Nadaní fond Radia Proglas, Barviova 85, Brno I: zapsaný v nadaním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl N, vložka 144

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaní fond Radia Proglas, Barviova 85, 616 00 Brno I: 440 16 701 zapsaný v nadaním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl N, vložka 144"

Transkript

1 lovk má radost, když mže dát odpov; jak je dobré slovo v pravý as! Písloví Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Barviova Brno telefon: , fax: !"# Volksbank a.s.. ú /6800 Strana 1 (celkem 13)

2 Správní rada je tílenným statutárním orgánem, který ídí innost a rozhoduje o všech záležitostech Nadaního fondu Radia Proglas nadpoloviní vtšinou hlas $#% Pedseda: Helena Horáková lenové: MVDr. Jana Juránková Jaroslav erný Revizor: Ing. Josef Babák Strana 2 (celkem 13)

3 &# Shromažování finanních a jiných prostedk nezbytných pro zajištní provozu a vysílání rozhlasové stanice Radio Proglas '( )# Biskupství brnnské, Petrov 8, Brno, okres Brno-msto OBSAH: Slovo pedsedy správní rady I. Pedmluva II. III. Poslání Nadaního fondu Radia Proglas Zpráva o innosti IV. 1) Dobrovolní spolupracovníci 2) Spoleenské akce Personální obsazení Podkování V. Hospodaení Nadaního fondu Radia Proglas v roce 2006 VI. Majetek Nadaního fondu a jeho použití VII. Poskytnuté nadaní píspvky v roce 2006 Významní dárci dary nad K Pílohy VZ: - 1x kopie úetní uzávrky - zpráva nezávislého auditora o ovení roní úetní uzávrky - výrok auditora - zpráva revizora Strana 3 (celkem 13)

4 Slovo pedsedy správní rady Milí pátelé, pedkládáme Vám naši výroní zprávu za rok Rok 2006 byl pro nadaní fond již osmým rokem jeho existence. Zpráva pináší pehledné zhodnocení za uplynulý rok 2006 a charakterizuje innost našeho nadaního fondu (dále NF). Ve správní rad došlo v roce 2006 ke zmn. V dubnu 2006 uplynulo tíleté funkní období lena správní rady Staky Havlíkové. Správní rada na svém zasedání doplnila radu o nového lena zvolením MVDr. Jany Juránkové na její místo - na tíleté funkní období do dubna NF se v tomto roce prbžn podílel na podpoe dárcovských SMS tzv. DMS, které vysílalo Radio Proglas pro charitativní projekty a organizace podrobnji je tato podpora popsána ve zpráv o innosti. Tím je souasn podpoena charitativní pomoc mnoha dalších projekt, které potebují o svých DMS a potebách informovat své dárce a sponzory. V ervenci 2006 jsme také získali osvdení o veejné sbírce a sami požádali o registraci do projektu DMS. Fórum dárc náš projekt do projektu DMS nezaregistroval - veejná sbírka tedy nebyla v roce 2006 zahájena. Dkuji správní rad za vytrvalou obtavou práci, díky které pomáhají naplovat poslání našeho NF a tím je i nadále umožnno vysílání Radia Proglas tímto zpsobem je podpoena výroba poad, které ostatní rozhlasové stanice vbec nepipravují ani nevysílají. Tyto poady pibližují život mnoha oslabených, trpících, umírajících, nevidomých, neslyšících apod. a domníváme se, že tato podpora je ku prospchu nejen tchto skupin ohrožených a slabých, ale znamená nepímo i podporu charitativních projekt pro tyto lidi. Souasn pomáhá poslucham vnímat a uit se, že je teba pomáhat slabším a vychovává k dárcovství. Všem, kteí nám jakýmkoliv zpsobem pomohli k innosti a jakoukoliv formou NF podporovali dkujeme Helena Horáková pedseda správní rady Nadaního fondu Radia Proglas V Brn dne 29. ervna 2007 Strana 4 (celkem 13)

