Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie"

Transkript

1 Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz

2 Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez nadsázky. Jedntný plitický cíl sběru, separaci a využití balvých dpadů, který je nastavený na úrvni Evrpské unie, se jedntlivé členské státy snaží plnit prstřednictvím různých regulatrních nástrjů. V členských zemích se tak setkáváme s dlišnými systémy, které dsahují různých výsledků. Prt tat prblematika pskytuje velký prstr pr prvnání efektivity různých regulatrních nástrjů v různých zemích. Negativní externalita je výsledkem takvéh jednání, kdy subjekt A generuje náklady subjektu B, avšak subjekt A za t nenese žádnu dpvědnst. Kvůli neexistenci kmpenzace je negativní externalita značvána jak tržní selhání. Velmi čast se s negativními externalitami setkáváme v blasti s dpadem na živtní prstředí. K eliminaci negativních externalit spntánním vyjednáváním (Casův terém) dchází kvůli nereálným pdmínkám velmi zřídka, prt jsu stanvvány plitické cíle a naplňvány prstřednictvím intervence státu. Lidské jednání je zalžené na svbdné vůli. Pkud je někde explicitně stanven plitický cíl (např. právě v blasti dpadvéh hspdářství), phybujeme se v blasti secnd-best řešení, tedy v blasti, kdy lidské jednání vlivňuje regulace a generuje tak nepřirzené mtivace jedntlivým aktérům. V blasti nakládání s balvými dpady je regulace nejčastěji zalžena na rzšířené pvinnsti výrbců balů (Extended Prducer Respnsibility EPR). Právě výrbci musí zajistit kntrlu nad celým cyklem balvéh materiálu pužitéh v rámci bchdní činnsti, včetně sběru a využití balvých dpadů (jedná se princip, kdy platí znečišťvatel, tj. Pluter Pays Principle PPP). Výrbci mají na výběr, zda sběr jejich balvých dpadů zajistí sami, neb zda využijí mžnst sdílení nákladů na sběrnu síť prstřednictvím prvzvatele klektivníh systému (Prducer Respnsibility Organizatin PRO). V zásadě je mžné říct, že nakládání s balvými dpady prstřednictvím PRO systémů dsahuje velmi dbrých výsledků, c se stanvených plitických cílů týče. Česká republika: V blasti nakládání s balvými dpady Evrpská unie stanvuje závazné cíle (60 % využití balů a % recyklace, pr knkrétní materiály: skl 60 %, papír 60 %, kvy 50 %, plasty 22,5 % a dřev 15 %). Cíle si mhu členské země upravit (zpřísnit). V České republice jsu aktuálně stanveny recyklační cíle na 70 % u skla, 70 % u papíru, 37 % u plastů, 50 % u kvů a 15 % u dřeva. V České republice se většina prducentů balvých dpadů připjila ke klektivnímu systému rzšířené dpvědnsti PRO, jehž prvzvatele (splečnst EKO-KOM, a.s.) prducenti balů zárveň vlastní a kntrlují. Systém v České republice funguje d rku Účastní se jej více než 20 tisíc firem, které zajišťují sběr balvých dpadů prstřednictvím více než 250 tisíc kntejnerů na tříděný dpad. 2

