GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 01 ÚVOD DO KARTOGRAFIE

2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

3 Ladislav Plánka, Brno 2006

4

5 Obsah OBSAH 1 Pedmluva Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Kartografie jako vdní disciplína Definice kartografie Kartografie v systému vd Vnitní struktura kartografie Kartografická metoda poznávání skutenosti Vznik vdní disciplíny kartografie Kartografická díla Rovinná (dvourozmrná) kartografická díla Nárty Plány Mapy Mapy individuální Kartogramy a kartodiagramy Rovinná kartografická díla se zdraznním tetího rozmru Mapové soubory (atlasy) Mapová díla Atlasy Hybridní kartografická díla Prostorová kartografická díla Tyflokartografická díla Glóby Digitální kartografická díla Holografická mapa Latentní/virtuální mapy (2D/3D) Dynamická kartografická díla Animace a virtuální (true) realita Kartografické doplky Kartografické kuriozity Geometrické základy kartografických dl Tvar a velikost Zem Volba prmtny Urování polohy Souadnice na sférické ploše Souadnicový systém WGS Kartografické souadnice (117) -

6 Kartografie a základy GIS Modul Rovinné souadnice Souadnicové systémy stabilního katastru Souadnicový systém jednotné trigonometrické sít katastrální Systém S-JTSK/ Souadnicový systém S Geografický identifikátor Základní kostra pro polohopisné mapování Kartografické zobrazení (projekce) Volba kartografických zobrazení Transformace Transformace v rovin Transformace geocentrických systém Transformace mezi geodetickými souadnými systémy Transformaní software Výšková základní kostra Obsah kartografických dl Mapová plocha Prvky kartografického zobrazení (prvky obsahu mapového pole) Konstrukní (matematické) prvky Mítko kartografických dl Kompozice mapy Obsahové prvky mapy Topografický obsah Tematický obsah Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Publikace Instrukce, metodické pokyny, návody a pedpisy Zákony a vyhlášky Seznam doplkové studijní literatury Publikace Zákony a vyhlášky (117) -

7 Pedmluva 1 Pedmluva Mapy, by smyšlené, mají nevyerpatelné zdroje poutavosti pro každého, kdo má oi k vidní a aspo špetku obraznosti, aby tomu porozuml. (Pevzato z ernoušek, M.: Poklad na ostrov. Reflex 31/2001) Mapa je velkým kouzelným klíem, který otevírá brány svta (Hons,J.-Šimák,B., 1942) Mapy mají tak dávnou historii, že se dosud nepodailo proniknout k jejím poátkm (Kucha,K., 1958) Pojem kartografie je v široké veejnosti spojován pevážn s mapou a jejími tvrci. Ostatní kartografická díla jako glóby, atlasy aj. se do kartografie adí automaticky také, ale nemají již tak obecný význam jako mapa. ekne-li nkdo, že kartograf dlá mapy, absolutn tím nevyluuje skutenost, že kartograf dlá i glóby, atlasy aj. Obrácen již tato teze platí v daleko menším potu pípad. Složitjší vztah je mezi kartografem a tvrcem digitálních kartografických dl, vetn tch, která jsou umístna ve svtových poítaových sítích (Intranet aj.). že kartograf je, nebo by alespo ml být, jejich tvrcem, je upozadná informace - významnji je v tomto pípad vnímán specialista, který takové dílo veejnosti zpístupuje. Z toho vyplývá i nízké spoleenské povdomí o poteb nahlížet na jakékoliv kartografické dílo jako na dílo, jež podléhá autorské ochran stejn jako kniha, píse i film 1. Následující text svdí o znaných rozpacích pi specifikaci povolání kartograf. Podle Pravdy,J., 2001 jej pravdpodobn mže vykonávat každý, nebo: Kartograf je profese, odborný pracovník v oblasti teorie a praxe tvorby, zpracování a vydávání map. Má zpravidla vysokoškolské (univerzitní) nebo stedoškolské vzdlávání, anebo je odborn zaškolený. V nkterých státech se za kartografa považuje jen zruný kresli nebo jiný úastník procesu zpracování mapy s nižší kvalifikací. U nás se považují za kartografy i jiní specialisté (nap. geodeti, geografové, geologové, meteorologové, etnografové apod.), kteí se specializují na kartografické vyjadování (tvorbu map) s tematikou svého oboru. V minulosti byl kartografem zruný emeslník až umlec. Tematika kartografie a kartografických dl je po všech stránkách velmi obsáhlá, a proto není v silách jedince, postihnout ji v celé její šíi se stejnou mírou podrobnosti. Pedkládané texty modul vznikaly postupn pi píprav pednášek s kartografickou tematikou pro studenty oboru geodézie a kartografie na Fakult stavební VUT v Brn a obsahují pedevším informace pocházející z dl renomovaných kartograf, pedevším pak V. Hojovce, B. Veverky a J. Pravdy, doplované a korigované z dalších informaních zdroj (viz Studijní prameny), vetn Intranetu. Je teba na nj nahlížet jako na subjektivní materiál, který musí být nutn neustále doplován a zpesován. Jeho uživatele by ml v mnoha pípadech provokovat k hledání pravdy a 1 V dalším textu bych se striktn ml držet termínu kartografické dílo, pokud se vyložen nevnuji mapám, ale zvyk je pece jen železná košile, a tak se asto v obecném smyslu kartografického díla nesprávn uchýlím k jednoduššímu užití termínu mapa. - 7 (117) -

