihu. Souhrnná síl je souètem oou sil. V prxi stèí poèítt s prùmìrnou pevností ve støihu, která je ritmetikým prùmìrem pøíèné poélné pevnosti mteriálu ve støihu. Vysekávjí-li nástroje pøi sklonìném øitu støižníku po úhlem, použije se k výpoètu støižné síly vzore: F stø = s 2. t. otg, ke F je støižná síl, stø s - tlouš k mteriálu, - úhel sklonu øitu horního nože, t - pevnost mteriálu ve støihu poélná. Pøi vysekávání rohù, ky jeen støižník má úhel sklonu nože ruhý, kolmo k nìmu 1 postvený, má úhel sklonu øitu, ue okmžitá støižná síl án vzthem: 2 Okmžitá støižná síl potøená pro vysekávání vouílnými nástroji se vypoèítává pole známýh vzorù pltnýh pro okmžitý záìr støihu v ovoovýh linkáh výseku, ke støih proíhá souèsnì. F stø = s 2. ( t otg 1 + t otg 2 ) Or. 93 Sklony øitù støižníku - øit sklonìný - voustrnnì sklonìný - voustrnnì ostøenì sklonìný Or. 94 Geometriké znázornìní støižnýh hrn pøi prosekávání støižníkem se špièkou Pøi vysekávání výsekù s uzvøeným ovoem (npø. kruhového výseku, výsekù otvorù j.) je potøená støižná síl ovlivnìn konstrukí støižníku sklonem øitù jenotlivýh èástí støižníkù, které v okmžiku støihu pùsoí souèsnì. Sklon øitù u støižníkù mùže ýt jenostrnný neo voustrnný (or. 93).

12 100 VYSEKÁVÁNÍ Pøi vysekávání prùsekù støižníkem se špièkou (or. 94) ue optimální støižná síl (prùsek kolmo n smìr výroy lepenky) ke F je optimální okmžitá støižná síl, stø s - tlouš k vysekávného mteriálu, t - pevnost mteriálu ve støihu pøíèná, t - pevnost mteriálu ve støihu poélná, F stø = 2 s 2 t (otg + otg ) + s t - úhly sklonu øitu støižníku, - šíøk støižníku. Vysekává-li se kominovnými nástroji (vysekávání otvorù,prùsekù po.), ky soustv nástrojù má v i víe smosttnýh støižníkù, lze jejih výšku ostupòovt tk, y vysekávly postupnì. Rozíl v jejih výše musí ýt úmìrný tlouš e vysekávného mteriálu nesmí ýt pøíliš velký. Kyy ruhý støižník zèl vysekávt teprve tehy, kyž první støižník již výsek provel, yl y postup vysekávání trhvý. Ostupòování výšek støižníku má ýt tkové, y rozíl výšek po soì násleujííh záìrù neyl vìtší než hlouk proniknutí støižníku o vysekávného mteriálu. Tím se osáhne plynulého prùìhu výseku. Or. 95 Or. 96 Støižná vùle mezi støižnými hrnmi Postup støihu støižníku støižné esky - nmáhání mteriálu v ohyu, - støižná vùle - vznik trhlin proti hrnám øitù, - mimoìžnost trhlin pøi nesprávné mezeøe mezi nástroji, Pøi vysekávání výsekù s uzvøeným ovoem je tøe poèítt s urèitou mezerou mezi støižnými nástroji, tzv. støižnou vùlí (or. 95). Støižná vùle ovlivòuje potøeu støižné síly hlvnì kvlitu støižnýh hrn. Støižná vùle pøímo ovlivòuje prùìh støihu. Støíhný mteriál je pùsoením øitù nožù nejprve víe neo némì stlèován, tey nmáhán v thu. Pøekoná-li pùsoíí støižná síl pevnost støíhného mteriálu v thu, oje k jeho "pøetržení". Pøi støihu houževntýh lepenek vznikjí

13 VYSEKÁVÁNÍ DVOUDÍLNÝMI NÁSTROJI 101 v okmžiku pøekonání pevnosti ve støihu trhliny n oou strnáh støíhného mteriálu smìøujíí o øitu støižníku støižné esky proti soì (or. 96). Pomínky pøi støihu jsou optimální, je-li smìr trhlin prlelní se spojnií støižnýh hrn, tj. kyž se trhliny setkjí. V tom pøípì vzniká kvlitní ploh profilu støihu potøe støižné síly z nýh pomínek je minimální. Jestliže se trhliny míjejí, ož závisí n šíøe mezery mezi noži, vzniká nerovná, otøepná ploh profilu støihu, zpùsoená násilným otržením vrstev lepenky. V tkovém pøípì je zpotøeí vìtší tržné síly. N prùìh støihu má znèný vliv stv ostøí nože. Pøi otupeném noži je poíl nmáhání støíhné lepenky v thu ž o okmžiku pøekonání pevnosti ve støihu vzniku trhliny vìtší než pøi støihu ostrým øitem. Pøi støihu tupými noži je tøe ž tøikrát vìtší støižné síly. Rovnìž smìrová oriente trhliny souvisí se stvem nože. Optimální pomínky pøi støihu nstnou tehy, jsou-li støižné nože ostteènì ostré je-li mezi nimi správná mezer - støižná vùle (or. 97). s min opt mx Or. 97 Shémtiké znázornìní velikosti mezery mezi nástroji Ze shemtikého znázornìní je zøejmé, že optimální šíøk mezery mezi nástroji závisí n tlouš e vysekávného mteriálu s n fyzikálnì mehnikýh vlstnosteh støíhné lepenky (pøeevším n její ojemové hmotnosti, pevnosti v thu pevnosti ve støihu). Pro prktiké použití se oporuèuje volit velikost støižné vùle pole tlouš ky vysekávné lepenky v tìhto honotáh: Tlouš k lepenky (mm) Støižná vùle (mm) o 0,4 0,004-0,010 0,5-0,8 0,011-0,020 0,9-1,6 0,021-0,040 1,7-2,5 0,040-0,060 2,5-4,0 0,060-0,100 o 4,0 0,100-0,200

