5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá 1. stupeň 2. stupeň Předmět Celkem Celkem Matematika celkvá týdenní hdinvá dtace hdin celkvá týdenní hdinvá dtace hdiny Charakteristika předmětu Matematika pskytuje vědmsti a dvednsti ptřebné v praktickém živtě a umžňuje tak získávat matematicku gramtnst. Prlíná celým základním vzděláváním a vytváří předpklady pr další úspěšné studium. Žák si pstupně svjuje některé pjmy, algritmy, terminlgii a matematicku symbliku. Učí se získávat číselné údaje, měřit, zakruhlvat a dhadvat výsledky. Osvjuje si prvádění aritmetických perací pamětně i písemně a využívá th i při matematizaci jednduchých reálných situací nejen v matematice, ale i v předmětech, které matematické perace a pstupy využívají. Měl by být schpen graficky znázrňvat reálné situace a napak grafické znázrnění dkázat interpretvat d reálných situací. Při tét činnsti by se měl zdknalvat v jemné mtrice. Pstupně by se měl grafický prjev žáka zlepšvat a zefektivňvat pužíváním základní matematické symbliky. Velký význam má rzvíjení rvinné i prstrvé představivsti, aby byl žák schpen řešit jednduché plhvé i metrické úlhy a prblémy, které vycházejí z běžnéh živta. Nedílnu sučástí jsu nestandardní úlhy, při jejichž řešení žák může, ale nemusí, využívat svjený matematický aparát a může uplatnit i nestandardní metdy řešení úlh. Samzřejmu sučástí musí být využívání výpčetní techniky (zejména kapesních kalkulátrů a vhdnéh výukvéh SW při prcvičvání učiva), cž by měl zpřístupnit matematiku i méně nadaným žákům a ti tak získávali důvěru ve vlastní schpnsti. Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: využívání matematických pznatků v praktických činnstech rzvíjení paměti žáka prstřednictvím numerických výpčtů rzvíjení myšlení (lgické, abstraktní) a paměti 1

2 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d svjvání si různých metd řešení úlh prvádění dhadů výsledků rzvíjení schpnsti práce v týmu a schpnsti kmunikvat rzvíjení přesnsti, vytrvalsti a systematičnsti v práci Výchvné a vzdělávací strategie pr rzvj klíčvých kmpetencí žáků Kmpetence k učení Žák při řešení úlh žák vlí vhdné způsby a metdy jejich řešení svjuje si matematické pstupy, algritmy a vztahy pamětně i písemně prvnává výsledky se skutečnstí, z chyby se dkáže pučit Učitel vede žáky k pužívání základní matematické symbliky učí žáky využít matematizaci a řešení úlh i v jiných předmětech (prvuka, přírdvěda, vlastivěda) Kmpetence k řešení prblémů Žák rzpzná prblém a prmyslí vhdný pstup s využitím vlastníh úsudku bjevuje různé varianty řešení snaží se dvdit mžný způsb řešení úlhy a aplikvat známé pstupy řešení, případně přijít s jiným, lgicky správným pstupem Učitel vede žáky k c mžná nejefektivnějšímu způsbu řešení úlh učí žáky prvádět rzbr úlhy a ze zadání úlhy vybrat údaje ptřebné k řešení a správně pmcí matematických pjmů definvat, c má zjistit Kmpetence kmunikativní Žák snaží se przumět zadání slvní úlhy, která může být zadána různým způsbem pkud zadání úlhy nerzumí, dkáže bez stychu pmc při její interpretaci pžádat splužáka případně učitele 2

3 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Učitel vede žáky k správnému a účelnému pužívání základní matematické terminlgie a symbliky učí žáky nasluchat,vyjadřvat se ústně i písemně(graficky) Kmpetence sciální, persnální a bčanské Žák pstupně se učí pravidla práce ve skupině snaží se pracvat samstatně, ale v případě ptřeby dkáže pmc pžádat a tut pmc přijmut dkáže pmc pskytnut, je-li ni pžádán Učitel funguje jak pradce a směruje žáky tak, aby se nenechali dradit pčátečním nezdarem vede žáky k pznání, že člvěk sám lépe pchpí pdstatu prblému, pkud ji někmu vysvětluje a tím si vytváří pzitivnější představu sbě samém a začíná si více důvěřvat Kmpetence pracvní Žák svjuje si základní pracvní návyky při práci s rýsvacími ptřebami a pstupně je zdknaluje zlepšuje svji jemnu mtriku a grafický prjev učí se účelně využívat pracvní prstr a plchu tak, aby t jeh práci zkvalitnil a urychlil dbá na šetrné zacházení se svěřenými pmůckami a ptřebami Učitel vede žáky k účelnému využívání pracvníh prstru a plchy tak, aby t jejich práci zkvalitnil a urychlil Integrace průřezvých témat OSV, VDO rzvj a upevňvání zejména charaktervých a vlních vlastnstí (vytrvalst, trpělivst zejména při samstatné práci; sebekntrla, sebevládání, plánvání a rganizace zejména při práci ve skupině) učení se sebedůvěře, přijmutí jinéh názru MKV zejména při práci ve skupině se žáci učí rzvíjet splupráci i s jiným etnikem a udržvat tlerantní vztah 3

