Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria"

Transkript

1 Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria Guideline of gynaecological malignancies: Standard of comprehensive care of endometrial cancer Chovanec J. (1), Feranec R. (1), Mouková L. (1), Rob, L. (2), Halaška, M. (2), Špaček, J. (3), Kučera, E. (4), Kubecová, M. (5), Stankušová, H. (6), Melichar, B. (7), Svoboda, T. (8) 1. Oddělení Gynekologické onkologie, MOU Brno, primář MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. 2. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 3. Porodnická a gynekologická klinika LF UK Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. 4. Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK Praha a FNKV, přednosta doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. 5. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK Praha a FNKV, přednosta doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. 6. Onkologická klinika 2 LF UK Praha a FN Motol, přednosta Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA 7. Onkologická klinika FN UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 8. Onkologická klinika UK a FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. Jindřich Finek, Ph.D. Kontaktní adresa: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. odd. Gynekologické onkologie Masarykův onkologický ústav Žlutý Kopec Brno 1

2 Abstrakt Cíl studie: Vypracování doporučeného postupu (guideline) pro primární a sekundární léčbu karcinomu děložního těla. Typ studie: souhrnný přehled literatury, konsensus předkladatel versus oponenti. Metodika: Proveden literární rozbor, analýza statistických údajů z České republiky a předkladatelem vypracován návrh, který byl oponován skupinou expertů. Výsledná předloha je konsensus vzniklý hlasováním expertní skupiny. Výsledky: V diagnostickém i terapeutickém algoritmu je zdůrazněn význam komplexního léčebného přístupu. V předoperační rozvaze je zdůrazněn význam kvalitně provedeného ultrasonografického vyšetření. Rozsah chirurgické intervence vychází z peroperační histologie, která by měla být dostupná na všech pracovištích řešících onkogynekologickou problematiku. Předkládaný standard komplexně řeší problematiku adjuvantní léčby a terapii metastatických a recidivujících zhoubných nádorů endometria. Závěr: Guideline pro léčbu karcinomu děložního těla by měl být vodítkem základní péče pro kliniky a ostatní subjekty, které vstupují do procesu zdravotní péče o pacientky s diagnózou zhoubného nádoru endometria. Guideline se zabývá jednotlivými kroky od diagnostiky přes léčbu po dispensarisaci. Jedná se o konsensus mezi předkladatelem a oponenty. O každém bodu tohoto guidelinu bylo hlasováno. Klíčová slova: karcinom děložního těla, guideline, chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie, hormonoterapie, dispensarisace 2

3 Structured Abstract Objective: Elaboration of guideline for primary and secondary treatment of uterine cancer. Design: Review, consensus between proposers and opponents. Method: A retrospective review of published data, analysis of Czech statistics and consensus between proposers and opponents. Results: We underline importance of comprehensive approach in therapy of endometrial cancer. We notice importance of expert ultrasound. Extension of surgery depends on result of frozen section. All departments which want to perform surgery for uterine cancer must have possibility to do peroperative histopathology. The proposed standard comprehensively addresses the issue of adjuvant treatment and therapy of metastatic and recurrent endometrial cancer. Conclusion: Guideline for the treatment of uterine cancer should be directions for clinicians and others, who participate in the process of the treatment of endometrial cancer patients. Guidelines include all parts of process from diagnosis, treatment to follow up. All topics of the guidelines were arise from a voting of the proposers and opponents. Key words: endometrial cancer, guideline, surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormone therapy, follow up 3

4 Úvod V listopadu 2012 se z podnětu Onkogynekologické sekce ČGPS JEP konalo setkání odborníků zabývajících se onkologickou léčbou zhoubných nádorů endometria. Účastnili se zástupci Onkogynekologické sekce ČGPS JEP, Onkologické společnosti JEP. Cílem byla aktualizace standardů pro léčbu zhoubných nádorů endometria. Jednání probíhala formou oponentury předloženého návrhu a každý sporný bod byl řešen hlasováním, po kterém bylo dosaženo konsenzu. Takto vytvořený konsenzus byl následně základem k vypracování standardu léčby. Vzhledem k malé incidenci mezenchymálních zhoubných nádorů (sarkomů) byl aktuálně vypracován pouze standard pro léčbu karcinomu endometria. Tento standard by měl být vodítkem základní péče pro kliniky, pojišťovny a ostatní subjekty vstupující do procesu zdravotní léče daného onemocnění. Snahou autora, spoluautorů i oponentů bylo předložit standard tak aby odpovídal současnému poznání a byl srovnatelný s návrhy standardů v zemích EU. Při jeho tvorbě se vycházelo z osnovy standardů. 4