3 Z hlediska ficiálně reprtvaných měr recyklace Česká republika patří k nejúspěšnějším státům. Jak klíčvé atributy systému jsu přitm vyzdvihvány transparentní nastavení systému, shdné pdmínky pr všechny partnery systému, dstatečně hustá a dstupná sběrná síť třídění balvých dpadů a zvyšující se chta sptřebitelů třídit dpad. Pvinné sby zapjené d systému sdruženéh plnění EKO-KOM uvedly na trh v rce 2014 celkem tun balů. Z th byl tun balů nevratných a tun balů vratných (dle evidence EKO-KOM). Celkem byl evidván v České republice tun nevratných balvých dpadů (dle evidence CENIA údaj zahrnuje balvý dpad firem zapjených v klektivním systému, tak firem řešících svu dpvědnst individuálně). V rámci klektivníh systému byl v rce 2014 recyklván neb využit tun nevratných balů, cž dpvídá 75% míře využití (a 40,5 kg využitých balvých dpadů na byvatele 72 % více než v rce 2005). Celkvě byl využit neb recyklván tun nevratných balů, z th tun byl materiálvě recyklván, energeticky využit a spálen ve spalvnách dpadů s energetickým využitím. Celkvá dsažená míra recyklace balů tedy byla v rce % a míra využití 78,6 %, cž prti předchzímu rku znamená nárůst míry recyklace 3,1 prcentních bdů (69,9 % v rce 2013) a míry využití 3,9 prcentních bdů (74,7 % v rce 2013). Míra recyklace balvých dpadů v České republice se dluhdbě zvyšuje u všech materiálů, výjimku jsu puze některé mezirční výkyvy. Dluhdbě nejvíce recyklvaným materiálem je papír/lepenka. V rce 2014 byl 88,6 % ze vzniklých papírvých dpadů materiálvě recyklván a celkem 93,2 % využit (v rámci klektivníh systému EKO-KOM byl využit 89 % papírvých balů). V rámci klektivníh systému byl druhým nejvíce využívaným materiálem skl (89 %) a třetím plasty (67 %). Dle evidence CENIA však byly v rce 2014 druhým nejvíce využívaným materiálem plasty (72,9 %, míra využití balvých dpadů vzrstla prti rku ,4 prcentních bdů) a třetím skl (71,6 %, míra využití pklesla prti rku ,4 prcentních bdů). Materiálvě recyklván byl 71,6 % skla a 58,2 % plastů. Z prvedené analýzy vyplývá, že pdstatnu výhdu českéh klektivníh systému je zhlednění mtivací jedntlivých aktérů v samtném nastavení systému: prvzvatel je neziskvý a je vlastněný pvinným průmyslem, zárveň samtný prvzvatel s dpady nenakládá a není jejich vlastníkem. T vede k eliminaci některých ptenciálně negativních mtivací na straně prvzvatele systému (pdrbněji diskutván v kapitle 5). Na druhé straně je centralizvaný systém redistribuce finančních prstředků, který pmáhá za stejných pdmínek mezit některé negativní mtivace bcí a perátrů trhu (pdrbnější diskuze v kapitle 6). V nepslední řadě jasné vymezení dpvědnstí a pravidelné audity a kntrly všech sučástí systému činí systém relativně transparentním. Rizikem každéh klektivníh systému je pčet černých pasažérů, tj. subjektů, které se na fungvání systému finančně ani jinak nepdílejí (v angličtině tzv. free-rider prblem ). 3

4 Odhaduje se, že v českém systému se asi 5 % firem vyhýbá dpvědnsti u sptřebitelských balů a 10 % firem u balů průmyslvých. V kntextu zemí Evrpské unie je t nadprůměrně dbrý výsledek, ale zlepšvání (resp. nezhršvání) tht stavu představuje zásadní výzvu českému systému PRO. Zahraničí: Jedntlivé země pr splnění stanvených recyklačních cílů vlí různé pdby a způsby rganizace systému: systém s jedním prvzvatelem (státní agentura / klektivní systém PRO) a systém s knkurujícími si prvzvateli, různé tky úhrad mezi aktéry (prvzvatelé pskytvatelé trhu bce), různé rzlžení pvinnstí aktérů, různá rganizace systému a míra knkurence na úrvni sběru, třídění a recyklace. V Evrpské unii můžeme s hledem na fungvání systému třídění dpadu státy rzdělit d dvu skupin: Státy se systémem prvzvaným jedním subjektem (16 států): Česká republika, Francie, Belgie, Nizzemsk, Irsk, Finsk, Dánsk, Nrsk, Švédsk, Španělsk, Kypr, Řeck, Itálii, Prtugalsk, Maďarsk, Lucembursk Státy se systémem prvzvaným knkurujícími si subjekty (12 států): Rakusk, Německ, Spjené králvství, Plsk, Estnsk, Rumunsk, Litva, Ltyšsk, Slvensk, Slvinsk, Bulharsk, Malta Jak vhdné státy pr srvnávací analýzu se jeví země s pdbnými charakteristickými znaky (plitické cíle, kulturní prstředí, eknmika, hustta sídel, sptřeba, klimatické pdmínky, atd.), ale různu rganizací systémů sběru a recyklace dpadu. Prt byly pr analýzu ve studii vybrány země Německ, Slvensk, Hlandsk a Rakusk. Německ: Německý systém nakládání s balvými dpady patří ve světě EPR k těm nejstarším. Legislativní změny něklikrát zásadně prměnily frmu systému německý systém fungval mnplně i knkurenčně jak na úrvni prvzvatelů systému, tak i na úrvni perátrů trhu. V Německu v sučasné dbě fungují paralelně dva systémy sběru balvých dpadů. Prvním je zálhvý systém pr nápjvé baly a druhým je Duální Systém pkrývající statní balvé dpady. Zálhvý systém pr nápjvé baly byl zaveden v rce 2003 a pkrývá nápjvé baly na jedn pužití bjemu 0,1 až 3 litrů pr minerální vdu, piv, alkhlické míchané nápje a refreshment nápje. Sptřebitel zaplatí zálhu při zakupení nápje a při navrácení balu je mu tat zálha vrácena. Duální Systém vznikl v září 1990 jak paralelní systém k již existujícímu sběru kmunálníh dpadu. Půvdně mnplní prvzvatel systému DSD (celým jménem Duales System Deutschland GmbH) byl vytvřen jak neziskvá splečnst p vyjednávání mezi výrbci balenéh zbží a vládu. Krátký časvý hriznt pr ambiciózní cíle, nezkušenst, nedstatečné kapacity pr zpracvání plastvých balů, nízká kvalita sebraných balvých dpadů a prblém černých pasažérů všem záhy přivedly systém d velkých finančních prblémů a vznikl deficit ve výši 4