4 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace Závislsti, vztahy a práce s daty PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky br přirzených čísel 0-20 OSV (cvičení pčítá brázky, předměty v daném bru, vytváří zápis čísla v desítkvé sustavě smyslvéh vnímání, subry s daným pčtem prvků, čte, prvnává a číselná sa pzrnsti a sustředění) užívá přirzená čísla v daném bru d 20 vlastnsti pčetních perací Vv zapisuje a prvnává přirzená čísla d 20, užívá s přirzenými čísly v bru symblů >,<,= přirzených čísel 0-20 pracuje s číselnu řadu a číselnu su, dané čísl zbrazí na číselné se prvádí zpaměti a písemně jednduché pčetní perace s přirzenými čísly sčítání a dčítání dčítá d 10, d 20 řeší slvní úlhy tak, že pdtrhne v zadání důležité údaje zapíše příklad a krátku dpvěď a sám jednduché úlhy tvří seznamuje se s pjmy zvětšit, zmenšit, n-více, n-méně rzkládá čísla na sučty rzumí pjmu záměna sčítanců práce s tabulku OSV (cvičení rzumí pjmu slupec a řádek vlastnsti pčetních perací dvednstí zapamatvání, dplňuje tabulky a pslupnsti čísel s přirzenými čísly řešení prblémů) 4

5 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky základní útvary v rvině Pč rzezná, pjmenuje, vymdeluje a ppíše základní čtverec rvinné útvary a jednduchá tělesa bdélník nachází v reálném živtě jejich reprezentaci trjúhelník rzumí pjmům vlev, vprav, před, za, nahře, kruh dle, vpředu, vzadu, uprstřed, hned před, hned za základní útvary v prstru krychle kvádr kule válec 5

6 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace Závislsti, vztahy a práce s daty PŘEDMĚT MATEMATIKA 2. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky sčítání a dčítání v bru 0 20 z Čj čtení s przuměním a sčítá a dčítá přirzená čísla s přechdem desítky zápis čísel v desítkvé sustavě se zaměřením na úkl v bru d 20 vlastnsti pčetních perací d Aj 3 numerace d 12 řeší příklady s jednu závrku číselná řada, číselná sa d M 6 dělitelnst prvádí pčetní perace zpaměti i písemně vlastnsti pčetních perací přirzených čísel, nezáprná čte, zapisuje a prvnává přirzená čísla v bru d s přirzenými čísly (+,, *, /) desetinná čísla, nezáprné 100 vlastnsti pčetních perací 0 - zlmky užívá a zapisuje vztah rvnsti a nervnsti 100 OSV (cvičení vyhledává a zbrazuje čísla na číselné se smyslvéh vnímání, zakruhluje čísla na desítky pzrnsti a sustředění), prvádí zpaměti i písemně jednduché pčetní (cvičení dvednstí perace (+,, *, /) v bru zapamatvání, řešení řeší a tvří slvní úlhy, ve kterých aplikuje a prblémů) mdeluje svjené pčetní perace závislsti a jejich vlastnsti d Prv 2 rientace v čase seznamuje se s jedntkami času (den 24 hdin, práce s tabulku d M 6 rvinné útvary hdina 60 min., minuta 60 sekund) a ppisuje (velikst úhlu) jednduché závislsti z praktickéh živta rzumí pjmu slupec a řádek dplňuje tabulky, pslupnsti čísel 6

7 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 2. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky základní útvary v rvině d M 6 rvinné útvary dlišuje kreslení d rýsvání (lmená, rvná a křivá čára, d Prv 2 zemský pvrch a svjuje si správné návyky při rýsvání úsečka rýsvání, měření délky, jeh tvary rýsuje, měří a dhaduje délku úsečky, prvnává prvnávání) d Aj 3 prstrvé útvary úsečky pmcí pružku papíru jedntky délky mdeluje základní rvinné útvary a jednduchá základní útvary v prstru tělesa (mdelvání těles, krychle, kvádr) 7

