Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku"

Transkript

1 Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Petr Koscelník Obr. 1: Mapa intenzity vojenských konfrontací hrad podle historických pramen (poet hrad / poet konfrontací). 55 Stedovký vojenský konflikt byl charakterizován vojenským tažením. Tažení se skládalo z menších stet, pepad a obléhání pevností. Otevená ádná bitva byla chápána jako vyvrcholení války a v pomru s obléháními byla vzácnou událostí (Contamine 2004, 267). K dosažení kontroly okupované krajiny bylo zapotebí obsazení ústedních opevnných bod. Obcházení tchto sídel mohlo vést k odíznutí možného ústupu, nebo k perušení zásobování akce. Obejití neporaženého centra mohlo také vést k pozdjšímu útoku z týlu. Porážka centra pinášela navíc prestiž, koist, zásoby a demoralizaci obyvatelstva na jeho území a ostatních center (Hill, P. Willemann, J. 2002, 195). Pevnost mohla být dobyta z chodu, pokud se tak nestalo, mohl útoník pistoupit k nákladnému obléhání. Obléhání podléhalo souhrnu pravidel a zvyklostí. Zahájení obléhání bylo dáno najevo výstelem na bránu. Po tomto výstelu byl ponechán obráncm as na kapitulaci. V prbhu obléhání mohla být uzavírána krátká podmínná pímí. Podmínky pímí napíklad zahrnovaly, že obránce nesmí nic opravovat a mnit poty obránc, oblehatelé nesmli mnit pozice v okolí hradu. Kapitulaci obránc doprovázel symbolický akt pedávání klí, který je znázornný napílad i na tapiserii z Bayeaux (Bradbury 2007, ). Archeologické doklady obléhání hrad bývají asto spojovány s historickými prameny. Historické události, jako byly vojenské konflikty, byly v život nkdejších lidí (s výjimkou nkterých skupin populace) perušením zažitého systému bžného života. asto se tak stávají souástí historických pramen. Spolehlivost tchto pramen spoívá v asovém odstupu od konfliktu a jejich zaznamenání je-li zaznamenané nkolikanásobné ústní podání nebo podání oitého svdka (ornej 2003, 30 31). Navíc záleží, od které ze soupeících stran toto podání pochází (Holst Sutherland 2005, 3). Komparace historických a archeologických pramen mže ukázat zcela odlišnou situaci. Píkladem je obléhání hradu Sion v roce Zde se archeologické a historické prameny rozcházejí (Durdík 2009, 497). Opaná situace nastává, pokud písemné prameny nezmiují žádnou vojenskou konfrontaci, akoliv je archeologicky evidentní, jako v pípad hradu Zlenice (Durdík 2009, ; Durdík Hložek Kašpar 2007, 154). Cílem následující analýzy není rozbor historických pramen vztahujících se k jednotlivých obléháním a zhodnocení jejich výpovdní hodnoty, ale snaha o rámcový náhled na problematiku stedovkého obléhání, jako události v ase a prostoru stedovkých ech. Tato analýza byla provedena podle obdobné práce R. Liddiarda, který ji provedl pro území Anglie a Walesu (Liddiard 2005, 70 78). Na základ prací A. Sedláka a T. Durdíka byly v rámci jednotlivých okres zaznamenávány do databáze pípady vojenských konfrontací hrad (Durdík 2009; Sedláek 2000). Vojenskou konfrontací rozumím rzné události, které vzhledem k rznorodosti dat nelze vždy pesn specifikovat. Jedná se o jakékoliv vynucení hradu násilím i pípadnou lstí. Vzhledem k rzné kvalit výpovdi historických záznam je nutné ješt rozdlit konflikt na uchvácení tedy záznam, který pímo nevypovídá o takové události, jakou chápeme pod pojmem obléhání. Krom prostorového a asového urení byly dalšími sledovanými deskriptory: roní období, ve kterém konfrontace probíhala, doba jejího trvání, zmínky o použitých zbraních nebo taktikách pi obléhání a agent (tj. souhrnné oznaení jednotlivc, skupin, nebo institucí, které hrad napadli) celé akce. Do deskripce nebyla zahrnuta obléhání mst, A. Sedláek se rovnž nezmiuje o obléháních na území hl. m. Prahy. Akoliv získaná data jsou nereprezentativní, udávají alespo rámcový náhled na dobývání hrad. Vtšina zaznamenaných konfrontací hrad pochází z období od poloviny 14. do konce 15. století (graf 1). Z této skupiny je patrná nejvtší koncentrace v období husitských válek, druhá vyšší koncentrace náleží válkám podbradským (graf 2). Do mapy jednotlivých okres byly vneseny poty zaznamenaných vojenských konfrontací hrad (obr. 1). Do jednotlivých okres byl ješt íseln vyjáden pomr potu hrad / poet konfrontací. Z mapy je patrné, že zaznamenané vojenské konfrontace hrad byly nejetnjší pi vstupech do zem. V okrese Tachov v západních echách, v okrese Dín a Litomice v severních echách, v okrese Rychnov nad Knžnou ve

