Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást)"

Transkript

1 Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást) Znalosti o funkci individuálních genù kódujících jednotlivé komponenty bunìèných signálních drah mají klíèové postavení ve studiu mechanismù vedoucích k maligní transformaci bunìk a k progresi nádorového onemocnìní (viz obr. 7). - Bunìèný cyklus (zástava cyklu): Nìkolik tumor-supresorových proteinù monitoruje vnitøní i vnìjší signály, ovlivòuje jejich pøístup k signalizaci podle toho, zda má dojít k aktivaci bunìèného cyklu dìlení anebo k uchování v klidové fázi nebo k diferenciaci. Dvì hlavní tumor-supresorové dráhy blokující postup cyklu: (a) RB (retinoblastoma)-dráha a (b) p53-dráha, jsou inaktivovány u vìtšiny (ne-li u všech) nádorù. RB-protein potlaèuje transkripèní aktivitu genù kontrolovaných rodinou E2F transkripèních faktorù, které regulují expresi genù umožòujících progresi cyklu jako jsou komplexy cyklinù s cyklindependentními kinasami, které jsou zase inhibovány øadou CDK-inhibitorù oznaèovaných jako INK (INK4A = p16 nebo INK4B). Protein p53 blokuje postup cyklu aktivací transkripce jiného inhibitoru - WAF1 (neboli p21), který inhibuje kupø. komplex cyklin E - CDK2. Obì hlavní dráhy udržují velmi peèlivì geonomovou stabilitu a chromosomovou integritu bunìk. Dojde-li k jejich mutaci vlivem onkogenních faktorù, je tento ochranný mechanismus narušen. - Apoptóza (antiapoptóza) je dalším dùležitým regulaèním mechanismem normálního dìlení bunìk a odstraòování poškozených. Vìtšina nádorových bunìk je rezistentní na programovaný zánik, snaží se blokovat apoptózu navozenou p53, která by normálnì vznikla, když nedošlo k odstranìní chyby v sekvenci DNA. Hladina to- Obr. 7: Klíèové molekuly signalizace pøi kancerogenezi hoto transkripèního faktoru (p53) se zvyšuje pøi genotoxickém poškození buòky a zvyšuje tak tvorbu proapoptózových molekul (kupø. BAX). Na druhé stranì p53 mùže být degradován v proteasomovém komplexu úèinkem MDM2, což je onkogenní ubikvitin-ligasa., která je naopak inhibována faktorem ARF (= p14). Nádorové buòky dokáží jak blokovat pro-apoptózovou signalizaci, tak podporovat antiapoptózové molekuly; dùležitou funkci má zde aktivace fosfatidylinositol-3-kinasy navozená rùstovými faktory. - Proliferaèní signály: Extracelulární signály hrají dùležitou úlohu v homeostatických mechanismech regulujících bunìèný rùst a proliferaci; ovlivòují nìkdy výraznì nitrobunìèné pochody, které regulují rùst a dìlení bunìk. Mutace genù kódujících molekuly participující na této signalizaci má velmi èasto onkogenní charakter. Signální dráha proliferace èasto zaèíná aktivací receptoru pro tyrosinkinasu (RTK) rùstovým faktorem nebo aktivací receptorù sdružených s G-proteinem (GPCR); signál mùže být pak také pozmìnìn aktivací nebo naopak inhibicí dalších èlenù celého rozvìtveného systému vzájemnì propojených signálních drah. Pak se stane, že poèáteèní signál mùže mít opaèný úèinek (obr. 8). Mezi nejvíce prostudované signální dráhy tohoto druhu patøí tzv. RAS-dráha. Vazbou rùstového faktoru se aktivuje RTK, což dále aktivuje adaptorové proteiny GRB2 a SHC, které umožòují prostøednictvím SOS aktivovat GPT-vázající protein RAS. Ten pak aktivuje kaskádu serin/ threonin-kinas jako je RAF a MEK, což vede k aktivaci MAPK, která po pøenosu 4 Labor Aktuell 04/04

