Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory"

Transkript

1 Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 filozofie ; hermeneutika ; hlubinná psychologie ; Jung, Carl Gustav, Kniha zprostedkovává základní témata Jungova díla z filosofické perspektivy a s drazem na jejich filosofický obsah a kontext. Napomáhá novému filosofickému chápání hlubinné psychologie jako celku, doposud asto jednostrann formovanému výhradn reflexí díla Sigmunda Freuda a klasické psychoanalýzy. 2. Doba Ježíše Nazaretského : historicko-teologický úvod do Nového zákona / Mireia Ryšková Praha : Karolinum, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 historiografie ; djiny starovku ; judaismus ; kesanství ; teologie ; náboženství ; kultura ; politika ; Ježíš Kristus ; Palestina ; Nový zákon Kniha pináší vhled do prostedí a okolností, v nichž žil a psobil Ježíš Nazaretský. Je však vnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, psobením, smrtí a zmrtvýchvstáním, nýbrž poskytuje i širší pohled na pedchozí djiny a následné dní.

2 3. Dvacáté století o sob : výbor z úedních listin, záznam, smluv a dohod, deklarací, projev, úvah, dopis, vzpomínek a pamtí / Robert Kvaek... [et al.] Liberec : Dialog, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 36762V1 djiny dvacátého století ; kultura ; spolenost ; politika ; století 20 Publikace obsahuje cca 260 historických dokument (nebo jejich dležité ásti), velké množství dobových fotografií a sdlné komentáe. Vynikající zastoupení významných osobností, grafická úprava a pedevším uvážený výbr nejpodstatnjších fakt odzrcadlují vzestupy a pády eské státnosti v pohnutém 20. století. 4. Evropa do roku 1914 : historie v dokumentech / Jan Kvirenc Liberec : Dialog, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 36761V1 djiny ; kultura ; spolenost ; politika ; ekonomika ; Evropa ; významných památek. Ve 334 heslech jsou prostednictvím 600 autentických dokument pedstaveny hlavní události djin politických, náboženských, vojenských i hospodáských, nechybjí sondy do djin kultury a každodenního života. Osobní výpovdi aktér a vzpomínky pamtník se stídají s oficiálními dokumenty, zaazeny jsou profily významných osobností a úvahy soudobých historik. Významnou složkou publikace je obrazový doprovod, který ítá 500 pevážn dobových vyobrazení a fotografií

3 5. Horizonty umní / Petr Wittlich Praha : Karolinum, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výtvarné umní ; djiny umní ; moderní umní národní kultury. Výbor z text pedního eského historika moderního umní poskytuje tenái bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy promn moderního obrazu a sochy. Texty vznikaly bhem posledních padesáti let jako píspvky a recenze a jako studie v souvislosti s významnými výstavami. Hlavní pozornost je vnována eskému umní v jeho živých kontaktech s umním evropským i v otázkách jeho specifik, souvisejících s utváením svtov orientované 6. Kresba a ilustrace : praktický a inspirativní prvodce pro všechny výtvarníky / Peter Gray ; [peklad Tomáš Nmejc] Praha : Svojtka a Co., s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: III 36748V1 kresba ; ilustrace ; výtvarný projev ; výtvarná výchova kresebný styl. Píruka je praktickým kurzem kresby a ilustrace vhodným pro zaáteníky i pokroilé. Najdeme zde jasn rozfázovaná a snadno pochopitelná cviení s ukázkami. Od kresby jednoduchých objekt dojdete k zachycení všech podstatných prvk okolí, lidí a zvíat. Kniha je doplnna více než 1000 názorných ilustrací a je rozlenna tak, aby bylo pi výuce základ kresby postupováno systematicky, a pitom se rozvíjel osobní

4 7. Lector in fabula : role tenáe, aneb, Interpretaní kooperace v narativních textech / Umberto Eco ; [z italského originálu... peložil Zdenk Frýbort] Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 interpretace ; sémiotika ; analýza ; dílo ; literární text ; naratologie Kniha pochází z Ecova vdecky nejproduktivnjšího období, kdy rozvíjí jak obecnou sémiotiku, tak i problematiku interpretace textu a s ní souvisící otázku rolí, kompetencí a ohraniení tenáovy aktivity v rámci rozumní textu. 8. Nástin sociálního vývoje eských zemí / Jana Machaová, Jií Matjek Praha : Karolinum, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sociální djiny ; sociální struktura ; sociální mobilita ; esko ; sociální stratifikace ; sociální proces ; sociální interakce ; sociální skupina ; sociální zmny ; Monografie je moderním zpracováním sociálních djin v jejich širším pojetí. Naznauje místo vývoje spolenosti eských zemí 19. století v kontextu Evropy a sleduje souvislosti industrializace a dalších jev pod jejím vlivem. Zabývá se vývojem populace, sociální stratifikací, velikostí a významem funkních a profesních skupin, tvoících základ vztahové sít horních, stedních a dolních vrstev spolenosti.