8 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace Závislsti, vztahy a práce s daty PŘEDMĚT MATEMATIKA 3. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky br přirzených čísel z Čj čtení s przuměním a se čte a píše trjciferná čísla zápis čísel v desítkvé sustavě zaměřením na úkl pčítá p jedntkách, desítkách a stvkách, vytváří vlastnsti přirzených čísel d M 6 dělitelnst přirzených subry daném pčtu prvků rzklad čísel v desítkvé čísel, nezáprná desetinná čísla, prvnává čísla, řeší úlhy na prvnávání čísel sustavě nezáprné zlmky zakruhluje čísla na desítky, stvky a tisíce práce s číselnu su d Aj 4 numerace d 100 rzkládá čísla v desítkvé sustavě vlastnsti pčetních perací OSV (cvičení zbrazí čísla na číselné se s přirzenými čísly sebekntrly, sebevládání sčítá a dčítá násbky sta dělení se zbytkem regulace vlastníh jednání i prvádí zpaměti i písemně jednduché pčetní písemné algritmy pčetních pržívání, vůle) perace (+,, *, /) a prvádí kntrlu výpčtu perací řeší pamětně i písemně příklady násbení a dělení v bru násbilek dělí se zbytkem v číselném bru d 100 řeší úlhy typu n-krát více, n-krát méně pamětně vynásbí dvjciferné čísl jednciferným v jednduchých příkladech mim br násbilek prvádí dhady výsledků závislsti a jejich vlastnsti OSV (cvičení dvednstí využívá tabulek násbků v praxi (ceny zbží, práce s tabulku zapamatvání, řešení prblémů) vzdálensti, ) dplňuje tabulky, schémata, pslupnsti čísel 8

9 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 3. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky základní útvary v rvině a d M 6 nezáprná desetinná rzezná a pjmenuje, vymdeluje a ppíše základní prstru čísla, rvinné útvary, trjúhelník rvinné útvary a jednduchá tělesa rýsvání a měření útvarů v d M 7, 8 rvinné útvary rýsuje přímky a plpřímky, rvnběžky a rvině (kružnice) různběžky práce s kružítkem d F 6 jedntky délky měří úsečky s přesnstí na milimetry, měří strany bvd brazců d Tv 4, 5 jedntky délky, rvinných brazců, prvádí dhad délek různých jedntky délky měření úseček a vzdálenstí Pč sestrjí úsečku dané délky a přenese ji na danu ROZŠIŘUJÍCÍ: rýsvání plpřímku pmcí pružku papíru kružnic (střed, plměr), řešení svjuje si práci s kružítkem tak, že sestrjí slvních úlh s nadbytečnými libvlnu kružnici údaji určí bvd jednduchých brazců sečtením délky stran prvádí převdy jedntek délky 9

10 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace PŘEDMĚT MATEMATIKA 4. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky pčítá d p statisících, desetitisících a tisících čte, zapisuje, prvnává čísla v bru d a řeší příslušné nervnice rzkládá čísla v desítkvé sustavě zakruhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky zbrazuje čísla na číselné se pamětně násbí a dělí jednciferným číslem písemně násbí jedn a dvjciferným činitelem písemně dělí jednciferným dělitelem prvádí dhad a kntrlu svéh výpčtu br přirzených čísel d zápis přirzenéh čísla v desítkvé sustavě zakruhlvání číselná sa pčetní výkny s přirzenými čísly (pamětné a písemné sčítání, dčítání, násbení a dělení) d M 6 nezáprná desetinná čísla OSV ( cvičení dvednstí zapamatvání, řešení prblémů) d M 6 nezáprná desetinná čísla. nezáprné zlmky kntrla a dhad OSV ( cvičení sebekntrly, sebevládání regulace vlastníh jednání i pržívání, vůle) řeší slvní úlhy veducí k prvnávání čísel prvádí pčetní výkny s čísly v daném bru a na vztahy n-více, méně a n-krát více, méně řeší pčetní úlhy na dva až tři pčetní výkny slvní úlhy z Čj čtení s przuměním a se zaměřením na úkl 10

11 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace PŘEDMĚT MATEMATIKA 4. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky zlmky celek, část, zlmek, ROZŠIŘUJÍCÍ názrně vyznačí plvinu, čtvrtinu celku čitatel, jmenvatel, zlmkvá čára pjmenuje jedntlivé části zlmku sčítání zlmků se stejným řeší jednduché slvní úlhy na určení plviny, jmenvatelem třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny danéh pčtu sčítá zlmky se stejným jmenvatelem Závislsti, vztahy a práce s daty vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednduché tabulky, seznamuje se s diagramy tabulky Gemetrie v rvině a prstru určí vzájemnu plhu dvu přímek sestrjí rvnběžku s danu přímku sestrjí klmici pmcí trjúhelníku s rysku k dané přímce narýsuje kružnici s daným středem a daným plměrem rýsuje čtverec a bdélník seznámí se s rvnramenným a rvnstranným trjúhelníkem rvnběžky, různběžky, klmice a kružnice čtverec a bdélník rvnramenný a rvnstranný trjúhelník d M 6 svá suměrnst d M 7 rvinné útvary ROZŠIŘUJÍCÍ: sestrjení trjúhelníka ze 3 stran, sestrjení pravúhléh trjúhelníka 11

