AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie"

Transkript

1 AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Dtský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem / [Child autism as a model disorder with social deficit] / M. Hrdlika, I. Dudová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 69 In: esko-slovenská pediatrie : asopis eské a Slovenské pediatrické spolenosti - - ISSN [CZ] -- Ro. 62,. 11 (2007), s Krátký popis historie diagnózy dtského autismu. Shrnutí souasných názor na epidemiologii a etiologii dtského autismu. Popis základní psychopatologie poruchy: vznik symptom, narušené sociální interakce, narušené komunikace a hry, omezené, stereotypní chování a zájmy. Navrhovaný diagnostický postup a zdraznní role dtského psychiatra. Základní údaje o prbhu a prognóze dtského autismu. autismus ; dít ; duševní nemoc ; autistický jedinec ; diagnostika ; psychopatologie ; psychiatrie 2. Aktualizace seznamu krajských koordinátor pro oblast autismu : [Updated list of regional coordinators for the problem of autism] /. j / / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy -- eština In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R -- [CZ] -- Ro. 63,. 12 (2007), s. 12. Aktualizovaný seznam koordinátor, kteí poskytují poradenské služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra v R. autismus ; autistický jedinec ; výchovné poradenství ; poradenská služba ; poradenství ; postižený 1

2 3. Resilience v rodinách dtí s autismem / [Resilience in families with autistic children] / Iva Strnadová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Speciální pedagogika : asopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN [CZ] -- Ro. 17,. 4 (2007), s Prezentace výsledk šetení v 18 rodinách dtí s mentálním postižením a autismem ve vku 5 až 17 let. Proces a metodologie šetení. Resilience v rodinách dtí s autismem, pozitivní charakteristiky autistického dítte, problematické aspekty rodiovství tmto dtem. Vliv postižení dítte na rodie. Strategie napomáhající resilienci v rodinách s takto postiženými dtmi. (lánek je souástí výzkumného projektu Psychiatrického centra Praha Analýza stresových a resilientních initel v rodinách dtí žijících s jedním rodiem. Projekt je podpoen Grantovou agenturou R). autismus ; autistický jedinec ; mentáln postižený ; mentální handicap ; rodina ; rodinné prostedí ; rodie ; vztah rodie-dít ; postižený ; psobení ; psychická zátž ; stres ; výzkum ; pomoc 4. Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s poruchou autistického centra / [Possibilities of drama therapeutic intervention to persons with the dysfunction of autistic centre] / Milan Valenta -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Speciální pedagogika : asopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN [CZ] -- Ro. 17,. 4 (2007), s Možnosti využití dramaterapie u osob s autismem, metodika potenciální terapeuticko-edukaní intervence (hry s vizuálním scénáem, zrcadlení). autismus ; autistický jedinec ; postižený ; mentáln postižený ; drama ; terapie ; hra ; dramatická výchova ; dramaterapie 5. íkali mi, že z toho vyroste : [They told me he would get rid of it while growing: a boy with Asperger's syndrome attends mainstream school] / kluk s Aspergerovým syndromem dnes navštvuje normální školu / Marie Tthalová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 3 (2008), s. 9. 2