5 9. Nekonené, nesmírn obdivuhodné a pekrásné : nová vda evodevo / Sean B. Carroll ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Žáek] Praha : Academia, s., [16] s. barev. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 biologie ; živoich ; genetika ; evoluce ; ontogeneze Klíem k pochopení formy je vývoj, jehož prostednictvím z jednobunného vajíka vzniká složitý živoich, který sestává z mnoha miliard bunk. Pokroky v biologii ontogeneze a v evolun ontogenetické biologii, pezdívané evo-devo, odhalují mnohé o neviditelných genech a uritých jednoduchých pravidlech, která konstruují živoišnou formu a evoluci. Tato kniha líí píbh zmínné nové revoluce evo-devo a jejích vhled do problematiky, jak se živoišná íše vyvíjí. 10. Plánovaná lesbická rodina : klíové aspekty pechodu k rodiovství / Eva Polášková Brno : Masarykova univerzita, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sociologický výzkum ; rodina ; homosexualita ; esko ; rodiovství ; lesbické vztahy rodin. Publikace pibližuje jeden z alternativních rodinných model v souasné spolenosti, rodiny tvoené stejnopohlavním rodiovským párem a jeho dtmi. Teoreticko-pehledová ást práce poskytuje základní vhled do ešené problematiky. Její souástí je i syntéza dostupných poznatk na téma lesbického rodiovství v kontextu aktuálního psychologického poznání. V empirické ásti práce jsou prezentovány výsledky vlastního terénního kvalitativního výzkumu lesbických

6 11. Porozumt dvacátému století / Dan Diner ; [z nmeckého originálu... peložil Pavel Váa] Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny dvacátého století ; politika ; kultura ; století 20 Kniha podává univerzální výklad djinných událostí, které se odehrály ve dvacátém století ( ). Autor nevrší jen nová fakta, ale pedkládá originální interpretace dležitých událostí a odhaluje doposud skryté souvislosti, které spoluvytváely dramatické djinné píbhy. 12. Praha ohrožená : politika, kultura, vzpomínky / Peter Demetz ; peložil Šimon Pellar Praha : Mladá fronta, c s., [8] s. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny dvacátého století ; politika ; kultura ; esko ; Autor se vrací do let nacistické okupace a plasticky prolíná velké djinné události s každodenním životem Pražan.

7 13. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu souasné populace / Libor Flemr a kolektiv Praha : Karolinum, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 životní styl ; sport ; urbanismus ; prostor ; územní plánování ; sportovní zaízení Kniha se zabývá urbanismem ploch využitelných pro aktivní životní styl v R. Pedstavuje souasné trendy v plánování a výstavb sportovních areál a pehledným zpsobem shrnuje ekonomické, manažerské i marketingové pohledy na prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu v eských mstech a obcích. 14. Statistika bez pedchozích znalostí / Stan Gibilisco ; [peklad Zuzana Žižková] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 statistika ; matematika ; pravdpodobnost ; cviení Publikace pístupným jazykem snadno a rychle nauí všemu podstatnému, co potebujeme ze statistiky vdt. Postup usnadní ada praktických píklad a cviení, nechybí souhrnné otázky a rozsáhlé testy, které látku procvií.

8 15. Svoboda a lidská práva : jejich pirozenoprávní základ : esej / Stanislav Sousedík Praha : Vyšehrad, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 lidská práva ; svoboda ; djiny ; náboženství ; kultura Významný eský filosof se ve své knize zabývá jedním ze základních problém sociální filosofie souasnosti, problematikou lidských práv a svobod. Autor vykládá historii ideje lidských práv, piemž její koeny nachází pedevším v židokesanské tradici. Ta v prbhu vývoje novovkého myšlení našla svou nenáboženskou podobu. Autorv draz na její pedchozí vývojové fáze, s nimiž souasnou podobu lidských práv a svobod konfrontuje, pedstavuje dležitý píspvek k rozvíjející se diskusi o tomto tématu. 16. To byla Milada Horáková : ve fotografiích a dokumentech / Zora Dvoáková Praha : Klub Milady Horákové v nakl. Eva, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 36758V1 djiny dvacátého století ; politická moc ; totalita ; biografie ; Horáková, Milada, ; esko ; politická perzekuce Kniha se vnuje nejen životu Milady Horákové, ale pináší také dobové souvislosti, zasazuje její aktivitu do kontextu tehdejší politické situace. Souástí jsou dokumenty a fotografie, které byly nov objeveny v archivu Ministerstva vnitra R.

