Nadaní fond Radia Proglas, Barviova 85, Brno I: zapsaný v nadaním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl N, vložka 144

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaní fond Radia Proglas, Barviova 85, 616 00 Brno I: 440 16 701 zapsaný v nadaním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl N, vložka 144"

Transkript

1 lovk má radost, když mže dát odpov; jak je dobré slovo v pravý as! Písloví Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Barviova Brno telefon: , fax: !"# Volksbank a.s.. ú /6800 Strana 1 (celkem 13)

2 Správní rada je tílenným statutárním orgánem, který ídí innost a rozhoduje o všech záležitostech Nadaního fondu Radia Proglas nadpoloviní vtšinou hlas $#% Pedseda: Helena Horáková lenové: MVDr. Jana Juránková Jaroslav erný Revizor: Ing. Josef Babák Strana 2 (celkem 13)

3 &# Shromažování finanních a jiných prostedk nezbytných pro zajištní provozu a vysílání rozhlasové stanice Radio Proglas '( )# Biskupství brnnské, Petrov 8, Brno, okres Brno-msto OBSAH: Slovo pedsedy správní rady I. Pedmluva II. III. Poslání Nadaního fondu Radia Proglas Zpráva o innosti IV. 1) Dobrovolní spolupracovníci 2) Spoleenské akce Personální obsazení Podkování V. Hospodaení Nadaního fondu Radia Proglas v roce 2006 VI. Majetek Nadaního fondu a jeho použití VII. Poskytnuté nadaní píspvky v roce 2006 Významní dárci dary nad K Pílohy VZ: - 1x kopie úetní uzávrky - zpráva nezávislého auditora o ovení roní úetní uzávrky - výrok auditora - zpráva revizora Strana 3 (celkem 13)

4 Slovo pedsedy správní rady Milí pátelé, pedkládáme Vám naši výroní zprávu za rok Rok 2006 byl pro nadaní fond již osmým rokem jeho existence. Zpráva pináší pehledné zhodnocení za uplynulý rok 2006 a charakterizuje innost našeho nadaního fondu (dále NF). Ve správní rad došlo v roce 2006 ke zmn. V dubnu 2006 uplynulo tíleté funkní období lena správní rady Staky Havlíkové. Správní rada na svém zasedání doplnila radu o nového lena zvolením MVDr. Jany Juránkové na její místo - na tíleté funkní období do dubna NF se v tomto roce prbžn podílel na podpoe dárcovských SMS tzv. DMS, které vysílalo Radio Proglas pro charitativní projekty a organizace podrobnji je tato podpora popsána ve zpráv o innosti. Tím je souasn podpoena charitativní pomoc mnoha dalších projekt, které potebují o svých DMS a potebách informovat své dárce a sponzory. V ervenci 2006 jsme také získali osvdení o veejné sbírce a sami požádali o registraci do projektu DMS. Fórum dárc náš projekt do projektu DMS nezaregistroval - veejná sbírka tedy nebyla v roce 2006 zahájena. Dkuji správní rad za vytrvalou obtavou práci, díky které pomáhají naplovat poslání našeho NF a tím je i nadále umožnno vysílání Radia Proglas tímto zpsobem je podpoena výroba poad, které ostatní rozhlasové stanice vbec nepipravují ani nevysílají. Tyto poady pibližují život mnoha oslabených, trpících, umírajících, nevidomých, neslyšících apod. a domníváme se, že tato podpora je ku prospchu nejen tchto skupin ohrožených a slabých, ale znamená nepímo i podporu charitativních projekt pro tyto lidi. Souasn pomáhá poslucham vnímat a uit se, že je teba pomáhat slabším a vychovává k dárcovství. Všem, kteí nám jakýmkoliv zpsobem pomohli k innosti a jakoukoliv formou NF podporovali dkujeme Helena Horáková pedseda správní rady Nadaního fondu Radia Proglas V Brn dne 29. ervna 2007 Strana 4 (celkem 13)