12 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 4. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky suměrnst d M 6 svá suměrnst pzná suměrný útvar určí su suměrnstí mdelváním, překládáním apd. nakreslí suměrný útvar bsah čtverce a bdélníku z Čj čtení s przuměním a určí bsah rvinných brazců pmcí čtvercvé sítě síť kvádru a krychle se zaměřením na úkl řeší jednduché slvní úlhy na výpčet bsahu d M 7 prstrvé útvary bdélníku a čtverce Pč vymdeluje síť kvádru a krychle vymdeluje kvádr a krychli z dané sítě 12

13 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace PŘEDMĚT MATEMATIKA 5. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky přirzená čísla (d a větší než ) z Čj čtení s przuměním a čte a zapisuje čísla větší než zakruhlvání se zaměřením na úkl zakruhluje přirzená čísla s pžadvanu číselná sa d M 6 nezáprná desetinná přesnstí zápis čísla v desítkvé sustavě čísla, nezáprné zlmky prvnává přirzená čísla a zbrazuje je na číselné pčetní výkny s přirzenými OSV (dvednsti pr se čísly a jejich vlastnsti řešení prblémů a rzhdvání zapisuje přirzená čísla v pžadvaném tvaru písemné algritmy z hlediska různých typů v desítkvé sustavě kntrly a dhady výpčtů prblémů a sciálních rlí sčítá a dčítá přirzená čísla zpaměti (čísla mají slvní úlhy prblémy v mezilidských nejvýše 2 číslice různé d nuly) vlastnsti pčetních perací vztazích, zvládání učebních písemně sčítá 3 až 4 přirzená čísla prblémů vázaných na látku písemně dčítá 2 přirzená čísla předmětů, prblémy pamětně násbí a dělí přirzená čísla v seberegulaci), (cvičení v jednduchých případech sebekntrly, sebevládání písemně násbí až 4ciferným činitelem regulace vlastníh jednání i písemně dělí 1 a 2ciferným dělitelem pržívání, vůle) prvádí kntrly a dhady výpčtů řeší jednduché a slžené slvní úlhy veducí k 1 neb 2 výpčtům 13

14 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a pčetní perace Závislsti, vztahy a práce s daty Gemetrie v rvině a prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 5. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky desetinná čísla zapíše a přečte dané desetinné čísl řádu desetin a zlmky se jmenvatelem 10 a 100, setin zápis desetinným číslem zbrazí dané desetinné čísl řádu desetin na číselné desetinná čárka se desetinná setina zakruhlí dané desetinné čísl řádu desetin na celky sčítá a dčítá desetinná čísla řádu desetin a setin násbí a dělí desetinné čísl deseti užívá desetinné čísl v praktických situacích řeší jednduché slvní úlhy na užití desetinných čísel prměnná a dsazvání za d M 7 pměr dplňuje řady čísel a tabulky prměnnu d M 8 výrazy, závislsti a čte a sestrjuje slupkvý diagram grafy a sustava suřadnic data sestrjuje a čte jednduché grafy v sustavě ROZŠIŘUJÍCÍ: seznámení suřadnic s jízdním řádem a jinými diagramy narýsuje bdélník, čtverec, pravúhlý trjúhelník rýsuje rvnběžky a klmice daným bdem vypčítá bvd, bsah bdélníku a čtverce převádí jedntky bsahu (cm 2, mm 2, m 2, ha) řeší slvní úlhy na výpčty bsahů bdélníku a čtverce ROZŠIŘUJÍCÍ knstrukce bdélníku a čtverce d M 6 trjúhelník d M 7 rvinné útvary bvd a bsah bdélníka a čtverce, jedntky bsahu d F 6 měřené veličiny d Tv 4, 5 vymezení hřiště, jedntky bsahu OSV (pmáhající a prsciální chvání (člvěk nečekává prtislužbu)) 14

15 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d PŘEDMĚT MATEMATIKA 5. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky bvd a bsah bdélníka a z Čj čtení s przuměním a vypčítá pvrch kvádru a krychle sečtením bsahů čtverce, jedntky bsahu se zaměřením na úkl jejich pdstav a stěn pvrch kvádru a krychle d M 7 prstrvé útvary řeší úlhy z praxe na výpčty bsahů bdélníků a čtverce, pvrchu kvádru a krychle Pč 15

