Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást)"

Transkript

1 Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást) Rakovina, správnìji nádorové onemocnìní, je stará jako život sám; mùže se v urèité formì objevit u všech vícebunìèných organismù (živoèichù i rostlin). Byly nalezeny známky probìhlých nádorù lebky u pravìkých lidí nebo nádorù prsu u egyptských mumií 5000 let starých. Antické Øecko v osobì lékaøe Hippokrata jí dalo dokonce jméno CANCER. Laboratorní prùkaz nádorového onemocnìní se objevuje v odborné literatuøe už od poloviny 19. století, kdy ve støední Evropì zaèal vznikat obor klinické chemie. V té dobì nebyla ještì k dispozici laboratorní technika, takže testy spoèívaly na jednoduchých fyzikálnì chemických reakcích. Jako pøíklad mohu uvést prùkaz vzniku krystalkù kyseliny moèové, které se vytvoøí na bavlnìném vláknu ponoøeném jedním koncem do séra pacienta ve fázi tumorolýzy (kupø. pøi náhlém rozpadu blastù u chronické myeloidní leukemie). Dalším markerem pocházejícím z této doby je prùkaz tzv. Bence Jonesovy bílkoviny v moèi pøi zkoušce varem (Henry Bence Jones, 1845) (Zaèíná precipitovat pøi teplotì kolem 80 C a znovu se rozpouští pøi 90 C). Podstata této reakce nebyla tehdy vùbec známa, ale prùkaz a stanovení tohoto proteinu (monoklonální lehké øetìzce imunoglobulinù) citlivými a specifickými metodami patøí mezi dùležité testy v diferenciální diagnostice monoklonálních gamapatií. Od poèátku druhé poloviny 20. století nastává skuteèný rozmach studia vyšetøování tumorových markerù. U nás byla v té dobì velmi populární Brdièkova polarografická reakce. Po fyzikálnì chemické stránce šlo o polarografický záznam tzv. bílkovinné dvojvlny v nárazníkových roztocích solí Co. Její podstatou je katalýza vývinu vodíku vlivem sulfhydrylových a disulfidických skupin v bílkovinách zbývajících ve filtrátu po precipitaci kyselinou sulfosalicylovou. I když pùvodnì to mìl být test na rakovinu, už Brdièka upozoròoval, že mùže být pozitivní i u nenádorových onemocnìní (zánìty, žaludeèní vøed, infarkt myokardu atd.). Jak píše Homolka ve své Klinické biochemii z roku 1969: Pozitivita Brdièkovy reakce u pacienta v klidovém stavu, bez teplot a s negativním klinickým nálezem nás bude vždy nutit, abychom mysleli na skrytý chorobný proces a eventuálnì nádor; negativita reakce však nebude takovýto proces vyluèovat. (Obr. 1) Obr. 1: Polarografický záznam Brdièkovy filtrátové reakce V té dobì byl navržen Sáblíkem komplex biochemických a hematologických testù (dvì desítky nespecifických bìžných vyšetøení) jako skríning nádorových onemocnìní. Komplexní test se pro nákladnost a malou výtìžnost neujal. Zato na publicitì získal prùkaz skrytého (okultního) krvácení ve stolici jako skríning kolorektálního karcinomu. Technika byla postupem èasu zdokonalena jak co do vyšší specifiènosti pro prùkaz krvácení z dolních úsekù støeva, tak co do odstranìní falešnì pozitivity, zpùsobené pøítomností nehemoglobinových látek dávajících peroxidasovou reakci. Pøelom a nastartování rozvoje vyšetøování tumorových markerù nastal výzkumem tzv. nádorových antigenù tj. látek, kterými se liší nádorová buòka od buòky nebo tkánì zdravé. Ukázalo se však, že tento ideální princip je tìžko splnitelný, protože malé množství takovýchto antigenù, i když øádovì odlišné, tvoøí i buòky zdravé nebo nenádorové. Je to zpùsobeno podstatou vzniku nádorového onemocnìní. Dnes se totiž na nì díváme jako na genetické onemocnìní, pøi nìmž pøechod normální tkánì do stavu invazivní nádorové choroby trvá obvykle 5-10 let. Ovlivòují to jednak hereditární genetické faktory, jednak epigenetické zmìny. Progresi podporuje postupné (!) hromadìní zmìn, které navozují neregulovaný rùst, kupø. trvalou aktivací signální transdukce rùstového stimulu, alteraci kritických bodù bunìèného cyklu dìlení, deregulaci transkripèních faktorù, inhibici apoptózy, podporu nádorové angiogeneze a invazivity. (Obr. 2) Exprese genetických zmìn ale zaèíná v jedné nebo nìkolika málo buòkách (monoklonální teorie). Jde o nìkolikastupòový proces, kdy na úrovni chromosomù dochází k postupnému nahromadìní mutací (alterací) genù, kontrolujících proliferaci (dìlení), diferenciaci a zánik bunìk. První mutace znamená proces vykopnutí. Buòky s první (1.) a druhou (2.) mutací postupnì v nádorové tkáni pøerùstají nebo nahrazují buòky s 1. mutací. Další mutace (3., 4.,...) podnìcují bunìènou populaci k vìtší agresivitì. Subklonální genetická heterogenita nádoru je odrazem postupujícího vývoje nádorové tkánì. (Obr. 3) Aèkoli nìkteré formy nádorù jsou dìdièné (familiární nádorová onemocnìní), 4 Labor Aktuell

