Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů"

Transkript

1 Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30. července 2012 může být pvažvána za rzhdující a platnu Delitte Česká republika

2 Důležité upzrnění Tent dkument byl vytvřen splečnstí Delitte na základě pkynů Městské části Praha 11 (dále také MČ neb MČ 11 ) a v suladu s pdmínkami definvanými ve Smluvě díl, jejímž předmětem je zpracvání rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace výstavby becních nájemních bytů na území MČ Praha 11 dle záměrů Zadavatele, uzavřené mezi Delitte a MČ dne (dále jen Smluva ). Závěry bsažené v tmt dkumentu vycházejí z infrmací a vstupů pskytnutých Delitte v písemné či ústní pdbě zástupci MČ a z veřejně dstupných infrmací. Žádné z těcht infrmací nebyly věřvány z hlediska jejich přesnsti a úplnsti krmě případů výslvně uvedených v tét studii. Značná část infrmací uváděných v tmt dkumentu je zalžena na předběžných infrmacích, které nebyly předmětem auditu neb jiné frmy věření. Splečnst Delitte nečiní žádná prhlášení, ani nepskytuje žádné záruky ve spjitsti se správnstí či úplnstí jakýchkli infrmací bsažených v tmt dkumentu. V tmt dkumentu jsu uváděny dhady, závěry a zjištění zalžené na předpkladech a infrmacích pskytnutých zástupci MČ. Tyt předpklady se v buducnu mhu, ale nemusí, ukázat jak nesprávné. Případné nesprávnsti v pužitých předpkladech a dhadech mhu mít významný vliv na závěry uvedené v tmt dkumentu. Splečnst Delitte nepřebírá žádnu dpvědnst za pužité předpklady, ani za jejich knečnu správnst. Tent dkument je určen výhradně MČ 11, je důvěrný a nesmí být zpřístupněn žádné třetí straně bez předchzíh písemnéh svlení Delitte. Tat studie může být pužita výhradně v suladu s mezeními v ní definvanými a v suladu s ustanveními Smluvy. Delitte v žádném případě nenese dpvědnst vůči žádné straně jiné než MČ 11. Za pužití tht dkumentu i za veškerá rzhdnutí z něj vycházející dpvídají výhradně strany, které dkument pužijí. Jestliže se třetí strana rzhdne využít jakukli infrmaci bsaženu v tmt dkumentu, činí tak na vlastní rizik a bez jakýchkli případných nárků vůči splečnsti Delitte. Pužije-li třetí strana infrmace uvedené v tmt dkumentu, suhlasí tak s tím, že splečnst Delitte nenese žádnu dpvědnst ve vztahu k takvému pužití těcht infrmací. Splečnst Delitte nepřebírá žádnu dpvědnst za případné škdy, které vzniknu jakékli třetí straně v důsledku přijatých rzhdnutí neb patření učiněných na základě tht dkumentu. 2

3 Obsah dkumentu Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

4 Shrnutí studie Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

5 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (1/6) Shrnutí studie Oblast Záměr Městské části Praha 11 Strategický cíl MČ v blasti bydlení Demgrafický vývj a struktura byvatelstva Závěry a zjištění Záměrem MČ 11 je úplatný převd většiny stávajících becních nájemních bytů a přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů a t frmu výstavby, resp. dluhdbéh nájmu ( Prjekt ). Za tímt účelem zaslala MČ splečnsti Delitte Pptávkvý list vyzývající k předlžení nabídky na zakázku maléh rzsahu, jejíž předmětem je zpracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace Prjektu. Nabídka splečnsti Delitte byla ze strany MČ akceptvána a následně dšl k pdpisu Smluvy ke dni a zahájení pskytvání pradenských služeb. Mtt: Jižní Měst, náš dmv. Cíl: Dkument Strategická vize rzvje městské části Praha 11 je základním strategickým dkumentem rzvje MČ v rzličných blastech (především eknmická, sciální, dpravní, bytvá a další) pr následující léta. Jedním z hlavních cílů MČ vymezených tímt dkumentem je vytvřit a dluhdbě udržet věkvě i scieknmicky vyváženu strukturu byvatelstva MČ. Způsb zajištění: V rámci Strategické vize rzvje byly identifikvány níže uvedené činnsti služící k dsažení cíle: Zajištění dbréh bydlení za dbru cenu pr sciálně slabší byvatele (cizinci, mladí, mladé rdiny, sby na hranici chudby atd.). Zajištění užívání becních bytů těmi, kterým jsu primárně určeny. Kntrla růstu pčtu nvých bytů a zajištění jejich kvality. MČ 11 patří k částem Prahy, které sice v sučasnsti vykazují kladný přirzený přírůstek byvatel (v rce 2010 přirzený přírůstek 159 byvatel), avšak kvůli negativní migraci se MČ ptýká s úbytkem byvatel (v rce 2010 úbytek 104 byvatel). Obyvatelstv MČ navíc pstupně stárne. V rámci 22 pražských bvdů má MČ Praha 11 šestý nejvyšší věkvý průměr (42,5 let v rce 2010). Pdíl eknmicky aktivníh byvatelstva pak v rce 2010 dsahval hdnty cca 73 %, cž v prvnání s předchzími lety představuje pkles (78 % v rce 2002). Dle dhadů ČSÚ bude trendem v následujících letech další stárnutí ppulace. Tat skutečnst bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty jak na úrvni státní správy, tak na úrvni samsprávy. Ke zvrácení tht trendu a vytvření a udržení dluhdbé věkvě a scieknmické diverzity MČ bude nutné, aby MČ: Dispnvala prstředky, pmcí kterých bude schpna přilákat mladé lidi d MČ. Vytvřila mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start, tj. nejen cenvě dstupné bydlení, ale také dstatek pracvních příležitstí a v nepslední řadě dpvídající a dstatečnu sciální infrastrukturu, resp. bčansku vybavenst (mateřské škly, škly, centra dětí a mládeže, sprtviště apd.). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

