Pednáška P. Adolf Pintí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pednáška P. Adolf Pintí"

Transkript

1 Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích také faráem. Krom toho od roku 1985 sestra Consilie Nováková, kterou jste možná nkteí z Prahy také znali nebo si na ni vzpomínáte, podnikala pt let takové kurzy v Erfurtu, kterých jsem se také úastnil. Mli jsme tam pednášky pro vybraný tým asi tyiceti lidí, krom nkterých dalších u toho také ješt byl Aleš Opatrný, a hned vlastn po revoluci z této skupiny vznikla taková první vlna tch, kdo ídili katechetická stediska v jednotlivých diecézích. Na mne to tedy také padlo, takže se vnuji i této vci. A když vznikla v eských Budjovicích teologická fakulta, podílel jsem se na jejím vzniku také, protože je to teologická fakulta, která se zamuje hlavn na pedagogické problémy, a já na ní pednáším katechetiku. Nechci vás unavovat dlouhou teoretickou pednáškou, nicmén pece jenom nkolik teoretických vcí tady zazní, ale doufám, že pece jenom nebudou tak suché nebo abstraktní. Mnozí ode mne už slyšeli takovou jednu premisu, že katecheze nejsou prášky na bolení hlavy, njaká pilulka, že by to bylo s katechezí tak, jako když naordinuji nkomu prášky, on je spolyká a stane se vícím. Bohužel po listopadové revoluci to ada lidí takto ekala: Dejte nám ty snadné a jednoduché recepty, jak se z nevících stanou vící, ili nco ve smyslu Dejte nám ty pilulky. Já jsem známý tím, že íkám, že katecheze opravdu pilulky nejsou. Ale pece jenom, pokud bychom to pi takovémto setkání mli zhustit do podoby uritých medikament, pak každé balení lék má teoretický návod; píbalový leták se tomu íká. Z tohoto dvodu budete muset pestát trochu teorie, než se potom dostaneme k tm pilulkám, které zázran pipravují dti na první svatou zpov nebo na zpov vbec atd. Co si mžeme íci ke svátosti smíení i svátosti pokání? Je to jedna ze sedmi svátostí; hned bych chtl upozornit na dležitou, ásten opomíjenou skutenost, že se nám svátosti, tak jak jsme je byli zvyklí vyjmenovávat, lehce peskupily. My jsme byli zvyklí íkat: kest, bimování, svátost smíení, nejsvtjší svátost oltání atd. Když vezmete nový katechismus, zjistíte, že se nám svátosti peskupily; najdeme tam trojici svátostí inicianích (kest, bimování, eucharistie), a potom dv a dv: uzdravující (svátost pomazání nemocných a svátost smíení) a dv pro službu (knžství a manželství). Zdánliv ne tak významná vc, ale ve skutenosti velmi významná, která má dopad do katecheze: de facto bychom nemli íkat, že pipravujeme dosplého na kest, protože on pijme všechny ti svátosti. Pipravujeme ho tedy na kesanskou iniciaci. Dostala se mi do ruky pomrn erstvá pomcka z poátku 90. let, pipravená ve Francii, kde byla píprava na kest a první svaté pijímání dosplých. Vidíte, jak je to hluboce zakoenné, že to není jenom naše eská záležitost bimování nám vypadlo. Proto doporuuji, než zanete pipravovat na svátost smíení, všimnout si toho, že v katechismu je tato svátost v kontextu svátostí uzdravujících, na rozdíl od prvního svatého pijímání, které je v kontextu svátostí inicianích. Na historii svátosti smíení nestaí ani dv hodiny, které te máme, o ní by se dalo povídat celý semestr. Demonstrujme si tuto skutenost jenom tím, že v uritém historickém období to byla svátost, kterou bylo možno pijmout jenom jednou, v uritém historickém období to byla svátost, kterou pijímali jenom nkteí byli svtci, kteí nebyli nikdy u zpovdi a v uritém historickém období, eknme v 16. a 17. století, byla zavedena praxe, že se chodilo ke zpovdi denn. Když eknu jenom tohle a vezmu 2000 let, musím kývnout na to, že tato svátost má své djiny. My máme pedstavu, že to bylo poád stejné, protože zhruba posledních 200 let se se svátostí smíení nic nedlo, nebo myslíte, že se svátost smíení njak zmnila? Možná, že než si ekneme, jestli se nco zmnilo nebo nezmnilo, zmíníme toto: v prvních kesanských staletích svátost smíení sloužila jako náprava pi zásadních

