Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást)"

Transkript

1 Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást) Znalosti o funkci individuálních genù kódujících jednotlivé komponenty bunìèných signálních drah mají klíèové postavení ve studiu mechanismù vedoucích k maligní transformaci bunìk a k progresi nádorového onemocnìní (viz obr. 7). - Bunìèný cyklus (zástava cyklu): Nìkolik tumor-supresorových proteinù monitoruje vnitøní i vnìjší signály, ovlivòuje jejich pøístup k signalizaci podle toho, zda má dojít k aktivaci bunìèného cyklu dìlení anebo k uchování v klidové fázi nebo k diferenciaci. Dvì hlavní tumor-supresorové dráhy blokující postup cyklu: (a) RB (retinoblastoma)-dráha a (b) p53-dráha, jsou inaktivovány u vìtšiny (ne-li u všech) nádorù. RB-protein potlaèuje transkripèní aktivitu genù kontrolovaných rodinou E2F transkripèních faktorù, které regulují expresi genù umožòujících progresi cyklu jako jsou komplexy cyklinù s cyklindependentními kinasami, které jsou zase inhibovány øadou CDK-inhibitorù oznaèovaných jako INK (INK4A = p16 nebo INK4B). Protein p53 blokuje postup cyklu aktivací transkripce jiného inhibitoru - WAF1 (neboli p21), který inhibuje kupø. komplex cyklin E - CDK2. Obì hlavní dráhy udržují velmi peèlivì geonomovou stabilitu a chromosomovou integritu bunìk. Dojde-li k jejich mutaci vlivem onkogenních faktorù, je tento ochranný mechanismus narušen. - Apoptóza (antiapoptóza) je dalším dùležitým regulaèním mechanismem normálního dìlení bunìk a odstraòování poškozených. Vìtšina nádorových bunìk je rezistentní na programovaný zánik, snaží se blokovat apoptózu navozenou p53, která by normálnì vznikla, když nedošlo k odstranìní chyby v sekvenci DNA. Hladina to- Obr. 7: Klíèové molekuly signalizace pøi kancerogenezi hoto transkripèního faktoru (p53) se zvyšuje pøi genotoxickém poškození buòky a zvyšuje tak tvorbu proapoptózových molekul (kupø. BAX). Na druhé stranì p53 mùže být degradován v proteasomovém komplexu úèinkem MDM2, což je onkogenní ubikvitin-ligasa., která je naopak inhibována faktorem ARF (= p14). Nádorové buòky dokáží jak blokovat pro-apoptózovou signalizaci, tak podporovat antiapoptózové molekuly; dùležitou funkci má zde aktivace fosfatidylinositol-3-kinasy navozená rùstovými faktory. - Proliferaèní signály: Extracelulární signály hrají dùležitou úlohu v homeostatických mechanismech regulujících bunìèný rùst a proliferaci; ovlivòují nìkdy výraznì nitrobunìèné pochody, které regulují rùst a dìlení bunìk. Mutace genù kódujících molekuly participující na této signalizaci má velmi èasto onkogenní charakter. Signální dráha proliferace èasto zaèíná aktivací receptoru pro tyrosinkinasu (RTK) rùstovým faktorem nebo aktivací receptorù sdružených s G-proteinem (GPCR); signál mùže být pak také pozmìnìn aktivací nebo naopak inhibicí dalších èlenù celého rozvìtveného systému vzájemnì propojených signálních drah. Pak se stane, že poèáteèní signál mùže mít opaèný úèinek (obr. 8). Mezi nejvíce prostudované signální dráhy tohoto druhu patøí tzv. RAS-dráha. Vazbou rùstového faktoru se aktivuje RTK, což dále aktivuje adaptorové proteiny GRB2 a SHC, které umožòují prostøednictvím SOS aktivovat GPT-vázající protein RAS. Ten pak aktivuje kaskádu serin/ threonin-kinas jako je RAF a MEK, což vede k aktivaci MAPK, která po pøenosu 4 Labor Aktuell 04/04

