> -*<.-. v. 'é^^w^ é^fe^á ^^k^á ki»^ ^^ ^%^^ á^aaá jfe á l^i '< MKmc NiC ^w fr?ír fír^ ^of?ír^^ fík'fé^^^^ i^ís' MfiíL^,^^MáMjá'^&^lá^^ w -jim')^^ ^M >^' WK ^^ )^ j í^ )š^ ^M^ )šms ^^ )š^\ W^" name="description"> > -*<.-. v. 'é^^w^ é^fe^á ^^k^á ki»^ ^^ ^%^^ á^aaá jfe á l^i '< MKmc NiC ^w fr?ír fír^ ^of?ír^^ fík'fé^^^^ i^ís' MfiíL^,^^MáMjá'^&^lá^^ w -jim')^^ ^M >^' WK ^^ )^ j í^ )š^ ^M^ )šms ^^ )š^\ W^">

^W.^^^^^ nt%t %fm^ %tfmw ^#^ %^.^MW W

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "^W.^^^^^ nt%t %fm^ %tfmw ^#^ %^.^MW W"

Transkript

1 p "^^.^^^> > -*<.-.

2 v. 'é^^w^ é^fe^á ^^k^á ki»^ ^^ ^%^^ á^aaá jfe á l^i '< MKmc NiC ^w fr?ír fír^ ^of?ír^^ fík'fé^^^^ i^ís' MfiíL^,^^MáMjá'^&^lá^^ w -jim')^^ ^M >^' WK ^^ )^ j í^ )š^ ^M^ )šms ^^ )š^\ W^ )^ ^M> ^ ^^^ J^ í^ m) KM \i *^ \W^9i%tW %t^%^ m ^ f^^ir f(3^?cs ^^^ % ^ )sidic- \0í^ xp^ j^qž: >5v0i^ ^Q>^ xisž "^^K ^ží >*ci^ ^tifc: ^^ )M)š^)m.Mi^^É^ )M ^W.^^^^^ nt%t %fm^ %tfmw ^#^ %^.^MW W o Purchased for the LIBRARY of the W.W^í^ ;^é^ ^6^ flžc d^^ W W^^ lif* f^t %.. ;^o^ i?s UNIVERSITY OF TORONTO front the KATHLEEN MADILL BEQUEST w ^^ ^<S^ ^(^ -^^^" p ^ ^^^^ ^/^?0 K ^!^ %^ XÍ5??(i)x ^x ;<o^ /^í)^ ;íg^ ;^o^ >íu'^'..'^o^ /-^o^ ;<f]^ ^R ^K / ^ ti^ %^^ %t %^ ^f fi^w %t W.9fmymymmW.M 'Q n é)ms^m^á ^-á ^4 <*. ^á ^%> ^fe> J^^ áíte X^ ^"mw.m^ 9é^ %^% ^^ %^.W ^ ^(3^ ^i}f^ ^ ^ ^mmmmm^mm k% mmm> u?f )?(!K X6K MK ^m ym ym >w: mx ym yw. ^^^^ jíg ^Q^ ^^ ^^^ í: mk y^ y&>k ym^i^y(^ >cj?f ^cs^ ^ 7^ fí >^^x^ Hií XI

3 ^ ^^)sí!)>^ é^k ^^ M^ )^ ^4 <m^ ^K ^K s<á^ áí^ ^^ #M c^ á ; ^m A W^. X0X 7J2K xír 3?21^ X K /"ÍK >?Í!K y!(^ XíR ^1 ktk X^«( )^K ^4 JK ^4 ^sídžs ^5^ ^M> ^á ^%> ^á ^^^^d^ ^^ <^4 á áfe: )s$k ^^ii MK )š^ ^IK )i'ii ^K WK Wi^ )^^ ^^ )^ )Š^ '^ >^y Wé Má M á ^MáM^M ^á MMWá *MW4Wá á^^^é ife^^á m.^^ w^fm ^^.%^W.9m WW.m^f^ %f ^ W ^x m. J. >#^^^^^?í^ ^'^ xí^ 5? W^.WW 9w. %^ %^ 9m ís5k )SÍ3«4 X^ )sm )^ ^kíli^ )#( ^K ^K Ml^ ^% >SK ám >5fe ^ ák 0á á% ^ "4 ^É Wá w. yi^.^ ^^ MM^. DX ifx ^4 >iík ^«K ^^. ^^i^ ;^ >^^ ^^x >í?^ ^^ '^á ^M ^á áte ^% ^^á Má á ^^sík ;s$4^ )^X ^áo^ )^ )sm ^^K ) K )^ X5K ;#<< XQ^^.^ ^ ^K Jfe ^^ ^ #^»f^mt^^^tmt^^(^^^^^^%^ fotiti ^islk )ím )S^ j^-, ^isk ^^ )^^ >51žC )sm )sífe: >í}i( j^ >^4 ^A ^á ^^ ^i^ t^%i ^ IK fox >L^ W^.^ W. y^w.%^?ix ^%x W. ^0? %f %t ^fív ^ ^4^ ^IM m^p^ ^é^%^%i» <#4 á^i:.«^^4 ^ é% éís JK^^ ^ ^ 5(^^^(5f^^ fp^'4^x ^^ '^i^wm^^^9^-^^^^~ ^.^ ^ > W. ^^fíí? ^f W. ^6^fm W(^m.^%t %^ W.^.^ > ^..^ ^? n^%^. ^m^ ^6f ^>^ 1^ %^ mt%f %w.%< %^W W ^ ^^^éf^ á^ X^^ ^^á ^^ ^%>^ Xíí^ /ÍA Jí^ á^ á^ ^^4 Jfe^ ^ *m fm ^ifi. %t^w %x ^ 5^x* ^-^^^^^ %^^ f^ ^s ^4 M< ^ x(?4 >im xiikc ^x^íí^^íž; )sc;<)ím ^itii^^isíž^mx^^is^á^fe ^^ž W fi^%^ W.W.W ^ %t%t W.W Wm< W. ^ík %9nt 9m*> kk '^K^á ^M^^ ^á ^ ^á^c^á ^4ál> J^& ^?^ á^ Wéá^á WMc "M 'm 9mww fi^ ^t m%f 9^M WW^^. ^íiif ;^f ^#; ^5

