Regina 40 Regina 90 A A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192"

Transkript

1 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A A V5/

2 CZ 1. Obecné infrmace Infrmace týkající se návdu k bsluze Vysvětlivky symblů Zdpvědnst výrbce a záruka Ochrana autrských práv Prhlášení shdě Bezpečnst Obecné infrmace Bezpečnstní pkyny při průmyslvém pužití zařízení Pužívání v suladu s určením Přeprava, balení a skladvání Kntrla ddávky Balení Skladvání Technické parametry Technické údaje Sučásti zařízení Instalace a bsluha zařízení Bezpečnstní pkyny Umístění a zapjení zařízení Obsluha Čištění a údržba Bezpečnstní pkyny Čištění a dstraňvání kamene Bezpečnstní pkyny při údržbě Odstranění pruch Recyklace 132 Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Německ Fax: +49 (0)

3 1. Obecné infrmace 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze Tent návd k bsluze bsahuje ppis instalace zařízení, jeh bsluhy a údržby a je důležitým zdrjem infrmací a rad. Pdmínku pr bezpečné a správné zacházení se zařízením je seznámit se se všemi pkyny týkajícími se bezpečnsti a bsluhy bsaženými v tmt návdu a ddržvat je. Krmě th je nutn respektvat lkální předpisy hledně prevence úrazů a zásady BHP. Návd k bsluze je nedílnu sučástí zařízení a je nutn jej uchvávat v blízksti zařízení, aby k němu měly stálý přístup sby, které zařízení instalují, prvádějí údržbářské práce, zařízení bsluhují neb čistí. 1.2 Vysvětlivky symblů Důležité pkyny týkající se bezpečnsti a technických tázek jsu v tmt návdu k bsluze značeny příslušnými symbly. Je nutn tyt pkyny přísně ddržvat, aby był zabráněn případným nehdám, škdám na živtě a zdraví sb a věcným škdám. POZOR! Tent symbl značuje nebezpečí, které může vést k fyzickému pranění. Tyt pkyny BHP je nutn přísně ddržvat. V příslušných situacích dbejte zvláštní patrnsti. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým prudem! Tent symbl upzrňuje na nebezpečí úrazu elektrickým prudem. Při nerespektvání bezpečnstních pkynů hrzí nebezpečí fyzickéh pranění neb smrti. Tímt symblem jsu značeny pkyny, jejichž nerespektvání může způsbit pškzení zařízení, jeh nesprávnu funkci a / neb pruchu. Tent symbl upzrňuje na rady a infrmace důležité pr efektivní a bezpruchvu práci zařízení. 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka Veškeré infrmace bsažené v tmt návdu k bsluze byly sestaveny na základě závazných předpisů, aktuálních knstrukčních, inženýrských a našich znalstí a také našich dluhdbých zkušenstí. Rvněž překlady návdu k bsluze byly prvedeny s maximální pečlivstí. Nemůžeme však převzít zdpvědnst za případné chyby v překladech. Rzhdující verzí je přilžený návd k bsluze v německém jazyce. Při bjednávce speciálních mdelů neb dplňkvých mžnstí a při využití nejnvějších technických výdbytků se ddané zařízení může lišit d vysvětlivek a kreseb bsažených v tmt návdu k bsluze. V případě jakýchkli tázek prsíme kntakt s výrbcem. Před zahájením jakýchkli prací, bzvláště před uvedením zařízení d prvzu, je nutn se pdrbně seznámit s bsahem tht návdu k bsluze. Výrbce nenese zdpvědnst za škdy a pškzení vzniklé v důsledku nerespektvání infrmací bsažených v návdu k bsluze

