5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá 1. stupeň 2. stupeň Předmět Celkem Celkem Matematika celkvá týdenní hdinvá dtace hdin celkvá týdenní hdinvá dtace hdiny Charakteristika předmětu Matematika pskytuje vědmsti a dvednsti ptřebné v praktickém živtě a umžňuje tak získávat matematicku gramtnst. Prlíná celým základním vzděláváním a vytváří předpklady pr další úspěšné studium. Žák si pstupně svjuje některé pjmy, algritmy, terminlgii a matematicku symbliku. Učí se získávat číselné údaje, měřit, zakruhlvat a dhadvat výsledky. Osvjuje si prvádění aritmetických perací pamětně i písemně a využívá th i při matematizaci jednduchých reálných situací nejen v matematice, ale i v předmětech, které matematické perace a pstupy využívají. Měl by být schpen graficky znázrňvat reálné situace a napak grafické znázrnění dkázat interpretvat d reálných situací. Při tét činnsti by se měl zdknalvat v jemné mtrice. Pstupně by se měl grafický prjev žáka zlepšvat a zefektivňvat pužíváním základní matematické symbliky. Velký význam má rzvíjení rvinné i prstrvé představivsti, aby byl žák schpen řešit jednduché plhvé i metrické úlhy a prblémy, které vycházejí z běžnéh živta. Nedílnu sučástí jsu nestandardní úlhy, při jejichž řešení žák může, ale nemusí, využívat svjený matematický aparát a může uplatnit i nestandardní metdy řešení úlh. Samzřejmu sučástí musí být využívání výpčetní techniky (zejména kapesních kalkulátrů a vhdnéh výukvéh SW při prcvičvání učiva), cž by měl zpřístupnit matematiku i méně nadaným žákům a ti tak získávali důvěru ve vlastní schpnsti. Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: využívání matematických pznatků v praktických činnstech rzvíjení paměti žáka prstřednictvím numerických výpčtů rzvíjení myšlení (lgické, abstraktní) a paměti 1

2 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d svjvání si různých metd řešení úlh prvádění dhadů výsledků rzvíjení schpnsti práce v týmu a schpnsti kmunikvat rzvíjení přesnsti, vytrvalsti a systematičnsti v práci Výchvné a vzdělávací strategie pr rzvj klíčvých kmpetencí žáků Kmpetence k učení Žák při řešení úlh žák vlí vhdné způsby a metdy jejich řešení svjuje si matematické pstupy, algritmy a vztahy pamětně i písemně prvnává výsledky se skutečnstí, z chyby se dkáže pučit Učitel vede žáky k pužívání základní matematické symbliky učí žáky využít matematizaci a řešení úlh i v jiných předmětech (prvuka, přírdvěda, vlastivěda) Kmpetence k řešení prblémů Žák rzpzná prblém a prmyslí vhdný pstup s využitím vlastníh úsudku bjevuje různé varianty řešení snaží se dvdit mžný způsb řešení úlhy a aplikvat známé pstupy řešení, případně přijít s jiným, lgicky správným pstupem Učitel vede žáky k c mžná nejefektivnějšímu způsbu řešení úlh učí žáky prvádět rzbr úlhy a ze zadání úlhy vybrat údaje ptřebné k řešení a správně pmcí matematických pjmů definvat, c má zjistit Kmpetence kmunikativní Žák snaží se przumět zadání slvní úlhy, která může být zadána různým způsbem pkud zadání úlhy nerzumí, dkáže bez stychu pmc při její interpretaci pžádat splužáka případně učitele 2

