Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria"

Transkript

1 Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria Guideline of gynaecological malignancies: Standard of comprehensive care of endometrial cancer Chovanec J. (1), Feranec R. (1), Mouková L. (1), Rob, L. (2), Halaška, M. (2), Špaček, J. (3), Kučera, E. (4), Kubecová, M. (5), Stankušová, H. (6), Melichar, B. (7), Svoboda, T. (8) 1. Oddělení Gynekologické onkologie, MOU Brno, primář MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. 2. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 3. Porodnická a gynekologická klinika LF UK Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. 4. Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK Praha a FNKV, přednosta doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. 5. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK Praha a FNKV, přednosta doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. 6. Onkologická klinika 2 LF UK Praha a FN Motol, přednosta Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA 7. Onkologická klinika FN UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 8. Onkologická klinika UK a FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. Jindřich Finek, Ph.D. Kontaktní adresa: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. odd. Gynekologické onkologie Masarykův onkologický ústav Žlutý Kopec Brno 1

2 Abstrakt Cíl studie: Vypracování doporučeného postupu (guideline) pro primární a sekundární léčbu karcinomu děložního těla. Typ studie: souhrnný přehled literatury, konsensus předkladatel versus oponenti. Metodika: Proveden literární rozbor, analýza statistických údajů z České republiky a předkladatelem vypracován návrh, který byl oponován skupinou expertů. Výsledná předloha je konsensus vzniklý hlasováním expertní skupiny. Výsledky: V diagnostickém i terapeutickém algoritmu je zdůrazněn význam komplexního léčebného přístupu. V předoperační rozvaze je zdůrazněn význam kvalitně provedeného ultrasonografického vyšetření. Rozsah chirurgické intervence vychází z peroperační histologie, která by měla být dostupná na všech pracovištích řešících onkogynekologickou problematiku. Předkládaný standard komplexně řeší problematiku adjuvantní léčby a terapii metastatických a recidivujících zhoubných nádorů endometria. Závěr: Guideline pro léčbu karcinomu děložního těla by měl být vodítkem základní péče pro kliniky a ostatní subjekty, které vstupují do procesu zdravotní péče o pacientky s diagnózou zhoubného nádoru endometria. Guideline se zabývá jednotlivými kroky od diagnostiky přes léčbu po dispensarisaci. Jedná se o konsensus mezi předkladatelem a oponenty. O každém bodu tohoto guidelinu bylo hlasováno. Klíčová slova: karcinom děložního těla, guideline, chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie, hormonoterapie, dispensarisace 2

3 Structured Abstract Objective: Elaboration of guideline for primary and secondary treatment of uterine cancer. Design: Review, consensus between proposers and opponents. Method: A retrospective review of published data, analysis of Czech statistics and consensus between proposers and opponents. Results: We underline importance of comprehensive approach in therapy of endometrial cancer. We notice importance of expert ultrasound. Extension of surgery depends on result of frozen section. All departments which want to perform surgery for uterine cancer must have possibility to do peroperative histopathology. The proposed standard comprehensively addresses the issue of adjuvant treatment and therapy of metastatic and recurrent endometrial cancer. Conclusion: Guideline for the treatment of uterine cancer should be directions for clinicians and others, who participate in the process of the treatment of endometrial cancer patients. Guidelines include all parts of process from diagnosis, treatment to follow up. All topics of the guidelines were arise from a voting of the proposers and opponents. Key words: endometrial cancer, guideline, surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormone therapy, follow up 3

4 Úvod V listopadu 2012 se z podnětu Onkogynekologické sekce ČGPS JEP konalo setkání odborníků zabývajících se onkologickou léčbou zhoubných nádorů endometria. Účastnili se zástupci Onkogynekologické sekce ČGPS JEP, Onkologické společnosti JEP. Cílem byla aktualizace standardů pro léčbu zhoubných nádorů endometria. Jednání probíhala formou oponentury předloženého návrhu a každý sporný bod byl řešen hlasováním, po kterém bylo dosaženo konsenzu. Takto vytvořený konsenzus byl následně základem k vypracování standardu léčby. Vzhledem k malé incidenci mezenchymálních zhoubných nádorů (sarkomů) byl aktuálně vypracován pouze standard pro léčbu karcinomu endometria. Tento standard by měl být vodítkem základní péče pro kliniky, pojišťovny a ostatní subjekty vstupující do procesu zdravotní léče daného onemocnění. Snahou autora, spoluautorů i oponentů bylo předložit standard tak aby odpovídal současnému poznání a byl srovnatelný s návrhy standardů v zemích EU. Při jeho tvorbě se vycházelo z osnovy standardů. 4

