Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů"

Transkript

1 Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30. července 2012 může být pvažvána za rzhdující a platnu Delitte Česká republika

2 Důležité upzrnění Tent dkument byl vytvřen splečnstí Delitte na základě pkynů Městské části Praha 11 (dále také MČ neb MČ 11 ) a v suladu s pdmínkami definvanými ve Smluvě díl, jejímž předmětem je zpracvání rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace výstavby becních nájemních bytů na území MČ Praha 11 dle záměrů Zadavatele, uzavřené mezi Delitte a MČ dne (dále jen Smluva ). Závěry bsažené v tmt dkumentu vycházejí z infrmací a vstupů pskytnutých Delitte v písemné či ústní pdbě zástupci MČ a z veřejně dstupných infrmací. Žádné z těcht infrmací nebyly věřvány z hlediska jejich přesnsti a úplnsti krmě případů výslvně uvedených v tét studii. Značná část infrmací uváděných v tmt dkumentu je zalžena na předběžných infrmacích, které nebyly předmětem auditu neb jiné frmy věření. Splečnst Delitte nečiní žádná prhlášení, ani nepskytuje žádné záruky ve spjitsti se správnstí či úplnstí jakýchkli infrmací bsažených v tmt dkumentu. V tmt dkumentu jsu uváděny dhady, závěry a zjištění zalžené na předpkladech a infrmacích pskytnutých zástupci MČ. Tyt předpklady se v buducnu mhu, ale nemusí, ukázat jak nesprávné. Případné nesprávnsti v pužitých předpkladech a dhadech mhu mít významný vliv na závěry uvedené v tmt dkumentu. Splečnst Delitte nepřebírá žádnu dpvědnst za pužité předpklady, ani za jejich knečnu správnst. Tent dkument je určen výhradně MČ 11, je důvěrný a nesmí být zpřístupněn žádné třetí straně bez předchzíh písemnéh svlení Delitte. Tat studie může být pužita výhradně v suladu s mezeními v ní definvanými a v suladu s ustanveními Smluvy. Delitte v žádném případě nenese dpvědnst vůči žádné straně jiné než MČ 11. Za pužití tht dkumentu i za veškerá rzhdnutí z něj vycházející dpvídají výhradně strany, které dkument pužijí. Jestliže se třetí strana rzhdne využít jakukli infrmaci bsaženu v tmt dkumentu, činí tak na vlastní rizik a bez jakýchkli případných nárků vůči splečnsti Delitte. Pužije-li třetí strana infrmace uvedené v tmt dkumentu, suhlasí tak s tím, že splečnst Delitte nenese žádnu dpvědnst ve vztahu k takvému pužití těcht infrmací. Splečnst Delitte nepřebírá žádnu dpvědnst za případné škdy, které vzniknu jakékli třetí straně v důsledku přijatých rzhdnutí neb patření učiněných na základě tht dkumentu. 2

3 Obsah dkumentu Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

4 Shrnutí studie Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

5 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (1/6) Shrnutí studie Oblast Záměr Městské části Praha 11 Strategický cíl MČ v blasti bydlení Demgrafický vývj a struktura byvatelstva Závěry a zjištění Záměrem MČ 11 je úplatný převd většiny stávajících becních nájemních bytů a přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů a t frmu výstavby, resp. dluhdbéh nájmu ( Prjekt ). Za tímt účelem zaslala MČ splečnsti Delitte Pptávkvý list vyzývající k předlžení nabídky na zakázku maléh rzsahu, jejíž předmětem je zpracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace Prjektu. Nabídka splečnsti Delitte byla ze strany MČ akceptvána a následně dšl k pdpisu Smluvy ke dni a zahájení pskytvání pradenských služeb. Mtt: Jižní Měst, náš dmv. Cíl: Dkument Strategická vize rzvje městské části Praha 11 je základním strategickým dkumentem rzvje MČ v rzličných blastech (především eknmická, sciální, dpravní, bytvá a další) pr následující léta. Jedním z hlavních cílů MČ vymezených tímt dkumentem je vytvřit a dluhdbě udržet věkvě i scieknmicky vyváženu strukturu byvatelstva MČ. Způsb zajištění: V rámci Strategické vize rzvje byly identifikvány níže uvedené činnsti služící k dsažení cíle: Zajištění dbréh bydlení za dbru cenu pr sciálně slabší byvatele (cizinci, mladí, mladé rdiny, sby na hranici chudby atd.). Zajištění užívání becních bytů těmi, kterým jsu primárně určeny. Kntrla růstu pčtu nvých bytů a zajištění jejich kvality. MČ 11 patří k částem Prahy, které sice v sučasnsti vykazují kladný přirzený přírůstek byvatel (v rce 2010 přirzený přírůstek 159 byvatel), avšak kvůli negativní migraci se MČ ptýká s úbytkem byvatel (v rce 2010 úbytek 104 byvatel). Obyvatelstv MČ navíc pstupně stárne. V rámci 22 pražských bvdů má MČ Praha 11 šestý nejvyšší věkvý průměr (42,5 let v rce 2010). Pdíl eknmicky aktivníh byvatelstva pak v rce 2010 dsahval hdnty cca 73 %, cž v prvnání s předchzími lety představuje pkles (78 % v rce 2002). Dle dhadů ČSÚ bude trendem v následujících letech další stárnutí ppulace. Tat skutečnst bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty jak na úrvni státní správy, tak na úrvni samsprávy. Ke zvrácení tht trendu a vytvření a udržení dluhdbé věkvě a scieknmické diverzity MČ bude nutné, aby MČ: Dispnvala prstředky, pmcí kterých bude schpna přilákat mladé lidi d MČ. Vytvřila mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start, tj. nejen cenvě dstupné bydlení, ale také dstatek pracvních příležitstí a v nepslední řadě dpvídající a dstatečnu sciální infrastrukturu, resp. bčansku vybavenst (mateřské škly, škly, centra dětí a mládeže, sprtviště apd.). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