8 Kartografie a základy GIS Modul 01 dalších informací v novjších nebo mnou nepoužitých literárních zdrojích a doplování témat, která se do modul k pedmtu GE18 Kartografie a základy GIS zatím nedostaly. Jedná se pedevším o problematiku vlastní digitální kartografie a národních kartografických dl jednotlivých zemí svta s drazem na zem Evropské unie. 2 Úvod Geografické objekty lze úspšn popisovat slovn jen do urité podrobnostní úrovn. S jejím rstem je tento popis pinejlepším nepehledný, a proto musí nastoupit jiné efektivnjší vyjadovací prostedky, jimiž jsou rzná kartografická díla. Tato díla však naopak nelze považovat za pouhý doprovod slovních výklad. Samy o sob pedstavují významný informaní zdroj. Jsou významnou souástí výmny, a to i mezinárodní výmny, informací. Každé kartografické dílo je obrazem topografických a geografických znalostí své doby. Historický vývoj jeho obsahu byl vždy odrazem djinného vývoje lidské spolenosti, její ideologické, kulturní a technické vysplosti. Kartografická díla jsou obdobným mítkem kulturní vysplosti národa a projevem jeho vzdlanosti jako význaná knižní, hudební, filmová, malíská aj. díla. Umní kresby map a plán, které s pojmem kartografické dílo spojujeme nejastji, patí k nejstarším innostem lidstva. Souasná kartografická díla, tj. jednotlivé mapy, mapové soubory a atlasy, globusy aj. a jejich digitální, resp. multimediální ekvivalenty, jsou ve své vtšin pesnými, technicky i esteticky dokonalými výrobky, vytváenými na vdeckém základ. Uritý vliv módní podbízivosti, tržní dravosti i kýovitosti však nkterá z nich v souasné dob pebírají podobn, jak tomu bylo kdykoliv v minulosti. Hlavním úelem kartografického díla je zobrazit celý povrch kulového tlesa (povrch Zem, povrch vesmírných objekt, nebeská sféra) nebo jeho ásti, a to bu všeobecn nebo s ohledem na urité specifické požadavky jeho potenciálních uživatel. Toto zobrazení musí odpovídat úelu kartografického díla a s ohledem na nj pak musí být pesné, úplné, jasné a srozumitelné urenému okruhu uživatel, dobe itelné a v neposlední ad i esteticky zdailé. Mapa musí Obr. 2-1 umožovat identifikaci rzných objekt v terénu, ale i urení svtových stran ztotožnním objekt na map a v terénu (orientace podle mapy). - 8 (117) -

9 Úvod Dlouhou dobu bylo na tvorbu map nazíráno jako na umleckou innost, a tak nepekvapuje tvrzení, že kartograf byl asto fantastou. Místo aby nechal neznámá místa nepokrytá, vepisoval do nich rzná sdlení jako nap. ono známé Hic sunt leones, resp. Terra incognita, anebo astji do tchto míst umlecky ztvároval svoje pedstavy biblických výjev. Teprve až od století, kdy se do kartografie prosazuje matematika (kartografická zobrazení na matematických principech), se zaíná formovat jako vdní disciplína. Ve srovnání s výzdobou map z tohoto období se však souasná kartografie mže jevit jako málo pvabná, i když mnohem pesnjší a podrobnjší. V každém pípad jsou mapy vždy praktickou pomckou mnoha profesí, odráží se v nich úrove znalostí lidstva o svt, vztahy mezi národy i rzné zmny zemského povrchu. Staré mapy a atlasy jsou v posledních letech nejen pedmtem sbratelské vášn, ale i dobrou investicí. Díky iniciativ Society for National Research vznikla v roce 1927 v Greenwichském námoním muzeu v Londýn mj. i knihovna kartografických dl, kterou lze t. pokládat v tomto ohledu za nejvtší na svt. Základem této knihovny je soukromá sbírka A.G.Macphersona. Z pozice teorie poznání se na mapu i na další kartografická díla pohlíží jako na prostorový, matematicky urený a zevšeobecnný obrazov-znakový model skutenosti, který se používá pro splnní vdeckých a praktických výzkum, ešení technicko-inženýrských úloh, prostorové plánování a projektování aj. Takový model má cenné gnoseologické (poznávací) vlastnosti. Velmi rychle se rozvíjí digitální (poítaová) kartografie, jejíž produkty pestávají být doménou geodet, kartograf, resp. geograf a stávají se díky uživatelsky píjemnému softwarovému zabezpeení pracovním nástrojem projektant, architekt a dalších specialist, kteí lokalizují svá data v prostoru a kartograficky je znázorují. Tak jak byla díve kartografie vcí vybraných jednotlivc, je dnes prostednictvím digitální kartografie v podstat vcí veejnou. Setkat se s ní mžeme i na velmi neobvyklých místech, nap. i na etiket vinné lahve. Obr. 2-2 Tolkienova mapa Stedozem - 9 (117) -