16 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d PŘEDMĚT MATEMATIKA 2. stupeň V. Čejkvá 1. stupeň 2. stupeň Předmět Celkem Celkem Matematika celkvá týdenní hdinvá dtace hdin celkvá týdenní hdinvá dtace hdiny Charakteristika předmětu Matematika je vyučvána jak samstatný předmět na 1. i 2. stupni základní škly. Hdinvá dtace v jedntlivých rčnících je zřejmá z učebníh plánu škly. Výuka je realizvána převážně v kmenvých učebnách, je ale využívána i pčítačvá učebna. Při vzdělávání v matematice na 2. stupni si žák svjuje zejména prvádění aritmetických perací, získávání číselných údajů, zavádění prměnných a jejich využívání při matematizaci reálných situací. Učí se dhadvat výsledky a psuzvat jejich reálnst a t využívat nejen při matematice, ale i v předmětech, které matematické perace a pstupy využívají. Zdknaluje se v pužívání matematické terminlgie a symbliky, svjuje si další algritmy. Rzvíjí znalsti a dvednsti získané během 1. a 2. bdbí. Učí se graficky znázrňvat reálné situace a napak grafické znázrnění interpretuje d reálných situací. Při tét činnsti se učí využívat výpčetní techniku. Pstupně se grafický prjev žáka zlepšuje a pužíváním matematické symbliky i zefektivňuje. Velký význam má rzvíjení rvinné i prstrvé představivsti, aby byl žák schpen řešit plhvé i metrické úlhy a prblémy, které vycházejí z běžnéh živta. Nedílnu sučástí jsu nestandardní úlhy, při jejichž řešení žák může, ale nemusí, využívat svjený matematický aparát a může uplatnit i nestandardní metdy řešení úlh. V dnešním přetechnizvaném světě má matematika nezastupitelné míst. Je základem všech technických brů. Prt je důležité, aby žáci našli v matematice zalíbení a byli schpni získané matematické vědmsti a dvednsti uplatňvat v dalších činnstech. K tmu by měl přispět i zařazení vlitelnéh předmětu Cvičení z matematiky, jemuž bude věnvána 1 hdina v 9. rčníku. Zařazvány budu zejména nestandardní úlhy, při jejichž řešení bude více uplatňvána skupinvá práce. Samzřejmu sučástí musí být využívání výpčetní techniky (zejména kapesních kalkulátrů, ale i pčítačů a vhdnéh výukvéh SW), cž zpřístupňuje matematiku i méně nadaným žákům a ti tak získávají důvěru ve vlastní schpnsti. 16

17 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: rzvíjení schpnsti aplikvat matematické dvednsti při řešení úlh z praxe rzvíjení myšlení (lgickéh, kmbinatrickéh, abstraktníh, exaktníh) a paměti svjvání si různých metd řešení úlh matematizaci reálných situací s vědmím, že realita bývá slžitější než matematický mdel správnému dhadvání výsledků rzvíjení schpnsti práce v týmu a schpnsti kmunikvat rzvíjení přesnsti, vytrvalsti a systematičnsti v práci Výchvné a vzdělávací strategie pr rzvj klíčvých kmpetencí žáků Kmpetence k učení při řešení typvých úlh žák vybírá vhdný způsb jejich řešení pužívá svjené pstupy, algritmy a vztahy a snaží se je zbecňvat správně a účelně pužívá matematicku symbliku matematické pstupy dkáže využít při matematizaci a řešení úlh i v jiných brech (fyzika, chemie, zeměpis) psudí reálnst zjištěných výsledků, z chyby se dkáže pučit Učitel: zařazuje metdy, při kterých dcházejí k řešení a závěrům žáci sami práce ve dvjicích, práce ve větších skupinách vede žáky k plánvání pstupů zadává úkly tak, aby žáci měli mžnst vlit různé pstupy při řešení při zadávání úlh využívá ICT vede žáky k využívání znalstí i v statních předmětech a zejména v reálném živtě Kmpetence k řešení prblémů při řešení neznáméh typu úlhy (pr žáka tedy prblémvé úlhy) se učí hledat shdné, ale i dlišné rysy s již známými typy úlh na základě th se snaží dvdit mžný způsb řešení úlhy a aplikvat známé pstupy řešení, případně přijít s nvým, lgicky správným pstupem v případě nalezení více mžných způsbů řešení vybírá c mžná nejefektivnější způsb učí se správně pmcí matematických pjmů definvat, c má zjistit 17