5 I. Pedmluva Nadaní fond Radia Proglas vznikl transformací z Nadace Radia Proglas. Pvodním dvodem k existenci nadace bylo provozování kesanského rozhlasového vysílání a to jednak po stránce technické a jednak vybudováním personálního i autorského zázemí k zajištní nápln vysílání. eský zákon upravující rozhlasové a televizní vysílání udluje licenci pouze obchodním spolenostem a proto bylo zabezpeení vysílání Radia Proglas peneseno na Radio Proglas s.r.o. Nadaní fond proto zamil svou innost na podporu vysílání Radia Proglas. Následující zpráva vás seznámí s tím, jak jsme prožívali rok II. Poslání Nadaního fondu Radia Proglas Zízením Nadaního fondu Radia Proglas se napluje ustanovení can. 747 CIC a závry II. Vatikánského koncilu, zejména dekret o sdlovacích prostedcích Inter mirifica. Zízení je vedeno pirozenou povinností a právem ímskokatolické církve šíit kesanské poadí a pojetí hodnot a psobit na kulturní, duchovní a mravní uvdomní lidí slovem i píkladem. Úelem Nadaního fondu je shromažování finanních a jiných prostedk pro naplnní zámru uvedeného výše, zejména zajištní provozu a rozvoje rozhlasové stanice Radia Proglas. III. Zpráva o innosti Natáení poadu ve studiu Radia Proglas Posláním Nadaního fondu Radia Proglas uvedené v bod II. je naplováno shromažováním finanních píspvk od dárc, které jsou v pevážné míe využity k tvorb poad. Poslání fondu se odráží také v propagování vysílání Radia Proglas, v hledání a získávání nových spolupracovník. Získané finanní prostedky byly použity na pokrytí náklad spojených s pípravou vysílaných poad a technického zajištní provozu rozhlasové stanice Proglas. Redakce Proglasu pravideln vyrábí díky píspvkm NF relace na téma sociální solidarity, charity a vzájemného porozumní mezi lidmi dobré vle. Pedmtem rozhovor v tchto poadech jsou pée o staré, nemocné, osamlé a postižené lidi, ochrana zdraví a podpora matek na mateské dovolené. Nechybí vzdlávací poady pro dti, mládež i dosplé, témata o kultue, historii, umní, literatue a filozofii. Návštvy jsou vždy vítány Strana 5 (celkem 13)

6 Dárci tak podporují právem chránné hodnoty a pispívají tak k zachování a zlepšení tchto celospoleensky uznávaných hodnot: - rozvoj vzdlávání - podpora zachovávání kulturních tradic - podpora charitativní innosti: v tomto roce se zvýšenou mrou podílel NF na posílení podpory dárcovských SMS tzv. DMS, které vysílal Proglas pro charitativní projekty a organizace nap. Hospicovému obanskému sdružení Cesta dom, Liga za práva vozíká, Obanské sdružení a Nadace ADRA, Sdružení eská katolická charita, Obanské sdružení LOGO, Obanské sdružení Život dtem, Nadace Divoké husy, Nadace SLUNÍKO, Nadaní fond Rozum a Cit nadaní fond pro opuštné dti a další, velká podpora byla vnována hospicm a domm sociální pée - ochrana životního prostedí - ochrana slabých, ohrožených a zdravotn postižených skupin obyvatel. Provoz Nadaního fondu Radia Proglas vyžaduje také práce pomocného, organizaního a administrativního charakteru, které pomáhá zajišovat zamstnanec nadaního fondu Marie Bendová. 1) Dobrovolní spolupracovníci Nadaní fond Radia Proglas zajišuje kontakt s dobrovolnými spolupracovníky Radia Proglas, kteí se podílejí na tvorb poad pro vysílání. Rozsah spolupráce s jednotlivými dobrovolníky je rzný: od pravidelných píspvk do zpravodajství (denního nebo týdenního charakteru), až po obasné píspvky týkající se jednotlivých poad. Nejaktivnjší dobrovolní spolupracovníci: Rozhlasové msteko: Kateina a Tomáš Pibylovi Folklór: Vladimír Salák Literární poady, tení na pokraování: Jaroslav Blažke, Jií Stejskal, Pavel Lukeš, Václav Baur, Rudolf Pellar, Oldiška Vašková, Michaela Freiová, Roman Joch Vysílání pro dti: Milan Kynl, Ivana Horáková, Irena Kintrová Náboženské poady: Anna Štpánková, Roman Juriga, Libor Raclavský, Jaroslav Kratka, Josef Blašák, Petr Chalupa, Petr Mareek, Damián Nmec, Romuald Rob, Štpán Filip, Dominik Opatrný Populární hudba: Petr Šafaík, Václav Brázda, Radka Rozkovcová Poady TWR: Strana 6 (celkem 13)