2 Obr. 8: Pøíklad rozdílného efektu pøi pøenosu signálu rùstového faktoru do bunìèného jádra fosforyluje transkripèní faktory jako je Jun a Fos., které pak navozují (modulují) expresi øady genù ovlivòujících rùst a pøežívání bunìk. Jinou dobøe známou dráhou, èasto alterovanou u malignì transformovaných bunìk je dráha fosfatidylinositol-3-kinasy (PI3K), která aktivuje serin/threonin-kinasu AKT (neboli PKB); na koneèném úèinku se podílí také lipidová fosfatasa PTEN, jejíž geneticky podmínìné chybìní je èasto nalézáno u øady tumorù. - Zachování (obnovování) telomerù: Nádorové buòky uchováním aktivity telomerasy jsou schopny obnovovat úbytek telomerù po každém bunìèném dìlení a tak se stávají nesmrtelné. Telomerasa patøí proto nejen k tumorovým markerùm (kupø. stanovení v moèi u papilárního karcinomu moèového mìchýøe), ale mùže být i cílovou molekulou event. terapeutického zásahu. Blokování obnovy telomer obnaží konce polynukleotidového øetìzce a dochází k fúzi chromosomù vedoucí k bunìènému stárnutí a apoptóze. - Protinádorová obrana organismu stejnì jako mechanismy nádorové rezistence vùèi protinádorové terapii mají znaèný vliv na prùbìh nádorového onemocnìní u každého jednotlivého pacienta. Hledání faktorù (genù a proteinù) ovlivòujících tyto mechanismy je dùležité jak z prognostického tak terapeutického hlediska a jejich vyšetøení rozšiøuje paletu tumorových markerù. - WNT-signalizace: Molekula WNT vazbou na Frizzled receptor aktivuje molekulu DSH, která rozruší komplex kinasy glykogen-synthasy (GSK3β) s axinem + CK1 + ACP; to vede k uvolnìní a nahromadìní β-kateninu, který se po pøestupu do bunìèného jádra naváže na transkripèní faktory LEF/TCF, což aktivuje geny podporující proliferaci jako je c-myc a gen pro cyklin D1. Bunìèná heterogenita nádoru Je tøeba si uvìdomit, že nádor tvoøí rùzné buòky s rùzným potenciálem proliferace. Vychází se z pøedpokladu, který už je doložen, že maligní transformaci mùže pod- Obr. 9: Mutageneze kmenové buòky a buòky progenitorové/èásteènì diferencované lehnout jednak normální buòka kmenová (má multipotentní charakter), jednak buòka od kmenové buòky odvozená - èásteènì diferencovaná tj. buòka progenitorová, která se dediferencuje a získává maligní proliferaèní potenciál. Vznikají tak maligní kmenové buòky, které se mohou vyvíjet dvìma smìry: (a) Mohou se nekontrolovanì množit (self-renewal) a tvoøit dceøinné maligní kmenové buòky (tumorigenní) s vysokou schopností šíøení a metastazování, (b) Mohou se èásteènì diferencovat na buòky s nízkým proliferaèním potenciálem (non-tumorigenní), které sice zvìtšují objem nádoru, ale jsou relativnì benigní. Replikaci (self-renewal) normálních kmenových bunìk i kmenových bunìk nádorových reguluje nìkolik signálních drah (WNT, SHH-sonic hedgehog, Notch, PTEN a BMI1). Mutagenní podnìt pak navozuje dysregulaci této signalizace. (Obr. 9) Nádor tedy obsahuje buòky velmi rùznorodé; je proto snaha rozpoznat ty, které mají tumorigenní charakter, od bunìk nontumorigenních. U akutní myeloidní leukémie se prokázalo, že maligní kmenové buòky s vysokým proliferaèním potenciálem, se vyznaèují nadmìrnou expresí povrchového antigenu CD44 + a naopak chybìním nebo snížením CD24 -/low (CD44 je adhezní molekula vážící hyaluronát, CD24 je P-selektin). Buòky s tímto genotypem jsou schopny navozovat transplantovatelný nádor v pokuse na myších, Labor Aktuell 04/04 5

