Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů"

Transkript

1 Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30. července 2012 může být pvažvána za rzhdující a platnu Delitte Česká republika

2 Důležité upzrnění Tent dkument byl vytvřen splečnstí Delitte na základě pkynů Městské části Praha 11 (dále také MČ neb MČ 11 ) a v suladu s pdmínkami definvanými ve Smluvě díl, jejímž předmětem je zpracvání rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace výstavby becních nájemních bytů na území MČ Praha 11 dle záměrů Zadavatele, uzavřené mezi Delitte a MČ dne (dále jen Smluva ). Závěry bsažené v tmt dkumentu vycházejí z infrmací a vstupů pskytnutých Delitte v písemné či ústní pdbě zástupci MČ a z veřejně dstupných infrmací. Žádné z těcht infrmací nebyly věřvány z hlediska jejich přesnsti a úplnsti krmě případů výslvně uvedených v tét studii. Značná část infrmací uváděných v tmt dkumentu je zalžena na předběžných infrmacích, které nebyly předmětem auditu neb jiné frmy věření. Splečnst Delitte nečiní žádná prhlášení, ani nepskytuje žádné záruky ve spjitsti se správnstí či úplnstí jakýchkli infrmací bsažených v tmt dkumentu. V tmt dkumentu jsu uváděny dhady, závěry a zjištění zalžené na předpkladech a infrmacích pskytnutých zástupci MČ. Tyt předpklady se v buducnu mhu, ale nemusí, ukázat jak nesprávné. Případné nesprávnsti v pužitých předpkladech a dhadech mhu mít významný vliv na závěry uvedené v tmt dkumentu. Splečnst Delitte nepřebírá žádnu dpvědnst za pužité předpklady, ani za jejich knečnu správnst. Tent dkument je určen výhradně MČ 11, je důvěrný a nesmí být zpřístupněn žádné třetí straně bez předchzíh písemnéh svlení Delitte. Tat studie může být pužita výhradně v suladu s mezeními v ní definvanými a v suladu s ustanveními Smluvy. Delitte v žádném případě nenese dpvědnst vůči žádné straně jiné než MČ 11. Za pužití tht dkumentu i za veškerá rzhdnutí z něj vycházející dpvídají výhradně strany, které dkument pužijí. Jestliže se třetí strana rzhdne využít jakukli infrmaci bsaženu v tmt dkumentu, činí tak na vlastní rizik a bez jakýchkli případných nárků vůči splečnsti Delitte. Pužije-li třetí strana infrmace uvedené v tmt dkumentu, suhlasí tak s tím, že splečnst Delitte nenese žádnu dpvědnst ve vztahu k takvému pužití těcht infrmací. Splečnst Delitte nepřebírá žádnu dpvědnst za případné škdy, které vzniknu jakékli třetí straně v důsledku přijatých rzhdnutí neb patření učiněných na základě tht dkumentu. 2

3 Obsah dkumentu Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

4 Shrnutí studie Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

5 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (1/6) Shrnutí studie Oblast Záměr Městské části Praha 11 Strategický cíl MČ v blasti bydlení Demgrafický vývj a struktura byvatelstva Závěry a zjištění Záměrem MČ 11 je úplatný převd většiny stávajících becních nájemních bytů a přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů a t frmu výstavby, resp. dluhdbéh nájmu ( Prjekt ). Za tímt účelem zaslala MČ splečnsti Delitte Pptávkvý list vyzývající k předlžení nabídky na zakázku maléh rzsahu, jejíž předmětem je zpracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace Prjektu. Nabídka splečnsti Delitte byla ze strany MČ akceptvána a následně dšl k pdpisu Smluvy ke dni a zahájení pskytvání pradenských služeb. Mtt: Jižní Měst, náš dmv. Cíl: Dkument Strategická vize rzvje městské části Praha 11 je základním strategickým dkumentem rzvje MČ v rzličných blastech (především eknmická, sciální, dpravní, bytvá a další) pr následující léta. Jedním z hlavních cílů MČ vymezených tímt dkumentem je vytvřit a dluhdbě udržet věkvě i scieknmicky vyváženu strukturu byvatelstva MČ. Způsb zajištění: V rámci Strategické vize rzvje byly identifikvány níže uvedené činnsti služící k dsažení cíle: Zajištění dbréh bydlení za dbru cenu pr sciálně slabší byvatele (cizinci, mladí, mladé rdiny, sby na hranici chudby atd.). Zajištění užívání becních bytů těmi, kterým jsu primárně určeny. Kntrla růstu pčtu nvých bytů a zajištění jejich kvality. MČ 11 patří k částem Prahy, které sice v sučasnsti vykazují kladný přirzený přírůstek byvatel (v rce 2010 přirzený přírůstek 159 byvatel), avšak kvůli negativní migraci se MČ ptýká s úbytkem byvatel (v rce 2010 úbytek 104 byvatel). Obyvatelstv MČ navíc pstupně stárne. V rámci 22 pražských bvdů má MČ Praha 11 šestý nejvyšší věkvý průměr (42,5 let v rce 2010). Pdíl eknmicky aktivníh byvatelstva pak v rce 2010 dsahval hdnty cca 73 %, cž v prvnání s předchzími lety představuje pkles (78 % v rce 2002). Dle dhadů ČSÚ bude trendem v následujících letech další stárnutí ppulace. Tat skutečnst bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty jak na úrvni státní správy, tak na úrvni samsprávy. Ke zvrácení tht trendu a vytvření a udržení dluhdbé věkvě a scieknmické diverzity MČ bude nutné, aby MČ: Dispnvala prstředky, pmcí kterých bude schpna přilákat mladé lidi d MČ. Vytvřila mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start, tj. nejen cenvě dstupné bydlení, ale také dstatek pracvních příležitstí a v nepslední řadě dpvídající a dstatečnu sciální infrastrukturu, resp. bčansku vybavenst (mateřské škly, škly, centra dětí a mládeže, sprtviště apd.). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