5 400 miliónů DM. Některé svzvé splečnsti suhlasily s finanční výpmcí systému a t výměnu za exkluzivní desetileté kntrakty a další výhdy. T vedl v následujících letech k prudkému růstu nákladů systému. V 2003 dšl k uvlnění desetiletých kntraktů svzvých splečnstí, dšl k rzbití mnplu perátrů trhu a zavedení knkurence mezi nimi t se pzitivně prjevil na výrazném pklesu nákladů systému. V rce 2006 se pak trh tevřel knkurenci i na úrvni prvzvatelů systému, z nákladvéh hlediska měla všem zásadní pzitivní dpad zejména knkurence na úrvni svzu. Knkurence mezi prvzvateli s sebu napak přinesla v pzdějších letech řadu prblémů, včetně snížení transparentnsti a zvýšení transakčních nákladů všech zúčastněných. Zásadní prblém německéh systému všem vyplývá ze sdílení nákladů sběrné sítě prvzvateli systému. Ti musí na systém přispívat prprčně ke svému tržnímu pdílu, který je dán licencvaným mnžstvím balů. Přirzeně tak vznikají mtivace s licencvaným mnžstvím pdvádět a nákladvé břemen snižvat. T je usnadněn kmplikvanstí a netransparentnstí celéh systému. Netransparentní systém pak také nahrává d karet i černým pasažérům mezi pvinnými výrbci. Prblém kulminval v rce 2014, kdy pdle některých dhadů dsahval rzdíl mezi licencvaným mnžstvím balů a skutečným mnžstvím prdukvaných balů až 60 %. Německá vláda na t musela reagvat zpřísněním řady regulatrních pdmínek. Rakusk: Pdbně jak v Německu má i systém v Rakusku dluhu histrii. V rce 1993 vznikla první klektivní rganizace pvinnéh průmyslu Altstff Recycling Austria (ARA). Ta půsbí jak v segmentu balvých dpadů prdukvaných dmácnstmi, tak v blasti průmyslvých balvých dpadů. Zpčátku měla ARA na bu trzích mnplní pstavení. V rce 1996 byl její mnpl narušen ve skupině průmyslvých balů. Od rku 2015 byl na základě úpravy rakuskéh balvéh zákna tevřen i trh balvých dpadů z dmácnstí. Nyní půsbí v Rakusku 7 klektivních rganizací. Všechny v průmyslvém dvětví a 6 z nich v segmentu dmácnstí. Přest je ARA stále dminantní v bu segmentech trhu s balvými dpady zajišťuje zhruba 80 % trhu, knkurenti se dělí zbytek. Vzhledem k tmu, že se jedná neziskvu rganizaci, veškeré její zisky jsu pužity na snížení nákladů pvinných sb prstřednictvím snížení účtvaných tarifů. Ostatní prvzvatelé jsu ziskvéh charakteru. Rakuský zákn dpadech (Waste Management Act) zakazuje duplicitu sběrných kapacit. Nvě příchzí klektivní rganizace jsu tedy nuceny uzavřít dhdu se systémem, který již v dané blasti prvzuje sběr. Splečně se pak pdílí na sdílení nákladů pdle svéh tržníh pdílu. V případě, že vlastníkem sběrných kapacit jsu bce, pak klektivní rganizace uzavírá dhdu přím s nimi. Sučasné rzdělení sběrných kapacit bude platit až d knce rku V průběhu rku 2016 budu klektivním rganizacím, frmu lsu, přiděleny blasti půsbnsti (v rámci reginů) na základě jejich aktuálních tržních pdílů. Od rku 2018 tedy bude platit nvé rzdělení trhu klektivních rganizací v celé zemi. 5