3 jiné buòky tohoto nádorového onemocnìní nikoliv. Pozdìji se prokázalo, že i maligní buòky solidních tumorù (kupø. CNS) se vyznaèují charakteristickým fenotypem (CD133 + ), další byly nalezeny u karcinomu prsu. Toto zjištìní je dùležité pro vedení uèinné protinádorové terapie, která by mìla být zamìøena pøedevším na buòky tumorigenní. Kmenové buòky stejnì jako maligní kmenové buòky èasto exprimují proteiny zvyšující rezistenci vùèi chemoterapii jako jsou povrchové transportéry MDR1 a ABC, vypuzující z bunìk aplikované chemoterapeutikum. Tento efekt není vyznaèen u bunìk non-tumorigenních, takže se stává, že i pøi agresivní chemoterapii maligní kmenové buòky pøetrvávají a nádorové onemocnìní progreduje, i když velikost tumoru se mùže zmenšit (pro snížení poètu bunìk non-tumorigenních). Maligní kmenové buòky kromì proliferaèního potenciálu jsou schopny (podobnì jako kmenové buòky normální) diferencovat a nádor se tak mùže zmìnit na benigní. Je k tomu potøeba vhodný impuls: kupø. pøechodná inaktivace MYC vede k diferenciaci sarkomových bunìk na osteocyty a ke ztrátì neoplastického fenotypu. Nové a perspektivní nádorové markery Obr. 10: Citlivost rùzných technik pro prùkaz nádorových bunìk v cirkulaci u minimální reziduální nádorové choroby Onkoproteiny Jsou to proteiny kódované onkogeny a mutovanými antionkogeny. Patøí mezi nì kupø. p53-protein, který byl dokonce oznaèen v roce 1993 jako bílkovina roku. Je produktem mutovaného tumor-supresorového genu p53, jako jeden z hlavních faktorù regulujících bunìèné dìlení. Z poslední doby se zdá být slibný mammaglobin jako specifický antigen tkánì mléèné žlázy (ale též nemaligní); nevyskytuje se však v tkáni mimo prs, jako jsou kupø. mízní uzliny. Patøí do rodiny uteroglobinù. Exprese mrna pro mammaglobin je nalézána u % pacientù s primárním nebo metastazujícím nádorem prsu. S vyšetøením dalších nových markerù - B305D, GABAπ (π-podjednotka receptoru γ-aminobutyrátu typu A), B726P je možno detekovat prakticky všechny druhy pomìrnì velmi heterogenního karcinomu prsu, a to i mikrometastázy v mízních uzlinách nebo kostní døeni, bìžnými technikami nezjistitelné. Jako biologický prognostický marker je novì navrhován aktivátor plasminogenové urokinasy (upa) a její inhibitor (PAI-1). Jejich koncentrace koreluje pozitivnì se špatnou prognózou i u pacientek s nepostiženými lokálními mízními uzlinami a naopak nízká koncentrace ukazuje u této formy na dobrou prognózu s dlouhodobým pøežíváním. U tìchto pacientek není nutná adjuvantní chemoterapie. Pravdìpodobnì podobný význam bude mít stanovení upa a PAI-1 u karcinomù žaludku, ezofagu, tlustého støeva, moèového mìchýøe, ovaria nebo endometria. upa je totiž proteasa s trypsinovým úèinkem, která mìní plasminogen na enzymaticky aktivní proteasu plasmin. Plasmin pak pùsobí na øadu proteinových substrátù extracelulární matrix (laminin, fibronektin, fibrin); též aktivuje matrixové metaloproteinasy; to vše podporuje invazivitu nádorových bunìk a jejich schopnost metastazovat. Podobný význam (markery špatné prognózy) je pøisuzován rodinì kallikreinù. Nadmìrná exprese genu CDC91L (na chromosomu 20q11-13), který kóduje fosfatidylinositol-glykan tøídy U (PIG-U), což je transamidasový komplex ukotvující glykosyl-fosfatidylinositolovou dráhu, se vyskytuje u tøetiny pacientù s karcinomem moèového mìchýøe a mùže být jak potenciálním markerem tak cílovou molekulou pro terapii. Koncentrace rozpustného fragmentu receptoru pro interleukin 2 (IL-2Rα) se ukazuje být též velmi užiteèným prognostickým markerem maligních nádorù krku a hlavy (dutina ústní, orofarynx, hypofarynx, larynx). Na trhu se objevila souprava pro vyšetøení progastrin-releasing peptidu (ProGRP), který má být citlivìjším a specifiètìjším markerem pro rozpoznání malobunìèného karcinomu plic, než je neuron-specifická enolasa (NSE) nebo CEA, hodí se též pro èasné odhalení návratu choroby. Protein S 100 B patøící do nadrodiny S100/kalmodulin/troponin C - kalcium-vázajících proteinù, již døíve známý marker (též akutního traumatu mozku), který patrnì inhibuje Ca 2+ -dependentní fosforylaci tumor-supresorového proteinu p53 prostøednictvím proteinkinasy C, není sice vhodný pro skrínink melanomu, je však velmi užiteèný jako prognostický indikátor tohoto nádoru, který prokazuje metastazující stadia (III -lokální metastázy, IV- vzdálené metastázy) i u pacientù bez klinických známek melanomu. Je též zvýšen u gliomù a vysoce diferencovaných neuroblastomù. Pro prùkaz lokální patologické kostní degradace kolagenu typu I prostøednictvím matrix-metaloproteinasy 9 (MMP-9) pøi vzniku kostních metastáz nebo u mnohoèetného myelomu je vhodné stanovení vìtších peptidických fragmentù v séru jako je ICTP (Pyridinoline cross-linked carboxyterminal telopeptide of type I collagen). Hladina ICTP se zvyšuje s progresí kostní metastázy, je dobrým markerem pro monitorování chemoterapie. 6 Labor Aktuell 04/04