6 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (2/6) Shrnutí studie Oblast Závěry a zjištění Bytvý fnd MČ 11 byl hl. městem Prahu svěřen bytů. Od rku 1994 d knce rku 2006 byl cca 75 % všech becních bytů zprivatizván (dcházel k převdům celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví), takže ve vlastnictví MČ zůstal bytů. Celkvé realizvané výnsy z privatizace bytvých dmů představvaly 1,89 mld. Kč. V rce 2010 byl dle záknač. 72/1994 Sb. v platném znění a v suladu s usnesením ZMČ Praha 11č. 22/34/Z/2010 ze dne a následně s usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 ze dne (dále jen Zásady ) rzhdnut prdeji zbylých bytvých jedntek ve vlastnictví MČ. K byl prdán 78 bytvých jedntek a v majetku MČ zůstal bytvých jedntek. K těmt bytům se vázaly prvzní náklady ve výši cca 78 mil. Kč a prvzní výnsy ve výši cca 208 mil. Kč. Většina (cca 90 %) ze stávajících becních bytů je na základě Zásad určena k úplatnému převdu d sukrméh vlastnictví. Přípravy prdeje jsu u různých funkčních celků v různém stádiu. MČ 11 čekává, že se všechny byty určené k úplatnému převdu pdaří prdat d plviny rku Pčet žádstí prnájem becních bytů MČ 11 zrušila systém evidence žádstí prnájem becních bytů a vlné becní byty nabízí frmu výběrvéh řízení v něklika kategriích stanvených Směrnicí S 2007/02 resp. Směrnicí S 2010/02. Za psledních 5 let nabízela MČ Praha 11 k prnájmu v průměru 28 becních bytů rčně, přičemž 1 byt se ve výběrvém řízení utkal průměrně 19 uchazečů. Nejvíce bytů byl MČ nabízen v kategrii 3.1 (tj. nájem bytu za 1. a další smluvní nájemné), nejvyšší pčet zájemců však byl byty v kategrii 3.4 (tj. nájem bytu za stanvené nájemné určený mladým ve věku d 35 let), ve které se 1 byt v průměru ucházel 36 zájemců. S hledem na signifikantní pkles pčtu bytů v rámci bytvéh fndu je zřejmé, že MČ nemůže uspkjit pptávku p becních bytech, která vysce překračuje mžnsti MČ. Ptřeby MČ Praha 11 Základními ptřebami MČ v blasti bytvé a sciální plitiky jsu: Dsažení definvaných strategických cílů zvýšit atraktivitu MČ pr mladé rdiny. Zmírnit negativní dpady demgrafickéh vývje zamezit resp. zpmalit snižvání pdílu sb v prduktivním věku. Zajistit efektivní využívání bytvéh fndu ve vztahu ke strategickému cíli navýšit pčet bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu a přesně a jasně vymezit jejich určení (cílvu skupinu). Cíle a přínsy Prjektu Základním cílem Prjektu je přídit nvé becní nájemní byty určené především mladým rdinám a tím přispívat k naplňvání ptřeb MČ v scieknmické blasti. Realizace Prjektu by tedy měla přispět k alespň částečnému snížení převisu pptávky p nájemních bytech určených především mladým rdinám nad jejich nabídku, ke zvýšení kvality živta mladých byvatel MČ a v nepslední řadě k zajištění nárůstu pdílu sb v prduktivním věku, který pr MČ představuje pzitivní dpad na veřejné rzpčty. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

7 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (3/6) Oblast Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Závěry a zjištění MČ 11 chce úplatně převést většinu stávajících becních nájemních bytů. Jedním z hlavních důvdů tht úplatnéh převdu je fakt, že většina stávajících nájemních smluv je uzavřena na dbu neurčitu, cž znesnadňuje MČ 11 flexibilně využívat bytvý fnd pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva. Bytvý fnd, který byl MČ primárně určen k prdeji, zahrnval celkem bytů v 64 bytvých dmech. 157 bytů v 9 bytvých dmech v ulici Láskva již byl prdán, takže v sučasné dbě zbývá k prdeji bytů v 55 bytvých dmech. MČ 11 předpkládá, že z bytů určených k prdeji se jich pdaří úplatně převést 80 % (realistický scénář). Zbylých 20 % nájemců buď dkup nebude mít zájem, neb nebude na základě Zásad právněn byt dkupit. Celkem by tedy v realistickém scénáři měl být prdán bytů celkvé rzlze cca m 2. Shrnutí studie V sučasné dbě je uknčena 0. etapa (tj. prdej bytů v ulici Láskva) a prbíhají 1. a 2. etapa prdeje, resp. příprav prdeje. Vzhledem k již vzniklým a čekávaným zpžděním pčítá MČ s tím, že nabídky budu rzeslány d 12/2013 a všechny byty určené k prdeji se pdaří prdat d 06/2014. Výnsy realizvané prdejem bytů (tj. v realistickém scénáři) včetně suvisejících pzemků by měly dsáhnut hdnty 1,54 až 1,81 mld. Kč. Minimální výše výnsů v případě pesimistickéh scénáře (tj. prdej puze 60 % bytů určených k prdeji) je 1,18 mld. Kč, maximální výše výnsů v případě ptimistickéh scénáře (tj. prdej všech bytů určených k prdeji) je 2,23 mld. Kč. Mžnsti financvání Prjektu I když není Prjekt zahrnut d rzpčtvéh výhledu, je financvání Prjektu prveditelné níže uvedenými způsby: Jelikž MČ dispnuje ptenciální absrpční kapacitu pr čerpání externíh dluhvéh financvání, je mžné uvažvat čerpání externích dluhvých nástrjů (senirní úvěr, úvěr EIB atd.) v míře, která nezpůsbí neúměrné zvýšení rční dluhvé služby. Využitím vyskéh zůstatku dispnibilní peněžních prstředků (tj. výnsů z úplatnéh převdu stávajícíh bytvéh fndu). S hledem na plánvanu výši dispnibilníh zůstatku peněžních prstředků, jejichž výše by měla být dstatečná pr realizaci Prjektu, a dále s hledem na mezené mžnsti MČ alternativně investvat tyt dispnibilní zdrje a sučasně preferenci MČ využít tyt dispnibilní zdrje na financvání rzvje bytvéh fndu d buducna, není ptřeba uvažvat zapjení externíh dluhvéh financvání, které by pr MČ znamenaly ddatečné náklady v pdbě nákladů financvání. Realizaci rzvje bytvéh fndu d buducna je tak mžné zajistit využitím dispnibilních peněžních zdrjů. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

