AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie"

Transkript

1 AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Dtský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem / [Child autism as a model disorder with social deficit] / M. Hrdlika, I. Dudová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 69 In: esko-slovenská pediatrie : asopis eské a Slovenské pediatrické spolenosti - - ISSN [CZ] -- Ro. 62,. 11 (2007), s Krátký popis historie diagnózy dtského autismu. Shrnutí souasných názor na epidemiologii a etiologii dtského autismu. Popis základní psychopatologie poruchy: vznik symptom, narušené sociální interakce, narušené komunikace a hry, omezené, stereotypní chování a zájmy. Navrhovaný diagnostický postup a zdraznní role dtského psychiatra. Základní údaje o prbhu a prognóze dtského autismu. autismus ; dít ; duševní nemoc ; autistický jedinec ; diagnostika ; psychopatologie ; psychiatrie 2. Aktualizace seznamu krajských koordinátor pro oblast autismu : [Updated list of regional coordinators for the problem of autism] /. j / / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy -- eština In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R -- [CZ] -- Ro. 63,. 12 (2007), s. 12. Aktualizovaný seznam koordinátor, kteí poskytují poradenské služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra v R. autismus ; autistický jedinec ; výchovné poradenství ; poradenská služba ; poradenství ; postižený 1

2 3. Resilience v rodinách dtí s autismem / [Resilience in families with autistic children] / Iva Strnadová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Speciální pedagogika : asopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN [CZ] -- Ro. 17,. 4 (2007), s Prezentace výsledk šetení v 18 rodinách dtí s mentálním postižením a autismem ve vku 5 až 17 let. Proces a metodologie šetení. Resilience v rodinách dtí s autismem, pozitivní charakteristiky autistického dítte, problematické aspekty rodiovství tmto dtem. Vliv postižení dítte na rodie. Strategie napomáhající resilienci v rodinách s takto postiženými dtmi. (lánek je souástí výzkumného projektu Psychiatrického centra Praha Analýza stresových a resilientních initel v rodinách dtí žijících s jedním rodiem. Projekt je podpoen Grantovou agenturou R). autismus ; autistický jedinec ; mentáln postižený ; mentální handicap ; rodina ; rodinné prostedí ; rodie ; vztah rodie-dít ; postižený ; psobení ; psychická zátž ; stres ; výzkum ; pomoc 4. Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s poruchou autistického centra / [Possibilities of drama therapeutic intervention to persons with the dysfunction of autistic centre] / Milan Valenta -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Speciální pedagogika : asopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN [CZ] -- Ro. 17,. 4 (2007), s Možnosti využití dramaterapie u osob s autismem, metodika potenciální terapeuticko-edukaní intervence (hry s vizuálním scénáem, zrcadlení). autismus ; autistický jedinec ; postižený ; mentáln postižený ; drama ; terapie ; hra ; dramatická výchova ; dramaterapie 5. íkali mi, že z toho vyroste : [They told me he would get rid of it while growing: a boy with Asperger's syndrome attends mainstream school] / kluk s Aspergerovým syndromem dnes navštvuje normální školu / Marie Tthalová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 3 (2008), s. 9. 2