6 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (2/6) Shrnutí studie Oblast Závěry a zjištění Bytvý fnd MČ 11 byl hl. městem Prahu svěřen bytů. Od rku 1994 d knce rku 2006 byl cca 75 % všech becních bytů zprivatizván (dcházel k převdům celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví), takže ve vlastnictví MČ zůstal bytů. Celkvé realizvané výnsy z privatizace bytvých dmů představvaly 1,89 mld. Kč. V rce 2010 byl dle záknač. 72/1994 Sb. v platném znění a v suladu s usnesením ZMČ Praha 11č. 22/34/Z/2010 ze dne a následně s usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 ze dne (dále jen Zásady ) rzhdnut prdeji zbylých bytvých jedntek ve vlastnictví MČ. K byl prdán 78 bytvých jedntek a v majetku MČ zůstal bytvých jedntek. K těmt bytům se vázaly prvzní náklady ve výši cca 78 mil. Kč a prvzní výnsy ve výši cca 208 mil. Kč. Většina (cca 90 %) ze stávajících becních bytů je na základě Zásad určena k úplatnému převdu d sukrméh vlastnictví. Přípravy prdeje jsu u různých funkčních celků v různém stádiu. MČ 11 čekává, že se všechny byty určené k úplatnému převdu pdaří prdat d plviny rku Pčet žádstí prnájem becních bytů MČ 11 zrušila systém evidence žádstí prnájem becních bytů a vlné becní byty nabízí frmu výběrvéh řízení v něklika kategriích stanvených Směrnicí S 2007/02 resp. Směrnicí S 2010/02. Za psledních 5 let nabízela MČ Praha 11 k prnájmu v průměru 28 becních bytů rčně, přičemž 1 byt se ve výběrvém řízení utkal průměrně 19 uchazečů. Nejvíce bytů byl MČ nabízen v kategrii 3.1 (tj. nájem bytu za 1. a další smluvní nájemné), nejvyšší pčet zájemců však byl byty v kategrii 3.4 (tj. nájem bytu za stanvené nájemné určený mladým ve věku d 35 let), ve které se 1 byt v průměru ucházel 36 zájemců. S hledem na signifikantní pkles pčtu bytů v rámci bytvéh fndu je zřejmé, že MČ nemůže uspkjit pptávku p becních bytech, která vysce překračuje mžnsti MČ. Ptřeby MČ Praha 11 Základními ptřebami MČ v blasti bytvé a sciální plitiky jsu: Dsažení definvaných strategických cílů zvýšit atraktivitu MČ pr mladé rdiny. Zmírnit negativní dpady demgrafickéh vývje zamezit resp. zpmalit snižvání pdílu sb v prduktivním věku. Zajistit efektivní využívání bytvéh fndu ve vztahu ke strategickému cíli navýšit pčet bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu a přesně a jasně vymezit jejich určení (cílvu skupinu). Cíle a přínsy Prjektu Základním cílem Prjektu je přídit nvé becní nájemní byty určené především mladým rdinám a tím přispívat k naplňvání ptřeb MČ v scieknmické blasti. Realizace Prjektu by tedy měla přispět k alespň částečnému snížení převisu pptávky p nájemních bytech určených především mladým rdinám nad jejich nabídku, ke zvýšení kvality živta mladých byvatel MČ a v nepslední řadě k zajištění nárůstu pdílu sb v prduktivním věku, který pr MČ představuje pzitivní dpad na veřejné rzpčty. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

7 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (3/6) Oblast Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Závěry a zjištění MČ 11 chce úplatně převést většinu stávajících becních nájemních bytů. Jedním z hlavních důvdů tht úplatnéh převdu je fakt, že většina stávajících nájemních smluv je uzavřena na dbu neurčitu, cž znesnadňuje MČ 11 flexibilně využívat bytvý fnd pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva. Bytvý fnd, který byl MČ primárně určen k prdeji, zahrnval celkem bytů v 64 bytvých dmech. 157 bytů v 9 bytvých dmech v ulici Láskva již byl prdán, takže v sučasné dbě zbývá k prdeji bytů v 55 bytvých dmech. MČ 11 předpkládá, že z bytů určených k prdeji se jich pdaří úplatně převést 80 % (realistický scénář). Zbylých 20 % nájemců buď dkup nebude mít zájem, neb nebude na základě Zásad právněn byt dkupit. Celkem by tedy v realistickém scénáři měl být prdán bytů celkvé rzlze cca m 2. Shrnutí studie V sučasné dbě je uknčena 0. etapa (tj. prdej bytů v ulici Láskva) a prbíhají 1. a 2. etapa prdeje, resp. příprav prdeje. Vzhledem k již vzniklým a čekávaným zpžděním pčítá MČ s tím, že nabídky budu rzeslány d 12/2013 a všechny byty určené k prdeji se pdaří prdat d 06/2014. Výnsy realizvané prdejem bytů (tj. v realistickém scénáři) včetně suvisejících pzemků by měly dsáhnut hdnty 1,54 až 1,81 mld. Kč. Minimální výše výnsů v případě pesimistickéh scénáře (tj. prdej puze 60 % bytů určených k prdeji) je 1,18 mld. Kč, maximální výše výnsů v případě ptimistickéh scénáře (tj. prdej všech bytů určených k prdeji) je 2,23 mld. Kč. Mžnsti financvání Prjektu I když není Prjekt zahrnut d rzpčtvéh výhledu, je financvání Prjektu prveditelné níže uvedenými způsby: Jelikž MČ dispnuje ptenciální absrpční kapacitu pr čerpání externíh dluhvéh financvání, je mžné uvažvat čerpání externích dluhvých nástrjů (senirní úvěr, úvěr EIB atd.) v míře, která nezpůsbí neúměrné zvýšení rční dluhvé služby. Využitím vyskéh zůstatku dispnibilní peněžních prstředků (tj. výnsů z úplatnéh převdu stávajícíh bytvéh fndu). S hledem na plánvanu výši dispnibilníh zůstatku peněžních prstředků, jejichž výše by měla být dstatečná pr realizaci Prjektu, a dále s hledem na mezené mžnsti MČ alternativně investvat tyt dispnibilní zdrje a sučasně preferenci MČ využít tyt dispnibilní zdrje na financvání rzvje bytvéh fndu d buducna, není ptřeba uvažvat zapjení externíh dluhvéh financvání, které by pr MČ znamenaly ddatečné náklady v pdbě nákladů financvání. Realizaci rzvje bytvéh fndu d buducna je tak mžné zajistit využitím dispnibilních peněžních zdrjů. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