4

5 Jednání SNM MORAVSKÝCH v LETECH , S DODATKE/A AKT KORUNOVANÍCH Z LET 1791, Z PROTOKOLÚV A JINÝCH AKT SNMOVNÍCH SESTAVIL RUDOLF DVOÁK. lolá ^J (mji/y BRNÉ TISKEMÍ^MqIr. akciové knihtiskárny. NÁKLADEM /BATICE MORAVSKÉ'

6

7 Pedmluva. Zásady, jimiž jsem se ídil pfi I. díle Snm", zstaly mi i zde vodítkem. I v této knize jsou hlavním obsahem protokoly snmovní. Z Akt korunovaních, které jsou v archive zemském uloženy ve dvou obsáhlých fascikulích, pro obmezenost místa vybral jsem jen kusy nejdležitjší. Šlo mi pedevším o to, aby z nich vysvitl postup jednání stav moravských, jakým zpsobem se mají úastniti korunovace eské za císav a králv Leopolda II., Františka II. a Ferdinanda V. Pp. prof. Fr. Ry páko vi a dra. Frant. Suj ano vi optn dkuji, že se podjah namáhavé práce peísti rukopis a opraviti jej po stránce stilistické. V Brn, v ervnu Rudolf Dvoák.

8

9 z akt snémoviiich Protokol snmovni schze z 16. íjna 1835 za pedsednictví Aloisa hrabte JJgarte. Postulata tena a pijata s obvyklým dodatkem.^) Prelát kláštera sv. Tomáše Cyril Napp zvolen na dalších 6 let do zemského výboru za stav duchovenský. Brnnské kapitule na poízení nákladu na smutení slavnosti za píinou úmrtí císae Františka I. povolen stavovský píspvek 300 zl., jako bylo již za Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II. Poukázáno však na to, aby stavm pi takových slavnostech bylo vždy urité místo v lavicích vyhrazeno. 2. Direktorovi stavovské akademie v Olomouci, Vincenci hr. Vettrovi, jehož úad jest jen estný a bezplatný, na poizování kanceláských vydání po návrhu zemského výboru povolen roní píspvek fioo zl. konv. mny a pedloží se nejvyššímu schválení. 3. Povolen píspvek na umístní krajských úad 643 zl. 20 kr. konvenní mny a zl. 3lV8 kr. vídeské mny. 4. Mužskému dobroinnému spolku brnnskému na r pro stoupající drahotu povoleno k dosavadním 2000 zl. dalších 500 zl. a pedloží se nejvyššímu schválení. že 5. J. V. poznamenalo kabinetnim listem z 18. kvtna 1835, konání postulátních snm na Morav v íjnu jakožto píliš pozdní má v záptí, že vypisování dan za nejbližší správní rok. poínající 1. listopadem, musí se obyejn zahajovati již ped snmem, i táže se, zda by se tyto snmy nemohly díve konati. 1) Srv. Snm mor. díl I., str. 201 násl.