2 Obr. 2: Schéma vývoje tumorigeneze Obr.3: Klonální vývoj nádorových bunìk vìtšina vzniká na podkladì mutace somatických bunìk a je zpùsobena endogenními chybami v replikaci DNA nebo jsou zmìny vedoucí k maligní transformaci navozeny úèinkem vnìjších podmínek (kancerogeny, virogeny, radiace). Jedna genetická zmìna však nestaèí navodit maligní transformaci buòky; ta obvykle vzniká až po nìkolika (5ti až 10ti) genových mutacích v prùbìhu øady let. Genová alterace vede ke vzniku nádorového fenotypu, kupø.: proliferace epitelové buòky hyperplazie adenom dysplazie karcinom in situ karcinom invazivní. Tento proces mùže trvat i øadu let. Prùbìh kancerogeneze bývá èlenìn do tøí stádií: (1) Iniciaèní stádium, které pøedstavuje prvotní genetickou událost, tj. mutaci urèitého kritického genu. Jde o období èasovì krátké, ale nevratné; iniciovaným buòkám pøináší rùstovou selekèní výhodu. Buòka tak získává potenciál maligní transformace; v tomto stádiu se mùže proces zastavit. (2) Promoèní stádium, které trvá léta, až desetiletí; postižené buòky (klon) jsou stimulovány ještì k intenzivnìjší proliferaci. Promoèní faktory samy o sobì nejsou však schopny vyvolat maligní nádorovou transformaci, jen ji podpoøit. Intenzita promoèních mechanismù musí dosáhnout urèitého stupnì, aby byl iniciovaný klon stimulován, a naopak odstranìní podpùrných faktorù mùže proces kancerogeneze zpomalit nebo i zastavit. (3) Stádium progrese je charakterizováno dalším postupným nahromadìním genetických i epigenetických zmìn. Nádor zùstává nejprve v místì svého vzniku, ale aktivací dalších faktorù se zaène šíøit do nejbližšího okolí (invaze) a cestou krevního obìhu na místa vzdálená (metastázy). Velmi dùležitou podmínkou pro rùst nádoru je dostateèný pøísun živin a kyslíku, který musí být zajištìn vytvoøením cévního zásobení (nádorová neoangiogeneze). To co bylo øeèeno o postupném vývoji zmìn, které v koneèném stádiu vyústí do klinické formy tj. vlastního nádorového onemocnìní, znamená, že nádorové markery jsou rùzného druhu a mají i rùzný význam (informují o urèité situaci), jak vyplývá z jejich širší definice. Nádorové markery jsou laboratornì prokazatelné známky v biologických tekutinách, tkáních nebo buòkách, pomocí kterých je možno prokázat: - riziko vzniku, - pøítomnost - prognózu - úèinnost (škodlivost) terapie, - vznik metastáz nebo reziduální choroby nádorového onemocnìní. Mùžeme je klasifikovat do nìkolika typù: (Tab. 1.) Onkofetální antigeny Jde o proteiny, které mají svou fyziologickou funkci v embryonálním a fetálním období; po narození se jejich koncentrace v biologických tekutinách a tkáních výraznì sníží, ale v urèitém množství pøetrvává i nadále. Objeví se znovu se stoupající tendencí u nìkterých nádorù. Typickým pøedstavitelem je α 1-fetoprotein (AFP), bílkovina, která u embryí tvoøí v krevní plasmì nejvìtší frakci, ve fetálním období je druhá za albuminem; po narození se velmi rychle snižuje a koncem 1. roku života je prokazatelná jen citlivými metodami (do 10 µg/l oproti 3 g/l u 14. týdenního fétu). Zvýšená produkce nastupuje zejména u primárních nádorù jater (hepatoblastom, hepatocelulární karcinom), u nìkterých embryonálních nádorù (teratoblastomy resp. nádory žloutkového váèku jako jsou nìkteré germinální tumory, vzácnì pak nìkteré karcinomy pankreatu a gastrointestinálního traktu). Jde o nádory, které vznikly maligní transformací bunìk produkujících v urèité fázi fetoprotein fyziologicky tj. buòky primitivního coelomu, buòky žloutkového váèku a hepatoblasty (viz tab. 2.). Odráží se to i ve fylogenezi: Játra jsou hlavním producentem AFP u savcù; u ptákù je to žloutkový váèek a u ryb støevo. Fetoprotein z hepatoblastù a fetoprotein z bunìk žloutkového váèku se liší ve Labor Aktuell 5

