Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást)"

Transkript

1 Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást) Nádorové kmenové buòky u rùzných malignit Leukémie Leukémie jsou typem nádorového onemocnìní, které vzniká z krvetvorných elementù kostní døenì. Maligní nádorová transformace má za následek produkci velkého poètu nezralých krevních bunìk jako jsou leukemické blasty, které se hromadí jak v kostní døeni, tak v krevní cirkulaci, ale které postrádají fyziologickou funkènost. Øada experimentù in vitro s bunìènými liniemi prokazuje, že vìtšina typù leukémií vzniká maligní transformací multipotentních hematopoetických kmenových bunìk (HSCs) nebo z jejich nejranìjších progenitorù, z nichž se tvoøí leukemické kmenové buòky (LSCs), oznaèované také jako leukémii-iniciující buòky. Nejèastìjším jevem, který provází tuto transformaci, je genové re-arrangement (chromozomální translokace) HSCs nebo jejich progenitorù, což vede k tvorbì chimérických fúzních onkoproteinù (jako je TEL-AML- 1, MLL-ENL, MNT-TEL a AML-1-ETO), k mutaci genù pro transkripèní faktory jako Spi-1/PU-1 nebo k aberantní aktivaci rùzných hematopoetických rùstových faktorù a cytokinù navozujících signalizaèní kaskádu podílející se na regulaci samoobnovy anebo diferenciaci HSCs, jako jsou dráhy Hedgehog, Wnt/β-katenin, Notch, KIT nebo LT3. Patologická alterace tìchto pùvodnì fyziologických mechanismù mùže zabránit normální diferenciaci hematopoetických progenitorových bunìk na zralé lymfoidní a myeloidní buòky, což vede ke vzniku a rozvoji rùzných forem (subtypù) AML a ALL. Jedním z podtypù AML je akutní promyelocytová leukémie (APL), která je sdružena s chromozomální translokací PML genu, tj. t(15;17), kódující fúzní onkoprotein PML-RAR-α (receptor retinové kyseliny). To navodí zástavu granulopoeze ve stádiu promyelocytu. U jiných subtypù leukémií byly prokázány alterace v intermediárních hematopoetických progenitorových buòkách, oznaèovaných jako prekancerózní LSCs (pre-lscs) nebo-li prekancerózní kmenové buòky (p-cscs) (viz Mimeault M., 2007). Myeloidní leukémie Chronická myeloidní leukémie (CML) a akutní B-lymfoblastická leukémie (B-ALL) jsou obvykle sdruženy s pøítomností Philadelphia chromozomu (Ph), který vzniká translokací mezi chromozomem 9 a 22. To má za následek chimérickou a konstitutivní aktivaci BCR-ABL tyrosinkinázy. Kromì této tyrosinkinázy bývá u B-ALL aktivována SRC rodina (LYN, HCK, a GR) serin/threonin-kináz, které v blastické krizi nereagují na inhibici imatinibem (Yiguo Hu, 2006). V tomto pøípadì mùže pomoci desatinib, který inhibuje SRC-kinázu. U rùzných typù myeloidní leukémie leukemické kmenové buòky (LSCs) byly identifikovány tím, že dokázaly vyvolat leukémii u imunodeficientních myší. U vìtšiny podtypù akutní myeloidní leukémie bylo zjištìno, že leukémii vyvolávající kmenové buòky jsou ty, které jsou CD34-pozitivní/ CD38 negativní. Tedy podobnì jako tomu je u normálních hematopoetických kmenových bunìk (HSCs). Stejnì tak oba typy exprimují CD44 antigen. Rozdíl je v expresi α-øetìzce receptoru interleukinu 3 (IL-3αR, CD123), který se nevyskytuje u HSCs. Dalším makerem AML je antigen Siglec-3 (CD33), který je také cílovým terapeutickým faktorem pro gemtuzumab, ozogamicin (viz Schulenberg A., 2006). Chromozomální translokace zpùsobující lidskou monocytovou leukémii je sdružena se zinc-finger proteinem MOZ (nebo-li MYST 3) a akutní myeloidní leukémie s proteinem MYST 4. Oba proteiny vykazují aktivitu histon-acetyltransferázy, která moduluje strukturální charakteristiku chromatinu (Yang X-J, 2007). Akutní T-lymfoblastická leukémie (T-ALL) se vyznaèuje chromozomálními 4 Labor Aktuell 02/08