5 Proces standard primární léčby 1. Klinický projev 2. Vaginální krvácení Symptomatologie metastáz Ultrazvukový nález Nadlimitní endometrium 3. Biopsie endometria separovaná abraze dělohy, hysteroskopie 4. Pozitivní histologický výsledek 5. Soubor základních vyšetření Obligatorní vyšetření 6. Fakultativní vyšetření 7. Onkogynekologická rozvaha 8. Operace vhodná 9. Operace nevhodná A C 5

6 Management zhoubných nádorů endometria vhodných k operaci A 10. Low risk 11. High risk Podezření dle obligátních a fakultativních vyšetření a předoperační biopsie (IB, II) Předoperačně potvrzená kriteria (G3, clear cell, serózní) 12. Hysterektomie + bilaterální adnexektomie Hysterektomie + bilaterální adnexektomie 13. Peroperační biopsie (děloha) Low risk 14. High risk 18. Pánevní a paraaortální lymfadenektomie (peroperační biopsie dělohy vhodná) endometroidní G3, IB, II clear cell, serózní 15. Definitivní výsledek histologie 19. Omentektomie, lavage, appendektomie Low risk High risk Definitivní výsledek histologie 16. Follow up 17. Inadekvátní operace Reoperace B 6

7 Standard primární léčby komentář j jednotlivým bodům 1. Klinický projev Karcinom endometria je zachycený ve vysokém procentu v časném stadiu díky své symptomatologii. Hlavním symptomem je nepravidelné nebo postmenopausální krvácení z rodidel. V postmenopause bývá spojeno s výtokem. Endometriální karcinom se vyskytuje u asymptomatických žen pouze v 1-5 %. U malého procenta pacientek ve vysokém věku dochází při stenóze hrdla k hematometře, která se projevuje pobolíváním podbřišku jako prvním symptomem. Další projevy mohou souviset s lokálně pokročilou nebo metastatickou nemocí. 2. Ultrazvukový nález endometria Ultrazvukové vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody v diagnostice karcinomu endometria. Transvaginální ultrazvuk umožňuje posoudit výšku endometria a v případě tekutého obsahu v kavitě dělohy i výšku sliznice přední a zadní stěny. U postmenopauzálních pacientek považujeme za nadlimitní endometrium vyšší než 4mm. Důležitá je možnost posouzení hranice mezi endometriem a myometriem. V posouzení myometriální invaze dosahuje transvaginální ultrazvukové vyšetření senzitivity srovnatelné s NMR ( 84 %). Hloubka invaze se hodnotí jako vzdálenost nejhlubšího místa invaze tumoru od endomyometriální junkce. Dalším měřitelným údajem je vzdálenost tumoru od serózy. Posouzení infiltrace hrdla je z pohledu managementu léčby a radikality operačního výkonu zásadní. Ultrazvukové vyšetření současně umožňuje posouzení stavu adnex. Dopplerovské vyšetření může prokazovat nízkoodporové cévní řečiště v tumoru. 3. Biopsie endometria Diagnózu zhoubného nádoru endometria stanovujeme bioptickým odběrem endometria. Základním postupem je provedení separované abraze hrdla a těla děložního kyretou. Možností je hysteroskopická biopsie z hrdla a těla děložního. Výhodou hysteroskopie je vizuální kontrola a možnost cíleného odběru tkáně. 4. Histologické vyšetření Popis histologického vyšetření má obsahovat zhodnocení, zda se jedná o reprezentativní vzorky, definovat histologický typ nádoru a grade. 7