3 Onkoplacentární antigeny Tato skupina zahrnuje markery, které jsou produkovány za fyziologických okolností pøedevším buòkami trofoblastu a syncytiotrofoblastu; progresivnì se zvyšující hladina v cirkulaci pak mùže být známkou nìkterých nádorù (choriokarcinom, germinální nádory varlete, ménì èasto pankreatu, gastrointestinálního traktu, plic). Patøí sem lidský choriový gonadotropin (hcg) respektive nìkteré jeho fragmenty (volná β-podjednotka β-hcg), SP-1-glykoprotein a další placentární proteiny. Rovnìž isoenzymy onkoplacentární alkalické fosfatasy (Reganùv nebo Nagao isoenzym prokazovaný u nìkterých hepatocelulárních karcinomù). Tab. 1: složení postranního sacharidového øetìzce. Projevuje se to rùznou afinitou k nìkterým lektinùm (konkanavalin A), což je možno použít i v diferenciální diagnostice. α 1-fetoprotein se však mùže objevit ve zvýšené koncentraci i u nenádorových onemocnìní. Znaèné zvýšení provází virovou hepatitidu kojencù (hodnoty pøes 1000 g/l nejsou vzácností). Vysvìtluje se to tím, že hepatotrofní viry nabudí zvýšenou syntézu fetoproteinu v ostrùvcích hepatoblastù, které pøetrvávají v dospìlé jaterní tkáni ještì krátce po narození. Rovnìž regenerující se jaterní tkáò se vyznaèuje vyšší produkcí fetoproteinu. Zvýšená hladina u tìhotných žen má svùj pùvod ve fetálních játrech. Vyšetøení AFP jako rizikového faktoru pro sekundární prevenci hepatocelulárního karcinomu má význam u pacientù s chronickou hepatitidou B nebo C a dále v nìkterých populacích Afriky a Asie. Karcinoembryonální antigen (CEA) Je to rodina glykoproteinù s podobnými vlastnostmi, která pùvodnì sloužila jako marker kolorektálního karcinomu (Gold a Freedman, 1965). Brzy se však ukázalo, že je zvýšen u adenokarcinomu pankreatu a dalších nádorù trávicího ústrojí. V další klinické studie jej nalezli nejen u vìtšiny karcinomù (plic, mléèné žlázy, žluèníku, dìlohy, vajeèníkù, varlat, prostaty, moèového mìchýøe, ledvin, štítné žlázy, laryngu a hypofaryngu, meduloblastomu, glioblastomu), ale též u øady benigních afekcí (jaterní cirhóza, mamopatie, ulcerózní kolitida, plicní emfyzém) nebo u zdravých jedincù (kupø. kuøáci). Jeho patologické zvýšení se však objevuje až v pozdìjších stádiích nádorového onemocnìní; nehodí se proto pro skríning, ale mùže být dobrým prognostickým ukazatelem. Protilátka proti CEA znaèená isotopem byla použita i k lokalizaci nádoru v tìle. CA-antigeny Tab. 2: Hlavní místa tvorby α1-fetoproteinu v prùbìhu ontogeneze a fylogeneze ve vztahu k AFP-pozitivním nádorùm Jde o poèetnou skupinu glykoproteinù mucinózního charakteru (CA je zkratka od carbohydrate antigens nebo carcinoma antigens, èíslo za ní pak èíslo šarže vybrané nejvhodnìjší protilátky), které jsou prokazovány monoklonálními protilátkami pøipravenými pomocí techniky hybridomù. CA 19-9 Glykoproteinový antigen mucinózního typu, pøíbuzný antigenu krevní skupiny Lewis H. Je vyluèován žluèí, proto i mírná cholestáza mùže navodit zvýšení v séru. Patologicky je zvýšen u diferencovaných karcinomù slinivky bøišní, žluèového traktu, tlustého støeva koneèníku, žaludku, 6 Labor Aktuell

