Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396"

Transkript

1 Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: Kurz: IT_396 Zpracoval: Jií Horník Duben

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Legislativa... 4 Legislativa EU... 4 Legislativa v R... 6 Zákon 227/2000 sb., o elektronickém podpisu.[9]... 6 Další pedpisy v R... 7 Technologie... 8 Jednosmrné hash funkce... 8 Asymetrické šifrování... 9 asová razítka E-podpis z pohledu uživatele Situace v R Závr Zdroje

3 Úvod Vznik informaní spolenosti by ml být cílem každého rozvinutého státu. Dvody jsou zejmé. Informace jsou dnes nejcennjším zdrojem, aktivem s nejvyšší hodnotou. V moderních spoleenstvích, která mají zajištny tzv. základní poteby jsou informace tou hodnotou navíc která bude odlišovat vysplé zem od tch nejvysplejších. Svdí pro to mnoho jev souasnosti. Nap. zvyšování podílu služeb na úkor prmyslu a pedevším zemdlství (které souvisí s neustálým zvyšováním produktivity práce v tchto oblastech). Najednou již není teba, aby v zemdlství pracovalo 50% a více obyvatel. Firmy hledají nové konkurenní výhody, které jim pináší práv informace (resp. znalosti). To zpsobuje (zpsobilo) to, že informace jsou asto považovány za tvrtý výrobní faktor. Informaní spolenost není samozejm jen výsadou soukromého sektoru. Hodnotu informací musí stejn tak pochopit i stát a všemožn podporovat vznik nové ekonomiky. Tato podpora mže mít mnoho podob, ale mezi ty nejzásadnjší patí pedevším vzdlávání (education) a vytvoení právního prostedí ve kterém se mže informaní spolenost zdrav rozvíjet. Zpsob pedávání informací, neboli komunikace se rozvíjí spolu s tím, jak se tradiní spolenost pemuje na informaní. Je to jen logické, nebo množství informací se kterými musí dnešní lovk pracovat roste velice rychle. Zvyšují se nároky nejen na formu v jaké jsou uloženy a prezentovány (mám na mysli nap. strukturovanost, pehlednost), ale také na rychlost a spolehlivost jejich penosu (komunikace). Vznik jazyka, písma, knihtisku, pošty, telegrafu, telefonu a dalších lidských vynález jsou dležitými milníky v historii lidstva. Každý z nich pinesl novou kvalitu do lidského života. Samozejm vždy se také zvýšilo množství informací, které jsou globáln komunikovány. V posledních desetiletích jsme svdky vzniku dalších nových zpsob komunikace. Tyto zmny zpsobil pedevším vznik poítaových sítí (internetu) se službou (elektronická pošta) a dalšími službami. Dalším dležitým fenoménem posledních deseti let jsou rzné druhy sms a dalších služeb realizovaných pes mobilní telefony. Dnešní telefony nabízejí takové možnosti o kterých se lidem v dobách zaátk telefonování ani nesnilo, což je také velice zajímavé téma, ale není to to o em bych chtl (ml) v tuto chvíli psát. Nároky na komunikaci ale nespoívají pouze v její rychlosti. Dnešní technologie umožují komunikovat v reálném ase. Prostor pro zvyšování kvality komunikace je nyní teba hledat nkde jinde. Co se tedy mže dále zlepšovat? Je zde mnoho vcí, které by se dali shrnout pod nadpis bezpenost. Konkrétn mám na mysli dvrnost komunikace, zajištní integrity penášené informace (resp. zprávy), jednoznaná identifikace úastník komunikace, nebo nap. neodmítnutelnost odpovdi (tzn. nelze popít pijetí zprávy) apod. Nároky na bezpenost komunikace také neustále rostou. I když jsem ješt neslyšel, že by tento fakt nkdo vyslovil, asi je všem jasné, že u elektronických dokument požadujeme nesrovnateln vyšší bezpenost než u tch tzv. klasických. Napíklad, zatímco u papírových dokument se spoléháme na njaký klikihák napsaný propiskou a zalepený v obálce u elektronického dokumentu už tak njak instinktivn požadujeme šifrování založené na sofistikovaných algoritmech s mnohocifernými klíi a funkcemi, které si bežný smrtelník ani nedokáže pedstavit. Tato paranoia je však naprosto pochopitelná a to zvláš u aplikací, kde se jedná o njaké nezanedbatelné hodnoty. Je jasné, že není nutné šifrovat babice do Horní Dolní. Pokud už se ale jedná o zaslání píkazu do banky, to už nikdo nepochybuje, že poslat ho internetem bez šifrování je znan riskantní. Je tu ješt jeden rozdíl, který je dobe vidt práv na píkladu s platebním píkazem. Internet je totiž prostedí, které je pro nás neznámé a nikdo za nj neruí, zatímco banka, nebo pošta je jistou zárukou sama o sob. Podat píkaz pes www aplikaci své banky totiž samozejm není totéž jako odnést ho do banky k okénku. Jde o to, že pi runím pedání vkládáme náš objekt (píkaz) pes hraniní prvek (pepážka), který je souástí dvryhodného systému (banka), práv do tohoto systému. Zatímco pi podání pes internet musí náš píkaz projít pes nepátelské prostedí, než se dostane do informaního systému banky. Je to tedy spíš totéž jako kdybychom ho vyhodily z okna a doufaly, že ho vítr zanese do banky a že ho zárove nikdo cestou nepozmní, nepete apod. Požadovanou bezpenost elektronických zpráv by ml poskytnout práv elektronický podpis, jenž je také tématem této práce. Nejedná se o triviální záležitost a lze na nj nahlížet z rzných hledisek