5 I. Pedmluva Nadaní fond Radia Proglas vznikl transformací z Nadace Radia Proglas. Pvodním dvodem k existenci nadace bylo provozování kesanského rozhlasového vysílání a to jednak po stránce technické a jednak vybudováním personálního i autorského zázemí k zajištní nápln vysílání. eský zákon upravující rozhlasové a televizní vysílání udluje licenci pouze obchodním spolenostem a proto bylo zabezpeení vysílání Radia Proglas peneseno na Radio Proglas s.r.o. Nadaní fond proto zamil svou innost na podporu vysílání Radia Proglas. Následující zpráva vás seznámí s tím, jak jsme prožívali rok II. Poslání Nadaního fondu Radia Proglas Zízením Nadaního fondu Radia Proglas se napluje ustanovení can. 747 CIC a závry II. Vatikánského koncilu, zejména dekret o sdlovacích prostedcích Inter mirifica. Zízení je vedeno pirozenou povinností a právem ímskokatolické církve šíit kesanské poadí a pojetí hodnot a psobit na kulturní, duchovní a mravní uvdomní lidí slovem i píkladem. Úelem Nadaního fondu je shromažování finanních a jiných prostedk pro naplnní zámru uvedeného výše, zejména zajištní provozu a rozvoje rozhlasové stanice Radia Proglas. III. Zpráva o innosti Natáení poadu ve studiu Radia Proglas Posláním Nadaního fondu Radia Proglas uvedené v bod II. je naplováno shromažováním finanních píspvk od dárc, které jsou v pevážné míe využity k tvorb poad. Poslání fondu se odráží také v propagování vysílání Radia Proglas, v hledání a získávání nových spolupracovník. Získané finanní prostedky byly použity na pokrytí náklad spojených s pípravou vysílaných poad a technického zajištní provozu rozhlasové stanice Proglas. Redakce Proglasu pravideln vyrábí díky píspvkm NF relace na téma sociální solidarity, charity a vzájemného porozumní mezi lidmi dobré vle. Pedmtem rozhovor v tchto poadech jsou pée o staré, nemocné, osamlé a postižené lidi, ochrana zdraví a podpora matek na mateské dovolené. Nechybí vzdlávací poady pro dti, mládež i dosplé, témata o kultue, historii, umní, literatue a filozofii. Návštvy jsou vždy vítány Strana 5 (celkem 13)

6 Dárci tak podporují právem chránné hodnoty a pispívají tak k zachování a zlepšení tchto celospoleensky uznávaných hodnot: - rozvoj vzdlávání - podpora zachovávání kulturních tradic - podpora charitativní innosti: v tomto roce se zvýšenou mrou podílel NF na posílení podpory dárcovských SMS tzv. DMS, které vysílal Proglas pro charitativní projekty a organizace nap. Hospicovému obanskému sdružení Cesta dom, Liga za práva vozíká, Obanské sdružení a Nadace ADRA, Sdružení eská katolická charita, Obanské sdružení LOGO, Obanské sdružení Život dtem, Nadace Divoké husy, Nadace SLUNÍKO, Nadaní fond Rozum a Cit nadaní fond pro opuštné dti a další, velká podpora byla vnována hospicm a domm sociální pée - ochrana životního prostedí - ochrana slabých, ohrožených a zdravotn postižených skupin obyvatel. Provoz Nadaního fondu Radia Proglas vyžaduje také práce pomocného, organizaního a administrativního charakteru, které pomáhá zajišovat zamstnanec nadaního fondu Marie Bendová. 1) Dobrovolní spolupracovníci Nadaní fond Radia Proglas zajišuje kontakt s dobrovolnými spolupracovníky Radia Proglas, kteí se podílejí na tvorb poad pro vysílání. Rozsah spolupráce s jednotlivými dobrovolníky je rzný: od pravidelných píspvk do zpravodajství (denního nebo týdenního charakteru), až po obasné píspvky týkající se jednotlivých poad. Nejaktivnjší dobrovolní spolupracovníci: Rozhlasové msteko: Kateina a Tomáš Pibylovi Folklór: Vladimír Salák Literární poady, tení na pokraování: Jaroslav Blažke, Jií Stejskal, Pavel Lukeš, Václav Baur, Rudolf Pellar, Oldiška Vašková, Michaela Freiová, Roman Joch Vysílání pro dti: Milan Kynl, Ivana Horáková, Irena Kintrová Náboženské poady: Anna Štpánková, Roman Juriga, Libor Raclavský, Jaroslav Kratka, Josef Blašák, Petr Chalupa, Petr Mareek, Damián Nmec, Romuald Rob, Štpán Filip, Dominik Opatrný Populární hudba: Petr Šafaík, Václav Brázda, Radka Rozkovcová Poady TWR: Strana 6 (celkem 13)