10 Zemský výbor navrhl konání snm v msíci kvtnu každého roku. a to z dvod: a) že berní ástka za listopad jakožto první msíc nového roku správního musí býti odvedena již v msíci íjnu naped zemským výbrím úadm, tedy b) vybírání se strany berních výbrí má se díti již v m- síci záí; c) jest také vymínno, že operáty o vybíráni berní mají do msíce záí vycházeti hotové, konen d) na spracování tchto operátv a na dodávání jich všemi úady až po úady berní výbrí dle výpotu útárny jest potebí asi 3 rasícv a 10 dní. S tímto mínním souhlasili stavové úpln a zmocnili zemský výbor, aby jejich jménem ustanovil druhou polovici msíce kvtna, ponvadž v první polovici se scházejí spolky na chov ovcí, koná se valná hromada hospodáské spolenosti i jiné hospodáské porady. 6. Smrtí Františka Xav. Dreschra uprázdnné místo stavovského dvorského agenta ve Vídni obsazeno novou volbou Josefa Sonnleithner a, c. k. dolnorakouského vládního rady a dvorního agenta. 7. Expeditorovi Brnner Stánd. Zeitung" Leopoldu Siedlerovi povolen na návrh a pímluvu zemského výboru osobní pídavek roních 100 zl. konvenní mince, a pedloží se na nejvyšší schválení; stavovskému koncipistovi Ignáci Mhlbeckovi remunerace za správní rok 1835 o 200 zl. z rozpotené summy 500 zl. 8. Císa František I, ustanovil, že brnnské bašty a kolišt mají býti zbaveny pedmt tam nepatících a vnovány spoleenské zábav jakožto veejné procházky. Avšak nezbytný a znaný náklad na to zavdal podnt, že vydáno bylo provolání ke všem obyvatelm Moravy a Slezska, aby na pisplo dobrovolnými dary, a tudy také stavové vyzváni moravsko-slezským zemským presidiem, zdah by na sady k okrášlení Brna nechth povoliti penžitý píspvek navždy, pak na zachovávání roní paušální obnos z domestikálního fondu. V návrhu zemského výboru uvedeny pedevším všechn} ohledy, na které již presidium zemské upozornilo, že totiž stavové povždy pi zakládání veejných, spoleenské zábav vnovaných

11 : míst, zejména pi Františkov a dílem i pi Lužánkách, pomáhali velkomysln a zabezpeili další trvání tchto podnik, mimo to pak že se naskytuje píležitost, vyplniti pání zesnulého, vele milovaného panovníka. Podle toho stavové se usnesh, a) na okrašlovací práce jednou provždy s výminkou nejvyššího schválení povoliti píspvek 3000 zl. konvenní mince, b) eo však se týe roního paušálu na zachování tchto sad, stavové míní, ponvadž píjem domestikálního fondu až do koneného nejvyššího zabezpeení náhrady za úbytek obou dchod dan nápojové jest stále ješt skrovný, tedy není záruky, že i pro budoucnost vybude vždy píspvek k tomuto šlechetnému úelu, že ješt není na ase, bráti na sebe trvalý závazek a že prozatím by bylo nejlépe, kdyby tato žádost byla rok co rok obnovována. Ponvadž ostatn stavové jsou pesvdeni, že domestikální fond ve svých píjmech nepoklesne tak, aby musil tuto podporu odmítnouti, uznali aby nemuseli rok co rok u J. V. žádati za propuštní njakého píspvku že by bylo vhodno, vyžádati si od J. V. zmocnní (jako jest tomu u dobroinného mužského spolku brnnského) na udržování tchto okrašlovacích sad roní paušální ástku, která by nepesahovala 1000 zl. konvenní mince, s výminkou, že domestikálni fond beze škody stavovského hospodáství a všech jemu píslušných systemisovaných závazk, bude tento výdaj moci hraditi. 9. Po smrti nejvyššího zemského písae Volfganga rytíe Mannera jmenován druhým c. k. snmovním komisaem písedící zemského výboru Jan rytí Welzenstein a bylo mu za tyto funkce za dv léta povoleno z kamerálního fondu 7G5 zl. 16 kr. konvenni mince. Ponvadž však rytí Welzenstein po ten as zastával místo nejvyššího písae zemského, tedy požádal za interkalare z domestikálního fondu o 918 zl. 20 kr. konvenní mince. Avšak c. k. dvorská kancelá žádala od nho piznání a) zdah a jaké výlohy ml ze zastupování nejvyššího zemského písae? b) jaký výtžek poskytovaly mu obvyklé knížeky snmovní? c) zdali tímto výtžkem nebyl odškodnn za výlohy pi zastupování nejvyššího písae zemského? 1*

12 ; 4 Žadatel dokázal ad a) že požitek z domestikálniho fondu byl nejvyššímu písai zemskému vyplácen, bez ohledu na výdaje s tím spojené, že tedy takové po<lrobné vykazování jeho se týkati nemže ad b) že výtžek z knížeek snmovních jest nahodilý a že celkovou summu jeho nemže uriti; ad c) že mže pouze udati, že jeho funkce jako nejvyššího písae zemského byly spojeny s výdaji a že nco pijal ze knížeky snmovní. Ponvadž však nejvyšší úad tímto povrchním udáním se nespokojil a naléhal na podrobné vytení hoejších dotazník, jehož Welzenstein nemohl podati, podal tento prosbu snmu, aby mu stavové pomohli k dosažení tohoto interkalare 918 zl. 20 kr. I bylo u J. V. ádnou cestou zakroeno, že tento požitek pro nejvyššího písae zemského jest vydání rozpotené a rok co rok se vracející a že by stav nebylo dstojno, tžiti z nahodilé okolnosti, že žadatel nemže pesn podati žádaných doklad. 10. Ve snmovní schzi z 16. ijna 1833 stavové prohlásili, že chtjí na udržování brnnských Lužánek platiti pouze onen roní píspvek 300 zl., ku kterému se usnesením z 24. záí 1806 zavázali. Na to ohlášeno jim nejvyšším rozhodnutím J. V. z 4. ervna t. r. : Jest mou vli, aby brnnské Lužánky i na dále dle naízeni zesnulého císae Josefa II. a dle pozdjšího rozhodnuti, zachovány byly jako zábavné místo pro tamjší obecenstvo na veejný náklad, šetrn sice, ale beze škody úelu. Má tedy zstati pi nkdejším rozvržení udržovacího nákladu ^/g na kamerále a Vg ^^ moravský stavovský íond domestikální, i má se v dorozumní s dvorní komorou uiniti náležité opatení, že po dkladném prozkoumání rubrik výdajných i píjmových má býti uren potebný náklad na zachovávání Lužánek, zaznamenán nejpimenjší zpsob hospodaení a zárove ustanoveno, komu pro budoucnost má zde býti sven dozor. Vzhledem k budoucímu udržování a správ brnnských Lužánek, jež má nastati poátkem vojenského roku 1836, bylo královskému guberniu naízeno, aby spolenou komisí, do níž by se pibrali stavové, komorní správa, pohcejní editelství, brnnský magistrát a provinciální státní útárna, jak v píin potebného