8 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (4/6) Oblast Vyhdncení ptřeby nvých becních nájemních bytů Závěry a zjištění Shrnutí studie MČ 11 usiluje zvrácení nepříznivéh demgrafickéh vývje a vytvření a udržení dluhdbé věkvé a scieknmické diverzity byvatelstva. Th chce dsáhnut především zvýšení m atraktivity MČ pr mladé rdiny. Z analýzy vývje pčtu uchazečů prnájem becních bytů vyplynul, že mladí lidé mají přistěhvání d MČ 11 zájem (tj. MČ 11 pr ně je atraktivní), avšak nabídka cenvě dstupnéh bydlení (tj. především becních bytů) je nedstačující. V letech se 42 becních nájemních bytů určených k prnájmu výhradně mladým lidem d 35 let ucházel celkem zájemců, tj. v průměru 36 zájemců na 1 byt. Je tedy nutné navýšit pčet nájemních bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu určených mladým lidem (tzv. startvací byty ). Vedle přízení nvých nájemních bytů pr mladé je však nutné dbát také na zajištění dstatečné sciální infrastruktury a bčanské vybavensti, tj. především vzdělávacích, zdravtnických, a vlnčasvých zařízení. Analýza existujících prjektů výstavby bytů na území MČ Praha 11 Na území MČ 11 existuje v sučasné dbě 12 prjektů v různých fázích rzpracvansti, které by mhly být pr realizaci Prjektu ze strany MČ 11 využity. Z existujících prjektů, které jsu ve výstavbě, je pr MČ 11 vyhvující z hlediska kapacit puze prjekt Bytvé dmy Milíčv, jehž část je již pstavena a další etapy jsu rzpracvány. Z existujících prjektů, které mají vydané ÚR, jsu z hlediska kapacit vyhvující tři prjekty (Bytvý bjekt Zahrady Opatv, Bytvý dům Stříbrskéh a Bytvý park Rztyly), i když u některých z nich jsu určitá mezení. Z existujících prjektů, které jsu ve stádiu územníh řízení případně mají htvu dkumentaci EIA, jsu vyhvující dva prjekty (Obytný subr Výstavní a Obytný subr Blažimská). Analýza pzemků vhdných pr realizaci Prjektu Na území MČ 11 byl identifikván celkem 20 lkalit vhdných pr výstavbu becních bytů. K výstavbě na některých z těcht pzemků se však pr MČ vážu různé pvinnsti (např. nutnst nahradit stávající parkvací plchy), jež mhu realizaci Prjektu zkmplikvat. Pr realizaci Prjektu jsu vhdné především pzemky, které: Jsu v sučasné dbě nezastavěné. Jsu ve vlastnictví HMP, resp. svěřené d správy MČ 11. Jsu vzhledem k rzsahu Prjektu (tj. výstavba cca bytů) typu OB, tj. určenyčistě k výstavbě bydlení a základní bčanské vybavensti. Z identifikvaných 20 lkalit puze 6 lkalit splňuje tat kritéria. 3 lkality pak již nelze pr Prjekt využít, jelikž pr ně již je naplánván jiné využití. Zbylých 11 lkalit by se pr realizaci Prjektu dal využít, ale s jejich využitím by byly spjeny různé kmplikace a ddatečné náklady. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