3 Píbh chlapce s poruchou autistického spektra (tzv. Aspergerv syndrom). Jak se projevuje postižení, možnosti integrace do bžné školy a ešení problém pi výchov v rodin. autismus ; problémové dít ; postižený ; autistický jedinec ; výchovné psobení ; integrace žáka ; základní škola ; vzdlávací možnosti ; vztah rodie-dít ; Aspergerv syndrom 6. Neslyšící a nedoslýchavé dti a autismus / [Deaf and hard-of-hearing children and autism] / Jitka Motejzíková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- Ro. 16,. 3 (2008), s Autismus je vývojové duševní postižení, které se projevuje abnormální sociální interakcí, opakujícími se stereotypními vzorci chování a narušenými komunikaními schopnostmi. Popis nkterých rys a projev autismu u neslyšících dtí a obtíží pi jeho diagnostikování. Praktické píklady rozvíjení komunikace u malých dtí s autismem. autismus ; autistický jedinec ; mentáln postižený ; neslyšící ; sluchov postižený ; dít ; malé dít ; diagnostika ; komunikace ; rozvíjení schopností 7. Didaktické pomcky od Moniky Malatové / [Didactic aids from Monika Malatová] / Monika Malatová ; [Autor interview] Veronika Loušová -- eština In: Mžeš : noviny o svépomoci zdravotn postižených -- ISSN Ro. 16,. 6 (2008), s. 24. Studentka Vysoké školy umlecko prmyslové ve Zlín seznamuje tenáe se svými nápaditými didaktickými pomckami, které v rámci soutže Národní cena za studentský design 2008 vytvoila pro dti postižené autismem. Pomcky pomáhají dtem rozvíjet jejich komunikaci, pedstavivost a sociální integraci. dít ; mentáln postižený ; autismus ; autistický jedinec ; komunikace ; pedstavivost ; sociální integrace ; uební pomcka ; rozvíjení schopností 8. Kolik meloun unesete? / [Communication problems among children with Asperger syndrom] / Lucie Blohlávková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Psychologie dnes -- ISSN Ro. 15,. 1 (2009), s

4 Aspergerv syndrom omezuje dti v oblasti komunikace a ve spoleenském chování. Problémy mají ve školním kolektivu. Sociální dovednosti a s nimi spojené komunikaní problémy se však dají zmírnit v rámci individuálních a skupinových nácvik. Touto problematikou se zabývá sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Stední echy. autismus ; autistický jedinec ; problémové dít ; porucha chování ; sociální dovednost ; mentální handicap ; vztahy mezi vrstevníky ; komunikaní schopnost ; Aspergerv syndrom 9. Používání alternativních a augmentativních komunikaních systém v naší republice pi výchov a vzdlávání dtí, žák a student s komunikaními problémy / [The use of alternative and augmentative communication systems in educating Czech children, pupils and students with communication problems] / Libuše Kubová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 15 In: Speciální pedagogika : asopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN Ro. 18,. 3 (2008), s Pehled komunikaních systém alternativní a augmentativní komunikace, struná charakteristika tchto systém, metoda jejich používání pi vzdlávání tžce zdravotn postižených jedinc. Makaton. Piktogramy. Znak do ei. Výmnný obrázkový komunikaní systém. Facilitovaná komunikace. postižený ; neslyšící ; mentáln postižený ; tžce mentáln postižený ; autismus ; autistický jedinec ; porucha ei ; komunikace ; nonverbální komunikace ; znak ; znaková e ; symbol ; gesto ; komunikaní výchova ; alternativa ; eská republika 10. Dtský autismus : [Child autism: basic manifestations and the importance of early diagnostics] / základní projevy a význam asné diagnostiky / Jana Pejochová, Zuzana Makovská -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X -- Ro. 53,. 1 (2009), s Dtský autismus jako jedna ze závažných forem pervazivních vývojových poruch, které ovlivují postiženého jedince po celý život, a to zvlášt v oblasti sociálních vztah a komunikace. Projevuje se od poátku života a ml by být diagnostikován do tetího roku vku dítte. Dležitost vasného rozpoznání poruchy, aby mohla být zahájena adekvátní výchova. Píznaky autismu. autismus ; raná pée ; dít ; pedškolní vk ; komunikace ; verbální komunikace ; sociální dovednost ; diagnóza ; výchova 4