13 roního nákladu, tak i zpsobu hospodaeni, dozoru atd, byl pedložen výsledek zvláštním dobrozdáním. Písedícímu zemského výboru, hrabti Františku Troyerovi, jmenovanému stavovským komisaem, dána byla instrukce, aby podal se strany stav návrh ku pevzetí Lužánek, ponvadž to jednak jeví se pimeným stavovskému dstojenství a oni bez toho již podobný ústav, totiž Františkov, spravují, jednak pistupuje také dležitá okolnost, že na Františkov již jest zahradník, jehož by se ásten v Lužánkách mohlo použiti, a tedy bží pouze o pomocníka, jehož plat jest uhrazen úroky z jistiny 3250 zl, vídeské mny, vnované kdysi od nejvyššího kanclée hrabte Antonína Bedicha Mitrovského. Proto navrhl zemský výbor, aby vzhledem k podmínkám, za kterých stavové by byh ochotni pevzíti správu Lužánek stavovský komisa hrab Troyer ve spolené komisi podal toto prohlášení: Ponvadž stavové a jejich orgán, zemský výbor, v osob J. E. pana zemského hejtmana ctí také náelníka c. k. zemského úadu, tedy také vrchní vedení záležitostí vyplývajících pro zemský výbor ze správy Lužánek má od nho jako zemského hejtmana vycházeti a editel, který by svým asem, po prevzetíschváleném od J, V., ml býti ze stav jmenován, mže v této vlastnosti pouze chefovi stavovské korporace býti podízen, bez poškození dozorího práva, píslušícího královskému guberniu." Tento návrh byl od stav jednosvorn pijat a dle toho bylo potebné zaízeno. H. Dekretem dvorské kanceláe z 24. záí 1827 vyzván zemský výbor, aby se vyjádil, zdali moravští stavové jsou ochotni, 6 moravským stavovským výbrím a 6 kontrolorm vzhledem k vážným okolnostem povoliti zvýšení platu z fondu domestikálního. Tato ochota byla vyslovena v sezení ze dne 19. íjna 1830, a) ponvadž se práce od roku 1808, kdy byl status upraven, více než zdvojnásobily, b) jest vtší manipulace s penzi a jsou rozliné valuty, Me snadno docházejí padlané listy výmnné a anticipaní, ímž roste nebezpeí a zodpovdnost, c) ztratili remuneraci z fondu dan nápojové a za vybírání dan tídní a osobní, ímž píjem jejich znan jest obmezen.

14 Ponvadž tedy komorní erár, který tmto úedníkm krajské pokladny znané rozmnožení prací a zodpovdnosti uvalil, mimo oekávání zamítl jejich prosbu za zvýšení platu, stavové jsou ochotni z domestikálního fondu vypláceti výbrím po 200 zl. konvenní mince a kontrolorm po 100 zl. jakožto pídavek roní, ale s výminkou, že toto zvýšení má teprve tehda nabýti platnosti, až stavm trvale bude zabezpeena náhrada za úbytek píjm z obou daní nápojových. Ponvadž však zemský výbor na to poukázal, že žadatelé již po 4 léta marn usilují o toto zlepšení, dále že domestikální fond mže hraditi ono zvýšení 1200 zl. pro výbrí a 600 zl. pro kontrolory, beze škody ostatních upravených závazk, byl zemský výbor zmocnn pevzíti ihned tento výdaj s výminkou nejvyššího schválení. 12. Již císaovna Marie Terezie poukázala na potebu, aby poddaní byli sproštni tžkého bemene ubytování vojska zizováním kasáren a založila v tomto úmyslu fond pro d- stojnické byty a kasárny (pod spoleným názvem zemského ubytovacího fondu Landesbequartierungsfond), k nmuž všechna msta i msteka i s pedmstími mla vyšeteným podílem pispívati a jehož úelem bylo zakupovati kasárny a obcím neb soukromníkm, kteí již vojenské kasárny neb jiné podobné budovy^) vystavli, pimený roní úrok vypláceti, budovy v dobrém stavu udržovati a vbec všech pebytkv a úspor užívati ku zizování kasáren pro pchotu a jízdu, aby netoliko msta a m- steka, nýbrž i venkov ml v tomto dobrodiní úastenství. Císa (dle dvorského dekretu z 21. ledna 1825) nejvyšším rozhodnutím zrušil zmínné píspvky na vojenské ubytování a naídil, aby od vojenského roku 1826 náklad na to hrazen byl z vojenského eráru. Jmní tohoto zemského ubytovacího fondu iní ve slosovacích starých obligacích, v jistinách aktivních: a) fond pro ubytování dstojník zl. b) fond kasárenský zl. úhrnem zl. c) nevybrané úroky od roku 1829 do konce íjna zl ^) Nazvané ve zpráv této Quasikasernen". Pozn. vyd.