9 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (5/6) Oblast Pžadavky na pčet bytů a jejich strukturu Závěry a zjištění Cílvý pžadvaný pčet bytů byl stanven v intervalu 400 až 500 startvacích bytů, přičemž v první etapě by se měl jednat cca 150 bytů. Vzhledem k dispnibilním finančním zdrjům v nadcházejících letech, existujícím prjektům a pčtu zájemců 1 byt v minulsti byl tent pčet rzšířen až na cca 200 startvacích bytů. Pčet bytů: Cílvý pžadvaný pčet bytů v rámci první etapy byl stanven na 150 až 200 bytů. Struktura bytů: Struktura bytů byla stanvena jednak s hledem na pžadavky MČ, dále pak s hledem na standardní bytvu strukturu na bdbných prjektech: 1+kk 40 % až 60 % z celkvéh pčtu bytů 2+kk 45 % až 60 % z celkvé pčtu bytů Ostatní (zejména 3+kk a větší) maximálně 10 bytů Velikst bytů: Velikst bytů byla stanvena tak, aby umžňvala plné a efektivní využití bytů za účelem jejich přízení a s hledem na předpkládaný pčet sb v nich bydlících: 1+kk 25 až 35 m 2 2+kk 45 až 60 m 2 Ostatní (zejména 3+kk a větší) maximálně d 85 m 2 Shrnutí studie Varianty řešení Prjektu V rámci analýzy byly psuzvány tyt varianty: Varianta 0 Zachvání sučasnéh stavu resp. nerealizvání Prjektu Varianta 1 Přízení nvéh bjektu startvacích bytů frmu zhtvení nvstavby Varianta 2 Nájem celéh bjektu startvacích bytů Varianta 3 Výstavba nvéh bjektu startvacích bytů na vlastním pzemku Varianta 4 Nákup nvých startvacích bytů jedntlivě (ne celéh bjektu) V rámci kvantitativní analýzy byly hdnceny a prvnány 3 varianty: Varianta 0 Zachvání sučasnéh stavu Varianta 1 Přízení nvéh bjektu startvacích bytů frmu zhtvení nvstavby Varianta 2 Nájem celéh bjektu startvacích bytů Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

10 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (6/6) Shrnutí studie Oblast Kvantitativní zhdncení variant a výběr nejvhdnější varianty Návrh dalšíh pstupu Závěry a zjištění Na základě analýzy tržních cen bytů a nájmů, zkušenstí s bdbnými prjekty a pdklady d Zadavatele byly stanveny investiční náklady (Varianta 1), výše nájemnéh placená MČ 11 prnajímateli (Varianta 2), náklady živtníh cyklu (bě varianty) a prvzní náklady (bě varianty) pr případ výstavby 200 startvacích bytů (tzv. technický mdel MAX ) a pr případ výstavby 150 bytů (tzv. technický mdel MIN ). Dále byly u bu variant stanveny výnsy Prjektu plynucí z nájemnéh vybíranéh MČ d byvatel startvacích bytů a také celkvé výnsy MČ 11 suvisející s bytvým fndem, tj. včetně výnsů z prdeje stávajících becních nájemních bytů. Prvnáním nákladů a výnsů bu variant byl určen celkvé cash flw (tj. včetně výnsů z prdeje stávajícíh bytvéh fndu) genervané běma variantami za 30 let: Varianta 1 generuje celkvé cash flw v nminálních hdntách 1,16 mld. Kč ( MAX ), resp. 1,33 mld. Kč ( MIN ). Varianta 2 pak 0,11 mld. Kč ( MAX ), resp. 0,81 mld. Kč ( MIN ). Z kvantitativníh hlediska v rámci srvnání celkvéh cash flw a t jak v nminálních, tak v diskntvaných hdntách je tedy Varianta 1 pr MČ nejvýhdnější. Variantu 0 sice nenese žádné náklady a přitm generuje výnsy z prdeje stávajícíh bytvéh fndu, tak6e je z finančníh hlediska výhdnější, nicméně nepřispívá k naplnění cílů a ptřeb Zadavatele. Z kvalitativníh hlediska jsu pak nejvíce prefervány Varianta splečně s Variantu 3. Varianta 1 by vzhledem k existenci vhdných prjektů mhla být zrealizvána v pměrně krátkém čase. Varianta 3 je také vzhledem k dstupnsti existujících pzemků realizvatelná a pravděpdbně může znamenat nižší cenu za 1 m 2 bytvé pdlahvé plchy než v případě Varianty 1, nicméně tat varianta ječasvě nárčnější (tj. k její realizacii by mhl djít v průběhu 3 5 let). Z tht phledu se jeví jak ideální realizvat Variantu 1 jak 1. etapu dsažení dluhdbéh cíle 400 až 500 bytů a paralelně s tím spustit přípravu na realizaci Varianty 3 (tj. zejména prjekční práce a architektnický návrh, cž bude časvé nejnárčnější), která by představvala 2. etapu vybudvání 400 až 500 startvacích bytů v dluhdbém hrizntu. V případě, realizace Prjektu (resp. jeh 1. etapy) prstřednictvím Varianty 1, je dalším nevyhnutným krkem realizace zadávacíh řízení na přízení bytů. S hledem na charakter veřejné zakázky by se pravděpdbně jednal tevřené zadávací řízení s přihlédnutím ke skutečnsti, že by se jednal tzv. významnu veřejnu zakázku. Tt zadávací řízení by celé (tj. přípravná fáze, příprava nabídek, psuzení a hdncení nabídek a uzavření smluvy) mhl trvat cca 8 měsíců. V případě realizace 2. etapy Prjektu prstřednictvím Varianty 3, měly by již v sučasnsti začít přípravné práce, zejména prjekční práce, případně příprava architektnické studie. Nejprve by měl být vybrán nejvhdnější pzemek pr realizaci, pté by byl nutné realizvat zadávací řízení dle ZVZ na: Ddavatele architektnickéh návrhu Ddavatele prjekčních prací Zhtvitele stavby Technický dzr investra Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