3 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Učitel vede žáky k správnému a účelnému pužívání základní matematické terminlgie a symbliky učí žáky nasluchat,vyjadřvat se ústně i písemně(graficky) Kmpetence sciální, persnální a bčanské Žák pstupně se učí pravidla práce ve skupině snaží se pracvat samstatně, ale v případě ptřeby dkáže pmc pžádat a tut pmc přijmut dkáže pmc pskytnut, je-li ni pžádán Učitel funguje jak pradce a směruje žáky tak, aby se nenechali dradit pčátečním nezdarem vede žáky k pznání, že člvěk sám lépe pchpí pdstatu prblému, pkud ji někmu vysvětluje a tím si vytváří pzitivnější představu sbě samém a začíná si více důvěřvat Kmpetence pracvní Žák svjuje si základní pracvní návyky při práci s rýsvacími ptřebami a pstupně je zdknaluje zlepšuje svji jemnu mtriku a grafický prjev učí se účelně využívat pracvní prstr a plchu tak, aby t jeh práci zkvalitnil a urychlil dbá na šetrné zacházení se svěřenými pmůckami a ptřebami Učitel vede žáky k účelnému využívání pracvníh prstru a plchy tak, aby t jejich práci zkvalitnil a urychlil Integrace průřezvých témat OSV, VDO rzvj a upevňvání zejména charaktervých a vlních vlastnstí (vytrvalst, trpělivst zejména při samstatné práci; sebekntrla, sebevládání, plánvání a rganizace zejména při práci ve skupině) učení se sebedůvěře, přijmutí jinéh názru MKV zejména při práci ve skupině se žáci učí rzvíjet splupráci i s jiným etnikem a udržvat tlerantní vztah 3

4 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace Závislsti, vztahy a práce s daty PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky br přirzených čísel 0-20 OSV (cvičení pčítá brázky, předměty v daném bru, vytváří zápis čísla v desítkvé sustavě smyslvéh vnímání, subry s daným pčtem prvků, čte, prvnává a číselná sa pzrnsti a sustředění) užívá přirzená čísla v daném bru d 20 vlastnsti pčetních perací Vv zapisuje a prvnává přirzená čísla d 20, užívá s přirzenými čísly v bru symblů >,<,= přirzených čísel 0-20 pracuje s číselnu řadu a číselnu su, dané čísl zbrazí na číselné se prvádí zpaměti a písemně jednduché pčetní perace s přirzenými čísly sčítání a dčítání dčítá d 10, d 20 řeší slvní úlhy tak, že pdtrhne v zadání důležité údaje zapíše příklad a krátku dpvěď a sám jednduché úlhy tvří seznamuje se s pjmy zvětšit, zmenšit, n-více, n-méně rzkládá čísla na sučty rzumí pjmu záměna sčítanců práce s tabulku OSV (cvičení rzumí pjmu slupec a řádek vlastnsti pčetních perací dvednstí zapamatvání, dplňuje tabulky a pslupnsti čísel s přirzenými čísly řešení prblémů) 4

5 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky základní útvary v rvině Pč rzezná, pjmenuje, vymdeluje a ppíše základní čtverec rvinné útvary a jednduchá tělesa bdélník nachází v reálném živtě jejich reprezentaci trjúhelník rzumí pjmům vlev, vprav, před, za, nahře, kruh dle, vpředu, vzadu, uprstřed, hned před, hned za základní útvary v prstru krychle kvádr kule válec 5

6 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace Závislsti, vztahy a práce s daty PŘEDMĚT MATEMATIKA 2. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky sčítání a dčítání v bru 0 20 z Čj čtení s przuměním a sčítá a dčítá přirzená čísla s přechdem desítky zápis čísel v desítkvé sustavě se zaměřením na úkl v bru d 20 vlastnsti pčetních perací d Aj 3 numerace d 12 řeší příklady s jednu závrku číselná řada, číselná sa d M 6 dělitelnst prvádí pčetní perace zpaměti i písemně vlastnsti pčetních perací přirzených čísel, nezáprná čte, zapisuje a prvnává přirzená čísla v bru d s přirzenými čísly (+,, *, /) desetinná čísla, nezáprné 100 vlastnsti pčetních perací 0 - zlmky užívá a zapisuje vztah rvnsti a nervnsti 100 OSV (cvičení vyhledává a zbrazuje čísla na číselné se smyslvéh vnímání, zakruhluje čísla na desítky pzrnsti a sustředění), prvádí zpaměti i písemně jednduché pčetní (cvičení dvednstí perace (+,, *, /) v bru zapamatvání, řešení řeší a tvří slvní úlhy, ve kterých aplikuje a prblémů) mdeluje svjené pčetní perace závislsti a jejich vlastnsti d Prv 2 rientace v čase seznamuje se s jedntkami času (den 24 hdin, práce s tabulku d M 6 rvinné útvary hdina 60 min., minuta 60 sekund) a ppisuje (velikst úhlu) jednduché závislsti z praktickéh živta rzumí pjmu slupec a řádek dplňuje tabulky, pslupnsti čísel 6