5 11. Poruchy autistického spektra / [Disorders of autistic spectre] / Olga Opekarová ; [Autor interviev] Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 112,. 27 (2009), s. 7-9, 23. Vyléit autismus u dtí není zatím možné. Je však možné s autistickým díttem dlouhodob pracovat a rozvíjet jeho schopnosti. K této práci je nutné pochopit zdroje chování a jednání dítte. Jedin tehdy, kdy dít s autismem necítí strach a úzkost ze školního prostedí (které mu nerozumí), je práce s ním úinná. Rozhovor na toto téma s pražskou koordinártorkou pée o dti s autismem. Na str. 23 je uveden pehled píznak poruch autistického spektra. autismus ; autistický jedinec ; mentáln postižený ; dít ; žák ; vzdlávání ; subjektivní pohoda ; speciální výuka ; rozvíjení schopností ; pedopsychologie ; názor 12. Vzdlávání žák s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji : [Education of autistic pupils in South Moravian region: implementation of research programme] / realizace výzkumného zámru / Barbora Bazalová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Komenský : asopis pro uitele základní školy -- ISSN Ro. 134,. 2 (2009/2010), s Informace o realizaci výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brn s názvem Specifické poteby žák v kontextu Rámcového vzdlávacího programu pro základní vzdlávání. Výzkum se uskuteuje na základních školách v Jihomoravském kraji a je plánován na období let lánek se zamuje na oblast týkající se vzdlávání dtí s poruchou autistického spektra a možnosti jejich integrace do bžných základních škol. autismus ; autistický jedinec ; dít ; žák ; mentáln postižený ; speciální vzdlávací poteby ; vzdlávání ; integrace žáka ; speciální výuka ; základní škola ; výzkum ; pedagogická fakulta ; Brno ; Jihomoravský kraj ; Nejlepší je obejmout lidi na ulici / [The best thing is to embrace people in the street] / Gabriela Bachárová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 40,. 1 (2010), s

6 Píbh Ríši Makovce, který trpí autismem, dtskou mozkovou obrnou a má i opoždný vývoj ei. Jeho maminka Jana o svém synovi napsala knížku Maminko, nezpívej, která získala první cenu v soutži Vládního výboru pro zdravotn postižené obany. dít ; retardované dít ; handicap ; postižený ; výchova dítte ; autismus ; autistický jedinec ; matka ; mateské chování ; pedopsychologie ; kniha ; mozková obrna 14. Informace MŠMT o pípravném stupni základní školy speciální : [Information of the Ministry of Education on the preparatory stage for special education primary school: No. 6123/ ] /. j. 6123/ / Marta Teplá ; MŠMT -- eština In: Speciální pedagogika : asopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN Ro. 19,. 3 (2009), s Zavedení pípravného stupn základní školy speciální pro dti s tžším mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Legislativa. Školní vzdlávací program. Odpovdi na nejastjší dotazy z terénu. postižený ; tžce mentáln postižený ; kombinovaná vada ; autismus ; autistický jedinec ; vzdlávání ; pípravný roník ; základní škola ; speciální škola ; školní vzdlávací program ; školská legislativa ; školský zákon 15. Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s poruchou autistického spektra / [Possibilities of dramatherapeutic intervention in persons with autism] / Milan Valenta -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Arteterapie : asopis eské arteterapeutické asociace -- ISSN Ro. 2009,. 19 (2009), s Dramaterapie má rozsáhlou klientelu jdoucí napí celou kategorií duševních poruch, avšak pokud by se hledala jediná, pro kterou je dramaterapie kontraindikací, byl by to nejspíš dtský autismus. Hlavními problémy jsou obtížná komunikace, deficit v oblasti sociální interakce, deficit v oblasti mentálních pedstav aj. Autor uvádí specifika metodiky expresivn terapeutické práce s klienty s autismem: je nutno pln využívat vizualizaci, konkretizaci, pevnou a jasnou strukturovanost apod. Sám dramaterapii pi léb této skupiny lidí uplatuje. autismus ; psychoterapie ; drama ; terapie ; komunikace ; interakce ; sociální chování ; nedostatek ; porucha chování ; postižený ; duševn nemocný ; autistický jedinec ; dramaterapie 6