8 5. Soubor základních vyšetření obligatorní Soubor základních vyšetření před diagnózou pánevní rezistence byl rozdělen na vyšetření, která považujeme za obligatorní a měla by být nepodkročitelným minimem: - anamnéza - somatické + komplexní gynekologické vyšetření, včetně vyšetření per rektum + onkologická cytologie - základní hematologické vyšetření - biochemie s jaterními testy a ledvinnými funkcemi - KS, HbsAg, při elevaci jaterních testů anti HCV - RTG - zadopřední snímek plic - expertní ultrasonografické vyšetření - komplexní předoperační interní vyšetření a vyšetření anesteziologem V algoritmu postupu by měl gynekolog po obligatorních vyšetřeních stanovit další postup. V případě potvrzení diagnózy ZN endometria je konzultováno onkogynekologické centrum a jeho tým, které indikuje další postup. Nejsou li obligatorní vyšetření dostatečná k chirurgické intervenci a stanovení dalšího postupu lze doplnit dosavadní vyšetření o vyšetření fakultativní viz. bod Fakultativní vyšetření V případě, že soubor základních vyšetření je nedostatečný, doplňujeme dle klinického stavu některým ze souboru fakultativních vyšetření: - CT malá pánev, břicho, retroperitoneum (ev. plic a mediatina) - NMR - PET/CT - cystoskopie případně intravenózní urografie /IVU/ - rektoskopie - kolonoskopie - jiná konsiliární vyšetření dle přidružených onemocnění 8

9 - CA 125, HE 4 (dle zvyklostí pracoviště a v závislosti na histologickém typu) - event. další vyšetření dle indikace 7. Onkogynekologická rozvaha Na základě výsledku biopsie endometria, obligatorních a případně fakultativních vyšetření je stanovena onkogynekologická rozvaha (viz. Personální a kvalifikační předpoklady pro komplexní diagnostiku a léčbu). Za základní léčebnou modalitu zhoubných nádorů endometria považujeme primární chirurgickou léčbu. V závěru onkogynekologické rozvahy musí být stanovena léčebná strategie a zhodnocení operability pacientky v kontextu s výsledky vyšetření, věku, celkového stavu a komorbidit. 8. Primární operační léčba vhodná Za stádia ZN endometria vhodná k primární operační léčbě považujeme nádory od stádia I až III. U stádia III je nutné postupovat individuálně. Nádor postihující omentum klasifikujeme jako stadium IVB (FIGO). V individuálních případech (převážně serosní karcinom) lze i u těchto stádií rovněž doporučit operační výkon s pokusem o maximální debulking s cílem nulového rezidua. Chirurgicky řešitelná solitární metastáza nemusí být kontraindikací primárního operačního výkonu. Primární exenterační výkony u stádia IVA s postižením močového měchýře nebo sliznice střeva je nutné zvažovat přísně individuálně. Nutností je vyloučení vzdálených ložisek. Součástí onkogynekologické rozvahy je zhodnocení individuálního rizika operačního výkonu a stanovení operačního přístupu. Laparoskopický přístup obecně doporučujeme spíše u tumorů stádia I. 9. Primární operační léčba nevhodná Pacientkám neschopným operačního výkonu v celkové anestezii a/ nebo pacientkám s chirurgicky neřešitelným lokálně pokročilým a/ nebo metastatickým tumorem doporučujeme dle klinického stavu, rozsahu onemocnění a histologického typu kurativní / paliativní radioterapii, chemoterapii, hormonoterapii, event. symptomatickou léčbu (viz. C Léčba metastatického a recidivujího karcinomu endometria). 9

10 A: Management pacientek se ZN endometria vhodných k primární chirurgické léčbě U pacientek s operabilním ZN endometria považujeme za základní chirurgický výkon extrafasciální hysterektomii s bilaterální adnexektomií. Tento výkon je dostačující u nádorů nízkého rizika (viz. 10. Kritéria nízkého rizika (low risk)). Ve skupině low risk lze doporučit kromě abdominálního přístupu i miniinvazivní techniky (LAVH s bilaterální adnexektomií, TLH s bilaterální adnexektomií). U pacientek s předpokládaným vysokým rizikem postižení lymfatických uzlin (viz. 11. Kritéria vysokého rizika (high risk)) doporučujeme navíc kompletní chirurgický staging v rozsahu pánevní a paraaortální lymfadenektomie až do úrovně levostranné renální žíly. Ve skupině high risk lze doporučit laparoskopické event. robotické techniky pouze v případě, že je pracoviště schopné zajistit adekvátní chirurgický staging včetně paraaortální lymfadenektomie uvedeným přístupem. Clear cell karcinom a serozní papilární karcinom vyžaduje operační přístup jako ovariální karcinom. V těchto případech doplňujeme infrakolickou omentektomii a appendektomii. V managementu ZN endometria vhodných k primární chirurgické léčbě lze využít peroperační zhodnocení histologického typu, grade tumoru a hloubky myometriální invaze kryovyšetřením. Na základě výsledku peroperačního histologického nálezu opakovaně přehodnocujeme zařazení pacientky do skupiny low nebo high risk s možností extenze operačního výkonu v případě pozitivity high risk faktorů. *** Provedení lymfadenektomie u high risk skupiny není indikováno v případech, kde interní event. technické riziko operace převáží nad významem přínosu chirurgického stagingu. Techniky detekce sentinelové uzliny jsou aktuálně určeny pouze pro klinické studie. 10. Kritéria nízkého rizika (low risk) endometroidní nebo mucinózní histologický typ stadium I, grade 1 bez ohledu na myoinvazi stadium I, grade 2, myoinvaze zasahující < ½ myometria 11. Kritéria vysokého rizika (high risk) Do této skupiny jsou zařazeny pacientky, které nesplňují kritéria pro low risk skupinu. 10