6 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (2/6) Shrnutí studie Oblast Závěry a zjištění Bytvý fnd MČ 11 byl hl. městem Prahu svěřen bytů. Od rku 1994 d knce rku 2006 byl cca 75 % všech becních bytů zprivatizván (dcházel k převdům celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví), takže ve vlastnictví MČ zůstal bytů. Celkvé realizvané výnsy z privatizace bytvých dmů představvaly 1,89 mld. Kč. V rce 2010 byl dle záknač. 72/1994 Sb. v platném znění a v suladu s usnesením ZMČ Praha 11č. 22/34/Z/2010 ze dne a následně s usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 ze dne (dále jen Zásady ) rzhdnut prdeji zbylých bytvých jedntek ve vlastnictví MČ. K byl prdán 78 bytvých jedntek a v majetku MČ zůstal bytvých jedntek. K těmt bytům se vázaly prvzní náklady ve výši cca 78 mil. Kč a prvzní výnsy ve výši cca 208 mil. Kč. Většina (cca 90 %) ze stávajících becních bytů je na základě Zásad určena k úplatnému převdu d sukrméh vlastnictví. Přípravy prdeje jsu u různých funkčních celků v různém stádiu. MČ 11 čekává, že se všechny byty určené k úplatnému převdu pdaří prdat d plviny rku Pčet žádstí prnájem becních bytů MČ 11 zrušila systém evidence žádstí prnájem becních bytů a vlné becní byty nabízí frmu výběrvéh řízení v něklika kategriích stanvených Směrnicí S 2007/02 resp. Směrnicí S 2010/02. Za psledních 5 let nabízela MČ Praha 11 k prnájmu v průměru 28 becních bytů rčně, přičemž 1 byt se ve výběrvém řízení utkal průměrně 19 uchazečů. Nejvíce bytů byl MČ nabízen v kategrii 3.1 (tj. nájem bytu za 1. a další smluvní nájemné), nejvyšší pčet zájemců však byl byty v kategrii 3.4 (tj. nájem bytu za stanvené nájemné určený mladým ve věku d 35 let), ve které se 1 byt v průměru ucházel 36 zájemců. S hledem na signifikantní pkles pčtu bytů v rámci bytvéh fndu je zřejmé, že MČ nemůže uspkjit pptávku p becních bytech, která vysce překračuje mžnsti MČ. Ptřeby MČ Praha 11 Základními ptřebami MČ v blasti bytvé a sciální plitiky jsu: Dsažení definvaných strategických cílů zvýšit atraktivitu MČ pr mladé rdiny. Zmírnit negativní dpady demgrafickéh vývje zamezit resp. zpmalit snižvání pdílu sb v prduktivním věku. Zajistit efektivní využívání bytvéh fndu ve vztahu ke strategickému cíli navýšit pčet bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu a přesně a jasně vymezit jejich určení (cílvu skupinu). Cíle a přínsy Prjektu Základním cílem Prjektu je přídit nvé becní nájemní byty určené především mladým rdinám a tím přispívat k naplňvání ptřeb MČ v scieknmické blasti. Realizace Prjektu by tedy měla přispět k alespň částečnému snížení převisu pptávky p nájemních bytech určených především mladým rdinám nad jejich nabídku, ke zvýšení kvality živta mladých byvatel MČ a v nepslední řadě k zajištění nárůstu pdílu sb v prduktivním věku, který pr MČ představuje pzitivní dpad na veřejné rzpčty. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

7 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (3/6) Oblast Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Závěry a zjištění MČ 11 chce úplatně převést většinu stávajících becních nájemních bytů. Jedním z hlavních důvdů tht úplatnéh převdu je fakt, že většina stávajících nájemních smluv je uzavřena na dbu neurčitu, cž znesnadňuje MČ 11 flexibilně využívat bytvý fnd pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva. Bytvý fnd, který byl MČ primárně určen k prdeji, zahrnval celkem bytů v 64 bytvých dmech. 157 bytů v 9 bytvých dmech v ulici Láskva již byl prdán, takže v sučasné dbě zbývá k prdeji bytů v 55 bytvých dmech. MČ 11 předpkládá, že z bytů určených k prdeji se jich pdaří úplatně převést 80 % (realistický scénář). Zbylých 20 % nájemců buď dkup nebude mít zájem, neb nebude na základě Zásad právněn byt dkupit. Celkem by tedy v realistickém scénáři měl být prdán bytů celkvé rzlze cca m 2. Shrnutí studie V sučasné dbě je uknčena 0. etapa (tj. prdej bytů v ulici Láskva) a prbíhají 1. a 2. etapa prdeje, resp. příprav prdeje. Vzhledem k již vzniklým a čekávaným zpžděním pčítá MČ s tím, že nabídky budu rzeslány d 12/2013 a všechny byty určené k prdeji se pdaří prdat d 06/2014. Výnsy realizvané prdejem bytů (tj. v realistickém scénáři) včetně suvisejících pzemků by měly dsáhnut hdnty 1,54 až 1,81 mld. Kč. Minimální výše výnsů v případě pesimistickéh scénáře (tj. prdej puze 60 % bytů určených k prdeji) je 1,18 mld. Kč, maximální výše výnsů v případě ptimistickéh scénáře (tj. prdej všech bytů určených k prdeji) je 2,23 mld. Kč. Mžnsti financvání Prjektu I když není Prjekt zahrnut d rzpčtvéh výhledu, je financvání Prjektu prveditelné níže uvedenými způsby: Jelikž MČ dispnuje ptenciální absrpční kapacitu pr čerpání externíh dluhvéh financvání, je mžné uvažvat čerpání externích dluhvých nástrjů (senirní úvěr, úvěr EIB atd.) v míře, která nezpůsbí neúměrné zvýšení rční dluhvé služby. Využitím vyskéh zůstatku dispnibilní peněžních prstředků (tj. výnsů z úplatnéh převdu stávajícíh bytvéh fndu). S hledem na plánvanu výši dispnibilníh zůstatku peněžních prstředků, jejichž výše by měla být dstatečná pr realizaci Prjektu, a dále s hledem na mezené mžnsti MČ alternativně investvat tyt dispnibilní zdrje a sučasně preferenci MČ využít tyt dispnibilní zdrje na financvání rzvje bytvéh fndu d buducna, není ptřeba uvažvat zapjení externíh dluhvéh financvání, které by pr MČ znamenaly ddatečné náklady v pdbě nákladů financvání. Realizaci rzvje bytvéh fndu d buducna je tak mžné zajistit využitím dispnibilních peněžních zdrjů. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