15 7 d) na hotovosti zl. Akoliv o koneném užití tohoto fondu nejvyšší rozhodnutí teprve se oekává, pece dekretem dvorské kanceláe z 12. kvtna 1834 došlo zemského výboru naízení, aby všechny tyto jistiny a hotovosti odevzdal brnnské provinciální komorní pokladn. Zemský výbor se domníval, že jest mu naped vyžádati si mínní stavv a jim celý stav vcí uvésti na vdomost. I bylo pedevším hstinn dokázáno, že, je-li e o restituci úspor, tuto spíše mohou oni reklamovati, kteí píspvkem jsou povinni, ježto ani komorní ani vojenský erár nemže na n míti platného právního nároku. Dále bylo od roku 1819, kdy píjmy zemského ubytovacího fondu již nestaily a nezbývalo než jeho aktivní obligace prodávati, vzato z tak zvaného Schlafkreutzer fondu" zl. 3Y2 kr. vídeské mince, z ehož úroky zl. 23 V4 kr. vídeské mince, dohromady zl. 26^/4 kr., což jest nepopíratelným požadavkem Schlafkreutzerfondu'\ Mla by se tedy zbývající ástka zl. 33 V4 kr. rozdliti mstm a m- stekm, jež kdysi píspvkem byly povinny, což však není radno, ponvadž dle rozpotu pipadlo by na hlavní msto Brno jakožto nejvtší a nejznanjší jen 6560 zl. 3 kr. a na ostatní jen zcela nepatrné summy, ímž by toto znané jmní bylo úpln roztíštno a jednotlivému poplatníku by se pranic nepomohlo, nehled k okolnosti, že pro asté zmny majetku by se dostalo do cizích rukou. I lze spíše tímto majetkem dosáhnouti cíle mnohem ušlechtilejšího, který by ml pro zemi dalekosáhlé následky. Jak již podoteno, jsou pebytky ureny na nakupování a zizování kasáren pro pchotu i jízdu. Ve vtších mstech jest již^ mnohostrann o ubytování pchoty v kasárnách postaráno, ale k úlev rolníkov ješt se nic nestalo na prospch kasáren jizdeckých. V tom záleží nejhorší tíse, ježto majetkové síly rolník vždy dodateným ubytováním se vyerpávají a celé obce tém na mizinu se uvádjí, pi emž jest ten nepomr, že jednotlivé osady tomuto bemenu tém podléhají a tímto závazkem pravá cena jejich majetku znan se snižuje, kdežto obce sousední jsou od nho osvobozeny. Také nelze v oddlení jízdy, rozloženém porznu v nkolika obcích zachovati vojenskou káze a poádek tou mrou, jako v kasárn.

16 s Také dlužno uvážiti, že lze ihned voln naložiti s úroky, do konce íjna 1835 nevybranými, v summ., zl. v. ra. a s hotovostí pokladní v summ vl. v. m. a také jistiny zemského fondu ubytovacího, budou-li jednou všechny slosovány, poskytnou roních úrok zl. k. m. a se I prosí stavové, aby J. V. svolilo, I. aby jistiny tohoto zemského ubytovacího fondu i s úroky zbytkem pokladní hotovosti byly ponechány stavm jakožto stálý fond se závazkem, že z nho ponenáhlu zídí pro jízdné pluky, na Morav ustanovené, v uritých ubytovacích okresích potebné kasárny a tyto v dobrém stavu budou udržovati. II. aby další podmínky tohoto zízení byly spolenou komisí projednány od moravsko-slezského gubernia, c. k. generálního velitelství o od stavv. 13. O koupi neb stavb stavovského domu zemského v Brn. Již dávno se pociuje, jak obmezen jsou umístny stavovské úady v c. k. dom dikasteriálním. Avšak od pevzetí provisoria dan pozemkové, jimž se práce tak velice rozmnožily a pro které zvlášt u zemské útái'ny etnjšího úednictva jest potebí, stupovala se nesnáz do té míry, že nyní místnosti naprosto nepostaují poteb služební. Zemský výbor uznal za nutné tento stav vcí pednésti stavm. Stavové nemají ani ohnvzdorného archivu, nejdležitjší, ano nenahraditelná akta jsou z nouze umístna ve vlhkých sklepích, kdež patrn ztyí a a za krátko budou neupotebitelnými ; stavovská registratura mže sotva pojati bžná akta, u zemské hlavní pokladny není spojení s likvidaturou, kterého je pece tak nutn potebí, u zemské útárny pak není ani již dosti místa, aby jen stoly pracujících osob byly umístny. Pro konceptní úednictvo není kanceláe, a pro písedící výboru není již nejmenšího místeka, kde by nahlíželi v pedbžná akta anebo mezi sebou o potebné se dorozumívali ; konen od pevzetí provisoria dan pozemkové nastala poteba, na úkor pravidelného úedního jednání, najati v dom soukromém, od úadu velmi vzdáleném, místnosti pro obsáhlá akta, kde není ani jistoty proti nebezpeí ohn a všeliká pehhdka jest úpln nemožnou. Ponvadž stavové mají v Brn zemský dm zcela vlastním nákladem vystavný, který roku 1784 z naízení císae Josefa II.