10 Kartografie a základy GIS Modul 01 Ne každá mapa znázoruje uritý výsek prostorových vztah. asto je tento fakt zejmý, nkdy nikoliv. Prohlásím-li, že m soused vytopil byt a že mi na strop po vyschnutí omítky zstaly mapy, nebudu na nich studovat polohopis i výškopis, nýbrž objednám malíe pokoj. V jiném pípad, kterou pedstavuje nap. Seutterova mapa Pevnost lásky jde o úmysln vytvoenou fantaskní mapu, která je však významná svým textovou ástí, tvoící popis dobových zvyklostí v milostné praxi. Takové mapy fiktivních území nejsou neznámé ani ve výukovém procesu ani jako souásti rzných stolních her, vetn her poítaových. Tolkienova Stedozem z Pána prsten byla po vydání knihy vytištna samostatn ve velkém formátu a barevn. V roce 1981 vyšel dokonce Atlas Stedozem, který vytvoila Karen Wynn Fonstadová, který obsahuje všechna místa a zem Tolkienových dl. Obdobné mapy jsou i v jiných fiktivních literárních dílech (nap. v Milneho knize Medvídek Pú aj.). 2.1 Cíle V konícím ptiletém magisterském studiu oboru geodézie a kartografie na Fakult stavební VUT v Brn byl vlastní obor kartografie prakticky rozvržen do celého studijního cyklu. Ve školním roce 2005/2006 byl naposledy oteven pedmt Kartografické kreslení, který ml ve dvou hodinách cviení týdn seznámit pedevším studenty picházející ze stedních škol všeobecného a humanitního zamení s praktickými základy kresby. Vytsnilo jej již delší dobu soubžn probíhající povinné studium digitálních technologií. Velmi významn pispívaly a v souasnosti stále pispívají k získávání praktických dovedností v oblasti digitální kartografie povinné pedmty, v jejichž náplni je studium grafických procesor (1. roník, letní semestr), poítaové grafiky (2. roník, zimní semestr) a povinn volitelné pedmty AutoCAD a MicroStation (3. roník, zimní semestr), které navazovaly na fakultativn volitelné pedmty zabývající se CAD modelováním po celý druhý roník studia. První kontakt s kartografickou problematikou uinili studenti obvykle pi výkladu historických základ píslušné dílí geodetické disciplíny, komplexnji pak v pedmtu Djiny zemmictví (1. roník, zimní semestr). Praktické znalosti a dovednosti s tímto oborem související pak zaínali nabírat od zimního semestru 3. roníku, kdy bylo zahájeno dvousemestrové studium Mapování, zamené na podrobné a topografické mapování a s tím spojené pedevším velkomítkové mapy a od letního semestru 3. roníku, kdy bylo zahájeno dvousemestrové studium Katastru nemovitostí a probhla jednosemestrální výuka pedmtu Matematická kartografie (2 hodiny pednášek, 1 hodina cviení týdn). Nabyté zrunosti a znalosti završovalo dvousemestrální studium vlastního pedmtu Kartografie. V harmonogramu pednášek pedmtu se v zimním semestru objevily mj. pasáže vnované klasické kartografii, jako nap. teorie kartografického jazyka, interpretaní metodika, kartografická generalizace, pasáže vnované aktuálním státním a svtovým mapovým dílm a vývoji eské a svtové kartografie a pasáže pojednávající o legislativním a institucionálním zabezpeení kartografie. V pednáškách letního semestru byly v rámci kartografie probírány základní metody analogové a digitální kartografické tvorby a výroby - 10 (117) -