7 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 2. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky základní útvary v rvině d M 6 rvinné útvary dlišuje kreslení d rýsvání (lmená, rvná a křivá čára, d Prv 2 zemský pvrch a svjuje si správné návyky při rýsvání úsečka rýsvání, měření délky, jeh tvary rýsuje, měří a dhaduje délku úsečky, prvnává prvnávání) d Aj 3 prstrvé útvary úsečky pmcí pružku papíru jedntky délky mdeluje základní rvinné útvary a jednduchá základní útvary v prstru tělesa (mdelvání těles, krychle, kvádr) 7

8 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace Závislsti, vztahy a práce s daty PŘEDMĚT MATEMATIKA 3. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky br přirzených čísel z Čj čtení s przuměním a se čte a píše trjciferná čísla zápis čísel v desítkvé sustavě zaměřením na úkl pčítá p jedntkách, desítkách a stvkách, vytváří vlastnsti přirzených čísel d M 6 dělitelnst přirzených subry daném pčtu prvků rzklad čísel v desítkvé čísel, nezáprná desetinná čísla, prvnává čísla, řeší úlhy na prvnávání čísel sustavě nezáprné zlmky zakruhluje čísla na desítky, stvky a tisíce práce s číselnu su d Aj 4 numerace d 100 rzkládá čísla v desítkvé sustavě vlastnsti pčetních perací OSV (cvičení zbrazí čísla na číselné se s přirzenými čísly sebekntrly, sebevládání sčítá a dčítá násbky sta dělení se zbytkem regulace vlastníh jednání i prvádí zpaměti i písemně jednduché pčetní písemné algritmy pčetních pržívání, vůle) perace (+,, *, /) a prvádí kntrlu výpčtu perací řeší pamětně i písemně příklady násbení a dělení v bru násbilek dělí se zbytkem v číselném bru d 100 řeší úlhy typu n-krát více, n-krát méně pamětně vynásbí dvjciferné čísl jednciferným v jednduchých příkladech mim br násbilek prvádí dhady výsledků závislsti a jejich vlastnsti OSV (cvičení dvednstí využívá tabulek násbků v praxi (ceny zbží, práce s tabulku zapamatvání, řešení prblémů) vzdálensti, ) dplňuje tabulky, schémata, pslupnsti čísel 8

9 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 3. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky základní útvary v rvině a d M 6 nezáprná desetinná rzezná a pjmenuje, vymdeluje a ppíše základní prstru čísla, rvinné útvary, trjúhelník rvinné útvary a jednduchá tělesa rýsvání a měření útvarů v d M 7, 8 rvinné útvary rýsuje přímky a plpřímky, rvnběžky a rvině (kružnice) různběžky práce s kružítkem d F 6 jedntky délky měří úsečky s přesnstí na milimetry, měří strany bvd brazců d Tv 4, 5 jedntky délky, rvinných brazců, prvádí dhad délek různých jedntky délky měření úseček a vzdálenstí Pč sestrjí úsečku dané délky a přenese ji na danu ROZŠIŘUJÍCÍ: rýsvání plpřímku pmcí pružku papíru kružnic (střed, plměr), řešení svjuje si práci s kružítkem tak, že sestrjí slvních úlh s nadbytečnými libvlnu kružnici údaji určí bvd jednduchých brazců sečtením délky stran prvádí převdy jedntek délky 9

10 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace PŘEDMĚT MATEMATIKA 4. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky pčítá d p statisících, desetitisících a tisících čte, zapisuje, prvnává čísla v bru d a řeší příslušné nervnice rzkládá čísla v desítkvé sustavě zakruhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky zbrazuje čísla na číselné se pamětně násbí a dělí jednciferným číslem písemně násbí jedn a dvjciferným činitelem písemně dělí jednciferným dělitelem prvádí dhad a kntrlu svéh výpčtu br přirzených čísel d zápis přirzenéh čísla v desítkvé sustavě zakruhlvání číselná sa pčetní výkny s přirzenými čísly (pamětné a písemné sčítání, dčítání, násbení a dělení) d M 6 nezáprná desetinná čísla OSV ( cvičení dvednstí zapamatvání, řešení prblémů) d M 6 nezáprná desetinná čísla. nezáprné zlmky kntrla a dhad OSV ( cvičení sebekntrly, sebevládání regulace vlastníh jednání i pržívání, vůle) řeší slvní úlhy veducí k prvnávání čísel prvádí pčetní výkny s čísly v daném bru a na vztahy n-více, méně a n-krát více, méně řeší pčetní úlhy na dva až tři pčetní výkny slvní úlhy z Čj čtení s przuměním a se zaměřením na úkl 10