2 podzim 11% zima 22% jaro 34% podzim 26% zima 9% jaro 21% léto 33% léto 44% Graf 1: Vojenské konfrontace hrad zaznamenané v historických pramenech vyjádené v ase. Graf 2: Vojenské konfrontace hrad v rozmezí let podle historických pramen. Graf 3: Trvání obléhání podle historických pramen. východních echách. Výraznjší koncentrace se objevuje v okrese eská Lípa. Ta je ale pravdpodobn zpsobena nejvtší hustotou hrad v echách. V jižních echách je nejvýraznji zastoupen okres eské Budjovice, kde je na rozdíl od ostatních zmiovaných okres menší hustota hrad. Ze 137 záznam, které lze oznait jako obléhání, lze zjistit dobu obléhání hradu pouze ve 30 pípadech. Doba obléhání trvala od nkolika dn po nkolik let. Obléhání bylo velmi nákladnou záležitosti a doba jeho trvání záležela na kvalit obraného systému hradu a stavu jeho zásob. Graf 4, 5: Procentuální zastoupení vojenských akcí v roním období. Vlevo: zaznamenané obléhání hrad (n= 93); vpravo: bitvy, bitky stety ve století v západní Evrop (n = 112) (dle Contamine 2004, 267). Hlavním faktorem však byla vle obránc hrad bránit (Durdík 2009, 43). Nejvíce zaznamenaných obléhání trvalo do pl roku (graf 3). Podle klimatických podmínek, za kterých obléhání probíhalo, lze pedpokládat rozdílný výskyt objekt v táborech oblehatel. Ze záznam o obléháních lze u 93 urit roní období, po která se odehrávala. Pro srovnání bylo použit soupis 112 bitev, bitek a stet ze století v západní Evrop (graf 4, 5; Contamine 2004, 267). U obou kategorií je patrná preference letního období. Zimní období je nejmén zastoupené, ale ne v zanedbatelném množství. Rozdíl nastává pi preferenci jara a podzimu. U bitev je preferován podzim, u obléhání jaro. Tento rozdíl je pravdpodobn dsledkem zásobování. Tažení bylo nejlepší uskutenit po sklizni, kdy se táhnoucí vojska mohla zásobovat z místních surovin. Zatímco obléhání hradu, plného erstv sklizených zásob, by bylo neefektivní. Celkem bylo zaznamenáno 137 pípad, které lze ozna- it za obléhání. Archeologicky poznaných a popsaných obléhacích tábor u hrad v echách je 14, což je pouhých cca 10 % z obléhání zmiovaných v historických pramenech. Jak již bylo zmínno výše, nejsou všechna obléhání zaznamenána v historických pramenech. Archeologické poznání obléhacích tábor tak pracuje s mnohem menším vzorkem. Poznámka: Tato práce vznikla jako souást diplomové práce autora (Koscelník 2010). Použitá literatura: Bradbury, J. 2007: The medieval siege. Woodbridge. Contamine, P. 2004: Válka ve stedovku. Praha. ornej, P. 2003: Tajemství eských kronik. Cesty ke koenm husitské tradice. Praha Litomyšl. Durdík, T. 2009: Encyklopedie eských hrad. Praha. Durdík, T. Hložek, J. Kašpar, V. 2007: Pedstihový záchranný archeologický výzkum brány pedhradí hradu Zlenice v roce 2006, Stedoeský vlastivdný sborník sv. 25, Hill, P. Wileman, J. 2002: Landscape of war. The archeology of aggression and defence. Charleston. Holst, M. Sutherland, T. L. 2005: Battlefield archaeology a guide to the archaeology of conflict. British archaeological jobs resource. Koscelník, P. 2010: Analýza prostorových a formálních vlastností obléhacích tábor. Diplomová práce FF ZU. Liddiard, R. 2005: Castles in context. Power, symbolism and Landscape, 1066 to Bollington. Sedláek, A. 2000: Hrady, zámky a tvrze Království eského, I XV. CD-ROM. První elektronické vydání. 56

3 Hrady Alsaska II Ji í Hoza Milan Zikmund Zden k Sadílek Karel Miklas (pokra ování z minulého ísla) Haut-Andlau Hrad se nachází na jednom z vrchol Vogéz v nadmo ské výšce 451 m, dominujícímu kraji Andlau a Barr. Úzký skalní h eben, odd lený od okolí širokým p íkopem, posloužil k usazení podlouhlého obydlí. Vnit ní prostor je rozd len do 3 úrovní, odd lených plochostropými podlažími. P ízemí sloužilo jako sklepení, do kterého vedl vstup z východu. Je opat eno vysokými st ílnami v nikách. Okna jsou orientována na všechny strany, ale nejvíce je jich sm rem východním. V 1. poschodí jsou dochována kružbová ost ní z r žového pískovce ze 14. století.1) Haut Andlau interiér paláce (foto K. Miklas). znání staré vojenské aristokracie. Dva bergfrity jsou vid t více, než jeden. Výstavba dvou v ží byla tedy projevem moci, nikoliv ú elu. Setkáváme se zde s podobným motivem, který se zrodil o n kolik let d íve na blízkém hrad Spesbourg.2) Hrad Haut-Andlau byl postaven okolo r Rudolfem z Andlau, vicedomem biskupa Bertholda ze Štrasburku. V r vojsko z Obernai hrad dobylo, byly vylomeny brány. V 16. stol. byl restaurován pány z Andlau, kte í práv obdrželi hrab cí titul. V letech hrad obsazen Švédy. Spesbourg Z íceniny hradu zaujímající konec žulového h ebene (452 m), nedaleko od Haut-Andlau. Vystav n byl pravd podobn n co málo po r pro Alexandra de Dicka, právního zástupce opatství v Andlau. Hrad je potvrzen v r Páni z Andlau se stali jedinými vlastníky v r Opušt n po r Haut-Andlau celkový pohled (kresba M. Zikmund). Haut-Andlau p dorys (podle díla cit. v pozn. 1). Dva bergfrity rámují palác sev ený mezi nimi. Ve spodní ásti jednoho z nich byla vytesána cisterna. To jej p edjímá jako poslední úto išt obránc. Ale Henri-Paul Eydoux si všiml, že role t chto dvou bergrit je spíše symbolická než fortifika ní. Do míst, kam lze eventuáln umístit obléhací stroje, se hrad natá í svou nejdelší stranou, která je navíc opat ena po etnými okny. Hrad byl založen rodem, který hrál významnou úlohu ve službách císa e od 12. století. Je to prestižní dílo, které má svou nepostradatelnou roli pro po- Spesbourg celkový pohled od SV (foto K. Miklas). Stavba zahrnuje tverhranný bergfrit, 2 paláce, které jsou chrán ny p ed možným útokem pláš ovou hradbou s vyvýšenou štítovou zdí od severu. V 1. poschodí východního paláce jsou v okenních záklencích ješt poz statky nást nných maleb. Zachovány jsou rovn ž ve velmi dobrém stavu kamenné krby. Západní palác byl zbo en okolo r Nádvo í obsahuje stavby ze 16. století.3) 57

