Úvod. Strategie podniku. Strategické a marketingové. TASE ednáška. kladní funkce managementu. ednictvím strategického. ležitosti podniku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Strategie podniku. Strategické a marketingové. TASE ednáška. kladní funkce managementu. ednictvím strategického. ležitosti podniku."

Transkript

1 TASE 2. přednp ednáška Strategické a marketingové plánov nování Úvod Plánov nování je základnz kladní funkce managementu. Plánov nování je realizováno prostřednictv ednictvím strategického řídícího procesu. Strategický řídící proces vymezuje poslání podniku, cíle c a strategie, přílep ležitosti podniku. Strategické plánov nování a řízení je základem z pro stanovení marketingových cílůc podniku. Strategie podniku Je vrcholem profesionality a umění. Patří mezi nejdůle ležitější dokumenty v podniku. Je spojována s dlouhodobou výkonností podniku. 1

2 Klasické pojetí úrovní řízení v podniku Strategické řízení Procesy a znalosti Taktické řízení Operativní řízení Funkce Přístupy klasického managementu Rozvoj probíhá od 60. let do dneška. Podle L. Vodáčka lze použít t následujn sledující klasifikaci přístupp stupů strategického managementu. Klasifikace přístupp stupů strategického managementu Užší zisková orientace cílů adaptivní přístupy klasické (!plánovací!) přístupy reaktivní jednání proaktivní jednání pragmatické přístupy sociálně orientované přístupy Širší sociálně ekonomická orientace cílů 2

3 Klasifikace přístupp stupů strategického managementu Klasické ( plánovací í ) ) přístupyp patří mezi často uplatňovan ované postupy jsou výsledkem racionáln lních analýz, úvah a propočtů (např.. SWOT) Sociáln lně orientované přístupy pozornost je soustřed eděna na architekturu strategických záměrůz pro budoucí externí podnikatelské prostřed edí preferuje mnohotvárn rné pojetí sociáln lně-ekonomických cílů podniku rozdílnost v různých r ekonomikách vhodné pro procesní řízení Klasifikace přístupp stupů strategického managementu Pragmatické přístupy jsou založeny na rozdíln lném m vnímání podmínek působení podniku a rozdíln lného vnímání sociáln lními partnery vedle ekonomických cílůc uvažuj ují cíle respektující sociáln lní a psychologické skupinová zájmy sociáln lních partnerů Adaptivní přístupy mají jasný ekonomický cílc reagují na tržní příležitosti vhodné pro mezery na trhu Strategie a její pojetí Strategie postup k dosažen ení cílů Hierarchické pojetí Mise cíle strategie taktika Mise (poslání) ) podniku: vymezuje na co se mám podnik soustředit a jakým směrem mám jít má tři i komponenty: podnikovou vizi, stanovení základních cílů, c, stanovení podnikové filozofie 3

4 Strategie a její pojetí Vize podniku je živým dokumentem, se kterým se neustále pracuje dobrá vize mám pomoci zaměstnanc stnancům m a managementu uvědomit si: kdo jsme, a kdo nejsme, co umíme me dělat d a dělat d neumíme, me, co bychom měli m dělat, d co bychom měli m dělat d a co bychom naopak dělat d neměli dobrá vize podnik vede a pomáhá dosáhnout vytyčených cílůc Strategie a její pojetí Příklady účinných vizí: Baťa: a: Náš zákazník, k, nášn pán. n. Ford: Chci postavit vůz v z pro lid. Musí být dostatečně velký pro celou rodinu a dosti malý, aby mohl být udržov ován n jediným člověkem. Bude postaven z nejlepší šího materiálu, nejprostší ším způsobem, který technici vymysleli. Přesto P bude výrobní cena nízkn zká, že e si ho bude moci opatřiti každý, kdo mám alespoň trochu slušný plat. Strategie a její pojetí Typické znaky dobré vize: návaznost na strategii trvalost znalost a povědomost vzájemn jemná komunikace mezi zaměstnanci a managementem, budování motivačního prostřed edí 4