11 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace PŘEDMĚT MATEMATIKA 4. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky zlmky celek, část, zlmek, ROZŠIŘUJÍCÍ názrně vyznačí plvinu, čtvrtinu celku čitatel, jmenvatel, zlmkvá čára pjmenuje jedntlivé části zlmku sčítání zlmků se stejným řeší jednduché slvní úlhy na určení plviny, jmenvatelem třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny danéh pčtu sčítá zlmky se stejným jmenvatelem Závislsti, vztahy a práce s daty vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednduché tabulky, seznamuje se s diagramy tabulky Gemetrie v rvině a prstru určí vzájemnu plhu dvu přímek sestrjí rvnběžku s danu přímku sestrjí klmici pmcí trjúhelníku s rysku k dané přímce narýsuje kružnici s daným středem a daným plměrem rýsuje čtverec a bdélník seznámí se s rvnramenným a rvnstranným trjúhelníkem rvnběžky, různběžky, klmice a kružnice čtverec a bdélník rvnramenný a rvnstranný trjúhelník d M 6 svá suměrnst d M 7 rvinné útvary ROZŠIŘUJÍCÍ: sestrjení trjúhelníka ze 3 stran, sestrjení pravúhléh trjúhelníka 11

12 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 4. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky suměrnst d M 6 svá suměrnst pzná suměrný útvar určí su suměrnstí mdelváním, překládáním apd. nakreslí suměrný útvar bsah čtverce a bdélníku z Čj čtení s przuměním a určí bsah rvinných brazců pmcí čtvercvé sítě síť kvádru a krychle se zaměřením na úkl řeší jednduché slvní úlhy na výpčet bsahu d M 7 prstrvé útvary bdélníku a čtverce Pč vymdeluje síť kvádru a krychle vymdeluje kvádr a krychli z dané sítě 12

13 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace PŘEDMĚT MATEMATIKA 5. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky přirzená čísla (d a větší než ) z Čj čtení s przuměním a čte a zapisuje čísla větší než zakruhlvání se zaměřením na úkl zakruhluje přirzená čísla s pžadvanu číselná sa d M 6 nezáprná desetinná přesnstí zápis čísla v desítkvé sustavě čísla, nezáprné zlmky prvnává přirzená čísla a zbrazuje je na číselné pčetní výkny s přirzenými OSV (dvednsti pr se čísly a jejich vlastnsti řešení prblémů a rzhdvání zapisuje přirzená čísla v pžadvaném tvaru písemné algritmy z hlediska různých typů v desítkvé sustavě kntrly a dhady výpčtů prblémů a sciálních rlí sčítá a dčítá přirzená čísla zpaměti (čísla mají slvní úlhy prblémy v mezilidských nejvýše 2 číslice různé d nuly) vlastnsti pčetních perací vztazích, zvládání učebních písemně sčítá 3 až 4 přirzená čísla prblémů vázaných na látku písemně dčítá 2 přirzená čísla předmětů, prblémy pamětně násbí a dělí přirzená čísla v seberegulaci), (cvičení v jednduchých případech sebekntrly, sebevládání písemně násbí až 4ciferným činitelem regulace vlastníh jednání i písemně dělí 1 a 2ciferným dělitelem pržívání, vůle) prvádí kntrly a dhady výpčtů řeší jednduché a slžené slvní úlhy veducí k 1 neb 2 výpčtům 13