8 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (4/6) Oblast Vyhdncení ptřeby nvých becních nájemních bytů Závěry a zjištění Shrnutí studie MČ 11 usiluje zvrácení nepříznivéh demgrafickéh vývje a vytvření a udržení dluhdbé věkvé a scieknmické diverzity byvatelstva. Th chce dsáhnut především zvýšení m atraktivity MČ pr mladé rdiny. Z analýzy vývje pčtu uchazečů prnájem becních bytů vyplynul, že mladí lidé mají přistěhvání d MČ 11 zájem (tj. MČ 11 pr ně je atraktivní), avšak nabídka cenvě dstupnéh bydlení (tj. především becních bytů) je nedstačující. V letech se 42 becních nájemních bytů určených k prnájmu výhradně mladým lidem d 35 let ucházel celkem zájemců, tj. v průměru 36 zájemců na 1 byt. Je tedy nutné navýšit pčet nájemních bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu určených mladým lidem (tzv. startvací byty ). Vedle přízení nvých nájemních bytů pr mladé je však nutné dbát také na zajištění dstatečné sciální infrastruktury a bčanské vybavensti, tj. především vzdělávacích, zdravtnických, a vlnčasvých zařízení. Analýza existujících prjektů výstavby bytů na území MČ Praha 11 Na území MČ 11 existuje v sučasné dbě 12 prjektů v různých fázích rzpracvansti, které by mhly být pr realizaci Prjektu ze strany MČ 11 využity. Z existujících prjektů, které jsu ve výstavbě, je pr MČ 11 vyhvující z hlediska kapacit puze prjekt Bytvé dmy Milíčv, jehž část je již pstavena a další etapy jsu rzpracvány. Z existujících prjektů, které mají vydané ÚR, jsu z hlediska kapacit vyhvující tři prjekty (Bytvý bjekt Zahrady Opatv, Bytvý dům Stříbrskéh a Bytvý park Rztyly), i když u některých z nich jsu určitá mezení. Z existujících prjektů, které jsu ve stádiu územníh řízení případně mají htvu dkumentaci EIA, jsu vyhvující dva prjekty (Obytný subr Výstavní a Obytný subr Blažimská). Analýza pzemků vhdných pr realizaci Prjektu Na území MČ 11 byl identifikván celkem 20 lkalit vhdných pr výstavbu becních bytů. K výstavbě na některých z těcht pzemků se však pr MČ vážu různé pvinnsti (např. nutnst nahradit stávající parkvací plchy), jež mhu realizaci Prjektu zkmplikvat. Pr realizaci Prjektu jsu vhdné především pzemky, které: Jsu v sučasné dbě nezastavěné. Jsu ve vlastnictví HMP, resp. svěřené d správy MČ 11. Jsu vzhledem k rzsahu Prjektu (tj. výstavba cca bytů) typu OB, tj. určenyčistě k výstavbě bydlení a základní bčanské vybavensti. Z identifikvaných 20 lkalit puze 6 lkalit splňuje tat kritéria. 3 lkality pak již nelze pr Prjekt využít, jelikž pr ně již je naplánván jiné využití. Zbylých 11 lkalit by se pr realizaci Prjektu dal využít, ale s jejich využitím by byly spjeny různé kmplikace a ddatečné náklady. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

9 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (5/6) Oblast Pžadavky na pčet bytů a jejich strukturu Závěry a zjištění Cílvý pžadvaný pčet bytů byl stanven v intervalu 400 až 500 startvacích bytů, přičemž v první etapě by se měl jednat cca 150 bytů. Vzhledem k dispnibilním finančním zdrjům v nadcházejících letech, existujícím prjektům a pčtu zájemců 1 byt v minulsti byl tent pčet rzšířen až na cca 200 startvacích bytů. Pčet bytů: Cílvý pžadvaný pčet bytů v rámci první etapy byl stanven na 150 až 200 bytů. Struktura bytů: Struktura bytů byla stanvena jednak s hledem na pžadavky MČ, dále pak s hledem na standardní bytvu strukturu na bdbných prjektech: 1+kk 40 % až 60 % z celkvéh pčtu bytů 2+kk 45 % až 60 % z celkvé pčtu bytů Ostatní (zejména 3+kk a větší) maximálně 10 bytů Velikst bytů: Velikst bytů byla stanvena tak, aby umžňvala plné a efektivní využití bytů za účelem jejich přízení a s hledem na předpkládaný pčet sb v nich bydlících: 1+kk 25 až 35 m 2 2+kk 45 až 60 m 2 Ostatní (zejména 3+kk a větší) maximálně d 85 m 2 Shrnutí studie Varianty řešení Prjektu V rámci analýzy byly psuzvány tyt varianty: Varianta 0 Zachvání sučasnéh stavu resp. nerealizvání Prjektu Varianta 1 Přízení nvéh bjektu startvacích bytů frmu zhtvení nvstavby Varianta 2 Nájem celéh bjektu startvacích bytů Varianta 3 Výstavba nvéh bjektu startvacích bytů na vlastním pzemku Varianta 4 Nákup nvých startvacích bytů jedntlivě (ne celéh bjektu) V rámci kvantitativní analýzy byly hdnceny a prvnány 3 varianty: Varianta 0 Zachvání sučasnéh stavu Varianta 1 Přízení nvéh bjektu startvacích bytů frmu zhtvení nvstavby Varianta 2 Nájem celéh bjektu startvacích bytů Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