2 Obr. 8: Pøíklad rozdílného efektu pøi pøenosu signálu rùstového faktoru do bunìèného jádra fosforyluje transkripèní faktory jako je Jun a Fos., které pak navozují (modulují) expresi øady genù ovlivòujících rùst a pøežívání bunìk. Jinou dobøe známou dráhou, èasto alterovanou u malignì transformovaných bunìk je dráha fosfatidylinositol-3-kinasy (PI3K), která aktivuje serin/threonin-kinasu AKT (neboli PKB); na koneèném úèinku se podílí také lipidová fosfatasa PTEN, jejíž geneticky podmínìné chybìní je èasto nalézáno u øady tumorù. - Zachování (obnovování) telomerù: Nádorové buòky uchováním aktivity telomerasy jsou schopny obnovovat úbytek telomerù po každém bunìèném dìlení a tak se stávají nesmrtelné. Telomerasa patøí proto nejen k tumorovým markerùm (kupø. stanovení v moèi u papilárního karcinomu moèového mìchýøe), ale mùže být i cílovou molekulou event. terapeutického zásahu. Blokování obnovy telomer obnaží konce polynukleotidového øetìzce a dochází k fúzi chromosomù vedoucí k bunìènému stárnutí a apoptóze. - Protinádorová obrana organismu stejnì jako mechanismy nádorové rezistence vùèi protinádorové terapii mají znaèný vliv na prùbìh nádorového onemocnìní u každého jednotlivého pacienta. Hledání faktorù (genù a proteinù) ovlivòujících tyto mechanismy je dùležité jak z prognostického tak terapeutického hlediska a jejich vyšetøení rozšiøuje paletu tumorových markerù. - WNT-signalizace: Molekula WNT vazbou na Frizzled receptor aktivuje molekulu DSH, která rozruší komplex kinasy glykogen-synthasy (GSK3β) s axinem + CK1 + ACP; to vede k uvolnìní a nahromadìní β-kateninu, který se po pøestupu do bunìèného jádra naváže na transkripèní faktory LEF/TCF, což aktivuje geny podporující proliferaci jako je c-myc a gen pro cyklin D1. Bunìèná heterogenita nádoru Je tøeba si uvìdomit, že nádor tvoøí rùzné buòky s rùzným potenciálem proliferace. Vychází se z pøedpokladu, který už je doložen, že maligní transformaci mùže pod- Obr. 9: Mutageneze kmenové buòky a buòky progenitorové/èásteènì diferencované lehnout jednak normální buòka kmenová (má multipotentní charakter), jednak buòka od kmenové buòky odvozená - èásteènì diferencovaná tj. buòka progenitorová, která se dediferencuje a získává maligní proliferaèní potenciál. Vznikají tak maligní kmenové buòky, které se mohou vyvíjet dvìma smìry: (a) Mohou se nekontrolovanì množit (self-renewal) a tvoøit dceøinné maligní kmenové buòky (tumorigenní) s vysokou schopností šíøení a metastazování, (b) Mohou se èásteènì diferencovat na buòky s nízkým proliferaèním potenciálem (non-tumorigenní), které sice zvìtšují objem nádoru, ale jsou relativnì benigní. Replikaci (self-renewal) normálních kmenových bunìk i kmenových bunìk nádorových reguluje nìkolik signálních drah (WNT, SHH-sonic hedgehog, Notch, PTEN a BMI1). Mutagenní podnìt pak navozuje dysregulaci této signalizace. (Obr. 9) Nádor tedy obsahuje buòky velmi rùznorodé; je proto snaha rozpoznat ty, které mají tumorigenní charakter, od bunìk nontumorigenních. U akutní myeloidní leukémie se prokázalo, že maligní kmenové buòky s vysokým proliferaèním potenciálem, se vyznaèují nadmìrnou expresí povrchového antigenu CD44 + a naopak chybìním nebo snížením CD24 -/low (CD44 je adhezní molekula vážící hyaluronát, CD24 je P-selektin). Buòky s tímto genotypem jsou schopny navozovat transplantovatelný nádor v pokuse na myších, Labor Aktuell 04/04 5