4 Dreistein pdorys. Spesbourg pdorys (podle díla cit. v pozn. 1). Dreistein Hrad byl vystavn mezi lety Woelfeflinem z Hagenau na píkaz Fridricha II. Hohenštaufa. K výstavb byla vybrána lokalita v lesích necelé 2 km západn od opatství Mont Saint Odile a hrad byl vztyen na tech skalách, odtud oznaení hradu i lépe hrad západního a východního ( ti kameny ). K stavb bylo využito kamen z jedné z nejvtších megalitických hradeb Evropy, tzv. mur paien, která v délce více než 10 km obkružuje plató vrcholu Mont Saint Odile a s jejímiž pozstatky se mžeme v pírod v této lokalit setkat na mnoha místech v rzném stádiu zachování. 4) Tvoí jí více než monolit rzné velikosti, široká je 1,6 1,8 m a místy dosahuje výšky až 3 m. O jejím stáí se stále vedou polemiky, mohla být postavena bhem 2. stol. ped Kristem, ale také daleko díve, v dob bronzové. Pedpokládá se, že od konce 13. stol. do poloviny 14. stol. je hrad v držení biskupa ze Štrasburku, kdy získává úad na opatství Hohenburg (Saint Odile) a pipojuje východní hrad. V r je listinou doložen pepis majetku císaem Fridrichem III. na rod Rathsamhausen-Ehenweier a témuž rodu další listinou v r 1550 Karlem V. 5) Nikdo neví, zda hrad byl znien, nebo opuštn bhem ticetileté války. Stejn tak velký požár, který vznikl 24. bezna 1546, mohl být dvodem k opuštní hradu. Dreistein pohlednice z po. 20. století. Hrad je rozdlen na dv ásti širokým, do skály tesaným píkopem, na ást východní a ást západní. ást východní má dv ásti; úzký palác a donjon, postavený v nejvýchodnjší ásti staveništ, který má ješt dobe zachované šnekovité schodišt. V paláci jsou zachovány krby, detaily prevet s kanalizací, vedenou v síle zdi a vyúsující u paty zdiva. Východní ást má dobe zachovanou palácovou ást, která se obrací k ásti západní štítovou zdí. Zachovány jsou ti podlaží, ve kterých jsou dobe zetelné detaily krb. V severovýchodní ásti jsou patrny zbytky kruhové vže (fotografie hradu viz na internetu Wikipedia). Poznámky: 1) Salch, Ch. L.: Dictionnaire des chateaux et des fortificationes du moyen age en France. Paris 1978, s ) Mengus, N. Fuchs, M. Rieger, T.: Chateaux forts d Alsace. Barcelona 2001, s ) Citace v pozn. 1, s ) Citace v pozn. 1, s ) Citace v pozn. 2, s. 78. Pokraování píšt. Dobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy (Roz)hovory o detektoringu Miroslav Cuper Robert Trnka Rádi bychom touto statí voln navázali na lánek kolegy P. Baierla Nebezpeí detektor, který vyšel v Hlásce. 1/2010. Nechceme však zvednout vlnu zaslepené polemiky z obou stran nesmyslné barikády, kterou mezi sebou archeologové a detektorá- i za mnoho let vystavli. Rádi bychom spíše podali co možná nejúplnjší obraz souasné situace, který by vedl k zamyšlení. Jeden z autor tohoto lánku, R. Trnka, byl ped asem ve vci detektorá velmi nekompromisní a stal se iniciátorem Oteveného dopisu, adresovaného zákonodárným institucím. Dopis byl zámrn velmi tvrd formulován a mezi detektorái zvedl nebývalou vlnu nevole. Ml však také pozitivní úinek, protože rozumnjší detektorái byli ochotni o vci diskutovat a zárove zaali pemýšlet, jak by se zbavili nálepky zlodj a vykrada-. Díky Otevenému dopisu a zejména díky prostednictví kolegy M. ezáe došlo nakonec i k osobnímu seznámení obou autor tohoto lánku a k poznání, že zažité pedstavy o nesmiitelných protivnících (archeolog versus detektorá) je teba výrazn korigovat a to z obou stran. Poj me se tedy stízliv podívat na nejastjší otázky, které se v souvislosti s detektoringem vynoují (pokud mají autoi dosud na vc rozliný názor, jsou jejich iniciály uvedeny v závorkách na konci píslušné vty): 1) Je detektoring špatný? V jeho souasné divoké podob jednoznan ano. Tisíce pedmt mizejí v soukromých sbírkách bez potebné evidence a bez nálezových okolností. Po smrti majitele konívají tyto sbírky v popelnicích, cennjší vci 58