4 Pedevším jsou to hlediska sociální (legislativa, možnosti na trhu, nároky na uživatele apod.) a hlediska technická (algoritmy, matematické funkce, protokoly atd.). Mým cílem je klást draz spíše na sociální hlediska (pedevším situaci v R) tak trochu na úkor technických. Pipadá mi totiž zbytené popisovat jednotlivé algoritmy asymetrického šifrování, generování klí apod. velmi detailn. Rámcov se však o technologiích samozejm zmíním. Pedevším o tch, které pipouští eská legislativa. Zanu tedy legislativou, pak se budu vnovat jednotlivým technologiím, potom se podívám na praktické informace pro uživatele, situaci v R a tím bych se ml dostat k závru ve kterém shrnu podstatné výsledky svého bádání. Dostupných informací o elektronickém podpisu je velmi mnoho a tak doufám, že se mi podaí je pehledn zkompilovat do kompaktního a pesného pojednání. Legislativa Bez opory v zákon by využití elektronického podpisu mlo znaná omezení. Bylo by sice za uritých podmínek možné se s partnery smluvn dohodnout na uritém zpsobu potvrzování elektronických dokument, ale taková úprava by se lišila pípad od pípadu podle konkrétní smlouvy a neplatila by obecn. Zákon pináší obecnou závaznost. ehož výhodou je mj. to, že se subjekty nemusí zabývat sepisováním smluv ve kterých by stanovovali závazky vyplývající z takto podepsaných dokument a konkrétní postupy, kterými se bude podpis realizovat. Na tvorb právních norem (eských i mezinárodních) se podílí celá ada významných odborník na tuto oblast. Což je také jistou zárukou propracovanosti pedpis. Vzhledem k tomu, že dnešní ekonomika se stále více globalizuje, nemluv o internetu který nemá hranice je nutno vytváet související pedpisy s ohledem na celosvtové prostedí. Tvorba legislativy k elektronickému podpisu tak není národní záležitostí, ale vcí mezinárodní. eská republika se stane lenem evropské unie. Na vstup do EU se naše zem pipravuje již delší dobu a samozejm se snaží sladit své zákony s pedpisy unie. Vyjímkou nejsou ani normy týkající se elektronického podpisu. Proto si myslím, že je úelné se nejprve vnovat normám EU, které jsou obecné a stanovují mantinely do kterých se musí lenské státy pi tvorb své legislativy vejít a teprve potom se detailnji vnovat legislativ R. Legislativa EU Tvorbou legislativy je v EU povena EESSI (European Electronic Signature Standardization Initiative). Ta byla vytvoena na popud European ICT Standards Board a Evropské komise a je složena z rzných expert jak z prmyslu tak z veejného sektoru. Více o EESSI na [1]. EESSI vypracovala v ervnu roku 1999 závrenou zprávu [2] na jejímž základ vznikla a byla Evropským parlamentem pijata smrnice 1999/93 ES o zásadách spoleenství pro elektronické podpisy [3]. Tyto dva dokumenty jsou základem evropské legislativy o elektronickém podpisu. Závrená zpráva byla tedy odrazovým mstkem pro tvorbu legislativy. Jejím cílem bylo urení celkové strategie pro vytváení dalších norem a definuje innosti, které budou muset následovat. Nejdležitjší závry jsou shrnuty na prvních dvou stranách zprávy. Patí mezi n nap.: Legislativa má být spíše rámcová, než detailní. Pro detailní popis budou pevzaty prmyslové normy. Preferují se odkazy na existující standardy (využití existujících) ped vytváením nových. Standardy musí projít testem shody a certifikaci musí provést akreditovaný orgán podle EN (akreditaní postup EU) Musí být vytvoen technický rámec pro elektronické podpisy využívající asymetrické kryptografie a ovování založeném na certifikátech. Poskytovatelé certifikaních služeb musí vyhovovat následujícím standardm (doporuení) o BS7799 (ISO-17799) obecné zásady bezpenosti. o FIPS pro dvryhodné systémy o RFC2527 jako základ certifikaní politiky apod. Mla by být podporávana interoperabilní (schopné spolupráce - univerzální) ešení u jednotlivých poskytovatel. A další závry

