GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 01 ÚVOD DO KARTOGRAFIE

2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

3 Ladislav Plánka, Brno 2006

4

5 Obsah OBSAH 1 Pedmluva Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Kartografie jako vdní disciplína Definice kartografie Kartografie v systému vd Vnitní struktura kartografie Kartografická metoda poznávání skutenosti Vznik vdní disciplíny kartografie Kartografická díla Rovinná (dvourozmrná) kartografická díla Nárty Plány Mapy Mapy individuální Kartogramy a kartodiagramy Rovinná kartografická díla se zdraznním tetího rozmru Mapové soubory (atlasy) Mapová díla Atlasy Hybridní kartografická díla Prostorová kartografická díla Tyflokartografická díla Glóby Digitální kartografická díla Holografická mapa Latentní/virtuální mapy (2D/3D) Dynamická kartografická díla Animace a virtuální (true) realita Kartografické doplky Kartografické kuriozity Geometrické základy kartografických dl Tvar a velikost Zem Volba prmtny Urování polohy Souadnice na sférické ploše Souadnicový systém WGS Kartografické souadnice (117) -

6 Kartografie a základy GIS Modul Rovinné souadnice Souadnicové systémy stabilního katastru Souadnicový systém jednotné trigonometrické sít katastrální Systém S-JTSK/ Souadnicový systém S Geografický identifikátor Základní kostra pro polohopisné mapování Kartografické zobrazení (projekce) Volba kartografických zobrazení Transformace Transformace v rovin Transformace geocentrických systém Transformace mezi geodetickými souadnými systémy Transformaní software Výšková základní kostra Obsah kartografických dl Mapová plocha Prvky kartografického zobrazení (prvky obsahu mapového pole) Konstrukní (matematické) prvky Mítko kartografických dl Kompozice mapy Obsahové prvky mapy Topografický obsah Tematický obsah Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Publikace Instrukce, metodické pokyny, návody a pedpisy Zákony a vyhlášky Seznam doplkové studijní literatury Publikace Zákony a vyhlášky (117) -

7 Pedmluva 1 Pedmluva Mapy, by smyšlené, mají nevyerpatelné zdroje poutavosti pro každého, kdo má oi k vidní a aspo špetku obraznosti, aby tomu porozuml. (Pevzato z ernoušek, M.: Poklad na ostrov. Reflex 31/2001) Mapa je velkým kouzelným klíem, který otevírá brány svta (Hons,J.-Šimák,B., 1942) Mapy mají tak dávnou historii, že se dosud nepodailo proniknout k jejím poátkm (Kucha,K., 1958) Pojem kartografie je v široké veejnosti spojován pevážn s mapou a jejími tvrci. Ostatní kartografická díla jako glóby, atlasy aj. se do kartografie adí automaticky také, ale nemají již tak obecný význam jako mapa. ekne-li nkdo, že kartograf dlá mapy, absolutn tím nevyluuje skutenost, že kartograf dlá i glóby, atlasy aj. Obrácen již tato teze platí v daleko menším potu pípad. Složitjší vztah je mezi kartografem a tvrcem digitálních kartografických dl, vetn tch, která jsou umístna ve svtových poítaových sítích (Intranet aj.). že kartograf je, nebo by alespo ml být, jejich tvrcem, je upozadná informace - významnji je v tomto pípad vnímán specialista, který takové dílo veejnosti zpístupuje. Z toho vyplývá i nízké spoleenské povdomí o poteb nahlížet na jakékoliv kartografické dílo jako na dílo, jež podléhá autorské ochran stejn jako kniha, píse i film 1. Následující text svdí o znaných rozpacích pi specifikaci povolání kartograf. Podle Pravdy,J., 2001 jej pravdpodobn mže vykonávat každý, nebo: Kartograf je profese, odborný pracovník v oblasti teorie a praxe tvorby, zpracování a vydávání map. Má zpravidla vysokoškolské (univerzitní) nebo stedoškolské vzdlávání, anebo je odborn zaškolený. V nkterých státech se za kartografa považuje jen zruný kresli nebo jiný úastník procesu zpracování mapy s nižší kvalifikací. U nás se považují za kartografy i jiní specialisté (nap. geodeti, geografové, geologové, meteorologové, etnografové apod.), kteí se specializují na kartografické vyjadování (tvorbu map) s tematikou svého oboru. V minulosti byl kartografem zruný emeslník až umlec. Tematika kartografie a kartografických dl je po všech stránkách velmi obsáhlá, a proto není v silách jedince, postihnout ji v celé její šíi se stejnou mírou podrobnosti. Pedkládané texty modul vznikaly postupn pi píprav pednášek s kartografickou tematikou pro studenty oboru geodézie a kartografie na Fakult stavební VUT v Brn a obsahují pedevším informace pocházející z dl renomovaných kartograf, pedevším pak V. Hojovce, B. Veverky a J. Pravdy, doplované a korigované z dalších informaních zdroj (viz Studijní prameny), vetn Intranetu. Je teba na nj nahlížet jako na subjektivní materiál, který musí být nutn neustále doplován a zpesován. Jeho uživatele by ml v mnoha pípadech provokovat k hledání pravdy a 1 V dalším textu bych se striktn ml držet termínu kartografické dílo, pokud se vyložen nevnuji mapám, ale zvyk je pece jen železná košile, a tak se asto v obecném smyslu kartografického díla nesprávn uchýlím k jednoduššímu užití termínu mapa. - 7 (117) -