2 translokacemi, které ovlivòují gen kódující transmembránový receptor Notch 1, který reguluje vývoj T-bunìk. Onkogenní mutace (extracelulární heterodimerizace domény Notch nebo C-terminálního konce PEST) jsou slibným cílem protinádorové léèby T-ALL (Weng A. P., 2007). Solidní tumory Solidní nádory jsou složeny nejen z nádorových bunìk, ale obsahují cévní øeèištì, zánìtlivé buòky a fibroblasty. V podstatì napodobují neregulovanì a neuspoøádanì vzniklou tkáò pøíslušného orgánu. Tuto heterogenitu nádoru provází rozmezí diferenciaèních fenotypù, charakterizovaných specifickou morfologií, znaky i markery bunìèných linií. Vìtšina bunìk má non-tumorigenní terminální charakter bunìk vzniklých diferenciací kmenových nebo progenitorových bunìk; pøesto u øady tumorù byla prokázána podskupina nádorových kmenových nebo tumor-iniciujících bunìk, od kterých se odvíjí progrese nádoru (Rich J. N., 2007). Je proto namístì identifikovat tyto buòky hledáním specifických markerù, které mohou být použity jako terapeutický cíl. Mezi takové pravdìpodobnì patøí Prominin-1 (CD133), který je zvýšený u kolorektálního karcinomu (O Brien C. A., 2007) nebo CD44 a Ep- CAM (Dalerba P., 2007). I když výzkum molekulových protinádorových cílù pokroèil, hlavními pilíøi terapie zùstává cytotoxická chemoterapie a radiace (Rich J. N., 2007). Více než 90 % maligních tumorù u lidí derivuje z epitélií. Epitelové kmenové buòky postrádají diferenciaèní markery a v pokusech in vitro i in vivo se vyznaèují znaèným proliferaèním potenciálem, vytváøejí sdružené útvary se specializovaným mezenchymálním prostøedím (stemcell niches), lokalizovaným na chránìném a dobøe zásobeném místì (kyslíkem i výživou); jsou zde ve stavu jen velmi pomalého cyklus bunìèného dìlení. Dostanou-li se kmenové buòky z tohoto chránìného útulku, ztrácejí svoji kmenovost (i když tato ztráta mùže být reverzibilní) a stávají se z nich buòky tranzientnì amplifikující ; mohou též pøecházet na buòky terminálnì diferencující. To je predisponuje k možnosti maligní transformace (Miller SJ, 2005). Karcinom prsu U nádorových kmenových bunìk myšího NOD/SCID karcinomu prsu byla identifikována exprese antigenù CD24, CD44, B38.1 (Breast/ovaria cancer specific antigen) a epitelový specifický antigen (ESA) (Al-Hajj M., 2004). Nádory mozku Recentní nálezy svìdèí, že v tkáni nádorù mozku se nalézá malé množství bunìk s vlastnostmi mozkových kmenových bunìk (BTSC); vyznaèují se pøítomností membránového markeru CD133 (Dirks PB, 2005). Kmenové buòky byly nalezeny u glioblastomu, meduloblastomu a ependymomu (Nicolis S. K., 2007). Tato pozorování nasvìdèují tomu, že z normálních kmenových bunìk mohou vzniknout nádorové kmenové buòky nebo ponìkud více diferencované progenitorové buòky, které mohou konvertovat do stem-like stavu. V mozku dospìlých jedincù jsou reziduální kmenové buòky lokalizovány v hipokampu, v subventrikulární zónì a pravdìpodobnì i v mozeèku. Experimenty in vitro prokazují možnost pøemìny diferencovaných progenitorových bunìk astroglie nebo oligodendroglie na buòky s vlastnostmi kmenových