5 Cílem smrnice 1999/93 je vytvoení jasného rámce k elektronickým podpism. Obsahuje pouze body nezbytné pro harmonizaci a není závislá na konkrétní technologii. Neobsahuje žádné detailní technické specifikace. Obsahuje 28 základních východisek, 15 lánk a 4 pílohy. Základní východiska se týkají cíl, úelu a dalších základních bod smrnice. Jednotlivé lánky pak hovoí o psobnosti (l.1), definují se v nich základní pojmy jako nap. elektronický podpis = data v elektronické podob, která slouží jako metoda autentizace, kvalifikovaný elektronický podpis (jednoznanost, integrita, identifikace), podepisující osoba, data a prostedky pro vytvoení a ovení podpisu apod. (l.2). Dále hovoí o pístupu na trh týká se to poskytovatel certifikaních služeb - PCS, dohled nad nimy (l.3 a 4). Právních úincích el. Podpisu (staví jej na rove vlastnorunímu podpisu, pijímají se jako dkaz v soudním ízení, PCS zodpovídá za uritých podmínek za škody vzniklé osobám, které se spolehly na kvalifikovaný certifikát) (l.5 a 6). Atd. V pílohách nalezneme obecné požadavky na: 1. Kvalifikované certifikáty 2. PCS vydávající kvalifikované certifikáty 3. Prostedky pro bezpené vytvoení podpisu 4. Bezpené ovení podpisu Krom tchto dvou základních norem vznikají detailní standardy. Tyto standardy vznikají ve dvou nezávislých pracovních skupinách ETSI (European Telecomunications Standards Institute) a CEN (Comité Européen de Normalisation). Tyto dv skupiny mají práci na normách rozdlenu tak, jak je vidt z obrázku 1. Certification Service Provider Qualified Certificate policy Trustworthy system Time Stamp Time Stamp Qualified certificate Creation device Signature creation process and environment Signature format and syntax Signature validation process and environment Subscriber/signer CEN E-SIGN Relying party ETSI ESI obrázek 1 - Rozdlení prací na standardech. Zdroj: [4] Z obrázku vidíme, že ETSI má na starosti standardy týkající se asových razítek, kvalifikovaných certifikát, politiky PCS (CA) a formátu a syntaxe el. podpisu zatímco CEN požadavky na dvryhodné systémy, proces vytváení podpisu a proces jeho ovování. Aktuální seznam dokument vytvoených tmito skupinami nalezneme na [5] a [6]

6 Tvorba legislativy v lenských zemích Unie probíhá ve shod s tmito dokumenty a stejn tak i v R. Legislativa v R Výchozím dokumentem, ve kterém je problematika elektronického podpisu zmínna je Bílá kniha elektronického obchodu [7]. Ta se nevnuje pouze elektronickému podpisu, ten je jen jedním z témat (vedle nap. zajištní cenové dostupnosti internetu, nebo nutných úprav v jiných zákonech 40/1964, obanský zákoník apod.) tohoto strategického dokumentu. Cílem Bílé knihy je identifikovat bariéry rozvoje elektronického obchodování a navrhnout jejich odstranní. Základní pricipy uvedené v Bílé knize jsou: Rozvoj je stimulován soukromým sektorem Úast na nm je umožnna všem subjektm Existence stabilního právního prostedí, zásahy státu jsou technologicky nezávislé a prhledné Elektronický obchod je nadnárodní (poteba mezinárodní koordinace tvorby pravidel) Je zde mj. zmínna smrnice 1999/93/EC jako základní dokument EU. Lze tedy íci, že Bílá kniha tvoí jakýsi legislativní most mezi právem EU a R (pokud jde o oblast e-commerce). Dále identifikuje problémy aktuální podoby zákona 227/2000, o elektronickém podpisu. Je to napíklad nejasnost v 5 týkající se odpovdnosti podepisující osoby; 12, který vyžaduje vydání kvalifikovaného certifikátu v R mže být se vstupem R do EU chápán jako pekážka volného pohybu služeb; poteba zakotvení a ošetení asového razítka. Vláda vzala Bílou knihu na vdomí usnesením.474 ze dne [8] a uložila ministru informatiky do pedložit novelu zákona 227/2000 sb., která eší zmiované problémy. Zákon 227/2000 sb., o elektronickém podpisu.[9] První verze tohoto zákona byla vyhlášena ve sbírce zákon dne Pijímání zákona zapoalo dne , kdy ho Vladimír Mlyná pedložil snmovn. Pvodní zákon byl v roce 2002 dvakrát novelizován. A to zákonem 226/2002 ze dne a 517/2002 ze ( 8) (zmna slova úad na ministerstvo). Zmny v tchto dvou novelizacích nebyli nijak revoluní. V souasné dob je pipraven návrh další novely, která by mla vyhovovat Bílé knize (sladní s direktivou 1999/93/EC, asová razítka atd.). Tento návrh byl schválen vládou v Usnesení Vlády eské Republiky ze dne 5. listopadu 2003 a byl pedložen poslanecké snmovn. I pesto, že zákon ješt nenabyl právní moci, budu ho popisovat práv v navrhovaném znní a to proto, že jeho schválení v brzké dob je velice pravdpodobné. Zákon v souladu se smrnicí 1999/93/EC upravuje používání elektronického podpisu, elektronické znaky, poskytování certifikaních a souvisejících služeb poskytovateli se sídlem na území R, kontrolu povinností a sankce za jejich porušení [9; 1]. Definuje následující pojmy [9; 2]: Elektronický podpis, zaruený el. podpis a elektronická znaka Údaje pipojené k datové zpráv, které slouží jako metoda ovení identity podepsané osoby. Zaruený podpis musí splovat rzné podmínky: Je vytvoen prostedky, které má podepsaná osoba pod svou výhradní kontrolou a zaruuje integritu zprávy. Datová zpráva data, která lze penášet prostedky pro el. komunikaci Podepisující (resp. oznaující) osoba a držitel certifikátu Podepisující (fyzická), Oznaující (fyzická, nebo právnická) (Kvalifikovaný) poskytovatel certifikaních služeb vydává certifikáty (kvalifikované certifikáty, asová razítka...), vede jejich evidenci a poskytuje další služby. Akreditovaný poskytovatel je ten, který získal akreditaci. Certifikát datová zpráva vydaná PCS, která umožuje ovení identity podepisující osoby. Anologicky definuje kvalifikovaný certifikát. Data pro vytvoení a ovení podpisu a elektronické znaky. asové razítko Data která spojují datovou zprávu s asovým okamžikem. Prostedky pro vytváení a ovování el. podpis a znaek