4 Návd k bsluze je nutn uchvávat přím u zařízení; krmě th musí být k dispzici všem sbám, které se zařízením pracují. Vyhrazujeme si práv prvádět technické změny u prduktu za účelem zlepšení uživatelských vlastnstí zařízení a jeh zdknalvání. 1.4 Ochrana autrských práv Tent návd k bsluze a v něm bsažené texty, kresby, ftgrafie a jiné prvky jsu chráněny autrským právem. Je zakázán rzmnžvat bsah návdu k bsluze (i jeh jedntlivých částí) v jakékliv pdbě a jakýmkli způsbem a využívat a / neb předávat jeh bsah třetím sbám bez předchzíh písemnéh suhlasu výrbce. V případě prušení výše jmenvanéh zákazu bude uplatňván nárk na vyplacení dškdnéh. Vyhrazujeme si práv uplatňvat i jiné nárky. Údaje, texty, kresby, ftgrafie a jiné ppisy bsažené v tmt návdu jsu chráněny autrským právem a právem průmyslvéh vlastnictví. Každé jejich zneužití je trestné. 1.5 Prhlášení shdě Zařízení splňuje aktuální závazné nrmy a směrnice Evrpské unie. Výše uvedené ptvrzujeme v ES prhlášení shdě. V případě ptřeby Vám rádi příslušné prhlášení shdě zašleme. 2. Bezpečnst Tat kapitla bsahuje základní infrmace týkající se všech pdstatných aspektů suvisejících s bezpečnstí. Krmě th jedntlivé kapitly bsahují knkrétní bezpečnstní pkyny (značené symbly), které mají zabránit vzniku nebezpečí. Je nutn respektvat také infrmace bsažené v piktgramech, tabulkách a nápisech umístěných na zařízení a dbát na t, aby byly čitelné. Ddržvání veškerých bezpečnstních pkynů zaručuje ptimální chranu a bezpečnu a bezpruchvu práci zařízení. 2.1 Obecné infrmace Zařízení byl vyrben na základě aktuálních uznávaných technických principů. Zařízení však může být nebezpečné, pkud je pužíván nesprávně neb v rzpru s jeh určením. Seznámení s bsahem návdu k bsluze je jednu z pdmínek pr zabránění vzniku nebezpeční a chyb a umžňuje tedy bezpečný a bezpruchvý prvz zařízení. Za účelem zabránění vzniku případnéh nebezpečí a zajištění ptimální funkce je zakázán prvádět jakékli změny neb úpravy zařízení bez výslvnéh suhlasu výrbce. Zařízení se smí pužívat puze v případě, že jeh technický stav nebudí pchybnsti a umžňuje jeh bezpečný prvz. 2.2 Bezpečnstní pkyny při průmyslvém pužití zařízení Údaje týkající se bezpečnsti práce se řídí nařízeními Evrpské unie závaznými v kamžiku výrby zařízení. Pkud je zařízení pužíván v průmyslvých pdmínkách, pak je uživatel pvinen p celu dbu pužívání věřvat shdu dpručvaných patření k bezpečnsti práce s aktuálním stavem příslušných předpisů a respektvat nvé předpisy. V případě pužívání zařízení mim Evrpsku unii je nutn ddržvat záknné pžadavky pr zajištění BHP a předpisy závazné v místě pužívání zařízení. Krmě pkynů BHP bsažených v tmt návdu k bsluze je rvněž nutn respektvat pkyny BHP a směrnice týkající se chrany živtníh prstředí, které jsu závazné a specifické pr míst pužívání zařízení. Při prvzu je zakázán pnechat zařízení bez dzru. Děti a jiné nepvlané sby nesmí mít k zařízení přístup. Tent návd k bsluze je nutn pečlivě uschvat. Při předání zařízení třetím sbám je nutn jim předat také návd k bsluze. Všichni uživatelé se musí řídit infrmacemi bsaženými v tmt návdu k bsluze a respektvat pkyny BHP. Zařízení se smí pužívat puze v uzavřených místnstech