bunìk. Experimenty na bunìèných liniích prokazují, že nìkteré mozkové tumory jako meduloblastomy, astrocytomy, glioblastomy, oligodendrogliomy nebo ependymomy vznikají maligní transformací nervových kmenových bunìk (NSCs) nebo z mozkových nádorových kmenových bunìk (BTSCs) (Baehring J. M., 2005; Nicolis S. K., 2007, Sanai N., 2005). Aberantní mutace SHH-dráhy (SHH/PTCH/GLI) alterací patched (PTCH) nebo smoothed (SMO) receptorù a Sfu navozují nekontrolovanou proliferaci GCPs a indukují tvorbu meduloblastomu (Rubin LL, 2006). Lidský neuroblastom je embryonální karcinom derivovaný z neurální lišty; také v jeho tkáni byly prokázány a charakterizovány specifické neuroblastomové kmenové buòky, které jsou potenciálním cílem terapeutického zásahu (Ross RA, 2006). Karcinom tlustého støeva a koneèníku Exprese antigenu CD44, která byla nalezena u nádorových kmenových bunìk karcinomu prsu, byla prokázána též u adenokarcinomu tlustého støeva (viz Schulenberg A., 2006). V experimentech na myších (NOD/SCID) bylo prokázáno, že schopnost pøijetí tumorového transplantátu mìla pouze subpopulace bunìk exprimujících molekuly EPCAM high /CD44 a dodateènì diferenciaènì exprimovaný marker CD166 (Dalerba P., 2007). Experimentálnì (na buòkách karcinomu tlustého støeva iniciujících sferoidy) a též u pacientù s tímto karcinomem (Todaro M., 2007) bylo demonstrováno, že nádory s pozitivním povrchovým antigenem CD133 + jsou ménì citliví vùèi cytotoxickému úèinku 5-fluorouracilu a oxaliplatiny a že tato rezistence souvisí s vyšší expresí IL-4 a jeho receptoru. Aplikace anti-il-4 protilátky se stává terapeutickou možností, která by v tomto pøípadì mohla navodit senzitivitu vùèi cytotoxické terapii (Obr. 12). Chromozomální a mikrosatelitní nestabilita predisponují ke vzniku kolorektálního karcinomu. Jde o mutaci genù APC, K-ras, TP53, Labor Aktuell 02/08 5

3 dále o mutaci mismatch-repair genu (MMR) u 2-3 % nepolypózních kolorektálních karcinomù; hypermethylace MHL1 promoteru je charakteristická pro % sporadickýh tumorù, zvláštì proximálního kolon (Halvarsson Britta, 2008). Hepatocelulární karcinom a hepatoblastom Diskuse o tumor-iniciujících buòkách u tohoto nádoru se objevila už v 60. a 70. letech minulého století (viz Masopust J., 2007) a pokraèuje dodnes (viz Sell S., 2003, 2006). Pøedpokládá se, že hepatokancerogeneze se mùže odvíjet od ètyø typù bunìk, malignì transformovaných: (a) multipotentních kmenových bunìk kostní døenì (b) pankreato-hepatálních kmenových bunìk (c) bipotentních oválných bunìk (d) dediferencovaných zralých hepatocytù. Geny podílející se na patogenezi hepatocelulárního karcinomu možno klasifikovat do ètyø velkých skupin (Kellner U., 2003): (1) Geny regulující odpovìï na poškození DNA (prostøednictvím P53-dráhy: p53) (2) Geny úèastnící se kontroly cyklu bunìèného dìlení (retinoblastomová dráha: RBI, p161nk4a, cyklin D) (3) Geny podílející se na inhibici rùstu nebo apoptóze (dráha transformaèního faktoru β = TG β; mannose-6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor, proteins SMAD2, SMAD4) (4) Geny odpovìdné za bunìènou interakci a za signální transdukci (dráha APC/ β-katenin: β-katenin, E-kadherin). Karcinom prostaty Pro rozlišení falešnì negativních od skuteènì pozitivních nálezù na pøítomnost karcinomu prostaty pøi bioptickém vyšetøení pomáhá prùkaz delece 3,4-kb fragmentu mitochondriálního