10 Shrnutí hlavních závěrů a zjištění studie (6/6) Shrnutí studie Oblast Kvantitativní zhdncení variant a výběr nejvhdnější varianty Návrh dalšíh pstupu Závěry a zjištění Na základě analýzy tržních cen bytů a nájmů, zkušenstí s bdbnými prjekty a pdklady d Zadavatele byly stanveny investiční náklady (Varianta 1), výše nájemnéh placená MČ 11 prnajímateli (Varianta 2), náklady živtníh cyklu (bě varianty) a prvzní náklady (bě varianty) pr případ výstavby 200 startvacích bytů (tzv. technický mdel MAX ) a pr případ výstavby 150 bytů (tzv. technický mdel MIN ). Dále byly u bu variant stanveny výnsy Prjektu plynucí z nájemnéh vybíranéh MČ d byvatel startvacích bytů a také celkvé výnsy MČ 11 suvisející s bytvým fndem, tj. včetně výnsů z prdeje stávajících becních nájemních bytů. Prvnáním nákladů a výnsů bu variant byl určen celkvé cash flw (tj. včetně výnsů z prdeje stávajícíh bytvéh fndu) genervané běma variantami za 30 let: Varianta 1 generuje celkvé cash flw v nminálních hdntách 1,16 mld. Kč ( MAX ), resp. 1,33 mld. Kč ( MIN ). Varianta 2 pak 0,11 mld. Kč ( MAX ), resp. 0,81 mld. Kč ( MIN ). Z kvantitativníh hlediska v rámci srvnání celkvéh cash flw a t jak v nminálních, tak v diskntvaných hdntách je tedy Varianta 1 pr MČ nejvýhdnější. Variantu 0 sice nenese žádné náklady a přitm generuje výnsy z prdeje stávajícíh bytvéh fndu, tak6e je z finančníh hlediska výhdnější, nicméně nepřispívá k naplnění cílů a ptřeb Zadavatele. Z kvalitativníh hlediska jsu pak nejvíce prefervány Varianta splečně s Variantu 3. Varianta 1 by vzhledem k existenci vhdných prjektů mhla být zrealizvána v pměrně krátkém čase. Varianta 3 je také vzhledem k dstupnsti existujících pzemků realizvatelná a pravděpdbně může znamenat nižší cenu za 1 m 2 bytvé pdlahvé plchy než v případě Varianty 1, nicméně tat varianta ječasvě nárčnější (tj. k její realizacii by mhl djít v průběhu 3 5 let). Z tht phledu se jeví jak ideální realizvat Variantu 1 jak 1. etapu dsažení dluhdbéh cíle 400 až 500 bytů a paralelně s tím spustit přípravu na realizaci Varianty 3 (tj. zejména prjekční práce a architektnický návrh, cž bude časvé nejnárčnější), která by představvala 2. etapu vybudvání 400 až 500 startvacích bytů v dluhdbém hrizntu. V případě, realizace Prjektu (resp. jeh 1. etapy) prstřednictvím Varianty 1, je dalším nevyhnutným krkem realizace zadávacíh řízení na přízení bytů. S hledem na charakter veřejné zakázky by se pravděpdbně jednal tevřené zadávací řízení s přihlédnutím ke skutečnsti, že by se jednal tzv. významnu veřejnu zakázku. Tt zadávací řízení by celé (tj. přípravná fáze, příprava nabídek, psuzení a hdncení nabídek a uzavření smluvy) mhl trvat cca 8 měsíců. V případě realizace 2. etapy Prjektu prstřednictvím Varianty 3, měly by již v sučasnsti začít přípravné práce, zejména prjekční práce, případně příprava architektnické studie. Nejprve by měl být vybrán nejvhdnější pzemek pr realizaci, pté by byl nutné realizvat zadávací řízení dle ZVZ na: Ddavatele architektnickéh návrhu Ddavatele prjekčních prací Zhtvitele stavby Technický dzr investra Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