5 2.3 Pužívání v suladu s určením Zařízení pracuje bezpečně puze v případě, že je pužíván v suladu s jeh určením. Jakýkliv zásah d zařízení, jeh mntáž a údržbářské práce smí prvádět puze příslušný dbrný servis. Výrbníky překapávané kávy PRO 40T, PRO 60T a PRO 90T jsu určený výhradně k připravvání kávy (s filtrem neb bez) a k připravě teplé a hrké vdy ze studené vdy. Výrbník se nesmí pužívat k: - připravě jiných nápjů; - hřívání neb vaření tekutin bsahujících cukr, sladidl, kyselinu, luh neb alkhl; - hřívání a vaření hřlavých tekutin a jiných látek, zdraví škdlivých neb těkavých. Pužívání zařízení pr účely lišící se d jeh půvdníh určení je zakázán a pvažván za pužívání v rzpru s jeh určením. Jakékliv nárky vůči výrbci a / neb jeh zmcněncům z titulu škd vzniklých v důsledku pužívání zařízení v rzpru s jeh určením jsu vylučeny. Zdpvědnst za škdy vzniklé při pužívání zařízení v rzpru s jeh určením nese puze a výhradně uživatel. Pužíváním v suladu s určením se rzumí také respektvání návdu k instalaci, bsluze, údržbě a čištění zařízení. 3. Přeprava, balení a skladvání 3.1 Kntrla ddávky P bdržení ddávky je nutn neprdleně zkntrlvat, zda je zařízení kmpletní a zda nebyl pškzen během přepravy. V případě zjištění viditelných pškzení způsbených přepravu je nutn dmítnut převzetí zařízení neb prvést pdmínečné převzetí. Rzsah škdy je nutn zapsat d přepravních dkumentů / přepravníh listu dpravce. Následně je nutn nahlásit reklamaci. Skrytá pškzení je nutn nahlásit neprdleně p jejich zjištění, prtže nárky na dškdnění lze uplatňvat puze v rámci termínů závazných pr reklamaci. 3.2 Balení Nevyhazujte krabici, d které je zařízení zabalen. Může se hdit k přechvávání zařízení, při stěhvání neb vyslání zařízení d našeh servisu v případě výskytu eventuálních pškzení. Před uvedením zařízení d prvzu je nutn zcela dstranit vnější a vnitřní balvý materiál. Při recyklaci balení je nutn ddržvat předpisy závazné v příslušné zemi. Obalvý materiál vhdný k pětvnému pužití je nutn recyklvat. Přesvědčte se prsím, zda zařízení a příslušenství je kmpletní. Pkud chybí nějaké sučásti, kntaktujte se s naším zákaznickým ddělením. 3.3 Skladvání Balení musí zůstat uzavřené až d kamžiku instalace zařízení, při uchvávání je nutn se řídit značkami týkajícími se způsbu umístění a skladvání balení. Zabalené zařízení je nutn uchvávat vždy v suladu s níže uvedenými pdmínkami:

6 - neskladvat na vlném pvětří, - skladvat v suchu a chránit před prachem, - nevystavvat půsbení agresívních prstředků, - chránit před půsbením slunečních paprsků, - zabránit mechanickým škům, - v případě dluhdbějšíh skladvání (déle než tři měsíce) pravidelně kntrlvat stav všech sučástí a balení, v případě nutnsti zařízení bnvit a pravit. 4. Technické parametry 4.1 Technické údaje Název Výrbník kávy Mdel: Regina 40 Regina 90 Č. výrbku: A A Zasilanie: 230 V 50 Hz 1100 W 230 V 50 Hz 1500 W Objem: cca. 6,8 litrů cca. 15,0 litrů Minimální bjem vařící vdy: cca 2 litry cca 5 litrů Waga: 4,0 kg 4,5 kg Wymiary: Ø 220 mm, wys. 420 mm Ø 270 mm, wys. 460 mm Filtrační papír: Papír pr kšíkvý filtr Bartscher/APEXA Č. výrbku: A Papír pr kšíkvý filtr Bartscher/APEXA Č. výrbku: A Vyhrazujeme si práv na zavedení změn! 4.2 Sučásti zařízení 1 1 vík 2 sítk filtru 3 zásbník na vdu 4 stupací trubka 5 měřítk hladiny naplnění 6 khutek 7 výhřevný tvr 8 výhřevná část 9 červené kntrlní světl 10 zelené kntrlní světl