11 12. Operační výkon u low risk skupiny Za adekvátní operační výkon ve skupině low risk považujeme extrafasciální hysterektomii s oboustrannou adnexetomií. Kromě abdominálního přístupu lze využít i miniinvazivní techniky (LAVH s bilaterální adnexektomií, TLH s bilaterální adnexektomií). Zcela nepřípustné jsou morcelační techniky. 13. Význam peroperační histologie U pacientek s nízkým rizikem lze odeslat vzorek na peroperační biopsii. Peroperační biopsie může potvrdit předoperační odhad nízkého rizika (10.) nebo naopak vede ke změně na vysoké riziko (11.). 14. Peroperační přeřazení do high risk skupiny Pokud peroperační nález a biopsie přeřadí pacientku do skupiny vysokého rizika, je operační výkon extendován a dále je pokračováno jako u high-risk pacientek. 15. Definitivní histologie Definitivní histologie je podkladem pro zařazení do TNM a FIGO klasifikace a pro definitivní zhodnocení rizikových faktorů nutných pro další rozhodnutí, které provádí onkogynekologický tým. 16. Follow up Ženu dispenzarizuje pracoviště, které provádí základní modalitu komplexní léčby (komplexní léčbu) po dobu minimálně 2 let v intervalu 3 6 měsíců. Interval: 1., 2. rok každé 3 6 měsíců 3., 4., 5. rok každých 6 měsíců poté každý 1 rok Další dispenzární péče musí být organizačně zajištěna v onkogynekologickém centru nebo registrujícím gynekologem. Kontroly standardně: komplexní gynekologické vyšetření a vyšetření vaginálním ultrazvukem. Další vyšetření (laboratorní, zobrazovací metody) provádíme individuálně podle stupně rizika, symptomatologie a klinického nálezu. 11

12 ERT (estrogen replacement therapy) lze nasadit u poučené pacientky po ukončení léčby pro ZN endometria nízkého rizika ihned. U pacientek skupiny high-risk je nutné postupovat individuálně. 17. Inadekvátní operace V případě, že výsledek definitivní histologie nekoreluje s předoperačním a peroperačním histologickým nálezem, rozhoduje o dalším postupu onkogynekologický tým. POZN.: při náhodném nálezu karcinomu po hysterektomii je nutné doplnění obligátních a event. fakultativních vyšetření k určení rozsahu a stadia nemoci. 18. Kompletní chirurgický staging u high risk skupiny ( význam peroperační biopsie u high risk skupiny) Pacientky s histologicky verifikovaným ZN endometria mohou být zařazeny do skupiny high risk již předoperačně na základě kritérií prokázaných z biopsie endometria separovanou abrazí nebo hysteroskopicky (clear cell karcinom, serozní papilární karcinom, enometrioidní karcinom G3) nebo na základě výsledku peroperační biopsie. 19. Problematika clear cell a serózního karcinomu endometria Za adekvátní operační výkon považujeme hysterektomii s bilaterální adnexektomií, pánevní a paraaortální lymfadenektomií, infrakolickou omentektomií, appendektomií a laváží. Cílem operačního výkonu je dosažení nulového rezidua. B: Adjuvantní léčba Adjuvantní radioterapie V případě přítomnosti rizikových faktorů (věk nad 60, přítomnost lymfangioinvaze, postižení dolního segmentu dělohy, velikost tumoru) je možné se přiklonit k radikálnějšímu způsobu adjuvantní léčby. Dávky radioterapie se řídí doporučením SROBF. 12