3 jiné buòky tohoto nádorového onemocnìní nikoliv. Pozdìji se prokázalo, že i maligní buòky solidních tumorù (kupø. CNS) se vyznaèují charakteristickým fenotypem (CD133 + ), další byly nalezeny u karcinomu prsu. Toto zjištìní je dùležité pro vedení uèinné protinádorové terapie, která by mìla být zamìøena pøedevším na buòky tumorigenní. Kmenové buòky stejnì jako maligní kmenové buòky èasto exprimují proteiny zvyšující rezistenci vùèi chemoterapii jako jsou povrchové transportéry MDR1 a ABC, vypuzující z bunìk aplikované chemoterapeutikum. Tento efekt není vyznaèen u bunìk non-tumorigenních, takže se stává, že i pøi agresivní chemoterapii maligní kmenové buòky pøetrvávají a nádorové onemocnìní progreduje, i když velikost tumoru se mùže zmenšit (pro snížení poètu bunìk non-tumorigenních). Maligní kmenové buòky kromì proliferaèního potenciálu jsou schopny (podobnì jako kmenové buòky normální) diferencovat a nádor se tak mùže zmìnit na benigní. Je k tomu potøeba vhodný impuls: kupø. pøechodná inaktivace MYC vede k diferenciaci sarkomových bunìk na osteocyty a ke ztrátì neoplastického fenotypu. Nové a perspektivní nádorové markery Obr. 10: Citlivost rùzných technik pro prùkaz nádorových bunìk v cirkulaci u minimální reziduální nádorové choroby Onkoproteiny Jsou to proteiny kódované onkogeny a mutovanými antionkogeny. Patøí mezi nì kupø. p53-protein, který byl dokonce oznaèen v roce 1993 jako bílkovina roku. Je produktem mutovaného tumor-supresorového genu p53, jako jeden z hlavních faktorù regulujících bunìèné dìlení. Z poslední doby se zdá být slibný mammaglobin jako specifický antigen tkánì mléèné žlázy (ale též nemaligní); nevyskytuje se však v tkáni mimo prs, jako jsou kupø. mízní uzliny. Patøí do rodiny uteroglobinù. Exprese mrna pro mammaglobin je nalézána u % pacientù s primárním nebo metastazujícím nádorem prsu. S vyšetøením dalších nových markerù - B305D, GABAπ (π-podjednotka receptoru γ-aminobutyrátu typu A), B726P je možno detekovat prakticky všechny druhy pomìrnì velmi heterogenního karcinomu prsu, a to i mikrometastázy v mízních uzlinách nebo kostní døeni, bìžnými technikami nezjistitelné. Jako biologický prognostický marker je novì navrhován aktivátor plasminogenové urokinasy (upa) a její inhibitor (PAI-1). Jejich koncentrace koreluje pozitivnì se špatnou prognózou i u pacientek s nepostiženými lokálními mízními uzlinami a naopak nízká koncentrace ukazuje u této formy na dobrou prognózu s dlouhodobým pøežíváním. U tìchto pacientek není nutná adjuvantní chemoterapie. Pravdìpodobnì podobný význam bude mít stanovení upa a PAI-1 u karcinomù žaludku, ezofagu, tlustého støeva, moèového mìchýøe, ovaria nebo endometria. upa je totiž proteasa s trypsinovým úèinkem, která mìní plasminogen na enzymaticky aktivní proteasu plasmin. Plasmin pak pùsobí na øadu proteinových substrátù extracelulární matrix (laminin, fibronektin, fibrin); též aktivuje matrixové metaloproteinasy; to vše podporuje invazivitu nádorových bunìk a jejich schopnost metastazovat. Podobný význam (markery špatné prognózy) je pøisuzován rodinì kallikreinù. Nadmìrná exprese genu CDC91L (na chromosomu 20q11-13), který kóduje fosfatidylinositol-glykan tøídy U (PIG-U), což je transamidasový komplex ukotvující glykosyl-fosfatidylinositolovou dráhu, se vyskytuje u tøetiny pacientù s karcinomem moèového mìchýøe a mùže být jak potenciálním markerem tak cílovou molekulou pro terapii. Koncentrace rozpustného fragmentu receptoru pro interleukin 2 (IL-2Rα) se ukazuje být též velmi užiteèným prognostickým markerem maligních nádorù krku a hlavy (dutina ústní, orofarynx, hypofarynx, larynx). Na trhu se objevila souprava pro vyšetøení progastrin-releasing peptidu (ProGRP), který má být citlivìjším a specifiètìjším markerem pro rozpoznání malobunìèného karcinomu plic, než je neuron-specifická enolasa (NSE) nebo CEA, hodí se též pro èasné odhalení návratu choroby. Protein S 100 B patøící do nadrodiny S100/kalmodulin/troponin C - kalcium-vázajících proteinù, již døíve známý marker (též akutního traumatu mozku), který patrnì inhibuje Ca 2+ -dependentní fosforylaci tumor-supresorového proteinu p53 prostøednictvím proteinkinasy C, není sice vhodný pro skrínink melanomu, je však velmi užiteèný jako prognostický indikátor tohoto nádoru, který prokazuje metastazující stadia (III -lokální metastázy, IV- vzdálené metastázy) i u pacientù bez klinických známek melanomu. Je též zvýšen u gliomù a vysoce diferencovaných neuroblastomù. Pro prùkaz lokální patologické kostní degradace kolagenu typu I prostøednictvím matrix-metaloproteinasy 9 (MMP-9) pøi vzniku kostních metastáz nebo u mnohoèetného myelomu je vhodné stanovení vìtších peptidických fragmentù v séru jako je ICTP (Pyridinoline cross-linked carboxyterminal telopeptide of type I collagen). Hladina ICTP se zvyšuje s progresí kostní metastázy, je dobrým markerem pro monitorování chemoterapie. 6 Labor Aktuell 04/04