7 5. Instalace a bsluha zařízení 5.1 Bezpečnstní pkyny NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým prudem! Zařízení musí být zapjen d samstatné zásuvky s uzemněním. Při dpjvání zařízení ze zásuvky netahejte za kabel. Kabel se nesmí dtýkat hrkých předmětů. Je nutn dbát na t, aby se kabel nedstal d kntaktu se zdrjem tepla ani s strými hranami. Kabel nesmí viset ze stlu či z pultu. NIKDY nenaplňujte nádrž na vdu hrku vdu. Nedplňujte vdu v zahřátým zařízeni, nejprv lze zařízeni nechat vystydnut. Během prvzu zařízení se některé jeh prvky zahřívají. Aby se zabránil fyzickému pranění, je nutn dbát patrnsti při dtýkání se těcht pvrchů. Zařízení se nesmí pužívat, pkud je nefunkční, pškzené neb pkud spadl na zem. Nesmí se pužívat takvé příslušenství neb náhradní díly, které nejsu dpručvány výrbcem. Může t vést ke vzniku pr uživatele nebezpečných situací, zařízení se může pškdit neb způsbit škdy na zdraví a živtě sb, navíc t má za následek ztrátu mžnsti uplatňvání nárků ze záruky. Kabel se nesmí pkládat na kberec ani na jiné termizlační materiály. Kabel nesmí být zakryt. Je nutn, aby se nacházel mim pracvní prstr, a nesmí se pnřvat d vdy. Zařízení se nesmí nahýbat. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým prudem! V případě nesprávné instalace zařízení může způsbit fyzická pranění. Před instalací zařízení je nutn prvnat parametry prudu místní sítě s parametry pr napájení zařízení (viz ppisný štítek). Zařízení je mžn zapjit puze v případě, že se výše uvedené údaje navzájem shdují! Je nutn respektvat bezpečnstní pkyny! 5.2 Umístění a zapjení zařízení Nejdříve je nutn zařízení rzbalit a dstranit veškerý balvý materiál. Před prvním pužitím pečlivě umyjte vdu s mýdlem všecky sučástí zařízeni (filtrační kš, stupací trubku, pkličku a vnitřek nádrže na vdu) a pečlivě pláchnete čistu vdu. Nepnřvat spdek zařízeni ve vdě! Pr dstranění výrbních maziv stupací trubku vyčistit kartáčem na čistění lahvi a čistu vdu s mýdlem. Pté vytřít d sucha měkkým hadříkem. Mntáž zařízeni se prvádí následujícím způsbem, stupací trubku umístit v tvru ve filtračním kši, pté sustavu filtračníh kše zastrčit v zahřívací tvr. Zařízeni je nutn pstavit na plché stabilní míst, které unese jeh váhu a dlné prti tepltě