3 Píbh chlapce s poruchou autistického spektra (tzv. Aspergerv syndrom). Jak se projevuje postižení, možnosti integrace do bžné školy a ešení problém pi výchov v rodin. autismus ; problémové dít ; postižený ; autistický jedinec ; výchovné psobení ; integrace žáka ; základní škola ; vzdlávací možnosti ; vztah rodie-dít ; Aspergerv syndrom 6. Neslyšící a nedoslýchavé dti a autismus / [Deaf and hard-of-hearing children and autism] / Jitka Motejzíková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- Ro. 16,. 3 (2008), s Autismus je vývojové duševní postižení, které se projevuje abnormální sociální interakcí, opakujícími se stereotypními vzorci chování a narušenými komunikaními schopnostmi. Popis nkterých rys a projev autismu u neslyšících dtí a obtíží pi jeho diagnostikování. Praktické píklady rozvíjení komunikace u malých dtí s autismem. autismus ; autistický jedinec ; mentáln postižený ; neslyšící ; sluchov postižený ; dít ; malé dít ; diagnostika ; komunikace ; rozvíjení schopností 7. Didaktické pomcky od Moniky Malatové / [Didactic aids from Monika Malatová] / Monika Malatová ; [Autor interview] Veronika Loušová -- eština In: Mžeš : noviny o svépomoci zdravotn postižených -- ISSN Ro. 16,. 6 (2008), s. 24. Studentka Vysoké školy umlecko prmyslové ve Zlín seznamuje tenáe se svými nápaditými didaktickými pomckami, které v rámci soutže Národní cena za studentský design 2008 vytvoila pro dti postižené autismem. Pomcky pomáhají dtem rozvíjet jejich komunikaci, pedstavivost a sociální integraci. dít ; mentáln postižený ; autismus ; autistický jedinec ; komunikace ; pedstavivost ; sociální integrace ; uební pomcka ; rozvíjení schopností 8. Kolik meloun unesete? / [Communication problems among children with Asperger syndrom] / Lucie Blohlávková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Psychologie dnes -- ISSN Ro. 15,. 1 (2009), s

4 Aspergerv syndrom omezuje dti v oblasti komunikace a ve spoleenském chování. Problémy mají ve školním kolektivu. Sociální dovednosti a s nimi spojené komunikaní problémy se však dají zmírnit v rámci individuálních a skupinových nácvik. Touto problematikou se zabývá sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Stední echy. autismus ; autistický jedinec ; problémové dít ; porucha chování ; sociální dovednost ; mentální handicap ; vztahy mezi vrstevníky ; komunikaní schopnost ; Aspergerv syndrom 9. Používání alternativních a augmentativních komunikaních systém v naší republice pi výchov a vzdlávání dtí, žák a student s komunikaními problémy / [The use of alternative and augmentative communication systems in educating Czech children, pupils and students with communication problems] / Libuše Kubová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 15 In: Speciální pedagogika : asopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN Ro. 18,. 3 (2008), s Pehled komunikaních systém alternativní a augmentativní komunikace, struná charakteristika tchto systém, metoda jejich používání pi vzdlávání tžce zdravotn postižených jedinc. Makaton. Piktogramy. Znak do ei. Výmnný obrázkový komunikaní systém. Facilitovaná komunikace. postižený ; neslyšící ; mentáln postižený ; tžce mentáln postižený ; autismus ; autistický jedinec ; porucha ei ; komunikace ; nonverbální komunikace ; znak ; znaková e ; symbol ; gesto ; komunikaní výchova ; alternativa ; eská republika 10. Dtský autismus : [Child autism: basic manifestations and the importance of early diagnostics] / základní projevy a význam asné diagnostiky / Jana Pejochová, Zuzana Makovská -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X -- Ro. 53,. 1 (2009), s Dtský autismus jako jedna ze závažných forem pervazivních vývojových poruch, které ovlivují postiženého jedince po celý život, a to zvlášt v oblasti sociálních vztah a komunikace. Projevuje se od poátku života a ml by být diagnostikován do tetího roku vku dítte. Dležitost vasného rozpoznání poruchy, aby mohla být zahájena adekvátní výchova. Píznaky autismu. autismus ; raná pée ; dít ; pedškolní vk ; komunikace ; verbální komunikace ; sociální dovednost ; diagnóza ; výchova 4