7 Aleš Bartošek, Petr Raus, Vlastimil Kolegar, Kateina Hodecová, Jitka Hovoáková, Hana Pinknerová Vážná hudba: Anna Šerých, Miroslava Kordíková, Jií Besperát Zpravodajství: Olga Valentová, Michal Klimsa, Jana Strejková, Jan Oulík, Vlastimil Voják, Jií Klement Vysílání pro seniory: Josef Holík, Hana Kubešová, Miroslav Krejí Hudební spolupráce: Josef Fojta Odborná spolupráce: Jií Grygar, Tomáš Pibyl 2) Spoleenské akce Setkání s dárci a pispívajícími NF a s posluchai Proglasu pipravil NF v únoru 2006 v Brn jako podkování za dary a podporu. V programu vystoupili zástupci Radia Proglas a lenové správní rady NF Radia Proglas. Setkání s posluchai jsme pipravili také v kvtnu 2006 pi spolené tradiní pouti na Svatém Hostýn. Na toto setkání pijal pozvání pan arcibiskup Mons. Josef Hrdlika z Olomouce.NF Radia Proglas pipravil na pódiu zábavný program pro dosplé a soutžní program pro dti. Další setkání tentokrát s rodinami a dtmi probhlo v ervnu 2006 v okolí Proglasu. Nadaní fond pipravil pro rodiny s dtmi soutže a hry, Dušan Baur kouzlil a vykouzlil úsmvy na tváích dtí i doprovodu dosplých. Setkání na Svatém Hostýn Soutže a hry pro dti Strana 7 (celkem 13)

8 IV. Personální obsazení Správní rada: Helena Horáková - pedseda správní rady Nadaního fondu Radia Proglas (do ) Stanislav Havlíková len (do ) MVDr. Jana Juránková (od do ) Jaroslav erný len (do ). Revizor: Ing. Josef Babák (do ). Zamstnanci nadaního fondu: Marie Bendová (od ervence 2000). Podkování Správní rada Nadaního fondu chce závrem podkovat všem malým i velkým dárcm a spolupracovníkm, kteí podpoili Nadaní fond (finann, materiáln i jinak) za jejich pomoc a podporu. Jsme velmi vdní všem píznivcm za dvru a souasn si dovolujeme požádat o spolupráci a podporu i v dalším období. Dárci tak podpoí právem chránné hodnoty a pispjí tak k zachování a zlepšení tchto celospoleensky uznávaných hodnot šíených Radiem Proglas: - rozvoj vzdlávání - podpora zachovávání kulturních tradic - podpora charitativní innosti - ochrana životního prostedí - ochrana slabých, ohrožených a zdravotn postižených skupin obyvatel. Dkujeme Všem, kteí nám jakýmkoliv zpsobem pomohli k innosti a jakoukoliv formou NF podporovali Helena Horáková pedseda správní rady Nadaního fondu Radia Proglas více informací na internetu: Pijaté dary od roku rok 2000 až ada2 ada výše píspvk Strana 8 (celkem 13)