11 Strategický rámec Prjektu Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

12 Výchzí situace Strategický rámec Prjektu Záměrem Městské části je přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů. Záměr Městské části Praha 11 Záměrem MČ 11 je úplatný převd většiny stávajících becních nájemních bytů a přízení nvých becních nájemních bytů v cílvém pčtu přibližně bytů a t frmu výstavby, resp. dluhdbéh nájmu ( Prjekt ) na území MČ Praha 11. Hlavním důvdem pr dprdej stávajících bytů je zmírnění křivdy, která vznikla významné části bčanů Jižníh Města tím, že jí v 90. letech nebyla umžněna privatizace becních bytů za stejných pdmínek jak většině splubčanů. Významnu rli však hraje také fakt, že většina stávajících nájemních smluv je uzavřena na dbu neurčitu, cž znesnadňuje MČ 11 flexibilně využívat bytvý fnd pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva. Za tímt účelem zaslala MČ splečnsti Delitte Pptávkvý list vyzývající k předlžení nabídky na zakázku maléh rzsahu, jejíž předmětem je zpracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace Prjektu. Nabídka splečnsti Delitte byla ze strany MČ akceptvána a následně dšl k pdpisu Smluvy ke dni a zahájení pskytvání pradenských služeb. Vymezení pradenských služeb Rzsah pradenských služeb, resp. činnstí, je Smluvu vymezen následvně: Vypracvání Rámcvé studie prveditelnsti identifikující a analyzující mžnsti a způsby realizace výstavby becních nájemních bytů dle záměru Zadavatele a navrhující další pstup v realizaci Prjektu ( Studie ). Obecní nájemní byty mají plnit především sciální úlhu, tj. služit všem sciálně rizikvým neb vylučeným skupinám. V rámci tht Prjektu a Studie však MČ nepčítá s přízením sciálních bytů, ale tzv. startvacích bytů, tj. becních nájemních bytů určených výhradně mladým rdinám. Způsb zpracvání Studie Studie je v suladu se Smluvu zpracvána v následujícím rzsahu: 1. Vypracvání strategickéh rámce Prjektu analýza ptřeb a cílů Zadavatele. 2. Identifikace becních nájemních bytů určených k prdeji a stanvení ptenciální výše výnsu z realizace prdeje. 3. Identifikace ptřeb vybudvání/nájmu nvých becních nájemních bytů, včetně stanvení investičních nákladů/resp. nákladů spjených s dluhdbým nájmem. 4. Stanvení rzdílu mezi výnsy z prdeje stávajících a náklady na vybudvání/dluhdbý prnájem nvých becních nájemních bytů. 5. Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

13 Kncepce rzvje Městské části Strategický rámec Prjektu Cílem je zachvání rezidenčníh charakteru a zvýšení atraktivity MČ pr mladé rdiny a příslušníky střední třídy. Charakteristika Městskéčásti Městská část Praha 11 se nachází v jižní až jihvýchdní části hlavníh města, necelých 9 km d centra. Rzlha městské části činí 979 hektarů. V rce 2011 evidvala MČ 11 celkem byvatel. Mezi nejbližší susedy MČ patří Kunratice, Michle, Záběhlice a Hstivař. Přenesená půsbnst Úřadu MČ 11 se vztahuje také na Městské části Praha Křeslice, Praha Šeberv a Praha Újezd. Strategický záměr v blasti bydlení Mtt: Jižní Měst, náš dmv. Cíl: Dkument Strategická vize rzvje městské části Praha 11 je základním strategickým dkumentem rzvje MČ v rzličných blastech (především eknmická, sciální, dpravní, bytvá a další) pr následující léta. Jedním z hlavních cílů MČ vymezených tímt dkumentem je vytvřit a udržet věkvě i scieknmicky vyváženu strukturu byvatelstva MČ. Na tent strategický dkument navazuje prgramvé prhlášení Rady MČ Praha 11, které v blasti Bydlení a bytvá plitika uvádí krmě jinéh tyt knkrétní cíle: Zahájení výstavby nvých nájemních bytů. Nezvyšvání nájemnéh ve stávajících becních bytech spravvaných městsku částí. Způsb zajištění: Městská část bude dstavvána a reknstruvána dle prmyšlenéh územníh plánu, schválenéh na základě širkéh splečenskéh knsenzu. V rámci Strategické vize rzvje byly identifikvány níže uvedené činnsti služící k dsažení cíle: Zajištění dbréh bydlení za dbru cenu pr sciálně slabší byvatele (cizinci, mladí, mladé rdiny, sby na hranici chudby atd.). Zajištění užívání becních bytů těmi, kterým jsu primárně určeny. Kntrla růstu pčtu nvých bytů a zajištění jejich kvality. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

14 Demgrafický vývj a struktura byvatelstva Strategický rámec Prjektu Pr tvrbu a udržení dluhdbé věkvé a scieknmické diverzity musí MČ dispnvat prstředky pr zachvání, resp. snížení, věkvéh průměru byvatelstva a vytvřit mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start. Obyvatelstv MČ Praha 11 MČ Praha 11 patří k částem Prahy, které v sučasnsti vykazují kladný přirzený přírůstek byvatel. V rce 2010 se v MČ nardil 159 byvatel více, než zemřel. Z hlediska celkvé pčtu byvatel, resp. z hlediska celkvéh přírůstku/úbytku byvatel, však již situace není tak příznivá: v rce 2010 se z MČ vystěhval 263 byvatel více, než se jich přistěhval, takže celkvý úbytek byvatel byl 104. Od rku 2002, kdy měla MČ byvatel, pčet byvatel pstupně klesal (s výjimku let 2007, 2009 a 2011). V rce 2011 tak byl celkvý pčet byvatel 795 nižší, než v rce Tent úbytek byvatel způsbuje především záprná migrace, tj. vystěhvávání byvatel z MČ d jiných částí Prahy či mim Prahu. MČ 11 má ze všech 22 pražských bvdů šestý nejvyšší věkvý průměr byvatel (42,5 let v rce 2010). Pdíl eknmicky aktivníh byvatelstva dsahval v rce 2010 téměř 73 %, cž představuje v prvnání s předchzími lety pkles (78 % v rce 2002). Demgrafický vývj výhled Dle dhadů ČSÚ bude trendem v následujících letech stárnutí ppulace. Pčet byvatel d 14 let bude mírně klesat. Na druhu stranu djde k rapidnímu nárůstu sb důchdvéh věku (nad 65 let) a sučasnému pklesu eknmicky aktivníh byvatelstva. Tat skutečnst bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty jak na úrvni státní správy, tak na úrvni samsprávy. Ke zvrácení tht trendu a vytvření a udržení dluhdbé věkvě a scieknmické diverzity MČ bude nutné, aby MČ: Dispnvala prstředky, pmcí kterých bude schpna přilákat mladé lidi d MČ. Vytvřila mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start, tj. nejen cenvě dstupné bydlení, ale také dstatek pracvních příležitstí a v nepslední řadě dpvídající a dstatečnu sciální infrastrukturu, resp. bčansku vybavenst (mateřské škly, škly, centra dětí a mládeže, sprtviště apd.). Věkvá struktura byvatel MČ Praha 11 (pčet byvatel a průměrný věk) Průměrný věk byvatel pražských MČ( ) Pčet byvatel ve věk. skup ,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 Průměrný věk let let 65 a více let Průměný věk: Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