4 Proteiny regulují èetné bunìèné pochody, které hrají dùležitou úlohu v biologii nádorù jako je apoptóza a kontrolní body bunìèného cyklu. Bylo identifikováno sedm genù a jeden z nich σ je pøímo angažován v etiologii nádorového onemocnìní. Ztráta exprese σ zvyšuje citlivost nádorových bunìk vùèi konvenèním protinádorovým lékùm, což je možno využít pøi terapii. Nukleové kyseliny v séru nebo plasmì Obr. 12: Pøíklady kombinací šitých na míru Obr. 11: Možné cíle terapeutického zásahu u malobunìèného karcinomu plic Jde o nový zpùsob sledování projevù nádorovì transformovaných bunìk. Vychází se z faktu, že v krevní plasmì øady pacientù s nádorovým onemocnìním je možno detekovat zvýšené množství volné DNA (tj. nenavázané na bunìèné struktury) a že tato cirkulující DNA pochází z nádorových bunìk. Vykazuje totiž vlastnosti charakteristické pro nádorovì alterovanou DNA jako je nestabilita øetìzce, mutace Ras nebo p53, aberantní hypermethylace promotorové èásti tumor-supresorových genù, mutace mitochondriální DNA nebo onkovirogenní DNA. Vychází se pøitom už z døíve objevených faktù, jako je prùkaz onkogenní mutace K-ras u karcinomu pankreatu nebo mutace N-ras u myelodysplastického syndromu. Rodina K-ras protoonkogenù je souèástí signální dráhy øady rùzných molekul. Alterace normální funkce mutací tohoto protoonkogenu byla nalezena u øady dalších karcinomù (tlusté støevo, plíce). Tyto mutace se objevují už záhy v procesu kancerogeneze a jsou specifické pro urèitý druh onemocnìní. Dùležité je, že mutantní sekvence K- ras je detekovatelný i v plasmì u poloviny pacientù s karcinomem pankreatu a u ètvrtiny pacientù s karcinomem tlustého støeva. V plasmì jsou také prokazatelné mikrosatelitní zmìny v DNA (opakované sekvence velikosti 2 až 6 párù bází) vyskytující se kupø. u malobunìèných nádorù plic nebo karcinomù hlavy a krku. Stejnì tak lze v plasmì nebo séru odhalit cirkulující DNA s charakterem chromosomální translokace (nìkteré malignity B-bunìk) nebo epigenetické alterace (aberantní methylace cytosinu v CpG ostrùvcích promotorové sekvence tumor-supresorových genù). Aberantní methylace genu p16 je relativnì èastá u karcinomù plic nebo jater, hypermethylace APC-genu pak u adenokarcinomu ezofagu nebo karcinomu z dlaždicových bunìk. Zdrojem plasmatické DNA mohou být také nìkteré viry jako je EBV (virus Epsteina a Barrové), který bývá sdružen s Hodgkinovou chorobou, Burkittovým lymfomem nebo nasofaryngeálním karcinomem. Pøekvapením byl nález volné mrna v plasmì/séru, protože plasmatická ribonukleasa by ji mìla rozložit. Vysvìtluje se to asociací v apoptózových tìlíscích. Toto je možné s výhodou využít pro diagnostiku nìkterých nádorù. Byla prokázána tumorová mrna pro tyrosinasu v plasmì pacientù s metastazujícím melanonem (TYR-test) nebo mrna pro telomerasu u øady rùzných karcinomù. Tak byl detekován httr (telomerase RNA template) a htert transkript v séru u ètvrtiny pacientek s karcinomem prsu. K prùkazu se používá kvantitativní RT- PCR v reálném èase, která se ukazuje být velmi slibnou technikou pro tyto úèely v klinické praxi. Její modifikace oznaèovaná jako MR-RT-PCR mnohonásobnì zvyšuje citlivost prùkazu nádorových bunìk v krevní cirkulaci (Obr. 10). Molekulová diagnostika je velmi rychle se rozvíjející oblast, která vrhá nový pohled na mechanismus vzniku nejen nádorových onemocnìní. Až dosud klasická Labor Aktuell 04/04 7