8 Zařízení ROZHODNĚ nesmí být pstaven na hřlavu pdlžku (jak např. ubrus, kberec atp.). Zařízení nesmí být umístěn v blízksti tevřenéh hně, elektrických pecí, hřívacích pecí ani jiných zdrjů tepla. Zařízení je nutn umístit tak, aby nebyl blkván přístup k zástrčce. 5.3 Obsluha Příprava kávy Sundejte vík a filtrační kšík. Naplňte kávvar studenu vdu p rysku na vnější straně. Vda v kávvaru nesmí překrčit hrní rysku na měřítku úrvně naplnění! Nikdy nepužívejte k přípravě kávy teplu vdu! Namletu kávu nasypte d filtračníh kšíku, dávkvání kávy je uveden v tabulce. Filtrační kšík umístěte d tvru uvnitř nádby. Nepřesuvejte silu stupací trubku. Přikryjte víkem. Speciální vík ředí vdu s namletu kávu. Dpručené mnžství kávy může být větší neb menší pdle přání Kávvar můžete pužít s papírvým filtrem neb bez. Pkud nepužijete papírvý filtr, je třeba pužít hrub mletu káva. S papírvým filtrem můžete pužít jemně mletu kávu (běžně dstupná v bchdě). Dpručujeme pužívat papírvé filtry BARTSCHER/APEXA A pr mdel Regina 40 (A ) a papírvé filtry, č.zbží A pr mdel Regina 90 (A ). Htvá káva (šálky) Dpručené dávkvání kávy Regina 40 a Regina 90 Regina 90 Mletá káva (g) Htvá káva (šálky) Mletá káva (g) Autmatická příprava Příprava začíná ve chvíli, kdy zapínač/vypínač bude nastavený na pzici I. Rzsvítí se červené kntrlní světl. P uknčení přípravy kávy se rzsvítí zelené kntrlní světl. Ihned p uknčení přípravy kávy se teplta autmaticky zredukuje a teplta připravené kávy zůstane stejná d pdávání až d kamžiku, kdy zástrčku přístrje vyjmete z napájecí zásuvky neb jestli přepnete zapínač / vypínač d pzice О".

9 Nikdy nezapínejte kávvar bez vdy neb připravené kávy. V takvém případě může djít k pškzení přístrje a ztrátě záruky. Pdávaní kávy Khut tevřete zatáhnutím dpředu a přidržením až se naplní šálek neb jiný zásbník. Khut se uzavře autmaticky p jeh uvlnění. Pr trvalý výtk kávy khut lze aretvat stisknutím. V svisle pstaveným zařízeni vždy zůstane něklik šálku kávy. Zařízeni lze vypnut naklnit ku předu a zbytek vylít. Připravvání teplé a hrké vdy V výrbníku lze také zahřívat vdu. Pr tent účel vyčištěnu nádrž naplníte studenu vdu a namntujte stupací trubku a vyčištěný filtrační kš. Zapněte zařízeni, jak pr připravvání kávy. Hned p vření vypněte zařízeni. V případě, že v nádrže na vdu je méně něž 4 šálky vdy, vytáhnete zástrčku sítvé šňůry ze zásuvky. Prady Nejlepší výsledek se dsáhne, když se připravuje najednu aspň 12 šálků kávy. Filtrační kš a kávvé sedliny dstraňte hned p uvedeni d varu. Přispějete tým k zachvání hutí kávy. Před připravením další partie kávy důkladně pláchnete zařízeni studenu vdu za účelem jehzchlazení. Kapky, které vznikají během vyjímaní filtračníh kše a kávvých sedlin lze sebrat na pkličku zařízeni. V případě, kdy chcete pět zahřát studenu kávu, před zapjením zařízeni lze vyjmut stupací trubku a filtrační kš. 6. Čištění a údržba 6.1 Bezpečnstní pkyny Před čištěním zařízení neb zahájením pravářských prací je nutn zařízení dpjit d napájecíh zdrje (vyjmut zástrčku ze zásuvky) a pčkat, až vychládne. Nesmí se pužívat žádné leptavé čistící prstředky a je nutn dávat pzr na t, aby se d zařízení nedstala vda. Aby se zabránil úrazu elektrickým prudem, nesmí se zařízení, kabel ani zástrčka nikdy pnřvat d vdy neb jiné kapaliny. Zařízení není uzpůsben k plachvání prudem vdy. Při čištění zařízení se tedy nesmí pužívat prud vdy pd tlakem! 6.2 Čištění a dstraňvání kamene Reklamace nebudu uplatněný pkud z výrbníku kávy se nebude pravidelně dstraňvat kámen pdle pkynů uvedených v návde k užívání. Reklamace tht druhu nejsu předmětem záruky!