8 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (4/6) Oblast Vyhdncení ptřeby nvých becních nájemních bytů Závěry a zjištění Shrnutí studie MČ 11 usiluje zvrácení nepříznivéh demgrafickéh vývje a vytvření a udržení dluhdbé věkvé a scieknmické diverzity byvatelstva. Th chce dsáhnut především zvýšení m atraktivity MČ pr mladé rdiny. Z analýzy vývje pčtu uchazečů prnájem becních bytů vyplynul, že mladí lidé mají přistěhvání d MČ 11 zájem (tj. MČ 11 pr ně je atraktivní), avšak nabídka cenvě dstupnéh bydlení (tj. především becních bytů) je nedstačující. V letech se 42 becních nájemních bytů určených k prnájmu výhradně mladým lidem d 35 let ucházel celkem zájemců, tj. v průměru 36 zájemců na 1 byt. Je tedy nutné navýšit pčet nájemních bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu určených mladým lidem (tzv. startvací byty ). Vedle přízení nvých nájemních bytů pr mladé je však nutné dbát také na zajištění dstatečné sciální infrastruktury a bčanské vybavensti, tj. především vzdělávacích, zdravtnických, a vlnčasvých zařízení. Analýza existujících prjektů výstavby bytů na území MČ Praha 11 Na území MČ 11 existuje v sučasné dbě 12 prjektů v různých fázích rzpracvansti, které by mhly být pr realizaci Prjektu ze strany MČ 11 využity. Z existujících prjektů, které jsu ve výstavbě, je pr MČ 11 vyhvující z hlediska kapacit puze prjekt Bytvé dmy Milíčv, jehž část je již pstavena a další etapy jsu rzpracvány. Z existujících prjektů, které mají vydané ÚR, jsu z hlediska kapacit vyhvující tři prjekty (Bytvý bjekt Zahrady Opatv, Bytvý dům Stříbrskéh a Bytvý park Rztyly), i když u některých z nich jsu určitá mezení. Z existujících prjektů, které jsu ve stádiu územníh řízení případně mají htvu dkumentaci EIA, jsu vyhvující dva prjekty (Obytný subr Výstavní a Obytný subr Blažimská). Analýza pzemků vhdných pr realizaci Prjektu Na území MČ 11 byl identifikván celkem 20 lkalit vhdných pr výstavbu becních bytů. K výstavbě na některých z těcht pzemků se však pr MČ vážu různé pvinnsti (např. nutnst nahradit stávající parkvací plchy), jež mhu realizaci Prjektu zkmplikvat. Pr realizaci Prjektu jsu vhdné především pzemky, které: Jsu v sučasné dbě nezastavěné. Jsu ve vlastnictví HMP, resp. svěřené d správy MČ 11. Jsu vzhledem k rzsahu Prjektu (tj. výstavba cca bytů) typu OB, tj. určenyčistě k výstavbě bydlení a základní bčanské vybavensti. Z identifikvaných 20 lkalit puze 6 lkalit splňuje tat kritéria. 3 lkality pak již nelze pr Prjekt využít, jelikž pr ně již je naplánván jiné využití. Zbylých 11 lkalit by se pr realizaci Prjektu dal využít, ale s jejich využitím by byly spjeny různé kmplikace a ddatečné náklady. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