13 Tab.1. Systém pooperační léčby v závislosti na rozsahu onemocnění, typu operace a diferenciaci tumoru STADIUM G1 G2 G3 IA dispenzarizace dispenzarizace IB kompletní staging IB nekompletní staging II kompletní staging II nekompletní staging III nebo dispenzarizace + teleradioterapie + teleradioterapie teleradioterapie a + teleradioterapie teleradioterapie a teleradioterapie, +/- + chemoterapie teleradioterapie a teleradioterapie, +/- +/- chemoterapie, teleradioterapie a +/- chemoterapie, teleradioterapie, +/- 13

14 Tab.2. Systém pooperační léčby v závislosti na rozsahu onemocnění pro světlobuněčný a papilární serózní histologický typ STADIUM Terapie IA (bez invaze myometria) IA (invaze myometria), IB, II III, IV dispenzarizace teleradioterapie a, event. chemoterapie chemoterapie, teleradioterapie +/- 14

15 Adjuvantní chemoterapie Chemoterapie jako součást primární léčby u karcinomů stadia T3 a N1. Podmínky: potencionálně kurativní chemoterapie performance status ECOG 0, 1, 2 předpokládaná délka života více než 6 měsíců interkurentní onemocnění umožňující dodržet kurativní dávku chemoterapie Kombinovaná chemoterapie: karboplatina 5-6 AUC + paklitaxel 175 mg/m² Aplikace den 1., á dnů, 3 6 serií cisplatina 50 mg/m² + doxorubicin 60 mg/m² Aplikace den 1., á dnů, 3-6 serií karboplatina 2 AUC + paklitaxel 80 mg/m² weekly 3+1 Monoterapie: CBDCA cisplatina doxorubicin paklitaxel POZN.: Cisplatinu lez nahradit karboplatinou a opačně v odpovídající dávce. 15

16 C: Léčba metastatického a recidivujího karcinomu endometria C Lokoregionální recidiva Vzdálené metastázy 21. Radioterapie 25. Chirurgické terapie radioterapie u solitárních MTS 22. Chirurgická léčba 26. Systémová léčba (chemoterapie, hormonální terapie) Systémová léčba (chemoterapie, hormonální terapie) 27. Symptomatická léčba Symptomatická léčba 16

17 20. Lokoregionální recidiva Reklaps onemocnění ve formě tumorózní masy lokalizované v malé pánvi. Nejčastější výskyt lokálních recidiv zaznamenáváme u ZN endometria v oblasti poševního pahýlu. 21. Radioterapie Radioterapie je léčebnou modalitou první volby. U lokoregionální recidivy ZN endometria u pacientek bez předchozí aktinotearpie. Možnosti reiradioterapie nutné vždy posoudit individuálně. Léčba plně v kompetenci radiačního onkologa. 22. Chirurgická léčba U pacientek s lokální recidivou lze zvážit chirurgickou exstirpaci event. exenterační operační výkon. 23. Systémová léčba Chemoterapie Podmínky: potencionálně kurativní chemoterapie performance status ECOG 0, 1, 2 předpokládaná délka života více než 6 měsíců interkurentní onemocnění umožňující dodržet kurativní dávku chemoterapie Kombinovaná chemoterapie: karboplatina 5-6 AUC + paklitaxel 175 mg/m² Aplikace den 1., á dnů, 3 6 serií cisplatina 50 mg/m² + doxorubicin 60 mg/m² Aplikace den 1., á dnů, 3-6 serií karboplatina 2 AUC + paklitaxel 80 mg/m² weekly 3+1 Monoterapie: CBDCA cisplatina doxorubicin paklitaxel 17