11 Úvod kartografických dl. Cviení byly v prbhu celého roku vnovány digitální kartografické tvorb v prostedí MicroStation PC. Pi akreditaci oboru v roce 2001 se zvýšil v celém profilu studia draz na informaní technologie zízením dvou studijních zamení, a to Inženýrská geodézie (IG) a Katastr nemovitostí a kartografická informace (KNE) pro studenty pátého roníku. Krom pedmt Územní informaní systémy, Zpracování obrazových dat a Digitální modely terénu a 3D modelování, které jsou povinné, resp. povinn volitelné pro ob zamení se zavádí pro zamení KNE v letním semestru pedmt Kartografická informatika (2 hodiny pednášek, 2 hodiny cviení, 5 kredit), jehož cílem je pochopení princip kartografické interpretace a kartografického díla jako základní vrstvy geoinformaních systém. Pednášky a cviení se v nm zamovaly pedevším na softwarové a hardwarové zabezpeení digitální kartografie, civilní a vojenské geografické informaní systémy a na n vázaná národní digitální kartografická díla, problematiku rychlého modelování a standardizace geografické informace/geomatiky aj. Nov akreditované strukturované studium podstatn snížilo varianí prostor pro rozložení obsáhlé kartografické problematiky zejména proto, že bylo teba úeln a s rozumným penzem znalostí ukonit bakaláský studijní program. Studijní program tak nepímo ale drazn akcentuje samostudium a potebu dostupných uebních opor. Vzdlávání v oblasti katastru nemovitostí a kartografie na bakaláském stupni zaíná již v prvním roníku podprnými pedmty jako jsou Základy informatiky (zimní semestr) a MicroStation (letní semestr) a od druhého roníku Poítaová grafika (zimní semestr), který lze v rámci povinn volitelných pedmt prohloubit v letním semestru a doplnit studiem pedmt Databáze, AutoCAD a Technologie Internetu. Výuka kartografie v podstat zaíná již ve tetím semestru (2. roník) dvousemestrovým pedmtem Mapování, který navazuje na výuku princip geodetických mických a zpracovatelských metod v prvních dvou semestrech studia. Výuka se programov zamuje pedevším na mické metody a technologie zpracování dat pi tvorb podrobných a topografických map velkého, resp. stedního mítka. Ve tvrtém semestru 2. roníku je pak zahájeno dvousemestrové studium pedmtu Katastr nemovitostí. Vlastní kartografii je vnován až letní semestr 3. roníku bakaláského studia, jemuž je sice pisouzena velká váha (7 kredit), ale pomrn krátký asový prostor. V jeho rámci bude probírána problematika klasické kartografie, vetn kartografie matematické, s velkou mírou generalizace. Draz bude kladen pedevším na geometrické základy kartografických dl a kartografická zobrazení, teorii kartografické informace, státní mapová díla R jako souást geoinformaních systém a na legislativní a institucionální zabezpeení kartografie a GIS technologií. Hodiny cviení budou vnovány teorii i praxi digitální tvorby map. K hlubšímu studiu vývoje eské a svtové kartografie mže posloužit i pedmt Djiny zemmictví v zimním semestru 3. roníku. Ve studijních plánech Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brn zaujímaly a zaujímá kartografie po celou dobu existence oboru vždy významné a vážené místo pesto, že se jim z rzných dvod zatím nepodailo - 11 (117) -

12 Kartografie a základy GIS Modul 01 vystoupit z ochranných kídel geodézie a etablovat se jako samostatná katedra (ústav). Samostatné zamení studia na Inženýrskou geodézii a Katastr nemovitostí a kartografickou informatiku v posledním roce magisterského studia se z posledního období ptiletého studia penáší i do souasného strukturovaného studia. Cílem pedmtu GE18 Kartografie a základy GIS je rozšíení znalostí student geodézie o kartografickou gramotnost, která musí být založena na pochopení princip kartografické interpretace a kartografického díla jako základní vrstvy geoinformaních systém a jako výrazu kulturní a technické úrovn spolenosti. Podklady pro studium jsou v této fázi (íjen 2006) rozdleny do 5 modul: 1. Úvod do kartografie. 2. Kartografická interpretace. 3. Kartografická generalizace a kartometrie. 4. Úední mapy. 5. Státní mapové dílo. Pro plné vystižení tématu je teba v brzké dob doplnit moduly pojednávající o kartografické tvorb a výrob map, o digitálních kartografických dílech a o geografických informaních systémech. V žádném pípad nelze pominout ani uební texty pojednávající o vývoji eské a svtové kartografie. 2.2 Požadované znalosti Požaduje se znalost výškových a polohových souadnicových systém, základních metod mapování a velkomítkových kartografických dl (v rozsahu studijních pedmt Mapování a Katastr nemovitostí ), jakož i stedoškolské terminologie geografických informaních systém (GIS). 2.3 Doba potebná ke studiu Pro zvládnutí celého rozsahu pedmtu jsou v denním studiu plánovány jen v letním semestru 3 hodiny pednášek a 3 hodiny cviení. Pi délce trvání semestru 13 týdn to odpovídá 13 x 6, tj. 78 hodin ízeného studia pro všechny moduly. Prezentovaný rozsah látky proto není zvládnutelný bez samostudia a urité specializace, která je závislá na konkrétním zamení studenta, resp. jeho bakaláské práce. 2.4 Klíová slova Druhy kartografických dl a jejich geometrické základy, kartografická zobrazení a souadnicové systémy státních mapových dl, obsah kartografických dl (v modulech 02 05: kartografické vyjadovací prostedky, kartografický jazyk, interpretace bodových, liniových a plošných objekt, kartografická generalizace, kartometrické vlastnosti map, - 12 (117) -