5 jsou obvykle rozprodány (R.T.). Detektoring není špatný, špatní jsou nkteí lidé (M.C.) 2) Detektoring je zakázaný? Není. Žádná výslovná zmínka o detektoringu v našich zákonech neexistuje (nebo alespo nám se ji nepodailo nalézt). Pokud se tedy bude bavit archeolog s detektoráem formou vzájemného pedhazování fascikl s paragrafy které si asto navzájem odporují mohou se jimi leda tak tlouci po hlavách. Díky výše zmínnému chaosu také nelze prakticky detektoráe v pípad narušení archeologické lokality úinn právn stíhat. Volat policii tedy mžete, ale nedivte se, když policisté k takto pedem ztracené bitv ani nepijedou. Také je teba si uvdomit, že detektoring už v souasnosti nelze zákonem zcela zakázat. Mezi lidmi jsou tisíce legáln zakoupených pístroj (dostávají je i dti k Vánocm) a nemálo oban má na vyhledávání kovových pedmt platné živnostenské listy. Zakázat detektoring by s nejvtší pravdpodobností znamenalo mnoho soudních žalob. Navíc, skutené zlodje by to pi bezzubém postihu stejn neodradilo, svj koníek by opustili jen ti slušnjší. V tomto lánku není bohužel prostor na vypisování všech nepímých paragraf, které je možno vztáhnout na problematiku detektoringu. Pípadné zájemce odkazujeme na knihu Píruka amatérského archeologa, kde je tomu vnována celá kapitola. 3) Detektorái cílen nií archeologické lokality? Nkteí ano. Tch, kteí skuten cílen chodí po známých archeologických lokalitách, je odhadem okolo deseti procent. Pro valnou vtšinu detektorá je však historie koníkem. Chtjí objevovat dosud neznámé stípky z minulosti a není tedy v jejich zájmu, aby se informace, obsažené v archeologických nálezech, jakkoli niily. O tom svdí snaha nkterých detektorá o vydávání publikací, nap. o neznámých hrobech z nejrznjších válek, o sestelených letadlech atd. 4) Tvrdý postoj je ešením? Není a nikdy nebyl. Pokud už detektorá do muzea nco pinese, asto bývá (i až dosud býval) oznaen za zlodje a vyhnán. K tomu je poteba dodat, že skutení zlodji nálezy do muzeí obvykle nenosí. Výhržky a oerování vedou jen k tomu, že i slušný detektorá pestane archeology na své nálezy upozorovat. Díky získané špatné zkušenosti od toho navíc odradí i své kolegy. Dle našeho názoru je naopak teba každého rozumného detektoráe podchytit a vysvtlit mu, jak se má zachovat v pípad nálezu archeologicky významného artefaktu. Toto školení je naprosto nezbytné. Detektorái se totiž setkávají na svých toulkách krajinou i s absolutními raritami, které leckterý archeolog zná jen z publikací. Neproškolený detektorá mže velmi dležitý lánek historie nevdomky poškodit nebo zahodit jako pro nho bezcennou vc. 5) Je dobré archeologické lokality kvli innosti detektorá utajovat ped veejností? Zcela a jednoznan ne. V praxi stejn nelze informace o archeologických lokalitách ped skutenými zlodji utajit (žijeme v malé eské republice, tady se všechno rozkecá). Utajování vede jen k tomu, že jediný, kdo se o lokalit nedozví, bývá majitel doteného pozemku. Ten pak lokalitu asto nevdomky poškodí sám pi bžné innosti (je to totiž vtšinou zemdlec, lesník, stavba i stavebník). Je však teba se mít na pozoru ped pedasným zveejováním slibných lokalit nebo skvlých nález, pokud nebyl výzkum ješt dokonen. Archeolog, který chce být vidn se svým nálezem v televizi, si tak pímo íká o noní nájezd skutených zlodj s detektory. 6) Mohou archeologové s detektorái spolupracovat? V uplynulých letech získaly detektory v archeologické obci povst ertovského pístroje. Zejména starší archeologové se jim programov vyhýbali, místo aby využili jejich možností ke zkvalitnní výzkumu. Teprve souasná generace mladých archeolog nabourává toto zažité mínní. Pro valnou vtšinu známých lokalit je však už bohužel pozd. Je teba co nejdíve pekonat klišé o škodlivém pístroji a je nezbytn nutné školit mladé archeology v práci s detektory kov. Pitom je možno samozejm spolupracovat s divokými detektorái, kteí asto získali bhem let nedocenitelné zkušenosti (kdo si nikdy neporovnal rozdíl ve výsledcích práce s detektorem mezi studentem archeologie a zkušeným detektorá- em, nepochopí). S využitím detektoru stoupá výtžnost drobných kovových pedmt pi archeologickém výzkumu asto o mnoho set procent. Teprve pi možnosti shlédnout odbornou práci s detektorem si archeolog pln uvdomí, kolik drobných, ale dležitých pedmt až dosud pi výzkumech unikalo jeho pozornosti! Kvli nefungující komunikaci se v souasné dob bohužel každoron ztrácejí v soukromém držení stovky zajímavých a desítky unikátních artefakt. asto je na vin detektorá, nkdy však i archeolog. I lovk, který nic nepoškodil, ale nap. ímskou minci našel s pomocí detektoru v ornici (tedy v druhotném uložení) se dnes vtšinou bojí o nálezu informovat archeologa, aby nebyl oznaen za zlodje a vyslýchán policií. Je teba, aby se archeologové a úedníci krajských úad i pes trvající legislativní chaos postavili elem k problému a zaali s detektorái poítat. Je teba nastavit jasn daná pravidla, za kterých bude možné od detektorá pebírat nalezené artefakty, pípadn i vyplácet odmnu (nálezné). Tmito pravidly by podle nás mlo být zejména: a) Žádné nebo alespo co nejmenší porušení situace nalezišt. b) Co nejpesnjší zamení místa nálezu (nap. s pomocí GPS) a zaznamenání nálezových okolností. c) Možnost ovení místa nálezu archeologem (tedy žádné zatajování lokalit). d) Odevzdání všech nalezených pedmt i alespo jejich do- asné zapjení odborným institucím pro nutnou dokumentaci, konzervaci atd. Dokud nebude problém volného detektoringu uspokojiv ešen zákonem, je teba se chovat tak, jak velí zdravý rozum. Není dobré vit fámám. Lépe je studovat odbornou literaturu, diskutovat se slušnými lidmi a pokusit se vytsnit mizery. Prozatím bez právní opory však všechno stojí a padá se vzájemnou dvrou. Pozastavení nad publikací o obléhání hradu Lopaty Zdenk Hefner Nedávno jsem zakoupil pknou publikaci o obléhání hradu Lopaty z pera pana M. Novobilského (dále jen pan M. N.) a našel jsem v ní nkteré nedostatky, které m inspirovaly k napsání tohoto píspvku do Hlásky. Po 37 letech nespoetných ovovacích pokus s palnými i stelnými zbranmi jsem o nich nashromáždil velké množství poznatk. Naše i zahraniní literatura se pímo hemží až neuvitelnými rznými nesmysly ohledn palných zbraní stedovku a rznými klišé, pejímanými z jedné literatury do druhé. Jednotliví autoi se rozepisují o používání palných zbraní na základ svých pedstav a domnnek a nikoliv na základ praktických zkušeností a pokus. Mnohé vysplejší skupiny historického šermu, které vlastní njaký ten kus hrubší stelby, poskytnou zasvcenjší informace, než leckterá literatura uvedená na konci knihy o obléhání Lopaty. Není nadto obléknout si stedovký kostým, opásat se meem a vyzkoušet si stelbu kovanou hákovnicí ve stíln hradu. Rychlost nabíjení, poteba manipulaního prostoru ve stíln, dávky prachu, ucpávky, míení, dostel, úinnost, rozptyl stel, atd. A zkusit nabít hrubý kus ráže 20 cm, umístný v dlové stíln hradu a vystelit z nj. Hned poznáte, jak je literatura ryze teoretická. Bohužel, zveejování ostrých steleb z historických dl naráží na problém eských zákon, které takovou stelbu nedovolují. Proto byly pokusy provádny v cizin. Následující lánek je velmi zjednodušeným povídáním o této problematice, kde prozatím zcela zámrn vynechávám adu údaj, s poukázáním na nkteré nedostatky v práci pana M. Novobilského. Pan M. N. na str. 62 své práce uvádí pokus, kdy olovná kule ráže 15 mm byla vstelena hákovnicí z 15 m 15 cm hluboko do deva. Tento pokus neodpovídá stedovké realit. Dále autor poznamenává, že výkon tehdejších zbraní byl mohutnjší. Není to pravda. Byl až o tém polovinu nižší. Autor použil k pokusu zcela jist hákovnici s vrtaným vývrtem na soustruhu. A také nepochybn použil erný prach Vesuvit. Tento moderní prach je vyrábn strojov z istých pesn granulovaných surovin a s pídavky dalších chemických látek (které stedovký prach neobsahoval), zlepšujících okysliování prachu, látek snižujících hydroskopinost prachu, atd. Prach hoí extrémn rychle a oproti stedovkému prachu má o 59