7 16. I lidé s autismem stojí o pátelství / [Autistic people, too, care about friendship] / Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 113,. 30 (2010), s Pokud není autismus spojen s mentálním postižením, pokud se jedná o vysokofunkní autismus, o Aspergerv syndrom, je bžné, že dít mže zvládnout stední školu a ne výjimen školu vysokou. Záleží vždy na tom, jak škola a rodina tmto dtem pomáhají. lánek pedstavuje celorepublikovou organizaci APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem), jejímž posláním je i pomoc autismem postiženým dtem, aby dosáhly maximálního potenciálu. V lánku je ve strunosti uveden pehled a popis nejbžnjších poruch autistického spektra. autismus ; autistický jedinec ; mentáln postižený ; vzdlávání ; dít ; žák ; škola ; rodina ; výchovné psobení ; pomoc ; sdružení ; innost ; APLA ; Aspergerv syndrom 17. Plstoletí školky pro dti s mentálním postižením / [50 years of a Prague kindergarten for mentally handicapped children] / Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN Ro. 17,. 7 (2010), s lánek je vnován výroí založení mateské školy pro mentáln postižené dti Štíbrova v Praze áblicích, která vznikla jako experimentální pokusná tída v roce Legislativní zmny v oblasti pée o postižené dti, které pracovnice školky iniciovaly. Vliv zmny režimu po r možnosti spolupráce se zahraniními odborníky i organizacemi poskytujícími pomoc pi provozu školky (zprostedkoval Výbor dobré vle). Pée, kterou MŠ poskytuje v souasnosti - pée o dti se zdravotním postižením mentálním, tlesným, kombinovaným, autistické dti apod. Tvorba ŠVP v této škole. pedškolní dít ; pedškolní výchova ; mateská škola ; speciální školství ; mentáln postižený ; autismus ; spolupráce ve výchov ; pomoc ; Praha ; výroí 18. Autistické dti mají v Olomouci školku / [Autistic children have their own kindergarten in Olomouc] / Jana Malá ; [Autor interview] Tomáš Kasal -- eština 7

8 In: Mžeš : noviny o svépomoci zdravotn postižených -- ISSN Ro. 18,. 9 (2010), s. 33. Speciální Mateská škola Blanická v Olomouci je jediným školským zaízením v R, které se specializuje na autistické dti. editelka této školy v krátkém rozhovoru pedstavuje její fungování. autismus ; autistický jedinec ; dít ; pedškolní vk ; pedškolní dít ; pedškolní výchova ; mateská škola ; speciální škola ; speciální výuka ; názor ; Olomouc 19. Využití arteterapie u dtí s autismem / [Using art therapy with autistic children] / Vra Zemanová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Arteterapie : asopis eské arteterapeutické asociace -- ISSN Ro. 2010,. 24 (2010), s Autismus jako všepronikající porucha narušuje vývoj dítte do hloubky. asto je provázena dalšími poruchami. Specifika výtvarného projevu u dtí s autismem. Arteterapeutická práce s autistickými dtmi musí být stejn rznorodá, jako je rznorodá klientela. Podstatou je navození pocitu uvolnní, odreagování a relaxace z tvrí innosti. Jeden konkrétní pípad z autoriny praxe. arteterapie ; výtvarná výchova ; psychologie ; psychoterapie ; dít ; handicap ; autismus ; autistický jedinec ; relaxace ; tvrí innosti 20. Skupinové nácviky sociálních dovedností u dtí s Aspergerovým syndromem / [Training social skills in groups with children suffering from the Asperger syndrom] / Lucie Blohlávková -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 114,. 3 (2011), s Aspergerv syndrom (AS), který patí mezi poruchy autistického spektra, je vývojová porucha omezující lovka v oblasti komunikace a sociálního chování. Dít s AS se necítí dobe ve kolektivu, negativn reaguje na zmny, lpí na rituálech, uzavírá se do sebe. Autismus se sice nedá léit, jeho dsledky se ale dají vhodnou terapií zmírnit. lánek seznamuje s inností APLA - Asociací pomáhající lidem s autismem v Praze, která se vnuje nácviku sociálních dovedností u autistických dtí. autismus ; autistický jedinec ; dít ; žák ; sociální chování ; sociální komunikace ; sociální adaptace ; rozvíjení schopností ; cviení ; terapie ; pomoc ; sdružení ; Asociace pomáhající lidem s autismem ; Aspergerv syndrom 8