11 Strategický rámec Prjektu Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

12 Výchzí situace Strategický rámec Prjektu Záměrem Městské části je přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů. Záměr Městské části Praha 11 Záměrem MČ 11 je úplatný převd většiny stávajících becních nájemních bytů a přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů a t frmu výstavby, resp. dluhdbéh nájmu ( Prjekt ) na území MČ Praha 11. Hlavním důvdem pr dprdej stávajících bytů je zmírnění křivdy, která vznikla významné části bčanů Jižníh Města tím, že jí v 90. letech nebyla umžněna privatizace becních bytů za stejných pdmínek jak většině splubčanů. Významnu rli však hraje také fakt, že většina stávajících nájemních smluv je uzavřena na dbu neurčitu, cž znesnadňuje MČ 11 flexibilně využívat bytvý fnd pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva. Za tímt účelem zaslala MČ splečnsti Delitte Pptávkvý list vyzývající k předlžení nabídky na zakázku maléh rzsahu, jejíž předmětem je zpracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace Prjektu. Nabídka splečnsti Delitte byla ze strany MČ akceptvána a následně dšl k pdpisu Smluvy ke dni a zahájení pskytvání pradenských služeb. Vymezení pradenských služeb Rzsah pradenských služeb, resp. činnstí, je Smluvu vymezen následvně: Vypracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace výstavby becních nájemních bytů dle záměru Zadavatele a navrhující další pstup v realizaci Prjektu ( Studie ). Obecní nájemní byty mají plnit především sciální úlhu, tj. služit všem sciálně rizikvým neb vylučeným skupinám. V rámci tht Prjektu a Studie však MČ nepčítá s přízením sciálních bytů, ale tzv. startvacích bytů, tj. becních nájemních bytů určených výhradně mladým rdinám. Způsb zpracvání Studie Studie je v suladu se Smluvu zpracvána v následujícím rzsahu: 1. Vypracvání strategickéh rámce Prjektu analýza ptřeb a cílů Zadavatele. 2. Identifikace becních nájemních bytů určených k prdeji a stanvení ptenciální výše výnsu z realizace prdeje. 3. Identifikace ptřeb vybudvání/nájmu nvých becních nájemních bytů, včetně stanvení investičních nákladů/resp. nákladů spjených s dluhdbým nájmem. 4. Stanvení rzdílu mezi výnsy z prdeje stávajících a náklady na vybudvání/dluhdbý prnájem nvých becních nájemních bytů. 5. Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

13 Kncepce rzvje Městské části Strategický rámec Prjektu Cílem je zachvání rezidenčníh charakteru a zvýšení atraktivity MČ pr mladé rdiny a příslušníky střední třídy. Charakteristika Městskéčásti Městská část Praha 11 se nachází v jižní až jihvýchdní části hlavníh města, necelých 9 km d centra. Rzlha městské části činí 979 hektarů. V rce 2011 evidvala MČ 11 celkem byvatel. Mezi nejbližší susedy MČ patří Kunratice, Michle, Záběhlice a Hstivař. Přenesená půsbnst Úřadu MČ 11 se vztahuje také na Městské části Praha Křeslice, Praha Šeberv a Praha Újezd. Strategický záměr v blasti bydlení Mtt: Jižní Měst, náš dmv. Cíl: Dkument Strategická vize rzvje městské části Praha 11 je základním strategickým dkumentem rzvje MČ v rzličných blastech (především eknmická, sciální, dpravní, bytvá a další) pr následující léta. Jedním z hlavních cílů MČ vymezených tímt dkumentem je vytvřit a udržet věkvě i scieknmicky vyváženu strukturu byvatelstva MČ. Na tent strategický dkument navazuje prgramvé prhlášení Rady MČ Praha 11, které v blasti Bydlení a bytvá plitika uvádí krmě jinéh tyt knkrétní cíle: Zahájení výstavby nvých nájemních bytů. Nezvyšvání nájemnéh ve stávajících becních bytech spravvaných městsku částí. Způsb zajištění: Městská část bude dstavvána a reknstruvána dle prmyšlenéh územníh plánu, schválenéh na základě širkéh splečenskéh knsenzu. V rámci Strategické vize rzvje byly identifikvány níže uvedené činnsti služící k dsažení cíle: Zajištění dbréh bydlení za dbru cenu pr sciálně slabší byvatele (cizinci, mladí, mladé rdiny, sby na hranici chudby atd.). Zajištění užívání becních bytů těmi, kterým jsu primárně určeny. Kntrla růstu pčtu nvých bytů a zajištění jejich kvality. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

14 Demgrafický vývj a struktura byvatelstva Strategický rámec Prjektu Pr tvrbu a udržení dluhdbé věkvé a scieknmické diverzity musí MČ dispnvat prstředky pr zachvání, resp. snížení, věkvéh průměru byvatelstva a vytvřit mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start. Obyvatelstv MČ Praha 11 MČ Praha 11 patří k částem Prahy, které v sučasnsti vykazují kladný přirzený přírůstek byvatel. V rce 2010 se v MČ nardil 159 byvatel více, než zemřel. Z hlediska celkvé pčtu byvatel, resp. z hlediska celkvéh přírůstku/úbytku byvatel, však již situace není tak příznivá: v rce 2010 se z MČ vystěhval 263 byvatel více, než se jich přistěhval, takže celkvý úbytek byvatel byl 104. Od rku 2002, kdy měla MČ byvatel, pčet byvatel pstupně klesal (s výjimku let 2007, 2009 a 2011). V rce 2011 tak byl celkvý pčet byvatel 795 nižší, než v rce Tent úbytek byvatel způsbuje především záprná migrace, tj. vystěhvávání byvatel z MČ d jiných částí Prahy či mim Prahu. MČ 11 má ze všech 22 pražských bvdů šestý nejvyšší věkvý průměr byvatel (42,5 let v rce 2010). Pdíl eknmicky aktivníh byvatelstva dsahval v rce 2010 téměř 73 %, cž představuje v prvnání s předchzími lety pkles (78 % v rce 2002). Demgrafický vývj výhled Dle dhadů ČSÚ bude trendem v následujících letech stárnutí ppulace. Pčet byvatel d 14 let bude mírně klesat. Na druhu stranu djde k rapidnímu nárůstu sb důchdvéh věku (nad 65 let) a sučasnému pklesu eknmicky aktivníh byvatelstva. Tat skutečnst bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty jak na úrvni státní správy, tak na úrvni samsprávy. Ke zvrácení tht trendu a vytvření a udržení dluhdbé věkvě a scieknmické diverzity MČ bude nutné, aby MČ: Dispnvala prstředky, pmcí kterých bude schpna přilákat mladé lidi d MČ. Vytvřila mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start, tj. nejen cenvě dstupné bydlení, ale také dstatek pracvních příležitstí a v nepslední řadě dpvídající a dstatečnu sciální infrastrukturu, resp. bčansku vybavenst (mateřské škly, škly, centra dětí a mládeže, sprtviště apd.). Věkvá struktura byvatel MČ Praha 11 (pčet byvatel a průměrný věk) Průměrný věk byvatel pražských MČ( ) Pčet byvatel ve věk. skup ,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 Průměrný věk let let 65 a více let Průměný věk: Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