5 Strategie a její pojetí Špatná vize pouze fikce neznalost rozpor mezi vizí a skutečnou praxí protikladné zásady Strategie a její měření Propojení strategie a výkonnosti podniku Nutnost ověř ěřovat plnění strategických cílůc Nutnost vybudování zpětnovazebn tnovazebního měřm ěřícího systému výkonnosti Mimo finančních ukazatelů je potřebn ebné používat ukazatele tzv. nehmotných aktiv. Kromě finanční analýzy jsou používány tyto metody: Balanced Scorecard (BSC), European Fundamentation for Quality Management (EFQM), NárodnN rodní cena Malcoma Baldrige, Value Based Management, Throughput Accounting (TA) Dosažen ené výsledky je nutné poměř ěřovat s výsledky konkurence (použit ití tzv. benchmarkingu) Metoda Balanced Scorecard (BSC) Tato metoda umožň žňuje jednoduše e znázornit zornit strategické cíle organizace a k tímto cílům c m přiřadit p i metriky, které by měly indikovat, zda je strategických cílůc dosahováno. Základní cíle jsou organizovány ny do 4 základních perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů, učení se a růstu. r Slovo balanced znamená vyváženost mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, c mezi finančními a nefinančními měřm ěřítky, mezi zpožděnými a předstip edstižnými indikátory a mezi vnitřními a vnější šími faktory výkonnosti. 5

6 Metoda Balanced Scorecard Jako metriky lze využít t tzv. předstip edstižné a zpožděné indikátory. Zpožděné indikátory jsou metriky, které vypovídaj dají spíš íše e o minulém m stavu, proto jsou tyto metriky doplněny ny o tzv. předstip edstižné indikátory, které jsou nazývány ny jako hybné síly výkonnosti. Síly S výkonnosti odrážej ejí jedinečnost nost strategie, které přinesou zákazníkům m hodnotové výhody. MěřM ěřítka hybných sil výkonnosti nám n m signalizují co by měl m l každý den dělat d zaměstnanec nebo občan, aby byla vytvořena hodnota. Příklad volby měřm ěřítek Perspektiva Finanční Zákaznická Interní Učení se a růstu Strategické cíle F1 Splnit očekávání majitele F2 Zvýšit produktivitu a snížit výrobní náklady F3 Zvýšení zisku F4 Zvýšení přidané hodnoty Z1 Podíl na trhu Z2- Loajalita zákazníků I1 Kvalita výrobků I2 Zvýšení objemu výroby I3 Snížení provozních nákladů U1 Osobní rozvoj zaměstnanců U2- Rozvoj pracovního prostředí Strategická měřítka Zpožděné indikátory Předstižné indikátory ROE Celková produktivita Materiálová náročnost výnosů ROS EVA Relativní podíl na trhu Počet nových zákazníků Spokojenost zákazníků Počet objednávek Pozáruční servis Počet reklamací Počet neshodných výrobků ve výrobě Doba trvání procesu Doba trvání procesu Náklady na proces Množství odpadu Počet školení Produktivita zam. Spokojenost zaměstnanců Mezipodnikové srovnávání Lze použít t finanční ukazatele (např.. rychlý test, Tamariho model, index bonity, Altmanova formulace bankrotu, Beermanova diskriminační funkce, Taflerův bankrotní model, Index celkové výkonnosti firmy nebo grafická (spider) analýza) 6

7 Mezipodnikové srovnávání Příklad grafické analýzy využit ití spider grafu Ukazatel Odvětví energetika Podnik ABC abs. % Podnik XYZ abs. % hodnota hodnota A1 ROE (%) 3,43 3,32 96,79 0,55 16,00 A2 ROS (%) 3,59 6,14 171,03 0,35 10,00 A3 Rent. Provoz. čin. (%) 10,03 17,30 172,48 7,89 79,00 A4 ROA (%) 2,07 1,96 94,69 0,19 10,00 B1 CF/CZ 0,22 0,20 90,91 0,10 45,00 B2 Peněžní likvidita 0,39 0,50 128,21 0,00 3,00 B3 Rychlá likvidita 0,65 0,59 90,77 0,40 62,00 B4 Běžná likvidita 1,06 1,25 117,92 0,47 44,00 C1 CZ/VJ 0,63 0,67 94,03 1,87 34,00 C2 VJ/SA 0,78 0,67 85,90 0,47 60,00 C3 DO závazků 121,00 90,00 134,44 219,00 55,00 C4 VJ/AKT 0,60 0,59 98,33 0,35 58,00 D1 SA/VJ 0,77 0,88 114,29 0,73 95,00 D2 Obrat aktiv 0,58 0,64 110,34 0,55 95,00 D3 DO pohledávek 40,00 32,00 125,00 121,00 33,00 D4 DO zásob 34,00 34,00 100,00 22,00 155,00 Zdrojová data pro grafickou analýzu DO doba obratu, CF cash flow, CZ cizí zdroje, VJ vlastní jmění, SA stálá aktiva Mezipodnikové srovnávání Grafická analýza nadprůměrný podnik Grafická analýza podprůměrný podnik D3 A1 D4200,0 150,0 A2 A3 D3 D4 A A2 A3 D2 100,0 50,0 A4 D A4 D1 0,0 B1 D1 0 B1 C4 B2 C4 B2 C3 C2 C1 B4 B3 C3 C2 C1 B4 B3 Strategie a řízení obchodních činností Provázání strategických a marketingových cílů Základem je systematické budování vztahů se zákaznz kazníkemkem Pro řízení vztahu se zákaznz kazníkem kem je používáno marketingu a jeho nástrojn strojů 7