9 21. Alternativní vzdlávání osob s poruchou autistického spektra / [Alternative education of persons with autistic spectrum disorder] / Jana Srbková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Komenský : asopis pro uitele základní školy -- ISSN Ro. 135,. 3 (leden 2011) (2010/2011), s Autorka pedstavuje ne píliš známou alternativu práce s dtmi s poruchou autistického spektra, Son-Rise program (SRP). Jde o specifický terapeutický a výchovný systém pro domácí (rodinnou) výchovu, který tmto dtem umožuje výrazné zlepšení všech oblastí uení, vývoje, komunikace a schopností. SRP nabízí vysoce efektivní výchovné techniky, strategie a principy pro tvorbu, realizaci a podporu stimulujícího domácího programu. autismus ; autistický jedinec ; dít ; výchova dítte ; výchovný program ; rodinná výchova ; vzdlávání ; uení ; komunikace ; rozvíjení schopností ; rehabilitace ; terapie ; alternativa ; koncepce ; Son-Rise program 22. Jiné odpoledne nabízí všem stejné šance / [Other Afternoon offers equal chances for all] / Kateina Herciková -- eština In: Archa : zpravodaj o výchov a využití volného asu dtí a mládeže -- ISSN Ro. 2010,. 7 (2010), s. 17. Autorka pedstavuje obanské sdružení Máme oteveno? v Praze 2 a jeho nejnovjší program Jiné odpoledne urený pro volnoasové aktivity dtí s mentálním postižením a autismem. Každému dítti (od 5 do 18 let) je vypracován individuální plán s pesným popisem jeho handicapu, který slouží jako manuál pro asistenta. Asistence zahrnuje doprovod dítte a jeho podporu ve vybraných zájmových kroužcích. mentáln postižený ; autismus ; autistický jedinec ; dít ; mládež ; zájmová innost ; volný as ; výchova pro volný as ; mimoškolní výchova ; individuální pístup ; asistent ; obanské sdružení ; program ; výchovný program ; Jiné odpoledne ; Praha ; vk

10 23. Vzdlávací nabídka IPPP R pro 2. pololetí školního roku 2010/2011 / [Offer of education by the Pedagogical-Psychological Counseling Institute for the 2nd half of the school year 2010/2011] / Institut pedagogicko - psychologického poradenství R -- eština In: Pedagogicko-psychologické poradenství [Tištný text] -- ISSN , -- Ro. 2010,. 59 (prosinec 2010) (2010), s. 1-[39] pílohy. Nabídka vzdlávacích program pro 2. pololetí školního roku 2010/2011, které v rámci dalšího vzdlávání nabízí IPPP R školním psychologm, speciálním pedagogm, vychovatelm a dalším zájemcm. Témata: vzdlávání a poradenská práce s nadanými žáky a žáky se speciálními vzdlávacími potebami, diagnostika poruch autistického spektra, výchovné poradenství, prevence rizikového chování, etopedie atd. další vzdlávání uitel ; školní psycholog ; výchovný poradce ; speciální pedagog ; vychovatel ; vzdlávací program ; obsah výuky ; žák ; postižený ; nadaný ; autismus ; speciální vzdlávací poteby ; vzdlávání ; pedagogická diagnostika ; speciální pedagogika ; etopedie ; prevence ; poradenská služba ; psychologická služba Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM

ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální pedagogika

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012 Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV škol. rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského

Více