4 Proteiny regulují èetné bunìèné pochody, které hrají dùležitou úlohu v biologii nádorù jako je apoptóza a kontrolní body bunìèného cyklu. Bylo identifikováno sedm genù a jeden z nich σ je pøímo angažován v etiologii nádorového onemocnìní. Ztráta exprese σ zvyšuje citlivost nádorových bunìk vùèi konvenèním protinádorovým lékùm, což je možno využít pøi terapii. Nukleové kyseliny v séru nebo plasmì Obr. 12: Pøíklady kombinací šitých na míru Obr. 11: Možné cíle terapeutického zásahu u malobunìèného karcinomu plic Jde o nový zpùsob sledování projevù nádorovì transformovaných bunìk. Vychází se z faktu, že v krevní plasmì øady pacientù s nádorovým onemocnìním je možno detekovat zvýšené množství volné DNA (tj. nenavázané na bunìèné struktury) a že tato cirkulující DNA pochází z nádorových bunìk. Vykazuje totiž vlastnosti charakteristické pro nádorovì alterovanou DNA jako je nestabilita øetìzce, mutace Ras nebo p53, aberantní hypermethylace promotorové èásti tumor-supresorových genù, mutace mitochondriální DNA nebo onkovirogenní DNA. Vychází se pøitom už z døíve objevených faktù, jako je prùkaz onkogenní mutace K-ras u karcinomu pankreatu nebo mutace N-ras u myelodysplastického syndromu. Rodina K-ras protoonkogenù je souèástí signální dráhy øady rùzných molekul. Alterace normální funkce mutací tohoto protoonkogenu byla nalezena u øady dalších karcinomù (tlusté støevo, plíce). Tyto mutace se objevují už záhy v procesu kancerogeneze a jsou specifické pro urèitý druh onemocnìní. Dùležité je, že mutantní sekvence K- ras je detekovatelný i v plasmì u poloviny pacientù s karcinomem pankreatu a u ètvrtiny pacientù s karcinomem tlustého støeva. V plasmì jsou také prokazatelné mikrosatelitní zmìny v DNA (opakované sekvence velikosti 2 až 6 párù bází) vyskytující se kupø. u malobunìèných nádorù plic nebo karcinomù hlavy a krku. Stejnì tak lze v plasmì nebo séru odhalit cirkulující DNA s charakterem chromosomální translokace (nìkteré malignity B-bunìk) nebo epigenetické alterace (aberantní methylace cytosinu v CpG ostrùvcích promotorové sekvence tumor-supresorových genù). Aberantní methylace genu p16 je relativnì èastá u karcinomù plic nebo jater, hypermethylace APC-genu pak u adenokarcinomu ezofagu nebo karcinomu z dlaždicových bunìk. Zdrojem plasmatické DNA mohou být také nìkteré viry jako je EBV (virus Epsteina a Barrové), který bývá sdružen s Hodgkinovou chorobou, Burkittovým lymfomem nebo nasofaryngeálním karcinomem. Pøekvapením byl nález volné mrna v plasmì/séru, protože plasmatická ribonukleasa by ji mìla rozložit. Vysvìtluje se to asociací v apoptózových tìlíscích. Toto je možné s výhodou využít pro diagnostiku nìkterých nádorù. Byla prokázána tumorová mrna pro tyrosinasu v plasmì pacientù s metastazujícím melanonem (TYR-test) nebo mrna pro telomerasu u øady rùzných karcinomù. Tak byl detekován httr (telomerase RNA template) a htert transkript v séru u ètvrtiny pacientek s karcinomem prsu. K prùkazu se používá kvantitativní RT- PCR v reálném èase, která se ukazuje být velmi slibnou technikou pro tyto úèely v klinické praxi. Její modifikace oznaèovaná jako MR-RT-PCR mnohonásobnì zvyšuje citlivost prùkazu nádorových bunìk v krevní cirkulaci (Obr. 10). Molekulová diagnostika je velmi rychle se rozvíjející oblast, která vrhá nový pohled na mechanismus vzniku nejen nádorových onemocnìní. Až dosud klasická Labor Aktuell 04/04 7