18 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d dkáže prvést rzbr úlhy a ze zadání úlhy vybrat údaje ptřebné k řešení a vyčlenit údaje k řešení neptřebné, případně určit, které další vztahy bude při řešení úlhy ptřebvat při řešení těcht úlh dkáže vhdně a správně využívat běžně dstupné zdrje infrmací (MFCHT), kalkulátr a ICT vzrečky si svjuje jejich vyvzváním dkáže prvést dhad a psudit reálnst výsledku Učitel: zadává úlhy bsahující i údaje pr výpčet neptřebné s chybu žáka pracuje jak s příležitstí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k prvádění dhadů výsledků a věřvání výsledků Kmpetence kmunikativní przumí zadání slvní úlhy pkud zadání úlhy nerzumí, dkáže bez stychu pmc při její interpretaci pžádat splužáka případně učitele dkáže zfrmulvat hyptézu a vhdně argumentvat při jejím věřvání pužívá správně a účelně matematicku terminlgii a symbliku Učitel: vede žáky ke správnému a účelnému pužívání matematické terminlgie a symbliky zařazuje práci ve skupinách Kmpetence sciální, persnální a bčanské pstupně se učí pravidla práce ve skupině snaží se pracvat samstatně, ale v případě ptřeby dkáže pmc pžádat a tut pmc přijmut snaží se pmc pskytnut, je-li ni pžádán učí se pznávat, kdy druhý pmc ptřebuje a dkáže se vcítit d situace druhéh a pdle th s ním jednat dchází k pznání, že člvěk sám lépe pchpí pdstatu prblému, pkud ji někmu vysvětluje a tím si vytváří pzitivnější představu sbě samém a začíná si více důvěřvat Učitel: zadává úkly, při nichž je vhdné splupracvat ve skupině vyžaduje ddržvání pravidel slušnéh chvání 18

19 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d vede žáky k tmu, aby brali hled na druhé umžňuje žákům hdncení výsledků své práce na základě předem daných kritérií Kmpetence pracvní učí se účelně využívat kalkulátr, MFCHT a ICT a tyt dvednsti využívá i v dalších vzdělávacích blastech pstupně zdknaluje práci s rýsvacími ptřebami, zlepšuje jemnu mtriku a grafický prjev učí se účelně využívat pracvní prstr a plchu tak, aby t jeh práci zkvalitnil a urychlil dbá na šetrné zacházení se svěřenými pmůckami a ptřebami Učitel: dbá na správné pužívání rýsvacích ptřeb pžaduje ddržvání dhdnuté kvality práce umžňuje žákům využívat MFCHT zařazuje úlhy, při jejichž řešení je vhdné využívat kalkulátry, případně ICT učí žáky uspřádat věci na lavici tak, aby získali dstatečnu pracvní plchu Integrace průřezvých témat OSV, VDO rzvj a upevňvání zejména charaktervých a vlních vlastnstí (vytrvalst, trpělivst zejména při samstatné práci; sebekntrla, sebevládání, plánvání a rganizace zejména při práci ve skupině) učení se sebedůvěře, přijmutí jinéh názru MKV EV zejména při práci ve skupině se žáci učí rzvíjet splupráci i s jiným etnikem a udržvat tlerantní vztah vyhdncvání tabulek a grafů týkajících se stavu živtníh prstředí (míra škdlivých látek v vzduší, ve vdě) při práci s daty (vazby na Př, Ch, F, Ze) EGS a MEV vyhdncvání tabulek a grafů zabývajících se zejména hspdářstvím jedntlivých evrpských zemí získávání těcht infrmací z různých mediálních zdrjů 19

20 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Opakvání a prhlubvání učiva z 5. rčníku Čísl a prměnná PŘEDMĚT MATEMATIKA 6. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (OVO 3) přirzená čísla a pčetní výkny s práce ve skupinách řeší praktické úlhy na využití pčetních perací nimi rzvj jemné mtriky s přirzenými čísly rzeznávání rvinných útvarů zlepšvání kvality rýsvání převádí jedntky délky bvd a bsah brazce technické písm rzeznávání prstrvých útvarů pr výpčet bvdu a bsahu čtverce a jednduché knstrukční úlhy bdélníku pužívá vzrce řešení jednduchých slvních úlh a prvede rzbr slvní úlhy a rzhdne jejím rzvíjení lgickéh myšlení typu (bvd brazce X bsah brazce) (OVO 1, 4, 9) nezáprné zlmky z M 1.stupeň perace užívá pjmy čitatel, jmenvatel, zlmkvá čára celek s přirzenými čísly určí pravý a nepravý zlmek část z Čj čtení s przuměním a se názrně vyznačí plvinu, třetinu, čtvrtinu zlmek zaměřením na úkl vyjádří část z danéh celku smíšené čísl M 6 splečný násbek základní tvar zlmku vyjádří celek z dané části d M 7 celá čísla a racinální desetinný zlmek zpaměti sčítá a dčítá zlmky se stejným krácení a rzšiřvání zlmků čísla, pměr, prcenta jmenvatelem prvnávání zlmků d Přs 7 směsi (hmtnstní rzšiřuje a krátí zlmky, prvnává zlmky se slvní úlhy z praxe zlmek) stejným jmenvatelem d Ch 8 chemické reakce převádí smíšené čísl na zlmek, nepravý (mlární hmtnst, látkvé zlmek vyjádří smíšeným číslem mnžství, mlární kncentrace) upravuje zlmky na základní tvar d Ch 9 klasifikace chemických zapíše desetinné čísl desetinným zlmkem a reakcí (výpčty z chemických napak rvnic) řeší úlhy z praxe veducí k pčetním výknům d F 6 měřené veličiny se zlmky d F 7 phyby těles, gravitační ple a gravitační síla, tlakvá síla a tlak d F 8 frmy energie d F 9 elektrický bvd d CvM 9 aplikační úlhy 20