9 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (5/6) Oblast Pžadavky na pčet bytů a jejich strukturu Závěry a zjištění Cílvý pžadvaný pčet bytů byl stanven v intervalu 400 až 500 startvacích bytů, přičemž v první etapě by se měl jednat cca 150 bytů. Vzhledem k dispnibilním finančním zdrjům v nadcházejících letech, existujícím prjektům a pčtu zájemců 1 byt v minulsti byl tent pčet rzšířen až na cca 200 startvacích bytů. Pčet bytů: Cílvý pžadvaný pčet bytů v rámci první etapy byl stanven na 150 až 200 bytů. Struktura bytů: Struktura bytů byla stanvena jednak s hledem na pžadavky MČ, dále pak s hledem na standardní bytvu strukturu na bdbných prjektech: 1+kk 40 % až 60 % z celkvéh pčtu bytů 2+kk 45 % až 60 % z celkvé pčtu bytů Ostatní (zejména 3+kk a větší) maximálně 10 bytů Velikst bytů: Velikst bytů byla stanvena tak, aby umžňvala plné a efektivní využití bytů za účelem jejich přízení a s hledem na předpkládaný pčet sb v nich bydlících: 1+kk 25 až 35 m 2 2+kk 45 až 60 m 2 Ostatní (zejména 3+kk a větší) maximálně d 85 m 2 Shrnutí studie Varianty řešení Prjektu V rámci analýzy byly psuzvány tyt varianty: Varianta 0 Zachvání sučasnéh stavu resp. nerealizvání Prjektu Varianta 1 Přízení nvéh bjektu startvacích bytů frmu zhtvení nvstavby Varianta 2 Nájem celéh bjektu startvacích bytů Varianta 3 Výstavba nvéh bjektu startvacích bytů na vlastním pzemku Varianta 4 Nákup nvých startvacích bytů jedntlivě (ne celéh bjektu) V rámci kvantitativní analýzy byly hdnceny a prvnány 3 varianty: Varianta 0 Zachvání sučasnéh stavu Varianta 1 Přízení nvéh bjektu startvacích bytů frmu zhtvení nvstavby Varianta 2 Nájem celéh bjektu startvacích bytů Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

10 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (6/6) Shrnutí studie Oblast Kvantitativní zhdncení variant a výběr nejvhdnější varianty Návrh dalšíh pstupu Závěry a zjištění Na základě analýzy tržních cen bytů a nájmů, zkušenstí s bdbnými prjekty a pdklady d Zadavatele byly stanveny investiční náklady (Varianta 1), výše nájemnéh placená MČ 11 prnajímateli (Varianta 2), náklady živtníh cyklu (bě varianty) a prvzní náklady (bě varianty) pr případ výstavby 200 startvacích bytů (tzv. technický mdel MAX ) a pr případ výstavby 150 bytů (tzv. technický mdel MIN ). Dále byly u bu variant stanveny výnsy Prjektu plynucí z nájemnéh vybíranéh MČ d byvatel startvacích bytů a také celkvé výnsy MČ 11 suvisející s bytvým fndem, tj. včetně výnsů z prdeje stávajících becních nájemních bytů. Prvnáním nákladů a výnsů bu variant byl určen celkvé cash flw (tj. včetně výnsů z prdeje stávajícíh bytvéh fndu) genervané běma variantami za 30 let: Varianta 1 generuje celkvé cash flw v nminálních hdntách 1,16 mld. Kč ( MAX ), resp. 1,33 mld. Kč ( MIN ). Varianta 2 pak 0,11 mld. Kč ( MAX ), resp. 0,81 mld. Kč ( MIN ). Z kvantitativníh hlediska v rámci srvnání celkvéh cash flw a t jak v nminálních, tak v diskntvaných hdntách je tedy Varianta 1 pr MČ nejvýhdnější. Variantu 0 sice nenese žádné náklady a přitm generuje výnsy z prdeje stávajícíh bytvéh fndu, tak6e je z finančníh hlediska výhdnější, nicméně nepřispívá k naplnění cílů a ptřeb Zadavatele. Z kvalitativníh hlediska jsu pak nejvíce prefervány Varianta splečně s Variantu 3. Varianta 1 by vzhledem k existenci vhdných prjektů mhla být zrealizvána v pměrně krátkém čase. Varianta 3 je také vzhledem k dstupnsti existujících pzemků realizvatelná a pravděpdbně může znamenat nižší cenu za 1 m 2 bytvé pdlahvé plchy než v případě Varianty 1, nicméně tat varianta ječasvě nárčnější (tj. k její realizacii by mhl djít v průběhu 3 5 let). Z tht phledu se jeví jak ideální realizvat Variantu 1 jak 1. etapu dsažení dluhdbéh cíle 400 až 500 bytů a paralelně s tím spustit přípravu na realizaci Varianty 3 (tj. zejména prjekční práce a architektnický návrh, cž bude časvé nejnárčnější), která by představvala 2. etapu vybudvání 400 až 500 startvacích bytů v dluhdbém hrizntu. V případě, realizace Prjektu (resp. jeh 1. etapy) prstřednictvím Varianty 1, je dalším nevyhnutným krkem realizace zadávacíh řízení na přízení bytů. S hledem na charakter veřejné zakázky by se pravděpdbně jednal tevřené zadávací řízení s přihlédnutím ke skutečnsti, že by se jednal tzv. významnu veřejnu zakázku. Tt zadávací řízení by celé (tj. přípravná fáze, příprava nabídek, psuzení a hdncení nabídek a uzavření smluvy) mhl trvat cca 8 měsíců. V případě realizace 2. etapy Prjektu prstřednictvím Varianty 3, měly by již v sučasnsti začít přípravné práce, zejména prjekční práce, případně příprava architektnické studie. Nejprve by měl být vybrán nejvhdnější pzemek pr realizaci, pté by byl nutné realizvat zadávací řízení dle ZVZ na: Ddavatele architektnickéh návrhu Ddavatele prjekčních prací Zhtvitele stavby Technický dzr investra Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