15 Bytvý fnd vývj pčtu bytů ve vlastnictví MČ Strategický rámec Prjektu Ke knci rku 2011 dispnvala MČ bytvým fndem veliksti bytvých jedntek. Vzhledem k jejich pstupným úplatným převdům však v blízké buducnsti nebude bytvý fnd MČ dstatečný, aby mhl přispívat k naplnění strategických cílů v blasti bytvé plitiky. Histrický vývj bytvéh fndu V rce 1990 byl d bytvéh fndu MČ Praha 11 hlavním městem Prahu svěřen bytů. V rce 1994 pak byla zahájena privatizace bytvéh fndu, kdy dcházel k převdu celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví. Největší pčet bytů byl takt zprivatizván v letech 2003 a D knce rku 2004 tak byl prdán d družstevníh vlastnictví bytů, tj. cca 70 % bytvéh fndu, který tak v rce 2004 zahrnval bytů. Celkvé realizvané výnsy z tht prdeje dsáhly 1,64 mld. Kč. Privatizace celých bytvých dmů d družstevníh vlastnictví pkračvala d rku 2006, kdy již byl ve vlastnictví MČ puze bytů. Celkvý pčet prdaných bytů tedy ke knci rku 2006 (tj. za celé bdbí privatizace) činil Celkvé realizvané výnsy z privatizace tak dsáhly 1,89 mld. Kč. Tyt výnsy však již byly vyčerpány neb jejich čerpání je plánván na další investiční akce. Na realizaci stávajícíh Prjektu, tj. přízení/výstavbu nvých becních nájemních bytů, s nimi tedy nelze pčítat. V letech nedcházel k žádným prdejům becních bytů, přest se bytvý fnd d knce rku 2010 nepatrně zmenšil na bytů (byty byly vyřazeny apd.). V rce 2010 byl dle záknač. 72/1994 Sb. v platném znění a v suladu s usnesením ZMČ Praha 11č. 22/34/Z/2010 ze dne a následně s usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 ze dne (dále jen Zásady ) rzhdnut prdeji zbylých bytvých jedntek ve vlastnictví MČ. K byl prdán 78 bytvých jedntek. Výnsy z prdeje těcht bytvých jedntek již plynu na zvláštní účet určený k přízení nvéh bytvéh fndu a není s nimi pčítán v rzpčtu MČ. Zůstatek na zvláštním účtu z prdeje těcht bytvých jedntek dsáhl k hdnty 24,4 mil. Kč. Stávající stav bytvéh fndu V majetku MČ byl k bytvých jedntek, z nichž většina (cca 90 %) byla určena k prdeji d sukrméh vlastnictví. Skutečně prdány však mhu být puze ty byty, které jsu v suladu se Zásadami, tak jak byly schváleny usnesením ZMČ Praha 11 ze dne a Přípravy prdeje jsu u různých funkčních celků v různém stádiu. U bytů v Láskvě ulici již byl neb je realizván samtný prdej, někde byly Radu schváleny pdstatné náležitsti, jinde byla teprve předána prhlášení vlastníka MHMP ke schválení. Dle harmngramu stanvenéh MČ by měly být v 1. etapě rzesílány nabídky na prdej bytů pstupně d knce rku Ze stávajícíh vývje však lze usuzvat, že tent harmngram nebude ddržen a 1. etapa prdejů se prtáhne d března Vývj pčtu bytů vlastněných MČ Zbývajících cca 350 bytů vlastněných MČ nelze mmentálně na základě usnesení ZMČ prdat (detailní infrmace prdeji viz. část Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji ). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

16 Bytvý fnd prvzní náklady a výnsy Strategický rámec Prjektu Ke stávajícímu bytvému fndu ve vlastnictví MČ Praha 11 se k vázaly prvzní náklady ve výši cca 78 mil. Kč a prvzní výnsy ve výši cca 208 mil. Kč. Vývj prvzních nákladů a výnsů bytvéh fndu vlastněnéh MČ 11 Prvzní výnsy genervané bytvým fndem v bdbí vždy převyšvaly prvzní náklady a t minimálně 100 mil. Kč. Hlavní (90 %) pdíl na tvrbě prvzních výnsů má nájemné za byty. V prvzních nákladech jsu relativně stejnu měru zastupeny drbné pravy a údržba, dměna za správu a statní náklady tvřené především náklady na strahu bjektů, náklady na přípravu prdeje bytvých jedntek a mzdvými náklady. Výše prvzních nákladů na 1 byt za měsíc (krmě jmenvitých prav a dměny za správu) se v letech v průměru phybvala klem hdnty cca 967 Kč. Vývj prvzních nákladů a výnsů bytvéh fndu (tis. Kč) Prvzní výnsy celkem Prvzní náklady celkem Prvzní výnsy bytvéh fndu 7,7% 2,3% 0,1% Nájemné za byty První smluvní nájemné Prvzní náklady bytvéh fndu 30,3% 24,8% Drbné pravy a údržba Jmenvité pravy 90,0% Nájemné za nebyty Ostatní výnsy (penále, pplatky bank apd.) 29,2% 15,7% Odměna za správu (9,3 % z celkvých výnsů) Ostatní náklady (straha, mzdy, pplatky) Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