5 11. Poruchy autistického spektra / [Disorders of autistic spectre] / Olga Opekarová ; [Autor interviev] Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 112,. 27 (2009), s. 7-9, 23. Vyléit autismus u dtí není zatím možné. Je však možné s autistickým díttem dlouhodob pracovat a rozvíjet jeho schopnosti. K této práci je nutné pochopit zdroje chování a jednání dítte. Jedin tehdy, kdy dít s autismem necítí strach a úzkost ze školního prostedí (které mu nerozumí), je práce s ním úinná. Rozhovor na toto téma s pražskou koordinártorkou pée o dti s autismem. Na str. 23 je uveden pehled píznak poruch autistického spektra. autismus ; autistický jedinec ; mentáln postižený ; dít ; žák ; vzdlávání ; subjektivní pohoda ; speciální výuka ; rozvíjení schopností ; pedopsychologie ; názor 12. Vzdlávání žák s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji : [Education of autistic pupils in South Moravian region: implementation of research programme] / realizace výzkumného zámru / Barbora Bazalová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Komenský : asopis pro uitele základní školy -- ISSN Ro. 134,. 2 (2009/2010), s Informace o realizaci výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brn s názvem Specifické poteby žák v kontextu Rámcového vzdlávacího programu pro základní vzdlávání. Výzkum se uskuteuje na základních školách v Jihomoravském kraji a je plánován na období let lánek se zamuje na oblast týkající se vzdlávání dtí s poruchou autistického spektra a možnosti jejich integrace do bžných základních škol. autismus ; autistický jedinec ; dít ; žák ; mentáln postižený ; speciální vzdlávací poteby ; vzdlávání ; integrace žáka ; speciální výuka ; základní škola ; výzkum ; pedagogická fakulta ; Brno ; Jihomoravský kraj ; Nejlepší je obejmout lidi na ulici / [The best thing is to embrace people in the street] / Gabriela Bachárová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 40,. 1 (2010), s

6 Píbh Ríši Makovce, který trpí autismem, dtskou mozkovou obrnou a má i opoždný vývoj ei. Jeho maminka Jana o svém synovi napsala knížku Maminko, nezpívej, která získala první cenu v soutži Vládního výboru pro zdravotn postižené obany. dít ; retardované dít ; handicap ; postižený ; výchova dítte ; autismus ; autistický jedinec ; matka ; mateské chování ; pedopsychologie ; kniha ; mozková obrna 14. Informace MŠMT o pípravném stupni základní školy speciální : [Information of the Ministry of Education on the preparatory stage for special education primary school: No. 6123/ ] /. j. 6123/ / Marta Teplá ; MŠMT -- eština In: Speciální pedagogika : asopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN Ro. 19,. 3 (2009), s Zavedení pípravného stupn základní školy speciální pro dti s tžším mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Legislativa. Školní vzdlávací program. Odpovdi na nejastjší dotazy z terénu. postižený ; tžce mentáln postižený ; kombinovaná vada ; autismus ; autistický jedinec ; vzdlávání ; pípravný roník ; základní škola ; speciální škola ; školní vzdlávací program ; školská legislativa ; školský zákon 15. Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s poruchou autistického spektra / [Possibilities of dramatherapeutic intervention in persons with autism] / Milan Valenta -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Arteterapie : asopis eské arteterapeutické asociace -- ISSN Ro. 2009,. 19 (2009), s Dramaterapie má rozsáhlou klientelu jdoucí napí celou kategorií duševních poruch, avšak pokud by se hledala jediná, pro kterou je dramaterapie kontraindikací, byl by to nejspíš dtský autismus. Hlavními problémy jsou obtížná komunikace, deficit v oblasti sociální interakce, deficit v oblasti mentálních pedstav aj. Autor uvádí specifika metodiky expresivn terapeutické práce s klienty s autismem: je nutno pln využívat vizualizaci, konkretizaci, pevnou a jasnou strukturovanost apod. Sám dramaterapii pi léb této skupiny lidí uplatuje. autismus ; psychoterapie ; drama ; terapie ; komunikace ; interakce ; sociální chování ; nedostatek ; porucha chování ; postižený ; duševn nemocný ; autistický jedinec ; dramaterapie 6