4 dále u mucinózních karcinomù vajeèníkù, vzácnì u karcinomu endometria, prsu nebo plic. Zvýšení je ale též u nenádorových afekcí pankreatu hepatobiliárního systému (až 20%, u obstrukèního ikteru až 40%), dále u zánìtu støev, vajeèníkù, žaludku (5-10%). Asi 5-10% jedincù není Lewis-antigen pozitivní a tento antigen neprodukují (chybí enzym fukosyltransferasa, která je tøeba k pøemìnì z prekursoru). U tìchto jedincù na místo CA 19-9 je zvýšen jen prekurzor oznaèovaný jako CA 50. CA 125 Jde o glykoprotein fyziologicky tvoøený buòkami primitivního coelomu. Užívá se pøedevším k diagnostice serózních a nediferencovaných karcinomù ovaria; skríning je doporuèován u žen s hereditárním syndromem ovariálního karcinomu. Je vhodný pro sledování úèinnosti terapie i pro dlouhodobé sledování. Zvýšené hodnoty se vyskytují též u karcinomu prsu, plic nebo pankreatu. Zvyšující se hodnota u karcinomu prsu mùže pøi souèasném pleurálním výpotku signalizovat metastázy do plic. Mùže být však zvýšen u benigních afekcí ovaria, endometria, u hepatopatií a pankreatopatií. CA 15-3 Je to mucinózní glykoprotein produkovaný pøedevším žlázovým epitelem. Je užíván pro monitorování prùbìhu a úspìšnosti terapie karcinomu mléèné žlázy; nehodí se pro diagnostiku èasných fází, ale naopak je velmi vhodným indikátorem progrese (lymfatický systém, kostní metastázy). Èasto bývá zvýšen u nádorù gastrointerstinálního traktu, slinivky bøišní, bronchù, též u gynekologických malignit. Tak jako u vìtšiny nádorových markerù bývá falešnì pozitivní též u nenádorových onemocnìní (hepatopatie, cholangitidy, gynekolologické afekce, mastopatie, nefropatie a další). CA 72-4 Jde glykoprotein mucinózního typu (antigen TAG 72) produkovaný fyziologicky v embryonálním období epitelovými buòkami GIT. Patologického zvýšení se užívá pro monitorování a diferenciální diagnostiku karcinomu žaludku, též dolní tøetiny ezofagu, tlustého støeva, pankreatu, eventuálnì mucinózních karcinomù vajeèníku. Falešné zvýšení mùže být též u benigních afekcí (žaludek, støevo, mléèná žláza). CA Jde o antigen izolovaný z ascitu pøi metastázách karcinomu mléèné žlázy; vykazuje èásteènou shodu s epitopem CA Užívá se podobnì jako CA (monitorování metastáz karcinomu prsu). CA 549 Je to kyselý glykoprotein mucinózního charakteru, vhodný pro sledování metastazujícího karcinomu prsu; zvýšený bývá též u karcinomu ovaria (až v 50% pøípadù). CA 242 Byl navržen pro monitorování karcinomù pankreatu a tlustého støeva. Vykazuje menší