6 Vyobrazení. 71 z knihy M. Novobilského schéma postavení pedpokládaných obléhacích zbraní, smry steleb, vzdálenosti na cíl a rozmístní prakových kamen. Doplnno o ísla objekt a jejich rozmry % vyšší výkon. Pi výrob repliky prachu 15. století po smíchání jednotlivých komponent je teba do smsi pidat vodu (ocet, atd.) a vytvoit kašovitou suspenzi, která se rozproste na ploše a suší se. Výkon prachu je ovlivován kvalitou látek, kvalitou devného uhlí, pomrem tekutin pimíchaných k prachové hmot, tlouškou rozprostené vrstvy prachu, teplotou a dobou vysoušení a zpsobem mletí vzniklé hmoty. Z uvedeného vyplývá, že výkon prachu ovlivuje tolik promnných faktor, že je zcela zejmé, že prachy stedovkých výrobc se musely od sebe znan lišit. A to i jednotlivé várky od jednoho výrobce. Výše uvedené bylo proveno nesetnými mnohaletými pokusy. Dalším problémem pokusu pana M. N. je hákovnice. Pokud si prohlédneme poetné dochované originály hákovnic, zjistíme, že vnitky hlavní nejsou pímé, ale rzn hadovité, což je dané kováskou technologií výroby hákovnic a také umem kováe. V dob obléhání hradu Lopaty ( ) nebyly hlavn hákovnic ješt vrtáky pesn kalibrovány. Vzhledem k prezové i osové kivosti vnitku hlavn musela být kule menší, než prmr vnitku hlavn, aby nedošlo k jejímu vzpíení v hlavni se známými dsledky. Pestože kuli obalíme tsnícím materiálem, dochází k úniku hnacích plyn okolo kule bhem jejího pohybu v hlavni. tyi kované hákovnice ráže 15 mm a délky vývrtu hlavn 27, 51, 65 a 76 cm vystelily na vzdálenost 15 m proti smrkovým trámm celkem 20 ran olovnými projektily. Pak následovalo 24 ran železnými kulemi a dalších 24 ran olovnými a železnými projektily do bukových trám. Trámy pak byly na pásové pile rozezány tsn vedle vstelených projektil. Zatím zde pro nedostatek místa nemohu uvádt tabulky jednotlivých vstel a gramáže prachu. Z nejvtší hákovnice dosáhl nejhlubší vstel olovnou kulí hloubky 7,2 cm, železnou kulí 9,4 cm. Do bukových trám vnikaly kule o tetinu až tém o polovinu mén hloubji. Závrem lze konstatovat, že výkon kované hákovnice s vývrtem dlouhým 79 cm ráže 15 mm, nabité replikou stedovkého prachu je o cca polovinu nižší, než uvedl pan M. N. Vtšina literatury, zabývající se palnými zbranmi stedovku, jejich výkony znan nadhodnocuje a naopak podceuje jejich konstrukci. Na stran 59 obr. 71 osahuje nákresy postavení stelc z kuší a runic s mode vyznaenými chaotickými palebnými smry, naprosto neodpovídajícími stedovké realit. Pedpokládaná stelecká postavení jsou vzdálena od hradu 80, m a dokonce 60 rekordních m. Takových výkon nejsou hákovnice schopny. Navíc stelba vedená vzhru na ochoz hradby, postavené na cca dvacetimetrové skále a dokonce cca 40 m vysoko na ochoz vže je ješt výrazn mén úinná, než pímá stelba. Je teba si uvdomit, že úsová rychlost stely vypálené z kované hákovnice s délkou vývrtu od 16 do 100 cm se pohybuje od 28 m/s až do 115 m/s. Výjimen lze dosáhnout s pebitou hákovnicí až necelých 140 m/s. Pro srovnání hákovnice s hlavní vrtanou na soustruhu, nabitá moderním Vesuvitem, dociluje úsové rychlosti projektilu až 230 m/s. Hranice možností stelného prachu je 250 m/s. Pi tak nízkých úsových rychlostech ztrácí stela vlivem odporu vzduchu a zemské pitažlivosti velmi rychle svoji údernou energii. Odzkoušený prmrný dostel zbran s vývrtem dlouhým 100 cm, kdy kule ješt vážn zraní lovka, je 75 m pi optimální dávce prachu. Vzhledem k rozptylu stel je zásah spíše dílem náhody, než míení. Pi riskantním pebití zbran je možné úinný dostel prodloužit až do 90 m. Praktická využitelnost hákovnic v boji je do 20 m, využitelnost runic s krátkou hlavní a píšal je do 8 m. Obojí jsou dobré zbran pro blízkou obranu objekt. Vedl jsem rzné rozsáhlé ovovací obléhání i obranu hrad, kde se stílelo z runích zbraní výhradn naostro a tak výše uvedené bylo proveno bohatou praxí. Nevím, pro má stanovišt 3, 4 a 8 vedenou domnlou stelbu na válcovou vž. Do výšky cca 40 m na ochoz vže ze vzdálenosti cm runice nedostelí, kuše s obtížnou zasažitelností cíl a ani jedna zbra zdivo vže neohrozí. Dále relikt 87, vzdálený 175 m od hradu, smrován proti vži hákovnice nedostelí, pípadn zde umístné dlo vž se silnými zdmi neohrozí. Relikt 87 ml nepochybn jinou funkci, než stelecké stanovišt. Relikt 88 prakovišt, vstelené projektily z hákovnic. Pi palb z vže je možný dostel z hákovnice k prakovišti, ale bez jakýchkoliv úink. Pozice stelc 1 a 2 situované ve vzdálenosti m od hradu runí palné zbran na ochozy hradeb nedostelí, kuše problematicky. Zkusil nkdy pan M. N. rozestavit papundeklové figuríny na ochozech hradeb a vží a pak je ze vzdálenosti m runicemi a kušemi ostelovat? Já mnohokrát ano. Standardní kuše z 30. let 15. století zasáhne cíl na ochozu hradby ze vzdálenosti 150 m jen výjimen. Nalezené úlomky dvou roztržených hlavní runích zbraní potvrzují pebití zbran z dvodu snahy dostelit k hradu z píliš vzdáleného stanovišt. Postavení stelc. 134, situované cca 35 m za pedpokládanou bombardou. To stelci stíleli odtud