9 17. Ubavit se k smrti : veejná komunikace ve vku zábavy / Neil Postman ; [peložila Irena Reifová] Praha : Mladá fronta, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 hromadné sdlovací prostedky ; komunikace ; televizní vysílání ; informaní spolenost ; mediální kultura ; masmédia Autor v knize vyjádil svj skeptický pohled na smr vývoje mediální sféry a pedevším na roli televize jako média, které podle nj negativn ovlivnilo veškeré komunikaní formy souasné kultury a zpsoby našeho poznávání svta. 18. Univerzalismus v etice jako problém : k otázkám univerzalismu v nkterých etických koncepcích / Vlastimil Hála Praha : Filosofia, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 etika ; morálka ; hodnota ; filozofie ; univerzalismus Kniha se zamuje na významné djinn-filosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou etiku, Brentanovu školu, Patokovo pojetí duchovního lovka apod., a to vše v souvislosti s postulátem nepodmínné platnosti lidských práv. Z pohledu obecné etické a axiologické problematiky se rovnž zabývá diskurzem probíhajícím v souasné ekologické filosofii.

10 19. Útržky ze zápisníku zemelého pírodovdce / Jan Evangelista Purkyn ; z nmeckého originálu peložili Jaromír Loužil a Tomáš Hermann. O duši Zem a romantické vd / Tomáš Hermann a Václav Cílek (eds) ; ilustrace Kateina Piosová Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 pírodní vdy ; biologie ; filozofie ; píroda ; filozofie pírody Kniha vychází v nov upraveném a úplném pekladu, s poznámkami ze tí století. Pipojený soubor esejí a statí filosofujících pírodovdc a historik pibližuje Purkyv text, a z hlediska souvislostí doby jeho vzniku, nebo inspirací pro naší dobu. 20. Úvod do judaistiky / Günter Stemberger ; [z nmeckého originálu... peložil Štpán Zbytovský] Praha : Vyšehrad, s. :. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: I 33897V1 judaismus ; djiny ; náboženství ; literatura ; judaistika Publikace zamená na studium židovského náboženství, jeho djin a literatury nabízí názorný a jasn uspoádaný základní pehled o oboru, umožující zaáteníkm rychlé proniknutí do disciplíny a pokroilým opakování látky.

11 21. Vda, filosofie, metodologie : sborník k osmdesátým pátým narozeninám Ladislava Tondla / sestavil Adolf Filáek Praha : Filosofia, s. :. -- slovenština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 filozofie ; metodologie ; sémiotika ; etika ; vda ; komunikace ; technika ; metafyzika Publikace vycházející k významnému životnímu jubileu Ladislava Tondla obsahuje devatenáct studií, které rzným zpsobem navazují na vdecká témata široké badatelské innosti jubilanta: od filosofických a metodologických úvah souvisejících s metafyzikou, sémiotikou, etikou až po hodnocení vdy a jejích dsledk, inovaní chování a komunikaní procesy v ée globalizace. 22. Žurnalistika v informaní spolenosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky : promny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky / editorky Barbora Osvaldová a Alice Tejkalová ; [autoi Miloš ermák... et al.] Praha : Karolinum, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 žurnalistika ; informaní spolenost ; Internet ; digitální média Práce obsahuje tináct kapitol, jejímiž autory jsou jak renomovaní odborníci ze sféry teoretických studií médií, tak praktití novinái, kteí se danou problematikou zabývají. Celý soubor je koncipován jako souhrn text. Rznorodost se projevuje napíklad tím, že se zde vedle teoretických text, které bohat erpají ze zahraniních studií, objevují i texty sumarizaní, které tenái poskytují základní orientaci v dané problematice.

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Architektura : lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla / Ondřej Šefců -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, [2012] -- 256 s. --

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více