18 Hormonální léčba Hormonální léčba jako paliativní je indikovaná u pacientek s generalizovaným, či relabujícím dobře diferencovaným endometroidním karcinomem (G1 event. G2) s pozitivními hormonálními receptory. Dlouhodobý stabilizující účinek může mít v paliaci zejména u plicních metastáz. Nejčastěji se používá: medroxyprogesteronacetát tbl. p. o. 500 mg denně jako terapeutická dávka 200 mg denně jako udržovací dávka megestrol acetát 160 mg tbl. p. o. 2x za den. Při selhání této hormonální léčby lze zvažovat: inhibitory aromatázy: letrozol 2,5 mg tbl. p. o. denně anastrazol 1 mg tbl. p. o. denně exemestan 25 mg tbl. p. o. denně 24. Vzdálené metastázy Karcinom endometria nejčastěji metastazuje do plic, jater a lymfatických uzlin. Těmto topikám odpovídá i způsob přešetření pacientek se suspektní disseminací procesu nebo relapsem onemocnění ve vzdálených orgánech dle symptomatologie. 25. Z vážení možnosti chirurgické terapie event. radioterapie u solitárních MTS U solitární metastázy je vždy dle klinického stavu nutné zvažovat možnosti chirurgické intervence nebo radioterapie. 26. Systémová léčba - viz. bod Symptomatická terapie Pacientkám se špatným PS neumožňujícím paliativní onkologickou léčbu doporučujeme symptomatický přístup. 18

19 Závěr Jedná se o doporučený postup zabývající se komplexní léčbou zhoubných nádorů endometria, který vznikl aktualizací předchozího návrhu z let Doporučení odráží vývoj změn v náhledu na diagnostiku a chirurgickou léčbu ZN endometria v posledních letech. V chirurgické léčbě karcinomu endometria zůstává nadále několik zásadních kontroverzí. Jednou z nich je význam lymfadenektomie a kompletního chirurgického stagingu u high risk pacientek. Dle závěru recentních studií a publikací převažuje názor, jenž potvrzuje přínos chirurgického stagingu v selektované skupině pacientek vysokého rizika. V současné době nejsme schopni nahradit histopatologické vyšetření odebraných lymfatických uzlin žádnou zobrazovací metodou. Upřesnění stadia onemocnění umožňuje přesné zařazení pacientek v TNM systému a individuálně plánovat adjuvantní léčbu. V kontextu dosavadních výsledků prací zabývajících se kombinací chemoterapie a radioterapie v adjuvantní léčbě se význam zhodnocení stavu lymfatických uzlin opět zvyšuje. Dle závěru několika prací publikovaných v poslední době se navíc jeví lymfadenektomie u pacientek se ZN endometria přínosná i z pohledu celkového přežití pacientek. Další kontroverzí je rozsah radikality operačního výkonu u karcinomu endometria stadia II. Riziko postižení parametrií u stadia II vzniklé přímým prorůstáním není dle dostupných výsledků natolik závažné, aby bylo provádění radikální hysterektomie s parametrektomií paušálně doporučeno. Tyto výkony je nutné individuálně zvažovat dle klinického nálezu a zobrazovacích metod především u stadia III. Součástí guideline je i schematický popis možností radioterapie, chemoterapie a hormonální terapie, standard se zabývá adjuvantní léčbou i terapií recidivujícího a metastatického karcinomu endometria. Cílem je sjednotit postup diagnostiky a léčby ZN endometria v jednotlivých onkogynekologických centrech a jeho dodržováním dosáhnout zlepšení léčebných výsledků. Autoři považují za základ úspěšné léčby gynekologických malignit centralizaci péče o pacientky do onkogynekologických center a dodržování postupů (standardů) doporučených Onkogynekologickou sekcí ČGPS ČLS JEP. Na tento doporučený postup volně navazuje Standard pro léčbu karcinomu endometria 2010 nechirurgická léčba vypracovaný SROBF ČLS JEP, obsahující doporučení pro adjuvantní léčbu po primární chirurgické léčbě a primární nechirurgickou léčbu pacientek s karcinomem endometria. 19