7 Aleš Bartošek, Petr Raus, Vlastimil Kolegar, Kateina Hodecová, Jitka Hovoáková, Hana Pinknerová Vážná hudba: Anna Šerých, Miroslava Kordíková, Jií Besperát Zpravodajství: Olga Valentová, Michal Klimsa, Jana Strejková, Jan Oulík, Vlastimil Voják, Jií Klement Vysílání pro seniory: Josef Holík, Hana Kubešová, Miroslav Krejí Hudební spolupráce: Josef Fojta Odborná spolupráce: Jií Grygar, Tomáš Pibyl 2) Spoleenské akce Setkání s dárci a pispívajícími NF a s posluchai Proglasu pipravil NF v únoru 2006 v Brn jako podkování za dary a podporu. V programu vystoupili zástupci Radia Proglas a lenové správní rady NF Radia Proglas. Setkání s posluchai jsme pipravili také v kvtnu 2006 pi spolené tradiní pouti na Svatém Hostýn. Na toto setkání pijal pozvání pan arcibiskup Mons. Josef Hrdlika z Olomouce.NF Radia Proglas pipravil na pódiu zábavný program pro dosplé a soutžní program pro dti. Další setkání tentokrát s rodinami a dtmi probhlo v ervnu 2006 v okolí Proglasu. Nadaní fond pipravil pro rodiny s dtmi soutže a hry, Dušan Baur kouzlil a vykouzlil úsmvy na tváích dtí i doprovodu dosplých. Setkání na Svatém Hostýn Soutže a hry pro dti Strana 7 (celkem 13)

8 IV. Personální obsazení Správní rada: Helena Horáková - pedseda správní rady Nadaního fondu Radia Proglas (do ) Stanislav Havlíková len (do ) MVDr. Jana Juránková (od do ) Jaroslav erný len (do ). Revizor: Ing. Josef Babák (do ). Zamstnanci nadaního fondu: Marie Bendová (od ervence 2000). Podkování Správní rada Nadaního fondu chce závrem podkovat všem malým i velkým dárcm a spolupracovníkm, kteí podpoili Nadaní fond (finann, materiáln i jinak) za jejich pomoc a podporu. Jsme velmi vdní všem píznivcm za dvru a souasn si dovolujeme požádat o spolupráci a podporu i v dalším období. Dárci tak podpoí právem chránné hodnoty a pispjí tak k zachování a zlepšení tchto celospoleensky uznávaných hodnot šíených Radiem Proglas: - rozvoj vzdlávání - podpora zachovávání kulturních tradic - podpora charitativní innosti - ochrana životního prostedí - ochrana slabých, ohrožených a zdravotn postižených skupin obyvatel. Dkujeme Všem, kteí nám jakýmkoliv zpsobem pomohli k innosti a jakoukoliv formou NF podporovali Helena Horáková pedseda správní rady Nadaního fondu Radia Proglas více informací na internetu: Pijaté dary od roku rok 2000 až ada2 ada výše píspvk Strana 8 (celkem 13)