14 102 VYSEKÁVÁNÍ Pùvoní støižná vùle se roušením nástrojù mìní. Pøi èstém roušení se støižná vùle zvìtší ntolik, že okrje vysekávné lepenky jsou otøepné, mjí zátrhy výènìlky vrstev vláken i pøi správném øitu nože. Tkto opotøeovné nástroje se musí onovovt. N zhování støižné vùle pøi ovou støižnýh hrn má tké vliv správné upnutí støižníku pøesné vymezení polohy støižné esky ve vysekávím stroji (lisu). Os sloupku, kterým se støižník pøipevòuje o ernu lisu, musí proházet tìžištìm støižnýh sil pùsoííh n ovou støižníku. Jink ohází k nerovnomìrnému, resp. jenostrnnému ztížení nástrojù i stroje (opotøeení pouzer i ložisek). Tím se mìní støižná vùle n ovou støižnýh hrn kvlit støihu se zhoršuje. Tìžištì støižnýh sil nelze zmìòovt s tìžištem plohy výseku. U symetrikýh orzù leží tìžištì sil vžy n osáh soumìrnosti á se snno zjistit. Složitìjší orze se rozklájí o ílèíh úsekù se známým tìžištem sil. Z nih se zjiš uje souhrnné tìžištì sil uï výpoètem, neo grfiky pole oenýh prviel mehniky Rotèní vysekávání vouílnými nástroji Rotèní vysekávání vouílnými nástroji je zloženo n prinipu støihu kruhovými noži, pøièemž øity nožù nestøíhjí po elém ovou, nýrž jen ve vymezeném úseku (or. 98). Hrny olního rotujíího nástroje plní funki øitù vou kruhovýh nožù vymezují šíøku prùstøihu - prùseku. Ve štìrinì se protáèejí jeen neo v segmentové nože upnuté n horním nástroji; hrny tìhto nožù plní funki øitu pøeènívjí pøes støižné hrny olního nástroje. Èel segmentovýh nožù optøená ostruhmi vysekávjí užší strny prùsekù n prinipu øezu (ez položky). f e g h Or. 98 Soustv rotèníh vysekávíh nástrojù - nožový ržák, - pryžová pøítlèná položk, - šrouy, - nožový segment, e - sponí nožová návleèk, f - sponí nùž, g - mezikruží, h - ostròovè lepenkového opu

15 ROTAÈNÍ VYSEKÁVÁNÍ DVOUDÍLNÝMI NÁSTROJI 103 Segmentový nùž je uï jenoílný pole potøey vymìnitelný, neo je sestven z nìkolik ílù. Nože jsou pøipevnìny k ržáku pomoí šrouù. Šíøk nožù mùže ýt rùzná pole ní lze uprvit rozteè støižníku hrn olního nástroje. Polohu nožù n ovou horního nástroje lze volit i liovolnì pole potøey, tj. pole rozmìrovýh proporí vysekávného pøíøezu. Tímto zpùsoem jsou vysekávány pøiøezy n skláí krie s klopovým uzávìrem (u slotrù). Tyto pøíøezy mjí u jené linky ohyu v prùseky, které lze vysekávt vìm segmentovými noži pøi jené otáèe, neo pøi vìtšíh rozmìreh jením nožem pøi vou otáèkáh. Prùmìr vysekávíh nožù je u stroje nemìnný. Jejih ovo vymezuje mximální rozmìry pøíøezù, které lze n stroji vysekávt. Souèet élky vou prùsekù (neo élk jenoho prùseku) rozteèe mezi prùseky (ke není prováìn výsek) se musí rovnt ovou øitu nožù, neo musí ýt krtší. Pøitom je nutné poèítt s urèitou mezerou mezi vìm z seou nklánými rhy (or. 99) B H B B (L min = 850) L = 1380 B 450 Or. 99 Znázornìní rozmìrovýh proporí pøi vysekávání - jenou otáèkou se vìm noži, - vìm otáèkmi jením nožem, B - hlouk prùseku, H - rozteè mezi vìm prùseky Pøi výseku vìm noži pøi jené otáèe pltí vzth: p - k = > 2B + H ke je prùmìr nožù (mm), B - élk prùseku (mm), H - rozteè mezi prùseky (mm), k - mezer mezi vìm rhy.

16 104 VYSEKÁVÁNÍ Pøi výseku jením nožem pøi vou otáèkáh je p > = B + H Celková šíøk vysekávného pøíøezu mùže ýt o élku prùseku elší, než je ovo nožù je urèen vzthem: l = p +B ke l je šíøk pøíøezu (mm), - prùmìr nožù (mm), B - élk prùsekù (mm), H - rozteè mezi prùseky (mm). (Pro mezeru mezi rhy je v tom pøípì k ispozii elá honot H + k.) Mezer mezi vìm z seou násleujíími rhy ývá u strojù rozílná pohyuje se mezi 40 ž 80 mm. V rámi tìhto honot lze liovolnì uprvovt rozmìry prùsekù (které urèují šíøku klopy uzávìru pøíøezu zhotovovné krie). Vzthy tìhto rozmìrù lze pro ìžnou prxi znázornit grfiky. Vstup rhù z nklèe o stroje je vázán n vžy stejné postvení vysekávíh nožù. Tk je zjištìno, že o prùseky jsou u kžého pøíøezu správnì umístìny. Rotèní vysekáví stroje ývjí vyveny tøemi i víe soustvmi prosekávíh nástrojù. Seøizují se entrálnì pøi uvolnìní nožù pomoí istnèního prvítk rozmìry se nstvují pole mìrné stupnie vyznèené n ovou nožového høíele. Po seøizení se nože v nstvené poloze upevní. Seøizují se po nstvení výhozí funke nklèe. Or. 100 Znázornìní sestvy vysekávíh nástrojù n høíelíh - prosekáví nástroje, - nástroje pro výsek spojoví záložky (výsekový nùž mùže mít polohu kolmou neo šikmou ke smìru otáèení) U moerníh strojù se nstvují soustvy nástrojù v šíøi stroje i segmentové nože utomtiky, pole urèeného progrmu n ovláím pnelu.