17 Bytvý fnd vývj pčtu žádstí prnájem becních bytů Strategický rámec Prjektu Za psledních 5 let nabízela MČ Praha 11 k prnájmu v průměru 28 becních bytů rčně, přičemž 1 byt se ve výběrvém řízení utkal průměrně 19 uchazečů. Nejvíce bytů byl MČ nabízen v kategrii 3.1, nejvyšší pčet zájemců však byl byty v kategrii 3.4. Pčet uchazečů prnájem becních bytů MČ 11 zrušila systém evidence žádstí prnájem becních bytů a vlné becní byty nabízí frmu výběrvéh řízení v něklika kategriích stanvených Směrnicí S 2007/02, resp. Směrnicí S 2010/02. Pčet uchazečů účastnících se výběrvých řízení na prnájem becních bytů se ve sledvaném bdbí ( ) phybuje v rzmezí d 150 d uchazečů. Průměrný pčet zájemců 1 byt pak dsahuje hdnt d 10 d 29 zájemců. K nabídla MČ k prnájmu 17 bytů. Zájem ně prjevil 899 uchazečů, tj. 53 uchazečů na 1 byt. S hledem na čekávaný velký pkles pčtu bytů v rámci bytvéh fndu způsbený jejich úplatným převdem d individuálníh vlastnictví je zřejmé, že MČ nemůže uspkjit pptávku p becních bytech, která vysce překračuje mžnsti MČ. Pčet žádstí byt pdle kategrie nájmu Pčet uchazečů prnájem becníh bytu Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Kategrie nájmu Pčet uchazečů za kategrii Vývj pčtu žádstí prnájem becníh bytu Pčetuchazečů prnájem becníh bytu Pčet nabízených bytů k prnájmu Pčet bytů pdle kategrie nájmu Celkvý pčet uchazečů 531 V letech byly nabízeny především byty v kategrii 3.1, tj. nájem bytu za 1. a další smluvní nájemné (ve sledvaném bdbí jich byl celkem nabídnut 63). Od rku 2009 začala MČ nabízet také stále více bytů v kategrii 3.2, tj. nájem bytu za 1. smluvní nájemné (celkem 32 bytů) a v kategrii 3.4, tj. nájem bytu za stanvené nájemné (celkem 42 bytů), přičemž kategrie 3.4 byla mezena puze na mladé uchazeče ve věku d 35 let. Ze strany uchazečů becní nájemní byty však byl a nadále zůstává největší zájem byty nabízené v kategrii 3.4. Ve sledvaném bdbí se 42 bytů v tét kategrii ucházel celkem zájemců, tj. 36 uchazečů na 1 byt. Lze tedy knstatvat, že mladé rdiny mají zájem bydlení v MČ 11 a výstavba nvých bytů určených pr tyt uchazeče (především menší byty 1+kk a 2+kk) je pdstatněná Prům. pčet uchazečů na 1 byt 2012 Delitte Česká republika Důvěrné 0 Průměrný pčet uchazečů na 1 nabízený byt

18 Ptřeby MČ Praha 11, cíle a přínsy Prjektu Strategický rámec Prjektu Přízení nvých becních nájemních bytů bude přispívat k dsažení cílů v blasti bytvé a sciální plitiky MČ Praha 11, tj. především k přilákání mladých rdin d MČ a vytvření vhdných bytvých a dalších pdmínek pr jejich start. Ptřeby MČ Praha 11 Ptřeby MČ vyplývají zejména ze strategickéh cíle v blasti bytvé a sciální plitiky, kdy se MČ snaží vytvřit a udržet dluhdbu věkvu a scieknmicku diverzitu především tím, že zvýší její atraktivitu pr mladé rdiny. Pr zajištění výše uvedenéh je nezbytné, aby byla zajištěna maximální efektivita sciálních služeb zaměřených na mladé rdiny zahrnující nejen cenvě dstupné bydlení, ale také relevantní sciální infrastrukturu (mateřské škly, škly apd.). Ptřeby MČ jsu dále vlivněny nepříznivým demgrafickým vývjem, který bude mít negativní dpad na veřejné rzpčty prstřednictvím snižvání pdílu sb v prduktivním věku. MČ tak musí dispnvat prstředky na zajištění věkvéh průměru byvatel na nízkých hdntách, tedy vytvřit mladým rdinám dbré pdmínky pr jejich start. Vedle cenvě dstupnéh bydlení by tak měla MČ zajistit také dstatek pracvních příležitstí pr nvé mladé bčany. Navíc sučasný stav bytvéh fndu (resp. stav p dknčení úplatných převdů) neumžňuje zajištění splnění strategickéh cíle MČ v blasti bytvé plitiky, a t jak z hlediska pčtu bytvých jedntek (neschpnst saturvat pptávku p becních bytech), tak z hlediska becnéh využití jedntlivých bytů (becní byty ttiž v řadě případů neplní sciální úlhu, ale jsu bývány i bčany, kteří si mhu dvlit platit tržní nájem neb dsáhnut na vlastní bydlení). Z výše uvedenéh vyplývá, že základní ptřebu MČ v blasti bytvé a sciální plitiky je: Dsažení definvaných strategických cílů zvýšit atraktivitu MČ pr mladé rdiny. Zmírnit negativní dpady demgrafickéh vývje zamezit, resp. zpmalit, snižvání pdílu sb v prduktivním věku. Zajistit efektivní využívání bytvéh fndu ve vztahu ke strategickému cíli navýšit pčet bytvých jedntek v rámci bytvéh fndu a přesně a jasně vymezit jejich určení (cílvu skupinu). Ptřeby zajištění nvých becních bytů a nezvyšvání úrvně nájemnéh byly rvněž zahrnuty d prgramvéh prhlášení Rady MČ 11. Cíle a přínsy Prjektu Základním cílem Prjektu je přízení nvých becních nájemních bytů určených především mladým rdinám a tím přispívat k naplňvání ptřeb MČ v scieknmické blasti. Dílčí cíle, kterých pak chce Zadavatel v návaznsti na Prjekt dále dsáhnut, jsu následující: Sciální aspekty kvantitativní Prjekt má přispět k alespň částečnému snížení převisu pptávky p nájemních bytech určených především mladým rdinám nad jejich nabídku. Sciální aspekty kvalitativní zvýšení kvality živta mladých byvatel MČ, kteří zejména na začátku svéh eknmickéh živta nedispnují dstatečným bjemem finančních prstředků pr zajištění vlastníh bydlení. Eknmické aspekty s hledem na nepříznivý demgrafický vývj je nezbytné zajistit c nejvyšší pdíl sb v prduktivním věku, který pr MČ představuje pzitivní dpad na veřejné rzpčty. Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