5 Obr. 13: Schéma techniky tkáòové mikroarray (TMA) Obr. 14: Schéma technologie klasické mikroarray medicína používala k diagnostice a hodnocení prognózy nádorových onemocnìní nepøímé ukazatele, které umožòovaly obecnou klasifikaci na základì pøedevším histologických a morfologických typù a podtypù. Souèasná a pøedevším budoucí medicína zaèíná klást vìtší dùraz na zmìny v expresi individuálních genù, kterými maligní transformace bunìk zaèíná. Pøíkladem mùže být schéma znázoròující místa možného terapeutického zásahu u malobunìèného karcinomu plic, který patøí mezi èasté maligní nádory s dosud málo pøíznivou prognózou. (Obr. 11) Na základì podrobného studia tìchto možných terapeutických zásahù byla pøipravena øada nových lékù, které jsou v souèasné dobì v rùzných fázích klinického testování v kombinaci s dosavadními antikancerostatiky (jako cisplatina, paklitaxel) nebo novými (jako pemetrexed, tirapazamin). Jde o pøístup zvaný kombinace šitá na míru. Vychází se pøi tom z výsledkù testování biologických vlastností daného nádoru a reakcí (tolerancí terapie) urèitého pacienta v urèité fázi nádorové choroby. (Obr. 12) Biologické markery ve vzorcích nádorové tkánì (bunìk) jsou další rychle narùstající kategorií tumorových markerù, podle kterých je možnost správnì hodnotit biologické vlastnosti nádoru. Pøíkladem mùže být vyšetøení klíèových enzymù syntézy DNA jako je thymidylátsynthasa, thymidinfosforylasa nebo dihydrothymidin-dehydrogenasa. Tak kupø. nedostateèná inhibice thymidylát-synthasy 5-fluorouracilem, je jednou z pøíèin nádorové rezistence vùèi tomuto (i jiným) antifolátovým cytostatikùm. Projevuje se to kupø. vysokou koncentrací mrna pro thymidylát-synthasu v buòkách z metastáz kolorektálního karcinomu; hladina této mrna v buòkách primárního nádoru však nekoreluje se špatnou prognózou. Vyšetøení guanylyl-cyklasy (GC-C) se ukazuje být vhodným markerem metaplazie epitelu ve sliznici ezofagu (též žaludku nebo tlustého støeva). Popsaná metoda mùže prokázat 1 nádorovou buòku mezi 10 miliony normálních. Technika tkáòové mikroaray (Tissue mikroarray = TMA) otvírá nové možnosti vyšetøování, v nìmž se spojuje tradièní histopatologie s technikou molekulové biologie. Spoèívá ve vyøíznutí váleèkù z bìžných histopastologických blokù v místech, urèených pro zkoumání (po morfologickém vyšetøení èerstvého øezu zkoumaného bloku = donorový blok). Tyto váleèky tkánì se zalijí do nového parafinového bloku (recipientní blok). Do recipientního bloku se postupnì vkládají další a další vzorky (z rùzných míst téhož tumoru nebo ze vzorkù odebraných z rùzných období choroby nebo z nádorù od mnoha dalších pacientù). Tím se získá recipientní blok se stovkami rùzných vzorkù, z nìhož se udìlají tisíce øezù, které se pak testují imunohistochemicky na pøítomnost nebo nepøítomnost rùzných antigenù nebo se využijí pro molekulárnì biologické vyšetøení. Výsledky se ukládají do databází a v korelaci s klinickým prùbìhem se hodnotí pomocí poèítaèù. Pøíkladem využití TMA pro urèení prognózy choroby u jednotlivých pacientù je testování 14 kandidátù prognostických markerù u karcinomu prostaty jako hepsinu, AMACR, E-kadherinu, EZH2 apod. Studie ukázala, že pouze vy- 8 Labor Aktuell 04/04