17 : 9 penechán byl navrhl zemský výbor k zatímnému užívání vojenské oekonomické komisi, a) ponvadž státní správa tohoto domu, jehož k jiným úelm potebuje, tak honem nevydá, budiž stavm za ztrátu tohoto požitku z komorního eráru vyplácena roní úroková náhrada, za kterou by pak si mohli potebné místnosti najati; b) starý zemský dm, který stavbou i opravami od r vyžádal si již nákladu zl. 17 kr., budiž státu postoupen za mírnou cenu zl, konvenní mince a stavm bezplatn pficeno pimené místo stavební, kde by nejen nový dm zídili, nýbrž i moravsko-slezský královský zemský soud, který vzhledem k potebným místnostem i s úady pomocnými rovnž jest ve stavu nuzném, za laciný nájem pijali a zcela vhodn umístili. Tyto návrhy potkaly se i u dvorní kanceláe i u dvorské komory s neúspchem. Ponvadž pomoc jest nezbytná, stavové navrhli opatení, které nikterak neobmezuje jejich právního nároku na starý zemský dm, na druhé stran však, teba s velikou obtí, na vždy vypomže tomuto nedostatku a zárove stavm i jejich potomkm založí trvalý památník. I. Stavové prohlašují J. Vu., že dle nejvyššího rozhodnutí z 22. dubna 1791 vyhrazují si zabezpeené jim právo vlastnické, po pípad náhradu v píin starého stavovského domu zemského, jenž byl penechán c. k. vojenské oekonomické komisi k zatímnímu užívání, a že si nedají vzíti, aby je ješt zvlášt se vším drazem provedli, nicmén II. že si vyprošují od J. V. povolení, aby na vlastní útraty (které budou doloženy) koupili si neb nov vystavli vlastní dm. Ponvadž však se má všem nesnázím v umístní stavovských úad vypomoci, má k tomuto povoleni býti výslovn dodáno, že stavové nikdy a žádným zpsobem nemohou a nesmjí k tomu býti pidržováni, aby do svého domu pijímali jiný jakýkoli zempanský úad anebo místnosti odstupovali, nýbrž že tento dm pro všechny asy zstane jim jako neobmezený a nedotknutelný majetek vyhrazen. K úhrad jsou: elokované kapitály reservní pokladny zl. k. m., hotovost zl.

18 - 10 a vídeské mince t j zl. k. m. zálohy k úprav Dyje, jež plynou do pokladny reparticemi zl. úhrnem zl. k. m. Z toho koup nebo staa'ba stavovského domu by vyžadovala asi zl, z oné plynoucí summy pak zl. a ukládáním pimené ásti roních bžných domestikálních pebytk (jež se odhadují asi na zl. konvenní mince), by se utvoil umoovací fond k ponenáhlé úhrad zmínné výdajné jistiny. Jakmile dojde nejvyššího schválení, bude nejnaléhavjší starostí zemského výboru, aby zahájil potebná jednáni a podal pimené návrhy. 14. Stížnost v píin provozování práva p ropinaní ho. Na konci schze shromáždní stavové projevih pání, aby pro budoucnost o všech pedmtech ve snme projednaných a usnesených, o kterých se zavádí nové šetení anebo o nichž se vyžaduje nejvyššího rozhodnutí, v nejbližším sezení se výsledek oznámil a požádali zemského hejtmana, aby je o tom zpravil, naež tento dal ujištní, že se tomuto páni vyhoví. Ostatn na poátku sezení všem lenm se doruuje seznam všech pedmt, týkajících se dílem poádku jednacího. dílem vzatých prost na vdomost. Jsou to zejména: 1. Nejvyšší rozhodnutí z 29. listopadu 1834 o jmenováni horno-rakouského vládního presidenta Aloisa hrabte Ugarte guvernérem moravsko-slezským a zemským hejtmanem moravským. 2. Nejvyšší rozhodnutí z 11. hstopadu 1834: kníže Golloredo- Mannsfeld jmenován prvním nejvyšším hofmistrem a hrab Petr Gos nejvyšším maršálkem. 3. Nejvyšším rozhodnutím z 28. listopadu 1834 povoluje se píspvek dobroinnému spolku mimo dosavadních K 2000 ješt 500 zl. vídeské mince. 4. Nejvyšším rozhodnutím z 12. ledna 1835 potvrzuje se volba Jana rytíe Welzensteina, Ferdinanda rytíe Linharta a brnnského purkmistra Jana Ritschla za písedící zemského výboru. 5. Nejvyšším rozhodnutím z 9. února 1835 povoluje se žádané od stav ^) vydáni úplných kopií katastrálních map a par- ') Usnesením snmovním z 16. íjna 1834.