17 VYSEKÁVÁNÍ VÝSEKOVÝM NOŽEM 105 Vysekávný rh je pøi vysekávání pevnì veen soustvou voííh válù (nìky i pomoí nástrojù - pøítlkem pryžové vložky n ržáku horníh nožù proti sponímu nástrojji). Op lepenky z prùseku propá mezi sponí nože, oku je ostròován nstveným ostròovèem. Sestv prosekávíh nástrojù n høíelíh vysekávího stroje je zprvil oplnìn soustvou vysekávíh nástrojù, které vysekávjí tvr spojoví záložky krie (or. 100). Je o soustvu, která pruje n prinipu øezu ue popsán v lšíh kpitoláh VYSEKÁVÁNÍ NA PRINCIPU ØEZU Vysekávání výsekovým nožem Tento zpùso vysekávání je zložen n prinipu øezu. Výsekový nùž je vlstnì tvrovný nùž tk, že jeho øit tvoøí zprvil uzvøený orys výseku. Nùž vysekává ppír neo lepenku v elýh stozíh proti mìkké polože (lepenk, fólie z plstiké hmoty) (or.101). Or. 101 Vysekávání výsekovým nožem - výsekový nùž, - vysekávný mteriál, - položk K vysekávání se používjí mostové (neo rmenové) vysekáví stroje, pøi ruèním ložení nože n vysekávný mteriál, neo utomtiké vysekáví stroje s pevnì upnutým nožem. Potøe øezné síly závisí n: éle øitu nože ( n jeho tvru), úhlu øitu nože, stvu ostøí nože výše stohu vysekávného mteriálu, vlstnosteh vysekávného mteriálu. N rozíl o øezání n øezím stroji není vysekávný mteriál pøe øezem lisován pøítlkem lisovího øevn. Pøiržovè, tj. pružná vložk (pórovitá pryž) vkláná o vnitøního prostoru nože zmíròujíí vyoulení pøíøezù. Neo vyhzovèe mjí jen pomonou úlohu lisoví øevno nenhrzují. Proto je prùìh eformí stohu pøi vysekávání, zpùsoenýh tlkem nožù, jiný než pøi øezání. Tvrovný nùž tké zpùsouje, že pomínky pøi vlstním prùìhu øezu jsou olišné, protože opor, který kle vysekávný mteriál èelu klínového nože, se neprojevuje pouze v jené kolmé rovinì, jk tomu je pøi øezání, nýrž n èlenitém ovou vysekávího nože v nìkolik kolmýh rovináh v rùznýh smìreh.

18 106 VYSEKÁVÁNÍ Prùìh øezu pøi vysekávání Tlkem øitù nožù se v první fázi víe neo ménì stlèují vrhní vrstvy stohu vysekávného mteriálu. Støe vrhníh vrstev výsekù se vyouvá. Tto eforme vysekávného stohu proíhá ž o okmžiku, ky se pøekoná opor vysekávného mteriálu nùž vnikne o stohu. Stlèování vrhníh vrstev jejih nmáhání v ohyu i v thu je tím vìtší, èím "mìkèí" je stoh. Tvrost stohu lze honotit pole jeho stlèitelnosti. Pokusnì se zjistilo, že stlèení je pøi konstntním tlku 150 kp: u køíového ppíru 15 % u oálkového ppíru 18 % u heváného ppíru 27 % Stlèitelnost souvisí s ojemovou hmotností ppíru s jinými mehnikými vlstnostmi vysekávného mteriálu. Rozsh eforme stohu je ále zvislý n stvu øitu nože. Èím víe je nùž otupen, tím vìtší je stlèení stohu pøe okmžikem zhájení øezu. Deforme stohu zpùsouje rozmìrové úhylky vrhníh vrstev výsekù. U mìkkýh, neostteènì prùtžnýh mteriálù mùže vlivem protžení vrhníh vrstev ojít k pøetržení vrhníh výsekù (zprvil pøíènì ke smìru výroy v ùsleku menšího protžení). Nìky ohází k trhání u øeznýh hrn. Rozmìrové úhylky jsou rùzné pole ruhu vysekávného mteriálu i pole stvu øitu nože. Tké prùìh sil zvisí n ruhu vysekávného mteriálu. (or. 102). Víe neo ménì strmý vzestup sil pùsoí pøi stlèování stohu o okmžiku záøezu. Dlší mírný vzestup po zpoèetí vlstního øezu souvisí s klínovým tvrem nože. Strmý pokles síly ovliòuje úvr øevn stroje, ky nùž zùstává zøíznut ve stohu. N prùìh sil pøi vysekávání má vliv tké úhel øitu nože, stv jeho ostøí výšk stohu. Nùž vniká o stohu rùznou ryhlostí pole ruhu pohonu stroje. Prùìh øeznýh sil jejih velikost ovlivòuje též poloh nože n stohu, neo nástroj musí pøekonávt rùznì velký opor vysekávného mteriálu: pøi okrji stohu je opor tøení mezi nožem mteriálem menší než pøi výseku uprostøe stohu. N/m Or. 102 Grfiké znázornìní prùìhu sil pøi vysekávání ppíru - oálkového, - køíového, - heváného

19 VYSEKÁVÁNÍ VÝSEKOVÝM NOŽEM 107 Dlším fktorem, který ovlivòuje prùìh øeznýh sil, je poíl z elkového ovou øitu nože n poloze pøíèné poélné ke smìru výroy ppíru neo lepenky. Snh optimálnì využít plohu rhu vee k tomu, že je výsek umís ován ž k okrji stohu vynehávjí se minimální mezery mezi jenotlivými stohy výsekù. To všk není vžy možné, neo tvrovný nùž má tvry øitu v rùznýh úhleh zkøivení. Klínový tvr nože zpùsouje rùznosmìrné pùsoení horizontálníh složek sil, které vysekávný mteriál v závislosti n jeho vìtší neo menší pevnosti otlèují z okolí klínu nože zpùsoují ntrhávní stohu ve smìru vnì o zkøivení nože (or. 103). Stoh poškozený trhlinou nelze použít k výroì lšího výseku. Z normálníh pomínek musí ýt oržován vzálenost nože o okrje stohu minimálnì si 5 mm mezi výseky se má ponehávt si 3 mm široká mezer (pole ruhu vysekávného mteriálu). F 1 F 2 F F 1 F 1 Or. 103 Znázornìní pùsoení sil n vznik trhlin stohu - geometrie pùsoení sil, - výsekový nùž, - trhlin stohu. Výsekové nože Nejjenoušším výsekovým nožem je tzv. prùojník, ones používný k vysekávání otvorù v lepene, v tìsnìní, le i pøi vzorkøskýh príh. Vysekávání výsekovým nožem (výseèníkem) se nes èsto upltòuje nejen pøi zprování ppíru, le i kùží, fólií z plstikýh hmot, textilu po. Or. 104 Výseèník