15 Bytvý fnd vývj pčtu bytů ve vlastnictví MČ Strategický rámec Prjektu Ke knci rku 2011 dispnvala MČ bytvým fndem veliksti bytvých jedntek. Vzhledem k jejich pstupným úplatným převdům však v blízké buducnsti nebude bytvý fnd MČ dstatečný, aby mhl přispívat k naplnění strategických cílů v blasti bytvé plitiky. Histrický vývj bytvéh fndu V rce 1990 byl d bytvéh fndu MČ Praha 11 hlavním městem Prahu svěřen bytů. V rce 1994 pak byla zahájena privatizace bytvéh fndu, kdy dcházel k převdu celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví. Největší pčet bytů byl takt zprivatizván v letech 2003 a D knce rku 2004 tak byl prdán d družstevníh vlastnictví bytů, tj. cca 70 % bytvéh fndu, který tak v rce 2004 zahrnval bytů. Celkvé realizvané výnsy z tht prdeje dsáhly 1,64 mld. Kč. Privatizace celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví pkračvala d rku 2006, kdy již byl ve vlastnictví MČ puze bytů. Celkvý pčet prdaných bytů tedy ke knci rku 2006 (tj. za celé bdbí privatizace) činil Celkvé realizvané výnsy z privatizace tak dsáhly 1,89 mld. Kč. Tyt výnsy však již byly vyčerpány neb jejich čerpání je plánván na další investiční akce. Na realizaci stávajícíh Prjektu, tj. přízení/výstavbu nvých becních nájemních bytů, s nimi tedy nelze pčítat. V letech nedcházel k žádným prdejům becních bytů, přest se bytvý fnd d knce rku 2010 nepatrně zmenšil na bytů (byty byly vyřazeny apd.). V rce 2010 byl dle záknač. 72/1994 Sb. v platném znění a v suladu s usnesením ZMČ Praha 11č. 22/34/Z/2010 ze dne a následně s usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 ze dne (dále jen Zásady ) rzhdnut prdeji zbylých bytvých jedntek ve vlastnictví MČ. K byl prdán 78 bytvých jedntek. Výnsy z prdeje těcht bytvých jedntek již plynu na zvláštní účet určený k přízení nvéh bytvéh fndu a není s nimi pčítán v rzpčtu MČ. Zůstatek na zvláštním účtu z prdeje těcht bytvých jedntek dsáhl k hdnty 24,4 mil. Kč. Stávající stav bytvéh fndu V majetku MČ byl k bytvých jedntek, z nichž většina (cca 90 %) byla určena k prdeji d sukrméh vlastnictví. Skutečně prdány však mhu být puze ty byty, které jsu v suladu se Zásadami, tak jak byly schváleny usnesením ZMČ Praha 11 ze dne a Přípravy prdeje jsu u různých funkčních celků v různém stádiu. U bytů v Láskvě ulici již byl neb je realizván samtný prdej, někde byly Radu schváleny pdstatné náležitsti, jinde byla teprve předána prhlášení vlastníka MHMP ke schválení. Dle harmngramu stanvenéh MČ by měly být v 1. etapě rzesílány nabídky na prdej bytů pstupně d knce rku Ze stávajícíh vývje však lze usuzvat, že tent harmngram nebude ddržen a 1. etapa prdejů se prtáhne d března Vývj pčtu bytů vlastněných MČ Zbývajících cca 350 bytů vlastněných MČ nelze mmentálně na základě usnesení ZMČ prdat (detailní infrmace prdeji viz. část Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji ). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

16 Bytvý fnd prvzní náklady a výnsy Strategický rámec Prjektu Ke stávajícímu bytvému fndu ve vlastnictví MČ Praha 11 se k vázaly prvzní náklady ve výši cca 78 mil. Kč a prvzní výnsy ve výši cca 208 mil. Kč. Vývj prvzních nákladů a výnsů bytvéh fndu vlastněnéh MČ 11 Prvzní výnsy genervané bytvým fndem v bdbí vždy převyšvaly prvzní náklady a t minimálně 100 mil. Kč. Hlavní (90 %) pdíl na tvrbě prvzních výnsů má nájemné za byty. V prvzních nákladech jsu relativně stejnu měru zastupeny drbné pravy a údržba, dměna za správu a statní náklady tvřené především náklady na strahu bjektů, náklady na přípravu prdeje bytvých jedntek a mzdvými náklady. Výše prvzních nákladů na 1 byt za měsíc (krmě jmenvitých prav a dměny za správu) se v letech v průměru phybvala klem hdnty cca 967 Kč. Vývj prvzních nákladů a výnsů bytvéh fndu (tis. Kč) Prvzní výnsy celkem Prvzní náklady celkem Prvzní výnsy bytvéh fndu 7,7% 2,3% 0,1% Nájemné za byty První smluvní nájemné Prvzní náklady bytvéh fndu 30,3% 24,8% Drbné pravy a údržba Jmenvité pravy 90,0% Nájemné za nebyty Ostatní výnsy (penále, pplatky bank apd.) 29,2% 15,7% Odměna za správu (9,3 % z celkvých výnsů) Ostatní náklady (straha, mzdy, pplatky) Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