19 : 11 celaních protokolv až do úplného jich dohotoveni. Poznamenává se, že jest stavm volno v jednotlivých pípadech, kde tito poti^ebuji vysvtlení k úednímu jednáni, skrze zemský úad nahlédnouti do operát v archivu uložených anebo si odtud výpisy poizovati. 6. Nejvyšší rozhodnutí z 8. dubna 1835, jímž císa Ferdinand I. vzal si za heslo slova Recta tueri". 7. Nejvyšší rozhodnuti z 4. ervna 1835, že jest vlí J. V., aby brnnské Lužánky i nadále, dle naízeni císae Josefa II. byly obveselujícím místem pro zdejší obecenstvo na veejné útraty a má tedy zstati pi dosavadním rozvrženi nákladu Vg ^^ kamerale a % ^^ moravský fond domestikální. 8. Nejvyšší rozhodnutí z 20. ervna 1835 na prosbu moravských stavv, aby k rozkouskování poddanských pozemk byl podmínkou oznaen bezprostední souhlas vrchnostenský Ponvadž vyhovním této žádosti moravských stav otáslo by se základy veškeré politické správní soustavy a ostatn každému pánu jest volno, aby v píin zastoupeni vrchnostenských zájm své úedníky pimen pouil, je v jejich jednání vázal a kdyby proti instrukci jednali, je ze služby propustil: nemže se této prosb vyhovti." 2. Protokol o mimoádné schzi snmovní s 2. a 3. kvtna 1836 za pedsednictví Aloisa hrahte Ugarte. Do snmu na svou žádost byl uveden hrab St. Genois, majitel Paskova, Hradišt a nkolika jiných moravských panství. Potom jednáno o vypravení deputace moravských stav ku korunování a ddinému holdování císae Ferdinanda v Praze. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. ledna položeno ddiné holdováni a korunováni v Praze do první polovice zái t. r. Moravští stavové mají zvoliti deputaci, která se má do Prahy odebrati, aby tam složila slavnostní holdovaci písahu. Tato zpráva naplnila stavy nejvroucnjší radosti. Ubezpeeni nezlomné vrnosti, nejuctivjší dtinné píchylnosti k milovanému mocnái i k jeho jasnému domu, bezpodmínené poslušnosti a neúnavné horlivosti,

20 : : H aby pi každé píležitosti naznaeným nejvroucnjším páním dle sil vyhovli: to byl výraz jejich istého smýšlení pravé obanské vrnosti, kterou tato zem odjakživa osvdovala. Pikroeno k volb a od shromáždných 37 votant, vtšinou byli zvoleni ze stavu duchovního : Jan Baptist Peteany, rytí Steinberk, 17 hlasy, Gyrill Frant. Napp, prelát kláštera u sv. Tomáše na Starém Brn, 26 hlasy. ze stavu panského : Jeho Excellence František hrab Žerotín, 29 hlasy, Josef hrab Schaafgotsche, ze stavu rytíského : Antonín rytí Tersch, 18 hlasy, Jan rytí Paburg, 30 hlasy, 24 hlasy, ze stavu mšanského : purkmistrové : olomoucký 31 hlasy a brnnský 36 hlasy. Stavové potom vznesli na zemského hejtmana prosbu a) aby doprovodil ke stupm trnu ubezpeeni jejich nezlomné vrnosti a píchylnosti, b) vymohl potvrzení této volby deputovaných, c) aby pi každé píležitosti vyslovoval velé pání vrn nejposlušnjších stavv, aby J. V. za píležitosti této cesty do Prahy oblažil také zemi moravskou a msto Brno svou nejvyšší pítomností, d) ponvadž vrn osvdené zemi moravské také tentokráte nedostane se vysokého štstí, aby mohla svou holdovací písahu ve svém hlavním mst složiti, nech se od J. V. vymže nejmilostivjší zajištní, že vrn nejposlušnjším stavm se pro tentokráte obnovuje ve vysokých dvorních dekretech z 1. ervence 1791 a z 11. ervence 1792 vyslovené uznání o zachování jejich ádn nabytých výsad a že zvlášt zárove se má naíditi, aby ku píštímu úplnému odstranní všelikých obav o neodvislost vi stavm eským, stavové moravští smli složiti holdovací písahu oddlen hned po eských na vyzvání svého zemského hejtmana a aby mli pednost ped stavy slezskými. Také byl zemský hejtman a snmovní direktor požádán, aby vhodným zpsobem v tchto vcech v}^mohl souhlas dvorské kanceláe: I. Píspvek pro deputovné z fondu domestikálního.