7 Elektronická podatelna pracovišt státní správy urené k pijímání a odesílání el. dokument. Datová zpráva je podepsána, pokud je opatena el. podpisem (pepokládá se, že podepisující osoba zná obsah zprávy). Podepisující osoba je povinna zacházet s el. podpisem tak, aby nemohl být zneužit a pokud to hrozí tak neprodlen uvdomit PCS (podobné povinnosti má také oznaující osoba a držitel certifikátu). Kvalifikovaný PCS má pedevším tyto povinnosti: Zamstnávat kvalifikované pracovníky; Používat bezpené nástroje; mít dostatené finanní zdroje; uchovávat dokumentaci (nap. smlouvy) nejmén 10 let; zajistit ocghranu osobních údaj podle zákona 101/2000 sb., o ochran osobních údaj; spolehliv ovit identitu podepisující osoby; provozovat seznam zneplatnných certifikát (CRL); na žádost držitele certifikátu jej neprodlen zneplatnit; zodpovídá za škody, pokud ostatní dodrží všechny povinnosti a omezení. Akreditace PCS vydává podle 10 ministerstvo, které nad nimi také vykonává dozor a vede jejich evidenci. V komunikaci s veejnou správou je možno používat pouze certifikáty vydané akreditovanými PCS (tzv. uznávané certifikáty). Úední písemnosti oznaené uznávaným certifikátem mají stejné právní úinky jako veejné listiny. V 12 jsou uvedeny náležitosti kvalifikovaného certifikátu: oznaení, že je vydán v souladu se zákonem; Firma a adresa PCS; Jméno a zvláštní znaky podepisujícího; data pro ovení podpisu; elektronická znaka PCS; unikátní íslo certifikátu; datum platnosti; omezení (nap. hodnoty transakce) Náležitosti asového razítka: unikátní íslo; pravidla podle kterých bylo vydáno; údaje o PCS; hodnota asu pi vytvoení razítka; data pro která bylo vydáno; el. znaku PCS. Novinkou je v této verzi zákona uznávání zahraniních certifikát. Pokud byl certifikát vydán poskytovatelem sídlícím v EU, tak je uznán bez problém. Certifikát vydaný poskytovatelem mimo zemi EU je uznán pokud spluje podmínky EU a byl v EU akreditován, nebo za nj pevezme odpovdnost njaký poskytovatel sídlící v EU, nebo to vyplývá z mezinárodní smlouvy. Zákon dále obecn definuje požadavky na prostedky pro vytváení a ovování e-podpis a e-znaek. Stanovuje podmínky vzniku právního deliktu (na stran PCS), pokuty a podmínky vyluující vznik deliktu. V ásti druhé až osmé jsou uvedeny zmny dalších zákon. Další pedpisy v R Vyhláška. 366/2001 [10] úadu pro ochranu osobních údaj ze dne upesuje podmínky 6 (požadavky na PCS) a 17 (prostedky pro bezpené vytváení a ovování el. podpisu) zákona 227/2000. Dokumenty, kterými poskytovatel dokládá splnní povinností 6 zákona 227/2000 jsou: certifikaní politika; certifikaní provádcí smrnice; celková a systémová bezpenostní politika; plán zvládání krizových situací a plán obnovy; odhad dostatenosti finanních zdroj a doklady, že jimy disponuje. Vyhláška stanovuje obsah tchto dokument, pípadn odkazuje na další zdroje (vstník ÚOOS; SN ISO/IEC 15408; Vyhláška 339/1999 sb., o objektové bezpenosti; SN ISO/IEC smrnice pro ízení bezpenosti IT) V pílohách stanovuje rzné kombinace asymetrických kryptografických algoritm, jejich parametr, metod paddingu (pipojení náhodného etzce bit k pvodní zpráv), hašovacích funkcí, algoritm generování klí, metod generování náhodných ísel. Rzné kombinace tvoí tzv. podpisová schémata. Používané algoritmy jsou zejména RSA a DSA, hašovací funkce SHA1 a MD5, algoritmy pro generování klí rsagen1 a dsagen1 a hlavní metody generování náhodných ísel jsou trueran a pseuran. Jsou zde jmenovány i jiné algoritmy a metody, než vyjmenované (jmenované budou strun popsány v technologické ásti textu. K této vyhlášce existují výklady, které ji upesují a vysvtlují [11]. Dalšími dokumenty jsou seznam nástroj ve shod s 8 odst. 3 vyhlášky 366/2001, pehled autorizovaných PCS, seznam út zízených za úelem placení správních poplatk v souvislosti se zákonem 227/2000. Odkazy na tyto a další dokumenty k e-podpisu nalezneme odkazy na stránkách ministerstva informatiky [12]