5 Proces standard primární léčby 1. Klinický projev 2. Vaginální krvácení Symptomatologie metastáz Ultrazvukový nález Nadlimitní endometrium 3. Biopsie endometria separovaná abraze dělohy, hysteroskopie 4. Pozitivní histologický výsledek 5. Soubor základních vyšetření Obligatorní vyšetření 6. Fakultativní vyšetření 7. Onkogynekologická rozvaha 8. Operace vhodná 9. Operace nevhodná A C 5

6 Management zhoubných nádorů endometria vhodných k operaci A 10. Low risk 11. High risk Podezření dle obligátních a fakultativních vyšetření a předoperační biopsie (IB, II) Předoperačně potvrzená kriteria (G3, clear cell, serózní) 12. Hysterektomie + bilaterální adnexektomie Hysterektomie + bilaterální adnexektomie 13. Peroperační biopsie (děloha) Low risk 14. High risk 18. Pánevní a paraaortální lymfadenektomie (peroperační biopsie dělohy vhodná) endometroidní G3, IB, II clear cell, serózní 15. Definitivní výsledek histologie 19. Omentektomie, lavage, appendektomie Low risk High risk Definitivní výsledek histologie 16. Follow up 17. Inadekvátní operace Reoperace B 6

7 Standard primární léčby komentář j jednotlivým bodům 1. Klinický projev Karcinom endometria je zachycený ve vysokém procentu v časném stadiu díky své symptomatologii. Hlavním symptomem je nepravidelné nebo postmenopausální krvácení z rodidel. V postmenopause bývá spojeno s výtokem. Endometriální karcinom se vyskytuje u asymptomatických žen pouze v 1-5 %. U malého procenta pacientek ve vysokém věku dochází při stenóze hrdla k hematometře, která se projevuje pobolíváním podbřišku jako prvním symptomem. Další projevy mohou souviset s lokálně pokročilou nebo metastatickou nemocí. 2. Ultrazvukový nález endometria Ultrazvukové vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody v diagnostice karcinomu endometria. Transvaginální ultrazvuk umožňuje posoudit výšku endometria a v případě tekutého obsahu v kavitě dělohy i výšku sliznice přední a zadní stěny. U postmenopauzálních pacientek považujeme za nadlimitní endometrium vyšší než 4mm. Důležitá je možnost posouzení hranice mezi endometriem a myometriem. V posouzení myometriální invaze dosahuje transvaginální ultrazvukové vyšetření senzitivity srovnatelné s NMR ( 84 %). Hloubka invaze se hodnotí jako vzdálenost nejhlubšího místa invaze tumoru od endomyometriální junkce. Dalším měřitelným údajem je vzdálenost tumoru od serózy. Posouzení infiltrace hrdla je z pohledu managementu léčby a radikality operačního výkonu zásadní. Ultrazvukové vyšetření současně umožňuje posouzení stavu adnex. Dopplerovské vyšetření může prokazovat nízkoodporové cévní řečiště v tumoru. 3. Biopsie endometria Diagnózu zhoubného nádoru endometria stanovujeme bioptickým odběrem endometria. Základním postupem je provedení separované abraze hrdla a těla děložního kyretou. Možností je hysteroskopická biopsie z hrdla a těla děložního. Výhodou hysteroskopie je vizuální kontrola a možnost cíleného odběru tkáně. 4. Histologické vyšetření Popis histologického vyšetření má obsahovat zhodnocení, zda se jedná o reprezentativní vzorky, definovat histologický typ nádoru a grade. 7