8 Kartografie a základy GIS Modul 01 dalších informací v novjších nebo mnou nepoužitých literárních zdrojích a doplování témat, která se do modul k pedmtu GE18 Kartografie a základy GIS zatím nedostaly. Jedná se pedevším o problematiku vlastní digitální kartografie a národních kartografických dl jednotlivých zemí svta s drazem na zem Evropské unie. 2 Úvod Geografické objekty lze úspšn popisovat slovn jen do urité podrobnostní úrovn. S jejím rstem je tento popis pinejlepším nepehledný, a proto musí nastoupit jiné efektivnjší vyjadovací prostedky, jimiž jsou rzná kartografická díla. Tato díla však naopak nelze považovat za pouhý doprovod slovních výklad. Samy o sob pedstavují významný informaní zdroj. Jsou významnou souástí výmny, a to i mezinárodní výmny, informací. Každé kartografické dílo je obrazem topografických a geografických znalostí své doby. Historický vývoj jeho obsahu byl vždy odrazem djinného vývoje lidské spolenosti, její ideologické, kulturní a technické vysplosti. Kartografická díla jsou obdobným mítkem kulturní vysplosti národa a projevem jeho vzdlanosti jako význaná knižní, hudební, filmová, malíská aj. díla. Umní kresby map a plán, které s pojmem kartografické dílo spojujeme nejastji, patí k nejstarším innostem lidstva. Souasná kartografická díla, tj. jednotlivé mapy, mapové soubory a atlasy, globusy aj. a jejich digitální, resp. multimediální ekvivalenty, jsou ve své vtšin pesnými, technicky i esteticky dokonalými výrobky, vytváenými na vdeckém základ. Uritý vliv módní podbízivosti, tržní dravosti i kýovitosti však nkterá z nich v souasné dob pebírají podobn, jak tomu bylo kdykoliv v minulosti. Hlavním úelem kartografického díla je zobrazit celý povrch kulového tlesa (povrch Zem, povrch vesmírných objekt, nebeská sféra) nebo jeho ásti, a to bu všeobecn nebo s ohledem na urité specifické požadavky jeho potenciálních uživatel. Toto zobrazení musí odpovídat úelu kartografického díla a s ohledem na nj pak musí být pesné, úplné, jasné a srozumitelné urenému okruhu uživatel, dobe itelné a v neposlední ad i esteticky zdailé. Mapa musí Obr. 2-1 umožovat identifikaci rzných objekt v terénu, ale i urení svtových stran ztotožnním objekt na map a v terénu (orientace podle mapy). - 8 (117) -