13 Úvod morfometrické a centrografické úlohy, tematická kartografie (kartogramy, kartodiagramy, diagramová mítka, kartografická anamorfóza), druhy aktuálních státních mapových dl, jejich geodetické a kartografické základy a princip nomenklatury (117) -

14

15 Kartografie jako vdní disciplína 3 Kartografie jako vdní disciplína Kartografie je vdní obor i technická disciplína, mající svj pedmt zkoumání, odbornou terminologii, vlastní formální jazyk pro popis teoretických i praktických aspekt a matematicky podložené teorie i zákonitosti. Výsledkem innosti kartograf jsou kartografická díla. Pedmtem zkoumání v kartografii je proces vytváení a využívání kartografických dl jakožto specifických zobrazení (abstraktních model) prostorového uspoádání skutenosti. Hlavními složkami metodiky kartografie jsou matematické vztahy mezi referenní plochou zobrazované skutenosti (Zem, planet, hvzdné sféry) a jejím obrazem na zvolené ploše (nejastji v rovin mapy). Dále jde o proces kartografického zevšeobecování (generalizace) a interpretace zobrazovaných jev pomocí kartografických vyjadovacích prostedk (smluvených znak, jazyka mapy). Vznik mapových (kartografických) dl a práce s ním spojené mžeme rozlenit do následujících základních etap: práce astronomicko-geodetické, jejichž úelem je zhotovení geodetické kostry, tj. zamení uritých význaných bod, které propojeny vytváejí geodetické sít rzných urení a pesností. práce topografické, jimiž se rozumí mapovací práce 2, které jsou nkolikého druhu. Jde bu o topografické práce v terénu, tedy o tzv. klasické (polní) metody, nebo o metody fotogrammetrické a metody dálkového przkumu Zem (DPZ), pi nichž vzniká pvodní mapa vyhodnocováním leteckých a družicových snímk, ale mže jít i o sbr dat a informací nap. statistickými šeteními, geologickými metodami aj. práce redakní práce kartografické pedstavují proces vlastní tvorby mapy na základ pedchozího sbru polohopisných, výškopisných, popisných a speciálních informací o vymezené ásti objektivní reality. práce reprodukní pedstavují rozmnožení finálního kartografického produktu z kartografického originálu na žádaný poet kvalitních kopií. 3.1 Definice kartografie Definovat kartografii, jako vdní disciplínu je s ohledem na její pestrý vývoj v rzných ástech svta velmi obtížné. Jist má své poátky již v mladší dob kamenné, ale jako o svébytné disciplín o ni mžeme hovoit až od 19. století (podle nkterých zdroj byl termín kartografie vytvoen až v roce 1839), o 2 Mapovací práce, resp. mapování je pak obecn souhrn praktických inností, mení, výpot a zobrazování konaných pro vyhotovení pvodní mapy. Jde tedy o innosti, pi nichž jsou poizována data a informace, jež umožují vytvoit kartografické dílo. Kartografické dílo je tedy koneným výsledkem mapování (117) -

16 Kartografie a základy GIS Modul 01 vdecké disciplín podle nkterých kapacit až od 20. století. V následujícím textu uvedeme pro srovnání jen nkteré definice. Kucha,K.: Kartografie je nauka o mapách Definice OSN: Kartografie je vda o sestavování map všech druh a zahrnuje veškeré operace od poáteního vymování až po vydání hotové produkce (United Nations, Department of Social Affairs, 1949) Terminologický slovník ICA: Kartografie je umní, vda a technologie vytváení map, vetn jejich studia jako vdeckých dokument a umleckých dl (Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, Wiesbaden, 1973). eská národní definice: Kartografie je vdní obor zabývající se znázornním zemského povrchu a nebeských tles a objekt, jev na nich a jejich vztah ve form kartografického díla a dále soubor inností pi zpracování a využívání map ( SN Názvosloví kartografie, 1984) Slovenská národní definice: Kartografie je vdní a technický obor, který se zabývá zobrazením Zem, kosmu, kosmických tles a jejich ástí, objekt a jev na nich nebo vztahujících se na n (vetn jejich charakteristik a vztah) ve form map, atlas a jiných kartografických dl, jakož i souvisejícím výzkumem a tídním získaných poznatk do ucelených koncepcí. Pedstavuje soubor technických a technologických inností souvisejících s tvorbou a zpracováním kartografických dl (STN ). Sališev (1982): Kartografie je vda o zobrazování a studiu jev pírody a spolenosti, jejich prostorového rozmístní, vzájemných vazeb a zmn v ase prostednictvím map a jiných kartografických model. Arnberger (1966): Kartografie je vda o logice, metodice a technice konstrukce, tvorby a využití map a jiných kartografických vyjadovacích forem, které jsou zpsobilé vzbudit prostorov správnou pedstavu o skutenosti. Geoinformaní definice: Kartografie je proces penosu informací, v jehož stedu je prostorová datová báze, která sama o sob mže být považována za mnohovrstevný model geografické skutenosti. Taková prostorová datová báze je základnou pro dílí kartografické procesy, pro nž erpá data z rozmanitých vstup a na výstupu vytváí rzné typy informaních produkt (Morrison, J.L.). S ohledem na historický vývoj dnes kartografie navazuje jednak na geodetické disciplíny zabývající se mením Zem a jejího povrchu (geodézie, mapování), jednak na širokou škálu geovdních (nap. geografie) a technických disciplín, od nichž pebírá informace, resp. dílí technologie pro nkterou etapu kartografické tvorby (polygrafie, poítaová grafika, fotografie aj.) a jimž naopak poskytuje prostedí pro lokalizaci jejich závr do zempisných souadnic. Velmi tsnými vazbami je spojena s dálkovým przkumem Zem (soubor metod a technických postup zabývajících se pozorováním a mením - 16 (117) -