6 Obce a jiné samsprávné celky jsu zdpvědné za sběr kmunálníh dpadu, nikliv však za sběr tříděnéh balvéh dpadu. Přest jsu důležitým prvkem systému, prtže klektivní systémy využívají sběrné kapacity bcí, případně služby městských dpadvých firem. Rakuské municipality se sdružují d tzv. dpadvých sdružení na něklika úrvních samsprávy, mim jiné za účelem krdinace činnstí v blasti správy dpadů, psílení vyjednávací pzice s klektivními systémy a ministerstvem živtníh prstředí. Sdružvání bcí d dpadvých sdružení (je jich 220) je pzitivním znakem systémů, nebť snižuje míru byrkracie a administrativy a zárveň chrání nejmenší bce před nevýhdným pstavením ve vyjednávání. Od zavedení (a i krátce před) knkurence na trhu s balvými dpady z dmácnstí je pzrvatelný nárůst tarifů ARA v blasti plastvých balů. Tent jev může suviset s nutnstí financvat invaci sběrných systémů s hledem na nvé tržní výzvy a striktnější pdmínky sběru a využití balvých dpadů, které přináší nvá verze balvéh zákna. Dsavadní vliv knkurenčníh prstředí na nákladvst je negativní, náklady systému se zvýšily cca 6 % (u plastů 8 %). Jen clearingvé centrum, které administruje všechny smluvní dkumenty a výkaznictví mezi všemi aktéry na trhu, zaměstnává 55 sb. Velku výzvu rakuskéh systému, zejm. c se nákladvsti týče, bude rk 2017: v něm se začnu přesutěžvat kntrakty mezi dpadvými sdružením bcí a svzvými firmami. Slvensk: V rce 2003 byla d slvenskéh zákndárství implementvána Evrpská směrnice balvých dpadech (Directive 94/62/EC) prstřednictvím zákna balech a balvých dpadech (zákn č. 529/2002 balech). Stejným aktem byl zárveň uveden d praxe i systém rzšířené pvinnsti výrbce. Od saméh pčátku Slvensk udržuje v blasti půsbení klektivních systémů knkurenční prstředí. V sučasnsti v zemi půsbí 12 autrizvaných klektivních systémů. Jejich služby využívají pvinné sby, které na trh ddávají více než 200 kg balů rčně. Suběžně s klektivními systémy funguje na Slvensku také tzv. Recyklačný fnd. Jde nestátní rganizaci pdprující systém tříděnéh sběru v zemi. Fnd je financván příspěvky některých pvinných sb, nicméně na rzdíl d prvzvatelů systému nezaručuje naplnění předepsaných měr recyklace a využití. Od platí na Slvensku nvá verze balvéh zákna, která s účinnstí d ruší existenci Recyklačnéh fndu. Zárveň zpřísňuje pdmínky fungvání klektivních systémů. Důvdem k přísnější regulaci trhu byly zejména nepřehledné transakce s ptvrzeními mnžství recyklvanéh dpadu. Nvě také budu muset být všichni prvzvatelé systému neziskvéh charakteru. Klektivní systémy budu nyní financvat 100% nákladů systému tříděnéh dpadu, přičemž veškeré finanční tky budu prbíhat na úrvni prvzvatelů a perátrů trhu. Hlandsk: Systém rzšířené pvinnsti výrbců byl v Hlandsku zaveden v rce Půvdně byla v zemi zavedena daňvá pvinnst týkající se balvých materiálů. Tat 6