6 šetøení EZH2 a E-kadherinu mùže identifikovat pacienty s vysokým rizikem rekurentní choroby, kteøí potøebují radikální terapii. Dùležité pro širší rozšíøení TMAtechnologie je vypracování její automatizace, která je už komerènì dostupná. (Obr. 13) Vyšetøení pomocí microarray technologie poskytuje možnost získat informace o patologii nemoci, o její progresi, o rezistenci na terapii nebo odpovìdi bunìèného mikroprostøedí, což nakonec umožní èasnou a správnou diagnózu a tím správný pøístup k terapii šité na míru pro každého jednotlivého pacienta. Hledání nových onkoproteinù napomáhají další nové technologické pøístupy používané ve studiu proteomu (rozvoj proteomiky). Jde o výzkum velmi nároèný, který vyžaduje celosvìtovou spolupráci, realizovanou kupø. v projektu HUPO (obdoba úspìšného HUGO). Studium jednotlivých bílkovinných komponent proteomu má však urèité nevýhody oproti vyšetøování genomu. Pøedevším nepatrná množství jednotlivých proteinù izolovaná po rozdìlení nelze pomnožit (amplifikovat) jako je tomu u nukleových kyselin. Dále bílkoviny jsou charakterizovány též svojí terciární strukturou, která mìní jejich vlastnosti. Totéž se týká posttranslaèních procesù (fosforylace, glykosylace). Pøes tyto problémy výzkum proteomu pokraèuje. Pùvodní technika analýzy proteomu spoèívající na dìlení jednotlivých složek pomocí gelové dvojrozmìrné elektroforézy s následnou detekcí støíbøením, fluorescenèními metodami apod., je zlepšována separací na základì kapalinové chromatografie (LC) s následnou identifikací pomocí rùznì kombinované hmotnostní spektrometrie (MS) jako je MALDI-TOF MS (Matrix-assisted desorption/ionization timeof-flight mass spectrometry), LC-MS/MS (Liquid chromatography-tandem MS) nebo SELDI (Surface-enhanced laser desorption/ionization). Velmi slibná se ukazuje technologie založená na bioèipech (Protein Chips) a dále kombinovaná s analýzou detekovaných složek hmotnostní spektrometrií. Post skriptum: Tyto èlánky nemohly podat ucelenou informaci o tak rozsáhlé oblasti medicíny jakou jsou nové smìry v diagnostice a terapii nádorových onemocnìní. Dotkly se jen zlomku nìkterých døívìjších a hlavnì recentních objevù. Jejich cílem bylo vzbudit zájem a podnítit k hlubšímu studiu ty, kteøí se chtìjí stále vzdìlávat a své znalosti využít ve prospìch pacientù. ROCHE - mezinárodní události a komentáøe n 30/08/2004, (Basilej): Selfmonitoring antikoagulaèní léèby: menší zátìž pro nemocné Pøedpokladem dlouhodobé antikoagulaèní léèby je její peèlivá kontrola a trvalá optimální adjustace. Ze závìrù tiskové konference na Evropském kardiologickém kongresu v Mnichovì ( ) vyznìlo, že optimálním zpùsobem kontroly je selfmonitoring. H.S., nemocný, který provádí selfmonitoring již 18 (!) let uvedl, že v zaèátcích, kdy monitoring vyžadoval øadu nestandardních úkonù, to bylo èasto obtížné. V posledních desítí letech je již zdokonalený monitoring bezproblémový. Odhaduje se, že v souèasnosti vyžaduje dlouhodobý antikoagulaèní monitoring asi 6 miliónu nemocných (nemocní s fibrilací síní, po operacích chlopní, nemocní s tromboembolickými komplikacemi aj.), z nich asi již provádí úspìšnì selfmonitoring. n 01/09/2004, (Basilej): První test na bázi èipové technologie získal znaèku CE a vstupuje na trh EU AmpliChip CYP450 Test Roche, dostupný již døíve v USA, je nyní dostupný i v EU. Test používá princip èipové technologie: na nìkolika tisících sklenìných èipech, umístìných na ploše cca 1 x 1 cm, jsou navázány specifické fragmenty DNA. Pøi expozici s vyšetøovaným materiálem dochází ke konjugaci s odpovídajícími komplementárními strukturami a vzniklé konjugáty jsou analyzovány pomocí PCR technologie Roche. Test detekuje genetické varianty genù cytochromu P450 2D6 a 2C19. Tyto geny kódují syntézu enzymù, které se podílí na metabolismu øady analgetik, antidepresiv, antipsychotik, antiarytmik, antiemetik, beta-blokátorù, antikonvulsiv, inhibitorù protonové pumpy, antikoagulancií, benzodiazepinù a antimalarik v játrech. Test umožòuje predikci fenotypu rychlosti metabolizace (pomalý, støední, rychlý, velmi rychlý). Èím je metabolizace pomalejší, tím vìtší je riziko prolongovaného nebo až toxického úèinku léku, èím rychlejší, tím je úèinek léku slabší. n 02/09/2004, (Basilej): Nový test Roche Diagnostics k prùkazu Chlamydia trachomatis: pøedbìžné výsledky prokazují souèasný vysoký standard senzitivity a specifiènosti pøi podstatnì vyšší produktivitì v reálném èase Na dnešní tiskové konferenci pøi pøíležítosti V. Meeting of European Society for Chlamydia Research v Budapešti byly zveøejnìny první výsledky novì vyvinutého testu Roche Diagnostics pro analyzátor COBAS TaqMan 48. Ve srovnání se stávajícími analogickými testy (RDs COBAS Amplicor CT/NG a Bencton Dickinson ProbeTec ET CT/ GC) je nový test Roche Diagnostics podstatnì rychlejší. Prevalence infekce Chlamydia trachomatis v populaci není spolehlivì známá, soudí se, že až 75 % onemocnìní probíhá asymptomaticky. Je-li onemocnìní diagnostikováno vèas, je léèitelné; pokud tak tomu není, mùže vést k øadì komplikací, pøedevším k tubární sterilitì. pokraèování na str. 26 Labor Aktuell 04/04 9