9 Úvod Dlouhou dobu bylo na tvorbu map nazíráno jako na umleckou innost, a tak nepekvapuje tvrzení, že kartograf byl asto fantastou. Místo aby nechal neznámá místa nepokrytá, vepisoval do nich rzná sdlení jako nap. ono známé Hic sunt leones, resp. Terra incognita, anebo astji do tchto míst umlecky ztvároval svoje pedstavy biblických výjev. Teprve až od století, kdy se do kartografie prosazuje matematika (kartografická zobrazení na matematických principech), se zaíná formovat jako vdní disciplína. Ve srovnání s výzdobou map z tohoto období se však souasná kartografie mže jevit jako málo pvabná, i když mnohem pesnjší a podrobnjší. V každém pípad jsou mapy vždy praktickou pomckou mnoha profesí, odráží se v nich úrove znalostí lidstva o svt, vztahy mezi národy i rzné zmny zemského povrchu. Staré mapy a atlasy jsou v posledních letech nejen pedmtem sbratelské vášn, ale i dobrou investicí. Díky iniciativ Society for National Research vznikla v roce 1927 v Greenwichském námoním muzeu v Londýn mj. i knihovna kartografických dl, kterou lze t. pokládat v tomto ohledu za nejvtší na svt. Základem této knihovny je soukromá sbírka A.G.Macphersona. Z pozice teorie poznání se na mapu i na další kartografická díla pohlíží jako na prostorový, matematicky urený a zevšeobecnný obrazov-znakový model skutenosti, který se používá pro splnní vdeckých a praktických výzkum, ešení technicko-inženýrských úloh, prostorové plánování a projektování aj. Takový model má cenné gnoseologické (poznávací) vlastnosti. Velmi rychle se rozvíjí digitální (poítaová) kartografie, jejíž produkty pestávají být doménou geodet, kartograf, resp. geograf a stávají se díky uživatelsky píjemnému softwarovému zabezpeení pracovním nástrojem projektant, architekt a dalších specialist, kteí lokalizují svá data v prostoru a kartograficky je znázorují. Tak jak byla díve kartografie vcí vybraných jednotlivc, je dnes prostednictvím digitální kartografie v podstat vcí veejnou. Setkat se s ní mžeme i na velmi neobvyklých místech, nap. i na etiket vinné lahve. Obr. 2-2 Tolkienova mapa Stedozem - 9 (117) -

10 Kartografie a základy GIS Modul 01 Ne každá mapa znázoruje uritý výsek prostorových vztah. asto je tento fakt zejmý, nkdy nikoliv. Prohlásím-li, že m soused vytopil byt a že mi na strop po vyschnutí omítky zstaly mapy, nebudu na nich studovat polohopis i výškopis, nýbrž objednám malíe pokoj. V jiném pípad, kterou pedstavuje nap. Seutterova mapa Pevnost lásky jde o úmysln vytvoenou fantaskní mapu, která je však významná svým textovou ástí, tvoící popis dobových zvyklostí v milostné praxi. Takové mapy fiktivních území nejsou neznámé ani ve výukovém procesu ani jako souásti rzných stolních her, vetn her poítaových. Tolkienova Stedozem z Pána prsten byla po vydání knihy vytištna samostatn ve velkém formátu a barevn. V roce 1981 vyšel dokonce Atlas Stedozem, který vytvoila Karen Wynn Fonstadová, který obsahuje všechna místa a zem Tolkienových dl. Obdobné mapy jsou i v jiných fiktivních literárních dílech (nap. v Milneho knize Medvídek Pú aj.). 2.1 Cíle V konícím ptiletém magisterském studiu oboru geodézie a kartografie na Fakult stavební VUT v Brn byl vlastní obor kartografie prakticky rozvržen do celého studijního cyklu. Ve školním roce 2005/2006 byl naposledy oteven pedmt Kartografické kreslení, který ml ve dvou hodinách cviení týdn seznámit pedevším studenty picházející ze stedních škol všeobecného a humanitního zamení s praktickými základy kresby. Vytsnilo jej již delší dobu soubžn probíhající povinné studium digitálních technologií. Velmi významn pispívaly a v souasnosti stále pispívají k získávání praktických dovedností v oblasti digitální kartografie povinné pedmty, v jejichž náplni je studium grafických procesor (1. roník, letní semestr), poítaové grafiky (2. roník, zimní semestr) a povinn volitelné pedmty AutoCAD a MicroStation (3. roník, zimní semestr), které navazovaly na fakultativn volitelné pedmty zabývající se CAD modelováním po celý druhý roník studia. První kontakt s kartografickou problematikou uinili studenti obvykle pi výkladu historických základ píslušné dílí geodetické disciplíny, komplexnji pak v pedmtu Djiny zemmictví (1. roník, zimní semestr). Praktické znalosti a dovednosti s tímto oborem související pak zaínali nabírat od zimního semestru 3. roníku, kdy bylo zahájeno dvousemestrové studium Mapování, zamené na podrobné a topografické mapování a s tím spojené pedevším velkomítkové mapy a od letního semestru 3. roníku, kdy bylo zahájeno dvousemestrové studium Katastru nemovitostí a probhla jednosemestrální výuka pedmtu Matematická kartografie (2 hodiny pednášek, 1 hodina cviení týdn). Nabyté zrunosti a znalosti završovalo dvousemestrální studium vlastního pedmtu Kartografie. V harmonogramu pednášek pedmtu se v zimním semestru objevily mj. pasáže vnované klasické kartografii, jako nap. teorie kartografického jazyka, interpretaní metodika, kartografická generalizace, pasáže vnované aktuálním státním a svtovým mapovým dílm a vývoji eské a svtové kartografie a pasáže pojednávající o legislativním a institucionálním zabezpeení kartografie. V pednáškách letního semestru byly v rámci kartografie probírány základní metody analogové a digitální kartografické tvorby a výroby - 10 (117) -