19 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů Kapitla Obsah dkumentu 3 Shrnutí studie 4 Strategický rámec Prjektu 11 Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů 19 Analýza rzpčtvých mžnstí 25 Identifikace ptřeby nvých becních nájemních bytů 29 Varianty řešení a jejich kvantitativní zhdncení 40 Návrh dalšíh pstupu v rámci realizace Prjektu 55 Přílhy 58 Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

20 Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Identifikace mžnstí prdeje stávajících becních nájemních bytů K byl celkvý pčet bytů určených k dprdeji 3 173, přičemž MČ předpkládá, že se jí pdaří v nadcházejících letech přibližně 80 % z těcht bytů úplatně převést na jejich stávající nájemce. Vymezení rzsahu bytvéh fndu určenéh k dprdeji Dne byly na 34. zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 přijaty Zásady úplatných převdů bytvých jedntek v panelvých dmech z majetku hl. m. Prahy svěřenéh MČ Praha 11. Hlavním důvdem pr dprdej bytů byla snaha MČ zmírnit křivdu, která vznikla významné části bčanů Jižníh Města tím, že jí v 90. letech nebyla umžněna privatizace becních bytů za stejných pdmínek jak většině splubčanů. Vedlejším důvdem prdeje stávajícíh bytvéh fndu je fakt, že většina becních nájemních bytů je jejich nájemníkům prnajata na dbu neurčitu, cž velmi znesnadňuje MČ Praha 11 flexibilní využívání bytvéh fndu pr vlivnění věkvé a scieknmické skladby byvatelstva, tj. mmentálně především přilákání nvých mladých rdin d MČ. Bytvý fnd, který byl MČ primárně určen k prdeji, zahrnval celkem bytů v 64 bytvých dmech. Tt usnesení byl následně změněn usnesením č. 16/9/Z/2011 ze dne , které stanvval, že těmit Zásadami seřídí puze úplatný převd 157 bytů v 9 bytvých dmech v ulici Láskva, a pr prdej zbývajících bytů v 55 bytvých dmech byly usnesením ZMČ Praha 11 č. 15/9/Z/2011 vydány nvé Zásady privatizace becních bytů, převedených p r bezúplatně na bec, nyní v majetku hl. m. Prahy, svěřenéh MČ Praha 11. V červnu 2010 prběhla anketa, jejímž cílem byl zjištění zájmu jedntlivých nájemců kupi bytu. Tat anketa identifikvala celkem nájemců (resp právněných nájemců), kteří prjevili zájem dkup bytu (zahrnuje jak nájemce, kteří dpvěděli An, tak nájemce, kteří dpvěděli An, pžaduji další dplňující infrmace ). Jednal se tedy cca 65,9 67,8 % všech nájemců., resp. cca 91 % nájemců, kteří vyplnili dtazník. Pr vylučení pchybnstí se uvádí, že předmětem tét Studie, ani předmětem pradenských služeb nebyl věření správnsti a aktuálnsti pčtu bytů, u kterých nájemci prjevili zájem jejich dkup. MČ 11 předpkládá, že ze zbývajících bytů se jich pdaří úplatně převést 80 % (realistický scénář). Zbylých 20 % nájemců buď dkup nebude mít zájem, neb nebude na základě Zásad právněn byt dkupit. Pdle Zásad nemhu becní nájemní byt dkupit nájemci s nájemní smluvu pdepsanu p ; devizví cizzemci; sby, které mají vůči MČ 11 dluh; sby, s nimiž MČ vede sudní spr ve věci přivlení k výpvědi z nájmu bytu, neplatnst výpvědi z nájmu bytu neb uznání přechdu nájmu bytu, příp. vyklizení bytu, neb které bdrželi výpvěď z nájmu bytu a u nichž běží výpvědní lhůta; sby, které užívají byt na základě nájemní smluvy na dbu určitu. Rzsah bytvéh fndu, který by měl být celkem (včetně 157 bytů v ulici Láskva) dprdán je tak na základě výše uvedenéh následující: Pčet bytů: Celkvá bytvá pdlahvá plcha: cca m 2 Průměrná pdlahvá plcha/byt: cca 58,6 m 2 Tat Studie pak dále pčítá se scénářem, kdy se MČ pdaří vedle bytů v Láskvě ulici prdat i všech zbývajících bytů (ptimistický scénář), a také se scénářem, kdy se pdaří prdat puze 60 % bytů (pesimistický scénář). Rámcvá studie prveditelnsti MČ Praha Delitte Česká republika Důvěrné

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013 Analýzy a dpručení Unipetrl, a.s. Nvé cenění Unipetrl, a.s. Dpručení: Držet Cílvá cena: 175 Kč 21.5.2013 Unipetrl, a.s. Nvé dpručení - držet Předešlé dpručení držet Nvá cílvá cena 175,- Kč Předešlá cílvá

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více