5 Obr. 13: Schéma techniky tkáòové mikroarray (TMA) Obr. 14: Schéma technologie klasické mikroarray medicína používala k diagnostice a hodnocení prognózy nádorových onemocnìní nepøímé ukazatele, které umožòovaly obecnou klasifikaci na základì pøedevším histologických a morfologických typù a podtypù. Souèasná a pøedevším budoucí medicína zaèíná klást vìtší dùraz na zmìny v expresi individuálních genù, kterými maligní transformace bunìk zaèíná. Pøíkladem mùže být schéma znázoròující místa možného terapeutického zásahu u malobunìèného karcinomu plic, který patøí mezi èasté maligní nádory s dosud málo pøíznivou prognózou. (Obr. 11) Na základì podrobného studia tìchto možných terapeutických zásahù byla pøipravena øada nových lékù, které jsou v souèasné dobì v rùzných fázích klinického testování v kombinaci s dosavadními antikancerostatiky (jako cisplatina, paklitaxel) nebo novými (jako pemetrexed, tirapazamin). Jde o pøístup zvaný kombinace šitá na míru. Vychází se pøi tom z výsledkù testování biologických vlastností daného nádoru a reakcí (tolerancí terapie) urèitého pacienta v urèité fázi nádorové choroby. (Obr. 12) Biologické markery ve vzorcích nádorové tkánì (bunìk) jsou další rychle narùstající kategorií tumorových markerù, podle kterých je možnost správnì hodnotit biologické vlastnosti nádoru. Pøíkladem mùže být vyšetøení klíèových enzymù syntézy DNA jako je thymidylátsynthasa, thymidinfosforylasa nebo dihydrothymidin-dehydrogenasa. Tak kupø. nedostateèná inhibice thymidylát-synthasy 5-fluorouracilem, je jednou z pøíèin nádorové rezistence vùèi tomuto (i jiným) antifolátovým cytostatikùm. Projevuje se to kupø. vysokou koncentrací mrna pro thymidylát-synthasu v buòkách z metastáz kolorektálního karcinomu; hladina této mrna v buòkách primárního nádoru však nekoreluje se špatnou prognózou. Vyšetøení guanylyl-cyklasy (GC-C) se ukazuje být vhodným markerem metaplazie epitelu ve sliznici ezofagu (též žaludku nebo tlustého støeva). Popsaná metoda mùže prokázat 1 nádorovou buòku mezi 10 miliony normálních. Technika tkáòové mikroaray (Tissue mikroarray = TMA) otvírá nové možnosti vyšetøování, v nìmž se spojuje tradièní histopatologie s technikou molekulové biologie. Spoèívá ve vyøíznutí váleèkù z bìžných histopastologických blokù v místech, urèených pro zkoumání (po morfologickém vyšetøení èerstvého øezu zkoumaného bloku = donorový blok). Tyto váleèky tkánì se zalijí do nového parafinového bloku (recipientní blok). Do recipientního bloku se postupnì vkládají další a další vzorky (z rùzných míst téhož tumoru nebo ze vzorkù odebraných z rùzných období choroby nebo z nádorù od mnoha dalších pacientù). Tím se získá recipientní blok se stovkami rùzných vzorkù, z nìhož se udìlají tisíce øezù, které se pak testují imunohistochemicky na pøítomnost nebo nepøítomnost rùzných antigenù nebo se využijí pro molekulárnì biologické vyšetøení. Výsledky se ukládají do databází a v korelaci s klinickým prùbìhem se hodnotí pomocí poèítaèù. Pøíkladem využití TMA pro urèení prognózy choroby u jednotlivých pacientù je testování 14 kandidátù prognostických markerù u karcinomu prostaty jako hepsinu, AMACR, E-kadherinu, EZH2 apod. Studie ukázala, že pouze vy- 8 Labor Aktuell 04/04