9 V. Hospodaení Nadaního fondu Radia Proglas v roce 2006 Výkaz zisk a ztrát k nezda.innost zdaov.innost Výnosy z poádání spoleenský a kulturních akcí ,00 K 0,00 K - prodej vstupenek ,00 K 0,00 K - ostatní výnosy z poádání 0,00 K 0,00 K Náklady spojené s poádáním spol. a kulturních akcí ,00 K 0,00 K - nájmy ,00 K 0,00 K - ceny a tomboly 0,00 K 0,00 K - ostatní náklady spojené s poádáním ,00 K 0,00 K Zisk/ztráta z poádání spol. a kulturních akcí ,00 K 0,00 K Pijaté dotace, píspvky a granty na projekty 0,00 K 0,00 K - z toho státní dotace a píspvky z obcí 0,00 K 0,00 K - z toho granty z nevládních zdroj 0,00 K 0,00 K Náklady z realizace projekt 0,00 K 0,00 K - nepenžité nadaní píspvky 0,00 K 0,00 K - ostatní náklady spojené s projekty 0,00 K 0,00 K Zisk/ztráta z realizace projekt 0,00 K 0,00 K Pijaté dary ,00 K 0,00 K Poskytnuté nadaní píspvky ,00 K 0,00 K - na provoz Radia Proglas penžité ,00 K 0,00 K - na provoz Radia Proglas nepenžité 0,00 K 0,00 K - na ostatní úely penžité ,00 K 0,00 K - na ostatní úely nepenžité 0,00 K 0,00 K Zisk/ztráta z nadaní innosti ,00 K 0,00 K Výnosy pi správ nadaního fondu 6 126,65 K 0,00 K - úroky z bžného útu 368,17 K 0,00 K - ostatní 5 758,48 K 0,00 K Náklady pi správ nadaního fondu ,25 K 0,00 K - spoteba materiálu ,00 K 0,00 K - spoteba služeb ,75 K 0,00 K - cestovné -490,00 K 0,00 K - nájemné ,00 K 0,00 K - mzdy a odvody pracovník ,00 K 0,00 K - sociální náklady ,00 K 0,00 K - odmny - civilní služba 0,00 K 0,00 K - ostatní náklady -69,50 K 0,00 K Zisk/ztráta pi správ nadaního fondu ,60 K 0,00 K Da z píjm právnických osob 0,00 K 0,00 K Zisk/ztráta po zdanní ,60 K 0,00 K souet výnos ,65 K ,25 K Nadaní fond dodržoval v roce 2006 pravidlo stanovené statutem fondu, lánek 10 pro náklady spojené se správou Nadaního fondu Radia Proglas, které nesmí pevýšit 60% hodnoty ron poskytnutých nadaních píspvk. Skutený objem správních náklad inil 3,45%. Strana 9 (celkem 13)

10 Bilance majetku a závazk k Majetek k k Nehmotný majetek 0,00 K 0,00 K Hmotný majetek 0,00 K ,00 K - pozemky 0,00 K ,00 K - budovy a stavby 0,00 K 0,00 K - movité vci 0,00 K 0,00 K - ostatní HIM 0,00 K 0,00 K Nedokonené investice 0,00 K 0,00 K Finanní investice 0,00 K 0,00 K Zásoby 0,00 K 0,00 K Pohledávky ,00 K ,50 K - k Radiu Proglas 0,00 K 0,00 K - ostatní ,00 K ,50 K Finanní majetek ,43 K ,33 K - pokladna a ceniny ,50 K ,50 K - bankovní úty ,93 K ,83 K Pechodná aktiva 0,00 K 0,00 K Majetek celkem ,43 K ,83 K Závazky a jmní k k Základní jmní 1 000,00 K ,00 K Fondy 0,00 K 0,00 K - rezervní fond 0,00 K 0,00 K - ostatní fondy 0,00 K 0,00 K Nerozdlný zisk minulých let ,44 K ,43 K Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 K 0,00 K Hospodáský výsledek ,00 K ,60 K Rezervy 0,00 K 0,00 K Závazky ,00 K ,00 K - k dodavatelm ,00 K ,00 K - k zamstnancm ,00 K ,00 K - ke státnímu rozpotu 8 451,00 K 8 192,00 K - pjky 0,00 K 0,00 K - ostatní závazky 0,00 K 2 950,00 K Pechodná pasíva 0,00 K 0,00 K Závazky a jmní celkem ,43 K ,83 K Strana 10 (celkem 13)