2 kotrmelcích kesanského života, napíklad když nkdo odpadl od církve nebo se dopustil njakých zloin. Poznal svoji vinu, litoval toho, a potom byl složitým zpsobem zase pijat zpátky do spoleenství. Biskupové v dob pronásledování církve vedli diskuse, jestli mohou odpadlí kesané, kteí znovu selžou, být pijati ješt podruhé nebo potetí. Co byste ekli vy? ada biskup íkala, že ne: jednou a dost. A je to o té naší podob zpovdi, jak ji známe? To je o úpln jiném typu zpovdi. Te nco dležitého, co byste nemli pehlédnout: když pozdji ale zmizel katechumenát a pro zmizel? Mnozí eknou, že to bylo laxností církve, což není pravda, protože církev zaala ktít malé dti; nikoho jiného nemla, dosplí byli všichni poktní když se potom církev obrátila s misijním úsilím k pohanským Germánm a Slovanm a dalším kmenm, tak najednou už nebyl katechumenát, protože poktili jejich knížete, a tím pádem celou zemi. Najednou v misijním úsilí oni poktí toho lovka a pracují s ním. Objevují se penitenciáe, protože ten lovk najednou zjišuje, že tm nárokm nedostauje, proto chodí a vyznává se ze svých vin a je napravován. Je to zase úpln jiná podoba; problémem, který z toho vzešel, jsou potom odpustky. Takže jak vidíte, to je téma na hodiny, podrobné studium apod. Takže budeme poád ješt tvrdit, že se se svátostí smíení nic nestalo? Copak to tu ml otec Aleš za knížku? Obady pokání. Když ji otevete, najdete v ní takový papír, ve kterém je napsáno: Aby formule i obady svátosti pokání lépe vyjadovaly její povahu a úinek, vypracovala Kongregace pro svátosti a bohoslužbu nov upravený text Ordo paenitentiae, editio typica Od roku 1973 máme v latinské podob a pozdji i v jiných jazycích, u nás asi od roku 1979, nový ád svátosti smíení. Takže nemáme zpov v té podob, v jaké ji známe, tak dlouho. Ale my máme pocit, že je to tak už od Tridentu, že je to tak? Prohledejte sakristie a fary a zjistíte, že tyhle knížky tam jsou, asto založené a neotevené! Dostala se mi do rukou, je to asi tak pt let, nová pomcka, jak pipravovat dti ke svátosti smíení, okopírovaná podle vzoru z roku 1947: pak už byl Únor a pak už ji nikdy znovu nevydali. Ale je okopírovaná úpln pesn a celá, autoi to udlali v dobré vli, ne že by chtli dlat nco starého. Ale vbec nenašli a nerozpoznali, že se od té doby nco zmnilo. My tedy musíme uknout i do našich vlastních ad a íci, že je tady nová forma svátosti smíení, ale je to poád jedna svátost. Podívejme se, jak vypadá klasická katecheze o svátosti smíení, o zpovdi. Tak pedevším se ekne: je tady nco jako pokání. Co to je pokání? A to se hned ekne: to je, když se jde ke zpovdi. To je první krok. A druhý krok: jaké ásti má taková zpov? Já si vybavuji, když jsem zaínal pracovat s dtmi, jak jsem si íkal, že je musím nauit tch pt ástí: zpytování, lítost, vyznání, rozhešení a díkinní. A to je rámec naší katecheze. Jak tyto body vyhoví nové i obnovené form svátosti smíení? Pedevším když vezmete toto Ordo, zjistíte, že slavit svátost smíení mžete ve tech formách, temi rznými možnostmi. Jakými? Ty ti možnosti spojují aspekty spolené a individuální. Jedna z možností je skuten spolené slavení v nebezpeí životní katastrofy, jako je potápjící se lo, povode atd. To je jedna legitimní možnost, ale tu nechme stranou. To je spolené slavení, kdy se udlí rozhešení celé veliké skupin. Situace, kdy je možné takto slavit spolen svátost smíení, jsou jasn popsané. Tato možnost v sob nemá žádný individuální prvek. Pak ale zbývají ješt dv další možnosti. Mohu zpov slavit jako nco, co je individuální, to znamená jeden na jednoho. Jeden penitent, kajícník, híšník jde ke zpovdi k njakému knzi a slaví spolen svátost smíení. Druhá možnost je, že vtší množství híšník jde slavit svátost smíení a slaví ást spolen a ást individuáln; nakonec zase spolen. Vtšinou je toto zam ováno a tvrdí se, že jsou dv možnosti: bu individuáln, nebo njaká forma spoleného rozhešení, a to je nedobré a pry od toho. Když si vezmete tuto knížku, zjistíte, že jsou tam popsány všechny ti možnosti, piemž jedna, ta tetí, je jasná, a pak jsou tam rozvinuty dv ostatní. Dokonce je tam eeno, že je chvályhodné a

3 potebné, aby ta forma, kdy slaví svátost smíení celé spoleenství, byla pstována a konána, nejlépe v post nebo v adventu. A je to tam doporuené. Ale když jsou ty záložky tady ješt založené a zavené a knížka leží nkde pod skíní, tak to dopadá podobn, jako když nkde nkdo íkal, že ani neslyšeli, že je njaký Duch svatý. Tak toto je taková teoretická prprava, dosud jsme nebyli v rovin njakých hypotéz i teorií, ale v rovin neho, co je jasn definováno církví. Te jde jenom o to se v tom vyznat, umt tyto vci rozlišit. Než se do toho pustíme, já bych vám s dovolením ukázal jednu knížku, kterou jsem si s sebou vzal. Ta má na zaátku takovou hezkou pasáž, kterou, když dovolíte, tady petu. Jen na úvod: malý Angelo Roncalli jako ministrant utíká za kluky, kteí taky jako ministranti naházeli komže na hromadu do kouta v sakristii a utíkali pry; a kostelník mu íká, bž a pive je. On bží za nimi a v tuhle chvíli do toho píbhu vstoupíme. Peppo, Luigi, Pietro, máte jít hned zpátky a povsit si své komže! Ale ti ti neslyšeli a utíkali dál pes strouhy a louky pímo na pole starého Mattea, které bylo plné dýní. Když je Angelo celý udýchaný dostihl, ml každý z nich jednu nádhernou dýni v ruce. Ale to se pece nesmí! vyrazil ze sebe. To je pece krádež! Pesta s tím svým pouováním! osopil se na nj Luigi. Prcek nám tady bude kázat! Starý Matteo má nejlepší dýn široko daleko, ujišoval ho rusovlasý, pihovatý Peppo. Chutnají bájen k polent. Ale jsou pece kradené! zajíkal se Angelo. Ale co! smál se Pietro. Tady jsou tisíce dýní, možná milión! A starý Matteo vbec nepozná, jestli mu ti nebo tyi chybí. Myslíš, že je veer poítá? Opravdu je tu hodn dýní, ale do miliónu poítat neumím, jen do deseti. Tak si vezmi taky jednu! Pietro mu chtl jeden z velkých plod vnutit do rukou, ale Angelo vrtl hlavou a držel ruce za zády. No tak si vezmi a pak drž jazyk za zuby! To neudlá, posmíval se Luigi. Má strach, má ho plné kalhoty! Angelino je zbablec! vyjekl Peppo. Zbablec, zbablec! kieli i ostatní. Angelo celý zrudl. Nejsem zbablec! vykikl rozilen. Uvidíte, že nejsem zbablec! Dál se nerozmýšlel, vzal obma rukama dýni ležící u jeho nohou a bžel za ostatními. Ped sakristií položil své tžké bemeno na zem, svlékl komži i rochetu a s ukradenou dýní se vydal na cestu k domovu. Práv zasedali k veei, když se Angelo pihnal. Dýn, dýn! kiel nadšen malý Xaverio. Dýn, dýn! jásala dvouletá Elisa a tleskala rukama. Rodie a starší sestry se dívali udiven na Angela. Ddeek si šeptal pro sebe nco, emu nikdo nerozuml. Strýc Xaverio, hlava rodiny, odložil vidliku, podíval se pronikav na prasynovce a zeptal se ho: Odkud máš tu dýni, Angelino? Ped jeho starýma, vážnýma, pátravýma oima se chlapec neodvážil zalhat a koktal: Z pole starého Mattea. Tam je hrozn moc dýní a ostatní si také vzali. Ostatní? Kdo? Ostatní ministranti: Peppo, Luigi, Pietro On vám dal ty dýn? Ne, sami jsme si vzali. Angelo se bázliv pitiskl ke zdi. Kluci íkali, že bych byl zbablec, kdybych si taky nevzal. Zbablec? odvtil starý nepívtiv. Zlodj jsi. Víš pece, žes kradl, nebo ne? Ano ano koktal Angelo, bledý jako stna. Hned odneseš dýni sedláku Matteovi a poprosíš ho za odpuštní, rozumls? Ano, strýku. Byla to pro chlapce trnitá cesta. Bím se mu zdálo být dvojnásob tžké. Strachy a námahou mu na ele vyrazil pot. Starý Matteo pišel práv ze stáje, když ped nj Angelo položil dýni. Co má být? tázal se nechápav. Strýek mi ekl, že vám mám dýni donést. Já jsem ji vzal na vašem poli. A mám íct, že toho lituji, a poprosit vás za odpuštní. A díve, než se Matteo na cokoliv zmohl, utekl bosý chlapec pry. Zlodje ve své svtnici nechci, ekl strýc Xaverio, když se Angelo chtl uložit v komoe. Vezmi si slamník a odnes ho do stodoly, dnes budeš spát tam. Ano ano Bez odmluvy vzal svj slamník na záda a vyšel s ním na dvr. Co to má znamenat? ptala se matka, která tam také šla. Musím jít spát do stodoly. Strýc chce, aby ve svtnici neml žádného zlodje. A má pravdu, pikývla matka, když Angelo marn ekal pomoc. Ale ve stodole jsou krysy! Však t nesní! Udlej, co ti strýc naídil. Nikdy jsem nevila, že by mj syn mohl nco takového provést. Bylo to jen proto, že mi ostatní íkali, že jsem zbablec, bránil se malý chlapec chab. Posmch jsi mohl snést, proto jsi nemusel krást. Angelo se schlíple odšoural