8 Technologie Zaruený elektronický je založen na kryptografických metodách asymetrického šifrování (PKI Public Key Infrastructure). Zaruuje již zmínné funkce: identifikace pvodce, integrita zprávy a nepopiratelnost ze strany pvodce. V budoucnosti bude jist možné využít i jiných postup zeložených na biometrických metodách (snímky oní duhovky, analýza DNA atd.), ale dnes se využívá výhradn PKI. Jedná se o tzv. podpis digitální (digital signature). Obecný prbh transakce je následující: 1. Máme digitální dokument (datovou zprávu), který chceme podepsat. Nepodepisujeme však pímo tento dokument. Dokumentem mže být teba obrázek velký nkolik desítek MB, nebo film velký ádov GB a u tch by podepisování bylo výpoetn nároné. Proto si nejprve vytvoíme tzv. otisk zprávy. Otisk je menší íslo (nap. 128 bit), které je ale vzhledem k pvodní datové zpráv jednoznané. Tzn. nexistují dv rzné zprávy se stejným otiskem (teoreticky existovat mohou, ale prakticky toho nelze smyslupln využít, nebo i kdybychom dokázali vygenerovat zprávu se stejným otiskem, což je samo o sob tžko realizovatelné, natolik by se od sebe lišily, že by nebylo možné je zamnit.). Otisky získáváme pomocí tzv. hash funkcí (esky: hašovací funkce). To jsou funkce, které do nichž vstupují posloupnosti bit libovolné délky a vracejí etzec pevné délky (MD5 128bit). Jsou jednosmrné tzn. že z otisku nemžeme získat pvodní zprávu. Kdyby to tak nebylo, tak by to byly dokonalé komprimovací metody. Píkladem takových funkcí jsou MD5 a SHA1. 2. Otisk zašifrujeme uritým algoritmem (RSA, DSA) s využitím našeho privátního klíe a tím získáváme digitální podpis. 3. Podpis piložíme k pvodní zpráv a odešleme. Pokud bychom chtli zajistit dvrnost zprávy pi penosu, museli bychom ji zašifrovat a u píjemce dešifrovat. To ale te není pedmtem našeho zájmu. 4. Píjemce obdržel zprávu spolu s jejím digitálním podpisem. Ten dešifruje s využitím stejného algoritmu, ale jiného klíe (veejného, který slouží pouze k dešifrování za tím stojí rzné sofistikované matematické metody nap. operace XOR, nebo modulární matematika). 5. Dešifrováním digitálního podpisu získáme hash otisk podepsané zprávy (ped odesláním) a ten porovnáme s hash otiskem pijaté zprávy (resp. zprávy u které chceme ovit, zda práv ona byla podepsána). Výsledkem porovnání je pak shoda, i neshoda. Zdálo by se, že je to vše. Ale jsme zatím jen v polovin cesty. Veejný klí sice spojí zprávu s privátním klíem velmi spolehliv, ale to nám nedává jistotu, že údaje o osob spojené s touto dvojicí klí jsou autentické. To nám musí potvrdit ješt njaká dvryhodná tetí osoba. Touto analogií notáe z kamenného svta je certifikaní autorita (CA, dle zákona PCS). Ta vydává tzv. certifikáty, které spojují osobní údaje s veejným klíem dané osoby. Certifikát je dokument, který obsahuje údaje o osob, o CA a veejný klí podepisujícího. CA podepíše certifikát svým privátním klíem. Pi ovování tedy píjemce získá certifikát podepsaný CA (jejíž dvryhodnost je úkolem státu a legislativy). Veejným klíem CA jej dešifruje a tak získá veejný klí odesílatele spolu s jeho osobními údaji, které jsou zaruen spojeny. Ješt si musí ovit platnost certifikátu na CRL (Certificate Revocation List seznam zneplatnných certifikát. Ovuje se zda nebyl zneplatnn ped datem expirace. Toto je obecný princip digitálního podpisu. Nyní se velmi strun podíváme na nkteré jeho ásti. Jednosmrné hash funkce. Hash funkce pevádjí zprávu libovolné délky na hash hodnotu konstantní délky. Mají pedevším tyto vlastnosti: Ze zprávy je snadné vypoítat hash hodnotu, ale je nesnadné z hash hodnoty vypoítat zprávu (jednosmrnost funkce). Také je nesnadné vytvoit jinou zprávu se stejnou hash hodnotou (unikátnost hash hodnoty). Typickými pedstaviteli jsou MD5 a SHA-1. Prahtickou ukázku výpotu mžeme vyzkoušet nap. na Algoritmus MD5 (message digest 5) je funkce vyvinutá Ronaldem Rivestem z RSA, aby odstranila nedostatky MD4. Je popsána v RFC1321 [13]. Algoritmus probíhá zjednodušen takto: - 8 -