7 pvinnst se vztahvala na pvinné sby ddávající na trh balvé materiály v mnžství překračujícím kg rčně. Vzhledem k administrativní zátěži, kteru daň způsbvala zejména malým pdnikům, byl pzději limit navýšen na kg rčně. Vybrané finanční prstředky kryly 100% nákladů systému, zárveň všem představvaly značný příjem d státníh rzpčtu. V rce 2011 činil výns daně 21,8 EUR na byvatele, přičemž k samtnému financvání systému pstačvaly puze náklady ve výši 6,9 EUR na byvatele. Daňvá pvinnst byla d nahrazena pvinnými příspěvky mnplní klektivní rganizaci (Packaging Waste Fund). D fndu putují příspěvky d pvinnéh průmyslu na základě předepsaných tarifů pdle jedntlivých materiálvých typů balů. Pvinné sby jsu definvány jak ty, které vyprdukují více než kg balů rčně. Platbami d fndu víceméně delegují pvinnst naplnění předepsaných měr recyklace a využití na klektivní systém. Obce a jiné samsprávné celky jsu v Hlandsku zdpvědné za sběr tříděnéh dpadu. Fnd hradí náklady bcí pdle skutečně zrecyklvanéh mnžství balvých dpadů a na základě stanvených průměrných nákladů. Obce jsu tímt systémem mtivvány k uzavírání eknmicky výhdných smluv s perátry trhu. Od rku 2015 bce přebírají dpvědnst za sběr a třídění plastvých balvých dpadů, který byl dpsud v kmpetenci klektivní rganizace. Závěry: Vlba knkurenčníh či mnplníh uspřádání na úrvni prvzvatelů systému se nezdá mít z hlediska celkvých nákladů zásadní dpad (z phledu příspěvků pvinných výrbců). Z prvnávaných zemí jsu největší náklady v Rakusku (20,5 EUR v PPP na byvatele). Nejmenší jsu pak v České republice (7,3 EUR v PPP na byvatele) a Nizzemsku (7,5 EUR v PPP na byvatele). Relativně větší i nižší náklady lze tedy nalézt jak v knkurenčních, tak mnplních systémech není zde patrný jednznačný rzdíl. Stěžejní část nákladů je ttiž kncentrvaná zejména na úrvni sběru, svzu a také třídění a recyklace v blastech, které bývají převážně sdílené a které nemhu knkurující si prvzvatelé příliš vlivnit. Nemají tedy velký prstr pr cenvu diferenciaci. Zřejmým rizikem přechdu d prstředí s více prvzvateli systému je nutnst aditivní regulace upravující nvé pdmínky v systému, zvýšení nákladvsti v kntextu vyšší míry byrkracie aktérů (smluvy, fakturace, finanční tky mezi všemi prvzvateli a bcemi) a také vyšší mtivace jedntlivých aktérů vynakládat neprduktivní náklady na zajištění lepšíh pstavení, než mají statní aktéři (dbývání renty, rent-seeking). Představa, že knkurenti budu kpervat, ale zárveň se budu chvat jak neziskvé rganizace, nestjí na racinálních základech. Prt existuje rizik zhršení pstavení malých a středních pdniků i malých bcí. Praxe ukazuje, že k přirzeným tržním principům na regulvaném trhu lgicky nedchází, pr bjektivní rzdělení trhu bývá pužíván např. lsvání. Patrný rzdíl se nezdá být mezi knkurenční a mnplní rganizací prvzvatelů systému ani z hlediska ficiálně reprtvaných dsažených měr recyklace a využití. V rzpru s častými předpklady tak knkurence mezi prvzvateli nepřináší významné výhdy prti mnplnímu uspřádání. Napak, dle vývje psledních let v Německu je mžné knstatvat, že s sebu přináší řadu nevýhd vyšší transakční náklady, nízku 7