4 se svým slamníkem do stodoly, ale pro strach z krys nezamhouil ani oka. Také mu vyítalo svdomí a klid mu nevrátila ani veerní modlitba. Asi pl hodiny tak ležel, když se otevely dvee a dovnit vešel strýc Xaverio s lucernou. Te poj zase ke mn nahoru. Hodil si slamník pes rameno a šel ped tesoucím se chlapcem. Odpustil jsi mi, strýku? koktal kluík, když pišli do komory. Pro se ptáš mne? Zeptej se Pánaboha, to je dležitjší! Je mi to tolik líto. Urit, docela urit nic takového už nikdy neudlám! To doufám, Angelo. Vidl jsi, kde jsi musel být. Roncalliové nestrpí pod svou stechou zlodje. A te si lehni a spi. Druhý den sedl Angelo v kuchyni a houpal v kolébce svou nejmladší sestiku, když se náhle otevely dvee, a vstoupil starý Matteo. Chlapec se na nho ustrašen díval, ale on vyndal ze svého pytle dv ohromné dýn, položil je na stl a ekl: Mžeš nco vyídit svému strýci? Ano, pane. Tak mu ekni, že tu byl starý Matteo a pinesl dýn. Ano, pane. A ješt nco. ekni mu, že je estný muž. Budeš si to pamatovat? Ano, pane. A co jsi ty, to snad víš? Ano, zlodj. Ale houby! Hloupý kluk jsi, který se nechá od druhých svést. Doufejme, že to bylo poprvé a naposled. A odpustil jste mi? Byl bych ti snad pinesl ty dýn? Sedlák pokynul malému a vyšel ze dveí. Já vím, že by se to etlo, ale musíme skonit; mimochodem v další kapitole je popis první svaté zpovdi. Knížka se jmenuje Fará svta, je to životopis Jana XXIII. Vidíte to pesn popsané, jak vypadá naše katecheze? Autor zachytil, jak sám to prožíval, protože sám u toho tžko mohl být. Hezky se to te, ne? A co jste si íkali v duchu? Ano, to je ono, je to hezké, ale my žijeme v úpln jiné dob! Ta svátost je poád stejná, ale ta doba, ve které žijeme, je jiná. A zkusme si pedstavit, jak by to vypadalo, kdybychom dnes takovýmto zpsobem pracovali s díttem. Já jsem si rozdlil ten píbh na nkolik fází. To si mimochodem dlejte, když potebujete njaký píbh pevyprávt, rozfázujte si to, jak to znáte ze školy: osnova úvod, sta, závr. Takže fáze našeho píbhu jsou pokušení, zápas, podlehnutí, reakce rodiny, reakce matky, zdvodnní postoje, reakce postižených a reflexe Angela. A když my po tchto bodech pjdeme a budeme chtít aktualizovat píbh pro naši situaci, nesejdeme se tam ani v jednom bodu; maximáln v pokušení, zápasu a podlehnutí. A to ješt ten zápas bude velmi rychlý a pokušení a podlehnutí se shrne dohromady. Vidíte, že ten problém není ve svátosti, jestli je to špatn pipravované, ale že jde aktualizaci na naše podmínky. Je tžké se odvolávat na autoritu rodiny, když v dnešní rodin by to vypadalo úpln jinak. Pedevším by tam urit nesedli takhle pohromad u jednoho stolu, kde by byl ten prastrýc, který má autoritu to v dnešní dob neexistuje. Neíkám, že takové rodiny nejsou, já to považuji za úžasný vzor, ale nesmíme si nalhávat, že dti, s kterými pracujeme, v devadesáti procentech z takového prostedí nejsou. Bu chceme pracovat s tím zlomkem a to je dobe, pracujme s ním -, nebo jestliže jsme ureni i pro ty ostatní, tak se tomu musíme pizpsobit. A nemžeme se odvolávat na nco, co není. Jestliže struktura nefunguje, pak my v katechezi s tím mžeme stokrát pracovat, ale dti nevstoupí do prostedí, pro které je naše katecheze urena. Jinými slovy, my dti uíme, vybavíme je všemi možnými prostedky, dáme jim šnorchl a ploutve na nohy a všecko, a oni jsou pak na suchu a ptají se: A na co to vbec máme, chodit v tom nejde, a na co máme ty brýle a to ostatní? A všechno to sundají, protože nejsou ve vod, ale v úpln jiném prostedí. Tady nejde o to íct, že je to k niemu, ale íct: podmínky se zmnily, nkteré vci musíme pizpsobit; když má bhat, tak mu dáme tretry, ne ploutve na plavání. Vrame se zpátky k tématu zpovdi: jakou stavbu má svátost smíení? Úpln stejnou jako každá jiná svátost. Všechny svátosti mají dv ásti, bohoslužbu slova a vlastní slavení. Máme tedy veliký prostor pro pípravu toho lovíka, že bude slavit bohoslužbu slova. II. vatikánský koncil dsledn zdraz uje význam Božího slova. Má i individuální zpov bohoslužbu slova? Mla by ji mít a obas takovou sublimovanou má, ale vtšinou ne. A pro tam má tu