6 šetøení EZH2 a E-kadherinu mùže identifikovat pacienty s vysokým rizikem rekurentní choroby, kteøí potøebují radikální terapii. Dùležité pro širší rozšíøení TMAtechnologie je vypracování její automatizace, která je už komerènì dostupná. (Obr. 13) Vyšetøení pomocí microarray technologie poskytuje možnost získat informace o patologii nemoci, o její progresi, o rezistenci na terapii nebo odpovìdi bunìèného mikroprostøedí, což nakonec umožní èasnou a správnou diagnózu a tím správný pøístup k terapii šité na míru pro každého jednotlivého pacienta. Hledání nových onkoproteinù napomáhají další nové technologické pøístupy používané ve studiu proteomu (rozvoj proteomiky). Jde o výzkum velmi nároèný, který vyžaduje celosvìtovou spolupráci, realizovanou kupø. v projektu HUPO (obdoba úspìšného HUGO). Studium jednotlivých bílkovinných komponent proteomu má však urèité nevýhody oproti vyšetøování genomu. Pøedevším nepatrná množství jednotlivých proteinù izolovaná po rozdìlení nelze pomnožit (amplifikovat) jako je tomu u nukleových kyselin. Dále bílkoviny jsou charakterizovány též svojí terciární strukturou, která mìní jejich vlastnosti. Totéž se týká posttranslaèních procesù (fosforylace, glykosylace). Pøes tyto problémy výzkum proteomu pokraèuje. Pùvodní technika analýzy proteomu spoèívající na dìlení jednotlivých složek pomocí gelové dvojrozmìrné elektroforézy s následnou detekcí støíbøením, fluorescenèními metodami apod., je zlepšována separací na základì kapalinové chromatografie (LC) s následnou identifikací pomocí rùznì kombinované hmotnostní spektrometrie (MS) jako je MALDI-TOF MS (Matrix-assisted desorption/ionization timeof-flight mass spectrometry), LC-MS/MS (Liquid chromatography-tandem MS) nebo SELDI (Surface-enhanced laser desorption/ionization). Velmi slibná se ukazuje technologie založená na bioèipech (Protein Chips) a dále kombinovaná s analýzou detekovaných složek hmotnostní spektrometrií. Post skriptum: Tyto èlánky nemohly podat ucelenou informaci o tak rozsáhlé oblasti medicíny jakou jsou nové smìry v diagnostice a terapii nádorových onemocnìní. Dotkly se jen zlomku nìkterých døívìjších a hlavnì recentních objevù. Jejich cílem bylo vzbudit zájem a podnítit k hlubšímu studiu ty, kteøí se chtìjí stále vzdìlávat a své znalosti využít ve prospìch pacientù. ROCHE - mezinárodní události a komentáøe n 30/08/2004, (Basilej): Selfmonitoring antikoagulaèní léèby: menší zátìž pro nemocné Pøedpokladem dlouhodobé antikoagulaèní léèby je její peèlivá kontrola a trvalá optimální adjustace. Ze závìrù tiskové konference na Evropském kardiologickém kongresu v Mnichovì ( ) vyznìlo, že optimálním zpùsobem kontroly je selfmonitoring. H.S., nemocný, který provádí selfmonitoring již 18 (!) let uvedl, že v zaèátcích, kdy monitoring vyžadoval øadu nestandardních úkonù, to bylo èasto obtížné. V posledních desítí letech je již zdokonalený monitoring bezproblémový. Odhaduje se, že v souèasnosti vyžaduje dlouhodobý antikoagulaèní monitoring asi 6 miliónu nemocných (nemocní s fibrilací síní, po operacích chlopní, nemocní s tromboembolickými komplikacemi aj.), z nich asi již provádí úspìšnì selfmonitoring. n 01/09/2004, (Basilej): První test na bázi èipové technologie získal znaèku CE a vstupuje na trh EU AmpliChip CYP450 Test Roche, dostupný již døíve v USA, je nyní dostupný i v EU. Test používá princip èipové technologie: na nìkolika tisících sklenìných èipech, umístìných na ploše cca 1 x 1 cm, jsou navázány specifické fragmenty DNA. Pøi expozici s vyšetøovaným materiálem dochází ke konjugaci s odpovídajícími komplementárními strukturami a vzniklé konjugáty jsou analyzovány pomocí PCR technologie Roche. Test detekuje genetické varianty genù cytochromu P450 2D6 a 2C19. Tyto geny kódují syntézu enzymù, které se podílí na metabolismu øady analgetik, antidepresiv, antipsychotik, antiarytmik, antiemetik, beta-blokátorù, antikonvulsiv, inhibitorù protonové pumpy, antikoagulancií, benzodiazepinù a antimalarik v játrech. Test umožòuje predikci fenotypu rychlosti metabolizace (pomalý, støední, rychlý, velmi rychlý). Èím je metabolizace pomalejší, tím vìtší je riziko prolongovaného nebo až toxického úèinku léku, èím rychlejší, tím je úèinek léku slabší. n 02/09/2004, (Basilej): Nový test Roche Diagnostics k prùkazu Chlamydia trachomatis: pøedbìžné výsledky prokazují souèasný vysoký standard senzitivity a specifiènosti pøi podstatnì vyšší produktivitì v reálném èase Na dnešní tiskové konferenci pøi pøíležítosti V. Meeting of European Society for Chlamydia Research v Budapešti byly zveøejnìny první výsledky novì vyvinutého testu Roche Diagnostics pro analyzátor COBAS TaqMan 48. Ve srovnání se stávajícími analogickými testy (RDs COBAS Amplicor CT/NG a Bencton Dickinson ProbeTec ET CT/ GC) je nový test Roche Diagnostics podstatnì rychlejší. Prevalence infekce Chlamydia trachomatis v populaci není spolehlivì známá, soudí se, že až 75 % onemocnìní probíhá asymptomaticky. Je-li onemocnìní diagnostikováno vèas, je léèitelné; pokud tak tomu není, mùže vést k øadì komplikací, pøedevším k tubární sterilitì. pokraèování na str. 26 Labor Aktuell 04/04 9