10 Každdenní čištění Přístrj umývejte p každém pužití. Filtrační kšík, stupací trubku a vnější část kávvaru prpláchněte p každém pužití teplu mýdlvu vdu. Výhřevný tvr čistěte prstředkem bsahující mýdl na umývání hrnců. Vnitřní část kávvaru a všechny části, které je mžné vyndat důkladně umyjte teplu vdu a sušte. Kávvar na vnější straně umývejte hadříkem a sušte měkkým ručníkem. Usazeniny ze stupací trubky dstraňte pmcí dluhéh tenkéh kartáčku. Dávejte pzr, abyste nepškdili žádné části trubky. Pkud chcete umýt khutek, vždy p pužití naplňte kávvar teplu vdu a nechte ji prtéct khutkem. Každtýdenní čištění a dstranění vdníh kamene V případě každdenníh pužívání kávvaru musíte celý khutek umývat každý týden. Při nepravidelném pužívání umývání nemusí být tak časté. Odšrubujte vík khutku, rzlžte siliknvý kužel a umyjte všechny části v teplé mýdlvé vdě. Vnitřní část khutku a spjvací část s kávvarem čistěte malým kartáčkem. Nikdy nestrkejte kartáček d slženéh khutku, mhl by prbdnut neb pškdit kužel. Všechny části prpláchněte v teplé vdě, sušte a slžte přístrj. Ujistěte se, že vík khutku je pevně připevněn. Ohřívací tvr přístrje musíte každý týden umývat, zvláště jestli kávvar pužíváte každý den. Usazující vdní kámen dstraňujte pmcí škrabky z celvé vlny a vdníh rztku s ctem. Kávvar naplňte bílým ctem d výšky zbáčku a zapněte. Přístrj nechte zapnutý než sknčí celý prces přípravy kávy. Dále vyjměte trubku a nechte přístrj vyschnut. Ocet vylijte, a vnitřek, zvláště hřívací tvr umyjte čisticím prstředkem nebsahující chlr, než nedstraníte všechny minerální usazeniny. Vypláchněte důkladně teplu vdu a vysušte. Pkud kávvar pužíváte k přípravě teplé neb hrké vdy, pamatujte důkladném čištění p každém pužití. Jednu týdně musíte kávvar umýt vdním rztkem s ctem, aby nedcházel k usazvání vdníh kamene. Tyt usazeniny mhu způsbit nesprávnu funkci přístrje. Čištění a dstranění vdníh kamene každých 14 dní. Odstraňujte vdní kámen pravidelně! Odstraňujte leje, skvrny z kávy a usazeniny každých 14 dní, jestliže pužíváte přístrj každý den. V pačném případě čištění nemusí být tak časté. Kávvar naplňte studenu vdu p nejvyšší rysku a ddejte ¼ šálku bíléh ctu. Vlžte stupací trubku a filtrační kšík. Přikryjte a zapněte přístrj. P uknčení vyjměte zástrčku z kntaktu, pčkejte až přístrj vychladne a vylijte rztk vdy s ctem. Vypláchněte mýdlvu vdu, a vnitřní část kávvaru, filtrační kšík a stupací trubku důkladně prpláchněte a vytřete suchým hadříkem. Ohřívací tvr musí být pravidelně čištěný d usazujícíh vdníh kamene. V balu výrbníku kávy je škrabák na dstraňvání usazenin kamene vznikajícíh v zahřívacím tvre na spdku zařízeni