17 Bytvý fnd vývj pčtu žádstí prnájem becních bytů Strategický rámec Prjektu Za psledních 5 let nabízela MČ Praha 11 k prnájmu v průměru 28 becních bytů rčně, přičemž 1 byt se ve výběrvém řízení utkal průměrně 19 uchazečů. Nejvíce bytů byl MČ nabízen v kategrii 3.1, nejvyšší pčet zájemců však byl byty v kategrii 3.4. Pčet uchazečů prnájem becních bytů MČ 11 zrušila systém evidence žádstí prnájem becních bytů a vlné becní byty nabízí frmu výběrvéh řízení v něklika kategriích stanvených Směrnicí S 2007/02, resp. Směrnicí S 2010/02. Pčet uchazečů účastnících se výběrvých řízení na prnájem becních bytů se ve sledvaném bdbí ( ) phybuje v rzmezí d 150 d uchazečů. Průměrný pčet zájemců 1 byt pak dsahuje hdnt d 10 d 29 zájemců. K nabídla MČ k prnájmu 17 bytů. Zájem ně prjevil 899 uchazečů, tj. 53 uchazečů na 1 byt. S hledem na čekávaný velký pkles pčtu bytů v rámci bytvéh fndu způsbený jejich úplatným převdem d individuálníh vlastnictví je zřejmé, že MČ nemůže uspkjit pptávku p becních bytech, která vysce překračuje mžnsti MČ. Pčet žádstí byt pdle kategrie nájmu Pčet uchazečů prnájem becníh bytu Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Kategrie nájmu Pčet uchazečů za kategrii Vývj pčtu žádstí prnájem becníh bytu Pčetuchazečů prnájem becníh bytu Pčet nabízených bytů k prnájmu Pčet bytů pdle kategrie nájmu Celkvý pčet uchazečů 531 V letech byly nabízeny především byty v kategrii 3.1, tj. nájem bytu za 1. a další smluvní nájemné (ve sledvaném bdbí jich byl celkem nabídnut 63). Od rku 2009 začala MČ nabízet také stále více bytů v kategrii 3.2, tj. nájem bytu za 1. smluvní nájemné (celkem 32 bytů) a v kategrii 3.4, tj. nájem bytu za stanvené nájemné (celkem 42 bytů), přičemž kategrie 3.4 byla mezena puze na mladé uchazeče ve věku d 35 let. Ze strany uchazečů becní nájemní byty však byl a nadále zůstává největší zájem byty nabízené v kategrii 3.4. Ve sledvaném bdbí se 42 bytů v tét kategrii ucházel celkem zájemců, tj. 36 uchazečů na 1 byt. Lze tedy knstatvat, že mladé rdiny mají zájem bydlení v MČ 11 a výstavba nvých bytů určených pr tyt uchazeče (především menší byty 1+kk a 2+kk) je pdstatněná Prům. pčet uchazečů na 1 byt 2012 Delitte Česká republika Důvěrné 0 Průměrný pčet uchazečů na 1 nabízený byt