11 Úvod kartografických dl. Cviení byly v prbhu celého roku vnovány digitální kartografické tvorb v prostedí MicroStation PC. Pi akreditaci oboru v roce 2001 se zvýšil v celém profilu studia draz na informaní technologie zízením dvou studijních zamení, a to Inženýrská geodézie (IG) a Katastr nemovitostí a kartografická informace (KNE) pro studenty pátého roníku. Krom pedmt Územní informaní systémy, Zpracování obrazových dat a Digitální modely terénu a 3D modelování, které jsou povinné, resp. povinn volitelné pro ob zamení se zavádí pro zamení KNE v letním semestru pedmt Kartografická informatika (2 hodiny pednášek, 2 hodiny cviení, 5 kredit), jehož cílem je pochopení princip kartografické interpretace a kartografického díla jako základní vrstvy geoinformaních systém. Pednášky a cviení se v nm zamovaly pedevším na softwarové a hardwarové zabezpeení digitální kartografie, civilní a vojenské geografické informaní systémy a na n vázaná národní digitální kartografická díla, problematiku rychlého modelování a standardizace geografické informace/geomatiky aj. Nov akreditované strukturované studium podstatn snížilo varianí prostor pro rozložení obsáhlé kartografické problematiky zejména proto, že bylo teba úeln a s rozumným penzem znalostí ukonit bakaláský studijní program. Studijní program tak nepímo ale drazn akcentuje samostudium a potebu dostupných uebních opor. Vzdlávání v oblasti katastru nemovitostí a kartografie na bakaláském stupni zaíná již v prvním roníku podprnými pedmty jako jsou Základy informatiky (zimní semestr) a MicroStation (letní semestr) a od druhého roníku Poítaová grafika (zimní semestr), který lze v rámci povinn volitelných pedmt prohloubit v letním semestru a doplnit studiem pedmt Databáze, AutoCAD a Technologie Internetu. Výuka kartografie v podstat zaíná již ve tetím semestru (2. roník) dvousemestrovým pedmtem Mapování, který navazuje na výuku princip geodetických mických a zpracovatelských metod v prvních dvou semestrech studia. Výuka se programov zamuje pedevším na mické metody a technologie zpracování dat pi tvorb podrobných a topografických map velkého, resp. stedního mítka. Ve tvrtém semestru 2. roníku je pak zahájeno dvousemestrové studium pedmtu Katastr nemovitostí. Vlastní kartografii je vnován až letní semestr 3. roníku bakaláského studia, jemuž je sice pisouzena velká váha (7 kredit), ale pomrn krátký asový prostor. V jeho rámci bude probírána problematika klasické kartografie, vetn kartografie matematické, s velkou mírou generalizace. Draz bude kladen pedevším na geometrické základy kartografických dl a kartografická zobrazení, teorii kartografické informace, státní mapová díla R jako souást geoinformaních systém a na legislativní a institucionální zabezpeení kartografie a GIS technologií. Hodiny cviení budou vnovány teorii i praxi digitální tvorby map. K hlubšímu studiu vývoje eské a svtové kartografie mže posloužit i pedmt Djiny zemmictví v zimním semestru 3. roníku. Ve studijních plánech Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brn zaujímaly a zaujímá kartografie po celou dobu existence oboru vždy významné a vážené místo pesto, že se jim z rzných dvod zatím nepodailo - 11 (117) -