20 108 VYSEKÁVÁNÍ Používjí se tyto ruhy výsekovýh nožù: 185 O 02 O Or. 105 Jenoílný nùž - výsekový nùž, - vysekávný mteriál, - položk, - pøíkl rozmìrù nože v mm ) jenoílné nože (or. 105) - slouží k vysekávání ovoù výsekù, jko jsou npø. etikety, výseky n výrou sáèkù, oálek po., ) víeílné nože (or. 106) - které pøi jenom postupu souèsnì vyseknou víe výsekù (lze srovnt s lokovými nástroji n prinipu støihu), ) seøiitelné nože (or. 107) - které jsou umístìny n rámu; používjí se k vysekávání rohù, prùsekù po. zejmén pøi èstýh zmìnáh rozmìrù výsekù (speiální sáèky), Or. 106 Víeílný výsekový nùž

21 VYSEKÁVÁNÍ VÝSEKOVÝM NOŽEM 109 Or. 107 Seøiitelný výsekový nùž - rohový nùž, - seøizoví lišt rámu, - vyrovnáví kolíky, - upíní šrou ) výsekové nože s vyhzovèem (or. 108) - které mjí v noži vestvnìou opruženou oelovou esku sloužíí k vysunutí výseku (stohu); tyto nože se tké mohou pevnì upínt o vysekávíh strojù. Výsekové nože mohou mít rùzný tvr. Vyráìjí se zprvil kováním z plohé nástrojové (uhlíkové) oeli. Nože pro vysekávání kruhù menšího prùmìru se mohou zhotovovt soustružením. Nože zhotovují zkušení nástrojáøi tvrovým kováním, pilováním o pøesnýh tvrù, klením popouštìním. Dùležitou pomínkou pøi výroì nožù je pøesná rovnoìžnost roviny øitu nože s rovinou temen nože. Tto rovnoìžnost se musí zhovt i pøi roušení nožù po jejih otupení. Výšk nožù se pohyuje zprvil mezi 45 ž 100 mm, pole možnosti nstvení funkèíh orgánù vysekávího stroje. Or. 108 Vysekáví nùž s vyhzovèem výseku - vyhzoví esk, - tlková pružin, - voíí sloupek, - voíí pouzro.

22 110 VYSEKÁVÁNÍ Používjí se nože s jenostrnným neo voustrnným øitem (or. 109). Jsou to: ) nùž s vnìjším øitem - výsek je uvnitø nože. Úhel øitu nože je 15 ž 18. Vnitøní svìtlost (prùmìr) se zvìtšuje smìrem o øitu k temeni o 1 ž 1,5 %, èímž se pøehází svírání výsekù, ) nùž s vnitøním øitem - výsek leží vnì nože op je uvnitø nože. Vnìjší prùmìr se zmenšuje smìrem nhoru o 0,5 ž 0,8 %, ) nùž s voustrnným øitem - úhel øitu ývá kolem 10. Ostøí nože je v jené tøetinì tlouš ky nože (smìrem o vnitøku nože), ) nùž s voustrnným øitem pro vysekávání èlenitìjšíh tvrù, u kterého je výsek uvnitø neo i vnì nože. Dvoustrnný øit se používá tké tehy, kyž má ýt využit vysekávný mteriál vnì i uvnitø øitu nože (ìtské hry, sklánky, leporel, puzzle po.). Pøi roušení nožù s voustrnným øitem se otížnì oržují rozmìry výsekù i roviny øitu nože. Pøi výroì etiket reliéfnì rženýh nálepek se používjí kominovné rzíí vysekáví nástroje. V tom pøípì jsou vysekáví nože zuovány o rziíh nástrojù. Or.109 Nože s jenostrnným voustrnným øitem - nùž s vnìjším øitem, - nùž s vnitøním øitem, - nùž s voustrnným øitem, - nùž pro vysekávání èlenitýh tvrù Nožùm se musí vìnovt náležitá péèe. Nutnost pøesné rovnoìžnosti øitu temen nože yl již zùrznìn. Není-li tto pomínk splnìn, ohází k jenostrnnému ztìžování stroje. Neleží-li øit nože v jené rovinì vznikjí otøepné okrje výsekù, y ošlo k oseknutí, musí ýt nùž pøíliš hluoko vtlèován o položky. Pøi roušení nožù se musí pøesnì zhovt pøíslušný úhel øitu. K roušení nožù pøi zhování úhlu øitu slouží speiální rusky (or.110).

23 ROTAÈNÍ VYSEKÁVÁNÍ VÝSEKOVÝM NOŽEM 111 Or. 110 Funkèní shém speiální rusky n nože Pro snnìjší pronikání nože o vysekávného mteriálu optøuje se jeho øit vrstvièkou tuku. Nùž je pøi vysekávání okláán øitem n lok prfínu neo n plstìnou položku npuštìnou olejem neo mýlovou voou. Vysekává se n mostovýh, kruselovýh neo klouovýh vysekávíh strojíh, popø. n strojíh s výkyvným pøítlèným rmenem, to ze stohu rhù, le i z pásù ovíjenýh z nìkolik kotouèù. Vysekáví položk mùže ýt z rùzného mteriálu. V prxi se osvìèily tyto položky: ) øevìný šplek sestvený z kostek jsnu neo z ílého neo èerveného uku. Kostky jsou pevnì sevøeny v rámu potom ještì zuovány o pøesné roviny. Jsou sestveny tk, že smìr rùstu øev je kolmý. K proloužení použitelnosti se n øevìný šplek kle ještì lepenk, ) položková lepenk - vyroená z louhýh vláken preprovná mýlovou voou neo lnìnou fermeží, ) fólie z plstikýh hmot - používá se esek z PVC neo z kominovnýh hmot. Jejih výhoou je, že vzniklé jizvy lze pomoí pøíslušného rozpouštìl zelit, tkže vznikne opìt oøe použitelná hlká ploh Rotèní vysekávání výsekovým nožem (or. 111) Pøi tomto zpùsou vysekává mteriál rotujíí nùž proti mìkké rotujíí polože, tey n prinipu øezu. Nùž se upíná o ržáku nszeného n horní høíeli. Položkou je fólie z lepenky, plstu neo mìkkého kovu, pøipevnìná n plášti rotujíího vále - nástroje upnutého n høíeli. Nože prováìjíí výsek v riálním smìru mjí ostøí tvru kruhové úseèe, nože pro výsek souìžný s osou válù mjí ostøí rovné - prlelní s osou válù. Pro šikmé výseky se používá nožù se spirálovým tvrem ostøí. Tvr spirály se øíí úhlem sklonu hrny výseku. Výsek opu je npihován n jehly, které ho unáší ve smìru rote sponího vále. Z jehel se op vyhzuje jenouhým ostròovèem pá n trnsportní pás, který ho vynáší ze stroje. Soustvu nástrojù n stroji lze seøizovt pole požovnýh rozmìrù výsekù. Zprvil se tyto soustvy nástrojù kominují s rotèními prosekávími nástroji u slotrù.