21 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a prměnná PŘEDMĚT MATEMATIKA 6. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (OVO 1, 2, 4, 9) nezáprná desetinná čísla zapíše a přečte čísl až d řádu milióntin praktické mdely des. čísel zbrazí na číselné se čísl d řádu desetin peníze užívá desetinná čísla ke kvantitativnímu délky vyjádření vztahu celek část hmtnsti prvnávání des. čísel prvná a uspřádá desetinná čísla pdle zakruhlvání des. čísel veliksti (vzestupně, sestupně) pčetní perace s des. čísly zakruhlí dané desetinné čísl na celky, (+, -, *, /) desetiny, setiny slvní úlhy z praxe písemně sčítá a dčítá desetinná čísla řádu číselné a lgické řady desetin, setin a tisícin násbí a dělí desetinné čísl 10, 100, 1000 a t využívá při převádění jedntek délky, bsahu, bjemu a hmtnsti písemně násbí desetinné čísl číslem přirzeným i desetinným písemně dělí desetinné čísl číslem přirzeným i desetinným užívá kalkulátr při výpčtech s desetinnými čísly řeší úlhy z praxe veducí k pčetním výknům s desetinnými čísly z M 2, 3, 4 prvnávání a zakruhlvání přirzených čísel, jedntky délky z Čj čtení s przuměním a se zaměřením na úkl z Pří 4 převdy jedntek d M 7 celá čísla a racinální čísla, prcenta d Přs 7 směsi (hmtnstní zlmek) d Ch 8 chemické reakce (mlární hmtnst, látkvé mnžství, mlární kncentrace) d Ch 9 klasifikace chemických reakcí (výpčty z chemických rvnic) d F 6 měřené veličiny d F 7 phyby těles, gravitační ple a gravitační síla, tlakvá síla a tlak d F 8 frmy energie d F 9 elektrický bvd d CvM 9 aplikační úlhy ROZŠIŘUJÍCÍ: zbrazvání čísel na číselné se d řádu setin, zakruhlvání danéh desetinnéh čísla s libvlnu přesnstí 21

22 Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d Čísl a prměnná Gemetrie v rvině a v prstru PŘEDMĚT MATEMATIKA 6. rčník (5 hdin / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (OVO 3) dělitelnst přirzených čísel z M 2, 3 malá násbilka užívá znaky dělitelnsti dvěma, třemi, čtyřmi, prvčísl z Čj čtení s przuměním a se pěti, deseti čísl slžené zaměřením na úkl zjistí, zda dané čísl je prvčísl či čísl slžené násbek d Ch 8 chemické reakce určí čísla sudělná a nesudělná dělitel (vyčíslvání chemických rvnic) nejmenší splečný násbek prvádí rzklad čísel na sučin prvčísel d CvM 9 aplikační úlhy největší splečný dělitel určí splečný násbek a nejmenší splečný znaky dělitelnsti ROZŠIŘUJÍCÍ: znaky násbek nejvýše tří čísel lgické úlhy dělitelnsti šesti, smi, devíti určí splečný dělitel a největší splečný dělitel d F 6 měřené veličiny nejvýše tří čísel řeší slvní úlhy na využití pjmů dělitelnsti užívá lgicku úvahu účelně využívá kalkulátr (OVO 15, 16, 17) rvinné útvary z M 2, 3 základní útvary rzpzná strý, pravý, tupý, přímý a neknvexní přímka v rvině úhel plpřímka z M 2 jedntky času změří velikst úhlu pmcí úhlměru úsečka ROZŠIŘUJÍCÍ: knstrukce úhel sestrjí úhel veliksti d 180 neknvexníh úhlu, knstrukce velikst uvede a využívá vztah stupeň-minuta-vteřina úhlu veliksti 60, 30, 15, rzdělení úhlů pdle veliksti sčítá a dčítá úhly graficky knstrukce úhlu dané veliksti 90, 45 pmcí kružítka, sčítá a dčítá veliksti úhlů udané ve stupních a přenášení úhlů grafické dělení úhlu 4, 8 minutách sa úhlu sestrjí su úhlu vedlejší a vrchlvé úhly násbí a dělí graficky úhly dvěma rvnběžky prťaté příčku násbí a dělí veliksti úhlů udané ve stupních a převdy (stupně minuty vteřiny) minutách jednciferným přirzeným číslem vyznačí vrchlvé a vedlejší úhly, určí jejich velikst vyznačí dvjice suhlasných a střídavých úhlů a určí jejich velikst využívá ptřebnu matematicku symbliku 22

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy.