7 z kuší pes hlavy obsluhy bombardy a vzhledem k výšce taras u ní mohli zasáhnout pouze horní ást vže v pedhradí? (Hákovnice k vži úinn nedostelila). Pro tito stelci nepopošli o onch 35 m blíže k hradu a tím nestíleli úinnji a s vtším vertikálním palebným vjíem zpoza taras vedle bombardy? Mám nastíleno minimáln dva tisíce ostrých ran z rzných hákovnic vetn velkorážových a žádná nemla tak velký zptný ráz, aby dokázala hákem štpit kámen (str. 70, dvanáctý ádek). Je jisté, že objekt 134 s naštpeným balvanem ml jinou funkci než stelecké stanovišt. Obdobn i tzv. linie stelc v okopu, který místo aby efektivn obtáel na dostel svých zbraní pedhradí a palác hradu (jak je to zcela bžné v cizin), se od nich vzdaluje tak, že vtšina okopu vetn objektu 135 je mimo úinný dostel runic a ásten i kuší. Je spíše pravdpodobné, že okop a nkteré z domnlých pozic stelc jsou strážní stanovišt, hlídající posádku ped výpadem, útkem a pod. Stelbou tato stanovišt nemohou nijak hrad ohrozit. Navštívil jsem v zahranií tém sto dvacet obléhacích prací. Stanovišt stelc se v cizin nachází rozmístné kolem hradu zásadn na dostel runích zbraní! A to ve vzdálenosti od hradu od 40 do maximáln 70 m. Po dkladné prohlídce relikt pímo na míst okolo Lopaty považuji za odvážné vydávat každou mírn srovnanou plošinku, asto chaoticky a nelogicky azenou, hned za postavení stelc. Usuzovat z pouhých ty nalezených šipek ped stanovištm za stupe nebezpenosti stanovišt pro hrad asi nebude také zrovna nejšastnjší. Ped všemi zahraniními postaveními dl se nachází desítky až stovky projektil, vystelených obránci. V echách, nap. na Petrohrad, bylo nalezeno 447 šipek vystelených obléhateli. Šipek s opanou orientací hrotu, nalezených ped obléhacími postaveními a tedy vystelených obránci, bylo nalezeno 361 kus. Tch nkolik málo kus projektil, nalezených ped rznými obléhacími postaveními na Lopat v pat val a taras mohlo být vysteleno obléhanými pi výpadu. Mže se také jednat o výjimené výstely z ochozu vže, odkud pebitá hákovnice dokáže dostelit m daleko. Kule ale padá za polovinou své dráhy již pevážn vlivem zemské pitažlivosti, bez destruktivních úink. Obdobn s mírn vyšší úinností i kuše (odzkoušeno stovkami výstel na vžích rzných hrad). Skupiny relikt a jsou zcela nezpochybnitelnými postaveními stelby vtší ráže. Obdobná postavení s takto azenými objekty jsou i v cizin a byly v nich umístny i bombardy. Na základ mých dlouholetých zkušeností z ostrých steleb z bombard ráže 54 a 40 cm, hrubých kus ráže 20 a 15 cm, z tarasnic ráže 6, 8 a 11 cm a mnoha dalších dl se domnívám, že dla umístná v tchto postaveních musela mít ráži minimáln 8 cm, hlave dlouhou min. 150 cm a stílet železnými koulemi, aby na vzdálenost m mohla zpsobit na devných ástech hradu njaké škody. V cizin jsou obdobná dla usazována maximáln do 120 m daleko od obléhaného objektu. Na obr. 77 je nakreslena rekonstrukce postavení stelby v objektu Zobrazené dlo takto ve stedovku nevypadalo a bylo by je možné nabíjet pouze z venku, ped tarasem. Pitom se staí podívat na dolní konec stránky, na obr. 78, kde stedovký malí vyobrazil ústí hlavn dostaten daleko od pední desky krytu. Stelec tak mohl nabíjet dlo chránn ped stelami obléhaných, což byl také smysl tarasu. Osobn se domnívám, že nejprve vznikla dla tarasnice postavená mezi dvma tarasy a teprve pozdji dla umísovaná ve srubech dostala název srubnice. Pplk. Eduard Wágner pedpokládal, že název srubnice vznikl až v polovin 15. století. Obdobn i v zahranií se tento název používá po roce Poznámka k válcovým projektilm. Po vystelení z hákovnice se válcová stela pevrací, rzn rotuje, vychyluje se ze své dráhy a doletí výrazn na kratší vzdálenost, než kulová stela. Další test byl provádn hákovnicemi a temi dly do ráže 6 cm. Po pevném uchycení hlavn v testovacím zaízení byl rozptyl válcových stel i a vzdálenost 15 m tak velký, že zbraní prakticky nelze míit a úinky tchto stel na cíl byly výrazn nižší oproti kulovým projektilm. Dle domnnky pana M. N. hvízdavá stela se záezem ani pi rzných úsových rychlostech nehvízdá. A zkušený váleník se zcela jist neposadí na zadek, když okolo nj hvízdne stela. Objekt 127 mže být místem postavení stelby. Nap. v