8 5. Soubor základních vyšetření obligatorní Soubor základních vyšetření před diagnózou pánevní rezistence byl rozdělen na vyšetření, která považujeme za obligatorní a měla by být nepodkročitelným minimem: - anamnéza - somatické + komplexní gynekologické vyšetření, včetně vyšetření per rektum + onkologická cytologie - základní hematologické vyšetření - biochemie s jaterními testy a ledvinnými funkcemi - KS, HbsAg, při elevaci jaterních testů anti HCV - RTG - zadopřední snímek plic - expertní ultrasonografické vyšetření - komplexní předoperační interní vyšetření a vyšetření anesteziologem V algoritmu postupu by měl gynekolog po obligatorních vyšetřeních stanovit další postup. V případě potvrzení diagnózy ZN endometria je konzultováno onkogynekologické centrum a jeho tým, které indikuje další postup. Nejsou li obligatorní vyšetření dostatečná k chirurgické intervenci a stanovení dalšího postupu lze doplnit dosavadní vyšetření o vyšetření fakultativní viz. bod Fakultativní vyšetření V případě, že soubor základních vyšetření je nedostatečný, doplňujeme dle klinického stavu některým ze souboru fakultativních vyšetření: - CT malá pánev, břicho, retroperitoneum (ev. plic a mediatina) - NMR - PET/CT - cystoskopie případně intravenózní urografie /IVU/ - rektoskopie - kolonoskopie - jiná konsiliární vyšetření dle přidružených onemocnění 8

9 - CA 125, HE 4 (dle zvyklostí pracoviště a v závislosti na histologickém typu) - event. další vyšetření dle indikace 7. Onkogynekologická rozvaha Na základě výsledku biopsie endometria, obligatorních a případně fakultativních vyšetření je stanovena onkogynekologická rozvaha (viz. Personální a kvalifikační předpoklady pro komplexní diagnostiku a léčbu). Za základní léčebnou modalitu zhoubných nádorů endometria považujeme primární chirurgickou léčbu. V závěru onkogynekologické rozvahy musí být stanovena léčebná strategie a zhodnocení operability pacientky v kontextu s výsledky vyšetření, věku, celkového stavu a komorbidit. 8. Primární operační léčba vhodná Za stádia ZN endometria vhodná k primární operační léčbě považujeme nádory od stádia I až III. U stádia III je nutné postupovat individuálně. Nádor postihující omentum klasifikujeme jako stadium IVB (FIGO). V individuálních případech (převážně serosní karcinom) lze i u těchto stádií rovněž doporučit operační výkon s pokusem o maximální debulking s cílem nulového rezidua. Chirurgicky řešitelná solitární metastáza nemusí být kontraindikací primárního operačního výkonu. Primární exenterační výkony u stádia IVA s postižením močového měchýře nebo sliznice střeva je nutné zvažovat přísně individuálně. Nutností je vyloučení vzdálených ložisek. Součástí onkogynekologické rozvahy je zhodnocení individuálního rizika operačního výkonu a stanovení operačního přístupu. Laparoskopický přístup obecně doporučujeme spíše u tumorů stádia I. 9. Primární operační léčba nevhodná Pacientkám neschopným operačního výkonu v celkové anestezii a/ nebo pacientkám s chirurgicky neřešitelným lokálně pokročilým a/ nebo metastatickým tumorem doporučujeme dle klinického stavu, rozsahu onemocnění a histologického typu kurativní / paliativní radioterapii, chemoterapii, hormonoterapii, event. symptomatickou léčbu (viz. C Léčba metastatického a recidivujího karcinomu endometria). 9