nespecifickou pozitivitu. Další antigeny jako CA M26, CA M29, CA 195 nebo DU-PAN 2, CASA, MSA nejsou u nás bìžnì používané. Enzymy Malignì transformované buòky tvoøí všechny enzymy, které potøebují ke svému metabolismu. Nìkteré z nich jsou exprimovány ve vìtším množství nebo mají charakter isoenzymù tvoøených v ontogeneticky mladších fázích (embryonální a fetální formy). Do základního spektra patøí neuron-specifická enolasa (NSE). Fyziologicky je tvoøena v nervové a plicní tkáni plodu a v dospìlosti v tkáních neuroendokrinního pùvodu. Zvýšená produkce se vyskytuje u neuroblastomu (ale též u dobøe diferencovaných ganglioneuromù), dále u meduloblastomu, retinoblastomu, feochromocytomu, u apudomù, melanomu, a zejména též u malobunìèných karcinomù plic; nìkdy u karcinoidu, gastrinomu, medulárního karcinomu thyreoidey, u seminomu nebo u adenokarcinomu ledvin a prostaty. Nejèastìjší indikací je sledování progrese neuroblastomu a nemalobunìèných karcinomù plic. Pozor však na možné zvýšení u nenádorových onemocnìní (plíce, játra). Laktátdehydrogenasa (LD) jako ubikviterní enzym je velmi nespecifickým markerem, ale její jiným zpùsobem nevysvìtlitelné zvýšení mùže svìdèit pro nádorové onemocnìní, pøedevším pro hemoblastózu (akutní leukemie, nonhodgkinský lymfom; isoenzym LD5 bývá u metastáz do jater). Zvýšení bývá pozorováno též u dalších tumorù (neuroblastom, nádory varlete, prsu, GIT). Zvýšení koreluje s progresí nádoru. Isoenzym kreatinkinasy (BB nebo mitochondriální) bývá nalézán u karcinomu prostaty a malobunìèného nádoru plic, vzácnì u dalších malignit. Thymidylátkinasa (TK) katalyzuje fosforylaci thymidinu pomocí ATP na thymidinmonofosfát (TMP), který je klíèovým meziproduktem syntézy DNA. Její aktivita je proto známkou bunìèné proliferace (marker nádorové progrese) a také cílem zásahu nìkterých kancerostatik (5-fluorouracil, methotrexát). Stanovení je užiteèné pøi monitorování prùbìhu lymfomù, leukemií, myelomù, nemalobunìèných nádorù plic nebo tlustého støeva (pozor však na interferenci blokujících lékù). Kathepsiny jsou lyzosomální proteinasy, které odbourávají nepotøebné intracelulární proteiny; také z prohormonù odštìpují aktivní molekulu. Ve zvýšené míøe mohou být produkovány nìkterými nádorovými buòkami (karcinom mléèné žlázy, ovaria, žaludku, laryngu, kolon a rekta). Aktivitu serinové proteinasy má prostatický specifický antigen (PSA). Jeho fyziologickou úlohou je degradace a likvefakce semenogelinu v seminální plasmì Labor Aktuell 7