cizin je nasypán stejný objekt ve vzdálenosti 53 m od hradu a výšce v ele 5 m. Výška postavení 5 m umožnila palbu dla jak na hradbu pedhradí, tak pestelováním této zdi ohrožovat jádro hradu. Pi postavení dla na pvodní terén by stelb na jádro hradu bránila ohradní ze pedhradí. Objekt 127 by mohl pedstavovat díky své vyvýšené poloze, vzdálené cca 40 m od hradu, ideální místo pro stelce z kuší a runic a pro instalaci dla. Ovšem za pedpokladu, že obránci Lopaty nemli k dispozici dlo vtší ráže. Velkým problémem práce pana M. N. jsou bombardy. Stílel jsem naostro ze skutených bombard ráže 54 a 40 cm a tím jsem získal nevšední poznatky. Ve vztahu k obléhání Lopaty uvádím strun, co obnáší obsluha bombardy ráže 54 cm, s hlavní dlouhou 161 cm, o hmotnosti hlavn 1863 kg a vyrobené výhradn stedovkým postupem, vetn tavby rudy. Dávky prachu až v desítkách kilogram byly dopraveny do prachové komory dla lopatkami s celkovou manipulaní délkou 170 cm. Pak bylo nutné v pokleku vstrit do hlavn hlavu a run pedtsnit ucpávku prachové komory a pak nabijákem o délce 170 cm ádn dotsnit. Po odnímatelném devném mstku bylo nutné páidly navalit do hlavn 243 kg tžkou žulovou kouli. Jen k výše popsaným innostem je poteba minimáln 170 cm prostoru mezi hlavní a sklopným tarasem! Kouli je nutné utsnit v hlavni tsnícím materiálem a devnými klíny, zatloukanými kladivem okolo koule do hlavn. Bombarda byla zapena proti zptnému rázu obdobn jako na velmi známém obrázku ze Švýcarské kroniky (str. 63, obr. 75). Zárove musí být bombarda zajištna etzy a kly proti nadskakování a pevracení. Pokusn úmysln nezapená a nezajištná bombarda se pi výstelu ásten otoila okolo své osy a zárove pevrátila vzad a vyryla 1,8 m dlouhou brázdu v zemin. Pak se nárazem o vynívající skálu roztíštilo lože, hlave udlala pes skálu další kotrmelec a skutálela se 16 m ze svahu, kde zstala ležet, zaklínna o mohutný buk. Z dalších pokus vyplynulo, jak je mimoádn dležité, velmi dkladn horizontáln i vertikáln zajistit bombardu proti obrovským zptným rázm a nadskakování. Cituji z práce pana M. N.: Bombardy byly ukládané do valového náspu nesoucího ohrazení... se mže nacházet tleso, vybudované pro omezení zptných ráz pi výstelu. A dále:... prrva ve valu mže indikovat místo, kde bylo ústí hlavn. Pedchozí citované vty jsou velmi hrubé omyly. Hlave dla nikdy v žádném pípad nemže být umístna ve valu (a také nikde nebyla) jak by potom bylo dlo nabíjeno? V cizin na desítkách postaveních bombard, která mla v ele val, míila hlave pes jeho vrchol k hradu. Žádné valové tleso neudrží obrovské zptný ráz bombardy! A prrva ve valu je obvykle stopa po dvíkách (v cizin na mnoha místech doložených nálezy pant a kování), kterými se vycházelo ped tarasy k jejich opravám, k protivýpadu atd. Objekt 133 domnlé postavení bombardy. Na obr. 76 je znázornna rekonstrukce postavení bombardy a to chybn na mnohem vtší ploše, než jakou má skutený relikt. Dlo by muselo být natoeno šikmo a ne rovn, aby mohlo stílet mezerou ve valu, a je nakresleno v menším mítku oproti skutené velikosti reliktu. Tak, jak je na obrázku bombarda zajištna, by pi prvním výstelu zbyly ze srubu tísky. Jak byla bombarda nabíjena? To obsluha válela tžké koule zvení podél celého dlouhého pevného tarasu až k dlu a pak pi zvednutém sklopném tarasu pracn umísovala do hlavn prach, kouli a ucpávky? A pitom je posádka hradu postílela z kuší? K emu tam pak byl taras? A kudy se obsluha dostávala na druhou stranu bombardy, to ji pelézala? Obrázek 76 je smutnou ukázkou snšky zásadních omyl, vycházejících z toho, že pan M. N. neml možnost vidt skutenou bombardu pi práci. Pro ilustraci jak velký prostor je potebný pro instalaci bombardy, uvádím potebné náiní k její nároné obsluze. Je to souprava na ištní zátravky, dlouhé škrabky na vyištní prachové komory a hlavn od nespálených zbytk prachu po každém výstelu, vdra s vodou, plátýnka a cupaniny z píze, lopatky na prach malé a velké, prachové mrky, ucpávkový materiál ve velkém množství pro prachovou komoru a hlave, sudy s hrubým stelným prachem, sud s jemným prachem, špalek a kladiva rzné velikosti. Dále sekery, dláta a množství deva na výrobu tsnících klín, velká 61