18 Ptřeby MČ Praha 11, cíle a přínsy Prjektu Strategický rámec Prjektu Přízení nvých becních nájemních bytů bude přispívat k dsažení cílů v blasti bytvé a sciální plitiky MČ Praha 11, tj. především k přilákání mladých rdin d MČ a vytvření vhdných bytvých a dalších pdmínek pr jejich start. Ptřeby MČ Praha 11 Ptřeby MČ vyplývají zejména ze strategickéh cíle v blasti bytvé a sciální plitiky, kdy se MČ snaží vytvřit a udržet dluhdbu věkvu a scieknmicku diverzitu především tím, že zvýší její atraktivitu pr mladé rdiny. Pr zajištění výše uvedenéh je nezbytné, aby byla zajištěna maximální efektivita sciálních služeb zaměřených na mladé rdiny zahrnující nejen cenvě dstupné bydlení, ale také relevantní sciální infrastrukturu (mateřské škly, škly apd.). Ptřeby MČ jsu dále vlivněny nepříznivým demgrafickým vývjem, který bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty prstřednictvím snižvání pdílu sb v prduktivním věku. MČ tak musí dispnvat prstředky na zajištění věkvéh průměru byvatel na nízkých hdntách, tedy vytvřit mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start. Vedle cenvě dstupnéh bydlení by tak měla MČ zajistit také dstatek pracvních příležitstí pr nvé mladé bčany. Navíc sučasný stav bytvéh fndu (resp. stav p dknčení úplatných převdů) neumžňuje zajištění splnění strategickéh cíle MČ v blasti bytvé plitiky, a t jak z hlediska pčtu bytvých jedntek (neschpnst saturvat pptávku p becních bytech), tak z hlediska becnéh využití jedntlivých bytů (becní byty ttiž v řadě případů neplní sciální úlhu, ale jsu bývány i bčany, kteří si mhu dvlit platit tržní nájem neb dsáhnut na vlastní bydlení). Z výše uvedenéh vyplývá, že základní ptřebu MČ v blasti bytvé a sciální plitiky je: Dsažení definvaných strategických cílů zvýšit atraktivitu MČ pr mladé rdiny. Zmírnit negativní dpady demgrafickéh vývje zamezit, resp. zpmalit, snižvání pdílu sb v prduktivním věku. Zajistit efektivní využívání bytvéh fndu ve vztahu ke strategickému cíli navýšit pčet bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu a přesně a jasně vymezit jejich určení (cílvu skupinu). Ptřeby zajištění nvých becních bytů a nezvyšvání úrvně nájemnéh byly rvněž zahrnuty d prgramvéh prhlášení Rady MČ 11. Cíle a přínsy Prjektu Základním cílem Prjektu je přízení nvých becních nájemních bytů určených především mladým rdinám a tím přispívat k naplňvání ptřeb MČ v scieknmické blasti. Dílčí cíle, kterých pak chce Zadavatel v návaznsti na Prjekt dále dsáhnut, jsu následující: Sciální aspekty kvantitativní Prjekt má přispět k alespň částečnému snížení převisu pptávky p nájemních bytech určených především mladým rdinám nad jejich nabídku. Sciální aspekty kvalitativní zvýšení kvality živta mladých byvatel MČ, kteří zejména na začátku svéh eknmickéh živta nedispnují dstatečným bjemem finančních prstředků pr zajištění vlastníh bydlení. Eknmické aspekty s hledem na nepříznivý demgrafický vývj je nezbytné zajistit c nejvyšší pdíl sb v prduktivním věku, který pr MČ představuje pzitivní dpad na veřejné rzpčty. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

19 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

20 Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů K byl celkvý pčet bytů určených k dprdeji 3 173, přičemž MČ předpkládá, že se jí pdaří v nadcházejících letech přibližně 80 % z těcht bytů úplatně převést na jejich stávající nájemce. Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Dne byly na 34. zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 přijaty Zásady úplatných převdů bytvých jedntek v panelvých dmech z majetku hl. m. Prahy svěřenéh MČ Praha 11. Hlavním důvdem pr dprdej bytů byla snaha MČ zmírnit křivdu, která vznikla významné části bčanů Jižníh Města tím, že jí v 90. letech nebyla umžněna privatizace becních bytů za stejných pdmínek jak většině splubčanů. Vedlejším důvdem prdeje stávajícíh bytvéh fndu je fakt, že většina becních nájemních bytů je jejich nájemníkům prnajata na dbu neurčitu, cž velmi znesnadňuje MČ Praha 11 flexibilní využívání bytvéh fndu pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva, tj. mmentálně především přilákání nvých mladých rdin d MČ. Bytvý fnd, který byl MČ primárně určen k prdeji, zahrnval celkem bytů v 64 bytvých dmech. Tt usnesení byl následně změněn usnesením č. 16/9/Z/2011 ze dne , které stanvval, že těmit Zásadami seřídí puze úplatný převd 157 bytů v 9 bytvých dmech v ulici Láskva, a pr prdej zbývajících bytů v 55 bytvých dmech byly usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 vydány nvé Zásady privatizace becních bytů, převedených p r bezúplatně na bec, nyní v majetku hl. m. Prahy, svěřenéh MČ Praha 11. V červnu 2010 prběhla anketa, jejímž cílem byl zjištění zájmu jedntlivých nájemců kupi bytu. Tat anketa identifikvala celkem nájemců (resp právněných nájemců), kteří prjevili zájem dkup bytu (zahrnuje jak nájemce, kteří dpvěděli An, tak nájemce, kteří dpvěděli An, pžaduji další dplňující infrmace ). Jednal se tedy cca 65,9 67,8 % všech nájemců., resp. cca 91 % nájemců, kteří vyplnili dtazník. Pr vylučení pchybnstí se uvádí, že předmětem tét Studie, ani předmětem pradenských služeb nebyl věření správnsti a aktuálnsti pčtu bytů, u kterých nájemci prjevili zájem jejich dkup. MČ 11 předpkládá, že ze zbývajících bytů se jich pdaří úplatně převést 80 % (realistický scénář). Zbylých 20 % nájemců buď dkup nebude mít zájem, neb nebude na základě Zásad právněn byt dkupit. Pdle Zásad nemhu becní nájemní byt dkupit nájemci s nájemní smluvu pdepsanu p ; devizví cizzemci; sby, které mají vůči MČ 11 dluh; sby, s nimiž MČ vede sudní spr ve věci přivlení k výpvědi z nájmu bytu, neplatnst výpvědi z nájmu bytu neb uznání přechdu nájmu bytu, příp. vyklizení bytu, neb které bdrželi výpvěď z nájmu bytu a u nichž běží výpvědní lhůta; sby, které užívají byt na základě nájemní smluvy na dbu určitu. Rzsah bytvéh fndu, který by měl být celkem (včetně 157 bytů v ulici Láskva) dprdán je tak na základě výše uvedenéh následující: Pčet bytů: Celkvá bytvá pdlahvá plcha: cca m 2 Průměrná pdlahvá plcha/byt: cca 58,6 m 2 Tat Studie pak dále pčítá se scénářem, kdy se MČ pdaří vedle bytů v Láskvě ulici prdat i všech zbývajících bytů (ptimistický scénář), a také se scénářem, kdy se pdaří prdat puze 60 % bytů (pesimistický scénář). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více