genomu (3,4mtD); senzitivita testu - 80%, specifita 71% (Maki J, 2008). Jsou multipotentní a mùže se z nich vytvoøit epidermis, folikl i žlázka. Destabilizace tohoto ložiska a genetická nebo epigenetická alterace kmenových bunìk (kupø. ztráta transkripèního represoru Blimp1 s následnou zvýšenou expresí c-myc nebo stabilizace β-kateninu trunkací jeho N-terminálního konce nebo ztrátou kostního morfogenního proteinu - BMP) vede ke vzniku karcinomu z dlaždicových bunìk (viz Vinagolu K, 2007). Melanom Neoplastická populace s vlastnostmi kmenových bunìk byla nalezena též u kožní formy melanomu. Byl charakterizován jejich fenotypový profil. Mezi nejvýznaènìjší patøí proteiny MAGE-A, které mohou být cílem protinádorové imunoterapie (Sigalotti L, 2008). Sarkomy Adultní kostní døeò je domovem též nìkolika typù non-hematopoetických multipotentních kmenových bunìk, endotelových progenitorù (EPOs) a mezenchymových kmenových nebo progenitorových bunìk (MSCs nebo MPCs). Z MSCs vznikají diferenciací zralé osteocyty, chondrocyty nebo adipocyty. Existuje øada experimentálních dat, která prokazují, že kostní sarkomy mají svùj pùvod v malignì transformovaných primitivních kmenových buòkách podobných MSCs (stem cell-like MSCs) (Gibbs C. P., 2005). Germinální mutace tumor-supresorových genù RB a p53 podporují incidenci dalšího nádoru skeletu - osteoblastického sarkomu. Pøedpokládá se, že vzniká maligní transformací osteogenních progenitorových bunìk, které v bunìèné kultuøe exprimují nìkteré markery MSCs jako Sro-1, CD105 a CD4 stejnì jako markery pluripotentních embryonálních kmenových bunìk (Oct-3/4 a Nanog) (Tolar J., 2007). Rodina Ewingových tumorù (E Ts) je sdružena s chromozomální translokací zahrnující fúzi 5 segmentu EWS-genu s 3 segmentem LI-1 genu, který kóduje fúzní onkoprotein EWS- LI-1 (Riggi N., 2005). Metastázy Nádorové metastázy vyžadují pronikání a kolonizaci specializovaných nádorových kmenových bunìk do vzdálených orgánù (tkání). Byl identifikován pøekrývající se soubor molekul a signálních drah regulujících jak migraci kmenových bunìk tak tvorbu metastáz (Li., 2007). Mezi tyto molekuly patøí nervová adhezní molekula L1(CD171) (viz Kaifi J. T., 2007), která byla nalezena ve zvýšené expresi na buòkách invazivního kolorektálního karcinomu. 4. Hypotézy o kancerogeneze Hypotéza o podobnosti mezi tkání embryonální a nádorovou se datuje už od poloviny 19. století. Stejnì tak to platí o myšlence, že nádory se odvíjejí od bunìk podobným embryonálním, které se vyskytují v Nádory kùže Kožní epitélium tvoøí vlasové váèky, tukové žlázky a interfolikulární epidermis; všechny tyto útvary podléhají pravidelné obnovì i regeneraci pøi poškození. Byla v nich prokázána ložiska kmenových bunìk - klidové folikulární kmenové buòky, lokalizované ve vydutí bazální membrány. Obr. 6: Útulek nádorových kmenových bunìk a jejich význam pro tumorigenezi 6 Labor Aktuell 02/08