10 A: Management pacientek se ZN endometria vhodných k primární chirurgické léčbě U pacientek s operabilním ZN endometria považujeme za základní chirurgický výkon extrafasciální hysterektomii s bilaterální adnexektomií. Tento výkon je dostačující u nádorů nízkého rizika (viz. 10. Kritéria nízkého rizika (low risk)). Ve skupině low risk lze doporučit kromě abdominálního přístupu i miniinvazivní techniky (LAVH s bilaterální adnexektomií, TLH s bilaterální adnexektomií). U pacientek s předpokládaným vysokým rizikem postižení lymfatických uzlin (viz. 11. Kritéria vysokého rizika (high risk)) doporučujeme navíc kompletní chirurgický staging v rozsahu pánevní a paraaortální lymfadenektomie až do úrovně levostranné renální žíly. Ve skupině high risk lze doporučit laparoskopické event. robotické techniky pouze v případě, že je pracoviště schopné zajistit adekvátní chirurgický staging včetně paraaortální lymfadenektomie uvedeným přístupem. Clear cell karcinom a serozní papilární karcinom vyžaduje operační přístup jako ovariální karcinom. V těchto případech doplňujeme infrakolickou omentektomii a appendektomii. V managementu ZN endometria vhodných k primární chirurgické léčbě lze využít peroperační zhodnocení histologického typu, grade tumoru a hloubky myometriální invaze kryovyšetřením. Na základě výsledku peroperačního histologického nálezu opakovaně přehodnocujeme zařazení pacientky do skupiny low nebo high risk s možností extenze operačního výkonu v případě pozitivity high risk faktorů. *** Provedení lymfadenektomie u high risk skupiny není indikováno v případech, kde interní event. technické riziko operace převáží nad významem přínosu chirurgického stagingu. Techniky detekce sentinelové uzliny jsou aktuálně určeny pouze pro klinické studie. 10. Kritéria nízkého rizika (low risk) endometroidní nebo mucinózní histologický typ stadium I, grade 1 bez ohledu na myoinvazi stadium I, grade 2, myoinvaze zasahující < ½ myometria 11. Kritéria vysokého rizika (high risk) Do této skupiny jsou zařazeny pacientky, které nesplňují kritéria pro low risk skupinu. 10

11 12. Operační výkon u low risk skupiny Za adekvátní operační výkon ve skupině low risk považujeme extrafasciální hysterektomii s oboustrannou adnexetomií. Kromě abdominálního přístupu lze využít i miniinvazivní techniky (LAVH s bilaterální adnexektomií, TLH s bilaterální adnexektomií). Zcela nepřípustné jsou morcelační techniky. 13. Význam peroperační histologie U pacientek s nízkým rizikem lze odeslat vzorek na peroperační biopsii. Peroperační biopsie může potvrdit předoperační odhad nízkého rizika (10.) nebo naopak vede ke změně na vysoké riziko (11.). 14. Peroperační přeřazení do high risk skupiny Pokud peroperační nález a biopsie přeřadí pacientku do skupiny vysokého rizika, je operační výkon extendován a dále je pokračováno jako u high-risk pacientek. 15. Definitivní histologie Definitivní histologie je podkladem pro zařazení do TNM a FIGO klasifikace a pro definitivní zhodnocení rizikových faktorů nutných pro další rozhodnutí, které provádí onkogynekologický tým. 16. Follow up Ženu dispenzarizuje pracoviště, které provádí základní modalitu komplexní léčby (komplexní léčbu) po dobu minimálně 2 let v intervalu 3 6 měsíců. Interval: 1., 2. rok každé 3 6 měsíců 3., 4., 5. rok každých 6 měsíců poté každý 1 rok Další dispenzární péče musí být organizačně zajištěna v onkogynekologickém centru nebo registrujícím gynekologem. Kontroly standardně: komplexní gynekologické vyšetření a vyšetření vaginálním ultrazvukem. Další vyšetření (laboratorní, zobrazovací metody) provádíme individuálně podle stupně rizika, symptomatologie a klinického nálezu. 11