8 Úvod do marketingu Souvislost marketingu a managementu Dopady Nové ekonomiky Vztahy mezi zákaznz kazníkem kem a podnikem Přechod od marketingu k řízení vztahů se zákazníky ky (Costumer( Relationship Management) Marketing Základem je fungování tržních vztahů Definice: Marketing je proces plánov nování a praktického uskutečň čňování koncepce rozvoje cenové tvorby, stimulování výroby,a rozdělov lování myšlenek, výrobků a služeb za účelem formování výměnných vztahů zajišťuj ujících ch individuáln lní a společensk enské potřeby. Marketing je věda v o směně (Kotler) Cíle a koncepce marketingu Cíle vycházej zejí z cílůc podniku (nezávislost růst tržní podíl jistota struktura nákladn kladů a výnosů) ) a z kvalitativních cílůc podniku ( stupeň známosti, image, goodwill) Marketingové koncepce: produkce prodeje integrovaná marketingová koncepce sociáln lní 8

9 Organizace marketingu v podniku Představuje integraci marketingových funkcí do podnikových struktur Lze použít t tyto organizační struktury: funkční výrobková zákaznická oblastní (teritoriáln lní) maticová organizace Marketingová koncepce řízení podniku Je zaměř ěřena na: podnikové cíle marketingové cíle marketingové strategie marketingový mix Při i tvorbě se používá celá řada vnitřních a vnější ších analýz Analýza vyráběného sortimentu Cílem je odpovědět t na otázku: Jak na tom podnik je? Lze využít Druckerovu klasifikaci na bezproblémov mové výrobky (dnešní živitelé, zítřejší živitelé,, výnosné speciality, vývojové výrobky, nezdary problémov mové výrobky(včerej erejší živitelé,, výrobky vyžaduj adující rekonstrukci, přespecializované výrobky, neoprávn vněné speciality, ego- investice, popelky (zmeškan kané investice) 9

10 Analýza zákaznz kazníků podniku Spočívá v hledání zákazníka Hledají se odpovědi di na otázky: kdo kupuje naše e výrobky nebo služby kde je kupuje k čemu je kupuje kdo není naší ším m zákaznz kazníkemkem co by našim zákaznz kazníků umožnilo obejít t se bez našich služeb Analýza vnitřního prostřed edí, znalostí a dovedností podniku Používá se analýza SWOT (silných a slabých stránek, rizik a přílep ležitostí) Jedná se o provedení analýzy prostřed edí podniku (S-W) a okolí trhu (O T) Situační analýza Cílem je zjisti současnou marketingovou situaci Jedná se o poznání podnikových externích a interních faktorů Lze použít t analýzu SWOT, životního cyklu, portfolio analýzu 10

11 Portfolio analýza Využívá se například pro podniky, které lze rozložit na více v strategických podnikatelských jednotek (SBU) Určuje se přínos p jednotlivých SBU k zisku Lze využít t model BCG nebo GE BCG model Bostonská matice Užívá se pro klasifikaci produktů podle předpokládaného zisku Ziskovost závisz visí na relativním m podílu na trhu Klasifikace výrobků na: hvězdy dojné krávy otazníky ubozí psi Shrnutí Marketingový algoritmus mám tři i fáze: f koncepční analytická součást stí je i průzkum trhu (primárn rní a sekundárn rní) realizační návrh a realizace marketingového mixu Marketingový mix - 4P (product( product, place, price, promotion) 11

12 Závěr Dobře řídit organizaci znamená dobře vybírat a řídit strategie včetnv etně marketingových. P. Drucker: Existuje pouze jedna platná definice existence podniku, a to je vytvářen ení spokojeného zákaznz kazníka. ka. 12

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Ekonomická analýza Miloslav Synek 2003 Obsah Úvod...3 A) Ukazatele, indexy a operace s nimi, modelové soustavy...4 1. Pojetí a druhy rozborů...4

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní pomůcka pro kombinované studium Strategické řízení Studijní text Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 2004 Obsah Strategické přístupy v řízení...

Více

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Strategie, firemní kultura a personální řízení Diplomová práce Autor práce: Julie Baránková Vedoucí diplomové

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE"

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU: PROJEKTY ROZVOJE VENKOVA A JEJICH UDRŽITELNOST REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/563/001394 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 2.9.2011

Více