4 tkáni dospìlých jedincù ve spícím stavu, ale které mohou být aktivovány kancerogenními stimuly; tzv. Embryonal Rest Theory of Cancer formulovaná kupø. Conheimem (1867) a Durantem (1874) (citace viz Sell S., 2004). Tradièní pøedstava o rozvoji nádorového onemocnìní pøedpokládá, že populace nádorových bunìk je homogenní a že tumorové buòky mají stejný tumorigenní potenciál. Naproti tomu hypotéza kmenových nádorových bunìk soudí, že rozvoj tumoru je realizován jen velmi malou populací bunìk s mitotickým potenciálem. Tato hypotéza má dvì separátní ale vzájemnì pùsobící složky: První vysvìtluje bunìèný pùvod tumorù (otázka tkáòových kmenových bunìk), druhá je založena na myšlence, že rozvoj nádoru je podmínìn specifickými vlastnostmi tìchto bunìk (Wicha M. S., 2006). Na základì darwinovského selekèního procesu vzrùstá tumorigenní fenotyp (Bernstein A., 2007). Genetický podklad onkogenního procesu má dostaèující vysvìtlení v evoluèním procesu; bylo prokázáno, že nádorové onemocnìní je vícestupòový proces, zahrnující nahromadìní genetických a epigenetických alterací genù, podílejících se na regulaci bunìèného rùstu, dále na opravì poškozené DNA a na rozvoji metastáz. Obr. 7: Hypotéza nádorových kmenových bunìk jako bunìèná podstata vzniku a rozvoje nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako dysregulace reparaèního procesu (self-renewal) Základní mechanismy, které se uplatòují pøi vývoji embrya (embryogeneze), jsou velmi podobné tìm, které øídí proces samoobnovy tkání (regenerace a reparace), stejnì jako se v pozmìnìné formì podílejí na vzniku a rozvoji nádorù (tumorigeneze). Mùžeme obraznì øíci, že jde o koncert pro tøi nástroje, na které hrají samostatnì rùzné typy kmenových bunìk. Podle hypotézy nádorových kmenových bunìk tumorigeneze vzniká pùsobením kancerogenních stimulù navozujících dysregulaci normálního pøísnì regulovaného procesu regenerace/samoobnovy tkání z rezidentních kmenových bunìk, které mají: l mitotický potenciál a schopnost asymetrického dìlení l schopnost diferenciace (aberantní) l možnost exprese aktivní telomerázy Obr. 8: Schéma vývoje nádorových kmenových bunìk v prùbìhu ontogeneze a jejich vztah k tumorigenezi (upraveno dle Mimeault M., 2007) ( nekoneèné dìlení) l schopnost aktivovat anti-apoptózové dráhy ( nesmrtelnost ) l vypuzovací transportérovou aktivitu vùèi toxickým látkám (rezistence vùèi konvenèní chemoterapii) l schopnost migrace a tvorby metastáz. Pøedpokládá se, že tyto rezidentní kmenové buòky jsou schovány a udržovány v klidovém stavu v jakémsi útulku (stem-cell niche) pùsobením stabilizaèního vlivu jeho mikroprostøedí. Zvláštì fibroblasty ale i jiné buòky stromatu, též extracelulární matrix spolu s øadou proteinových faktorù zde hrají dùležitou úlohu. Narùstající kancerogenní podnìty poruší homeostázu a navodí maligní transformaci tìchto bunìk na tumor-iniciující progenitory (Obr. 6). Onkogeny, které jsou aktivovány mutacemi v èasných fázích maligní transformace, zvyšují genetickou nestabilitu nejen navozením pokraèující proliferace, ale též interferencí mezi procesy DNA-opravy a segregace chromozomù. Maligní tumor není jen genetické onemocnìní, ale dùsledek pùsobení genetických i epigenetických alterací (kupø. modifikace DNA me- Labor Aktuell 02/08 7

5 hypotézy rozvoje nervových nádorových kmenových bunìk. Proliferace abnormálních (tj. kmenových a èasných progenitorových) bunìk z jejich normálních typù je popisována jako pravdìpodobná separátní mutace. Mutace kmenových bunìk se ukázala být podle této teorie mnohem dùležitìjší pro rozvoj nádoru než mutace èasných progenitorù (Ganguly R., 2006). (Obr. 9). Obr.9: Matematický model hypotézy nádorových kmenových bunìk thylací) (viz einberg AP, 2008; Rapp UL, 2008). Cirkulující nádorové buòky a mikroprostøedí Diseminace maligního nádoru je hlavní pøíèinou úmrtí