11 Na dstraňvání kamene pužívejte přípjený škrabák! Čisticí hadřík z celvé vlny impregnvané mýdlem neb tenký hadřík na drhnutí Škrabák na dstranění kamen Ohřívací tvr Na hřívací tvr plžte čisticí hadřík z celvé vlny impregnvané mýdlem neb tenký hadřík na drhnutí. Úzký hrt škrabáku zastrčte v hřívací tvr. Vyčistíte tvr něklikrát ptáčejíc škrabák různými směry. V případě, že tvr je čistý kv znvu získá lesk. V případě silnéh zašpinění je nutné pužíti ddatečných čisticích prstředků. P vyčištění důkladně pláchněte nádrž na vdu pr dstranění mýdla a zbytků čistících prstředků. Pkud zařízeni nebude delší dbu pužívané vytáhněte stupací trubku, prtže se může zaseknut v hřívacím tvre. 6.3 Bezpečnstní pkyny při údržbě Čas d času je nutn zkntrlvat, zda síťvý kabel není pškzen. Pkud je kabel pškzený, nesmí se zařízení pužívat. Pškzený napájecí kabel musí být vyměněn kvalifikvaným elektrikářem. Pkud se vyskytnu pškzení neb vady, je nutn se brátit na dbrnu prdejnu neb náš servis. Údržbářské a pravářské práce smí prvádět výhradně kvalifikvané sby za pužití riginálních náhradních dílů a příslušenství. Je zakázán pkušet se pravu zařízení na vlastní pěst. 7. Odstranění pruch Zařízeni je vybaven chranu prti přehřátí. Případě půsbení chrany dpjte zařízeni d zdrje napájení (vytáhnete sítvu zástrčku ze zásuvky) a nechejte vychladnut. Něklikrát stiskněte tlačítk Reset nacházející se naspdu zařízeni. Výrbník kávy je připravený k pětvnému pužíti. Pdle zkušensti víme že chrana prti přehřátí vždycky zapůsbí v případě sazení se kamene na hřívacím tvru. V takvém případě je nutn důkladně dstranit kámen. Ochrana prti přehřátí může zapůsbit aj během přepravy. V takvém případě je nutn řídit se uvedenými pkyny! V uvedené níže tabulce jsu uvedený jiné příčiny půsbení chrany prti přehřátí a způsby jejich dstranění

12 PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ Zařízeni zapnuté, nefunguje Zařízeni samčinně vypíná. Zařízeni zapnuté, kntrlka nesvítí. Zařízeni zapnuté, kntrlka svítí, avšak neteče hrká vda. Zařízeni zapnuté, kntrlka nesvítí a neteče hrká vda, wypływa grąca wda. V zařízení usazený kámen. Zapůsbila chrana prti přehřátí. Nezapjené k sítě Odpjená pjistka Prucha pjistky Pškzení kntrlky Pškzení bjímky pjistky Pškzení hřívače Pškzení termstátu. Pškzení desky s tištěný bvdy v elektrickém bvdě Nechte zařízeni vychladnut. Stlačte tlačítk Reset naspdu. Odstraňte kámen. Nechte zařízeni vychladnut. Stlačte tlačítk Reset naspdu. Zastrčte zástrčku. Obraťte se na prdejce Obraťte se na prdejce Obraťte se na prdejce Obraťte se na prdejce Obraťte se na prdejce Obraťte se na prdejce Obraťte se na prdejce Pjistka půsbí hned p zapnutí. Elektrický zkrat. Obraťte se na prdejce 8. Recyklace Stará zařízení P uknčení bdbí pužívání je nutn stará zařízení recyklvat v suladu s předpisy, které jsu závazné v příslušné zemi. Dpručujeme brátit se na dbrnu firmu neb místní instituci pr záležitsti recyklace. POZOR! Aby se zabránil případnému zneužití a s tím suvisejícím nebezpečím, je nutn se před devzdáním zařízení d recyklace pstarat t, aby se nedal znvu uvést d prvzu. Prt je třeba dpjit zařízení ze sítě a dřezat napájecí kabel. Při recyklaci zařízení je nutn pstupvat v suladu s příslušnými státními neb reginálními předpisy. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzktten Německ

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více