21 13 Akoliv roku 1791 za píležitosti korunovaních slavnosti císae Leopolda II. povoleno bylo dekretem dvorské kanceláe pro zemského hejtmana 6000 zl. k. m. pro deputované duchovního stavu po 2330 zl 4660 zl.,, 6000 zl. panského 3000 zl., rytíského 4660 zl.,, 2330 zl., mšanského 670 zl zl., dohromady zl. k. m., pece vzhledem k tomu, že, dle doslechu, ony slavnostní jízdy nebudou se v nejvtším lesku konati, a na druhé stran domestikální fond dle pedloženého výkazu bžné výdaje dobe mže hraditi, byl uinn návrh, aby vedle nároku na náhradu cestovného sem i tam na ádné z útování, byl pro potebné opateni z domestikálního fondu vyplacen paušál, a to: pro zemského hejtmana 5000 zl. k. m., pro deputované duchovního stavu po 1500 zl, zl. panského 2000 zl zl. rytíského 1500 zl zl. mšanského 500 zl zl. Avšak stavové musili by výslovn poznamenati, že tento návrh iní se jen v tom pípad, nebudou-li se pi slavnostním korunovacím aktu konati jízdy stavu panského o 6 koních, duchovenského a rytíského stavu o 4 koních; kdyby však tomu tak bylo, musilo by nejnaléhavji na tom setrvati, aby tytéž ástky které povoleny byly roku 1791 úhrnem zl. konvenni mince také tentokráte byly zachovány, ježto nastala vtší drahota všech požadavkv od roku Tato okolnost a beztoho velmi mírné stanovení paušálu, kdyby ony jízdy se nekonaly, iní dále nezbytn dležitýjn pedstaviti nejvyšším úadm co nejdtklivji, aby aspo tyto položky neztenené byly povoleny, ježto by jinak prost nebylo možno, zachovati dstojnou representaci zem moravské pi tak slavné píležitosti a ujiti kompromitování, jež by moravských stav, vynikajících tak vrným smýšlením, musilo se neobyejn bolestn dotknouti. Pro mnohonásobnou službu, kterou taková deputace vyžaduje, jest teba, aby ji provázel stavovský sekretá i budtež mu vedle normálních diet povoleny výdaje na cestu a ubytováni, jakož i na všechny ve služb bžné útraty, které budtež potom náležit zútovány.

22 14 II. Bezplatný byt pro deputaci moravských stav v Praze. Po této stránce dlužno se tak zachovati, jako roku 1791 a v píin bezplatného poskytnuti pisteší pro stavovskou deputaci i se služebnictvem, pak pidlení potebných stáji a i s kolnami, nech zemský hejtman laskav vhodným zpsobem psobí k tomu, aby první podnt dán byl od presidia dvorské kanceláe tak, aby nejvyšší zemský purkrabí eský dostal vyšší pokyn a vyšetil tyto bezplatné byty a pak o bližších podrobnostech se dorozuml písemn s moravským zemským hejtmanem. III. Ponvadž se moravští stavové kojí oprávnnou nadjí, že JJ. VV. oblaži svou návštvou vrnou zemi moravskou a njaký as v Brn pobudou, byly by jak slavnostní pijetí na zemských hranicích, slavnosti za pobytu, tak i prvod pi nejvyšším odjezdu s výdaji nevyhnuteln spojeny, naež se již nyní pi dob ponenáhlu se blížící musí pomýšleti. Zmínný výkaz pokladní hotovosti fondu domestikálniho podává uspokojivé pesvdení, že pibližn navržený paušální obnos zl. konvenní mince snadno bude moci býti uhrazen; k tomu se druží podstatný ohled, že první objevení se vele milovaného zempána v zemi dlužno dstojným zpsobem oslaviti, tyto útraty však u pirovnání s onmi, které by se sbhly, kdyby holdování mlo se konati v Brn, jeví se velmi nepatrnými. Nech se tedy zemský hejtman a snmovní direktor u nejvyššího úadu pimluví, aby zmínná summa zl. se smla prozatím z domestikálniho fondu vylouiti a v patrnosti zachovati. Jaké slavnosti za nejvyššího pobytu by se mly konati, aby JJ. VV. pobyt v Brn se co možná zpíjemnil, budiž ponecháno uznání a moudrému vedení zemského hejtmana ; nech se toliko prozatím stanoví, aby JJ. VV. od zvlášt k tomu volené deputace pi nejvyšším píchodu na zemských hranicích byla slavnostn pijata a rovnž pi odjezdu až tam doprovozena; zmínným deputovaným by píslušelo právo náhrady diet a cestovného. Konen bylo ješt ureno, že deputaci zvolené k slavnostnímu korunovanímu a holdovacímu aktu v Praze má se naíditi, aby o tomto pro budoucnost dležitém výkonu, jakož i o všech ostatních událostech, slavnostech a šetených obadnostech vedla

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Vyvšeno: 2.12. 2005 Sejmuto: 21.12.2005 Obecn závazná vyhláška Msta Jindichv Hradec. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Jindichv Hradec vydalo dne 23.11.2005 podle ust. 14, odst. 2 zákona.565/1990

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 93. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 6. 10. 2014 v kancelái

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 30.04.2007 Usnesení. 451 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2007. Usnesení. 452 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru pronájmu a budoucího prodeje

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více