5 bohoslužbu slova? Protože to je pedpis? Ne, protože tam promlouvá sám Bh. To je velmi jednoduché, jenže my to nepovažujeme za dležité. My považujeme za dležité, co tomu Pepíkovi, který v sedmi nebo osmi letech jde ke zpovdi, ekne pan fará. Ale co mu ekne Bh a ekne mu nco? ekne, jenže ten Pepík to neumí zaslechnout! Souástí katecheze musí tedy být nauit ho poslouchat Boží slovo. Ne íst si ho doma, to je nco jiného. Poslouchat Boží slovo, když se Boží slovo te. To je širší záležitost, která se netýká jenom svátosti smíení, ale katecheze jako takové. Jestliže se te Boží slovo, dti musí jasn poznat, že je to nco jiného, než když se te knížka. Podle eho to poznají a jak se to nauí? Existuje ada krok a ada možností. Nezbývá, než toto rozlišit: nkdy petu Boží slovo jenom tak, že otevu Bibli; jindy z toho udlám malou slavnost a eknu: Dti, moment, zapálím svíku, dti koukají, co se bude dít, jednomu dáme pidržet svíku, druhému Bibli, pak peteme Boží slovo. Už z toho, jak se chovám, dti vidí, že te se te nco jiného, než co se te jindy. Jindy tentýž text rozložím do njakých drobnjších prvk tak, aby si to dít ve chvíli, kdy ho tu, složilo dohromady. Pipravovali jsme te takovou bohoslužbu a najednou jsem vidl, že katechetka s tím postupem má njaké problémy: jak to bude vypadat, když jeden den se hraje scénka a teprve druhý den to pan kaplan pete; vždy ty dti už to budou znát! Jenže to není tajemství, vždy ten text uslyší ješt mnohokrát. My totiž tímto aplikujeme postoj známý z reklamy: To už jsem slyšel, to už nemusím. Ale Boží slovo mám poslouchat dnes a denn! Když dnes a denn poslouchám reklamy, tím spíš bych ml dnes a denn poslouchat, že Ježíš pišel do Kafarnaa a pro zástup lidí tam nemohli lidé pijít s nemocným, proto ho tyi vzali na rohož, vylezli s ním na stechu, tu rozebrali atd. Ukážeme si to podrobn: Jeden vyprav: Chceme vám vyprávt, co jsme na vlastní oi vidli, nco neuvitelného. Stalo se to v mst Kafarnaum. Lidé si vyprávli, že v jednom dom je Ježíš, a ten nejen uzdravuje nemocné, ale také odpouští híchy. Byli jsme zvdaví, a tak jsme se tam šli podívat. Bylo lehké najít ten dm, ve kterém Ježíš byl, kolem bylo mnoho lidí, kteí se už nevešli dovnit. Druhý vyprav: Pišli tyi muži a nesli na nosítkách ochrnulého lovka. Chtli se dostat dovnit, ale nešlo to. My jsme si mysleli, že odejdou, ale ten chudák se svého uzdravení nedoká. Tetí vyprav: Jenomže tm mužm zejm moc záleželo na uzdravení jejich pítele. Chvíli se rozhlíželi kolem sebe, potom se vydali na stechu domu; šlo jim to dobe, protože dm byl nízký s plochou stechou, na kterou vedlo schodišt. A potom tvrtý vyprav atd. Dtí je sedm, každé je jeden vyprav, každé se nauí svj úryvek textu a pak vyprávjí píbh. Druhý den je bohoslužba slova a pan kaplan nechá pinést svíce, oteve lekcioná a dti uslyší, co už znají. To není žádné tajemství. Ony sice pjdou ke svaté zpovdi až za týden, ale uslyší to tam a mlo by se jim to vybavit. Co mají zaslechnout? To, co jim íká Bh. A až jednou, teba v njakých ptasedmdesáti po chemoterapii bude nkdo z nich v nemocnici v terminálním stádiu, možná, že se mu tahle situace vybaví a on ekne: Hele, vy tady nade mnou stojíte dva z jedné strany, dva z druhé, to je jako byste mne na té rohoži nesli, to bych te poteboval. O em to mluvíš, se zeptá nkdo, a on odpoví: Když jsem se jako kluk pipravoval k první svaté zpovdi, tak jsme to etli, a kdykoliv jsem to potom slyšel, tak jsem si na to vzpomnl. Vidíte, o em je Boží slovo? Když jde to dít ke zpovdi, má zaslechnout Boží slovo. Když je to individuální zpov, na kom to závisí? Kolegyn tady íká, že na panu farái. Tak to na nm nenechte! A mžete jít do té zpovdnice? Samozejm, že nemžete ty dti kontrolovat, jak se zpovídají. Úvod a závr jsou jednoduché: každá svátost má úvod a závr, to je jasné. Úvod je o tom, jak se dít jmenuje, o njakém seznámení atd. Po zahájení je bohoslužba slova, ale tu tch pt nebo dvacet dtí, nebo celá farnost, která se sejde, pece slaví všichni spolen. To je ást,