24 112 VYSEKÁVÁNÍ Výsekové nože oyèejnì oává výroe stroje. Pøi jejih roušení je ùležité zhovt pøesný kruhový tvr ostøí. Prùmìry horního nože sponí položky ývjí rozílné, y se zjizvení položky postupnì rozložilo n elou její plohu. Položku lze po znehonoení vymìnit neo onovit. Prinip rotèního vysekávání se nes používá nejen k vysekávání pøíøezù jenouhého tvru (spojovíh záložek u kolpovýh kri), le i k vysekávání rùznýh èlenitýh útvrù (npø. sklátelnýh pøíøezù). Nástroje se používjí v sestvì s rotèními prosekávími nstroji n høíelíh slotru, které v rùznýh rozmìrovýh setváh vysekávjí pøíøez, npø. n krii spojovnou zásuvnými spoji. V prxi se používá i mnoh jinýh vrint. Èsto se setkáváme s vysekáváním nosnýh rukojetí u onosnýh olù po. Or. 111 Sestv rotèníh vysekávíh nástrojù - ržák nože, - upíní ržáky, - výsekový nùž, - pøíhytk nože, e - ržák položky, f - návleèk, g - položk (kov), h - položk (fólie z plstiké hmoty), i - upíní šrou, j - ostròovè opu, k - jehly pro npihování opu Výsekové nože se používjí tké pøi vysekávání rukojetí n strojíh pro výrou ppírovýh nákupníh tšek, pøi vysekávání okénk u oálek neo u sáèkù, pøi rotèním vysekávání etiket i pøi vysekávání synhronizèníh otvorù n liíh mteriáleh. Mnohy se tento prinip upltòuje v sestváh rùznýh kominovnýh strojù. Výro nástrojù pro tento zpùso vysekávání je velmi nároèná zývá se jí zprvil výroe strojù. Výroe strojù oává pro tento úèel speiální rousií stroje, které umožòují oržet pøi roušení geometriký tvr linek ostøí.

25 VYSEKÁVÁNÍ PLANŽETOVÝM NOŽEM Vysekávání plnžetovým nožem Vysekávání plnžetovým nožem - zvihové Vysekávání ppíru lepenek vouílnými nástroji n prinipu støihu i vysekávání výsekovými noži má vele øy výho i své nevýhoy. Nástroje pro tvrovì èlenité výseky neo pro vysekávání ve vìtšíh ploháh jsou pomìrnì rhé univerzální nástroje lze použít jen pro jenouhé opkovné tvry výsekù. Ryhlému rozvoji krtnážní výroy v poèátíh nšeho století, zejmén rozvoji výroy potištìnýh skláèek trièní zpùsoy vysekávání plnì nevyhovovly. Rùznoroý sortiment v mlýh, støeníh i velkýh sériíh rostouí požvky n tvrovì složitìjší výroky vely ke znèné spotøeì rhýh nástrojù. Proto se usilovnì hlely zpùsoy, jk jejih konstruki výrou zjenoušit. Z typogrfikýh zpùsoù linkování, ržení linek ohyu perforování se postupnì vyvinul nový tehnologiký zpùso vysekávání plnžetovými nástroji, který nes zel ovlál krtonážní tehniku. Splòuje všehny požvky moerní krtonážní výroy. Nástroj ovoluje sružovt operi vysekávání s lšími tehnologikými postupy, kterými se vytváøejí linky ohyu (ryhování, nøezávání) neo linky oìloví (perforování). Pùvoní použití (typogrfiké linkování "ržení" linek ohyu) lo nástroji název linková rznie. V oorné terminologii se nes používá název plnžetový vysekáví nástroj, ovozený o plnžetovýh nožù i rýhovíh nástrojù o vysekávání jko hlvní opere, kterou nástroj vykonává. Poznámk: Plnžetové nástroje prováìjí i jiné opere, o kterýh ue pojenáno v lšíh kpitoláh (tj. nøezávání, perforování rýhování); tto kpitol se omezí pouze n prinip vysekávání plnžetovým nožem. O zhotovování plnžetovýh vysekávíh nástrojù i o funkèníh prinipeh vysekávíh strojù ue pojenáno v lšíh kpitoláh Vysekávání plnžetovým nožem (soustv ploh - ploh) Pøi tomto zpùsou vysekávání oìlují rovné, zkøivené i nejrùznìji tvrovné plnžetové nože vszené zprvil o pøekližkové esky, výseky z lepenky v plošnýh tvreh orysovì vymezenýh øity nožù. Nože oìlují lepenku prinipem øezu, tj. vnikáním øitu o lepenky uložené n sponí protitlkové ese stroje, to pùsoením tlku, který vyvozuje vysekáví stroj. Zklesnutí výsekù mezi øity nožù znemožòují pružné pryžové vyhzovèe, jimiž jsou nože oloženy tk, že pøevyšují vrholy jejih øitù (or. 112). Or. 112 Prinip vysekávání plnžetovým nožem - pøekližková esk, - plnžetový nùž, - pryžové vyhzovèe, - vysekávná lepenk, e - vysekáví položk e

26 114 VYSEKÁVÁNÍ Oonì jko pøi øezání je i ze k pøekonání oporu, který nožùm kle vysekávný mteriál, zpotøeí speifiké øezné síly. Tto síl je ìhem výseku promìnlivou velièinou ovlivòují ji tyto fktory:. úhel øitu nože,. stv ostøí nože,. tlouš k vysekávného mteriálu,. vlstnosti vysekávného mteriálu. Potøeu síly pro vysekávání ovlivòuje tké opor pryže vyhzovèù, které se pøi vysekávání stlèují proto, y po uvolnìní z pøítlku vysunuly výsek n øity nožù. Tto síl je úmìrná elkové ploše vyhzovèù tvrosti použité pryže. Prùìh vnikání nože o lepenky má tøi fáze (or. 113). V první fázi je vysekávný mteriál nožem nmáhán v ohyu, (opor mteriálu pùsoí kolmo proti noži), síl pøekonávjíí opor stoupá. V okmžiku, ky nùž vnikne o první vrstvy, zèíná ruhá fáze. Opor, tím i potøená síl se zvìtšují v ùsleku tøení oèníh stìn vrstev lepenky o stále vìtší íl vnikjíího plnžetového nože. Ve hvíli, ky strnovì pùsoíí složky síly, pøekonávjíí opor klený noži, pøekonjí pevnost zývjííh vrstev lepenky v thu, se tyto vrstvy pøetrhnou. V této tøetí fázi síl prue klesá o okmžiku, než øit nože nrzí n položku. Hrnie tøetí fáze je pøi vysekávání velmi ùležitá. Její prùìh souvisí s úhlem øitu nože ovlivòuje jeho životnost. Pro ni má tké zásní ùležitost pøesné nstvení pøítlèné funke protitlkové (vysekáví) esky stroje pole tlouš ky mehnikýh vlstnosti vysekávného mteriálu. Potøená síl pro vysekávání se poèítá pole vzthu: -1 ke F s je mìrná øezná síl (vysekáví) (N mm ), L - élk øitù nožù n nástroji (mm), F - øezná (vysekáví) síl (N). F = L. F s (N), N mm mm Or. 113 Tøi fáze vnikání nože o lepenky grfiké znázornìní prùìhu øezné síly.