11 Strategický rámec Prjektu Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

12 Výchzí situace Strategický rámec Prjektu Záměrem Městské části je přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů. Záměr Městské části Praha 11 Záměrem MČ 11 je úplatný převd většiny stávajících becních nájemních bytů a přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů a t frmu výstavby, resp. dluhdbéh nájmu ( Prjekt ) na území MČ Praha 11. Hlavním důvdem pr dprdej stávajících bytů je zmírnění křivdy, která vznikla významné části bčanů Jižníh Města tím, že jí v 90. letech nebyla umžněna privatizace becních bytů za stejných pdmínek jak většině splubčanů. Významnu rli však hraje také fakt, že většina stávajících nájemních smluv je uzavřena na dbu neurčitu, cž znesnadňuje MČ 11 flexibilně využívat bytvý fnd pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva. Za tímt účelem zaslala MČ splečnsti Delitte Pptávkvý list vyzývající k předlžení nabídky na zakázku maléh rzsahu, jejíž předmětem je zpracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace Prjektu. Nabídka splečnsti Delitte byla ze strany MČ akceptvána a následně dšl k pdpisu Smluvy ke dni a zahájení pskytvání pradenských služeb. Vymezení pradenských služeb Rzsah pradenských služeb, resp. činnstí, je Smluvu vymezen následvně: Vypracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace výstavby becních nájemních bytů dle záměru Zadavatele a navrhující další pstup v realizaci Prjektu ( Studie ). Obecní nájemní byty mají plnit především sciální úlhu, tj. služit všem sciálně rizikvým neb vylučeným skupinám. V rámci tht Prjektu a Studie však MČ nepčítá s přízením sciálních bytů, ale tzv. startvacích bytů, tj. becních nájemních bytů určených výhradně mladým rdinám. Způsb zpracvání Studie Studie je v suladu se Smluvu zpracvána v následujícím rzsahu: 1. Vypracvání strategickéh rámce Prjektu analýza ptřeb a cílů Zadavatele. 2. Identifikace becních nájemních bytů určených k prdeji a stanvení ptenciální výše výnsu z realizace prdeje. 3. Identifikace ptřeb vybudvání/nájmu nvých becních nájemních bytů, včetně stanvení investičních nákladů/resp. nákladů spjených s dluhdbým nájmem. 4. Stanvení rzdílu mezi výnsy z prdeje stávajících a náklady na vybudvání/dluhdbý prnájem nvých becních nájemních bytů. 5. Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

13 Kncepce rzvje Městské části Strategický rámec Prjektu Cílem je zachvání rezidenčníh charakteru a zvýšení atraktivity MČ pr mladé rdiny a příslušníky střední třídy. Charakteristika Městskéčásti Městská část Praha 11 se nachází v jižní až jihvýchdní části hlavníh města, necelých 9 km d centra. Rzlha městské části činí 979 hektarů. V rce 2011 evidvala MČ 11 celkem byvatel. Mezi nejbližší susedy MČ patří Kunratice, Michle, Záběhlice a Hstivař. Přenesená půsbnst Úřadu MČ 11 se vztahuje také na Městské části Praha Křeslice, Praha Šeberv a Praha Újezd. Strategický záměr v blasti bydlení Mtt: Jižní Měst, náš dmv. Cíl: Dkument Strategická vize rzvje městské části Praha 11 je základním strategickým dkumentem rzvje MČ v rzličných blastech (především eknmická, sciální, dpravní, bytvá a další) pr následující léta. Jedním z hlavních cílů MČ vymezených tímt dkumentem je vytvřit a udržet věkvě i scieknmicky vyváženu strukturu byvatelstva MČ. Na tent strategický dkument navazuje prgramvé prhlášení Rady MČ Praha 11, které v blasti Bydlení a bytvá plitika uvádí krmě jinéh tyt knkrétní cíle: Zahájení výstavby nvých nájemních bytů. Nezvyšvání nájemnéh ve stávajících becních bytech spravvaných městsku částí. Způsb zajištění: Městská část bude dstavvána a reknstruvána dle prmyšlenéh územníh plánu, schválenéh na základě širkéh splečenskéh knsenzu. V rámci Strategické vize rzvje byly identifikvány níže uvedené činnsti služící k dsažení cíle: Zajištění dbréh bydlení za dbru cenu pr sciálně slabší byvatele (cizinci, mladí, mladé rdiny, sby na hranici chudby atd.). Zajištění užívání becních bytů těmi, kterým jsu primárně určeny. Kntrla růstu pčtu nvých bytů a zajištění jejich kvality. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

14 Demgrafický vývj a struktura byvatelstva Strategický rámec Prjektu Pr tvrbu a udržení dluhdbé věkvé a scieknmické diverzity musí MČ dispnvat prstředky pr zachvání, resp. snížení, věkvéh průměru byvatelstva a vytvřit mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start. Obyvatelstv MČ Praha 11 MČ Praha 11 patří k částem Prahy, které v sučasnsti vykazují kladný přirzený přírůstek byvatel. V rce 2010 se v MČ nardil 159 byvatel více, než zemřel. Z hlediska celkvé pčtu byvatel, resp. z hlediska celkvéh přírůstku/úbytku byvatel, však již situace není tak příznivá: v rce 2010 se z MČ vystěhval 263 byvatel více, než se jich přistěhval, takže celkvý úbytek byvatel byl 104. Od rku 2002, kdy měla MČ byvatel, pčet byvatel pstupně klesal (s výjimku let 2007, 2009 a 2011). V rce 2011 tak byl celkvý pčet byvatel 795 nižší, než v rce Tent úbytek byvatel způsbuje především záprná migrace, tj. vystěhvávání byvatel z MČ d jiných částí Prahy či mim Prahu. MČ 11 má ze všech 22 pražských bvdů šestý nejvyšší věkvý průměr byvatel (42,5 let v rce 2010). Pdíl eknmicky aktivníh byvatelstva dsahval v rce 2010 téměř 73 %, cž představuje v prvnání s předchzími lety pkles (78 % v rce 2002). Demgrafický vývj výhled Dle dhadů ČSÚ bude trendem v následujících letech stárnutí ppulace. Pčet byvatel d 14 let bude mírně klesat. Na druhu stranu djde k rapidnímu nárůstu sb důchdvéh věku (nad 65 let) a sučasnému pklesu eknmicky aktivníh byvatelstva. Tat skutečnst bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty jak na úrvni státní správy, tak na úrvni samsprávy. Ke zvrácení tht trendu a vytvření a udržení dluhdbé věkvě a scieknmické diverzity MČ bude nutné, aby MČ: Dispnvala prstředky, pmcí kterých bude schpna přilákat mladé lidi d MČ. Vytvřila mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start, tj. nejen cenvě dstupné bydlení, ale také dstatek pracvních příležitstí a v nepslední řadě dpvídající a dstatečnu sciální infrastrukturu, resp. bčansku vybavenst (mateřské škly, škly, centra dětí a mládeže, sprtviště apd.). Věkvá struktura byvatel MČ Praha 11 (pčet byvatel a průměrný věk) Průměrný věk byvatel pražských MČ( ) Pčet byvatel ve věk. skup ,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 Průměrný věk let let 65 a více let Průměný věk: Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