9 V. Hospodaení Nadaního fondu Radia Proglas v roce 2006 Výkaz zisk a ztrát k nezda.innost zdaov.innost Výnosy z poádání spoleenský a kulturních akcí ,00 K 0,00 K - prodej vstupenek ,00 K 0,00 K - ostatní výnosy z poádání 0,00 K 0,00 K Náklady spojené s poádáním spol. a kulturních akcí ,00 K 0,00 K - nájmy ,00 K 0,00 K - ceny a tomboly 0,00 K 0,00 K - ostatní náklady spojené s poádáním ,00 K 0,00 K Zisk/ztráta z poádání spol. a kulturních akcí ,00 K 0,00 K Pijaté dotace, píspvky a granty na projekty 0,00 K 0,00 K - z toho státní dotace a píspvky z obcí 0,00 K 0,00 K - z toho granty z nevládních zdroj 0,00 K 0,00 K Náklady z realizace projekt 0,00 K 0,00 K - nepenžité nadaní píspvky 0,00 K 0,00 K - ostatní náklady spojené s projekty 0,00 K 0,00 K Zisk/ztráta z realizace projekt 0,00 K 0,00 K Pijaté dary ,00 K 0,00 K Poskytnuté nadaní píspvky ,00 K 0,00 K - na provoz Radia Proglas penžité ,00 K 0,00 K - na provoz Radia Proglas nepenžité 0,00 K 0,00 K - na ostatní úely penžité ,00 K 0,00 K - na ostatní úely nepenžité 0,00 K 0,00 K Zisk/ztráta z nadaní innosti ,00 K 0,00 K Výnosy pi správ nadaního fondu 6 126,65 K 0,00 K - úroky z bžného útu 368,17 K 0,00 K - ostatní 5 758,48 K 0,00 K Náklady pi správ nadaního fondu ,25 K 0,00 K - spoteba materiálu ,00 K 0,00 K - spoteba služeb ,75 K 0,00 K - cestovné -490,00 K 0,00 K - nájemné ,00 K 0,00 K - mzdy a odvody pracovník ,00 K 0,00 K - sociální náklady ,00 K 0,00 K - odmny - civilní služba 0,00 K 0,00 K - ostatní náklady -69,50 K 0,00 K Zisk/ztráta pi správ nadaního fondu ,60 K 0,00 K Da z píjm právnických osob 0,00 K 0,00 K Zisk/ztráta po zdanní ,60 K 0,00 K souet výnos ,65 K ,25 K Nadaní fond dodržoval v roce 2006 pravidlo stanovené statutem fondu, lánek 10 pro náklady spojené se správou Nadaního fondu Radia Proglas, které nesmí pevýšit 60% hodnoty ron poskytnutých nadaních píspvk. Skutený objem správních náklad inil 3,45%. Strana 9 (celkem 13)

10 Bilance majetku a závazk k Majetek k k Nehmotný majetek 0,00 K 0,00 K Hmotný majetek 0,00 K ,00 K - pozemky 0,00 K ,00 K - budovy a stavby 0,00 K 0,00 K - movité vci 0,00 K 0,00 K - ostatní HIM 0,00 K 0,00 K Nedokonené investice 0,00 K 0,00 K Finanní investice 0,00 K 0,00 K Zásoby 0,00 K 0,00 K Pohledávky ,00 K ,50 K - k Radiu Proglas 0,00 K 0,00 K - ostatní ,00 K ,50 K Finanní majetek ,43 K ,33 K - pokladna a ceniny ,50 K ,50 K - bankovní úty ,93 K ,83 K Pechodná aktiva 0,00 K 0,00 K Majetek celkem ,43 K ,83 K Závazky a jmní k k Základní jmní 1 000,00 K ,00 K Fondy 0,00 K 0,00 K - rezervní fond 0,00 K 0,00 K - ostatní fondy 0,00 K 0,00 K Nerozdlný zisk minulých let ,44 K ,43 K Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 K 0,00 K Hospodáský výsledek ,00 K ,60 K Rezervy 0,00 K 0,00 K Závazky ,00 K ,00 K - k dodavatelm ,00 K ,00 K - k zamstnancm ,00 K ,00 K - ke státnímu rozpotu 8 451,00 K 8 192,00 K - pjky 0,00 K 0,00 K - ostatní závazky 0,00 K 2 950,00 K Pechodná pasíva 0,00 K 0,00 K Závazky a jmní celkem ,43 K ,83 K Strana 10 (celkem 13)