9 1. Zpráva je rozdlena do 512-bitových blok. Poslední blok je doplnn (padding) jedním bitem 1 a n-bity 0 až do délky 448 bit. V posledních 64 bitech je uvedena délka zprávy ped paddingem. 2. Uritým zpsobem se inicializují 4 32-bitové poromnné A,B,C,D. 3. Pro každý blok postupn probhne hlavní cyklus, který má 4 kola. V každém kole probhne 16 rzných operací se 3 ze 4 promnných. Výsledek tchto operací je ješt uritým zpsobem promíchán se 4-tou promnnou. Tento výsledek se uloží do jedné z promnných a zane další kolo. Toto se tedy stane m*4, kde m je poet blok a 4 reprezentuje ona 4 kola. 4. Dostáváme nové promnné A,B,C,D po 32 bitech, které tvoí náš 128 (4*32)-bitový otisk zprávy. Na rozdíl od MD4 (rfc1320) je MD5 sice trochu pomalejší, ale za to o hodn bezpenjší. Zmny jsou v nkterých funkcích, jsou tyi kola místo tí, každý krok pidá výsledek pedchozího atd. Algoritmus SHA-1 (secure hash algorithm) byl vyvinut v NIST (National Institute of Standards and Technology). Je popsán v PUB [14]. Je podobný MD5 (napíklad padding probíhá stejn). Opt se zde njakým zpsobem promíchávají rzné vci, až vzniknou urité promnné, které tvoí otisk zprávy. Rozdíl je v tom, že SHA pracuje s 5-ti 32-bitovými promnnými, takže otisk má 160-bit. Tato metoda je považována za bezpenjší. Existují zde dv možné cesty promíchávání, kerými se ale dojde ke stejnému výsledku. Asymetrické šifrování. Charakteristickou vlastností asymetrického šifrování je existence dvou klí tajného (privátního) a veejného. Zprávu mžeme zašifrovat libovolným klíem, záleží však na úelu. Pokud nám jde o potvrzení našeho autorství zprávy, šifrujeme privátním klíem (protože ten máme jen my a tak by jím nikdo jiný nemohl zprávu zašifrovat). Zprávu sice mže dešifrovat kdokoli, ale o utajení nám v tuto chvíli nejde. Pokud je naopak cílem utajení, šifrujeme zprávu veejným klíem (ne naším, ale klíem píjemce). Ten mže zprávu dešifrovat pouze svým privátním klíem (nikdo jiný ho nemá). Algoritmy, které mají tuto funkci jsou nároné nejen na provádní, ale také na vymyšlení a jsou založeny na relativn složitých matematických operacích. Jejich bezpenost je založena na obtížn ešitelných matematických problémech (faktorizace velkých ísel - rozklad na prvoísla apod.). Píkladem takových algoritm jsou RSA a DSA. Pokusím se je popsat pokud možno pehledn bez složité matematiky. Pro milovníky matematiky jsou u nich odkazy na pesný popis. Algoritmus RSA [15] je pojmenován po svých tvrcích (Rivest, Shamir, Adleman). Vznikl ve 2. polovin 70. let na MIT a dlouho byl chránn patentem. Je založen na modulární aritmetice (modulo zbytek po celoíselném dlení). Jeho nejkomlikovanjší ástí je generování klí. Nejprve je nutno náhodn vygenerovat dv velká prvoísla p a q (ta mají ádov stovky cifer, jejich délka by mla být blízká). Z nich dostaneme íslo n=p*q. Generujeme také íslo e tž. Nejvtší spolený dlitel e a (p-1)(q-1) je 1. Ze vztahu ed 1 mod((p-1)(q-1)) dostaneme íslo d. V tuto chvíli by ísla p a q mla být zniena. íslo e je v tuto chvíli privátní klí (budeme jím zprávu zašifrovávat) a íslo d zveejníme (slouží pro dešifrování). Šifrování i dešifrování je pak již jednoduché. Šifrování: c=m e (mod n), kde c je zašifrovaná zpráva, m pvodní zpráva, e je klí pro zašifrování (tajný) a n je íslo, které vzniklo jako p*q. Dešifrování: m=c d (mod n), kde d je klí pro dešifrování (je zveejnn spolu s n) Šifra bude prolomena pokud nkdo získá ísla p a q. Algoritmus DSA (Digital Signature Algorithm) [16] vznikl v roce 1991 v NISTu. Je to algoritmus pro digitální podpis. Rovnž je založen na principech modulární aritmetiky. Generování ísel: Z parametr p, q a g (které jsou veejné) získáme soukromý klí x a veejný klí y. Podpis: Podepisující generuje náhodné íslo k. Z ísla k, parametr p, q, g, otisku zprávy a soukromého klíe x se vytvoí parametry r a s, které jsou podpisem. Podpis se pipojí ke zpráv. Verifikace podpisu: Máme ísla r a s. Pomocí nich a veejných údaj p, q, g a y se matematickými funkcemi získá íslo v. íslo v porovnáváme s parametrem r. Pokud se v=r je podpis oven. Pro detaily viz. [16 str. 8-15]