11 VI. Majetek Nadaního fondu a jeho použití Majetek Nadaního fondu je používán výhradn k poskytování nadaních píspvk a k finannímu zabezpeení správy Nadaního fondu Radia Proglas. Jiné využití v roce 2006 majetek Nadaního fondu Radia Proglas neml. Pehled majetku a závazk k Majetek Pozemky Bankovní úty Peníze v hotovosti Pohledávka za Radiem Proglas s.r.o. Pohledávka za Proglas s.r.o. Závazky Doplatek nájemného za rok 2006 Doplatek za služby spojené s užíváním neb.prostor v roce 2006 Mzdy zamstnanc za msíc prosinec 2006 Srážka zmstnancm za stravenky prosinec 2006 Odvod sociálního pojištní za prosinec 2006 Odvod zdravotního pojištní za prosinec 2006 Odvod dan ze závislé innosti za prosinec 2006 Závazek k Radiu Proglas s.r.o. - úhrada DF Závazek k Radiu Proglas s.r.o. - penzijní pipojištní a živ.pojištní Celková výše pijatých dar za rok ,83 K ,00 K ,83 K ,50 K 7 310,50 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K 274,00 K 5 031,00 K 1 998,00 K 1 163,00 K 550,00 K 2 400,00 K ,00 K VII. Poskytnuté nadaní píspvky v roce ,00 K ,00 K ,00 K Celkem poskytnuté nadaní píspvky ,00 K U píspvk poskytnutých Radiu Proglas s.r.o. a Proglas s.r.o. je nadaní píspvek tvoen poskytnutím nových penžních dar za rok Radio Proglas s.r.o. i Proglas s.r.o. tyto píspvky použilo ve smyslu Statutu Nadaního fondu na zajištní provozu, rozvoje a technické podpory rozhlasové stanice Radio Proglas. Strana 11 (celkem 13)

12 Významní dárci vtší dary nad K: Kongregace Šedých sester, Vodany MUDr. Marie Papežová Marie ermáková ,00 K Anna Rujbrová FU Uherské Hradišt ,00 K Jan Kenek Eliška Káová FU Valašské Klobouky FU Valašské Klobouky ,00 K P. Josef Rt ,00 K Mons. Milan Bezdk ,00 K Slávka Richterová Vladimír Fabík ,00 K Vladimír Fabík ,00 K P.Rudolf Adámek Marie Miškovská MUDr. Miroslav Kašpar Václav Hájek Ing. Bohumil Bobek ,00 K Marie Jakešová Josef Horák Ing. Zdeka Strachová PhDr. Ludmila Martinková Ludmila Vlasáková Anna Leváková Ing. Jií Kaa ,00 K P. Josef Rt ,00 K Vladimír Jansa ,00 K Václav Barka P. Pavel Kupka P. Alois Cinciala ,00 K ímskokatol. farnost ,00 K Milada Geryková Ing. Petr Prokš ,00 K Anna Leváková Ing. PhDr. Pavel Peterka ,00 K Ing. Josef Šubert, Ligetra, Prostjov P. Josef Rt ,00 K MUDr. Ludmila Šimíková ,00 K Josef Kašpaík ,00 K JUDr. Antonie Zichová pí Suchánková ,00 K Anna Leváková Ludmila Vlasáková Ing. Stanislav Juránek Marie Slezáková P. Josef Rt ,00 K Stanislav Skalický ,00 K Chemingstav, Liberec ,00 K Strana 12 (celkem 13)