12 Kartografie a základy GIS Modul 01 vystoupit z ochranných kídel geodézie a etablovat se jako samostatná katedra (ústav). Samostatné zamení studia na Inženýrskou geodézii a Katastr nemovitostí a kartografickou informatiku v posledním roce magisterského studia se z posledního období ptiletého studia penáší i do souasného strukturovaného studia. Cílem pedmtu GE18 Kartografie a základy GIS je rozšíení znalostí student geodézie o kartografickou gramotnost, která musí být založena na pochopení princip kartografické interpretace a kartografického díla jako základní vrstvy geoinformaních systém a jako výrazu kulturní a technické úrovn spolenosti. Podklady pro studium jsou v této fázi (íjen 2006) rozdleny do 5 modul: 1. Úvod do kartografie. 2. Kartografická interpretace. 3. Kartografická generalizace a kartometrie. 4. Úední mapy. 5. Státní mapové dílo. Pro plné vystižení tématu je teba v brzké dob doplnit moduly pojednávající o kartografické tvorb a výrob map, o digitálních kartografických dílech a o geografických informaních systémech. V žádném pípad nelze pominout ani uební texty pojednávající o vývoji eské a svtové kartografie. 2.2 Požadované znalosti Požaduje se znalost výškových a polohových souadnicových systém, základních metod mapování a velkomítkových kartografických dl (v rozsahu studijních pedmt Mapování a Katastr nemovitostí ), jakož i stedoškolské terminologie geografických informaních systém (GIS). 2.3 Doba potebná ke studiu Pro zvládnutí celého rozsahu pedmtu jsou v denním studiu plánovány jen v letním semestru 3 hodiny pednášek a 3 hodiny cviení. Pi délce trvání semestru 13 týdn to odpovídá 13 x 6, tj. 78 hodin ízeného studia pro všechny moduly. Prezentovaný rozsah látky proto není zvládnutelný bez samostudia a urité specializace, která je závislá na konkrétním zamení studenta, resp. jeho bakaláské práce. 2.4 Klíová slova Druhy kartografických dl a jejich geometrické základy, kartografická zobrazení a souadnicové systémy státních mapových dl, obsah kartografických dl (v modulech 02 05: kartografické vyjadovací prostedky, kartografický jazyk, interpretace bodových, liniových a plošných objekt, kartografická generalizace, kartometrické vlastnosti map, - 12 (117) -

13 Úvod morfometrické a centrografické úlohy, tematická kartografie (kartogramy, kartodiagramy, diagramová mítka, kartografická anamorfóza), druhy aktuálních státních mapových dl, jejich geodetické a kartografické základy a princip nomenklatury (117) -

14

15 Kartografie jako vdní disciplína 3 Kartografie jako vdní disciplína Kartografie je vdní obor i technická disciplína, mající svj pedmt zkoumání, odbornou terminologii, vlastní formální jazyk pro popis teoretických i praktických aspekt a matematicky podložené teorie i zákonitosti. Výsledkem innosti kartograf jsou kartografická díla. Pedmtem zkoumání v kartografii je proces vytváení a využívání kartografických dl jakožto specifických zobrazení (abstraktních model) prostorového uspoádání skutenosti. Hlavními složkami metodiky kartografie jsou matematické vztahy mezi referenní plochou zobrazované skutenosti (Zem, planet, hvzdné sféry) a jejím obrazem na zvolené ploše (nejastji v rovin mapy). Dále jde o proces kartografického zevšeobecování (generalizace) a interpretace zobrazovaných jev pomocí kartografických vyjadovacích prostedk (smluvených znak, jazyka mapy). Vznik mapových (kartografických) dl a práce s ním spojené mžeme rozlenit do následujících základních etap: práce astronomicko-geodetické, jejichž úelem je zhotovení geodetické kostry, tj. zamení uritých význaných bod, které propojeny vytváejí geodetické sít rzných urení a pesností. práce topografické, jimiž se rozumí mapovací práce 2, které jsou nkolikého druhu. Jde bu o topografické práce v terénu, tedy o tzv. klasické (polní) metody, nebo o metody fotogrammetrické a metody dálkového przkumu Zem (DPZ), pi nichž vzniká pvodní mapa vyhodnocováním leteckých a družicových snímk, ale mže jít i o sbr dat a informací nap. statistickými šeteními, geologickými metodami aj. práce redakní práce kartografické pedstavují proces vlastní tvorby mapy na základ pedchozího sbru polohopisných, výškopisných, popisných a speciálních informací o vymezené ásti objektivní reality. práce reprodukní pedstavují rozmnožení finálního kartografického produktu z kartografického originálu na žádaný poet kvalitních kopií. 3.1 Definice kartografie Definovat kartografii, jako vdní disciplínu je s ohledem na její pestrý vývoj v rzných ástech svta velmi obtížné. Jist má své poátky již v mladší dob kamenné, ale jako o svébytné disciplín o ni mžeme hovoit až od 19. století (podle nkterých zdroj byl termín kartografie vytvoen až v roce 1839), o 2 Mapovací práce, resp. mapování je pak obecn souhrn praktických inností, mení, výpot a zobrazování konaných pro vyhotovení pvodní mapy. Jde tedy o innosti, pi nichž jsou poizována data a informace, jež umožují vytvoit kartografické dílo. Kartografické dílo je tedy koneným výsledkem mapování (117) -