12 ERT (estrogen replacement therapy) lze nasadit u poučené pacientky po ukončení léčby pro ZN endometria nízkého rizika ihned. U pacientek skupiny high-risk je nutné postupovat individuálně. 17. Inadekvátní operace V případě, že výsledek definitivní histologie nekoreluje s předoperačním a peroperačním histologickým nálezem, rozhoduje o dalším postupu onkogynekologický tým. POZN.: při náhodném nálezu karcinomu po hysterektomii je nutné doplnění obligátních a event. fakultativních vyšetření k určení rozsahu a stadia nemoci. 18. Kompletní chirurgický staging u high risk skupiny ( význam peroperační biopsie u high risk skupiny) Pacientky s histologicky verifikovaným ZN endometria mohou být zařazeny do skupiny high risk již předoperačně na základě kritérií prokázaných z biopsie endometria separovanou abrazí nebo hysteroskopicky (clear cell karcinom, serozní papilární karcinom, enometrioidní karcinom G3) nebo na základě výsledku peroperační biopsie. 19. Problematika clear cell a serózního karcinomu endometria Za adekvátní operační výkon považujeme hysterektomii s bilaterální adnexektomií, pánevní a paraaortální lymfadenektomií, infrakolickou omentektomií, appendektomií a laváží. Cílem operačního výkonu je dosažení nulového rezidua. B: Adjuvantní léčba Adjuvantní radioterapie V případě přítomnosti rizikových faktorů (věk nad 60, přítomnost lymfangioinvaze, postižení dolního segmentu dělohy, velikost tumoru) je možné se přiklonit k radikálnějšímu způsobu adjuvantní léčby. Dávky radioterapie se řídí doporučením SROBF. 12

13 Tab.1. Systém pooperační léčby v závislosti na rozsahu onemocnění, typu operace a diferenciaci tumoru STADIUM G1 G2 G3 IA dispenzarizace dispenzarizace IB kompletní staging IB nekompletní staging II kompletní staging II nekompletní staging III nebo dispenzarizace + teleradioterapie + teleradioterapie teleradioterapie a + teleradioterapie teleradioterapie a teleradioterapie, +/- + chemoterapie teleradioterapie a teleradioterapie, +/- +/- chemoterapie, teleradioterapie a +/- chemoterapie, teleradioterapie, +/- 13

14 Tab.2. Systém pooperační léčby v závislosti na rozsahu onemocnění pro světlobuněčný a papilární serózní histologický typ STADIUM Terapie IA (bez invaze myometria) IA (invaze myometria), IB, II III, IV dispenzarizace teleradioterapie a, event. chemoterapie chemoterapie, teleradioterapie +/- 14

15 Adjuvantní chemoterapie Chemoterapie jako součást primární léčby u karcinomů stadia T3 a N1. Podmínky: potencionálně kurativní chemoterapie performance status ECOG 0, 1, 2 předpokládaná délka života více než 6 měsíců interkurentní onemocnění umožňující dodržet kurativní dávku chemoterapie Kombinovaná chemoterapie: karboplatina 5-6 AUC + paklitaxel 175 mg/m² Aplikace den 1., á dnů, 3 6 serií cisplatina 50 mg/m² + doxorubicin 60 mg/m² Aplikace den 1., á dnů, 3-6 serií karboplatina 2 AUC + paklitaxel 80 mg/m² weekly 3+1 Monoterapie: CBDCA cisplatina doxorubicin paklitaxel POZN.: Cisplatinu lez nahradit karboplatinou a opačně v odpovídající dávce. 15

16 C: Léčba metastatického a recidivujího karcinomu endometria C Lokoregionální recidiva Vzdálené metastázy 21. Radioterapie 25. Chirurgické terapie radioterapie u solitárních MTS 22. Chirurgická léčba 26. Systémová léčba (chemoterapie, hormonální terapie) Systémová léčba (chemoterapie, hormonální terapie) 27. Symptomatická léčba Symptomatická léčba 16