13 Josef Stank Ing. Ladislav Kocian Miloš Smejkal Ing. Karel Neesal Ing. Tomáš Novotný Pavel Nenkovský Ing. Petr Prokš Jií Huk Vojtch Vašíek Ferdinand Kremer Ing. Jií Handla Wisconsin Energineering CZ s.r.o ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Celkem ,00 K Ostatní dary - mén jak K: Celkem: ,00 K Celková výše pijatých dar za rok ,00 K Vypracoval: Helena Horáková pedseda správní rady Nadaního fondu Radia Proglas V Brn dne 29. ervna 2007 Strana 13 (celkem 13)

Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999

Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Barviova 85 602 00 Brno telefon: 543 217 241 fax: 543 217 245 e-mail: radio@proglas.cz

Více

Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999

Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Barviova 85 602 00 Brno telefon: 543 217 241 fax: 543 217 245 e-mail: radio@proglas.cz

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2007 Nadační fond Radia Proglas Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas! Přísloví 15.23 Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2010 Nadační fond Radia Proglas Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Filipským 4,17 Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2008 Nadační fond Radia Proglas Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas! Přísloví 15.23 Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2009 Nadační fond Radia Proglas Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29 Právní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2013 Nadační fond Radia Proglas Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dnem 13. dubna 1999 oddíl N, vložka 144 Sídlo

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2014 Nadační fond Radia Proglas Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dnem 13. dubna 1999 oddíl N, vložka 144 Sídlo

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Správní rada sestávající z p edsedy a dvou len, navenek jedná její p edseda samostatn

Správní rada sestávající z p edsedy a dvou len, navenek jedná její p edseda samostatn 1. Identifikaní údaje Název úetní jednotky Divadlo Semafor o.p.s. Sídlo Lomená 702/52, 162 00 Praha 6, Stešovice IO 28450647 Vznik spolenosti Zápisem do rejstíku o.p.s. dne 6.10.2008 Registrace Rejstík

Více

Okresní peovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. sl. armády 1166, Nové Strašecí, I Výroní zpráva 2015

Okresní peovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. sl. armády 1166, Nové Strašecí, I Výroní zpráva 2015 Okresní peovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. sl. armády 1166, 271 01 Nové Strašecí, I 27641163 Výroní zpráva 2015 Obecn prospšná spolenost Okresní peovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s., zapsaná

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za rok 2006

Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za rok 2006 Výroní zpráva nadaního fondu CMG za rok 2006 Nadaní fond podporuje výzkum v oblasti mnohoetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientm s mnohoetným myelomem. Obsah: Poslání nadaního fondu

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Výroční zpráva H mat, o.p.s.

Výroční zpráva H mat, o.p.s. Výroční zpráva H mat, o.p.s. 215 Hejného metoda Zasloužená radost z poznávání. O Hejného metodě Hejného metoda je vyvíjena od 4. let 2. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat proč děti, které bez problémů

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Nadačního fondu Radia Proglas

Nadačního fondu Radia Proglas Správní rada vydává S T A T U T Nadačního fondu Radia Proglas IČ: 44016701 Čl. 1 Název nadačního fondu Nadační fond Radia Proglas Čl. 2 Sídlo nadačního fondu Barvičova 85, 602 00 Brno Čl. 3 Právní poměry

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2012 Nadační fond Radia Proglas Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Filipským 4,17 Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 Stanovy obanského sdružení YMCA Braník Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA Braník, Kesanské sdružení mladých lidí, zkrácen% jen YMCA Bráník 2. Sídlo sdružení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2011 v tis. K

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2011 v tis. K ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK v tis. K R E K A P I T U L A C E Schválený rozpoet k 31.7. 1. Upravený rozpoet k 31.10. 2. Upravený rozpoet k 31.12.2012 % plnní Píjmy 385,5 521,7 2 456,5 1 812,5 2 456,5 2 253,9 92%

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé Výroní zpráva o prbhu poskytování sociální služby v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2008 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník FARNÍ CHARITA JILEMNICE VÝRONÍ ZPRÁVA 2004 2 1. Úvod V roce 2004 pokraovala Farní charita Jilemnice (dále jen Charita ) v innostech z pedchozího roku (Mateské centrum Rodinka, humanitární sklad ošacení),

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více