16 Kartografie a základy GIS Modul 01 vdecké disciplín podle nkterých kapacit až od 20. století. V následujícím textu uvedeme pro srovnání jen nkteré definice. Kucha,K.: Kartografie je nauka o mapách Definice OSN: Kartografie je vda o sestavování map všech druh a zahrnuje veškeré operace od poáteního vymování až po vydání hotové produkce (United Nations, Department of Social Affairs, 1949) Terminologický slovník ICA: Kartografie je umní, vda a technologie vytváení map, vetn jejich studia jako vdeckých dokument a umleckých dl (Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, Wiesbaden, 1973). eská národní definice: Kartografie je vdní obor zabývající se znázornním zemského povrchu a nebeských tles a objekt, jev na nich a jejich vztah ve form kartografického díla a dále soubor inností pi zpracování a využívání map ( SN Názvosloví kartografie, 1984) Slovenská národní definice: Kartografie je vdní a technický obor, který se zabývá zobrazením Zem, kosmu, kosmických tles a jejich ástí, objekt a jev na nich nebo vztahujících se na n (vetn jejich charakteristik a vztah) ve form map, atlas a jiných kartografických dl, jakož i souvisejícím výzkumem a tídním získaných poznatk do ucelených koncepcí. Pedstavuje soubor technických a technologických inností souvisejících s tvorbou a zpracováním kartografických dl (STN ). Sališev (1982): Kartografie je vda o zobrazování a studiu jev pírody a spolenosti, jejich prostorového rozmístní, vzájemných vazeb a zmn v ase prostednictvím map a jiných kartografických model. Arnberger (1966): Kartografie je vda o logice, metodice a technice konstrukce, tvorby a využití map a jiných kartografických vyjadovacích forem, které jsou zpsobilé vzbudit prostorov správnou pedstavu o skutenosti. Geoinformaní definice: Kartografie je proces penosu informací, v jehož stedu je prostorová datová báze, která sama o sob mže být považována za mnohovrstevný model geografické skutenosti. Taková prostorová datová báze je základnou pro dílí kartografické procesy, pro nž erpá data z rozmanitých vstup a na výstupu vytváí rzné typy informaních produkt (Morrison, J.L.). S ohledem na historický vývoj dnes kartografie navazuje jednak na geodetické disciplíny zabývající se mením Zem a jejího povrchu (geodézie, mapování), jednak na širokou škálu geovdních (nap. geografie) a technických disciplín, od nichž pebírá informace, resp. dílí technologie pro nkterou etapu kartografické tvorby (polygrafie, poítaová grafika, fotografie aj.) a jimž naopak poskytuje prostedí pro lokalizaci jejich závr do zempisných souadnic. Velmi tsnými vazbami je spojena s dálkovým przkumem Zem (soubor metod a technických postup zabývajících se pozorováním a mením - 16 (117) -

17 Kartografie jako vdní disciplína objekt a jev na zemském povrchu a ve styných nadzemních a podpovrchových vrstvách bez pímého kontaktu s nimi a zpracováním tchto dat za úelem získání informací o poloze, stavu a druhu tchto objekt a jev), aplikovanou informatikou (geoinformaní systémy) a s uživatelskou sférou (vojenství, státní správa aj.), pro níž plní mapa roli grafického pasportu zájmových objekt, pedagogického media aj. Od kartografie se vyžaduje, aby: umla promítnout zemský povrch na vhodnou plochu (kartografickou prmtnu), kterou lze rozvinout do roviny, umla sestavit plán, mapu, model, resp. jiné kartografické dílo, jež by zobrazilo topografickou nebo tematickou informaci o území v odpovídajícím zmenšení a ve vhodné úprav, umla vydat zpracované dílo ve velkém nákladu za úelem šíení informací o zobrazovaném prostedí. Na základ výše uvedeného pak lze formulovat i takovou definici kartografie, podle níž se jedná o vdní obor zabývající se tvorbou a vydáváním vhodn a esteticky zpracovaných kartografických dl, jejich studiem a využitím (Hybášek,J.). Pedmtem zájmu kartografie a kartografického ztvárnní nemusí být jenom Zem, nýbrž i vesmírná tlesa, nebeská sféra nebo její ásti apod., a proto je teba každé kartografické dílo chápat jako názorný souhrn uritých informací o Zemi, jiných vesmírných tlesech nebo o ástech Vesmíru, zobrazený vhodným zpsobem a ve vyhovujícím zmenšení do roviny nebo do modelu a tvoící tak informaní medium. 3.2 Kartografie v systému vd Kartografie má etné návaznosti na celou adu vdních i praktických obor. Tyto vazby jsou oboustranné. Na jedné stran kartografie od tchto obor pijímá, pracovn využívá a kartograficky interpretuje jejich poznatky, na druhé stran jim poznatky ve vhodné form poskytuje. Kartografii si pivlastují celé skupiny vdních disciplín. Hovoí o ni jako o vd, která je souástí technických, historických, geografických aj. vd. Každá takováto teze je do urité míry pravdivá, nebo kartografie mže zobrazit každou informaci (topografické, tematické), u které je vhodné, resp. úelné hovoit o prostorové poloze. Takovým zobrazením pak zptn pedává zdrojovým vdním disciplínám materiál pro studium prostorových vazeb. Kartografie je tsn svázána s: a) vdami, které svým matematickým základem budují geometrickou kostru mapy a každého mapového díla (geodézie, fotogrammetrie, astronomie, geofyzika aj.), b) vdami, které vysvtlují podstatu a popisují píiny pírodních pochod a jev, modelujících povrch Zem (geografie, geologie aj.), - 17 (117) -