8 transparentnst systému a tedy i větší prstr pr vyhýbání pvinnstem (jak výrbců, tak prvzvatelů systému) a při špatném nastavení také cenvu diskriminaci malých výrbců. Spíše než rganizace systému na úrvni prvzvatelů se zdá být důležitější míra knkurence mezi svzvými splečnstmi a celkvé nastavení rganizace systému v suladu s ptenciálními perverzními mtivacemi všech zúčastněných. Právě v kntextu těcht hledisek vyniká zejména český systém, který vykazuje vysku míru transparentnsti a mtivačním způsbem nastavené finanční transfery tak aby byly negativní mtivace maximálně mezvány. Přestže se zdá být knkurence na úrvni svzu zásadním aspektem efektivníh systému, analýza českéh systému ukazuje, že zdánlivá knkurence nemusí být univerzálním lékem. I přes becnu tevřenst trhu může být s hledem na charakter trhu v určitých blastech aktivní (prfitabilní) puze mezený pčet svzvých firem. Navíc může být někdy zdánlivě vysce knkurenční trh ve skutečnsti pkřiven kartelvu dhdu. Na případech Německa a Rakuska se navíc ukazuje, že přechd na knkurenční systém více prvzvatelů vyžaduje vysku míru regulace bezvadnu legislativu, aby nedcházel k negativním dpadům, zejm., perverzním mtivacím, pdvádění a přenášení nákladů systému na veřejné finance (bce). Výše zmíněné argumenty nastiňují závěr, že splupráce měst a bcí s pskytvateli kmunálních technických služeb může být nákladvě efektivnějším řešením. 8

9 Obecné srvnání klektivních systémů s mnplním a knkurenčním uspřádáním prvzvatelů (PRO/AOS) Kritéria KONKURENCE MONOPOL míra třídění Dle ficiálních statistik se nezdá být mezi knkurenčním a mnplním systémem významný rzdíl. Prblémem může být hdnvěrnst statistiky ve slžitém systému vykazvání mezi mnha subjekty. Mnpl je snadněji kntrlvatelný a je zde menší pravděpdbnst k násbným zápčtům téhž dpadu. U knkurenčních subjektů je becně pzrvatelná snaha držet míru třídění na záknem vyžadvaném minimu. nákladvá efektivita Není zde pdstatný rzdíl, záleží na knkrétním nastavení systému. Klíčvým parametrem efektivity je však míra knkurence mezi dpadvými firmami nikli mezi systémy (prvzvateli systému). přenášení nákladů na bce Není zde pdstatný rzdíl, záleží na knkrétním nastavení systému, pkud však není knkurenční systém řádně regulván, může djít k velmi vyskému přenesení nákladů na bce (v jednm pzrvaném případě až abslutnímu). rvnst pdmínek pr bce (diskriminace malých bcí) Záleží na kvalitě regulace, která jediná může zamezit přirzené tendenci knkurenčních systémů k tmu, aby diskriminvaly menší bce, které z lgistických důvdů představují vyské náklady při malém bjemu. rvnst pdmínek pr firmy V případě neveřejných ceníků nastává cenvá diskriminace menších pdniků. Rvné pdmínky pr všechny pdniky. (dpad na malé pdniky) transakční/administrativní náklady slžitst evidence kvalita služby sptřebiteli Infrmvání/mtivace sptřebitele finanční transparentnst dpadvá transparentnst free-riding vymahatelnst a kntrla státem hdnvěrnst statistik státu stabilita recyklace při negativním vývji trhu Transakční náklady všech aktérů jsu becně vyské. Administrativní náklady prvzvatele systému bývají pdbné v knkurenčním i mnplním řešení, avšak v knkurenčním se zvyšují nárky na prkazvání pravdivsti a přibývají nárky na nutnu splupráci s knkurenty. Administrativní náklady statních aktérů bývají většinu vyšší úměrně pčtu knkurentů. Nižší administrativní náklady a transakční náklady všech zúčastněných (vyjma samtnéh prvzvatele systému, kde základní administrativní úkny jsu pdbné jak by byly při existenci knkurence). Významně nižší jsu náklady kntrlních rgánů. Záleží na knkrétním nastavení systému, ale bvykle lze čekávat větší slžitst evidence u knkurenčníh systému je zde více subjektů, a prt je nutný větší pčet kntrlních hlášení pr křížvé kntrly, krmě th evidence musí být kmplikvanější administrativní alkaci dpadu mezi různé prvzvatele systému. Není zde pdstatný rzdíl, záleží na knkrétním nastavení systému a v případě existence knkurence na kvalitní regulaci a kntrle, prtže knkurenční systémy se vždy snaží minimalizvat své náklady na úkr kvality služby. Sptřebitel nemůže rzlišit, kd knkrétně službu pskytuje, a prt nemá mžnst na prvzvatele systému zpětně půsbit. Není priritu prvzvatelů systému, prtže zvyšuje náklady, ale přínsy se Vyšší než u knkurence, prtže prvzvatel nese jak jediný přímu rzdělují mezi všechny. dpvědnst. Záleží na knkrétním nastavení systému, ale lze čekávat vyšší transparentnst u mnplníh uspřádání. Záleží na knkrétním nastavení systému, ale zpravidla bývá vyšší u mnplníh uspřádání. Záleží na knkrétním nastavení systému, ale nižší transparentnst knkurenčníh uspřádání pskytuje více příležitstí k free-ridingu, navíc dělba nákladů mezi prvzvatele pdle tržníh pdílu vede ke shdnému zájmu prvzvatele systému i jeh zákazníka na utajvání balů, neb jejich záměrně chybnu klasifikaci. Záleží na knkrétním nastavení systému, všem jedndušší kntrlu a vymahatelnst lze pchpitelně čekávat u mnplních systémů. V případě knkurenčníh řešení splu s pčtem knkurentů rapidně rste slžitst zjištění a prkazvání pdvdnéh jednání. V knkurenčním řešení jsu statistiky vlivněny snahu snižvat si tržní pdíly a tím náklady. V mnplním je jejich hdnvěrnst vyšší, nebť jde jeden pravidelně kntrlvaný systém. Knkurence rientace jedntlivých perátrů na kmdity, které se dají lépe zbchdvat, mají vyšší cenu na trhu druhtných survin. Mnpl dpvědná za plnění předepsaných cílů recyklace, vytváření rezervy na výkyvy na trhu DS. V případě velmi negativníh vývje knkurenční prvzvatelé mhu mít i přímu mtivaci z trhu dčasně, neb trvale dejít, čímž se naruší financvání třídění dpadu v beztak kritickém kamžiku.