na nádorové onemocnìní. Tento proces je zahájen invazí tumor-iniciujících bunìk z ložiska (tumor in situ ) do okolí (primární tumor) a pozdìji kolonizací na rùzná místa v organismu (sekundární tumor, metastázy) lymfatickými cestami nebo krevní cirkulací. Dìje se tak prostøednictvím cirkulujících nádorových bunìk. Nádor in situ, který mùže být dlouho v klidové fázi, udržován takto pùsobením faktorù mikroprostøedí, mívá velikost maximálnì 1 cm 3 ; to je asi 10 9 nádorových bunìk. V tomto stádiu se nádor ještì klinicky neprojevuje. Pøi šíøení do okolí se poèet bunìk rychle rozrùstá na i na , a to už je klinická forma se všemi nepøíznivými projevy. Rozpoznání cirkulujících nádorových bunìk je proto velmi dùležité nejen pro vèasnou diagnostiku rozvíjejícího se nádorového onemocnìní, ale též jako možný terapeutický cíl (Jacob K, 2007). Teorie nádorových kmenových bunìk byla odvozena od postupnì se hromadících dùkazù (viz Sell S., 2004). V posledních letech to jsou práce, zabývající se lidskou leukémií, nádory mozku, prsu, prostaty, tlustého støeva nebo mnohoèetného myelomu. O této teorii svìdèí též výsledky xenotransplantaèních experimentù, pøi nichž lidské leukemické buòky byly inokulovány myším zbaveným imunitní obrany (imunokompromitovaným) (Kelly P. N., 2007). Byl vypracován i matematický model hypotézy nádorových kmenových bunìk, založený na metodì buòkového kompartmentu prezentovaného jako non-intuitivní scenáø postavený a validovaný pomocí Existuje ještì další možnost vzniku nádorových kmenových bunìk, pøi níž se uplatòuje fenomén bunìèné fúze, jakási obdoba tvorby hybridomù produkujících monoklonální protilátky (Duelli D., 2003; He X., 2005; Lee J. T., 2007). Jako pøíklad se uvádí fúze tumor-infiltrujících leukocytù i makrofágù s onkogennì mutovanými tkáòovì-specifickými kmenovými buòkami. Pøi této fúzi vznikají buòky s vlastnostmi, které potøebuje nádor pro svùj rozvoj a šíøení tj. schopnost samo-obnovy, asymetrické dìlení, osvobození od tlumící vlivu mikroprostøedí (útulku) a schopnost vytváøet metastázy (Lee JT, 2007). Další možností je de-diferenciace nebo retro-diferenciace zralých diferencovaných bunìk na buòky s potenciálem somatických kmenových bunìk, která byla pøedpokládána už v 70. letech minulého století (viz Abelev GI, 1971; Pierce Obr. 10: PI3K-aktivace a gene expression signature Aktivace signalizace dráhy PI3K - AKT rùstovými faktory a jejich receptory navozující nádorovou proliferaci nebo antiapoptózu, nemusí být potlaèena blokováním urèité klíèové molekuly, která tento stav pøi tumorigeneze navodila a dále podporuje, protože interakce v síti signalizaèních drah mùže tyto procesy obnovit jiným zpùsobem. PI3K mùže být také aktivována molekulou RAS, která reaguje na obdobný podnìt jinou signální cestou. 8 Labor Aktuell 02/08

6 GB, 1970 nebo Uriel MJ, 1972). V souèasné dobì se k této teorii vrací kupø. U. R. Rapp a spoleèníci (Rapp UR, 2008). Hovoøí o reprogramování diferencovaných bunìk realizovaném specifickou kombinací onkogenù vzniklých kancerogenní genetickou a epigenetickou alterací. Pøedpokládá ji zejména v tkáních s nízkým mitotickým potenciálem. Reprogramovací aktivita onkogenù se dìje prostøednictvím signálních drah spojených s faktory podílející se na bunìèné pamìti jako jsou proteiny skupiny polycomb nebo trithorax, které pùsobí jako represory nebo aktivátory transkripce. Jako