15 Bytvý fnd vývj pčtu bytů ve vlastnictví MČ Strategický rámec Prjektu Ke knci rku 2011 dispnvala MČ bytvým fndem veliksti bytvých jedntek. Vzhledem k jejich pstupným úplatným převdům však v blízké buducnsti nebude bytvý fnd MČ dstatečný, aby mhl přispívat k naplnění strategických cílů v blasti bytvé plitiky. Histrický vývj bytvéh fndu V rce 1990 byl d bytvéh fndu MČ Praha 11 hlavním městem Prahu svěřen bytů. V rce 1994 pak byla zahájena privatizace bytvéh fndu, kdy dcházel k převdu celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví. Největší pčet bytů byl takt zprivatizván v letech 2003 a D knce rku 2004 tak byl prdán d družstevníh vlastnictví bytů, tj. cca 70 % bytvéh fndu, který tak v rce 2004 zahrnval bytů. Celkvé realizvané výnsy z tht prdeje dsáhly 1,64 mld. Kč. Privatizace celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví pkračvala d rku 2006, kdy již byl ve vlastnictví MČ puze bytů. Celkvý pčet prdaných bytů tedy ke knci rku 2006 (tj. za celé bdbí privatizace) činil Celkvé realizvané výnsy z privatizace tak dsáhly 1,89 mld. Kč. Tyt výnsy však již byly vyčerpány neb jejich čerpání je plánván na další investiční akce. Na realizaci stávajícíh Prjektu, tj. přízení/výstavbu nvých becních nájemních bytů, s nimi tedy nelze pčítat. V letech nedcházel k žádným prdejům becních bytů, přest se bytvý fnd d knce rku 2010 nepatrně zmenšil na bytů (byty byly vyřazeny apd.). V rce 2010 byl dle záknač. 72/1994 Sb. v platném znění a v suladu s usnesením ZMČ Praha 11č. 22/34/Z/2010 ze dne a následně s usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 ze dne (dále jen Zásady ) rzhdnut prdeji zbylých bytvých jedntek ve vlastnictví MČ. K byl prdán 78 bytvých jedntek. Výnsy z prdeje těcht bytvých jedntek již plynu na zvláštní účet určený k přízení nvéh bytvéh fndu a není s nimi pčítán v rzpčtu MČ. Zůstatek na zvláštním účtu z prdeje těcht bytvých jedntek dsáhl k hdnty 24,4 mil. Kč. Stávající stav bytvéh fndu V majetku MČ byl k bytvých jedntek, z nichž většina (cca 90 %) byla určena k prdeji d sukrméh vlastnictví. Skutečně prdány však mhu být puze ty byty, které jsu v suladu se Zásadami, tak jak byly schváleny usnesením ZMČ Praha 11 ze dne a Přípravy prdeje jsu u různých funkčních celků v různém stádiu. U bytů v Láskvě ulici již byl neb je realizván samtný prdej, někde byly Radu schváleny pdstatné náležitsti, jinde byla teprve předána prhlášení vlastníka MHMP ke schválení. Dle harmngramu stanvenéh MČ by měly být v 1. etapě rzesílány nabídky na prdej bytů pstupně d knce rku Ze stávajícíh vývje však lze usuzvat, že tent harmngram nebude ddržen a 1. etapa prdejů se prtáhne d března Vývj pčtu bytů vlastněných MČ Zbývajících cca 350 bytů vlastněných MČ nelze mmentálně na základě usnesení ZMČ prdat (detailní infrmace prdeji viz. část Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji ). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

16 Bytvý fnd prvzní náklady a výnsy Strategický rámec Prjektu Ke stávajícímu bytvému fndu ve vlastnictví MČ Praha 11 se k vázaly prvzní náklady ve výši cca 78 mil. Kč a prvzní výnsy ve výši cca 208 mil. Kč. Vývj prvzních nákladů a výnsů bytvéh fndu vlastněnéh MČ 11 Prvzní výnsy genervané bytvým fndem v bdbí vždy převyšvaly prvzní náklady a t minimálně 100 mil. Kč. Hlavní (90 %) pdíl na tvrbě prvzních výnsů má nájemné za byty. V prvzních nákladech jsu relativně stejnu měru zastupeny drbné pravy a údržba, dměna za správu a statní náklady tvřené především náklady na strahu bjektů, náklady na přípravu prdeje bytvých jedntek a mzdvými náklady. Výše prvzních nákladů na 1 byt za měsíc (krmě jmenvitých prav a dměny za správu) se v letech v průměru phybvala klem hdnty cca 967 Kč. Vývj prvzních nákladů a výnsů bytvéh fndu (tis. Kč) Prvzní výnsy celkem Prvzní náklady celkem Prvzní výnsy bytvéh fndu 7,7% 2,3% 0,1% Nájemné za byty První smluvní nájemné Prvzní náklady bytvéh fndu 30,3% 24,8% Drbné pravy a údržba Jmenvité pravy 90,0% Nájemné za nebyty Ostatní výnsy (penále, pplatky bank apd.) 29,2% 15,7% Odměna za správu (9,3 % z celkvých výnsů) Ostatní náklady (straha, mzdy, pplatky) Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