18 Kartografie a základy GIS Modul 01 c) vdami, které umožují rozmnožení kartografických produkt (polygrafie, reprografie aj.), d) vdami filosofickými a spoleenskými prostednictvím informatiky. Obr. 3-1 Klasifikaní trojúhelník vd V souvislost s kartografií se velmi asto hovoí o topografii topografické mapování, topografické mapy apod.). Z historického pohledu je topografie pokládána za vdní a technickou disciplínu, která se zabývá tvarem, popisem, mením a zobrazováním zemského povrchu, ímž se zaadila na styk, resp. prnik kartografie a geodézie. Hlavním pedmtem jejího zájmu je georeliéf, vodní toky a plochy, vegetaní kryt a objekty vytvoené lovkem (v oceánografii se tento název aplikuje na povrch moského dna). Do poloviny 20. století se topografie vnovala technikám zamování zemského povrchu a rzných objekt a jev na nm (vetn využívání leteckých snímk) s cílem vyhotovit topografické mapy. V souasnosti ješt petrvává názor o urité samostatnosti topografie, ale v rámci geodézie, nebo v rámci kartografie, kde se oznauje jako topografické mapování. V souasné dob je kartografie ovlivována rozvojem techniky. Do kartografické tvorby úspšn pronikla automatizace založená na aplikaci výpoetní techniky a v prostedí souasné informaní exploze se tak stává kartografické dílo dležitým lánkem komunikaního etzu, založeného na zpracování a poskytování kartografických informací. S tím souvisí i inovace teorií jazyka mapy, teorií znakových struktur a v porovnání s geografickými informaními systémy i názor na pedmt a obsah kartografického díla a kartografie jako vdní disciplíny vbec. V souvislosti s rozvojem informatizace se nabízí pojetí kartografie jako vdy o sdlování, založené na procesu vzniku, záznamu a penosu speciální formy datové komunikace - mapového obrazu. Samy mapy mají pitom povahu celospoleenských informaních fond a na jejich obsah je nahlíženo jako na modely kartografické informatiky. Kartografie se zde dostává do spojení s teorií modelování (obraz mapy jako datový ale i matematicko-logický model reality), což vede k vazbám na teorii systém a teorii informace a kybernetiku. Ani toto spojení nevystihuje kartografii jako celek ve všech jejich aspektech, i když pojetí obrazu mapy jako datového modelu reality sílí pedevším s - 18 (117) -