10 asová razítka. Jsou upravena dokumenty [17] píp. [18]. Nejedná se o nijak složitou záležitost. Pedpokladem je, že existuje nkdo, kdo nezávisle potvrdí existenci dokumentu v ase. To je TSA (Time Stamping Authority). Funkci TSA mže prakticky vykonávat i certifikaní autorita. Dležité je, aby tato osoba splovala rzné požadavky (nap. dvryhodný zdroj asu atd.). Udlení asového razítka postupuje podle TSP (Time Stamping Protocol): 1. Subjekt odešle žádost o pidlení asového razítka s Hash hodnotou zprávy, které se má razítko pidlit. 2. TSA vytvoí tzv. Time Stamping Token (TST), který obsahuje údaje o ase, hash hodnotu zprávy píp. ješt další, ale ne údaje identifikující osobu, která požádala o asové razítko. TST podepíše svým digitálním podpisem. 3. Odešle odpov, která obsahuje TST. Penos TST lze uskutenit v zásad jakkoli ( , soubor, TCP, http ). E-podpis z pohledu uživatele. Pokud se uživatel rozhodne používat e-podpis, musí si rozmyslet nkolik vcí ped tím, než si ho poídí. Pedevším je zde otázka na co konkrétn ho chce využít. Pokud totiž bude chtít komunikovat ze státní správou, oblíbeným píkladem je daové piznání, znan mu to sníží možnost výbru CA u které si podpis zídí. Ta totiž musí být aktreditovaná (v R v souasnosti jen jedna). Pro zjednodušení pedpokládejme, že je to náš pípad. Podíváme se tedy na stránky CA. A vybereme si kvalifikovaný certifikát, pro vtší zajímavost s ipovou kartou. Objednáme ipovou kartu, jejíž doba dodání je asi 14 dn. Nainstalujeme teku, software a koenový certifikát CA. Pak už staí jen vygenerovat z poítae na kterém budeme chtít certifikát využívat vygenerovat žádost o vydání, ve které musíme mj. uvést adresu poštovního útu, na kterém bude podpis fungovat. S žádostí a nezbytnými zajdeme na jednu z mnoha poboek CA, kde nám potvrdí identitu a vydají certifikát. Pak už není žádný problém si podle návodu na www stránkách CA nastavit aplikace na podepisování, šifrování i automatickou kontrolu CRL. Osobn používání návod vele doporuuji. Pro úely této práce jsem si totiž také zídil testovací certifikát (u jedné neakreditované CA), ale podle návodu jsem nepostupoval, pouze podle pokyn na které jsem cestou narazil. A musím se piznat, že jsem se do toho trochu zamotal. Ale s dostatkem pozornosti a postupem dle návodu nelze nic zkazit. Pak už je jen rutinní užívání. Za tuto legraci zaplatíme v souasné dob njakých 1770 K (kvalifikovaný certifikát s kartou) za první rok a 770 k za další roky. Situace v R. V této chvíli nás bude zajímat pedevším nabídka certifikaních autorit a nabídka aplikací, ve kterých mžeme elektronického podpisu využít. Pro tento úel jsem vytvoil následující tabulky. Tabulka 1 obsahuje CA, které poskytují své služby veejnosti. Jsou v nm uvedeny eské CA, které jsem nalezl pomocí vyhledáva: Firma Kvalifikovaný certifikát Komerní certifikát asová Testovací certifikát www HW SW HW SW razítka Cena Dny 1. CA 1771K/1.rok 770K 1595K/1.r 594K Zdarma Zdarma K/další 594K/další Czechia NE NE K + NE Zdarma 1 msíc + DPH K DPH AEC NE NE NE 350 K Zdarma Zdarma K KPNQwest NE NE NE NE Zdarma 1 msíc DPH eská Pošta NE NE NE 800 NE NE NE