11 VI. Majetek Nadaního fondu a jeho použití Majetek Nadaního fondu je používán výhradn k poskytování nadaních píspvk a k finannímu zabezpeení správy Nadaního fondu Radia Proglas. Jiné využití v roce 2006 majetek Nadaního fondu Radia Proglas neml. Pehled majetku a závazk k Majetek Pozemky Bankovní úty Peníze v hotovosti Pohledávka za Radiem Proglas s.r.o. Pohledávka za Proglas s.r.o. Závazky Doplatek nájemného za rok 2006 Doplatek za služby spojené s užíváním neb.prostor v roce 2006 Mzdy zamstnanc za msíc prosinec 2006 Srážka zmstnancm za stravenky prosinec 2006 Odvod sociálního pojištní za prosinec 2006 Odvod zdravotního pojištní za prosinec 2006 Odvod dan ze závislé innosti za prosinec 2006 Závazek k Radiu Proglas s.r.o. - úhrada DF Závazek k Radiu Proglas s.r.o. - penzijní pipojištní a živ.pojištní Celková výše pijatých dar za rok ,83 K ,00 K ,83 K ,50 K 7 310,50 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K 274,00 K 5 031,00 K 1 998,00 K 1 163,00 K 550,00 K 2 400,00 K ,00 K VII. Poskytnuté nadaní píspvky v roce ,00 K ,00 K ,00 K Celkem poskytnuté nadaní píspvky ,00 K U píspvk poskytnutých Radiu Proglas s.r.o. a Proglas s.r.o. je nadaní píspvek tvoen poskytnutím nových penžních dar za rok Radio Proglas s.r.o. i Proglas s.r.o. tyto píspvky použilo ve smyslu Statutu Nadaního fondu na zajištní provozu, rozvoje a technické podpory rozhlasové stanice Radio Proglas. Strana 11 (celkem 13)

12 Významní dárci vtší dary nad K: Kongregace Šedých sester, Vodany MUDr. Marie Papežová Marie ermáková ,00 K Anna Rujbrová FU Uherské Hradišt ,00 K Jan Kenek Eliška Káová FU Valašské Klobouky FU Valašské Klobouky ,00 K P. Josef Rt ,00 K Mons. Milan Bezdk ,00 K Slávka Richterová Vladimír Fabík ,00 K Vladimír Fabík ,00 K P.Rudolf Adámek Marie Miškovská MUDr. Miroslav Kašpar Václav Hájek Ing. Bohumil Bobek ,00 K Marie Jakešová Josef Horák Ing. Zdeka Strachová PhDr. Ludmila Martinková Ludmila Vlasáková Anna Leváková Ing. Jií Kaa ,00 K P. Josef Rt ,00 K Vladimír Jansa ,00 K Václav Barka P. Pavel Kupka P. Alois Cinciala ,00 K ímskokatol. farnost ,00 K Milada Geryková Ing. Petr Prokš ,00 K Anna Leváková Ing. PhDr. Pavel Peterka ,00 K Ing. Josef Šubert, Ligetra, Prostjov P. Josef Rt ,00 K MUDr. Ludmila Šimíková ,00 K Josef Kašpaík ,00 K JUDr. Antonie Zichová pí Suchánková ,00 K Anna Leváková Ludmila Vlasáková Ing. Stanislav Juránek Marie Slezáková P. Josef Rt ,00 K Stanislav Skalický ,00 K Chemingstav, Liberec ,00 K Strana 12 (celkem 13)

13 Josef Stank Ing. Ladislav Kocian Miloš Smejkal Ing. Karel Neesal Ing. Tomáš Novotný Pavel Nenkovský Ing. Petr Prokš Jií Huk Vojtch Vašíek Ferdinand Kremer Ing. Jií Handla Wisconsin Energineering CZ s.r.o ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Celkem ,00 K Ostatní dary - mén jak K: Celkem: ,00 K Celková výše pijatých dar za rok ,00 K Vypracoval: Helena Horáková pedseda správní rady Nadaního fondu Radia Proglas V Brn dne 29. ervna 2007 Strana 13 (celkem 13)