14 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace Závislsti, vztahy a práce s daty Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 5. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky desetinná čísla zapíše a přečte dané desetinné čísl řádu desetin a zlmky se jmenvatelem 10 a 100, setin zápis desetinným číslem zbrazí dané desetinné čísl řádu desetin na číselné desetinná čárka se desetinná setina zakruhlí dané desetinné čísl řádu desetin na celky sčítá a dčítá desetinná čísla řádu desetin a setin násbí a dělí desetinné čísl deseti užívá desetinné čísl v praktických situacích řeší jednduché slvní úlhy na užití desetinných čísel prměnná a dsazvání za d M 7 pměr dplňuje řady čísel a tabulky prměnnu d M 8 výrazy, závislsti a čte a sestrjuje slupkvý diagram grafy a sustava suřadnic data sestrjuje a čte jednduché grafy v sustavě ROZŠIŘUJÍCÍ: seznámení suřadnic s jízdním řádem a jinými diagramy narýsuje bdélník, čtverec, pravúhlý trjúhelník rýsuje rvnběžky a klmice daným bdem vypčítá bvd, bsah bdélníku a čtverce převádí jedntky bsahu (cm 2, mm 2, m 2, ha) řeší slvní úlhy na výpčty bsahů bdélníku a čtverce ROZŠIŘUJÍCÍ knstrukce bdélníku a čtverce d M 6 trjúhelník d M 7 rvinné útvary bvd a bsah bdélníka a čtverce, jedntky bsahu d F 6 měřené veličiny d Tv 4, 5 vymezení hřiště, jedntky bsahu OSV (pmáhající a prsciální chvání (člvěk nečekává prtislužbu)) 14

15 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d PŘEDMĚT MATEMATIKA 5. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky bvd a bsah bdélníka a z Čj čtení s przuměním a vypčítá pvrch kvádru a krychle sečtením bsahů čtverce, jedntky bsahu se zaměřením na úkl jejich pdstav a stěn pvrch kvádru a krychle d M 7 prstrvé útvary řeší úlhy z praxe na výpčty bsahů bdélníků a čtverce, pvrchu kvádru a krychle Pč 15

16 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d PŘEDMĚT MATEMATIKA 2. stupeň V. Čejkvá 1. stupeň 2. stupeň Předmět Celkem Celkem Matematika celkvá týdenní hdinvá dtace hdin celkvá týdenní hdinvá dtace hdiny Charakteristika předmětu Matematika je vyučvána jak samstatný předmět na 1. i 2. stupni základní škly. Hdinvá dtace v jedntlivých rčnících je zřejmá z učebníh plánu škly. Výuka je realizvána převážně v kmenvých učebnách, je ale využívána i pčítačvá učebna. Při vzdělávání v matematice na 2. stupni si žák svjuje zejména prvádění aritmetických perací, získávání číselných údajů, zavádění prměnných a jejich využívání při matematizaci reálných situací. Učí se dhadvat výsledky a psuzvat jejich reálnst a t využívat nejen při matematice, ale i v předmětech, které matematické perace a pstupy využívají. Zdknaluje se v pužívání matematické terminlgie a symbliky, svjuje si další algritmy. Rzvíjí znalsti a dvednsti získané během 1. a 2. bdbí. Učí se graficky znázrňvat reálné situace a napak grafické znázrnění interpretuje d reálných situací. Při tét činnsti se učí využívat výpčetní techniku. Pstupně se grafický prjev žáka zlepšuje a pužíváním matematické symbliky i zefektivňuje. Velký význam má rzvíjení rvinné i prstrvé představivsti, aby byl žák schpen řešit plhvé i metrické úlhy a prblémy, které vycházejí z běžnéh živta. Nedílnu sučástí jsu nestandardní úlhy, při jejichž řešení žák může, ale nemusí, využívat svjený matematický aparát a může uplatnit i nestandardní metdy řešení úlh. V dnešním přetechnizvaném světě má matematika nezastupitelné míst. Je základem všech technických brů. Prt je důležité, aby žáci našli v matematice zalíbení a byli schpni získané matematické vědmsti a dvednsti uplatňvat v dalších činnstech. K tmu by měl přispět i zařazení vlitelnéh předmětu Cvičení z matematiky, jemuž bude věnvána 1 hdina v 9. rčníku. Zařazvány budu zejména nestandardní úlhy, při jejichž řešení bude více uplatňvána skupinvá práce. Samzřejmu sučástí musí být využívání výpčetní techniky (zejména kapesních kalkulátrů, ale i pčítačů a vhdnéh výukvéh SW), cž zpřístupňuje matematiku i méně nadaným žákům a ti tak získávají důvěru ve vlastní schpnsti. 16