19 Kartografie jako vdní disciplína rozvojem geoinformaních technologií. Je trvale zakotvena jak v geoinformatice/geomatice, tak v geoikonice. Obr. 3-2 Schéma geoinformatiky, resp. geomatiky Geoinformatika je obvykle chápána jako vdní disciplína, která se zabývá geografickými informaními systémy (GIS), které se považují za nástroj ke zkoumání geosystém (jejich struktury, vazeb, dynamiky, fungování v asoprostoru) prostednictvím poítaového modelování vetn kartografického, nebo v jiném výkladu jako vdecko-technická disciplína, která se zabírá sbrem, ukládáním, petváením, zobrazováním a poskytováním geografické informace v rzném tvaru (statistická data, tabulky, mapy) a k rzným cílm. Jedná se o interdisciplinární oblast poznání na styku geografie, kartografie a informatiky, která zkoumá pírodní a socioekonomické geosystémy (jejich strukturu, vztahy, dynamiku a pod.) pomocí modelování. Geomatika bývá chápána jako synonymum pro geoinformatiku, ale postupn proniká z Kanady a frankofonních zemí do svta a Evropy, zde výrazn proti prosazovanému (Rusko, Nmecko) termínu geoinformatika. Dnes ji lze považovat za širokou vdecko-technickou oblast, která zahrnuje používání geoinformaních technologií a telekomunikaních prostedk ke zpracování a využívání geografických informací, vetn automatizované mapové tvorby. Je považována za vdecký a technický interdisciplinární obor, zabývající se získáváním, ukládáním, integrací, analýzou, interpretací, distribucí a užíváním geografických dat (geodat) a geografických informací (geoinformací) pro poteby rozhodování, plánování a správy zdroj. Geomatika zahrnuje geodézii, kartografii, dálkový przkum Zem, fotogrammetrii, mapování a geografické informaní systémy. Jako geografické informaní systémy oznaujeme organizovaný soubor poítaového technického vybavení, programového vybavení, geografických dat a personálu, urený k úinnému sbru, uchovávání, údržb, manipulaci, analýze a zobrazování všech forem geograficky vztažené informace. Geoikonika (podle A.M.Berljanta) je rozvíjející se vdní disciplína, která vznikla na styku dálkového przkumu Zem, kartografie a poítaové grafiky. Zabývá se všeobecnou teorií geoobraz, metodami jejich analýzy a využívání ve vd a v praxi. S ohledem na klasifikaní trojúhelník vd má kartografie své místo v blízkosti jeho tžišt na stran vd technických a blíže k vrcholu vd sociálních. Z nejširšího hlediska je možno zaadit kartografii do oblasti vd o Zemi. Kartografie zde sehrává roli samostatného vdního oboru, který má sice s mnoha vdními disciplínami spolený pedmt zájmu - objety a jevy vázané na - 19 (117) -

20 Kartografie a základy GIS Modul 01 zemský povrch, prezentuje je však z hlediska ostatních obor nezastupitelným zpsobem. 3.3 Vnitní struktura kartografie Hledisek jak rozlenit tak složitý vdní obor jako kartografie mže být celá ada. Nkterá upednostují jednotlivé disciplíny, které se bhem vývoje v rámci kartografie formovaly jako relativn ucelené oblasti (klasické lenní kartografie), jiné zohledují základní aplikaní oblasti kartografie (tzv. lenní podle pívlastk). Konkrétní pedstava o klasifikaci kartografie mže vycházet i z nkolika teoretických koncepcí (logicky propracovaných soustav principiálních názor), mezi nimiž se prosazují pedevším koncepce: Obr. 3-3 Geoikonika a její vztahy k vybraným vdním disciplínám informaní, podle níž je kartografické dílo považováno za informaní médium (Koláný, 1967, 1969), v nmž je v každém bod (znaku) mapy skryta (zakódována) njaká informace. Za kartografickou informaci tedy mžeme považovat libovolnou informaci, která existuje v kartografické form, tj. je vyjádená kartografickými znaky. Na mapu tak lze aplikovat teorii informace, podle které lze provádt píslušné výpoty (nap. entropii mapy, tj. stupe neuritosti ped vytvoením mapových prvk urité podrobnosti), komunikaní, která považuje kartografické dílo za prostedek penosu informací (Koláný, 1967, 1969) od jejího tvrce k uživateli, neboli za prostedek kartografické komunikace, semiotická, která pedstavuje mapu jako systém grafických výrazových prostedk. Je pedmtem zájmu grafické semiotiky (Bertin, 1967). Zkoumá-li tato vda znaky a znakové systémy obecn, pak do jejího zorného pole patí i mapové znaky, v jejichž systému lze stejn jako v systému obecných znak, rozlišovat sémantiku, syntaktiku a pragmatiku, jazyková, která pedstavuje kartografické dílo jako výsledek aplikace prostedk a pravidel kartografického jazyka (Schlichtmann, mapový symbolismus, Ljutyj, jazyk mapy, Pravda, mapový jazyk), systémová, která považuje kartografické dílo za abstraktní systém sloužící ke zobrazení prvk a vazeb reálného (super)geosystému (Krcho, 1981, 1986), složeného z pírodních a spoleenských subsystém rzných ád, modelová, která považuje kartografické dílo za matematicko-kartografický model (Žukov, Serbeuk, Tlkunov, 1980) a kartografii za soubor - 20 (117) -

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva pro rok 2005. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2005. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2005 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Kartografie přednáška 2 Mapy a jejich měřítka, plán výsledkem většiny mapovacích prací je mapa nebo plán Mapa zmenšený generalizovaný

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Fakulta stavební Obor geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. vybraného regionu

Fakulta stavební Obor geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. vybraného regionu ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Kartografická prezentace demografických dat vybraného regionu Vedoucí diplomové

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více