17 20. Lokoregionální recidiva Reklaps onemocnění ve formě tumorózní masy lokalizované v malé pánvi. Nejčastější výskyt lokálních recidiv zaznamenáváme u ZN endometria v oblasti poševního pahýlu. 21. Radioterapie Radioterapie je léčebnou modalitou první volby. U lokoregionální recidivy ZN endometria u pacientek bez předchozí aktinotearpie. Možnosti reiradioterapie nutné vždy posoudit individuálně. Léčba plně v kompetenci radiačního onkologa. 22. Chirurgická léčba U pacientek s lokální recidivou lze zvážit chirurgickou exstirpaci event. exenterační operační výkon. 23. Systémová léčba Chemoterapie Podmínky: potencionálně kurativní chemoterapie performance status ECOG 0, 1, 2 předpokládaná délka života více než 6 měsíců interkurentní onemocnění umožňující dodržet kurativní dávku chemoterapie Kombinovaná chemoterapie: karboplatina 5-6 AUC + paklitaxel 175 mg/m² Aplikace den 1., á dnů, 3 6 serií cisplatina 50 mg/m² + doxorubicin 60 mg/m² Aplikace den 1., á dnů, 3-6 serií karboplatina 2 AUC + paklitaxel 80 mg/m² weekly 3+1 Monoterapie: CBDCA cisplatina doxorubicin paklitaxel 17

18 Hormonální léčba Hormonální léčba jako paliativní je indikovaná u pacientek s generalizovaným, či relabujícím dobře diferencovaným endometroidním karcinomem (G1 event. G2) s pozitivními hormonálními receptory. Dlouhodobý stabilizující účinek může mít v paliaci zejména u plicních metastáz. Nejčastěji se používá: medroxyprogesteronacetát tbl. p. o. 500 mg denně jako terapeutická dávka 200 mg denně jako udržovací dávka megestrol acetát 160 mg tbl. p. o. 2x za den. Při selhání této hormonální léčby lze zvažovat: inhibitory aromatázy: letrozol 2,5 mg tbl. p. o. denně anastrazol 1 mg tbl. p. o. denně exemestan 25 mg tbl. p. o. denně 24. Vzdálené metastázy Karcinom endometria nejčastěji metastazuje do plic, jater a lymfatických uzlin. Těmto topikám odpovídá i způsob přešetření pacientek se suspektní disseminací procesu nebo relapsem onemocnění ve vzdálených orgánech dle symptomatologie. 25. Z vážení možnosti chirurgické terapie event. radioterapie u solitárních MTS U solitární metastázy je vždy dle klinického stavu nutné zvažovat možnosti chirurgické intervence nebo radioterapie. 26. Systémová léčba - viz. bod Symptomatická terapie Pacientkám se špatným PS neumožňujícím paliativní onkologickou léčbu doporučujeme symptomatický přístup. 18

19 Závěr Jedná se o doporučený postup zabývající se komplexní léčbou zhoubných nádorů endometria, který vznikl aktualizací předchozího návrhu z let Doporučení odráží vývoj změn v náhledu na diagnostiku a chirurgickou léčbu ZN endometria v posledních letech. V chirurgické léčbě karcinomu endometria zůstává nadále několik zásadních kontroverzí. Jednou z nich je význam lymfadenektomie a kompletního chirurgického stagingu u high risk pacientek. Dle závěru recentních studií a publikací převažuje názor, jenž potvrzuje přínos chirurgického stagingu v selektované skupině pacientek vysokého rizika. V současné době nejsme schopni nahradit histopatologické vyšetření odebraných lymfatických uzlin žádnou zobrazovací metodou. Upřesnění stadia onemocnění umožňuje přesné zařazení pacientek v TNM systému a individuálně plánovat adjuvantní léčbu. V kontextu dosavadních výsledků prací zabývajících se kombinací chemoterapie a radioterapie v adjuvantní léčbě se význam zhodnocení stavu lymfatických uzlin opět zvyšuje. Dle závěru několika prací publikovaných v poslední době se navíc jeví lymfadenektomie u pacientek se ZN endometria přínosná i z pohledu celkového přežití pacientek. Další kontroverzí je rozsah radikality operačního výkonu u karcinomu endometria stadia II. Riziko postižení parametrií u stadia II vzniklé přímým prorůstáním není dle dostupných výsledků natolik závažné, aby bylo provádění radikální hysterektomie s parametrektomií paušálně doporučeno. Tyto výkony je nutné individuálně zvažovat dle klinického nálezu a zobrazovacích metod především u stadia III. Součástí guideline je i schematický popis možností radioterapie, chemoterapie a hormonální terapie, standard se zabývá adjuvantní léčbou i terapií recidivujícího a metastatického karcinomu endometria. Cílem je sjednotit postup diagnostiky a léčby ZN endometria v jednotlivých onkogynekologických centrech a jeho dodržováním dosáhnout zlepšení léčebných výsledků. Autoři považují za základ úspěšné léčby gynekologických malignit centralizaci péče o pacientky do onkogynekologických center a dodržování postupů (standardů) doporučených Onkogynekologickou sekcí ČGPS ČLS JEP. Na tento doporučený postup volně navazuje Standard pro léčbu karcinomu endometria 2010 nechirurgická léčba vypracovaný SROBF ČLS JEP, obsahující doporučení pro adjuvantní léčbu po primární chirurgické léčbě a primární nechirurgickou léčbu pacientek s karcinomem endometria. 19