17 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: rzvíjení schpnsti aplikvat matematické dvednsti při řešení úlh z praxe rzvíjení myšlení (lgickéh, kmbinatrickéh, abstraktníh, exaktníh) a paměti svjvání si různých metd řešení úlh matematizaci reálných situací s vědmím, že realita bývá slžitější než matematický mdel správnému dhadvání výsledků rzvíjení schpnsti práce v týmu a schpnsti kmunikvat rzvíjení přesnsti, vytrvalsti a systematičnsti v práci Výchvné a vzdělávací strategie pr rzvj klíčvých kmpetencí žáků Kmpetence k učení při řešení typvých úlh žák vybírá vhdný způsb jejich řešení pužívá svjené pstupy, algritmy a vztahy a snaží se je zbecňvat správně a účelně pužívá matematicku symbliku matematické pstupy dkáže využít při matematizaci a řešení úlh i v jiných brech (fyzika, chemie, zeměpis) psudí reálnst zjištěných výsledků, z chyby se dkáže pučit Učitel: zařazuje metdy, při kterých dcházejí k řešení a závěrům žáci sami práce ve dvjicích, práce ve větších skupinách vede žáky k plánvání pstupů zadává úkly tak, aby žáci měli mžnst vlit různé pstupy při řešení při zadávání úlh využívá ICT vede žáky k využívání znalstí i v statních předmětech a zejména v reálném živtě Kmpetence k řešení prblémů při řešení neznáméh typu úlhy (pr žáka tedy prblémvé úlhy) se učí hledat shdné, ale i dlišné rysy s již známými typy úlh na základě th se snaží dvdit mžný způsb řešení úlhy a aplikvat známé pstupy řešení, případně přijít s nvým, lgicky správným pstupem v případě nalezení více mžných způsbů řešení vybírá c mžná nejefektivnější způsb učí se správně pmcí matematických pjmů definvat, c má zjistit 17

18 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d dkáže prvést rzbr úlhy a ze zadání úlhy vybrat údaje ptřebné k řešení a vyčlenit údaje k řešení neptřebné, případně určit, které další vztahy bude při řešení úlhy ptřebvat při řešení těcht úlh dkáže vhdně a správně využívat běžně dstupné zdrje infrmací (MFCHT), kalkulátr a ICT vzrečky si svjuje jejich vyvzváním dkáže prvést dhad a psudit reálnst výsledku Učitel: zadává úlhy bsahující i údaje pr výpčet neptřebné s chybu žáka pracuje jak s příležitstí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k prvádění dhadů výsledků a věřvání výsledků Kmpetence kmunikativní przumí zadání slvní úlhy pkud zadání úlhy nerzumí, dkáže bez stychu pmc při její interpretaci pžádat splužáka případně učitele dkáže zfrmulvat hyptézu a vhdně argumentvat při jejím věřvání pužívá správně a účelně matematicku terminlgii a symbliku Učitel: vede žáky ke správnému a účelnému pužívání matematické terminlgie a symbliky zařazuje práci ve skupinách Kmpetence sciální, persnální a bčanské pstupně se učí pravidla práce ve skupině snaží se pracvat samstatně, ale v případě ptřeby dkáže pmc pžádat a tut pmc přijmut snaží se pmc pskytnut, je-li ni pžádán učí se pznávat, kdy druhý pmc ptřebuje a dkáže se vcítit d situace druhéh a pdle th s ním jednat dchází k pznání, že člvěk sám lépe pchpí pdstatu prblému, pkud ji někmu vysvětluje a tím si vytváří pzitivnější představu sbě samém a začíná si více důvěřvat Učitel: zadává úkly, při nichž je vhdné splupracvat ve skupině vyžaduje ddržvání pravidel slušnéh chvání 18