onkogeny s reprogramovací aktivitou byly identifikovány geny Oct3/4 a Sox2, které v embryu za normálních okolností øídí postupný vývoj embryonálních stádií, a dále tumor-supresorové geny kódující faktory c-myc a KL Význam pro stanovení rizika vzniku tumoru, èasnou detekci, molekulovou profilizaci a prevenci nádorového onemocnìní (viz Bild AH, 2006) Model nádorových kmenových bunìk mìní ponìkud i pohled na urèení rizika a prevence nádorového onemocnìní. Jsou-li tyto buòky nebo jejich bezprostøední progenitory elementem, v nìmž dochází k maligní nádorové transformaci, pak riziko vzniku nádoru se zvyšuje s jejich poètem. Signální dráhy, které ovlivòují proliferaci, ovlivòují i riziko. Pøíkladem mùže být gen pro hereditární výskyt karcinomu mléèné žlázy - BRCA1, který reguluje funkci normálních kmenových bunìk prsu. Velmi dùležitým regulátorem samoobnovy kmenových bunìk normálních i malignì transformovaných je polycomb gen Bmi-1, který navozením snížené tvorby faktoru P-16 ovlivòuje samoobnovu hematopoetických a nervových kmenových bunìk. Bylo prokázáno, že velmi èasným projevem tumorigeneze mléèné žlázy je inhibice (silencing) exprese genu P-16 methylací (cit. Wicha M. S., 2006), což vede k pokraèující expanzi populace kmenových bunìk. Podobnì dochází k dysregulaci Wnt-signalizace jako èasný projev kancerogeneze tlustého støeva. Mapování a prùkaz takto alterovaných genù a signálních drah navozujících a podporujících rozvoj nádoru mùže pøispìt ke stanovení rizika vzniku urèitého nádorového onemocnìní, zlepšit tak vyhlídky pro vèasnou diagnostiku a zejména odhadnout odpovìï na cílenou terapii u urèitého pacienta ( gene expression signatures navozující deregulaci signalizace u nádorù) (viz Watters JW, 2006). Je zde však urèitý problém. Signální dráha mùže být deregulována øadou rùzných mechanismù, a tak pro nìkteré dráhy je nesnadné odhalit stav tumorové aktivace pouze vyšetøením urèitého onkogenu nebo tumor-supresorového genu; je tøeba rozpoznat klíèové molekuly dùležité pro mechanismus této aktivace. Pøíkladem mùže být aktivace PI3K (fosfatidylinositol-3- kinázy), zvýšenì exprimované u øady malignit, která mùže být aktivována odchylkami na rùzných místech signalizace s rùznì silnou a rùznì zamìøenou odpovìdí (Obr. 10). Na obzoru jsou nové technologické postupy jako vyšetøení aberantních fosfoproteinù podezøelých signálních drah nebo vyšetøení profilizace transkriptomu, proteomu nebo polymorfismu jednotlivých nukleotidù (Watters JW, 2006). (Podrobná literatura u autora: Labor Aktuell 02/08 9

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., ingerlandùv ústav patologie L UK a N Hradec Králové Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Úloha angiogeneze v rùstu

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění

Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění PŘEHLED Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění Angiogenesis as Part of the Tumor Ecosystem and Possibilities to Influence It Klener P. 1. interní hemato- onkologická

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění O kmenových buňkách se v současné době mluví velmi často v nejrůznějších souvislostech. Je do nich vkládána naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE? Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění.

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více