6 kterou není teba slavit individuáln, na to nepotebují zpovdnici, zavené dvee a to všechno. Tak tedy dti ute, že zpov je možné slavit spolen. Sejdou se všichni, je to liturgie, zane se pozdravením, písní, pivítáním, pak se oteve Boží slovo, to, se kterým už pracovali, ne to, které ješt neslyšeli, to, co znají dobe. Jaké texty byste doporuili? Doporuuji krátké, protože pozornost dítte je nco velice kehkého. Když vezmete dlouhý píbh, dít unavíte; ono bude pozorn sledovat celou dobu, ne že nebude, ale unaví se a to následné už neunese. Proto doporuuji Boží slovo krátké, ale srozumitelné. Takové, abyste ho mohli pevést do neho konkrétního, do neho hmotného, neho, co dít uchopí a co si mže vzít do rukou. Teba Ezechiel íká: Chci vám dát nové srdce, nového ducha. Chci vzít vaše srdce kamenné a dát vám srdce z masa. A mžete jít potom na scénu s njakým kamenem nebo každé dít mže njaký kámen dostat. Vy se mžete ptát, jaký je ten kámen, a oni vám budou íkat, že studený, tvrdý a tžký. Dít tak poslouchá Boží slovo a souasn ho njak drží v ruce. Nebo se dá vytvoit njaký suchý strom, který nemá listí, který není zasazený u vodních proud, listí mu vadne, usychá a hyne. Pípadn se dá potom udlat krok k textu, kde Ježíš íká: Já jsem svtlo svta; mžeme pipravit njaké slunce nebo nco podobného. Je teba, aby dít mlo oporu v tom, co vidí, aby to mohlo uchopit oima i rukama, zkrátka smyslov vnímat. Co dalšího mžete dlat spolen? Mžete s dtmi dlat spolen rozhešení? To už ne; a mžete mít spolen vyznání? To je otázka, schváln jsem to ekl takhle neurit. Nemžu mít v této form vyznání hích. Ale híchy vyznáváme nkdy i spolen. Úkon kajícnosti na zaátku mše svaté je spolené vyznání hích. Ne konkrétní; církev se vyhýbala a vy se také vyhýbejte tomu, aby se híchy vyznávaly veejn. To zatíží jak lovka, tak i spoleenství, církev to odmítá a to je správné. Ale mžeme mít spolený úkon kajícnosti, teba popelec, to pijímáme urité znamení híšník. Jdeme do kostela, všichni dáváme ruku do kropenky a žehnáme se kížem; to není jenom pipomínka ktu, ale toho, že jsme byli híšníci., Když zpíváme nebo když se modlíme Vyznávám se všemohoucímu Bohu, je to spolený úkon kajícnosti. Svátost smíení poítá s tím, že když se slaví spolen, je spolený úkon kajícnosti. Ne spolené vyznání hích, to je individuální, ale spolený kající úkon, jak jsme ho tady dlali pi kající bohoslužb. Mohu tuto ást dlat bez njaké pípravy? Ne, musí tomu pedcházet njaké zpytování svdomí. A myslíte, že si ho dít mže pipravit doma? Na míst to udlat nemže, to by na nj musela dohlédnout maminka nebo nkdo jiný, proto se musí dít pipravit doma. Nebo se mže pipravit pímo v kostele? V kostele probíhá práv to, na co se dít pipravuje a to je to, co práv v tom kostele završí. Samozejm si to doma už njak pipravuje a já s tím mohu pracovat, ale pro si to nemže pipravit doma dív? Protože ješt neslyšelo Boží slovo, které mu tam peteme. A pece to Boží slovo ho vede k tomu, aby dít litovalo, že? Aby poznalo ty híchy, a eho má litovat, nebo ne? Jinak je to technologie špatn udlaná. Po petení Božího slova a po homilii, uvedení do Božího slova, následuje kající úkon. Takovou oblíbenou praktikou je, že si dti doma napíšou své híchy na papír a potom je zapálí. Co tomu íkáte? Slyšeli jste o tom nkdy? Za uritých okolností by to mlo njaké opodstatnní. Z toho vidíte, že vidím daleko širší pole psobnosti, než jaké tady máme. Skuten citlivou vcí je vychovat dít ke zpytování svdomí. To je citlivá záležitost. Co je to svdomí? Sami to tak nkdy ekneme: hlas. My to zkoušíme dlat tak, že pi takovéto bohoslužb slova má skuten nkdo mikrofon, ti lidé ho nevidí, a homilie vlastn vyústí ve fázi, že ekneme: a co ti tedy íká hlas svdomí? Te ten hlas, ale ne teatráln, se zane ozývat a te zpytování svdomí; dtem se teba ekne, aby zavely oi. Ony by mly cítit, že hlas svdomí je nco, co je jakoby nad nimi nebo mimo n, nco, co je mimo jejich manipulaci, nco, co by rádi peslechli, nebo dokonce potlaili a ono to nelze. Vzpome te na úryvek, který jsme etli: Angelo nemohl spát kvli krysám a taky mu nedalo svdomí. To bylo na pelomu 19. a 20. století, od té doby psychologie pokroila a poctiv piznává, že