5 Tab. 3: Horní limit fyziologické hodnoty PSA v závislosti na vìku (rùzní autoøi) pro odstranìní vizkozity, ale též hydrolýza vazebného proteinu-3 pro faktor podobný insulinu (IGFBP-3) a tím uvolnìní rùstového faktoru IGF-1. Patologické zvýšení nastává u karcinomu prostaty, ale též u benigní hypertrofie prostaty. K rozlišení tìchto dvou onemocnìní pøed bioptickým vyšetøením napomáhá stanovení a pomìr forem, v kterých se PSA nalézá po vyplavení do krevního séra. Pøevažující formou v seru je komplex PSA-α 1-antichymotrypsin, mnohem ménì je vázáno s α 2-makroglobulinem. Volný PSA (fpsa) v séru i v tkáni je inaktivní forma, pravdìpodobnì proenzym (propsa) nebo inaktivní zralý PSA, respektive enzymaticky naštìpený. Pomìr volný PSA k celkovému PSA (fpsa/tpsa) se užívá jako diskriminátor mezi hypertrofií a karcinomem (hodnoty nad 0,25 svìdèí spíše pro hypertrofii, hodnoty pod 0,16 pro karcinom pøi celkové koncentraci mezi 4-10 µg/l). Horní limit sérové hladiny celkového PSA, který je považován za suspektní z nádorového procesu, se liší podle vìku pacienta. Vyšetøení je však nutno provádìt v podmínkách bez pøedcházející (až týden) manipulace nebo dráždìní prostaty (rektální vyšetøení, masáž, ejakulace, transrektální sono, chirurgický zákrok atd). U karcinomu prostaty je architektura tkánì narušena, takže PSA je secernován pøímo do krevní cirkulace mnohem více než u benigní hypertofie, tím se vysvìtluje vyšší podíl komplexovaného PSA, jehož stanovení, respektive pomìr komplexpsa/celk.psa má vìtší diskriminaèní hodnotu; nejnovìji pak stanovení enzymaticky aktivního PSA. (Tab. 3) Byl zaveden i nový termín - BPSA, tj. PSA produkovaný buòkami benigní hypertrofie prostaty nikoliv buòkami karcinomu. U nìkterých pacientù s benigní hypertrofií tvoøí až 50% volného (nekomplexovaného) PSA v séru; u jiných pacientù je to jen nepatrný podíl. Jde o inaktivní formu, pravdìpodobnì PSA naštìpený v místì lysinu-182 a 145. Pro diagnózu reziduální choroby po radikální terapii se užívá supersenzitivní test, který odhalí zvýšení bazálních množství PSA (hodnoty nad 0,1 µg/l jsou podezøelé z návratu choroby). Jako nový prognostický marker je nejnovìji doporuèován chromogranin A (indikátor neuroendokrinní aktivity); hodnoty v séru nad 60 µg/l spolu s hodnota- mi PSA nad 10 µg/l jsou suspektní z extrakapsulární progrese. Hormony Nádory vycházející z bunìk s endokrinní aktivitou mohou být hormon-produktivní. Kromì hcg, vyskytující se u nádorové transformace bunìk trofoblastu, je to ACTH produkovaný nìkterými nádory adenohypofýzy (jako prohormon s asi 5procentní biologickou aktivitou), ale také ektopicky tj. mimo bìžnou lokalizaci endokrinní tkánì jako jsou malobunìèné karcinomy plic nebo nìkteré karcinomy pankreatu, žaludku, tlustého støeva a prsu. Kalcitonin je normálnì tvoøený C-buòkami štítné žlázy; jeho patologické zvýšení provází medulární karcinom thyreoidey; jeho hladina koreluje s velikostí nádoru i s výskytem jeho metastáz. Mùže se objevit též u karcinomu plic, jater, prsu, ledvin a též u karcinoidu. Z jiných hormonù produkovaných nádory to je parathyrin nebo parathyrin-like substance, dále, prolaktin, antidiuretický hormon, trijodthyronin, thyroxin, thyreoglobulin, thyreotropin a dlouhá øada dalších. Metabolity hormonù døenì nadledvin jako je stanovení kyseliny vanilmandlové a homovanilové v moèi je velmi užiteèné pro orientaèní diagnostiku neuroblastomu a feochromocytomu. Pro diagnostiku karcinoidu je velmi vhodné stanovení kyseliny 5-hydroxyindoloctové. ROCHE - mezinárodní události a komentáøe n 16/04/2004 (Indianapolis, Ind.): Další spolupráce Roche Diagnostics a HealthTrust Purchasing Group (HPG). Roche Diagnostics se dohodla na tøíletém prodloužení stávající smlouvy o spolupráci s americkou spoleèností HPG, která je jedním z nejvìtších amerických dodavatelù zdravotnických potøeb, techniky a reagencií a smluvnì spolupracuje s více než 1000 amerických nemocnic, klinik a ambulantních lékaøù. Nová smlouva rozšiøuje spolupráci pøedevším v oblasti POCT a automatizované analýzy moèi (CHESTRIP 101, CHEMSTRIP Criterion II, CHEMSTRIP urine Analyser a Urisys 2400). n 19/04/2004 (Basilej): Výrok soudu: MJ Research, Inc. (USA) zámìrnì vedla své zákazníky k porušování patentových práv Roche Diagnostics. Soud v Connectitutu uznal, že M. a Finneyovi, representující spoleènost MJ Research, Inc., zámìrnì vedli své klienty k porušování klíèových patentových práv Roche Diagnostics v oblasti využívání PCR a souèasnì stanovil výši zpùsobené škody na 13.9 mil. USA dol. Soudní pøi proti MJ Research, Inc. vedli od r Roche Diagnostics spoleènì se spoleènostmi Applied Biosystems a Applera Corp. pro porušování patentových práv v oblasti vývoje, výroby a distribuce technologie PCR a thermocyklerù. Další fáze soudní pøe, týkající se nepodloženého obvinìní Roche Diagnostics z porušování antimonopolního zákona, bude projednávána v èervenci Labor Aktuell