17 Bytvý fnd vývj pčtu žádstí prnájem becních bytů Strategický rámec Prjektu Za psledních 5 let nabízela MČ Praha 11 k prnájmu v průměru 28 becních bytů rčně, přičemž 1 byt se ve výběrvém řízení utkal průměrně 19 uchazečů. Nejvíce bytů byl MČ nabízen v kategrii 3.1, nejvyšší pčet zájemců však byl byty v kategrii 3.4. Pčet uchazečů prnájem becních bytů MČ 11 zrušila systém evidence žádstí prnájem becních bytů a vlné becní byty nabízí frmu výběrvéh řízení v něklika kategriích stanvených Směrnicí S 2007/02, resp. Směrnicí S 2010/02. Pčet uchazečů účastnících se výběrvých řízení na prnájem becních bytů se ve sledvaném bdbí ( ) phybuje v rzmezí d 150 d uchazečů. Průměrný pčet zájemců 1 byt pak dsahuje hdnt d 10 d 29 zájemců. K nabídla MČ k prnájmu 17 bytů. Zájem ně prjevil 899 uchazečů, tj. 53 uchazečů na 1 byt. S hledem na čekávaný velký pkles pčtu bytů v rámci bytvéh fndu způsbený jejich úplatným převdem d individuálníh vlastnictví je zřejmé, že MČ nemůže uspkjit pptávku p becních bytech, která vysce překračuje mžnsti MČ. Pčet žádstí byt pdle kategrie nájmu Pčet uchazečů prnájem becníh bytu Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Kategrie nájmu Pčet uchazečů za kategrii Vývj pčtu žádstí prnájem becníh bytu Pčetuchazečů prnájem becníh bytu Pčet nabízených bytů k prnájmu Pčet bytů pdle kategrie nájmu Celkvý pčet uchazečů 531 V letech byly nabízeny především byty v kategrii 3.1, tj. nájem bytu za 1. a další smluvní nájemné (ve sledvaném bdbí jich byl celkem nabídnut 63). Od rku 2009 začala MČ nabízet také stále více bytů v kategrii 3.2, tj. nájem bytu za 1. smluvní nájemné (celkem 32 bytů) a v kategrii 3.4, tj. nájem bytu za stanvené nájemné (celkem 42 bytů), přičemž kategrie 3.4 byla mezena puze na mladé uchazeče ve věku d 35 let. Ze strany uchazečů becní nájemní byty však byl a nadále zůstává největší zájem byty nabízené v kategrii 3.4. Ve sledvaném bdbí se 42 bytů v tét kategrii ucházel celkem zájemců, tj. 36 uchazečů na 1 byt. Lze tedy knstatvat, že mladé rdiny mají zájem bydlení v MČ 11 a výstavba nvých bytů určených pr tyt uchazeče (především menší byty 1+kk a 2+kk) je pdstatněná Prům. pčet uchazečů na 1 byt 2012 Delitte Česká republika Důvěrné 0 Průměrný pčet uchazečů na 1 nabízený byt

18 Ptřeby MČ Praha 11, cíle a přínsy Prjektu Strategický rámec Prjektu Přízení nvých becních nájemních bytů bude přispívat k dsažení cílů v blasti bytvé a sciální plitiky MČ Praha 11, tj. především k přilákání mladých rdin d MČ a vytvření vhdných bytvých a dalších pdmínek pr jejich start. Ptřeby MČ Praha 11 Ptřeby MČ vyplývají zejména ze strategickéh cíle v blasti bytvé a sciální plitiky, kdy se MČ snaží vytvřit a udržet dluhdbu věkvu a scieknmicku diverzitu především tím, že zvýší její atraktivitu pr mladé rdiny. Pr zajištění výše uvedenéh je nezbytné, aby byla zajištěna maximální efektivita sciálních služeb zaměřených na mladé rdiny zahrnující nejen cenvě dstupné bydlení, ale také relevantní sciální infrastrukturu (mateřské škly, škly apd.). Ptřeby MČ jsu dále vlivněny nepříznivým demgrafickým vývjem, který bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty prstřednictvím snižvání pdílu sb v prduktivním věku. MČ tak musí dispnvat prstředky na zajištění věkvéh průměru byvatel na nízkých hdntách, tedy vytvřit mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start. Vedle cenvě dstupnéh bydlení by tak měla MČ zajistit také dstatek pracvních příležitstí pr nvé mladé bčany. Navíc sučasný stav bytvéh fndu (resp. stav p dknčení úplatných převdů) neumžňuje zajištění splnění strategickéh cíle MČ v blasti bytvé plitiky, a t jak z hlediska pčtu bytvých jedntek (neschpnst saturvat pptávku p becních bytech), tak z hlediska becnéh využití jedntlivých bytů (becní byty ttiž v řadě případů neplní sciální úlhu, ale jsu bývány i bčany, kteří si mhu dvlit platit tržní nájem neb dsáhnut na vlastní bydlení). Z výše uvedenéh vyplývá, že základní ptřebu MČ v blasti bytvé a sciální plitiky je: Dsažení definvaných strategických cílů zvýšit atraktivitu MČ pr mladé rdiny. Zmírnit negativní dpady demgrafickéh vývje zamezit, resp. zpmalit, snižvání pdílu sb v prduktivním věku. Zajistit efektivní využívání bytvéh fndu ve vztahu ke strategickému cíli navýšit pčet bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu a přesně a jasně vymezit jejich určení (cílvu skupinu). Ptřeby zajištění nvých becních bytů a nezvyšvání úrvně nájemnéh byly rvněž zahrnuty d prgramvéh prhlášení Rady MČ 11. Cíle a přínsy Prjektu Základním cílem Prjektu je přízení nvých becních nájemních bytů určených především mladým rdinám a tím přispívat k naplňvání ptřeb MČ v scieknmické blasti. Dílčí cíle, kterých pak chce Zadavatel v návaznsti na Prjekt dále dsáhnut, jsu následující: Sciální aspekty kvantitativní Prjekt má přispět k alespň částečnému snížení převisu pptávky p nájemních bytech určených především mladým rdinám nad jejich nabídku. Sciální aspekty kvalitativní zvýšení kvality živta mladých byvatel MČ, kteří zejména na začátku svéh eknmickéh živta nedispnují dstatečným bjemem finančních prstředků pr zajištění vlastníh bydlení. Eknmické aspekty s hledem na nepříznivý demgrafický vývj je nezbytné zajistit c nejvyšší pdíl sb v prduktivním věku, který pr MČ představuje pzitivní dpad na veřejné rzpčty. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