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY Metodika Mgr. Michal Schovánek kvten 2010 Newtonovy pohybové zákony patí mezi nejobtížnjší kapitoly stedoškolské mechaniky. Popisované situace jsou sice jednoduše demonstrovatelné,

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezm v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohebištích je zejmé, že Keltové mli své zrunéemeslníky.

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA Pi pedvádní steleb ze stedovkých dl na hrad Pyrmontu jsem se seznámil s velmi bohatým feudálem. Slovo dalo slovo a vzáptí se poala v jedné kovárn podle mých nákres vyrábt

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

ty i kresebné rekonstrukce hradu Olomu any

ty i kresebné rekonstrukce hradu Olomu any ty i kresebné rekonstrukce hradu Olomu any Jan Št tina o souvislosti olomu anského hradu s majetky olomouckých biskup v okolí m stské osady Blanska (vzdálené asi 2,5 km severn od olomu anského hradu).

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXI, 2010,. 4 K podobám obytného paláce na hrad Nístjce Krkonošskému stedovkému hradu Nístjce (cca 480 m. n. m, okr. Semily) byla v minulém plstoletí (1955 2005) vnována

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Stedoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací stedoškolských student na VUT PARNÍ STROJ Petr Lukeš, Patrik Smékal SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Parní stroj, historie, princip funkce a využití.

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA Pi pedvádní steleb ze stedovkých dl na hrad Pyrmontu jsem se seznámil s velmi bohatým feudálem. Slovo dalo slovo a vzáptí se poala v jedné kovárn podle mých nákres vyrábt

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více