10 Mezinárdní srvnání: Analyzvané země a kritéria jejich systémů třídění balvých dpadů Kritéria ČR Německ Slvensk Rakusk Nizzemí míra třídění (ficiální) nákladvá efektivita n/a přenášení nákladů na bce ++ n/a rvnst pdmínek pr bce (diskriminace malých bcí) rvnst pdmínek pr firmy (diskriminace malých pdniků) +++ n/a transakční/administrativní náklady slžitst evidence kvalita služby sptřebiteli ++ + n/a infrmvání/mtivace sptřebitele finanční transparentnst dpadvá transparentnst free-riding vymahatelnst a kntrla státem hdnvěrnst statistik státu stabilita recyklace při negativním vývji trhu Pznámka: Hdncení na škále +++, ++, +, -, --, ---, n/a. +++ znamená, že z hlediska danéh kritéria funguje daný systém v rámci srvnávaných zemí velmi dbře. --- napak pukazuje na významné nedstatky systému. n/a vyznačuje nedstatečné pdklady pr učinění kvalifikvanéh hdncení.

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Institucionální a právní uspořádání EU a fungování vnitřního trhu

Institucionální a právní uspořádání EU a fungování vnitřního trhu Institucinální a právní uspřádání EU a fungvání vnitřníh trhu 5HP502 Nárdhspdářské rzhdvání Ing. Michaela Ševčíkvá 21. října 2008 Zakládaj dající smluvy Pařížská smluva ESUO (1951;1952) Římské smluvy (1957;1958)

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Veřejné zakázky. Bakalářská práce. Právní administrativa v podnikatelské sféře

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Veřejné zakázky. Bakalářská práce. Právní administrativa v podnikatelské sféře Bankvní institut vyská škla Praha Katedra práva Veřejné zakázky Bakalářská práce Autr: Marek Hiţa Právní administrativa v pdnikatelské sféře Veducí práce: JUDr. Aleš Rzehnal Ph.D. Praha Duben, 2010 Prhlašuji,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více