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást)

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) 3. Patologie AFP

Více

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., ingerlandùv ústav patologie L UK a N Hradec Králové Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Úloha angiogeneze v rùstu

Více

Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme)

Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Tloustnout znamená stárnout

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. ROZVOJ DIAGNOSTICKÝCH MOŽNOSTÍ GENETICKÉHO RIZIKA DIABETU. TYPU OD VÝZKUMU K PRAXI Vavøinec J. Klinika dìtí a dorostu. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Úvod: Øada pilotních studií

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění Zuzana Rychvalská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nádorová onemocnění jsou v dnešní populaci velice častá a způsobují i úmrtí jedince, u kterého

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Vydalo Hnutí DUHA v lednu 2003 Textová èást: Martin Sucharda a Vojtìch Kotecký Zpracování a vydání této studie

Více

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory 2012 ročník 8 Δ 9 tetrahydrocannabinol anandamid kanabinoidní receptory Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA obrázek z èlánku doc. RNDr. Lumíra Hanuše Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU:

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: CUKROVKA A STRAVA...2 RAKOVINA VAJEÈNÍKÙ...4 CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...6 TÉMA: VITAMÍN B-12...8 DEPRESE V ÚZKÝCH...10 OPUSTÍ OTCE I MATKU...12 KAPESNÍ MONSTRUM...14

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více