19 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d vede žáky k tmu, aby brali hled na druhé umžňuje žákům hdncení výsledků své práce na základě předem daných kritérií Kmpetence pracvní učí se účelně využívat kalkulátr, MFCHT a ICT a tyt dvednsti využívá i v dalších vzdělávacích blastech pstupně zdknaluje práci s rýsvacími ptřebami, zlepšuje jemnu mtriku a grafický prjev učí se účelně využívat pracvní prstr a plchu tak, aby t jeh práci zkvalitnil a urychlil dbá na šetrné zacházení se svěřenými pmůckami a ptřebami Učitel: dbá na správné pužívání rýsvacích ptřeb pžaduje ddržvání dhdnuté kvality práce umžňuje žákům využívat MFCHT zařazuje úlhy, při jejichž řešení je vhdné využívat kalkulátry, případně ICT učí žáky uspřádat věci na lavici tak, aby získali dstatečnu pracvní plchu Integrace průřezvých témat OSV, VDO rzvj a upevňvání zejména charaktervých a vlních vlastnstí (vytrvalst, trpělivst zejména při samstatné práci; sebekntrla, sebevládání, plánvání a rganizace zejména při práci ve skupině) učení se sebedůvěře, přijmutí jinéh názru MKV EV zejména při práci ve skupině se žáci učí rzvíjet splupráci i s jiným etnikem a udržvat tlerantní vztah vyhdncvání tabulek a grafů týkajících se stavu živtníh prstředí (míra škdlivých látek v vzduší, ve vdě) při práci s daty (vazby na Př, Ch, F, Ze) EGS a MEV vyhdncvání tabulek a grafů zabývajících se zejména hspdářstvím jedntlivých evrpských zemí získávání těcht infrmací z různých mediálních zdrjů 19

20 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Opakvání a prhlubvání učiva z 5. rčníku Čísl a prměnná PŘEDMĚT MATEMATIKA 6. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (OVO 3) přirzená čísla a pčetní výkny s práce ve skupinách řeší praktické úlhy na využití pčetních perací nimi rzvj jemné mtriky s přirzenými čísly rzeznávání rvinných útvarů zlepšvání kvality rýsvání převádí jedntky délky bvd a bsah brazce technické písm rzeznávání prstrvých útvarů pr výpčet bvdu a bsahu čtverce a jednduché knstrukční úlhy bdélníku pužívá vzrce řešení jednduchých slvních úlh a prvede rzbr slvní úlhy a rzhdne jejím rzvíjení lgickéh myšlení typu (bvd brazce X bsah brazce) (OVO 1, 4, 9) nezáprné zlmky z M 1.stupeň perace užívá pjmy čitatel, jmenvatel, zlmkvá čára celek s přirzenými čísly určí pravý a nepravý zlmek část z Čj čtení s przuměním a se názrně vyznačí plvinu, třetinu, čtvrtinu zlmek zaměřením na úkl vyjádří část z danéh celku smíšené čísl M 6 splečný násbek základní tvar zlmku vyjádří celek z dané části d M 7 celá čísla a racinální desetinný zlmek zpaměti sčítá a dčítá zlmky se stejným krácení a rzšiřvání zlmků čísla, pměr, prcenta jmenvatelem prvnávání zlmků d Přs 7 směsi (hmtnstní rzšiřuje a krátí zlmky, prvnává zlmky se slvní úlhy z praxe zlmek) stejným jmenvatelem d Ch 8 chemické reakce převádí smíšené čísl na zlmek, nepravý (mlární hmtnst, látkvé zlmek vyjádří smíšeným číslem mnžství, mlární kncentrace) upravuje zlmky na základní tvar d Ch 9 klasifikace chemických zapíše desetinné čísl desetinným zlmkem a reakcí (výpčty z chemických napak rvnic) řeší úlhy z praxe veducí k pčetním výknům d F 6 měřené veličiny se zlmky d F 7 phyby těles, gravitační ple a gravitační síla, tlakvá síla a tlak d F 8 frmy energie d F 9 elektrický bvd d CvM 9 aplikační úlhy 20