27 ROTAÈNÍ VYSEKÁVÁNÍ VÝSEKOVÝM NOŽEM 115 Mìrné síly pro vysekávání plnžetovým nožem Tulk 9 Lepenk -1 Mìrná síl pro vysekávání (N mm ) vojitý øit jenouhý øit Chromonáhr ž 500 g m Chromokrtón g m Strojní lepenk ž 700 g m Hnìá lepenk 0,7 mm Benová lepenk 1 ž 2 mm Mìrné øezné síly pro vysekávání plnžetovými nástroji mjí rùznou honotu pole ruhu vysekávného mteriálu pole jeho tlouš ky (t. 9). Mìrná øezná síl je pøi vysekávání pøíèném (kolmém) n smìr výroy lepenky o 15 ž 25 % vìtší než pøi vysekávání poélném ve smìru výroy. Plnžetové vysekáví nože Nože se vyráìjí z válovné páskové zušlehtìné oeli. Jenotlivé ruhy nožù se o see liší úhlem tvrem øitu svými rozmìry. Dùležitou vlstností nožù je tké životnost, rozmìrová stálost øezného profilu shopnost ohyu v mlýh polomìreh ez porušení tìl nože i øezného profilu. n n n n v s v s2 v 1 v2 s1 s v 1 v s s1 n 1 n 2 Or. 114 Druhy plnžetovýh nožù geometrie jejih øitu - s jenostrnným øitem, - s voustrnným øitem, - s voustrnným vojitým øitem, - s voustrnným øitem s rozílnými úhly zroušení øitu, v - výšk øitu, s - šíøk èel, n - tlouš k nože.

28 116 VYSEKÁVÁNÍ Pole tvru øitu se rozlišují tyto ruhy nožù (or. 114): s jenostrnným øitem, s voustrnným øitem, s voustrnným vojitým øitem, s voustrnným øitem s rozílnými úhly zroušení øitu. Nože s jenostrnným øitem mjí úhel øitu = Nùž umožòuje èistý øez potøená øezná síl je pøi jeho použití vzhleem k mlému úhlu øitu pomìrnì mlá. Jeho použítí je všk omezeno mlou životností øitu, plynouí z nutnosti velmi tìsného pøitlèení protitlkové esky stroje (prùìh tøetí fáze zpùsoujíí pøetržení zývjííh vrstev je pøi jenostrnném pùsoení strnové složky øezné síly znènì zpožìný). Pøi nesprávném nstvení tlku se øit nože velmi ryhle opotøeovává. Nože s voustrnným øitem se používjí nejèstìji. Úhel øitu = 50 ž 70. Výšk øitu 1 šíøk èel nože je urèen tlouš kou nože úhlem øitu. Nože s voustrnným vojím øitem mjí v úhly øitu. Dvojitý øit vyhovuje 1 2 zvýšeným nárokùm n øeznou sílu má elší životnost. Menší úhel snižuje opor mteriálu. Strnovì pùsoíí složky sil úmìrné úhlu øitu jsou menší, tkže k proveení výseku postèí i menší síl. Životnost øitu pøi jenom úhlu øitu 2 2 y yl krátká, proto je øit zroušen ve výše V po úhlem, který je vìtší. To oává øitu vìtší stilitu, prolužuje jeho životnost 1 1 tké uryhluje prùìh tøetí fáze výseku (v ùsleku vìtšího poílu strnovì pùsoííh složek øezné síly). Vlstní úhel øitu nože ývá 50 ž 70. Tento ruh øitù se používá u nožù vìtšíh tlouš ek. 2 Nože s voustrnným øitem s rozílnými úhly zroušení øitu se zhotovují tk, že jenostrnný øit se zrousí i z ruhé strny. Šíøky èel nože S S jsou rozílné. Bøit nože neleží 1 n symetriké ose nože, le mimo ní. Tto úprv má ooné výhoy jko voustrnný vojitý øit. Tvrost nožù Používjí s e nože rùzné tvrosti: mìkké - tvrzené válováním, vytvrzené - normální tvrosti, vytvrzené - støení tvrosti, vytvrzené - støení pružinové tvrosti, tvré, speiální nože s vytvrzeným øitem. Mìkké nože lze tvrovt - ohýt v liovolném polomìru úhlu ohyu. Vytvrzené nože normální støení tvrosti se mohou ohýt v polomìru vìtším než 3 mm v ostrém i tupém úhlu ohyu.