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 22 39. Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást)

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) 3. Patologie AFP

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást)

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást) Znalosti o funkci individuálních

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

k využití nádorových markerů v klinické praxi

k využití nádorových markerů v klinické praxi Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) -sekce imunoanalytických metod k využití nádorových

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Igor Klimíček, Kurdějov, 25.4. 2014 Incidence a mortalita zhoubných novotvarů(zn) podle diagnóz u mužů v ČR, 2010 Diagnóza MKN-10

Více

Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí

Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Klinické projevy stárnutí,

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Neuroendokrinní nádory GIT (GEP-NEN) epidemiologie, klasifikace, klinika MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno 22. února 2013 1 Prokázán NET a co dál? 40 letá žena přichází na chirurgii

Více

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře

a v moči i u pacientů s karcinomem chýře Stanovení katepsinu B v séru s a v moči i u pacientů s karcinomem močov ového měchým chýře Kotaška, K. 1, Dušek P. 2, Průša, R. 1, Veselý, Š. 2, Babjuk, M 2. 1) Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást)

Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást) Molekula mtor (cíl pro rapamycin)

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

diagnostice nádorových onemocnění.

diagnostice nádorových onemocnění. Paraneoplastické neuronální autoprotilátky význam v časné diagnostice nádorových onemocnění. Kazuistika. J. Pohořská 1, V. Král 1, D. Jílek 1, I. Stiborová 1, M. Vachová 2 1 Zdravotní ústav se sídlem v

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Gynekopatologie II. (ovarium) P. Škapa

Gynekopatologie II. (ovarium) P. Škapa Gynekopatologie II. (ovarium) P. Škapa cysticko atretický folikul folikulární cysta thekaluteinní cysta cysta žlutého tělíska puberta, perimenopauza hyperestrinismus (hyperplázie endometria, dysfunkční

Více

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme)

Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Tloustnout znamená stárnout

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity Klíè ke zdraví Wobenzym Velká soutìž Proti zánìtùm, otokùm a poruchám imunity Vìnujte, prosím, pozornost pøíbalovému letáku. O pøípadných nežádoucích úèincích se informujte také u lékárníka nebo ošetøujícího

Více