20 Použitá literatura 1) Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, et al. Surgical pathological spread patterns of endometrial cancer: a Gynecologic Oncology Group study. Cancer. 1987, 60 (8 suppl): ) Kitchener H, Swart AM, Qian Q., et al. ASTEC study group. Efficacy of systematic pelvic lymphadenectomy in endometrial cancer (MRC ASTEC trial): a randomised study. Lancet. 2009, 373(9658): Epub 2008 Dec 16 3) Mourits MJE, Bijen CBM, de Bock GH, et al. Lymphadenectomy in endometrial cancer. Correspondence. Lancet 2009, 373(4): ) Hakmi A. Lymphadenectomy in endometrial cancer. Correspondence. Lancet 2009, 373(4): ) Amant F, Neven P, Vergote I. Lymphadenectomy in endometrial cancer. Correspondence. Lancet 2009, 373(4): ) Uccela S, Podratz KC, Aletti GD. Lymphadenectomy in endometrial cancer. Correspondence. Lancet 2009, 373(4): ) Benedetti Panici P, Basile S, Maneschi F, et al. Systematic pelvic lymphadenectomy vs no lymphadenectomy in early-stage endometrial carcinoma: Randomized clinical trial. J National Cancer Institute, 2008, 100: Epub 2009 Jan 20. 8) Mariani A, Webb MJ, Galli L, et al. Potential therapeutic role of para-aortic lymphadenectomy n node-positive endometrial cancer. Gynecol Oncol. 2000, 76: ) Mariani A, Dowdy SC, Cliby WA, et al. Prospective assessment of lymphatic dissemination in endometrial cancor: a paradigma shift in surgical staging. Gynecol Oncol. 2008, 109(1): Epub 2008 Mar 4. 10) Cragun JM, Havrilesky LJ, Calingaert B, et al. Retrospective analysis of selective lymphadenectomy in apparent early-stage endometrial cancor. J Clin Oncol. 2005, 23(16): Epub 2005 Feb ) Kilgore LC, Partridge EE, Alvarez RD, et al. Adenocarcinoma of the endometrium: survival comparisons of patiens with and without pelvic node sampling. Gynecol Oncol. 1995, 56(1): ) Chan JK, Cheung MK, Huh WK, et al. Therapeutic role of lymph node resection in endometrioid corpus cancor: a study of 12,333 patients. Cancor. 2006, 107(8): ) Chan JK, Wu H, Cheung MK, et al. the outcomes of 27,063 women with unstaged endometrioid sterine cancer. Gynecol Oncol. 2007, 106(2):

21 14) Larson DM, Johnson K, Olson KA. Pelvic and para-aortic lymphadenectomy for surgical staging of endometrial cancer: morbidity and mortality. Obstet Gynecol. 1992, 79(6): ) Moore DH, Fowler WC Jr, Walton LA, et al. Morbidity of lymph node sampling in cancers of the uterine corpus and cervix. Obstet Gynecol. 1989, 74(2): ) Aalders J, Abeler V, Kolstad P, et al. Postoperative external irradiation and prognostic parameters in stage I endometrial carcinoma: clinical and histopathological study of 540 patients. Obstet gynecol 1980, 56: ) Creutzberg CL, van Puten WL, Koper PC, et al. Surgery and postoperative radiotherapy versus surgery alone for patiens with stage-1 endometrial carcinoma: multicentre randomised trial.portec Study Group. Post Operative Radiation Therapy in Endometrial carcinoma. Lancet. 2000, 355(9213): ) Keys HM, Roberts JA, Brunetto VL, et al. A phase III trial of surgery with or without adjunctive external pelvic radiation therapy in intermediate risk endometrial adenocarcinoma: a Gynecological Oncology Group study. Gynecol Oncol 2004, 92: ) Blake P, Swart AM, Orton J, et al. Adjuvant external beam radiotherapy in the treatment of endometrial cancor (MRC ASTEC and NCIC CTG EN.5 randomised trials): pooled trial results, systematic review and meta-analysis. Lancet 2009, 373: ) Nout RA, Putter H, Jurgenliemk-Schulz IM, et al. Quality of life after pelvic radiotherapy or vaginal brachytherapy for endometrial cancer: First results of the Randomized PORTEC-2 Trial. J Clin Oncol (21): ) Creutzberg CL, et al. Randomized phase III trial comparing concurrent chemoradiation and adjuvant chemotherapy with pelvic radiation alone in high risk and advanced stage endometrial carcinoma: PORTEC 3. An international intergroup trial. 9.pdf 22) Sato R., Jobo T., Kuramoto H.: Parametrial spread is a prognostic factor in endometrial carcinoma. Eur J Gynaecol Oncol. 2003, 24(3-4): ) Svoboda B., Líbalová P., Kubecová M., Rob L. et al.: Guideline gynekologických zhoubných nádorů Primární chirurgická léčba zhoubných nádorů endometria, Ceska Gynekol 2002, 76(3): ) Feranec R., Vítek P.: Karcinom děložního těla (C54). In: Novotný J., Vítek P. a kol.: Onkologie v klinické praxi. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Mladá fronta, Praha 2012, s ISBN