20 Použitá literatura 1) Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, et al. Surgical pathological spread patterns of endometrial cancer: a Gynecologic Oncology Group study. Cancer. 1987, 60 (8 suppl): ) Kitchener H, Swart AM, Qian Q., et al. ASTEC study group. Efficacy of systematic pelvic lymphadenectomy in endometrial cancer (MRC ASTEC trial): a randomised study. Lancet. 2009, 373(9658): Epub 2008 Dec 16 3) Mourits MJE, Bijen CBM, de Bock GH, et al. Lymphadenectomy in endometrial cancer. Correspondence. Lancet 2009, 373(4): ) Hakmi A. Lymphadenectomy in endometrial cancer. Correspondence. Lancet 2009, 373(4): ) Amant F, Neven P, Vergote I. Lymphadenectomy in endometrial cancer. Correspondence. Lancet 2009, 373(4): ) Uccela S, Podratz KC, Aletti GD. Lymphadenectomy in endometrial cancer. Correspondence. Lancet 2009, 373(4): ) Benedetti Panici P, Basile S, Maneschi F, et al. Systematic pelvic lymphadenectomy vs no lymphadenectomy in early-stage endometrial carcinoma: Randomized clinical trial. J National Cancer Institute, 2008, 100: Epub 2009 Jan 20. 8) Mariani A, Webb MJ, Galli L, et al. Potential therapeutic role of para-aortic lymphadenectomy n node-positive endometrial cancer. Gynecol Oncol. 2000, 76: ) Mariani A, Dowdy SC, Cliby WA, et al. Prospective assessment of lymphatic dissemination in endometrial cancor: a paradigma shift in surgical staging. Gynecol Oncol. 2008, 109(1): Epub 2008 Mar 4. 10) Cragun JM, Havrilesky LJ, Calingaert B, et al. Retrospective analysis of selective lymphadenectomy in apparent early-stage endometrial cancor. J Clin Oncol. 2005, 23(16): Epub 2005 Feb ) Kilgore LC, Partridge EE, Alvarez RD, et al. Adenocarcinoma of the endometrium: survival comparisons of patiens with and without pelvic node sampling. Gynecol Oncol. 1995, 56(1): ) Chan JK, Cheung MK, Huh WK, et al. Therapeutic role of lymph node resection in endometrioid corpus cancor: a study of 12,333 patients. Cancor. 2006, 107(8): ) Chan JK, Wu H, Cheung MK, et al. the outcomes of 27,063 women with unstaged endometrioid sterine cancer. Gynecol Oncol. 2007, 106(2):