7 takové vci, jako je nitro, existují. To není nco, co se nám povedlo vytsnit a zmizet. Te jsem dokonce nkde ve vážné diskusi zaslechl, že vící lidé mají lehce jinou genetickou výbavu než nevící, a vdci uvažují, jestli je víra ddiná a pedává se geneticky. To všechno nám nahrává, ten výzkum, naivní, prvoplánová, jednoduchá kritika náboženství z konce 19. století. Náboženství je veliké tajemství a veliký problém, jenže my nevíme, že kesanství také. Máme pocit, že jenom to kesanství evropského ražení, které tady 2000 let žije, je velikým darem a odpovdí na spoustu otázek. Dít si tedy uvdomuje, že svdomí je njaký hlas, a musí se s ním nauit pracovat. Já jsem si tady pipravil takový jeden model s Božím slovem: udlali jsme slunce, protože Ježíš ekl, že je svtlo, a slunce pece svítí, a te jsme tento model doplnit. Jeden z knží, kteí jsme tam byli musí být víc knží, protože když jdou dti ke zpovdi, nemžou stát dv hodiny ve front zaal najednou vyprávt: Minulý týden jsem slyšel v autobuse dva kluky, jak si vyprávli zážitky z prázdnin; bylo to po prázdninách, na zaátku školního roku. Jeden z nich byl o prázdninách nkde na vesnici a nadšen vyprávl, jak jezdil na tátov motorce a jak to bylo super, když skákal z desetimetrové skály do eky. Druhý kluk zase vyprávl, jak se jednou dívali s mladším bráchou dlouho do noci na televizi. Rodie nebyli doma a oni se dívali až do dvou do rána. A také se chlubil, že má zkušenosti s drogou. Prý má kamaráda, který mu nabízí cigarety s marjánkou. Jakou roli má tenhle píbh? Nauit dít zamit se na sebe a zeptat se: Jsem taky takový? Dlal jsem taky nco takového? Podstata zpytování pece není vytáhnout z kapsy seznam a ve zpovdnici ho peíst; podstata zpytování je íct, jaký jsem. Jsem takový nebo nejsem? Dlám tohle nebo nedlám? Tuto otázku, tento krok dít musí udlat. Když si takovou otázku nepoloží, nenauí se zpytovat svdomí. Proto mu katecheze musí pomoci ten krok udlat. Ostatní už pjde samo pi jiných a dalších píležitostech. Ten krátký píbh se tedy vypráví proto, že když se bude mluvit o mnoha vcech, dít se v nich ztratí. Další pokraování bylo toto: vzít kus mraku a položit ho na to slunce. A následoval další píbh: mj bratr má dv dti a vyprávl mi, jak se jim prázdniny letos moc nevyvedly. Starší Jana, které je dvanáct, s nimi polovinu prázdnin nemluvila, byla uražená, protože jí matka nedovolila jet s kamarádkami na vodu. Odsekávala, dlala, že neslyší, když od ní nco potebovali. Ke konci prázdnin už rodie nemli dovolenou, a tak musela Jana hlídat svého ptiletého brášku. Byl to prý horor. Jeden den si s Honzíkem hrála, etla mu pohádky, starala se o nj, druhý den byla nabruená a sevala ho za každou malikost. Tedy: zase jiná postava, jiný píbh, ale stejný princip. Jde o to, že jsou tyi píbhy, každý jiný, a všechny jsou jako mrak, který se položí na slunce. A když se tam dají všechny tyi, tak se slunce ztratí. Zpytování svdomí mi tedy vlastn nco ukazuje, co mžu uchopit oima, a nkde tady se startuje proces, který musí lovka provázet a který je teba rozvíjet po celý život. Existují njaká kritéria, která lidi, o nichž si myslím, že jsou dobí, vážím si jich a uznávám je, považují za dobrá, potebná, a já ne. I já se tím musím ídit. Je tady njaký proces. Tato spolenost nemá autority. Nezbývá, než aby v tom spoleenství, kde je nkolik dtí, které se pipravují na zpov, byl touto autoritou katecheta. Vy tam musíte být jako autorita, ale ne ve smyslu: Nco jsem ti ekl, tak to udláš, ale vzít ho a íct mu: Hele, já vím, že je to tžký, a já, když jsem byl malej sklonit se k nmu a být pirozenou autoritou. A to dít to v této podob bere; pak mu bude trnáct nebo osmnáct let, potom padesát nebo ptapadesát a tehdy pijdou vzpomínky: to tenkrát ta naše katechetka mla pravdu, vždy já jsem ji te nedávno vidl, kolik ono jí te je, takových osmdesát; a ona mla pravdu, vždy já mám zpackanej život, já jsem se rozvedl a na hrob rodi jsem nebyl, a co jsme asi tak dlali, když byly Vánoce a tak podobn. A v tomto ptapadesátiletém, šedesátiletém lovku nastartuje njaký proces konverze. My nevíme, jaký život povede, ale musíme vytváet urité vci. Když bude mít krásnou rodinu, tak o co jde? A co když ji mít nebude? Katecheze nemže poítat jenom s jednou variantou, musí pipravovat i na ostatní. A i když