17 Kartografie jako vdní disciplína objekt a jev na zemském povrchu a ve styných nadzemních a podpovrchových vrstvách bez pímého kontaktu s nimi a zpracováním tchto dat za úelem získání informací o poloze, stavu a druhu tchto objekt a jev), aplikovanou informatikou (geoinformaní systémy) a s uživatelskou sférou (vojenství, státní správa aj.), pro níž plní mapa roli grafického pasportu zájmových objekt, pedagogického media aj. Od kartografie se vyžaduje, aby: umla promítnout zemský povrch na vhodnou plochu (kartografickou prmtnu), kterou lze rozvinout do roviny, umla sestavit plán, mapu, model, resp. jiné kartografické dílo, jež by zobrazilo topografickou nebo tematickou informaci o území v odpovídajícím zmenšení a ve vhodné úprav, umla vydat zpracované dílo ve velkém nákladu za úelem šíení informací o zobrazovaném prostedí. Na základ výše uvedeného pak lze formulovat i takovou definici kartografie, podle níž se jedná o vdní obor zabývající se tvorbou a vydáváním vhodn a esteticky zpracovaných kartografických dl, jejich studiem a využitím (Hybášek,J.). Pedmtem zájmu kartografie a kartografického ztvárnní nemusí být jenom Zem, nýbrž i vesmírná tlesa, nebeská sféra nebo její ásti apod., a proto je teba každé kartografické dílo chápat jako názorný souhrn uritých informací o Zemi, jiných vesmírných tlesech nebo o ástech Vesmíru, zobrazený vhodným zpsobem a ve vyhovujícím zmenšení do roviny nebo do modelu a tvoící tak informaní medium. 3.2 Kartografie v systému vd Kartografie má etné návaznosti na celou adu vdních i praktických obor. Tyto vazby jsou oboustranné. Na jedné stran kartografie od tchto obor pijímá, pracovn využívá a kartograficky interpretuje jejich poznatky, na druhé stran jim poznatky ve vhodné form poskytuje. Kartografii si pivlastují celé skupiny vdních disciplín. Hovoí o ni jako o vd, která je souástí technických, historických, geografických aj. vd. Každá takováto teze je do urité míry pravdivá, nebo kartografie mže zobrazit každou informaci (topografické, tematické), u které je vhodné, resp. úelné hovoit o prostorové poloze. Takovým zobrazením pak zptn pedává zdrojovým vdním disciplínám materiál pro studium prostorových vazeb. Kartografie je tsn svázána s: a) vdami, které svým matematickým základem budují geometrickou kostru mapy a každého mapového díla (geodézie, fotogrammetrie, astronomie, geofyzika aj.), b) vdami, které vysvtlují podstatu a popisují píiny pírodních pochod a jev, modelujících povrch Zem (geografie, geologie aj.), - 17 (117) -