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (1. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (1. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Formy uplatnění proteomiky do klinické praxe Přímé uplatnění proteomických technologií Metody pro studium proteinů tu byly dřív něž proteomika jako obor

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást)

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást) Rakovina, správnìji nádorové

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více

Virus Epsteina a Barrové

Virus Epsteina a Barrové Virus Epsteina a Barrové EBV RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry EBV - hostitelské buňky RECEPTOR: CD21 CR2 Receptor pro C3d složku komplementu Přítomen na B-lymfocytech některých T-lymfocytech Latentní

Více

Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást)

Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást) Molekula mtor (cíl pro rapamycin)

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie

Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie 14.6.2013 MSc. Miguel Ángel Merlos Rodrigo Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta,

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

NÁDOROVÉ MARKERY. J. Masopust (Ústav klinické biochemie a patobichemie, 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Rakovina = Zhoubný nádor

NÁDOROVÉ MARKERY. J. Masopust (Ústav klinické biochemie a patobichemie, 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Rakovina = Zhoubný nádor NÁDOROVÉ MARKERY J. Masopust (Ústav klinické biochemie a patobichemie, 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) Rakovina (nádorové onemocnění) je stará jako život sám; byly nalezeny známky proběhlých

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace ztrácejí diferenciační

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Nádorové markery Tumor markers Marta Kalousová ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšetření u pacientů s nádorovým onemocněním Krevní obraz Základní biochemie různé změny (zánětlivé parametry, nutrice,

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře Stanovení katepsinu B v séru s a v moči i u pacientů s karcinomem močov ového měchým chýře Kotaška, K. 1, Dušek P. 2, Průša, R. 1, Veselý, Š. 2, Babjuk, M 2. 1) Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Více

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost pokračování z čísla 1 a 2 /2014 Epigenetika v onkologii MUDr. Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Molekulární biotechnologie č.8 Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Eukaryontní buňky se využívají v případě, když Eukaryontní proteiny syntetizované v baktériích postrádají biologickou

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba?

HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba? HD - Huntingtonova chorea monogenní choroba HD 4 HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba? 0% geny 100% podíl genů a prostředí na rozvoji chorob 0% prostředí 100% F8 - hemofilie A monogenní

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Vývoj jedince a jeho patologie, oxidaèní stres, stárnutí, regenerace) - 2.

ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Vývoj jedince a jeho patologie, oxidaèní stres, stárnutí, regenerace) - 2. Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Vývoj jedince a jeho patologie,

Více

NOVÝCH CHIRURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ RUSKÁ FEDERACE - MOSKVA

NOVÝCH CHIRURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ RUSKÁ FEDERACE - MOSKVA zagrebinovametoda@gmail.com 1 NOVÝCH CHIRURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ RUSKÁ FEDERACE - MOSKVA ÚVOD Jednu z největších hrozeb pro samotnou existenci lidstva představují různé druhy závažných onemocnění. Přestože

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy Dušan Žiak Bioptický seminář FN a CGB Ostrava 5.2.2014 2013 Definice Intraduktální proliferujíce léze jsou skupinou cytologicky a architektonicky rozmanitých

Více

Metabolický syndrom 2. (aneb proè tloustneme)

Metabolický syndrom 2. (aneb proè tloustneme) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom 2. (aneb proè tloustneme) Tloustnout znamená stárnout

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie

Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Veronika Žižková Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Úvod Apoptóza vs nekróza Role apoptózy v organismu Mechanismus apoptózy Metody detekce Úvod -

Více

Nádorové markery Tumor markers

Nádorové markery Tumor markers Nádorové markery Tumor markers Marta Kalousová ÚKBLD 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšet etření u pacientů s KO nádorovým onemocněním Základní biochemie různé změny (zánětlivé parametry, nutrice, meta

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

VYUŽITÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V DIAGNOSTICE A VE VÝZKUMU AMYLOIDÓZY

VYUŽITÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V DIAGNOSTICE A VE VÝZKUMU AMYLOIDÓZY VYUŽITÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V DIAGNOSTICE A VE VÝZKUMU AMYLOIDÓZY A. Potáčová, R. Hájek Mikulov 13. 4. 2012 Diagnostika amyloidózy Amyloidóza = heterogenní skupina onemocnění Charakterizovaná extracelulární

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Petra Kleiblová Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - skupina molekulární biologie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Buněčný cyklus

Více

Buněčné jádro a viry

Buněčné jádro a viry Buněčné jádro a viry Struktura virionu Obal kapsida strukturni proteiny povrchove glykoproteiny interakce s receptorem na povrchu buňky uvnitř nukleocore (ribo )nukleova kyselina, virove proteiny Lokalizace

Více

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást)

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) 3. Patologie AFP

Více

Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí

Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Klinické projevy stárnutí,

Více

HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity. MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem

HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity. MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem Lidský papilomavirus v elektronovém mikroskopu Neobalený DNA virus z čeledi Papillomaviridae

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Molekulová patobiochemie

Molekulová patobiochemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Molekulová patobiochemie srdeèního selhání (1. èást) 1. Úvod Od geniálního

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Laboratoř buněčné a molekulární imunologie Odd. Imunologie a gnotobiologie MBÚ AVČR v.v.i, Praha Konference XXXIII. Imunoanalytické dny

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Antivirotika. Včetně léčby AIDS

Antivirotika. Včetně léčby AIDS Antivirotika Včetně léčby AIDS Antivirová chemoterapeutika =látky potlačující virové onemocnění Virocidní látky přímo inaktivují virus (málopole neorané) Virostatické látky inhibují virový cyklus na buněčné

Více