7 16. I lidé s autismem stojí o pátelství / [Autistic people, too, care about friendship] / Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 113,. 30 (2010), s Pokud není autismus spojen s mentálním postižením, pokud se jedná o vysokofunkní autismus, o Aspergerv syndrom, je bžné, že dít mže zvládnout stední školu a ne výjimen školu vysokou. Záleží vždy na tom, jak škola a rodina tmto dtem pomáhají. lánek pedstavuje celorepublikovou organizaci APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem), jejímž posláním je i pomoc autismem postiženým dtem, aby dosáhly maximálního potenciálu. V lánku je ve strunosti uveden pehled a popis nejbžnjších poruch autistického spektra. autismus ; autistický jedinec ; mentáln postižený ; vzdlávání ; dít ; žák ; škola ; rodina ; výchovné psobení ; pomoc ; sdružení ; innost ; APLA ; Aspergerv syndrom 17. Plstoletí školky pro dti s mentálním postižením / [50 years of a Prague kindergarten for mentally handicapped children] / Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN Ro. 17,. 7 (2010), s lánek je vnován výroí založení mateské školy pro mentáln postižené dti Štíbrova v Praze áblicích, která vznikla jako experimentální pokusná tída v roce Legislativní zmny v oblasti pée o postižené dti, které pracovnice školky iniciovaly. Vliv zmny režimu po r možnosti spolupráce se zahraniními odborníky i organizacemi poskytujícími pomoc pi provozu školky (zprostedkoval Výbor dobré vle). Pée, kterou MŠ poskytuje v souasnosti - pée o dti se zdravotním postižením mentálním, tlesným, kombinovaným, autistické dti apod. Tvorba ŠVP v této škole. pedškolní dít ; pedškolní výchova ; mateská škola ; speciální školství ; mentáln postižený ; autismus ; spolupráce ve výchov ; pomoc ; Praha ; výroí 18. Autistické dti mají v Olomouci školku / [Autistic children have their own kindergarten in Olomouc] / Jana Malá ; [Autor interview] Tomáš Kasal -- eština 7

8 In: Mžeš : noviny o svépomoci zdravotn postižených -- ISSN Ro. 18,. 9 (2010), s. 33. Speciální Mateská škola Blanická v Olomouci je jediným školským zaízením v R, které se specializuje na autistické dti. editelka této školy v krátkém rozhovoru pedstavuje její fungování. autismus ; autistický jedinec ; dít ; pedškolní vk ; pedškolní dít ; pedškolní výchova ; mateská škola ; speciální škola ; speciální výuka ; názor ; Olomouc 19. Využití arteterapie u dtí s autismem / [Using art therapy with autistic children] / Vra Zemanová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Arteterapie : asopis eské arteterapeutické asociace -- ISSN Ro. 2010,. 24 (2010), s Autismus jako všepronikající porucha narušuje vývoj dítte do hloubky. asto je provázena dalšími poruchami. Specifika výtvarného projevu u dtí s autismem. Arteterapeutická práce s autistickými dtmi musí být stejn rznorodá, jako je rznorodá klientela. Podstatou je navození pocitu uvolnní, odreagování a relaxace z tvrí innosti. Jeden konkrétní pípad z autoriny praxe. arteterapie ; výtvarná výchova ; psychologie ; psychoterapie ; dít ; handicap ; autismus ; autistický jedinec ; relaxace ; tvrí innosti 20. Skupinové nácviky sociálních dovedností u dtí s Aspergerovým syndromem / [Training social skills in groups with children suffering from the Asperger syndrom] / Lucie Blohlávková -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 114,. 3 (2011), s Aspergerv syndrom (AS), který patí mezi poruchy autistického spektra, je vývojová porucha omezující lovka v oblasti komunikace a sociálního chování. Dít s AS se necítí dobe ve kolektivu, negativn reaguje na zmny, lpí na rituálech, uzavírá se do sebe. Autismus se sice nedá léit, jeho dsledky se ale dají vhodnou terapií zmírnit. lánek seznamuje s inností APLA - Asociací pomáhající lidem s autismem v Praze, která se vnuje nácviku sociálních dovedností u autistických dtí. autismus ; autistický jedinec ; dít ; žák ; sociální chování ; sociální komunikace ; sociální adaptace ; rozvíjení schopností ; cviení ; terapie ; pomoc ; sdružení ; Asociace pomáhající lidem s autismem ; Aspergerv syndrom 8