18 Kartografie a základy GIS Modul 01 c) vdami, které umožují rozmnožení kartografických produkt (polygrafie, reprografie aj.), d) vdami filosofickými a spoleenskými prostednictvím informatiky. Obr. 3-1 Klasifikaní trojúhelník vd V souvislost s kartografií se velmi asto hovoí o topografii topografické mapování, topografické mapy apod.). Z historického pohledu je topografie pokládána za vdní a technickou disciplínu, která se zabývá tvarem, popisem, mením a zobrazováním zemského povrchu, ímž se zaadila na styk, resp. prnik kartografie a geodézie. Hlavním pedmtem jejího zájmu je georeliéf, vodní toky a plochy, vegetaní kryt a objekty vytvoené lovkem (v oceánografii se tento název aplikuje na povrch moského dna). Do poloviny 20. století se topografie vnovala technikám zamování zemského povrchu a rzných objekt a jev na nm (vetn využívání leteckých snímk) s cílem vyhotovit topografické mapy. V souasnosti ješt petrvává názor o urité samostatnosti topografie, ale v rámci geodézie, nebo v rámci kartografie, kde se oznauje jako topografické mapování. V souasné dob je kartografie ovlivována rozvojem techniky. Do kartografické tvorby úspšn pronikla automatizace založená na aplikaci výpoetní techniky a v prostedí souasné informaní exploze se tak stává kartografické dílo dležitým lánkem komunikaního etzu, založeného na zpracování a poskytování kartografických informací. S tím souvisí i inovace teorií jazyka mapy, teorií znakových struktur a v porovnání s geografickými informaními systémy i názor na pedmt a obsah kartografického díla a kartografie jako vdní disciplíny vbec. V souvislosti s rozvojem informatizace se nabízí pojetí kartografie jako vdy o sdlování, založené na procesu vzniku, záznamu a penosu speciální formy datové komunikace - mapového obrazu. Samy mapy mají pitom povahu celospoleenských informaních fond a na jejich obsah je nahlíženo jako na modely kartografické informatiky. Kartografie se zde dostává do spojení s teorií modelování (obraz mapy jako datový ale i matematicko-logický model reality), což vede k vazbám na teorii systém a teorii informace a kybernetiku. Ani toto spojení nevystihuje kartografii jako celek ve všech jejich aspektech, i když pojetí obrazu mapy jako datového modelu reality sílí pedevším s - 18 (117) -

19 Kartografie jako vdní disciplína rozvojem geoinformaních technologií. Je trvale zakotvena jak v geoinformatice/geomatice, tak v geoikonice. Obr. 3-2 Schéma geoinformatiky, resp. geomatiky Geoinformatika je obvykle chápána jako vdní disciplína, která se zabývá geografickými informaními systémy (GIS), které se považují za nástroj ke zkoumání geosystém (jejich struktury, vazeb, dynamiky, fungování v asoprostoru) prostednictvím poítaového modelování vetn kartografického, nebo v jiném výkladu jako vdecko-technická disciplína, která se zabírá sbrem, ukládáním, petváením, zobrazováním a poskytováním geografické informace v rzném tvaru (statistická data, tabulky, mapy) a k rzným cílm. Jedná se o interdisciplinární oblast poznání na styku geografie, kartografie a informatiky, která zkoumá pírodní a socioekonomické geosystémy (jejich strukturu, vztahy, dynamiku a pod.) pomocí modelování. Geomatika bývá chápána jako synonymum pro geoinformatiku, ale postupn proniká z Kanady a frankofonních zemí do svta a Evropy, zde výrazn proti prosazovanému (Rusko, Nmecko) termínu geoinformatika. Dnes ji lze považovat za širokou vdecko-technickou oblast, která zahrnuje používání geoinformaních technologií a telekomunikaních prostedk ke zpracování a využívání geografických informací, vetn automatizované mapové tvorby. Je považována za vdecký a technický interdisciplinární obor, zabývající se získáváním, ukládáním, integrací, analýzou, interpretací, distribucí a užíváním geografických dat (geodat) a geografických informací (geoinformací) pro poteby rozhodování, plánování a správy zdroj. Geomatika zahrnuje geodézii, kartografii, dálkový przkum Zem, fotogrammetrii, mapování a geografické informaní systémy. Jako geografické informaní systémy oznaujeme organizovaný soubor poítaového technického vybavení, programového vybavení, geografických dat a personálu, urený k úinnému sbru, uchovávání, údržb, manipulaci, analýze a zobrazování všech forem geograficky vztažené informace. Geoikonika (podle A.M.Berljanta) je rozvíjející se vdní disciplína, která vznikla na styku dálkového przkumu Zem, kartografie a poítaové grafiky. Zabývá se všeobecnou teorií geoobraz, metodami jejich analýzy a využívání ve vd a v praxi. S ohledem na klasifikaní trojúhelník vd má kartografie své místo v blízkosti jeho tžišt na stran vd technických a blíže k vrcholu vd sociálních. Z nejširšího hlediska je možno zaadit kartografii do oblasti vd o Zemi. Kartografie zde sehrává roli samostatného vdního oboru, který má sice s mnoha vdními disciplínami spolený pedmt zájmu - objety a jevy vázané na - 19 (117) -