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy. MATEMATIKA Charakteristika vyučvacíh předmětu Matematika se vyučuje ve všech rčnících. Hdinvá dtace je 4 4 4 4. V každém rčníku jsu žáci na jednu hdinu týdně rzděleni d dvu skupin, hdina je pak věnvána

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Středšklská matematika Nadace Geneze Vývj (Stručná histrie matematiky) - na levé straně je svislý nápis VÝVOJ stisk hrníh V vyvlá zbrazení časvé sy - stisk ikny se stránku (vprav nahře na brazvce časvé

Více

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Charakteristika vyučovacího předmětu

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Charakteristika vyučovacího předmětu DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Charakteristika vyučvacíh předmětu Deskriptivní gemetrie se vyučuje jak pvinně vlitelný předmět ve třetím a čtvrtém rčníku s hdinu dtací 2-2, event. puze ve čtvrtém s hdinvu dtací

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Matematika 4+5 - Chytré dítě Multimedia Art (Pachner) Úvdní brazvka = Obsah Část 1. Úvd 6 stran Jak se učit? 3 strany Úhel 11 stran Úhel c t je? Pravý úhel Měření úhlů Velikst úhlů Přímka 25 stran C se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy.

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy. MATEMATIKA Charakteristika vyučvacíh předmětu Matematika se vyučuje ve všech rčnících. Hdinvá dtace je 4 4 4 4. V každém rčníku jsu žáci na jednu hdinu týdně rzděleni d dvu skupin, hdina je pak věnvána

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Speedmat pr Windws Šášek Úvdní menu Speedmat 1, Speedmat 2, Speedmat 3, Speedmat 4, Speedmat 5, Inf, Výsledky, Knec Speedmat 1 základní pčetní perace pr 1. stupeň ZŠ Rzsah Pčítání d 20 Pčítání d 50 Pčítání

Více

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 03. 07.06.2013 Pčet tříd testvání: VII.C) 3 ( VII.A, VII.B, Pčet testvaných žáků: 68 Test se skládal z

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní.

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní. 75 Hledání kružnic I Předpklady: 750, kružnice z gemetrie Př : Kružnice je dána becnu rvnicí x y x y plměr Rzhdni, zda na kružnici leží bd A[ ; ] + + + 6 + = 0 Najdi její střed a Obecnu rvnici musíme upravit

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

1.5.6 Osa úhlu. Předpoklady:

1.5.6 Osa úhlu. Předpoklady: 1.5.6 Osa úhlu Předpklady: 010505 Pedaggická pznámka: Následující příklad je pakvání, které pužívám jak cvičení dhadu. Nechám žáky dhadnut veliksti a při kntrle si pčítají bdy (chyba d 5-3 bdy, d 10-2

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Písemné zkušky splečné části maturitní zkušky šklní rk 2013/2014 Učebny: 4A (MAT,ANJ, ČJL) 4.E (ANJ, ČJL,NEJ) učebna Chemie (MAT PUP SPUO-1,, ANJ SPUO-1, ČJL PUP SPUO-1, NEJ PUP SPUO-1) Žáci jsu pvinni

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR ÚHEL

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR ÚHEL ÚHEL = část rviny hraničená dvěma plpřímkami (VA, VB) se splečným pčátkem (V) úhel AVB: V vrchl úhlu VA, VB ramena úhlu Pznámka: Dvě plpřímky se splečným pčátkem rzdělí rvinu na dva úhly úhel knvexní,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1. PŘEDMĚT FYZIKA 2. stupeň J. Mihalec 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Fyzika 2 2 1+1 1+1 6+2 Přírdvědný seminář 0+1 0+1

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z bilgie Časvá dtace: 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika vyučvacíh předmětu Čtyřhdinvý seminář vyučvaný ve čtvrtém rčníku (ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě z bilgie a k přijímacím

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

2.2.11 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice II

2.2.11 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice II 2.2.11 Slvní úlhy veucí na lineární rvnice II Přepklay: 2210 Př. 1: Otec s ceru šli na výlet. Otcův krk měří 80 cm, cera je ještě malá a jeen krk má luhý puze 50 cm. Jak luhý byl výlet, kyž cera ušla tři

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více