8 se nám zdá, že je to frustrující a jde to do prázdna, udlejte si to jako cviení a eknte si: dneska je tahle holka taková šikovná a co z ní bude? A pak si vzpomenete, že tamtu jste pipravovali ped pti lety, to jí bylo dvanáct, kde je jí dneska konec, její matka íká, že je támhle nkde v Dubí, ale snad se z toho marasmu dostane tak se za ni modlete. Snad jednou, až bude mít svoje dti, se objeví, co v ní pece jenom teba zstalo, když byla taková šikovná a tak hezky všechno umla. Katecheze není jenom o dnešku nebo o zítku. A když to necháte dít slavit, když se teba dti sejdou kolem toho slunce a vidí ten mrak, potom se rozejdou k tm knžím a u toho knze jenom nco vypoví, on na n vloží ruce, modlí se a pak ekne: hele, mysli na to, a ti svítí to sluníko znovu a znovu a zapal si tady jednu svíku, druhou mžeš dát mamince a dejte ji k tomu sluníku. A když tam dti nanosí ty svíky a všichni se sejdou kolem toho slunce ono je sice pokryto mrakem, ale už zase pln svítící, protože tam jsou ty plamínky a stojí a dkují, tak tyto dti nco slaví, je to pro n zážitek a stane se to motorem neho dalšího. tyikrát do roka s nimi takto mžete uspoádat slavnost: pro zrovna tyikrát? Jsou tvrtletní uzávrky, ne? Je konec školního roku, to je pece ideální píležitost. Dti, jdete na prázdniny, máte za sebou školní rok, je eho litovat, tak pojte, budeme slavit svátost smíení. Potom je po prázdninách, to je taky jasné, je co dávat do poádku, za ím se ohlédnout. Dít dokáže pehlédnout pesn to období prázdnin. Od toho je teba zaít: kde skonilo vysvdení a kde skonila pedsevzetí, jak to dopadlo? Jaké byly prázdniny, a už mžeme zaít. Pak jsou Vánoce a to je podobné: Kde skonily lo ské vánoní dárky? A to dít tak nastartuje proces otázek. A pak jsou Velikonoce, to je píležitost, kdy se celá farnost pipravuje, i my se pipravujeme a ve farnosti se pipravují nové dti na první svaté pijímání a k první zpovdi a my je jdeme doprovodit. Máte za rok tyi píležitosti, kdy mžete dti doprovodit a spolu s nimi slavit svátost smíení. Nauíte je zpytovat svdomí, kajícímu úkonu: tch možností jsem si tady namaloval nkolik. Mže to být teba strom, na kterém si po vyznání dti namalují zelený list, a ten strom, který byl pedtím suchý, je najednou zelený. Nebo jsme jednou experimentovali: všichni dostali papír a tužku, pi tom zpytování svdomí si namalovali svoji ruku. Boží slovo smovalo ke kíži a my máme také njaký vztah ke kíži, tak si položte svj výkres na ten kíž, a vlastn dáváme na kíž svoji ruku. Potom ke kíži mohou nést teba znovu svíku a položit ji tam: ten úkon kajícnosti musí být poád nco konkrétního. Téma híchu je abstraktní, ale dít musí udlat njaký konkrétní krok. Konkrétní ve smyslu, že se o tom jenom nepovídá. Takže je teba nco s tmi dtmi udlat, prvod, nebo s nimi spolen zpívat. To je dležité, zažili jsme tady pece, jaké byly ty písn krásné: o em se mluvilo, to se nkolikrát v písni opakovalo. Najdeme tedy njakou vhodnou píse, která by odpovídala tématu: ne aby si ji jen tak zazpívali. K tomu mžeme použít jednoduché antifony, opakovat je, aby téma dtem vstoupilo do pamti. Vždy to sami známe, jak se nám poád znova vracejí nkteré popvky. V adventu jsme pipravili adventní vnec se tymi velkými svíkami, dv byly zapálené, dv ne, protože to byl druhý adventní týden, a dti nosily svoje svíky k tomu adventnímu vnci. Dávaly je tam a dávaly je tak jako netrpliv, ne jenom kolem jedné a druhé svíky, ale kolem všech, tak jsme pak ekli: Vidíte, jak chceme, aby to už svítilo všechno. A oni to vidí, protože to neuchopí a potebují to tak jako tu svoji touhu, ty svoje nadje, to odhodlání nkde vyjádit. A nebojte se, že se nebudou umt individuáln zpovídat. Práv když pestanou být dtmi, pak budou hledat píležitost. Mají dvru, protože lovk, který je vedl, byl s nimi a pomáhal jim, a nebylo to ani formální, ani to nebylo jako hra na nco, nebylo to dtinské. Ale pohnulo to s jejich srdcem, tak si najdou píležitost a proberou si své problémy. A bude se s nimi slavit svátost smíení úpln stejn. Zase pijde zpytování svdomí, úkon kajícnosti

9 s rozhešením, a vyvodí se z toho njaký konkrétní závr, kde se mám napravit nebo co mám udlat. Slavte svátost smíení! A když to takhle pipravíte, máte jistotu, že váš fará tu bohoslužbu slova neodbude a nebude se vymlouvat, že nemá as a že jenom potebuje, aby se tam odíkaly ty híchy, aby se nezdržoval. Máte jistotu, že tam v prbhu zpovdi nebude do jednoho každého dítte zvláš huet, protože tam je má opravdu vyslechnout a dát rozhešení. Tento zpsob samozejm není jenom pro dti. Ty obady poítají s tím, že se takhle slaví svátost smíení spolen s individuálním vyznáním normáln. My jsme slavili svátost smíení s dtmi v pátek ped Kvtnou nedlí a v sobotu ped Kvtnou nedlí máme spolené slavení s farností. A dti v pátek nosily svíky k tomu kíži. A dosplí, kteí vdli, že budeme ped Kvtnou nedlí spolen slavit svátost smíení, pišli a íkali: A my bychom nemohli taky nosit ty svíky? Tak jsme jim ekli, že taky budou nosit svíky, vzali jsme jiný kíž, takovou tu ikonu, položili jsme ho doprosted katedrály, a všichni, kdo šli ke zpovdi, bylo jich asi osmdesát na osm zpovdník, mli u sebe svíci, a každého, kdo šel ke zpovdi, se zpovdníci ptali, jestli taky chce tu lampiku, a když ekli, že chtjí, tak jim nejdív musejí íct ty híchy. Takže kajícníci ekli svoje híchy, dostali rozhešení, zapálili si svíku a celí šastní ji nesli k tomu kíži. A te nevyzradím žádné zpovdní tajemství, najednou pišel jeden takový staiký pán, tak ptasedmdesát mu bylo, a íkal, že by chtl taky to svtlo, ale že nebyl už strašn moc let u zpovdi. Co myslíte, že jsem mu ekl? No pece aby mi ekl ty híchy! A on odpovdl, že si žádné nepamatuje. Tak jsem ho objal a ekl jsem mu, aby tedy litoval všech hích, i když si na žádné nepamatuje; dostal rozhešení, lampiku a odnesl ji ke kíži. Myslíte, že jsem udlal nco špatn? Víte, nesmíme se bát. Je to rzné pípad od pípadu, jsou to složité vci, je to pece o nitru lovka a to je mezi lovkem a Bohem a my u toho mžeme pomáhat, tak se toho nebojte a radujte se z toho, že to mžete dlat. Povzbuzuji vás ke slavení svátosti smíení. Vy jste mluvil také o tom sociálním cítní; já bych byla ráda, kdybychom si v tom kontextu svaté zpovdi mohli íct, co s obecnými formulacemi, nemám je moc ráda To se ve skutenosti nedá nauit. Popsat se to dá práv jenom v obecných pojmech a na vás je, že si vlastn musíte pedstavit svoji konkrétní skupinu a íct si, co je pro mne použitelné a co ne. Pedstavte si, že bychom udlali takovou malou zkoušku a já bych ekl: zkuste vzít ty židle a udlat krok dopedu; to by tu byl hrozný zmatek. Když tedy budu chtít, aby si ti lidé sedli tady do kroužku, musím je nejdív nauit, jak se nosí židle, protože se mi tady jinak pomlátí; to íkám ohledn té socializace. Vidíte; to jsou takíkajíc primitivní vci. Nebo musím íct: Podívejte se, dti, pojme, udláme kruh. Ale já je musím njak zamit; když to má být kruh, co musí mít? Sted, samozejm. Když neurím sted, nebudu mít kruh. Takže vezmu svíci, postavím ji, zapálím a eknu: pojte udlat kruh a rázem ho mám. A ty dti zcela bezdn meditovaly, protože meditovat znamená soustedit se. A soustedit se je práv o tom stedu, o zamení se na njaký sted, meditaci o tom, co bylo eeno. Když chci, aby nkdo meditoval, musím mu dát sted. A když mu dám sted a on se kolem toho stedu njakým zpsobem urovná, už medituje. Proto nejdíve musím zaít s malými krky. Když nauím malé dít, že se chodí takhle, tak mi za týden bhá a už ho nemusím dál uit. Chodí samo. Rozumíte mi, pro íkám, že se to tžko sdluje; musím to vypozorovat v té skupince. Najednou vidím, že je v ní njaké naptí, a tak musím po tom naptí jít, vytáhnout ho a pirozen ešit. Jak jsme to slyšeli v té ukázce z knížky: spoleenské prostedí na konci 19. století bylo ješt pirozen socializované. Ale také už ne tolik; jsou tam ti ti ministranti. Tam už koní období samozejmé socializace. Mní se sociální vztahy, to je složitá promna, a my te jsme vlastn v situaci, že se spolenost promnila ne do njaké jiné homogenní uniformní spolenosti, ale atomizovala se, rozdlila se na jednotlivé ásti a všude je to jinak. Proto neplatí žádný obecný jednoduchý a univerzální princip. Není jiná možnost, než jít až k tm