21 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a prměnná PŘEDMĚT MATEMATIKA 6. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (OVO 1, 2, 4, 9) nezáprná desetinná čísla zapíše a přečte čísl až d řádu milióntin praktické mdely des. čísel zbrazí na číselné se čísl d řádu desetin peníze užívá desetinná čísla ke kvantitativnímu délky vyjádření vztahu celek část hmtnsti prvnávání des. čísel prvná a uspřádá desetinná čísla pdle zakruhlvání des. čísel veliksti (vzestupně, sestupně) pčetní perace s des. čísly zakruhlí dané desetinné čísl na celky, (+, -, *, /) desetiny, setiny slvní úlhy z praxe písemně sčítá a dčítá desetinná čísla řádu číselné a lgické řady desetin, setin a tisícin násbí a dělí desetinné čísl 10, 100, 1000 a t využívá při převádění jedntek délky, bsahu, bjemu a hmtnsti písemně násbí desetinné čísl číslem přirzeným i desetinným písemně dělí desetinné čísl číslem přirzeným i desetinným užívá kalkulátr při výpčtech s desetinnými čísly řeší úlhy z praxe veducí k pčetním výknům s desetinnými čísly z M 2, 3, 4 prvnávání a zakruhlvání přirzených čísel, jedntky délky z Čj čtení s przuměním a se zaměřením na úkl z Pří 4 převdy jedntek d M 7 celá čísla a racinální čísla, prcenta d Přs 7 směsi (hmtnstní zlmek) d Ch 8 chemické reakce (mlární hmtnst, látkvé mnžství, mlární kncentrace) d Ch 9 klasifikace chemických reakcí (výpčty z chemických rvnic) d F 6 měřené veličiny d F 7 phyby těles, gravitační ple a gravitační síla, tlakvá síla a tlak d F 8 frmy energie d F 9 elektrický bvd d CvM 9 aplikační úlhy ROZŠIŘUJÍCÍ: zbrazvání čísel na číselné se d řádu setin, zakruhlvání danéh desetinnéh čísla s libvlnu přesnstí 21

22 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a prměnná Gemetrie v rvině a v prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 6. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (OVO 3) dělitelnst přirzených čísel z M 2, 3 malá násbilka užívá znaky dělitelnsti dvěma, třemi, čtyřmi, prvčísl z Čj čtení s przuměním a se pěti, deseti čísl slžené zaměřením na úkl zjistí, zda dané čísl je prvčísl či čísl slžené násbek d Ch 8 chemické reakce určí čísla sudělná a nesudělná dělitel (vyčíslvání chemických rvnic) nejmenší splečný násbek prvádí rzklad čísel na sučin prvčísel d CvM 9 aplikační úlhy největší splečný dělitel určí splečný násbek a nejmenší splečný znaky dělitelnsti ROZŠIŘUJÍCÍ: znaky násbek nejvýše tří čísel lgické úlhy dělitelnsti šesti, smi, devíti určí splečný dělitel a největší splečný dělitel d F 6 měřené veličiny nejvýše tří čísel řeší slvní úlhy na využití pjmů dělitelnsti užívá lgicku úvahu účelně využívá kalkulátr (OVO 15, 16, 17) rvinné útvary z M 2, 3 základní útvary rzpzná strý, pravý, tupý, přímý a neknvexní přímka v rvině úhel plpřímka z M 2 jedntky času změří velikst úhlu pmcí úhlměru úsečka ROZŠIŘUJÍCÍ: knstrukce úhel sestrjí úhel veliksti d 180 neknvexníh úhlu, knstrukce velikst uvede a využívá vztah stupeň-minuta-vteřina úhlu veliksti 60, 30, 15, rzdělení úhlů pdle veliksti sčítá a dčítá úhly graficky knstrukce úhlu dané veliksti 90, 45 pmcí kružítka, sčítá a dčítá veliksti úhlů udané ve stupních a přenášení úhlů grafické dělení úhlu 4, 8 minutách sa úhlu sestrjí su úhlu vedlejší a vrchlvé úhly násbí a dělí graficky úhly dvěma rvnběžky prťaté příčku násbí a dělí veliksti úhlů udané ve stupních a převdy (stupně minuty vteřiny) minutách jednciferným přirzeným číslem vyznačí vrchlvé a vedlejší úhly, určí jejich velikst vyznačí dvjice suhlasných a střídavých úhlů a určí jejich velikst využívá ptřebnu matematicku symbliku 22

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy.

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy. MATEMATIKA Charakteristika vyučvacíh předmětu Matematika se vyučuje ve všech rčnících. Hdinvá dtace je 4 4 4 4. V každém rčníku jsu žáci na jednu hdinu týdně rzděleni d dvu skupin, hdina je pak věnvána

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

1.2. Kinematika hmotného bodu

1.2. Kinematika hmotného bodu 1.. Kinematika hmtnéh bdu P matematické přípravě už můžeme začít s první kapitlu, kinematiku. Tat část fyziky se zabývá ppisem phybu těles, aniž by se ptala prč k phybu dchází. Jak je ve fyzice častým

Více