20 Kartografie a základy GIS Modul 01 zemský povrch, prezentuje je však z hlediska ostatních obor nezastupitelným zpsobem. 3.3 Vnitní struktura kartografie Hledisek jak rozlenit tak složitý vdní obor jako kartografie mže být celá ada. Nkterá upednostují jednotlivé disciplíny, které se bhem vývoje v rámci kartografie formovaly jako relativn ucelené oblasti (klasické lenní kartografie), jiné zohledují základní aplikaní oblasti kartografie (tzv. lenní podle pívlastk). Konkrétní pedstava o klasifikaci kartografie mže vycházet i z nkolika teoretických koncepcí (logicky propracovaných soustav principiálních názor), mezi nimiž se prosazují pedevším koncepce: Obr. 3-3 Geoikonika a její vztahy k vybraným vdním disciplínám informaní, podle níž je kartografické dílo považováno za informaní médium (Koláný, 1967, 1969), v nmž je v každém bod (znaku) mapy skryta (zakódována) njaká informace. Za kartografickou informaci tedy mžeme považovat libovolnou informaci, která existuje v kartografické form, tj. je vyjádená kartografickými znaky. Na mapu tak lze aplikovat teorii informace, podle které lze provádt píslušné výpoty (nap. entropii mapy, tj. stupe neuritosti ped vytvoením mapových prvk urité podrobnosti), komunikaní, která považuje kartografické dílo za prostedek penosu informací (Koláný, 1967, 1969) od jejího tvrce k uživateli, neboli za prostedek kartografické komunikace, semiotická, která pedstavuje mapu jako systém grafických výrazových prostedk. Je pedmtem zájmu grafické semiotiky (Bertin, 1967). Zkoumá-li tato vda znaky a znakové systémy obecn, pak do jejího zorného pole patí i mapové znaky, v jejichž systému lze stejn jako v systému obecných znak, rozlišovat sémantiku, syntaktiku a pragmatiku, jazyková, která pedstavuje kartografické dílo jako výsledek aplikace prostedk a pravidel kartografického jazyka (Schlichtmann, mapový symbolismus, Ljutyj, jazyk mapy, Pravda, mapový jazyk), systémová, která považuje kartografické dílo za abstraktní systém sloužící ke zobrazení prvk a vazeb reálného (super)geosystému (Krcho, 1981, 1986), složeného z pírodních a spoleenských subsystém rzných ád, modelová, která považuje kartografické dílo za matematicko-kartografický model (Žukov, Serbeuk, Tlkunov, 1980) a kartografii za soubor - 20 (117) -

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA KARTOGRAFIE I ČÁST 1 (PRACOVNÍ) VERZE 2

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA KARTOGRAFIE I ČÁST 1 (PRACOVNÍ) VERZE 2 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA LADISLAV PLÁNKA KARTOGRAFIE I ČÁST 1 (PRACOVNÍ) VERZE 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S PREZENČNÍ I KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii

Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 159-168 Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii Bohuslav Veverka 1, Monika echurová 2 veverka@fsv.cvut.cz, mcechuro@kge.zcu.cz

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 02 KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 04 ÚEDNÍ MAPY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav Plánka, Brno 2006

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Geografické informační systémy #10

Geografické informační systémy #10 Geografické informační systémy #10 Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php Mapa MAPA je

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1 1 KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ CONCEPT OF MAINTENANCE AND UPDATING OF DIGITAL FILE OF GEODETIC INFORMATION Václav ada 1 Abstract It is necessary to finish up the

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 převzato z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Cesta ke správné mapě Náhlé osvícení Mapa Kartograf Cesta ke správné mapě Design

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Soudní znalectví ve specializaci silniních nehod

Soudní znalectví ve specializaci silniních nehod KA1 Analýza dopravních nehod a konflikt Úvod do soudního znalectví Doc. Ing. Aleš V É M O L A, Ph.D. Ústav soudního inženýrství Vysokého uení technického v Brn www.usi.cz e-mail: ales.vemola@usi.vutbr.cz

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah

eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah Jií Tobiík, Mojmír Macek Klíová slova: LPIS, ilpis, grafický informaní systém, GIS, Ministerstvo zemdlství Abstrakt V roce 1999 se R zavázala

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE Václav TALHOFER 1, Vít VOŽENÍLEK 2 Kartografická společnost České republiky 1 Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie, Brno

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 01 KARTOGRAFICKÁ TVORBA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 01 KARTOGRAFICKÁ TVORBA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA KARTOGRAFIE II MODUL 01 KARTOGRAFICKÁ TVORBA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kartografie II Modul 01 RNDr.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Elcometer 6075/1 SP 60

Elcometer 6075/1 SP 60 Elcometer 6075/1 SP 60 Jednoúhlový, runí spektrální fotometr pro kontrolu kvality Tento spektrofotometr poskytuje rychlé a precizní barevné informace o celé ad materiál od papíru, práškových a nátrových

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M01 ÚVOD DO HYDROINFORMATIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M01 ÚVOD DO HYDROINFORMATIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M01 ÚVOD DO HYDROINFORMATIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Hydroinformatika I Modul 1

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace.

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. NavAge Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. Doc. Ing. Jií Chod, CSc., Ing.Jií Svoboda, Pavel Mach, Miroslav Šafránek Systémy GNSS a lokalizace polohy nevidomého Globální družicové naviganí

Více