29 ROTAÈNÍ VYSEKÁVÁNÍ VÝSEKOVÝM NOŽEM 117 Vytvrzené nože støení pružinové tvrosti se mohou ohýt v polomìru vìtším než 6 mm. Pro ohyy v minimálním polomìru v liovolném úhlu musí ýt nože vyroeny z oeli s mlým oshem uhlíku, které zároveò zjistí orou životnost øitu nože. Nože oznèené jko tvré mjí velmi oré øezné vlstnosti. Pøi ohýání všk èsto v místeh konentre tlkového thového npìtí prskjí. Proto se hoí jen pro velké olouky rovné linky. Vysekáví nástroj ývá zhotoven z nožù rùznýh tvrostí, s rùznou životností øitù. Opotøeování nožù je potom nestejnomìrné ohází k pøeèsnému znehonoení nástroje. Proto výroi sestrojili nové typy nožù, splòujíí všehny pomínky. Tìlo nože (plnžet) je vyroeno z nízkouhlíkové oeli, která je mìkká ovoluje ohyy v minimálním polomìru 0,8 mm. Zroušený øit nože je ve špièe speiálnì vytvrzený (or. 115), tkže ostøí nože má velkou životnost. Tyto nože se používjí pro výrou všeh ruhù tvrovì nároènýh nástrojù mjí nìkolikrát elší životnost než normální nože. Or. 115 Vytvrzení øitu nože - u voustrnného øitu, - u voustrnného øitu s rozílnými úhly øitu. Pøi použití kvlitníh nožù lze pøi správném seøízení vysekávího stroje osáhnout jením nástrojem 300 tisí ž 500 tisí tlkù. Rozmìry nožù Tlouš k nožù n je zprvil 0,70 mm neo 0,71 mm, le vyráìjí se i nože o vìtší tlouš e (1,07 mm, 1,42mm). Výšk nože je zprvil 23,8 mm (pøekližk ývá 18 mm tlustá). Speiální nože Pro výrou vysekávíh nástrojù sestvovnýh z ílù (oonì jko u szy knihtiskové formy) se oávjí rùzné typy ílù, které usnòují sestvení nástroje (or. 116). Tento zpùso zhotovování nástrojù se s úspìhem používá i nes.

30 118 VYSEKÁVÁNÍ Or. 116 Rùzné typy ílù pro sestvu vysekávího nástroje Vysekávání plnžetovým nožem proti rotujíí polože Pøi zvihovém vysekávání je zpotøeí znènýh vysekávíh sil, neo øity všeh nožù nástroje vysekávjí souèsnì. Proto se nìky volí zpùso, pøi kterém pøítlk vysekávného mteriálu k plohému plnžetovému nástroji linkové rznii prováí rotujíí vále. Je to zpùso prujíí n prinipu knihtiskového lisu (soustv ploh - vále). Pøi tomto zpùsou se posttnì snižuje síl potøená pro výsek. Okmžitá vysekáví síl je úmìrná éle øitu nožù, které jsou v okmžitém záìru. Nože, jejihž ploh je souìžná s osou pøítlèného vále, zírjí souèsnì v elé éle øezu. Potøe síly pro øez je stejná jko pøi okmžitém záìru. Nože, jejihž ploh je kolmá k poélné ose pøítlèného vále, øežou v profilu polovinu kruhové úseèe, jejíž výšk olouku je án tlouš kou vysekávného mteriálu polomìrem pøítlèného vále. Okmžitý øez je vymezen élkou tìtivy èili élkou zel neptrnou. Nože umístìné šikmo k ose pøítlèného vále øežou n šrouovii, jejíž stoupání závisí n velikosti úhlu, který svírá nùž s osou pøítlèného vále. Protože výsek proíhá postupnì pøi ovlování pøitlèného vále proti nástroji (o jeho jené strny ke ruhé), jsou okmžité záìry øezu nepomìrnì mìnší nìž pøi soustvì ploh - ploh, vysekáví stroje nemusí mít roustní konstruki. Urèitou nevýhoou tohoto zpùsou je snné ohýání pružnýh nožù souìžnýh s osou vále, které se tím eformují nástroje se poškozují. To se projevuje zejmén pøi nesprávném seøízení stroje Rotèní vysekávání plžetovými noži (soustv vále - vále - viz. Kpitol 5.1.4) U této soustvy je vysekáví nástroj pøipevnìn n váli, má tey tvr válové plohy. Nože souìžné s osou vále jsou rovné, nože kolmé n osu vále jsou ohýány o olouku o pøesném polomìru vysekávího vále. Šikmé nože jsou ohnuty v polomìru olouku úmìrném šikmému sklonu jsou spirálovitì zkroueny.

31 KONTROLNÍ OTÁZKY 119 Nože umístìné kolmo n osu vále prují n stejném prinipu jko pøi øezu kruhovým nožem. Okmžitý záìr øezu má ooný prùìh jko pøi vysekávání soustvou ploh - vále. Prùmìr pøítlèného vále je uï vìtší, neo èstìji menší než prùmìr vysekávího vále. Zjizvení jeho povrhu, které zhoršuje kvlitu vysekávání, se tk postupnì rozkláá po elé ploše pláštì vále prolužuje se životnost jeho povlku (z pryže, mìkkého plehu neo plstu). Pøi kominovném vysekávání (rýhování, perforování, vysekávání) mívá pøítlèný vále stejný prùmìr jko vále vysekáví. Soustv umožòuje posttnì vìtší výkony než zpùsoy popsné v pøeházejííh kpitoláh. V posleníh leteh se tento zpùso používá i pøi vysekávání vlnitýh plnýh tlustšíh lepenek tm, ke se nevyžuje solutní pøesnost. Pro pøesné vysekávání (npø. u skláèkovýh výsekù) se ztím jeho používání nerozšíøilo KONTROLNÍ OTÁZKY 1. Jké zpùsoy vysekávání rozlišujeme? 2. Jmenujte zpùsoy vysekávání prinipem øezu støihu. 3. Jký význm mjí univerzální vysekáví nástroje o jimi lze vysekávt? 4. Jk se vypoète okmžitá støižná síl pro vysekávání rohù, ky vysekáví nože mjí rozílný sklon øitù? 5. Jký vliv má støižná vùle n kvlitu støihu n velikost potøené støižné síly? 6. Chrkterizujte rotèní vysekávání vysekáví nástroje. 7. Co vymezuje mximální šíøku vysekávného pøíøezu rotèními vysekávími nástroji? 8. Chrkterizujte vysekávání výsekovým nožem. N èem závisí vysekáví síl? 9. Porovnejte vysekávání výsekovým nožem øezem stohu n øezím stroji uveïte rozíly. 10. Jké výsekové nože se používjí pøi zprování ppíru lepenky? 11. Chrkterizujte rotèní vysekávání výsekovým nožem. 12. Uveïte pøíkly vysekávání rotujíím výsekovým nožem. 13. Co ovlivòuje sílu pro vysekávání plnžetovým nástrojem? 14. Chrkterizujte prùìh jenotlivýh fází vysekávání plnžetovám nástrojem. 15. Jké se používjí ruhy plnžetovýh nožù pole tvru øitu pole tvrosti? 16. Jké výhoy má vysekávání plnžetovým nožem proti rotujíí polože? 17. Ky se používá rotèní vysekávání plnžetovými nástroji?