19 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

20 Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů K byl celkvý pčet bytů určených k dprdeji 3 173, přičemž MČ předpkládá, že se jí pdaří v nadcházejících letech přibližně 80 % z těcht bytů úplatně převést na jejich stávající nájemce. Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Dne byly na 34. zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 přijaty Zásady úplatných převdů bytvých jedntek v panelvých dmech z majetku hl. m. Prahy svěřenéh MČ Praha 11. Hlavním důvdem pr dprdej bytů byla snaha MČ zmírnit křivdu, která vznikla významné části bčanů Jižníh Města tím, že jí v 90. letech nebyla umžněna privatizace becních bytů za stejných pdmínek jak většině splubčanů. Vedlejším důvdem prdeje stávajícíh bytvéh fndu je fakt, že většina becních nájemních bytů je jejich nájemníkům prnajata na dbu neurčitu, cž velmi znesnadňuje MČ Praha 11 flexibilní využívání bytvéh fndu pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva, tj. mmentálně především přilákání nvých mladých rdin d MČ. Bytvý fnd, který byl MČ primárně určen k prdeji, zahrnval celkem bytů v 64 bytvých dmech. Tt usnesení byl následně změněn usnesením č. 16/9/Z/2011 ze dne , které stanvval, že těmit Zásadami seřídí puze úplatný převd 157 bytů v 9 bytvých dmech v ulici Láskva, a pr prdej zbývajících bytů v 55 bytvých dmech byly usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 vydány nvé Zásady privatizace becních bytů, převedených p r bezúplatně na bec, nyní v majetku hl. m. Prahy, svěřenéh MČ Praha 11. V červnu 2010 prběhla anketa, jejímž cílem byl zjištění zájmu jedntlivých nájemců kupi bytu. Tat anketa identifikvala celkem nájemců (resp právněných nájemců), kteří prjevili zájem dkup bytu (zahrnuje jak nájemce, kteří dpvěděli An, tak nájemce, kteří dpvěděli An, pžaduji další dplňující infrmace ). Jednal se tedy cca 65,9 67,8 % všech nájemců., resp. cca 91 % nájemců, kteří vyplnili dtazník. Pr vylučení pchybnstí se uvádí, že předmětem tét Studie, ani předmětem pradenských služeb nebyl věření správnsti a aktuálnsti pčtu bytů, u kterých nájemci prjevili zájem jejich dkup. MČ 11 předpkládá, že ze zbývajících bytů se jich pdaří úplatně převést 80 % (realistický scénář). Zbylých 20 % nájemců buď dkup nebude mít zájem, neb nebude na základě Zásad právněn byt dkupit. Pdle Zásad nemhu becní nájemní byt dkupit nájemci s nájemní smluvu pdepsanu p ; devizví cizzemci; sby, které mají vůči MČ 11 dluh; sby, s nimiž MČ vede sudní spr ve věci přivlení k výpvědi z nájmu bytu, neplatnst výpvědi z nájmu bytu neb uznání přechdu nájmu bytu, příp. vyklizení bytu, neb které bdrželi výpvěď z nájmu bytu a u nichž běží výpvědní lhůta; sby, které užívají byt na základě nájemní smluvy na dbu určitu. Rzsah bytvéh fndu, který by měl být celkem (včetně 157 bytů v ulici Láskva) dprdán je tak na základě výše uvedenéh následující: Pčet bytů: Celkvá bytvá pdlahvá plcha: cca m 2 Průměrná pdlahvá plcha/byt: cca 58,6 m 2 Tat Studie pak dále pčítá se scénářem, kdy se MČ pdaří vedle bytů v Láskvě ulici prdat i všech zbývajících bytů (ptimistický scénář), a také se scénářem, kdy se pdaří prdat puze 60 % bytů (pesimistický scénář). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Obec Horní Maršov. Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Návrh byl schválen.

Obec Horní Maršov. Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Návrh byl schválen. Obec Hrní Maršv Zápis z veřejnéh zasedání zastupitelstva bce č. 2/2015, knanéh dne 19. 05. 2015 v zasedací místnsti Obecníh úřadu Hrní Maršv Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítmn: 12 členů zastupitelstva:

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více