21 14) Larson DM, Johnson K, Olson KA. Pelvic and para-aortic lymphadenectomy for surgical staging of endometrial cancer: morbidity and mortality. Obstet Gynecol. 1992, 79(6): ) Moore DH, Fowler WC Jr, Walton LA, et al. Morbidity of lymph node sampling in cancers of the uterine corpus and cervix. Obstet Gynecol. 1989, 74(2): ) Aalders J, Abeler V, Kolstad P, et al. Postoperative external irradiation and prognostic parameters in stage I endometrial carcinoma: clinical and histopathological study of 540 patients. Obstet gynecol 1980, 56: ) Creutzberg CL, van Puten WL, Koper PC, et al. Surgery and postoperative radiotherapy versus surgery alone for patiens with stage-1 endometrial carcinoma: multicentre randomised trial.portec Study Group. Post Operative Radiation Therapy in Endometrial carcinoma. Lancet. 2000, 355(9213): ) Keys HM, Roberts JA, Brunetto VL, et al. A phase III trial of surgery with or without adjunctive external pelvic radiation therapy in intermediate risk endometrial adenocarcinoma: a Gynecological Oncology Group study. Gynecol Oncol 2004, 92: ) Blake P, Swart AM, Orton J, et al. Adjuvant external beam radiotherapy in the treatment of endometrial cancor (MRC ASTEC and NCIC CTG EN.5 randomised trials): pooled trial results, systematic review and meta-analysis. Lancet 2009, 373: ) Nout RA, Putter H, Jurgenliemk-Schulz IM, et al. Quality of life after pelvic radiotherapy or vaginal brachytherapy for endometrial cancer: First results of the Randomized PORTEC-2 Trial. J Clin Oncol (21): ) Creutzberg CL, et al. Randomized phase III trial comparing concurrent chemoradiation and adjuvant chemotherapy with pelvic radiation alone in high risk and advanced stage endometrial carcinoma: PORTEC 3. An international intergroup trial. 9.pdf 22) Sato R., Jobo T., Kuramoto H.: Parametrial spread is a prognostic factor in endometrial carcinoma. Eur J Gynaecol Oncol. 2003, 24(3-4): ) Svoboda B., Líbalová P., Kubecová M., Rob L. et al.: Guideline gynekologických zhoubných nádorů Primární chirurgická léčba zhoubných nádorů endometria, Ceska Gynekol 2002, 76(3): ) Feranec R., Vítek P.: Karcinom děložního těla (C54). In: Novotný J., Vítek P. a kol.: Onkologie v klinické praxi. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Mladá fronta, Praha 2012, s ISBN

22 25) Princ D., Garčicová J., Šlampa P. a kol.: Zhoubné nádory děložního těla. In: Šlampa P. a kol.: Radiační onkologie v praxi, Třetí aktualizované vydání. Masarykův onkologický ústav, Brno, 2011, s , ISBN

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi

Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi Z KLINICKÉHO POHLEDU Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi Borek Sehnal¹, Kamila Benková 2, Emanuela Kmoníčková 3, Daniel Driák¹, Zuzana Špůrková 2, Kateřina

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Název ãlánku Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Z chirurgického pohledu urazily nutné zásahy do

Více

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Směrnice (guidelines) efektivní léčebně preventivní péče Směrnice vymezují úlohu sekundární prevence kolorektálního karcinomu (KR-CA) jako nejvýznamnějšího

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Szkorupa M., Klein J. 1, Bohanes T., Neoral Č., Kolek V. 2, Grygárková I. 2 I. chirurgická klinika FN

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ?

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Zdeňka Pešová KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Kocourková

Více

Kurz Onko-urologie I.

Kurz Onko-urologie I. Sborník přednášek Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od A do Z 5. dubna 2012 Kampus Masarykovy univerzity Brno Sborník Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od

Více

SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE XIV.KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE 2005 SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE Název: HYSTEROSKOPIE PO EMBOLIZACI DĚLOŽNÍCH MYOMŮ (UFE) U ŽEN VE FERTILNÍM VĚKU Jména autorů: MÁRA M 1, FUČÍKOVÁ Z 1, KUŽEL

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění

Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění 278 Hlavní téma Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění Jana Halámková 1, Jiří Tomášek 1, Šárka Bohatá 2, Igor Kiss 1 1 Klinika komplexní

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

INTEGRACE CHIRURGICKÉ A BIOLOGICKÉ LÉČBY U POKROČILÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU

INTEGRACE CHIRURGICKÉ A BIOLOGICKÉ LÉČBY U POKROČILÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU INTEGRACE CHIRURGICKÉ A BIOLOGICKÉ LÉČBY U POKROČILÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU INTEGRATION OF SURGERY AND MOLECULAR TARGETED THERAPY IN ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA přehledový článek Milan Hora 1, Petr Stránský

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více