Do skupiny pøípravných postupù se øadí technologické postupy, jimiž se provádí pøíprava pro

Do skupiny pøípravných postupù se øadí technologické postupy, jimiž se provádí pøíprava pro 20 5. Do skupiny tvrování se ødí technologické postupy, jimiž se provádí pøíprv pro zmìnu ppíru nebo lepenky z plochého do prostorového nebo složeného tvru, dále vlstní tvrování polotovrù z ppíru lepenky

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!!

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!! Hygien utiny ústní u ospělýh ne Čistěte si pouze ty zuy, které si hete zhovt!! Prevene ve stomtologii znmená přeevším přeházení vzniku lšímu rozvoji zuního kzu, hronikého zánětu ásní, tím tké vzniku proontitiy,

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Vaše ocel v dobrých rukách

Vaše ocel v dobrých rukách Vše oel v orýh rukáh Ž ÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ osoně jenouše přímo Oorné informe k témtu Žárové zinkování 1 11 rgumentů pro žárové zinkování oeli Žárové zinkování nízí elou řu výho, které nemohou

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 12

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 12 Fkult strojního inženýrství VUT v Brně Ústv konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přenášk Spojky brzy Tim ws so lerne tht he coul nme horse in nine lnguges; so ignornt tht he bought cow to

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investice do Vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. IT.01 TULK INTERIERU, TYPIZOVNÝ NÁYTEK MĚŘÍTKO SHÉMT 1:25 OELOVÝ VĚŠÁK ROZMĚR (š x h x v) : v=1790mm, Ø 350mm OELOVÝ VĚŠÁK VE TVRU STROMU MTERIÁL: KOV, LKOVNÝ POVRHOVÁ ÚPRV: ČERNÁ, NTHRITOVÁ KOVÁNÍ UDE

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Maturitní příklady 2011/2012

Maturitní příklady 2011/2012 Mturitní příkldy 0/0 Výroková logik, množiny, důkzy Ve třídě je 0 dívek 5 hohů Jedn čtvrtin dívek nosí rýle elkem 0% žáků ve třídě má rýle Kolik hohů nenosí rýle? Ze 00 studentů se 0 učí němeky, 8 špnělsky

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v prvé

Více

PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE

PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE Pegogiká fkult OU v Ostrvě Kter pegogiky nrgogiky PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE NÁMĚTY NA ÚPRAVY VNITŘNÍCH NOREM PRO KLASIFIKACI ŢÁKŮ seminární práe Pegogiká ignostik KPD/3PEDI

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ THE INTERNAL QUALITY OF POTATOES IN RELATION TO FERTILIZATION USING CONTROLLED SIMULATION OF MECHANICAL DAMAGE

Více

4 Pohybový systém. Růst těla

4 Pohybový systém. Růst těla 4 Pohyový systém. Růst těl Pohyový systém těl je tvořen kostmi svly. 4.1 KOSTI (os, ossis) Tvoří zákl pohyového systému těl. Pole tvru rozeznáváme kosti louhé (kosti pžní, stehenní), krátké (kosti zápěstní)

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích 22.12.2009 Úření věstník Evropské unie L 342/59 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze ne 30. listopu 2009 o kosmetikýh příprvíh (přeprovné znění) (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Solární technika teorie

Solární technika teorie Solární tehnik teorie Stále víe se zesiluje tlk n využití onovitelnýh zdrojů tepl. K těmto zdrojům ptří i slune. Energii ze slune lze využívt ktivně i psivně. Aktivními prvky jsou solární kolektory n ohřev

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Nástrčné tvarovky 167

Nástrčné tvarovky 167 Nástrčné tvrovky Nástrčné tvrovky 167 Nástrčné tvrovky Přehled produktů Tectite Sprint je nerozeírtelný systém ideální pro rychlé efektivní tepelně odolné spojení. Díky jednoduchému systému spojování

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo

B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo B. Vyavení laoratoře Záklaním pracovním prostorem při laoratorních cvičeních je pracovní stůl. Osahuje všechny záklaní pomůcky potřené pro zpracování jenotlivých úkolů. Pracovní stoly jsou očíslované a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

SERVIS Obrábìcí technika Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì našich výrobkù? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje tak jako první den? Napište nám! Fax: +420 353 561 533 Email:

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2. 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Přehled vzorců z matematiky

Přehled vzorců z matematiky ) Výz: Přehled vzoů z tetik ( + ) + + ( ) + ( + ) ( ) ( + ) + + + ( ) + ( ) ( ) + + + ( ) ( ) + + ) Moi:....... s + s (. ). s ( ) s s.s ) Odoi: ( ).p... p ( ). 4) Kvdtiká ovie: 5) Kopleí čísl: + + 0 kde

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

1. práce z mechaniky statika, pružnost a pevnost

1. práce z mechaniky statika, pružnost a pevnost 1. práe z mehniky sttik, pružnost pevnost 1) vetknutý nosník D: =1200N, =950N, =410Nm, =60, =80mm, =240mm, =320mm, mteriá: 11343, nmáhání: sttiké, odéník nežto s poměrem strn 1:2 2) vetknutý nosník D:

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

Test PO otázky pro ročník 2009-2010

Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá Model HB 19 XP Model HB 20 XP Model 2150 XP Model 2450 XP Model 2890 XP Model 2900 XP Model 2800 XP TOWABLE Model 3200 XP TOWABLE Model 3200 XP Model 3400 XP Model 3500 XP Model 4000 XP Model 5000 XP FRÉZY

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Test PO otázky pro ročník 2007-2008

Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Jkým pohyem prvé ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

7 Součinitele tlaků a sil

7 Součinitele tlaků a sil 7 Součinitele tlaků a sil 7.1 Oecná ustanovení 7.1.1 Druy součinitelů Eurokó uváí součinitele tlaků, sil a tření pro ěžné typy konstrukcí. Jejic onoty yly o Eurokóu převzaty z různýc zrojů, zejména z norem

Více

EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I.

EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I. EKONOMETRIE. přednáška Modely hování výrobe I. analýza raionálního hování firmy při rozhodování o objemu výroby, vstupů a nákladů při maimalizai zisku základní prinip při rozhodování výrobů Produkční funke

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany MONTÁ NÍ MANUÁL Parotìsné zábrany OBSAH 1. Popis kategorie parotìsných zábran. 1.1 Co to je parotìsná zábrana? 1.2 Kde se pou ívá? 1.3 Jakou plní funkci? 1.4 Reflexní úèinky. 2. jak vybírat. Dùle ité zásady.

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více