11 Globe internet. NE NE NE NE NE Zdarma 2 msíce tabulka 1 - eské CA poskytující služby veejnosti Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny s DPH za rok. Tabulka 2 pak ukazuje možnosti využití e-podpisu v R, dle seznamu na Zde se také dozvíte více o jednotlivých projektech. Instituce web poznámky eská národní zdravotní Portál zdravotních pojišoven pojišovna Odborová zdravotní Portál zdravotních pojišoven pojišovna Revírní bratrská pokladna Portál zdravotních pojišoven v Ostrav Zamstnanecká pojišovna Portál zdravotních pojišoven Škoda Zdravotní pojišovna Metal- Portál zdravotních pojišoven Aliance Hutnická zamstnanecká Portál zdravotních pojišoven pojišovna Elektronické celní ízení Ministerstvo práce a sociálních vcí R žádosti o dávky sociální podpory Ministerstvo financí R podání DPH, silniní dan a dan z nemovitosti Ministerstvo spravedlnosti R I-zákazník obchodování na trhu RM.S v reálném ase SCP R výpis z registru emitenta Komise pro cenné papíry tabulka 2 - Seznam aplikací pro e-podpis Pestože máme v R zákon o e-podpisu již od roku 2000, není ješt bžnou souástí našeho života. Certifikaní autority sice neuvádjí poty svých zákazník, ale myslím, že se nezmýlím, když odhadnu poet uživatel e-podpisu na nkolik desítek tisíc maximáln. Jedním z dvod je malý poet aplikací, dalším by mohla být relativn vysoká cena, malá informovanost uživatel a do nedávna také nedostatená legislativa. Vím ale, že už se blýská na lepší asy. Zákon byl v tomto roce výrazn pepracován, pipravuje se také nová legislativa pro tzv. e-podatelny. Stát slibuje v brzké dob zvýšení potu aplikací, alespo ve veejném sektoru (kompletní pístup na úad elektronicky je sice zatím jen ideál, ale mohla by to být nejmocnjší zbra proti nám, kteí stále ješt e-podpis nepoužíváme každý by se pece rád vyhnul frontám na úadech). Ceny budou se zvyšujujícím se potem zákazník a konkurence zahraniních CA pravdpodobn klesat (ale ani souasná cena by pi dostatených možnostech využití nebyla vysoká). Informovanost je sice ovlivována více faktory (jako je poítaová gramotnost apod.), ale myslím, že pokud lidé ve svém okolí uvidí efektivitu, kterou moderní technologie nabízí, budou se rádi informovat aktivn. Nap. jaká byla informovanost u mobilních telefon? Tento trh se také z poátku rozvíjel pomaleji a pak nastal prudký vzestup potu uživatel. Nco podobného lze jist oekávat (i když zejm pomaleji) i u e-podpisu. Myslím, že se v tomto, nebo píštím roce dokáme druhého zaátku e-podpisu po kterém by v ideálním pípad ml následovat boom. Budoucnost mé odhady

12 proví a možná si za rok budu íkat jak jsem byl naivní. Kritickým faktorem však jsou aplikace. Bez nich nelze žádný boom oekávat. Závr Elektronický podpis pináší do elektronické komunikace potebnou jistotu ohledn osoby, která dokument (zprávu) vytvoila, pípadn která se ztotožnila s jejím obsahem. Je založen na moderních kryptologických metodách (hash funkce, asymetrické šifrování), což zajišuje jeho velkou bezpenost oproti vlastnorunímu podpisu. Zajišuje ti základní funkce: autentifikaci podepisující osoby, integritu zprávy a neodmítnutelnost. Spojuje tedy konkrétní zprávu s konkrétní osobou (fyzickou i právnickou). Spolu s asovým razítkem, které naopak spojuje zprávu s asem ve kterém již prokazateln existovala tvoí komlexní metodu, která staví elektronický dokument na úrove podepsaného, datem oznaeného a notásky oveného papírového dokumentu. Funkci notáe zde plní certifikaní autorita, která potvrzuje že data osoby spojené s daným podpisem jsou pravá. Výhodou elektronického podpisu proti vlastnorunímu je také to, že jej lze držet oddlen od originální zprávy. Dležitou roli hraje také legislativa. Nejen na úrovni státu, ale také mezinárodní. Kvalitní legislativou je možné vytvoit dvryhodné a rovné prostedí. Pes vžechny zjevné výhody elektronického podpisu, jakož i elektronické komunikace obecn nedošlo stále k jeho masovému rozšíení. Vtšina lidí o této možnosti buto vbec neví, nebo to považuje za zbytenost. Tento stav je možné prolomit tím, že bude vznikat stále více možností, kde elektronický podpis použít. A to možností úelných, které lidem pinesou takové úspory, jež lidem vynahradí náklady spojené se zízením a držením elektronického podpisu. Pejme si, abychom v budoucnu mohli vyižovat co nejvíce záležitostí elektronicky. Tento zpsob je totiž nejen velice efektivní, ale díky elektronickému podpisu také bezpený

13 Zdroje [1] Úvod k EESSI, [2] Závrená zpráva EESSI, [3] Smrnice 1999/93/EC, [4] Pehled standard EESSI, [5] Pehled publikací ETSI, [6] Pehled publikací CEN, [7] Bílá kniha elektronického obchodu, [8] Usnesení vlády R. 474 k Bílé knize o elektronickém obchodu, [9] Zákon 227/2000 v aktuálním znní návrh, [10] Vyhláška 366/2001, [11] Výklady k vyhlášce 366/2001, [12] Stránky MICR, sekce e-podpis, [13] RFC1321: MD5, [14] PUB 180-1: SHA-1, [15] RFC2437: RSA cryptographaphy spec. Ver [16] FIPS 186-2: Specifikace DSA, [17] RFC3161: TSP, [18] ETSI Time stamping profile,

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

dokumentaci Miloslav Špunda

dokumentaci Miloslav Špunda Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou užití elektronického podpisu

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptografie, elektronický podpis Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptologie Kryptologie věda o šifrování, dělí se: Kryptografie nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel: 222 866 150-1 fax: 222 866 190 Email: info@eidentity.cz Copyright 2005 e-identity

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Asymetrická kryptografie a elektronický podpis Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Asymetrická, symetrická a hybridní kryptografie Matematické problémy, na kterých

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více