22 25) Princ D., Garčicová J., Šlampa P. a kol.: Zhoubné nádory děložního těla. In: Šlampa P. a kol.: Radiační onkologie v praxi, Třetí aktualizované vydání. Masarykův onkologický ústav, Brno, 2011, s , ISBN

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v České republice stoupající tendenci (asi 30 onemocnění na 100 tisíc žen,

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

5.4 Nádory těla děložního

5.4 Nádory těla děložního 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v posledních letech v České republice stoupající tendenci (asi 34 onemocnění

Více

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy Robová H. 1, Rob L. 1, Svoboda B. 2, Stankušová H. 3, Cwiertka K. 4, Neumannová

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidencí okolo 20 žen na 100 000 obyvatel ( 19,8 v r.2000) je rakovina děložního čípku druhým nejčastějším gynekologickým nádorovým onemocněním. Incidence je zhruba o

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního Ca corporis uteri Jiří Petera, Igor Sirák, Jiří Špaček 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 10 Přílohy:

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního hrdla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního hrdla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního hrdla Rob L. 1, Svoboda B. 2, Robová H. 1, Stankušová H. 3, Cwiertka K. 4, Neumannová

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO Miroslav VERNER Ústav pro péči o matku a dítě ředitel: Doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ONKOGYNEKOLOGICKÝ SEMINÁŘ, ENTOG, 8.10.2005, PRAHA HLAŠENÁ NOVÁ ONEMOCNĚNÍ ZHOUBNÝMI NOVOTVARY

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů

Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Robová H., Rob L., Svoboda B., Finek J.,Šafář P., Špaček J., Petruželka L., Chovanec

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba ovariálních

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba ovariálních Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Zikán M. 1, Cibula D. 1, Fischerová D. 1, Robová H. 2, Špaček J. 3, Bartoš P. 4, Rob L. 2,

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Cervikální karcinom IB1 management pro ženu nežádající zachování fertility Marek Pluta Gynekologicko-porodnická klinika, FN v Motole a 2. LF UK Praha Korespondenční adresa:

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Přehled diagnostiky a léčby karcinomu děložního hrdla

Přehled diagnostiky a léčby karcinomu děložního hrdla Přehledové články 269 Přehled diagnostiky a léčby karcinomu děložního hrdla Josef Chovanec, Monika Náležinská Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ Brno V léčbě cervikálního karcinomu se používají tři

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy.

Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy. Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

1. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,

1. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard - komplexní léčba časných stádií zhoubných nádorů děložního hrdla Guideline of gynaecological malignancies: Standard of comprehensive care of early

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci.

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Malobuněčný bronchogenní karcinom (SCLC) Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Biologické

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

1. Nádory hlavy a krku

1. Nádory hlavy a krku 1. Nádory hlavy a krku Rozdělení zhoubných nádorů (ZN) hlavy a krku podle anatomických oblastí: 1. ZN paranasálních dutin 2. ZN rtu a dutiny ústní 3. ZN hltanu (nasofarynx, orofarynx, hypofanynx) 4. ZN

Více

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0 2.1. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Epidemiologie Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Transpozice ovarií u mladých žen operovaných pro karcinom hrdla děložního

Transpozice ovarií u mladých žen operovaných pro karcinom hrdla děložního Transpozice ovarií u mladých žen operovaných pro karcinom hrdla děložního Lubušký M. 1,, Kudela M. 1, Lubušký D. 1, Machač Š. 1, Procházka M. 1, Míčková I. 1 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 Mezioborová spolupráce nefrologie urologie gynekologie uro-gynekologie onko-gynekologie NEFROLOGIE Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., Doc. MUDr.

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: educentrum.cz reedice: MUDr. Pavel

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria s využitím hysteroskopie

Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria s využitím hysteroskopie PŮVODNÍ PRÁCE Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria s využitím hysteroskopie Sentinel Lymph Node Identification Using Hysteroscopy in Patients with Endometrial Cancer Feranec R.¹,

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů

Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů Členové panelu Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS MUDr. Vladimír Dvořák (místopředseda sekce) Doc. MUDr. Pavel Freitag,

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62)

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) 18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) Prognostické schéma podle IGCCCG Seminomy příznivá prognóza intermediární prognóza nepříznivá prognóza kterákoliv primární lokalizace, kromě plic bez viscerálních metastáz

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více