10 prvkm a potom dlat pirozené vci. Když se napíklad nkdo rozhádá, je teba najít cestu, jak se usmíit. A neteoretizovat, neuvádt žádná abstrakta, jen konkrétní vci. A vždycky zaujmete svým vlastním píkladem. Pedstavte si, jak jsem pehnal reakci na situaci a zfackoval jsem v sakristii dva ministranty; vím, že jsem to pehnal, a nezbývá mi než íct: Kluci, už to tady s vámi nebylo možný, tak jsem na vás vyletl, jenže jsem to pehnal, zbil jsem vás trochu hlava nehlava a nespravedliv A oni se nauí, že se taková situace má ešit takhle. Jak je to mám jinak nauit? Musím být citlivý na podobné momenty, a jestliže nastanou, nesmím je minout, obejít, ale sáhnout po nich. Proto vám íkám, že je tžké odpovdt. Dan Pikálek: Ml bych drobnou poznámku: asto se nám ve farnostech stává, zvlášt u dtí je to velmi dobe vidt, že jsou vlastn vydlené z farnosti. Mají svoje náboženství, svoje bohoslužby, jsou poád jenom ve své dtské skupince se svým jedním katechetou nebo jedním knzem. Tam neodkoukají kesanský život. V rodinách ho neodkoukají asto také, ne proto, že by ty rodiny nebyly kesanské, ale proto, že v rodin stráví ve skutenosti tak málo asu se svými vícími rodii. A kde mají tedy vidt, jak se kesansky eší problémy, jak se kesansky žije v praxi? Naopak je teba je maximáln snažit zapojovat do kesanského spoleenství, a to ne proto, abychom jim tam nco kázali, abychom jim tam dlali liturgii, ale proto, abychom ukázali, jak kesané žijí mezi sebou. P. Adolf Pintí: Já jsem se z asových dvod tohoto tématu nedotkl, ale nesmírn dležitý je teba zaátek bohoslužby. Bohoslužba nezaíná bohoslužbou slova; to platí pro mši svatou i pro cokoliv jiného. Ty dv ásti jsou jasné: bohoslužba slova a bohoslužba slavení. Ale vždycky je tam úvodní obad a závr. A úvodní obad tam není proto, že se má jen tak odíkat, on funguje jako pozdravení. Když tedy pedstoupíte ped dti, když se slaví bohoslužba, tak tam musí být úvodní pozdrav. A nemlo by být jenom formální, i když je samozejm dobré, když se dti nauí standardní odpovdi, je to jen pár vt zpamti. A projev toho, kdo s nimi pracuje, musí být pirozený. Když je nepirozený, dít vypíná. Nejde o to tam dlat dtem kašpárky, ale být pirozený. Podle projevu dít bezpen pozná, jestli to je pirozené nebo není. To, že potom v nkteré ásti se ten, kdo s nimi pracuje, musí dostat níž, k nim, že ze sebe musí udlat tak trochu kašpara, to je nco jiného. Ale ve svém projevu musí být pirozený. Dít nepirozenost pozná a vypne, je ve svým svt, pemýšlí si o nem, žije si ve svých pedstavách apod. Proto íkám, že na to je tžké odpovdt.

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová:

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová: Diskuse P. Aleš Opatrný: Dovolil bych si uvést nkolik témat eknme startovních, které potom bude P. Pintí laskav doplovat a moderovat, a zárove si diskusi uhlídá tak, abychom mu nevypálili rybník ohledn

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE Prvodce poskytovatele Praha 2002 ÚVOD... 3 CO JSOU TO STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY:... 4 STANDARD 1. Cíle a zpsoby

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více