9 21. Alternativní vzdlávání osob s poruchou autistického spektra / [Alternative education of persons with autistic spectrum disorder] / Jana Srbková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Komenský : asopis pro uitele základní školy -- ISSN Ro. 135,. 3 (leden 2011) (2010/2011), s Autorka pedstavuje ne píliš známou alternativu práce s dtmi s poruchou autistického spektra, Son-Rise program (SRP). Jde o specifický terapeutický a výchovný systém pro domácí (rodinnou) výchovu, který tmto dtem umožuje výrazné zlepšení všech oblastí uení, vývoje, komunikace a schopností. SRP nabízí vysoce efektivní výchovné techniky, strategie a principy pro tvorbu, realizaci a podporu stimulujícího domácího programu. autismus ; autistický jedinec ; dít ; výchova dítte ; výchovný program ; rodinná výchova ; vzdlávání ; uení ; komunikace ; rozvíjení schopností ; rehabilitace ; terapie ; alternativa ; koncepce ; Son-Rise program 22. Jiné odpoledne nabízí všem stejné šance / [Other Afternoon offers equal chances for all] / Kateina Herciková -- eština In: Archa : zpravodaj o výchov a využití volného asu dtí a mládeže -- ISSN Ro. 2010,. 7 (2010), s. 17. Autorka pedstavuje obanské sdružení Máme oteveno? v Praze 2 a jeho nejnovjší program Jiné odpoledne urený pro volnoasové aktivity dtí s mentálním postižením a autismem. Každému dítti (od 5 do 18 let) je vypracován individuální plán s pesným popisem jeho handicapu, který slouží jako manuál pro asistenta. Asistence zahrnuje doprovod dítte a jeho podporu ve vybraných zájmových kroužcích. mentáln postižený ; autismus ; autistický jedinec ; dít ; mládež ; zájmová innost ; volný as ; výchova pro volný as ; mimoškolní výchova ; individuální pístup ; asistent ; obanské sdružení ; program ; výchovný program ; Jiné odpoledne ; Praha ; vk

10 23. Vzdlávací nabídka IPPP R pro 2. pololetí školního roku 2010/2011 / [Offer of education by the Pedagogical-Psychological Counseling Institute for the 2nd half of the school year 2010/2011] / Institut pedagogicko - psychologického poradenství R -- eština In: Pedagogicko-psychologické poradenství [Tištný text] -- ISSN , -- Ro. 2010,. 59 (prosinec 2010) (2010), s. 1-[39] pílohy. Nabídka vzdlávacích program pro 2. pololetí školního roku 2010/2011, které v rámci dalšího vzdlávání nabízí IPPP R školním psychologm, speciálním pedagogm, vychovatelm a dalším zájemcm. Témata: vzdlávání a poradenská práce s nadanými žáky a žáky se speciálními vzdlávacími potebami, diagnostika poruch autistického spektra, výchovné poradenství, prevence rizikového chování, etopedie atd. další vzdlávání uitel ; školní psycholog ; výchovný poradce ; speciální pedagog ; vychovatel ; vzdlávací program ; obsah výuky ; žák ; postižený ; nadaný ; autismus ; speciální vzdlávací poteby ; vzdlávání ; pedagogická diagnostika ; speciální pedagogika ; etopedie ; prevence ; poradenská služba ; psychologická služba Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 11/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 11/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 11/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 3/2012 psychologie

Výbr z nových knih 3/2012 psychologie Výbr z nových knih 3/2012 psychologie 1. Cesty pesažení ega : transpersonální vize / editoi Roger Walsh a Frances Vaughanová ; [peložil Václav Petr] Praha : Triton, 2011 -- 450 s. ;. -- eština. ISBN 978-80-7387-408-7

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e

DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e DÍT ROZVEDENÝCH RODI Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 2 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 8/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více